Page 1

{]mtZ-inIw a-g-¡m-e tcm-K {]-Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\-w; IÀ-a-]-²-Xn X-¿m-dm-¡n

28 G-{]n¬ 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

„Im-k¿-tIm-Uv kv-]o-Uv th

C≥ Hm-Un-t‰m-dn-bw: C-{_mlnw kp-sse-am≥ tk-´v A-\pkv-a-c-Ww-˛3.--00 „Im-k¿-tIm-Uv K-h. K-kv-‰v lu-kv: a¬-ky-sØm-gn-em-fn I-Sm-izm-k I-Ωo-j≥ kn-‰n-Mv˛10.--00.

Adnbn-¸pIÄ

ku-P-\y A-h-[n-¡m-e tIm-gv-kv C-¶v B-cw-`n-¡pw Im-k¿-tIm-Uv: F-kF v.--- -kv.--F¬.--kn, π-kv-Sp I-gn-™ \yq\-]-£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kvt]m-°¨ Cw-•o-jv t]-gv-kWm-en-‰n sU-h-e-]v-sa‚ v, C‚¿-hyq sS-Iv-\n-Iv-kv, I-W°v, P-\-d¬ t\m-f-Pv F-∂o hnj-b-ß-fn¬ ku-P-\y {_n-UvPv tIm-gv-kv C-∂v B-cw-`n-°pw. kw-ÿm-\ k¿-°m-dn-s‚ \yq\-]-£ h-Ip-∏n-\v Io-gn¬ {]h¿-Øn-®v h-cp-∂ sN¿-°-f-bnep-≈ \yq-\-]-£ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn-em-Wv ¢m- p-Iƒ. t]-cv c-Pn-ÿ sN-bv-Xn-´p-≈ hnZym¿-Yn-Iƒ c-£n-Xm-°-tfmsSm-∏w _-‘-s∏-´ tc-J-I-fp-ambn C-∂v cm-hn-se 9.--30\v sN¿°-f-bn-ep-≈ ]-cn-io-e-\ tI-{μØn-se-Øn-t®-c-W-sa-∂v {]n≥kn-∏¬ A-dn-bn-®p.

t_mÄ-_m-Uv-an⬠Pn-Ãm Nmw-]y³-jn-¸v Xr-°-cn-∏q¿: Pn-√m-X-e t_mƒ-_m-Uv-an‚¨ k-_v Pq\n-b¿-˛ Pq-\n-b¿ Nmw-]y≥-jn∏v 30\v Pn.---F-®F v.--- -kF v.--- -kv. Ip-´Ω-Øv \-S-°p-w. A-Sp-Ø-am-kw F-´v a-p-X¬ 11 h-sc F-d-Wm-Ipf-Øp-h-®v \-S-°p-∂ kw-ÿm\ Nmw-]y≥-jn-∏n-te-°p-≈ Pn√m So-an-s\ Cu a¬-k-c-Øn¬h-®v Xn-c-s™-Sp-°p-w.

A-Ô-hn-Zym-e-b-¯n tPm-en H-gn-hv Im-k¿-tIm-Uv: k¿-°m¿ A‘-hn-Zym-e-b-Øn¬ I-w-]yq-´¿ Iw Hm-^n-kv A-kn-Ân-s\ Icm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \n-b-an°p-∂p. tbm-Ky-X ]n.---Pn.---Un.---kn.--F. Im-gv-N ssh-I-ey-ap-≈ Ip´n-Iƒ D-]-tbm-Kn-°p-∂ kv{Io≥ do-Un-ßv tkm-^v-‰v-sh-bdn-ep-≈ ]-cn-N-b-hpw Hm-^n-kv ]-cn-N-b-hpw A-`n-Im-ayw. C‚¿hyp 30 cm-hn-se 10\v. tbm-Ky-X, sXm-gn¬ ]-cn-N-bw C-h-sX-fnbn-°p-∂ A- ¬ k¿-´n-^n-°‰v C‚¿-hyp k-a-b-Øv lm-P-cm°-Ww.

]cn-Wbw Im-™-ßm-Sv: ku-Øv ap-Ø-∏\m¿ Im-hn-se bp D-Æn-Ir-jvW≥ \m-b-cp-sS-bpw ]n hn ]fln-\n-bp-sS-bpw a-Iƒ im-¥nbpw ]m-e-°m-Sv ]p-X-t°m-Sv kn tam-l-\-s‚-bpw tim-`-\-bp-sSbpw a-I≥ {io-Pn-Øpw hn-hmln-X-cm-bn.

