Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

25 s^{_phcn 2014 sNmΔ

B-[m-c-sa-gp-¯p ta-J-e-bn-se sXm-gn kw-c-£n-¡pw: a-{´n

kn-U-vtIm ]-cn-io-e-\ tI-{µ-§-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f kn-UvtIm Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, F-d-WmIp-fw, tIm-´-bw, a-e-∏p-dw, Imk¿-tIm-Uv Pn-√-I-fn¬ kv-Io¬ U-h-e-]vsa‚ v s{S-bn-\n-Mpw knhn¬ k¿-ho-kv ]-co-£-bv°p≈ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-ßfpw B-cw-`n-°p-∂p. kw-ÿm-\X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v aq- Hmƒ tI-c-f tUm-Iyp-sa‚ v ssd-t‰-gv-kv B‚ v kv-{ssI-_v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ∂n-\v Im-k¿-tIm-Uv hn-Zym-\k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-Æq-¿ \-K-c-Øn¬ \-S-∂ {]-I-S-\w K¿ kv-amƒ C≥-U-kv-{So-kv Atkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ sNb¿-am≥ kn- Sn A-l-Ω-Z-en \n¿h-ln-°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Sn C- A-–p-√ A-[y-£-X h-ln-°pw. ap≥ A-°m-Z-an U-bd-Œ¿ tam-l≥ A-{_-lmw, tªm-°v-˛-{Km-a∏-©m-b-Øv {]kn-U‚-p-am¿, kn-Uv-tIm U-b-dŒ¿-am¿ kw-_-‘n-°pw.

I-Æq¿: B-[m-cs - a-gp-Øv ta-Je - bn-se sXm-gn¬ kw-c£ - n-°p-sa∂v a-{¥n A-\q-]v tP-°_ - v. Hmƒ tI-c-f tUm-Iyp-sa‚ v ssd-t‰-gvkv B‚ v kvs - {sI-_vk - v A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f\ - Øn-s‚ k-am-]\ - s]m-Xp-kt- Ω-f\w I-Æq¿ kvt- ‰-Un-bw tIm¿-Wdn¬ D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp∂p A-t±-lw. Cu ta-Je - b - n-se sXm-gn¬ \-„s - ∏-Sp-Øn-s°m-≠v B-[m-cß - ƒ Hm¨-sse≥ h-gn cPn-ÿ sN-øn-√. k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw t]-bvsa‚p-I-fpw Hm¨-sse≥ h-gn-

sI«nS\nÀamW N-«-ew-L\w

FÂ._n.F-kn tZio-b sk-an-\mÀ C-¶p-apXÂ

hm-Wn-Py-k-ap-¨-b- DS-abv¡v Imc-Ww Im-Wn-¡Â t\m-«okv

Imk¿-tImUv: s]m-Δ¬ F¬._n.F-kv. F≥-Pn-\n-b-dnMv tIm-f-Pn¬ c-≠pZn-hk-sØ tZio-b sk-an-\m¿ F≥-tIm¿sSIv C-∂pw \m-sf-bp-am-bn \-S°pw. sa-°m-\n°¬, C-e-{Œn °¬, Ce-t{Œm-Wn-Ivkv, knhn¬, Iw-]yq-´¿ k-b≥kv, C≥^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-fPn, Assπ-Uv k-b≥-kv ta-J-e-I-fnembn 120Hm-fw {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. F¬._n.Fkv U-b-d-Œ¿ k-øn-Zv d-joZv, {]n≥-kn-∏¬ sI F \-hmkv, tUm. A-_q-_-°¿ Im-S-¶¬ t\-Xr Xzw \¬-Ipw. C-∂p cmhnse 9.30\v apwss_ sF.sF.Sn.sF-bn-se sa-°m-\n°¬ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv ta-[m-hn tUm. I-Æ≥ A-ø¿- D-Zv-LmS\w sN-øpw. ssh-Io´v t_-°en-te-°v km-bm-” bm-{Xbpw Imk¿-tIm-s´ X\-Xv I-em-cq-]ß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw \-S-°pw.

I-Æq¿: sI-´n-S-\n¿-am-W N-´ßƒ ew-Ln-®v ]m¿-°n-Mv ÿe-hpw iu-Nym-e-b-hpw ssI-amdn-b-Xn-\p Imw-_-km¿ Cu-Ãv hm¿-Un¬-s∏-´ Xm-h-°-c tImwπ-kn-se 106 sI-´n-S-\-º-dp-Iƒ d-±m-°m≥ \-K-c-k-` \-S-]-Sn XpS-ßn. A-go-t°m-Sv kz-tZ-in sI F jm-Pv {]-im-¥v kw-ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn-°p \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ X-t±-i-`-c-W h-Ip-∏v sk-{I-´-dn \-K-c-k-`-bv-°p \n¿tZ-iw \¬-In-b-Xv. C-tX-Øp-S¿∂v sI-´n-S-\-º-dp-Iƒ d-±m-°m-Xncn-°m≥ Im-c-Ww t_m-[n-∏n-°p∂-Xn-\v sI-´n-S D-S-a-Iƒ-°p t\m´o-kv \¬-In. 2005 sk-]v-Xw-_¿ G-gn-\mWv I-Æq¿ \-K-c-k-` ]m-d-bn¬ hn-iz-\m-Y≥ ap-X¬ 36 t]¿ \n¿an-® 108 ap-dn-I-fp-≈ Xm-h-°-c

_n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-³ dn-am³-UnÂ

a¼d-¯v BÀ.F-kv.Fkv. t\-Xm-hn-sâ ho-Sn-\pt\sc t_mw-t_-dv

X-e-t»cn: tkm-fm-¿ X-´n-∏v tIkn-se {]-Xn _n-Pp cm-[m-IrjvW-s\ am¿-®v 10 h-sc Pp-Uojy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. Xe-t»-cn-bnepw ]-cn-k-c-ß-fn-epap≈ tUm-Iv-S¿-am-cp-sS ho-Sp-Ifn¬ tkm-fm¿ ]m-\¬ \n¿-an®p\¬-Im-sa-∂p hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv e-£-߃ X-´n-sb-SpØ tI-kn-emWp _n-Pp cm-[mIr-jvW-s\ C∂se X-e-t»-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. kcn-X F-kv \m-b-tcm-sSm-∏w Xn-cp-h-ßm-s´ hnhn-[ tUm-Iv S¿-am-cp-sS ho-Sp-I-fn-se-Øn-bmWp X-´n-∏v \-S-Øn-b-Xv. X-fn-∏d-ºv Un-ssh.F-kv.]n. kp-Z¿-i\ - \ - m-Wv A-t\z-jW - NpaXe. C-Xpkw-_-‘n-® Ip-‰-] {Xw H-cpam-kw ap-ºv tIm-SX - n-bn ¬ k-a¿-∏n-®n-cp∂p. B-Zy `m-cysb sIm-es - ∏-SpØn-b tI-kn¬ Po-h-]-cy-¥w in-£n-°-s∏-´v hnøq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ in-£ A-\p-`h - n-°s - h-bm-Wv X-´n-∏ptIkn¬ X-e-t»-cn Pp-Uo-jy¬ H ∂mw¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v tImS-Xn P-Uv-Pv F-kv kqc-Pv ap-ºm-sI C∂se lm-Pc - m-°n-bX - v.

tImw-π-Iv-kv F-∂ hm-Wn-PysI-´n-S k-ap-®-b-Øn-se Xm-gsØ \n-e-bn-se 30Dw H-∂pw c≠pw \n-e-bn-se 35 ho-X-hpw 10 ap-dn-Iƒ-°v \-º¿ A-\p-h-Zn-®Xv. Xm-g-sØ \n-e-bn¬ B-dp-apdn-Iƒ hm-l-\ ]m¿-°n-Mn-\p-≈ ÿ-e-am-bpw H-∂pw c-≠pw \n-eI-fn-se Hm-tcm ap-dn-Iƒ iuNym-e-b-ß-fp-am-bm-Wv \-K-c-k`-bv-°p \¬-In-b Iw-πo-j≥ πm\n¬ Im-Wn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ \-º-dp-Iƒ e-`n-®v G-sd \m-fp-Iƒ I-gn-bpw-ap-ºv, ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-b-Øn\pw \o-°n-h-® F-´p ap-dn-Iƒ \K-c-k-`-bn¬-\n-∂p \-º¿ e-`n®n-´n-√m-Ø ap-dn-I-fm-bpw ti-jn°p-∂-h \-º¿ e-`n-® ap-dn-I-fmbpw I-W-°m-°n ]-c-kv-]-cw `mKw-h-®v I-Æq¿ d-Pn-kv-{Sm¿ Hm^n-kn ¬ `m-K-°-cm¿ c-Pn-ÿ

