Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kSD

B-Zy-hn-P-bn k-lm-Z

d-h-\yq Pn-√m-kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn-se B-Zy a¬k-c hn-P-bn _n Fw klm-Z. D¿-Zp Iznkv a¬-k-cØn¬ H∂mw-ÿm\w t\-Sn NnØm-cn ln-amb-Øp¬ Ckvv-emw F.- -bp.- -]n kv-Iq-fn-se B-dmw-X-cw hn-Zym¿-Yn-\n _n Fw k-lm-Z-bm-Wv B-Zy-am-bn hn-P-bn-®-Xv. t_-°¬ k-_v-Pn√m a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw-ÿm\w t\-Sn-bn-cp-∂p. ]n-Xm-hv aq-k k-A-Zn.

\-S-\-th-Zn-IÄ C-¶v Nn-e-¦-b-Wn-bpwIp-ºf - : Iu-am-cI - e - b - p-sS am-am¶-Øn-\v Ip-º-f-bn¬ Xp-S-°-ambn. 54m-aX - v d-h\ - yq Pn-√m kvI - qƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ \m-Sy \-S\ th-Zn C-∂p-Wc - pw. `m-jm kwkv-Im-c `q-an-bm-b Ip-º-f-bn¬ B-Zy-am-bn h-s∂-Øn-b kvI - qƒ I-tem¬-k-hw \m-Sn-s‚ D¬-k-

h-am-°n am-‰m≥ kw-Lm-S-I kan-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥ H-cp-°ß - f - m-Wv \-S° - p-∂X - v. C-∂-se tÃ-Pn-X-c a¬-k-c߃ B-cw-`n-®p. cm-hn-se H-ºXn-\v ]n.Sn.F. {]-kn-U‚ - v kp-tcjv dm-hp ]-Xm-I D-b¿-Øn-btXm-sS-bm-Wv ]-cn-]m-Sn B-cw-`n®-Xv. C-∂v cm-hn-se 9.30\v H-∂mwtÃ-Pm-b \o-emw-_c - n-bn ¬ tIc-f \-S\ - t- Øm-sS-bm-Wv ]-cn-]mSn A-ct- ß-dp-∂X - v. C-\n \m-ev Zn\w Ip-ºf - \n-hm-kn-Iƒ-°v D¬k-h \m-fp-If - m-Wv. \m-Sn-s‚ \m-\m-`m-K-ß-fn-¬ \n-∂v F-Øn-t®¿-∂ \m-em-bn-ctØm-fw I-em-{]-Xn-`-Iƒ Ip-º-

f K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kvIq-fn-epw ]-cn-k-c-hn-Zym-e-b-ßfn-ep-am-bn H-cp-°n-b F-´v th-Zn-Ifn¬ em-ky-\r-Ø-`m-h-Xm-f-ß ƒ A-hX - c - n-∏n-°pw. 300 Hm-fw bp.-]n, ssl-kv-Iq ƒ, l-b¿-sk°≥-U-dn, shmt°-j\¬ l-b¿ sk-°≥-Ud - n kvI - q-fp-If - n¬ \n-∂p-≈ Ip-´n-If-m-Wv a¬-k-c-Øn¬ am-‰p-c-bv°p-∂-Xv. C-Xp-Iq-Sm-sX kw-kvIr-Xw, A-d-_n-Iv I-tem¬-k-hß-fpw \-S° - pw. am-∏n-f∏ - m-´n-s‚bpw b-£-Km-\-Øn-s‚-bpw Cu‰n-√a - m-b Ip-ºf - b - n¬ b-£K - m-\Ip-e] - X - n ]m¿-∞n kp-∫s - ‚ kva-c-W-°m-bn b-£-Km-\ {]-Xn-a

D-b¿-Øn-bn-´p-≠v. C-∂v ssh-Io´v \m-en-\v a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ I-tem¬k-hw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.F¬. F. A-[y-£-X-h-ln-°pw. I¿Wm-S-I B-tcm-Ky-a-{¥n bp Sn Jm-Z¿ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Fw.F¬.F-am-cm-b sIIp™n-cm-a≥, C N-{μ-ti-J-c≥, sI Ip-™n-cm-a≥, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-af - mtZ-hn, ap≥-a{- ¥n-am-cm-b kn Sn Al-Ω-Z-en, sN¿-°-fw A-–p-√, Pn-√m I-eI - vS- ¿ ]n F-kv ap-lΩ - Zv k-Ko¿, Fw kn J-ad - p-±o≥, Pn√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨

dn-t]mÀ-«vA-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿ F ]n hn-t\m-Zv

t^m-t«m-

Ip-am¿ Im-k¿-tIm-Uv

I-®qÀ A-Ðp-Ã-am-ÌÀ bp-h-P-t\mÂ-k-h th-Zn-bn-se \n-d-km-¶n-[yw I-gn-™ Ip-td Im-e-am-bn dh-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-kh-ß-fp-sS ]-ªn-kn-‰n I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\m-bn {]-h¿-Øn-°p∂ I-Æq¿ A-_v-Zp-√-am-ÿ C{]m-h-iy-hpw k-Po-h-am-bn cw-K-Øv. tNcq¿ F-bv-UUv bp.- -]n kv-Iqƒ A-d_n A-[ym-]I-\m-b C-t±lw t]-cm-¬ I-Æq¿ kztZ-in-bm-Wv. I-gn-™ 25 h¿-j-am-bn hn-Zym`ym-k h-Ip-∏n¬ A-d-_n-Iv-A[ym-]-I-\m-bn tPm-en-t\m-°p-Ibm-Wv. bp-h-P-t\m¬-k-h-Øns‚ hn-P-b-Øn-\v cm-]-I¬ t`-Za-t\y Hm-Sn-\-S-°p-∂-Xv C-t±-lØn-s‚ ]-Xn-hm-Wv. tI-c-f A-d_n-Iv ap≥-jo-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-bpw Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn-bp-amWv. kp-∂o {]-ÿm-\-ß-fp-ambn _-‘-s∏-´pw C-t±-lw {]-h¿Øn-°p-∂p-≠v.

sd {i-≤ ]n-Sn-®p-]-‰n-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ Iq-Sn-bm-b kp-tc-{μ-\v I-em-kr„n-Iƒ k-a-c-am¿-Kw Iq-Sn-bmWv. I-S-em-Sn-∏m-d-bn-se J-\-\Øn-s\-Xn-sc Xo¿-Ø I-S-em-Sn∏m-d-bp-sS Im-h-emƒ in-¬-∏ hpw F≥-tUm-kƒ-^m≥ k-a-cØn-\v sF-Iy-Zm¿-Vyw {]-Jym]n-®p kz-¥w i-co-cw Im≥-hmkm-°n Nn-{Xw h-c-®pw kp-tc{μ≥ X-s‚ km-aq-ln-I-{]-Xn-_≤-X sX-fn-bn-®p. Km-\-K-‘ ¿h≥ sI sP tb-ip-Zm-kn-s‚ \qdp Km-\-߃-°p kp-tc-{μ≥ \S-Øn-b in-¬-∏m-hn-jv-Im-c-hpw G-sd {i-t≤-b-am-bn-cp-∂p. a-cs∏m-Sn-bn-epw ]-i-bn-ep-am-bn

tPm-kv, Im-k-¿-tIm-Uv \-K-c-k` sN-b¿-am≥ Sn C A-–p-√, Im™-ßm-Sv \-Kc - k - ` - sN-b¿-t]-gvk ¨ l-ko-\ Xm-Pp-±o≥, \ote-iz-cw \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gvk ¨ hn Ku-cn, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ - p-am-cm-b apw-Xmkv jp-°q-¿, apw-Xm-kv k-ao-d, _n Fw {]-Zo-]v, Ip-ºf - ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e, Pn√m ]-©m-bØ - w-Kß - f - m-b Hm-a\ cm-aN - {- μ≥, ]n P-\m¿-±\ - ≥, aa-X Zn-hm-I¿, ^-co-Z k-°o¿, F sI Fw A-j-d-^v, Ip-º-f ]©m-bØ - v ssh-kv {]-kn-U‚ v a©p-\m-Yv Bƒ-h kw-km-cn°pw.

