Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

Nm-e _n.F-Uv. Imw-]-kn-se hn-ZymÀ-Ynk-a-cw tam-j-W-t¡kv {]-Xn-¡v H-¯p-XoÀ-¸m-¡n 5 hÀ-jw X-S-hv

I-¯p]m-«v c-N-\m aÂ-k-cw:]n kn d-jo-Zv tP-Xmhv

Im-k¿-tIm-Uv: I-Æq¿ k¿-hI - em-im-eb - p-sS hn-Zym-\K - ¿ Nm-e Imw-]k - n¬ A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-߃ G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v hn-Zym¿-Yn-Iƒ 4 Zn-hk - am-bn \-SØ - n-h∂ - A-\n-›n-XI - me \n-cm-lm-cw ssh-kv Nm≥-ke - dpw Fw.-F¬.-Fb - pw \-SØ - n-b N¿-®b - n¬ H-Øp-Xo¿-∏m-bn. A-Snÿm-\ ku-I-cy-߃ h¿-[n-∏n°m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw hn-Zym¿-Yn-If - p-sS bm-{Xm-{]-i\ v- w ]-cn-lc - n-°m≥ Fw.-F¬.-Fb - psS hn-Ik - \ - ^-≠n¬-\n-∂v tImf-Pn-te-°v _-kv hm-ßm≥ Xp-I A-\p-h-Zn-°p-sa-∂pw D-d-∏p-\¬In. tIm-fP - n-\v ip-≤P - e - w e-`y-am-

]-ø-∂q¿: sS-w]nƒ {_-tZ-gv-kv 39mw hm¿-jn-Ihpw a-c-Wm\-¥c A-h-b-hZm-\ t_m-[-h¬°c-W ¢mkpw k-Ω-X]-{X k-a¿∏-W-hpw \msf ssh-Io-´v 3\v ]-ø-∂q¿ a-lmtZ-h {Km-a-Øn¬ \-S-°pw. I-e-Iv-S¿ tUm. ]n _m-e-In-c-¨ D-Zv-LmS-\w sNøpw. \-K-c-k-`m[y-£ sI hn efn-X A-[y-£-X h-ln-°pw. ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv I-Ωyq-Wn-‰n sa-Un-kn≥ A-knkv‰‚ v {]-^. tUm. F sI thWptKm-]m-e≥ Ah-b-hZm\ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-sk-Sp°pw. Xp-S¿∂v hn Z-£n-Wmaq¿Øn, sI cm-Lh≥, tPm¨k≥ F-∂n-h-cp-sS Km-\ß-sf tIm¿-ØnW-°n-bp≈ kv-ar-Xn a-[p-cw Km-\ta-f A-h-X-cn-∏n°pw. cm{Xn F-´n-\v sS-w]nƒ {_-tZ-gv-kn-s‚ \m-S-I°m-c≥ F-∂ \m-S-Iw A-c-tß-dpw.

]m-e-bm-Sv c-hn-¡v ]p-c-kv-Imcw

°m≥ Ip-g¬-°n-W¿ \n¿-an-°m\pw ^-≠\ - p-hZ- n-°pw. hn-Zym¿-Yn-If - p-sS ap-Sß - n-°n-S°p-∂ sI-.] - n.-kn.-B¿.-sF kvtIm-f¿-jn-∏v ]p-\ÿ m-]n-°m≥ k¿-°m-cp-am-bn N¿-® \-SØ - pw. s]¨-Ip-´n-If - p-sS tlm-kv‰ - ¬ \n¿-am-Ww th-KØ - n¬ ]q¿-Ønbm-°pw. B¨-Ip-´n-If - p-sS Xm-ak-ku-Ic - y-Øn-\v Xm¬-°m-en-I kw-hn-[m-\w H-cp-°m-sa-∂pw ssh-kv Nm≥-ke - d - pw Fw.-F¬.F-bpw D-d∏ - p-\¬-In-bX - n-s\ XpS¿-∂m-Wv k-ac - w ]n≥-he - n-®X - v. ssh-kv Nm≥-ke - ¿ Jm-Z¿ am-ßmSpw F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-Fb - pw C-∂s - e cm-hn-se k-

a-c∏ - ¥ - e - n-se-Øn-bm-Wv N¿-® \S-Øn-bX - v. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk{I-´d - n k-Xo-jv N-{μ≥, Fw.-Fk - v.F-^v, sI.-Fk - v.b - p, F-kv.F - ^ - v.sF t\-Xm-°ƒ, I-Æq¿ bq-\nth-gvk - n-‰n kn-≥U - n-t°-‰w-Kw {]^. ap-lΩ - Z- v A-kve - w Xp-Sß - n-bh-cpw kw-_‘ - n-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Fw.-F¬.F-bpw ssh-kv Nm≥-k-e-dpw Cf-\o-cv \¬-In-bm-Wv k-a-cw Ah-km-\n-∏n-®-Xv. F-kv.-Un.-]n.sF. t\-Xm-°-fm-b A-–p-√ Fcn-bm¬, ssh ap-l-Ω-Zv Ip-™n, ap-l-Ω-Zv I-cn-º-f, F kn C-kvlm-Jv F-∂n-h¿ hn-Zym¿-Yn-I-sf k-μ¿-in-®p.-

Im-™-ßm-Sv: ho-Sv Ip-Øn-Xp-d∂v 73 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß ƒ I-h¿-∂ tI-kn¬ ap-Jy-{]-Xnsb tIm-S-Xn 5 h¿-jw ITn-\X-Shn-\v in-£n-®p. N-´© - m¬ sX-°n-en-se C F A-–p¬ e-Øo-^n-s\ (40)-bmWv slm-kvZ- p¿-Kv Pp-Uo-jy¬ H∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v (c-≠v) tIm-SX - n hn-hn-[ h-Ip-∏p-If - n-embn ITn-\X-Sh - n-\pw 2500 cq-] ]n-gb-S° - m-\pw in-£n-®X - v. a-‰p {]-Xn-If - m-b cm-Po-h≥, lao-Zv F-∂n-hs - c t\-cs - Ø tIm-SXn in-£n-®n-cp-∂p. I-f\ - m-s´ Fw sI C-{_m-ln-an-s‚ ho-Sv Ip-ØnXp-d-∂v kz¿-Whpw ]-W-hpw Ika-cw \-S-Øp-∂ hn-Zym-\-K¿ _n.FUv. Imw-]-knse hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bn F≥ F s\√n-°p-∂v h¿∂ tI-kn-em-Wv in-£. 1999 Fw.F¬.F, I-Æq¿ k¿-h-I-em-imem ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv F-∂n-h¿ H-Iv-tSm-_¿ B-dn-\m-Wv tI-knN¿-® \-S-Øp∂p \m-k] v- Z- a - m-b kw-`h - w.

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv F P-aoen-s‚ I-Øp-∏m-´n-s‚ 35-mw hm¿-jn-Im-tLm-j-Øn-s‚ `mK-am-bn Im-k¿-tIm-Uv B¿-Svkv t^m-dw \-S-Øn-b kw-ÿm\-X-e I-Øp]m-´v c-N-\m a¬k-c-Øn¬ -tIm-gn-t°m-Sv \-cn°p-\n-bn-se ]n kn d-jo-Zv tPXm-hmbn. Im-k¿-tIm-Uv kz-tZin A-Uz. _n F-^v A-–p¿dlv-am-\mWv c-≠mw- ÿm-\w. ae-∏p-dw Im-fn-Im-hn-se kn ]n X≥-jn-bv-°v aq-∂mw ÿm-\-w e-`n-®p. I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen-se Po-h-]-cy-¥w X-S-hp-Im-c\-S-°-ap-≈ \n-c-h-[n t]-cp-sS cN-\-I-fn¬ \n-∂m-Wv k-Ωm-\¿l-am-b-h Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. Ihn ]n F-kv l-ao-Zm-bn-cp-∂p hn[n-I¿-Øm-hv.

Ah-b-hZm-\ k-½-X]-{X k-aÀ-¸-Ww \msf

10 sabv 2014 i\n

I®q-À PnÃ-bn a-g-s¡-Sp-Xn Xp-S-cp¶p I-Æq¿: \yq-\-a¿-±-sØ Xp-S¿∂v I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b I\-Ø a-g-bn¬ I-Æq¿ Pn-√-bn¬ \m-i-\-„w Xp-S-cp-∂p. ]-e-bn-SØpw ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. Im¿jn-I-hn-f-Iƒ \-in-®p. C-cn-´n apg-°p-∂n¬ \n¿-am-W-Øn-en-cn°p-∂ ho-Sv X-I¿-∂p. ap-g-°p-∂v Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v k-ao-]-sØ ]pXn-bm-≠n ap-kv-X-^-bp-sS ho-Sm-

Wv X-I¿-∂-Xv. C-cn-´n Ip-∂n-se I-t√-cn \m-cm-b-W-s‚ ho-´p-ap-‰sØ kw-c-£-W-`n-Øn X-I¿∂v ho-Sv `o-j-Wn-bn-em-bn. 15 ASn Xm-gv-N-bn-em-Wp C-Sn-™-Xv. ]-ø-∂q¿: I-\-Ø a-g-bn¬ tImtdm-Øv ho-Sp X-I¿-∂v 4 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn-bm-Wp kw-`-hw. tIm-tdmw ap-Xn-b-e-sØ t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv

D-cp-h-¨m ta-J-e-bnÂ- hym-]-I \miw

kpÂ-¯m³tXm-Sv ]m-ew A-t{]m-¨v tdm-Uv ho−pw X-IÀ¶p ]-g-b-ßm-Sn: i-‡am-b a-g-bn¬ tIm-gn_-km¿ kp¬-Øm ≥tXm-Sv ]m-ew A-t{]m-®v tdm-Uv ho≠pw X-I¿-∂p. 2013 G{]n¬ 12\v D-Zv-LmS-\w I-gn-™v H-∂-c am-k-Øn-\p ti-jw B-Zya-g-bn¬ tdm-Uv X-I¿-∂n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v C-Xp-h-gn-bp≈ hm-l-\K-XmK-Xw \n¿-Øn-h-bv-°p-I-bp-≠mbn. A-‰-Ip-‰∏Wn-°v ti-jw C-cp`m-K-ß-fnepw I-cn-¶√ns‚ kwc-£W - `n-Øn \n¿-an-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-hk - s - Ø i-‡amb a-gb - n¬ hen-b hn-≈¬- hoWp. cm-hn-se P-\ß - ƒ A-dn-bp∂-Xn-\p ap-ºv hn-≈e-Sb - v°m-\p-≈ \o-°a - m-Wv I-cm-dp-Im-c≥ \-SØ - n-bX - v. a-‰p `m-Kß - f - nepw hn-≈¬ ho-gm≥ km-[y-Xb - p-≠v. C-hnsS K-Xm-KX - \n-b{- ¥-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