Iq-Øp-]-d-ºv: B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m t\-Xm-hns‚ ho-Sn-\p t\-sc t_mw-t_-dv. hm-Xn-ep-I-fpw P\-ep-I-fpw X-I¿-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® H-t∂msS-bm-Wv kw-`-hw. B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m {]-Nmc {]-ap-Jpw P-∑-`q-an Zn-\-]-{X-Øn-s‚ I-Æq¿ bq\n-‰v A-kn-Â v am-t\-P-cp-am-b B-bn-Ø-d a-º-dsØ sI _n {]-Pn-en-s‚ ho-´n-\p t\-sc-bm-Wp t_mw-t_-dp-≠m-b-Xv. B¿-°pw ]-cn-°n-√. i-–wtI-´v {]-Pnen-s‚ ho-´p-Im¿ ]p-d-Øn-d-ßp-tºm-tg°pw A-{I-an-Iƒ c-£-s∏-´n-cp-∂p. A-Xyp-{K kv-t^m-S-\-ti-jn-bp-≈ t_mw-_mWp F-dn-™-Xv. Cu-bn-sS-bm-Wv {]-Pn-en-s‚ hnhm-lw I-gn-™-Xv. t\-c-sØ C-bm-sf H-cp-kwLw kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-®n-cp-∂p. H-cm-gv-N- ap-ºv B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿Ø-I-s\ C-hn-sS-h-®v H-cp-kw-Lw kn.-]n.-Fw. {]h¿-Ø-I¿ t_mw-s_-dn-™v ]-cn-t°¬-∏n-®n-cp∂p. C-Xn¬ Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b ssh-cm-Ky-am-Wv A-{I-a-Øn-\p ]n-∂nse-∂v kw-i-bn-°p-∂p. kw-`-h-Øn¬ I-≠m-e-dnbm-hp-∂ \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc Iq-Øp-]-d-ºv t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. I-Æq-cn¬ \n-s∂-Øn-b t_mw-_v kv-Izm-Upw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Iq-Øp-]-d-ºv kn.-sF. sI hn _m-_p, F-kv.-sF. sI kp-[m-I-c≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_mw-t_-dn¬ X-I¿-∂ ho´phm-Xn¬ t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n. A{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cm- t_-dn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I-Æq-cn¬ Xm-eq-°v X-esW-∂p _n.-sP.-]n. t\-Xr-Xzw B-tcm-]n-®p. t_mw- ß-fn-epw B-bn-Ø-d-bn-epw {]-I-S-\w \-S-Øn.

Im-dpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq¶v t]À-¡p ]-cn¡v

Nn-InÂ-km klm-b I-½n-ä-n cq-]o-I-cn¨p

sN-dp-]p-g-bn¬ ]cn-t°-‰-hsc Bip]{Xnbn¬ F-Øn-®-t∏mƒ

tX-\o-¨-bp-sS Ip-t¯-äv 14 t]À-¡p ]-cn¡v

C-cn´n: sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn tPm-en-°n-sS Im-´ptX-\o-®-bpsS Ip-tØ-‰v 10 t]¿-°v ]-cnt°‰p. hn-f-a-\-bn-se sI Sn kptemN-\, an-\n tdmbv, B-\-μh√n, Sn sI tamfn, sI Pn C-μnc, F ]-fln\n, sI c-Pn-X, H Hma\, sI hn D-j, sI iym-a-f F∂n-h-sc C-cn-´n Xm-eq-°v B-ipam-ßm-´p-]d - º - v: sse-^v k-b≥- ]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂kn¬ K-th-jW - w \-SØ - p-∂ hn- se cm-hn-se-bm-Wp kw-`hw. Zym¿-∞n ]n.-F® - .v U - n. _n-cp-ZØ - n- sN-dp-]p-g: tX-\o-®-bp-sS Ip\m-bn k-a¿-∏n-® {]-_‘ - Ø - n≥ta-ep-≈ Xp-d-∂ kw-hm-Zw 28\p cm-hn-se 10.-30\v X-e-t»-cn ]m-ebm-Sv Imw-]k - n-se kvI - qƒ Hm-^v sse-^v k-b≥-kv hn-`m-K-Øn¬ D-cp-h-®m¬: I-t√-cn-°-c-bn¬ \-SØ - pw. sk-an-\m-dn-\v aq-∂p-Zn-h- kn.]n.F-Ωn-s‚ kv-Xq-]hpw kw ap-ºpap-X¬ X-et- »-cn Imw-]- sIm-Sn-a-c-ßfpw bp-h-tam-¿-®-bpkn-se kvI - qƒ Hm-^v sse-^v k- sS ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Ifpw Xb≥-kv hn-`m-Kw sse-{_-dn-bn¬ I¿Øp. _-kv sj¬-´-dn-\p apºn¬ kn.]n.Fw. ÿm-]n-® kv]-cn-tim-[\ - b - ° -v p e-`n-°pw.-

Xp-d-¶ kw-hm-Zw 28\v

{¥-am-bn ssI-Im-cyw sN-øm-hp∂ A-h-ÿ-bp-≠m-bn. kw-i-b-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv Xm-g-sØ \n-e-bn¬ I-S \-S-Øn-bn-cp-∂ A-go-t°m-Sv kz-tZ-in sI F jm-Pv {]-im-¥v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw {I-a-t°-Sp-Iƒ ]p-d-Øp-sIm≠p-h-∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-°v 2009 s^-{_p-h-cn c≠n\p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-°m-cy-a-t\zjn-® d-h-\yq C≥ kv-s]-Œ¿ iio-{μ≥, sI-´n-S-Øn-s‚ H-∂mw\n-e-bn-se ap-dn-Iƒ hn-`-Pn-®Xm-bn Im-Wn-®p \¬-In-b B-dp \-º-dp-Iƒ Xm-sg ]m¿-°n-Mv ÿ-e-Øv \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn \n¿-an-® ap-dn-Iƒ-°v D-]-tbm-Kn®-Xm-bn dn-t]m¿-´n \¬-In-bn-cps∂-¶n-epw \-K-c-k-` \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√.

ss_-¡n-se-¯n-b kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS am-e X-«n-sb-Sp¯p ap-t≈-cn-b: ss_-°n-se-Øn-b c-≠w-K kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS kz¿-W-am-e X-´n-∏-dn-®p. ap-t≈cn-b Im-d-f-bn-se Xymw-]-Æ sj-´n-bp-sS a-Iƒ Ip-kp-a-bp-sS I-gp-Øn¬\n-∂m-Wv aq-∂p]h≥ am-e s]m-´n-t®m-Sn-b-Xv. Ign-™ Zn-h-kw D-®-bv-°m-Wp kw-`-hw. B-Zq¿ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn-\¬-In.

tØ-‰v \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. I-Sp-ta-\n I-S-b-°-c tIm-f-\n°p k-ao-]w C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wp kw-`-hw. h-gn-bm-{X-°m-cm-b Ip-ØpI-√p-¶¬ {_n-t´m (48), hn B¿ c-Xo-jv (28), `m-cy kn-\p (23), A©n-√-Øv A-_q-_-°¿ (47) F∂n-h¿-°m-Wp Ip-tØ-‰-Xv. C-hsc sN-dp-]p-g sk‚ v sk-_mÃy≥-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

kv-Xq-]hpw sIm-Sn-a-c-§fpw X-IÀ¯p Xq-]hpw k-ao-]-sØ I¿-j-I kw-Lw sIm-Sn-a-c-ß-fp-am-Wv XI¿-Ø-Xv. bp-h-tam¿-® ÿm]n® ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv Io-dn-\in-∏n®p. a-´-∂q¿ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

s]-cn-tßmw: s]-cn-¥-´ F.F¬.-]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn\n-I-sf A-[ym-]-I≥ ssew-KnI-am-bn ]o-Un-∏n-® kw-`-h-Øn ¬ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j≥ C-∂p k¿-°m-cn-\v dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°pw. kv-Iqƒ, B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cpw t]men-kpw N-´w ew-Ln-®-Xm-bn IΩo-j≥ I-s≠-Øn. hn-Zym¿-Yn-\nIƒ-°v ssh-Zy-kl - m-bw \¬-ImXn-cp-∂X - v Kp-cp-Xc - sX-‰m-sW-∂v dn-t]m-¿-´n-ep-≠v. _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j-\w-Kw- A-Uz. \-ko¿ Nm-en-bw C-∂-se kv-Iq-fn-seØn A-[ym-]-I-cn-¬-\n-∂pw c£n-Xm-°-fn¬-\n-∂p hn-h-c-߃ ti-J-cn-®n-cp-∂p. ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf s]-

