Page 1

3 {]mtZ-inIw a-tX-X-c-Xz-hpw P-\m-[n-]-Xy-hpw kw-c-£n-¡-s¸-S-Ww

28 P-\p-h-cn 2014 sNm-Δ

kannur/kSD

]cn-]mSn D-∏-f ss]-h-fn-sK \-K¿:

kp-∂o a-l¬ s^-U-td-j≥ afi-ew-X-e hm-l-\ {]-Nm-c-W Pm-Y-˛9.- 00 am-hp-¶m¬: tIm-´-∏m-d _-Z¿ Pp-am-a-kv-Pn-Zv: a-X-{]-`m-j-Ww˛7.--00 X-f-¶-c: bq-Øv eo-Kv ap-\-kn-∏¬ k-tΩ-f-\w-˛4.-00

Adnbn-¸pIÄ

D-]-Xn-c-sª-Sp-¸v: B-\-_m-Kn-ep hmÀ-Un C-¶v A-h-[n Im-k¿-tIm-Uv : \-K-c-k-`-bnse B-dmw hm¿-Uv B-\-_m-Knep a-fi-e-Øn-te-°v C-∂v D-]Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-°pw. B-\_m-Kn-ep -a-fi-e-w ]-cn-[n-bn-ep≈ k¿-°m¿ Hm-^nkp-Iƒ°pw a-‰v s]m-Xp ÿm-]-\-߃°pw Pn-√m-I-e-Iv-S¿ C-∂v Ah-[n {]-Jym-]n-®p.

Pn-Ãm-X-e D-tZym-K-Ø tbm-Kw C-¶v

Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn 2013¬ t\-cn-´v e-`n-® A-t]-£I - f - n¬ \S-]S- n kzo-Ic - n-°p-∂X - v kw-_‘n-®v hn-hc - W - w \¬-Ip-∂X - n-\p≈ tbm-Kw C-∂v cm-hn-se 11.30 \v I-eI - Sv- t- d-‰v an-\n tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. tbm-KØn¬ F-√m Pn-√m-Xe - Hm-^nk¿-am-cpw kw-_‘ - n-°W - s - a-∂v Pn-√m- I-eI - Sv- ¿ A-dn-bn-®p.

sd-bnÂ-th tK-äv A-S-¨n-Spw

Im-k¿-tIm-Uv : A-Sn-b-¥c A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xn\m-bn Im-™-ßm-Sv Su¨-˛-_o®v tdm-Un-se 274 F \-º¿ sdbn¬-th tK-‰v C-∂v D-®-bv-°v aq∂p h-sc A-S-®n-Spw.

]cn-Wbw I-f\ - m-S:v D-∏v X-dh - m-Sn-se ]-tc-X\m-b A-–p-√ Ip-™n lm-Pn-˛lm-Pn-d Z-ºX - n-If - p-sS a-I≥ sambvX - o≥-Ip-™n-bpw A-jd v- ^ - v- ]me-°n-˛\ - k - o-d Z-ºX - n-If - p-sS aIƒ i-le - b - pw hn-hm-ln-Xc - m-bn.

I-Sbv-¡v Xo¸n-Sn-¨p Im-™ß - m-Sv: Iq-´n-bn-´ am-en-\yØn-\v sIm-fp-Øn-b- Xo- ]-S¿-∂v I-Sbv-°v ]n-Sn-®p. \-K-c-Øn-se ssI-em-kv Xntb-‰d - n-\v F-Xn¿-hi-ap-≈ amƒ Hm-^v C≥-Uy≥ F∂ I-S-bp-sS ]n≥-`m-K-Øm-Wv Xo-∏n-Sn-®-Xv. cm-hn-se am-en-\yw I-Øn-® Xo I-Sb - n-te-°v ]-Sc - p-Ibm-bn-cp-∂p. ^-b¿-t^m-gv-kv FØn Xo A-W® - p.

hn-Zym-\-K¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ dn-]-ªn-Iv Zn-\ ]-tc-Un¬ ]-Xm-I D-b¿-Øn B-`y-¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e k-eyq-´v kzo-I-cn-°p-∂p

Im-k¿-tIm-Uv : dn-]-ªn-Iv Zn-\Øn¬ s]¿-f Su-Wn¬ \-S∂ - NS-ßn¬ F¨-a-I-sP ]-©m-bØn-s\ k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]©m-bØ - m-bn B-`y-¥c - a-{¥n cta-iv sN-∂n-Øe - {]-Jym-]n-®p. ]n _n A-_v-Zp¿ d-km-Jv Fw. F¬.F. A-[y-£X - h-ln-®p. k-ºq¿-W s]≥-j≥ ]-≤X - n \-S∏ - m-°p-∂t- Xm-Sp Iq-Sn F¨a-I-sP -]-©m-b-Øn-se 2529 t]¿-°v hn-hn-[ km-aq-ln-I kp-c£m s]≥-j-\p-Iƒ e-`n-°pw.