I-Æq¿: IqØp-]d-ºv {]kv-t^mdw ÿm-]]-g-b-ßmSn: i-‡am-b Im-‰nepw a-g-bnepw ]p-Xn-b-ßm-Sn, I {]-knam-Smbn, am-´q¬ `m-K-ß-fn¬ I-S-em-{Ia-Ww cq-£-am-bn. U‚m-bn-cpC∂se ]p-e¿-s® ap-X¬ I-S¬sh-≈w I-c-bn-te-°v C-c-®p∂ sI sI Ibdn \n-ch-[n ho-Sp-Iƒ sh-≈s∏m-° `o-j-Wn-bn-emWv. Ir-jvWam-Sm-bn \o-scm-gp°pw-Nm-ense I-t√≥ sUm-a-\nIv, {]-`m s‚ kv-a-cI-t√≥, sI ]n A-kv-a, sX-°≥ tPmWn, sI Sn kp-ss_-Z, Wm¿-Yw ]m-e-bm-Sv c-hn sI Iu-e-Øv, ]p-∂-Øn-cn-b≥ a-t\m-lc≥, s]m-ßm-S≥ aoUn-bm t{Xky, A∂ ss]-X-te≥ F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-¬ shh¿-t°-gv-kv sh¬-s^-b¿ skm≈w I-b-dn. {]-tZisØ \n-ch-[n sX-ßp-Iƒ I-S-]p-g-In. ssk-‰n G¿-s∏-SpØn-b {]mam-´q¬ ]-©m-b-Øn-se tIm¬-°m-c≥-Nm¬, A-cn-b≥tZin-I ]-{X-{]-h¿-ØI - ]p-ck - vNm¬, I-°m-S≥ Nm¬ {]-tZ-i-ßfpw I-S-em-{I-a-W `o-j-WnIm-cØ - n\v kn-dm-Pv Zn-\] - {Xw Xbn-emWv. ]p-Xn-b-ßm-Sn ]p-Xn-bh-f∏v A-gn-ap-Jw A-S™-Xv e-t»-cn te-JI - ≥ ]m-eb - m-Sv c{]-tZ-iØv sh-≈-s∏m-°-Øn-\v CS-bm-°n-. hn- A¿-l\ - m-bn. tP-∏n \n¿-ae - Kncn, F≥ [-\⁄ b≥, sI jm-Pn F-∂n-hc - S- ßn-b hn-[nI¿-Xr k-an-Xn-bmWp tP-Xm-hns\ Xn-cs - ™-Sp-ØX - v. 3001 cq]bpw {]-ik - X v- n]-{Xhpw in¬∏hpw A-Sß - p-∂ A-hm¿-Uv 20\v Iq-Øp-]d - º - n¬ \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ a{¥n sI ]n tam-l\≥ k-Ωm-\n-°pw. _-Zn-bS- p-°: I-h¿-®t- °kv {]- a-s‰m-cp ss_-°pw Im-dpw tam-j- m-sW-∂pw Xn-bp-sS ho-´n¬ kq-£n-® 3 hm-l- W-Øn-\v D-]t- bm-Kn-®X p. \-ßf - pw \n-ch[n tc-JI - f - pw t]m- t]m-en-kv ]-d™ A-¥¿-kw-ÿm-\ I-h¿-®en-kv I-s≠-Sp-Øp. A¿-fS- p-° N{μw-]m-db - n-se sam-bX -v p F-∂ Pm- °m-c≥ D-°m-kv _-jo-dn-s\ Aayw sam-bX -v p(42)hn-s‚ ho-´n¬\n- d-Ãv sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv \∂v Un-ssh-.F-k.-v ]n. Sn ]n c-RP -v n- _o-k F-∂ kv-{Xo-bp-sS D-S-aa-©i - z-cw: D-∏f - b - n-se I-Sb - n¬ Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-gn-™- ÿ-X-bn-ep-≈ ÿ-ew hym-Ptc- w cm-{Xn \-SØ - n-b ]-cn-tim- J-bp-≠m-°n a-dn-®p-hn-‰ tI\n-∂v sam-ss_¬-t^m-Wp-Iƒ Zn-hk - n-em-Wp \-S] - Sn. ho-´p-ap-‰- kn¬ A-d-Ãn-em-bn I-Æq¿ I-h¿∂ tI-kn¬ 2 t]-sc a-t©- [-\b iz-cw t]m-en-kv A-dk - ‰-v v sN-bX -v p. Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ 2 ss_-°p- sk≥-{S¬ P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ I-fn¬ H-∂p tam-„n-®X - m-sW-∂pw sam-bv-Xp-hn-\v I-h¿-®-bn-se -]-

]pXn-b-§m-Sn-bn I-S-em-{Ia-Ww cq£w

C-cn-´n Ip-∂n¬ I-t√-cn \m-cm-bW-s‚ ho-Sn\p `o-j-Wn-bm-bn a-Xnen-Sn-™ \n-e-bn¬ tdm-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ h-St°-]p-c-bn¬ tIm-c-s‚ ho-Sns‚ ta¬-°q-c-bm-Wv \n-ew-s]mØn-b-Xv. ho-Sn-\-I-Øv D-d-ßp-Ibm-bn-cp-∂ `m-cy ]n Ip-™m-Xn (60), a-I≥ A-\n¬ Ip-am¿ (38), `m-cy ]-flm-h-Xn(35), a-Iƒ ssj-a(35) F-∂n-h¿-°m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. ssj-a-bp-sS 30 Zn-hkw {]m-b-am-b Ip-™pw a-‰p 2 Ip-´n-I-fpw ]-cn-t°¬-°m-sX c£-s∏-´p. ho-Sv X-I-cp-∂ i-–w tI-´pW¿-∂ Ip-™m-Xn t_m-[-c-lnX-bm-bn ho-Wp. Hm-Sn-°q-Sn-b \m-´p-Im-cm-Wv C-h-sc B-ip-]{Xn-bn¬ F-Øn-®-Xv. tIm-tdmw hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ ÿ-ew kμ¿-in-®p. sN-dp-hn-t®-cn K-h. F¬.-]n. kv-Iq-fn-s‚ Np-‰p-a-Xn¬ X-I¿-∂p. kv-Iq-fn¬ sXm-´Sp-Ø ho-Sn-\-Sp-Øm-Wv ho-W-

sX-¶n-epw B-f-]m-b-an-√. A∂q-cn-\-Sp-Ø I-Wn-tb-cn ^m¿ta-gv-kv ¢-∫n-s‚ hm-g-tØm-´w Im-‰n¬ \-in-®p. Ip-e-®-Xpw Ipe-°m-Ø-Xp-am-b hm-g-I-fm-Wv \n-ew-s]m-Øn-b-Xv. 500 t\-{¥hm-g-I-fm-Wv C-°p-dn ¢-∫w-K߃ \-´p-h-f¿-Øn-b-Xv. \q-sdÆw Im-‰n¬ \n-ew s]m-Øn. kn Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. ÿew k-μ¿-in-®p. sd-bn¬-th kv-t‰-j-\-Sp-Ø ]p-©-°m-´v C-Sn-an-∂-te-‰v a-lnfm tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv X-fnbn¬ Im¿-Øym-b-\n-bp-sS ho-´nse ]-ip N-Øp. sXm-´-Sp-Ø a¬-ky-sØm-gnem-fn A-iv-d-^v, ]-ø-∂q¿ k¿th kq-{]-≠v ]o-‰¿, I¿-j-IsØm-gn-em-fn ]p-jv-] F-∂n-h-cpsS ho-´n-se Sn.-hn, {^n-Uv-Pv Xp-Sßn-b I-Øn-\-in-®p.-

D-cp-h-®m¬: I-\-Ø a-g-bn¬ Dcp-h-®m¬ ta-J-e-bn¬ hym-]-I\m-iw. C-S-∏-g-»n _p-jv-d a≥kn-en¬- tXm-´m≥ Ip-™m-an-bpsS ho-S-n-s‚ Np-‰p-a-Xn¬ X-I¿∂p. \o¿-th-en 13mw ssa-en¬ l\o-^-bp-sS \n¿-am-W-Øn-en-cn°p-∂ ho-Sn-s‚ X-d-s°-´v X-I¿∂p. ]-g-»n a≥-l-dn-se F≥ ap\o-dn-s‚ ho-´p-a-Xn¬, _m-thm-´p]m-d k¬-a a≥-kn-en¬ aw-K-emS≥ kp-l-d-bp-sS \n¿-am-W-Ønep-≈ ho-Sn-s‚ Np-‰p-a-Xn¬, ]-g»n I-≠≥-Im-Sv _-Zvc - n-b a≥-knen¬- im-ln-Z-bp-sS ho-Sn-s‚ Np‰p-a-Xn¬ F-∂n-h-bpw \n-ew-s]mØn. C-S-∏-g-»n ap-X-em-fn ap°n¬- \-kv-e a≥-kn¬ \u-jmZn-s‚ ho-Sn-s‚ Np-‰p-aX - n¬ X-I¿∂v- k-ao-]s - Ø ho-Sn-s‚ ap≥-`mK-Øv \m-i\ - „ - w kw-`h - n-®p. D-cp-h® - m¬ C-S∏ - g - » - n k-l_m-kn¬ sI ap-lΩ - Z- n-s‚ ho-Sns‚ Np-‰p-aX - n-¬ X-I¿-∂v ho-Sn-\p `o-jW - n-bm-bn. 5 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ sN-¶√ - p-sIm-≠v sI-´n-b a-Xn-emWv 15 ao-‰¿ \o-fØ - n¬ X-I¿-∂Xv. ho-Sn-s‚ ap-‰h - pw tIm¨-{Io-‰pa-S° - w X-I¿-∂v tXm-´n-¬ ]-Xn-®p. a-Xn-en-\S- p-Ø tXm-Sv k-ao-]h - mkn- \n-IØ - n-bn-cp-∂p. a-Xn¬ sI´m-sa-∂p ]-d™ k-ao-]h - m-kn hm-°v ]m-en-®n-√. ]-g» - n hn-t√-Pv A-[n-Ir-X¿-°pw X-lk - n¬-Zm¿°pw a-´∂ - q¿ t]m-en-kn-epw ]-cmXn \¬-In. I-\Ø - a-gb - n¬ Nm-ht- »-cn Ipdp-If - w tXm-Sv I-c I-hn-s™m-gpIn. Nm-ht- »-cn-bn¬-\n-∂v ]-g» - n Um-an-te-°p-≈ 33 sI.-hn. sse-

