Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw X ]S-¡w bp-hm-hnsâ Zp-cq-l-a-cWw; k-tlm-Z-c-§Ä hntij§Ä hml-\-¯n I-S-¯n-b 24,800 ]m-¡-äv A\[nIrkvIqÄ hmÀjnIw ]m³-a-km-e-bp-am-bn bphmhv A-d-Ìn ]n-Sn-IqSn I-kv-ä-Un-bn BtLmjn-¨p 15 G{]n¬ 2014 sNmΔ

kannur/kk

s]cnßØq¿: ]p-√q-°-c X-øp≈-Xn¬ Fw.-F¬.-]n. kv-Iqƒ 111mw hm¿-jn-Iw s]-cn-ß-fw ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v \u-jØv Iq-S-Øn¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. hm¿-Uv saw-_¿ lm-cn-kv sIm-√-Øn A-[y-£-X h-ln®p. {]-[m-\m-[ym-]-I≥ ]n hn.P-b≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. sNm-¢n F.-C.-H. cm-P≥ I-°mS‚-hn-S {]-`m-j-Ww \-S-Øn. Jm-Z¿ A-_q-_-°¿ D-]-lm-c߃ \¬-In. ]n.-Sn.-F. {]-knU‚ v Pm-_n¿, ]n sI ap-kv-X^, sI cm-a-N-{μ≥, kv-Iqƒ amt\-P¿ Ip-™-–p-√, tZ-h-Zm-kv a-Ø-Øv, Jm-en-Zv ]n-em-hp-≈Xn¬, k-Po-h≥ ]p-√q-°-c, dlnw Xp-d-ßmƒ, F≥ ]n Ip™n-sam-bv-Xp, sI A-l-Ω-Zv, sI tim-`-\ kw-km-cn-®p.

Ah[n¡m-e Iymw-]v 21 apXÂ

a-t©-iz-cw: I¿-Wm-SI - b - n¬-\n∂v A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn Im-k¿-tImUv `m-Kt- Ø-°v am-cp-Xn hm-\n¬ I-SØ - n-b 24,800 ]m-°‰ - v ]m≥-]cm-Kv a-t©-iz-cw sN-It-v ]m-k‰-v n¬ F-Is -v sk-kv A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-IqSn. s]¿-hm-Uv _-sP-bn-se A-–p√-Ip-™n(39)sb A-dà - v sN-bvXp. C-∂s - e D-®t- bm-sS-bm-Wv kw-`h - w. sI-.F - ¬. 06 C2397 hm\n¬ I-SØ - n-b ]m≥-ak - m-eb - mWp ]n-Sn-Iq-Sn-bX - .v tI-c-f-Øn¬ \n-tcm-[n-® ]m ≥ D¬-∏-∂-߃ I¿-Wm-S-Ibn¬-\n-∂v hym-]-I-am-bn I-SØn I-cn-©-¥-bn¬ hn¬-°p-∂ kw-L-Øn-se I-Æn-bm-Wv A-dÃn-em-b-sX-∂v A-[n-Ir-X¿ Adn-bn-®p. Cu-bn-sS-bm-bn H-cp e£-Øn-te-sd ]m-°-‰v \n-tcm-[nX ]m≥ -D¬-∏-∂-ß-fm-Wv at©-iz-cw sN-Iv-t]m-kv-‰n¬ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. F-Iv-ssk-kv C≥kv-s]-Œ¿ ]n sP a-Øm-bn, {]-n-

IÆq¿: F-kv.-F-kv.-F¬.-kn. ]-co-£-sb-gp-Xn-b hn-Zym¿-Yn\n-Iƒ-°v Pn.-sF.-H. Pn-√m IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ A-h-[n°m-e Iymw-]v -t{]m-´o≥˛2014 Cu-am-kw 21, 22, 23 Xn-øXn-I-fn¬ hn-f-bm-t¶m-Sv hm-Zn- em-an¬ \-S-°pw. kw-hn-[m-bI≥ _m-_p Im-{º-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øpw. I-h-bn-{Xn ]n ]n d-^o-\ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. {]-Ir-Xn ]T-\-bm-{X, hy‡n-Xz hn-I-k-\-˛-I-cn-b¿ ssKU≥-kv ¢m-kp-Iƒ, \-h-am-[y-aß-sf Ip-dn-®p-≈ hn-i-I-e-\w Xp-S-ßn-b-h Dƒ-sIm-≈p-∂-XmWv ]-cn-]m-Sn. ]-s¶-Sp-°m≥ B{K-ln-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-I-fpsS c-£n-Xm-°ƒ 9744644873, 9995953016 \-º-dp-I-fn¬ c-Pn-kv‰¿ sN-ø-Ww. X-fn-∏-d-ºv: Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ Xp-S¿-∂v A-\n-„ kw-`-h-߃ A-c-tß-dn-b X-fn-∏d - º - v ta-Je - bn¬ C-∂s - e ÿn-Xn im-¥w. kw-L¿-jm-hÿ I-W° - n-se-SpØv t]m-en-kv {]-Jym-]n-® \n-tcmX-e-t»-cn: Zm-dp- -emw C-kv-em- [-\m-⁄ Xp-Sc - p-Ib - m-Wv. hn-hnan-Iv A-°m-Z-an kw-L-Sn-∏n-® P- [ kw-`h - ß - f - p-am-bn _-‘s - ∏-´v jv-t\ ao-em-Zv-˛14 hn-Zym¿-Yn \n-ch - [ - n t]¿-s°-Xn-tc tI-sks^-Ãv k-am-]n-®p. tIm-gn-t°m-Sv Sp-°p-Ib - pw 3 ap-kve - nw e - o-Kv {]Ip-Spw-_ tIm-SX - n P-UP v- v A-Uz. h¿-ØI - s - c A-dà - v sN-øp-Ib - pw Sn hn a-Ωp-´n k-am-]\ - k-tΩ-fsN-bX v- p. ap-ke v- nw eo-Kv {]-h¿-Ø\w D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. sN-b¿- I≥ Im-cy-º-e-sØ \m-e-c-s°am≥ A-Uz. ]n hn ssk-\p-±o≥, ´n¬ D-≠-®n Pm-^¿ (30), ]q-hw I¨-ho-\¿ ap-kX v- ^ - lm-Pn, ]m-tdm¬ lu-kn¬ Pm-_n¿, Ipss^-k¬ lm-Pn, B-en-b lpΩm-b-®q-f-bn-se Ip-≠n-se- ]p-ck-bv≥ kw-km-cn-®p. ^-l-Zv Ibn¬ sI ]n \n-km¿ F-∂n-hc - mXn-cq¿ \-bn-® Zn-Pv-e lu-kv tP- Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. t]m-en-knXm-°-fm-bn. {]n≥-kn-∏¬ As\ B-{I-an-® tI-kn-em-Wp Pmlv-a-Zv I-_o¿ lp-Z-hn t{Sm-^n_n-dn-s\-bpw \n-km-dn-s\-bpw ]nIƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Sn-Iq-Sn-bX - v. F-kv.U - n.-]n.-sF. {]h¿-ØI - ≥ k-lo-dn-s‚ k-tlm-Zc≥ kn-±o-Jn-s‚ sa-bn¬ tdm-Unse an¬-°n tlm-´¬ X-I¿-Ø Xfn∏dºv: G-tgmw \-h-i-‡n tI-kn-em-Wp Pm-^d - n-s‚ A-dà - v. B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢Xn-c-s™-Sp-∏v Zn-h-kw Sm∫vv 27-mw hm¿-jn-Im-tLm-jw C- Kq¿ hn-Zym-\n-tI-X-≥ _q-Øn-\v ∂p-ssh-Io-´v 4.-30\v \-S-°pw. k-ao-]-w \-K-c-k-`m ssh-kv sNssh-°w ap-l-Ω-Zv _-jo¿ kvb¿-am≥ sI ap-c-fo-[-c-s\ ssIam-c-I {K-Ÿ-th-Zn k-a¿-∏W - w Sn ]-fl\ - m-`\ - pw H ]n \m-cm-bW≥ am-ÿ kva - m-cI - lmƒ D-ZvLm-S\ - w ]n sI tKm-]n-bpw \n¿h-ln-°pw. {Km-a∏ - © - m-bØ - v {]I-Æq¿: X-fn-∏-d-ºv ta-J-e-bn¬ kn-U‚ v kn hn Ip-™n-cm-a≥ \-S-°p-∂ B-{I-a-W-߃ Pn-√m A-[y-£X - h-ln-°pw. ap-kv -enw-eo-Kv t\-Xr-Xz-Øn-s‚ \m-S≥-I-e-I-fn¬ {]m-hoA-dn-thm-sS-bm-sW-∂pw A-{I-aWyw t\-Sn-b-h-sc B-Z-cn-°pw Pn-√-bn-ep-S-\o-fw hym-]n-∏n-°m∂ N-S-ßn-\v Fw {]-Zo-]v-Ipam¿ t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. \-S≥ \p-≈ {i-aw Kp-cp-X-c-am-b `-hnam-ap-t°m-b ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn- jy-Øp-Iƒ-°v- C-S-bm-°p-sa∂pw F-kv.U - n.-]n.-sF. Pn-√m Icn-°pw. ssh-Io-´v 6.-30\v a-Pojy≥ {]-^. tKm-]n-\m-Yv ap-Xp- Ωn-‰n A-dn-bn-®p. Xn-c-s™-Sp-∏v Im-Sn-s‚ C-{μ-Pm-e hn-kv-a-bw a-cym-Z -t]m-epw ew-Ln-®v I-Æq thƒ-Uv Hm-^v C-eyq-j≥-kv A-c-tß-dpw.

