Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

hnÚm-\tI{µ§-sf X-IÀ-¡m³ `-c-W-Iq-Sw {i-an-¡p¶p: kp-\oXv- tNm-{]

bp-h-tI-c-f bm-{X 10\v {]-bm-Ww Xp-S§pw Im-k¿-tIm-Uv: bq-Øv tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv \bn-°p-∂ bp-htI-c-f bm-{X 10\p ssh-Io´v aq-∂n-\v Ip-º-fbn¬\n-∂v {]-bm-Ww Xp-S-ßpsa∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-taiv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. bq-Øv tIm¨-{K-kv A-Jnte-¥ym {]-kn-U‚ v cm-Po-hv k- I-Æq-cn¬ Pn√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-® tZio-b sk-an-\m¿ kp-\oXv -tNm-{] Xv-h ]-Xm-I ssI-am-dpw. P-\p-h- D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p cn 22\v Pm-Y Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv k-am-]n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-Uz. kn sI {io-[-c≥, kmPn-Zv au-Δ¬, A-Uz. {io-Pn-Xv am-S-°¬, A-Uz. kp-[m-I¿ ssd kw-_-‘n-®p.

I-Æq¿: hn-⁄m-\w t\-Sm-\p-≈ ]u-c≥-am-cp-sS {i-aß - s - f X-I¿°m≥ `-cW - I - q-Sw {i-an-°p-∂X - mbn C-t¥m-˛s - Im-dn-b≥ {^‚ vk - vjn-]v A-tkm-kn-tb-j≥ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n kp-\o-Xv t- Nm-{]. "hm-b\, kw-kI -v m-cw: am-dp-∂ tem-Iw-' F-∂ hn-jb - Ø - n¬ I-Æq-cn¬ Pn√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwL-Sn-∏n-® tZ-io-b sk-an-\m¿ D-ZvLm-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p At±-lw. C-Øc - w \o-°ß - s - f sNdp-Øp-tXm¬-∏n-°W - w. P-\ß - f - n-

te-°v C-dß - n-s®-∂m-te k-aq-lsØ ]Tn-∏n-°m-\m-hq. A-£c - h - nπ-hØ - n-\p-≈ k-ab - w A-Xn-{I-an®p. km-£c - X - a-\p-jy-s‚ A-t\zj-Wm- fl - I - X - s - b ]-cn-t]m-jn-∏n®p. en-]n-If - p-sS-bpw `m-jI - f - p-sSbpw h-f¿-®b - m-Wv a-\p-jy-s‚ Nn¥m-afi e - ß - f - p-sS hn-Im-kØ - n\p h-gn-h® - X - v. Pm-Xn-hy-hÿ C¥y-bn¬ hn-⁄m-\Ø - n-\v \n-tcm[-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bt- ∏mƒ A-d_n-Is - f- t]m-ep-≈h - c - m-Wv Io-gv-

I-S-hp-I-fn aWÂ-hm-c \n-tcm-[-\w

c-P-XPq-_n-en B-tLm-j k-am]-\w C¶v ]-ø-∂q¿: I-S-∂-∏-≈n- t\-XmPn ¢-∫ns‚ c-P-XPq-_n-en BtLm-jw C-∂p k-am-]n-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v I-S-∂∏-≈n bp.]n. kv-Iq-fn¬ ku-P-\y apJ-sshI-ey i-kv-{X-{In-bm Iymw]v \-S-°pw. ssh-Io-´v aq∂n-\p \-cn-°w-h-≈n-bn¬\n∂v kmw-kv-ImcnI tLm-j-bm{X X-p-S-ßpw. B-dn-\p kmw-kv-Imcn-I ktΩ-f-\w I-Æq¿ k¿-h-Iemime ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv D-ZvLmS-\w sN-øpw. Ime-Sn k¿h-I-emim-em U-b-d-Iv -S¿ tUm. en-kn amXyp ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn°pw. cm{Xn G-gn\p Xn-cp-hm-Xn-c, Km-\-ta-f, \mS-Iw A-c-tß-dpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ C kn kp-[ojv, ]n sI Kw-Km[c≥, sI hn _m-e-Ir-jvW≥, kn Sn hn-Pb≥, kn cm-tP-jv kw-_-‘n-®p.

APb-Ip-am-dn\v Sq-dnkw- ssK-Uv A-hmÀUv X-e-t»cn: kwÿm-\ Sq-dn-kw A-hm¿-Uv c≠mw X-h-Wbpw Sq-dn-kw ssK-Uv A-P-b-Ip-am¿ X-e-t»-cn-°v. a-e-_m-dn-se bqtdm-]y≥ Im-e-L-´-Øn-se tijn-∏p-Iƒ I-s≠-Øm-\p-≈ Pb-Ip-am-dn-s‚ A-t\z-j-W-Ønem-Wv H-º-tXm-fw ]o-c-¶n-Iƒ I-s≠-Sp-Ø-Xv. 11\v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw a-kv°Øv tlm-´e - n¬ ap-Jy-a{- ¥n Ahm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw.

kl-Im-cn-I-fp-am-bn \m-sf apJm-ap-Jw IÆq¿: kl-I-cW hIp-∏pambn _‘-s∏´ hnhn[ hnjb-ß-fn¬ kl-Im-cn-I-fpsS A`n-{]mbw Adn-bm\pw {]mtbm-KnI \n¿tZi-߃ ]cn-K-Wn-°m\pw ]cn-lm-cam¿K-߃ tX-Sm\pw kl-I-cW-a{¥n kn F≥ _me-IrjvW≥ Pn√-bnse kl-Im-cnI-fp-am-bn \msf apJm-apJw ]cn-]mSn \S-Øp-w. Pn√m _m¶v lmfn¬ cm-hnse 10\p \S-°p∂ ]cn-]m-Snbn¬ A-Uo-j\¬ c-Pnkv{Sm¿(s-{I-Un-‰v) sI hn kptc-jv_m_p apJy-{]-`mjWw \S-Øpw. XpS¿∂v a{¥n kl-Im-cn-I-fp-ambn N¿-® \-SØpw. CXphsc 39 \nth-Z-\ß-ƒ e`n-®p. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m _m¶v {]kn-U‚ v F sI _me-Ir-jvW≥, hn k\¬Ip-am¿, hn hn IrjvWIp-am¿, bq\pkv ]mW-t{ºm≥ ]-s¶-SpØp.

A¶qÀ kachmÀjn-Iw 10\v ]ø-∂q¿: A∂q¿ k-a-c-Øns‚ 73mw hm¿jnIhpw Ncn-{X-ktΩ-f-\hpw ]pkvXI {]Im-i-\hpw 10\p cm-hn-se 10.30\p A∂q¿ im¥n{Kman¬ hn Un kXo-i≥ Fw.F¬.F. DZvLmS\w sNøp-sa∂v kwLm-S-I¿ A-dn-bn®p. sI Fw cta-i≥ Xøm-dm-°nb A∂q¿ kacw hgnhn-f-°p-Iƒ F∂ ]pkvX-IØns‚ {]Im-i-\hpw \S-°pw. hn iin-[-c≥ ]pkvXIw G‰p-hmßpw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n cta-i≥, sI Fw cta-i≥, sI Fw iin-[-c≥, PK-Zo-i≥, {]`mXv A-∂q¿ ]-s¶-SpØp.

