Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw _-kv I-S-bn-te-¡p ]m-ªp-Ib-dn aq-¶p-t]À-¡p ]-cn¡v

kannur/kk

hntij§Ä

t^-jy I-d-Îo-hv skâÀ D-Zv-LmS-\w \msf

]-g-b-ßm-Sn: kz-Im-cy-_-kv \nb-{¥-Ww-hn-´p I-S-bn-te-°v ]m™p-I-b-dn Im¬-\-S-bm-{X-°mc≥ Dƒ-s∏-sS 3 t]¿-°v ]-cnt°-‰p. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ Im¬-\-S-bm-{Xn-I≥ ssk-Xm¿]-≈n-°-Sp-Ø sI hn C-{_mln(58)an-s\ ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. _-kv bm-{X-°m-cm-b am-Smbn _o-®v tdm-Un-se km-Pn-X

IÆq¿: \n¿a-ew ss{]h-‰v enan-‰-Uv a-ºd-Øv B-cw-`n-°p∂ Z-¥¬ B‚ v t^-jy¬ I-d-Œohv sk‚-dns‚ D-Zv-Lm-S-\w \msf cm-hn-se 11.30\v im-¥nKn-cn B-{i-aw Hm¿-K-ss\-kn-Mv sk-{I´-dn kzm-an Kp-cpc-Xv-\w ⁄m-\ X-]kzn \n¿-hln-°pw. sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.F¬.F A-[y-£-X h-ln°pw. 12 a-Wn-°q-dn\-Iw ^nIvk-Uv {Iu¨ B‚ v {_n-Uv-Pv Dƒ-s∏-sS Ir-{Xn-a∏√p-Iƒ h®p-]n-Sn-∏n-°p-∂ B-[p\n-I ku-I-cy-ß-tfm-sS-bm-Wv ÿm]-\w Xp-S-ßp-∂-Xv. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ am-t\-PnMv U-b-d-Œ¿ c-Rv-PnØv c-hn, tUm.Ko-Xn, {]-Po-jv ]-s¶-SpØp.

ZihmÀjn-I k-t½f\w k-am-]n¨p C-cn-°q¿: s]-cp-h-f-Øp]d-ºv im-J F-kv.sI.F-kv.Fkv.F^v. kw-L-Sn-∏n-® Z-ihm¿jn-I k-tΩf-\w k-am]n®p. A-hm¿-Uv Zm-\w, hn-Zym`ym-k ¢mkv, sa-Un-°¬ Iymw]v, _p¿-Z a-Pv-en-kv, a-X{]`m-j-Ww F∂n-h kw-L-Sn-∏n®p. k-tΩf-\w F-kv.sI.Fkv.F-kv.F^v. kwÿm-\ {]knU‚ v ]m-W-°m-Sv A-∫mken in-lm-_v X-߃ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. ap-‡m¿ A-[y£-X h-ln®p. Zn-Iv¿˛Zp-B a-Pv-en-kn-\v Akvv-ew X-߃ A¬ a-iv-lq¿ t\-XrXzw \¬-In. D-kv-am≥ Zmcn-an ]-¥n-s∏m-bn¬, ap-kv-X-^ lpZ-hn B-t°mSv, A-d-°¬ A-–p¿d-km-Jv Zm-cnan, kn-dmPp-±o≥ A¬-Jm-kn-an {]-`mjWw \-S-Øn.

BZÀ-i hn-i-ZoI-c-W k-t½-f\w sNm¢n: F-kv.sI.F-kv.Fkv.F^v. sNm-¢n ¢-Ã-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ k-akv-X BZ¿i hn-i-ZoI-c-W k-tΩf-\w \SØn. A-kv-ew a-iv-lq¿ X߃ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. A–p- a-Zv ]q-t°m-´q¿, an¿-jm-Zv b-am-\n Nm-en-bw ap-Jy{]-`mjWw \-SØn. ]n ]n D-a¿ ap-kv-eym¿, amWn-bq¿ A-lΩ-Zv ap-kv-eym¿, Sn F-kv C-{_mlnwIp-´n ap-kveym¿, ]m-e-Øm-bn sam-bv-Xp lmPn, sI sI ap-l-ΩZv, ju°Ø-en _m-J-hn h-b-e°≠n, A-_q-_-°¿ b-am\n, A-–p¿d-lv -am≥ an-kv -_m-ln I√mbn, A-–p¬ Jm-Z¿ A¬Jm-knan, I-tÆm-Øv A-–p¿dkm-Jv hm^n, C-{_mlnw Zm-cnan Im-™n-c-Øn≥ Io-gn¬, km-enw kA-Zn am-ßmSv, Ceym-kv Zm-cn-an ]-∂y-∂q¿, \u^¬ ap-kv -eym¿ s]-cn-ßmSn, F ]n C-kv-am-Cu¬, H ]n khm-Zv kw-km-cn-®p.

I-Æq¿: tI-cf - Iu-ap-Zn ^vf - m-jn-s‚ I-Æq¿ _yqtdm No-^v F≥ hn a-tl-jv _m-_p-hn-\v h-[`- o-jWn. kz-¥w ho-´n-epw `m-cy-ho-´n-ep-sa-Øn H-cp-kwLw h-[`- o-jW - n ap-g° - n-sb-∂p Im-Wn-®v a-tl-jv Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn ]n F≥ D-Æn-cm-P\ - v ]-cmXn \¬-In. kw-`h - s - Ø-°p-dn-®v A-t\z-jn-°m≥ IÆq¿ Un-ssh.-Fk - v.] - n. k-t¥m-jI v- p-am-dn-\v F-kv.]n. \n¿-tZ-iw \¬-In. B-cm-Wv `o-jW - n-°p ]n-∂n-

]gb-ßm-Sn sam´m-{º-Øv I-S-bn-te-°p ]m-™p-I-b-dn-b _kv

sdbn-Â-th tK-änsâ h-Sw s]m-«n; K-XmK-Xw 4 a-Wn-¡qÀ X-S-Ê-s¸«p X-e-t»cn: A-©-c-°-≠n˛X-e-t»-cn dq-´n-se sIm-Sph-≈n sdbn¬-th tK-‰n-s‚ h-Sw s]m-´n tK-‰v A-S-™-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 4 -a-Wn-°q¿ t\-cw K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. C∂-se cm-hn-sebm-Wp kw-`-hw. Ah-[n Zn-h-k-am-b-Xn-\m¬ K-Xm-K-X-°p-cp°v Xm-c-X-tay-\ Ip-d-hm-bn-cp-∂p. F-¶nepw \n-ch-[n hn-hm-l∏m¿-´n-I-fpsS hm-l-\-߃ tK-‰n¬ Ip-Sp-ßn. sam-bv-Xp-]m-ew X-I¿-∂-Xn-\p-ti-jw A-anX`mc tem-dnIƒ Dƒ-s∏-sS \n-ch-[n A-\y-kwÿm\ tem-dn-Iƒ I-S∂pt]m-hp∂-Xv sIm-Sph-≈n sd-bn¬-th- tK-‰v h-gn-bm-Wv. sIm-Sph-≈n-bn¬ ta¬-∏m-ew th-W-sa-∂ B-h-iy-Øn-\p h¿-j-ßfp-sS ]-g-°-ap-≠v.

A-\-[n-IrX tIm-gn tem-Uv ]n-Sn-Iq-Sn ap-t≈-cn-b: I¿-Wm-S-I-bn¬\n-∂v \n-Ip-Xn sh-´n-®p tI-c-fØn-te-°v I-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂ 2 tem-Uv tIm-gn t]m-en-kv ]nSn-Iq-Sn. B-Zq¿ kn.sF. k-Xo-jv-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-Lw sIm-´n-bm-Sn-bn¬h-®m-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 30,000 cq] ]n-g Cu-Sm-°n hn-´p-sIm-Sp-Øp.

„ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

I-Æq¿-: kw-ÿm-\ hym-] I-ambn tª-Uv am ^n b s°-Xn tc "Hm-]t- d-j≥ Ip-t_¿ F-∂ t]cn¬ t]m-en-kv B-cw-`n-® ]-cntim-[\ - b - p-sS `m-Ka - m-bn I-Æq¿ Pn-√-bn-epw hym-]-I sd-bv-Uv. IÆq-cn¬ t]m-en-kv t\-cs - Ø XpS-ßn-b Hm-]t- d-j≥ ]-g» - n-bp-sS A-\p-_‘ - a - m-bm-Wv C-∂s - e an∂¬-∏-cn-tim-[-\ \-S-Øn-b-Xv. h-f] - ´- W - w-, a-øn¬,- I-Æq¿-kn-‰n,

tZ-i-{]-Im-cw- tem-°¬- t]m-enkn-s‚ k-lm-b-tØm-sS-bm-Wp ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. tªUv- C-S-]m-Sp-Im¿,- G-P‚p-am¿,Iz-t´-j≥-˛-Kp-≠m-kw-L-߃F-∂n-h-cp-sS hn-h-c-߃ jmtUm t]m-en-kv t\-c-sØ ti-Jcn-®n-cp-∂p. C-h¿ X-øm-dm-°n-b am-ÿ πm-\n-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wp sd-bv-Uv Xp-S-cp-∂-Xv. t]m-en-kv \-S-]-Sn i-‡-am-°n-btXm-sS ]-e tª-Uv am-^n-b-Ifpw H-fn-hn-em-Wv.