\-Sp-hn¬: A-\[ - nIr-X hn-¬∏ - \ - b - -v °m-bn ho-´n¬ kq-£n- ® - ]-S° - ߃ k-ln-Xw bp-hm-hn-s\ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. \-Sphn¬ Ing-t° I-h-e-bn-se tImbm-S-≥ ho-´n-¬ Zn-t\-i(42)s\bm-Wv C∂-se cm-hn-se Ip-Snbm≥-a-e Fkv. sF. Zn-t\-iv ]nSn-Iq-Sn-bXv. c-l-kyhn-hc-sØ Xp-S¿-∂v Zn-t\i-s‚ ho-´n¬ sdbv-Uv \-S-Øp-I-bm-bn-cp∂p. Im¿Uv-t_m¿-Uv s]-´n-I-fnem-bn kq-£n-® \n-e-bn-em-bn-cp∂p ]-S-°-߃.

aÀ-±-\-taäp ]-ø∂ - q¿: Im-t¶m-en-se tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I\mb ]-∏m-c-´ A-®q-kv F≥-Pn-\o-bd - n-Mv h¿-Ivkn-se Po-h\ - ° - m-c≥ - s]c-fw Htbmf-sØ ]p-Xn-tbS-Øv hn-Pb - Ip-am-dn-s\(23) H-cp-kw-Lw kn. ]n-Sn-Iq-Snb ]m≥-a-km-e. C≥-sk-‰n¬ A-d-Ãnemb ]n.F-Ωp-Im¿ a¿-±n®p. I-gn-™ A-–p√-°p™n Znh-kw ssh-Io-´v 5.30Hm-sS-bmh‚o-hv Hm-^n-k¿ Fw {io-[- Fw cm-Po-h≥ ]-cn-tim-[-\-bv- Wv kw-`hw. s]-cn-tßmw t]m-enkn¬ ]-cm-Xn- \¬In. c≥, sI hn hn-t\m-Z≥, ]n i-in, °v t\-Xr-Xzw- \¬-In-.-

I-Æq¿: \n¿-am-W sXm-gn-em-fnbm-b bp-hm-hv Zp-cq-l km-lN - c - yØn¬ a-cn-® kw-`h - Ø - n¬ I-°mSv kz-tZ-in-If - m-b k-tlm-Zc - ß ƒ I-ÃU - n-bn¬. Im-∏m-Sv sh-cn°m-s´ tN-º≥ lu-kn¬ \m-cmb-Ws - ‚ a-I≥ ]n k-ck - s - \(44) a-cn-® \n-eb - n¬ I-s≠-Øn-b kw`-hØ - n-em-Wv 2 bp-hm-°s - f t]men-kv I-ÃU - n-bn-se-Sp-ØX - v. I-gn™ Zn-hk - w cm-hn-se-bm-Wv Im∏m-Sv A-c° - n-Wd - n-\p k-ao-]s - Ø H-cp I-Sb - v° - p ]n-dI - n¬ k-ck - s‚ ar-Xt- Z-lw I-s≠-Øn-bX - v.

tX-∏v ]-Wn-°m-c\ - m-b k-ck - ≥ H-cp-ho-´n¬ tPm-en-sN-øs - h Iq-sSbp-≠m-bn-cp-∂ k-lm-bn-bm-b bph-Xn-°v sI-´n-SØ - n¬-\n-∂p hoWv ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. km-ca - m-bn ]-cn-t°-‰ bp-hX - n sIm-bn-en B-ip-]{- Xn-bn¬ NnIn¬-kb - n-em-Wv. tPm-en-°n-sS bp-hX - n-sb k-ck - ≥ X-≈n-bn-´Xm-sW-∂v B-tcm-]n-®v bp-hX - n-bpsS k-tlm-Zc - ß - f - p-am-bn hm-IX -v ¿°w D-≠m-bn-cp-∂p. C-hc - pƒ-s∏sS-bp-≈ H-cp-kw-Lw hm-l\ - Øn¬ tN-tem-db - n-se-Øn-®v k-c-

k-s\ a¿-±n-°p-Ib - p-≠m-bn. C-Xn\p ti-jw A-hi - \ - m-b k-ck - ≥ Im-∏m-s´-Øn-bt- ∏mƒ a-cn-®X - mhm-\m-Wv km-[y-Xs - b-∂m-Wp t]m-en-kv kw-ib - n-°p-∂X - .v i-\nbm-gN -v cm-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. ]-cnt°-‰ bp-hX - n k-ck - s - ‚ Iq-sS tPm-en-°v t]m-hm-ØX - n-s\ sNm√n-bm-Wp X¿-°a - p-≠m-bX - .v ssIt°m-´v sIm-≠v k-ck - ≥ bp-hX - nsb X-eb - ° -v S- n-®X - m-bpw ]-db - s - ∏Sp-∂p. I-ÃU - n-bn-ep-≈h - s - c Iq-SmsX 6 t]¿-°m-bn t]m-en-kv Xn-c®n¬ Du¿-Pn-X-am-°n.

tPm-en-X-«n-¸v: ]-Ww a-S-¡n-\Â-Im³ hn-[n I-Æq¿: ]m¿-k¬ ÿm-]\ - Ø - n¬ tPm-en hm-KvZ- m\w sN-bv-Xv ]-Ww X-´n-b tI-kn¬ ]-en-i-k-lnXw a-S° - n-\¬-Im≥ I-Æq¿ k-_v tIm-SX - n D-Øc - hn-´p. tI-c-fm kv-t‰-‰v sIm-dn-b¿ B‚ v ]m¿-k¬ tIm-Hm-]-td-‰o-hv en-an-‰-Uv (sI¬-tIm-ss\-‰v) F∂ ÿm-]\ - Ø - n¬ tPm-en hm-KvZ- m-\w sN-bvX - v ap-g-

X-fn-¸-d-¼n Øn-Xn im-´w; \n-tcm-[-\m-Ú Xp-S-cp-¶p

Ø-Sw kz-tZ-in kn kp-[o-dn¬-\n-∂v 1,25,000 cq-] hm-ßn h-©n-s®-∂m-Wp tI-kv. 2002¬ kw-ÿm\-Øm-sI im-JI - t- fm-sS {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n-b ÿm-]\ - w H-cp h¿-jØ - n-\I - w ]q-´p-Ib - m-bn-cp-∂p. tIm-SX - n-s®-eh - S- ° - w 1,66,250 cq-] 12 i-Xa - m-\w ]en-ib - S- ° - w \¬-Im-\m-Wp hn-[n.

_-kv sh-bv-än-Mv sjÂ-«À X-IÀ¯p IqØp-]d - ºv: tIm¨-{K-kv {]-h¿Ø-I¿ ÿm-]n-® _-kv sh-b‰-v n-Mv sj¬-´¿ H-cp-kwLw kn.]n.FΩp-Im¿ X-I¿-Øp. C∂-se sshIo-´v B-bn-Ød - a-ºd - w I-am¬ap°n-em-Wv kw-`h - w. sj¬-´¿ XI¿-Ø kwLw k-ao]-sØ tIm ¨-{K-kv {]-h¿-ØI - c - p-sS ho-Sp-Ifn¬ Ib-dn `o-jW - n-s∏-Sp-Øn-bXm-bpw ]-cm-Xn-bp-≠.v Xp-S¿-∂v C

h¿ ]pXnb sIm-Sn-ac - w ÿm-]n-®p. kw-L¿-jm-hÿ - s - b Xp-S¿∂v IqØp-]d-ºv kn.sF. sI t{]wkZ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-kv kw-Lsa-Øn sIm-Sna-cw \o-°w sN-bX -v p. t\c-sØ tIm¨-{K-kns‚bpw _n.sP.]n-bp-sSbpw {]Nmc-W km-a{- Kn-Iƒ C-hn-sS hym-]I-am-bn \-in-∏n-°s - ∏-´X - m-bn ]-cmXn-bp-≠m-bn-cp-∂p.

aq¶v ap-kv-enweo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ A-d-ÌnÂ

hnZymÀYn s^Ìv kam-]n¨p

\hiàn hmÀjn-Iw

tb-‰w sN-bv-X tI-kn-epw kn.]n.-Fw. \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ Icn-ºw Iƒ-®-d¬ sk‚¿ X-I¿Ø tI-kn-epw Pm-^¿ {]-Xn-bmWv. F-kv.-Un.-]n.-sF. ap-\n-kn∏¬ I-Ωn-‰n Hm-^n-kv B-{I-an-®Xn-epw C-bmƒ-°p ]-¶p-t≠msb-∂v ]-cn-tim-[n-®p-h-cn-I-bmWv. tlm-´¬ A-{I-a-Øn¬ bqØv eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-b j_o¿, Pm-^¿, B-_n-Zv, \-ko¿ Xp-S-ßn- 50 Hm-fw t]¿-s°-Xn-tcbm-Wp tI-sk-Sp-Ø-Xv. im-Zp-en ]-≈n-°S- p-Ø bØow-Jm-\b - v° - p k-ao-]w \-Po_n-s‚ D-Sa - ÿ - X - b - n-ep-≈ k-^nb kvt- ‰-j\ - n tÃm¿ X-I¿-ØX - n\p kn-±o-Jv, d-km-Jv, j-_o¿, Pm^¿, B-_n-Zv, \-ko¿ Xp-Sß - n-b eo-Kv {]-h¿-ØI - ¿-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Øp. ssl-th-bn-¬ _m-¶v kv{- So-‰v _n¬-Un-Mn-se F-kv.U - n.]n.-sF. X-fn-∏d - º - v a-fie - w sk{I-´d - n jp-lq-Zn-s‚ `m-cym-kt- lmZ-c≥ Pp-ss\-Zn-s‚ sd-Uv Sm-Kv sdUn-sa-bU v- v tjm-∏v B-{I-an-®- kw`-hØ - n-epw tI-sk-Sp-Øn-´p-≠v. A-tX-ka - b - w, eo-Kv ap-\n-kn-∏¬ I-Ωn-‰n Hm-^n-kv A-{I-aØ - n¬