kw-kv-Ir-Xw A-£-c-tÇm-I-¯n \m-emw X-h-W-bpw Pn-X-a-\yp

b-£-Km-\ ]m-c-¼-cyw hn-fn-t¨m-Xn kp-tc-{µ-sâ in-Â-¸w I-tem¬-k-h-th-Zn-bn-se b£-Km-\ in-¬-∏w `m-jm-kw-K-a`q-an-bp-sS kmw-kv-Im-cn-I ss]Xr-Iw hn-fn-t®m-Xp-∂-Xm-bn. b£-Km-\ Ip-e-]-Xn ]m¿-Yn kp∫-bp-sS \m-´n¬ A-c-tß-dp-∂ I- t em- ¬ - k - h - Ø n- s e- Ø p- ∂ h¿-°v Cu in-¬-∏w H-tc-k-a-bw A-dn-hpw B-\-μ-hpw ]-I-cp-∂p. {]-i-kv-X in-¬-∏n kp-tc{μ≥ Iq-°m-\-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ aq-∂p-Zn-h-k-sØ ITn\m- [ zm- \ - Ø n- s \m- S p- h n- e m- W p kn-a‚n-epw a-W-en-epw Im-´p-I√p-I-fn-ep-am-bn in-¬-∏w X-bmdm-b-Xv. I-gn-™ I-øq-cn-se Item-¬-k-h-th-Zn-bn¬ kp-tc{μ≥ I-øq¿ k-a-c-sØ B-kv-]Z-am-°n sN-bv-X in-¬-∏hpw G-

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

sa-‰m-en-Iv I-f-dn-em-Wv Cu in¬-∏߃ Xo¿-Ø-Xv. 2007¬ sNss∂-bn¬ \-S-∂ Cu {]-Z¿-i\w tb-ip-Zm-kv X-s∂-bm-Wv D-ZvLm-S-\w sN-b-X-Xv. I-cn-sh-≈q¿ Iq-°m-\w kztZ-in-bm-b C-t±-lw ss^≥ B¿-Sv-kn¬ Un-tπm-a t\-Sn-bti-jw hn-hn-[ kv-Iq-fp-I-fn¬ Xm¬-°m-en-I A-[ym-]-I-\mbn tPm-en sN-bv-Xp. ]n-∂o-Sp Zn Im¿, hm¿-[-Iy-]p-cm-Ww- Xp-Sßn- ]-Xn-t©m-fw kn-\n-a-I-fn¬ I-em-kw-hn-[m-b-I-\m-bn {]-h¿Øn-®p. I-gn-™ 15 h¿-j-am-bn in-¬∏-\n¿-am-W-Øn¬ {i-≤ tI-{μoI-cn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. `m-cy: ssi-e. a-°ƒ: i-c-Xv, im-cn-I. kp-tc-{μ-≥ in¬∏\n¿-am-W-Øn¬

Xp-S¿-®-bm-bn \m-emw h¿-jhpw kw-kv-Ir-Xw A-£-c-t«mI a-¬k-c-Øn¬ H-∂mwÿm\w t\-Sn-b A`n- a m- \ - Ø n- e mWv sIm-S-°m-Sv sI.--Fw.--hn-.-F®v-.-F-kv-.-F-knse sI Fw PnX-a-\yp. F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿Yn-bm-Wv. I-gn™ h¿-jw bp-.-]n. hn-`m-K-Øn ¬ kw-kv-Ir-X A-£-c-t«m-Iw Iq-Sm-sX kw-kv-Ir-X {]-`m-jWw, kn-≤-cq] ]m-cmb-Ww, a-ebm-fw A-£-c-t«m-Iw F-∂o C\-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Snbn-cp-∂p. A-[ym-]-I Z-º-Xn-Ifm-b sIm-S-°m-Sv am-[-h≥ \-ºqXn-cn-bp-sS-bpw \n¿-a-e-bp-sSbpw a-I-\m-Wv.

th-Zn-I-fn C-¶v th-Zn-˛1 (\o-emw-_-cn) 9.30˛-tI-c-f \-S-\w F-®v.- -F-kv (tKƒ-kv) 11.- 00 tI-c-f \-S-\w F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) 11.- 30 tI-c-f \-S-\w F-®v.- -F-kv.- -F-kv (tKƒ-kv) 1.- 00 tam-ln-\n-bm-´w (bp.- -]n) th-Zn ˛2 (k-th-cn) 9.- 30 tam-tWm-B-Œv F-®v.- -F-kv (tKƒ-kv) 10.- 05 tam-tWm B-Œv F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) 10.- 40 tam-tWm B-Œv bp.- -]n 11.- 15 tam-tWm B-Œv F-®v.- -F-kv.- -F-kv (t_m-bv-kv) 11.- 50 tam-tWm B-Œv F-®v.- -F-kv.- -F-kv (tK-ƒ-kv) 12.- 30 an-an-{In F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) 1.- 05 an-an-{In F-®v.- -F-kv (tK-ƒ-kv) th-Zn-˛3 B-cm-`n 9.- 30 e-fn-X-Km-\w F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) 10.- 05 e-fn-X-Km-\w F-®v.- -F-kv (tK-ƒ-kv) 10.- 50 e-fn-X-Km-\w bp.- -]n 11.- 15 e-fn-X-Km-\w F-®v.- -F-kv.- -F-kv (tKƒ-kv) 11.- 45 e-fn-X-Km-\w F-®v.- -F-kv.- -F-kv (t_m-bv-kv) 12.- 20 kw-L-Km-\w bp.- -]n 1.- 30 Km-\-ta-f F-®v.- -F-kv.2.- 40 kw-L-Km-\w F-®v.- -F-kv.- -F-kv th-Zn-˛4 X-cw-Kn-Wn 9.- 30 im-kv-{Xo-b kw-Ko-X F-®v.- -F-kv.- -F-kv (tKƒ-kv) 10.- 30 im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw F-®v.- -F-kv.- -F-kv (t_m-bv-kv) 11.- 30 im-kv-{Xo-b kw-Ko-Xw F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) th-Zn-˛5 ta-K-a¬-l¿ 9.- 30 Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww bp.- -]n 10.- 05 Jp¿-B≥ ]m-cm-b-Ww F-®v.- -F-kv 10.- 40 K-Zy-]m-cm-b-Ww bp.- -]n 11.- 15 ]-Zyw sNm-√¬ bp.- -]n 11.- 50 ]-Zyw-sNm-√¬ F-®v.- -F-kv (t_m-bv-kv) 12.- 25 ]-Zyw-sNm-√¬ F-®v.- -F-kv (tKƒ-kv) th-Zn-˛6 tam-l-\w 9.- 30 ]-Zyw-sNm-√¬ a-e-bm-fw bp.- -]n 10.- 05 ]-Zyw sNm-√¬ a-e-bm-fw F-®v.- -F-kv 10.- 40 ]-Zyw sNm-√¬ a-e-bm-fw F-®v.- -F-kv.- -F-kv 11.- 15 {]-kw-Kw a-e-bm-fw bp.- -]n 11.- 45 {]-kw-Kw a-e-bm-fw F-®v.- -F-kv.- -F-kv th-Zn-˛7 A-ar-X h¿-j-Wn 9.- 30 ]-Zyw sNm-√¬ bp.- -]n (t_m-bv-kv) 10.- 05 ]-Zyw sNm-√¬ bp.- -]n (tKƒ-kv) 10.- 40 ]-Zyw sNm-√¬ F-®v.- -F-kv. (tKƒ-kv) 11.- 15 ]-Zyw sNm-√¬ F-®v.- -F-kv.- -F-kv th-Zn-˛8 th-ß-c Ir-jv-W-]-Wn-°¿ \-K¿ 9.- 30 ]q-c-°-fn F-®v.- -F-kv 11.- 05 ]q-c-°-fn F-®v.- -F-kv.- -F-kv

cn-¨ sN-e-hv: _mân tXm-am-]p-c-¯n-\v F-Xn-cm-fn-I-fn-à d-h-\yq Pn-Ãm kv-IqÄ I-temÂ-k-h aÂ-k-c-^-e-§Ä `m-_mâv ta-f-¯n I-Ym-cN - \ - a-eb - m-fw (F-®v.F -- kv): km-bq-Py hn-P-b≥ -Pn.--F®v.F -- -kv.F -- -kv ku-Øv Xr-°-cn∏q¿ D-]-\ym-kw a-e-bm-fw (F-®v.F-kv): F A-\L - P - n.--Fw.--B¿.-F-®v.F -- -kv t^m¿ tKƒ-kv Imk¿-tIm-Uv D-]\ - ym-kw Cw-•o-jv (F-®v.F -- kv): t{i-b am-Xyp -Pn.--F-®v.F -- kv.F -- k - v s]-cn-b D-]-\ym-kw ln-μn (F-®v.-Fkv): Ir-] {]-`m-I-c≥ -sk≥-dv ta-co-kv C.--Fw.--F® - v.F -- k - v Nn-‰mcn-°m¬ I-Ym-c-N-\ D¿-Zp (F-®v.-F-kv.F-kv): Fw F-kv k-Zo-Z P - n.--F®v.F -- k - v.F -- k - v D-Zp-a D-]\ - ym-kw ln-μn (F-®v.F -- k - v.-F-kv): ]n ta-L N-{μ≥ -Pn.--F®v.F -- k - v.F -- k - v Nm-tøm-Øv, I-hn-Xm-cN - \ - a-eb - m-fw (F-®v.--