a´∂q¿ ]m-tem-´p]-≈n I√q¿ td-m-Un¬ X-I¿-∂ Xm-ln-d-bp-sS hoSv \n-s‚ S-h¿ - \n-an-jh - pw \n-ew-s]m- ∂n-´p-≠.v S-h¿ A-]I - S- m-hÿ - b - nØm-hp-∂ \n-eb - n-em-Wv. P-∏m≥ em-bt- Xm-sS C-Xp-hg- n-bp-≈ sshIp-Sn-sh-≈ hn-Xc - W - ]-≤X - n-°m- Zyp-Xn hn-Xc - W - w \n¿-Øn-h® - n-cnh-iy-am-b ssh-Zyp-Xn F-Øn-°m- °p-Ib - m-Wv. k-Æn- tPm-k^ - v \m-Wv am-kß - ƒ-°p ap-ºv C-hn- Fw.-F¬ - .-F. Pn-√m ]-©m-bØ - wsS ]p-Xn-bs - se≥ h-en-®X - .v tXm- Kw ]n tdm-k, tªm-°v ]-©m-bSn-s‚ C-cp-hi - Ø - pw ÿm-]n-® S- Øv {]-kn-U‚ v sI {io-[c - ≥, Ioh-dn¬ H-∂m-Wv A-]I - S- m-hÿ - gq¿-˛N - m-ht- »-cn ]-©m-bØ - v {]bn-ep-≈X - v. H-cp-`m-Ks - Ø I-cn- kn-U‚ v ]n A-–p¿-dj - o-Zv, ]n k¶¬ a-Xn¬ 30 ao-‰t- dm-fw X-I¿- t¥m-jv ÿ-ew k-μ¿-in-®p.-

I-hÀ¨-t¡-kv {]-Xn-bp-sS ho-«nÂ\n-¶v sI ]p-cp-tjm-¯-a³: hn-S-]-dªXv ku-ay-\m-b cm-{ão-bt\-Xm-hv hm-l-\-§-fpw tc-J-I-fpw I-s−-Sp-¯p

sam-ss_Â t^m¬ tam-j-Ww: c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

A-d-Ãn-em-bh¿ I-Æq¿ C-cn-´n s]-k°cn-bn-se sI Pn k-Pp (28), Ip-ºf - I-fØ - q¿ sN-Itv ]m-k‰-v n-\p k-ao-]s - Ø ap-lΩ-Zv d-^o-J(v 26) F-∂n-hc- m-Wp A-dÃn-em-bX - .v D-∏f - b - n-se _m-Zp-jb - psS sam-ss_¬ I-Sb - n¬\n-∂v 2 t^-WpIƒ tam-„n-®v Im-k¿-tIms´ Kƒ-^v _-km-dn¬ hn¬-°m≥ {i-an-°s - h-bm-Wp {]-Xn-Iƒ- ]n-Snbn-em-bX - .v ]-ø∂ - q¿, I-Æq¿, a-´∂q¿, X-et- »-cn F-∂n-hn-Sß - f - n-epw C-h¿-s°-Xn-tc tam-jW - Ø - n-\p tI-kp-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p.

ss_-¡n-Sn-¨v ]-cn¡v

am-Xm-hn-s\ Np-«p-sIm-¶ tI-kn a-I-s\ tImSXn sh-dp-sXhn-«p hn-Zym-\-K¿: am-Xm-hn-s\ A-Sn-®pho-gv-Øn a-sÆ-Æ H-gn-®v Xo-sImfp-Øn sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-se {]-Xn-bm-b a-I-s\ tIm-S-Xn sh-dp-sX hn-´p. \o¿-®m¬ im-¥n-∏-≈-sØ sh-¶-∏ \m-b-In-s\(33)bm-Wv Pn-√m A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn (c-≠v) sh-dpsX hn-´-Xv. 2011 sa-bv 31\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. sh-¶∏ \m-b-In-s‚ am-Xm-hv I-a-e-(58)bm-Wv sIm-√-s∏-´-Xv. a-I≥ B-{Ian-®-t∏mƒ B-fl-c-£m¿-Yw Hm-Sn-b C-h-sc ]n-¥p-S¿-∂v A-Sn-®p-hogv-Øn a-sÆ-Æ-sbm-gn-®v Xo-s°m-fp-Øn sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂mWv t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv.

¶v hy-‡-am-b-Xv. hm-l-\-ß-fpw tc-J-I-fpw sam-bv-Xp-hn-s‚ ho´n¬ kq-£n-®-Xm-bp-≈ hn-h-cØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ hoSn-\p t]m-enkv t\-c-sØ Im-hte¿-s∏-Sp-Øn-bn-c-p-∂p. D-°m-kv _-jo-dn-s\-bpw sambvX - p-hn-s\-bpw I-ÃU - n-bn-se-SpØp tNm-Zyw sN-bX -v X - n-\p-ti-jw C-cp-hc - p-sS-bpw km-∂n-[y-Øn-emWv N-{μw-]m-db - n-se ho-SpXp-d∂ - v ]-cn-tim-[\ - \-S-Øn-b-Xv.

aÀ±-\-t¡-k;v 3 t]À A-d-Ìn X-fn-∏dºv: kn.]n.Fw ap-kvenw eo-Kv kw-L¿-j-ap≠m-b F-St°mw I-Wm-cw-h-b-en¬ eo-Kv {]-h¿-ØI-s\ _- n¬\n-∂v h-en-®nd-°n a¿-±n-® kw-`-h-Øn ¬ 3 kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. I-Æs- s¶-bn-se eo-Kv {]-h¿-ØI≥ Xp-¥° - m-®n ap-kX -v ^ - (22)sb B-{I-an-® tI-kn¬ I-Wm-cw-hb - e - nse sF ap-Ip-μ≥(43), A-Jn¬ ]-t´cn(19), kn sP tPm-k^ - (v 21) F-∂n-hcm-Wp A-dà - n-em-bXv. I-gn™ sNm-ΔmgvN - cm-hn-se-bmWv tI-kn\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw.

Im-™-ßm-Sv: C-∂-se \n-cym-X-\m-b AUz. sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ hn-π-h-ho-cyw tNm-cm-Ø P-\-Io-b t\-Xm-hv, Fw.-F¬.F, \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥, A-`n-`m-jI≥, k-l-Im-cn Xp-S-ßn-b \n-e-I-fn¬ Ign-™ 6 ]-Xn-‰m-≠n-te-sd Im-e-am-bn Imk¿-tIm-Un-s‚ \n-d-km-∂n-[y-am-bn-cp∂p. cm-jv-{So-b-°m-c-\m-bm-epw A-`n-`m-jI-\m-bm-epw k-Xy-k-‘-X ap-dp-sI ]n-Sn® sI ]p-cp-tjm-Ø-a-\v Im-k¿-tIm-Uv Pn√m cq-]o-I-cn-®-Xp- ap-X¬ Xp-S¿-®-bm-bn kn.-]n.-Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-am-bn. A\m-tcm-Ky-sØ Xp-S¿-∂v I-gn-™ G-Xm\pw h¿-j-ß-fm-bn k-Po-h cm-{„o-bØn¬-\n-∂v am-dn-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 1962 am¿-®v 22-\m-Wv A-`n-`m-j-I-hr-Øn B-cw-`n-®-Xv. H-cp ko-\n-b-dp-sS-bpw Io-gn¬ {]m-Iv-Sokv sN-øm-sX ap-∂n-ep-≈ h-gn Zp¿-L-S-amsW-∂p Xn-cn-®-dn-™n-´pw X-\n-®v h-°o¬ Hm-^o-kv Xp-S-ßn-b sI ]p-cp-tjm-Ø-a-\v Xn-cn-™p-t\m-°p-tºmƒ ]-d-bm-t\-sd A\p-`-h-ß-fp-≠v. {In-an-\¬ tI-kp-I-fn¬ ]m¿-´n-°pw I£n-Iƒ-°pw th-≠n- hm-Zn-®v hn-P-bw t\Sp-∂ C-t±-l-Øn-s‚ I-gn-hn-s\ G-sd {]iw-kn-°-s∏-´n-cp-∂p. D-Zp-a sXm-´n-bn-emWv P-\-\w. ]-g-b-Im-e-sØ {]-i-kv-X A[ym-]-I-\m-b F≥ kn I-Æ≥ am-Ã-dp-sS-

I®q-cnse sh-«n-s¸m-fn¨ tdm-Up-IÄ; F³-Pn-\o-bÀ-amÀ¡v \-K-c-k-`-bp-sS ]-gn

]-ø-∂q¿: ss_-°n-Sn-®v Im¬-\S bm-{X-°mc-\v ]-cn-t°‰p. I-gn™ Znh-kw ssh-Io´v G-tgm-sS Im-d-ta¬ sl¬-Øv sk‚-dn-\v k-ao-]-am-Wv kw-`hw. ]-cn-t°‰ A-∂q-cn-se Fw A-–p¿d-lo- I-Æq¿: Ip-Sn-sh-≈ hn-X-c-W an(54)s\ k-lI-c-W B-ip-]- ss]-∏v ÿm-]n-°m≥ sh-´n-°o-dn{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. b I-Æq-cn-sebpw ]-cn-kc - s - Øbpw tdm-Up-If - p-sS tim-Ny-hÿ - bv-°v Im-c-Ww F≥-Pn-\o-b¿-amcp-sS ]n-Sn-∏p-tI-Sm-sW-∂v \-Kc - k-`. C-Xp-am-bn _-‘s - ∏-´v I-cmIqØp-]d - º - v: I-Wn-Nym¿ A-º- dp-Im-cp-sS A-Sn-b¥ - c - tbm-Kw hne-Øn-\S- p-Ø I-Æn-®n-db - n¬ c-a- fn-°m≥ \-Kc - k - `- Xo-cp-am-\n-®p. Wn(64)sb ap-JØ - S- n-®p ]-cn-t° C-∂-se tN-¿-∂ Iu¨-kn¬ ¬-∏n-® tI-kn¬ {]-Xn-sb Ip-‰- tbm-K-Øn¬ F≥-Pn-\o-b¿-am¿°m-c\ - s - √-∂p I-≠v tImS-Xn sh- °pw I-cm-dp-Im¿-°p-sa-Xn-tc cqdp-sX hn-´p. sh-≈m-\n-°p-t∂¬ £-hn-a¿-i\ - a - m-Wp D-b¿-∂X - v. Ip-´∏ - s - \-bm-Wv Iq-Øp-]d-ºv H I-gn-™ s^-{_p-hc - n 19\p ap∂mw¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kt-v {S- tº tdm-Uv \-∂m-°m-\p-≈ sS≥‰v Fw Sn P-eP - dm-Wn hn-´b - ® - X - v. U¿ hn-fn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ F-≥{]-Xn-°p th-≠n AUz. s_-∂n Pn-\o-b¿-∑m-cp-sS ]n-Sn-∏p-tI-Sv Im-cIp-cy≥ tIm-t®-cn lm-Pc - m-bn. Ww {]-hr-Øn-Iƒ \o-≠p. 12\v D-®-