F¨-aI - s - P ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v sP F-kv tkm-at- i-Jc - , at©-iz-cw tªm-°v ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v l¿-jm-Zv thm¿-°m-Sn, F¨-a-I-sP ]©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v F F B-bn-j, Pn-√m-]-©m-bØv Aw-Kw i-¶c - s - sd am-ÿ, ] - ©m-b-Øv Ãm≥Un-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥-am-cm-b sF-Ø∏ - v Iem¬, ku-Zm-_n l-\o-^v, _me-Ir-jv-W k-Zm-\-μ Kmw-`o¿, at©-iz-cw tªm-°v ]-©m-bØ - v

Aw-Kß - f - m-b cm-aI - r-jvW - ssd, Fw F-kv i-¶c - , F¨-aI - s - P ]©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b A-\nXm-tZ-hn, ssZ-\_ - n, sI c-hn, \c-knw-l ]q-Pm-cn, dw-e, B-bn-jØp¬ _p-jv-d, ssh im-c-Z, cmtP-iz-cn, ]p-jv-], kn.--Un.--F-kv sN-b¿-t]-gvk - ¨ tl-am-hX - n, ]©m-b-Øv sk-{I-´-dn sI Fw i¿-Ω kw-_‘ - n-®p.-a-t©-iz-cw ]-©m-b-Øn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ap-jvd - Ø - v P-lm

≥ ]-©m-b-Øn-s\ k-ºq¿-Æ s]≥-j≥ ]-©m-b-Øm-bn {]Jym-]n-®p. ssh-kv {]-kn-U‚ v ap-‡m¿, ]-h≥ Ip-am¿, {]-im-¥n, A-eoa, sa-º¿-am-cm-b tc-J, P-b¥ - n, A-_v-Zp-√ I-sP, \-ho≥-Ip-am¿, ^m-Øn-aØ - v kp-ld - , B-\μ - amÿ, bm-Zh - _-Um-sP, _-jo¿ I-\n-e, \m-tK-jv, ssa-aq-\ A_q-_-°¿, hn-\-b-`m-kv-°¿, lm-Pn-d, aq-k, \-Pva - , ap-kvX - ^ - , B-kn-bΩ - , P-b{- io, l-cn-›{- μ

kw-_‘ - n-®p.--

D-Zv-Lm-S-\w 30\v Im-k¿-tIm-Uv: kq-∂o-bp-hP - \ kw-Lw kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\Øn-s‚ `m-Ka - m-bn k-ak - vX - tIc-f ap-kv-enw Fw-tπm-bo-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m-I-Ωn-‰nbp-sS a-fie - w X-e {]-Nm-cW - ] - cn-]m-Sn-bp-sS Pn-√m-Xe - D-ZvL - m-S\w 30\v ssh-In-´v \m-en-\v hn-Zym\-K-dn¬ bp Fw A-_v-Zp¿ d-lvam≥ au-eh - n \n¿-hl - n-°pw.-

s]¿-f: cm-jv-{S-c-£-bv-°v kulr-Z-Øn-s‚ I-cp-X¬ F-∂ {]ta-b-Øn¬ F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n s]¿-fbn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jy-Pmen-I-bn¬ B-bn-c-߃ I-Æn-Ifm-bn. C-Un-b-Sp-° a-kv-Pn-Zv ]-cnk-c-Øv J-≠n-I l-ssk-\m¿ lm-Pn ]-Xm-I D-b¿-Øn. k-a-kv-X Pn-√m P-\-d¬ sk{I-´-dn bp -Fw A-_v-Zp¿ d-lv-am ≥ au-e-hn F-kv.sI.F-kv. Fkv.F-^v.- Pn-√m -{]-kn-U-‚ n-\v ]Xm-I ssI-am-dn. Ip-¶p-a sXm-∏n-b-Wn-™ hnJm-b, sh-≈ sXm-∏n-b-Wn-™

]-Ån Xn-cp-\mÄ k-am-]n-¨p \mƒ k-aq-l-_-en-°v tIm-gnt°m-Sv cq-]-Xm F-∏n-kv-t°m∏¬ hn-Im-cn tam¨-kn-t™m¿ hn-eyw cm-P≥ ap-Jy Im¿-an-IXzw h-ln-®p. ]p-©-°m-Sv _-Xv e-tlw [ym-\ tI-{μw U-b-d-Œ¿ ^m-Z¿ B≥-kn¬ ]o-‰¿, C-S-hI hn-Im-cn ^m-Z¿ tPm-k-^v- XÆn-t°m-´v t\-Xr-Xzw-\¬-In.