F-kv.F -- k - v): B¿ sI \n-cR - vP - \c - m-Pm-kv F-®v.F -- k - v \o-te-izcw, I-hn-Xm-cN - \ - D¿-Zp (F-®v.F -- k - v.-F-kv): j-{_n≥ _o-Kw -Pn.--F®v.F -- k - v.F -- k - v t_-°q¿, D¿-Zp Izn-kv (bp.--]n): _n Fw k-BZ- F - ® - v.s-- F.--F.--bp.--]n.--Fk - v Nn-Øm-cn Nn-{X-c-N-\ P-e-®m-bw (bp.-]n): A-`n-tj-Iv hn-Pb - ≥P - n.--F®v.F -- k - v.F -- k - v s]-cn-b Nn-{X-c-N-\ hm-´¿-I-f¿ (F-®v.-F-kv): ]n hn-jvW - p-{]n-b P - n.--F®v.F -- k - v A-ºe - Ø - d I-hn-Xm-cN - \ - a-eb - m-fw (F-®v.-F-kv): F \n-c-Rv-P-\ -F≥.--F®v.F -- k - v s]¿-Um-e I-Ym-cN - \ - D¿-Zp (F-®v.F -- k - v): \-kva - o≥ _m-\p P - n.--F® - v.F -- k - v.-F-kv aw-K¬-]m-Sn I-hn-Xm-c-N-\ D¿-Zp (F-®v.-F-

kv): ap-lΩ - Z- v ^¿-Zo≥ P - n.--F® - v.-F-kv.F -- k - v aw-K¬-]m-Sn _m≥-Uvt- a-fw (F-®v.F -- k - v): Pn_n≥ tPm-kv s - k≥-dv tXm-ak - v F-®v.F -- k - v.F -- k - v tXm-am-]p-cw, Nn-{X-c-N-\ hm-´¿-I-f¿ (F-®v.-F-kv.F -- k - v): Fw A¿-Pp≥ \mb¿ -kn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv N-´©m¬ A-£-c-t«m-Iw kw-kv-Ir-Xw (bp.--]n): h-kp-[ \o-e-a-\ -Pn.-bp.--]n.--Fk - v ]p-Xp-ss° Izn-kv D¿-Zp (F-®v.F -- k - v.F -- k - v): sI F Pp-ss\-Zv P - n.--F® - v.F -- k - v.-F-kv D-Zp-a, _m≥-Uv-ta-fw (F-®v.-F-kv.-Fkv): tPm-_n≥ tZ-hk - ys - k≥dv tXm-a-kv F-®v.F -- -kv.F -- -kv tXm-am-]p-cw.I-∂-S I-Ym-c-N-\ (F-®v.- -Fkv): 1. F-kv.- I - m-hy (Pn-.- F - ® - v.- F - k - v.- F - k - v ]-≈n-°c - )

\n-¶p kv-Iq-fp-IÄ ]n-·m-dp-¶p

_m‚ v ta-fØ - n¬ tXm-am-]pcw sk‚ v tXm-ak - v kvI - qƒ ]-Xnhv sX-‰n-®n-√. ssl-kvI - qƒ, lb¿- sk-°≥-Ud - n hn-`m-Kß - f - n¬ C-h¿ hn-Pb - X - m-fw sIm-´n-°b - d - n. a-¬k - c - n-°m≥ a-‰p So-ap-Is - fm∂pw F-Øn-bn-s√-¶n-epw tXm-am]p-cØ - n-s‚ hn-Pb - Ø - n-s‚ am-[pcyw H-´pw Ip-db - p-∂n-√. h-tμ-am-Xc - w, d-kv] - p-´n≥, jem-e, hn-Pb - ` - m-cX - v F-∂n-h at\m-lc - a - m-bn _m‚n¬ hm-bn-® C-h¿ C-cp hn-`m-Kß - f - n-epw F t{K-tUm-sS-bm-Wv H-∂mw ÿm\w t\-Sn-bX - v.l - b - ¿-sk-°≥-Udn hn-`m-KØ - n¬ Xp-S¿-®b - m-bn c≠mw X-hW - b - m-Wv- C-h¿ H-∂mw ÿm-\w t\-Sp-∂X - v. I-gn-™ h¿-

jw kw-ÿm-\ X-eØ - n ¬ C-h¿ c-≠mw ÿm-\h - pw I-cÿ - a - m-°nbn-cp-∂p. A-`n≥ hn tXm-ak - n-s‚ t\-XrXz-Øn-en-dß - n-b So-an¬ a-\p tXma-kv, B¬-_n≥ hn≥-k‚ v, Acp¨ tPm¿-Pv, sP-ba v- n sk-_m-kv‰y≥, hn F-kv Ir-jvW - , B¬_n≥ {^m≥-kn-kv, tdm-j\ v- n tPmk-^v, U-bk - v cm-Pv, tPm-_n≥ tZh-ky, Fw tSm-Wn, U-bk - v cm-Pv, kw-\ tPm-Wn, am-Xyp In-c¨ - cmPp, A-`n-Pn-Øv, A-cp¨ tXm-ak - v, tdm-kvt- a-cn h¿-Ko-kv, sU¬-\ jm-Pn, an-∂p Ip-cym-t°m-kv, sI Fw tKm-Ip¬, sk-eI - ‰ v- v sk-_mkv‰ - y≥ F-∂n-hc - m-Wp So-aw-Kß ƒ. ssl-kvI - qƒ hn-`m-KØ - n¬

Xp-S¿-®b - m-b G-gmw X-hW - b - mWv tXm-am-]p-cw In-co-Sa - W - n-bp-∂Xv. I-gn-™ h¿-jw kw-ÿm-\X - e-Øn¬ C-h¿ A-©m-as - X-Ønbn-cp-∂p. Pn-_n≥ tPm-kn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-en-d-ßn-b So-an¬ Pn_n≥ _m-_p, B¬-hn≥ {]n≥kv, Pn-Xn≥ tPm-kv, hn-im¬ Fkv Ip-am¿, A-_n≥ tSm-an, A-\n B‚-Wn, tdm-j≥ _m-_p, •mUn-kv Pq-en-bk - v, t•m-dn-kv Pq-enb-kv, sU¬-\ s_-∂n, km-{μ acn-b tSmw, sU¬-\ tPm-kv, a-cn-b h¿-Ko-kv, t{X-kym-Ω sN-dn-bm≥, {]n-b am-Xyp, Pn-b G-{_-lmw, tPm-b¬ t_-_n A-RP v- \ - tPmkv F-∂n-hc - m-Wv So-aw-Kß - ƒ.

I-tem-¬-k-h-Øn-se •m-a¿ C-\-ß-fn-sem-∂m-b _m‚ v taf-tØm-Sp kv-Iq-fp-Iƒ-°v Xm¬∏-cyw Ip-d-bp-∂-Xm-bn kq-N-\. I-gn-™ h¿-jw ssl-kvIqƒ hn-`m-K-Øn¬ \m-epw lb¿-sk-°≥-U-dn-bn¬ c-≠pw So-ap-Iƒ a-¬k-cn-°m-\p-≠m-bncp-∂p. F-∂m ¬ C-Ø-h-W Ccp hn-`m-ß-fn-ep-am-bn ]-s¶-SpØ-Xp tXm-am-]p-cw kv-Iqƒ am{Xw. C-cp-]-Xv t]-c-S-ßp-∂ H-cp Soan-s\ \n-e-\n¿-Øn-s°m-≠p t]m-Ip-∂-Xn-se sN-e-hm-Wp {]-[m-\-am-bpw kv-Iq-fp-I-sf Item-’-h-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂Xn¬ \n-∂pw ]n-¥n-cn-∏n-°p-∂Xv. Cu h¿-jw H-cp So-an-s‚ bq\n-t^m-an-\p am-{Xw H-t∂-Im¬ e-£w cq-] sN-e-hm-b-Xm-bn tXm-am-]p-cw kv-Iqƒ A-[n-IrX¿ ]-d-bp-∂p. bm-{Xm-sN-e-hpw D-]-I-c-Wß-fp-sS sN-e-hpw th-sd. G-sd \m-f-sØ ]-cn-io-e-\-hpw C-Xn1. A-–p¬-an-kv-_m-lv˛A-d-_n-Iv Izn-kv bp.]n. (Pn.bp.]n.F-kv. ap-fn-bm¿ am-∏n-f) 2. B\m-bn th-≠n-h-cpw. kzm-`m-hn-Ibnj-Øv Pko-e ˛bp.]n. A-d-_n-Iv ]-Z-∏-b‰v˛(Pn.U-ªyp.F¬.]n.F-kv. jn-cn-_m-Knep) 3. am-bpw C-Xp Ip-´n-I-fp-sS ]T-\^m-Øna-Øv kp-l-d˛A-d-_n-Iv \nL-≠p F-®v.F-kv. (Sn.sF.F-®v.F-kv.F-kv. \m-b-∑m¿-aqe) 4. Pp-ss\-Zv˛D¿-Zp Izn-kv F-®v.F-kv.Fkv. (Pn.F-®v.F-kv.F-kv D-Zp-a) 5. ap-jv-cn-^˛A-d-_n- sØ _m-[n-°p-∂-Xm-bpw ]n-.-Sn-.F-bp-sS `m-K-Øp \n-∂pw BIv ap-jm-d F-®v.F-kv˛(Pn.F-®v.F-kv.F-kv. Nn-Ømcn) 6. \n-c-Rv-P-\ ˛kw-kvIr-X kn-≤cqt]m-Nmc-Ww bp.]n. (sI.sI.F≥.Fw F.bp.]n.Fkv. Hm-em´v) 7. dm-jn-Z˛ A-d-_n-Iv km-ln- t£-]w D-b-¿-∂-tXm-sS-bm-Wv tXym¬k-hw ]-Z-tI-fn bp.]n (Pn.bp.]n.F-kv. Nt¥c) 8.ap-lΩ-Zv X-jvco^v˛F-®v.F-kv. A- kv-Iq-fp-Iƒ ]n-∑m-dm≥ Im-c-W- -_m‚ v ta-f-w ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-b tXm-am-]p-cw am-bn. sk‚ v tXm-a-kv kv-Iqƒ Sow d-_n-Iv Iznkv˛(sF.C.Fw.F-®v.F-kv.F-kv. ]-≈n-°c)

