Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

Pp-ap-A-bv-¡nsS kw-LÀ-jw; H-cmÄ-¡v sh-t«-äp, ]-Ån koÂ-sN-bvXp

hntij§Ä

Im-´-]p-cw C-¶v Øm-\-ta¡pw ho-cm-Pv-t]-´: IpS-Iv Pn√m kwbp-‡ Jm-kn-bm-bn Im-¥-]pcw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kveym¿ C-∂v ÿm-\-ta¬-°pw. cm-hnse 9.30\v sIm-≠-t¶-cn A-–p√ k-Jm^v Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°p-∂- N-S-ßn¬ Pn√-bn-se 60 a-l√p-I-fn-em-Wv ss_A-Øv sN-øp-∂Xv. D-adp¬ ^m-dq-Jv X-߃ s]mtkm´v, B-‰t°m-b X-߃ Iptºm¬, P-Av-^¿ B-‰t°m-b X-߃ kw-_-‘n-°pw.

_n ]n ^m-dq-Jv A-\p-kv-a-c-Ww I-Æq¿: ap-\n-kn-∏¬ ap-kvenw eo-Kv I-Ωn-‰n _n ]n ^m-dq-Jv A-\p-kv-a-c-Whpw {]m¿Y-\m k-Zkpw \-SØn. kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v hn sI A–p¬ Jm-Z¿ aue-hn D-Zv-LmS\w sN-bvXp. {]-knU‚ v kn k-ao¿ A-[y-£-X h-ln®p. hn ]n hº≥, A-ivd-^v _w-Km-fn saml√, sI ]n Xm-ln¿, Sn F X߃, tUm. ]n hn d-low, ]n sI C-kv-a-Øv, ap-kv-en-lv aTØn¬, A¬-Øm-^v am-ßmS≥, sI Fw iw-kp-±o≥, sI ]n A–p -emw, ap-l-ΩZ-en I-Sembn, km-Zn-Jv Gg-c, _n hn A-–p¿ d-lv-am≥, bp \n-km¿, sI F-kv A-iv-d^v, I-f-Øn¬ k-eow, km-ZnJv sF-‰-I-Øv, ]n I-_o¿, ap-\o¿ sF-t°m-Sn®n, kn-bm-Zv X-߃, sI iw-ko¿, sI ]n C-kv-am-Cu¬ lmPn, Fw sI an¿-km≥, ]n i-°o-_v kw-_-‘n®p. {]-m¿Y-\m k-Z-kn-\v kn-‰n Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-Øo-_v ]n A–p-∂m-kn¿ aue-hn t\-XrXzw \¬In. P-\-d¬ sk-{I´-dn Sn sI \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.

Sn.Sn.C-amÀ-¡v aÀ-±\w; bm-{X-¡mÀ ]n-Sn-bn ]-ø-∂q¿: s{S-bn-\n-¬ Sn°-‰v ]cn-tim-[-\- \-S-Øp-∂-Xn-\n-sS bm-{X-°m-c≥ Sn°-‰v F-Iv-km-an\¿-am-sc a¿-±n®p. C∂-se cm-hnse 11Hm-sS sN-ss∂˛aw-K-em]p-cw sa-bn-en-em-Wp kw-`hw. I-Æ-]p-c-Øpw ]-g-b-ßm-Sn-°pw C-S-bn¬ bm-{X-°m-cp-sS Sn°-‰v ]cn-tim-[-\-°n-sS-bm-Wv tImgn-t°m-Sv sh-kv-‰v ln-¬ kz-tZ-in B¿ tKm-]n-\m-Yv a¿-±n-®Xv. Sn°-‰v tNm-Zn-®-Xn-\v Sn.Sn.Cbp-am-bn hm-t°-‰-Øn-te¿-s∏Sp-Ibpw ]cn-tim-[-\ kv-Izm-Unse Aw-Kam-b hS-I-c kz-tZ-in l-co-{μ-\m-Yn(57)s\bpw I-Æq¿ kz-tZ-inbm-b P-b-N-{μ-s\(54) s\-bpw a-¿±- n-°p-Ib - m-bn-cp∂p. ]ø-∂q¿ sd-bn¬-th tÃ-j-\n¬ h-®v tKm-]n-\m-Yn-s\ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n-°m≥ {i-an® tlmw Km¿-Un-s\bpw C-bmƒ a ¿-±n-®p. ]-ø∂ - q¿ t]m-en-sk-Øn C-bm-sf I-k‰-v U - n-bn-se-SpØp. a¿±-\t- a-‰ Sn.Sn.C-amcm-b l-co-{μ-\mY-s\bpw P-bN - {- μ-s\bpw B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. sd-bn¬th t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In.

8 am¿®v 2014 i\n

F-cp-am-Sv aJmw D-dq-kn-s‚ k-am-]-\ k-tΩf-\w Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

F-cp-am-Sv aJmw D-dq-kv k-am-]n-¨p ho-cm-Pv-t]-´: H-cm-gv-N \o-≠p-\n∂ F-cp-am-Sv a-Jmw D-dq-kv B-bnc-°-W-°n-\v hn-izm-kn-I-ƒ AWn-\n-c-∂ {]m¿-Y-\m kw-K-atØm-sS k-am-]n-®p. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv -eym¿ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. tem-I-Øv Ckvv-emw hym-]n-®-Xv a-lm-flm-°fp-sS k¬-°¿-a-߃ sIm-≠msW-∂v A-t±-lw ]-d-™p. bp-

≤w sIm-≠pw {]-tem-`-\-߃ sIm-≠p-am-Wv C-kv -emw h-f¿∂-sX-∂v {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xv sX‰n-≤m-c-W-bp-sS ^-e-am-bm-Wv. a-X-Øn-s‚ kv-t\-l k-tμ-i߃ {]-N-cn-∏n-t°-≠-Xv Im-eL-´-Øn-s‚ B-h-iy-am-Wv. H-cp-at- bm-sS I-gn-bp-∂ a-l√ - pI-fn¬ On-{Z-X h-f¿-Øn sF-Iyw X-I¿-°p-∂-h-sc a-l-√v t\-XrXzw I-cp-Xn-bn-cn-°W - s - a-∂pw Im-

¥-]p-cw ]-d-™p. A-–p¬ ip°q¿ k-A-Zn A-[y-£-X h-ln®p. d-jo-Zv ssk-\n Im-an¬ k-Jm^n I-°n-s©, ]n Fw D-kva - m≥ lm-Pn, sI F ap-lΩ - Z- e - n lm-Pn, jm-Zp-en lm-Pn, Jm-Z¿ lm-Pn, køn-Zv km-enw X-߃, hm-en-_v kJm-^n, tIm-bΩ - X-߃, sI Fw am-b≥, ]n ssh sam-bv-Xo≥ Ip™v, A-id -v ^ - v Pu-lc - n, th-ßc _m-^-Jn X-߃ kw-km-cn-®p.--

Im-k¿-tIm-Uv: am-Wn-aq-e Pp-ama-kv-Pn-Zn¬ F.]n.--˛-C.sI. -hn-`mKw kp-∂n-Iƒ -X-Ωn-ep-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ H-cmƒ-°v sht´-‰p. \m-ep-t]¿-°p ]-cn-°v. C.sI. hn-`m-Kw kp-∂o {]-h¿-ØI-\pw Fkv.ssh.Fkv. Ip-‰nt°m¬ ]-©m-b-Øv {]-knU‚pw eo-Kv t\-Xm-hp-am-b A–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn(40)°m-Wv Xe-bv-°p sh-t´-‰-Xv. C-bm-sf Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. F.]n. hn-`mKw {]-h¿-ØI - c - m-b am-Wn-aq-eb - nse Fw l-ao-Zv(48), Pm-^¿(20), ]n Fw l-ao-Zv(45), \u-^¬(21) F-∂n-h¿-°p ]-cn-t°-‰n-´p-≠v. C-h-sc sN-¶-f C.--sI. \m-b\m¿ B - i - p-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. C-∂s - e D-®b - ° v- v Pp-ap-A JpXp-_ {]-`m-jW - Ø - n-\n-sS ]-≈n°-I-Øv C-cn-°p-tºmƒ ]n-d-In ¬ \n-s∂-Øn-b \m-ep-t]¿ h-Snhmƒ sIm-≠v sh-´n-∏c - n-t°¬-∏n°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-∂v B-ip-]-

X-e-bv°p sh-t´-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ A-–p¬-Jm-Z¿-lmPn {Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ A-–p¬-JmZ¿- ]-d™ p. F-∂m¬ Pp-ap-A JpXp-_-bv-°n-sS H-cp kw-Lw C.-sI. hn-`m-Kw {]-h¿-ØI - ¿ X-ßsf B-{I-an-°p-Ib - m-bn-cp-∂p-sh∂v F.]n. hn-`m-Kw B-tcm-]n-®p.