Im-k¿-tIm-U:v k-AZ- n-ø k-tΩf-\Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn F-kv.F - k.F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n kw-LS- n∏n-°p-∂ k-tμ-i {]-bm-WØ - n-\v C-∂v Xp-Sß - pw. sX-° ≥ ta-Je - m k-tμ-i {]-bm-Ww k-AZ- n-ø P-\d¬ am-t\-P¿ Fw F A-–p¬ Jm-Z¿ ap-ke v- ym¿ ]-Xm-I ssI-amdn D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw. Fw Sn ]n C-ka v- m-bn¬ k-AZ- n, A-–p¬ Peo¬ k-Jm-^n am-hn-em-Sw, Pm_n¿ k-Jm-^n, Jn-f¿ A-la - Z- v kJm-^n kw-_‘ - n-°pw.- _m-bmdn¬ \n-∂m-cw-`n-°p-∂ h-S° - ≥ ta-Je - m Pm-Y k-AZ- n-ø {]n≥-kn∏¬ F sI A-–p¿ d-la v- m≥ apkve v- ym¿ D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw.

{]-kv-¢-∫v Pn-√-bn-se {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn G¿-s∏-Sp-Øn-b A-hm¿-Uv am-Xr-`q-an te-J-I≥ ]n ]n en-_o-jv Ip-am-dn-\v I-Æq¿ B-Im-i-hm-Wn t{]m-{Kmw ta-[m-hn _m-e-Ir-jv-W≥ sIm-øm¬ k-Ωm-\n-°p-∂p

{]-hm-N-Ikv-t\-l-s¯ I-¨-h-S-h-Â-¡-cn-¡p-¶-Xv a-Xhn-cp-²w: si-bvJv ap-l-½-Zv Im-c-¡p-¶v {]-hm-N-I-t\m-fw A-\p-kv-a-cn°-s∏-Sp-∂ hy-‡n-Iƒ tem-IØv th-sd D-≠m-bn-´n-√. `u-XnI h-kv-Xp-°ƒ kv-am-c-I-am-°nb-Xv sIm-≠-√ C-ß-s\ {]-hmN-I≥ A-\p-kv-a-cn-°-s∏-Sp-∂Xv. C-sXm-s° A-dn-bm-hp-∂h¿-X-s∂ ap-Sn C-´ sh-≈w hn¬∏-\ \-S-Øn {]-hm-N-I kv-t\-lsØ I-®-h-S-h-¬°-cn-°p-∂-Xv lo-\-am-Wv. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn sI apl-Ω-Zv A-en A-[y-£-X h-ln®p. tkm-fn-Um-cn-‰n kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v Sn ap-l-Ω-Zv th-fw,

A-]-I-S-`o-Xn-bp-bÀ-¯n Nn-äm-cn-¡mÂ-þ-Im-ämw-I-h-e-þ]-d-¼ tdm-Uv Im-™ß - m-Sv: a-et- bm-c Ip-Sn-tb-‰ tI-{μ-ßf - n-te-°p-≈ A-©p ]-Xn‰m-≠n-te-sd ]-g° - a - p-≈ tdm-Uv A-]I - S- `- o-Xn-bp-b¿-Øp-∂X - m-Wv. Nn‰m-cn-°m¬-˛I - m-‰mw-Ih - e - ˛- ] - d - º - h-sc-bp-≈ `m-Kß - ƒ A-im-kv{- Xob-am-bn \n¿-an-®X - pw A-]I - S- m-hÿ - b - n-ep-≈X - p-am-Wv. im-k{v- Xo-b am\-Zfi ß - s - fm-∂pw ]m-en-°m-sS Sm-dn-Mv \-SØ - n-bX - n-\m¬ Cu ta-Je-bn¬ A-]I - S- ß - ƒ ]-Xn-hp-kw-`h - a - m-Wv. ]-©m-bØ - v tdm-Un- \ - p F-´p ao-‰¿ ho-Xn \n¿-_‘ - a - m-sW-¶n-epw 1981¬ ]n.--Uª - yp.--Un. G-s‰-Sp-Ø Cu tdm-Un-\v C-t∏m-gpw ]-e `m-KØpw B-dp ao-‰¿ am-{X-am-Wp ho-Xn. tdm-Un¬ bm-sXm-cp kq-N-\ t_m¿-Up-an-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv.I-gn-™ Zn-h-kw Ip-g¬ In-W¿ tem-dn a-dn-™v \m-ept]¿ a-cn-°m-\n-Sb - m-bXn\p ImcWw tdm-Un-se sIm-Spw-hf - h - m-Wv.

Pn.--sF.- -H kw-ÿm-\ {]-kn-U ‚ v ]n cp-Iv-km-\, k-a-Zv Ip-∂°m-hv, hn- hn {]-`m-I-c≥, Sn Sn tP-°-_v, C N-{μ-ti-J-c≥ \mb¿, A-jv-d-^v _m-bm¿ kw-kmcn-®p.--

]n.--Un.--]n. eo-tU-gv-kv ao-äv \m-sf Im-k¿-tIm-Uv : ]n.Un.]n. Pn√m eo-tU-gv-kv ao-‰v \m-sf aq-∂n\v Im-k¿-tIm-Uv tÃ-‰v tlm-´en¬ \-S-°p-sa-∂v Pn-√m {]-knU‚ v F≥ sI C A-∫m-kv, sk-{I-´-dn bq-\p-kv X-f-¶-c Adn-bn-®p.

