Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

18 am¿®v 2014 sNmΔ

hntij§Ä

AÐp -P-ºm-dn-\v sI-«n-h-bv-¡m-\p-Å Xp-I aÂ-ky-s¯m-gn-em-fn-IÄ \Â-In

]Sp-hn-em-¡m-hv a-tlmÂk-hw G-{]n 12 apX I-Æq¿: A-©-c-°≠n ]-Sp-hnem-°m-hv ssZ-h-Øm¿ t£-{XØn-se D-{X-hnf-°v a-tlm¬-khw G-{]n¬ 12 ap-X¬ 17 h-sc \ - S-°pw. 12\p cm{Xn sIm-Sn-tb-‰w- . 13\p h√-\m-SØ - ºew ]-cn-kc - Øp-\n-∂v ssZ-hØ - m¿ sX-øØn-s‚ Xn-cp-ap-Sn D-bc - pw. 17\p XnS-ºv \r-Øhpw B-\I - f - p-sS A-Iº - Sn-tbm-sS B-dm-´pX-db - nte-°v- F-gp-∂≈ - Ø - pw. F√m-Znh-khpw hnhn-[ Iem-]c - n-]m-SnIƒ D-≠m-hpw. hm¿-Øm-kt- Ωf-\Ø - n¬ B-tLm-j IΩ‰n I¨-ho-\¿ kn Fw k-ltZh≥, k-Xo-i≥, a-[p-kq-Z\≥, c-ho-{μ≥ ]-s¶-SpØp.

am[y-a inÂ-¸im-e C-¶v I-Æq¿: I-Æq¿ {]-kv¢∫ - n-s‚ k-lI - c - W - t- ØmsS km-aq-lnI\o-Xn h-Ip-∏v kw-LS- n-∏n-°p∂ _m-e\o-Xn \nb-aw kw-_‘ - n-® am[y-a in¬-∏im-e C-∂p cm-hnse 11\p {]-kv¢∫ - v lm-fn¬ \-S°pw. kwÿm-\ _m-em-hIm-i I-Ωoj\w-Kw \-ko¿ Nm-en-bw D-ZL v- mS-\w sN-øpw. tIm-gn-t°mSv Pn√m s{]m-t_-j≥ Hm-^n-k¿ A-ivd^v I-mhn¬ hn-jb - m-hX - cWw \-SØ - pw.

]q-À-hhn-ZymÀ-Yn kw-K-aw ]m-\q¿: Sn.]n.Pn. sa-tΩm-dnb¬ bp.]n. kvI - q-fnse ]q-¿h - hnZym¿-Yn kw-Ka - hpw hn-ca - n-® A[ym-]I-sc B-Zc - n-°epw kw-LSn-∏n-°p-sa-∂v `m-ch - m-ln-Iƒ Adn-bn-®p. kvI - q-fn-s‚ i-Xh - m¿-jnIw 10 ap-X¬ 29 h-sc B-tLmjn-°p-Ib - m-Wv. 29\p ssh-Io-´v B-dn-\v kmw-kI v- mcn-I k-tΩf\w a{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. sI k-\¬ Ipam¿, Sn hn Ip-™n-°Æ≥, Pn ic-Xv dmw, sI d-\ojv, Fw sI k-t¥m-jv hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

_m-thm-«p-]m-d-bn ITm-c-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn D-cp-h-®m¬: I-gn-™ Zn-hkw A-{I-a-hpw t_mw-t_dpw \-S-∂ D-cp-h-®m¬ _mthm-´p-]m-d-bn¬ C-cn-´n Unssh.-F-kv.-]n. kp-Ip-am-cs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ sd-bv-Un¬ _n.-sP.-]n. {]h¿-Ø-I-s‚ ho-´n¬-\n-∂v B-bp-[w ]n-Sn-Iq-Sn. B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿Ø-I≥ sI sI N-{μ-s‚ hoSn-\p ]n-d-In-se hn-d-Ip-]p-cbn¬ H-fn-∏n-® \n-e-bn¬ c≠v ITm-c-Iƒ I-s≠-SpØp. a-‰p ÿ-e-ß-fn-epw ]cn-tim-[-\- \-S-Øn. t_mw-_v kv-Izm-Upw tUm-Kv kv-Izm-Upw ]-s¶-SpØp. _m-thm-´p-]m-d s]-cnt©-cn-bn¬ {]-Xn-Iƒ-°mbn Xn-c-®n¬ Du¿-Pn-X-am°n-. ap≥-I-cp-X-em-bn C-cp ]m¿-´n-bn-epw Dƒ-s∏-´ ]tØm-fw t]-sc I-Ã-Un-bnse-Sp-Øp.-

Imk¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn¬ thm-´-`y¿-Yn-s®-Ønb bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿-Yn Sn kn-±o-Jn-s‚ta¬ tlm-fn B-tLm-j-Øn-s‚- `m-K-am-bn Ip-´n-Iƒ h¿-Ww -hn-X-dp-∂p

Imw-]-kp-I-sf ssI-bn-se-Sp-¯v Sn kn-±o-Jnsâ {]-Nm-c-Ww Xr-°-cn-∏q¿: Imk¿-tImUv ]m¿-e-sa‚ v afi-ew bp.-Un.-F^ - v. ÿm-\m¿-Yn Sn kn-±o-Jv Imw-]-kp-I-fn¬ {]-Nm-c-Ww \-SØn. C-∂se D-®-bv-°v H-t∂msS ]-S-∂ j-d-^v tIm-fPn-se-Øn-b ÿm-\m¿-Yn-sb kzo-Ic - n-®v Imw]-kn-te°v B-\b - n-®p. a-fie - Ø - n¬ C-Øh-W 71 Dw, 84Dw B-h¿-Øn-°p-sa-∂ kq-N\ - bm-Wv {]-Nm-cW - Ø - n¬\n-∂v hy-‡a - m-hp-∂sX-∂v kn-±oJv ]-d-™p. H-cp [¿-abp-≤-Ønem-Wv \mw. B- bp-≤Ø - n¬ k-Xy-hpw A-kXy-hpw Xn-cn-®-dn-b-W-sa-∂v hn-Zym¿-Yn-I-tfm-

Im-k¿-tIm-Uv: D-Ø-c -a-e-_m-dnse {]-[m-\ k-ap-Zm-ba - m-b bm-Zh - sc {]-Xn-\n-[o-Ic - n-°p-∂ A-Jn-e tI-cf - bm-Zh - k - `- tem-Ik v- `- m Xn-cs™-Sp-∏n¬ a¬-k-c-Øn-\n-d-ßp∂p. C-Xm-Zy-am-bm-Wv bm-Zh - k-` P\-hn-[n tX-Sp-∂X - v. ]n-∂m-° k-apZm-ba - m-b bm-Zh - t- cm-Sv C-cp-ap-∂W - nI-fpw Im-´p-∂ A-hK - W - \ - b - n¬ {]Xn-tj-[n-®m-Wv a¬-k-c-Øn-\n-dßp-∂-sX-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-

F³ bp A-ÐpÊ-em-an-\v B-th-i-I-cam-b h-c-thÂ-¸v sI kp-[m-I-c³ thm-«v \o-te-iz-cw: Imk¿-tImUv ]m¿-es - a‚ v a-fie - w F-kv.Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn F≥ bp A-–p -em-an-s‚ a-fiew-Xe - {]-Nm-cW - w Du¿-Pn-Xambn. C-∂v Xr-°c - n-∏q¿ a-fie-Øn¬ {]-Nm-cW - w \-SØ - pw. C∂-se Im-™ß - m-Sv a-fie-Ønse \o-te-izcw, ssX°-S∏ - p-dw ^n-jd - o-kv tIm-f\ - nbn¬ ]-cyS-\w \-SØ - n-. ÿm-\m¿-Yn°v B-th-iI-cam-b h-c-th¬-∏m-Wv e-`n®Xv. ju-°Ø-en \-Sp-hn¬∏≈n, _-jo¿ Im-™-ßmSv, A-ivd-^v ssX-°-S-∏pdw, kp- Imk¿-tIm-Uv afi-ew F-kv.Un.]n.sF. ÿm-\m¿-Yn tc-jv ]n tdm-Uv Xp-S-ßn-b- F≥ bp A-–p emw \o-te-iz-cw ssX-°-S-∏pd-Øv thm-´-`y¿-Yn-°p-∂p h¿ H-∏-ap-≠m-bn-cp-∂p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS Zp-cq-l-a-c-Ww: A-[ym-]-I-s\-Xn-tc ]-cm-Xn sN¿-°f - : C-μn-cm-\K - ¿ - kz-Im-cy tIm-fP - n-se A-hk - m-\ h¿-j C-°tWm-an-Ik v- v hn-Zym¿-Yn-\n-bmb ap-fn-bm¿ Im-´n-∏≈ - s - Ø ap-lΩ - Z- v Ip™n-bp-sS a-Iƒ d-ko-\(20) In-W‰ - n¬ a-cn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn-b kw-`h - Ø - n¬ k-a{- Km-t\z-jW - w B-hi - y-s∏-´v _-‘p-°ƒ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn- \¬-In. C-°g- n™ 10\p ]p-e¿-s®-bm-Wv d-ko-\s - b ImWm-Xm-bX - v. 11\v ar-Xt- Z-lw ho-´p-hf - ∏ - n-se In-W‰ - n¬ I-s≠-Øn. a-cn°p-∂X - n-\v 10 an-\p-´v ap-ºv sam-ss_¬ t^m-Wn-seØnb H-cp k-tμi-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬, a-cW - Ø - n-\p ]n-∂n¬ tIm-fP - n-se H-cp A-[ym-]I - s - \-∂v B-tcm-]n-®m-Wv ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. In-∂nw-Km¿ k - z-tZ-in-bm-b A-[ym-]I - ≥ Ip-td \m-fm-bn hn-Zym¿-Yn\n-sb i-ey-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂X - mbn ho-´p-Im¿- B-tcm-]n®p. d-ko-\bv°v a-‰p hn-hmlm-tem-N\ - I - ƒ h-∂t- ∏mƒ X-S - s - ∏-Sp-Øn-sb∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. kw-`h - Ø - n-\p ti-jw ap-ßn-b A-[ym-]I - s - \°p-dn-®v tIm-fP - v A-[n-Ir-Xc - pw \n-kwKX ] - m-en-°p-Ib - m-sW-∂pw A-[ym-]I - s\bpw a-s‰m-cp bp-hm-hn-s\bpw tNm-Zyw sN-øW - s - a-∂pw _-‘p-°ƒ B-hi - y-s∏-´p. C-Xp-kw-_‘ - n-®v \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_mhn-°m-\Ø - v B-£≥ I-Ωn-‰n cq-]o-Ic - n-®p. C-∂v Im-k¿-tIm-s´-Øp-∂ ap-Jy-a{- ¥n-°pw ]-cm-Xn \¬-Im-≥ _-‘p-°ƒ X - o-cp-am-\n-®n-´p-≠v.