I-Sm-izm-k I-½o-j-³ Xo-cp-am-\w sshIp¶p; aÂky-s¯m-gn-em-fn-IÄ I-S-s¡-Wn-bn X-et- »-cn: kw-ÿm-\ a¬-kysØm-gn-em-fn I-Sm-izm-k I-Ωoj≥ Xo-cp-am-\w- ssh-Ip-∂X - p Imc-Ww Xo-ct- Z-is - Ø a¬-ky-sØmgn-em-fn Ip-Spw-_ß - ƒ I-Ss - °-Wnbn¬. 2000Øn¬ tI-cf - Xo-cØ - v B-™p-ho-inb kp-\m-an-bm-Wv a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Is - f _m-¶pI-fp-sS I-Ss - °-Wn-bn¬ ho-gØ -v nb-X.v {]-Ir-Xn t£m-`s - Ø Xp-S¿∂p-≠m-b Zp-cn-Xw ]-cn-lc - n-°m≥ hn-hn-[ _m-¶p-If - n¬-\n-∂pw [-\Im-cy ÿm-]\ - ß - f - n¬ \n-∂p-ambn Hm-tcm-cp-Øc - p-sS-bpw km-ºØn-I ÿn-Xn-°\ - p-kc - n-®v hm-bv]-Iƒ \¬-In-bn-cp-∂p. tI-{μ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\{- ]Im-cw kp-\m-an _m-[n-Xs - c k-lmbn-°m≥ \¬-Ip-∂ ^-≠v D-]tbm-Kn-®m-bn-cp-∂p hm-b] -v m hn-Xc - Ww. k-lI - c - W - , tZ-ik - m¬-IrX _m-¶p-If - pw [-\I - m-cy ÿm-]\-ßf - pw sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b Xp-Ib - m-Wv a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ-°v hm-bv] - b - m-bn hn-Xc - W - w

sN-bvX - X - v. C-Øc - Ø - n¬ hn-Xc - Ww sN-bX -v hm-b] -v b - n¬ 75,000 cq] I-Sm-izm-k I-Ωo-j\ - pw _m-°n Xp-I hm-bv] - kzo-Ic - n-®h - ¿ Xo¿∏m-°p-Ib - p-am-Wv sN-tø-≠X - .v 14 h¿-jw- sIm-≠v ]-en-iI - q-Sn hm-b] v- m Xp-Ib - p-sS F-{X-tbm a-Sßv h-ep-Xm-bn. Xo-ct- Z-i a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ-°v hn-hn-[ Ime-bf - h - p-If - n¬ \¬-In-b hm-b] v- Iƒ Xn-c® - S- h - n-\v ]-ca - m-h[ - n {i-an°p-∂ L-´Ø - n-em-Wv kp-\m-an Ch-cp-sS Po-hn-XØ - n¬ I-cn-\n-g¬ ho-gv-Øn-b-Xv. kp-\m-an-Øn-c-bpsS Xm-fih - Ø - n¬ sXm-gn-em-fnI-fp-sS h-≈w, t_m-´v, h-e, Dƒs∏-sS-bp-≈ a¬-ky _-‘\ - D-]I-cW - ß - ƒ ]q¿-Wa - m-bpw X-I¿°-s∏-´n-cp-∂p. hm-bv] - m Xn-cn-®S- hv F-∂X - v C-hc - p-sS Po-hn-XØ - nse tI-he - w kz-]\ v- w am-{X-am-bn am-dp-I-bpw sN-bv-Xp. Cu L-´Øn-em-Wv hm-b] v- m Xn-c® - S- h - n-\mbn hn-hn-[ _m-¶p-Iƒ hm-b] v- s - bSp-Øh - ¿-°v t\m-´n-kqw a-‰v \-S] - -

Sn-If - pw B-cw-`n-®X - v. 2000 ap-X¬ 2014 h-sc-bp-≈ Ime-bf - h - n¬ c-≠p ap-∂W - n-Iƒ tIc-fw am-dn-am-dn `-cn-®n-´pw a¬-kysØm-gn-em-fn-If - p-sS hm-b] -v m Ip-cp°v ]-cn-lc - n-°m≥ bm-sXm-cp \-S] - Sn-bpw kzo-Ic - n-®n-´n-√. X-et- »-cnbn¬ am-{Xw \q-dp I-W° - n-\v a¬ky-sØm-gn-em-fn Ip-Spw-_ß - f - mWv {]-Xn-k‘ - n-bn-em-bX - .v 10,000 cq] am-{Xw hm-b] v- s - b-Sp-Øh - ¿ e£-ßf - m-Wv C-t∏mƒ A-S® - p-Xo¿°m-\p-≈X - v. {]m-Ya - n-I k-lI - c - W _m-¶p-If - n¬ \n-∂p hm-b] v- sb-Sp-Øh - ¿-°v ]-en-i, Iq-´p-]e - ni, ]-ng- ∏ - e - n-i F-∂n-h H-gn-hm-°n 75000 cq-]b - p-sS I-Sm-izm-k Xp-Ibpw I-gn-®v _m-°n h-cp-∂ Xp-I Xncn-®p-\¬-In-bm¬ a-Xn-sb-∂p Xocp-am-\s - a-Sp-sØ-¶n-epw tZ-ik - m¬Ir-X _m-¶p-Iƒ H-cp \-bm ss]-kbp-sS C-fh - v t]m-epw hm-b] -v s - b-SpØ-h¿-°v A-\p-hZ- n-°p-∂n-√. C°m-eb - f - h - n¬ ap-gp-h\ - m-bpw tem¨ hn-jb - w \o-´n-s°m-≠p

{]n³-kn-¸-ensâ Nq-cÂ{]-tbmKw; kv-IqÄ _-kv ssh-Zyp-Xn-¯q-Wn-en-Sn¨p hn-ZymÀ-Yn B-ip-]-{Xn-bnÂ

t]m-hp-Ib - m-Wv sN-øp-∂X - v. kwÿm-\ k¿-°m¿ C-Xv kw-_‘ - n®p tZ-io-b _m-¶v D-∂X - c - p-am-bn hnj-bw N¿-® sN-bs -v X-¶n-epw tam-dt´m-dn-bw F-∂ ]-Xn-hv km-t¶-Xn-IXz-Øn ¬-s∏-Sp-Øn {]-i\ -v w A-\¥-am-bn \o-´p-Ib - m-Wp sN-bX -v X - .v t\-c-sØ D-≠m-bn-cp-∂ samtdm-t´m-dn-bw Im-em-h-[n 2014 P\p-h-cn H-∂p-ap-X¬ 2014 Un-kw_¿ 31 h-sc Zo¿-Ln-∏n-°m≥ a¬-ky-sØm-gn-em-fn I-Sm-izmk I-Ωo-j≥ ip-]m¿ sN-bv-Xn-´p≠v. hn-hn-[ [-\-Im-cy ÿm-]-\ß-fn¬ \n-∂pw kz-Im-cy ]-W-anS-]m-Sv ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw 2007 Un-kw-_¿ 31 h-sc hm-bv-]sb-Sp-Ø-h¿-°m-Wv I-Sm-izm-k I-Ωo-j≥ B-\p-Iq-eyw e-`n-°pI. C-Xv kw-_-‘n-® ]-I¿-∏v ^nj-do-kv U-b-c-Iv-S-td-‰v kw-ÿm\-sØ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ-°v A-b-®p-sIm-Sp-Øn-´p-≠v. Xm¬°m-en-I tam-d-t´m-dn-bw F-∂ km-t¶-Xn-I-Xzw A-\-¥-am-bn

\o-´n-s°m-Sp-°p-tºm-gpw a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ- I-S-s°-Wnbn¬ \n-∂p c-£-s∏-Sm≥ h-gn-bn√m-sX D-g-ep-I-bm-Wv. s]-cp-Ip∂ ]-en-i-bn¬ C-f-hv A-\p-h-Zn°n-s√-∂ tZ-io-b _m-¶p-I-fp-sS \-n-em-]-m-Sn-s\m-∏w _m-¶v D-tZymK-ÿ¿ ho-Sp-I-fn¬ I-b-dn `o-jWn-bpw B-cw-`n-®n-´p-≠v. kp-\m-an-°p tI-{μ k¿-°m¿ A-\p-hZ- n-® tIm-Sn-°W - ° - n-\v cq] ]-eX - pw h-Ia - m-‰n sN-eh - v sNøp-∂X - n¬ X¬-]c - m-b k¿-°m¿ a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS I-S_m-[y-X kp-\m-an ^-≠v D-]t- bmKn-®v _m-¶p-Iƒ-°v \¬-In ]-cn-lcn-°m-hp-∂t- X-bp-≈p. ]-t£ AXn-\v H-cp cm-{„o-b Xo-cp-am-\w A\n-hm-cy-am-W.v I-kX -v q-cn cw-K≥ dnt]m¿-´n¬ Xn-cp-Øpw t`-Z-K-Xnbpw B-hi - y-s∏-´v cm-{„o-b ]m¿´n-Iƒ \-SØ - p-∂ Xo-{h k-Ω¿-±w a¬-ky-sØm-gn-em-fn-I-fp-sS I-Ss°-Wn ]-cn-lc - n-°m≥ D-≠m-hmØ-Xv kw-ib - m-k] -v Z- a - m-W.v

C-cp-hn-`m-K-߃ A-h-Im-iØ¿-°w D-∂-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v am-Wn-aq-e J - n-f¿ Pp-am-ak - P v- nZn¬ Nn-e a-[y-ÿc - p-sS t\-Xr-XzØn¬ H-cp sh-≈n-bm-gN v- C.--sI. hn-`m-KØ - n-se J-Øo-_pw A-Sp-

bph-Xnsb N-hn-«n-s¡m-¶ tI-kn `À-¯m-hv A-d-kv-än ap-t≈-cn-b: Im-d-Up-° ]n-≠n-ss° tNm-Ø-aq-e-bn-se Fw kp-[(46)bp-sS a-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v `¿-Øm-hv t_-_n A-K-Ãn-s\ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. a-Zy-]n-®v ho-´n-seØn `m-cy-sb A-Sn-®p-ho-gv-Øn- s\-©n¬ N-hn-´n-bm-Wv sIm-es∏-Sp-Øn-b-sX-∂v A-d-Ãn-em-b {]-Xn t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™p. I-gn-™ A-©n-\v ssh-Io-´m-Wv kp-[-bp-sS ar-X-tZ-lw ho-´n-\v k-ao-]-sØ sh-≈w-h-‰n-b Nm-en¬ Po¿-Wn-® \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. `m-cy-sb a-cn-® \n-e-bn¬- Im-W-s∏-s´∂m-Wv `¿-Øm-hv B-Zyw t]m-en-kn¬ hn-h-c-a-dn-bn-®-Xv. ]n-∂oSv \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv sIm-e-]m-X-I-am-sW-∂v sX-fn-™-Xv. tIm-´-bw kz-tZ-in-bm-b t_-_n A-K-kv-‰n≥ aq∂ph¿-jw ap-ºm-Wv kp-[-sb hn-hm-lw sN-bv-X-Xv.