amÀ-¨v C-¶v a-t©-iz-cw: D-∏-f ]-h¿ tÃj≥ ]-cn-[n-bn-se ssh-Zyp-Xn £m-aw ]-cn-l-cn-°p-I, D-tZym-Kÿ £m-aw ]-cn-l-cn-°p-I, D-∏f sI.--F-kv.C -- .--_n. Hm-^n-kv hn-`Pn-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß ƒ D-∂-bn-®v F-kv.U -- n.--]n.--sF. awK¬-]m-Sn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n t\-Xr-Xz-Øn¬ D-∏-f sI.--F-kv.-C.--_n. Hm-^n-kn-te-°v C-∂v cmhn-se 10.--30\v am¿-®v \-S-Øpw. afi-ew {]-kn-U‚ v C-Iv-_m¬ slm-k-¶-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

sI.F-kv.Sn.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Pn√m-X-e A-°m-Z-an-Iv in¬-∏im-e Im-™-ßm-´v Pn√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

d-hn-S \-io-I-c-W-߃ F-∂n-h kw-L-Sn-∏n-°pw.-a-Sn-ss° {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-Øn¬ tN¿-∂ ]-©m-bØp-X-e tbm-K-Øn¬ {]-knU‚ v F-kv {]o-X A-[y-£-X hln-®p. sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm hn-tP-jv tcm-K-{]-Xn-tcm-[ I¿-a-]-≤-Xn tc-J A-h-X-cn-∏n®p.--ssh-kv {]-kn-U‚ v aT-Øn\m-´v cm-P≥, Aw-K-ß-fm-b ]n k-Xy, sI ]n kp-j-a, hn Ir-jvW≥, kn-.U -- n.--F-kv. sN-b¿-t]-gvk¨ sI km-hn-{Xn, Pq-\n-b¿ sl¬-Øv C≥-kv-s]-Œ¿-am¿ F ≥ C in-h-Ip-am¿, F≥ ]n _m-eIr-jv-W≥, kn B¿ ss_-Pp, {]-km-Zv I-tÆm-Øv, sI Im¿Xym-b-\n, sl¬-Øv C≥-kv-s]-

3

dm-¦v t\Snb hn-ZymÀ-Yn-\n-I-sf A-\p-tam-Zn-¨p

D-Zp-a: k-a-kv-X tI-c-f C-kv-emw Œ¿ sI hn-P-b≥, ]-ªn-Iv sl a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Un-s‚ ¬-Øv \-gv-kv F≥ Pn X-¶-a-Wn π-kv Sp ]-co-£-bn¬ H-∂v, aq-∂v dm-¶p-Iƒ t\-Sn-b D-Zp-a ]-Snkw-km-cn-®p.-™m¿ A¬-a-Zv-d-k-Øp¬ C-kvem-an-b-bn-se hn-Zym¿-Yn-\n-I-fmIm-™-ßm-Sv: P-e-Om-b c-N-\m b Sn sI B-bn-j-Øv jm-°n-d, G-I-Zn-\ in¬-∏-im-e hn-Zym¿- ]n F dm-ln-e jn-dn≥ F-∂n-hYn-Iƒ-°v A-dn-hn-s‚ ]p-Xn-b sc \m-j-W¬ B¿-Sv-kv B‚ v sh-fn-®-am-bn. kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v an-√-Øv \-K¿ bp-h-I-em-km-ln-Xn ssl- D-]-lm-cw \¬-In. ¢-∫v {]-knkv-Iqƒ, l-b¿-sk-°≥-U-dn hn- U‚ v ]n sI A-–p-√, I-Ωn-‰n Zym¿-Yn-Iƒ-°v th-≠n Nn-{X-Im- Aw-Kw Sn sI A-j-d-^v F-∂nc≥ iym-a i-in-bp-sS ho-´n¬ h- h¿ D-]-lm-cw hn-X-c-Ww sN-bv®m-bn-cp-\-∂p in¬-∏-im-e kw- Xp. ¢-∫v sk-{I-´-dn Sn sI iL-Sn-∏n-®-Xv. lo¿, Sn k-lo¿, A-\o-kv, d-Du{]-i-kv-X P-e-Om-b Nn-{X ^v ]-Sn-™m¿, ap-kv-X-^, A-–pIm-c-\pw A-hm¿-Uv tP-Xm-hp-am- √, sI hn i-lo-Zv, h-kow, ]n sI b k-Zp A-en-bq¿ Iymw-]v D-Zv- km-_n¿, sI hn lm-cn-kv, A-lLm-S-\w sN-bv-Xp. Zv, ap-k-Ωn¬ kw-_-‘n-®p.