Poh-\-°m-cp-sS H-gn-hv \n-I-Øm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I-Æq¿ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ \-gv-k-p-am¿ B-ip-]{Xn kq-{]-≠n-s‚ Hm-^n-kn-\p ap-∂n¬ ap-{Zm-hm-Iyw ap-g-°p∂p √. \-gv-kp-am-cp-sS F-Æ-Øn-ep≈ Ip-dh - v ]-cn-lc - n-°W - s - a-∂pw Iq-Sp-X¬ Po-h-\-°m-sc \n-b-an°-W-sa-∂pw \-gv-kp-am¿ B-h-

iy-s∏-´p. sI.-Pn.-F≥.-F. kwÿm-\ sk-{I-´-dn H F-kv tamfn, t{K-kn tPm-k-^v, F sI tdm-k-Ω t\-Xr-Xzw \¬-In.

Ccn-«n-bn kz-Im-cy-_-Êp-I-fpsS an-¶-Â]-Wn-ap-S-¡v; bm-{X-¡mÀ- h-e-ªp C-cn-´n: kz-Im-cy-_-kv ss{U-hsd a¿-±n-®h - s - c A-dà - v sN-øW - sa-∂m-hi - y-s∏-´v C-cn-´n-˛X - e - t- »cn, C-cn-´n-˛I - Æ - q¿ dq-´p-If - n¬ _kv Po-h-\-°m¿ \-S-Øn-b an∂¬-]W - n-ap-S° - n¬ bm-{X-°m¿ h-e™ p. X-et- »-cn-˛I - q-´p-]p-g dq´n-tem-Sp-∂ kz-Im-cy-_- n-se ss{U-hs - d I-gn-™ Zn-hk - w Ipt∂m-Øp-h® - v tIm-fP - v hn-Zym¿-YnI-fpw \m-´p-Im-cpw a¿-±n-s®-∂mbn-cp-∂p B-tcm-]W - w. cm-{Xn Gsd ssh-In-bm-Wp a¿-±\ - w kw-_‘n-®v _-kv Po-h\ - ° - m¿ C-cn-´n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \-¬I - n-bX - v. D-S≥-X-s∂ c-≠p-t]-¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Ø-Xm-bn sXm-gn-em-fn kw-LS- \ - m t\-Xm-°s - f t]m-enkv A-dn-bn-®p. ]-Wn-ap-S-°v \-S-Øn-s√-∂v t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-s®-¶n-epw sN-dn-b hn-`m-Kw sXm-gn-em-fnIƒ kw-L-S-\m t\-Xm-°-f-dnbm-sX C-∂-se cm-hn-se _t m-´w \n¿-Øn-h-bv-°m≥ \n¿-

Kw-Km-[-c³ s\-Ãn-¯-e A-Jn-e -tI-c-f bm-Z-h-k-`m Øm-\mÀ-Yn

Sv A-t±-lw ]-d™p. Im-™-ßmSv s\-lv-dp tIm-fP - nepw thm-´v tX-Sn-sbØn-b ÿm-\m¿Yn-°v h≥ kzo-Ic - W - a - m-Wp e-`n-®Xv. cm-P-]p-cw sS≥-Xv ]b-kv tIm-f-Pnepw Ftf-cnØ-´v C sI \m-b-\m¿ sa-tΩm-dn-b¬ tIm-f-Pnepw ap-∂m-Sv ]o-∏nƒ-kv tIm-f-Pnepw ]-cyS-\w \-S-Øn-b ti-jw Imk¿-tIm-Uv Kh. tIm-f-Pn-seØn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ kw-L-Sn∏n® tlm-fn B-tLm-j-Øn-¬ ÿm-\m¿Ynbpw ]-¶m-fn-bm-bn. ]n-∂o-Sv F¬._n.Fkv. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-f-Pn-seØn.

\-gv-kp-amÀ PnÃm- Bip-]-{Xn kq-{]-−v Hm-^nkv D-]-tcm-[n-¨p I-Æq¿: Pn-√m B-ip-]{- Xn-bn¬ Ign-™ 4 am-kt- Øm-fa- m-bn A-S® - n´n-cp-∂ i-k{-v X-{In-bm hn-`m-Kw Xp-ds∂-¶n-epw Po-h\ - ° - m-cp-sS H-gn-hv \n-IØ - m-ØX - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v \-gk -v p-am-¿ kq-{]-≠n-s‚ Hm-^n-kv D-]t- cm-[n-®p. C-∂s - e cm-hn-se-bmWp kw-`h - w. ]m-e° - m-Sv, Xr-iq¿ F-∂n-hn-Sß - f - n¬-\n-∂v 32Hm-fw \gvk - p-am¿ I-Æq¿ Pn-√m B-ip-]{- Xn-bn-te-°v ÿ-ew-am-dn F-Øn-bn-cp∂p. F-∂m¬ H-‰b - S- n-°v C-hs - c \m-´n- t- e-°p X-s∂ ÿ-ew am-‰p-Ibp-≠m-bn. Cu H-gn-hp-Iƒ \n-IØm≥ C-\n-bpw \-S] - S- n-bm-bn-√. ]p-Xn-b i-kv-{X-{In-bm hn-`mKw Xp-d-s∂-¶n-epw C-Xn-te-°v a‰v Po-h-\-°m-sc \n-tbm-Kn-®n-´n-

I-Æq¿: I-Æq¿ tem-Iv-k-`m a-fi-ew F-kv.Un.-]n.-sF. ÿm-\m¿-Yn sI sI A-–p¬ P-∫m-dn-\v sI-´n-h-bv-°m-\p-≈ Xp-I a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ \¬-In. B-bn-°-c-bn-se ^n-jv a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-I-fm-Wv B-bn-°-c am¿-°-‰n¬-h-®v Xp-I ssI-am-dn-b-Xv. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v ]n sI A-kv-e-an¬-\n-∂v A-–p¬ P∫m¿ Xp-I G-‰p-hm-ßn. F-kv.U - n.-]n.-sF. ]m¿-es - a‚ v a-fie - w Xn-cs - ™-Sp-∏v I¨-ho-\¿ _n jw-kp-±o≥ aue-hn, Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ap-lΩ - Z- v Ip-™n, Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-Kw B-km-Zv, a-fiew sk-{I-´d - n j-^o-Jv, C-J_ v- m¬ kw-km-cn®p. Xo-ct- Z-ih - m-kn-Is - f-bpw km-[m-cW - ° - msc-bpw A-hK - W - n-°p-Ib - pw tIm¿-]t- d-‰p-Iƒ°v hm-cn-t°m-cn B-\p-Iq-ey-߃ \¬-Ip-Ibpw sN-øp-∂ C-cp-ap-∂W - n-Iƒ-°p-sa-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF. I-Æq¿ ]m¿-esa‚ v afi-ew ÿm-\m¿-Yn sI sI A-–p¬ P-∫m¿ k-ΩX - n-Zm-\m-hI - m-iw hn-\n-tbm-Kn-°W - s - a- sI-´n-h-bv-°m-\p-≈ Xp-I ^n-jv a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v ∂v sI sI A-_Zv- p¬ P-∫m¿ A-`y¿-Yn-®p. ]n sI A-kv-e-an¬\n-∂v G-‰p-hm-ßp∂p

tX-Sn X-fn-¸-d-¼nÂ

X-fn-∏d - º - v: I-Æq¿ tem-Ivk - `- m a-fiew bp.-Un.-F^ - v.- ÿm-\m¿-Yn sI kp[m-Ic - ≥ thm-´`- y¿-Yn-®v- X-fn-∏d - º - n¬ ]-cy-S\ - w \-SØ - n. cm-hn-se 11.-30Hm-sS k¿-k-øn-Zv- tIm-f-Pn¬ F-Øn-b kp[m-Ic - s - \ _m‚ v- ta-fØ - n-s‚-bpw AI-º-Sn-tbm-sS hn-Zym¿-Yn-Iƒ h-c-th‰p. Xp-S¿-∂v k¿-k-øn-Zv- C≥-Ãn-‰yq-´v, _n.-FU - v. tIm-fP - ,v- \m-j\ - ¬ tIm-fP - v, I-Æq¿ bq-Wn-th-gk v- n-‰n, I-Æq¿ _n.F-Uv.- sk‚¿, X-fn-∏d - º - tIm-SX - n-bnepw a-‰n-Sß - f - n-epw {]-Nm-cW - w \-SØ - n. t\-Xm-°f - m-b Sn P-\m¿-±\ - ≥, I-√n¶¬ ]-fl\ - m-`≥, kn kn {io-[c - ≥, tPmjn I-≠Ø - n¬, A-≈mw-Ip-fw a-la - q-Z,-v ap-lΩ - Z- -v C-J_ -v m¬, kp-Zo-]-v sP-bnw-k,-v cm-lp¬ Zm-tam-Zc - ≥ H-∏a- p-≠m-bn-cp-∂p.-