an-¶-en _-Ä-_v s]m-«n-s¯-dn-¨v ]-cn-¡v

KmÀ-ln-I ]o-U-\w: `À-¯m-hn-\pw ]n-Xm-hn-\psaXntc tI-kv

Im-™-ßm-Sv: Km¿-ln-I ]o-U\\n-b-a {]-Im-cw `¿-Øm-hn-\pw ]n-Xm-hn-\p-sa-Xn-tc slm-kv-Zp¿D-Zp-a: C-Sn-an-∂-en¬ _ƒ-_v Kv H-∂mw ¢m-kv tIm-S-Xn(c-≠v) s]m-´n-sØ-dn-®v am-[y-a-{]-h¿- tI-sk-Sp-Øp I-cn-¥-fw I-b-\nØ-I\p ]-cn-°v. D-Zp-a F-tcm-¬ bn-se _m-e-s‚ a-Iƒ sI e-fnkz-tZ-in-bpw P≥a`q-an te-J-I\p-am-b ssh Ir-jv-W-Zm-kn(32) \m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn 12Hm-sS ho-´n¬ D-dßp-∂-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-`-hw. C-Sn-an-∂-en¬ _ƒ-_v s]m-´nsØ-dn-®p Im-en-\v ]-cn-t°¬°p-I-bm-bn-cp-∂p.

dm-jn-Zv CÀ-jm-Zn¡v Pq-\n-bÀ dn-kÀ-¨v s^-tem-jn-¸v

kwØm\ tP-W-en-Ìv thm-fn-; B-ZyP-bw B-Xn-tY-bÀ-¡v I-Æq-¿: kw-ÿm-\s - Ø am-[y-a{]-h-¿-Ø-I-¿-°m-bn I-Æq-¿ {]kv¢ - ∫ - v kw-LS- n-∏n-°p-∂ t_m_n sN-ΩÆ - q¿ tP-We - n-Ãv thmfn-˛2014 I-Æq-¿ P-h-l-¿ ^v-f-Uven-‰v tÃ-Un-b-Øn-¬ Xp-S-ßn. tI-{μ hn-tZ-i-Im-cy k-l-a-{¥n C A-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI sI \m-cm-bW - ≥ - Fw.-F¬.-F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-cf - Xm-cß - s - f ]cn-Nb - s - ∏-´p. {]-k¢ v- ∫ - v {]-knU‚ v sI F-≥ _m-_p A-[y-£X h-ln-®p. H sI hn-\o-j,v a-´∂ - q¿ kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-®p. D-ZL -v m-S\ a-¬k - c - Ø - n-¬ B-Xn-tY-bc - m-b I-Æq-¿ {]-k¢ -v ∫ - v t\-cn-´p-≈ sk‰p-Iƒ-°v tIm-gn-t°m-Sv {]-kv-¢∫n-s\ ]-cm-P-b-s∏-Sp-Øn. kvtIm¿: (25˛16, 25˛ 19, 25˛20). h-\n-

Øp. A-P-b-Ip-am¿ F-∂-bm-fpsS Im-dm-Wv C-sX-∂v hy-‡-ambn. D-ad - n-s‚ ho-´n-se In-S∏ - p ap-dnbn-se sj¬-^n¬-\n-∂v Xp I Fgp-Xm-Ø 9 sN-°p-If - pw 5 Ãmw-]v t]-∏d - p-If - pw I-s≠-Sp-Øp. tªUv- am-^n-bs - b A-a¿-® sN-øm≥Pn-√m- t]m-en-kv- No-^v cq-]o-Ic - n® kvI - zm-Um-Wv- I¿-i\ - \-S] - S- nbp-am-bn cw-K-Øp-≈-Xv. I-Æq¿Un-ssh.--Fk - v.- ] -- n-. sP k-t¥m-jvIp-am-dn-\m-Wv- Np-aX - e - . {]-tXy-I-kw-L-Øn-s‚ \n¿-

]m-∏n-\n-t»-cn Io-t®-cn-bnse P-ao-em-kn¬- C sI ]n- Pm_n-¿ (31), N-°-c-°¬ I-Sm t¶m´v D-a¿ (60) F-∂n-h-cm-Wp ]n-Snbn-em-b-Xv. 5 ªm-¶v- sN-°p-Ifpw a-‰p tc-J-I-fpw Pm-_n-dn¬\n-∂v-I-s≠-Sp-Øp.--h-kX v- p-hn¬-∏\ - I-cm-dn-s‚ ]I¿-∏v, ]-en-i A-Sb - ° v- p-∂X - n¬ho-gv-N h-cp-Øn-b C-S-]m-Sp-Im-c\n¬-\n-∂v ]n-Sn-s®-Sp-Ø sI. F¬ 60 F-^v 6271 C≥-Un-° Im¿ F-∂n-hb - pw I-k‰ v- U - n-bn-se-Sp-

s]m-´n-b-Xm-sW-∂v sam-gn \¬In. Unssh.F-kv.]n. Sn ]n c-RvPn-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-‡ km-w]nƒ ti-Jc - n-®v P-\d - ¬ Bip-]-{Xn-bn¬ ]-cn-tim-[n-®-t∏m ƒ ]-cn-t°-‰ bp-hm-hn-s‚ c-‡a - msW-∂p sX-fn-™p. Iq-Uv-ep-hn¬ Xm-a-kn-°p-∂ F-S\ - o¿ kz-tZ-in \m-cm-bW - \ - mWp ]-cn-t°-‰X - v. \n¿-am-Ww ]m-Xn-hg- n-bn¬ \n ¿-Øn-b Cu sI-´n-Sw km-aq-ln-Ihn-cp-≤-cp-sS-bpw elcnam-^n-bI-fp-sS-bpw Xm-hf - a - m-Wv.

X(27) bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ `¿Øm-hv \¿-°n-e-°m-Sv F-tf-cnØ-´n-se sI hn kp-[o-jv (36), ]n-Xm-hv ]n hn `m-kv-I-c-≥ F-∂nh¿-s°-Xn-tc-bm-Wp tI-kv. 2011 H-tŒm-_¿ 23\m-bn-cp∂p

C-cp-h-cp-sSbpw hn-hm-lw. Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy Bip-]{Xn-bn¬ tPm-en sN-bv-Xp-h-∂ bp-h-Xn-sb `¿-Øm-hv \n¿-_‘n-®v tPm-en cm-Pn-h-∏n-s®-∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p.

Xm {]-Z¿-i\ - thm-fn-bn¬ I-Æq¿ Ir-jvW - t- a-t\m-≥ K-h. h-\n-Xm tIm-f-Pv kn-Iv-tk-gv-kv F-d-WmIp-fs - Ø tXm ¬-∏n-®p. kvt- Im¿: (25˛12, 25˛20). C-∂p cm-hn-se Bdn-\v a-¬k - c - w ]p-\c - m-cw-`n-°pw.-

Iv tImw-πI - k -v v {]-kn-U‚ - v Xm-J A-lΩ - Z- v au-eh - n, P-\d- ¬ sk-{I´-dn bp Fw A-–p¿-dl - a -v m≥ au-ehn, J-Pm-©n J-Ø¿ C-{_m-lnw lm-Pn I-f\ - m-S,v \u-^¬ lp-Zh - n sIm-Sp-h≈ - n, ap-Po-_p¿d-lva - m≥ lp-Zh - n sh-fn-ap-°v, k-øn-Zv _p¿- I-Æq¿ P-h-l¿ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p∂ kwÿm\ lm≥ C¿-jm-Zn, a≥-kq¿ C¿-jm- tP-W-en-Ãv thm-fn-bn¬ I-Æq¿ {]-kv¢-∫v tIm-gn-t°m-Sv Zn I-f\ - m-Sv A-`n-\μ - n-®p. {]-kv-¢-∫n-s\ t\-cn-Sp∂p

sN-dp]pg I¼n-¸m-ew I-e-IvSÀ k-µÀ-in¨p Wn \-S-Øm≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ DØ-c-hn-´n-cp-∂p. F-∂m¬ ]-e-IIƒ F-Øn-bn-´pw \-ho-I-cn-°m ≥ A-[n-Ir¿ X-øm-dm-bn-√. F∂m¬, C-∂-se P-e-Io-b I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿-amW {]-hr-Øn ]q¿-Øn-bm-°n.-

D-]-lm-c k-aÀ-¸-W-w C-cn-°q¿: k-akv-X C-kv-emanI I-em-ta-f-bn¬ kw-ÿm\-XeØnte-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏´-hsc td©v Pw-C-ø-Øp¬ apA√n-ao-≥ A\p-tam-Z-n®p. sI sI A-–p√ lm-Pn ªm-Øq¿, sI A-–p- -emw ss^kn, hn hn Xm-ln¿ D-]-lmcw hn-XcWw sN-bvXp. C sI A-lΩ-Zv _m-J-hn A-[y-£-X h-ln®p. ]n sI Fw \n-km¿ ss^kn, ]n sI ap-k-Ωn¬ au-ehn, sI sI Fw d-^oJv, dm-jn-Zv lpZ-hn X߃, \u-jm-Zv d-lv-am\n, sI D-a¿ ss^kn, hn hn i-co^v kw-km-cn-®p.