]gb-§m-Sn-bn k-am-[m-\-¯n-\v kÀ-hI-£n B-lzm\w ]-g-b-ßm-Sn: I-S-Iƒ-°p t\-sc Xo-h-bv-∏p-≠mb ]-g-b-ßm-Sn-bn-epw sam-´m-{º-Øpw k-am-[m\w \n-e-\n¿-Øm≥ k¿-h-I-£n B-lzm-\w. C∂-se ]-g-b-ßm-Sn t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ hnfn-®p-tN¿-Ø tbm-K-Øn-¬ hn-hn-[ cm-{„o-b∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø-p. Xn-c-s™Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v bm-sXm-cp kw-L¿-j-mh-ÿ-bpw C-√m-Xn-cp-∂ ]-g-b-ßm-Sn ta-J-ebn¬ ap-kv-enw eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cm-Wv A-{I-aØn-\p Xp-S-°-an-´-sX-∂v hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-d-™p. F-kv.U - n.-]n.-sF. t\-Xm-hn-s‚ I-S I-Øn-®Xm-Wv A-{I-a-߃-°p Im-c-Ww. b-Ym¿-Y {]_-‘a - p-s≠-∂p kw-ib - n-®v t]men-kv tNm-Zyw-sN-bvX - F-kv.U - n.]n.-sF. {]-h¿-ØI - s - \ hn-´b - ® - p. Hm-t´m-dn-£ ss{U-th-gk -v v bq\n-b≥ (F-kv.S- n.-bp.-) G-cn-bm JPm-©n- sh-≈m-hn-se Fw d-jo-Zns‚ Hm-t´m-b° -v p tI-Sp-hc - p-Øn-b tI-kn¬ I-≠m-ed- n-bm-hp-∂ kn.]n.-Fw. {]-h¿-ØI - ¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øn-´p-≠.v

Xn-I-sf X-s∂ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂pw tbm-KØ - n¬ B-hi - y-ap-b¿-∂p. ssk-_¿ sk√n‚-bpw t^m-d≥-kn-Iv hn-`m-K-Øn-s‚-bpw klm-bt- Øm-sS b-Ym¿-Y {]-Xn-Is - f I-s≠-Øpsa-∂pw F-kv.-]n-bp-sS {]-tXy-I kv-Izm-Uv At\z-jn-°p-sa-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p. X-fn-∏d-ºv kn.-sF-bp-sS Np-aX - e - b - p-≈ ]n sI kp-[mI-c≥, ]-gb - ß - m-Sn F-kv.s - F. C sI jn-Pp, hnt\m-Zv (kn.-]n.-Fw.-), bp ]n sI A-–p- -emw, A-–p¬ K - ^ - q¿, F ]n _-Zd - p-±o≥ (ap-kve - nw e - oKv), C sI ]n A-–p- a - Z- v, Xu-^o-Jv, B-cn-^v ]p-Xn-b-ßm-Sn, ap-\o¿ am-Sm-bn (F-kv.-Un.-]n.sF), ]-hn-{X≥ (tIm¨-{K-kv) ]-s¶-Sp-Øp.-

]-´p-hw a-pX - p-Ip-Sb - n¬ kn.-]n.Fw. {]-h¿-ØI - ≥ ]n hn tKm-]n\m-Yn-s‚ ho-Sn-\p I-s√-dn-™X - n\v _n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - c - m-b cta-i≥, A-\q-]v, hn-jv-Wp, tkXp, \n-[n≥, hn-t\m-Zv Xp-S-ßn-bh¿-s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øp. X-fn-∏d - º - v Un-ssh.-Fk - v.] - n. sI F-kv kp-Z¿-i\ - \ - m-Wv A-t\z-jW-®p-a-X-e. k-am-[m-\w ]p-\-

ÿm-]n-°m-\m-bn ap-ke v- nw eo-Kv, F-kv.U - n.-]n.-sF. t\-Xm-°f - p-ambn Pn-√m t]m-en-kv No-^v D-Æn-cmP N¿-® \-S-Øn. \n-tcm-[-\m⁄ \n-e\ - n¬-°p-∂X - n-\m¬ hnjp-Øt- e-∂v \-Kc - Ø - n-se-Øn-bh¿ h-e-™p. kw-L¿-j-Øn-\v A-bh - p-≠m-hp-∂ ]-£w \n-tcm[-\m-⁄-bn¬ C-f-hv h-cp-Øpsa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

IØn\-in-® hm≥

Hm-Sn-s¡m-−n-s¡ am-cp-Xn hm-\n- Xo-¸n-Sn¯w Im-k¿-tIm-Uv: Hm-Sn-s°m-≠ncp-∂ am-cp-Xn hm-\n-\v Xo-∏n-Sn®p. ss{U-h¿ hml\w \n¿-Øn C-d-ßn-b-Xn-\m¬ A-]-I-Ssam gn-hm-bn. a-Sn-t°-cn kz-tZ-in-bpw A-W-¶q-cn¬ Xm-a-k-°m-c-\p-amb tem-´-dn hn¬∏-\-°m-c≥ tPm-k-^v X-s‚ a-°-sf sd-bn¬th tÃ-j-\n¬ C-d-°n Xn-cn-®p-

h-c-sh -C-∂-se cm-hn-se F-t´msS Xm-b-e-ßm-Sn-bn-em-Wv kw-`hw. sI.F¬. 36 F 8052 Hm-av-\n hm-\n-s‚ F-≥-Pn≥ `m-K-Øp\n∂v ]p-I D-b-cp-∂-Xm-bn I≠p. tPm-k-^v hm≥ \n¿-Øp-∂Xn-\n-S-bn¬ Xo- B-fn-∏-S-cp-I-bmbn-cp-∂p. hm≥ ]q¿-W-am-bpw IØn-\-in-®p.

A-{Iaw eo-Kv t\-Xr-Xz-¯n-sâ Adn-thm-sS-: F-kv.Un.]n.sF. eoKv sIm-Sna-cw t]m-en-kv \-in-¸n¨p

imkv{X inÂ-¸im-e

°p-I-bpw sN-bv-Xp. t]m-en-kns‚ I¨-ap-∂n¬ h-®m-Wv X-fn-∏d-ºn¬ eo-Kp-Im¿ A-gn-™m-Sn-bXv. ÿm-\m¿-Yn-I-sf X-S-™ kw-`-h-Øn¬ t]m-epw i-‡-amb \-S] - S- n kzo-Ic - n-°m≥ t]m-enkv X-øm-dm-bn-´n-√. eo-Km-Wv A{I-aØ - n-\p Xp-S° - a - n-´X - v. A-WnI-sf \n-eb - ° v- p-\n¿-Øm≥ eo-Kv t\-Xr-Xzw X-øm-dm-hW - w. A-√m-

Ø-]-£w, _-lp-P-\-ß-sf AWn-\n-c-Øn sN-dp-Øp-\n¬-°m ≥ \n¿-_‘ - n-Xa - m-hp-sa-∂pw tbmKw ap-∂d - n-bn-∏v \¬-In. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI A–p¬ P-∫m¿ A-[y-£-X h-ln®p. ap-l-Ω-Zv Ip-™n, k-Po¿ a-´∂q¿, \u-jm-Zv Io-t®-cn, jw-kp±o≥ au-e-hn, a-lv-aq-Zv am-´q¬ kw-km-cn-®p.-

