Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

D-Åm X-§Ä A-\p-kva-c-W k-t½-f-\w 13\v I-Æq¿: F-kv.ssh.F-kv Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ k-akvX - {]-kn-U‚ - v D-≈m¬ X߃ A-\p-kvac - W - k-tΩ-f\ - w 13\v I-Æq-cn¬ \-SØ - pw. km-ZmØo߃, ap-im-hd - b - w-K߃, {]-K¬-` hy-‡n-Xz߃, Pn√m˛kwÿm-\ t\-Xm-°ƒ kw-_‘ - n-°pw. Pn√m A-\pkvac - W - kw-Ka - Ø - n-\p ]pd-sa Pn√-bn-se 13 tkm-Wp-If - nepw {]m¿Y-\m kw-Ka - ß - fpw k¿°nƒ, bq-\n-‰v X-eß - f - n¬ J-Xvap¬ Jp¿-B≥ A-\p-kvac - W kwK-aw F-∂n-hbpw \-S° - pw. 40mw Zn-\w h-sc Pn√-bn-se k¿-°n-fp-I-fn¬ \n-∂v kn-bm-dØn-\m-bn {]-h-¿-Ø-I¿ hm-l\-ß-fnse-Øpw. sk-{I-t´-dnb‰v tbm-K-Øn¬ sI Fw A–p√-°p-´n _mJ-hn A-[y-£X h-ln®p. A-ivd-^v k-Jm-^n I-S-h-Øq¿, ap-lΩ-Zv k-Jm-^n sNm¢n, ap-lv-bp-≤o≥ k-Jm^n ap-´n¬, sI C-{_m-lnw, F≥ k-°-cn-b, d-km-Jv am-Wnbq¿, d-^o-Jv A-Wn-bmcw, \nkm¿ A-Xnc-Iw kw-_-‘n-®p.

BÀ.kn. e`n-¡m-¯-hÀ¡mbn AZm-e¯v I-Æq¿: IÆq¿ doPr-\¬ {Sm≥kvt]m¿´v Hm^nkn¬ P\p-hcn 31 hsc ]pXp-Xmbn hml\w cPn-ÿ sNbvXv B¿.kn. e`n-°m-Øh - ¿°mbn 23\p cmhnse 10 ap-X¬ D-®b - ° v- v H∂p-hsc AZm-eØv kwL-Sn∏n-°pw. DØ-ct- a-Jem U]yq´n {Sm≥kvt]m¿´v IΩo-jW - ¿C Fkv sPbnwkv t\XrXzw \¬Ipw. _‘-s∏-´h - ¿ aXnbmb tcJ-Iƒ klnXw t\cn´v lmP-cm-h-Ww.

A\y-kw-Øm\ sXm-gn-em-fn-IÄ¡p Xp-ey-thX-\w \ÂIWw: hrµm -Im-cm-«v I-Æq¿: tI-cf - Ø - n¬ km-[m-cW sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p e-`n-°p-∂ AtX th-X\ - h - pw B-\p-Iq-ey-ßf - pw A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ°pw \¬-IW - s - a-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰_ -v yq-tdm Aw-Kw hr-μm-Imcm-´.v I-Æq-cn¬ kn.-sF.-Sn.-bp. kwL-Sn-∏n-® a-dp- \ - m-S≥ sXm-gn-em-fn-Ifp-sS Pn-√m-kw-Ka - w D-ZL v- m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p Ah¿. sXmgn¬ cw-KØ - v hym-]I - N - q-jW - a - mWp \-S° - p-∂X - v. C-Xv ]-cn-lc - nI-Æq-cn¬ kn.sF.Sn.bp. kw-L-Sn-∏n-® a-d-p-\mS≥ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Pn√mkwK-aw kn.]n.Fw. °m≥ G-P‚p-am¿-°pw sXm-gn-emfn-Iƒ-°pw d-Pn-kt-v {S-j≥ \n¿-_t]m-fn-‰v-_yqtdm Aw-Kw hr-μm- Im-cm´v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

„ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

‘-s∏-´v P-\-ß-sf tZm-j-I-c-ambn _m-[n-°p-∂ Im-cy-ß-sf IpC-cn-´n: Km-UvK - n¬-˛I - k - vX - q-cn c-w- dn-®v k¿-°m¿ Ku-c-h-am-bn N¿K≥ dn-t]m¿-´p-am-bn _-‘s - ∏-´v a- ® sN-bv-Xn-´p-≠v. C-Xn-\m-bn \ne-tbm-c I¿-jI - c - p-sS B-i¶ - b - - b-an-® hn-Z-Kv-[ k-an-Xn-bp-sS dn-

C-cn-´n Xm-eq-°v D-Zv-LmS-\w ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n \n¿-h-ln-°p-∂p

hnI-k-\ sk-an-\mÀ \msf

t]m¿-´v tI-{μ-Øn-\-b-®n-´p-≠v. tI-{μ k¿-°m-cn¬ \n-∂p I¿-jI-sc t{Zm-ln-°p-∂ H-cp \-S-]-Snbp-ap-≠m-hn-√. a-dn-®p-≈ {]-Nm-cWw A-Sn-ÿm-\ c-ln-X-am-Wv. bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ A-[n-Imc-ta-‰ D-S-s\ X-s∂ hn-t√-Pp-Ifpw Xm-eq-°p-I-fpw ]p-\¿ \n¿W-bn-°p-∂ Im-cy-Øn¬ A-Sn-b¥-c \-S-]-Sn-bm-Wv kzo-I-cn-®-Xv. ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® Xmeq-°p-I-fn¬ A-\p-_-‘ Hm-^nkp-Iƒ D-S≥ B-cw-`n-°pw. k¿-

]pXnb Xm-eq-¡p-I-fn A-\p_-Ô Hm-^n-kp-IÄ D-S³ B-cw-`n-¡p-w: a{´n amWn C-cn´n: kw-ÿm\-Øv ]p-Xp-Xm-bn A-\p-hZ- n-® 12 Xm-eq-°p-Ifnepw A-\p_-‘ Hm-^n-kp-Iƒ D-S≥ B-cw-`n-°p-sa-∂v a{¥n sI Fw amWn. C-cn-´n Xm-eq-°v D-ZvL - m-\S- ®S-ßn¬ kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. P-\ß - f - p-am-bn G-‰hpw Iq-Sp-X¬ _-‘s - ∏-Sp-∂ Hm-^n-kp-Iƒ ap≥-KW-\m {I-aØ - n¬ Xp-Sß - m\m-Wv k¿-°m¿ B-tem-Nn-°p-∂Xv. Xm-eq-°v {]-Jym]-\w Gsd Bi-¶t- bm-sS-bm-Wv \-SØ - n-bs - X-¶n-epw kw-ÿm\-sØ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sS hn-Im-cw a-\- n-em-°n \o-Xn-bne-[njvTn-Xa - m-bn {]-Jym-]n-®X - p sIm-≠v {]-Xn-tj[-ßs - fm-∂p-ap≠m-bn-´n-√. C-¥y-bn¬ B-Zy-am-bn I¿-jI - ¿-°v s]≥-j≥ {]Jym-]n-® k¿-°m-dm-Wn-Xv. I¿-j-I hn-Ik-\w am-\n-°m-sX k¿-°m¿ ap-t∂m-´pt]m-hc - p-sX∂pw a{¥n ]-d™p.

ln-am-NÂ kwL-w \msf PnÃ-bnÂ

tI{µob hnZ-ym-ebw {]th-i\w

h¿ ]-d™ p. Pn-√b - p-sS hn-hn-[ ÿ-eß - f - n¬ tPm-en sN-øp-∂ _w-Km-ƒ, X-an-g\ -v mSv, I¿-Wm-SI - , A-kw, B-{‘-{]-tZiv, a-lm-cm-j{-v S Xp-Sß - n-b kw-ÿm\-ßf - n¬ \n-∂p-≈ sXm-gn-em-fn-Ifm-Wv kw-Ka- Ø - n-s\-Øn-bX - .v kn.sF.-Sn.-bp. Pn-√m P-\d- ¬ sk-{I-´d- n kn Ir-jW -v ≥ Fw.-F¬.-F. A-[y£-X h-ln-®p. P-\m-[n-]X - y a-ln-fm A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xm-hv sI sI ssi-eP - , B¿ in-¶m-c th-ep, _n Fw `-´,v kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I´-dn ]n P-bc - m-P≥ ]-s¶-Sp-Øp.