km-bq-Py-¡p I-Y X-s¶ Po-hn-Xw sN-dp-∏-Øn-se \-√ I-Ym-Im-cn-bm-Im≥ tam-ln-® ku-Øv Xr-°-cn-∏q¿ Pn-.-F-®v-.-F-kv-.-F-kn-se km-bq-Py hn-P-b≥ F-∂ H-º-Xmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n ssl-kv-Iqƒ I-Ym-c-N-\-bn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. hm-b-\ C-„ hn-t\m-Z-am-°n-b Cu sIm-®pan-Sp-°n-bp-sS `m-jm-Nm-cp-X-bpw I-Ym-`w-Knbpw an-I-® \n-e-hm-cw ]p-e-¿-Øp-∂-Xm-bn hn[n-I¿-Øm-°ƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p. -F≥- F-kv am-[-h≥-˛-kn hn {io-cm-a≥ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

tN-¨n-¡pw A-\p-P-¯n-¡pw H-¶mwØm-\w {]-iv-t\m-Ø-cn-bn¬ k-tlm-Z-cn-am¿-°v k-Ωm-\w. ssl-kvIqƒ hn-`m-Kw {]-iv-t\m-Ø-cn-bn¬ sIm-S-°m-Sv sI.-Fw.--hn-.-F-®v.-F-kv-.-F-kn-se sI tKm-]n-Ibv-°p H-∂mwÿm-\w e-`n-®t∏mƒ A-\p-P-Øn Hm-em-t¶m-Sv sI-.-sI-.-F≥-.-Fw F-.-bp.-]n.-Fkn-se sI Ko-X-bv-°p bp.-]n hn`m-K-Øn-epw H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. sIm-S-°m-Sv sN-dp-aq-e-bn-se A-[ym-]-I-\m-b tKm-]m-e-≥-˛-c-Xv-\-I-e- Z-º-Xn-I-fp-sS a-°-fmWv C-cp-h-cpw.

cp-Nn-ssh-hn-[y-hp-am-bn Du«p]pc

Ip-«n-¡-h-bn--{Xn-sb I-hn-X-bn X-g-ªp; I-Y-bn H-¶mwØm-\w ]-Xn-\m-dp h-b- n-\n-sS c≠p I-hn-Xm-k-am-lm-c-߃ ]pd-Øn-d-°n-b sIm-®p I-h-b-{Xnbv-°p Pn-√m I-tem-¬-k-hØn¬ I-hn-Xm-c-N-\ a-¬k-cØn¬ ]n-¥-≈-s∏-´-Xn¬ \n-cmi. I-hn-I-fpw km-ln-Xy-\n-cq-]I-cpw a-e-bm-f I-hn-X-bp-sS `mhn- -hm-Kv-Zm-\-sa-∂v hm-gv-Øn-b Im-™-ßm-Sv kz-tZ-in ^m-kne k-eo-an-\m-Wv hn-[n-I¿-Øm°-fp-sS \n-e-]m-Sn-t\m-Sv I-SpØ A-a¿-jw. I-gn-™ h¿-jw ^m-kn-e F-gp-Xn-b tIm-Iv-sS-bn¬ F-∂ I-hn-X-bv-°m-bn-cp-∂p H∂mwÿm-\w. F-∂m¬ C-Ø-h-

W c≠mwÿm- \ w sIm-≠p Xr-]vXn-s∏-tS-≠n-h∂p. Cu h¿-jsØ Ip-´-a-Øv ]p- c - k v - I m- c w ^m-kn-e-bv°m-bn-cp-∂p. D-]-Pn-√ a-¬-k-cØn¬ ]n-¥-≈-s∏-´-Xn-s\-ØpS¿-∂v A-∏o-en-eq-sS-bm-Wv ^mkn-e a-¬-k-c-Øn-s\-Øn-b-Xv. {`q-W-Ønse kz-Im-cy-X t\m°n I-cm¿ h-t®m-ßn-b-Xn-s‚ apdn-∏m-Sp-am-bn- F-∂ km-aq-ln-I hn-a¿-i-\w Dƒ-s°m-≈p-∂ I-

hn-X-bm-Wp X-g-b-s∏-´-Xv. hn-[nI¿-Øm-°-fn¬ I-hn-Xm-cw-KsØ hn-Z-Kv-[-scm-∂p-an-s√-∂v A-`n-{]m-b-ap-≠v. I-gn-™ A-©p h¿-j-am-bn kw-ÿm-\ I-tem-¬-k-h-Øn¬ I-hn-X-c-N-\-bn¬ Pn-√-sb {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂-Xv ^m-kn-ebm-Wv. I-Ym-c-N-\-bn¬ ^m-kn-e-bv°m-Wv H-∂mw ÿm-\w. kz-]v-\Po-hn F-∂ I-Y-bv-°m-Wv H∂mw ÿm-\w. slm-kv-Zp¿-Kv Pn.-F-®v.-F-kv-.-F-kn-se hn-Zym¿Yn-\n-bm-b ^m-kn-e C-cn-b ap-´n®-c-en-se k-eow-˛-^m-Øn-a-_n Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

Pn-√m I-tem-¬-k-h-Øn-s‚ B-Zy-Zn-h-kw X-s∂ k-Po-h-am-b-Xv `-£-W-∏p-c. B-bn-c-tØm-fw-t]¿-°v H-tc-k-a-bw `-£-Ww I-gn°m≥ ]-‰p-∂ `-£-W-∏p-c-bm-Wv I-tem¬-k-h-Øn-\m-bn H-cp-°nb-Xv. \m-cm-b-W-aw-K-e-sØ \m-cm-b-W-{]-Im-iv \-ºq-Xn-cn-bp-sS ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv `-£-W-sam-cp-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I-cpw kv-Iqƒ h-f-≠n-b¿-am-cpw ]-cm-Xnbv-°v C-Sw \-¬-Im-sX Ir-Xy-am-bn `-£-W-hn-X-c-Ww \-S-Øp-∂p≠v. B-Zy-Zn-\w cm-hn-se D-∏p-am-hpw A-hn-epw {]-`m-X-`-£-W-hpw A-hn-b¬, tXm-c≥, A-®m¿, km-ºm¿, c-kw F-∂n-h-bpƒ-s∏-sS D®-bq-Wpw ]-cn-∏v {]-Y-a-\p-am-Wv H-cp-°n-b-Xv. C-∂v cm-hn-se C-Õ-enbpw Du-Wn-\p ]m¬-]m-b-k-hpw hn-X-c-Ww sN-øpw. Ip-º-f ]-©mb-Øv ap≥ {]-kn-U‚ v Fw A-∫m-kv sN-b¿-am-\pw c-hn-i-¶¿ amÿ I¨-ho-\-dp-am-b I-Ωn-‰n-bm-Wv {]-h¿-Ø-\-߃-°v Np-°m≥ dh\yq Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h \-K-cn-bn¬ -H-cp°n-b tXP-kv Ãmfns‚ D-Zv-LmS-\w ]n-Sn-°p-∂-Xv. A-–-p¬-kemw ]-{X-w \¬In \n¿-h-ln-°p-∂p