_-‘n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-Wnap-S-°p-am-bn k-l-I-cn-°n-s√-∂dn-bn-®v Hm-Sm≥ X-øm-dm-b _- pIƒ cm-hn-se Io-gq-cn¬ H-cp-kwLw X-S-™-tXm-sS {]-Xn-tj-[hp-am-bn \m-´p-Im-cpw bm-{X-°mcp-sa-Øn. C-cn-´n Un-ssh.-Fk - v.]n. ]n kp-Ip-am-c-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ t]m-en-kv, Hm-Sm-sX

\n¿-Øn-bn-´ _- p-Iƒ ]n-Sn-s®Sp-°p-sa-∂-dn-bn-®-tXm-sS- 12HmsS Nn-e _- p-Iƒ Hm-Sm≥ X-ømdm-bn. _-kv k-ac - a - d - n-bm-sX a-etbm-c-sØ hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬-\n-∂v C-cn-´n-bn-se-Øn-b Fkv.-F-kv.-F¬.-kn. hn-Zym¿-YnIƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ bm-{X°m¿ G-sd h-e™ p.-

X-s∏-´ \o-Xn e-`n-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS Xo-cpam-\{- ]-Im-cw P-\h - n-[n tX-Sp-∂X - .v kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Kw-Km[-c≥ s\-√n-Ø-e-bm-Wv Im-k¿tIm-Uv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-Ønse ÿm-\m¿-Yn. hm¿-Øm-k-tΩf-\Ø - n¬ A-Uz. Fw cm-tP-jv, hn D-Zb - I - p-am¿, tam-l\ - ≥ - ]p-en-t°mS≥, Kw-Km-[-c≥ s\-√n-Ø-e, _m_p Ip-∂Ø - v kw-_‘ - n-®p.

a-e-tbm-c-¯n-sâ a-\-Êv -sX-m-«-dn-ªv ]n sI {io-a-Xn Ccn´n: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s‚ ]-›mØ-e-Øn¬ a-e-tbm-c-Øv Iq-Sp-X¬ {i-≤ tI{μo-I-cn-°-m-\m-Wv I-Æq¿ ]m¿-e-sa‚ v a-fiew F¬.-Un.-F-^v. ÿm-\m¿-Yn ]n sI {io-a-Xnbp-sS Xo-cp-am-\w. Im¿-jn-I, `-£y-, hn-Zym-`ymk -ta-J-e-I-fn-se tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°mcp-I-fp-sS A-h-K-W-\-bpw ap-c-Sn-∏p-am-Wv {]-[m\-hn-j-bw. C-∂-se sIm-´n-bq-cn¬ \n-∂m-cw-`n® ]-cy-S-\w a-e-tbm-c -P-\-X-bp-sS a-\-kv sXm-´dn-™p-≈-Xm-bn-cp-∂p. tI-f-Iw, Im-Wn-®m¿, a-W-Ø-W, t]-cm-hq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-se ]-cy-S-\-Øn-\p ti-jw a-´∂q¿ tIm-f-Pv, Fw.-Pn. tIm-f-Pv, sF.-F-®v.-B¿.Un, tUm¨ t_m-kv-tIm F-∂n-hn-S-ß-fn-se-

Øn. C-∂v C-cn-°q¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. Xn-an-cn, tX¿-Ø-√n, D-Z-b-Kncn, I-cp-h-©m¬, \-Sp-hn¬, Np-g-en F-∂n-hn-Sßn-em-Wv ]-cy-S-\w. C-Xn-\n-sS hn-hn-[ Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n cq-]o-I-c-W-hpw \-S-∂p. I-Æq¿, t]-cm-hq¿, A-go-t°m-Sv, s]-cf - t- »-cn, X-et- »-cn, B-et- °m-Sv F-∂n-hn-Sß - f - n-epw I-Ωn-‰nI-fp-sS {]-h¿-Ø\ - w k-Po-ha - m-W.v C-°p-dn a-fiew Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\m-hp-sa-∂ B-th-iØ - n-emWv C-SX - p-ap-∂W - n-bp-sS {]-Nm-cW - w. C-cn-´n-bn¬ F¬.-Un.-F^ - v. t]-cm-hq¿ \n-tbm-PI - a-fie - w Xn-cs - ™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´d- n ]n P-bc - m-P≥ D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. sI ]n Ip-™n-Ir-jW -v ≥ A-[y-£-X h-ln-®p.-

s]-cn-t©-cn-bn A-{I-aw Xp-S-cp¶p; I-Sbpw Hm-t«mbpw X-IÀ-¯p D-cp-h-®m¬: D-cp-h-®m-en-\p kao-]-sØ _m-thm-´p-]m-d-bn-epw s]-cn-t©-cn-bpw kn.-]n.-Fw.-˛B¿.-F-kv.-F-kv. A-{I-a-w Xp-Scp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b t_mw-t_-dn-\p ]n-∂m-se C-∂se ho-≠pw hym-]-I A-{I-aw. _n.-sP.-]n. {]-h¿-Ø-I-s‚ ]-eN-c-°v I-S-bpw D-cp-h-®m-en¬ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ _n.-sP.]n. {]-h¿-Ø-I-s‚ Hm-t´m dn £bpw XI¿Øp. kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cp-sS ho-Sp-I-ƒ-°v t\-sc-bpw B-{I-a-Wap-≠m-bn. C-∂-se ]p-e¿-s®-bm-Wv A\n„-kw-`-h߃ A-c-tß-dn-b-Xv. s]-cn-t©-cn-bn-se _n.-sP.]n. {]-h¿-Ø-I≥ _m-thm-´p-]md tZ-h¿-°m-s´ ]n ]n _m-e-Irjv-W-s‚ ]-e-N-c-°v I-SbmWv H-cp-kw-Lw X-I-¿-Ø-Xv. km-[\-߃ tdm-Un-te-°v hm-cn-h-en®n-´ \n-e-bn-em-Wv. s]-cn-t©-cn sX-fp-∏v tdm-Un-se _n.-Fw.-Fkv. {]-h¿-Ø-I≥ k-t¥m-jns‚ sI.-F¬.-58.-sP.-2696 Hm-t´mdn£bpw X-I¿-Øn-´p-≠v. ho-´pap-‰-Øv \n-¿-Øn-bn-´ Hm-t´m tdmUn-te-°v X-≈n-s°m-≠p-h-∂mWv \-in-∏n-®-Xv. kw`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v D-cp-h-®m-en¬ Hm-

t]m-en-kn-\p t\-sc A-{I-aw: c-−p-t]À A-d-Ìn Im-™ß - m-Sv: ss\-‰v ]-t{Sm-fn-Mn\n-Sb - n-¬ t]m-en-kn-\p t\-sc A{I-aw. kw-`h - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v c-≠p-t]-sc A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p. NnØm-cn ap-°q-Sv cm-aK - n-cn-bn¬ I-gn™ Zn-hk - w cm-{Xn ]-t{Sm-fn-Mv \S-Øp-Ib - m-bn-cp-∂ slm-kZv- p¿-Kv t{K-Uv Fkv.sF. \m-cm-bW - s - \bm-Wv a¿-±n-®Xv. kw-`-h-Øn¬ Nn-Øm-cn ap-°q-s´ hn sI c-RP v- nXv(24), ]n hn-Pb - ≥(29) F-∂n-hsc A-dà - v sN-bX v- p.

aÀ±\w: c-−p-t]À A-d-Ìn kz-Im-cy_-kv Po-h-\-°m-cp-sS an-∂¬∏-Wn-ap-S-°n-s\ Xp-S¿-∂v C-cn-´n Ãm≥-Un¬ X-Sn-®p-IqSn-b bm-{X-°m¿

Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. 10 e-£t- Øm-fw h-cp-∂ bm-Zh - ¿°v `-cW - c - w-KØ - v Im-cy-am-b {]m-Xn\n-[y-sam-∂pw e-`n-®n-´n-√. Kp-cp-hmbq¿ tZ-hk - zw- t_m¿-Un¬ {]-mX - n\n-[yw, {]-tXy-I sXm-gn¬ kw-hc - Ww, D-Øc - - tI-cf - Ø - n-se t£-{X ÿm-\n-Ic - p-sS th-X\ - Ip-Sn-»n-I hnX-cW - w Xp-Sß - n-b B-hi - y-ßs - fm∂pw Aw-Ko-Ic - n-®n-´n-√. Cu km-lN - cy-Øn-em-Wv k-ap-Zm-bØ - n-\v A¿-l-

Im-k¿-tIm-Uv: sI.F-kv.B¿. Sn.kn. ss{U-hs - d a¿-±n-s®∂ ]cm-Xn-bn¬ c-≠p-t]-sc t]m-en-kv A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p. 12\v ]-gb - _kvà - m≥Uv ]-cn-kc - Ø - v ss_°n¬ _- n-Sn-®v c-≠p-t]¿-°v ]cn-t°-‰n-cp-∂p. Cu kw-`h - Ø - n¬]-cm-Xn-°m-cm-b B-Øn-^v, ap-lΩ-Zv _n-em¬ F-∂n-hs - c-bm-Wp A-dà - v sN-bvX - X - v. A-]I - S- w-hc - pØn-b ss{U-hs - d Hm-Sn-Iq-Sn-b Nne¿ a¿-±n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ A-]I-SØ - n¬-s∏-´h - s - c A-dà - v sN-bvX \-S] - S- n hn-hm-Z-am-bn-´p-≠v.