{]-Im-iv A-[y-£-X h-ln-®p. a{¥n sI kn tPm-k-^v [-\-klm-bw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. a{¥n sI Fw am-Wn, sI kp-[mI-c≥ Fw.-]n, Fw.-F¬.-F-am-cmb F ]n A-–p-√-°p-´n, kn Irjv-W≥, A-Uz. k-Æn-tPm-k-^v kw-km-cn-®p.

a-e-tbm-cw H-gp-In-sb-¯n; C-cn«n Xm-eq-¡v bm-YmÀ-Yy-ambn

C-cn´n: ]p-Xp-Xm-bn A-\p-h-Zn-® C-cn-´n Xm-eq-°n- \{]-b-Xv-\w \-S-Øn-b a¨-a-d-™ ap≥Im-e t\s‚ 19ma-Xv hn-t√-Pp-If - n¬ \n∂v H-gp-In-sbØn-b Xm°-sf t]-sc-Sp-Øv ]d-™v kzmK-Xw \-SØn-b B-bn-cß-sf km-£n- \n¿-Øn-bmWv ap-Jy-a{¥n D- kÆn-tPmk-^v Fw.F¬.F. Xm-eq-°v A-\p-hZ- nΩ≥-Nm-≠n C-cn-´n Xm-eq-°n-s‚ {]-h¿-Ø-t\m-Zv- °m≥ X-t∂m-sSm-∏w \n-∂ Pn√-bn-se P-\{- ]-Xn-\n- ∏-Sp-Øn. LmS-\w \n¿-hl - n-®Xv. \o-≠ 60 h¿-j° - me-sØ [n-It- fm-Sv {]-tXy-Iw \-μn tc-Js Pn√m I-eI - Sv- ¿ Fw Pn cm-Pa - m-Wn-Iyw dn-t]m¿-´v a-e-tbm-c P-\-X-bp-sS ap-d-hn-fn-s°m-Sp-hn¬ k¿°m¿ A-\p-hZ- n-® Xm-eq-°n-s‚ D-ZL v- mS-\w \n¿-h- A-h-X-cn-∏n®p. k-_v-I-e-Iv-S¿ Sn ]n A-\p]-a, ln-®X - m-bn ap-Jy-a{¥n {]-Jym-]n-®t- ∏mƒ \-μn kq- F.Un.Fw. H ap-lΩ-Zv A-kvew, ap≥-a{¥n sI ]n - , sI Sn Ip-™l - N-Ia - m-bn \o-≠I-ct- Lm-jw- ap-gßn. ssh-Io-´v A- \q-dp-±o≥, {]-^. F Un ap-kvX^ ©n-\m-Wv D-ZvL - m-S\ - ka-bw \n-›b - n-®n-cp-∂s - X- ΩZv, hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-ehn, ]n Sn tPmkv, ¶nepw D-®b - v° - v c-≠pap-X¬ X-s∂ a-et- bm-cØ - n- Sn Ir-jvW≥, sI {io-[c≥, sI cmP≥, sI `m-kvs‚ hnhn-[ {Km-a{- ]-tZ-iß - e - n¬ \n∂pw {]m-tZin- Ic≥, sI A-–p¿ d-joZv, Sn Un kn‘p, hn Sn- tXmI kw-LSm-I k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]- akv, N-{μ≥ Xn√-t¶cn, tXma-kv a-®n-Øm\n, s_tXy-I hm-l\ - ß - ¬ kw-LS- n-∏n®pw a‰pw B-bn-c- ∂n tXm-akv, ]n ]n cm-Lh≥, ]n Iu-key, ]n {]k-∂, sI kp-[m-Ic≥, ]m¬ tKm-]me≥, km-Pp ߃ C-cn-´n-bn-te-°v H-gp-InØp-Sß - n-bn-cp∂p. \n›n-X k-a-b-Øn¬ \n∂p H-∂-c a-Wn-°q¿ hm-Xym´v, en-kn tPm-k^v, ]n tdm-k, ]n ]n A-\n-X ssh-In ap-Jy-a{¥n F-Øp-tºm-tg°pw ]-cn-]m-Sn Ip-amcn, ]n ]n B_n-Z So®¿, sI kp-tc-{μ≥, ]n ]n Xet»-cn-bn¬ \-S-∂ am-[y-a-sk-an-\m-dn¬ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ tXma-kv tP°-_v \-S° - p-∂ ]pXn-b _-kvà - m≥Upw ]-cn-kc - hpw Ip- A-timI≥, C-{_mlnw ap-t≠cn, sI ]n Ip-™nkw-km-cn-°p∂p - ≈n, kn hn Fw hn-Pb≥, Sn-sh-≈hpw ]m-b-khpw a[p-c hn-X-c-W-hp-am-bn Ir-jvW≥, amXyp Ip-∂∏ h¬k ≥ AØ n°¬, sI ]n c-tai≥, Xm-Pp-±o≥ P\ \ n_ nU a mb n. P\ { io, IpS pw_ {io XpS ßn- m≥ tkm- ° - m¿ X-øm-dm-h- bp-∂ i-‡n-bm-bn D-bc bp-sS ]n-dI - n-se hm¿-Ø F-s¥- £n-°m≥ hm-b\ - q¿, C k-Zm-\μ≥, sI hn d-joZv, kn A-id v- ^v, jy¬ ao-Un-bb - ° v- p I-gn-™X - n- b hnhn-[ k-∂-≤ kw-L-S-\-I-ƒ a-[p-c-]-e-lm-c- a-´∂ p. ∂-dn- b - m≥ ]-{Xw hm-bn-°p-I X- W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ - n¬-Zm¿ sI B¿ c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p. - W - a - m-Wv U¬-ln-bn- ß-fp-am-bn A-Wn-\n-c∂p. Xm-eq-°n\p th-≠n ITn- X-lk \-h am-[y-aß - f - p-sS I-S∂ - p-I- s‚ D-Zm-lc s∂ th-Ww. ]-{Xw hm-bn-°p-∂h - - am-‰s - a-∂pw A-t±-lw ]- n-X am-[y-aß - ƒ-°v se `-cW cp-sS A-`n-{]m-bß - ƒ I-Øp-If - n- b-‰w hy-hÿ - n- sN-b¿eq-sS ]-{Xm-[n-]s - c A-dn-bn-°m≥ sh-√p-hn-fm-bm-sW-¶n-epw A-Xn- d-™p. {]-kv A-°m-Za hm-b\ - ° - m¿ {i-an-°p-tºm-gm-Wv s\ A-Xo-Po-hn-°m≥ I-gn-™n-´p- am≥- F≥- ]n- cm-tP-{μ≥- A-[y-£- ]-jy¬- ≥ ]-d- X h-ln-®p. ]b-\n-b¿- kvs b-Ym¿-Y P-\m-[n-]X - y cq-]h - pw sN- s≠-∂p ]n sI cm-Pt- i-Jc kv kw-L-sa-Øn-bm-Wv Xo-b- t-v ]m-≠‚ -v sP tKm-]o-Ir-j-v s]-cn-tßmw: I-Æm-Sn-s∏m-bn- Xo-∏n-Sn-Ø-ap-≠m-b-Xv. dp-Øp-\n¬-∏v ku-μc - y-hpw ]n-d- ™p. tkm-jy¬ ao-Un-b ]-{X-ß- I-dk s]-cn-tßm-Øp \n-∂v A-kn. W-®-Xv. c-≠p e-£-tØm-fw cq- v tP-°_ - ,v tI-cf - ]- en-se a-c-an-√n-\p ap-∂n¬ Iq-´n- n¬ W≥-, tXm-ak °p-∂X - .v ho-Sp-If - n¬ ]-{X-sa-Øn- fp-sS-Xn-t\-°ƒ C-c´- n th-KØ - bq-\n-b≥- kw-ÿm- bn-´ a-c-Ø-Sn-Iƒ I-Øn-\-in-®p. kv-t‰-j≥ Hm-^n-k¿ sI Fw ]-bp-sS \-„-ap-≠m-b-Xm-bn I- ƒ F-Øn-°p-∂p-≠.v A- {X-{]-h¿-ØI °p-∂X - v t]m-en-k√ - , ]-{X-hn-Xc - - hm¿-ØI - am-[y- \ {]-kn-U‚ v sI t{]w-\m-Y,v - Pn-√m I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v aq- {io-\m-Yn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ i- W-°m-°p-∂p. km-aq-ln-I-hn-cpW-°m-cm-W.v ]-{Xw P-\ß - f - p-sS b- Xn-\m¬ A-dn-hn-s‚ Ip-ØI - ¿-°p-s≠-∂ A-h- C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C hn t∂m-sS-bm-Wv kw-`-hw. ssI- in-[-c≥, cm-Po-hv, A-\n¬-Ip- ≤¿ kn-K-c-‰v I-Øn-®v D-t]-£nYm¿-∞ {]-i\ v- ß - ƒ a-\k - n-em- a {]-h¿-ØI - ≥, A-Uz. Fw Fw hn-iz-\m- ∏≥-πm-°¬ k-°-dn-b-bp-sS D-S- am¿, kp-Pn-Øv, hn-t\m-Zv Ip-am¿ ®-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Xo-]n-Sn-®- ∏-´p. `-cW - kw- kp-KX °m-sX Xm¬-]c - y-߃ Xp-Sc - p-∂- Im-i hm-Zw \-„s - Ø A-´n-ad - n-°m≥ I-gn- Yv, kn ]n l-co-{μ≥ kw-km-cn-®p.- a-ÿ-X-bn-ep-≈ a-c-an-√n-em-Wv F-∂n-h-c-S-ßn-b ^-b¿-t^m-gv- sX-∂m-Wp kw-i-bw.Xv B-h¿-Øn-®m¬ A-Xn-s\ D-t]- hn-[m-\s

acanÃn Xo¸nSn-¯w; X-Sn-IÄ I-¯n-\-in-¨p

ss{U-h¿ - C-cn-°q¿ ]q-™n-Sp-°nse h-f-∏n-\I-Øv lu-kn¬ hn A-P\ v- m-kn-(22)s\-bmWv I-Æq¿ ^-Ãv-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰n-\p ap∂n¬ lm-Pc - m°n c-≠mgvN - t- Ø°v dn-am‚ v sN-bX v- Xv. a-W¬ ISØv kw-L-hp-ambn _-‘-ap-≈ \n-ch-[n t]¿s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-