I-Æq¿: {]m-tbm-Kn-IX - F-∂m¬ a-Zy-tem-_n-°p Io-gS- ß - e - s - √-∂v t\-Xm-°ƒ Hm¿-°W - s - a-∂v tIm ¨-{K-kv \yq-\] - £ hn-`m-Kw Pn√m I-Ωn-‰n A-`n-{]m-bs - ∏-´p. hy‡n-Iƒ-°p e-`n-°p-∂ {]-Xn-—mb A-hc - p-sS {]-h¿-Ø\ - ß - f - pw hm-°p-If - pw B-k] v- Z- a - m-°n P-\߃ \¬-Ip-∂ _-lp-aX - n-bm-W.v _m¿ sse-k≥-kv {]-i\ v- Ø - n¬ B¿-s°-¶n-epw kz-¥w {]-Xn-—mb-sb-°p-dn-®v kw-ib - w tXm-∂p∂p-sh-¶n¬ B Im-cy-Øn¬ sI.]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚n-s\ Ip-‰s∏-Sp-Øn-bn-´p Im-cy-an-√. a-Zym-k-‡n-t°-Xn-tc i-‡am-b {]-Nm- c - W - ]-cn-]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m sN-b¿-am≥ H hn Pm-^¿ A-[y-£X - h-ln-®p. ]n ]n kn-±oJv, ]n H dm-^n lm-Pn, kn ]n ap-lΩ-Zv am-ÿ, A-ivd - ^ - v X-et- »-cn, l-_o-_v l-k≥, P-eo¬ A-Sq¿, D-ka v- m≥ th-ßm-Sv kw-km-cn-®p.

N-°-c-°¬,- t]m-en-kv - kv-t‰j≥- ]-cn-[n- Dƒ-s∏-sS 15 tI-{μß-fn¬- ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. 2 t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. ho-Sp-Iƒ, ]-W-an-S-]m-Sp tI{μ-߃- F-∂n-hn-Sß - f - n-em-bn-cp∂p sd-bvU - v. \n-ch - [ - n tc-JI - f - pwhm-l\ - ß - f - pw- ]n-Sn-s®-Sp-Øp.--- Pn√m- t]m-en-kv- No-^v ]n- F≥- D-Æncm-Ps - ‚ {]-tXy-I \n¿-tZ-i{- ]-Imc-am-Wp \-S] - S- n. sd-bvU - v h-cpw-Znh-k-ß-fn-epw Xp-S-cp-sa-∂v t]men-kv A-dn-bn-®p. -

Im-k¿-tIm-Uv: sl-Uv t]m-k‰ v- v Hm-^nkv ]-cn-kc - s - Ø ]-Wn-]q¿Øn-bm-hm-Ø sI-´n-S-Øn-s‚ H∂mw \n-e-bn¬ c-‡w. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv C-°mcyw I-≠ Xv. t]m-enkv \-SØ - n-b ]-cn-tim[-\-bn¬ P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ ap-dn-th-‰- ]m-Sp-It- fm-sS NnIn¬-k-bn¬ H-cmƒ I-gn-bp-∂ps≠-∂v hn-hc - w e-`n-®p. ]n-∂o-Sv Cbm-sf I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øv tNmZyw sN-bX v- p. a-Zy-]n-®v sI-´n-S-Øn-\p ap-I- sI-´n-S-Øn-se X-d-bn¬ fn¬ I-b-dn-b-t∏mƒ ho-Wv X-e- X-fw-sI-´n-\n¬-°p∂ c‡w

dm-jn-Zv C¿-jmZn

se-∂v ]-cm-Xn-bn¬ ]-d™ n-´n-√. I-gn-™ Zn-hk - w kn.-]n.-FΩ - p-am-bn _-‘s - ∏-´v ^vf - m-jn¬ h-∂ H-cp hm¿-Øs - b Xp-S¿-∂v ^vf - m-jn-se ]-{X-{]-h¿-ØI - ¿°p-t\-sc B-{I-aW - k - m-[y-Xb - p-s≠-∂v t]m-en-kv c-lk - ym-t\z-jW - hn-`m-Kw dn-t]m¿-´v sN-bX v- n-´p-≠v. a-tl-jn-s‚ s]-c-f-t»-cn tIm-´-sØ kz-¥w ho-´n-epw Im-™n-tcm-s´ `m-cy-ho-´n-ep-am-Wv `o-jWn-bp-am-bn H-cp-kw-Lw F-Øn-b-Xv.

a-Zy-tem-_n-¡v Io-g-S-§-cp-Xv: \yq-\-]-£ tIm¬-{K-kv

Hm-]tdj³- Ip-t_À -: 15 tI-{µ-§-fn sdbv-Uv-; c−p-t]À - Adkv-änÂ

]-Wn -]qÀ-¯n-bm-hm¯ sI-«n-S-¯n c-à-¸m-SpIÄ

Icn-bÀ ssK-U³-kv ¢mkv

]p-kv-X-I {]-Im-i\w

hp-Nm-en¬ I-bd - n-bm-Wp \n-∂X - v. C-∂-se A-h-[n-Zn-\-am-b-Xn\m¬ C-hn-sS Bƒ-°m¿ Ip-dh - mbn-cp-∂p. a-‰p Zn-h-k-ß-fn¬ an√n¬ [m-\y-߃ s]m-Sn-°m≥ kv{Xo-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ \n-c-h[n t]¿ F-Øp-am-bn-cp-∂p. _- n-s‚ B-Iv-kn¬ H-Sn™-Xm-Wv A-]-I-S-Øn-\p Im-cWw. ]-g-b-ßm-Sn t]m-en-kv ÿe-sØ-Øn. ss{U-h¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp.

I-®q-cn am-[ya-{]-hÀ-¯-I-\v h-[-`o-j-Wn

Im-k¿-tIm-Uv: tI-{μ k¿-h-Iem-im-e-bn-se tkm-jy¬h¿°v hn-`mKw ]n.Pn. ss^-\¬ hnZym¿-Yn dm-jn-Zv C¿-jm-Zn tZ-fn°v km-aq-ln-I {]-h¿-Ø\ - Ø - n¬ Pq\n-b¿ dn-k¿-®v s^-tem-jn-∏v. ae-_m¿ C-ke v- m-an-Iv tImw-πI - k v- v Zm-dp¬ C¿-jm-Zv A-°m-Za - n-bn¬ \n-∂v C-kve - mw B‚ v I-≠w- ]-d]m-\q¿: I-S-h-Øq¿ bq-\n-‰v apkvv-enw k¿-ho-kv skm-ssk-‰n, dn Ã-Uo-kn¬ Un-{Kn ]T-\w ]q¿F≥.B¿.sF. A-tkm-kn-tb- Øn-bm-°n-b t- i-jw sN-Ωm-Sv Zmv- m-an-Iv bq-\n-thj≥ kw-bp-‡-am-bn hn-Zym¿-Yn- dp¬ lp-Zm C-ke Iƒ°pw c-£n-Xm-°ƒ-°p-w I- gv-kn-‰n-bn-se Un-]m¿´v-sa‚ v Hm^v l-Zo-kv B‚ v dn-te-‰-Uv kcn-b¿ ssK-U≥-kv ¢m-kv \v- m-an-Iv ]n.Pn. t\SØn. tUm. sI A-_q-_-°¿ b≥-kn¬ C-ke Sn. Im-en-°‰ - v bq-\n-th-gvk - n-‰n-bn A-[y-£-X h-ln®p. - n-bn¬ _nsI sI D-k≥Ip´n, F ]n ¬\n-∂v tkm-tjym-fP cp-Zs - a-Sp-Øn-cp-∂p. j-ao¿, kn F-®v A-_qtZ-fn-bn-se im-^n-˛l - ^ - vk - _°¿, C J-eo¬ kw-km- n-If - p-sS a-I\ - m-W.v k-acn®p. F π-kv t\Sn-b hn-Zym¿- Øv Z-ºX kvX - tI-cf - Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - DYn-Iƒ-°v A-hm¿-UpIƒ hn]m-[y-£\ - pw Io-gq¿-, aw-Ke - m-]pXc-Ww sN-bv-Xp. cw Jm-kn-bp-am-bn-cp-∂ A-¥c - n-® kn Fw A-–p-√ au-eh - n sN-ºc - n°-bp-sS t]-c° - p-´n-bm-W.v dm-jn-Zv C¿-jm-Zn-sb a-e_ - m¿ C-ke v- m-anIÆq¿: 11\v tIm-gn-t°m-´v \-S°p-∂ hn-kv-Uw t•m-_¬ C-kvem-an-Iv anj-s‚ ktμ-i {]-Nmc-W-w I-Æq-cn¬ {]-Xn-]-£ D]-t\-Xm-hv tIm-Sn-tb-cn _m-eIr-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sF.F-kv.Fw. kwÿm-\ sk-{I´-dn sI A-–p√ ^msN-dp-]p-g: A-]-I-Sm-h-ÿ-bnkn¬, ]n k-ao¿, Jm-en-Zv sk-bv- em-b sN-dp-]p-g I-ºn-∏m-ew PnXm¿ ]-≈n kw-km-cn-®p. √m I-e-Iv-S¿ tUm. ]n _m-e-Inc¨ k-μ¿-in-®p. ]m-e-Øn-\mbn ]-e-I-Iƒ F-Øn-bn-´v Zn-h-k߃ I-gn-™n-´pw \-ho-I-c-Ww C-cn-°q¿: _-jo¿ s]-cp-h-fXp-S-ßn-bn-cp-∂n-√. A-‰-Ip-‰-∏Øp]-d-ºn-s‚ km-ln-XyIrXnbm-b X-e-h-c-bp-sS {]-Im-i\w I-Ym-Ir-Øv Sn ]n thWptKm-]m¬ \n¿-h-ln®p. Fw sI a-t\m-l-c≥ A-[y£-X h-ln®p. _m-e-Ir-jv-W≥ sIm-øm¬, {]-Im-i≥ tIm-hq¿, sI _me≥- kw-km-cn-®p.