inÂ-¸-im-e

Npcp¡¯nÂ

Un-Pn-ä ao-ä-dp-IÄ t\m-¡p-Ip-¯n

\-K-c-¯n Hm-t«m-IÄ- A-an-X NmÀ-Pv Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-XnIm-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m-dn-£-I ƒ-°v Un-Pn-‰¬ ao-‰¿ L-Sn-∏n-°W-sa-∂ ssl-t°m-S-Xn \n¿-tZi-ap-≠m-bn-´pw \-K-c-Øn-se Hmt´m dn-£-Iƒ-°v Un-Pn-‰¿ ao-‰¿ A-e-¶m-c h-kv-Xp-am-{Xw. ao-‰¿ {]-h¿-Øn-∏n-°m-sX Hm-t´m-Iƒ A-an-X Nm¿-Pv Cu-Sm-°n-bm-epw B¿.--Sn.--H-tbm t]m-en-tkm C-Xns\-Xn-sc bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw kzo-I-cn-°p-∂n-√. an-\n-aw Nm¿-Pv 15 cq-]-bmsW-¶n-epw \-K-c-Øn¬ 20 cq-]bm-Wv Cu-Sm-°n-h-cp-∂-Xv. Pn√m hn-I-k-\ k-an-Xn-bpw a-‰v kan-Xn-I-fpw Hm-t´m ao-‰¿ {]-h¿-

Øn-∏n-°m≥ \n-c-h-[n X-h-W B-h-iy-s∏-´n-´pw Hm-t´m D-S-a-I ƒ-°v bm-sXm-cp Ip-ep-°-hp-an√. C-tXm-sS ao-‰¿ {]-h¿-Øn-∏n°m-Ø Hm-t´m-dn-£-Iƒ bm-{X°m-sc hym-]-I-am-bn sIm-≈-bSn-°p-I-bm-Wv. Im-k¿-tIm-Uv-, -Im-™-ßmSv \-K-c-k-`-I-fn¬ A-S-°-ap-≈ Pn-√-bn-se hn-hn-[ Su-Wp-I-fnem-Wv Hm-t´m-dn-£-°m¿ bm-{X°m-sc ss{U-h¿-am¿ ]n-gn-bp-∂Xv. H-∂-c In-tem-ao-‰¿ Zq-c-tØ°v an-\n-aw Xp-I-bm-b ]-Xn-\-©v cq-] hm-tß-≠-Xn-\v ]-I-cw Nne ss{U-h¿-am¿ 20 cq-]-°v ap-I-

fn-em-Wv bm-{X-°m-tcm-Sv B-hiy-s]-Sp-∂-Xv. ap≥-Im-e-ß-fn ¬ A-\y kwÿ-\-ß-fn¬ am-{Xw tI-´ptIƒ-hn-bp-≈ co-Xn-bn-em-Wv cm{Xn Im-e-ß-fn¬ Hm-t´m-Iƒ Nm¿-Pv Cu-Sm-°p-∂-Xv. bm-{X°m-cpw ss{U-h¿-am-cpw X-Ωn¬ ]-e-t∏m-gpw hm-S-I-sb sNm-√n hm-t°-‰-Øn¬ F-Øp-∂-Xpw \-K-c-Øn-se ]-Xn-hv Im-gv-N-bmWv. Hm-t´m dn-£-I-fn-se ao-‰¿ L-Sn-∏n-°-W-sa-∂ {]-iv-\-sØ Ip-dn-®v Pn-√m-˛-Xm-eq-°v hn-I-k\ k-an-Xn tbm-K-ß-fn-epw N¿® sN-bv-Xv ]n-cn-bp-sa-¶n-epw \-S-

A-em-an-¸-Ån _-kv Ìm³Uv c-−mw-L-«-\nÀ-am-Ww Xp-S-§n Im-™-ßm-Sv: \-K-c-k-` A-eman-∏-≈n-bn¬ \n¿-an-°p-∂ _-kv Ãm≥Un-s‚-bpw tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-s‚-bpw c-≠mw-L´ \n¿-am-Ww B-cw-`n-®p. _-kv Ãm≥Un-\p Np-‰pw aq-∂p-`m-Kß-fn-em-bn H-cp-°n-b tjm-∏n-Mv tImw-π-Iv-kn-s‚ c-≠pw aq-∂pw \n-e-I-fp-sS ]-Wn-bm-Wv Xp-Sßn-b-Xv. H-cp h¿-j-Øn-\p-≈n ¬ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-°m\m-Wv D-tZ-in-°p-∂-Xv. 2007¬ X-d-°-√n-´ _-kv kv‰m‚ v \n¿-am-Ww ]-e-Im-c-W-ß ƒ sIm-≠pw G-sd-°m-e-am-bn ap-S-ßn-°n-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. G-gv G-°¿ ÿ-e-Øm-Wv _-kv Ãm≥Uv ]-Wn-bp-∂-Xv. \n¿-amW-Øn-s‚ B-Zy-L-´-Øn¬ A©-c-t°m-Sn cq-] \-K-c-k-` sNe-hn-´n-cp-∂p. B-Zy-sØ \n-e-bpsS-bpw sh-bv-‰n-Mv sj-Un-s‚bpw \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-bncp-∂p. c- ≠ mw- L - ´ - \ n¿- a m- W - Ø n\pw A-©-c-t°m-Sn-bm-Wv sN-ehv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. C-Xn¬ c-