Øn-´p≠v. a-W¬ ti-Jc - n-®v temdn I-®-h-S-°m¿-°v hn-Xc-Ww sN-øp-∂-h-scbpw tI-kn¬ {]Xn-If - m-°m≥ {i-aa - p≠v. C-Xp kw-_-‘n-®v \n-Sp-h≈q¿ ta-J-e-bn¬ t]m-en-kv hn]p-eam-b sd-bv-Uv \-S-Øm≥ A[n-Ir-X-cn¬ \n-∂v \n¿-tZi-ap≈-Xm-bpw kq-N-\-bp≠v.

th§m-Sv hym-P Xz-coJ-¯v tI{µw A-S-¨p]q«-Ww: k-a-kvX I-Æq¿: A-©-c°-≠n th-ßmSv {]-h¿-Øn-°p-∂ th-ßm-Sv l¬°-´m i-co-^n-s\-Xn-tc Btcm-]-W-߃ D¿-∂v h-∂ ]›m-Ø-e-Øn¬ hym-P Xz-coJØv tI{μw A-S-®p]q-´-W-sa-∂v k-akv-X I-Æq¿ Pn√m t\-XrkwK-aw B-h-iy-s∏´p. Xo-{h-hm-Z-_‘w, ssewKoIm-tcm-]-Ww Xp-Sßnb Btcm-]-W߃ t]m-enkpw A[nIm-c tI-{μhpw Ku-c-h-am-bn Im-W-Ww. \n-jv-]-£mt\z-j-

Pn-√-I-fn-epw ]-≤-Xn \-S-∏m-°pw. Iq-Sp-X¬ ÿ-ew ssI-h-iw h-®v h-cp-∂-h¿-°v A-\n-„-ap-≠m-°p∂ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øm-bm-epw `qc-ln-X-cn-√m-Ø Pn-√m ]-≤-Xnn k-a-{K-am-bn \-S-∏m-°p-I-bm-Wv k¿-°m¿ Xo-cp-am-\-sa-∂pw apJy-a-{¥n ]-d-™p. a-{¥n A-Sq¿

C-cn-´n Xm-eq-°v D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn-s\Øn-b P-\-°q´w

Sn-¸À tem-dn ss{U-h-À dn-am³Un C-cn-°q¿: I-gn-™ Zn-h-khw cm{Xn C-cn-°q¿ am-am-\-Øv aW¬-°SØv tem-dn- ]n-Sn-Iq-Sm≥ ]n-¥p-S¿∂ C-cn-´n Un-ssh.Fkv.]n. ]n kp-Ip-am-cs - \bpw K¨am-s\bpw ss{U-h-sd-bpw Sn-∏¿ tem-dn D-]-tbm-Kn®v A-]m-b-s∏Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xnsb dn-am≥Uv sN-bX v- p. tem-dn-sb

°m¿ I-gn-™ Zn-hk - w {]-Jym-]n® `q-cl - n-Xc - n-√m-Ø Pn-√ ]-≤X - nbnƒ Dƒ-s∏-Sm-Øh - ¿-°v c-≠mw L-´Ø - n¬ A-t]-£ \¬-Imw. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√I-fn-em-Wv k¿-°m-cn-s‚ ssI-hi-ap-≈ `q-an-b¬ \n-∂p `q-c-lnX¿-°v ÿ-ew \¬-In-b-Xv. a-dp

C-cn´n: I-Æq¿ Pn√-bn¬ ]-ø-∂q¿ B-ÿm-\-am-bn ]pXn-b Xm-eq-°v A-\p-h-Zn-°p-∂ Imcyw ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂v ap-Jya{¥n D-Ω≥-Nm≠n. ]-ø-∂q-cn-s‚ B-hiyw \ym-b-am-sW∂p k¿-°m¿ a-\- n-em-°n-bn-´p≠v. F-∂m¬, km-t¶Xn-I _p-≤n-ap-´p-I-fm-Wv Xo-cp-am-\w ssh-In-∏n-°p-∂-Xv. ]p-Xp-Xmbn A-\p-h-Zn-t°-≠ X-e-ap-d-I-fp-sS ]-´n-I-bn¬ ap≥-K-W-\m{I-a-w t\m-°n am-{X-am-Wv 12 F-Æw A-\p-h-Zn-®Xv. _m-°nbp-≈-h A-Sn-b-¥-c kz-`m-h-tØm-sS ]-cn-K-Wn-°-W-sa-∂mWv k¿-°m¿ \n-e-]m-sS∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

s^bÀthPv ]pXp-¡Â: tbmKw 11\v Un-ssh.F-kv.]n-sb A-]m-b-s¸-Sp-¯m³ {i-aw;

I-Æq¿: Pn√-bn¬ Hm¿-^-t\-Pv I¨-t{Smƒ t_m¿-Un-\p Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿm-]\ - ß - fn-se A-t¥-hm-kn-Iƒ-°v Iu¨kn-en-Mv \¬-Im≥ km-aq-lnI \oXn h-Ip-∏v Iu¨-kn-e¿-am-sc \nb-an-°p-∂X - n-\v At]-£ £-Wn®p. 30 h-bk - n-\p ta¬ {]m-ba- p-≈ ssk-Iym-{Sn-Ãn¬ tkm-jy¬ h¿°n¬ Fw.F-kv.U-ªyp. _n-cp-Zap-≈-h¿-°v A-t]-£n-°mw. A-t]-£-I¿ _-tbm-Um-‰ k-ln-Xw 28 \Iw Pn√m km-aqlnI\oXn Hm-^nkv, kn-hn¬ tÃj≥, I-Æq¿ F-∂ hn-em-kØn¬ A-t]-£n-°Ww. t^m ¨: 0497 2712255.

C-Xn-s‚ A-hk - A - Y - ]-cn-Xm-]I - c - am-W.v `-cW - m-[n-Im-cn-If - p-sShn-Ie \-bß - f - m-Wv sXm-gn-en-√m-ba-v b - ° -v pw {]-hm-kØ - n-\pw Ip-Sn-tb-‰Ø - n-\pw Im-cW - w. sXm-gn¬ Nq-jW - Ø - n-\pw t]m-en-kn-s‚ {Iq-ca- m-b C-Ss- ]-Se - pIƒ-°pw ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ A\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ kwL-Sn-t°-≠ Im-ew A-Xn-{I-an-s®∂pw hr-μm Im-cm-´v ]-d™ p. ln-μnbn-¬ {]-kw-Kw Xp-Sß - n-b hr-μ _wKm-fn, B-{‘, A-ka- o-k,v Cw-•o-jv `m-jI - f - pw D-]t- bm-Kn-®p. Xm≥ X-an-gv ]Tn-®p-hc- p-∂t- X-bp-≈q-sh-∂pw A-

]-¿-¶qÀ Xm-eq-¡v: B-hiyw \ym-b-sa¶v D-½³-Nm−n

]-{X-{]-hÀ-¯-\-¯nse -[mÀ-an-I-X apdp-sI]n-Sn¡Ww: sI Fw tdm-bv

Iu¬-k-eÀ \n-ba\w

‘-am-°W - w. kz-¥w \m-´n¬ sXmgn-se-Sp-°m-\pw Po-hn-°m-\pw km[n-°m-Ø ]-cn-Xm-]I - c - a- m-b A-hÿ-bn-em-Wv H-cmƒ {]-hm-kn-bmhp-∂X - .v {]-hm-kn-If - n-√m-Ø H-cp kw-ÿm-\h - p-an-√. F-∂m¬ {]-hmkn k-aq-lØ - n-s‚ A-`n-am-\h - pw A-hI - m-ih - pw kw-c£ - n-°s - ∏-SmØ A-hÿ - b - m-Wp-≈X - .v tI-cf - Ø - n¬ F¬.-Un.-F^ - .v `cn-°p-tºmƒ A-\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p km-aq-ln-Ik - pc-£m ]-≤X - n-If - pw Xn-cn-®d- n-b¬ Im¿-Upw \-S∏ - m-°n-bn-cp-∂p. C-∂v

Km-Uv-KnÂþI-kv-Xq-cn c-w-K³ dn-t]mÀ-«v: kÀ¡m-cnsâ ap³ \n-e-]m-Sn am-ä-ansöv ap-Jy-a{´n