h-\-¯n ]À-±- [-cn-¨ A-Úm-XÀ; am-thm-hm-Zn-I-sf-¶v kw-i-bw

IÆq¿: ]-≈n-°p-∂v A-£-btI-{μw 10mw-¢m-kv I-gn-™v kb≥-kv, I-W-°v hn-j-b-ß-fn¬ Xp-S¿-hn-Zym-`ym-kw \-S-Øp-∂h¿-°m-bn \m-sf-ap-X¬ 3 Zn-hk-sØ im-kv-{X- in¬-∏-im-ebpw kv-tIm-f¿-jn-∏v ]-co-£bpw kw-L-Sn-∏n-°pw. hn-Zym¿Yn-Iƒ t]¿ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. t^m¨: 9895261230. _-Zn-b-Sp-°: ]¿-±- [-cn-® \n-ebn¬ h-\-Øn¬ I-≠ A-⁄mXkw-Lw am-thm-hm-Zn-I-sf-∂v kw-i-bw. C-tXØp-S¿-∂v t]m]ø∂q¿: k¿-ho-kv k-l-I-cen-kv ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-amW _m-¶n¬-\n-∂v hn-c-an-® sk- °n. tKm-fn-b-Sp-° ]-´n-I-Pm-Xn {I-´-dn F sI ]n \m-cm-b-W-\v tIm-f-\n-°p k-ao-]-sØ sIm-SntI-c-f tIm˛Hm-]-td-‰o-hv Fwb-Sp-° h-\-Øn¬ I-gn-™ H-cmtπm-bo-kv {^-≠v ]-ø-∂q¿ bq- gv-N-bn-e-[n-I-am-bn ]¿-±- [-cn-® \n-‰v bm-{X-b-b-∏v \¬-In. kwkw-L-sØ hn-d-Iv ti-J-cnÿm-\ J-Pm-©n ]n sI cm-Po- °m≥ t]m-b Nn-e¿ I-≠-tXmh≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw- sS-bm-Wp kw-`-hw ]pdw-tem-Iw tπm-bo-kv {^-≠v {]-kn-U‚ v A-dn-™Xv. ]n Fw hn-P-b-Ip-am¿ A-[y-£C-∂s - e ]p-e¿-s® \m-en-\v HmX h-ln-®p. t´m ss{U-h¿ \m-cm-bW - _-Zn-b_m-¶v ap≥ {]-kn-U‚ v kn Sp-° Su-Wn-te-°v h-cp-tºmƒ HP-\m¿-Z-\≥ D-]-lm-cw \¬-In. cmƒ ssI-Im-Wn-®v hml\w \n¿_m-¶n-s‚ B-Zy-Im-e Aw-KØm≥ B-hi - y-s∏-´p. ]¿-± [-cnß-sf Fw \m-cm-b-W≥-Ip-´n® B-fm-bn-cp-∂p Hm-t´m-bn¬ Ibpw B-Zy-Im-e C-S-]m-Sp-Imb-dn-bX - v. C-bm-sf Su-Wn¬ C-dsc Fw c-ta-i-\pw B-Z-cn-®p. kp-h-\o¿ {]-Im-i-\w A-Uz. kn hn cm-a-Ir-jv-W-\p \¬-In ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv `-c-W-k-an-Xn U-b-d-Œ¿ Sn IpC-cn-´n: am-thm-hm-Zn km-∂n-[yw am-c≥ \n¿-h-ln-®p. ÿn-co-I-cn-® a-e-tbm-c {]-tZ-i]n A-∏p-°p-´≥, bp cm-tPß-fn-se h-\m-Xn¿-Øn-I-tfm-Sv jv, hn ]n A-∏p-°p-´≥, F ]n tN¿-∂p-In-S-°p-∂ t]m-en-kv \m-cm-b-W≥, sI sI ^¬-Kp\≥, Fw Pn ss\-\m≥, sI cm- kv-t‰-j-\p-I-fn¬ B‚n \-Iv P≥, kn hn hn-t\m-Zv-Ip-am¿, ]n k¬ t^m-gv-kn-s\ hn-\y-kn-®p. hn K-tW-i≥, Ip-tπ-cn Ip-™- a-e-∏p-dw Fw-.-F-kv .-]n, I-Æq¿ sI.-F.-]n. F-∂n-hn-S-ß-fn¬-\nºp s]m-Xp-hmƒ, sI hn kp∂v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ t]m-entc-{μ≥, hn sI tIm-c≥, sI sI P-b-{]-Im-iv, Sn kn hn _m- kv D-tZym-K-ÿ¿-°v ]-cn-io-e\w \¬-In-bm-Wp tÃ-j-\p-Ie-Ir-jv-W≥, sI Zn-hm-I-c≥, sI cm-L-h s]m-Xp-hmƒ, Fw fn¬ \n-b-an-®-Xv. b-{¥-tØm-°m-b C≥-kmcm-a-Ir-jv-W≥, Ip-™n-cm-a≥ s]-tS-\, bp cm-tP-jv, F≥ hn kv, F-kv.-F¬.-B¿. F-∂n-hbn-epw C-h¿-°v ]-cn-io-e-\w c-Lp-\m-Y≥, sI ]n ap-c-fo-[\¬-In-bn-´p-≠v. B-Zy-L-´-Øn c≥ kw-km-cn-®p.

bm{Xbb¸v \ÂIn

¿, Im-k¿-tIm-Uv a-fi-e-ß-fnse F-kv.U - n.-]n.-sF. ÿm-\m¿Yn-I-sf X-S-™p-h-bv-°p-∂ Ah-ÿ h-sc X-fn-∏-d-ºn¬ ImWm-\n-S-bm-bn. \n-ch - [ - n _q-Øv G-P‚p-am-sc a¿-±n- ° - p-Ib - pw ]m¿-´n Hm-^n-kv XI¿-°p-I-bpw X-fn-∏-d-ºv, I-eymt»-cn a-fie - w sk-{I-´d - n-am-cp-sS I-SI - ƒ Xn-c™ p-]n-Sn-®v B-{I-an-

°n-hn-´p. C-Xn-\nsS, C-bm-fp-sS s]cp-am-‰Ø - n¬ kw-ib - w tXm∂nb ss{U-h¿ k-l{- ]-h¿-ØI - sc hnh-ca-dn-bn-°p-Ib - m-bn-cp∂p. C-tX Øp-S¿-∂v t]m-en-kv h-\Ø - n¬ ]cn-tim-[\ - \-SØ - n. a-°n-°m-\, sIm-Sn-b-Sp-°-bnse h-\Ø - n¬ BƒXm-ak - a - n-√mØ H-cp ho-Sv I-s≠-Øn-bn-´p-≠v. C-hn-sS\n-∂v H-gn-™ a-Zy-°p-∏nI-fp-sS ti-Jc - h - pw I-s≠-Øn. amthm-hm-Zn-Iƒ C-hn-sS Xm-ak - n-®Xm-bm-Wv \n-Ka - \w. c-≠m-gvN - apºv s_-≈q¿ ]-©m-bØ - n-s‚ AXn¿-Øn {]-tZ-ia - m-b s]¬-ØmsP-bn¬ am-thm-hm-Zn km-∂n-[yap-s≠-∂ kq-N-\-sb Xp-S¿-∂v I¿-Wm-SI - t]m-en-kpw c-lk - ymt\z-jW - hn-`m-Kh - pw sd-bU v- v \-SØn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A-∂v H-

am-thm-hm-Zn-Iƒ Xm-a-kn-s®-∂p kw-i-bn-°p-∂ h-\-Øn-\I-sØ hoSv ∂pw I-s≠-Øm-\m-bn-√. I¿-Wm-SI - b - n¬ ]m¿-es - a‚ v Xn-cs - ™-Sp-∏v \-S° - p-∂X - n-s‚ apt∂m-Sn-bm-bn am-thm-hm-Zn-Iƒ h-

\-ß-fn¬\n-∂v \p-g-™p-I-b-dpsa-∂ k-tμ-is - Ø Xp-S¿-∂v AXn¿-Øn ta-J-e-I-fn¬ \n-co-£Ww I¿-i\ - a - m-°n-bn-´p≠v.

X-fn-∏-d-ºv: I-∏m-e-Øv eo-Kns‚ sIm-Sn-a-cw t]m-en-kv \-in∏n-®-p. kw-`-h-Øn-\p ]n-∂n¬ F-kv.-Un.-]n.-sF.-m-B-sW-∂p kw-i-bn-®v eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ {]-I-S-\w \-S-Øm≥ {i-an-s®-¶nepw ]-cn-k-c-sØ ho-´p-Im-cp-sS C-S-s]-S¬ Im-c-Ww kw-L¿jm-h-ÿ H-gn-hm-bn. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv sIm-Sn-a-c-

Bd-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ hn-\y-kn-®B-‚ n \-Iv-k¬ t^m-gv-kv

kv \-S-]-Sn-s°-Xn-tc {]-tZ-i-Øv {]-Xn-tj-[w D-b¿-∂n-´p-≠v. H-Sphn¬ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cpam-bn eo-Kv t\-Xm-°ƒ kw-kmcn-®-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m-sa-∂v D-d∏p-\¬-In-b-Xm-bm-Wv kq-N-\. {]-tZ-i-Øv kw-L¿-j-ap-≠m°m-\m-Wv t]m-en-kv {i-an-®-sX∂m-Wv B-t£-]w.

slÂ-a-äv t_m-[-hÂ-¡-c-W-¯n th-dn-« am-Xr-I-bp-ambn sk_mkv-äy³  kn hn _m-e-Ir-jvW≥

]-ø-∂q¿: sl¬-a‰ - v t_m-[h - ¬-°c - W - {]-h¿Ø-\-ß-fn-se th-dn-´ am-Xr-I-bm-Wv ]-ø-∂qcn¬ H-cp k¿-hI - e - m-im-em Po-h\ - ° - m-c≥. Krl-{]-th-iØ - n-\pw hn-hm-lØ - n-\pw k-Ωm-\a - mbn \¬-Ip-∂X - pw sl¬-a‰ - v X-s∂. Im-eS- n kwkvI - r-X k¿-hI - e - m-im-eb - p-sS ]-ø∂ - q¿ {]m-tZin-It- I-{μw Po-h\ - ° - m-c≥ ]n sP sk-_m-kv‰ - y\m-Wv ss_-°-]-I-S-Øn¬ Po-h≥ c-£n-® sl¬-a-‰n-s‚ {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn \m-Sp-\o-sf k-©c - n-°p-∂X - v. C-Xp-hg - n k-aq-l a-\k - m-£nsb D-W¿-Øm-\pw N¿-®m hn-jb - a - m-°m-\pw Ct±-lØ - n-\v km-[n-®p. h-b\ - m-´n-se A-dn-bs - ∏Sp-∂ km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I-\-m-bn-cp-∂ sk_m-Ãy≥ ]-ø∂ - q-cn-se-Øn-bn-´v 13 h¿-ja - m-bn. 2011 G-{]n¬ 14\v sN-dp-]p-g-bn-se `m-cy-ho´n¬-\n-∂v ]-ø-∂q-cn-se kz-¥w ho-´n-te-°v ss_-°n¬ h-c-sh A-]-I-S-Øn¬ sk-_m-kv‰y-\v Kp-cp-Xc - a - m-bn ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. I-cn-¶p-gn ]me-Øn-\p k-ao-]w F-Xn-tc-h∂ - tem-dn-°v A-cnIv sIm-Sp-°s - h tXm-´n-te-°v a-dn-bp-Ib - m-bn-cp∂p. ho-gN v- b - n¬ X-e H-gn-sI-bp-≈ F-√m A-hb - - sk-_m-Ãy≥ sl¬-a-‰p-am-bn h-߃-°pw Kp-cp-Xc - a - m-bn ]-cn-t°-‰p. sl¬-a‰ - v em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. F-∂m¬, G-sd-t\-c-sØ ]-cn-{i-a-Øn-s\m-Sp-hn-em-Wv ap-c-fo-[-c-s‚ c-‡-{Kq-∏n¬-s∏-´ c-‡-w kw-LSn-∏n-°m-\m-b-Xv. Iq-Sm-sX, A-Sn-b-¥-c i-kv-{X[-cn-®n-cp-∂-Xp sIm-≠p-am-{X-am-Wv c-£-s∏-´- {In-b-°p-≈ Xp-I aw-K-em-]p-c-sØ X-s‚ _sX-∂m-bn-cp-∂p tUm-IvS- ¿-am-cp-sS km-£y-s∏- ‘p-°-ƒ ap-tJ-\ I-s≠-Øp-I-bpw sN-bv-Xp. Sp-ج. Cu A-\p-`-h-am-Wv sl¬-a-‰n-s‚ {]- sl¬-a-‰v Po-h-s‚ c-£m-I-h-N-sa-∂ t]-cn-¬ Nm-cI - \ - m-hm≥ sk-_m-kv‰ - y-s\ t{]-cn-∏n-®X - v. A-\p-`-h-km-£y-a-S-ßn-b ]p-kv-X-I-Øn-s‚ X-s∂ £-Wn-°p-∂ N-S-ßp-I-fn-se-√mw C-t±- ]-Wn-∏p-c-bn-em-Wv C-t±-lw. sl¬-a-‰v [-cn-®lw t]m-bn sl¬-a-‰v k-Ωm-\n-°pw. Im-k¿- Xn-\m¬ Kp-cp-X-c-am-b ]-cn-t°¬-°m-sX PotIm-Uv ssa-em-´n sk-dn- s - ^-Un¬ tPm-en-sN-øp- hn-X-Øn-te-°v Xn-cn-sI h-∂-h-cp-sS A-\p-`-hß-fpw ]p-kv-X-I-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw. C-Xn-\∂ th-fb - n¬ a-s‰m-cp A-\p-`h - a - p-≠m-bn. sI.-F-kv.-C.-_n. k-_v -kv-t‰-j-\n-se I- Iw \n-c-h-[n _-lp-a-Xn-Iƒ sk-_m-Ãy-s\ cm¿ Po-h-\-°m-c≥ F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in ap- tX-Sn-sb-Øn-bn-´p-≠v. hn-Zym-`ym-k-a-{¥n Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-ap-Jc-fo-[-c-≥ tem-dn-bn-Sn-®p Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰v tdm-Un¬ In-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. Cu-k- cp-sS A-\p-tam-Z-\-hpw e-`n-°p-I-bp-≠m-bn. `ma-bw Uyq-´n I-gn-™v Xm-a-k-ÿ-e-tØ-°v a-S- cy tj¿-fn ]-ø-∂q¿ k-_m B-ip-]-{Xn-bn¬ ßp-I-bm-bn-cp-∂p sk-_m-kv-‰y≥. D-S-s\ kp- \-gv-km-Wv. a-°-fm-b Nn-©p-hpw dn-©p-hpw hnlr-Øn-s\ hn-fn-®p-h-cp-Øn ap-c-fo-[-c-s\ aw-K- Zym¿-Yn-Iƒ.