I-®q-cn \nÀ-am-W -ta-J-e-bpw sXm-gn-em-fn-Ifpw {]-Xn-k-Ôn-bn- I-Æq¿: Pn-√b - n-se X-t±-iÿ - m-]\-ßf - n-se I-Sh - p-If - n¬ \n-∂p-≈ a-W¬-hm-ce - n-\v \n-tcm-[\ - w G¿s∏-Sp-Øn-s°m-≠p-≈ tZ-io-b lcn-X {Sn-_yq-W¬ D-Øc - h - v \-S∏ - m°p-∂t- Xm-sS \n¿-am-Wt- a-Je - bpw sXm-gn-em-fn-If - pw I-Sp-Ø {]Xn-k‘ - n-bn-te-°v. {Sn-_yq-We - ns‚-bpw ]m-cn-ÿn-Xn-I Im-em-hÿm h-Ip-∏v U-bd - Œ - d - p-sS-bpw \n¿-tZ-iw \-S∏ - m-°p-∂X - n-s‚ `mK-am-bp-≈ D-Øc - h - v \n-eh - n¬-hc - p∂-tXm-sS B-bn-c° - W - ° - n-\p sXm-gn-em-fn-Iƒ h-gn-bm-[m-ca - m-hpI-bpw \n¿-am-Wt- a-Je - ]q¿-Wa - mbpw kvX - w-`n-°p-Ib - pw sN-øpw.Cu-am-kw 22Hm-sS C-˛a - W - ¬

I-e-Iv-S-dp-sS D-Ø-c-hv C-d-ßn-bXv. t\-cs - Ø l-cn-X {Sn-_yq-W¬ hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-s∂-¶nepw Pn-√b - n¬ \-S∏ - m-°n-bn-cp-∂n√. C-tX-Øp-S¿-∂v D-Øc - h - v D-S≥ \-S-∏m-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Ign-™ am-km-h-km-\w k¿-°mdn¬-\n-∂v I¿-i\ - \n¿-tZ-iw e-`n®n-cp-∂p. D-Øc - h - n-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ C-˛-a-W¬ h-gn-bp-≈ aW¬ hn-Xc - W - h - pw \n¿-Øn-h® - ncn-°p-Ib - m-Wv. a-W¬ £m-aw cq£-am-bt- Xm-sS I-cn-©¥ - - hn¬∏-\b - pw hym-]n-®n-´p-≠v. C-˛a - W - ¬ kw-hn-[m-\w Im-cy£-aa - s - √-∂v t\-ct- Ø B-tcm-]W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. A-t]-£n-®v am-

am-[-hv Km-Uv-Kn 18\v I-®q-cnÂ; kw-h-Zn-¡m³ A-h-k-cw I-Æq¿: ]-›n-a-L-´-kw-c-£Ww kw-_-‘n-® kw-L¿-j߃-°pw hn-hm-Z-߃-°p-an-sS am-[-hv Km-Uv-Kn¬ 18\v I-Æq-cnse-Øp-∂p. Pn-√m ]-cn-ÿn-Xn kan-Xn-bpw ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W k-an-Xn-bpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kw-hm-Z-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\mWv {]-ik - vX - ]-cn-ÿn-Xn im-kv{X-⁄\ - m-b {]-^. am-[h - v Km-UvKn¬ F-Øp-∂X - v. P-hl - ¿ sse{_-dn lm-fn¬ ssh-Io-´v aq-∂n-\p \-S-°p-∂ kw-hm-Z-Øn¬ Km-UvKn-en-t\m-Sv P-\-߃-°v t\-cn-´v tNm-Zy-߃ D-∂b - n-°mw. ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-ØI - c - pw imkv{- X-⁄c - p-am-b hn-im-em-£≥, tUm. hn F-kv hn-Pb - ≥, F taml≥-Ip-am¿, kn ]n ]-fl\ - m-`≥, tUm. Un kp-tc-{μ-\m-Y,v tUm. hn-

P-bI - p-am¿ Xp-Sß - n-bh - ¿ kw-hm-ZØn¬ ]-s¶-Sp-°pw. C-¥y-bn-se ]-cn-ÿn-Xn-{]-i\ v- ß - ƒ ]Tn-°m\pw ]-cn-lc - n-°m-\p-am-bn tI-{μk¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® I-Ωn-‰n-bpsS sN-b¿-am-\m-Wv am-[h - v Km-UvKn¬. ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W - Ø - n\v B-Zy-am-bn dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°nb-Xp C-t±-la - m-Wv. ]-cn-ÿn-Xntem-e {- ]-tZ-iß - f - n¬ \n¿-am-W{- ]hr-Øn-Iƒ-°v X-t±-iÿ - m-]\ - ߃-°v A-[n-Im-cw \¬-Ip-∂ dnt]m¿-´v \-S∏ - m-°W - s - a-∂m-Wp an° ]-cn-ÿn-Xn-˛k - m-aq-ln-I kw-LS-\I - f - pw B-hi - y-s∏-´n-cp-∂X - .v tI-cf - Ø - n-se k-ly-ae - \ - n-cIƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ `m-KØ - v H-cp \n¿-am-W{- ]-h¿-Ø\ - h - pw ]m-Sn-s√∂m-Wv Km-UK -v n¬ dn-t]m¿-´n-ep-≈Xv. C-Xv I¿-i\ - a - m-sW-∂p ]-d-

™m-Wv I-kX -v q-cn cw-K≥ - I-Ωo-js\ \n-tbm-Kn-®X - v. C-Xp \-S∏ - m°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw \¬-In-bt- Xm-sS-bm-Wv a-et- bm-cta-Je - I - f - n¬ kw-L¿-jw Xp-Sßn-bX - .v F-∂m¬ I¿-jI - h - n-cp-≤am-bn bm-sXm-∂p-an-s√-∂v A-dn-bns®-¶n-epw cm-{„o-b∏ - m¿-´n-If - pw ka-c° - m¿-s°m-∏w \n-eb - p-d∏ - n-®tXm-sS kw-L¿-jh - pw {]-Xn-k‘n-bpw cq-£a - m-hp-Ib - m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Km-UvK - n¬-˛I - k - vX - qcn cw-K≥ ip-]m¿-iI - ƒ hy-‡a - mbn a-\ - n-em-°m-sX-bm-Wp X-S -hm-Zß - ƒ D-∂b - n-°p-∂s - X-∂ A-`n-{]m-bß - ƒ D-b¿-∂p-h∂ - p. CtXm-sS-bm-Wv hn-hn-[ ÿ-eß - fn¬ kw-hm-Zh - pw sk-an-\m-dpw kwL-Sn-∏n-°m≥ ]-cn-ÿn-Xn kw-LS-\I - ƒ ap-t∂m-´p-h∂ - X - .v -