Cu ta-J-e-bn-ep-≈-h-cp-sS s] ≥-j≥ Im-cy-Øn¬ D-S≥ Xo-cpam-\-sa-Sp-°pw. c-Pn-kv-t{S-j≥ ta-J-e-bn¬ \n-∂p-≈ d-h-\yq h-cp-am-\w I-gn™ h¿-jw 1950 tIm-Sn cq-]-bmWv. 40 i-X-am-\w h¿-[-\-bm-Wp {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. Nn-e ta-J-eI-fn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv \nc-°v Ip-d-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 250 tIm-Sn cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-bn. c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip-∏n-s‚ 150mw hm¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn Aaq-ey-am-b tc-J-Iƒ kq-£n-°p∂-Xn-\v ayq-kn-bw ÿm-]n-°p-

sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. {]-kn-U‚ v sI Pn C-μp-Iem-[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥-a-{¥n F≥ sI t{]-a-N{μ≥, F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.F¬.-F, tPm-bn sIm-∂-°¬, A-K-Ãn≥ tPm-kv, F-kv Ir-jvW-kzm-an ]n-≈, c-ta-i≥ tImbn-tem-S≥ kw-km-cn-®p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn \-K-c-Øn¬ {]-IS-\w \-S-∂p. cm-hn-se h-\n-Xm k-tΩ-f-\w sI. sI. ssi-e-P D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

c-−p- am-kw ap-¼v kw-kv-I-cn-¨ \-h-Pm-X in-ip-hn-sâ ar-X-tZ-lw ]p-d-s¯-Sp-¯v ]-cn-tim-[n-¨p sN-dp-]p-g: c-≠p-am-kw ap-ºv kw-kv-I-cn-® \-h-Pm-X in-ip-hns‚ ar-X-tZ-lw tIm-S-Xn D-Ø-chn-s\ Xp-S¿-∂v ho-≠pw ]p-dsØ-Sp-Øv t]m-kv-‰v-tam¿-´-w sNbv-Xp. tUm-Iv -S-dp-sS A-\m-ÿsb Xp-S¿-∂m-Wp a-c-W-sa-∂ ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. Nn-‰m-cn-°¬ B-b-∂q-cn-se Pn ¬-an dn-\o-jv {]-k-hn-®-bp-S≥ Ip-´n a-cn-® kw-`-h-Øn-¬ ]-ø∂q¿ k-_ B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-Iv-S¿-am¿-s°-Xn-tc t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. C-∂-se sshIo-´v \m-tem-sS sN-dp-]p-g sk ‚ v ta-co-kv s^-tdm-\ ]-≈n skan-tØ-cn-b-se I-√-d Xp-d-∂m-Wv t]m-en-kv km-∂n-[y-Øn¬ ar-XtZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. X-fn-∏-d-ºv X-l-kn¬-Zm¿ sI sI A-\n¬-Ip-am¿, ]-ø-∂p ¿ kn.-sF. A-–p¿-d-low, t^md≥-kn-Iv k¿-P≥ tKm-]m-e-Irjv-W ]n-≈ F-∂n-h¿ k-∂n-lnX-cm-bn-cp-∂p. C-°-gn-™ Un-

\-h-Pm-X in-ip-hn-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øm-\m-bn sN-dp-]p-g sk‚ v ta-co-kv s^-tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-se I-√-d Xp-d-∂-t∏mƒ kw-_¿ 24\m-Wv tI-kn-\m-kv-]Z-am-b kw-`-hw. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-k-h-Øn-\m-bn {]-th-in-∏n® Pn¬-an-sb Ip-´n D-Z-c-Øn-¬ h®p-X-s∂ a-cn-®-X-dn-bn-°m-sX

sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v ]-d™-b-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. Nn-‰mcn-°¬ t]m-en-kn¬ Pn¬-an \¬-In-b ]-cm-Xn ]-ø-∂q¿ t]men-kn-te-°v ssI-am-dn-bn-cp-∂p.

I-®q-cn sd-bnÂ-th C³-Ìn-äyq-«v {]-hÀ-¯-\w ]p-\-cm-cw-`n-¨p I-Æq¿: I-Æq¿ sd-bn¬-th tÃj-\n¬ sd-bn¬-th C≥-Ãn-‰yq´n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n®p. ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ AUo-j-\¬ sd-bn¬-th am-t\P¿ tam-l≥ F ta-t\m≥ {]-h¿Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ko-\n-b¿ Un.-]n.-H. F≥ tKm-hnμ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ko-\nb¿ Un.-H.-Fw. sI \n-[o-jv, Ce-Iv-{S-^n-t°-j≥ ta-[m-hn sI a-t\m-l-c≥, sd-bn¬-th tÃj≥ am-t\-P¿ Fw sI ssi-te{μ≥, Sn-°-‰v kp-∏¿-ssh-k¿

ssa-°nƒ hn tPm-bv, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. _o-\, sdbn¬-th tÃ-j≥ I¨-kƒ-t´‰o-hv I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n sI ss_Pp, Fw hn sam-bv-Xp, D-Æn-Ir-jvW≥ \-ºq-Xn-cn, C≥-Ãn-‰yq-´v sN-b¿-am≥ tPm-kv A-K-Ãn≥, sk-{I-´-dn kn k-Pn-Øv kw-kmcn-®p. 1937¬ Xp-S-ßn-b C≥-Ãn‰yq-´n-s‚ {]-h¿-Ø-\w I-gn-™ 13 h¿-j-am-bn {]-h¿-Ø-\-c-lnX-am-bn-cp-∂p. sd-bn¬-th Po-h-\-°m-cp-sSbpw Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-sS-bpw

I-em-Im-bn-I {]-h¿-Ø-\-߃, ]-cn-io-e-\-߃ F-∂n-h C≥Ãn-‰yq-´v ap-tJ-\ \-S-∏m-°pw. sse-{_-dn-bpw H-cp-°p-∂p-≠v. dÆn-Mv _w-•m-hn-\-S-Øp-≈ sI´n-S-Øn-em-Wp C≥-Ãn-‰yq-´v {]h¿-Øn-°p-∂-Xv. Po-h-\-°m-cpsS c-‡-{Kq-∏v U-b-c-Iv-S-dn N-Sßn¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. ]me-°m-´p \-S-∂ Im-bn-I-a¬-k-cØn¬ aq-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Pn-√-bn-se Im-bn-I-Xm-c-߃°v tam-l≥ F ta-t\m≥ D-]lm-cw k-Ωm-\n-®-p.

kn.-]n.-Fw. A-\m-Y¡p-ªn-\v P-\-d B-ip-]-{Xn-bn kw-c-£-Ww k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xpt\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc ImS¿-∂v am-Xm-hv a-cn-® Ip-™n-s\ tI-kv P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn-te-°p amIp-º-f: kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn-® tI-c-fc-£m- am¿-®n-\v Ip-º-f-bn¬ \¬-In-b kzo-I-cW- tbm-K-Øn-\v tdm-Uv ssItbdn ]-¥¬ sI-´n-b-Xn-\v G-cnbm sk-{I-´-dn- Dƒ-s∏sS G-gpt]¿-s°-Xn-tc Ip-º-f t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. G-cn-bm sk-{I-´-dn Fw c-LptZ-h≥, Hm-^n-kv sk-{I-´n hn hmkp, {]-km-Zv, c-Xv-\m-I-c≥, _m_p, k-p-ss_¿, A-Pn-Xv Xp-S-ßnb-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wp \-S-]Sn.

‰n. ssN¬-Uvs - se≥ {]-h¿-ØI - cm-Wv Ip-´n-sb B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®X - v. I-gn-™ 20\v ap-≠y-ØS- p-°bn-se ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿Ø-Ic - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_m[-h¬-°c - W - ]-cn-]m-Sn kw-LS- n∏n-®n-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv _-‘p-°ƒ-s°m-∏w I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn-® c-≠pam-kw {]m-b-am-b Ip-™n-s\ I- Imk¿-tImUv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ Ip™v s≠-Øn-b-Xv. sX-cp-hpk¿-°-kv \-S-Øn D- kz-tZ-in-\n- {]-k-h-sØ Xp-S¿- _-‘p-°-fp-sS kw-c-£-W-bn]-Po-h-\w I-gn-°p-∂ ssa-kq¿ ∂v a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv em-bn-cp-∂p Ip-´n.

s]cn-´-« kv-Iq-fn-se ]o-U\w: I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v C-¶p k-aÀ-¸n¡pw

D-∏-f: Im-dpw tem-dn-bpw Iq-´n-bnSn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]≈n-°-c-bn-se P-^m-kv(28), ktlm-Z-c≥ \u-jm-Zv(25), _-‘p k-ao¿(22) F-∂n-h¿-°m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®bv-°v D-∏-f Su-Wn-em-Wv kw-`hw. aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Iq-Øp-]d-ºv: F-´ph¿-j-am-bn X-e-bn¬ Syq-a¿ _m-[n-® Iq-Øp]d-ºv aq-cym-s´ JZo-P _o-hn-bpsS a-I≥ C-kv-lm-Jns‚ (33) NnIn¬-km k-lm-bm¿Yw I-Ωn-‰-n cq-]o-I-cn®p. apºv F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ c-≠pX-h-W i-kv-{X-{In-b \-SØn-bn-cp-s∂-¶nepw A-kp-Jw t`-Z-am-bn√. hn-ZKv[ ]cn-tim-[\- Syq-a¿ h-f¿-∂ph-cp-∂-Xm-bmWv I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Imgv-Ni-‡n \-„am-b C-kv-lmJn\v Xp-S¿Nn-In¬-k- \-S-Ø-Wsa-¶n¬ C-\nbpw hen-b km-ºØn-Iw I-s≠-tØ-≠n h-cpw. A°u-≠v \-º¿: 42352200110788. hniZhn-h-c-߃-°v 09846399188, 9744-164189 \-ºd - p-Ifn¬ _-‘s - ∏-SW - w.

sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. X-t±-iÿ m-]-\-ß-fp-sS sI-´n-S-\n¿am-W N-´-{]-Im-cw s]m-Xp B-hiy-Øn-\p \o-°n-h-® `m-Kw Iq´m-bn ssI-h-iw-h-bv-°m-sX ss I-am-dp-∂ ]-£w sI-´n-S-Øn-\p A-\p-h-Zn-® ap-gp-h ≥ \-º-dp-Ifpw A-km-[p-hm-Ipw. A-Xn-\m ¬ ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-bØn-\pw \o-°n-h-® F-´p-ap-dn-I ƒ Iq-Sn `m-Kn-®v ssI-am-‰w \-SØn-b `m-K-I-cm¿ {]m-_-ey-Øn ¬ h-cp-∂-tXm-sS sI-´n-S-Øn-\p \-K-c-k-` \¬-In-b \-º-dp-Iƒ A-km-[p-hm-bn am-dpw. F-∂m¬ C-°m-cyw ]-cn-K-Wn-°m-sX \-Kc-k-`m A-[n-Ir-X¿ `m-K-°-cm¿ {]-Im-cw \-º-dp-≈ 100 ap-dn-I-fpsS Pw-K-am-h-Im-iw B-fp-I-fpsS t]-cn¬ am-‰n-\¬-In. C-tXmsS ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-bØn-\pw am-‰n-h-® ap-dn-Iƒ kz-X-

bm-°p-∂-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv H-cn-S-Øv \-S-∏m-°p-I-bmWp sN-bv-X-Xv. c-Pn-kv-{Sm¿ Hm^n-kp-I-fn¬ {^-≠v sU-kv-Iv kw-hn-[m-\w sIm-≠p-h-cp-∂ Im-cy-hpw B-tem-Nn-°p-∂p. Bsc-bpw sXm-gn¬ c-ln-X-cm-°pI-b-√, a-dn-®v sXm-gn¬ kw-c£n-°p-I-bm-Wp sN-øp-∂-Xv. c-Pn-kv-t{S-j≥ ta-J-e-bn¬ am-‰-߃ h-cp-tºmƒ A-Xv Dƒs°m-t≈-≠-Xp-≠v. \-ho-I-c-W B-i-b-ß-fp-sS `m-K-am-bn kmt¶-Xn-I-hn-Zy-Iƒ h-cp-tºmƒ A-Xv sXm-gn-en-s\ _m-[n-°n-√.

cn-tßmw t]m-en-kv ]-ø-∂q¿ Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-t∏m-ƒ h\n-Xm ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰v Cs√-∂p ]-d-™m-Wv ]-cn-tim-[n°m≥ hn-k-Ω-Xn-®-Xv. kv-{Xo-Ifp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kp-c£-bv-°p th-≠n-bp-≈ 20-12se \n-b-a-{]-Im-cw c-Pn-kv-t{S-Uv sNbv-X G-Xp tUm-Iv -S-dpw ku-P\y-am-bn Nn-In¬-k- \¬-I-W-sa∂p \n-jv-I¿-jn-°p-∂p-≠v. C-Xn\p hn-cp-≤-am-bm-Wp B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]-Sn-. ]-cn-tim-[n-°m-X-n-cn-°m-\p≈ Im-c-Ww tc-Jm-aq-ew th-Wsa-∂v in-ip-t£-a k-an-Xn A-[nIr-X¿ B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ B¿.-Fw.-H. F-gp-Xn \¬-In. B¿.Fw.-H-bp-sS \-S-]-Sn-sb-°p-dn-®v t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn-

bn-´p-≠v. tI-kn¬ A-d-kv-‰n-emb A-[ym-]-I≥ h¿-j-߃-°p ap-ºp-X-s∂ ]o-U-\w Xp-S-ßnbn-cp-∂-Xm-bn B-t£-]-ap-≠v. A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf sIm-≠p-hcp-∂ Po-∏n¬ I-b-dn-bm-Wv Cbmƒ ]o-Un-∏n-°m-dp-≈-Xv. C°m-cyw t\-c-sØ s]¨-Ip-´nIƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I-bp-sS {i≤- b n¬- s ∏- S p- Ø n- b n- c p- s ∂- ¶ nepw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-√. ]n.-Sn.F. F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tbm-Kw tN ¿-∂v {]-iv-\w {]-[m-\m-[ym-]n-Ibp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øp-I-bp≠m-bn. C-tXm-sS B-tcm-]-Whn-t[-b-\m-b A-[ym-]-I≥ 13\v A-h-[n-bn¬ {]-th-in-°p-I-bpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn ¬ A-Uv-an-‰m-hp-I-bm-bn-cp-∂p.-

kv-IqÄ Hm-t«mdn-£ a-dn-ªv 14 Ip-«n-IÄ-¡p ]-cn¡v IÆq¿: kv-Iqƒ Ip-´n-I-fp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Hmt´mdn-£ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 14 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C∂se cm-hn-se H-º-tXmsS I-Æq¿ ^-b¿ tÃ-j-\-Sp-Øm-Wv kw-`hw. _¿-W-t»-cn-bn-se {]o-an-b¿ Cw-•o-jv ao-Un-b-Ønte-°v Ip-´n-I-fp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bmWv A]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. Xm-W, Xm-b-sØ-cp, I-km-\-t°m-´ `m-K-ß-fn-se hn-Zym¿Yn-Ifm-b sI C-{_m-lnw(9), \m-^nb(9), kn-Z(10), ap-_jnd(8), dn-l(10), en¬l(7), d-jo-^m-Øna(8), _n-em¬(7), hn-im¬(8), X-em¬(8), Pn-bm≥(9), \-kow(8), \n-lm¬(8), \nbm¬(7) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. B-cp-sSbpw ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a√.

k-b³-kv ]-t\m-c-a F-Iv-kn-_n-j³ \m-sf ap-XÂ Im-k¿-tIm-Uv: I¿-Wm-S-I k¿°m-cn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS Km-fn-ap-Jw ]p-Xn-b-h-f-∏v J-eo ¬ kz-em-lv F-Pyq-t°-j-\¬ {S-Ãv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]-t\m-ca F-Iv-kn-_n-j≥ \m-sf Xp-Sßpw. πm-\-t‰m-dn-bw, X-]m¬-˛-h\w h-Ip-∏p-Iƒ, am-en-Iv Zo-\m¿ B-ip-]-{Xn-bp-sS -sa-Un-°¬ Iymw-]v, ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬

tIm-f-Pv F-∂n-h-bp-sS ]-h-en-b\p-Iƒ D-≠m-hpw. tem-Im-¤p-X-ß-fp-sS am-XrI, {]-hr-Øn-]-cn-N-b ta-f, ]ucm-Wn-I C-kv -em-an-I tk-h-\߃, I-c-Iu-i-e D¬-∏-∂-ß ƒ, Im-gv-N-bn-√m-Ø-h-cp-sS hn⁄m-\ ta-J-e-Iƒ, Xp-S-ßn-bh F-Iv-kn-_n-j-\v am-t‰-Ipw. I ¿-Wm-S-I a-{¥n-am-cm-b In-Ω-Æ

c-Xv-\m-I-c, hn-\-b-Ip-am¿ skm¿°, bp Sn Jm-Z¿, c-am-\m-Y ssd, ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n, Fw.- D-cp-h-®m-en¬ A-]-I-S-Øn¬ X-I¿-∂ an\ntem-dn-bpw Imdpw F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n°p-∂v, ]n _n A-–p¿-d-km-Jv kw-_‘ - n-°pw. hm¿-Øm-kt- Ωf-\Ø - n¬ {]n≥-kn-∏¬ Um-en ]b-kv, {S-Ãv sk-{I-´d - n D-ad - p¬ ^mdq-Jv X-߃, l-ao-Zv ]-≈t- ¶m-Sv, - m-bn-cp-∂ an-\ntemDcp-h-®m¬: Im-dpw an\ntem-dn- Ib-‰n h-cn-Ib kp-ss_¿ ]-Sp-∏v kw-_‘ - n-®p.-- S- Ø - n¬-s∏-´X - .v bpw Iq-´n-bn-Sn®v Im¿ ss{U-h¿- dn-bp-am-Wv A-]I Im-dn-\I - Øv Ip-Spßnb tPm°p Kp-cp-X-c ]-cn-°v. C∂-se D- c - m-Wp ]p-d®-tbmsS a-´-∂q¿ tdm-Un¬ D-cp- _n s\ Hm-Sn-°q-Sn-bh h-®m¬ ]-g-»n-bn-em-Wv kw-`h - w. sØ-Sp-Øv B-ip-]{- Xn-bn¬ F- .v a-´∂ - q¿ Fkv.sF. ]n sI Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ F-Sq-cn- Øn-®X kw-ÿm-\t- Ø°v IS-Øp∂ kwLw ae-tbm-cØv se tPm-_n(40)s\ I-Æq-cn-se {]-Imi-s‚ t\-Xr-Xz-Øn{]h¿Øn-°p-∂X - m-bn ]-cn-kc - h - m-kn-Iƒ ]-db - p∂p. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. seØnb t]m-enkpw ssl-th ]pg ssI-tb-‰Ø - n\pw Cu-‰° - m-Sp-Iƒ hym]-I- D-cp-h-®m¬ `m-KØ - Ø-Øn. C-Sn- p\n-∂v C-cn-´n- t]m-enkpw ÿ-es ambn \in-∏n-°p-∂p-≠v.- A[n-Ir-X¿ C-°m-cy-ß- bn-te-°v t]m-hp-Ib - n¬ Im-dns‚ - m-bn-cp-∂ Imd- bp-sS B-Lm-XØ sf√mw I-≠n-s√∂p \-Sn-°p-Ib - mWv. pw a-´∂ - q¿ `m-KØ - p-\n∂v sN¶√v ap≥-`m-Kw ]q¿-Wa- mbpw X-I¿-∂p.