a-e-tbmc t]m-en-kv kv-tä-j-\p-I-fn \-Iv-kÂhncp² tk-\- ]cnNbw ¬ B-d-fw, tI-f-Iw t]-cm-hq¿, s]-cn-tßmw t]m-en-kv kv-t‰-j\p-I-fn-em-Wp C-h¿-°v kp-c£m Np-a-X-e \¬-In-b-Xv. H-cp kv-t‰-j-\n¬ 24 a-Wn-°q¿ kpc-£-bv-°m-bn H-tc-k-a-bw 5 t]-sc- \n-tbm-Kn-®p. B-{‘-{]-tZ-iv, O-Øo-kv-KUv, I¿-Wm-S-I, k-Xy-aw-K-ew Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se h-\ta-J-e-I-fn¬ t^m-gv-kn-\v ]-cnio-e-\w e-`n-®n-´p-≠v.

߃ t]m-en-kv \-in-∏n-®-Xv. F∂m¬ eo-Kv t\-Xm-°ƒ C-tX°p-dn-®v A-t\z-jn-®-t∏mƒ t]men-kv \n-tj-[n-®p. kw-`-hw t\-cn¬-°-≠ ]-cnk-c-sØ ho-´n-se kv-{Xo-Iƒ eo-Kp-Im-tcm-Sv \n-P-ÿn-Xn hn-iZo-I-cn-®p. C-tXm-sS {]-I-S-\-w \S-Øm-\p-≈ \o-°-Øn¬-\n-∂v ]n≥-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. t]m-en-


{]mtZ-inIw

15 G-{]n¬ 2014 sNmΔ

]cn-]mSn hn-Zym-\-K¿ F-kv.ssh.F-kv

kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\ kzm-K-X kw-Lw Hm-^n-kv: kzm-K-X kwLw tbm-Kw-˛10.00 Pn√m kp-∂o sk‚¿ lmƒ: F-kv.ssh.F-kv {]-^-j-W¬ ao‰v˛9.30

Adnbn-¸pIÄ

a-t©-iz-cw sF.-F-¨v.-BÀ.Un. tIm-f-Pn e-Iv-N-dÀ \n-b-a-\w Im-k¿-tIm-Uv: Ip-º-f-bn-se at©-iz-cw sF.-F-®v.-B¿.Un A-ssπ-Uv k-b≥-kv tIm-fPn¬ C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-k,v Iw]yq-´¿ k-b-≥-kv h-Ip-∏p-I-fn¬ e-Iv-N-d¿-am-cp-sS H-gn-hp-≠v. Icm¿ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv \nb-a-\w. hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-Xbp-≈-h¿ A- ¬ tc-J-I-fp-ambn 21\v cm-hn-se 10.30 \v tIm-fPv {]n≥-kn-∏¬ ap-ºm-sI Iq-Sn°m-gv-N-°v lm-P-cm-I-Ww. t^m¨ 04998 215615. C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv F≥-Pn-\n-b-dn-Mv e-Iv-N-d¿ X-kv-Xn-I-bn¬ _n.sS-Iv -C-e-Iv-t{Sm-Wn-Iv-kv B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥ F≥-Pn-\n-bdn-Mv _n-cp-Z-hpw, e-Iv-N-d¿ C≥ Iw-]yq-´¿ F≥-Pn-\n-b-dn-Mn¬ Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv F≥-Pn-\nb-dn-Mv _n-cp-Z-hpw, C-e-Iv-t{SmWn-Iv k-b-≥-kv e-Iv-N-d¿ X-kvXn-I-bn¬ Fw.-F-kv.kn C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv, Iw-]yq-´¿ k-b≥kv e-Iv-N-d¿ X-kv-Xn-I-bn¬ Fw.-F-kv.kn Iw-]yq-´¿ k-b≥kv, Iw-]yq-´¿ B-πn-t°-j≥ eIv-N-d¿ X-kv-Xn-I-bn¬ Fw.kn.F ^-Ãv ¢m-t m-sS-bp-f-f hn-P-b-hp-am-Wv tbm-Ky-X. amØ-am-‰n-Iv-kv e-Iv-N-d¿ X-k-XnI-bn¬ 55 i-X-am-\w am¿-°n¬ Ip-d-bm-Ø Fw.-F-kv.-kn (-amØ-am-‰n-Iv-kv)B-Wv tbm-Ky-X. s\-‰v, Fw.-^n¬, ]n.-F-®v.Unbp-≈-h¿-°v ap≥-K-W e-`n°pw.

P-\-ssa-{Xn t]m-en-kpw Pq-\n-b¿ tN-w_dpw ssk-_¿ Ip-‰-Ir-Xy-ß-sf Ip-dn-®p- \SØp∂ t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kp-I-fp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv \n¿-h-ln-°p-∂p

am-[y-a-{]-hÀ-¯-I Iymw-]v

A-∂v Im-Wp-∂-Xv F-∂pw ImWp-sa-∂m-Wv hn-izm-kw. Cu Zn\-Øn¬ ap-Xn¿-∂-h-cp-sS ssIbn¬ \n-∂v In-´p-∂ ssI\o-´-߃-°v s]m≥ \m-W-b-ßtf-°mƒ aq-ey ap-s≠-∂m-Wv hnizm-kw. hn-jp-hn-t\m-S-\p-_‘n-®v C-∂-se cm-hn-se ap-X¬ \-K-c-ß-fn¬ h≥ Xn-c-°m-Wv A-\p-`-h-s∏-´-Xv. h-gn-tbm-c I-®-h-S-ß-fn-emWv hn¬-]-\ s]m-Sn-s]m-Sn-®-Xv. ap-√-∏q-hpw N-°-bpw I-Wn-s°m∂-bpw am-ß-bpw sh-≈-cn-°bpw hm-ßm≥ hn-jp N-¥-bn¬ B-h-iy-°m¿ G-sd-bm-bn-cp∂p. hn-jp-hn-s‚ G-‰-hpw {]-[m\-s∏-´ N-S-ßm-Wv hn-jp-°-Wn H-cp-°¬. Hm-´p-cp-fn-bn¬ I-Wns°m-∂-]q-hn-s\m-∏w h-bv-°p∂ I-Wn-sh-≈-cn-bpw a-‰p km-[\-ß-fm-b A-cn, s\-√v, tX-ß, am-ß, ]-gw Xp-S-ßn-b-h hm-ßp-

hm-\m-bn hn-]-Wn-bn¬ Xn-c-°\p-`-h-s∏-´p. F-∂m¬ ]-®-°-dnb-S-°-w km-[-\-߃-°v Xo-hne- Im-c-Ww km-[m-c-W-°m-cpsS B-tLm-j-Øn-\v a-ß-te-‰p. ]-®-°-dn km-[-\-߃-°v Ct∏mƒ h≥ hn-e-°-b-‰-am-Wv A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. ap≥- h¿-j-ß-fn-ep-≈-Xn-t\°mƒ C-c-´n-bm-Wv ]-e km-[-\߃-°pw hn-e. Im-k¿-tIm-Uv, Im-™-ßm-Sv, Xr-°-cn-∏q¿, at©-iz-cw, D-∏-f, Ip-º-f, D-Zp-a Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ hn-eIƒ ]-e X-c-Øn-em-Wv. I¿-WmS-I, X-an-gv-\m-Sv F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂m-Wv Pn-√-bn-te-°v ]®-°-dn-Iƒ {]-[m-\-am-bpw FØp-∂-Xv . I-Sp-Ø th-\-en¬ Ir-jn-Iƒ \-in-®-Xn-\m-em-Wv hn-e-°-b-‰w A-\p-`-h-s∏-Sm≥ Im-c-W-sa-∂v hym-]m-cn-Iƒ ]-dbp-∂p. F-∂m¬ hn-e \n-b-{¥n-