`m sN-b¿-am≥ Sn C A-_v-Zp-√, k-_v-I-e-Iv-S¿ sI Po-h≥ _m_p, F.Un. Fw. F-®v Zn-t\-i≥, tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ - pam-cm-b apw-Xm-kv jp-°q¿, apwXm-kv k-ao-d, _n Fw {]-Zo-]v, F Ir-jv-W≥ kw-_-‘n-®p. P-hl¿ \-thm-Zb - hn-Zym¿-Yn-I ƒ tZi-`-‡n-Km-\w , {Kq-∏v Um ≥-kv, Pnw-\m-Ãn-Iv-kv F-∂n-h-bpw IpUv-ep ssN-X-\y hn-Zym-e-b hnZym¿-Yn-Iƒ tbm-Kb - pw ]-ch - \ - S- p°w Fw.B¿.F-kv. hn-Zym¿-Yn\n-Iƒ \m-S≥ ]m-´pw tZ-i` - ‡ - n Km-\h - pw A-hX - c - n-∏n-®p.

Ip-Spw-_-{io ]-²-Xn ]Tn-¡m³ PmÀ-J-Þn \n-¶v kw-Lw F-¯n Im-k¿-tIm-Uv: Ip-Spw-_{- io-sb°p-dn-®v ]Tn-°m≥ Pm¿-J-fin ¬ \n-∂pw ]-Øw-K kw-Lw Pn-√bn-se-Øn. Ip-Spw-_{- io am-Xr-I \-S-∏m-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v ]Tn-°p-I-bm-Wv kw-L-Øn-s‚ e-£yw. Pn-√-bn-se hn-hn-[ ]-©m-bØp-If - n¬ Ip-Spw-_{- io bq-\n-‰pI-fn¬ k-μ¿-i-\w \-S-Øp-Ibpw Ip-Spw-_{- io tbm-Kß - f - n¬ kw-_‘ - n-°p-Ib - pw sN-øpw. Pm ¿-Jfi n-se dm-©n, ]m-°q¿, shÃv kn≥-tlmw F-∂o aq-∂p Pn√-I-fn¬ \n-∂p-≈- ko-Xm-tZ-hn, \n-]≥ N-{μ, tKm-eI - v\ - m-Yv a-≠ ¬, k-t¥m-jv-Ip-am¿, sa≥-j≥

Ip-©p, \-ko-a, Zo-]n-I Fw-{]w, jnw-e-Ip-am-cn, ]-∏p-Ip-am¿ F∂n-hc - S- ß - n-b ]-Øw-K kw-Lw Pn-√ Ip-Spw-_-{io Hm-^n kn ¬ A-[n-Ir-Xc - p-am-bn N¿-® \-SØ - n. kw-ÿm-\ Ip-Spw-_-{io anj≥ Pm¿-J-fin¬ \n-b-an-® sk‚¿ ssa-t{Im I¨-kƒ-´‚ v _n cm-tP-jv, kp-[m-I¿ sj -´n F-∂n-hc - pw kw-Ls - Ø A-\p-Kan-°pw. 30\v Pm¿-J-fiv tÃ-‰v sse-hv-en lp-Uv {]-tam-j≥ skm-ssk-‰n-bp-sS kn.C. H. hn\-bv ]m-s≠, tÃ-‰v t{]m-{Kmw amt\-P¿ Fw cm-Po-_v F-∂n-hc - pw Ip-Spw-_-{iokw-cw-`-ß-ƒ hn-ebn-cp-Øpw.--

Nm-ap-Þn-¡p-¶v bp.]n. kv-IqÄ h-{P-Pq-_n-en-bp-sS \n-d-hnÂ

Xz-e-_, ]-®-sXm-∏n-b-Wn-™ Imw-]-kv F-∂o hn-`m-K-ß-fn¬ \q-‰n-∏-Xn-s\m-∂v t]¿ ho-Xw AWn-\n-c-∂p. Xm-Pp-±o≥ Zm-cn-an ]S-∂ {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-SpØp. Jm-kn Xzm-J A-lΩ - Z- v aue-hn D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. d-jo-Zv s_-fn-©w, ap-lΩ - Z- v dlvv-am-\n X-cp-h-W, P-eo¬ d-lv am-\n hm-Wn-b∂ - q¿, Fw F Jmknw ap-kve - ym ¿, J-Ø¿ C-{_mlnw lm-Pn I-f-\m-Sv, A-∫m-kv ss^-kn ]p-Øn-K, sN¿-°-fw A-lΩ - Z- v ap-kve - ym¿, ]n F - k - v C{_m-lnw ss^-kn ]-≈-t¶m-Sv F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v. kw-L-Sn-∏n-® a-\p-jy-Pm-en-I-bp-sS Pn-√m ]-cn-]m-Sn s]¿-f-bn¬ kw-km-cn-®p. k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v Jm-kn Xzm-J A-l-a-Zv au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