\-K-c-k-`-bn-se am-en-\yw ]p-g-Xo-c-¯v XÅp¶p \o-te-iz-cw: \-K-c-k-`-bn-se amen-\y-߃ ]p-g-Xo-c-Øv \n-t£]n-°p-∂-Xv tZ-io-b-]m-X-bn-eqsS-bp-≈ bm-{X-°m¿-°v Zp-cn-Xam-bn. Zp¿-K-‘w h-an-°p-∂ amen-\y-߃ tZ-io-b-]m-X-tbm-Sv tN¿-∂p-≈ ]p-g ]p-d-tºm-°nem-Wv \n-t£-]n-°p-∂-Xv. A-dhp-im-e-I-fn¬ \n-∂p Nn-°≥ Ãm-fp-I-fn¬ \n-∂p-≈ am-en-\y߃ Nm-°n¬-sI-´n cm-{Xn-Im-eß-fn¬ ]p-g-Xo-c-tØ-°v h-ens®-dn-bp-I-bm-Wv. ]p-g-Xo-c-Øv \n-∂p-≈ Zp¿-K‘w In-tem-ao-‰-dp-I-tfm-fw hym]n-°p-∂p-≠v. \-K-c-k-` Nn-d-∏pd-Øv ÿm-]n-® am-en-\y kw-kvI-c-W πm‚n¬ am-en-\yw kwkv-I-cn-°m≥ bm-sXm-cp \-S-]-Snbpw B-cw-`n-®n-´n-√. A-©v h¿jw ap-ºv B-cw-`n-® am-en-\y kw-kv-I-c-W πm‚n-s\-Xn-sc {]tZ-i-hm-kn-Iƒ cw-K-Øp-h-∂tXm-sS \-K-c-k-` am-en-\y \n¿am¿-÷-\ πm‚ v {]-h¿-Øn-∏n-

a-Sn-ss°: a-g-°m-e tcm-K {]-Xntcm-[ {]-h¿-Ø-\-ß-fp-sS `m-Kam-bn a-Sn-ss° ]-©m-b-Øn¬ \-S-∏n-em-t°-≠ {]-h¿-Ø-\-ßfp-sS I¿-a-]-≤-Xn X-øm-dm-bn. P\-Io-b Iq-´m-bv-a D-d-∏m-°n t_m-[-h-¬-°-c-W-Øn¬ Du∂n-b {]-h¿-Ø-\-ß-fm-Wv ]©m-b-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂-Xv.-Ip-Spw-_-{io, B-im-h¿-°¿am¿, ]p-cp-j kz-bw-k-lm-b kw-L-߃, A-¶-W-hm-Sn-Iƒ, ¢-_p-Iƒ Xp-S-ßn k-aq-l-Ønse F-√m hn-`m-K-sØ-bpw GtIm-]n-∏n-®p-≈ {]-h¿-Ø-\-ß ƒ-°v Xp-S-°w-Ip-dn-°pw. B-tcmKy ip-Nn-Xz k-an-Xn-I-fp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ 15 hm¿-Up-I-fn-epw t_m-[-h-¬-°-c-W dm-en-Iƒ, D-

kannur/kSD

°p-∂-Xv \n¿-Øn-sh-°p-I-bmbn-cp-∂p. \-K-c-Øn-se Xp-d- mb ÿ-e-ß-sf-√mw am-en-\y \nt£-]-tI-{μ-ß-fm-bn am-dn-bn-´p≠v. \o-te-iz-cw ]p-g-Xo-c-Øv amen-\yw \n-t£-]n-°p-∂-Xn-s\Xn-sc c-≠v h¿-jw ap-ºv Pn-√m ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn k-a-cw \-SØn-sb-¶n-epw C-t∏m-gpw am-en\y-߃ ]p-g-Xo-c-Øv X-s∂-bmWv Ip-∂p-Iq-Sp-∂-Xv.

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w Im-k¿-tIm-Uv: sh-≈n-t°mØv kz-tZ-in {]o-Xv \-ºym¿ cNn-®v Z t]m-b-{Sn skm-ssk-‰n Hm-^v C-¥y {]-kn-≤o-I-cn-® Z thm-tb-Pv Sp F-t‰¿-Wn-‰n F-∂ ]p-kv-X-I-Øn-s‚ {]-Im-i-\w Ie-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv kKo¿ k¿-°m¿ hr-≤-a-μn-c-Ønse ap-Xn¿-∂ A-t¥-hm-kn ]qh-Ω-bv-°v \¬-In \n¿-hln-®p. D-Æn-Ir-jv-W≥ ]p-jv-]-Kn-cn A[y-£-X h-ln-®p.