AÀ-_p-Z, £-b -tcm-Kn-IÄ-¡v s]³-j³ e-`n-¡p-¶nà ]-ø∂ - q¿: A¿-_p-Z˛- £ - b - t- cm-K߃ aq-ew I-„-s∏-Sp-∂-h¿-°v k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® s]≥-j≥ e-`n-°p-∂n-s√-∂p ]-cm-Xn. At]-£-I-cp-sS h-cp-am-\w kw-_‘n-® \n¿-tZ-iß - f - n-se A-]m-IX-bm-Wv C-Xn-\p Im-cW - w. Im≥k¿-_m-[n-X¿-°v 50 cq-]b - pw £b-tcm-Kn-Iƒ-°v 25 cq-]b - pw am-{Xsa h-cp-am-\-ap-≠m-hm≥ ]m-Sp≈q-sh-∂m-Wp \n¿-tZ-iw. C-°mcyw Nq-≠n-°m-´n hn-t√-Pv Hm-^n-

k¿-am¿ C-h¿-°m¿-°pw k¿-´n^n-°-‰v \¬-Im-dn-√. k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® hn-[-hm-˛-hm¿-[-Iy s]≥-j-\p-Iƒ e-`n-°m-\p-≈ hm¿-jn-I h-cp-am-\w aq-∂p-e£ - am-°n D-b¿-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A¿-_p-Z-˛-£-btcm-Kn-I-fp-sS h-cp-am-\ ]-cn-[n am-‰n-bn-´n-√. ]-e hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am-cpw s]≥-j≥ A-t]-£Iƒ hm-ßm≥ hn-k-Ω-Xn-°p-Ibm-Wv. 700 cq-]-bm-Wv am-k

A\[nIr-X a-WÂ ]n-Sn-IqSn ]-ø-∂q¿: ]n-°-]v hm-\n¬ A\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Øp-I-bm-bncp-∂ a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn. ss{Uh¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. sI.-F¬.-

10. kn.-9187 ]n-°-∏m-Wv Ip-∂-cp I-c-ap-´-Øv F-kv.-sF. jm-Pn ]t´-cn-bpw kw-L-hpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.-

P-bne- n asäm-cp sam-ss_ I-s−-¯nb- m sk³-Ip-am-dns- \bpw amäp-tamsb¶v tIm-Snt- bcn

X-e-t»-cn: P-bn-en-¬-\n-∂v samss_¬-t^m¨ I-s≠-Sp-Ø-Xns‚ t]-cn¬ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv -km-≠¿ tP-°-_n-s\ \o-°n-b k¿-°m¿ a-s‰m-cp samss_¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bm¬ C-t∏m-gsØ Un.-Pn.-]n. Sn ]n sk≥-Ipam-dn-s\-bpw \o-°p-tam-sb-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v-_yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jvW≥. X-e-t»-cn-bn¬ am-[y-a-{]Im-k¿-tIm-Uv: sF.F.Un-bp- h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-{μ-k¿an-I® - Un.-Pn.-]n-am-sc bp.-Un.h-I-em-im-e-bpw \yq-U¬-lnbn-se sse-^v ^u-t≠-j-\pw F-^v. k¿-°m-cn-\v B-hi - y-an-√. kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tZ-io-b -sk- dm≥-aq-fn-Is - f am-{X-am-Wp th-≠an-\m¿ C-∂pap-X¬ 10 h-sc D-fn- Xv. sam-ss_¬-t^m¨ ]n-Sn-Iq-Spb-Ø-Sp-° sF.F.Un. K-th-j- ∂-Xn-\\ - p-kc - n-®v Un.-Pn.-]n-am-sc W tI-{μ-Øn¬ \-S-°pw. kwam-‰m≥ Xp-Sß - n-bm¬ Im-cy-߃ tbm-Pn-X Nn-In¬-k, \q-X-\ -K- F-hn-sS-sb-Øpw. P-bn¬-h-Ipth-j-Ww F-∂o hn-j-b-ß-fn- ∏n¬ A-cm-P-I-Xzw \n-e-hn-epem-Wp N¿-®. s≠-∂m-Wv C-t∏mƒ sh-fn-s∏-´ ]-fl-`q-j¨ {]-^. _n Fw Im-cy-߃ Nq-≠n-°m-´p-∂-sXsl-Kv-sU D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ∂pw tIm-Sn-tb-cn ]-d™ p. C-Sb - v{]-^. Pm≥-kn sP-bnw-kv A°n-sS-bp-≠m-hp-∂ I-St- e-‰ `o-j[y-£-X- h-ln-°pw. aq-∂p Zn-h- Wn-bn¬-\n-∂v X-e-t»-cn-sb ck-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ sk-an- £n-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b¥ - c \m-dn¬ \q-tdm-fw {]-Xn-\n-[n\-S] - S- n- kzo-Ic - n-°W - w. Iƒ kw-_-‘n-°pw. {]-iv-\w A-[n-Ir-X-cp-sS {i-

tZ-io-b -sk-an-\mÀ C-¶v Xp-S-§pw

Dƒ-s∏-sS ap-gp-h≥ a-W¬-hm-cepw \n¿-Øm-\m-Wv X-t±-iÿ m]-\ß - t- fm-Sv Pn-√m I-eI - vS- ¿ \n¿tZ-in-®n-cn-°p-∂-Xv. \-Zo-X-S-ßfn¬ a-W¬-hm-cm-\pw J-\\ - w \S-Øm-\pw A-[n-Ir-X-cp-sS ap≥Iq¿ A-\p-a-Xn-bpw ]m-cn-ÿn-XnIm-\p-a-Xn-bpw th-W-sa-∂m-Wp N-´w. Hm-tcm A-tem-´vs - a‚n-\pw c≠m-gvN - ap-ºv ]m-kv \¬-Ip-∂ coXn-bm-Wp \n-eh - n-ep-≈X - v. 21 h-sc a-W¬ hn-Xc - W - Ø - n\p-≈ ]m-kv I-e-Iv-S-td-‰n¬-\n∂p \¬-In-bn-´p-≠v. C-Xp-Im-cW - am-Wv \n-tcm-[-\w 22 ap-X¬ B°n-bX - v. C-°g - n-™ sNm-Δm-gvN - bm-Wp C-Xp-kw-_-‘n-®v Pn-√m