F-kv.F-kv.F-^v. k-tµ-i{]-bm-Ww C-¶v Xp-S-§pw

Km¿-Uv, tlmw-Km¿-Uv, Ãp-U‚ vkvv t]m-en-kv, F≥.--kn.--kn. ko-\nb¿, Pq-\n-b¿ hn-`m-Kß - ƒ, F≥. kn.kn. \m-h¬-hn-Mv, sd-Utv- {Imk,v kvI - u-´k v- v B‚ v ssK-Uk v- v, _m‚ v-ta-fw Xp-S-ßn-b bq-\n-‰pIƒ A-Wn-\n-c∂ - p. Pn-√m- I-eI - vS- ¿ ]n F-kv ap-lΩ-Zv k-Ko¿, Pn-√m t]m-en-kv ta[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv, Fw. F¬.F-am-cm-b F≥ F s\-√n°p-∂v, ]n _n A-_Zv- p¿-dk - m-Jv, sI Ip-™n-cm-a ≥, C N-{μ-ti-Jc≥, Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v ]n ]n iym-af - m-tZ-hn, \-Kc - k - -

Npcp¡¯nÂ

F-kv.-sI.--F-kv.-F-kv.-F-^v. a-\p-jy-Pm-en-I XoÀ¯p

Im-k¿-tIm-Uv: \m-S-I-{]-h¿-Ø-I≥ tKm-]n Ip-‰n-t°m-en-s‚ I∂n N-e-®n-{X-kw-c-`-am-b Z¿-t_m-Wn- -bp-sS Nn-{Xo-I-c-Ww am¿-®v B-Zy-hm-cw B-cw-`n-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. F≥ i-in-[-c≥ Xn-c-°-Y-sb-gp-Xp-∂ Nn-{X-am-Wn-Xv. tjm do¬-kn-s‚ _m-\-dn¬ Sn sI _m-_p-cm-Pm-Wv Nn-{Xw \n¿an-°p-∂-Xv. hn-P-b-cm-L-h-\pw a-I≥ tZ-h-tZ-h-\p-am-Wp tI-{μ-IYm-]m-{X-߃. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tKm-]n Ip-‰n-t°m¬, kt¥m-jv kv-I-dn-b, Sn sI _m-_p-cm-Pv, Zn-t\-iv sIm-S-°m-Sv kw-_‘n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv: I-tºm-f-Øn¬ e-`n-°p-∂ B-cp-sS-tbm ap-Sn hmßn-sIm-≠v h-∂v {]-hm-N-I-s‚Xm-sW-∂v sX-‰n-≤-cn-∏n-®v hnizm-kn-I-sf Nq-j-Ww-sN-øp-∂Xn¬ \n-∂pw a-X t\-Xr-Xzw amdn \n¬-°-W-sa-∂v P-am-A-sØ C-kv-em-an kw-ÿm-\ A-kn v A-ao¿ sibv-Jv ap-l-Ω-Zv Im-c-°p-∂v ]-d-™p. B-en-b Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn ¬ P-am-A-sØ C-kv-em-an Pn-√m k-an-Xn kw-L-Sn-∏n-® sk-an-\m ¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. --

{]-h¿-Ø\ - ß - f - p-am-bn ap-t∂m-´p t]m-hW - w. cm-Pyw ]p-tcm-KX - n-bpsS ]m-X-bn-em-Wv. a-tX-X-c-XzØn-\pw hn-Ik - \ - Ø - n-\pw F-Xnsc-bp-f-f sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cnSm≥ H-‰-s°-´m-bn {]-h¿-Øn-°Ww. A-gn-a-Xn, kz-P-\-]-£-]m-Zw F-∂n-h Xp-S-®p-\o-°-Ww. I¿-a\n-c-X-am-b k-aq-l-Øn-\v am-{Xta cm-Py-Øn-s‚ ]p-tcm-K-Xn ssI-h-cn-°m-\m-hq-sh-∂v A-t±lw-]d - ™ p. ]-tc-Un¬ km-bp-[t]m-en-kv, tem-°¬ t]m-en-kv, h-\n-Xm t]m-en-kv, F-Ivs - sk-kv

F¬-a-I-sP-bpw a-t©-iz-c-hpw k-¼qÀ-W s]³-j³ ]-©m-b-¯p-I-fm-bn-

-"ZÀ-t_m-Wn--'bp-am-bn tKm-]n Ip-än-t¡mÂ

Xr-°-cn-∏q¿: I-gn-™ G-gv Zn-hk-ß-fn-em-bn \-S-∂p h-∂ sk‚ v- t]mƒ-kv ]-≈n Xn-cp-\mfn-\v sIm-Sn-bn-d-ßn. Xn-cp-\mƒ `m-K-am-bn hn-ip-≤ ]u-tem-kv «o-lm-bp-sS cq-]-hpw h-ln-®p≈ Zo-]m-ew-Ir-X {]-Z-£n-Whpw \-S∂p. Rm-b-dm-gv-N \-S-∂ Xn-cp-