Im-™-ßm-Sv-: c-≠p hn-f s\¬Ir-jn-sb-Sp-°p-∂ ]m-S-ti-J-cØn-s‚ A-Xn-cn¬ kz-Im-cy hy‡n-I-fp-sS ssI-h-iw D-≈ ÿe-Øv a-Xn¬ \n¿-an-°p-∂-Xn-s\Xn-sc Ir-jn Hm-^n-k¿-°v ]-cmXn. sh-≈n-t°m-Øv ho-W-t®-cn ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-bm-Wv a-Unb-\n-se A-Pm-\q¿ Ir-jn- Hm-^nk¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.]p-dh-¶-c X-d-hm-Sn-\p A-cn-In-eq-sS s]-c-fw tXm-Sn-\p k-ao-]-tØ°p-≈ tdm-U-cn-In-se ]m-S-amWv a-Xn¬ sI-´n a-Æn-´p \n-IØm≥ \o-°w \-S-°p-∂-Xv. tdmU-cn-In¬ c-≠p h-cn I-√p sI-´p∂-Xv ]q¿-Øn-bm-bn-´p-≠v.

A-\p-tim-Nn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: sI.--Fw.--kn.--knbp-tS-bpw eo-Kn-s‚ t\-Xm-hm-bncp-∂ sX-cp-h-Øv Sn F i-co-^ns‚ \n-cym-W-Øn¬ F.--Fw.--F dlow ^u-t≠-j≥ A-\p-timNn-®p. k-ao¿ A-a-tkm-Wn-Iv-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. ]n sI cmP≥, lm-cn-kv I-S-h-Øvkw-kmcn-®p.

°m≥ k¿-°m-dn-s‚ t\-cn-´p-≈ hn-]-W-\ tI-{μ-߃ C-√m-ØXv aq-ew tXm-∂p-∂ hn-e-bm-Wv sam-Ø- I-®-h-S-°m¿ Cu-Sm-°p∂-Xv. hn-jp-hn-\p-≈ hn-`-h-ß-sfmcp-°m≥ km-[m-c-W-°m¿ am-then, {Xn-th-Wn kv-t‰m-dp-I-sf-bmWv B-{i-bn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ an-°-km-[-\-ß-fpw C-Ø-cw tjm-∏p-I-fn¬ In-´m-\n-√m-ØA-h-ÿ-bm-Wp-≈-Xv . h-kv-{X߃, ^m≥-kn, sN-cp-∏v F-∂nh-bv-°pw hn-e h¿-[n-®n-´p-≠v. Pbv-]q-cn Np-cn-Zm¿, km-cn-Iƒ, Ip´n-Iƒ-°p-≈ D-Sp-∏p-Iƒ F-∂nh-sbm-s° Iq-Sp-X-em-bpw hn-‰gn-bp-∂-Xm-bn hy-]m-cn-Iƒ ]-dbp-∂-Xv.--- km-[m-c-W-Im¿-°v Bizm-k-am-Ip-∂-Xv h-gn-tbm-c-ßfn¬ e-`n-°p-∂ hn-e-Ip-d-™ DSp-∏p-I-fm-Wv. I¿-Wm-S-I-, apwss_, sN-ss∂ Xp-S-ßn-bn-S-ß-

Im-k¿-tIm-Sv: {Km-a-ß-fn-epw h-btem-c-ß-fn-epw ]-d-ºp-I-fn-epw tdm-U-cn-In-epw s]m-cn-sh-bn-en¬ \n-Xy-hr-Øn-°v th-≠n ITn-\m-[z\w sN-bv-X sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gnem-fn-Iƒ-°v C-°p-dn hn-jp-hpw Cu-Ã-dpw Zp-cn-X-Øn-s‚ Zn-\-ßfm-bn. ]-´n-Wn-bn-epw Zm-cn-{Zy-Ønepw A-a¿-∂ ]-e-sc-bpw B-fl-lXy-bp-sS h-°n¬ \n-∂v Po-hn-XØn-te-°v Xn-cn-sI sIm-≠p hcm≥ k-lm-bn-® ]-≤-Xn-bm-Wv A[n-Ir-X-cp-sS A-\m-ÿ-aq-ew sXmgn-em-fn-I-sf Zp-cn-Øn-em-°n-b-Xv. sXm-gn-ep-d-∏v sXm-gn-em-fn-Ifp-sS th-X-\w hn-X-c-Ww sNøm≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn®n-´n-√. kw-ÿm-\-Øv e-£-W-

fn¬ \n-∂m-Wv h-gn-tbm-c I-®-hS tI-{μ-ß-fn-te-°v h-kv-{X߃ F-Øp-∂-Xv. 1--- 50 cq-] ap-X¬ 15,000 cq-] hsc hn-e-bp-≈ ]-S-°-߃ hn-]Wn-bn¬ F-Øn-bn-´p-≠v . ssN\o-kv ]-S-°-Øn-\m-Wv B-h-iy°m¿ Iq-Sp-X-ep-w. i-_v -Zw Ip-dhpw h¿-Æ i-_-f-hp-am-Wv ssN\o-kv ]-S-°-߃ F-∂-Xm-Wv C-Xn-\v B-h-iy-°m¿ Iq-Sm≥ Im-c-Ww. -I-ºn-Øn-cn, ]q-Øn-cn, tdm-°-‰v, N-{Iw Xp-S-ßn-b-h-bpw B-Im-i-Øp-b¿-∂v \n-d-߃ hn-S¿-Øp-∂ ]-S-°-ß-fpw [m-cmf-am-bn hn-‰-gn-°p-∂p-≠v . Imk¿-tIm-Uv , Im-™-ßm-Sv, sNdp-h-Øq¿, \o-te-iz-cw Xp-S-ßnb ÿ-e-ß-fn¬ hn-jp B-tLmjn-°m-\p-≈ km-[-\-߃ hmßm-\-Øp-∂-h-cp-sS Xn-c-°v aqew K-Xm-K-X-Ip-cp-°v A-\p-`-hs∏-´p.--

I-W-°n-\v sXm-gn-em-fn-Iƒ-°mWv Cu B-tLm-j ko-k¨ ZpJ-I-c-am-Ip-∂-Xv. 20 Zn-h-kw apX¬ 100 Zn-h-kw h-sc-bp-≈ Iqen In-´m-Ø \n-c-h-[n sXm-gn-emfn-Iƒ Pn-√-bn-ep-≠v. tIm¿-]-td‰p-Iƒ-°v th-≠n \n-Ip-Xn-bn-fhpw a-‰pw hm-cn-t°m-cn \¬-Ip∂ k¿-°m¿ \n¿-≤-\ sXm-gn-emfn-I-sf A-h-K-Wn-®-Xv hym-]-I {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n-bn-´p≠v. tI-c-f-Øn¬ 500 tIm-Sntbm-fw cq-] sXm-gn-ep-d-∏v sXmgn-em-fn-Iƒ-°v Ip-Sn-»n-I-bm-bn´p-s≠-∂m-Wv I-W-°m-°-s∏-Sp∂-Xv. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn¬ 20 tIm-Sn-tbm-fw cq-]-bm-Wv IpSn-»n-I-bm-bn-´p-≈-Xv.

]m-{X-§Ä tam-ãn-¨p Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-Øn-se I-S-I-fn¬ A-\p-`-h-s∏-´ hn-jp-Øn-c-°v

X-f-¶-c: ho-´n¬ \n-∂v sN-ºv-˛-A-eq-an-\n-bw ]m-{X-߃ tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn ]-cm-Xn. ]-≈n-°m¬ sd-bn¬-th {Sm-°n-\v k-ao-]sØ A-–p-√-bp-sS ho-´n¬ \n-∂m-Wv hn-e-]n-Sn-∏p-≈ ]m-{X-߃ tam-j-Ww t]m-b-Xv. t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-\¬-In.