A-em-an-∏-≈n- _-kv Ãm≥Uv ≠p-tIm-Sn-tbm-fw ssh-Zyp-Xn-bv°pw a-‰v A-\p-_-‘-ku-I-cy߃-°p-am-bn \o-°n-h-bvt°≠n-h-cpw. _-kv kv-‰m≥Un-s‚ bm¿-Uv \n¿-am-W-am-Wv c-≠mw L-´-

Ip-Sn-sh-Å £m-aw-: Un-.-ssh.--F-^v-.-sF. amÀ-¨v- \msf Im-k¿-tIm-Uv-: Im-k¿-tIm-s´ Ip-Sn-sh-≈-£m-aw- ]-cn-l-cn°m-\pw- ip-≤-P-e-sa-Øn-°m\pw- hm-´¿- A-tXm-dn-‰n- A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v- Un-.s-- sh.--F-^v-.-sF. Im-k¿-tIm-Uv- tªm-°v- IΩn-‰n- t\-Xr-Xz-Øn¬- \msf ]pen-°p-∂n-se ssa-\¿- C-dn-tKj≥- Un-hn-j≥- Hm-^nkn-te-°vam¿-®v- \-S-Øpw.--cm-hn-se ]-Øn-\v- ]p-Xn-b _-kv-kv-‰m≥Uv ]-cn-k-c-Øp-\n∂v- am¿-®v- B-cw-`n-°pw.--- Pn-√msk-{I-´-dn- sI a-Wn-I-Wv-T≥- DZv-Lm-S-\w- sN-øpw.--_m-hn-°-cbn ¬- ÿn-cw- X-S-b-W \n¿-amWw- Xp-S-ßn-bn-´v- h¿-j-ß-fmsb-¶n-epw- C-Xp-h-sc ]q¿-Ønbm-bn-√.--_m-hn-°-c-bn-se ÿncw- X-S-b-W \n¿-am-Ww- D-S≥]q¿-Øo-I-cn-°-W-sa-∂v tªm°v- I-Ωn-‰n- B-h-iy-s∏-´p. tbmK-Øn¬- ]n- in-h-{]-km-Zv- A-[y£-X-h-ln-®p.---

Øn¬ B-Zy-am-bn ]q¿-Øo-I-cn°m≥ D-tZ-in-°p-∂-Xv. H-cp amk-Øn-\-Iw km-t¶-Xn-I A-\pa-Xn hm-ßn sS≥-U¿ \-S-]-Sn-bnte-bv-°v \o-ßm-\m-Wv Xo-cp-am\w.

]-Sn-sbm-∂pw D-≠m-Im-dn-√. Pn√-bn¬ Hm-t´m-dn-£-I-fn¬ ao-‰dp-I-fp-sS ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\am-°p-sa-∂v ]-e-t∏m-gpw B¿.--Sn.-H. ]-d-bp-∂p-s≠-¶n-epw C-sXm∂pw D-≠m-bn-√. Hm-t´m-dn-£-Iƒ B¿.--Sn.--H ]cn-tim-[-\-°m-bn sIm-≠p-t]mIp-tºmƒ am-{Xw Hm-t´m ao-‰¿ L-Sn-∏n-°p-I-bpw ]n-∂o-Sv A-gn®p-sh-°p-∂ co-Xn-bpw Pn-√-bn ¬ \n-e-hn-ep-≠v. Im-k¿-tImUv, Im-™-ßm-Sv, \o-te-iz-cw, sN-dp-h-Øq¿ Su-Wp-I-fn¬ Bbn-c-tØm-fw Hm-t´m-dn-£-Iƒ C-t∏m-gpw Hm-t´m ao-‰-dp-Iƒ L-

Im-™-ßm-Sv: Im-e-h¿-jw ]-Snhm-Xn¬-°¬ F-Øn-bn-´pw tdmUv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \o-fp-∂p. I-gn-™ Im-e-h¿-j-Øn-\v tijw \m-a-am-{X-am-b ÿ-e-ß-fn ¬ am-{X-ta A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-∂n-´p-≈q. H-cp a-g h-∂m¬ Xs∂ h≥ Ip-gn-Iƒ cq-]-s∏-Sp-∂Xp C-∂-sØ tdm-Up-I-fp-sS Ah-ÿ-bm-Wv. hm-l-\ D-S-a-I-fpsS-bpw \m-´p-Im-cp-sS-bpw ap-d-hnfn D-b¿-∂m¬ a-g A-Sp-°m-dmIp-tºmƒ N-n-e s]m-Sn-ss°-I ƒ Im-Wn-®p A-[n-Ir-X¿ c-£s]-Sp-I-bm-Wv ]-Xn-hv. Cu A-‰Ip-‰-∏-Wn-I-fp-sS c-≠mw Zn-\w X-s∂ tdm-Uv X-I¿-∂p Ip-f-amIpw.-Xn-c-s™-Sp-∏p {]-Jym-]n-®Xm-Wv A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ X-S-ks∏-Sm≥ Im-c-W-sa-∂p A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ Xn-cs™-Sp-∏p I-gn-™v B-gv-®-Iƒ ]n-∂n-´n-´pw Ip-gn-Iƒ ]-g-b-]-SnX-s∂.--Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bn-se ]-e tdm-Up-I-fpw X-I¿-∂n-cn-°p-I-bm-Wv. Xn-cs™-Sp-∏v h-∂-Xn-\p ]p-d-sa 50,000 cq-]-bn¬ Iq-Sp-X¬ ]-Ww