hn-Zym-\-K¿: cm-Py-Øv a-tX-X-cXz-hpw P-\m-[n-]-Xy-hpw kw-c£n-°s - ∏-SW - s - a-∂v B-`y-¥c - a - {¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e ]-d™p. hn-Zym-\-K¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ dn-]-ªn-Iv Zn-\Øn¬ tZ-io-b ]-Xm-I D-b¿-Øn k-eyq-´v kzo-I-cn-®p kw-km-cn°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. cm-Pyw t\-cn-Sp-∂ k-¶o¿W am-b {]-iv\ - ß - ƒ sN-dp-°m ≥ H‰-s°-´m-bn ap-t∂-dW - w. a-tX-Xc - am-Wv C-¥y-bp-sS Po-hh - m-bp-hpw i-‡n-bpw. a-tX-Xc - X - z-hpw P-\m[n-]-Xy-hpw i-‡n-s∏-Sp-Øp-∂

D-Zn-\qÀ sk³-{SÂ F.--bp.--]n. kv-IqÄ P-\-Io-b hn-Zym-e-b-am-bnØv {]-kn-U‚ v Snhn tKm-hn-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-n-ent°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Ip-™n-Ir-jv-W≥ A-[y-£X-h-ln-®p. A-Uz. Fw kn tPm-kv, Fw hn tIm-a≥ \-ºym¿, ]n hn ap-lΩ-Zv A-kv -ew, a-t\m-l-c≥ Iphm-c-Øv, F.C.H. sI ]n {]-Imi≥, ]n Ip-™-ºp, sl-Uv-am-Ã ¿ kn Fw a-t\m-l-c≥, ]n.--Sn.--F. {]-kn-U‚ v _m-e-Ir-jv-W≥ \m-dm-Øv, skm-ssk-‰n sk-{I´-dn Zm-ap-Im-cy-Øv, cm-L-h≥ Cu-ø-°m-Sv kw-_-‘n-®p.

cm-P-]p-cw: Nm-ap-fin-°p-∂v K-h. bp.]n. kv-Iqƒ h-{P-Pq-_n-en \n-d-hn¬. H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬-°p-∂ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-Itfm-sS h-{P-Pq-_n-en B-tLm-j-߃ kw-L-Sn-∏n-°pw. h-{P-Pq_n-en B-tLm-j-ß-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w s^-{_p-h-cn H-∂n-\v ssh-Io´v \m-en-\v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n. sI-´n-tSm-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F sP B≥-{Uq-kv, tPm-jn tk-hy¿, sI cm-P≥ kw-_-‘n-®p.

Ad-_n-Iv A-[ym-]-I km-ln-XyaÂ-k-cw C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ d-h-\yq Pn-√m A-d-_n-Iv A-[ym-]-I km-ln-Xy a¬-k-cw C-∂v cm-hn-se 9.--30\v _-Zn-b-Sp-° Ip-º-f _n.B¿.kn. lm-fn¬ \-S°pw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m-P-b-dmw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. ssh-Io´v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w sI F≥ Ir-jvW-`-´v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

_-lp-P-\ {]-t£m-`-¯n-s\m-cp-§p-¶p

Im-k¿-tIm-Uv: hn-e-°-b-‰-Øn-\pw A-gn-a-Xn-°p-sa-Xn-tc kn.- ]n.-sF. t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-ÿm-\ hym-]-am-bn \-S-Øp-∂ _lp-P-\ {]-t£m-`-Øn-s‚ `m-K-am-bn s^-{_p-h-cn 25\v Im-k¿tIm-Uv, slm-kv-Zp¿-Kv Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn-te-°v am¿-®v \-SØm≥ Pn-√m Iu¨-kn¬ Xo-cp-am-\n-®p. Sn Ir-jv-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. sI hn Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

F-kv.-ssh.F-kv. Z-Av-h bm-{X C-¶v

a-[q¿: F-kv.-ssh.F-kv. a-[q¿ I-Ωn-‰n kw-L-S-∏n-°p-∂ Z-Av-h bm-{Xm C-∂v. cm-hn-se H-º-Xn-\v Nq-cn-bn¬ sI Fw A-∫m-kv ss^-kn ]p-Øn-sK D¬-Lm-S-\w sN-øpw. l-ao-Zv lm-Pn Nq-cn A[y-£-X h-ln-°pw, Fw F-kv F ]q-t°m-b X-߃ {]m¿-∞-\\-S-Øpw, Fw F A-_-Zp¿ d-lv-am≥ lm-Pn, lm-cn-kv Nq-cn, Jeo¬ l-k-\n kw-km-cn-°pw. Pm-Y ssh-In-´v B-dn-\v ]-´v-f-bn¬ k-am-]n-°pw, ]n F-kv C-{_m-low ss^-kn ]-≈-t¶m-Sv D-Zv-LmS-\w sN-øpw, lm-jnw-A-cn-bn¬ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw

Xr-°-cn-∏q¿: Pn-√-bn¬ ]T-\-˛]m-tTy-X-c {]-h¿-Ø-\-ß-fn¬ ap-∂n¬ \n¬-°p-∂ D-Zn-\q-¿ sk≥-{S¬ F.bp.]n. kv-Iqƒ P\-Io-b hn-Zym-e-b-am-hp-∂p. \ne-hn-ep-≈ kz-Im-cy am-t\-Pvsa‚ v hy-‡n-bn¬ \n-∂v D-Zn\q¿ F-Pyp-t°-j≥ skm-ssk‰n hn-Zym-e-bw G-s‰-Sp-°p-∂ \S-]-Sn-Iƒ B-cw-`n-®p. F-´v ]-Xn-‰m-≠v ]-g-°-ap-≈ hn-Zym-e-bw 1935¬ ]-\-eo-b-Øv \m-cm-b-W≥ \m-b¿ am-t\-P-dpw A-[ym-]-I-\p-am-bm-Wv B-cw-`n®-Xv. kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ {i-

≤-bm-I¿-jn-® hn-Zym-e-b-am-WnXv. \n-e-hn¬ 20 Un-hn-j-\p-I-fnem-bn 900¬-]-cw Ip-´n-I-fpw 30 Hm-fw A-[ym-]-I-cpw C-hn-sS-bp≠v. aq-∂v tIm-Sn cq-] k-am-l-cn®v hn-Zym-e-bw ]q¿-W-am-bpw \ho-I-cn-°m-≥ \m-´p-Im-cp-sS IΩn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. hn-Zym-e-bw G-s‰-Sp-°p-∂ B-Zy tbm-K-Øn ¬ X-s∂ 1.--60 tIm-Sn cq-] kw-`mh-\-bm-bn k-am-l-cn-°m ≥ km[n-®n-´p-≠v hn-Zym-e-bw P-\-Iob I-Ωn-‰n G-s‰-Sp-°p-∂ N-S-ßv \o-te-iz-cw tªm-°v ]-©m-b-

]pc-kvImcw k½m-\n¨p

t£-a-\n-[n t_mÀ-Uv Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S-\w am-än-; X-¿Â-s¯m-gn-em-fn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te¡v

Im-k¿-tIm-Uv: P-\-]-£-Øp \n-∂v {]-h¿-Øn-® ]-{X-{]-h¿Ø-I-\m-bn-cp-∂p sI Ir-jv-Ws\-∂v I-Æq¿ B-Im-i-hm-Wn t{]m-{Kmw ta-[m-hn _m-e-Ir-jvW≥ sIm-øm¬ ]-d-™p. sI Ir-jv-W-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn {]-kv-¢-∫v Pn-√-bn-se {]m-tZ-inI ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°m-bn G¿s∏-Sp-Øn-b A-hm¿-Uv am-Xr-`qan te-J-I≥ ]n ]n en-_o-jv Ipam-dn-\v k-Ωm-\n-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. {]-kv ¢-∫v {]-kn-U‚ v Fw H h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. tZ-im-`n-am-\n A-kn. F-Un-‰¿ F hn A-\n¬-Ip-am¿, hn hn {]`m-I-c≥, sI A-–p¿-d-lv am≥, A-Uz. ]n hn P-b-cm-P≥, {]-^. Sn kn am-[-h ]-Wn-°¿, ]n sI A-–p¿ d-lv-am≥, A-–p¿ d-lvam≥ _m-t¶m-Sv, D-Æn-Ir-jv-W≥ ]p-jv-]-Kn-cn, sI cm-tP-jv Ipam¿ kw-km-cn-®p.

I¬-h³-j³ cm-P-]p-cw: I¿-j-I kw-Lw ]\-Ø-Sn G-cn-b I¨-h≥-j≥ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw hn tIm-a≥ \-ºym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bp D-Æn-Ir-jv-W≥ A[y-£-X h-ln-®p. _n tam-l≥Ip-am¿, _n tam-l≥-Ip-am¿, tPm-jn-tPm¿-Pv, ]n Kw-Km-[-c≥ sI P-b-N-{μ≥ kw-km-cn-®p.

Im-k¿-tIm-Uv: t£-a-\n-[n Pn√m Hm-^n-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ho≠pw am-‰n-h-®p X-ø¬-sXm-gn-emfn-I-sf k¿-°m¿ h-©n-°p-∂psh-∂m-tcm-]n-®v {]-t£m-`-hpam-bn cw-K-Øn-d-ßp-sa-∂p tI-cf tÉv ssS-te-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m-`m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 31\p I-e-Œ-td-‰n-\p ap-∂n¬ \n-clm-c-k-a-cw \-S-Øpw. sI kp-tc-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-gn-™ h¿-jw \-hw_¿ H-∂n-\p Im-™-ßm-Sv sImΔ¬-]-≈n-bn¬ Hm-^nkv D-ZvLm-S-\w \-S-Øp-sa-∂m-bn-cp∂p sXm-gn¬-a-{¥n jn-_p t_-