{]-Xn-sb sh-dp-sXhn«p

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

bv° - m-Wv I-cm-dp-Im-cp-sS tbm-Kw \-Kc - k - `- b - n¬ tN-cp-I. A-‰I - p-‰∏ - Wn D-S≥ ]q¿-Øn-bm-°m≥ \n¿-tZiw \¬-Ipw. tdm-Up-Iƒ C-t∏m-gpw s]m-fn-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-sW∂pw C-\n-bpw Xp-S¿-∂m¬ A-‰I - p‰-∏W - n A-\¥ - a - m-bn \o-fp-sa-∂w {]-Xn-]£ - w Iu¨-kn¬ tbm-KØn¬ Nq-≠n-°m-´n. th-\¬-ag- tbm-sS \-Kc - Ø - n-ep-≠m-b tdm-U]-IS- ß - f - pw sh-≈s - °-´p-If - pw ImWm-Xn-cn-°m-\m-hn-√. Iu¨-kne¿-am¿-°v ]p-dØ - n-dß - n \-S° - m\m-hm-Ø ÿn-Xn-bm-W.v Hm-S-I-fn¬-\n-∂v a-Æv \o-°p∂ {]-hr-Øn t]m-epw \-S-°mØ-Xn-\m-em-Wv sh-≈-s°-´pIƒ cq-£a - m-hm≥ Im-cW - w. Cu

am-k-tØm-sS X-s∂ ap-gp-h≥ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-I-fpw Xo¿-°m≥ \-S] - S- n th-Ws - a-∂pw C-h¿ Bh-iy-s∏-´p. \-K-c-k-`-bp-sS kmº-Øn-I ÿn-Xn-bpw ]-cn-KW - n-®v tdm-Uv \-ho-I-c-W-Øn-\m-bn hhn-[ \-Kc - k - `- I - ƒ-°v 37.-6 tIm-Sn cq-] A-\p-hZ- n-®X - n¬ I-Æq-cn-\v 5 tIm-Sn A-\p-h-Zn-®n--´p-≠v. F∂m¬ A-[n-I-hn-ln-X-am-bn A\p-hZ- n-°p-∂ Xp-I 2014˛2015 h¿jw A-\p-hZ- n-°p-∂ tdm-Uv kw-c£-W ^-≠n¬-\n-∂v Xn-cn-®p-]nSn-°p-sa-∂pw X-t±-i` - c - W - h-Ip∏v A-dn-bn-®n-´p-≠v. I-Æq¿ \-Kc - Ø - n-s‚ tim-Nyh-ÿ kw-_‘ - n-® hn-iZ- h - n-hc - ߃ k¿-°m-cn-s\ A-dn-bn-°p- s - a-

∂pw C-Xp-am-bn _-‘s - ∏-´v 12\v Xncp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - p \-S° - p-∂ tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-sa-∂pw sNb¿-t]-gk v- ¨ tdm-j\ v- n Jm-en-Zv hy-‡a- m-°n. A-tX k - a- b - w, \-Kc - k-`b - p-sS ta¬-t\m-´Ø - n¬ \n¿-an°p-∂ sI-´n-Sß - f - p-sS {]-hr-Øn C-Xp-hs - c- ]q¿-Øn-bm-hm-ØX - n¬ tbm-KØ - n¬ hn-a¿-i\ - a - p-b¿-∂p. H-®n-gb - p-w th-KØ - n-em-Wv H-tcm {]hr-Øn-bpw \-S° - p-∂X - .v B-bn-°c am¿-°‰- n-s‚-bpw B-[p-\n-I A-dhp-im-eb - p-sS-bpw {]-hr-Øn- \n-e®-a´- m-Wv. ]-Wn F-fp-∏Ø - n¬ Xo¿-°m-sX I-cm-dp-Im¿ ap-ßn-\S- °p-Ib - m-W.v I-cm-dp-Im-sc hn-fn-®ph-cp-Øn im-kn-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.-

bpw sXm-´n-bn-se Ip-º-bp-sS-bpw aq-Ø-aI-\m-bn 1930 Un-kw-_¿ 21\v P-\n-®p. D-Zpa A-∏¿-ss{]-a-dn kv-Iq-fn¬ G-gmw ¢m-kv h-sc ]Tn-®p. ]n-∂o-Sv \o-te-iz-cw cm-Pm-kv ssl-kv-Iq-fn¬ tN¿-∂p. ssl-kv-Iqƒ ]T-\-Øn-\p ti-jw aw-K-em-]p-cw bq-\nth-gv-kn-‰n-bn¬ ]n.-bp.-kn-bpw Un-{Kn-bpw ]q¿-Øn-bm-°n. a-{Zm-kv tem tIm-f-Pn-em-bn-cp-∂p \n-ba-]T-\w. tIm-f-Pn¬ ]Tn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Im-e-Øv ]n.-F-kv.-kn-bn-te-°v tPm-en°v A-t]-£ A-b-®n-cp-∂p. \n-b-a-]T-\w I-gn-™v ]p-d-Øn-d-ßn-bt∏mƒ k-_v- c-Pn-kv-{Sm¿ tPm-en A-t±-lsØ tX-Sn-sb-Øn. aw-K-em-]p-c-Øm-bn-cp∂p s{S-bn-\n-Mv. H-cp h¿-j-sØ ]-cn-io-e\-Øn-\p ti-jw B-Zy-\n-b-a-\w a-e-∏p-dw h-≠q-cn¬. A-hn-sS 4 am-kw. Xp-S¿-∂v sIm-t≠-´n-bn¬ 3 h¿-jw tPm-en-sN-bv-Xp. ]-ø-∂q-¿, Im-k¿-tIm-Uv, Im-™-ßm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn-epw k-_v- c-Pn-kv-{Sm-dm-bn. ]n-∂o-Sv Im-k¿-tIm-t´-°v ÿ-ew-am-‰n-bt∏mƒ tPm-en cm-Pn-h-®v A-`n-`m-j-hr-Ønbn-te-°v Xn-cn-™p. tI-c-f-Øn-se {]-ikv-X {In-an-\¬ A-`n-`m-j-I-\m-b ]-tc-X\m-b sI -Ip-™n-cm-a≥ ta-t\m-s‚ Iogn¬ A-{]‚o-km-bn {]m-Iv-So-kv Xp-S-ßn. ]n-∂o-Sv Im-™-ßm-´v Xn-cn-s®-Øn kz-¥am-bn Hm-^n-kv Xp-d-∂p.ap-Xn¿-∂ A-`n-`m-j-I-cp-sS Io-gn¬ {]mIv-So-kv sN-øm-sX X-\n-®v Im-™-ßm-´v

Hm-^n-kv Xp-d-°m≥ sI ]p-cp-tjm-Ø-as\ t{]-cn-∏n-®-Xv B-fl-_-e-hpw \n-›-bZm¿-Vy-hp-w B-bn-cp-∂p. 1965¬ ]p-cp-tjm-Ø-a-≥ k-Po-h cm{„o-b-Øn-te-°v C-d-ßn. A-Sn-b-¥-cm-hÿ Im-e-Øv ap≥ A-Uz-°-‰v P-\-d¬ Fw sI Zm-tam-Z-c≥, A-Uz. _m-e-Ir-jv-W≥ X-fn-∏-d-ºv, A-Uz. _m-e≥ F-∂n-h-tcmsSm-∏w sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ A-d-Ãn-embn P-bn¬-hm-kw A-\p-`-hn-®p. F sI Pn, kp-io-em tKm-]m-e≥, C Fw F-kv, hn Fkv A-Nyp-Xm-\-μ≥, C _m-em-\-μ≥, C sI \m-b-\m¿, Fw hn cm-L-h≥ Xp-S-ßn \n-c-h-[n t\-Xm-°ƒ-°v B-Xn-Yy-a-cp-fn-bncp-∂-Xv ]p-cp-tjm-Ø-a-\m-bn-cp-∂p. hn F-kv Im-™-ßm-s´-Øn-bm¬ `£-Ww ]p-cp-tjm-Ø-a≥ ho-´n¬-\n-∂p Xs∂. No-ta-\n Iq-´-s°m-e-t°-kv, t_-UIw sIm-e-t°-kv, am-Wn-t°m-Øv P-b-N{μ≥ h-[w A-ß-s\ \n-c-h-[n tI-kp-Ifn¬ sI ]p-cp-tjm-Ø-a≥ ]m¿-´n-{]-h¿Ø-I¿-°v th-≠n tIm-S-Xn-I-fn¬ lm-Pcm-bn-´p-≠v. c-≠p-X-h-W D-Zp-a Fw.-F¬.F-bm-bn-cp-∂p. c-≠p-X-h-W Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m sN-b¿-am-\m-bn-cp-∂p. Im¬-\q-‰m-≠n-te-sd Im-ew tIm-´-t®cn Ip-∂p-Ω¬ _m-¶n-s‚-bpw tIm-´-t®-cn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶n-s‚-bpw {]-knU-‚m-bn-cp-∂p. Pn-√m _m-¶v {]-kn-U-‚mbn-cp-∂p.