l-¡ow h[w: {]-Xn-tj-[w i-Iv-X-am-hp-¶p ]-ø-∂q¿: sIm-‰n-bn-se a-Zv-d-km Po-h-\-°m-c≥ l-°ow Zp-cql-km-l-N-cy-Øn¬ a-cn-® kw-`-h-Øn¬ {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-S-mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[w hym-]-I-am-hp∂p. ]-ø-∂q-cn-sebpw ]-cnk-c {]-tZ-i-ß-fn-sebpw A-º-tXm-fw al√v {]-Xn-\n-[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø au-\-Pm-Ybpw s]mXp-tbm-K-w C∂-se \-S-Øn. \qdpI-W-°n-\m-fp-Iƒ ]-s¶-SpØp. k-ap-Zm-sbØbpw al√v I-Ωn-‰n-sbbpw kw-i-b-Øn-s‚ \n-g-en¬ \n-¿-Øn-bp≈ t]m-en-kn-s‚ ap≥-hn-[n A-h-km-\n∏n-°-W-sa∂pw b-Ym¿-Y {]-Xn-Iƒ B-cm-bmepw F-{Xbpw s]-s´-∂v \n-b-a-Øn-\v ap-∂n¬ sIm-≠ph-c-W-sa∂pw kw-bp‡ P-amA-Øv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏´p. s]m-Xp-tbm-Kw Pn√m {]-knU‚ v a-e-b-Ω A-_q-_-°¿ _mJ-hn D-Zv-Lm-S-\w -sNbvXp. kn-dm-Pp-±o≥ Zm-cn-an I-°m-Sv ap-Jy{]-`mj-Ww \-SØn. sI ]n ]n X߃, lw-k lm-Pn kw-km-cn®p.

tc-J-I-fnÃm¯ 11 e-£w cq-]-bp-am-bn bp-hmhv A-d-ÌnÂ

_-Zn-b-Up-°: hn-Zym¿-Yn-If - p-amX-et- »cn: {]n≥-kn-∏e - n-s‚ bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ kz-ImNq-c¬ {]-tbm-K-Øn¬ ]-cncy kv-Iqƒ _-kv \n-b-{¥-Ww t°-‰ hn-Zym-¿Y - n B-ip-]{- Xhn-´v kv-Iq-´-dn-epw, Im-dn-epw C-Sn- Im-k¿-tIm-Uv: a-Xnbm-b tc-Jn-bn-¬. ]p-t∂m¬ am-°q´® ti-jw ssh-Zyp-Xn Xq-Wn-en- I-fn√mØ 11 e-£w cq-]-bp-amsØ Aar-Xm kv-Iq-fnse Sn-®p \n-∂p. C-∂-se cm-hn-se bn bp-hm-hns\ t]m-enkv A-dF´mw X-cw- hn-Zym¿-Ynbmb 10HmsS _-Zn-b-Up-° Su-Wn-em- Ãv sN-bv-Xp. I-ºm¿ kz-tZ-in apl-Ω-Zv i-co-^m-Wv A-d-Ãn-em-bs]-cp-¥m-‰n¬ ln¬-hyqWv A-]-I-Sw. hn¬ \-tcm‚hn-S A-£30Hmfw hn-Zym¿-Yn-I-fp-am-bn Xv. ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Uv ]-cnbv(13)°mWp CS-Xv ssIt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ _-kv \n-b- k-c-Øv \n-∂m-Wv c-l-ky-hn-hØ-≠b - n¬ ]-cn-t°-‰X - v. hn- B-ip-]{- Xn-bn¬ I-gn-bp∂ A£-bv {¥-Ww hn-´v Un-ssh-Ud - n¬ C-Sn- c-sØ-Øp-S¿-∂v C-∂-se D-®Zym¿-Yn X-e-t»-cn P-\-d¬ °p-Ib - pw tdm-Uc - n-In¬ \n¿-Øn- tbm-sS F-kv.-]nbp-sS Io-gn-epB-ip-]{- Xn-bn-¬ Nn-In¬-kb - n-emWv. hm¿jn-I ]co-£ F-gp-Xp-∂- bn-´n-cp-∂ ss_-°n-epw Im-dn-epw ≈ jm-tUm t]m-enkv kw-Lw Xn-\n-sS H - m-^n-kn¬ hn-fn-∏n-®m-Wv Nq-c¬ h-Sn sIm-≠v {Iq-ca - m-bn A- C-Sn-® ti-jw k-ao-]s - Ø ssh- A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Sn-®s - X-∂v hn-Zym¿Yn ]-d™p. Zyp-Xn Xq-Wn¬ C-Sn-®p\n¬-°p-I]n-Sn-Iq-Sn-b t\m-´n¬ 500s‚ ¢m-kn¬ s]≥-ss{U-hv sIm-≠p-h∂ - p F-∂v Ip-‰s - ∏-Sp-Øn I-gp- bpam-bn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ X- H-cp I-≈-t\m-´v I-s≠-Øn-b-XmØn-\v ]n-Sn-®v X-≈p-Ibpw ]co-£ F-gp-Xp-∂X - n-\n-sS C-Sbv° - n-sS Hm- e-\m-cn-gb - ° v- m-Wv ]-cn-t°¬-°m- bn t]m-en-kv ]-d-™p. Ip-g¬∏^n-kn-te-°v hn-fn-∏n-®v t{Zm-ln-°p-Ibpw sN-bX -v X - m-bn A-£b - n-s‚ sX c-£-s∏-´-Xv. kw-`-h-Øn¬ Ww hn-X-c-Ww sN-øp-∂ kw-L- p-sS ho-´n¬ Iw-]yq-´¿ - C√mØ-Xn- ss{U-h¿-s°-Xn-tc _-Zn-b-Up- Øn-se Im-cn-b-dm-Wv A-d-Ãn-emC-cn-°q¿:tlm-´e - n-\p k-ao]-Øv amXv k¬-abpw ]-d™p. X-ßf - y-an-s√-∂mWv c-£n-Xm-hv ]-d-bp-∂Xv. ° t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.b-sX-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. s]m-Xp-hg- n-bn¬ h-®v I-©m-hv hn- \m¬ s]≥-ss{U-hn-s‚ B-hi ¬-°p-∂-Xn-\n-sS ]n-Sn-bnem-b a[y-h-b-kvI-s\ dn-am≥Uv sNbvXp. I-eym-Sv ]m-‰° - ¬ cm-hm-cn∏m-Øv lu-kn¬ B¿ ]n A-_q_-°-dn-s\(60)bm-Wv I-gn-™ Znh-kw C-cn-°q¿ Fkv.sF. sI kp-[m-Ic-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv kw-Lw A-dk - ‰ -v v sN-b-v XXv. k¿-ho-kv k-lI-cW - _m¶n-\p k-ao]-sØ tIm¿-W¿ tlm-´-en-\v ]-cn-kc-Øv h-®v I©m-hv hn¬-∏\ - \-SØ - p-∂X - n-\nsS bp-hi - – - w I-em kmw-kI -v mcn- q¿: \m-Sy-hpw \-S\ - h - pw ]mI tI{μw {]-h¿-ØI - ¿ XS-™p ]-ø∂ h-®v t]m-en-kn¬ G¬-∏n-°p-I- ´p-am-bn A-©mw-\m-fn-se-Øn-b bm-bn-cp∂p. C-bm-fn¬ \n-∂v 65 bu-h-\ I-em-am-am-¶-Øn-\v C∂p Xn-c» - o-e. I-Æq¿ k¿-hI - e - m{Kmw I-©m-hv ]n-Sn-s®-SpØp. - Ø - n¬ 86 CI-Æq¿ ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kt-v {S- im-em I-tem¬-kh ‰v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m°n-b {]- \-߃ ]q¿-Øn-bm-b-t∏mƒ 156 Xn-sb 14 Zn-h-k-tØ-°v dn-am‚ v t]m-bn‚p-am-bn B-Xn-tY-b¿ Xs∂-bm-Wv H-∂mw ÿm-\Ø - v XpsN-bX -v p. S-cp-∂X - v. 106 t]m-bn‚p-am-bn X-fn- A-ar-Xc - mPv˛ln-μn Xn-c°-Ym cN-\ (C.sI.F≥.Fw. K-h. tImf-Pv F-tf-cn-Ø´v, Im-k¿-tImUv), se∏-dº - v k¿-kø - n-Zv tIm-fP - v c-≠mw an tXm-akv˛Cw-•o-jv \mS-Iw an-I® - \-Sn (tUm¨-t_mkvt- Im, A-ßm-Sn-°S- hv), ]n B¿ tdm-j\ -v ˛lnÿm-\Ø - pw 100 t]m-bn‚p-am-bn μn \mS-Iw an-I® - \Sn (]n-em-Ød tIm˛Hm-]t- d-j≥- tIm-fPv), Fw {io-Z˛ln-μp-ÿm-\n kw-KoXw (IIm-™ß - m-Sv s\-lvd - p tIm-fP - v aq- Æq¿ Ir-jW -v t- a-t\m≥ kva - m-cI - h-\n-Xm tIm-fPv), sk-\n¬ ap-lΩ - Zv˛Cw-•o-jv \mS-Iw an-I® - \S≥ ∂mw-ÿm-\Ø - p-am-Wv. (F-k.v F≥ tIm-fP - ,v I-Æq¿),Sn k-\¬ Ip-am¿˛ln-μn \mS-Iw an-I® - \S≥ (ap-∂m-Sv ]o-∏nƒ-kv tIm-fPv) Im-k¿-tIm-Uv: kv-s]b¿ ]m¿Sv-kv I-S Ip-Øn-Øp-d-∂v H-t∂Im¬ e£w cq-]bp-sS D-]I-c-W]-ø∂ - q¿: I-tem¬-kh - th-Zn-bn- tPm-bn-bpw A-km-an¬ \n-∂m-Wv ߃ tam- n-se-Øn-bX - .v kw-LØ - nse ]-›m-Xy kw-Ko-XØ - n-\v Xm- tIm-fP „n-® tI-knfw ]-I¿-∂v D-Øt- c-¥y≥ I-eI - m- se Kn-‰m-dn-k‰-v m-Wv A-tPm-b.v ssase {]-Xn- Ac≥-am-sc-Øn-bX - v Iu-Xp-Ia - m-bn. °nƒ sk-¥n¬ F-∂ A-cp-Wmd-Ãn¬. I¿- nC-cn-´n A-ßm-Sn-°S- h - v tUm¨- N¬ kz-tZ-in-bm-Wv kw-LØ Wm-SI - ]pt_m-kvt- Im tIm-fP - n-se A-©v s‚ ]m-´p-Im-c≥. a-Wn-∏q-cn-¬ \nØq¿ Ip-d - m-Wv I - q-´hn-Zy¿-Yn-If - m-Wv D-Øt- c-¥y-bn s∂-Øn-b ssh-Im-∏n-eb kz-tZ-in ¬ \n-∂p I-tem¬-kh - th-Zn-bn¬ Øn-se G-I D-Øt- c-¥y-°m-cn. ^m-dq-Jv F- D-a¿-^m-dqJv tIm-tf-Pn-se Fw.--kn.--sP. hnam-‰p-cb - ° v- m-s\-Øn-bX - v. ]m-›m∂ D-a¿ ^mZym¿Yn-bm-Wv ssh-Im-∏n-e. Fw.-Xyk wK oX Ø n\ v CuW h pw Xmdq-Jv Akn.-s P. hn-Zym¿-Yn-bm-b ta-Lmfh pw \¬I p∂ Km\ ß ƒ ]mS n _p(30)hne-b kz-tZ-in-bm-b ^pƒ-Ãm¿C-h¿ k-Z - n-s\ Io-gS- ° - n. s\-bm-Wv A-dà - v sN-bX -v X - .v tIm-fP - n-se _n.F. Cw-•o-jv sh-em-Wv Hm¿-Km≥ hm-bn-°p-∂2012 sa-bn¬ \p-≈n-∏m-Sn-bnhnZ ym¿Y nbm-b bmw-Kn A-kw kz- Xv. kw-L-Øn-se G-´p-t]-cn¬ se sP.-sP. Sqƒ-kv I-S Ip-ØntZ-in-bm-W.v tIm-tf-Pn-se _p-≤a- - hn-\-bm-]o-‰¿, sP-bnw-kv tXm-aØp-d-∂v c-≠v sa-jo-\p-Iƒ, kvX- hn-izm-kn Iq-Sn-bm-Wn-bmƒ. Fw.-- kv, Pn≥-kv tXm-a-kv F-∂n-h¿ as]-b¿ ]m¿-Sv-kp-Iƒ Xp-S-ßn F-k.vU -- ª - yq. hn-Zym-¿Y - n-bm-b A- e-bm-fn-I-fm-Wv.-1,29,700 cq-]-bp-sS km-[-\-߃ tam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v. a-s‰m-cp tam-j-W-hp-am-bn _‘-s∏-´v I¿-Wm-S-I t]m-en-kv ]-ø∂ - q¿: ho-Wh - m-b\ - b - n¬ Xp- k-b≥-kv tIm-fP - n-se H-∂mw-h¿A-d-kv-‰v sN-bv-X {]-Xn-sb I-ÃS¿-®b - m-bn c-≠mw X-hW - b - pw l j Fw.-tImw. hn-Zym¿-Yn-bm-b l Un-bn¬ hm-ßn A-d-Ãv tc-J- l¿-jm In-tjm¿˛ho-W(Nn≥-a-b B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv ¿-jm In-tjm-dn-\v H-∂mw-ÿm- ¿-j ¢m-kn-°¬ kw-Ko-XØ - n¬ tIm-fPv, Nm-e) s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. \w. Nm-e Nn-∑b - B¿-Sk v- v B‚ v c-≠mw ÿm-\h - pw t\-Sn.