Dcp-h-®m¬ s]-cn-t©-cn-bn¬ A-{I-an-Iƒ X-I¿-Ø ]-e-N-c-°-v I-Sbpw Hm-t´m-dn-£bpw t´m k-¿h - o-kv C-∂s - e \n¿-Ønh-®p. s]-s´-∂p-≠m-b ]-Wn-ap-S°n-¬ bm{X-°m¿ h-e™ p. kw-L¿-jm-h-ÿ \n-e-\n¬°p-∂ D-cp-h-®m¬, _m-thm-´p]m-d, tZ-h¿-°m-Sv F-∂n-hn-S-ßfn¬ a-´-∂q¿ kn.-sF. sI hn th-Wp-tKm-]m-e-s‚ t\-Xr-XzØn-¬ {]-Xn-Iƒ-°pw B-bp-[߃-°p-am-bn sd-bv-Uv \-S-Øn.

t_mw-_v kv-Izm-Upw Xn-c-®n¬ \-S-Øn. I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂ A-{I-akw-`-h-ß-fn¬ 60Hm-fw kn.-]n.-Fw˛-_n.-sP.-]n. {]-h¿Ø-I-cp-sS t]-cn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. kw-L¿-j {]-tZ-i-ß-fn¬ h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw Iymw]v sN-øp-∂p-≠v. C-cn-´n Un-ssh.F-kv.-]n. ]n kp-Ip-am-c≥ ÿ-

ew k-μ¿-in-®p. D-cp-h® - m¬ Su-Wn-epw ]-cn-kc-ßf - n-epw F-kv.s - F. cm-Po-hv Ipam-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-t{Smfn-Mv i-‡-am-°n. a-´-∂q¿ kn.sF. sI hn th-Wp-tKm-]m-e≥ cm-{„o-b-I-£n t\-Xm-°-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®p. taJ-eb - n-¬ kam-[m-\w ]p-\-ÿm-]n-°m≥ tbm-Kw B-lzm-\w sN-bv-Xp. C-

Xn-\p-th-≠n _-‘-s∏-´ I-£n t\-Xm-°ƒ cw-K-Øn-d-ßm-\pw Xo-cp-am-\a - m-bn. kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°-fm-b sI `m-kI v- c - ≥, hn ]p-cp-tjm-Øa≥, Ip-™n-°r-jW v- ≥, F≥ hn N-{μ-_m-_p, sI Sn N-{μ≥, _n.sP.-]n. t\-Xm-°-fm-b c-Po-jv, F≥ sI k-t¥m-jv XpS-ßn-b h¿ ]-s¶-Sp-Øp.

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. Un-t¸m- B-{IaWw; 50 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Im-k¿-tIm-Uv: sI.-Fk - v.B - ¿.Sn.-kn. _- n-Sn-®v ss_-°v bm-{Xn-I\ - m-b bp-hm-hv a-cn-®X - n-s\ XpS¿-∂v tcm-jm-Ip-e-cm-b P-\-°q´w sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _- pIƒ-°pw Un-t∏m-°pw t\-sc \-SØn-b A-{I-aØ - n¬ 50 t]¿-s°Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Ik-_ I-S∏ - p-ds - Ø c-Xo-jv, cm-tPjv, i-in, jm-Pp, _o-c¥ - vh - b - e - n-

se {]-im-¥v Xp-Sß - n 50 t]¿-s°Xn-tc-bm-Wp \-S] - S- n. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v I-d-¥-°m-´m-Wv A-]-I-Sw. I-k_ I-S-∏p-d-sØ c-P-\o-jv N-{μ\m(24) Wv ss_-°n¬ k-©-cn°-sh sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _ n-Sn-®v a-cn-®-Xv. Iq-sS-bp-≠m-bncp-∂ kp-Pn-Øn-s\ ]-cn-°p-Itfm-sS aw-K-em-]p-cw B-ip-]-

Pkod-sb aÀ±n-s¨-¶v ]-cmXn ]gb-ßmSn: A-\[ - nIr-X a-W ¬°-SØ - n-s\-Xn-tc ka-cw \-SØp-∂ ]p-Xn-bß - m-Sn \o-scm-gp °pwNm-en-se hn P-ko-ds - b kwL-Sn-s®-Øn-bh - ¿ a¿-±n-s®-∂p ]cmXn. cm-{Xn- ho-´n-¬ A-Xn-{I-an-®pI-bdn-b kwLw ho-´pkm-[\ - ß - fpw ]-ºvsk-‰v, hm-´¿Sm¶v, Ip-´nIƒ D-]t- bm-Kn-°p∂ ssk-°nƒ F-∂n-h- X-I¿-°p-Ib - pw sIm√psa-∂v `o-jW - n-s∏-Sp-Øp-Ib - pw sNbvX - X - m-bn Pko-d ]-d™p. ho-´n¬ a-W¬ kq-£n-®n-´p-s≠

∂m-tcm-]n-®v I-gn-™ Znh kw \m-´pIm¿ P-ko-db - p-sS ho-Sv D-]t- cm-[n-®ncp∂p. Xp-S¿∂v cm-{Xn H-ºt- Xm-sS A-Xn-{I-aw Im-´n-sb-∂m-Wp ]-cm Xn. ÿ-eØ - p ≠mb t]m-en-kvkwLw \n-kw-KX - ]m-en-s®-∂pw X-fn∏d-ºv kn.sF-°pw a-‰p-sa-Xntc B`y-¥c - a- {- ¥n°v ]-cm-Xn \¬-Ip-sa ∂v Pko-d ]-d™ p. kv{- Xo-Iƒ Dƒs∏-sS- 110Hm-fw t]¿-s°-Xntc ]-gb - ßm-Sn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. P ko-d sN-dp-Ip-∂v an-j≥ B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-kb - n-em-Wv.

{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-ha-dn-s™-Øn-b H-cp-kw-Lw aq∂v tI-c-f sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn°pw aq-∂v I¿-Wm-S-I sI.-Fkv.-B¿.-Sn.-kn. _- p-Iƒ-°pw Xp-fp-\m-Sv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-bv-°p-sa-Xn-tc A-{I-aw A-gn-®p-hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v C-∂-se D-®-bv-°v 12 h-sc sI.-

F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Po-h-\-°m¿ k¿-ho-kv \n¿-Øn-h-®p. C-tXØp-S¿-∂v tZ-i-km¬-Ir-X dq-´ne-S-°w bm-{X-°m-¿ Zp-cn-X-Ønem-bn. {]-Xn-Iƒ-°m-bn hym-]-Iam-b Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂p-≠v. bp-hm-hn-s‚ a-c-W-Øn-¬ A-\ptim-Nn-®v I-k-_ I-S-∏p-d-Øv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ l¿Øm¬ B-N-cn-®p.

I-S-bn I-h-À-¨; ]Whpw d-_Àjoäpw \-ã-s¸«p ]-øm-hq¿: am-hpw-tXm-Sv Su-Wn¬ I-S-bp-sS Np-a-¿ Ip-Øn-Øp-c-∂v H-∂-c e-£w cq-]-bpw d-_¿-jo‰p-I-fpw I-h¿-∂p. ]p-fn-aq-´n¬ t_-_n-bp-sS A-\m-Zn-˛-a-e-©-c°v I-Sb - n-¬ I-gn-™ Zn-hk - w cm{Xn-bm-Wp kw-`h - w. C-∂s - e ]pe¿-s® Su-Wn-se-Øn-b-h-cm-Wv I-S Ip-Øn-Øp-c∂ - \n-eb - n¬ I≠-Xv. ]n-dI - n-se aq-∂v I-√p-Iƒ C-f-°n-am-‰n A-I-Øp-I-S-°p-I-

bm-bn-cp-∂p. ta-i-h-en-∏v X-I¿Øv A-Xn-ep-≠m-bn-cp-∂ ]-Wa - mWp tam-„n-®-Xv. \n-c-h-[n d-_¿jo-‰p-Iƒ I-S-Øn-s°m-≠p-t]mhp-Ib - pw sN-bvX - p. {io-IW - vT] - pcw kn.-sF. sI F t_m-kv, ]-ømhq¿ F-kv.s - F. sI B‚-Wn F∂n-h-sc-Øn A-t\z-j-Ww \-SØn. I-Æq-cn¬-\n-∂v hn-ce - S- b - mf hn-Z-Kv-[-cpw tUm-Kv kv-Izm-Upsa-Øn sX-fn-sh-Sp-Øp.-


{]mtZ-inIw

18 am¿®v 2014 sNmΔ

t]m-en-kv D-tZym-K-Ø-cp-sS tbm-Kw tNÀ-¶p

C¶v ss-h-Zyp-Xn ap-S-§pw Im-k¿-tIm-Uv: ap-t-≈-cn-b Ce-Iv-{Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]-cn-[nbn-se tZ-ew-]m-Sn, Ip-≠m¿ ^oU-dn¬ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S°p-∂-Xn-\m¬ C-∂v cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ ss-h-Io-´v A-©v h-sc ssh-Zyq-Xn ap-S-ßpw.--

Im-k¿-tIm-Uv : Im-™-ßm-Sv \n-b-a-k-`m-a-fi-e-Øn¬ temIv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏p-am-bn _‘-s∏-´v {I-a-k-am-[m-\ \n-e N¿-® sN-øp-∂-Xn-\v d-h-\yq, t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw tN¿-∂p.-Im-™-ßm-Sv \n-b-a-k-`m-afi-ew A-kn-Ân dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dm-b k-_v I-e-Iv-S¿ sI Po-h≥-_m-_p A-[y-£-X h-ln-®p. Un--s-s-h.-F-kv.] -- n-am¿, kn.- sF-am¿, X-l-kn¬-Zm¿-am¿ kw_-‘n-®p.