a-Xi-àn-IÄ cmPyw `-cn-¨m-ep-−m-hp¶ {]-iv-\-§-sf-¡p-dn-¨v t_m-[y-w thWw: tUm: lm-an-Zv [m-t_mÂ-¡À Xr-°-cn-∏q¿: cm-Py-Øv a-Xi‡n-Iƒ A-[n-Im-c-Øn¬ h-cm\p-≈ km-[y-X-bm-Wp I-≠p-hcp-∂s - X-∂v a-lm-cm-{„ A-‘{- i≤ \n¿-aq-e≥ k-an-Xn {]-h¿-ØI-\pw A-‘h - n-izm-kn-Iƒ sIme-s∏-Sp-Øn-b a-lm-cm-„b - n-se \tc-{μ [m-t_m¬-°d - n-s‚ a-I\ - pam-b tUm. lm-an-Zv [m-t_m¬°¿ ]-d™ p. tI-cf - im-kv{- X km-ln-Xy ]-cn-jØ - v 51mw kwÿm-\ k-tΩ-f\ - w D-Zn-\q-cn¬ D-ZvLm-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p At±-lw. a-Xi-‡n-Iƒ A-[n-Im-cØn-¬ F-Øn-bm-ep-≠m-hp∂ {]iv\ - ß - ƒ F-¥v F-∂X - n-s\°p-dn®v t_m-[a - p-≠m-hW - w. I-gn-™ 20 h¿-ja - m-bn A-hc - psS {]-h¿-Ø\ - m-\p-`h - ß - ƒ A-]I-SI - c - a - m-bn-cp-∂p. a-tX-Xc - X - zw, im-k{-v X t_m-[w F-∂n-ßs - \-bp≈-h `-cW - L-S\ - D-d∏ - pX-cp-∂ Im-cy-ßf - m-Wv. `-cW - L-S\ - ap≥\n¿-Øn {]-h¿-Øn-°p-tºm-gm-Wv

tUm. \-tc-{μ [m-t_m¬-°d- n-s\ t]m-ep-≈ B-fp-Is - f sIm-es - ∏-SpØn-bs - X-∂ Hm¿-a \-ap-°v D-≠mh-Ws - a-∂pw A-t±-lw-]d- ™ p. aXhn-izm-ks - Ø im-k{-v X km-lnXy ]-cn-jØ - m-bm-epw, a-lm-cm-{„ A-‘{- i-≤ \n¿-aq-e≥ k-an-Xn-bmbm-epw F-Xn¿-°p-∂n-√. a-XØ - n\-Is - Ø A-‘h - n-izm-ks - Ø am{X-am-Wp F-Xn¿-°p-∂X - .v a-lm-cm-„b - n¬ a-XØ - n-ep-≈ A-‘hn-izm-k-Øn-s‚ t]-cn¬ ssew-KnINq-jW - ß - f - pw \-S° - p∂p-≠v. C-Xn-s\-Xn-tc I-gn-™ 20 h¿-ja - m-bn k-an-Xn t]m-cm-Sp-∂p≠v. C-Øc - w Nq-jW - ß - ƒ F-SpØp-If - b - m≥ I-gn-™n-´n-√. A‘hn-izm-kØ - n-s\-Xn-tc \n-baw sIm-≠p-hc - m≥ k¿-°m-cn-t\mSv B-hi - y-s∏-´n-cp-s∂¶n-epw Kuc-hØ - n-se-Sp-Øn√. F-∂m¬ [mt_m¬-°d - n-s‚ sIm-e] - m-XI - tØm-sS-bm-Wp C-Xv \n-ba - a - m-bn h-∂X - v. C-Xn-\pti-jw \n-ch - [ - n

tI-kp-Iƒ A-‘h - n-izm-k {]-h¿Ø-\ß - ƒ-s°-Xn-tc F-Sp-Øn-´p≠v. a-Zy-Øn-s\-Xn-tc-bp-≈ {]h¿-Ø\ - ß - f - n¬ k-lI - c - n-°p-Ibm-Wv F-√m-hc - pw sN-tø-≠X - v. k¿-°m-cp-Iƒ h-cp-am-\w h¿[n-∏n-°m≥ a-Zyhn¬-∏\ - {]-[m-\s∏-´ A-P≠ - b - m-bn F-Sp-°p-tºm ƒ t_m-[y-s∏-Sp-Øm≥ im-k{v- X {]-h¿-ØI - ¿ X-øm-dm-hW - s - a∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v tUm. F≥ sI i-in-[c - ≥ ]n-≈ A-[y£-X h-ln-®p. kw-Lm-SI - k-anXn sN-b¿-am≥ sI Ip-™n-cma≥ Fw.F¬.F, `m-cX - v ⁄m≥ hn-⁄m≥ k-an-Xn P-\d - ¬ sk{I-´d - n B-im an-{X, P-\d - ¬ I¨ho-\¿ F Fw _m-e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. ssh-Io´v im-kv{XPm-Y kw-LS- n-∏n-®p. kn ]n \mcm-bW - ≥ Fw.]n, tUm Fw ]n ]c-ta-iz-c≥, Sn Kw-Km-[-c≥ {]-`mj-Ww \-S-Øn.


{]mtZ-inIw

10 sa-bv 2014 i\n

"_mÀ sse-k³-kv: P-\-ln-Xw am-\n-¡-Ww'

]cn-]mSn

„D-Zn-\q¿ K-h. l-b¿ sk-

°≥-U-dn kv-Iqƒ: im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv kw-ÿm\ k-tΩ-f-\w-˛10.00 „X-f-¶-c am-en-Iv Zo-\m¿ Pp-ama-kv-Pn-Zv ]-cn-k-cw: a-X-{]-`m-jWw-˛7.00 „Im-k¿-tIm-Uv kn-‰n-S-h¿ HmUn-t‰m-dn-bw: Im-gv-N-bn-√m-Øh¿-°p-≈ Jp¿-B≥ ]T-\Iymw-]v-˛10.00 „Iq-Uv-ep tKm-]m-e-Ir-jv-W ssl-kv-Iqƒ: A-‘¿-°v th≠n-bp-≈ kw-ÿm-\ sN-kv Nmw-]y≥-jn-∏v-˛10.00 „sam-{Km¬ Cu-am≥ tImw-πIv-kv: tZ-io-b-th-Zn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ c-‡-Zm-\ Iymw-]v˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

_m¿ sse-k≥-kv hn-hm-Z-Øn¬ k¿-°m¿ P-\-]-£-Øv \n¬-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.F-kv.F-^v. Imk¿tImUv \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\w

Im-k¿-tIm-Uv: _m¿ sse-k≥kv ]p-Xp-°¬ hn-hm-Z-hp-am-bn _-‘-s∏-´v k¿-°m¿ P-\-lnXw am-\n-°m≥ X-øm-dm-h-W-sa∂v F-kv.F-kv.F-^v. Pn-√m IΩ-n-‰n B-h-iy-s∏-´p. tIm-S-Xn \n¿-tZ-i {]-Im-cw A-S-®p]q-´n-b _m-dp-Iƒ Xp-d-°m≥ ]-gp-XpIƒ tX-Sp-∂-Xn-\v ]-I-cw kºq¿-W a-Zy-\n-tcm-[w \-S-∏m°m≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-h-Wsa-∂pw I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Cu B-h-iy-ap-∂-bn-®v Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-Kc-Øn¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. P-ameq-±o≥ k-Jm-^n, A-–p¿-d-low k-Jm-^n, kn F≥ P-Av-^¿, kn-≤o-Jv ]q-Ø-∏-ew t\-Xr-Xzw\¬-In.

kannur/kSD

3

Pn-Ãm- ]-©m-b-¯v 252 ]-²-Xn-IÄ kv-]n Hm-hÀ B-bn \-S-¸m-¡psa¶v Im-k¿-tIm-Uv : \-S-∏v km-ºØn-I h¿-jw 252 ]-≤-Xn-Iƒ kv-]n¬ Hm-h¿ B-bn \-S-∏m°m≥ Pn-√m ]-©m-b-Øv tbmKw Xo-cp-am-\n-®p. tbm-K-Øn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-f-thn A-[y-£-X h-ln-®p. s]m-Xp-a-cm-a-Øv hn`m-K-Øn¬ 163 ]-≤-Xn-I-fpw hnZym-`ym-k, B-tcm-Ky ta-J-ebn¬ 74 ]-≤-Xn-I-fpw t£-a-Imcy ta-J-e-bn¬ 15 ]-≤-Xn-I-fpam-Wv kv-]n¬-Hm-h¿ {]-hr-ØnI-fn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xv. kv-]n¬ Hm-h¿ ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \n¿-am-Ww K-h.

l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fp-Ifp-sS t]-cpw ¢m-kv ap-dn-I-fp-sS F-Æ-hpw. I-º-√q¿-˛3, Ip-º-f-˛2, ]n-ent°m-Sv-˛3, a-Sn-ss°-˛2, sN¿-°f sk≥-{S¬-˛3, ]-s{U-˛2, ]-S∂-°-S-∏p-dw-˛3, D-Zp-a-˛2, F-S\o¿-˛3, B-ew-]m-Sn-˛3, _-¥-Sp°-˛2, ss]-h-fn-sI-˛2, Ip-©Øq¿-˛4, t_-°q¿-˛3, Nm-tømØv-˛3, D-Zn-\q¿-˛2. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ Im¿jn-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn I-hp-Mv ¢-ÿ A-\p-h-Zn-®n´pw {Km-a-k-`-bp-sS Aw-Ko-Imcw t\-Snb Kp-W-t`m-‡m-°-fpsS en-Ãv k-a¿-∏n-°m≥ ho-gv-N

h-cp-Øn-b Ip-‰n-t°m¬, ]p-√q¿˛ s]-cn-b, I-≈m¿, ]-\-Ø-Sn ]©m-b-Øp-I-fp-sS \-S-]-Sn-sb tbm-K-Øn¬ hn-a¿-in-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v sI Fkv Ip-cym-t°m-kv, Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b ]n P\m¿-±-\≥, a-a-Xm Zn-hm-I¿, Hma-\ cm-a-N-{μ≥, Aw-K-ß-fm-b ]m-Zq¿ Ip-™-ºp, l-co-jv ]n \m-b¿, F Pm-kv-an≥, {]-ao-f kn \m-b-Iv, Fw Xn-Ω-ø, Im™-ßm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Ir-jv-W≥, Pn√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Sn sI tkm-a≥, hn-hn-[ Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ¿ kw-_-‘n-®p.