I-©m-hv hn¸\: a-[y-h-b-kv-I³ dn-am³UnÂ

Ø sh-≈n-bm-gN v- F.]n. hn-`m-KØn-se J-Øo-_p-w Pp-ap-A-bv°p t\-Xr-Xzw- \¬-Im≥ [m-cW - bm-°n-bn-cp-∂p. C-∂-se C.sI. hn-`m-K-Øn\m-bn-cp-∂p Jp-Øp-_ -\-S-Øm\p-≈ A-h-k-cw. C-Xn-\n-sS-bmWv kw-L¿-ja - p-≠m-bX - v. C-tXØp-S¿-∂v ]-≈n-bn¬ C-∂-se Pp-ap-A ap-S-ßn. t]m-en-sk-Øn ]-≈n ko¬-sN-bX v- p. I-gn-™ Ip-td-\m-fm-bn Jmkn-sb \n-b-an-®-Xp-am-bn _-‘s∏-´v _-¥-Sp-°, ]-Sp-∏v, am-Wn-aqe ta-J-J-e-bn¬ C-cp hn-`m-K߃ X-Ωn¬ tN-cn-Xn-cn-™ {]h¿-Ø-\-Øn-em-bn-cp-∂p. C-XmWv kw-L¿-j-Øn-\v Im-c-W-amb-Xv. B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ A-–p¬-Jm-Z-dn-s\ kw-bp-‡ Jm-kn {]-^. B-en-°p-´n ap-kv eym¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿ k-μ¿in-®p. ]-≈n-°v t]m-en-kv Im-hte¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. t_-UIw- t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-b ]Ww. C≥-sk-‰n¬ A-d-Ãnemb ap-lΩ-Zv i-co^v

hn-t\m-Zv Ip-amÀ h-[w: aq-¶p-t]À Iq-Sn A-dÌ - n ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se B¿.F-kv.-F-kv. {]-h¿-Ø-I≥ hnt\m-Zv Ip-am-dn-s\ sIm-e-s∏-SpØn-b tI-kn¬ sIm-e-bn¬ t\cn-´v ]-¶p-s≠-∂v kw-i-bn-°p-∂ aq-∂p-t]-sc ]-ø-∂q¿ kn.-sF. A-–p¿ d-lo-an-s‚ t\-Xr-XzØn¬ A-d-Ãv sN-bv-Xp. kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b I-t≠m-sØ Hm-e-°m-c≥ kt\m-Pv(26), Nn-‰m-cn-s°m-Δe - n-se ta-te-Øv h-f∏ - n¬ k-lP - ≥(38), I-t≠m-sØ h-St- ° X-e° - ¬ cRvP - n-Øv(30) F-∂n-hc - m-Wv A-dkv‰ - n-em-bX - v. C-tXm-sS hn-t\m-Zv Ip-am¿ h[-t°-kn¬ A-d-kv-‰n-em-b-h-cpsS F-Æw 12 B-bn.-

\m-Sy -\-S-\-§Ä¡v C-¶p Xn-cÈo-e B-Xn-tY-bÀ In-co-S-¡p-Xn-¸nÂ

tam-j-W-t¡-kv {]-Xn A-d-ÌnÂ

-]m-Ým-Xy kw-Ko-X-¯n-\v Xm-fw-]-IÀ-¶v D-¯-tc-´y³ I-e-Im-c³-amÀ

hoW-bn lÀ-j-bv-¡v c-−m-aqgw

Sn ]n kn-dm-Pv B‚ v Sow˛Z-^v-ap´v(]nem-Ød tIm˛-Hm-]-td-j≥ tImfPv)

amÀ-Kw-I-fn-bn \nÀ-a-e-Kn-cn-bp-sS ssP-{X-bm-{X ]-ø-∂q¿: am¿-Kw-If - n-bn¬ tXm ¬-hn-bd - n-bm-sX Iq-Øp-]d - º - v \n ¿-ae - K - n-cn tIm-fP - v ssP-{X-bm-{X Xp-Sc - p-∂p. Xp-S¿-®b - m-bn aq-∂mwX-hW - b - pw H-∂mw ÿm-\w t\-Snbm-Wv \n¿-ae - K - n-cn B-[n-]X - yw Dd-∏n-®X - v.- sk-_m-Ãy≥ km-dn-s‚ in-£-W-Øn¬ kv-t\-l-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ So-am-Wv CØ-h-W A-c-ßn-se-Øn-b-Xv.

C-S-bv-¡-bn P-b-dmw X-s¶ ]-ø∂ - q¿: \n-Xy-hpw \-Sb - n¬ CS-° sIm-´p-∂ P-b-dm-an-s\ {iocm-a\ - pw l-\p-am-\pw H-´pw a-d∂ - n√. C-S-bv-° a¬-k-c-Øn¬ H∂mw-k-Ωm-\w X-s∂-bm-Wv C°p-dn P-bd - m-an-\p e-`n-®X - v. ]n-emØ-d tIm-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pnse c-≠mw-h¿-j hn-Zym¿-Yn-bmb sN-dp-Xm-gw kz-tZ-in P-b-dmw I-c-bn-Sw N-{μ-s‚ in-£-W-Ønem-Wv C-S° - hm-Z\ - w ]Tn-°p-∂Xv. sN-dp-Xm-gs - Ø i-in-[c - ≥-˛D - j Z-ºX - n-If - p-sS a-I\ - m-Wv.

A-cp-Wn-sâ sN-−-ta-f-¯n-\v ]-¯-c-am-äv Xn-f-¡w ]-ø-∂q¿: sN-≠-ta-f-Øn¬ F t{K-tUm-sS H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b X-fn-∏-d-ºv B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tIm-f-Pn-se Acp-Wn-s‚ hn-P-b-Øn-\v ]-Ø-c-am-‰v Xn-f-°w. 14 t]¿ am-‰p-c-® sN-≠ a¬-k-cw s]m-Xp-sh an-I-® \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øn. ]s¶-Sp-Ø-h¿ F-√m-h-cpw H-∂n-s\m-∂v an-I-®p-\n-∂p. B-Zy aq∂v ÿm-\w t\-Sn-b-h-cp-sS {]-I-S-\w hn-[n-I¿-Øm-s°-f-bpw A¬-`p-X-s∏-Sp-Øn. A-Xp-sIm-≠v X-s∂ A-cp-Wn-s‚ t\-´Øn-\v Xn-f-°-ta-sd-bm-Wv. I-S-∂-∏-≈n i-¶-c≥-Ip-´n-am-cm-cpsS-bpw Nn-d-°¬ {io-[-c-am-cm-cp-sS-bpw in-jy-\m-b A-cp¨ sN-dp-∏-Øn¬ X-s∂ sN-≠ A-`y-kn-°p-∂p-≠v. C-S-bv-°bn¬ F t{K-tUm-sS c-≠mw ÿm-\-hpw t\-Sn-bn-cp-∂p. I-gn-™ aq-∂v h¿-j-am-bn k¿-h-I-em-im-em I-tem¬-k-hØn¬ sN-≠-bn¬ H-∂m-a-sX-Øp-∂ A-cp¨ l-b¿-sk-°≥U-dn Im-e-L-´-Øn-epw kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ a¬-k-cn-®n-cp∂p. Im-™n-c-ßm-s´ hn-P-b≥ am-cm¿-˛-cm-P-{io Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-b A-cp¨ ]-ø-∂q¿ hm-Zy-I-em kw-L-Øn-se Aw-Kam-Wv. A-`n-Pn-Øm-Wv G-I k-tlm-Z-c≥.