I-‰p-sa-∂pw ]-cn-ÿn-Xn kw-c£ - W Im-cy-Øn¬ k-¿-°m-cn-s‚ ap≥ \n-e] - m-Sn¬ am-‰a - n-s√-∂pw apJy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n. ]p-Xp-Xmbn A-\p-hZ- n-® C-cn-´n Xm-eq-°v DI-Æq¿: 12mw ]-©h - ¬-kc - ]-≤- Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p Xn-bp-sS `m-Ka - m-bn I-Æq¿ \-Kc - A-t±-lw. ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£nk-`b - p-sS 2014˛15 h¿j-sØ t°-≠X - v A-Xym-hi - y-am-sW-∂ hm¿jn-I ]≤-Xn cq-]o-Ic - W - h - p- Im-cy-Øn¬ X¿-°a - n-s√-¶n-epw Pam-bn _-‘s - ∏-´- hnI-k\ - sk-an- \-ßf - p-sS ]-¶m-fn-Øt- Øm-sS am\m¿ 11\v cm-hnse 9.30 ap-X¬ I{X-ta \n-ba - ß - ƒ \-S∏ - n-em-°m-hpÆq¿ sF.Fw.F lm-fn¬ \-S- m-S.v °pw. Pn√m I-eI - S-v ¿ Fw Pn cm-P- F-∂m-Wv k¿-°m¿ \n-e] ]pX nb dnt ]m¿´ pa m-bn _am-WnIyw D-ZL -v mS-\w sN-øpw. Iu¨-kn-e¿-amsc Iq-Sm-sX \n¿h-lW - D-tZym-Kÿ - ¿ h¿°n-Mv {Kq-∏v Aw-K߃, hm-¿U - v k-` {]-Xn-\n-[nIƒ, Im¿jn-I taJ-eb - n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂h¿, k¿-°m¿ kvI - qƒ {]-[m-\m-[ym-]I¿-am¿, Ip-Spw-_{io B-tcm-Ky {]-h¿-ØI - ¿ F-∂n-hcpw ]-s¶-Sp°-Ws - a-∂v \-Kc-k`- m sN-b¿-t]gvk≥ A-dn-bn-®p. X-e-t»-cn: ]-{X-{]-h¿-Ø-\-Øns‚ A-Sn-ÿm-\-w [m¿-an-I-X Xs∂ B-bn-cn-°-W-sa-∂pw A-Xv ap-dp-sI ]n-Sn-°W - s - a-∂pw ap-Xn¿∂ am-[y-a{- ]-h¿-ØI - ≥ sI Fw I-Æq¿: Xt±-i ÿm-]\ - ß - f - p- tdm-bv. sl¿-a≥ Kp-≠¿-´n-s‚ csS {]-h¿Ø-\w kw-_‘ - n-® ]- ≠mw P-∑-i-Xm-–n-tbm-S-\p-_‘n-®v _n.-C.-Fw.-]n l-b¿-skS-\Ø - n-\mbn lnam-N¬ {]tZ°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-h-am-[y-ain-se Xncs™Sp°-s∏´ Xt±i ÿm]\ {]Xn-\n-[n-Iƒ ß-fp-sS i-cn-bpw sX-‰pw F-∂ hn- n¬ \-S∂ - sk-an-\m-dn¬ \msf IÆq¿ Pn√-bn-seØpw. j-bØ kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±cmhnse ]ø-∂q¿ tªm°v v- n sXm-gn-em-fn]©m-bØ - n-se-Øpw. D®bv° - v lw. Hm-t´m, Sm-Ik If ps S [m¿a nI -X ]-{X {]-h¿c-t≠msS IÆq¿ Pn√m ]©m- y-am-Wv. Nm-\b-Øn-se-Øp∂ kwLw- ssh- Ø-I¿-°pw B-hi ep-Iƒ cw-Ks - Ø-Øn-bt- Xm-sS ]Io´v 4.30HmsS ]ø-∂q¿ hgn {X-߃-°v a-c-W-a-Wn ap-g-ßn\ote-iz- c-tØ°p t]m-hpw. sb-∂v hn-fw-_c - w sN-øs - ∏-s´-¶nepw ]-{X-ßf - p-sS {]-Nm-cw h¿-[n°p-Ib - m-Wp sN-bX v- X - v. 1959¬ Z-sse-em-a C-¥y-bn-te°v A-`b - w tX-Sn-sb-Øn-bX - v ssk-\n-I ta-[m-hn X-s‚ kp-lrI-Æq¿: tI{μob hnZ-ym-eb Øn-t\m-Sv hn-iZ- o-Ic - n-°p-∂X - p-tIXe-t»-cn-bn¬ H∂mw ´ U¬-ln-bn-se H-cp ]-{X-{]-h¿¢mknte°p≈ At]£m t^m-dw C∂papX¬ hnX-cWw Ø-I≥ hm¿-Øm-bm-°m≥ {i-an-®- q¿-hw X-S™ X - v [m¿sNøpw. At]£ ka¿∏n-°m- Xv kvt- \-l] an-IX - b - p-sS A-Sn-Ød- b - n¬ \n-∂m\p≈ Ah-km-\ XnbXn Wv. A-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ tem-Iw am¿®v 10. At]£m t^mdw F√m-Zn-h-khpw 10 apX¬ hnZ- {i-≤n-® hm¿-Ø \¬-In-b ]-{X-{]h¿-ØI - \ - m-bn A-t±-lw am-dp-amym-e-bØn¬ \n∂p e`n-°pw. - ƒ F-{X www.kvthalassery.org F∂ bn-cp-∂p. Zr-iy-am-[y-aß {]-Nm-cw t\-Sn-bm-epw H-cp hm¿-Øsh_vssk‰nepw e`n-°pw.

I-Æq¿: tamt´m¿ {Sm≥kvt]m¿´v hy-hk - m-bØ - nse sXmgn-em-fn-IfpsS s^b¿th-Pkv ]pXp-°p∂Xv kw_-‘n® sXfn-sh-Sp∏v IÆq¿/Imk¿-tImUv Pn√-If - ptSXv 11\p cmhnse 11\v Ie-IS-v t- d‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬ \S°pw. F√m tamt´m¿ {Sm≥kv t]m¿´v hy-hk - m-bØ - nse sXmgnem-fn-/ sXmgn-ep-Sam {]Xn-\n[nI fpw ]s¶-Sp-°W - s - a∂v Pn√m te_¿ Hm^nk¿ Adn-bn-®p.

10 s^{_phcn 2014 Xn¶ƒ

W-Øn-eq-sS kXyw ]p-d-ØpsIm≠p h-c-W-w. kwKaw kakv-X tI-c-f C-kv emw a-X hnZym-`ymk t_m¿-Uv {]-knU‚ v ]n sI ]n A-–p- emw ap-kv eym¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. k-akv-X tI-{μ ap-im-h-d AwKw ]n ]n D-a¿ ap-kve - ym¿ A[y-£X - h-ln®p. sI sI ]n A-–p√ ss^kn, sI sI ap-lΩ - Zv, Npg-en ap-lb v- p≤o≥ au-ehn, sI A-_q-_° - ¿ _m-Jhn, ap-lΩ-Zv ss^-kn sIm-

tXcn, am-Wn-bq¿ A-–p¿ d-lvam≥ ss^kn, Sn sI D-a¿ ap-kveym¿, D-ka v- m≥ lm-Pn th-ßmSv, A-–p-ka-Zv ap´w, F sI A–p¬ _mJn, ap-kv-X^ sIm-´ne, sI sI ]n X߃, B¿ A–p√ lmPn, F¬ hn a-Po-Zv lmPn, Fw sI a-ivl - q-Zv lmPn, A-ivd^ - v _w-Km-fn saml√, Fkv sI lw-k lm-Pn, AUz. ]n hn ssk-\p-±o≥, lwk ss^kn, am-Wn-bq¿ A-lΩ-Zv au-ehn, ]n Sn- ap-lΩ-Zv kw-km-cn®p.

hnZym-`ymk tem¬; _m-¦p-IÄ P-]v-Xn \-S-]-Sn- XpS-§n C-cn-°q¿: C-cn-°q-dnepw ]-cn-kc {]-tZ-iß - f - n¬ \n∂pw D-∂X - am¿t°m-sS D]-cn]T-\w- \-SØ - m≥ _m-¶p-If - n¬ \n-∂v hn-Zym-`ymk temsW-Sp-Øh - ¿ I-Ss - °-Wn-bn ¬ D-ge - p∂p. hn-Zym-`ymk tem-sWSp-Øv ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n sXmgn¬ e-`n-°m-sX Ip-Sn-»n-Ibm-bh¿-°vtem¨ Xp-Ibpw ]-en-ibpw ]n-g∏-en-ibpw Iq-´p-]e - n-ibpw a-‰p sN-eh - p-Ifpw tN¿-Øp-≈ Xp-Ibv°m-bn d-h\ - yp dn-°h - d- nbpw P-]-v Xn \-S] - S- n-Ifpw Xp-Sß - n-. I-eI - S-v t- d‰v, Xm-eq°v, hn-t√-Pv Hm-^n-kp-Iƒ h-gn-bm-Wv _m-¶pIƒ I-Sp-Ø \-S] - S- n-Iƒ kzo-Ic - n®psIm-≠n-cn-°p-∂X - v. d-h\yp dn°h-dn t\m-´o-kp-Iƒ ssI-∏‰ - n-b \n-ch-[n Ip-Spw-_ß - ƒ hn-Zym-`ym k temWpw h≥ ]-en-i-I-fpw a‰pw Xn-cn- ® - S- bv° - m-\m-hmsX In-S∏m-Sw hn¬-t°-≠ A-h-ÿ-bnemWv. CØ-cw tem¨ ]en-i Hgn-hm-°n ap-X¬ K-Up-°f - m-bn AS-®pXo¿-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn°-Ws - a-∂v ap-Jy-a{¥n A-S° - a - p≈-h¿-°v Im≥s^-Uv kwÿm\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn apc-fn Nq-fnbm-Sv \¬In-b \n-th-Z-\-Øn¬ B-hi - y-s∏-´p.

sNdp]pgbn ho−pw I-Sphbn-d-§n sN-dp-]p-g: sN-dp-]p-g-bn¬ ho≠pw I-Sp-h-bn-d-ßn-b-Xm-bn A-`yq-lw. C-∂-se 11.--30Hm-sS Im-cy-t¶m-Sv ]p-g Xn-c-sØ Bdm-´-°-S-hn-em-Wv \m-´p-Im¿ ISp-h-sb I-≠-Xv.--- H-cm-gv-N-°-bv-