]cn-]mSn

„Im-k¿-tIm-Uv ]n.--_n.--F-kv

{Ku-≠v: bp.--Un.--F-^v ]m¿-esa‚ v a-fi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥-˛10.--00 „tIm-´-t®-cn: ap-Ø-∏≥ aT-∏pc- Xn-cp-h-∏-\ sh-≈m-´w-˛7.--00 „hn-Zym-\-K¿ K-h. tIm-f-Pv: ]n.--Sn.--F I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-Xc-Ww-˛10.--30.

Adnbn-¸pIÄ

A-[ym-]-I Ø-ewam-äw: A-t]-£ £-Wn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: 2014-˛15 A-[ymb-\ h¿-j-sØ A-[ym-]-I-cpsS Pn-√m-X-e ÿ-ew-am-‰-Øn\p-≈ Hm¨-s-s-e≥ A-t]-£ £-Wn-®p. 31 \-Iw A-t]-£n°-Ww. ap≥-K-W-\ e-`n-°p-∂Xn-\v B-h-iy-am-b tc-J-I-fp-sS km-£y-s∏-Sp-Øn-b ]-I¿-∏pIƒ A-t]-£-tbm-sSm-∏w ka¿-∏n-°-Ww. k¿-°p-e¿ {]-Im-cw A-√msX-bp-≈ A-t]-£-Iƒ ]-cn-KWn-°p-∂-X-√. F-√m F.-C.--Hamcpw, K-h.- -s-s-l-kv-Iqƒ {]-[m\ A-[ym-]-I-cpw H-gn-hp-Iƒ Im-‰-K-dn Xn-cn-®v \m-sf X-s∂ C-˛-sa-bn-em-bn Hm-^n-kn¬ FØn-°-W-sa-∂v Un.-Un.--C. Adn-bn-®p.--

]qÀhhnZymÀYn kw-K-aw 30\v Bew-]mSn: \qdp¬ Ckvemw Hm¿^-t\-Pn¬ \n∂v ]Tn®n-dßnb ]q¿h hnZym¿Yn-I-fpsS kwKaw 30\v sshIo-´v aq-∂n\vv Hm¿^-t\Pv HmUn-t‰m-dn-b-Øn ¬ \S-°pw. ap≥ h¿j-ß-fn¬ ]Tn-®n-d-ßnb F√mhcpw kwK-a-Øn¬ ]s¶-Sp-°-Wsa∂v t{]m{Kmw tIm˛HmUn-t\‰¿ sP A-^vk¬ Adn-bn-®p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 9495800848 F∂ \º-dn¬ _‘-s∏-SWw.

c-−p I-S-IÄ I-¯n\-in-¨p Im-™-ßm-Sv: am-Wn-t°m-Øpw B-\-μm-{i-a-Øn-epw tdm-U-cnIn-se I-S-Iƒ I-Øn-\-in-®p. B-\-μm-{i-a kzm-an cmw-Zm-kv kv-am-c-I K-h.--shm-t°-j-W¬ l-b¿-sk-°-≥U-dn kv-Iqƒ ]cn-k-c-sØ tlm-´-em-Wv I-Øn\-in-®-Xv. B-\-μm-{i-a-Øn-se _n-μp-hn-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈-Xm-Wv tlm-´¬. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn ]-Ø-c-bv-°m-Wv kw-`-hw. am-Wn-t°m-Øv kn IÆ-s‚ s]-´n-°-S-bpw I-Øn-\in-®p. ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn-bmWvv Xo A-W-®-Xv.--

ImÀ-jn-I hn-f-IÄ I-¯n-\-in-¨p

kannur/kSD

]-©m-b-¯v hm-l-\-§Ä -Xn-c-sª-Sp-¸v Uyq-«n-bnse¶p ]cmXn

Xr-°-cn-∏q¿: ]-©m-b-Øv hml-\-߃ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-{Inb-Iƒ-°v G-s‰-Sp-°p-∂-Xv _p≤n-ap-´p-≠m-°p-∂-Xm-bn ]-cm-

Xn. Pn-√-bn-se 38 ]-©m-b-ØpI-fn-se-bpw hm-l-\-߃ d-h\yq D-tZym-K-ÿ¿ Xn-c-s™-Sp∏v Uyq-´n-°m-bn sIm-≠p t]mIp-∂-Xn-\m¬ km-º-Øn-I h¿jw A-h-km-\n-°p-∂ k-a-bØv ]-≤-Xn ^-≠p-Iƒ D-]-tbmK-s∏-Sp-Øm≥ _p-≤n-ap-´v A-\p`-h-s∏-Sp-∂-Xm-bn ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-tkm-kn-tb-j ≥ Pn-√m {]-kn-U‚pw Xr-°-cn∏q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚pam-b F Pn kn _-jo¿ ]-d™p. C-°m-cyw Pn-√m I-e-Œ-

sd t_m-[y-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂Xn-\m¬ c-≠p Zn-h-kw hm-l-\߃ hn-´p In-´n-bn-cp-s∂-¶nepw ho-≠pw hm-l-\-ß-sf-√mw Xn-cn-®p hn-fn-®-Xm-bn _-jo¿ ]-d-™p. C-°-gn-™ A-©n-\m-Wv Pn-√-bn-se an-° ]-©m-b-ØpI-fp-sS-bpw hm-l-\-߃ Xn-cs™-Sp-∏v Uyq-´n-°m-bn G-s‰Sp-Ø-Øv. F-∂m¬ an-° hm-l\-ß-fpw d-h-\yq Po-h-\-°m¿ Zp-cp-]-tbm-Kw sN-øp-∂-Xm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p-≠v.--

sX-s°-°m-Sv C Fw F-kv kmw-kv-Im-cn-Ith-Zn-bp-sS \m-S-I-Øn¬ \n∂v

k-a-c-t\«-§Ä A-c-§n-se¯n¨v C Fw F-kv sN-e-hp-I-sf-Ãmw \n-co-£-W-¯n kmw-kv-Im-cn-I th-ZnXr-°-cn-∏q¿: k-a-c-ß-sf-√mw ^-ew Im-Wm-sX t]m-hp-∂psh-∂ [m-c-W-bpw k-a-c-ß-fmWv {]-[m-\ hn-j-b-sa-∂ {]ta-b-Øn-ep-≈ \m-S-Iw Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\mbn A-c-ßn-te-°v. k-‘y-sb-∂ ]p-Xn-b A-hXm-c-sØ kv-°q-´-dn-eq-sS sXcp-hn-e-d-°n k-a¿-∞n-°p-∂h¿-°v ap-∂n¬ sX-s°-°m-Sv C.Fw.F-k.v kmw-kv-Im-cn-I th-Zn-bm-Wv \m-S-Iw cq-]-I¬∏-\ sN-bv-X-Xv. ]m-S-Øv A[zm-\n-®v ]-Øm-bw \n-d-®n-cp-

∂ Im-e-Øv H-cp Nm≥ h-b¿ \n-d-bv°m≥ A-∂w In-´m-Xn-cp∂-t∏mƒ ]m-S-Øv sXm-gn-em-fnIƒ kw-L-Sn-®v t\-Sn-sb-SpØ A-h-Im-i-߃ X-≈n-∏-dbp-∂-h¿-s°-Xn-tc Iq-¥-ap-\bp-am-bm-Wv \m-S-Iw A-c-ßnse-Øp-∂-Xv. h-gn \-S-°m-\p-≈ kzm-X{¥y-Øn-\v th-≠n-bm-Wv It≠m-Øv h-®v F sI Pn-°v a¿±-\w G¬-t°-≠n h-∂-sX-∂v \m-S-Iw Hm¿-an-∏n-°p-∂p. Kp-cphm-bq¿ t£-{X {]-th-i-\-Øn\m-bn a-Wn-b-Sn-®-Xn-s‚ t]-

cn¬ a¿-±-\-ta¬-t°-≠n h-∂ Ir-jv-W-]n-≈-bpw ap-gp-h≥ Pm-Xn-°m¿-°pw C-∂-sØ Kpcp-hm-bq-cn¬ I-b-dn sN-√m≥ A-h-k-c-sam-cp-°n-b-Xv F sI Pn-bpw tI-f-∏-Pn-bpw \-S-Ønb \n-cm-lm-c-am-sW-∂v \m-SIw Hm¿-a-s∏-Sp-Øp-∂p. Im-k ¿-tIm-Uv a-fi-ew C-S-Xp ÿm-\m¿-Yn ]n I-cp-Wm-I-cs‚ Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-WØn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-bn¬ \m-S-Iw A-h-X-cn-∏n-°m-\m-Wv A-Wn-b-d {]-h¿-Ø-I-cp-sS Xo-cp-am-\w.

t]m-fn-Mv D-tZym-K-ØÀ-¡p-Å ]-cn-io-e-\w 21 ap-X Im-k¿-tIm-Uv : tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v Uyq-´n-°v \ntbm-Kn-®n-´p-≈ D-tZym-K-ÿ≥am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\ ¢m-kv 21 ap-X¬ Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dn-bw, tImf-Pv sk-an-\m¿ lmƒ, Im-k¿tIm-Uv ap-\n-kn-∏¬ tIm¨^-d≥-kv lmƒ, Im-™-ßm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv F-kv.- Pn, F -- -kv.s-- -sh. lmƒ, Im-™ßm-Sv tªm-°v ]-©m-b-Øv sF.-kn.-Un.--F-kv. lmƒ F∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-°pw.- 24 \v ¢m-kv k-am-]n-°pw. cm-hn-se 9.--30 \pw D-®-bv-°v 1.--30 \p-am-Wv ¢m- p-Iƒ.-a-t©-iz-cw a-fi-e-Øn¬ tPm-en sN-øp-∂ 631 Dw Im-k¿tIm-Uv a-fi-e-Øn-se 1310 Dw, D-Zp-a a-fi-e-Øn-se 730Dw , Im-™-ßm-Sv a-fi-e-Øn-se 961 Dw Xr-°-cn-∏q¿ a-fi-eØn-se 815Dw Po-h-\-°m¿ Dƒs∏-sS sam-Øw 4,447 D-tZym-Kÿ≥-am¿-°m-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂-Xv. Pn-√-bn-se 791 t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fn¬ \mep ho-Xw D-tZym-K-ÿ≥-am-scbm-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v t]m-fn-Mv