A-[ym-]-I H-gn-hv Im-en-°-S-hv: ]n-en-t°m-Sv kn Ir-jv-W≥ \m-b¿ kv-am-c-I Kh. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn hn-`mK-Øn¬ F-®v.F-kv.F-kv. ko\n-b¿ hn-`m-K-Øn¬ Iw-]yq-´¿ k-b≥-kn-epw Pq-\n-b¿ hn-`m-KØn¬ am-Ø-am-‰n-Iv-kv, sI-ankv-{Sn, ^n-kn-Iv-kv, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv, sIm-ta-gv-kv-, C-°tWm-an-Iv-kv, Cw-•o-jv F-∂o hn-j-b-ß-fn-epw Zn-h-k-th-X\m-Sn-ÿm-\-Øn¬ A-[ym-]-Isc \n-b-an-°p-∂p. tbm-Ky-X-bp≈-h¿ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰pIƒ k-ln-Xw 12 \v cm-hn-se 10\vv kv-Iqƒ Hm-^nkn¬ lm-Pcm-h-W-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ Adn-bn-®p.

bph-Xn¡v aÀ±\w; `À¯m-hns\ A-d-Ìv sN-bv-Xp

sU-¦n-þ a-e-¼-\n-IÄ¡v km-[y-X; {]-Xn-tcm-[-{]-hÀ-¯-\-w i-à-am-¡pwIm-k¿-tIm-Uv: a-g° - m-eØ - v Pn√-bn¬ \m-ev ]-I¿-®h - ym-[n-Iƒ hym-]I - a - m-Im-\n-Sb - p-s≠-∂v Btcm-Ky-hn-Z-Kv-[cpsS ap-∂-dn-bn∏v. a-e-º-\n, sU-¶n-∏-\n, F-en∏-\n, a-™∏ - n-Øw F-∂o tcm-Kß-fm-Wv I-gn-™ c-≠ph¿-ja - mbn Pn-√b - n¬ hym-]I - a - m-bn-´p-≈Xv. a-g-°m-e ]q¿-hip-No-I-c-Whpw am-en-\y\n¿-am¿-÷-\-hpw i-‡-am-°n-bm¬ Cu ]-I¿-®hym-[n-I-sf X-S-bm-\m-hpw. hn-hn[ h-Ip-∏p-I-fp-sS kw-tbm-Pn-®p≈ {]-h¿-Ø-\w tcm-K-{]-Xn-tcm[-Øn-\v A-\n-hm-cy-am-sW-∂v Pn-√m-X-e in¬-∏-im-e hn-e-bncp-Øn. a-g-°m-e ]q¿-h ip-No-Ic-W-hpw am-en-\y-\n¿-am¿-P-\-

hpw kw-_-‘n-®v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-s^-d≥-kv lm-fn¬ \-S∂ in¬-∏im-e I¿-a-]-≤-Xn-°v cq-]w \¬-In. 29\v {]-Xn-tcm-[{]-h¿-Ø\ - ß - ƒ B-cw-`n-°pw. I-gn-™ h¿-jw Im-™ß - mSv \-Kc - k - ` - b - n¬ sU-¶n, a-te-dnb, F-en-∏-\n, a-™-∏n-Øw F∂o \m-ep-tcm-Kß - f - pw dn-t]m¿-´v sN-bvX - n-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv \K-ck - ` - b - n-¬ sU-¶n, a-te-dn-b, a™-∏n-Øw F-∂o tcm-K-ß-fpw \o-te-iz-cw \-K-c-k-`-bn¬ sU¶n-∏-\n-bpw a-te-dn-b-bp-am-Wv Im-Ws - ∏-´X - v. tdm-Un-epw ]-dº - nepw ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ sXm-gn-emfn-I-tf-°mƒ A-I-Øn-cp-∂v tPm-en sN-øp-∂-h-cn-em-Wv sU¶n-∏-\n Iq-Sp-X-em-bn _m-[n-°p-

D-Zp-a: B-fp-Iƒ t\m-°n-\n¬s° `m-cy-bp-sS I-c-W-Ø-Sn-°pI-bpw N-hn-´n ho-gv-Øp-I-bpw sN-bv-X `¿-Øm-hn-s\ t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-Xp. I¿-Wm-S-I sd-bv-®q¿ kz-tZ-in-bm-b au-esb(30)bm-Wv t_-°¬ t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-bm-sf slm-kv-Zp¿-Kv tIm-S-Xn c-≠m-gvN-tØ-°v dn-am‚ v sN-bv-Xp. ta¬-∏-d-ºv Su-Wn¬ h-®v `m-cy I-f-\m-Sv ssI-t\m-sØ l-ko\(24)sb a¿-±n-®-Xn-\m-Wv A-d- Im-k¿-tIm-Uv: kn-hn¬ tÃ-j- bm-f-s∏-Sp-Øp-∂ kw-hn-[m-\kv-‰v sN-bv-X-Xv. \n¬ sh-_v A-Sn-ÿm-\-am-°n- am-Wv B-cw-`n-°p-∂-Xv. {]-`m-Ibp-≈ _-tbm-sa-{Sn-Iv A-‰≥- c≥ I-Ωo-j-s‚ Im-k¿-tIm-Uv U≥-kv tam-Wn-‰-dn-Mv kw-hn-[m- hn-I-k-\ ]m-°-Pn-s‚ ap≥-K-W\w \-S-∏m-°p-∂p. sI¬-t{Sm- \m-]-´n-I-bn-ep-≈ ]-≤-Xn-bm_-Zn-b-Sp-°: C-Sn-an-∂-en¬ ho- Wn-s‚ km-t¶-Xn-I k-lm-b- Wn-Xv. kn-hn¬ tÃ-j-\n¬ hnSn-s‚ h-b-dn-Mv I-Øn-\-in-®p. tØm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m- hn-[ tªm-°p-I-fn-em-bn F-gpt_-f Ip-am-c-aw-K-ew sI-Zn-e-bn- °p-∂-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn H- ∂q-tdm-fw Po-h-\-°m¿-°m-Wv se _o-^m-Øn-a-bp-sS ho-Sn-s‚ tcm Hm-^o-kn-epw tIm-˛-Hm-Un- ]-©n-Mv kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sph-b-dn-ßm-Wv I-Øn-\-in-®-Xv. t\-‰-sd-bpw A-kn- v tIm-˛- Øp-∂-Xv. Po-h-\-°m¿ {]-hr`n-Øn-°v hn-≈¬ ho-Wn-´p-≠v. Hm-Un-t\-‰-sd-bpw \n-tbm-Kn-®p. Øn k-b-a-Øv Ir-Xy-am-bn Hma-I≥ ap-l-Ω-Zn-\v s]m-≈-te-‰p. C-h¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w I-e-Iv- ^n-kp-I-fn¬ lm-P-cm-Ip-∂pkz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]- S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ sh-∂v D-d-∏p-h-cp-Øm-\p-≈ kwth-in-∏n-®p. hn-[m-\-am-Wn-Xv. k-_v-I-e-Iv-S¿ \-S-∂p. kn-hn¬ tÃ-j-\n-se F-√m sI Po-h≥-_m-_p, F.Un.Fw Hm-^o-kp-I-fn-epw ]-©n-Mv kw- H ap-l-Ω-Zv A-kv -ew, kn-hn¬ hn-[m-\w \-S-∏m-°pw. hn-c-e-S- tÃ-j-\n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ hnIm-k¿-tIm-Uv: sI.F-kv.B¿. bm-f-hpw Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿- hn-[ h-Ip-∏p-I-fn-se Pn-√m-X-e Sn.kn _-kv Un-t∏m-bn¬ h-®v Upw D-]-tbm-Kn-®v lm-P¿ A-S- D-tZym-K-ÿ¿ kw-_-‘n-®p. _-kv ss{U-h¿-°v _- n-Sn-®v ]cn-t°-‰p. Im-k¿-tIm-Uv-˛-aw-Kem-]p-cw dq-´n-tem-Sp-∂ sI.Fkv.B¿.Sn.kn. _-kn-s‚ ss{Uh¿ F-S-\o-cn-se kp-tc-jnIm-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ thm-s´-Ƭ 16\v \m(45)Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se Uyq-´n-°m- \-S-°m-\n-cn-s° hn-P-bn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-I-fp-sS A-Wn-Iƒ Abn Im-k¿-tIm-Uv Un-t∏m-bn- Xn-cv I-hn-™ hn-P-bm-Àm-Zw \-S-Ø-cp-sX-∂v I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿se-Øn-b-t∏mƒ a-s‰m-cp {Sm≥- ∂ k¿-h-I-£n tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Fkv-t]m¿-´v _-kv C-Sn-°p-I-bm- kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y-£-X h-ln-®p. hn-P-bm-Àm-Zw \-S-Øpbn-cp-∂p. km-c-am-bn ]-c-n-t°-‰ tºmƒ kw-b-a-\-hpw an-X-Xz-hpw ]m-en-°-Ww. B-Àm-Z {]-I-S-\C-bm-sf P-\-d¬ B-ip-]-{Xn- ߃ \-S-Øp-∂ hn-h-cw t]m-enkn-s\ A-dn-bn-°-W-sa-∂v N-Sßn¬ Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv ]-d-™p. bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

∂-Xv. a-‰p kw-ÿm-\-ß-fn¬t]m-bn a-S-ßn h-∂-h-cn-eq-sS-bmWv Pn-√-bn¬ a-e-º-\n hym-]-Iam-b-Xv. sX-fn-™ sh-≈-Øn-emWv tcm-Kw ]-I¿-Øp-∂ sIm-XpIp-Iƒ ap-´-bn-Sp-∂-Xv. A-gp-°v P-e-Øn-eq-sS-bm-Wv F-en-∏\ - n ]-Ic - p-∂X - v. a-Æpw Pe-hpw I-e¿-∂ ÿ-e-Øm-Wv Cu tcm-Kw I-s≠-Øn-bX - v. hy‡n-ip-Nn-Xz-hpw ]-cn-k-c-ip-NnXz-hpw F-en-∏-\n X-S-bm≥ A-\nhm-cy-am-Wv. P-e-P-\y-tcm-K-am-b a-™-∏n-Øw I-gn-™ h¿-jw Pn-√b - n¬ 1200 Hm-fw t]¿-°v ]nSn-s]-´n-cp-∂p. a-en-\-P-ew Ip-Sn°m-\pw `-£-W-Øn-\pw D-]tbm- K n- ° p- ∂ - X n- e q- s SbmWv tcm-Kw hym-]n-°p-∂-Xv. 10\pw

25\pw C-Sb - n-ep-≈ Ip-´n-If - n-emWv Iq-Sp-X-em-bn I-s≠-Øn-bXv. sF-kv{- Iow, sF-kv D¬-∏∂ - ߃ h-gn-tbm-c-ß-fn¬ hn¬°p-∂ ip-Nn-Xz-an-√m-Ø D-∏n-en´ ]-g-h¿-K-߃ F-∂n-h-bpw tcm-K-Øn-\n-S-bm-°p-sa-∂pw Btcm-Ky-hn-Z-Kv-[¿ Nq-≠n-°m-´p∂p. X-t±-ik - z-bw `-cW - ÿm-]\-ß-fp-sS ta¬-t\m-´-Øn¬ amen-\y \n¿-am¿-÷-\ ip-No-I-cW {]-h¿-Ø-\-߃ G-s‰-Sp°m≥ tbm-K-Øn¬ Xo-cp-am-\am-bn. I-gn-™h - ¿-jw 1500 t]-cn¬ sU-¶n-∏-\n-bpw 20 t]-cn¬ Fen-∏-\n-bpw 1200 t]¿-°v a-™∏n-Ø-hpw 300Hm-fw t]¿-°v a-e-