°n-sS aq-∂mw X-h-W-bm-Wv ISp-h-sb Im-Wp-∂-Xv. t\-c-sØ ta-ep-Øm-\n-bn-se ]p-fn-°¬ tPm-kn-s‚ ]-d-ºn-epw -`q-Zm-\Øpw I-Sp-h-sb I-≠n-cp-∂p. \m-´p-Im-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-

em-Wv Xn-c-®n¬ \-S-Øp-∂-Xv. h\w h-Ip-∏p-s\-bpw -s]-cn-tßmw s]-en-kn-epw hn-h-cw A-dn-bn®p. h-\w h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-XzØn-¬ {]-tXy-I \n-co-£-Whpw G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.--

B-dm-´-pI-S-hn-¬ I-Sph-sb I-s≠-∂ A-`yql-sØ Xp-S¿-∂v \m-´p-Im¿ Xn-c-®n¬ \-S-Øp∂p


{]mtZ-inIw

10 s^-{_p-h-cn 2014 Xn¶ƒ

in-em-Øm-]-\w-

]cn-]mSn C-®n-e-t¶m-Sv: ]-®-º-fw a-

Jmw D-dq-kv a-X-{]-`m-j-Ww-˛8.-00 Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _kv Ãm≥Uv kv-]o-Uv th C≥ {Ku-≠v: F-kv.ssh.F-kv. hm¿jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-ambp-≈ am-\-h kv-t\-l k-Z- v˛4.--00 s]¿-f \-f-μ tIm-f-Pv Hm-Unt‰m-dn-bw: ]n.Sn.F. I-Ωn-‰n tbm-Kw-˛11.--00 t_m-hn-°m-\w ku-]¿-WnI Hm-Un-t‰m-dn-bw: Im-d-Up-° tªm-°v hn-I-k-\ sk-an-\m¿˛10.--00 \o-te-iz-cw: In-Wm-hq¿ ap-®ntem-´v `-K-h-Xn t£-{Xw s]-cp¶-fn-bm-´w tXm-‰w-]p-d-∏m-Sv-˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

CâÀ-hyq am-än Im-k¿-tIm-Uv: a¬-ky-s^-Uv Pn-√m Hm-^n-kn¬ \m-sf \-SØm≥ \n-›-bn-® Pq-\n-b¿ Akn- v \n-b-a-\-Øn-\p-≈ C‚¿-hyq Nn-e km-t¶-Xn-I Imc-W-ß-fm¬ 18 te-°v am-‰n. IqSp-X¬ hn-h-c-߃-°v a¬-kys^-Uv Pn-√m Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 04994˛230176, 9526041031.-

inÂ-¸im-e kw-L-Sn-¸n-¨p Im-k¿-tIm-Uv: B¿.F-kv.- _ - n.ssh-˛N - n-kv ]-≤X - n kva - m¿-´v Im¿Uv F≥-tdmƒ-sa‚ v dn-\yq-h¬ \S-Øp-∂X - n-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn√m-Xe - in¬-∏i - m-e kw-LS- n-∏n®p. Pn-√m te-_¿ Hm-^nk¿ (F ≥-tdmƒ-sa‚)v sI F-kv kn-‘p, Ip-Spw-_{- io Pn-√m an-j≥ tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ A-_Zv- p¬ a-Po-Zv sNº-cn-°, sU-]yq-´n Un.-Fw.-H tUm. Fw kn hn-a¬-cm-Pv, Pn-√m ]-´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ - A-kn-à ‚ v Hm-^nk¿ a-Wn Ip-fa - p-°n ¬, Fw k-Xo-i≥, {]-tam-Zv tXm-ak - v, tPm-tam≥, Ip-Spw-_{- io F.Un.Fw-kn-am¿, kn.-Un.-Fk - v. sN-b¿t]-gk v- ¨-am¿, B-im-h¿-°¿-am ¿ kw-_‘ - n-®p.

tI-sk-Sp-¯p a-t©-iz-cw: sI.F-kv.B¿.Sn.-kn. _- n-s‚ •m-kv F-dn-™p XI¿-Ø kw-`-h-Øn¬ bp-hm-hns\-Xn-tc a-t©-iz-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. D-∏-f _m-∏m-bnsØm-´n-bn-se km-ln-dn-s\-Xnsc-bm-Wv tI-sk-Sp-ØX - v. Im-k¿-tIm-Uv: ^p-Stv- _mƒ Sq¿W-sa‚ v a¬-k-c-Øn¬ i-–-aen-\o-Ic - W - t_m¿-Uv D-Øc - h - n\v hn-cp-≤a - m-bn D-®`- m-jn- W - n D-]tbm-Kn-®X - n-\v aq-∂p-t]¿-s°-Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. t\m¿-Øv s_-≈q¿ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v I¨ho-\¿ A-∫m-kv A-–p-√, sNb¿-am≥ _n F ap-lΩ - Z- v, ssa-°v Hm-]-td-‰¿ A-–p-√ F-∂n-h¿s°-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-Sp-ØX - v.

_¥-Sp° FIvsskkv td©v Hm^nkn\v th≠n Ip‰n-t°m-en¬ \n¿an-°p∂ sI´n-S-Øns‚ inem-ÿm-]\w a{¥n sI _m_p \n¿h-ln-°p-∂p

Im-k¿-tIm-Uv: A-\-[n-Ir-X-ambn a-W-epw a-‰pw I-S-Øp-tºm ƒ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kv tÃj≥ tImw-]u-≠p-I-fn¬ kq-£n-®\q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-߃ Xp-cp-sº-Sp-Øv \-in-°p-∂p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn-se 15 t]m-en-kv tÃ-\p-I-fn-epw F. B¿. Iymw-]n-ep-am-bn \q-dp-IW-°n-\v hm-l-\-ß-fm-Wv shbn-epw a-g-bp-ta-‰v \-in-°p-∂-Xv. h¿-j-߃-°v ap-ºv ]n-Sn-Iq-Sn-b hm-l-\-߃ t]m-epw te-ew sN-øm-t\m A-h-Im-in-Iƒ-°v ]n-g-bo-Sm-°n hn-´p-\¬-Im-t\m X-øm-dm-Im-Ø-Xm-Wv \-in-®pt]m-hm≥ Im-c-W-am-b-Xv. A-Xn\n-sS ]n-Sn-Iq-Sn kq-£n-® hm-l\-ß-fn¬ \n∂v hym-]-I-am-bn ]m¿-Sv-kp-Iƒ tam-j-Ww t]m-bXm-bn ]-cm-Xn D-b¿-∂p.

hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kv kv-t‰-j≥ h-f-∏nse hm-l-\-߃ _m-‰-dn-Iƒ, S-b-dp-Iƒ, F≥- tImw-]u-≠n¬ kq-£n-® \n-cPn-s‚ Nn-e `m-K-߃ F-∂n-h- h-[n hm-l-\-ß-fp-sS S-b-dp-Ibm-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. hn- fpw _m-‰-dn-I-fpw Im-Wm-Xm-bnZym-\-K¿ t]m-en-kv tÃj≥ ´p-≠v. a-W¬ I-S-Øp-tºmƒ ]n-

\n-e-aw-K-e-¯v sX-¿-§-fp-sS A-\p-{K-lwtX-Sn ]-Xn-\m-bn-c-§Ä Xr-°-cn-∏q¿: sN-≠-bp-sS ta-fhpw Nn-e-ºn-s‚ Xm-f-hpw, tXm‰w ]m-´p-I-fpw C-S-ap-dn-bm-sX \nd-bp-∂ \n-e-aw-K-e-Øv `-K-h-Xnt£-{X Xn-cp-ap-‰-Øv ssZ-h-ßfp-sS Z¿-i-\-]p-Wyw tX-Sn A©mw I-fn-bm-´-Zn-\-Øn-epw Bbn-c-߃ F-Øn. N-{I-]m-Wn {]-Xn-„-bv-°v- XS- - a p- ≠ m- ° n- s Im- ≠ n- c p- ∂ t£-{X [zw-k-I-s‚ D-]-{Z-]w Xo¿-°m≥ ]-c-ta-iz-c-s\ [ym\n-® ]-c-ip-cm-a-s‚ ap-∂n¬ B-

ho¿-`-hn-® kv-{Xo-]p-cp-j th-jam-b kv-Xo-bpw ]p-cp-j-\p-a-√mØ ]-S-s°-Øn-b `-K-h-Xn BWn-\pw s]-Æn-\pw sIm-√m≥ ]‰m-Ø h-cw t\-Sn-b t£-{X [zwk-I-s\ h-[n-°m≥ Xm-Sn-bpw tX-‰-bpw ]-Xn-s\-´m-bp-[-ß-fpam-bn ]-S-s°-Øn-b Zr-iyw Ahn-kv-ac-Wo-b-am-°n. ]-S-s°-Øn-b `-K-h-Xn sXøw sI-´n-bm-Sn-b-Xv s]-cp-¶-fnbm-´-Øn-s\-Øn-b `-‡ P-\-ßsf B-›-cy-s∏-Sp-Øn.