≤-bn¬-s∏-Sp-Øpw. I-S¬-∏m-ew \n-e-\n¬-°p-∂ C-hn-sS ap≥ k¿-°m¿ hn-`m-h-\w sN-bv-X {Iq-bn-Uv t]m¿-´v ]-≤-Xn \-S-∏m°n-bm¬ ]p-\-cp-≤-cn-°m-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. a¬-ky-sØm-gn-em-fn bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kn ]n Ip™n-cm-a≥, ^n-jv a¿-®‚ v I-Ωoj≥ B‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \q-dp-±o≥ F-∂n-h-cpw tIm-Sn-tb-cn-s°m-∏w D-≠m-bn-cp-∂p.-

s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. km-º-Øn-I-{]-bm-kw A-\p-`hn-°p-∂ A¿-_p-Z-˛-£-b-tcmKn-Iƒ-°v h-cp-am-\ ]-cn-[n-bn-√msX s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw \n-e-hn-ep-≈ D-Ø-c-hpIƒ hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ e`y-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂pw tI-c-f F≥.-Pn.-H Atkm-kn-tb-j≥ (F-kv) kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI hn Kn-co-jv B-h-iy-s∏-´p.-

Pm-Xn-°m¿-°v hn-⁄m-\w ]-I¿∂p-\¬-In-b-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f A-[y-£X - h-ln-®p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n sI l-cnIp-am¿, N-cn-{X-Im-c≥ sI sI F≥ Ip-dp-∏v, I-Æq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jmen-Zv, sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn√m sk-{I-´-dn ]n sI ss_-Pp, ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-

ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw kn ]n kptc-{μ≥, {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v sI F≥ _m-_p, Fw {]-Imi≥, I-hn-bq¿ cm-P-tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p. hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ {]-apJ-¿ kw-km-cn-®p. C-∂p-cm-hn-se 10\v ap-\n-kn-∏¬ kv-Iq-fn¬ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w F ]n A-_v -Zp-√-°p-´n Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI C F≥ Ip-™-l-Ω-Zv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.

{]-Xn-k-Ôn ]-cn-l-cn-¡-Ww: kn.-U-»yp.-F-kv.-F.I-Æq¿: a-W¬-hm-c¬ \n-tcm-[-\ D-Ø-c-hv Im-c-W-ap-≠mhp-∂ {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂v I¨-kv-{S-Iv-j≥ h¿-t°-gv-kv kq-∏¿-ssh-tk-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. \n¿am-W-ta-J-e \n-›-e-am-hp-∂-tXm-sS e-£-°-W-°n-\m-fpIƒ ]-´n-Wn-bn-te-°v \o-ßp-w. ]-cn-ÿn-Xn-°v tIm-´w-X-´p-∂ ta-J-e kw-c-£n-°-Ww. Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fn¬ A-]m-I-XI-fp-≠v. _-‘-s∏-´-h-cp-am-bn B-tem-Nn-®v ]-cn-lm-cw ImW-Ww. J-\-\-ta-J-e ]q¿-W-am-bpw \n-tcm-[n-®m¬ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \n-›-e-am-hpw. C-Xp ]-cn-l-cn-°m≥ A\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂pw hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬-\n-∂pw B-h-iy-am-b km-[-\-߃ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-® Np-¶-Øn\p b-tY-jv-Sw sIm-≠p-h-cm-\p-≈ A-\p-hm-Zw \¬-I-Ww. \n¿-am-W-ta-e-bn-se {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m-\m-bn k¿-°m¿ X-e-Øn¬ k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-°-W-w. {]m-tZ-inI-am-bn e-`n-°p-∂ \n¿-am-W-km-[-\-ß-fp-sS hn-e \n-›-bn°m≥ d-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-s\ \n-b-an-°-Ww. tI-c-f-Øn-se 44 \-Zn-I-fn-epw Um-ap-I-fn-epw A-Sn-™pIq-Sn-b a-W¬ ti-J-cw ip-≤o-I-cn-®v hn-X-c-Ww sN-bv-Xm¬ £m-aw ]-cn-l-cn-°mw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn.-U-ªyp.-F-kv.-F. `m-c-hmln-I-fm-b sI hn c-a-W≥, F th-Wp-tKm-]m-e≥, ]n Fw _m-e≥, C N-{μ≥, kn hn-t\m-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

k-ßf - m-bn-´pw D-]t- `m-‡m-°ƒ°v a-W¬ e-`n-°m-Xm-bt- Xm-sS- ]e-cpw A-\[ - n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - pIm-sc-bm-Wp B-{i-bn-®X - v. Pn-√bn¬ B-bn-c° - W - ° - n-\p t]-cm-Wv a-W¬-hm-ce - p-am-bn _-‘s - ∏-´p Ign-bp-∂X - v. am-{X-a√ - , ]-tcm-£a - mbn ]-Xn-\m-bn-c° - W - ° - n-\p t]¿ \n¿-am-Wt- a-Je - b - p-am-bn _-‘s∏-´v D-]P - o-h\ - w \-SØ - p-∂p-≠.v a-W¬-hn-Xc - W - w kvX - w-`n-®m ¬ C-hc - p-sS-sb-√mw Po-hn-tXm-]m[n \n-eb - ° -v pw. A-tX-ka - b - w, Imcy-£a - a - m-b \-S] - S- n-If - n-eq-sS A\-[n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - v X-Sb - m≥ \-S] - S- n-sb-Sp-°m-ØX - v hn-a¿-i\ - Øn-\v C-Sb - m-°n-bn-´p-≠v. am-k-

߃-°p ap-ºv C-˛a - W - ¬ F≥t^m-gk -v s -v a‚ v kvI - zm-Uv ]-cn-tim[-\ \-SØ - n-bn-cp-s∂-¶n-epw Ct∏mƒ \n-e® - p. A-\[ - n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - pIm-cn¬-\n-∂v ]-Ww ssI-∏‰ - p-∂ t]m-en-kp-Im-cpw D-tZym-Kÿ - c - pw \n-ch - [ - n-bm-Wv. _-Z¬ kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Øm-sX a-W¬-hm-cen-\p \n-tcm-[\ - w G¿-s∏-Sp-Øp∂-Xv I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[Ø - n-\v CS-bm-°n-bn-´p-≠.v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ F-Xn ¿-∏p-am-bn cw-K-sØ-Øn-b-tXmsS, Pn-√-bn¬ \n-tcm-[-\w H-gnhm-°m-\m-≈ Xo-{h-{i-a-Øn-emWp A-[n-Ir-X¿.

tdm-Uv X-IÀ-¨; C-cn-¡qÀþNm-tem-Sv dq-«n _-Êp-IÄ ]-Wn-ap-S-¡p-w

C- Snbp-sS ]-cm-aÀ-iw ]n³-h-en-¡-Ww: Uo³ Ip-cym-t¡m-kv

C-cn-°q¿: sS≥-U¿ Dƒ-s∏-sSbp≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bmbn´pw C-cn-°q¿˛Nm-tem-Sv tdm-Uv {]-hrØn Xp-S-ßm-Ø-Xn¬ {]Xn-tj-[w- i-‡w. C-Xp-hg - n-bp-≈ _-t m-´w 16 ap-X¬ \n¿-Øn-hb - v°m≥ _- p-S-a-Iƒ Xo-cp-am-\n®p. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬\n-∂v I-Æq¿, tIm-gn-t°mSv, X-et- »cn, a-´∂ - q¿, Iq-Øp-]d - º - v `m-Kß - f - nte-°p-≈ hm-l\ - ß - s - f√mw HmSp-∂ dq-´m-Wn-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: cm-lp¬ Km-‘ns°-Xn-tc C Sn ap-lΩ - Z- v _-jo¿ Fw.-]n \-SØ - n-b ]-cm-a¿-iw ]n≥h-en-°-W-sa-∂p bq-Øv tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv B-hi - y-s∏´p. ÿm-\-am-\-ß-ƒ-°p ]n-∂mse t]m-hm-Ø t\-Xm-hm-Wv cmlp¬ Km-‘n. ap-∂-Wn-sb Iq´pØ-c-hm-Zn-Ø-tØm-sS ap-t∂m-´p