kz-c-P-Xn {]-Im-i-\w sN-bv-Xp ]-ø-∂q¿: 16m-aX - v I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-em I-tem¬-kh - Ø - n-s‚ {]-tXy-I ]-Xn-∏m-b kz-cP - X - n {]-Im-i\ - w sN-bX -v p. C-∂s - e sshIo-´v \-S∂ - N-Sß - n¬ N-e® - n-{X Xm-ch - pw ]-ø∂ - q¿ tIm-fP - n-se ]q¿h-hn-Zym¿-Yn-bpw I-em-{]-Xn-`b - p-am-b kp-_o-jv kp-[n-bb - m-Wv {]Im-i\ - w sN-bX -v X - .v tIm-fP - n-se km-ln-Xy th-Zn-bp-sS {]-kn-≤o-Ic-Wa - m-b kz-cP - X - n-bp-sS F-Un-‰¿ ]-Za -v \ - m-`≥ Im-hp-ºm-bn-bm-W.v -


{]mtZ-inIw

8 am¿®v 2014 i\n

Un.-Un.-C. Hm-^n-kv amÀ-¨v

]cn-]mSn \o-te-iz-cw Ip-ºf - ∏ - ≈ - n I-

cn-ºn¬ ssl-kI v- qƒ: ko-\nb¿ kn-‰n-k¨-kv t^m-dw Pn-√m k-tΩ-f\ - w-˛10.00 s\-√n-°´ - _m-eS- p-° X¿-_nb-Øp¬ C-kve - mw a-Zd v- k - : _Zn-bS- p-° td-©v Pw-Cø - Ø - p¬ ap-A√ - n-ao≥ I-em-ta-f˛- 9.00

Adnbn-¸pIÄ

cm-jv-{So-b¸mÀ-«n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-`m Xnc-s™-Sp-∏p-am-bn _-‘-s∏-´v Pn-√-bn-se Aw-Ko-Ir-X cm-jv{So-b∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw C-∂v ss-h-Io-´v \m-en-\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw.-

A-£-b tI-{µ-§Ä \m-sf-bpw {]-hÀ-¯n¡pw

sI.F-kv.Sn.F. Pn√m I-Ωn-‰n- Un.Un.C. Hm-^n-kn-te-°v \-SØn-b am¿-®v kwÿm-\ \n¿-hm-l-I k-an-Xn-bwKw sI hn tKm-hn-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Im-k¿-tIm-Uv: hnhn[ B-hiy-߃ D-∂-bn-®v sI.-F-kv.-Sn.F. Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A-[ym-]-I am¿-®v \-SØn. sI hn tKm-hn-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. F ]-hn-{X≥ A[y-£-X-h-ln-®p. kn Fw ao-\mIp-am-cn, kn im-¥-Ip-am-cn, Fw _m-e-Ir-jv-W≥, sI cm-L-h ≥, F sI k-Zm-\-μ≥ kw-km-cn®p. sI tam-l≥, ]n Zn-eo-]v Ipam¿, Fw sI e-kn-X, sI hn kpPm-X, Sn hn Kw-Km-[-c≥ am¿-®n\v t\-Xr-Xzw-\¬-In.

kannur/kSD

F-kv.-sI.--F-kv.-F-kv.-F-^v. k-Jm-^n-þk-A-Zn k-t½-f-\w Im-k¿-tIm-Uv: k-ak - vX - tI-cf Pw-Cø - Ø - p¬ D-ea - kq-cy≥ AkvX - a - n-°m-Ø km-{am-Py-am-sW∂p lw-k _m-^J - n- X-߃ ]-d™p. F-kv.s-- I.--F-kv.F -- -kv.F -- ^v. Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® k-Jm-^n-˛-k-A-Zn k-tΩ-f-\w ]p-Xn-b _-kv Ãm≥ Un-\v k-ao]-sØ C sI l- ≥ ap-kveym¿ \-K-dn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

s]-cp-am-ä ¨-«w IÀ-i-\-am-¡n; -A-\p-hm-Z-an-Ãm-sX sIm-Sn-a-chpw _m-\dpw Np-h-sc-gp-¯pw ]m-Sn-Ã

thm-«À¸«nI: \n-e- A-dn-bmw

{X-Øn-epw, {]-h¿-Ø\ - ß - f - n-epw am-{X-am-bn H-Xp-°n \n¿-ØW - w. a-‰v ]m¿-´n-If - p-sS t\-Xm-°≥-amcp-sS-bpw {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw s]m-Xp {]-h¿-Ø-\-hp-am-bn _‘-an-√m-Ø kz-Im-cy Po-hn-XØn-s‚ hn-hn-[ h-iß - s - f-°p-dn®v hn-a¿-in-°c - p-Xv. A-Sn-ÿm-\c - l - n-Xa - m-bt- Xm,h-fs - ®m-Sn-®t- Xm B-b B-tcm-]W-߃ D-∂b - n-®v a-‰v ]m¿-´n-Is - fbpw A-h-cp-sS {]-h ¿-Ø-I-scbpw hn-a¿-in-°p-∂-Xv H-gn-hm-°Ww. Pm-Xn-bp-sS-bpw k-ap-Zm-b-

Xn-c-sª-Sp-¸v t\m-UÂ Hm-^n-kÀ-am-sc \n-tbm-Kn-¨p

A-t]-£ £-Wn-¨p

C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI A-_v-Zp¿ d-lv-am≥-˛ ao-Un-bm B‚ v I-Ωyq-Wn-t°-j≥-kv Pn√m C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv Hm^nk¿ Iw-]yq-s´-ss-d-tk-j≥, lq-kq¿ in-c-kv-X-Zm¿ ]n -sI tim-` ˛ F-kv.-s-s-h.--C.]n. A-Uo-j-\¬ X-l-kn¬-Zm¿ i-in-[-c sj-´n-˛-sl¬-∏v sse≥, ]-cm-Xn ]-cn-lm-cw, kv-s]jy¬ X-l-kn¬-Zm¿ sI thWp- t Km- ] m- e ≥- ˛ - F - k v . Fw.- F kv. tam-Wn-‰-dn-Mv B‚ v I-ΩyqWn-t°-j≥ πm≥ F-∂n-h-scbm-Wv t\m-U¬ Hm-^n-k¿-amcm-bn \n-tbm-Kn-®-Xv.--

Øn-s‚-bpw t]-cn¬ thm-´v tNm-Zn°m≥ ]m-Sn-√. ap-kve - nw-˛ {In-kvXy≥ ]-≈n-Iƒ, t£-{X-߃, a‰v B-cm-[m-\m-eb - ß - ƒ F-∂n-h Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Nm-cW - Ø - n-\p≈ th-Zn-bm-bn D-]-tbm-Kn-°-cpXv. hy-‡n-If - p-sS A-`n-{]m-bß - fn-epw {]-h¿-Ø\ - ß - f - n-epw {]-Xntj-[w tc-J-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\mbn A-hc - p-sS ho-Sn-\p-ap-ºn¬ {]I-S-\w kw-L-Sn-∏m-°m-t\m, ]n°-‰v sN-øm-t\m ]m-Sn-√. H-cp hy‡n-bp-sS cm-jv{- So-b A-`n-{]m-btØm-Spw {]-h¿-Ø-\-ß-tfm-Spw

a-‰pw cm-jv-{So-b∏m¿-´n-Iƒ-°pw, ÿm-\m¿-Yn-Iƒ-°pw F-{X Xs∂ sh-dp-∏p-≠m-bm-epw k-am[m-\ ]-ca - m-bn kz-Im-cy Po-hn-Xw \-bn-°m-\p-≈ A-bm-fp-sS A-hIm-iw am-\n-°W - w. a-‰v ]m¿-´n-Iƒ kw-LS- n-∏n-°p∂ tbm-Kß - t- fm, Pm-YI - t- fm Xß-fp-sS A-\p-bm-bn-Iƒ X-S- s∏-Sp-Øp-I-tbm, On-{Z-am-°p-Itbm sN-øn-s√-∂v cm-j{v- So-b∏ - m¿´n-I-fpw ÿm-\m¿-Yn-I-fpw D-d-∏v h-cp-ØW - w. H-cp cm-jv{- So-b∏m¿´n-bp-sS {]-h¿-Ø-I-tcm, A-\p-

Im-™-ßm-Sv: \n-b-{¥-Ww hn-´ Sn-∏¿-tem-dn ss_-°n-en-Sn-®v ssh-Zyp-Xn I-cm¿ Po-h-\-°m-c\v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. tNm-øw-t¶m-Sv sI.F-kv. C. _n. Hm-^n-kn-se I-cm¿ Po-h-\°m-c-\m-b \o-te-iz-cw sX-cp-h-

sØ kn-‘p-cm-Pn-\m-Wv(28) ]cn-t°-‰-Xv. \o-te-iz-cw sd-bn¬-th ta¬∏m-e-Øn-em-Wv A-]-I-Sw. ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fPv B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n®p.

e-t_m-d-«-dn sI-«n-tSmZv-Lm-S-\w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: kn.]n.kn.B¿.sF-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® ssa-t{Im-_-tbm-f-Pn em-t_m-d-´-dn sI-´n-Sw C-¥y≥-Im¿-jn-I Kth-j-W Iu¨-kn¬ U-b-d-Œ¿ P-\-d¬ F-kv A-ø-∏≥- C-∂v D-ZvLm-S-\w sN-øpw. kn.]n.kn.B¿.sF-bn¬ hn-I-kn-∏n-°p-∂ sX-ßn¬ \n-∂pw \o-c D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂ km-t¶-Xn-I hn-Zy ]p-d-Øn-d-°¬, hn-⁄m\ hym-]-\-ß-fp-sS {]-Im-i-\w F-∂n-h \-S-°p-sa-∂v kn. ]n. kn.B¿.--sF. U-b-d-Œ¿ tUm. tPm¿-Pv hn tXm-a-kv A-dn-bn-®p.