Uyq-´n-bn¬ \n-tbm-Kn-°p-∂Xv. a-t©-iz-cw a-fi-e-Øn¬ \n-e-hn¬ tPm-en sN-bv-Xp hcp-∂ D-tZym-K-ÿ-cn¬ {]n-s-sk-Un-Mv Hm-^n-k¿-am¿, H-∂mw t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ≥-am¿ F-∂n-h¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w 21 \pw 23\pw Im-k¿-tIm-Uv Kh. tIm-f-Pv sk-an-\m¿ lmfn¬ \-S-°pw. c-≠pw, aq-∂pw t]m-fn-Mv Hm-^nk¿-am¿-°v 22, 23, 24 F-∂o- Xn-ø-Xn-I-fn-em-Wv ¢m- p-Iƒ.-Im-k¿-tIm-Uv a-fi-eØn¬ tPm-en sN-øp-∂-h-cn¬ {]n-s-s-k-Un-Mv Hm-^n-k¿-am¿, H-∂mw t]m-fn-Mv Hm-^nk¿-am ¿ F-∂n-h¿-°-≈ ]-cn-io-e-\w 21,22,23 Xn-ø-Xn-I-fn-epw c-≠pw aq-∂pw t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w 22, 23, 24 Xn-ø-Xn-I-fn¬ Im-k¿-tImU K-h. tIm-f-Pv Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°pw. D-Zp-a a-fie-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xp-h-cp∂-h-cn¬ {]n-s-s-k-Un-Mv Hm^nk¿-am¿, H-∂mw t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-am¿ F-∂n-h¿-°p≈ ]-cn-io-e-\w 21 \pw c-≠pw, aq-∂pw t]m-fn-Mv Hm-^nk¿-

am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w 22, 23 Xnø-Xn-I-fn¬ Im-k¿-tIm-Uv ap-\n-kn-∏¬ tIm¨-^-d≥-kv lm-fn-epw\-S-°pw. I -- m-™ßm-Sv \n-tbm-P-I-a-fi-e-Øn ¬ \n-e-hn¬ tPm-en sN-bv-Xp h-cp-∂ D-tZym-K-ÿ-cn¬ {]n-ss-k-Un-Mv Hm-^nk¿-am¿, H∂mw t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-am¿ F-∂n-h¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\w 21, 23 Xn-ø-Xn-I-fn-epw, c-≠pw aq-∂pw t]m-fn-Mv D-tZym-K-ÿ¿°p-≈ ]-cn-io-e-\w 22, 24 XnøXn-I-fn-epw Im-™-ßm-Sv tªm°v ]-©m-b-Øv sF.--kn.-Un.F-k.v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-°pw. X -- r-°-cn-∏q¿ \n-tbm-P-I-afi-e-Øn¬ tPm-en sN-bv-Xph-cp-∂ D-tZym-K-ÿ-cn¬ {]n-ss-k-Un-Mv Hm-^n-k¿-am¿, H∂mw-t]m-fn-Mv Hm-^n-k¿-am-cmbn \n-tbm-Kn-°-s∏-´n-´p-≈-h¿°v 21, 23 Xnø-Xn-I-fn-epw c≠pw, aq-∂qw t]m-fn-Mv D-tZymK-ÿ¿-°v 22, 24 Xn-ø-Xn-I-fnepw Im-™-ßm-Sv tªm-°v ]©m-b-Øv F-kv.-Pn.-F-kv.s-- sh. lm-fn¬ ]-cn-io-e-\ ¢m-kv \-S-°p-∂-Xm-Wv.--

√m sN-e-hp-I-fpw I-W-°m-°p∂-Xm-Wv. Im-iv Iq-Sp-X¬ sNe-h-gn-°m≥ km-[y-X-bp-≈ Nne {]-tZ-i-߃ {]-tXy-Iw \ocn-£n-°pw. ]-W-hpw, a-Zy-hpw B-lm-chpw \¬-In thm-´¿-am-sc h-ioI-cn-°p-∂-Xv \n-co-£-W hnt[-b-am-hpw. Xn-c-s™-Sp-∏n\v sXm-´v apºp-≈ aq-∂v Zn-h-k-ß-fn¬ kvIzm-Up-I-fpw, \n-co-£-I-cpw {]tXy-I ]-cn-tim-[-\ \-S-Øpw. -P-\-{]m-Xn-\n-[y \n-b-aw ewLn-°p-∂-h-cp-sS hn-h-c-ß ƒ D-S≥ X-s∂ \n-co-£-I-sc Adn-bn-°-W-sa-∂v D-tZym-K-ÿ¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In.

Im-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ÿm-\m¿-YnI-fp-sS sN-e-hp-Iƒ \n-co-£n°m-\m-bn tUm. kn tkm-a-Æ Pn-√-bn-se-Øn. I-e-Iv-S-td-‰n¬ A-kn-Â v Xn-c-s™-Sp-∏v \nco-£-I-cp-sS tbm-Kw hn-fn-® A-t±-lw D-tZym-K-ÿ¿-°v {]tXy-I \n¿-tZ-iw \¬-In.-ÿm-\m¿-Yn-I-tfm, A-h-cpsS G-P‚p-am-tcm Xn-c-s™-Sp∏n-\m-bn sN-e-h-gn-°p-∂ Xp-Ibp-sS hn-h-c-߃ Hm-tcm Zn-hk-hpw k-am-l-cn-®v Xn-c-s™Sp-∏v \o-cn-£-I-\v k-a¿-∏n°m≥ A-t±-lw \n¿-tZin-®p. ÿm-\m ¿-Yn-Iƒ \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I \¬-Ip-∂ Zn-h-kw ap-X-

ep-≈ sN-e-hn-s‚ I-W-°v FSp-t°-≠-Xm-Wv.Xn-c-s™-Sp-∏v sN-e-hv \n-co-£n-°m-\m-bn hoUn-tbm-{Km-^¿-am¿, ^v-f-bn-Mv kv-Izm-Up-Iƒ, k¿-s-s-h-e≥kv So-ap-Iƒ, kv-Izm-Up-Iƒ F∂n-h-bp-sS k-l-I-c-Ww tXSmw. Hm-tcm kw-L-ß-fn-epw hoUn-tbm-{Km-^n-bn-eq-sS ]-I¿Øp-∂-Xpw, I-s≠-Øn-b sN-ehn-\-ß-fpw F-Iv-kv-s]‚o-®¿ H-_v-k¿-h¿-am¿ k-am-l-cn°pw. ÿm-\m¿-Yn-bp-sS I-´u-´v, _m-\¿, hm-l-\w, ss-a-°v, `£-Ww, Nph-sc-gp-Øv t\m-´okv, e-Lp-te-J Xp-S-ßn-b F-

FÂ.--Un.--F-^v. Øm-\mÀ-Yn-sb hn-P-bn-¸n-¡pw: sF.--F-³.--FÂ.

ap-Jy-a-{´n-bpw t\-Xm-¡-fpw C-¶pap-XÂ Pn-Ã-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏n-¬ Im-k¿-tIm-Uv a-fi-e-Øn¬ F¬.--Un.--F-^.v ÿm- \ m¿- Y n ]n I- c p- W m- I - c s‚ hn- P - b - Ø n- \ v cw- K - Ø n- d ßm≥ sF.--F≥.--F¬. Xo-cp-am\n- ® - X m- b n `m- c - h m- l n- I ƒ hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ Adn-bn-®p. a-X-\n-c-t]-£-X kw-c-£n°m-\pw h¿-Ko-b ^m-jn-Ãv i‡n-I-sf A-[n-Im-c-Øn¬ \n∂-I-‰m-\p-ap-≈ \n-e-]m-Sn-s‚ `m-K-am-bm-Wv C-S-Xp-]-£ P-\m[n-]-Xy ap-∂-Wn ÿm-\m¿-YnI-ƒ-°v ]n-¥p-W \¬-Im≥ Xocp-am-\n-®-sX-∂pw `m-c-hm-lnIƒ ]-d-™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI F-kv ^-{Ip-±o≥, ]n F apl-Ω-Zv Ip-™n, A-ko-kv I-S∏p-dw, sam-bv-Xo≥ Ip-™n I-f\m- S v , Fw F e- Ø o- ^ v , kpss_¿ ]-Sp-∏v, lw-k am-ÿ, d-low s_-≠n-®m¬, l-\o-^v I-S-∏p-dw, ssl-Z¿ Ip-f-¶-c, Jeo ¬ F- c n- b m¬, ap- k v - X - ^ tXm-c-h-f-∏v XpS-ß-nb-h¿ kw_-‘n-®p.