\-bn-°m≥ D-Øc - h - m-Zn-Øs - ∏-´ Hcp ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hn¬\n-∂v CØ-c-sam-cp A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w B-cpw {]-Xo-£n-°p-∂n-√. C Sn bp-sS {]-kv-Xm-h-\-bv°p ]n-∂n¬ sX-‰n-≤m-c-W-bmtWm A-s√-¶n¬ F-s¥-¶n-epw Zp-cp-t±-i-am-tWm F-∂ Im-cyØn¬ A-t±-lw X-s∂ hn-i-ZoI-c-Ww \¬-I-Ww. ]m¿-´n πo-\-

Øn-s‚ Nq-Sm-dpw-ap-ºv ]m¿-esa‚-dn hym-tam-lw _m-[n-® ]nW-dm-bn hn-P-b≥ A-c-a-\-Iƒ Ib-dn-bn-d-ßp-I-bm-Wv . tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏v e-£y-an´v e°pw-e-Km-\p-an-√m-sX ap-t∂m´pt]m-hp-∂ kn.]n.Fw. tI-c-fØn¬ a-tX-X-c a-\-km-£n-°v ap-∂n¬ {]-Xn-Iq-´n-em-bn-cn-°p-Ibm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

D-cp-h-¨m Su¬ hnI-k-\ ap-c-Sn-¸n D-cp-h® - m¬: a-´∂ - q¿ \-Kc - k - `- b - nse c-≠m-as - Ø h-en-b Su-Wm-b D-cp-h® - m-¬ hn-Ik - \ - ap-cS- n-∏n¬. ]-db - Ø - ° - hn-Ik - \ - s - am-∂pw Chn-sS-bn-√. en-an-‰U - v tÃm-∏v _- pIƒ-°p ]p-ds - a ^m-Ã˛-v k - q-∏¿-^mÃv _- p-Iƒ-°pw kvt- ‰m-∏p-≈ Dcp-h® - m-en¬ sh-b‰ v- n-Mv sj¬-´¿ C-√. sh-bn-en¬-\n-∂pw a-gb - n¬-\n∂pw c-£t- \-Sm≥ I-SØ - n-ÆI - fn¬ I-bd- n-\n¬-t°-≠ K-Xn-tI-Snem-Wp bm-{X-°m¿. Sm-Ik -v n Ãm≥Un-\p th-≠n kz-Im-cy-hy-‡nbn¬-\n-∂p 18 sk‚ v ÿ-ew hmßn-bn-´v 15 h¿-jw ]n-∂n-´p. Ãm≥Un-\v ]p-ds - a Iw-^¿-´v tÃ-j≥, a¬-ky-am¿-°‰- v F-∂n-h ]-Wn-bm\m-bn-cp-∂p e-£y-an-´n-cp-∂X - .v 2006˛2007 h¿-js - Ø {]m-tZin-I hn-Ik - \ - ^-≠n¬-\n-∂-v A∂-sØ Fw.-]n-bm-bn-cp-∂ F ]n A-–p-√° - p-´n A-\p-hZ- n-® 250000

D-cp-h-®m¬ Su¨ cq-] sN-eh - n-´v Iw-^¿-´v tÃ-j≥ \n¿-an-®n-´p-≠v. F-∂m¬ ssh-ZypXn I-W£ - ≥ e-`y-am-°m-ØX - n\m¬ Iw-^¿-´v tÃ-j≥ Xp-d∂ - psIm-Sp-Øn-´n-√. Su-Wn-se hym-]mc ÿm-]\ - ß - ƒ - ° - v ap-∂n-epw sabn≥ tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂pw ]m¿°v sN-øp-∂ Hm-t´m-dn-£I - f - pw a-

‰p Sm-Ik -v n hm-l\ - ß - f - pw Im¬-\S-bm-{X-°m¿-°v `o-jW - n-bm-hp-Ibm-Wv. C-Xp-aq-ew, km-[\ - ß - ƒ hm-ßm≥ I-SI - f - n¬ F-Øp-∂h - cp-sS _p-≤n-ap-´pw sN-dp-X√ - . CXpƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ ]-eX-hW - \-Kc - k - `- m A-[n-Ir-Xc - p-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶n-

epw ^-ea - p-≠m-bn-√. hym-]m-cn-If - p-sS F-Xn¿-∏v cq£-am-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v, I-SI - f - psS ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-Sm-dp-≈ hen-b hm-l\ - ß - ƒ C-t∏mƒ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-hm-Ø Sm-Ik -v n Ãm≥Un-te-°v am-‰n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. I-SØ - n-Æb - n-em-bn-cp-∂p Su-Wnse a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚ {]-h-¿Ø-\w. _-kv Im-Øp-\n¬-°p-∂h¿-°pw hym-]m-cn-Iƒ-°pw Zp¿-K‘w Im-cW - w aq-°p-s]m-Øn \n ¬-t°-≠ A-hÿ - b - m-W.v P-\t- cm-jw i-‡a - m-bt- Xm-sS a¬-ky-hym-]m-cn-Iƒ I-®h - S- w SuWn¬-\n-∂p in-h] - p-cw tdm-Un-te°v am-‰n-bn-cn-°p-Ib - m-W.v ]-g» - n Kh. F¬.-]n. kvI - q-fn-\p-th-≠n \-Kc-k`- b - p-sS k¿-hi - n-£m A-`n-bm\pw tN¿-∂v D-cp-h® - m¬ Su-Wn-\Sp-Øv sI-´n-Sw ]-Wn-XX - m-Wp F-SpØp-]d- b - m-hp-∂ Im-cyw.-


{]mtZ-inIw

8 Un-kw-_¿ 2013 Rmb¿

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw Im-k¿-tIm-Uv : ap-t≈-cn-b Ce-Iv-{Sn-°¬ sk-Ivj-\n¬ t_m-hn-°m-\w ^o-U-dn¬ 10\v cm-hn-se 9 ap-X¬ ssh-Io´v A©p ssh-Zyp-Xn hn-X-c-Ww ap-Sßpw. C-e-Iv-{Sn-°¬ t]m-Ã-dpI-fn¬ ]-Xn-® ]-c-ky-߃ _‘-s∏-´-h¿ \o-°w sN-ø-W-sa∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.--