Im-™-ßm-Sv: Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ Ip-Sn-sh-≈ £m-aw cq£-am-bn. c-≠m-gv-N-tbm-f-am-bn ip-≤-P-e £m-aw A-\p-`-h-s∏-´n´pw ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ A-[nIr-X¿ X-øm-dm-hm-Ø-Xv tcm-KnI-sf h-e-°p-∂p. Pn-√m B-ip-]-{Xn-°v k-ao]w Im-cm-´p-h-b-en-ep-≈ In-W¿ h-‰n-b-tXm-sS-bm-Wv sh-≈-Øn\v £m-aw A-\p-`-h-s∏-´v Xp-Sßn-b-Xv. C-S-bv-°v c-≠v Zn-h-kw Sm-¶¿ tem-dn-I-fn¬ sh-≈w F-

Øn-®p-sh-¶n-epw \q-dp-I-W-°n\v tcm-Kn-I-sf In-S-Øn Nn-In’n-°p-∂ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ A-sX-hn-sS-bpw a-Xn-bm-hm-sX h-cp-∂p. C-tX-°p-dn-®v Pn-√m Ie-Œ¿, Un.--Fw.--H, B-ip-]-{Xn kq{]-≠v F-∂n-h-cp-am-bn kw-kmcn-s®-¶n-epw \-S-]-Sn-bm-bn-s√∂v C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.--F¬.-F ]-d-™p. \n-e-hn-ep-≈ hm-´¿ k-ssπ kv-Iow Ip-td-°q-Sn Im-cy-£-aam-°m-sa-∂v Pn-√m I-e-Œ¿ Fw.--

F¬.--F sb A-dn-bn-®n-´p-≠v. Pn√m B-ip-]-{Xn-°-Sp-Øv X-s∂bp-≈ k-_v P-bn¬ tImw-]u≠n-se In-W-dn¬ \n-∂v A-h-cpsS B-h-iyw I-gn-™p-≈ sh≈w B-ip-]-{Xn-°v \¬-Im≥ B-ip-]-{Xn kq-{]-≠v P-bn¬ kq-{]-≠n-\v I-Øv \¬-In-bn-´p≠v. ta-e-[n-Im-cn-I-fp-sS k-Ω-XtØm-sS am-{X-ta \-S-]-Sn F-Sp°m-\m-Ip-I-bp-≈p-sh-∂v Pbn¬ kq-{]-≠v B-ip-]-{Xn A[n-Ir-X-sc-bpw A-dn-bn-®n-´p-≠v.

sh-≈ £m-aw aq-ew B-ip-]-{Xnbn¬ tcm-Kn-I-sf In-S-Øn NnIn¬-kn-°p-∂-Xv ]-c-am-h-[n Hgn-hm-°p-I-bm-Wv. t]-hm¿-Un¬ tcm-Kn-I-sf ap-gph≥ Un-kv-Nm¿-Pv sN-bv-Xv I-gn™p. A-Sp-∏n-®p-≈ A-h-[n Zn-\ß-fm-b-Xn-\m¬ Hu-tZym-Kn-I Xe-Øn-ep-≈ C-S-s]-S-ep-I-sfms° A-Sp-Ø B-gv-N-tbm-sS am-{Xta \-S-°p-I-bp-≈q. A-Xp-h-scbpw C-t∏m-g-sØ ÿn-Xn Xp-S-cpsa-∂m-Wv tcm-Kn-I-fp-sS B-i-¶.--

P-∑-i-Xm-–n sk-an-\m¿ C N-{μti-J-c≥ Fw.--F¬.--F. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. sI hn Ip-™n-cma≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. cm{Xn G-gn-\v hm-Wn-bw-]m-d N-ߺp-g I-em-Im-bn-I-th-Zn-bp-sS D-d-h- \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°pw. 19\v cm-hn-se 11 \v I-hn-Xm-em-]\-th-Zn {]-i-kv-X I-∂-U kn-\nam ]n-∂-Wn Km-b-I≥ c-ta-iv N{μ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 20 \v D-®-bv-°v 2.--30 \v k-am-]-\ k-tΩ-f-\w D-Zp-a ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI I-kv-Xq-cn D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ]n sI A-l-Ω-Zv lpssk≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. P\-d¬ I¨-ho-\¿ ]n hn sI ]-\bm¬, A-Uz.--]n A-∏p-°p-´≥, ]n hn cm-L-h≥, Sn cm-P≥, ]n ]n taml-\≥ kw-_-‘n-®p.--

]m³-a-km-e-bp-am-bn A-d-Ìn _-Zn-b-Sp-°: \n-tcm-[n-® ]m≥-a-km-e-bp-am-bn Kp-Wm-sP tj-Wnbn-se F sI ap-l-Ω-Zn (52) s\ _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp.

Npcp¡¯nÂ

Fw.-F-^v.-kn. am-Wn-bm-´n-s‚-bpw sh-‰-d≥-kv Im-en-°-S-hn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ A-Jn-te-¥ym sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw \-S-°p-∂ Im-en-°-S-hv ^v-f-Uv-en-‰v tÃ-Un-bw

Im-en-¡-S-hv sk-h³-kv ^p-Sv-t_m-fn-\v C-¶v In-t¡m-^v

Xr-°-cn-∏q¿: Fw.--F-^v.k -- n am-Wn-bm-´n-s‚-bpw sh-‰-d≥-kv Imen-°-S-hn-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ A-Jn-te-¥ym sk-h≥kv ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-cw C-∂v ssh-In-´v Im-en-°-S-hv ^v-f-Uven-‰v tÃ-Un-b-Øn¬ B-cw-`n-°pw. a¬-k-c-Øn-\p-≈ H-cp-°ßƒ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ssh-In-´v G-gn-\v C¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ Xm-cw tPm-t]mƒ A-t©-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬.--F A-[y-£-X h-ln°pw. 17 Zn-h-k-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ Sq¿-W-sa‚n¬ kv-t]m¿´n-Mv tKm-h, sI.--B¿.--F-kv tIm-gn-t°m-Sv, Su¨ Sow A-cot°m-Sv, P-b t_-°-dn Xr-iq¿, ªm-°v B‚ v ssh-‰v tIm-gnt°m-Sv, {^-≠v-kv a-ºm-Sv, sa-Un-Km¿-Uv A-co-t°m-Sv, im-kv-X sa-Un-°¬-kv Xr-iq¿, kq-∏¿ Ãp-Un-tbm a-e-∏p-dw Xp-S-ßn-b 18 So-ap-Iƒ am-‰p-c-bv-°pw. Sq¿-W-sa‚n¬ e-`n-°p-∂ h-cp-am-\w ]q¿-W-am-bpw ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-Øv ]m-en-tb-‰o-hv sI-b¿ skm-ssk-‰n-bp-am-bn k-l-I-cn-®v \n¿-[-\ tcm-Kn-I-fp-sS t£a-Øn-\m-bn D-]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. ss^-\-en-\v ap-ºm-bn tI-c-f-Øn-se {]-ap-J-cm-b c-≠v sh‰-d≥-kv So-ap-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øn H-cp {]-Z¿-i-\ a¬-k-cw kwL-Sn-∏n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬.--F, Sn hn _m-e≥, F Pn ap-l-Ω-Zv Ip-™n, Fw hn \μ-Ip-am¿, ]n a-kq-Zv, Sn cm-Po-h≥, sI kp-\n¬, h¬-k≥ kw_-‘n-®p. kv-t]m¿-´n-Mv tKm-h-bpw l-±m-Zv t_-°-epw X-Ωn-emWv C-∂-sØ D-Zv-Lm-S-\ a¬-k-cw. (]-Sw-˛-tÃ-Un-bw)

A-t\z-j-Ww Xp-S-§n

Im-™-ßm-Sv: \-K-c-Øn-se Hm-t´m s{sU-h¿ In-g-t° sh-≈nt°m-sØ h-Æm-Ø≥ lu-kn¬ cm-[m-Ir-jv-W-s‚ `m-cy c-ay (26) Xo-sIm-fp-Øn B-fl-l-Xy sN-bv-X tI-kn-s‚ A-t\z-jWw Un.--ssh.--F-kv.] -- n F≥ {]-Zo-]v-Ip-am¿ G-s‰-Sp-Øp. a-c-W-s∏-´ c-ay-bp-sS `¿-Øm-hv cm-[m-Ir-jv-W-s\ t]m-eokv tNm-Zyw sN-bv-Xp. I-gn-™ 12\v cm-hn-se-bm-Wv c-ay `¿-Xrho-´n¬ tZ-l-Øv s]-t{Smƒ H-gn-®v Xo-sIm-fp-Øn B-fl-l-Xy sN-bv-X-Xv. Ip-Spw-_ h-g-°n-s\ Xp-S¿-∂m-Wv c-ay B-fl-l-Xy sN-bv-X-sX-∂v Im-Wn-®v _-‘p-°ƒ \¬-In-b ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂m-Wv A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®-Xv.

ss_-¡v X-«n- ]-cn-¡v

Ip-º-f: ss_-°n-Sn-®v Ip-º-f-bn-se hym-]m-cn- tl-cq-cn-se Zo-]°n-\v ]-cn-t°-‰p. aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pv ]n.-Sn.-F. G¿-s∏-Sp-Øn-b kv-tIm-f¿-jn-∏p-Iƒ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI _m-e-Ir-jv-W≥ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p

Aw-t_-Zv-I-À P-·-Zn-\w B-N-cn-¨p Ip-≠w-Ip-gn: Ip-Spw-_-{io Pn√m an-j-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ ]´n-I-h¿-K kp-ÿn-c hn-I-k-\ ]≤-Xn Aw-t_-Zv-I¿ Z¿-i≥-˛2014 s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-hpw Aw-t_-Zv-I¿ P-b-¥n Zn-\m-N-cW-hpw N¿-®m-¢m-kpw Ip-≠wIp-gn kmw-kv-Im-cn-I tI-{μØn¬ \-S-∂p. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v kn Im¿-X-ym-b-Wn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tªm-°v ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw an-\n A-[-y-£-X h-ln-®p. Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-s‚ Aw-t_-Zv-I¿ Z¿-i≥-14s‚ Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\-w D-Zp-a ]-©m-b-Øv Ip-´n-I-fp-sS A-h-Im-i-hpw kp-c{]-kn-U‚ v kn Im¿-X-ym-b-\n \n¿h-ln°p∂p £n-X-X-z-hpw C-¥-y≥ `-c-W-LS-\-bn¬ F-∂ hn-j-b-Øn¬ AU-z. _n-μp ¢m-sk-Sp-Øp. ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Fw A-\-¥≥, Pn-√m anWv kw-`-hw. A-{I-a-Øn-\v ]n- j≥ A-kn. tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰¿ D-Zp-a: ]-Sn-™m-dn¬ bq-Øv tIm- ≠v sh-t´-‰-Xv. ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-\v sh-t´-‰p. aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn- ∂n¬ kn.]n.Fw {]-h¿-Ø-I- hn-P-b≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv ]-Sn-™m-¿ P-∑ I-S-∏p-d-sØ A- bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ™m-b- cm-sW-∂v A-\o-jv ]-cm-Xn- Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Hm-a-\ cm-a-N-{μ≥, Sn h-c-Z-cm-Pv, \o-jn-\m-Wv (28) h-Sn-hmƒ-sIm- dm-gv-N ssh-Io-´v B-tdm-sS-bm- s∏-´p.