ktµ-i {]-Nm-c-W-w

(36), am-Sm-bn B¿.-kn. N¿-®n-\Sp-Ø sIm-tbm≥ ta-gv-kn (69) F-∂n-h¿-°pw ]-cn-t°-‰p. C-∂se ssh-Io-´v 5.-45Hm-sS sam-´m{ºw Su-Wn-em-Wv- kw-`-hw. ]-ø∂ - q-cn¬-\n-∂v am-´q¬ `m-KtØ-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ sI.F¬. 13.F-®v.8008 _- m-Wv A]-IS- Ø - n¬-s∏-´X - v. \n-b{- ¥-Wwhn-´ _kv Ãm¿ tkm-an-√n-te-°v ]m-™p-I-b-dp-I-bm-bn-cp-∂p. an√n-s‚ j-´¿ X-I¿-Ø _-kv Hm-

12 sabv 2014 Xn¶ƒ

]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v tdmjn tPm-k,v I-fØ - n¬ t_-_n,- hntP-jv ]-≈n-°c - , sI.--sI.--kp-tc-jv F-∂n-h¿ I-eŒ - t- dm-sSm-∏w D-≠mbn-cp-∂p. I - e - I - Sv- ¿ C-Ss - ]-´m-Wv 37000 cq-] sN-eh - n¬ ]m-eØ - n-\v acw h-ßm≥ A-\p-aX - n \¬-In-bX - .v --

tN-Sn-t¨-cn-bn Ir-jn-\m-iw C-cn-°q¿: I-gn-™ Zn-h-kw I\-Ø a-g-tbm-sSm-∏-ap-≠m-b Im‰n¬ tN-Sn-t®-cn-bn-epw ]-cn-k-c{]-tZ-i-ß-fn-epw Ir-jn-\m-iw. B-epw-ap-°n-se Fw H I-cp-WmI-c-s‚ sXm-´-Øn-se H-t´-sd t\-{¥-hm-g-I-ƒ \n-ew-s]m-Øn. sXm-´-Sp-Ø πm-hn-s‚ in-Jn-c߃ s]m-´n ssh-Zyp-Xn-sse\n¬ ho-Wp. B-bn-∏p-g-bn¬ kq-∏n-°p-´nbp-sS ho-´p-aX - n¬ X-I¿-∂p. ap-´∂q-cn-se F-S-b-∂q¿ h-b-en¬ G-Xm-\pw I¿-j-I-cp-sS 300 t\{¥-hm-g-I-fpw \q-tdm-fw I-∏-Ifpw Im-‰n¬ \n-ew-s]m-Øn. ªmØq¿, I-eym-Sv ta-Je - b - n¬ a-cws]m-´n ho-WX - n-\m¬ ssh-Zyp-Xn_-‘w \n-e-®p-. Nm-tem-´p-\n-∂v sI.-F-kv.-C.-_n. Po-h-\-°m-cs\-Øn Xq¨ am-‰n-b ti-j-amWv ssh-Zyp-Xn ]p-\ÿ m-]n-®X - v.

s]cn-t¦-cn bp.]n. kv-IqÄ ssl-kv-Iq-fm-¡n C-cn´n: s]-cn-t¶-cn bp.]n. kvI - qfn-s\ ssl-kvI - q-fm-bn D-b¿-Øn. tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ hn-Zym-`ymk ]-≤X - n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bmWp \-S] - Sn. ]m-bw ]-©m-bØ - n ¬ 2 F-bvU-Uv kv-Iq-fp-Iƒ D s≠-¶n-epw G-I k¿-°m¿ hnZym-e-b-sa-∂ ]-cn-K-W-\-bm-Wv s]-cn-t¶-cn-°v A-\p-Iq-ea - m-bX - v.

1954¬ G-I-m[ym-]-I hn-Zyme-b-am-bn Xp-Sßn-b kv-Iqƒ 1984¬ bp.]n. kv-Iq-fm-bn am-dn. 104 hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv C-t∏mƒ ]T-\w \-S-Øp-∂-Xv. kz-¥-ambn 1.19 G-°¿ ÿ-e-ap-≠v. sXm-´Sp-Øm-bn 1.04 G-°¿ ÿ-ew ]m-bw ]-©m-b-Øn-s‚ ssI-hi-ap-≠v. C-h c-≠pw D-]-tbm-K-

{]-Ir-Xn]T-\ Iymw-]v

sN-dp-]p-g I-ºn-∏m-e-Øn¬ \m-´p-Im-¿ ]-e-I ]m-Ip-∂p

C-cn-°q¿: `u-a kwc-£-W amkm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn Ccn-°q¿ tªm-°v ]-©mb-Øv kw-tbmPn-X \o¿-Ø-S ]-cn-]me-\ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn ZznZn-\ {]-Ir-Xn]T-\ Iymw-]v Ipbn-eq-cn¬- \-SØn. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n ]n cm-Lh - ≥ D-ZvLmS-\w sN-bvXp. tªm-°v t£aIm-cy sN-b¿-t]-gv-k¨ sI C-cn´n ]mbw s]-cn-t¶-cn bp.]n. kv-Iqƒ {io-P A-[y-£-X h-ln®p.

s∏-Sp-Øn-bm¬ ssl-kv-Iq-fn\v sI-´n-Sw ]-Wn-bm\pw A-\p_-‘ Im-cy-߃°pw a-X-nbmb ÿ-e-w e-`y-am-hpw. ssl-kI -v q-fm-°n D-b¿-Øn-bXn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ 8,9 ¢mkp-If - n-te-°p-≈ {]-thi\w Pq ¨ B-Zy-hm-cw B-cw-`n-°p-sa-∂v {]-[m-\m-[ym-]-I≥ A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

12 sa-bv 2014 Xn-¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Im-k¿-tIm-Uv: B¿.Un \-K¿ Kw-Km {Sm≥-kv-t^m¿-a¿, tKm]m-e-Ir-jv-W {Sm≥-kv-t^m¿a¿, Kp-sU {Sm≥-kv-t^m¿-a¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ C-∂v cm-hnse H-º-Xv ap-X¬ ssh-In-´v A©p h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpsa-∂v sI.F-kv.C._n A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn X-f-¶-c: am-en-Iv Zo-\m¿ Pp-am-

a-kv-Pn-Zv 1413 mw hm¿-jn-]-cn-]mSn-˛7.00 \o-te-iz-cw ]-S-∂-°m-Sv Im¿-jn-I tIm-f-Pv: am-º-g s^-Ãv-˛9.00

_m-hn-¡-c tdm-Uv {]-iv-\w: I-e-Iv-SÀ tbm-Kw hn-fn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: hm-´¿ A-tXm-dn‰n-bpw \m-´p-Im-cpw X-Ωn-ep-≈ X¿-°w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xn\mb Pn-√m I-e-Iv-S¿ tbm-Kw hn-fn-®p. C-∂v ssh-In-´v aq-∂n-\v I-e-Iv-Sdp-sS tNw-_-dn-em-Wv tbm-Kw. t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n D-tZym-K-ÿ¿, B£≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ, ]©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn Aw-Kß-ƒ tbm-K-Øn¬ kw-_-‘n°pw._m- h n- ° - c - b n- t e- ° p- ≈ tdm-Uv h¿-j-ß-fm-bn hm-´¿ AtXm-dn-‰n I-ø-S-°n-sh-®n-cn-°p∂p-sh-∂m-tcm-]n-®v \m-´p-Im¿ k-a-c-Øn-em-Wv. C-tX Xp-S¿-∂v I-gn-™m-gv-N kw-L-Sn-s®-Ønb \m-´p-Im¿ _m-hn-°-c-bn¬ \n∂p-≈ Ip-Sn-sh-≈ ]-ºn-Mv X-S™n-cp-∂p. ]p-Xn-b ]-ºn-Mn-\v th-≠n \n¿-an-°p-∂ Iq-‰≥ InW-dn¬ am-c-I ti-jn-bp-≈ kvt^m-S-I h-kv-Xp-°ƒ D-]-tbmKn-°p-∂-Xp-aq-ew ]-cn-k-c {]-tZi-sØ ho-Sp-Iƒ-°v hn-≈-ep≠m-bn-´p-≠v.