]p-g-tbmcs¯ Cu-ä-¡m-Sp-IÄ \in-¸n-¡p-¶p sNdp-]p-g: a-et- bm-ct- a-Je - b - nse ]p-gt- bmc-Øp\n∂v Cu-‰° - m-Sp-Iƒ sh´n\in-∏n-°p-∂X - m-bn ]-cmXn. Imcyt¶mSv ]pg-bnse ]em-hb - e - n-emWv hym]-Ia- mbn Cu‰-°m-Sp-Iƒ \in-∏n-°p-∂Xv. CXv ]pg-bpsS \mi Øn\v Imc W-am-hp-∂p≠v. Cu‰-Im-Sp-Iƒ sh ´n A\y-

an\ntem-dn-bpw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ-¡p ]-cn-¡v


{]mtZ-inIw

25 s^-{_p-h-cn 2014 sNmΔ

]-©m-b-¯v hmÀ-jn-I sk-an-\mÀ-

]cn-]mSn

„Im-k¿-tIm-Uv Sn F C-{_m-

lnw kv-am-c-I a-μn-cw: kz-X{¥ I¿-j-I kw-Lw Pn-√m Iu¨-kn¬-˛2.-00 „sN¿-°-f am¿-tØm-a _-[nc hn-Zym-e-bw: hm¿-jn-ImtLm-jw-˛10.-30 „Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°v Hm^n-kv ]-cn-k-cw: kn.-]n.-sF. am¿-®v-˛10.-00 „tZ-fn k-A-Zn-b: kzm-K-X kwLw tbm-Kw-˛10.-30 „s]m-Δ¬ F¬._n.F-kv. F≥-Pn-\n-b-dn-Mv tIm-fPv: F≥-tIm¿-sS-Iv tZio-b sk-an\m¿˛9.30

Adnbn-¸pIÄ

bq-¯v ^p-Sv-t_mÄ sk-e-Ivj³ Xr-°-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ bqØv ^p-Sv-t_mƒ Nmwy≥-jn-∏n\p-≈ Pn-√m So-an-s\ Xn-c-s™Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ sk-e-Ivj≥ {S-b¬-kv am¿-®v H-∂n-\v cm-hnse F-´v ap-X¬ Im-en-°-S-hv ]©m-b-Øv ssa-Xm-\n-bn¬ \-S°pw. 1.-1.-1993 \v ti-jw P-\n-®h-cpw Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ Atkm-kn-tb-j-\n¬ c-Pn-ÿ ssN-bv-X-h-cpw h-b-kv sX-fn-bn°p-∂-Xn-\p-≈ ]-©m-b-Øv, ap\n-kn-∏¬ P-\-\ k¿-´n-^n-°‰p-am-bn Iy-Xy k-a-b-Øv FØn-t®-tc-≠-Xm-Wv.-

tbm-Kw amÀ-¨v 3\v

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m km-£-cXm k-an-Xn-bp-sS tbm-Kw am¿-®v aq-∂n-\v cm-hn-se 11\v Pn-√m ]©m-b-Øv tN-w_dn¬ tN-cp-w.

Im-Wm-\n-sÃ-¶v ]-cm-Xn Im-k¿-tIm-Uv : ]-c-∏ ¢m-bnt°m-Sv Nn-d-Ω¬ lu-kv A-_vZp¬ lm-cn-kn-s\(38) Im-Wm\n-s√-∂ `mcy B-bn-jbp-sS ]-cmXn. I-gn-™ H-∂v ap-X-emWv Im-WmXm-b-Xv. C-cp\n-d-am-Wv D≈w-I-øn-epw Im-en-epw sh-fpØ ]m-Sp-≠v. C-bm-sf-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-°p-∂-h¿ t]m-en-k n¬ A-dn-bn-°-Ww.

B-ZÀ-i hn-i-Zo-I-c-W k-t½-f-\w a-t©-iz-cw: ]m-hq¿ _m-°nam¿ kq-^n-Kp-Zn P-em-en-b a-kvPn-Zv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ 28\v ssh-In-´v \m-en-\v k-a-kvX B-Z¿-i hn-i-Zo-I-c-W k-tΩf-\w \-S-°pw. hn sI A-_q-_°¿ ap-kv -eym¿ A-Uym¿ IÆq¿ {]m¿-Y-\-bv-°v t\-Xr-Xzw\¬-Ipw. ]m-W-°m-Sv l-ao-Z-en in-lm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. _-Z-dp-±o≥ X-߃ A ¬-a-jv-lq¿ A-[y-£-X-h-ln-°p-w. \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn, C-kv-am-bn¬ k-Jm-^n tXm-´p-apJw, l-k≥ k-Jm-^n ]q-t°-m´q¿, A-Iv-_¿ k-A-Zn I-Æq-¿, Pp-ss\-Zv k-A-Zn cm-a-¥-fn, lmZn X-߃ kw-_-‘n-°p-w.

_-Zn-b-Sp-° ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ sk-an-\m¿ {]-kn-U‚ v kp-[m- P-b-dmw D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

\o-te-iz-cw sd-bnÂ-th tÌ-j-t\m-Sv A-h-K-W-\; {]-Xn-tj-[w i-à-am-hp-¶p \o-te-iz-cw: bm-{X-°m-cp-sS _m-lp-ey-Øn-epw h-cp-am-\-Ø-nepw Pn-√-bn¬ aq-∂mw ÿm-\Øp-≈ \o-te-iz-cw sd-bn¬-th kv-t‰-j-t\m-Sv A-[n-Ir-X¿ ImWn-°p-∂ A-h-K-W-\-s°-Xn-sc {]-Xn-tj-[w i-‡-am-hp-∂p. Ign-™ \m-ep h¿-j-Øn-\n-sS hyXy-ÿ -L-´-ß-fn¬ sN-ss∂ sa-bn¬, sN-ss∂ kq-∏¿ ^mÃv, t\-{Xm-h-Xn, C‚¿-kn-‰n F∂o s{S-bn-\p-Iƒ-°v tÃm-∏v A\p-h-Zn-°-W-sa-∂ ]m-e-°m-Sv U-

n-hn-j≥ \¬-In-b ip-]m¿-i-Iƒ d-bn¬-th t_m¿-Uv B-kv-Ym-\Øp s]m-Sn-]n-Sn-°p-I-bm-Wv. cm-jv-{So-b k-Ω¿-Zw sN-eptØ-≠ `-c-W-]-£-hpw {]-Xn-]£-hpw sd-bn¬-th hn-I-k-\-Imcy-Øn¬ {i-≤n-°p-∂n-s√-∂pw ]-cm-Xn-bp-≠v. sh-≈-cn-°p-≠v Xm-eq-°v \n-e-hn¬ h-∂-tXm-sS Xm-eq-°v B-ÿm-\-tØ-°p-≈ sd-bn¬-th kv-t‰-j-≥ F-∂ ]pXn-sbm-cp ]-Z-hn Iq-Sn \o-te-iz-cØn-\v ssI-h-∂n-´p-≠v.

\-K-c-k-`-bv-°p ]p-d-sa Gtgm-fw a-e-tbm-c ]-©m-b-Øp-Ifn-se bm-{X-°m¿ \o-te-iz-cw sd-bn¬-th kv-t‰-j-s\-bm-Wp B-{i-bn-°p-∂-Xv. kv-t‰-j-\p-Ifp-sS hn-I-k-\w \n-›-bn-°p-∂Xp h-cp-am-\-Øn-s‚ A-Sn-kv-Ym\-Øn-em-sW-∂n-cn-s° h-cp-am\-Øn¬ H-´pw ]n-∂n-e-√m-Ø \o-te-iz-cw sd-bn¬-th tÃ-jt\m-Sp-≈ A-h-K-W-\ bm-{X°m-cn¬ {]-Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm°n-bn-´p-≠v.

_-Zn-b-Sp-°: ]-©m-b-Øv 12mw hm¿-j-I ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn 2014˛15, 15˛16 h¿-j-tØ-°v 5,23,49,150 cq-]-bp-sS I-c-Sv ]-≤Xn-°v ]-©m-b-Øv hn-I-k-\ sk-an-\m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬In. {]-kn-U‚ v kp-[m-P-b-dmw DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]kn-U‚ v sI F≥ Ir-jv-W-`-´v A-[y-£-X- h-ln-®p. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b Fw ]n k-hn-X, am-ln≥ tI-tfm-´v, tªm-°v ]-©m-b-Øw-Kw-ß-fmb c-P-\n, X-kv-en-a lm-cn-kv, ]©m-b-Øw-K-ß-fm-b Kw-Km-[-c tKm-fn-b-Sp-°, a-©p-\m-Y am\y, a-tl-jv, ku-ay a-tl-jv, ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn kq-]n, lao-Zv ]-≈-Ø-Sp-° kw-km-cn-®p.