{]mtZ-inIw

1 P-\p-h-cn 2014 _p[≥

kannur/kSD

aÂ-ky-amÀ-¡-än a-cs¡m¼v H-Sn-ªp-ho-Wv 12 t]À-¡p ]-cn-¡v

]cn-]mSn

„Ip-º-f K-h. l-b¿-sk-°≥-

U-dn kv-Iqƒ: d-h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw-˛9.-30 „_-Zn-b-Sp-° A-∏-¿ _-km¿: an-em-Zv k-tΩ-f-\ dm-en-˛3.-00 „Nn-Øm-cn {Ko≥-Ãm¿ B¿-Svkv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v: kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w-˛ 6.-00 „\m-b-∑m¿-aq-e _-Z¿ Pp-am-akv-Pn-Zv: \-_n-Zn-\ {]-`m-j-Ww˛7.-00

Adnbn-¸pIÄ

]mepÂ-¸m-Z-\-¯n ]-cn-io-e-\w Im-k¿-tIm-Uv : sh-‰-dn-\-dn k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Io-gn¬ a-Æp-Øn-bn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ U-b-dn k-b≥-kv tIm-f-Pv, £o- Imk¿-tIm-Uv a¬-ky-am¿-°-‰n¬ H-Sn-™pho-W B¬-a-c-Øn-s‚ in-J-cw ^b¿-t^m-gvkpw c- c-k-X-{¥ hn-`m-K-Øn¬ ip\m-´p-Imcpw tN¿-∂v ap-dn-®p-am-‰p-∂p Nn-bm-b ]m¬ D¬-∏m-Z-\-Øn¬ H-cp Zn-h-k-sØ ku-P-\y ]-cnio-e-\w \¬-Ip-∂p. ip-Nn-bm-b ]m¬ D¬-∏m-Z-\w, ]m¬ ssIIm-cyw sN-ø¬, ]m-en-eq-sS ]I-cp-∂ tcm-K-߃, Kp-W-ta-∑ I-≠p -]n-Sn-°p-∂-Xn-\p-≈ sSÃp-Iƒ F-∂n-h Cu ]-cn-io-e\-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. \m-sf \-S-°p-∂ ]-cn-io-e-\Øn¬ ]-s¶-Sp-°p-hm≥ Xm¬]-c-y-ap-≈ ]m¬ D¬-∏m-Z-I¿ C∂v 9400421491 \-º-dn¬ hn-fn-®v t]¿ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. Im-k¿-tIm-Uv : ]ƒ-kv t]m-fn- bn¬-sh-tÃ-j-\p-Iƒ,Pn-√m A- tk-h-\w {]-tbm-P-\-s∏-Sptbm tcm-K-{]-Xn-tcm-[ ]-cn-]m-Sn- Xn¿-Øn tI-{μ-߃ F-∂n-h- Øpw. ]ƒ-kv-t]m-fn-tbm ]-cnbp-sS `m-K-am-bn 19 \v Pn-√-bn-se tI-{μo-I-cn-®v 38 {Sm≥-kn-‰v _q- ]m-Sn-°v Xn-c-s™-Sp-Ø B-i, A-©v h-b- n-\p Xm-sg-bp-f-f Øp-I-fpw \m-tSm-Sn Ip-´n-Iƒ, A-¶-W-hm-Sn, \-gv-kn-Mv hn-Zym¿1,19,533 Ip-´n-Iƒ-°v Xp-≈n-a-cp- sX-cp-hpIp-´n-Iƒ F-∂n-h-sc e- Yn-Iƒ, Ip-Spw-_-{io, a-‰p k-∂£y-am-°n 22 sam-ss_¬ So-ap- ≤ kw-L-S-\m {]-h¿-Ø-I¿Im-k¿-tIm-Uv : \o- t e- i z- ∂v hn-X-c-Ww sN-øpw Pn-√-bn-se 44 {]m-Y-an-Im- I-sf-bpw k-÷o-I-cn-°pw. ]ƒ- °m-bn ]n.-F-®v.-kn X-e-Øn¬ cw \-K-c-k-`-bp-sS \-ho-I-cn-®v {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n-b tcm-Ky ]-cn-[n-I-fn¬ h-cp-∂ A- kv-t]m-fn-tbm a-cp-∂v hn-X-c-W {]-tXy-I ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn ssX-°-S-∏p-dw ]n.-F-®v.-kn. sI- ¶-W-hm-Sn-Iƒ, Ip-Spw-_-t£-a tI-{μ-ß-fp-sS ta¬-t\m-´-Øn- kw-L-Sn-∏n-°pw.Pn-√-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ´n-S-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂v D- D-]-tI-{μ-߃, k¿-°m¿, kz- \m-bn 122Dw Kr-l-k-μ¿-i-\®-bv-°v 12\v \-K-c-k-`m sN-b¿- Im-cy B-ip-]-{Xn-Iƒ, Xn-c- Øn-\m-bn 273Dw kq-∏¿-ssh- ]ƒ-kv t]m-fn-tbm tcm-K-{]-Xnt]-gv-k¨ hn Ku-cn \n¿-h-ln- s™-Sp-Ø kv-Iqƒ, hm-b-\-im- k¿-am-cp-sS tk-h-\w e-`y-am- tcm-[ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn Im-™-ßm-Sv Pn-√m sa-Un-°¬ °pw. \m-ep e-£w cq-] sN-e-h- e, ¢-∫p-Iƒ, a-Zv-d-k Xp-S-ßn-b °pw. _q-Øp-X-e a-cp-∂v hn-X-c-W- Hm-^n-kv tIm¨-^-d≥-kv lmgn-®v I¨-kƒ-´n-Mv dqw, ^m¿-a- ÿ-e-ß-fn-em-bn 1237 _q-Øpkn, C-S-\m-gn, tSm-bv-e-‰v Xp-S-ßn- I-fn-em-bn cm-hn-se F-´v ap-X¬ Øn-\pw Xp-S¿-∂v kw-L-Sn-∏n- fn¬ B-kq-{X-W in¬-∏-im-e b kw-hn-[m-\-߃ G¿-s∏-Sp- ssh-In-´v A-©v h-sc Xp-≈n-a-cp- °p-∂ Kr-l-k-μ¿-i-\-Øn-\p- kw-L-Sn-∏n-®p. tIm-gn-t°m-Sv tZ∂v \¬-Ipw. _-kv Ãm≥Uv, sd- am-bn 5671 thm-f-‚ n-b¿-am-cp-sS io-b t]m-fn-tbm k¿-sh-bv-e≥Øn-bn-´p-≠v.-

Im-k¿-tIm-Uv: a¬-ky-am¿-°‰n¬ B¬-a-c-Øn-s‚ sIm-ºv HSn-™p-ho-Wv 10 hn¬-]-\-°m-cnI-f-S-°w 12 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se D-®-bv-°v 12 Hm-sS-bmWv kw-`-hw. I-S-∏p-dw kz-tZ-in-\n-I-fpw a¬-ky-hn¬-]-\-°m-cn-I-fp-amb Im¿-Xym-b-\n (52), im-¥ (43), \m-cm-b-Wn (65), t{]-a (50), k-tcm-Pn-\n (40), eo-e (45), {]-ao-f (50), kp-Pm-X (47) kp-a (42), iym-a-f (50) F-∂n-h¿-°pw Sq-dn-Ãp-I-fm-b c-≠v hn-tZ-i ]uc-∑m¿-°p-am-Wv ]-cn-t°-‰-Xv.a¬-ky-am¿-°-‰n-t\m-Sv tN¿∂p-≈ Iq-‰≥ B¬-a-c-Øn-s‚ sIm-ºv H-Sn-™p-ho-gp-I-bm-bncp-∂p. a-¬ky-am¿-°-‰v Im-Wm

≥ h-∂-Xm-bn-cp-∂p hn-tZ-i ]uc-∑m¿. ]-cn-t°-‰ a¬ky-sØmgn-em-fn-I-sf P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. a-c s°m-ºv ho-Wv c-≠v ssh-Zyp-Xn t]m-Ãp-Iƒ X-I-¿∂n´p≠v. ^b¿-t^m-gv-kpw t]m-en-kpw ÿe-sØ-Øn-bm-Wv c-£m {]-h¿Ø-\w \-S-Øn-b-Xv.

ap-Jw-aq-Sn kw-Lw bp-hm-¡-sf B-{I-an-¨p Im-™-ßm-Sv: ss_-°v X-S™v bp-hm-°-sf ap-Jw-aq-Sn kwLw A-{I-an-®-Xm-bn ]-cm-Xn. s]-cn-b B-b-ºm-d-bn-se tX-∏v sXm-gn-em-fn D-Æn-Ir-jv-W≥ (20), Sm-Iv-kn ss{U-h¿ A-\o-