kv-Iq-fn¬ \n-∂v Nn-e Im-cW-ß-fm¬ ]p-d-Øm-°-s∏-´ Ip´n-bp-sS ]p-\-{]-th-i-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Un.-Un.-C-bp-sS DØ-c-hv \-S-∏m-°n-bn-s√-∂ Im-cWw Np-a-Øn-bm-Wv A-[ym-]-Is\ k-kv-s]‚ v sN-bv-X-Xv. Xn-¶-fm-gv-N cm-hn-se ]-Øn\v ln-b-dn-Mv \-S-Øn {]-iv-\w ]-

cn-l-cn-°m-sa-∂v Un.-Un.-C. D-d∏v \¬-In-b-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv D-]-tcm-[w ]n≥-h-en®-Xv. sI hn tKm-hn-μ≥, sI cm-Lh≥, F ]-hn-{X≥, Fw _m-e-Irjv-W≥, kn im-¥-Ip-am-cn, kn Fw ao-\m-Ip-am-cn Xp-S-ßn-b-h-¿ t\-Xr-Xzw-\¬-In.

a-´p-tcm-K Nn-InÂ-km Iymw-]v t_-°¬: tZ-io-b a-¥p-tcm-K \n-hm-cW - b-⁄Ø - n-s‚ `m-Ka - mbn ]-≈n-°-c B-tcm-Ky tI-{μØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ au-Δ¬ tIm-f\ - n I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ kaq-l a-¥p-tcm-K Nn-In¬-km Iymw-]v kw-LS- n-∏n-®p. ]-©m-bØw-Kw B-ap lm-Pn D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. {io-P- A-[y-£-X hln-®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]-IvS¿ k-Po-h≥ ¢m-skSp-Øp. tUm.- j - o-_, I-cow ]-≈Ø - n¬, ko-a, Jm-Z¿ au-Δ¬ Iymw-]n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In.

BÀ.-F-kv.-]n.(_n) H-ä-bv¡v {]-Nm-c-Ww \-S-¯pw Im-k¿-tIm-Uv: tem-Iv-k-` Xn-cs™-Sp-∏n¬ Im-k¿-tIm-Uv afi-e-Øn¬ bp.-Un.-F-^n-\v th-≠n X-\n-®v {]-Nm-c-Ww \-SØm≥ B¿.-F-kv.-]n.(_n) afi-ew I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. im-^n sN-º-cn-° A-[y-£X-h-ln-®p. e-£v-an sIm-d-t°mSv, A-l-a-Zp¬-I-_o¿, I-e-¥¿jm, A-\q-]v tZ-hn, in-lm-_v AW-¶q¿, sI F C-{_m-low, Dss_-Zp-√ I-S-h-Øv kw-km-cn-

®p.

sk-an-\mÀ kw-L-Sn-¸n-¨p Im-™-ßm-Sv: -tZ-io-b h-\n-Xm Zn-\m-N-c-W-Øn¬ Xp-ey-Xm Ah-Im-i-߃ \-S-∏m-°p-I, sXmgn¬ C-S-ß-fn-se kv-{Xo kp-c£ D-d-∏v h-cp-Øp-I, \n-b-a-\n¿am-W k-`-bn¬ 33 i-X-am-\w kv{Xo kw-h-c-Ww D-d-∏m-°p-I F∂o A-h-Im-i-ß-ƒ D-∂-bn-®v Hmƒ C-¥y h¿-°n-Mv hp-a¨-kv

Im-k¿-tIm-Uv: ssa-em-´n kv-]n-∂n-Mv an¬ Xp-d-∂p {]-h¿-Øn°p-I, B-h-iy-am-b \n-b-a-\-߃ \-S-Øp-I Xp-S-ßn-b B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v 11\v kv-]n-∂n-Mv an-√n-te-°v bp-h-P-\ am¿-®v kw-L-Sn-∏n-°m-≥ Un.ssh.F-^v.sF. Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n®p. cm-hn-se 10\v s]m-bn-\m-®n-bn¬ \n-∂pw B-cw-`n-°pw.

sF.--F-kv.-Fw. I¬-h³-j³ Im-k¿-tIm-Uv: B-flo-b-tI-{μ-ß-fp-sS a-d-hn¬ Ip-an-™p-IqSp-∂ A-\m-im-ky {]-h-W-X-I-sf-bpw A-\m-tcm-Ky-I-c-am-b km-º-Øn-I {I-a-t°-Sp-Isf-bpw hn-hm-Z-am-b hn-ip-≤ \-K-cØn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ ]u-c-k-aq-lw Ku-c-h-am-bn Im-WW-sa-∂v ]p-en-°p-∂v a-kv-Pn-Zp¬ ap-Pm-ln-Zn¬ tN¿-∂ sF.Fkv.F -- w. Pn-√m I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. A-–p¿-d-Du-^v a-Z\n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F _n Fw d-^o-Jv A-[y-£-X-h-ln®p. k-ao¿ a-Z-\n, F≥ Sn A≥-^-kv, Sn sI _-jo¿, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv kw-km-cn-®p.

sN-kv Nmw-]y³-jn-¸v s]-cp-¼-f-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: ss_-°n-Sn-®v hn-Zym¿-Yn-\n-°v ]-cn-t°-‰p. i-¶cw-]m-Sn kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-bpw I-cn-th-S-Iw B-\-°-√nse tKm-]m-e-s‚ a-I-fp-am-b tKm-]n-Ibv(H-º-Xv)°m-Wv ]-cnt°-‰v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv.

s]¿-f: [¿-a-ÿ-e {Km-a-hn-I-k\ ]-≤-Xn s]¿-f bq-\n-‰v, {]-IrXn _-‘p skm-ssk-‰n-, \-f-μ tIm-f-Pv Iƒ-®-d¿ sk‚-¿ F∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im ¿-jn-I t_m-[-h-¬-°-c-W ]-cn]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p.s]¿-f `m-c-Xo k-Z-\n¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ {io-]-s{Z D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F≥-a-I-sP ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knU‚ v F F B-bn-j A-[y-£X h-ln-®p. Imw-]v-tIm ssh-kv {]-kn-U‚ v k-Xo-jv `-fim-cn tIm-fm¿, ]p-Øn-sK ]-©m-bØv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b-¿am≥ P-b-¥ ]m-´m-fn, cm-a-`-´v tKm-fn-Ø-Sp-°, U-b-dn ^mw Akn.- -s{]m-P-Œv Hm-^nk¿ tUm.- Imk¿-tIm-Uv td-©v a-Zv-d-km hn-Zym¿-Yn s^-Ãn¬ Nmw-]y≥-amcm-b Nu-°n _-Z-¿ \-K¿ -Pn sI a-tl-jv, cm-Pm-dmw s]¿- _p-kv-Xm\pw Depw a-Zv-d-km hn-Zym¿-YnIƒ f, A-_q-_-°¿ kn-±n-Jv kwkm-cn-®p.-

Im-™-ßm-Sv: H-cp ho-´n-se Bdv B-Sp-I-sf ]-´n-°q-´w I-Sn-®psIm-∂p. H-∂n-s\ I-Sn-®v A-h-ibm-°n. Nn-Ω-tØm-Sv aq-Øm-Sn-bn-se sI.hn. tcm-ln-Wn-bp-sS B-SpI-sf-bm-Wv ]-´n-Iƒ B-{I-an-®Xv. B-dv B-Sp-I-sf B-{I-an-® ]´n-°q-´w A-s©-Æ-Øn-s\ kw`-h ÿ-e-Øp-h-®p X-s∂ I-Sn®p-sIm-∂p.

Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f {]-hmkn kw-Lw Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-sf cm-hn-se ]-Øv-ap-X¬ {]-hm-kn-I-fpw {]iv-\-ß-fpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ sk-an-\m¿ \-S-Øpw. ]m-e-°p∂v Aw-_n-Im Cw-•o-jv ao-Unbw kv-Iq-fn¬ ]n Sn Ip-™n-apl-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n, Fw.--F ¬.--F-am-cm-b sI Ip-™n-cm-a≥, C N-{μ-ti-J-c≥, F≥ F s\√n-°p-∂v, ap≥ Fw.--F¬.--F-am-cmb ]n cm-L-h≥, sI hn Ip-™ncm-a≥, {]-hm-kn kw-Lw kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n sk-bv-Xmen-°p-´n, _m-Zp-j I-S-ep-≠n, hn B¿-Kw-Km-[-c≥, sI cm-tP-{μ ≥, l-\o-^ s]-cp-º-f kw-km-cn°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n sI A-–p-√, l-\o-^ s]-cpº-f, ]n sI P-eo¬ Im-∏n¬, hn B¿ Kw-Km-[-c≥ kw-_-‘n-®p.

ss_-¡n-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn-\n-¡v ]-cn-t¡-äp

ImÀ-jn-I t_m-[-h-Â-¡-c-Ww

B-Sp-I-sf I-Sn-¨p-sIm-¶p

{]-hm-knkw-Lw sk-an-\mÀ \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: `-K-Xv-kn-Mv bq-Øv ¢-∫v s]-cp-º-f-bp-sS-bpw Pn-√m sN-kv A-tkm-kn-tb-j-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√m X-e ko-\n-b¿-˛-Pq-\n-b¿ sN-kv Nmw]y≥-jn-∏v C-∂pw \m-sfbp-am-bn s]-cp-º-f t_-\q¿ `-K-Xv-kn-Mv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sN-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v tdm-bv tXm-a-kv A-[y-£-X h-ln-°pw. \m-cm-b¨ a-bn-eq-e, C cm-L-h≥ \mb¿, a≥-kq¿ I-°-≠w, I-cp-Wm-I-c≥ A-cn-bn-®w-ho-Sv kw-_‘n-°pw.--

td-j³ tKm-X-¼v 31 h-sc

A-[ym-]-I-sâ k-kv-s]³-j³: Un.-Un.-C-sb D-]-tcm-[n-¨p

bm-bn-It- fm e-Lp te-Jb - n¬ hnX-cW - w sN-bvX - t\-cn-t´m a-s‰mcp cm-jv-{So-b∏m¿-´n kw-L-Sn-∏n°p-∂ s]m-Xp tbm-KØ - n¬ Ip-g∏-ap-≠m-°m≥ ]m-Sn-√. H-cp ]m¿´n-bp-sS tbm-Kß - ƒ \-S∂ - p-sIm≠n-cn-°p-∂ ÿ-eß - f - n¬ Iq-Sn a-s‰m-cp ]m¿-´n Pm-Y \-S-Øm≥ ]m-Sn-√.H - c - p ]m¿-´n H-´n-®n-´p-≈ Np-a¿ ]-ck - y-߃ a-s‰m-cp ]m¿-´n-bp-sS {]-h¿-ØI - ¿ \o-°w sN-øc - p-sX∂v Pn-√m Xn-cs - ™-Sp-∏v D-tZym-Kÿ≥ A-dn-bn-®p.--