No-^v sk-{I-´-dn-bp-sS A-[y£-X-bn-ep-≈ D-∂-Xm-[n-Im-c k-an-Xn-bm-Wv ]-≤-Xn--°v A-\p-aXn \¬-In-b-Xv. \-μm-c-]-Z-hv ap-X¬ s]¿-f hsc-bpw sN-dp-]p-g ap-X¬ h-≈n°-S-hv h-tc-bpw a-e-tbm-c sslth \n¿-am-W-Øn-\v aq-∂v tIm-Sn bp-sS ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In. \n-e-hn-ep-≈ tdm-UpIƒ ]p-\-cp-≤-cn-°p-∂-Xn-\pw ]p-Xn-b tdm-Up-Iƒ \n¿-an-°p∂-Xn-\p-am-Wv ]-≤-Xn. Xu-SptKm-fn ap-X¬ ssa-em-´n h-sc 110 sI.-hn. ssh-Zyp-Xn sse≥ A-]vt{K-U-j-\v A-©p-tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn-bpw km-t¶-Xn-Im-\p-a-Xn-bpw e-`n®p. sI.F-kv.-C.-_n. {Sm≥-kv-anj≥ hn-`m-K-Øn-\m-Wv \n¿-amW Np-a-X-e. 20.09 tIm-Sn cq-]-bpsS ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv. Im-k¿tIm-Uv-˛-I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Ønbm-b Xu-Sp-tKm-fn ap-X¬ Ip-_∂q¿ ^o-U¿ h-sc Cu h¿-jw A-]v-{K-tU-j≥ \-S-Øpw. c-≠p h¿-jw sIm-≠v Xu-Sp-tKm-fn ˛

Im-k¿-tIm-Uv : cm-Po-hv Km-‘n tJ¬ A-`n-bm≥ Im-bn-I ]-≤Xn-bp-sS `m-K-am-bn s\-lv-dp bph tI-{μ-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ bp-h-P-\ dm-en kw-L-Sn-∏n-®p. Kh.-tIm-f-Pv ]-cn-k-c-Øv Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv dm-en ^v-fm-Kv Hm-^v sNbv-Xp. tZ-io-b bp-h-P-\-\-b-Øns‚-bpw cm-Po-hv-Km-‘n tJ¬ A-`n-bm≥ ]-≤-Xn-bp-sS-bpw {]Jym-]-\w I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨{^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv apl-Ω-Zv k-Ko¿, s\-lv-dp bp-htI-{μ Pn-√m-s\-lv-dp bp-h tI-

ssa-em-´n 110 sI.-hn. sse≥ ]q¿-W-am-bpw A-]v-t{K-Uv sNøp-I-bm-Wv e-£yw. I-≈m¿ ]m-ew \n¿-am-WØn-\v c-≠v tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn°m-Wv `-c-Wm-\p-a-Xn e-`n-®-Xv. slm-kv-Zp¿-Kv-˛-]m-W-Øq¿ kwÿm-\-]m-X-bn¬ X-I-cm-dn-emb I-≈m¿ ]m-ew ]p-\¿-\n¿-an°p-I-bm-Wv ]-≤-Xn-bp-sS e£yw. _mw-•q-cn-te-°p-≈ kam-¥-c ]m-X-bp-sS `m-K-am-Wv Cu tdm-Uv. 3.5 tIm-Sn-bm-Wv BsI sN-e-hv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. B¿.Un.H. Izm¿-t´-gv-kv \n¿-amW-Øn-\v 30 e-£w cq-]-bpw tIc-f Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-ebp-sS `m-K-am-bn Im¿-jn-I, kmw-kv-Im-cn-I ]T-\-Øn-\v Sn F-kv Xn-cp-ap-ºv kv-am-c-I-tI{μw \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 25 e-£w cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-°pw `-c-Wm\p-a-Xn \¬-In. tI-{μ-Øn-s‚ `m-K-am-bn ayqkn-bw \n¿-an-°m-\pw ]-≤-Xn-bp≠v. Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ kn.Sn. kv-Im≥ ÿm-]n-°m≥ 2 tIm-

Sn-bp-sS ]-≤-Xn-°v A\p-a-Xn-bmbn. Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Snÿm-\ ku-I-cy-hpw Nn-In-¬ km-ku-I-cy-hpw sa-®-s∏-Sp-Ø m-\p-f-f {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWn-Xv. sam-{Km¬ ]p-Øq¿ {]mY-an-Im-tcm-Ky-tI-{μ-Øn-s‚ ASn-ÿm-\ ku-I-cy hn-I-k-\Øn-\v 71 e-£w cq-]-bpw tZ-ew]m-Sn {]o-sa-{Sn-°v tlm-Ã-en-\v sI-´n-Sw \n¿-an-°m≥ H-cp tIm-Sn -bp-sS ]-≤-Xn-°pw A-\p-a-Xn e`n-®p. Pn-√-bn-se ]-´n-I-Pm-Xn hn`m-K-ß-fp-sS ho-Sp-Iƒ ssh-ZypXn-I-cn-°p-∂-Xn-\v 1500 ho-Sp-Ifn¬ ]-≤-Xn \-S-∏m-°m≥ 60 e£w A-\p-h-Zn-®p. B¿.Fw.-F-kv.F. hn-Zym-eb-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-hn-I-k-\-Øn-\v 3.27 tIm-Sn bp-sS ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ Io-gn-ep-≈ kv-Iq-fp-I-fp-sS `uXn-I ku-I-cyw sa-®-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\m-Wv ]-≤-Xn. _-¶-c at©-iz-cw K-h. l-b¿- sk-°≥-

l-k≥ A-lv-Z¬ X-߃ F-∂nh¿ tN¿-∂v B-Z-c-hv k-a¿-∏n-®p. hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ-°pw ÿm-]-\-߃-°pw th-≠n Fkv.-ssh.-F-kv. Pn-√m {]-kn-U‚ v ]-≈-t¶m-Sv A-–p¬ Jm-Zn¿ a-Z-\n, d-jo-Zv lm-Pn s_-≈m-sc, A-–p¿-d-km-Jv Um-_n-‰v, F-kv.sP.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn sIm√-ºm-Sn A-–p¬ Jm-Zn¿ k-AZn, Im-´n-∏m-d A-–p¬ Jm-Zn¿ k-Jm-^n, \m-kn¿ _-¥m-Sv, lkv-_p-√m-lv X-f-¶-c F-∂n-h¿ Im-¥-]p-c-Øn-\v D-]-lm-cw \¬In. ap-ln-Ωm-Øv P-\-d¬ sk-{I- I¿-a-cw-K-Øv A-º-Xm-≠v ]q¿-Øn-bm-°n-b Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kv-eym-¿°v ´-dn _n F-kv A-–p-√-°p-™n ap-ln-Ωm-Øv \¬-In-b B-Z-c-n-°-¬ N-S-ßn¬ F-kv.ssh.F-kv. kw-ÿm-\ J-Pm-©n k-øn-Zv D-a-dp¬ ^m-dq-Jv A¬-_p-Jm-cn D-]-lm-cw \¬-Ip-∂p kw-km-cn-®p.

l-Øn-s‚ kzo-Im-cy-X-bpw t\´-hp-am-Wv ssl-°-am‚ v e-£yan-Sp-∂-Xv. A-tX-k-a-bw tIm¨-{K-knse {Kq-∏v am-t\-P¿-am¿ kp-[o-cs‚ h-c-hn¬ A-Xr-]v-X-cm-Wv. ]m¿-´n-bn¬ ]-Wn-sb-Sp-°m-sX {Kq-∏p-I-fn-eq-sS am-{Xw ÿm-\am-\-߃ t\-Sn X-e-∏-sØ-Ønb-h¿-°v kp-[o-c-s‚ {]-h¿-Ønbpw {]-kw-K-hpw, kw-L-S-\m

]m-S-h-hpw Dƒ-sIm-≈m≥ I-gnbp-∂n-√. \n-e-hn¬ kw-ÿm-\-Øns‚ ]-e `m-K-ß-fn-epw _q-Øv Xew sXm-´v {Kq-∏n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In-b t\-Xm-°-sf A-WnIƒ Xn-cp-Øp-I-bm-Wv. C-\n apX¬ {Kq-∏n-s‚ t]-cv ]-d-™p hcp-∂ t\-Xm-°-fp-sS ÿm-\w Nh-‰p-sIm-´-bn-em-sW-∂ A-`n{]m-b-am-Wv A-Wn-Iƒ-°v.