\n-t£-]-¯-«n-¸v: c-−pt]À t]m-en-kn Io-g-S-§n Xr-°-cn-∏q¿: N-In-cn \n-t£-]X-´n-∏n-s‚ c-≠v I-Æn-Iƒ t]men-kn¬ lm-P-cm-bn. \n-t£-]w kzo-I-cn-® C-S-]m-Sp-Im-cm-b aq∂p-t]¿ X-´n-s°m-≠p-t]m-bn F-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂ ]-S-∂-bnse Ip-™q-´n, D-Zn-\q-cn-se kn sI \m-k¿ lm-Pn F-∂n-h-cm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn \o-te-izcw kn.sF Hm-^n-kn¬ lm-P-cmb-Xv. \m-k¿ lm-Pn-tb-bpw Ip™q-´n-tb-bpw X-´n-s°m-≠pt]m-bn F-∂v ]-d-b-s∏-Sp-∂ \nt£-]-I-cm-b Xr-°-cn-∏q-cn-se sI hn ]n km-_n¿, ]-S-∂-bn-se bp i-co-^v, d-km-Jv lm-Pn ]-d-ºØv F-∂n-h-cp-sS t]-cn¬ t]men-kv eq-°v Hu-´v t\m-´o-kv ]p-ds∏-Sp-hn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ \m-SIo-b-am-bm-Wv Ip-™p-´n-bpw \mk¿ lm-Pn-bpw t]m-en-kn¬ lmP-cm-b-Xv. C-h-sc X-´n-s°m-≠pt]m-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ F-ß-s\bm-Wv t]m-en-kn¬ lm-P-cm-bsX-∂-Xn-ep-≈ Zp-cq-l-X C-t∏mgpw \n-e-\n¬-°p-∂p. X-´n-s°m≠p-t]m-bn F-∂p-]-d-bp-∂ aq∂p-t]-tc-bpw t]m-en-kn-\v ]n-SnIq-Sm-\p-am-bn-´n-√.

a-W I-S-¯n-b tem-dn A-]-I-S-¯nÂ-s¸-«p _-Zn-b-Sp-°: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-S-Øp-∂-Xn-\n-sS Sn-∏¿tem-dn A-]-I-S-Øn-¬-s]-´p. ss{U-h¿ Hm-Sn c-£-s∏-´p. C-∂se ssh-In-´v ap-Kp k¿-ho-kv kl-I-c-W _m-¶n-\v k-ao-]-sØ tdm-Un-em-Wv Sn-∏¿ a-dn-™-Xv. ]p-Øn-sK-bn¬ \n-∂pw a-W¬ IS-Øn-s°m-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

k-½À ssK-U³-kv 17\v Im-k¿-tIm-Uv: k-a-kv-X tI-cfm ap-kv -enw Fw-tπm-bo-kv Pn√m-I-Ωn-‰n π-kv Sp I-gn-™ hnZym¿-Yn-Iƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n°p-∂ k-Ω¿ ssK-U≥-kv G-IZn-\ Iymw-]v 17\v X-f-¶-c Jm-knte-\n¬ \-S-°pw. tam-´n-th-j≥ I-cn-b¿, C-kv-em-an-Iv t]-gv-k-\men-‰n, sse-^v kv-°n¬ F-∂o-hnj-b-ß-sf B-kv-]-Z-am-°n ¢mkp-Iƒ \-S-°pw. ]-¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂-h¿ 9656610814, 9747313443 \-º-dn¬ 15\v ap-ºv cPn-ÿ sN-ø-W-sa-∂v I¨-ho\¿ A-dn-bn-®p.

3

hm-l-\-§-fp-sS i-h-¸-d-¼m-bn N-«-©m thm-s«-®Â 16\v; N-´-©m¬: A-\-[n-Ir-X a-W¬ I-S-Øn-b-Xn-\p t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\-ß-fp-sS ih-∏-d-ºm-bn am-dp-I-bm-Wp N-´©m¬. \q-tdm-fw sN-dp-Xpw hep-Xp-am-b hm-l-\-ß-fm-Wv sh-bn-epw a-g-bp-ta-‰v Xp-cp-sºSp-Øv \-in-°p-∂-Xv. Pn-√m t]m-en-kv A-[n-Ir-Xcp-sS A-t]-£-{]-Im-cw I-e-Œdp-sS A-\p-a-Xn-tbm-sS-bm-Wv N-´-©m¬ _-Z¿ Pp-am a-kv-PnZn-\p ]-Sn-™m-dp-`m-K-sØ 50 sk‚ v d-h-\yq `q-an ]n-Sn-s®-SpØ hm-l-\-߃ kq-£n°m≥ e-`n-®-Xv. I-gn-™ s^{_p-h-cn-bn-em-Wp C-Xn-\p-th≠n ÿ-ew hn-´p-sIm-Sp-Ø-Xv. N-´-©m¬ k-_v-{S-j-dn-°pw lu-kn-Mv t_m¿-Uv Hm-^nkn\pw \n¿-tZ-in-°-s∏-´ ÿ-e-amWn-Xv.t_-°¬, hn-Zym-\-K¿

A\[nIrX aW¬ I-S-Øn-\nsS t]menkv ]nSnIqSn-b hm-l-\-߃ t]m-en-kv I-s≠-Sp-Ø hm-l- ∏¿, tem-dn Xp-S-ßn-b hm-l-\\-ß-fm-Wv C-hn-tS-°v am-‰p-∂- ß-fm-Wv C-hn-S-bp-≈-Xv. Nn-eXv. 2012 ap-X¬ tI-kn¬-s∏-´ hm-l-\-ß-fn¬ Im-Sp-I-b-dn-bnhm-l-\-߃ C-hn-sS-bp-≠v. cn-°p-∂p. C-Ø-cw hm-l-\t]m-enkv kv-t‰-j-\n-epw ]-cn- ߃ te-ew-sN-bv-Xp k¿-°mk-c-Øpw hm-l-\-߃ sIm- dn-te-°v ap-X¬-°q-´m-\p-≈ \≠p-\n-d-bp-∂ ÿn-Xn h-∂- S-]-Sn-{I-a-߃-°v H-®n-s‚ tht∏m-gm-Wv A-[n-Ir-X¿ ]p-Xn-b K-am-Wv. ]n-Sn-s®-Sp-Ø a-W¬C-Sw I-s≠-Øn-b-Xv.kv-Iq-´¿, °-S-Øv hm-l-\-ß-fp-sS kqIm¿, Hm-t´m, hm≥, sS-tºm, Sn- £n-∏p-Im-cm-b t]m-en-kp-Im-

cp-sS Xm-a-kw Zp-cn-X-]q¿-W-amWv. Xp-Wn-sIm-≠p-≈ sS‚nem-Wv C-h¿ Xm-a-kn-°p-∂-Xv. {]m-Y-an-I-Im-cy-߃ sN-øm\p-≈ kw-hn-[m-\-hpw sh-fn-®hp-an-√. C-Sn-an-∂-en¬ sS‚n¬ I-gnbm-\m-Im-sX k-ao-]-sØ I-Sh-cm-¥-bn-te-°v Hm-Sp-I-bmWn-h¿. sN-fn-sbm-gp-In-sbØp-∂-Xv X-S-bm≥ a-W¬-®m°n-\p ap-I-fn¬ Iq-c-bn¬ I´n¬ I-b-‰n-sh-®n-cn-°p-∂p. Im-‰v B-™p-ho-in-bm¬ ]m-dnt∏m-Ip-∂ D-d-t∏ Iq-c-bv-°p≈q. ]-I-em-sW-¶n¬ Nq-Sn¬ sh-¥p-cp-Im-\m-Wv C-h-cp-sS hn-[n. kp-c-£-bpw A-Sn-ÿmm\ ku-I-cy-hp-an-s√-¶n-epw Ch-cp-sS Im-h-en-\v ap-S-°-an-√. C-\n s]-cp-a-g-°m-ew C-h¿-°v Zp-cn-X-Im-e-am-hpw.

98 Iu-−n-Mv tS-_n-fp-IÄ

Im-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-`m- Xnc-s™-Sp-∏n-s‚ thm-s´-Ƭ 16\v cm-hn-se- F-´n-\v Im-k¿tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn¬ B-cw-`n°pw. K-h. tIm-f-Pn¬ {]-tXy-Iw k-÷-am-°n-b ap-dn-I-fn-em-Wv thm-s´-Æp-∂-Xv. Im-k¿-tIm-Uv tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se _me-‰v b-{¥-߃ C-t∏mƒ K-h. tIm-f-Pn¬ H-cp-°n-b kv-t{Sm-Mv dq-ap-I-fn-em-Wv kq-£n-®-Xv. tem-Iv-k-`m a-fi-e-Øn-se Im-k¿-tIm-Uv, D-Zp-a, Xr-°-cn∏q¿ ]-ø-∂q¿, I-√ym-t»-cn afi-e-ß-fn-se thm-´p-Iƒ FÆm≥ 14 ho-Xw Iu-≠n-Mv tS-_nfp-I-fpw, Im-™-ßm-Sv, a-t©-izcw a-fi-e-ß-fn-se thm-s´Æm≥ 12 ho-Xw Iu-≠n-Mv tS-_nfp-I-fp-am-Wv H-cp-°p-∂-Xv. C-Xv

G-Im-[ym-]-I hn-Zym-e-b-§-fp-sS A-]v-t{K-Un-Mv A-h-Xm-f-¯n-ÂIm-k¿-tIm-Uv: ]n-∂m-°-hn-`mK-°m-cm-b hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS B-{i-b-am-b G-Im-[ym-]-I hnZym-e-b-ß-sf k¿-°m¿ A-h-KWn- ° p- ∂ p.hn- Z ym- e - b - ß ƒ F¬.]n. kv-Iq-fm-bn D-b¿-Øm\p-≈ tI-{μ-\n¿-tZ-iw G-gv h¿jw I-gn-™n-´pw \-S-∏m-bn-√. C-tXm-sS Pn-√-bn-se ap-∂qdn-e-[n-Iw B-Zn-hm-kn ]n-∂m-° hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS {]m-Y-an-I hnZym-`ym-kw {]-Xn-k-‘n-bn-embn. ]n-∂m-°-°m-cp-sS kw-h-cWw kp-{]ow tIm-S-Xn D-Ø-c-hns\-Øp-S¿-∂v \-jv-S-s∏-´-Xn-\v ti-j-ap-≈ a-s‰m-cp C-cp-´-Sn-bmWv Cu A-h-K-W-\.\n-e-hn-ep≈ 56 hn-Zym-e-b-ß-fn¬ \n-∂v 17 ÿm-]-\-ß-fm-Wv Pn-√-bn¬ A-