Jm-^n tXm-´p-ap-°w, l- ≥ kJm-^n ]q-t°m-´q¿, tUm. k-eow \-Zv-hn I-Æq¿, ap-l-Ω-Zv cm-a-¥fn, A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ k-Jm-^n, A-_v-Zp¬ l-ao-Zv k-Jm-^n, \mk¿ k-Jm-^n, Pp-ss\-Zv k-AZ- n, D-kv-am≥ A-lv-k-\n, A-ao¿ kA-Zn, A-_vZ- p¬ A-ko-kv a-Z\ - n, lm-cn-kv l-\o-^n, A-kvI - ¿ Alv-k-\n Xp-S-ß-b-h¿ kw-_‘n-®p.-

Sn-¸Àtem-dn ss_-¡n-en-Sn-¨v Npcp¡¯n D-Zp-a kv-]n-¶n-Mv an-Ãn-te-¡v bp-hm-hn-\v ]-cn-¡v Un.-ssh.-F-^v.-sF. amÀ-¨v 11\v

Pn.F-kv.-Sn.-bp. {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w

Im-k¿-tIm-Uv: X-f-¶-c K-h. apkvv-enw shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A-[ym-]I≥ hn _m-_p-cm-P-s\ k-kvs]‚ v sN-bv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v sI.-Fkv.-Sn.-F. Pn-√m I-Ωn-‰n t\-XrXz-Øn¬ Un.-Un.-C-sb X-S™p-h-®p.

Pn-√m {]-kn-U‚ v Xm-Pp-±o≥ Zm-cn-an ]-S-∂ A-[y-£-X h-ln®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn d-jo-Zv s_-fn-©w,A-_vZ- p-√ Ip-´n ap-kveym¿, bp Fw A-_vZ- p-¿d - l - va - m≥ au-e-hn,- ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃,- Fw- F Jm-knw ap-kv eym¿,- J-Ø¿ C-{_m-low lmPn I-f\ - m-Sv,- A-_vZ- p¬ l-Jnw X߃,- lm-Zn X-߃, A-_v-Zp¬ _m-cn _m-Jh - n, C-kva - m-bn¬ k-

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v

Im-k¿-tIm-U:v kw-£n-]X vthm-´¿ ]-´n-I ]p-Xp-°e - n-t\m-S\p-_‘ - n-®v \m-sf \-SØ - p-∂ {]tXy-I {]-Nm-cW - Zn-\Ø - n¬ Pn√-bn-se F-√m A-£b - t- I-{μ-ßfpw cm-hn-se 9.30 ap-X¬ ss-hI - o´v A-©v h - s - c {]-h¿-Øn-∏n-°W - - Im-k¿-tIm-Uv: tem-Ik v- `- m Xn-c- s™-Sp-∏v Hm-^nk¿ Iq-Sn-bm-b sa-∂v I-eI - Sv- ¿ A-dn-bn-®p.- S- ¿ A-dn-bn-®p. s™-Sp-∏v {]-N-m-c-W-Øn-s‚ `m- Pn-√m I-eI hn-hn-[ Pm-Xn-If - pw k-ap-Zm-bK-am-bn Xn-cs - ™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ ß-fpw X-Ωn¬ a-X] - c - t- am `m-jm- a - m-°n. Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ H-Itv- Sm- s]-cp-am-‰ N-´w I¿-i\ - ƒ DH - c - p hy-‡n-bp-sS ÿ-ew, sI- ]-ct- am B-b kw-L¿-jß _¿ 22\p ti-jw thm-´¿ ]-´n-I- b - v° - v B´n-Sw, a-Xn¬ Xp-Sß - n-bh - b - n¬ A- f-hm-°p-∂t- Xm `n-∂X bn¬ t]-cv tN¿-°m≥ A-t]\p-hm-Za - n-√m-sX sIm-Sn-ac - w \m-´p- °w Iq-´p-∂t- Xm hn-tZz-jw P-\n£n-®h - c - p-sS A-t]-£b - p-sS - p-Iƒ sI-´p-∂- ∏n-°p-∂-tXm B-b H-cp {]-h¿C-t∏m-gs - Ø \n-eb - d - n-bm≥ ku- ∂-Xn-t\m, _m-\d Xn-t\m ]-c-ky-sam-´n-°p-∂-Xn- Ø-\-Øn-epw ]m¿-´n-tbm ÿmI-cy-߃ G¿-s∏-Sp-Øn ELE <SPACE> EPIC Num-ber to t\m, ap-{Zm-hm-Iy-sa-gp-Xp-∂-Xn- \m¿-Yn-tbm G¿-s∏-Sm≥-]m-Sn-√. t\m D-]t- bm-Kn-°p-∂X - n-\v cm-jv- a-‰p cm-jv-{So-b∏m¿-´n-I-sf-°p-dn54242 F-∂ \-ºd - n-te-°v F- w \-SØ - p-tºmƒ - pw ÿm-\m¿-Yn-I- ®p-≈ hn-a¿-i\ kv.Fw.-Fk - v A-b° - W - w A-s√- {So-b I-£n-If - p-sS \-bß - f - n-epw, ]¶n¬ www.ceo.k-erala.gov.in fpw A-h-cp-sS A-\p-bm-bn-I-sf A-Xv A-hc - n-epw ]q¿-hI - m-e N-cnA-\p-hZ- n-°c - p-sX-∂v Pn-√m Xn-c- cn-]m-Sn-If F-∂ sh-_s v- s - k - ‰ - pw k-μ¿-in°mw. 1950 F-∂ tSmƒ {^o \-ºdn-epw hn-fn-®m¬ A-dn-bmw. I-eI - Sv- t- d-‰n-se Xn-cs - ™-Sp∏v I¨-t{Smƒ dq-an-epw hn-hc - ߃ A-dn-bmw, t^m¨ 04994˛255050, 256085 F-∂ \-ºd - n-epw A-dn-bmw. Pn-√m B-ÿm-\Ø - pw Xm-eq-°v Xn-cs - ™-Sp-∏v hn-`m-KØn-epw S-®v kv{- Io≥ ku-Ic - yw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Pn-√m XnIm-k¿-tIm-Uv: s]m-Xp -Xn-c- ˛ s{S-bn-\n-Mv am-t\-Pv-sa‚ v, c-s™-Sp-∏v Hm-^nk¿ A-dn-bns™-Sp-∏v kp-K-a-am-bn \-S-Øp- slm-kv-Zq¿-Kv A-Uo-j-\¬ X®p.-∂-Xn-\v Pn-√m Xn-c-s™-Sp-∏v Hm- l-kn ¬-Zm¿ c-hn-Ip-am¿-˛-sa-‰o^nk-dm-b Pn-√m I-e-Iv-S¿ hn-hn- cn-b¬ am-t\-Pv-sa‚ v, F.- -Un.-Im-k¿-tIm-U:v tem-Ik -v `- m Xn-c- [ t\m-U¬ Hm-^nk¿-am-sc \n- Fw H ap-l-Ω-Zv A-kv-ew-˛ am-Xrs™-Sp-∏n-s‚ `m-Ka - m-bn t\m-anIm s]-cp-am-‰ N-´w,{I-a-k-am-[mtbm-Kn-®p.-t\-j≥ kzo-Ic - n-°m-\pw B‚n F≥-tUm-kƒ-^m≥ sk¬ \w. Un-t^-ks -v a‚ v kvI - zm-U,v ho-Un- sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿ ]n sI kp^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ C ]n tbm k¿-sh em‚ v Sow, ao-Un-bm [o¿ _m-_p-˛ am≥ ]-h¿ am-t\- cm-Pv-tam-l≥ ÿm-\m¿-Yn sNtam-Wn-‰d- n-Mv Sow, ^vf - b - n-Mv kvPv-sa‚,v I-e-Iv-S-td-‰v ko-\n-b¿ e-hv ]-cn-tim-[-\, I-e-Iv-S-td-‰v Izm-Uv F-∂n-ht- bm-sSm-∏w {]-i-v kq-{]-≠v sI in-h-Ip-am¿ C-e- ko-\n-b¿ kq-{]-≠v P-b-e-£v-an \-_m-[n-X _q-Øp-If - n¬ thmIv-t{Sm-Wn-Iv thm-´n-Mv sa-jo≥, ˛ Im-k¿-tIm-Uv Xn-c-s™-Sp-∏v s´-Sp-∏v Zn-hk - w t^m-t´m-If - pw, B¿.-Sn.H. {]-Im-iv _m-_p \n-co-£-I-cp-sS Np-a-X-e, F¬.ho-Un-tbm-If - pw F-Sp-°m≥ {Sm≥-kv-t]m¿-´v am-t\-Pv-sa‚ v, B¿. kv-s]-jy¬ X-l-kn¬Xm¬-∏c - y-ap-≈ ÿm-]\ - ß - ƒ tZ-io-b-]m-X F¬.F. hn-`m-Kw Zm¿ ss-h `-c-X≥-˛ _m-e-‰v t]hy-‡n-Iƒ F-∂n-hc - n¬ \n-∂pw sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿ i-in-Ip-am¿- ∏¿, U-Ωn _m-e-‰v t]-∏¿, Pn-√m Pn-√m Xn-sc-s™-Sp-∏v Hm-^n-kd- mb Pn-√m I-eI - S-v ¿ Iz-t´-j≥£Wn-®p, Iz-t´-j\ - p-Iƒ 10--\v D-®° - v 12\-Iw I-eI - S-v t- d-‰n¬ e-`n-°Ww. Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ-°v I- Im-™-ßm-Sv: F-bv-U-Uv hn-Zym- bv-Xp. e-IS-v t- d-‰p-am-bn _-‘s - ∏-SW - w.e-ß-fn¬ 1:35Dw k¿-°m¿ hnIp-™n-°-Æ≥ I-cn-t®-cn Zym-e-b-ß-fn¬ 1:45 Dw B-bn A- A-[y-£-X h-ln-®p. \-Sp-a-\ [ym-]-I-˛-hn-Zym¿-Yn A-\p-]m- \m-cm-b-W≥ \-ºq-Xn-cn, A-temIm-k¿-tIm-U:v Pn-√b - n-se F.-Xw \n-›-bn-®p-Im-≠v k¿-°m¿ jy-kv, Sn Fw k-Zm-\-μ≥ kw]n.F¬. td-j≥ Im¿-Uv D-Sa - C-d-°n-b D-Ø-c-hn-s\-Xn-sc km-cn-®p. sI -cm-Po-h-≥, ]n -sP Iƒ-°v 6.70 cq-] \n-c° - n¬ s^Pn.F-kv.-Sn.-bp. {]-Xn-tj-[ {]-I- s_-∂n, ]n -F sk-_m-Ãy≥, {_-hc - n, am¿-®v am-kß - f - n-em-bn S-\w \-S-Øn. en-kn tP-°-_v, tdm-bv tPm-kA-\p-hZ- n-® aq-∂v In-tem-ho-Xw {]-Xn-tj-[-tbm-Kw Fw -sP - ^v, tPm-kv am-Xyp, a-[p t\-Xr(B-dv In-tem-{Kmw) tKm-Xº - v 31 h-sc A-Xm-Xv td-j≥ I-SI - f - n¬ {]-Zo-]v N-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN- Xzw \¬-In. \n-∂p hm-ßm-hp-∂X - m-sW-∂v Pn√m k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dnbn®p.- Pn.F-kv.Sn.bp. Im-™-ßm-´v \-S-∂ {]-Xn-tj-[{]-I-S-\w