U-dn kv-Iqƒ (24 e-£w), ta-∏pKn-cn Pn.-F-®v.-F-kv.F-kv(36 e£w), sN¿-°-f Pn.F-®v.Fkv.Fkv (60 e-£w), _-fm¬ Pn.-F-®v.-F-kv.F-kv (36 e-£w) cq-]m ho-X-ap-≈ sI-´n-S \n¿-amW- ]-≤-Xn-Iƒ-°v A\p-a-Xn \¬-In-. tIm-bn-∏m-Sn Xo-c-tZ-i-tdmUn-\v 60 e-£w cq-]-bp-sS ]-≤Xn-bv-°pw `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In. tZ-io-b-]m-X-bn-te-°v _‘n-∏n-°p-∂ {]-[m-\ Xo-c-tZ-i tdm-Up-I-sf ]p-\-cp-≤-cn-°m-\p≈ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n-s‚ `mK-am-bm-Wv Cu tdm-Uv \-ho-I-cn°p-∂-Xv. h-\n-X-m tlm-ì \n¿-an-°p-∂ ]-≤-Xn-°v 1.61 tImSn cq-] A-\p-h-Zn-®p. I-e-Iv-t{S‰n¬ _-tbm-sa-{Sn-Iv A-‰-U≥kv tam-Wn-‰-dn-Mv kn-Ãw ÿm]n-°p-∂-Xn-\v 10 e-£w cq-]-bpsS ]-≤-Xn-°v `-c-Wm-\p-a-Xn \ ¬-In. sI¬-t{Sm¨ ap-tJ-\-bmWv ]-≤-Xn \-S-∏m-°p-∂-Xv. BZy-L-´-Øn¬ ]-Øv tIm-Sn bpsS ]-≤-Xn-°p-Iq-Sn D-S≥ `-c-Wm\p-a-Xn e-`n-°pw.

Xr-°-cn-∏q¿- afi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Sn hn `-c-X≥ A-\p-kv-ac-Ww sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

Xr-°-cn-∏q¿: hn-hn-[ B-h-iy߃ D-∂-bn-®v A-[ym-]-I k¿ho-kv kw-L-S-\ k-a-c k-an-Xnbp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ {]-Nmc-W Pm-Y Xr-°-cn-∏q-cn¬ F.sF.Sn.bp. Pn-√m sk-{I-´-dn sI hn Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Fw Kw-Km-[-c≥ A-[y-£X-h-ln-®p. Pm-Y eo-U¿ hn Sn hn tam-l≥, sI c-ho-{μ≥, Xr-°-cn∏q¿ th-Wp, F≥ a-Wn-cm-Pv, h¬-k≥ ]n-en-t°m-Sv, _n \mcm-b-W≥, kn k-t¥m-jv Ipam¿, hn hn-t\m-Zv I-cn-sh-≈q¿ kw-km-cn-®p. hn-hn-[ tI-{μ-ßfn-se kzo-I-c-W-Øn-\v ti-jw Pm-Y C-∂-se ssh-In-´v Im-™ßm-Sv k-am-]n-®p. C N-{μ-ti-Jc≥ Fw.F¬.F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

]-IÀ-¨-hym-[n \n-b-{´-Ww: Pn-Ãm-X-e A-h-tem-I-\tbm-Kw \-S-¯n Im-k¿-tIm-Uv : ]-I¿-®-hym-[n \n-b-{¥-W {]-Xn-tcm-[ {]-h¿Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn X-t±-ikz-bw-`-c-W ÿm-]-\ ÿ-e-ßfn¬ \-S-tØ-≠ {]-h¿-Ø-\߃ B-kq-{X-Ww sN-øp-∂-Xn\p P-\-{]-Xn-\n-[-I-fp-sS-bpw Pn√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cp-tS-bpw tbm-Kw \-S-Øn. I-e-Iv-t{S-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿∂ tbm-Kw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sIm-Xp-Iv Iq-Øm-Sn \-io-Ic-W-Øn-\m-bn {]-h¿-Ø-\߃ ]-©m-b-Øv \-K-c-k-`m Xe-ß-fn¬ D-≠m-h-W-sa-∂v Pn√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A`y¿-Yn-®p. hm¿-Up-I-fn¬ B-tc m-Ky-tI-c-fw, ip-Nn-Xz an-j≥ X\-Xp ^-≠v F-∂n-h ap-tJ-\ \¬-Ip-∂ 25,000 cq-] tcm-K-\nb-{¥-W {]-h¿-Ø-\-߃-°v D]-tbm-Kn-°-Ww. tcm-K-km-[yX I-W-°n-se-Sp-Øv k-∂-≤kw-L-S-\-Iƒ, P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h-sc G-tIm-]n-∏n-®v {]-h¿-Ø-\߃ Im-cy-£-a-am-bn \-S-∏m-°-

{μ t_¿-Uv Hm-^v K-h-tW¿-kv saw_¿ A-U-z.k-Po-hv tPm-k^v, K-h. -tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ F -{io-\m-Y, {Xn-th-W tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. -sI -kp-Ipam-c≥ \m-b¿, bq-Øv I-Ωo-j≥ Aw-Kw Jm-Z¿ am-\y, kp-Ip-am¿ Ip-Xn-c-∏m-Sn, Fw B¿ k-Zm-inh≥ \m-b¿, Pn-√m C≥-^¿-taj≥ Hm-^nk¿ sI A-_v-Zp-¿-dlv-am≥ kw-_-‘n-®p. ]p-Xp-°n-b tZ-io-b bp-h-P\ \-bw hn-Z-ym-`-ym-k-tØm-sSm∏w sXm-gn¬ hn-Z-Kv-[ ]-cn-io-e\-hpw kw-c-`-I-Xz t{]m-¬kml\-hpw \¬-Ipw. bp-hm-°-fp-

sS B-tcm-K-y-I-c-am-bn Po-hn-Xssi-en-°pw Im-bn-I hn-t\m-Z߃ t{]m-¬km-ln-∏n-°p-∂Xn-\pw Du-∂¬ \¬-Ip-∂p. cm-Po-hv-Km-‘n tJ¬ A-`nbm≥ Im-bn-I ]-≤-Xn-b-\p-k-cn®v cm-P-y-sØ F-√m tªm-°p-Ifn-epw Im-bn-I k-ap-®-b-߃ \n¿-an-°pw. 11 Hu-´v tUm¿ sKbnw-kp-Iƒ-°pw 15 C≥-tUm¿ sK-bnw-kp-Iƒ-°pw ]-cn-io-e-\ ku-I-cy-ap-≠m-hpw. 15 e-£w cq]-bp-sS Im-bn-I D-]-I-c-W-ß ƒ \¬-Ipw. Hm-tcm tImw-π-Ivkn-\pw 1.-75 tIm-Sn-bm-Wv \o-°nh-®n-´p-≈Xv.

Xr-°-cn-∏q¿: Pn-√m sI-´n-S \n¿am-W sXm-gn-em-fn t£-a k-lI-c-W kw-L-Øn-s‚ Io-gn¬ ]q-t®m-en¬ C-e-{Œn-°¬, πw_n-Mv km-[-\-ß-fp-sS k-l-I-cW kv-t‰m¿ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n®p. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Pn kn _-jo¿ A-[y-£-X h-ln-®p. \ote-iz-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ aptI-jv _m-e-Ir-jv-W≥ B-Zy hn¬-∏-\ \n¿h-ln®p. F A-ºq™n, Fw cm-a-N-{μ≥, kn c-hn, Pn-√m sI-´n-S\n¿-am-W sXm-gn-em-fn t£-a k-l-I-c-W kw-L-Øn-s‚ kv-t‰m¿ Fw Kw-Km-[-c≥ kw-km-cn-®p. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

{]-Nm-c-WPm-Y Xp-S-§n

{Kq-¸v t\-Xm-¡-sf a-dn-I-S-¶v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ kp-[o-c h-e-b-¯n-te-¡v Xr-°-cn-∏q¿: hn Fw kp-[o-c≥ kw-ÿm-\ tIm¨-{K-kv I-Ωn‰n-bp-sS {]-kn-U‚m-b-tXm-sS {Kq-∏v t\-Xm-°-sf a-dn-I-S-∂v AWn-Iƒ C-t∏mƒ kp-[o-c-s‚ hm-°p-Iƒ-°v Im-tXm¿-°p-∂ A-h-ÿ-bm-Wv ]-e `m-K-ß-fnepw Im-Wp-∂-Xv. kw-ip-≤n-bpw B-Z¿-i-hpw ssI-ap-X-em-bp-≈ kp-[o-c-s\ {]-kn-U‚m-bn A-htcm-[n-°p-I h-gn s]m-Xp k-aq-

tZ-io-b bp-h-P-\ \-b-hpw cm-Po-hv Km-Ôn tJÂ A-`n-bm³ ]-²-Xn-bpw {]-J-ym-]n-¨p

hn-I-k-\ ]m-t¡-Pv: PnÃbn 25 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-Im-k¿-tIm-Uv: ap≥-No-^v sk{I-´-dn ]n {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ \-S-∏m-°p-∂ Pn√m hn-I-k-\ ]m-t°-Pn-s‚ B-Zy-L-´-Øn¬ 25tIm-Snbp-sS ]-≤-Xn--°v B-kq{X-W, km-º-Øn-I-Im-cy h-Ip∏v `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In. kmt¶-Xn-Im-\p-a-Xn e-`y-am-°n ]≤-Xn-Iƒ k-a-b _-‘n-X-am-bn ]q¿-Øn-bm-°m-≥ Pn-√m I-e-IvS¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ \n ¿-t±-in-®p. I-e-Iv -S-td-‰v tN-w_dn¬ \-S-∂ Pn-√m X-e-\n¿-h-lW D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw ]≤-Xn-Iƒ hn-i-I-e-\w sN-bv-Xp. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-ΩZv k-Ko¿ A-[y-£-X- h-ln-®p. Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^nk¿ AP-bv-Ip-am¿ ao-t\m-Øv, Pn-√m ^n-\m≥-kv Hm-^nk¿ C ]n cmPv tam-l≥ F-∂n-h¿ hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ hn-i-Zo-I-cn-®p. Imk¿-tIm-Uv hn-I-k-\ ]m-t°-Pns‚ `-c-W h-Ip-∏m-bn B-kq-{XW, km-º-Øn-I-Im-cy h-Ip-∏ns\ Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.