]cn-]mSn

„s_-fn-©w: P-\-ssa-{Xn t]m-

en-kn-s‚ sk-an-\m-dpw t_m-[h¬-°-c-W ¢m-kpw-˛2.--00 „tZ-fn k-A-Zn-b: P-em-en-b ZnIv-dv l¬-J-˛5.--00 „a-t©-iz-cw slm-k-¶-Sn _Z-cn-b S-h¿: k-A-Zn-b-˛-A¬-aZo-\ {]-Nm-c-W k-tΩ-f-\w-˛4.-00 „hn-Zym-\-K¿: F-kv.F -- -kv.F -- ^v h¿-W-Pm-e-Iw-˛10.--00 „D-fn-b-Ø-Sp-° sF.--F.--Un: tZ-io-b-sk-an-\m¿-˛10.--00 „]p-Xn-b _-kv Ãm‚ v em‚ vam¿-°v tem-Uv-Pv: sI.-F.-Fw.F Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm-Kw-˛11.-00 „Im-™-ßm-Sv ta-e-t¶m-´v eb¨-kv Hm-Un-t‰m-dn-bw: tI-cf kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-anbp-sS {]-Xn-hm-c \m-S-Iw-˛6.-30.

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£ £-Wn-¨p Im-k¿-tIm-Uv : _-Zn-b-Up-° ]-©m-b-Øv Ir-jn-`-h≥ ]-cn[n-bn¬ ssP-h-Ir-jn t{]m-’mln-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn k-_v-kn-Un \n-c-°n¬ dq-d¬ I-tºm-Ãv Ip-gn \n¿-an-°p-∂-Xn\v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£ 13 \-Iw Ir-jn-`-h\n¬ k-a¿-∏n-°-Ww. Iq-Sm-sX hn-f C≥-jq-d≥-kv sN-øm≥ Xm¬-∏-cy-ap-≈ I¿-j-I¿ Irjn-`-h-\p-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

HmÀ-^-t\-Pv s^-Ìv ssI-X-¡m-«v \q-dp lp-Zbn Xr-°-cn-∏q¿: km-aq-ln-I \o-Xnh-Ip-∏pw Hm¿-^-t\-Pv I¨t{Smƒ t_m¿-Upw kw-L-Sn-∏n°p-∂ Hm¿-^-t\-Pv s^-Ãv-ssIX-°m-Sv \q-dp¬ lp-Zm Hm¿-^t\-Pn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn-se I¨-t{Smƒ-t_m¿-Uv Aw-Ko-Imc-ap-≈ A-\m-Y, A-K-Xn-a-μn-c߃, hr-≤-k-Z-\-߃ F-∂nhn-S-ß-fn-se A-t¥-hm-kn-I-fmb 1200 {]-Xn-`-Iƒ ta-f-bn¬ am‰p-c-bv-°pw. Pn-√-bn¬ \n-∂v H-∂mw-ÿm\w e-`n-°p-∂-h¿ P-\p-h-cn-bn¬ tIm-gn-t°m-Sv \-S-°p-∂ kwÿm-\ s^-Ãn¬ a¬-k-cn-°m ≥ A¿-l-X-t\-Spw. a¬-k-c-Øn ¬ ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p∂-h¿ 10\-Iw F≥-{Sn-Iƒ k-a¿∏n-°pw. ]-cn-]m-Sn hn-P-bn-∏n°m≥ I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am\n-®p. l-ao-Zv au-e-hn B-ew-]m-Sn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI kn A-–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn A-[y-£X-h-ln-®p. Fw kn C-{_m-lnw

kannur/kSD

Hm-t«m-bv-¡v Xo-bn-«p Im-™-ßm-Sv: A-Pm-\q-cn¬ ho´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ Hm-t´m IØn-®p. C-Jv-_m¬ l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v k-ao-]sØ A-–p-√-bp-sS Hm-t´m-bmWv I-Øn-®-Xv. C-∂-se ]p-e¿s® c-t≠m-sS-bm-Wv kw-`-hw. s]m-´n-sØ-dn-°p-∂ i-–w tI´v ho-´p-Im¿ hm-Xn¬ Xp-d-∂t∏m-gm-Wv Hm-t´m I-Øp-∂-Xv I≠-Xv. A-t∏m-tg-°pw ]q¿-Wambpw I-Øn-b-\n-e-bn-em-bn-cp∂p. slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Zn-Iv-dv lÂ-J C-¶v tZ-fn: Pm-an-A k-A-Zn-ø-bn¬ Pem-en-ø Zn-Iv¿ l¬-J C-∂v ssh-Io-´v A-©v ap-X¬ P-em-enø Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. P-Av-^¿ km-Zn-Jv X-߃ Ip-tºm¬, Fw F A-_v-Zp¬ ssI-X-°m-Sv \q-dp¬ lpZm Hm¿-^-t\-Pn¬ \-S-°p∂ Hm¿-^-t\-Pv s^-Ãn-s‚ kw-Lm-S-I Jm-Z¿ ap-kv -eym¿, ssk-\p¬ k-anXn Hm-^nkv sI ]n Ip-™-–p√ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p B-_n-Zo≥ ap-Øp-t°m-b Xlm-Pn, kn k-emw lm-Pn, Fw ™n, a-Po-Zv am-ÿ, F kn d-km- kv ssI-X-°m-Sv \q-dp¬ lp-Zm ߃ I-Æ-hw, C-kv-am-bn¬ a-Zkn in-lm-_v, e-Øo-^v \o-e-Kn- Jv, jp-°q¿ lm-Pn, P-b-Ip-am¿ Hm¿-^-t\-Pn¬ sI ]n Ip-™- \n A¬ lm-Zn, ap-l-Ω-Zv km-encn, Fw sP h¿-Ko-kv, kn-ÿ kw-km-cn-®p. Hm¿-^-t\-Pv s^- –p-√ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv- lv k-A-Zn X-fn-∏-d-º t\-XrA¿-®-\, ]n sI A-–p-√-Ip- Ãn-s‚ kzm-K-X kw-Lw Hm-^n- Xp. Xzw \¬-Ipw.--