Im-™-ßm-Sv: bp.-Un.-F-^.v ÿm-\m¿-Yn Sn kn-±o-Jn-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-s¶Sp-°m-\m-bn ap-Jy-a-{¥n D-Ω ≥Nm-≠n-bpw hy-h-km-b-a-{¥n ]n sI Ip-™m-en-°p-´n-bpw C-∂v Im-k¿-tIm-s´-Øpw. cm-hn-se ]p-Xn-b _-kv Ãm ≥Un-se ]n.-_n.-F-k.v {Ku-≠n ¬ \-S-°p-∂ ]m¿-e-sa‚ v a-fiew bp.-Un.-F-^.v I¨-h≥-j\n¬ ap-Jy-a-{¥n-bpw hy-h-km-b a-{¥n-bpw kw-_-‘n-°pw. bp.Un.-F-^n-s‚ a-‰p-ap-Xn¿-∂ t\-

kz-X-{´ Øm-\mÀ-Yn-I-fp-sS hm-l-\w D-]-tbm-Kn-¡-cp-Xv

Im-k¿-tIm-Uv : Xn-c-s™-Sp∏v {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn kz-X-{¥-ÿm-\m¿-∞n-Ifp-sS hm-l-\-ß-fn¬ a-‰p ÿm-\m¿-∞n-Iƒ {]-Nm-cWw \-S-Øp-I-tbm {]-Nm-c-W km-a-{Kn-Iƒ sIm-≠p t]m-hpI-tbm sN-øp-∂-Xv Xn-c-s™Sp-∏v I-Ωo-j≥ \o-cn-£n-°pw. A-ßn-s\ D-]-tbm-Kn-°p∂-Xm-bn I-s≠-Øn-bm¬ kzX-{¥-ÿm-\m¿-Yn-bp-sS AXp-h-sc-bp-≈ {]-Nm-c-W-sNe-hp-Iƒ hm-l-\w D-]-tbm-Kn® ÿm-\m¿-∞n-bp-sS sN-ehm-bn I-Ωo-j≥ I-W-°m°pw. hm-l-\w D-]-tbm-Kn-°p-∂ ÿm-\m¿-Yn-bp-sS t]-cv, {]tXy-I s]¿-an-‰n-s‚ A-k¬ F-∂n-h hm-l-\-Øn¬ {]-Z¿in-∏n-°-Ww. ss-a-°v L-Sn-∏nXm-°-fpw ]-cn-]m-Sn-s°-Øpw. °m≥ {]-tXy-Im-\p-hm-Zw hmB¿.-Fw.-]n. ÿm-\m¿-Yn Im-∏n- tß-≠-Xm-Wv.-cn-tØm-´w A-tim-I-s‚ Xn-cs™-Sp-∏v {]-Nm-c-W-Øn-\m-bn sI sI c-a, I-F-kv l-cn-l-c≥, F≥ th-Wp Xp-S-ßn-b-h¿ 20\v Im-k¿-tIm-s´-Øpw. \m-sf Bw B-Zv-an ÿm-\m¿-∞n A-º-e- Imk¿-tImUv: C-Sp-ap-∂-WnØ-d Ip-™n-Ir-jv-W-s‚ Xn-c- sb ]n-¥p-W-°m-\p-≈ sF. s™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm- F≥.F¬. Xo-cp-am\-sØ a S-\w sN-øm≥ kn sI Pm-\p F- fi-ew F≥.ssh.F¬. kzm Øpw. a-‰p tZ-io-b ]m¿-´n t\-Xm- K-Xw sN-bv-Xp k-ao¿ ]m-d-°°-fpw A-Sp-Ø-bm-gv-N Pn-√-bn-¬ ´ A-[y-£-X-h-ln®p. {]-Nm-c-W-Øn-s\-Øpw.

sF.F³.FÂ. Xo-cp-am\w kzmK-XwsN-bvXp

t]m-fn-Mv Ip-d-ª-bn-S-§-fn t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv Im-k¿-tIm-Uv: 2009 se tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ t]m-fn-Mv iX-am-\w Ip-d-™ _q-Øp-Iƒ tI-{μo-I-cn-®v t_m-[-h-¬-°-c-W ¢m p-Iƒ \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p. A-dp-]-Xv i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-hv t]m-fn-Mv tc-J-s∏-Sp-Øn-b _q-ØpIƒ, ]-´n-I-Pm-Xn, ]-´n-I h¿-K ta-J-e-Iƒ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnem-Wv t_m-[-h¬-°-c-W ¢m- p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. sk-Iv-Sd¬ Hm-^n-k¿-am¿-°m-Wv Np-a-X-e. t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-Ifp-sS hn-i-Z-hn-h-c-߃ sk-Iv-d¬ Hm-^n-k¿-am¿ dn-t]m¿-´v sN-øWw. Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ {]m-[m-\yw, C-e-Iv-t{Sm-Wn-°v thm-´n-M b{¥-Øn¬ thm-´-h-Im-iw hn-\n-tbm-Kn-°p-∂ co-Xn Xp-S-ßn-b Im-cy߃ k-Ω-Xn-Zm-b-I-sc ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øpw.--

cm-jv-{So-b{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-s‚ am-Xr-Im s]-cp-am-‰-®-´w kw-_-‘n-®v Im-™-ßm-Sv \n-b-a-k-`m afi-e-Øn-se cm-jv-{So-b-{]Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw C-∂v D-®-bv-°v aq-∂n-\v tlm-kv-Zp¿Kv Xm-eq-°v Hm-^nkv tIm¨^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°p-sa∂v A-kn. dn-t´-Wn-Mv Hm-^nk¿ sI Po-h≥ _m-_p A-dnbn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Pn-Ã-bn {]-iv-\-_m-[n-X {]-tZ-i-§-fn Øn-sX-äcn-w²X--cSn--¸bn--W¡:p-A-¶p-[sn-h¶vIr-XÀ kn.--kn.-- Sn.--hn. Im-a-d-IÄ Øm-]n-¡pw

Nn-‰m-cn-°m¬: A-Xn-cp-am-hv PmXn-ap-°n¬ kz-Im-cy hy-‡n-bpsS Ir-jn-bn-S-Øn-ep-≠m-b Xo∏n-Sn-Ø-Øn¬ Im¿-jn-I hn-fIƒ I-Øn-\-in-®p. hn-h-c-a-dn™v ^-b¿-t^m-gv-sk-Øn-sb¶n-epw sN-¶p-Øm-b a-e-ap-Ifn¬ \n-∂v Xm-tg-°v hm-l-\w t]m-hm≥ I-gn-bm-Øn-\m¬ Xob-W-°m-\m-bn-√. Hm-Sn-Iq-Sn-b Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se {]\m-´p-Im-cm-Wv Xo-b-W-®-Xv. iv-\-_m-[n-X {]-tZ-i-ß-fn¬ kn.--kn. S-- n.--hn. Im-a-d-Iƒ ÿmIm-k¿-tIm-Uv: a-Sn-ss° tam- ]n-°m-\p-≈ Pn-√m `-c-W-Iq-SU¬ tIm-f-Pv F≥.-F-kv.-F-k.v Øn-s‚-bpw t]m-en-kn-s‚-bpw bq-\n-‰v, Im-™-ßm-Sv Pn-√m B- ]-≤-Xn-bp-am-bn hym-]m-cn hy-hip-]-{Xn, sd-Uv-dn-_¨ ¢-∫v, km-bn kw-L-S-\-I-fpw hn-hn-[ kw-ÿm-\ F-bv-Uv-kv I¨- k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fpw A-ºt{Smƒ skm-ssk-‰n F-∂n-h-bp- e, ]-≈n I-Ωn-‰n-I-fpw ss-IsS t\-Xr-Xz-Øn¬ c-‡-Zm-\ N- tIm¿-°pw.-I-e-Iv -S-td-‰v tNw-_-dn¬ tN S-ßv \-S-Øn. {]n≥-kn-∏¬ {]-^. hn tKm- ¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-Iv]n-\m-Y≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko-¿ APn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ in-ip- ≤y-£-X- h-ln-®p. s]m-Xp ÿtcm-K hn-Z-Kv-[ tUm. ku-ay, hn e-ß-fn¬ Kp-W-ta≥-a-bp-≈ hn A-Pn-Xv Ip-am¿, sI hn [-\y- kn.--kn. S-- n.--hn Im-a-d-Iƒ s]m-Xp˛-kz-Im-cy ]-¶m-fn-Ø-tØm-sS Zm-kv, hn-t\m-Zv kw-_-‘n-®p.

c-à-Zm-\¨S§v

ÿm-]n-°pw. slm-k-¶-Sn, Imk¿-tIm-Uv, Ip-º-f, Im-™ßm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-≤Xn \-S-∏m-°m≥ C-Xn-\-Iw \-S]-Sn B-cw-`n-®n-´p-≠v. hym-]m-cn hy-h-km-bn-I-fpsS-bpw, kz¿-W hym-]m-cn-I-fpsS-bpw A-h-c-h-cp-sS ÿm-]-\߃-°v ap-∂n¬ Kp-W-ta-∑-bp≈ kn.--kn.--Sn.--hn, Im-a-d-Iƒ ÿm-]n-°p-I-bpw C-Xv t]m-en kn-s\ A-dn-bn-°p-I-bpw thW-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S-dpw Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn-bpw A`y¿-∞n-®p. A-º-e-߃-°pw ]-≈nIƒ-°pw ap-∂n-epw C-tX kw-

hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-w. kmaq-ln-I-hn-cp-≤¿ h¿-Ko-b kwL¿-jw e-£y-an-´v \-S-Øp-∂ \o-°-ß-sf Xn-cn-®-dn-bm-\pw {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\pw Cu ]-≤-Xn k-lm-bn-°pw. C-Xv hgn Pn-√-bn-se h¿-Ko-b kw-L¿j-߃-°pw, I-h¿-®-bpƒ-s∏sS a-‰v Ip-‰-Ir-Xy-߃-°pw Adp-Xn h-cp-Øn-I-bp-am-Wv t]men-kn-s‚ e-£yw.-k¿-°m¿ hn-ln-X-hpw Fw.F¬.--F. ^-≠pw ]-≤-Xn-°m-bn hn-\n-tbm-Kn-°p-∂p-≠v. C-Xn\p-]p-d-sa k-∂-≤ kw-L-S-\-Ifpw a-X, km-ap-Zm-bn-I kw-L-S\-I-fp-sS-bpw k-lm-b-hpw D-d-