Pn-Ã-bn 1.19 e£w Ip-«n-IÄ-¡v t]m-fn-tbm Xp-Ån-a-cp-¶v hn-X-c-Ww sN-¿pw-

]n.-F-¨v.-kn. sI-«n-S D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

C-iÂ-bm-{X s^-{_p-h-cn-bn Im-k¿-tIm-Uv : a-e-_m¿ I-emth-Zn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØp-∂ am-\-h-ssa-{Xn k-tμ-i C-i¬-bm-{X s^-{_p-h-cn 25 apX¬ 27 h-sc \-S-Øm≥ kzm-K-X kw-Lw cq-]o-I-c-W tbm-Kw Xocp-am-\n-®p. ]m-Zq¿ Ip-™m-aplm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fkv Fw ap-l-Ω-Zv Ip-™n A-[y£-X-h-ln-®p. F≥ F s\-√n°p-∂v Fw.F¬.F, Fw kn Ja-dp-±o≥, bp sI bq-k-^v, Fw Fw sI kn-±o-Jv, I-cow tIm-fnbm-Sv, Sn F im-^n, ap-l-Ω-Zv lmPn t]-cm¬, A-∫m-kv ap-X-e-∏md, I-_o¿ sN¿-°-f, _n Fw km-en-lv, l-ao-Zv tIm-fn-b-Sp-°, A-_q-_-°¿ B-bw-I-S-hv kwkm-cn-®p.

kv t{]m-P-Iv-Sn-se sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. {io-\m-Yv cm-aaq¿-Øn ¢m-s -Sp-Øp. B-tcm-Ky-h-Ip-∏n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ \-S-Øp-∂ t]m-fn-tbm tcm-K {]-Xn-tcm-[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ°v hn-hn-[ k¿-°m¿ h-Ip-∏pIƒ, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm]-\-߃, tdm-´-dn ¢-∫p-Iƒ, s F.F.]n,sF.Fw.-F, e-b¨kv ¢-∫p-Iƒ, C-¥y≥ sd-Uvt{Im-kv skm-ssk-‰n, sd-kn-U ‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j-\p-Iƒ, {]m-tZ-in-I ¢-∫p-Iƒ, hym-]mcn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-anXn, a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tbj≥, a-‰p k-∂-≤ kw-L-S-\-

Im-k¿-tIm-Uv : aw-K-em-]p-cw tZ-io-b-]m-X-bn-se A-]-I-S-ap∂-dn-bn-∏v t_m¿-Uv ÿm-]n-® ÿ-e-Øv Im-k¿-tIm-Uv B¿.Sn.-H. A-[n-Ir-X¿ \-S-Øp-∂ hml-\ ]-cn-tim-[-\-s°-Xn-tc {]Xn-tj-[w i-‡-am-hp-∂p. I-d-¥-°m-Sv ^-b¿ tÃ-j-\Sp-Øpw Xm-fn-∏-Sp-∏v {Ku-≠n-\Sp-Øp-am-Wv ssh-Ip-t∂-c-ßfn¬ B¿.-Sn.-H. A-[n-Ir-X¿ hml-\ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂-Xv. tdm-Un¬ \n-∂v am-dn hm-l-\w \n¿-Øn D-tZym-K-ÿ¿ C-cp-N{I-hm-l-\-ß-sf Im-Wp-tºmƒ

tdm-Un-te-°v Nm-Sn X-S-™p-\n ¿-Øp-∂-Xvaq-ew A-]-I-S-߃ ]-Xn-hm-Ip-I-bm-sW-∂v bm-{X°m¿ ]-cm-Xn-s∏-´p. C-cp-N-{Ihm-l-\ bm-{X-°m-sc-bm-Wv Ch¿ Iq-Sp-X-em-bpw _p-≤n-ap-´n°p-∂-Xv. Pn-√-bn¬ Cu-b-Sp-Ø Im-e-Øm-bn \n-c-h-[n A-]-I-S߃ \-S-∂n-´pw \-S-]-Sn kzo-Icn-°m-\m-hm-Ø B¿.-Sn.-H A-[nIr-X¿ \-Sp-tdm-Un¬ hm-l-\ ]cn-tim-[-\ \-S-Øn ho-≠pw A]-I-Sw kr-„n-°m≥ {i-an-°p-Ibm-sW-∂v B-t£-]w D-b¿-∂n- tI-c-f em≥Uv I-Ωo-j≥ G-P‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn√m I-Ωn-‰n tbm-Kw ´p-≠v. P-\-d¬ sk-{I´-dn A-P-bv-Ip-am¿ ]-c-h-\-Sp-°w D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

hnhn[ B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v kw-bp-‡ k-a-ck-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØnb s`¬˛C.Fw.F¬. Po-h-\-°m-cpsS Ip-Spw-_[¿-W F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

Nn-In-Â-km-k-lm-bw- tX-Sp-¶p

F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v . dm-en- C-¶v sam-{Km¬-]p-Øq¿: F-kv.-sI.F-kv.-F-kv.-F-^.v Im-k¿-tImUv ta-J-e I-Ωn-‰n- C-∂v ssh-In´v \m-en-\v sam-{Km¬-]p-Øq-cn¬ k-tΩ-f-\-hpw dm-en-bpw kw-LSn-∏n-°pw. sam-{Km¬-]p-Øq¿ Ip-∂n¬ \n-∂pw B-cw-`n-°p-∂ dm-en F-kv.-ssh.-F-k.v Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v F-kv ]n kem-lp-±o≥ ap-jv-Xm-Jv Zm-cn-an-°v ]-Xm-I ssI-am-dn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-In-´v A-©n-\v \-S°p-∂ k-tΩ-f-\w k-a-kv-X Pn√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn bp Fw A-–p¿-d-lv -am≥ au-e-hn D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pp-ss\-Zv kA-Zn Iq-Øp-]-d-ºv {]-`m-j-Ww \-S-Øpw.

≠v. \n¿- [ \ Ip-Spw_-am-b tam-l-\\v- C-Xn-\p≈ km-ºØn- I - t ijn- b n- √ mØn- \ m¬ ¢-∫v- {]-h ¿-Ø-I¿- Nn-In-¬k-°m-bn- k-lm-b-k-an-Xn- cq]o-I-cn-®p. k-lm-bn-°m≥ B-{K-ln°p-∂-h¿ ap-t≈-cn-b {Km-aoW-_m-¶v- im-J-bn-se A-°u≠v \-º¿ 90017293511 F-∂ \-º-dn¬- A-b-°-Ww.

Im-k¿-tIm-Uv : s`¬-˛-C.Fw. F¬. I-º-\n hn-I-kn-∏n-°p-I, tI-{μ-a-{¥n-X-e N¿-®-bn-se Xocp-am-\-߃ \-S-∏em-°p-I, iº-f h¿-[-\- Aw-Ko-I-cn-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn®v kw-bp-‡ k-a-c k-an-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ s`¬-˛-C. Fw.F¬. Po-h-\-°m¿ Ip-Spw_ [¿-W \-S-Øn. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. F¬. F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n Kw-Km-[-c≥ \m-b¿ A-[y-£X-h-ln-®p. kn.sF.Sn.bp. kwÿm-\ sk-{I-´-dn ]n cm-L-h≥, F-kv.Sn.bp kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v F A-–p¿-d-lv -am ≥, Sn sI cm-P≥, A-–p¿-d-lv am≥ _-¥n-tbm-Sv, A-Uz. k-Zm-

\-μ ssd, sI F-kv a-Wn, ap-Po_v I-ºm¿, am-ln≥ Ip-∂n¬, Pao-e A-l-a-Zv, a-l-aq-Zv h-t´-°mSv, _n B¿ P-b-cm-Pv, sI ]n apl-Ω-Zv A-j-d-^v, kn F-®v ap-lΩ-Zv Ip-™n Nm-bn‚-Sn, ]n ]n apl-Ω-Zv A-\o-jv, hm-kp-tZ-h≥, _m-_p-cm-P≥ kw-_-‘n-®p.

Ip-Spw-_-k-Z-Êv Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f K-k-‰-Uv Hm-^n-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn-√m I-Ωn-‰n \-S-Øn-b IpSpw-_ k-Z- v C ]n cm-P-tKm-]me≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. hn ]n tPm¿-÷v A-[y-£-X h-ln-®p. sI Fw ap-l-Ω-Zv, tUm. th-Wp, sI k-Xo-i≥, Fw sI cm-P-tiJ-c≥ kw-km-cn-®p.-

\o-te-iz-cw Un-Pn-ä-ssekv-Uv \-K-c-k-` {]-Jym-]-\w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : \o-te-iz-cw kºq¿-W t]-∏¿ c-ln-X˛ Un-Pn-‰ssekv-Uv \-K-c-k-`m {]-Jym-]\w C-∂v cm-hn-se ]-Øn-\v \-Kc-k-`m tIm¨-^-d≥-kv lm-fn ¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ k-_v Ie-Iv-S¿ sI Po-h≥ _m-_p \n¿h-ln-°pw. sN-b¿-t]-gv-k¨ hn Ku-cn A-[y-£-X h-ln-°pw. C˛ t]-bv-sa‚ v kw-hn-[m-\-hpw DZv-Lm-S-\w sN-øpw. Un-Pn-‰-ssekvUv \-K-c-k-`bm-hp-∂-tXm-sS d-kn-U≥-jy ¬, Hm-W¿-jn-∏v, hn-hm-l, P-\\-˛-a-c-W k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, sI-´n-S-˛-Im-e-∏-g-° k¿-´n-^n-

a-t©-iz-cw: ss{U-hn-Mv kv-Iqfn-se ]-cn-io-e-I-s\ a¿-±-\-ta-‰ ]-cn-°p-I-tfm-sS B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. a-t©-izcw sd-bn¬-sh tÃ-j-\v k-ao-]sØ ssl-Z-c-en(26)°m-Wv a¿±-\-ta-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn Ip©-Øq-cn-te-°v hn-fn-®p-h-cpØn a¿-±n-°p-I-bm-bn-cp-∂p-h∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ bp-hm-hv ]-cm-Xn-s∏-´p.