]-S-∂-°-S-∏p-dw K-h. ^n-j-do-kv l-b¿- sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ \m-j-\¬ k¿-ho-kv kv-Io-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ¢m-kv-ap-dn-I-fn¬ s]-bn‚-Sn-°p∂p b k-a-b-Øv H-gn-hp-Zn-\w {]- ¬-In. {]n≥-kn-∏¬ sI ]n Atbm-P-\-s∏-Sp-Øn-bm-Wv hn- \q-]v Ip-am¿, t{]m-{Kmw Hm-^oZym¿-Yn-Iƒ ¢m- v ap-dn-Iƒ s]- k¿ sI ap-l-Ω-Zv sj-co-^v, bn‚-Sn-®v hr-Øn-bm-°n-bX - v. sI k-μo-]v, ]n hn k-b\ - n, Sn hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS k-∂-≤- hn Pn-t\-jv, A-∫m-kv A-jv-dX-a-\- n-em-°n-b l-b¿-sk- ^v,- sI Pn-Pn-\, sI \-an-X, A°≥-U-dn Ãm-^v Iu¨-kn¬ a¬-Zm-kv, A-jv-^m-Jv F-∂nIp-´n-Iƒ-°v e-Lp-`-£-Ww \ h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

™p. bq-Øv tIm¨-{K-kv- t_-USp-° a-fi-ew I-Ωn-‰n \-S-Ønb ]-Z-bm-{X-bp-sS k-am-]-\ ktΩ-f-\w D-Zv -Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv- {]-kn-U‚ vD-ss\-kv t_-U-Iw A-[y-£-Xh-ln-®p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v- AUz. kn sI {io-[-c≥ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn. ]n sI ss^k¬, sI hn Kw-Km-[-c≥, km-PnZv au-Δ¬, A-Uz. {io-Pn-Xv am-S°m¬, N-{μ≥ I-cn-t®-cn, ]n A–p¬-d-jo-Zv kw-km-cn-®p.

hml-\m-]-ISw: aq¶p-t]À¡v ]cn¡v _-Zn-b-Sp-°: \n-b-{¥-Ww hn-´ ss_-°v Ip-gn-bn-te-°v a-dn-™v c-≠p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. bm-{X°m-cm-b _m-d-Sp-° ln-Zm-b-Øv \-K-dn-se ap-l-Ω-Z-en(21), _m-dSp-°-bn-se B-jn-Jv(20) F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. km-c-ambn ]-cn-t°-‰ ap-l-Ω-Z-en-sb awK-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw B-jn-Jn-s\ Im-k¿-tIm-s´ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-

_-Zn-b-Sp-°: _o-P-¥-Sp-°-˛-ASn- º m- b n- ˛ - s N- t S- ° m¬- ˛ - a m- \ y en-¶v tdm-Uv {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S\w C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v _oP-¥-Sp-°-bn¬ F≥ F s\-√n°p-∂v Fw.F¬.F. \n¿-h-ln°pw. s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v Gs‰-Sp-Ø Cu tdm-Un-\v 2 tIm-Sn cq-]-bm-Wv A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. 2003¬ \m-´p-Im¿ Kƒ-^v a-e-bmfn-I-fp-sS k-lm-b-tØm-sS tdmUn-\m-h-iy-am-b ÿ-ew G-s‰Sp-Øv ]-©m-b-Øn-\v ssI-am-dpI-bm-bn-cp-∂p. 2007¬ a-t©-iz-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv \-_m¿-Uv ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn {]-hr-Øn

se hm-l-\-߃ C-t∏mƒ I-eIvv-S-td-‰v ]-cn-k-cw h-sc kq-£n®n-cn-°p-I-bm-Wv. G-sd kp-c-£n-X-Xz ta-J-ebm-b I-e-Iv -S-td-‰v tImw-]u≠n¬ kq-£n-® hm-l-\-ßfn¬ \n-∂p-t]m-epw ]m¿-Sv-kpIƒ Im-Wm-Xm-b kw-`-h-sØ Ip-dn-®v c-l-kym-t\z-j-W hn-`mKw B-`y-¥-c h-Ip-∏n-\v dn-t]m¿´v \¬-In-bn-´p-≠v. B-Zq¿, _-Zn-b-Sp-°, t_-UIw, Ip-º-f, a-t©-iz-cw, t_-° ¬, A-º-e-Ø-d, slm-kv-Zp¿-Kv, N-t¥-c, \o-te-iz-cw, sh-≈-cn°p-≠v, cm-P-]p-cw, Nn-‰m-cn-°m ¬ tÃ-j-\p-I-fn¬ kq-£n-® \q-dp-I-W-°n-\v hm-l-\-ß-fn¬ \n-∂pw ]m¿-Sv-kp-Iƒ Im-WmXm-b-Xm-bpw ]-cm-Xn-bp-b¿-∂n´p-≠v.

B-cw-`n-s®-¶n-epw I-cm-dp-Im-c ≥ ]-Wn ]m-Xn-h-gn-bn¬ D-t]£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv \m-´p-Im-cp-sS \n-c-¥-c {i-a-Øns‚ ^-e-am-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v G-s‰-Sp-°p-I-bpw c-t≠Im¬-tIm-Sn-bp-sS km-t¶-Xn-Im\p-a-Xn \¬-Ip-I-bpw sN-bv-Xp. D-Zv-Lm-S-\w N-S-ßn¬ _-Znb-Sp-° ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m-P-b-dmw A-[y-£-X-h-ln°pw. ap≥-a-{¥n-am-cm-b sN¿-°-fw A-–p-√, kn Sn A-l-Ω-Z-en, Pn√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw {]-ao-f kn \m-b-Iv, ]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v sI Fv≥ Ir-jvW-`-´v, ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-

Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b Fw ]n k-hn-X, k-ao-d C-{_m-low, amln≥ tI-tfm-´v Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n-°pw.

aq-¶p-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv _-Zn-b-Sp-°: Ip-º-Um-sP a-√aq-e-bn-se P-\m¿-±-\-s\ X-S™p-\n¿-Øn a¿-±n-®p-h-∂ ]-cmXn-bn¬ aq-∂p-t]¿-s°-Xn-sc _Zn-b-Sp-° t]m-en-kv tI-sk-SpØp. Kw-Km-[-c≥, A-∏-Ip-™n, hn-iz-\m-Y F-∂n-h¿-s°-Xn-scbm-Wv tI-kv. kz-Øv- kw-_-‘am-b X¿-°-sØ Xp-S¿-∂v a¿-±n®-h-∂m-Wv ]-cm-Xn.

kn.--_n.--F-kv.-C. kv-Iq-fp-I-Ä A-[ym-]-Isc Nq-j-W-w sN¿p¶p Im-™-ßm-Sv: sa-®-s∏-´ hn-Zym`ym-kw hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv `o-aam-b ^o-kv hm-ßn ]Tn-∏n-°p-∂ kn._n.F-kv.C -- . kvI - q-fp-If - n-se A-[ym-]-I¿ I-Sp-Ø Nq-j-WØn¬. Np-cp-ßn-b th-X-\-Øn\v Iq-Sp-X¬ k-a-bw tPm-en-sNtø-≠ A-[ym-]I - ¿-°v G-Io-IrX i-º-f hy-h-ÿ-t]m-ep-an-√. h¿-j-ß-fm-bn tPm-en sN-bv-Xp h-cp-∂ ]-cn-Nb - k-º∂ - c - m-b A[ym-]-I-sc-bm-Wv B-\p-Iq-eytam A¿-l-am-b th-X-\-tam \¬-Im-sX Nq-jW - w sN-bvX - p-hcp-∂X - v. i-º-f h¿[-\-B-h-iy-s∏-´ A-[ym-]-I-sc ]n-cn-®p-hn-Sm≥ Hcp- ß p- I - b m- W v k z- I m- c ykn. _n.F-kv.C -- . am-t\-Pvs - a‚p-I ƒ. Pn-√b - n¬ Cu ta-Je - b - n¬ tPmen-sN-øp-∂ \q-tdm-fw A-[ym-]I-cm-Wv am-t\-Pvs - a‚p-If - p-sS ]oU-\-Øn-\n-c-bm-hp-∂-Xv. ]-Øph¿-jw ap-X¬ 25 h¿-jw-hs - c H-

tc kvI - q-fn¬ tPm-en-sN-bvX - p h∂-hc - m-Wv C-h¿. Pn-√b - n-se {][m-\ kn-._n-.F-kv.C -- . kv-Iq-fnem-Wv A-[ym-]I - t- cm-Sv A-\o-Xn Im-Wn-°p-∂-Xv. 2012 se tIm-SXn D-Ø-c-hp {]-Im-c-ap-≈ A-Snÿm-\ th-X-\w t]m-epw \¬Im-sX-bm-Wv A-[ym-]-I-scsIm-≠v tPm-en-sN-øn-∏n-°p-∂Xv. C-Ø-cw ÿm-]-\-߃-s°Xn-sc bq-\n-b-\p-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ h-Ip-∏v a-{¥n-°pw Pn√m -hn-Zym-`ym-k -Hm-^n-k¿-°pw a-‰pw ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw bm-sXm-cp-hn-[ C-Ss - ]-Se - p-If - pw D-≠m-bn-´n-√. kn.--_n-.F -- -kv.C -- , sF.kn.Fkv.C -- . kn-e-_-kp-Iƒ ]Tn-∏n°p-∂ F-{X kvI - q-fp-Iƒ D-s≠∂ Ir-Xy-am-b I-W° - p-Iƒ-t]mepw Pn-√m hn-Zym-`ym-k U-bd - I - vS-td‰n¬ C-√ F-∂X - pw C-Øc - w ÿm-]-\-ß-fp-sS Nq-j-W-߃ h¿-[n-°m≥ Im-cW - a - m-hp-∂p.