]v-t{K-Uv sN-øm≥ _-‘ s∏-´- °p-I-bpw sN-øp-sa-∂m-Wv hn-e- °m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn tI-{μh¿ k¿-°m-dn-\v ip-]m¿-i \¬- bn-cp-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. tI-{μ-hn- Øn-\v dn-t]m¿-´v \¬-In-bn-cpIn-bXv. kz-¥-am-bn ÿ-e-hpw a- Zym-`ym-k \n-b-a-{]-Im-c-am-Wv ∂p. a-{¥n-k-`-bp-sS A-\p-a-Xntbm-sS I-gn-™ am¿-®n¬ Pn-√bn-se k¿-h-in-£m A-`-bm ]n-¶m-¡ hn-ZymÀ-Yn-I-f-sS `m-hn B-i-¦-bn t\m-Sv A-]v-t{K-Uv sN-tø-≠ kv‰p `u-Xn-I km-l-N-cy-ß-fp-≈- G-Im-[ym-]-I-hn-Zym-e-b-ß-sf Iq-fp-I-fp-sS hn-h-cw A-dn-bn-®v h-bm-Wv Cu ÿm-]-\-߃. G- F¬.]n. kv-Iq-fp-I-fm-bn D-b¿- D-Ø-c-hn-d-°n-sb-¶n-epw Xp-S¿ ‰-hpw Iq-Sp-X¬ Ip-´n-Iƒ ]Tn- Øm≥ tI-{μ-k¿-°m¿ 2007 ¬ \-S-]-Sn-Iƒ D-≠m-bn-√. kv-Iqƒ Xp-d-°m≥ c-≠m-gv-N °p-∂ Nn-∂-ap-K¿, tZ-e-ºm-Sn, D-Ø-c-hn-´-Xv. C-Xn-\p th-≠ Xpthm-¿-°-m-Sn, Du-Pw-ºm-Sn, ]m- I-bp-sS 65 i-X-am-\w tI-{μw h- am-{Xw _m-°n \n¬-t° sI-´n-S≠n, I-≠w Xp-S-ßn-b kv-Iq-fp-I- ln-°p-sa-∂pw A-dn-bn-®p. F- \n¿-am-W-tam, A-[ym-]-I \n-b∂m¬ kw-ÿm-\ k¿-°m-cn- a-\-tam B-cw-`n-®n-´n-√. A-]v-t{Kfm-Wv A-]v-t{K-Uv sN-øp-∂-Xv. F¬.]n. kv-Iqƒ B-bn D- s‚ \n-kw-K-X Im-c-Ww A-©v Uv sN-bv-X-Xm-bn D-Ø-c-hn-d-ßnb¿-Øp-∂ tXm-sS sl-Uv-am- h¿-jw I-gn-™n-´pw C-Xv bm- b km-l-N-cy-Øn¬ _m-°n-bpÿ A-S-°-w Iq-Sp-X¬ A-[ym- Ym¿-Yy-am-bn-√. C-Xn-\n-sS B- ≈ A-]v-t{K-Uv sN-øm-Ø G-Im]-I X-kv-Xn-I-fpw kr-„n-°pw. h-iy-Øn-\v `q-an-bpw Ip-´n-I-fp-ap- [ym-]-I-hn-Zym-e-b-߃-°v C-\n Ip-´n-Iƒ-°v ]Tn-°m-\m-h-iy-am- ≈ kw-ÿm-\-sØ 111 hn-Zym-e- Xp-S-cm-\m-hp-tam F-∂ B-i-¶b `u-Xn-I ku-I-cy-w h¿-[n-∏n- b-ß-sf F¬.]n. kv-Iq-fp-I-fm- bpw -D-b¿-∂n-´p-≠v. C-Xn-\v ]p-d-

]p-Xn-b _-kv Ìm³Un-se tIm¬-{Io-äv {]hr¯n {Zp-X-K-Xn-bn Im-k¿-tIm-Uv: ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Un-\-I-sØ tdm-Un-s‚ tIm¨-{Io-‰v \n¿-am-Ww {Zp-X-KXn-bn¬. h¿-j-ß-fm-bn s]m-´ns∏m-fn-™v In-S-°p-∂ tdm-Unem-Wv C-t∏m-ƒ \n¿-am-Ww ]ptcm-K-an-°p-∂Xv. Ip-≠pw-Ip-gnI-fpw \n-d-™ tdm-Uv \-∂m-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v kz-Im-cy _-kv D-S-a-Iƒ I-gn-™ B-gv-N _- p-Iƒ Ãm≥Un-\-I-Øv {]th-in-°p-∂-Xv \n¿-Ø-em-°nbn-cp-∂p. C-Xn-s\ Xp-S¿-∂v \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X¿ _-kv D-S-a-I-fp-ambn N¿-®-\-S-Øp-I-bpw ]-Øp Znh-k-Øn-\-Iw tdm-Uv \-∂m-°psa-∂ D-d-∏n-s\ Xp-S¿-∂v k-a-cw ]n≥-h-en-°p-I-bm-bn-cp-∂p. _-

Imk¿-tImUv ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Un-se tIm¨-{Io-‰v ]Wn ]ptcmKan°p∂p p-Iƒ {]-th-in-°p-∂n-S-Øpw °-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \n-c-h- kzo-I-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p C]p-d-tØ-°v t]m-hp-∂ `m-K-Øp- [n-X-h-W \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X- t∏mƒ _- p-Iƒ {]-th-in-°pam-Wv tdm-Uv Xm-dp-am-dm-bn In-S- sc k-ao-]n-®-¶n-epw A-h-K-Wn- ∂ `m-K-sØ Ip-gn-Iƒ \n-I-Øp°p-I-bm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂m-Wv ∂ tPm-en-bm-Wv ]p-tcm-K-an-°p°p-∂-Xv. _- p-S-a-Iƒ tdm-Uv \-∂m- _- p-S-a-Iƒ ]p-Xn-b k-a-c-ap-d ∂-Xv

Pn-Ã-bn ]p-I-bn-e \n-b-{´-W-¯n-\v {Km-ao-W-X-e kv-Izm-Uv Im-k¿-tIm-Uv: ]p-I-bn-e \n-b{¥-W \n-b-a-w Im-c-y-£-a-am-bn \-S-∏m-°m≥ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Isf G-tIm-]n-∏n-®v {Km-ao-W- Xe kv-I-zm-Up-Iƒ cq-]o-I-cn°m≥ Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkn¬ tN¿-∂ B-tcm-Ky h-Ip∏v C≥-kv-s]-Iv-S¿-am-cp-sS-bpw h-Ip-∏v-X-e D-tZ-ym-K-ÿ-cp-sSbpw in¬-∏-im-e-bn¬ Xo-cp-am\n-®p. B-tcm-Ky C≥-kv-s]-Iv-S¿-am¿, tÃ-j≥ lu-kv Hm-^n-k¿am¿, hn-Z-ym-`-ym-k ÿm-]-\ ta[m-hn-Iƒ, ]-©m-b-Øv, \-K-ck-`-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\Iƒ, F-Iv-ssk-kv `-£-y-kp-c-

]m-d- tIm-f-\n-bn-se ho-Sp-\n-À-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn Im-™-ßm-Sv: a-g-°m-e-a-Sp-ØtXm-sS a-e-tbm-c-sØ ]m-dtIm-f-\n-bn-se ho-Sp-I-fp-sS \n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn-¬. I≈m¿ ]-©m-b-Øn¬ 12mw hm-¿Un-se ]m-d- tIm-f-\n-bn¬ Xm-akn-°p-∂ am-[-h≥, X-¶-a-Wn, \m-cm-b-Wn F-∂n-h-cp-sS ho-Sp]-Wn-bm-Wv ]m-Xn-h-gn-bn¬ Dt]-£n-t°-≠n h-∂-Xv. 2010 ¬ C-μn-c B-hm-kv tbm-P-\ ]-≤Xn-bn-ep-ƒ-s∏-Sp-Øn ]m-d-tIm-f\n-bn¬ \m-ep ho-Sp-Iƒ A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. H-cp-e-£-Øn C-cp-]-Øøm-bn-cw cq-]-bm-Wv Hm-tcm ho-Sn-s‚-bpw \n¿-am-W-Øn-\p A-\p-h-Zn-®-Xv. Cu ]-W-hpw _m-°n ]-en-i-s°-Sp-Øp-amWv \m-ep-ho-Sp-I-fn¬ H-∂ns‚ ]-Wn `m-Kn-I-am-bn ]q-¿Øn-bm-°n-b-Xv. a-‰p-≈-h¿ XpS-°-Øn¬ In-´n-b ]-Ww D-]tbm-Kn-®p `n-Øn-h-sc sI-´nbp-b-¿-Øn.