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I-\v sh-t«-äp

]n e-£v-an, kn kp-io-e, Fw {io-e-X, sI _m-e-Ir-jv-W≥ a™-fw-_-c, sI _m-e-Ir-jvW≥ I-cn-t¶m¬, Fw kp-Ip-amc≥, sI Im¿-X-ym-b-Wn, kn.Un.F-kv sN-b¿-t]-gv-k¨-am-cm-b F-®v im-¥, sI c-a-Wn, Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ a-Po-Zv sN-º-cn-°, kp-[o-jv kw-km-cn®p. \o-te-iz-cw: `-c-W-L-S-\m in¬-]n tUm. _n -B¿ Aw-t_Zv-I-dp-sS 123˛mw P-∑-Zn-\w kmwkv-Im-cn-I ]-cn-j-Øv Pn-√m IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ BN-cn-®p. aq-km ]m-´n-√-Øv A-[y-£X h-ln-®p. Ir-jv-W≥-Ip-´n Nmen-¶m¬, sI _m-e-tKm-]m-e≥ am-ÿ, B-\-μ≥ km-cw-Kv, tPm-k-^v h-S-I-c, P-b-cm-Pv sNdp-h-Øq¿, tXm-a-kv _-fm¬, hn-P-b≥ ¢m-bn-t°m-Sv kw-kmcn-®p.

3

]p-kv-X-tImÂ-k-hw 17 ap-XÂ Im-™-ßm-Sv: Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ hn-I-k-\-k-an-Xnbp-sS Cu h-¿-j-sØ ]p-kv-XtIm¬-k-hw 17 ap-X¬ 20 h-sc ]m-e-°p-∂v Aw-_n-Im l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°psa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 17 \v cm-hn-se 10.--30 \v I-hn G-gm-t®-cn cm-a-N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬.--F A-[y-£-X h-ln-°pw. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.--F ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. I¿-Wm-S-I \m-S-I A-°mZ-an Aw-Kw D-ta-iv im-en-b-s\ NS-ßn¬ B-Z-cn-°pw. A-∂v cm-{Xn G-gn-\v Pzm-e I-cp-hm-t°m-Sv -Zpho-[- \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°pw. 18 \v cm-hn-se 10.--30 \v sN-dp-Im-Sv

Pn-Ãm B-ip-]-{Xn-bn-Â Ip-Sn-sh-Å £m-aw cq-£w; tcm-Kn-IÄ Zp-cn-X-¯nÂ

{]-^-j-\ ao-äv C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.ssh.Fkv. B-N-cn-®p-h-cp-∂ an-j≥˛2014s‚ `m-K-am-bn Pn-√m I-Ωn‰n kw-L-Sn-∏n-°p-∂ {]-^-j\¬ ao-‰v C-∂v \-S-°pw. Pn-√m kp-∂n sk‚¿ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv lm-fn¬ \-S-°p-∂ {]-^-j-W¬ ao-‰v tUm. sI ]n A-_v-Zp-√ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. B-ew-]m-Sn A_v-Zp¬ l-ao-Zv au-e-hn- A-[y-£X- h-ln-°pw. kw-ÿm-\ sk-{I´-dn kn ]n sk-bv-X-e-hn am-ÿ kw-_-‘n-°pw. cm-hn-se 9.30apX¬ 1.30 h-sc-bm-Wv ao-‰v kw-LSn-∏n-°p-∂-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: P-\-ssa-{Xn t-]-m--en-kv, Pq-\n-b¿ tN-º¿ F-∂n-hbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kv-Iq-fp-Ifn¬ \-S-Ø-p-∂ ssk-_¿ Ip-‰Ir-Xy-ß-sf Ip-dn-®p-≈ t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kp-I-fp-sS Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w s\-√n-°p-∂v Kh. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dnkv-Iq-fn¬ Pn-√m t]m-en-kv No^v tXmw-k¨ tPm-kv \n¿ sNbv-Xp. Jm-Z¿ _-¶-c A-[y-£-Xh-ln-®p. kn.--sF. hn _m-e-Irjv-W≥, F-kv.s-- F. D-Øw-Zm-kv, ssU-U≥ Un-kn¬-h, F≥-Pn\n-b¿ A-cp¨-Ip-am¿, sI Sn chn-Ip-am¿, F≥ F A-–p¬-\mk¿, {]-im-¥v sX-°pw-I-c, A p Po-em-\n, P-b-Ip-am¿, cm-tPjv t_-∂q¿, sl-Uv-am-ÿ thWp-tKm-]m¬, sI Sn kp-`m-jv \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p. knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cmb a-Z-\≥, \-fn-\m-£≥, {io-PnXv, {io-\m-Yv Xp-S-ßn-b-h¿ ¢mkp-Iƒ-°v t\-Xr-Xzw-\¬-In.

sXm-gn-ep-d-¸v sXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Zp-cn-X-¯n-sâ hn-jp

F.Sn.F-½p-IÄ t»m-¡v; hn-jp-¯-te-¶v C-S-]m-Sp-ImÀ h-e-ªp

a-Xn \nÀ-am-W-¯n-s\-Xn-tc ]-cm-Xn- \Â-In

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

k-ar-²n-bp-sS {]Xo-£I-fp-ambn C-¶v hn-jp-¸p-e-cn-

Im-k¿-tIm-Uv: [-\-hpw [m-\yhpw sIm-≠v k-ar-≤-am-b H-cp ]pXp-h¿-j-Øn-\m-bn tZ-h-s\ IWn-I-≠v I¿-a a-fi-e-ß-fn-te°v C-d-ßm-\p-≈ ap-lq¿-Ø-ambn a-s‰m-cp hn-jp-∏p-e-cn Iq-Snsb-Øn. kq-cy≥ ao-\w cm-inbn¬ \n-∂v ta-Sw cm-in-bn-te-°v am-dp-∂ Zn-\w. ]-I-epw cm-{Xnbpw Xp-ey ssZ¿-Ly-ap-≈ Zn-\w. I-Wn-sbm-cp-°-epw I-WnIm-W-ep-am-Wv hn-jp-hn-\v {]-[m\w. \n-d-]-d-bpw \n-e-hn-f-°pw DIm-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\ bp- Æn-°-Æ-\pw Hm-´p-cp-fn-bn¬ Dh-P-\-t£-a t_m¿-Un-s‚ t\- W-°-e-cn-bpw Im-c-∏-hpw N-°Xr-Xz-Øn¬ Zr-iy-˛-A-®-Sn-˛ am- bpw am-ß-bpw tX-ß-bpw a-‰p [y-a cw-K-Øv Xm¬-]-cy-ap-≈ ^-e aq-em-[n-I-fpw I-Wn I-≠pbp-h-Xn-˛-bp-hm-°-sf ]-s¶-Sp-∏n- W-cp-∂ Zn-\w H-cp h¿-jw ap-gp®v 24,25,26 Xo-ø-Xn-I-fn-em-bn h≥ k-ar-≤n-bp-sS Hm¿-a-bm-bn am-[y-a {]-h¿-Ø-\-Iymw-]v kw- \n-e-\n¬-°p-∂p. I-Æv s]mL-Sn-∏n-°p-∂p. A-t]-£-IƒØn a-s‰m-∂pw Im-Wm-sX Im°pw, Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃tW-≠-Xv am-{Xw Im-Wp-∂ I°pw Pn-√m ]-©m-b-Øv sI-´n-S- Wn \-h-h¬-k-c Im-gv-N-bm-Wv. Øn-s‚ H-∂mw \n-e-bn-se Pn-√ bp-h-P-\-tI-{μ-hp-am-tbm, 04994˛256219, 9995493635 F-∂ \-ºdp-I-fn-tem _-‘-s∏-S-Ww.

Im-k¿-tIm-Uv: _m-¶n-M C-S-]mSp-Iƒ F-fp-∏-am-°m≥ F.Sn.FΩn-s\ B-{i-bn-® D-]-t`m-‡m°ƒ-°v hn-jp X-te-∂v Zp-cn-X Zn\-am-bn am-dn. I-gn-™ 10 ap-X¬ _m-¶p-I-fp-sS F.Sn.F-Ωp-Iƒ kv-Xw-`n-°p-∂-Xv ]-Xn-hm-bn-cp∂p. C-∂-se Pn-√-bn¬ 70-i-X-am\w F.Sn.F-Ωp-I-fpw ]-Wn-ap-S°n. ]-W-ap-≈ F.Sn.F-Ωp-Ifn¬ \o-≠ \n-c-I-fm-bn-cp-∂p. G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-fp-Iƒ B{i-bn-°p-∂ F-kv._n.Sn bn-emWv {]-iv-\-߃ cq-£-am-b-Xv. Fkv._n.Sn-bp-sS F.Sn.F-Ωp-Isfm-∂pw {]-h¿-Øn-°m-Xn-cn°¬ am-{X-a-√ \n-ß-fp-sS A°u-≠n¬ ]-W-an-s√-∂ …n-∏mWv ]-e¿-°pw e-`n-®-Xv. C-tX XpS¿-∂v _m-¶p-am-bn _-‘-s∏Sm≥ {i-an-s®-¶n-epw _m-¶p-Iƒ°v A-h-[n-bm-b-Xn-\m¬ C-Xpw \-S-∂n-√. A-°u-≠n-ep-≈ ]Ww \-„-s∏-´p-h-∂ B-i-¶ ]e¿-°p-ap-≠m-bn-cp-∂p. Ip-Spw-_ k-ta-Xw tjm-∏n-Mn-\v F-Øn-bh-cm-Wv F.Sn.F-Ωp-I-fn¬ \n-∂v ]-Ww e-`n-°m-sX h-e-™-Xv.

kannur/kSD

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-04-15  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-04-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you