`q-c-ln-XcnÃm¯ Pn-Ã: {]-Jym-]-\w am-äm³ Xo-cp-am-\w-

Im-k¿-tIm-Uv: kn-.] -- n-.F -- w.- kwÿm-\ sk-{I-´-dn- ]n-W-dm-bnhn-P-b≥- 10\v- Pn-√-bn-¬ hn-hn-[ ]-cn-]m-Sn-I-fn-¬kw-_-‘n°pw. cm-hn-se 10\v \o-te-iz-c-ØvPn-√m- tlm-ƒ-sk-bn-¬- I¨kyq-a¿- kv-t‰m-dn-s‚ c-P-X Pq_n-en- B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bpsS D-Zv-Lm-S-\w- {io-h-¬kw- HmUn-t‰m-dn-b-Øn-¬- \n-¿-h-ln°pw-. 11.--30\v- kn-.] -- n-.F -- w.- Im-en-®m\-Sp-°w- tem-°¬- I-Ωn-‰n Hm^nkv- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw-. D-®°v- aq-∂n-\v D-Zp-a am-ßm-´v sIm√-s∏-´v Fw _n _m-e-Ir-jv-W ≥- Ip-Spw-_ k-lm-b ^-≠v- hnX-c-Ww sN-øpw. ssh-Io-´v A-©n-\v ]n-ent°m-Sv- ]n-.k -- n-.s-- I.--B¿.- kv-am-cIw- D-Zv-Lm-S-\w- sN-øpw.--

k-∂m-l-tØm-sS-bm-Wv I-gn™ 29\v ]-cn-]m-Sn \-S-Øn-bncp-∂-Xv. 30\v Im-k¿-tIm-Uv saUn-°¬ tIm-f-Pn-s‚ in-emÿm-]-\ N-S-ßpw t]m-en-kv _-¥-h-kn-em-Wv \-S-Øn-bn-cp∂-Xv. B-bn-c-°-W-°n-\v `q-c-lnX¿-°v `q-an \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn A-´n-a-dn-°m-\p-≈ Nn-e D-tZymK-ÿ-cp-sS \o-°-Øn-s‚ `m-K-

am-bm-Wv ]-cn-]m-Sn am-‰p-∂-sX∂pw B-t£-]-ap-≠v. A-t∂-Zn-h-kw X-s∂ at©-iz-cw lm¿-_-dn-\v in-emÿm-]-\w \n¿-h-ln-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ Un.--ssh.--F-^v.s-- F. I-e-Iv -S-td‰v h-f-b¬ {]-Jym-]n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]-cn-]m-Sn am-‰m≥ Pn√m `-c-W-Iq-Sw Xo-cp-am-\n-®-Xmbn A-dn-bp-∂p.

Xp-fp-`m-j-bn {l-kz-Nn-{X-¯n-sâ G-gmw-X-cw Xp-ey-Xm ]-²-Xn- D-Zv-Lm-S-\w Nn-{Xo-I-c-Ww ]qÀ-¯n-bm-bn

Xo-c-tZ-i Xm-eq-¡n-\v ap-d-hn-fn D-b-cp-¶p Δm-bn Im-b-en-s‚ h-S-°p-≈ Hf- h - d A- h n- S - s Ø H- c p k¿°m¿ hn-Zym-e-b-Øn-s‚ t]-cv H- f - h - d k- t ¶- X - s b- ∂ m- b n- c p∂p. Cu A- S p- Ø - I m- e - Ø m- W v kv - I q- f n- s ‚ ÿ- e - t ]- c n¬ \n∂p k-t¶-X H-gn-hm-°n-b-Xv. Z£n-W I¿-Wm-S-I-Øn-s‚ `mK-am-bn-cp-∂-t∏m-gpw Cu {]-tZiw A-h-K-W-\-bn-em-bn-cp-∂p. Xr-°-cn-∏q-cn-s‚ {]-Xn-\n-[n apJy- a - { ¥n- b m- b n- c p- ∂ n- ´ p- t ]mepw hn- I - k - \ - Ø n- s ‚ Im- c yØn¬ Im-cy-am-b ]p-tcm-K-Xnbp- ≠ m- b n- c p- ∂ n- √ . s]m- X p- t aJ-e-bn¬ H-cp hy-h-km-b ÿm]-\w t]m-epw C-hn-sS-bn-√. tI-c-f-Øn¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ I- i p- h - ≠ n D¬- ∏ m- Z n- ∏ n°p-∂ I-øq¿-˛-No-ta-\n, sN-dph- Ø q¿, ]n- e n- t °m- S v , ]- S - ∂ ,

Xr-°-cn-∏q¿ ]-©m-b-Øp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-∂ {]-tZ-i-Øm-Wv F∂m¬ H-cp I-ip-h-≠n ^m-Œ-dn t]m- e pw ÿm- ] n- ° m≥ A- [ nIr-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√. h¿- j - ß ƒ- ° v Xr- ° - c n- ∏ qcn¬ k-_v {S-j-dn A-\p-h-Zn-®ncp- s ∂- ¶ n- e pw ]n- ∂ o- S v ^- ≠ ns‚ A-]-cym-]-X-X Nq-≠n-°m´n {S- j - d n ]q- ´ p- I - b m- b n- c p- ∂ p. ]-Øv h¿-jw ap-ºv G-Imw-K {Sj-dn A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ Cu k¿-°m¿ GImw- K {S- j - d n- b pw \n¿- Ø - e m°n. I-gn-™ \n-b-a k-`m-Xn-cs™- S p- ∏ n¬ C- c p- a p- ∂ - W n- I fpw k-_v {S-j-dn-°m-bn thm-´p ]n- S n- ® n- c p- ∂ p- s h- ¶ n- e pw ]- ≤ Xn C- t ∏mƒ I- S - e m- k n¬ Xs∂- b m- W v . Xr- ° - c n- ∏ q- c n¬ sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn. k-_v Unt∏m A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂ B-

h-iy-hpw D-b¿-∂n-´p-≠v. \m-aam-{X-am-b sI.--F-kv.B -- ¿.--Sn.--kn ._- p-Iƒ-am-{X-am-Wv Xr-°-cn∏q¿ h-gn k¿-ho-kv \-S-Øp-∂Xv. - \ n¿- [ - \ tcm- K n- I ƒ G- s d B- { i- b n- ® n- c p- ∂ Xr- ° - c n- ∏ q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bp-sS Ah-ÿ-bpw ]-cn-Xm-]-I-c-am-Wv. Zn- h - k - h pw \q- d p- ° - W - ° n- \ v tcm-Kn-Iƒ F-Øp-∂ B-ip-]{Xn-bp-sS hn-I-k-\w C-t∏m-gpw a-co-Nn-I-bm-Wv. Im-bn-I cw-K-Øv ^p-Sv-t_mfn- s ‚ t]- c v C- ¥ y- t bm- f w FØn- ® {]- t Z- i - a m- W v Xr- ° - c n∏q¿. ^p-Sv-t_m-fn-s‚ Cu-‰n-√hpw t]m- ‰ n- √ - h p- a m- b Xr- ° - c n∏q-cn¬ I-fn-®p h-f-cm≥ B-hiy-am-b ssa-Xm-\w C-√m-Ø-Xv Im-bn-I t{]-an-I-sf Zp-cn-X-Ønem-°p-∂p-≠v.

a-t\m-c-a te-J-I≥ ]n N-{μ-tam-l-\-s‚ ho-Sn-\pt\-sc \-S-∂ A-{I-a-Øn-se {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿ \-K-c-Øn¬ \-SØnb -{]-I-S-\w

{]-I-S-\w \-S-¯n tam-l-s‚ ho-Sm-{I-an-® {]-Xn-Isf D-S≥ ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂v {]kv-¢-∫n¬ tN¿-∂ am-[y-a-{]h¿-Ø-I-cp-sS tbm-Kw B-h-iys∏-´p. Fw H h¿-Ko-kv A-[y-£-X h-ln-®p. hn hn {]-`m-I-c≥, {io[-c≥ ]p-Xp-°p-∂v, \m-cm-bW≥ I-cn-t®-cn, sI cm-tP-jv Ipam¿, Sn sP {io-Pn-Øv, ap-l-Ω-Zv lm-jnw, A-–p¿-d-lv -am≥ Beq¿ kw-km-cn-®p.