Nn-e-h-gn-°p-∂ {]-hr-Øn-Iƒ°v Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn-bpsS (Un.--]n-.k -- n) A-\p-a-Xn th-Wsa-∂ \n-_-‘-\-bpw X-S-k-amb-Xm-bn Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp∂p. hy-‡-am-b s{]m-P-Œv dnt]m¿-´v C-√m-sX-bp-≈ ]-≤-XnIƒ-°p A-\p-a-Xn \¬-tI-≠Xn-s√-∂ \n-e-]m-Sn-em-Wp Un-.-]n.--kn. a-g h-∂m¬ Im-™-ßmSv \-K-c-Øn-se bm-{X Zp-k-l-amIpw. _-kv -Ãm≥Uv bm¿-Un-te°p-≈ tdm-Un¬ Ip-gn cq-]-s∏´n-´p H-cp h¿-j-Øn-te-sd-bm-bn. F-∂m¬ C-hn-sS A-‰-Ip-‰-∏-WnIƒ \-S-Øm≥ \-K-c-k-`-bp-sS `m-K-Øp \n-∂pw H-cp \-S-]-Sn-bpap-≠m-Ip-∂n-√. a-g h-∂m¬ sNfn-sh-≈w sI-´n-°n-S-∂p C-Xp-hgn Im¬-\-S-bm-{X t]m-epw Zp-kl-am-Wv. Un-.] -- n-.k -- n-bp-sS A-\p-a-Xn-bn√m-Ø-Xm-Wp {]-hr-Øn ap-Sßm≥ Im-c-W-sa-∂p \-K-c-k`m A-[n-Ir-X¿ ]-d-bp-∂p. \-K-cØn¬ Hm-hp-Nm-ep-Iƒ hr-Ønbm-°m≥ t]m-epw C-Xp-h-sc \K-c-k-` X-bm-dm-bn-´n-√.

A-ä-Ip-ä-¸-Wn- ]qÀ-¯n-bm-bn-Ã; Su¬ lmÄ A-S-¨n-«v \m-ep-am-kw Im-™-ßm-Sv: \-K-c-k-`m Su ¨-lmƒ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ°m-bn A-S-®n-´p \m-ep-am-kw ]n-∂n-´p. ]p-Xn-b-tIm-´ Su¨lm-fn-s‚ am-k-߃-°p-ap-ºp Xp-S-ßn-b A-‰-Ip-‰-∏-Wn Ct∏m-gpw]q¿-Øn-bm-bn-´n-√. samØw 20 e-£w cq-]-bp-sS temI-_m-¶v k-lm-b-[-\-ap-]-tbmKn-®m-Wv Su¨-lm-fn-s‚ A-‰Ip-‰-∏-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xv. ssh-Zyp-Xo-I-c-W ]-Wn-bp-sS sS≥-U¿ kzo-I-cn-°m≥ B-fn√m-Ø-Xm-Wp ]-Wn \o-≠pt]m-Im-\p-≈ Im-c-W-am-bn ]-dbp-∂-Xv.-ssh-Zyp-Xo-I-c-W {]-hr-ØnIƒ ]q¿-Øo-I-cn-® ti-jw sNtø-≠ ]-Wn-I-fpw C-tXm-sS sN-øm≥ ]-‰m-Xm-bn. F-∂m¬ C-Xn-\n-sS 15 e-£w cq-]-bv-°v I-tk-c-Iƒ hm-ßm-\p-≈ \-S-

in-^m a¿-Pv ^n-‰v-tIm {Kq-∏n-s‚ in-^m k-A-Zn-ø B-ip-]-{Xn D-Zv-Lm-S-\w ^-k¬ tIm-b-Ω- X-ß-ƒ Ip-d, Fw F A-_v-Zp-¬ Jm-Z-¿ ap-kv-eym¿, I-√-{S am-ln≥ lm-Pn tN¿-∂v \n-¿-h-ln-°p-∂p