Im-k¿-tIm-Uv-: \p-≈n-∏m-Sn-bnse td-j≥ I-S-bn¬ \n-∂v D-]tbm-K iq-\y-am-b A-cn ]n-Sn-IqSn. Xm-eq-°v- k-ssπ Hm-^n-k-dpsS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lam-Wv A-cn ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-∂se cm-hn-se hn-X-c-Ww sN-bv-X A-cn-bn¬ kn-a‚ v- s]m-Sn-bpw a‰pw I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. C-tXØp-S¿-∂v- D-]-t`m-‡m-hv- A-[nIr-X¿-°v- \¬-In-b ]-cm-Xn-bpsS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv- sd-bvUv- \-S-Øn-b-Xv-. Xp-S¿-∂v \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn-em-Wv- Acn I-s≠-Øn-b-Xv-. \o-te-iz-cw F-^v-.-kn.-sF tKm-Uu-Wn¬ \n- ∂v- C-d-°n-b-Xm-bn-cp-∂p Acn. kn-a‚ v- s]m-Sn I-s≠-Øn-b A-cn hn¬-°-cp-sX-∂v- D-S-a-bv-°v\n¿-t±-iw \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw a-‰p td-j≥ I-S-I-fn¬ C-Ø-cØn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn ipNn-Xzw D-d-∏p-h-cp-Øp-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

]Ä-kv-t]m-fn-tbm t^-kv-_p-¡v Xp-d-¶p

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ 19\v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]ƒ-kvt]m-fn-tbm Xp-≈n-a-cp-∂p hn-X-c-W ]-cn-]m-Sn-°m-bn Btcm-Ky-h-Ip-∏n-se Pn-√m am-kv-ao-Un-b hn-`m-Kw I-Ωyq-Wn‰n t^-kv-_p-°v Xp-d-∂p. www.facebook.com/pulsepolio 2014 F-∂ sF-Un-bn¬ s]m-Xp-P-\-߃-°v t^kv-_p-°v k-μ¿-in-°mw. ]ƒ-kv-t]m-fn-tbm kw-_-‘n-® hm¿-Ø-Iƒ, ssa-t{Imπm≥, t^m-t´m-Iƒ, km-[m-c-W tNm-Zn-°p-∂ tNm-Zy-ßfpw A-h-bv-°p-≈ a-dp-]-Sn-bpw, _m-\¿, t]m-ÿ, Ãn-°¿, t\m-´o-kv F-∂n-h-bp-sS am-Xr-I-Iƒ, ]ƒ-kv-t]m-fn-tbm {]-Xn-⁄, k-tμ-i-߃ F-∂n-h-bpw t^-kv-_p-°n¬ e`y-am-Wv. s]m-Xp-P-\-߃-°v t^-kv-_p-°n¬ A-`n-{]m-b \n¿-t±-i-߃ \¬-Imw.

a-Zv-d-km hmÀ-jn-I k-am-]-\w C-¶v

tIm-´n-°p-fw: \q-dp¬-lp-Zm a-Zv-d-k-bp-sS 50mw hm¿-jn-I k-am-]-\ k-tΩ-f-\w C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v \q-dp¬ lpZm \-K-dn¬ k-a-kv-X kw-ÿm-\ J-Pm-©n Pn-{^n-ap-Øpt°m-b X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 14 h-sc hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn-°pw. ]-cn-]m-Sn hn-P-bn-∏n-°m≥ I-Ωn-‰n-b tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Im-∏n¬ ap-l-Ω-Zv ]m-jlm-Pn A-≤y-£-X h-ln-®p. l-ao-Zv, im-^n ]-≈n-°m¬, kn-±o-Jv Zm-cn-an, l-\o-^- ]-≈n-°m¬, C-{_m-lnw, l-ao-Zv lm-Pn, P-eo¬ I-cn-s∏m-Sn, \m-k¿ Im-∏n¬ kw-km-cn-®p.

°-‰p-Iƒ F-∂n-h Cu kw-hn[m-\-Øn-eq-sS e-`n-°pw. k¿-´n^n-°-‰n-\p-≈ A-t]-£-I-fp-ambn _-‘-s∏-´ ap-gp-h-≥ {]-{In-bbpw Iw-]yq-´¿ h-gn-bm-Wv \-S°p-I X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm]-\-ß-fn¬ kw-ÿm-\-sØ B-Zy t]-∏¿ c-ln-X Hm-^o-kv F-∂ Jym-Xn-bpw, C-˛-t]-bv-sa ‚ v kw-hn-[m-\-ap-≈ F-´m-asØ \-K-c-k-` F-∂ ÿm-\hpw C-tXm-sS \o-te-iz-cw \-K-ck-`-°v kz-¥-am-Ipw. kw-hn-[m\w {]m-_-ey-Øn¬ h-cp-∂-tXmsS P-\-߃-°v tk-h-\-߃°m-bn C-\n Zo¿-L-Im-ew Im-

Øn-cn-t°-≠n h-cn-√.

]p-kv-X-I {]-Im-i-\w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : I-e-Iv-S-td-‰nse A-£-c sse-{_-dn {]-kn≤o-I-cn-°p-∂ ap-l-Ω-Zv-Ip-™n tN-hm-dn-s‚ sN-dp-I-Ym k-amlm-cw ]-W-ap-≠m-°m-\p-≈ Ffp-∏ h-gn C-∂v D-®-bv-°v 1.15 \v Ie-Iv-S-td-‰v an-\n tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Fkv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. cm-L-h≥ s_-≈n-∏m-Sn ]p-kv-X-Iw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øpw.

Im-k¿-tIm-Uv : k¿-°m¿ tk-h-\-߃ kp-Xm-cy-am-bpw Im-cy-£-a-am-bpw s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ F-Øn-°p-∂-Xn¬ \n¿-Wm-b-I ]-¶p h-ln-® A-£-bp-sS ]-Xn-s\m-∂mw hm¿-jn-Im-tLm-jw F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sN-¶-f ]-©m-b-Øv lm-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y£-X h-ln-®p. C-Xn-t\m-S-\p-_-‘n-®v F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X ta-J-e-bn-se H-cp Ip-Spw-_-Øn-\v ho-Sv \n¿-an-®v \¬-Ip-∂ kv-t\-l-]q¿-hw A-£-b ]-≤-Xnbp-sS B-Zy K-Up Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iya-fm-tZ-hn Pn-√m I-e-Iv-S¿-°v ssI-am-dn. A-£-b-bp-sS hnhn-[ tk-h-\ ta-J-e-I-fn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b-h¿°p-≈ D-]-lm-cw \¬-In. A-£-b kw-cw-`-I¿ A-h-X-cn-∏n-® I-em-]-cn-]m-Sn-I-fpsS D-Zv-Lm-S-\w sN-¶-f ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-ZvIp-™n Nm-bn‚-Sn \n¿-h-ln-®p. Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^nk¿ A-P-b-Ip-am¿ ao-t\m-Øv, sN-¶-f -]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ A-_v-Zp-√ lm-Pn, A-£-b A-kn. -Pn√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ I-cow tIm-b-°o¬ kw-_-‘n-®p.