º-\n-bpw ]n-Sn-s∏-´-Xm-bm-Wv B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ hn-e-bn-cpج. Pn-√-bn¬ F-Øp-∂ C-Xc-kw-ÿm-\-ß-fn-se sXm-gn-emfn-Iƒ tcm-K-hm-l-I-cm-Ip-∂ ]I¿-®-hym-[n-Iƒ ]-I-cm-Xn-cn°m-\pw ap≥-Ic - p-Xs - e-Sp-°pw. in¬-∏-im-e Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fmtZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Un.Fw.H tUm. ]n tKm-]n-\mYv, U-]yq-´n Un.Fw.H tUm. C tam-l-\≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv Ãm‚n-M I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk¨ Hm-a-\ cm-a-N-{μ≥, ip-NnXz an-j≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ Fw tam-l-\-Ir-jv-W≥, Akn. tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ C-{_mlnw i-co-^v kw-km-cn-®p.

kn-hn tÌ-j-\n ]-©n-Mv kw-hn-[m-\w \-S-¸m-¡p-¶p

"Xn-c-sª-Sp-¸v hn-P-bm-Ëm-Zw A-Xn-cv I-hn-b-cp-Xv '

d-_À hn-e-bn-Sn-hv: sN-dp-In-S -Øm-]-\-§Ä A-S-¨p-]q-«Â `o-j-Wn-bn d-_¿ - - hn¬-°m-\m-bn I¿-jI - ¿ F-Øp-∂X - v A-]q¿-Δa - m-bt- Xm-sS I-SI - ƒ A-S® - p-]q-t´-≠n h-cp-sa∂ `o-Xn-bn-em-Wv sN-dp-In-S d-_¿ hym-]m-cn-Iƒ. ] - m-WØ - q¿,- sNtº-cn, _ - ¥ - S- p-° ta-Je - b - n¬ d_¿ sam-Ø hym-]m-c tI-{μ-ßf - nepw I-®h - S- w Ip-Øs - \ Ip-d™ p.\m-ev S¨ tem-Uv sN-bX -v n-cp-∂ IS-If - n¬ C-t∏m-ƒ H-cp S¨ t]mepw Xn-Ib - m-Ø km-lN - c - y-am-Wpf-fX - v.- d-_¿ hn-e ho-≠pw C-Sn™m¬ I-SI - ƒ ]q¿-Wa - m-bpw AS-®p-]q-t´-≠ A-hÿ - b - n-em-Ip-sa∂v hym-]m-cn-Iƒ ]-db - p-∂p.

Im-k¿-tIm-Uv: A-h-b-hZm-\w am-Xr-I-bm-bn tI-{μ k¿-hI-em-im-e-bn-se H-cp Iq-´w hn-Zym¿-Yn-Iƒ k-Ω-X-]-{Xw \¬-In. tI-{μ k¿-h-I-em-im-e Ãp-U≥-kv C-\n-jn-tb-‰o-hv t^m¿ tkm-jy¬ k¿-ho-kv hm¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bmWv A-h-b-h-Zm-\ N-S-ßv \-S-Øn-b-Xv. k¿-h-I-em-im-e-bn-se 21 hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-∏n-´ k-Ω-X]-{Xw N-S-ßn¬ tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn F-kv ho-W F≥tUm-kƒ-^m≥ dn-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚¿ Aw-Kw tUm. A-\p-]-a-bv-°v ssI-am-dn. N-S-ßn-t\m-S-\p-_-‘n-®v A-h-bh-Zm-\-Øn-s‚ {]m-[m-\yw hy-‡-am-°p-∂ kn-Kv-s\-N¿ tjm¿-´v ^n-en-an-s‚ {]-Z¿-i-\-hpw \-S-∂p. k¿-h-I-em-im-e Uo≥ tUm. tPm-k-^v- tIm-bn-∏-≈n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v- F-kv jn-_p A-[y-£-X h-ln-®p. tUm. tImt´-iz¿ cm-Pp, tUm. cm-tP-{μ≥ ]n-em-¶-´, tUm. ]-f-\n-cm-Pv, A-cp¨ I-cn-∏m¬, _n-]n≥ tPm-kv kw-km-cn-®p.

a-cw-ho-Wv s]-«n-¡-S X-IÀ-¶p D-Zn-\q-cn¬ im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-¬ Ac-tß-dnb kw-Ko-Xin¬-∏w

`À-Xr-a-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-kn-se {]-Xn A-d-Ìn \o-te-iz-cw: Kƒ-^p-Im-c-s‚ `mcy-sb aq-∂p-h¿-j-tØm-fw ]oUn-∏n-®p-h-∂ ]-cm-Xn-bn¬ a-[yh-b-kv-I-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. \o-te-iz-cw ]p-Xp-ss° kztZ-in tPm-Wn h¿-Ko-kn (43)-s\bm-Wv Im-™-ßm-Sv kn.sF Ad-kv-‰v sN-bv-X-Xv.]p-Xp-ss°-bnse `¿-Xr-a-Xn-bp-sS ]-cm-Xn-bnem-Wv tI-kv.

"tZ-fn-þ-ap-−m-¦p-ew tdm-Uv K-Xm-K-X tbm-Ky-am-¡-Ww'

I¿-jI - ¿ sIm-≠p-hc - p-∂ d-_¿jo-‰v hm-ßm-sX X - n-cn-®b - ® - kw-`h-hp-ap-≠m-bn. Cu-Ah - ÿ I-®h-S- ÿm-]\ - ß - ƒ-°v ]n-Sn-®p\n¬-°m≥ I-gn-bm-Ø ÿn-Xnbm-Wp-≠m-°n-cn-°p-∂X - v.- ]-eÿ-eØ - pw d-_¿ hn¬-°m-\m-bnB-fp-Iƒ F-Øp-tºmƒ-am-{Xw IS Xp-d° - p-∂- A-hÿ - b - n-em-bn. d_¿ hn-eb - n-Sn-™t- Xm-sS I¿-jI¿ X-s∂ d-_¿ ]n-Sn-®p-sh-®n-cn°p-Ib - m-sW-∂v hym-]m-cn-Iƒ ]d-bp-∂p. hn-e D-bc - p-sa-∂ {]-Xo-£b - nem-Wv I¿-jI - c - pw hym-]m-cn-If - pw.

Ip-¼-f s^-Ìv C-¶v

Im-kÀ-tIm-t«-¡v I-©m-hv I-S-¯m³ D-]-tbm-Kn-¨ hm-l-\w ]n-Sn-Iq-Sn Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-te-°v \n-c-h-[n X-h-W I-©m-hv I-SØn-\v D-]-tbm-Kn-® hm-l-\w CSp-°n-bn¬ h-®p \m¿-t°m-´n-Iv sk¬ hn-`m-Kw ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn™-Zn-h-kw Un-.ssh-.F-kv-.]n sI kp-tc-jv-_m-_p-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Cu hm-l-\-Øn¬ C-Sp-°n cm-Pm-°m-Sv kz-tZ-in I-Æ≥ F∂ k-\o-jv 2013 am¿-®v 20\v X-f¶-c sX-cp-h-Øv kz-tZ-in A-kokn-\p-th-≠n 110 In-tem I-©mhv I-S-Øn-bn-cp-∂-Xm-bn Un. ssh. F-kv.]n ]-d-™p. A-kokn-s\ Cu tI-kn¬ A-d-kv-‰v sN-bv-Xn-cp-∂p.I-gn-™-bm-gv-N Im-k¿-tIm-Uv-˛-aw-K-em-]p-cw tZio-b-]m-X-bn-se Nu-°n kn-.]n.kn-.B¿.-sF-bv-°p k-ao-]w \¿-t°m-´n-Iv sk¬ Im-dn¬ I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ 60 In-tem I©m-hp-am-bn C-Sp-°n cm-P-°m-Sv kz-tZ-in sP-bn≥ tPm-k-^n-s\

A-h-b-h Zm-\w: am-Xr-I-bm-bn tI-{µ kÀ-h-I-em-im-em hn-ZymÀ-Yn-IÄ

Im-™-ßm-Sv: ho-Sm-{I-a-W tI-kn-se c-≠p {]-Xn-Iƒ-°v tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p. D-Zp-a F-tcm-en-se F e-Øo^v (25), tNm-bn-®n-¶m-en-se Fw A-Pv-a¬ ^-dm-kv (20) F∂n-h¿-°m-Wv slm-kv-Zp¿-Kv Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pnkv-t{S-‰v (c-≠v) tIm-S-Xn Pm-ayw A-\p-h-Zn-®-Xv. _m-c Iq-fn°p-∂n-se I-√p-h-f-∏n¬ \m-cm-b-Wn (34)-bp-sS ho-Sv B-{Ian-® tI-kn¬ {]-Xn-I-fm-Wn-h¿.

cm-P] - p-cw: sN-dp-In-S hym-]m-c ÿm-]\ - ß - ƒ A-S® - p-]p-´¬ `oj-Wn-bn¬. an-°s - N-dp-In-S hym]m-cn-If - pw ap-gp-h≥ k-ab - I - ® - h - Sw \n¿-Øn. ÿn-ca - m-bn Xp-d∂ - v {]h¿-Øn-®n-cp-∂- I-SI - f - n¬ `q-cn-`mK-hpw h-√t- ∏m-gpw am-{X-am-Wv C∏mƒ Xp-d° - p-∂X - .v d-_d - n-\v hn-e Ip-Øs - \ C-Sn™-tXm-sS e-£ß - f - p-sS \-„a - mWv hym-]m-cn-If - n¬ Nn-e¿-°p≠m-bX - .v I-®h - S- w \m-aa - m-{X-am-bXn-\v ]n-∂m-se a-g- Xp-Sß - n-bX - pw {]-i\ v- a - m-bn.- A-{]-Xo-£n-Xa - m-bn hn-e-bn-Sn-hp-≠m-Ip-∂-Xn-\m¬

Ip-º-f: ]-©m-b-Øn-s‚ tKmƒU≥ Pq-_n-en B-tLm-j-Øns‚ `m-K-am-bn H-cp-°p-∂ Ip-º-f s^-Ãv C-∂p \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v Ip-º-f kv-Iqƒ ssa-Xm\n-bn¬ ]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e A-[y-£-X \n¿-h-ln°pw. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F B-Zy- hn¬-]-\ D-ZvLm-\w sN-øpw.A-Izm-tjm- Pn√m I-e-Œ¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko-dpw s]-‰v tIm¿-W-¿ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn-bpw A-ayq-kvsa‚ v ]m¿-°v Un.ssh.Fkv.]n.Sn ]n c-Rv-Pn-Øpw D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-bØw-Kw ^-co-Zm k-°o¿, tªm°v ]-©m-b-Øw-K-ßm-b apw-Xmkv ip-°p¿, apw-Xm-kv k-ao-d, Ipº-f ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v a-©p-\m-Yv Bƒ-h kw-_‘n-°pw.