in-^m k-A-Zn-¿ B-ip-]-{Xn D-Zv-Lm-S-\w

tZ-fn: in-^m a¿-Pv ^n-‰v-tIm {Kq-∏n-s‚ in-^m k-A-Zn-ø B-ip]-{Xn D-Zv-Lm-S-\w k-øn-Zv ^-k¬ tIm-b-Ω- X-ß-ƒ Ip-d, Fw F A-_v-Zp-¬ Jm-Z-¿ ap-kv-eym¿, I-√-{S am-ln≥ lm-Pn F-∂nh-¿ tN¿-∂v \n-¿-h-ln-°p-∂p. C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.--F¬.--F. Im-jzm-en-‰n-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw, ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv Fw.--F¬.--F. ^m-¿-a-kn-bp-sS D-Zv-Lm-S-\-hpw, ap≥ a-{¥n kn Sn A-lv-a-Z-en d-n-k-]v-j-\n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw, Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXm-a-k≥ tPm-kv P-\-d-¬ h-¿-Un-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw ]m-Zq-¿ Ip-™m-ap lm-Pn ¢o-\n-°-¬ em-_n-s‚ D-Zv-Lm-S-hpw \n-¿-h-ln-®p.-- ^-k¬ tIm-b-Ω X-ß-ƒ Ip-d {]m¿-∞-\ \-SØn. C-kv-am-Cu-¬ lm-Zn ]m-\q¿ X-߃, in-h-]p-cw t£-{X k-an-Xn {]-kn-U‚ v D-t]-{μ≥ B-N-cy kw-km-cn-®p.

Im-e-hÀ-jw A-Sp-¡m-dm-bn-«pw aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn I-Sm-izm-k I-½o-j³ kn-än-Mv tdm-Uv ]-Wn ]m-Xn-h-gn-bnÂ

A-‰-Ip-‰-∏-Wn-Iƒ-°m-bn A-S-®n-´ Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m Su¨-lmƒ ]-Sn ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v.Su¨- ߃ tX-Sn t]m-tI-≠ ÿn-Xnlmƒ A-S-™p-In-S-°p-∂-Xv bm-Wv. ku-I-cy-{]-Z-am-b ]m¿hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ-°v _m- °n-Mv ku-I-cy-tØm-Sp-Iq-Sn-b \-K-c[y-X-bm-bn am-dp-∂p-≠v. C-h¿- Hm-Un-t‰m-dn-b-ß-fpw °v D-b¿-∂ hm-S-I \¬-In a-‰n-S- Øn¬ Ip-d-hm-Wv.

\jvS-s¸« kzÀ-Wm-`-c-W-§Ä Xn-cn-sI \Â-In Z-¼-Xn-IÄ am-Xr-I-bm-bn

I-f-™p-In´nb kz¿-Wm-`-c-W-߃ A-–p¬ P-∫mdpw F-kv-.sF. cm-P-tKm-]mepw tN¿-∂v D-S-a-ÿ-bv-°p ssI-am-dp∂p

Sn-∏n-®pw, L-Sn-∏n-°m-sX-bpw, L-Sn-∏n-®-h {]-h¿-Øn-∏n-°msX-bpw bm-{X-°m-sc ]n-gn-bp-Ibm-sW-∂ ]-cm-Xn hym-]-I-amhp-∂p. Np-cp-°w Nn-e¿ ao-‰¿ {]-h¿Øn-∏n-°p-∂p-s≠-¶n-epw C-h¿ ao-‰¿ Xp-I-sb-°mƒ A-[n-Iw hm-ßp-∂-Xm-bpw {i-≤-bn¬-s∏´n-´p-≠v. tdm-Un-s‚ tim-Nym-hÿ-bpw C-‘-\, kv-s]-b¿ ]m¿Sv-kp-I-fp-sS A-\p-Zn-\ h¿-[-\hp-am-Wv A-[n-I Xp-I Cu-Sm°m≥ X-ß-sf \n¿-_-‘n-X-cm°p-∂-sX-∂m-Wv C-h-cp-sS \ymbo-I-c-Ww.