"DÂ-k-h-§Ä A-\y-hÂ-¡-cn-¡-s¸-Sp-¶p' Npcp¡¯n s`Â-þ-C.-Fw.-FÂ: \n-cm-lm-c k-Xy-{K-lw sN-dp-hØ - q¿: a-\p-jy≥ H-cp-]mSv sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-I-bmsW-∂pw \-Ωp-sS D¬-kh - ß - ƒ C-∂v \-Ωp-tS-X-√m-Xm-bn am-dnsIm-≠n-cn-°p-Ib - m-sW-∂pw kn.]n-.sF. kw-ÿm-\ F-Ivk - n-Iyq´n-hw-Kh - pw ap≥ a-{¥n-bp-am-b ap√-°c - c-Xv\ - m-Ic - ≥ ]-d™ p. s\-√n-°m-Xp-cp-Øn I-g-Iw \n-e-aw-K-ew `-K-h-Xn t£-{Xw s]-cp-¶f - n-bm-´Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn \-S-∂ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f\w D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.

A-\y-kw-ÿm-\-ß-sf B-{ibn-®v \-Ωp-sS D¬-kh - ß - ƒ t]mepw am-dp-∂ A-hÿ b - m-Wv ImWp-∂X - v. F-√m D¬-k-h-ß-fpw {]-Xn[m-\w sN-øp-∂X - v C-Wß - n-bpw ]n-Wß - n-bpw I-gn-bp-∂ H-cp-]m-Sv a-\p-jy-cp-sS Iq-Sn-t®-c-ep-I-fmWv. C-Xm-Wv C-Ø-cw B-tLmj-ß-fp-sS {]-tXy-I-X. F∂m¬ F-√mw-hm-Wn-Py-h¬-°cn-°-s∏-Sp-∂p. t£-{Xw F-∂ hm-°n-\v Ir-jn F-∂p-Iq-Sn A¿Y-ap-≠v. Im-em-hÿ s - b kzm-[o-

\n-°p-∂ Im-Spw tXm-Spw ]p-gb - pw Ip-fß - f - pw a-‰pw kw-c£ - n-°p-I F-∂ D-Ø-c-hm-Zn-Xzw t£-{Xkw-c£ - W - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn hcp-s∂-∂v ap-√° - c - ]-d™ p. t{]m-{Kmw I-Ωn-‰n sN-b¿-am ≥ sI hn kp-[m-Ic - ≥ A-[y-£X h-ln-®p. {]-ik - vX - am-[y-a{- ]h¿-ØI - ≥ sI Fw tdm-bv, I-hnbpw F-gp-Øp-Im-c-\p-am-b G-gmt®-cn cm-a-N-{μ≥, kn-\n-a ko-cnb≥ \-S≥ hn ]n cm-aN - {- μ≥, sI hn Ir-jv-W≥, ]n X-ºm≥ kwkm-cn-®p.

{]-Xn Ip-ä-¡m-c³ tIm-gn-s¡-«v: A-©p-t]À Im-k¿-tIm-Uv: ap-fn-bm¿ t_-df-sØ Ko-Xm-Zm-kn-s\(50) sh´n-∏-cn-t°¬-∏n-® tI-kn-se Ab¬-°m-c-\m-b t_-ß-Ø-Sp-°bn-se hn-t\m-Zv(35) Ip-‰-°m-c\m-sW-∂v Pn-√m A-Uo. skj≥-kv tIm-S-Xn hn-[n-®p. 2011 G-{]n¬ 15\m-Wv kw-`-hw. tIkn¬ C-∂v hn-[n-]-d-bpw.--

A-d-ÌnÂ

A-Uq¿: ]-Xn-°m-e-Sp-Øv tIm-gn-s°-´v \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ A©w-K kw-L-sØ B-Zq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-h-cn¬ \n-∂v G-gv tIm-gn-I-fpw 4040 cq-]-bpw ]n-Sn-Iq-Sn. ]-Xn-°m-e-Sp-°sØ Ip-™n-°-Æ≥(50), ]-≈-t¶m-s´ D-Z-b≥(36), Im-S-I-sØ _m-e-Ir-jv-W≥(35), jn-\m-Sn-bn-se i-¶-c≥(55), ap-K-dn-se A-∏pSp(60) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

B-dpZn-h-kw ]n-¶n-«p

Im-k¿-tIm-Uv: s_-{Z-Sp-°-bn-se s`¬-˛-C.-Fw.-F¬. I-º-\n°v ap-∂n¬ kw-bp-‡ t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xr-Xz-Øn¬ Po-h\-°m¿ \-S-Øn-h-cp-∂ A-\n-›n-X-Im-e \n-cm-lm-c k-Xy-{Klw B-dv Zn-h-kw ]n-∂n-´p. \n-cm-l-an-cp-∂ sF.-F≥.-Sn.-bp.kn. t\-Xm-hv hn ]-hn-{X-s\ t]m-en-kv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰n. ]-I-cw Sn Kn-co-i≥ \n-cm-lm-c-am-cw-`n-®p. ]n I-cp-Wm-Ic≥ Fw.-]n, kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n k-Xo-jv N{μ≥, kn.-sF.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n cm-L-h≥, {]^. Sn Sn tP-°-_v, ap-Ø-en-_v ]m-d-°-´ F-∂n-h¿ k-a-c-∏-¥en-se-Øn A-`n-hm-Zy-a¿-∏n-®v kw-km-cn-®p.

F³.-Pn.-H. skâÀ Pn-Ãm k-t½-f-\w

Im-™-ßm-Sv: tI-c-f F≥.-Pn.H. sk‚¿ Pn-√m k-tΩ-f-\w Im-™-ßm-Sv t^m¿-´v hn-lm¿ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ tkm-jyen-Ãv P-\-X Pn-√m {]-kn-U‚ v F hn cm-a-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F≥.Pn.H. sk‚¿ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v kn ]n tPm¨ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v C _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw Ip-™-ºm-Sn, {]^. F sI i-¶-c≥, Sn hn _m-e-Ir-jv-W≥, ]n A-ºm-Sn, Kn-cojv Ip-∂-Øv, hn -sI N-{μ≥, Sn A-Pn-X, sI tIm-c≥, sI N{μ≥, C -hn cm-tP-jv kw-km-cn-®p.-`m-c-hm-ln-Iƒ: C _m-e-Ir-jv-W≥(-{]-kn-U-‚ v), ]n hn Zn-t\i≥, Fw -kp-tc-jv, Fw kp-io-e (ssh-kv {]-kn-U-‚ v), sI N-{μ≥ (-P-\-d¬ sk-{I-´-dn), C hn cm-tP-jv, F k-hn-X (tPmbn‚ v sk-{I-´-dn), C N-{μ≥ (J-Pm-©n).--

sse-{_-dn {]-hÀ-¯-I kw-K-aw

]n-W-dm-bn \-S-¯p-¶-Xv \n-e-\nÂ-¸n-\p th-−n-bp-Å Pm-Y:- a-{´n sI _m-_p t_-U-Sp-°: sIm-e-]m-X-I cm{„o-b-hpw {Kq-∏v h-g-°pw Im-cWw B-fl hn-izm-kw \-„-S-s]´ kn.-]n.-Fw. \n-e-\n¬-∏n-\v th≠n-bm-Wv tI-c-f c-£ am¿-®v- \S-Øp-∂-sX-∂v F-Iv-ssk-kv a{¥n sI _m-_p ]-d-™p. hn-aX {]-h¿-Ø-\w aq-ew kw-L-S\m-]-c-am-b Im-cy-߃ t]m-epw kn.-]n.F-Ωn-\v kzo-I-cn-°m≥ I-gn-bp-∂n-√. sIm-Spw Ip-‰-h-fn-I-fm-b Sn ]n tI-kn-se {]-Xn-I-sf Aw-KoI-cn-°p-I-h-gn tI-c-f-Øn-e kn.]n.-F-Ωn-\v am-\-kn-I t_m-[w \-„-s∏-´p-sh-∂pw A-t±-lw ]-d-

Sn-Iq-Sn-b tem-dn-Iƒ, Sn-∏¿ temdn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bp-sS ]m¿-Svkp-I-fm-Wv Im-Wm-Xm-b-Xv. hnZym-\-K¿ tÃ-j≥ tImw-]u-≠n-

3

_o-P-´-Sp-¡-þ-am-\y en-¦v tdm-Uv {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

t]m-en-kv tÌ-j-\p-I-fn hm-l-\-§Ä Xp-cp-s¼-Sp-¯v \-in-¡p-¶p

¢m-kvap-dn-IÄ hr-¯n-bm-¡n F-³.-F-kv.-F-kv. Xr-°-cn-∏q¿: ]-S-∂-°-S-∏p-dw K-h. ^n-j-do-kv l-b¿-sk-° ≥-Ud - n kvI - qƒ \m-j\ - ¬ k¿ho-kv kvI - o-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ hn-Zym¿-Yn-Iƒ ¢m-kv-ap-dnIƒ s]-b‚-Sn-®p. cm-{Xn-Im-eß-fn¬ km-aq-ln-I-hn-cp-≤-cpsS ]n-Sn-bn-e-I-s∏-Sp-∂ hn-Zyme-bw, P-\-e-gn-Iƒ X-I¿-Øv ¢m-kv ap-dn-If - n¬ I-S∂ - v A-«oe-߃ F-gp-Xn-h-bv°p-∂-Xv \n-Xy-kw-`h - ß - f - m-Wv. C-Xn-\pap-ºv hn-Zym¿-Yn-Iƒ ¢m-kv ap-dnIƒ-°v Im-h¬ \n¬-t°-≠n-h∂n-´p-≠v. Np-hcn¬ \n-d-™ cm-jv-{Sob-]m¿-´I - f - p-sS ap-{Zm-hm-Iy-ßfpw, A-«o-e-ß-fpw hn-Zym¿-YnI-fp-sS ]T-\m-¥-co-£w ap-S°p-∂ A-h-ÿ-bn-se-Øn-bXm-Wv ]-cn-lm-c-hp-am-bn C-dßn-Øn-cn-°m≥ F≥.-F-kv.- F-kv. thmf‚n-b¿-am-sc t{]-cn∏n-®X - v. ]-co-£ A-Sp-sØ-Øn-