kn F-¨v ap-l-½-Zv Ip-ªn sN-¦-f ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv Øm-\w H-gn-ªp lw. I-gn-™ aq-∂v h¿-jw sIm≠v ]-©m-b-Øn¬ \n-c-h-[n hnI-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m-°m≥ I-gn-™n-´p-s≠-∂v ÿm-\-samgn-™ ap-l-Ω-Zv Ip-™n Nm-bn ‚-Sn ]-d-™p. \n-c-h-[n hn-Zym-e-b-߃-°v Iw-]yq-´-dp-I-fpw tIm-®n-Mv sk ‚-dp-I-fpw ^¿-Wn-®-dp-I-fpw Kym-kv K-W-£-\pw \¬-In-bn-´p≠v. Ip-Sn-sh-≈ {]-iv-\w ]-cn-lcn-°m≥ 13 ]-≤-Xn-Iƒ B-cw-`n®p. F-´v Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 65 e-£w cq-] Pn-√m I-e-Iv-S-dpsS ^-≠n¬ \n-∂v t\-Sn-sb-Sp°m≥ km-[n-®-Xm-bpw A-t±lw ]-d-™p. -

sN-¿-°-f: sN-¶-f ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ÿm-\-Øv \n-∂v kn F-®v ap-l-Ω-Zv Ip-™n Nmbn‚-Sn cm-Pn-h-®p. ]m¿-´n t\-csØ-bp-≠m-°n-b [m-c-W-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv cm-Pn-h®-Xv. C-∂-se ssh-In-´v ]-©m-bØn¬ tN¿-∂ t_m¿-Uv tbm-KØn-\v ti-j-am-Wv cm-Pn-I-Øv \¬-In-b-Xv. I-gn-™ Pq-Wn¬ cm-Pnh-bv°m≥ C-t±-l-tØm-Sv ]m¿-´n \n¿-t±-in-®n-cp-∂p. F∂m¬ A-∂v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n°v \ ¬-In-b A-t]-£-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ B-dv am-kw Iq-Sn Im-em-h-[n \o-´n \¬-Ip-I-

bm- b n- c p- ∂ p. B-Zy-sØ c≠-c-h¿-jw kn F-®v ap-lΩ-Zv Ip-™n Nm-bn‚-Sn-sbbpw Xp-S¿-∂p≈ c-≠-c-h¿jw l-÷v Iap-l-Ω-Zv Ip-™n Ωn-‰n Aw-Kw Iq-Sn-bm-b kn _n A-–p-√ lmPnsb-bpw {]-kn-U ‚m-°m≥ ]m¿-´n Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. C-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv cmPn-h-®-Xv. ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j ≥ Pn√m {]-kn-U‚ v Iq-Sn-bm-Wv C-t±-

A-]-IoÀ-¯nt\m-«o-kv; tI-sk-Sp-¯p

hym-P ]m-kv-t]mÀ-«v: t_-¡Â kz-tZ-in A-d-kv-änÂ

hn-Zym-\-K¿: Pn-√m t]m-en-kv Hm^n-kn-se am-t\-P¿ ssi-e-P-bvs°-Xn-tc A-]-hm-Z {]-Nm-c-Ww \-S-Øp-∂ co-Xn-bn-ep-≈ t\m-´okv ]p-d-Øn-d-°n-b kw-`-h-Øn ¬ Im-k¿-tIm-Uv t]m-enkv tIsk-Sp-Øp. Pn-√m t]m-enkv No^v tXmw-k¨ tPm-kn-s‚ \n¿tZ-i {]-Im-c-am-Wv tI-sk-Sp-ØXv.-h-\n-Xm sk¬ C≥-kv-s]Œ¿ kn _n ip-`m-h-Xn sam-gn tcJ-s∏-Sp-Øn. ssi-e-P-bv-°pw a‰v D-tZym-K-ÿ-cm-b Pq-\n-b¿ kq-{]-≠v Ip-am-c≥, ¢¿-°v Zn-t\i≥ F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bp-amWv A-]-hm-Z t\m-´o-kv {]-N-cn®n-cn-°p-∂-Xv.-

aw-K-em-]p-cw: hym-P ]m-kvt]m¿-´p-am-bn t_-°¬ kz-tZin-sb aw-K-em-]p-cw F-b¿t]m¿-´n¬ G-hn-tb-j≥ A-[nIr-X¿ ]n-Sn-Iq-Sn. Zp-_-bn¬ \n-

]-«-bhn-X-c-Ww C-¶v Im-k¿-tIm-Uv-: sam-{Km¬-]pØq¿ ]-©m-b-Øn-se I-ºm¿s_-{Z-Sp-° e-£w-ho-Sv- tIm-f-\nbn-se 40 Ip-Spw-_-߃-°v- C-∂v ]-´-bw hn-X-c-Ww sN-øp-sa-∂v]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- \-Pv-a Jm-Z¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn ¬ A-dn-bn-®p. c-≠v- ]-Xn-‰m-≠p Im-e-sØ Im-Øn-cn-∏n-\v- ti-j-am-Wv Iºm¿-s_-{Z-Sp-° cm-Po-hv- Z-i-e£w tIm-f-\n \n-hm-kn-Iƒ-°v]-´-bw hn-X-c-W-Øn-\v- \-S-]-Snbm-b-Xv. ]-©m-b-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tI-c-f kw-ÿm-\ `-h\ \n¿-am-W t_m¿-Uv- h-gn-bmWv- ho-Sp-Iƒ \n¿-an-®p \¬-In-b-

aÀ-±-\-ta-äp

A-cn ]n-Sn-s¨Sp¯p

A-£-b hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨p

BÀ.-Sn.-Hbp-sS hm-l-\ ]-cn-tim-[-\ \-Sp-tdm-UnÂ

s`Â-þ-C.Fw.FÂ. Po-h-\-¡mÀ -[À-W \-S-¯n

ap-t≈-cn-b: th-ß-Ø-Sp-° hn-jv-Wp B¿-Sv-kv- B‚ v- kvt]m¿-Sv-kv- ¢-∫v- {]-h¿-Ø-I\m-b- th-ß-Ø-Sp-°-bn-se tam-l-\≥- lr-Z-b-hmƒ-hn-\vA-kp-Jw _m-[n-®v Nn-In¬km k-lm-bw tX-Sp-∂p. hr-≤-bm-b am-Xm-hpw `m-cybpw- sN-dn-b c-≠v- a-°-fp-a-Sßp-∂ Ip-Spw-_w- \n¿-am-WsØm-gn-em-fn-bm-b tam-l-\s‚ kw-c-£-W-bn-em-Wv- I-gnbp-∂-Xv. A-kp-Jw- Im-c-Ww- tPmen-°v- t]m-hm≥ ]-‰p-∂n-√. ikv-{X-{In-b sN-bv-Xm¬ tcmKw t`-Z-am-°m-sa-∂v hn-Z-Kv-[ tUm-Œ¿-am¿ \n¿-t±-in-®n-´p-

Iƒ F-∂n-h-bp-sS k-l-I-cWw {]-tbm-P-\-s∏-Sp-Øpw. ]n.F-®v.-kn X-e-Øn-epw hm¿-Uv Xe-Øn-epw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]ƒ-kv t]mfn-tbm tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥ IΩn-‰n-Iƒ cq-]o-I-cn-®p. Pn-√m-Ie-Iv-S¿ sN-b¿-am-\m-bp-≈ Pn√m Sm-kv-Iv t^m-gv-km-Wv Pn-√mX-e-Øn¬ ]ƒ-kv t]m-fn-tbm ]cn-]m-Sn G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xv. in¬-∏-im-e-bn¬ sU-]yq-´n Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. -F hn cm-a-Zm-kv, Pn-√m B¿. -kn.-F-®v Hm-^n-k¿ tUm . F. -ap-c-fo-[-c \-√q-cm-b kw_-‘n-®p.

jv(25) F-∂n-h-sc-bm-Wv ss_°n¬ k-©-cn-°p-tºmƒ ap-Jwaq-Sn [-cn-s®-Øn-b 15 Aw-Kw kw-Lw A-{I-an-®-Xv. Ip-Wn-b _n-em¬ \-K-dn-em-Wv kw-`-hw.

3

Xv-. C-∂v D-®-bv-°v 2.-30 \v- F≥ F s\-√n-°p-∂v- Fw.-F¬.-F.-]´-bw hn-X-c-Ww sN-øpw. Pn-√m I-e-Œ¿ ]n F-kv-ap-l-Ω-Zv- kKo¿ A-[y-£-X-h-ln-°pw. tª m-°v- ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ vapw-Xm-kv- jp-°q¿ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. F.-Un.-Fw.-F-®v- Zn-t\-i≥, X-l-kn¬-Zm¿ sI in-h-Ip-am¿ kw-_-‘n-°pw. K-^q¿ tN-c-ss¶, F-kv- Fw d-^o-Jv- lm-Pn, D-ta-iv- I-S-∏p-dw, am-ln≥ Ip-∂n¬, ap-Po-_v- Iºm¿, ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Pn√m Pw-C-ø-Øp¬ ap-A√n-ao-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Jm-kn Xzm-J A-la-Zv aue-hn \-bn-°p-∂ Fw I-Æ≥ \m-b¿ kw-_-‘n- k-akv-X k-tμ-i-bm-{X-°v X-f-¶-c-bn¬ \¬In-b kzoI-cWtbm-Kw kn-±o-Jv \-Zvhn tN-cq¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p ®p.

∂p-≈ F-b¿ C-¥y hn-am-\Øn¬ I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In´v A-©-c-°v F-Øn-b t_-°-ense A-–p¿-d-lv-am-s\-bm-Wv ]nSn-Iq-Sn-b-Xv

Thejas Epaper kasaragod Edition 2014-01-01  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2014-01-01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you