3

k-l-I-c-W kv-tämÀ D-Zv-Lm-S-\w

Im-´-]p-cw A-_q-_-¡À ap-kv-eym-sc B-Z-cn-¨p ]p-Øn-sK: I¿-a-cw-K-Øv A-ºXm-≠v ]q¿-Øn-bm-°n-b Im-¥]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kveym-sc ap-ln-Ωm-Øn¬ B-Z-cn®p. F sI A-–p¬ d-lv-am≥ apkvv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. l-k-\p¬ A-lv-Z¬ X-ß-ƒ A[y-£-X h-ln-®p. t]-tcm-Sv A–p-¿-d-lv -am≥ k-Jm-^n A-\pkv-a-c-W -{]-`m-j-Ww \-S-Øn. a¿-I-kv {]-kn-U‚ v A-en _m^-Jn X-߃, F-kv.-ssh.-F-kv. kw-ÿm-\ J-Pm-©n k-øn-Zv D-adp¬ ^m-dq-Jv A¬-_p-Jm-cn, ka-kv-X tI-{μ ap-im-h-dmw-Kw Fw A-en-°p-™n ap-kv-eym¿ jn-dnb, ap-ln-Ωm-Øv D-]m-[y-Iv j≥

kannur/kSD

Ww. A-Xm-Xv Un-]m¿-´p-sa‚pIƒ-°v \n-›-bn-®n-´p-≈ Np-a-Xe-Iƒ Ir-Xy-am-bn \-S-∏m-°p∂p-sh-∂v hn-e-bn-cp-ج \-SØ-Ww. Pn-√-bn-se ]-I¿-®-hym-[n-Isf-°p-dn-®pw C-Xp-h-sc \-S-Ønb {]-h¿-Ø-\-ß-fpw X-t±-i -kzbw-`-c-W ÿm-]-\-X-e-ß-fn¬ \-S-tØ-≠ {]-h¿-Ø-\-ß-sf°p-dn-®pw Pn-√m sa-Un-°¬ Hm^nk¿ tUm. -]n tKm-]n-\m-Y ≥ hn-i-Zo-I-cn-®p. ap≥ h¿-j-ßsf A-t]-£n-®v I-gn-™-h¿jw sU-¶n-]-\n-bpw a-™-∏nØ-hp-am-Wv Pn-√-bn¬IqSp-X¬ B-tcm-Ky {]-iv-\-߃ kr-jv-Sn®-Xv. 1429 sU-¶n-∏-\n tI-kp-Ifpw 1190 a-™-∏n-Ø tI-kp-Ifpw dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. 294 t]¿°v a-e-º-\n tcm-K _m-[-bpw ÿn-co-I-cn-®n-cp-∂p. tªm-°v, ]-©m-b-Øv, \-K-ck-`, hm¿-Uv X-e-ß-fn-se tbmK-߃ am¿-®v 15\-Iw hn-fn-®ptN¿-°-Ww. tbm-K-Øn¬ _‘-s∏-´ X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-ß-fn-se P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ, cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-

\n-[n-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ, D-tZym-K-ÿ¿ F-∂n-h-cp-sS ]-¶m-fn-Øw D-d-∏p h-cp-Øpw. tbm-K-Øn¬ h-cpw am-k-ß-fn-te-°p-≈ B-Ivj≥ πm≥ X-øm-dm-°pw. sU-]yq-´n I-e-Iv-S¿ ]n sI kp-[o¿-_m-_p, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b _n Fw {]-Zo-]v, F Ir-jv-W≥, ]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am¿, P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ, sk-{I-´-dn-am¿, Pn-√m a-te-dn-b Hm-^n-k¿ hn kp-tc-i≥, sS-Iv-\n-°¬ A-knÃ≥Uv t_-_n, Pn-√m-X-e DtZym-K-ÿ¿, B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Po-h-\-°m¿ kw-_-‘n-®p.

kv-amÀ-«v ¢m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN¿-°-f: A-Xn¿-°p-gn K-h. F¬.]n. kv-Iq-fn¬ Xp-S-ßn-b kv-am¿-´v ¢m-kv D-Zv-L-m-S-\w ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn _n A-–p-√ lm-Pn \n¿-h-ln-®p. kv‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Sn Fw ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v A-[y£-X h-ln-®p.

Npcp¡¯nÂ

\o-te-iz-c-sØ ]-cn-∏p-h-S hn-`-h-im-e-bp-sS sh-_v-ssk-‰v Pn-√m I-e-Iv-S-¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

sh-_vssk-äv D-Z-vLm-S-\w Im-k¿-tIm-Uv: \o-te-iz-c-Øv ]p-Xp-Xm-bn B-cw-`n-°p-∂ ]cn-∏p-h-S hn-`-h-im-e-bp-sS sh-_v-ssk-‰v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F.-Un.-Fw. F®v Zn-t\-i≥, Un.-Sn.]n.kn. sk-{I-´-dn \m-tK-jv sX-cp-h-Øv, Pn-√ hp-a¨ s{]m-´-Ivj≥ Hm-^nk¿ ]n kp-P-e kw-_-‘n®p. sh-_v-ssk-‰v hn-em-kw: www. paripe va da.com.

h-en-b-]-d-¼ ]-©m-b-¯v _-P-äv; ImÀ-jn-IþaÂ-ky ta-J-e-bv-¡v Du-¶Â Xr-°-cn-∏q¿: I¿-j-I-˛ a¬-ky sXm-gn-em-fn-I-fp-sS ]p-tcmK-Xn e-£yw-h-®v h-en-b-]-d-º ]-©m-b-Øv 2014 ˛15 h¿-jsØ _-P-‰v A-h-X-cn-∏n-®p. 5,80,75,550 h-c-hpw 5,46,51,000 Nn-e-hpw 34,24,550 an-®-hp-ap-≈ _-P-‰m-Wv ssh-kv {]-knU‚ v sa-´-Ω¬ t_-_n A-h-X-cn-∏n-®-Xv. hn-Zym-`ym-kw, IpSn-sh-≈w, tdm-Uv, K-Xm-K-Xw, kv-{Xo-im-kv-{Xo-I-c-W-Øn\m-bn Ip-Spw-_-{io-bn-eq-sS sXm-gn¬ A-h-k-c-߃ sa-®s∏-Sp-Øp-∂-Xn-eq-sS D¬-∏m-Z-\ ta-J-e-sb sa-®-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\pw _-P-‰n¬ \n¿-t±-i-ß-fp-≠v. D¬∏m-Z-\ ta-J-e-bn¬ ssP-h h-fw hn-X-c-Ww sN-øp∂-Xn-\pw, h-\n-X L-S-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn ]-®-°dn hn-I-k-\-Øn-\m-bn ]-®-°-dn hn-Øv, ss{S-t°m-sU¿-a kyq-tUm-tam-Wm-kv In-‰v F-∂n-h-°pw a¬-ky sXm-gn-emfn-I-fp-sS a¬-ky _-‘-\ D-]-I-c-W-߃ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xn-\pw, a¬-ky hn-]-W-\ tI-{μw \n¿-an-°p-∂-Xn-\pw _-P-‰n¬ Xp-I Dƒ-sIm-≈n-®n-´p-≠v. F-kv.F-kv.F. ]-≤Xn-°v th-≠n-bpw, kv-°q-fp-I-fn-te-°v F¬.F-kv.Un. s{]mP-Œ¿ hm-ßp-∂-Xn-\pw, hn-hn-[ kv-°q-fp-I-fp-sS A-‰-Ip-‰ {]-hr-Øn-°pw _-P-‰n¬ Xp-I A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v.

"am-en-\yw X-Åp-¶-Xn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-¡-Ww' sam-{Km¬-]p-Øq¿: ]-©m-b-Øn-se hn-hn-[ {]-tZ-i-ßfn¬ ]m-X-tbm-c-ß-fn¬ am-en-\yw X-≈p-∂-Xn-s\-Xn-tc \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v sam-{Km¬-]p-Øq¿ ]-©m-b-Øv F-kv.Un.]n.sF. I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. tZ-io-b-]m-X-tbmc-ß-fn¬ am-en-\yw X-≈p-∂-Xv aq-ew ]-cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fnse In-W¿ D-]-tbm-K-iq-\y-am-hp-I-bpw Zp¿-K-‘w Im-c-Ww \-S-∂p-t]m-hm≥ ]-‰m-Ø A-h-ÿ-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. {]-kn-U‚ v \-hm-kv I-√-ss¶ A-[y-£-X-h-ln-®p.

Im-bn-I sk-an-\mÀ \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-XzØn¬ Im-bn-I sk-an-\m¿ \m-sf I-e-Iv-S-td-‰n-¬ \-S-°pw. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬-.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn A-[y-£-X h-ln-°pw.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-02-25  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-02-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you