tI-{μ k¿-h-I-em-im-em hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS A-h-b-h-Zm-\ k-Ω-X-]-{Xw F≥-tUm-kƒ-^m≥ dn-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚¿ Aw-Kw tUm. A-\p-]-a-bv-°v ssI-am-dp-∂p

ho-Sm-{I-a-W tI-kn c-−p {]-Xn-IÄ-¡v Pm-ayw

an-¶-te-äv h-b-dn-Mv I-¯n-\-in-¨p

_-Ên-Sn-¨v I−-Iv-SÀ¡v ]-cn-¡v

Npcp¡¯nÂ

s]-cp-º-f: Zn-h-tk-\ \nc-h-[nbmfp-Iƒ bm-{X sN-øp-∂ -ap≠m-¶p-ew-˛ tZ-fn tdm-Uv K-Xm-KX-tbm-Ky-am-°-W-sa-∂v kn.]n.sF sN-a-\m-Sv tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. C cm-L-h≥ \m-b¿ A-[y£-X h-ln-®p. Sn Ir-jv-W≥, AUz. hn kp-tc-jv _m-_p, A-Uz. cm-[m-Ir-jv-W≥ s]-cp-º-f, sI \m-cm-b-W≥ ssa-eq-e, _n ]n A-§n-Øm-b, cm-tP-jv t_-\q¿ kw-km-cn-®p.

I-©m-hv I-S-Øn-b Im¿ C-Sp-°n-bn¬ \m¿-t°m-´n-Iv sk¬ ]n-Sn-Iq-Sn- Im-k¿-tIm-s´-Øn-®-t∏mƒ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. F- A-t\z-jn-®p-h-cp-∂-Xn-\n-sS-bm∂m¬, ss{U-h¿ tIm-gn-t°m-Sv Wp H-cp-h¿-jw ap-ºv Im-k¿sXm-´n¬-∏m-e-sØ tdm-P-kn- tIm-t´-v-°v Izn‚¬ I-W-°n-\p s\ ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn-√. C-h¿ I- I-©m-hv I-S-Øn-b hm-l-\w ]nS-Øn-b Im¿ _mw-•q-cn¬ \n- Sn-Iq-Sn-b-Xv. kn-.sF. I-a-em∂pw X-´n-sb-Sp-Ø-Xm-sW-∂pw £≥, kv-Izm-Uw-K-ß-fm-b kpI-s≠-Øn-bn-cp-∂p. \n¬ F{_-lmw, {io-Pn-Øv, atdm-P-kn-s\ C-Sp-°n-bn¬ tl-{μ≥ F-∂n-h-cpw kw-L\m¿-t°m-´n-Iv sk¬ kw-Lw Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p.

Ip-º-f: tKm-]m-e-Ir-jv-W t£-{X-Øn-\v k-ao-]-Øv a-cw I-S-]p-g-In ho-Wv N-{μ-lm-k-bp-sS s]-´n-°-S X-I¿-∂p. 30,000 cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m-°p-∂p.

F³tUm-kÄ^m³: Pq-Wn \-_mÀ-Uv 61 ]-²-Xn-IÄ ]qÀ-¯o-I-cn-¡psa¶v a-{´n Im-k-¿-tIm-Uv : F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-ta-J-ebn¬ \-S-∏m-°p-∂ \-_m¿-Uv B¿.sF.Un.F-^v ]-≤-Xn-Ifn¬ 61 F-Æw Pq¨ A-h-km-\tØm-sS ]q¿-Øo-I-cn-°p-sa-∂v Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. I-e-Iv-S-td-‰n¬ Pn-√-bnse F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_m-[n-X¿-°p-≈ {]-h¿-Ø-\߃ G-tIm-]n-°p-∂-Xn-\pw Ah-tem-I-\w sN-øp-∂-Xn-\p-≈ Pn-√m k-an-Xn-bp-sS tbm-KØn¬ A-[y-£-X h-ln-®v kwkm-cn-°p-Im-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. \-_m¿-Uv ]-≤-Xn-bp-sS FÃn-ta-‰v X-øm-dm-°m≥ F¬.Fkv.Pn.Un F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥Pn-\n-b-dp-sS Im-cym-e-b-Øn¬ c-≠v kn-hn¬ F≥-Pn-\n-b-sc Xm¬-°m-en-Im-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an-°p-∂-Xn-\pw \-S-]-Sn-kzoI-cn-°pw. 2013 B-K-Ãn-se sa-Un-°¬ Iymw-]p-I-fn¬ ]-s¶-Sp-Ø-hcn¬ F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-

I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ F≥-tUm-kƒ-^m≥ sk¬ tbm-K-Øn¬ a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ kw-km-cn-°p-∂p X-_m-[n-X-sc-∂p I-s≠-Øn-b- k¿-°m-dn-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-Sph-cp-sS ]-´n-I 16\v ti-jw {]-kn- Øpw. ≤o-I-cn-°pw. Fw-tπm-bv-sa‚ v Zp-cn-X-_m-[n-X-cn¬ F-Iv-k-tN-©p-h-gn sXm-gn¬ e- _n.]n.F¬ Im¿-Up-Iƒ In-´m`n-® F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X- Ø-h¿-°v A-Xv e-`y-am-°m≥ ]_m-[n-X-sc k¿-ho-kn¬ ÿn-c- ©m-b-Øp-X-e A-Zm-e-Øp-Iƒ s∏-Sp-Ø-W-sa-∂ B-h-iyw \-S-Øpw. F≥-tUm-kƒ-^m≥

sI ]p-cp-tjm-¯-a-sâ \n-cym-W-¯n A-\p-tim-Nn¨p Im-k¿-tIm-Uv: ap≥ Fw.F¬. F. sI ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ \ncym-W-Øn¬ \n-b-a-k-`m kv-]o°¿ Pn Im¿-Øn-tI-b≥ A-\ptim-Nn-®p. k-lI - m-cn-bpw km-aqln-I-{]-h¿-Ø-I-\p-am-bn-cp-∂ A-t±-lw P-\-Io-b-{]-iv-\-߃ k-`-bn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-∂Xn¬ an-I® - p-\n-∂ H-cp km-am-PnI-\m-bn-cp-∂p-sh-∂v kv-]o-°¿ A-\p-tim-N\ - k-tμ-iØ - n¬ ]d-™p. Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l\≥ A-\p-tim-Nn-®p. F≥-tUmkƒ-^m≥ ]p-\c - [ - n-hm-ks - k¬ tbm-Kw ap≥ Fw.F¬.F-bp-sS \n-cym-WØ - n¬ A-\p-tim-Nn-®p. sI ]p-cp-tjm-Øa - s - ‚ \n-cymW-Øn¬ kn.]n.sF kw-ÿm\ sk-{I-´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A-\p-tim-Nn-®p. Pn-√-bn-se IΩyq-Wn-Ãv I¿-j-I {]-ÿm-\ß-fp-sS B-Zy-Im-e t\-Xm-°fn¬ H-cm-fm-bn-cp-∂ sI ]p-cptjm-Ø-a-s\-∂v A-\p-tim-N-\ k-tμ-iØ - n¬ ]-d™ p. C N-{μ-

ti-J-c≥ Fw.F¬.F-bpw A\p-tim-Nn-®p. ]p-cp-tjm-Øa - s - ‚ \n-cym-W-Øn¬ kn.]n.sF Pn√m Iu¨-kn¬ A-\p-tim-Nn-®p k¿-h-k-Ω-X-\m-b I-ayq-Wnkv-‰n-s\-bm-Wv- A-Uz.- sI ]p-cptjm-Øa - s - ‚ th¿-]m-Sn-eq-sS \„-am-bs - X-∂v- kn-.]n-.Fw- tI-{μI-Ωn-‰n- Aw-Kw- ]n- I-cp-Wm-Ic - ≥Fw-.]n- A-\p-tim-N-\ k-tμ-iØn¬- ]-d™ p.Pn-√-bn-se I¿-j-I-˛ I-ayqWn-kv‰ - v- {]-ÿm-\Ø - n-\v- I-\Ø \-„a - m-Wv- A-Uz.- sI ]p-cp-tjmØ-a-s‚ \n-cym-W-Øn-eq-sS D≠m-bs - X-∂v- kn-.]n-.sF Fw- Pn√m-sk-{I-´-dn-b-‰v- A-\p-tim-N-\ k-tμ-i-Øn¬ ]-d-™p.- Xym-K]q¿-W-am-b ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ {]-h¿-Ø\ - - am-Xr-I h-cpw- X-ea - pd-°v- am¿-K-Z¿-in-bm-bn-cn-°pw kn.]n.Fw- Pn-√m-sk-{I-´-dn- sI ]n- k-Xo-jv-N-{μ≥- A-\p-tim-N\ k-tμ-iØ - n¬ ]-d™ p-.- D-Zp-a Fw.F¬.F sI Ip-™n-cm-a\pw A-\p-tim-Nn-®p.

Zp-cn-X-_m-[n-X-cn¬ s]≥-j≥ e-`n-°m-Ø-h-cp-sS {]-iv-\-߃ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]-cn-tim-[n-®v \S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. tKm-UuWp-I-fn¬ kq-£n-®n-´p-≈ F≥tUm-kƒ-^m≥ \n¿-ho-cy-am°m-\pw \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. Fw.F¬.F am¿ sN-b¿-am≥-amcm-bn-´p-≈ k-_v I-Ωn-‰n-Iƒ 16\v ti-jw tbm-Kw tN-cpw. ]©m-b-Øp-X-e tam-Wn-‰-dn-Mv IΩn-‰n-Iƒ tbm-Kw tN¿-∂v X-ømdm-°n-b dn-t∏m¿-´p-Iƒ _-‘s∏-´ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pam¿ tbm-K-Øn¬ A-h-X-cn-∏n®p. s]-cn-b kn.F-®v.kn-bn¬ In-S-Øn Nn-In¬-k B-cw-`n-®p. Fw.F¬.F-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, sI Ip-™n-cma≥, C N-{μ-ti-J-c≥, Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, k-_v I-e-Iv-S¿ sI Po-h≥ _m-_p. F.Un.Fw H ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-05-10

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-05-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-05-10