kannur/kSD

]-Wn-bpw ]q¿-Øn-bm-°nbm¬ am-{X-ta A-h-ti-jn-°p∂ Xp-I In-´p-I-bp-≈q. C-X-dn™-tXm-sS C-h¿ ho-Sp-]-Wn ]q¿-W-am-bpw D-t]-£n-®p. \n-ehn¬ G-gp ho-Sp-I-fm-Wv ]m-dtIm-f-\n-bn-ep-≈-Xv. A-Xn¬ H∂p ]-©m-b-Øv \n-¿-an-®p- \¬In-b-Xm-Wv. Cu ho-´n¬ Xm-a-kam-cw-`n-®n-´p am-k-ß-fm-sb-¶nepw ho-´p-\-º¿ A-\p-h-Zn-®p In´m-Ø-Xn-\m¬ ssh-Zyp-Xn-bp-w e-`n-®n-√. a-‰p c-≠p ho-Sp-Iƒ C-t∏mgpw s]m-fn-™p ho-gm-dm-b Ip-Snep-I-fm-Wv. ]-©m-b-tØm A\p-_-‘ ÿm-]-\-ß-tfm ta-¬°q-c \n-¿-an-°m-\m-h-iy-am-b k-lm-bw sN-bv-Xm¬ ap ≥ h¿j-ß-sf-t∏m-se Cu a-g-°m-ea-{X-bpw tNm-¿-s∂m-en-°p-∂ Ip-Sn-ep-I-fn¬ Xm-a-kn-t°-≠nh-cn-s√-∂m-Wp \m-cm-b-Wn-bpw am-[-h-\pw X-¶-a-Wn-bpw ]-d-bp∂-Xv.

sa C-Ø-cw hn-Zym-e-b-ß-fn¬ ¢m-kp-Iƒ B-cw-`n-®n-√-¶n¬ tI-{μ ^-≠v \-jv-S-am-Ip-∂ kml-N-cy-hpw \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v. 14 h-b- p-h-sc-bp-≈-h¿-°v \n¿_-‘n-X-hpw ku-P-\y-hp-am-b hn-Zym-`ym-kw \¬-I-W-sa-∂ tI-{μ hn-Zym-`ym-k-\n-b-aw \n-e\n-¬-t°-bm-Wv Ip-´n-I-tfm-Sv k¿-°m¿ A-h-K-W-\ Im-Wn°p-∂-sX-∂ ]-c-m-Xn-bp-≠v. \n-e-hn¬ G-Im-[ym-]-I kvIq-fp-I-fn¬ tPm-en sN-øp-∂ A[ym-]-I¿-°v Xp-—-am-b i-º-f-amWv k¿-°m¿ \¬-Ip-∂-Xv. A-]vt{K-Uv sN-bv-X hn-Zym-e-b-߃ h-cp-∂-tXm-sS \n-e-hn-ep-≈ A[ym-]-I-cp-sS tPm-en-bp-sS Imcy-Øn-epw B-i-¶-bp-≠v.

kp-¶o _m-ekw-Lw Pn-Ãm k-t½-f-\-w Im-k¿-tIm-Uv: kp-∂o _m-e kw-Lw Pn-√m k-tΩ-f-\w C-∂v cm-hn-se 10 ap-X¬ Ip-Wn-bbn¬ \-S-°pw. F-kv.F-kv.F^v kw-ÿm-\ Iƒ-®-d¬ k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-h[n-°m-e {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bm-Wv k-tΩ-f-\w \-S°p-∂-Xv. cm-hn-se H-º-Xn-\v ktΩ-f-\w B-cw-`n-°pw. 10\v {]`m-X A-kw-ªn-bn¬ Pn-√m Iƒ®-d¬ sk-{I-´-dn kn-≤o-Jv ]qØ-∏-ew k-tμ-iw \¬-Ipw. ssJ-a-I-fn¬ \-ap-°v ]-d-°mw, kz¿-§-hm-Xn¬, ho-Sn-s‚ hn-f°v, H-dn-Km-an, F-∂o sk-j-\pI-fn¬ ¢m-kp-I-fpw a-‰p ]-cn-ioe-\ ]-cn-]m-Sn-I-fpw \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ km-bm-” A-kw-ªn-bn¬ Fkv.F-kv.F-^v kw-ÿm-\ D-]m[y-£≥ F≥ hn A-_v-Zp¬ dkm-Jv k-Jm-^n {]-`m-j-Ww \S-Øpw. A-_v-Zp¬ Jm-Zn¿ a-Z-\n ]-≈-t¶m-Sv kw-_-‘n-°pw.

G-P‚p-am¿-°v {]-th-i-\w \¬Ipw. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ cm-hn-se thm-s´-Ƭ tI-{μ-Øn¬ {]th-in-®m¬ thm-s´-Ƭ I-gn™ ti-jw am-{X-ta ]p-d-Øv hcm≥ A-\p-h-Zn-°p-I-bp-≈q. Iu-≠n-Mv ap-dn-bn¬ samss_¬ t^m¨ D-]-tbm-Kn°m≥ A-\p-h-Zn-°p-∂-X-√. 12 \-Iw ÿm-\m¿-Yn-Iƒ GP‚ v-am-cp-sS en-Ãpw A-h-cp-sS t^m-t´m-bpw I-e-Iv-S¿-°v k-a¿∏n-°-Ww. C-h¿-°p-≈ Xn-cn-®dn-b¬ Im¿-Uv 15\v ssh-In-´v \¬-Ipw. G-P‚m-bn Np-a-X-es∏-Sp-Øn-bn-´p-≈ ÿm-\m¿-Ynbp-sS I-Øpw Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Up-am-bn G-P‚p-am¿ 16\v cm-hn-se G-gn-\v thm-s´-Ƭ tI-{μ-Øn¬ lm-P-cm-I-Ww.

Npcp¡¯nÂ

Imk¿-tImUv {]kv ¢∫n\v DØctZiw \¬Inb thmfnt_mƒ Pgvkn UbdŒ¿ apPo_v A-lva-Zv ssI-am-dp-∂p

P-gv-kn-bpw Im-cw-kv -t_mÀ-Upw \Â-In Im-k¿-tIm-Uv: {]-kv ¢-∫v So-an-\p-≈ thm-fn-t_mƒ P-gv-knbpw Im-cw-kv t_m¿-Upw \¬-In. D-Ø-c-tZ-iw kv-t]m¨-k¿ sN-bv-X P-gv-kn U-b-d-Œ¿ ap-Po-_v A-lv-Ω-Zn¬\n-∂v thm-fnt_mƒ Iym-]v-‰≥ sI cm-tP-jv Ip-am-dpw ssh-kv Iym-]v-‰≥ sI kp-\n¬-Ip-am-dpw G-‰p-hm-ßn. {]-kv-¢-∫n-\v Im-k¿-tIm-Uv kvt]m¿-Sv-kv sse≥ kw-`m-h-\ sN-bv-X Im-cw-kv t_m¿-Uv kvt]m¿-Sv-kv sse≥ U-b-d-Œ¿ \m-®p-hn¬ \n-∂v {]-kv ¢-∫v {]kn-U-≠v Fw H h¿-Ko-kpw sk-{I-´-dn D-Æn-Ir-jv-W≥ ]p-jv-]Kn-cn-bpw G-‰p-hm-ßn.

Xo-c-tZ-i-]m-X-bn-se s^-bÀ-tÌ-Pn A-]m-I-X-I-tf-sd Im-™-ßm-Sv: Im-k¿-tIm-Uv-˛-N-{μ-Kn-cn-˛-Im-™-ßm-Sv dq-´n-se s^-b-¿-tÃ-Pn-¬ A-]m-I-X-I-tf-sc. sI.-F-kv.B¿.-Sn-.kn-bp-sS Ip-Ø-I dq-´m-b Cu ]m-X-bn¬ Im-™-ßm-Sv ap-X¬ Im-k¿tIm-Up-h-sc \m-ep s^-b¿-tÃ-Pv am-{X-am-Wp-≈-Xv. Hm¿-Un-\dn _- p-Iƒ Iq-Sp-X-em-bn k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ Cu dq-´n¬ sI.-F-kv.B¿-.Sn-.kn bm-{X-°m-tcm-Sv bm-{X sN-øm-Ø Zq-c-Øn\p-Iq-Sn Nm¿-Pv hm-ßp-I-bm-sW-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v. Im-™-ßm´p \n-∂pw ]p-d-s∏-Sp-∂ _-kn-\p ]q-®-°m-Sm-Wv B-Zy s^-b¿tÃ-Pv. G-gp cq-]-bm-Wv Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂-Xv. A-Sp-Ø s^b¿-tÃ-Pv 12 cq-]-bv-°v ]-≈n-°-c h-sc bm-{X sN-ømw. ta¬-]-dºn-te-°p-≈ 16 cq-]-bm-Wv Im-™-ßm-Sp \n-∂pw I-b-dn D-Zp-abn-tem ]m-e-°p-∂n-tem C-d-tß-≠ bm-{X-°m-c≥ \¬-tI-≠Xv. 21 cq-]-bv-°p Im-™-ßm-´p \n-∂pw Im-k¿-tIm-s´-Øm-sa¶n-epw ]m-e-°p-∂n-en-d-ßn bm-{X sN-øp-∂ H-cmƒ 28 cq-] \¬tI-≠ ÿn-Xn-bm-Wv. en-an-‰-Uv _-kn-s‚ s^-b¿ tÃ-Pm-Wv Cu dq-´n¬ I-W-°m-°n-b-sX-∂m-Wv A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂-Xv.