∏p-h-cp-Øpw. sN¿-°-f, Im-k¿tIm-Uv Su¨, ]p-Xn-b _-kvÃm≥Uv, a-√n-Im¿-Pp-\-t£{Xw, a-[q¿-t£-{Xw, hn-hn-[ ]≈n-Iƒ F-∂n-h-n-S-ß-fn¬ kzIm-cy-]-¶m-fn-Ø-tØm-sS kn.-kn.--Sn.--hn. Im-a-d-Iƒ ÿm-]n°m≥ [m-c-W-bm-bn.-Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv, Un.--s-s-h.F-kv.] -- n. sI hn c-Lp-cm-a≥, sI¬-t{Sm¨ F≥-Pn-\o-b¿ F®v cm-a-N-{μ≥, kmw-am-Xyp, _n.-B¿.--Un.--kn. am-t\-P¿ Pn F-kv {]-km-Zv, ]n A-`n-em-jv, sh-≈cn-°p-≠v X-l-kn¬-Zm¿ X-¶®≥ B‚-Wn, hn-hn-[ kw-L-S-

\-I-fp-sS-bpw B-cm-[-\m-e-bß-fp-sS-bpw {]-Xn-\n-[n-I-fm-b A¿-÷p-\≥ Xm-b-e-ßm-Sn, Fw Sn cm-a-\m-Yv-sj-´n sI sambv-Xo≥ Ip-´n lm-Pn, iym-a-{]km-Zv, Fw {io-[-c-`-´v, C-{_mlnw ]-≈n-°m¬, hn A-_q-_°¿, sI-F-kv A-_v-Zp-√, Fw sI _-jo¿, F ap-l-Ω-Zv _jo¿, ]n Ir-jv-W≥, F sI sam-bv-Xo≥ Ip-™n, sI \m-tKjv sj-´n, F-kv D-j, kn-±n-Jv Nm-°-c, sI Kn-co-jv, ]n F apl-Ω-Zv Ip-™n, sI A-_v-Zp¬ Jm-Z¿, _n Fw kp-s-s-l¬, \mj-W¬ A-_v-Zp-√ XpS-ß-nbh¿ kw-km-cn-®p.

Pm-Xn kÀ-«n-^n-¡-äv \n-tj-[n-¡ps¶¶v Im-k¿-tIm-Uv: Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰n-\v \¬-Ip-∂ A-t]-£-Iƒ ]-cn-KWn-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. hn-hn[ B-h-iy-߃-°v th-≠n PmXn k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-°p-∂-Xn\v hn-t√-Pv Hm-^n-kn¬ A-t]£ \¬-In F≥-Iz-b-dn k¿-´n^n-t°-‰p-am-bn Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ F-Øp-∂-h-sc-bm-Wv Xl-kn¬-Zm¿ _p-≤n-ap-´n-°p-∂-

cmP-]p-cØv \S∂ Pn√m kvs]jy¬ kvIqƒ Hfn-w]nIvkv `mcXv Imbn-I-ta-f-bn¬ Hmh-tdmƒ Nmw]y≥am-cmb B\-μm-{iaw tdm´dn kvs]jy¬ kvIqfnse Ip´n-Iƒ

hm-b-\-im-e C-\n ]-ip-¡-fp-sS _o-P-k-¦-e-\ tI-{µw Im-™-ßm-Sv: I-hn-X-bp-sS Ifn-hn-f-°v sX-fn-bn-® a-lm-I-hn ]n Ip-™n-cm-a≥ \m-b-cp-sS P∑-\m-´n-se hm-b-\-im-e C-\n ]-ip-°-fp-sS _o-P-k-¶-e-\ tI-{μw. sh-≈n-t°m-Øv a-lm-I-hn ]n Ip-™n-cm-a≥-\m-b¿ kv-am-cI K-h.-shm-t°-j-W¬ l-b¿sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-s‚ Np-‰pa-Xn-en-\v sXm-´p-cp-Ωn sse-{_dn-bpw hm-b-\-im-e-bpw ap-ºv {]h¿-Øn-®n-cp-∂ {]-tXy-I sI-´n-

3

S-Øn-em-Wv ar-K-kw-c-£-W hIp-∏n-s‚ Io-gn-ep-≈ _o-P-k-¶e-\ tI-{μw {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n°p-∂-Xv. h¿-j-ß-fm-bn A-S-®n´n-cp-∂ Cu sse-{_-dn sI-´n-Sw _o-P-k-¶-e-\-tI-{μw Xp-S-ßp∂-Xn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn Om-bw ]q-in an-\p-°p-]-Wn-Iƒ \-SØn-h-cn-I-bm-Wv. am-hp-¶m-en-\-Sp-Ø aq-e-°≠-Øv h¿-j-ß-fm-bn {]-h¿Øn-®p-h-cp-∂ _o-P-k-¶-e-\tI-{μ-am-Wv a-lm-I-hn ]n Ip-

™n-cm-a≥-\m-b-cp-sS kv-ar-XnIƒ \n-d-™p-\n¬-°p-∂ sh≈n-t°m-sØ hm-b-\-im-e sI´n-S-Øn-te-°v am-‰m≥ Xo-cp-am\n-®-Xv. cm-h-Wo-iz-cw am-°n-bn¬ arK-kw-c-£-W tI-{μ-Øn≥ Iogn¬ ar-Km-ip-]-{Xn {]-h¿-Øn®p-h-cp-∂p-≠v. C-Xn-\v ]p-d-sabm-Wv am-hp-¶m-en¬ ]-ip-°ƒ°v _o-P-k-¶-e-\w \-S-Øm-\p≈ {]-tXy-I bq-\n-‰v {]-h¿-Ø\w Xp-S-ßn-b-Xv.

sX-∂m-Wv ]-cm-Xn. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-°v Xm-ak ÿ-e-sØ-Ip-dn-®pw Pm-Xnsb Ip-dn-®pw hy-‡-am-bn t_m[y-s∏-´m-Wv Xm-eq-°v Hm-^nknte-°v dn-t]m¿-´v \¬-Ip-∂-Xv. F-∂m¬ kv-Iq-fn¬ ]Tn-® k¿´n-^n-t°-‰v lm-P-cm-°-W-sa-∂v \n¿-tZ-in-®m-Wv ]-e-sc-bpw Xncn-®-b-°p-∂-Xv. kv-Iqƒ ]T-\w \-S-Øm-Ø {]m-b-am-b-h¿-°pw

a-‰pw C-Xp-aq-ew k¿-´n-^n-°-‰v e-`n-°m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv. ]-≠v Im-e-ß-fn¬ kv-Iqƒ t]m-epw \n-e-hn-en-√m-Xn-cp-∂ ae-tbm-c-ta-J-e-bn¬ \n-∂v FØp-∂-h-cm-Wv F-sd _p-≤n-ap´p-∂-Xv. In-tem-ao-‰-dp-Iƒ Xm≠n Pm-Xn k¿-´n-^n-°-‰n-\v th≠n F-Øp-∂-h-sc-bm-Wv hn-hn[ Im-c-W-߃ ]-d-™v Xn-cn-®b-°p-∂-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: _m-hn-°-c ip-≤-P-e ]-≤-Xn-°m-bn \n¿-an-°p∂ ÿn-cw X-S-b-W-bp-sS 42 i-X-am-\w ]-Wn-Iƒ ]q¿-Øo-Icn-®-Xm-bn P-\-tk-N-\ hn-`m-Kw F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\ob¿ hn-h-cm-h-Im-i-{]-Im-cw \¬-In-b dn-t]m¿-´n¬ hy-‡am-°n. F-∂m¬ I-gn-™ P-\p-h-cn-bn¬ \¬-In-b dn-t]m¿´n¬ 19.-38 i-X-am-\w \n¿-am-W {]-hr-Øn ]q¿-Øn-bm-°n-b-Xmbm-Wv hy-‡-am-°p-∂-Xv. C-Xv P-\-ß-sf hn-Vn-I-fm-°m-\p-≈ P-e-tk-N-\ h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-cp-sS \o-°-am-sW-∂v Im-k¿-tIm-Uv ]o-∏nƒ-kv t^m-dw tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. hn Un tPm-k-^v A-[y-£X-h-ln-®p. {]-^. Sn kn am-[-h-∏-Wn-°¿, {]-^. hn tKm-]n-\mY≥, sI hn Ip-am-c≥, hn c-ho-{μ≥ ]n-≈, tUm. kn-Pn≥-Ipam¿, Fw F k-em-lp-±o≥, ]n N-{μ-tam-l≥, F sI \m-b¿ kw-km-cn-®p.

^-−v ti-J-c-W-hpw A-\p-tam-Z-\-hpw Xr-°-cn-∏p¿: Iq-te-cn ap-≠y t£-a-Im-cy-k-an-Xn-bp-sS ^-≠v ti-J-c-W-hpw I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n-bn¬ \n-∂p c-k-X-{¥Øn¬ dm-¶v t\-Sn am-ÿ _n-cp-Zw I-c-ÿ-am-°n-b ]n hn k_n-\-sb A-\p-tam-Zn-°¬ N-S-ßpw \-S-∂p. Iq-te-cn ap-≠y \-μ-\w Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ {io cm-a-hn-√yw I-g-Iw A-¥n-Xn-cn-b≥ Sn hn Ip-™n-cma≥ ^-≠v ti-J-c-W D-Zv-Lm-S-\-hpw Sn hn sN-dn-b-ºp h-S-°-d®≥ A-\p-tam-Z-\-hpw sI hn tKm-hn-μ≥ I¿-an Im-jv A-hm¿Upw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. sI Ip-™n-Ir-jv-W≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. h¬-k≥ ]n-en-t°m-Sv {]-`m-j-Ww \-S-Øn. `m-kv-Ic≥ ]-Wn-°¿, F hn ]-fl-\m-`≥, ]n hn \m-cm-b-W≥, hn ]fl-\m-`≥, sI X-ºm≥, ]n hn c-Lp-\m-Yv- kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-03-18  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-03-18