Im-™-ßm-Sv: I-f-™p-In-´n-b kz¿-Wm-`-c-W-߃ Xn-cn-sI-\¬In k-Xy-k-‘-X Im-´n-b tlm-´¬ D-S-a-bpw `m-cy-bpw am-Xr-I-bmbn. `o-a-\-Sn _-kv kv-‰m‚n-\v k-ao-]-sØ kp-dp ^m-Ãv-^p-Uv F-∂ tlm-´¬ D-S-a A-–p¬ P-∫m-dpw `m-cy ko-\-Øp-am-Wv am-Xr-I-bmWv. I-gn-™ Zn-h-kw C-h-cp-sS C-h-cp-sS tlm-´-en¬ \n-∂p H-cp te-Uo-kv lm≥-Uv _m-Kv a-d-∂p-h-® \n-e-bn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. Xpd-∂p t\m-°n-b-t∏m-fm-Wp ]-Øp ]-h-t\m-fw h-cp-∂ kz¿-Wm-`-cW-߃ I-≠-Xv. D-S≥-X-s∂ Nn-‰m-cn-°m¬ t]m-enkv kv-t‰-j-\n¬ hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bpw F-kv-.s-- F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-eo-kv kw-L-sa-Øn kz¿-Ww kv-t‰-j-\n-te-bv-°p sIm-≠p-t]m-hp-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv D-S-a-ÿ-bm-b ]p-∂-°p-∂v F-Sm-´v kn-knen \-„-s∏-´ kz¿-Ww tX-Sn `o-a-\-Sn-bn-se tlm-´-e-en-se-Øp-Ibm-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂p Nn-‰m-cn-°m¬ t]m-eo-kv kv-t‰-j-\n-se-Øn kz¿-Ww G-‰p-hm-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. F-kv-.s-- F. cm-P-tKm-]m-epw A-–p¬ P-∫m-dpw tN¿-∂v D-S-a-ÿ-bv-°p kz¿-Ww ssI-am-dn. A–p¬ P-∫m-dn-s‚-bpw `m-cy-bp-sS-bpw {]-hr-Øn F-√m-h¿-°pw amXr-I-bm-I-W-sa-∂v F-kv-.s-- F. ]-d-™p.

Im-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\- a-¬-ky-sØm-gn-em-fn I-Sm-izm-k I-Ωo-j-s‚ I-Sm-izm-k A-Zm-e-Øv C-∂pw \m-sf-bpw Im-k¿tIm-Uv K-h. K-Ãv lu-kn¬ \-S-°pw. tI-c-f {Km-ao¨ _m¶n¬ \n-∂pw I-S-sa-Sp-Ø a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ-°p-≈ AZm-e-Øv \m-sf cm-hn-se 10\v \-S-°pw. a-‰v tZ-i-km¬-Ir-X sj-Uyqƒ-Uv _m-¶p-I-fn¬ \n-∂pw I-S-sa-Sp-Ø a¬-ky-sXmgn-em-fn-Iƒ-°p-≈ A-Zm-e-Øv C-∂v cm-hn-se 10\v \-S-°pw. AZm-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-t°-≠-h-cp-sS ]-´n-I A-Xm-Xv _m-¶v im-Jbn¬ e-`y-am-Wv. A-Zm-e-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-h¿-°v ho-≠pw A-h-k-cw D-≠m-bn-cn-°n-√.

^p-Sv-t_mÄ: tPm-fn- Xm-b-¶qÀ tP-Xm-¡Ä

F-Æ-∏m-d: tUm.--- Aw-t_-Zv-I-dn-s‚ kv-a-c-W-bv-°v- F-Æ-∏m-d bq-Øv- ss^-t‰-gv-kv- kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\ ko-\n-b¿- ^p-Svt_m¿- Sq¿-W-sa‚n-s‚ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w- C N-{μ-ti-J-c≥Fw-.F -- ¬-.F -- . D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. F F-kv- l-ao-Zv- A-[y-£X-h-ln-®p.--- ss^-\¬- a¬-k-c-Øn¬- tPm-fn- Xm-b-∂q¿- H-∂mwÿm-\-hpw- [-\y- F-Æ-∏m-d c-≠mw-ÿm-\-hpw- t\-Sn-. hn-P-bnIƒ-°v- ap≥- C-¥y≥- Xm-cw- bp j-d-^-en- k-Ωm-\-߃- hn-X-cWw- sN-bv-Xp.--- Fw- tKm-]m-e≥,- Sn- hn- Nm-Øp kw-km-cn-®p.

F³ F tam-UÂ a-Zv-d-k-bv¡v D-¶-Xhn-P-bw

\m-b-∑m¿-aq-e: k-ak - vX - tI-cf - C-kve - mw a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv kvI - qƒ h¿-j kn-e_ - k - v {]-Im-cw \-SØ - n-b s]m-Xp]-co-£b - n¬ F≥.--F. tam-U¬ a-Zvd - k - D-∂X - hn-Pb - w t\-Sn. 5,7,10 ¢m-kp-If - n-em-bn \-S∂ - ]-co-£b - n¬ 18 Un-Ãn-Mvj - \ - pw 30 ^-Ãv ¢m-kpw Dƒ-∏s - S an-I® - hn-Pb - w t\-Sn. hn-Zym¿-Yn-Is - fbpw A-[ym-]I - s - c-bpw kvI - qƒ am-t\-Pvs - a‚ v A-`n-\μ - n-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-04-28  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-04-28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you