kÀ-hI-£n A-\p-tim-N-\w Xr-°-cn-∏q¿: ap-kv-enw eo-Kv t\-Xm-hpw ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\p-am-bn-cp-∂ hn ]n ]n I-_o-dn-s‚ \n-cym-WØn¬ Xr-°-cn-∏q¿ Su-Wn¬ k¿-h-I-£n A-\p-tim-N-\ tbmK-w \-S-∂p. ]-©m-b-Øv eo-Kv {]-kn-U‚ v F-kv Ip-™-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Pn kn _jo¿, kn c-hn, sI hn A-ºp, hn sI _m-h, sI hn e-£v-aW≥, sI Ip-™n-cm-a≥, ]n X-ºm≥ \m-b¿, ]n Ip-™-ºp, sI tKm-]m-e≥, iw-kp-±o≥ B-bn-‰n, kn A-–p¬ A-en, Sn Fkv \-Po-_, k-Øm¿ h-S-°p-ºm-Sv kw-km-cn-®p.

amw-tKm- s^-Ìn-\p Xp-S-¡-am-bn

£ D-tZ-ym-K-ÿ¿, c-£m-I¿-Xrk-an-Xn Aw-K-߃ F-∂n-h¿ A-S-ßn-b {Km-ao-W-X-e kv-IzmUp-Iƒ cq-]o-I-cn-°p-∂-Xv. s]mXp-ÿ-e-sØ ]p-I-bn-e, kv-Iqfp-I-fp-sS 100 hm-c Np-‰-f-hn¬ ]p-I-bn-e hn¬-∏-\ \n-tcm-[-\w A-\-[n-Ir-X ]-c- -y-߃ X-Sb¬ Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\-ßfm-Wv e-£yw h-bv°p-∂-Xv. F-√m hn-Z-ym-`-ym-k ÿm-]-\ß-fp-sS-bpw ]-cn-k-cw ]p-I-bne c-ln-X ta-J-e-bm-bn ap-∂-dnbn-∏v t_m¿-Up-Iƒ ÿm-]n°pw. ]p-I-bn-e D¬-∏-∂-ß-fpsS t{]m¬-km-l-Øn-s\-Xn-sc P-\-ß-sf Pm-K-cq-I-cm-°p-I,

s]m-Xp-ÿ-e-߃ ]p-I-bn-e cln-X {]-tZ-i-am-hp-I Xp-S-ßn-b {]-h¿-Ø-\-ß-fpw \-S-Øpw. ]p-I-bn-e \n-b-{¥-Ww kwÿm-\ t\m-U¬ Hm-^nk¿ sl¬-Øv k¿-ho-kv A-Uo-jW¬ U-b-d-Iv-S¿ tUm.-F F-kv -{]-Zo-]v Ip-am¿ in¬-]-im-e D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Im-™-ßmSv F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥kv-t]-Iv-S¿ hn-t\m-Zv \m-b¿, Pn√m t\m-U¬ Hm-^n-k¿ tUm.Fw kn -hn-a¬-cm-Pv, Un.C.H. cho-{μ-\m-Y dm-hq, `-£-y-kp-c£ C≥-kv-s]-Iv-S¿ _n-_n amX-yp, U-]-yq-´n Un.-Fw.-H. tUm.cmw-Zm-kv, tUm.- Ko-X Kp-cp-Zm-

t»Uv am-^n-b-s¡-Xn-tc hym-]-I- sd-bvUv; aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

amen-Iv Zo-\mÀ ]-Ån-bp-sS 1413mw hm-À-jn-Iw C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: X-f-¶-c l-{k- S-°p-∂ hm¿-jn-I ]-cn-]m-Sn kw- lnw lm-Pn A-[y-£-X h-ln-

Imk¿-tIm-Uv: tª-Uv am-^n-bbv-s°-Xn-sc Pn√-bn¬ hym-]Iam-b sd-bvUv. kw-`-h-hp-am-bn _-‘-s∏´p aq-∂p-t]-sc A-d-kv‰v sN-bv-Xp. sh-≈-cn-°p-≠v hm-gw-πm°¬ amXyp tPm-k-^v(50), Xr°-cn-∏q¿ h-b-tem-Sn-bn-se acn-b {Km-‰ (55), a-t©-iz-cw Kp≠n-h-b-en-se F F-kv A-timI (32) F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv-‰nem-bXv. am-Xyp-hn¬ \n∂pw 30Hm-fw sN-°p-I-ƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bn´p≠v. hnZym-\K¿ _me-Sp-°-bnse a-Po-Zn(52)s\-Xn-sc t]m-enkv tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. 21 C-S-ßfn-em-bm-Wv C∂-se sd-bv-Uv \S-∂Xv. tª-Uv am-^n-b-bv-s°-Xnsc kw-ÿm-\-hym-]-I-am-bn \-S°p-∂ \-S-]-Sn-bp-sS `m-K-am-bmWp sd-bv-Uv. h-cpw-Zn-h-k-ßfn¬ sd-bv-Uv \-S-]-SnIƒ i-‡am-Ip-sa-∂m-Wp kqN\.

Iq-Sm-sX t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ F-Æm≥ \m-ep tS-_n-fp-Iƒ IqSn H-cp-°pw. Hm-tcm \n-tbm-P-I-afi-e-Øn-epw A-Xm-Xv A-kn v dn-t´-Wn-Mv Hm-^nk-dp-sS ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv thm-s´Æp-∂-Xv. t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^nkdm-b Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS ta¬t\m-´-Øn-em-Wv F-Æp-I. t]m-ì _m-e-‰p-Iƒ FÆm≥ K-h. tIm-f-Pn¬ kw-hn[m-\-߃ G¿-s∏-Sp-Øpw. t]mì thm-´p-Iƒ cm-hn-se 7.30 \m-Wv F-Æm≥ B-cw-`n-°p-I. thm-s´-Ƭ D-®-tbm-sS ]q¿Øn-bm-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v A[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. thm-s´Æp-∂ H-tcm tS-_n-fn-epw H-tcm ÿm-\m¿-Yn-bp-sS H-∂v ho-Xw

kv, Pq-\n-b¿ A-Uv-an-\n-t{Ã-‰nhv Hm-^n-k¿, U-]-yq-´n am-kv-aoUn-b Hm-^n-k¿, hn≥-kv‚ v tPm¨, B¿.kn.F-®v. Hm-^nk¿ tUm.- ap-c-fo-[-c s\-√q-cmb, tam-l≥ am-ßm-Sv, Pn-√-bnse A-dp-]-tXm-fw h-cp-∂ Btcm-K-y-h-Ip-∏v C≥-kv-s]-Iv-S-¿]-S-∂-°m-Sv Im¿-jn-I tIm-f-Pn¬ B-cw-`n® amw-tKm s^-Ãv am¿ kw-_-‘n-®p. Im-™-ßm-Sv: ]-S-∂-°m-Sv Im¿- ∏n-®-Xv. tIm-f-Pv Uo≥ Fw tKmjn-I tIm-f-Pn¬ amw-tKm s^- hn-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Im¿-jn-I tIm-f-Pn¬ hn-ID-Zp-a: K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn Ãn-\p Xp-S-°-am-bn. ssh-hn-[ykv-Iq-fn-s‚ 50mw hm¿-jn-I- am¿-∂ am-º-g-ß-fp-sS {]-Z¿-i- kn-∏n-s®-Sp-Ø ^n-sdw-Kn e-UptØm-S-\p-_-‘n-®v \m-sf D-®-bv- \-hpw hn¬-]-\-bpw e-£y-am- h, a¬-tKm-h, lp-a-bq¨, \o-ew, °v c-≠n-\v 1964 ap-X¬ ]Tn-® °n Im¿-jn-I tIm-f-Pn-se hn- A¬-t^m≥-k, s_w-K-\-∏-≈n ]q¿-h hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS tbm- Zym¿-Yn-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em- Xp-S-ßn A-º-Xn-te-sd am-º-gWv am-º-tgm¬-k-hw kw-L-Sn- ߃ {]-Z¿-in-s\m-cp-°n-bn-cpKw kv-Iq-fn¬ \-S-°pw.

tbm-Kw \m-sf

Øv k-øn-Zp-\m am-en-Iv Zo-\m¿ bp-‡ Jm-kn {]-^. B-en-Ip-´n °pw. aw-K-em-]p-cw-˛-Io-gq¿ Jm]-≈n-bp-sS 1413mw hm¿-jn-Iw C- ap-kv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn Xzm-Jm A-l-Ω-Zv au-e-hn ap∂v \-S-°pw.-ssh-In-´v G-gn-\v \- a-l¬ {]-kn-U‚ v ap-{In C-{_m- Jym-Yn-Xn-bm-bn-cn-°pw.

∂p. \o-c D-¬-]-∂-ß-fp-sS-bpw Im¿-jn-I D-]-I-c-W-ß-fp-sS-bpw ssP-h Io-S-\m-in-\n-bp-sS-bpw {]Z¿-i-\-hpw ta-f-tbm-S-\p-_-‘n®p-≠m-bn-cp-∂p. tIm-f-Pv Im-w-]kn¬ hn-f-sh-Sp-Ø am-º-g-߃ hm-ßm≥ h≥ P-\-Øn-c-°m-bncp-∂p. ta-f C-∂p k-am-]n-°pw.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-12  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-12  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-05-12