_n-tPm¨ B-Zyw A-dn-bn-®n-cp∂-Xv. D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ap-t∂m-Snbm-bn hn-]p-e-am-b co-Xn-bn¬ kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-c-Wtbm-K-hpw \-S-Øn. F-∂m¬, ]n∂o-Sp hy-‡-am-b Im-c-W-sam∂p-an-√m-sX Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S\w am-‰n-sh-®p. 25\v D-Zv-Lm-S-\w \n-›-bn-®ncp-∂p. C-tXm-S-\p-_-‘n-®p 25,000 cq-]-tbm-fw ap-S-°n ^v-fIv-kv t_m¿-Up-I-fpw a-‰pw ÿm -]n-°p-I-bpw £-W-°-Øp-I-fSn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. F-∂m¬ 22\v D-Zv-Lm-S-\w ho-≠pw am-‰n-h®-Xm-bn A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp-

hn-ZymÀ-Yn tIm¬-^-d³-kv C-¶v Im-™-ßm-Sv: F-kv.s-- I.F-kv. F-kv.F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v t\m¿-Øv NnØm-cn A-ko-kn-b kv-Iq-fn¬ hn-Zym¿-Yn tIm¨-^-d≥-kv \-SØpw.- ss]-Xr-I-Øn-s‚ ]-Xn-\-

©mw \q-‰m-≠v F-∂ {]-ta-bØn¬ sN¿-°-f hm-Zn-ssXz-_bn¬ \-S-°p-∂ F-kv.s-- sh.--Fkv.6-- 0mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\Øn-s‚ {]-Nm-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bmWv tIm¨-^-d≥-kv.

kzo-I-c-Ww \Â-In Im-™-ßm-Sv: tI-c-f-Øn¬ \-S°p-∂ ap-∏-Øn-b-©m-a-Xv tZ-iob sK-bnw-kn-s‚ `m-Ky Nn-”-amb A-Ωp-hn-\v (th-gm-º¬) Pn-√bn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w slm-kv-Zp¿-Kv am-t¥m-∏v ssa-Xm-\n-bn¬ Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Pn-√-bn-se B-Zy-sØ kv-Iq ƒ bm-{X slm-kv-Zp¿-Kv en-‰n¬^v-f-h¿ tKƒ-kv ssl-kv-Iq-fnte-°m-bn-cp-∂p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ h¿-Wm-`-am-b tLm-j-bm-{Xtbm-sS-bm-Wv kzo-I-cn-®-Xv. Un ssh.-F-kv.-]n. ]n X-ºm≥ A- tZ-io-b sK-bnw-kn-s‚ `m-Ky Nn-”-am-b A-Ωp-hn-\v slm-kv-Zp¿-Kv en-‰n¬-^v-f-h¿ tKƒ-kv [y-£-X-h-ln-®p. ssl-kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ \¬-In-b kzo-I-c-Ww

bq-¯v eo-Kv ap-\n-kn-¸Â k-t½-f-\w C-¶v

Im-k-¿-tIm-Uv : bq-Øv eo-Kv ap-\n-kn-∏¬ k-tΩ-f-\-hpw dm-enbpw C-∂v X-f-¶-c-bn¬ \-S-°pw. ssh-Io-´v \m-en-\v ]p-en-°p∂n¬ \n-∂v dm-en B-cw-`n-°pw. X-f-¶-c-bn-se a-Po-Zv X-f-¶-c \-Kdn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ A-Uz. ss^-k¬ _m-_p, _jo¿ sh-≈n-t°m-Øv kw-km-cn-°pw.-

∂p. C-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®m-Wv sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-t£m-`-Øn\n-d-ßp-∂-Xv. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI i-¶¿, cm-a≥ sN-∂n-°-c, ]n \m-cm-b-W≥, `m-kv-I-c≥ \mb¿, F-kv cm-[m-Ir-jv-W≥, ]n i-¶¿, tam-l≥-Zm-kv Ip-º-f kw-_-‘n-®p.

tam-j-Wwt]mbn cm-P-]p-cw: am-e-°-√n¬ \m-en-SØv tam-j-Ww \-S-∂p. πm-t®-cn tXm-a-kn-s‚ hn-´o¬ \n-∂v 20,000 cq-]-bpw kz¿-W-`-c-W-ßfpw 18mw ssa¬ F-c-°p-fw k-

Æn ho-´n¬ \n-∂pw 1 e-£w cq-]bpw kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw, ]q-Xºm-d tPm¨-k¨-s‚ ho-´n¬ \n-∂pw 50,000 cq-]-bpw, sF-em‰n¬ k-Æn-bp-sS ho-´n¬ \n∂pw kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw, sFem-‰n¬ tPm-Wn-s‚ ho-´n¬ \n∂pw H-∂-c-]-h≥ kz¿-W am-ebpw tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn ]cm-Xn. I-gn-™ i-\n-bm-gv-N am-e-°√v ]-≈n-bn¬ s]-cp-∂mƒ atlm-¬-k-h-Øn-\v t]m-b-k-ab-Øm-Wv tam-j-Ww \-S-∂-Xv. cm-P-]p-cw t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-01-28  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-01-28

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-01-28  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-01-28

Advertisement