Ip-‰n-t°m¬: _-¥-Sp-° F-Ivssk-kv td-©v Hm-^nkn-\v th≠n Ip-‰n-t°m-en¬ \n¿-an-°p∂ sI-´n-S-Øn-s‚ in-em-ÿm-]\w a-{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln®p. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw. F¬.F. A-[-y-£-X h-ln-®p. ]n.U-ªq.Un. A-kn. F-Iv-knI-yq-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ i-d-^p±o≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. F-Iv-ssk-kv I-Ωo-j-W¿ A\n¬ tk-h-y¿, A-Uo-j\¬ FIv-ssk-kv I-ao-j-W¿ sI cm[m-Ir-jv-W≥, ]-c-∏ tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n Fw {]-Zo-]v, ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n tKm-]m-e≥, kn sI {io-[c≥, ]n tKm-]n-\m-Y≥, k-Æn A-c-a-\, _n P-\m¿-±-\≥, Fw kp-tc-{μ≥, Sn c-Rv-Pn-Xv _m-_p, tPm-bn‚ v F-Iv-ssk-kv I-Ωoj-W¿ kn Fw jm-\-hm-kv kwkm-cn-®p.

kannur/kSD

in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm{Xn ]n-em-¶-´-bn¬ h-®-m-Wv A]-I-Sw. Im-k¿-tIm-Uv; Im-dn-Sn-®v ss_°v bm-{X-°m-c-\v ]-cn-t°-‰p. ]md-°-´-bn-se ap-\o-dn(45)\m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®bv-°v ]m-d-°-´-bn¬ h-®m-Wv A]-I-Sw. kw-`-h-Øn¬ Im¿ ss{U-h¿-s°-Xn-sc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

F-kv.ssh.F-kv. hm¿jn-I k-tΩ-f-\Øn-s‚ `m-K-am-bn F-kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. kwÿm\ {]-knU‚ v ]m-W-°m-Sv A-∫mk-en in-lm-_v X-߃ \-bn-°p-∂ am-\-h ku-lr-Z-k-tμ-ibm-{Xbv-°v sN¿-°-f-bn¬ \¬In-b kzoI-cWtbm-Kw Jm-kn Xzm-J A-lva-Zv aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

I-]n-e s^-Ìv 23ap-XÂ \o-te-iz-c-¯v Im-k¿-tIm-Uv: ssP-h Ir-jn-°v A-Sn-ÿm-\w \m-S≥ ]-ip-°-fmsW-∂p-≈ {]m-tbm-Kn-I A-ht_m-[w P-\-ß-fn-se-Øn-°m\pw A-hb - p-sS kw-c£ - W - w D-d∏m-°m-\pw kz-cm-Pv Im-k¿-tImUn-s‚-bpw Im-k¿-tIm-Uv I¨k¿-th-j≥ skm-ssk-‰n-bp-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ \o-te-iz-cØv 23 ap-X¬ aq-∂v Zn-h-k-sØ I-]n-e s^-Ãv kw-L-Sn-∏n-°p∂p. Z-£n-W I¿-Wm-SI - b - n-epw Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°n-ep-amWv I-]n-e C-\Ø - n¬-s∏-´ ]-ip°ƒ I-≠p h-cp-∂X - v. I-]n-e a-l¿-jn h-f¿-Øn-bncp-∂-Xp sIm-≠m-Wv I-]n-e F∂ t]-cv h-cm≥ Im-cW - w F-∂mWv hn-izm-kw. a-‰v ]-ip-°s - f At]-£n-®v i-co-c`- m-Kw ap-gp-h\ - pw H-tc \n-d-Øn-em-Wv C-h Im-Ws∏-Sp-∂X - v. Iq-Sp-X¬ kz¿W-h¿W-Øn¬ Im-Ws - ∏-Sp-∂X - p sIm≠v tKmƒ-U¨ I-]n-e F-∂pw A-dn-b-s∏-Sp-∂p. Np-h-∏v, X-hn-´v \n-d-ß-fn-epw C-h-sb Im-Wm-dp≠v. ]m-en¬ ssh-‰-an-\pw A-ant\m- B-kn-Up-I-fpw [m-cm-f-ambn A-Sß - n-bn-cn-°p-∂p. lr-t{ZmKw, Im≥-k¿ F-∂n-hs - b {]-Xntcm-[n-°m-\pw Im-gv-®-i-‡n Iq´p-hm-\pw C-hb - p-sS ]m-en-\v I-gnhp-≠v. I-]n-eb - p-sS ]m-en¬ F2 _o-‰m-tI-kn≥ A-S-ßn-bn-´p-≈Xn-\m¬ Ip-´n-Iƒ-°pw h-b- m-

b-h¿-°pw D-Øa - a - m-Wn-Xv. H-∂c ap-X¬ c-≠v en-‰¿ h-sc ]m¬ e`n-°pw. Iq-Sn-b tcm-K{- ]-Xn-tcm-[ tijn-bp-≈X - n-\m¬ Ip-fº - v tcm-Kw t]m-ep-≈ am-c-I-tcm-K-ß-sfm∂pw _m-[n-°m-dn-√. I-]n-es - ^-Ãn¬ Cu h¿-jw Iq-Sp-X¬ t]-sc ]-¶m-fn-If - m-°psa-∂v s^-Ãv I¨-ho-\¿ ]n sI

em¬ ]-d™ p. \m-S≥ ]-ip-hf - ¿Ø-tem ssP-hI - r-jn-tbm {]-tab-am-°p-∂X - n-\p ]-Ic - w `-£W - tØ-bpw B-tcm-Ky-tØ-bpw I-dn®p-≈ k-a-{K-am-b Im-gv-N-∏m-SmWv s^-Ãn-eq-sS P-\-߃-°v \¬-Im≥ {i-an-°p-∂X - v. 2010-˛¬ Im-k¿-tIm-U≥ ]ip-°f - p-sS kw-c£ - W - m¿-∞w cq]o-I-cn-® Im-k¿-tIm-Uv I¨-

k¿-th-j≥ skm-ssk-‰n-bp-tSbpw s\-lvd - p bp-ht- I-{μ-bn¬ A^n-en-tb-‰v sN-bv-Xn-´p-≈ kz-cmPv Im-k¿-tIm-Un-t‚-bpw tI-cf ssP-hs - sh-hn-[y t_m¿-Uv, tIc-f B-\n-a¬ k-b≥-kv bq-\n-thgvk - n-‰n, tI-cf - sse-hvt- Ã-°v sUh-e-]v-sa‚ v t_m¿-Uv F-∂n-hbp-tS-bpw t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv s^-Ãv kw-LS- n-∏n-°p-∂X - v.-

]-≈-Øn-¶m¬: sse-{_-dn-Iƒ-°v k¿-°m¿ {Km≥Uv \n-tj[n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc P-\-Io-b _-Z-em-bn ]-≈-Øn-¶m¬ `-KXv-kn-Mv ]p-kv-X-Im-e-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ P-\-Io-b {Km‚ v k-am-l-c-W-hpw sse-{_-dn {]-h¿-Ø-I kw-K-a-hpw \S-∂p. t_-U-Up-° ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw A\-¥≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI hn B¿ ]n-≈ A-[-y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-Kw Fw im-¥ P-\-Io-b {Km≥Uv ti-Jc-W-hpw ]m-bw hn-P-b≥ P-\-Io-b ]p-kv-X-I k-am-l-c-W-hpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xm-eq-°v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ AwKw F I-cp-W-Im-c≥ {]-`m-j-Ww \-S-Øn. kp-tc-jv ]m-bw, sI tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, A-\o-jv-cm-Pv ]m-bw, F-kv hn C-μnc, Sn a-[p, Fw Zm-tam-Z-c≥, kn cm-a-N-{μ≥, ]n tKm-]m-e≥ It°m-´-a kw-km-cn-®p.-

td-j³ k-a-cw H-¯p-XoÀ-¸m-¡-Ww

Im-k¿-tIm-Uv: A-h-iy-km-[-\-ß-fp-sS hn-e ]n-Sn-®p-\n¿-Øm\m-hm-sX A-\p-Zn-\w Ip-Xn-®p-I-b-dp-tºmƒ s]m-Xp-P-\-߃ G-sd B-{i-bn-°p-∂ td-j≥ I-S-Iƒ k-a-c-Øn-s‚ t]-cn¬ A-S-™p-In-S-°p-∂-Xv km-[m-c-W P-\-ß-tfm-Sp-≈ sh-√p-hnfn-bm-sW-∂v sh¬s^-b¿ ]m¿-´n Pn-√m I-Ωn-‰n A-`n-{]m-b-s∏´p. k-a-cw A-h-km-\n-∏n-°m-\p-≈ \-S-]-Sn k¿-°m¿ kzo-I-cn°-W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn Al-a-Zv Ip-™n A-[y-£-X-h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-ºp™n X-¢m-bn, kn F-®v ap-Ø-en-_v, sI cm-a-Ir-jv-W≥, ]n sI A-–p-√ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-02-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-02-10