3

tIm-˛Hm-Un-t\-j≥ Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-™ßm-Sv F≥.F-kv-.F-kv. Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ sk-an-\m¿ kwL-Sn-∏n-®p. P-\m-[n-]-Xy a-ln-fm Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m sk-{I-´dn C ]-flm-h-Xn D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ]n Hm-a-\ A-[y£-X h-ln-®p. hn hn {]-k-∂Ip-am-cn, F≥ Sn -e-£v-an, ]n ]flm-h-Xn kw-km-cn-®p.-

P-\-t_m-[-\-bm-{X \m-sf Xr-¡-cn-¸q-cn k-am-]n-¡pw

Po-h-\-¡m-cp-sS hn-h-c-§Ä D-S³ e-`y-am-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv : Po-h-\-°m-cp-sS hn-h-c-߃ \¬-Im-Ø D-tZymK-ÿ¿-s°-Xn-sc I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°pw. tem-I-k-`m C-e£-\p-am-bn _-‘-s∏-´v Po-h-\-°m-cp-sS hn-h-c-߃ Pn-√m I-eIv-S¿-°v C-\n-bpw-k-a¿-∏n-®n-´n-√m-Ø Hm-^n-kv ta-[m-hn-Iƒ C∂v D-®-bv-°v ap-ºm-bn A-Xm-Xv Xm-eq-°v Hm-^nkp-I-fn¬ FØn-t°-≠-Xm-sW-∂v Pn-√m C-e-£≥ Hm-^n-k¿ Iq-Sn-bm-b Pn√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p. C-Xn¬-ho-gv-N h-cp-Øp-∂ Hm-^nkv ta[m-hn-Iƒ-s°-Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°p-∂-Xm-sW-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.--

Xr-°-cn-∏q¿: eo-Kv- Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ P-\t_m-[-\-bm-{X \m-sf Xr-°-cn∏q-cn¬ k-am-]n-°pw. D-∏-f-bn¬ \n-∂m-cw-`n-® P-\-t_m-[-\-bm{X hn-hn-[ a-fi-e-ß-fn-se kzoI-c-W-߃-°v ti-j-am-Wv kam-]n-°p-∂-Xv. \m-sf \o-te-iz-c-Øv \n-∂v {]-bm-W-am-cw-`n-°p-∂ Pm-Y shÃv F-tf-cn, Im-en-°-S-hv, a-S-°c, ]-S-∂, ap-k-lm-Pn-ap-°v F-

∂n-hn-S-ß-fn-se kzo-I-c-W߃-°v ti-jw B-bn-‰n sa-´-Ω¬ h-gn _o-cn-t®-cn-bn¬ FØpw. ssh-Io´v \n-c-h-[n hm-l-\ß-fp-sS A-I-º-Sn-tbm-sS _o-cnt®-cn-bn¬ \n-∂v Pm-Y-sb _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-tØ-°v B-\bn-°pw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]m-W°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bpw.

Hm-t«m ss{U-hÀ-¡v aÀ-±-\-ta-äp

^p-Sv-t_mÄ SqÀ-W-saâv

Im-™-ßm-Sv: B-em-an-∏-≈n ]p-Xn-b _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-csØ Hm-t´m ss{U-h¿ c-Rv-Poh(32)s\ a¿-±-\-ta‰ ]-cn-°p-Itfm-sS Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kw-`-h-Øn¬ aSn-ss° kz-tZ-in-I-fm-b kp-[n, cm-Po-h≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-sc slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv tI-skSp-Øp.

{]-Xn-sb t]m-en-kv I-Ì-Un-bnÂ-hn-«p Im-™-ßm-Sv: t_-°¬ F-kv.s-- F. cm-tP-jn-s\ a-W¬ hm-l\-an-Sn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xn-sb t]m-enkv IÃ-Un-bn¬ hn-´p. ss{U-h¿ ]q-®-°m-Sv I-√n-¶m-en-se P-eoen-s\-bm-Wv aq-∂v Zn-h-k-tØ-°v slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv I-ÃUn-bn¬ hn-´p-sIm-Sp-Ø-Xv.-

t_-°¬: au-Δ¬ ap-l-Ω-Z≥-kv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv ¢-∫ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W-sa‚n¬ lm∏n Jn-fv-cn-b ¢-∫v tP-Xm-°-fm-bn. slm-kv-Zp¿-Kv kn.- -sF. -kp-[m-I-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bqØv tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v km-Pn-Zv au-Δ¬ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. ]q-_m-Ww-Ip-gn t£-{X I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v in-h-cma≥, ]-©m-b-Øw-Kw B-ap-lm-Pn, au-Δ¬ A-∫m-kv, I-cow ]-≈Øn¬, \m-®p au-Δ¬, P-eo¬ au-Δ¬ kw-_-‘n-®p.--

tI-{µ-kÀ-h-I-em-im-e-m A-\p-_-Ô Øm-]-\-§ÄPn-Ã-bn \n-¶v -am-ä-cp-Xv

Im-k¿-tIm-Uv: tI-{μ-k¿-h-Iem-im-e-bp-sS A-\p-_-‘ ÿm-]-\-߃-Pn-√-bn¬ \n-∂p am-‰m-\p-≈ {i-a-Øn¬ \n-∂v _‘-s∏-´-h¿ ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v _n.sP.]n. Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn A-Uz. {io-Im-¥v hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iys∏-´p. tI-{μ-k¿-h-I-em-im-etZ-fn: k-A-Zn-ø am-km-¥w \-S-°p-∂ P-em-en-ø Zn-Iv-dv \m-sf ssh- bp-sS Io-gn-ep-≈ tem-tIm-f-Pv ]-Ø-\w Xn-´-bn-te-°v am-‰n-b-Xv Io´v A-©v ap-X¬ P-em-en-ø Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°pw. Im-k¿-tIm-Uv: tkm-fn-Um-cn-‰nP-Av-^¿ kzm-Zn-Jv X-߃ Ip-tºm¬, Fw F A-–p¬ Jm-Z¿ ap- Pn-√-bp-sS hn-I-k-\ Im-cy-Øn bp-sS bq-Øv kv{- ]nMv ^n-enw s^- kvv-eym¿, k-øn-Zv C-kv-am-bn¬ a-Z-\n A¬ lm-Zn, ssk-\p¬ B-_n- ¬ bp.--Un.--F-^.v Im-Wn-°p-∂ Ãn-h¬ sa-bv \m-ev ap-X¬ B-dv Zo≥ ap-Øp-t°m-b X-߃ I-Æ-hw t\-Xr-Xzw \¬-Ipw. A-\m-ÿ-bp-sS sX-fn-hm-Wv. h-sc tIm-gn-t°m-Sv Su¨ lmfn¬ \-S-°pw. tUm-Iyp-sa‚-dn, tjm¿-´v^ - n-£≥, ayq-kn-Iv ho-Untbm, B-\n-ta-j≥ Nn-{X-߃ F-∂n-h am-{X-am-Wv a¬-k-c hn`m-Kß - f - n-te-°v ]-cn-KW - n-°p-I. Xm¬∏-cy-ap-≈h - ¿ 81119 23185 \º-dn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-øW - w.

F³-{Sn-IÄ £-Wn-¨p

Zn-Iv-dv lÂ-J \m-sf

sk-an-\mÀ C-¶v Xr-°-cn-∏q¿: im-kv-{X km-lnXy ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ ktΩ-f-\-Øn-s‚ A-\p-_-‘-ambn thm-bv-kv Hm-^v N-t¥-c-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ssh-Io-´v A©-n-\v h-\n-Xm sk-an-\m¿ \-S°pw. tUm. Sn sI B-\-μv t\Xr-Xzw-\¬-Ipw. Xp-S¿-∂v k-lrZ-b Ip-Spw-_-{io-bp-sS sh-bv-‰nMv sj-Uv F-∂ \m-S-Iw A-c- Xf-¶-c td-©v Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√nao≥ kw-L-Sn-∏n-® ap-A√nw s^-Ãn¬ Nmw-]y≥-amcm-b ]-≈n-°m¬ a-Zv-dk-bv°v Jm-kn Xzm-J A-lva-Zv aue-hn t{Sm-^n \¬-Ip-∂p tß-dpw.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-03-08  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-03-08  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-03-08