Im-k¿-tIm-Uv : Im-e-∏-g-°Øn¬ X-I¿-®m `o-j-Wn-bn-ep≈ ]-≈w-˛-I-k-_ ]m-ew ]p-\¿ \n¿-an-°p-∂-Xn-\v ^-≠v \o-°n sh-°-W-sa-∂v Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.--F¬.-F. {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv apl-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y-£-X h-ln®p. ]n {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´n¬ ap≥-K-W-\m ]-´n-Ibn¬ Dƒ-s∏-´ Cu ]m-e-Øn-s‚ \n¿-am-Ww Im-k¿-tIm-Uv hn-Ik-\ ]m-t°-Pn-s‚ B-Zy-L-´Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-I-bpw ]n∂o-Sv Xn-cp-Øm-\n-S-bm-b km-lN-cy-sØ-°p-dn-®v A-t\z-jn-°W-sa-∂pw B-h-iy-s∏-´p. ]mt°-Pn-s‚ A-Sp-Ø L-´-Øn¬

]-≈w-˛-I-k-_ ]m-ew \n¿-am-WØn-\v {]-Y-a ]-cn-K-W-\ \¬-Inbn-´p-s≠-∂v Pn-√m-I-e-Iv-S¿ Adn-bn-®p. P -- n-√-bp-sS a-e-tbm-c {]-tZ-iß-fn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn {]h¿-Øn-°p-∂ Izm-dn-Iƒ-s°-Xntc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. k¿°m¿ D-Ø-c-h-\p-k-cn-®v _n.--]n.-F¬ td-j≥ Im¿-Un-\v A¿-lX-bp-≈ ap-gp-h≥ ]-´n-I-h¿-K Ip-Spw-_-߃-°pw Im¿-Uv H-cmgv-N-bv-°-Iw e-`y-am-°m ≥ Pn-√mI-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. _n.--]n.--F¬. Im¿-Un-\v A¿l-X-bp-≈ {]-tXy-I Im-‰-K-dnbn-epƒ-s∏-´-h¿-°pw Im¿-Uv A\p-h-Zn-°pw.-- B-bp¿-th-Z B-ip]-{Xn-I-fn¬ Hu-j-[n-bp-sS a-cp∂v hn-X-c-Ww th-K-Øn-em-°W-sa-∂pw tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. A-\-[n-Ir-X-am-bn {]-h¿-Øn-

Im¿-Xym-b-\n Nn-In¬-k-°m-bn t_-U-Up° ]-©m-b-Øw-Kw kp-temN-\ tN-b¿-t]-gv-k-Wpw, Irjv-W≥ Io-∏m-Sn I¨-ho-\dp-am-bn I-Ωn-‰n cq-]n-I-cn-®v {]- h ¿- Ø n- ° p- ∂ p- ≠ v . t_U-Up-° k¿-ho-kv k-l-Ic- W _m- ¶ v Ip- ≠ w- I p- g n km- b m- ” - i m- J - b n- s e 605 \- º - d m- b n A- ° u- ≠ v Xp- d ∂n-´p-≠v.

-t^mIv-tem¿ A°mZan Ahm¿Uv tPXmhv Icnºn¬ cmLh\v AUz. sI sI \mcmbW≥ D]lmcw ssIam-dp∂p

I-cn-¼n cm-L-h-s\ A-\p-tam-Zn-¨p

Xr-°-cn-∏q¿: tI-c-f t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-an-bp-sS ]m-N-I-Iem A-hm¿-Uv tP-Xm-hv I-cn-ºn¬ cm-L-h-s\ D-Zn-\q¿ I-cnºn¬ X-d-hm-Sv tZ-h-ÿm-\w D-]-lm-cw \¬-In A-\p-tam-Zn®p. A-Uz. I-cn-ºn¬ Ip-™n-\m-cm-b-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI tKm-]m-e≥ am-ÿ A-[y-£-X h-ln-®p. I-cn-ºn¬ Ir-jv-W≥, sI hn P-Xo-{μ≥, sI e-£v-a-W≥, sI `m-kv-Ic≥, sI hn tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p.

_m-_-cn: B-Ëm-Zw {]-I-Sn-¸n-¨v tdm-Un ]-S-¡w s]m-«n-¨ 13 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

Im-k¿-tIm-Uv : I-∂-U am-[y-aØn-ep-≈ G-gmw-X-cw Xp-ey-Xm ]-≤-Xn-bm-b \-h-tPym-Xn-bp-sS s_-≈q¿ ]-©m-b-Øv X-e D-ZvLm-S-\-hpw hn-⁄m≥ tPym-Xn ]-≤-Xn-bn-eq-sS \m-emw-X-cw Xpey-Xm ]-co-£ hn-P-bn-® ]TnXm-°ƒ-°p-≈ k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-W-hpw s_-≈q¿ k-`m-`h-\-Øn¬ Im-d-Up-° tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n Fw {]-Zo-]v D-Zv-Lm-S-\w \n¿-hln-®p. hn-⁄m≥ tPym-Xn ]-≤-Xnbn-eq-sS \m-emw-X-cw Xp-ey-Xm ]-co-£ P-bn-®-h¿-°pw Hu-]Nm-cn-I hn-Zym-`ym-k-Øn¬ Ggmw-X-cw P-bn-®-h¿-°pw th-≠nbm-Wv \-h-tPym-Xn ]-≤-Xn Bcw-`n-°p-∂-X.--v s_-≈q¿ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v F sI Ip-ie A-[y-£-X h-ln-®p. km-£-

c-Xm-an-j≥ Pn-√m tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ ]n {]-im-¥v Ip-am¿ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. {io-]-Xn I-S-_-fn-Øm-b, ]n sI sj-´n, Fw D-j, _m-_p A-\-°-f, iin-I-e, iymw-`-´v, t\m-U¬ t{]c-Iv F X-¶-a-Wn, ]n sI hn-a-e, Fw kp-\n-X, i-in-I-e, k-Xy-hXn kw-km-cn-®p.

t]m-]p-eÀ- {^-−nsâ t_mÀUp-IÄ \-in-¸n-¨p-

sam-{Km-en sd-bnÂ-th A-−À-]m-tk-Pv bm-YmÀ-Yy-am-hp-¶p

Im-™-ßm-Sv: _m-_-cn Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v t]m-]p-e¿{^-≠v hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ]Xn-∏n-® t]m-kv-‰-dp-Iƒ \-in-∏n®-Xm-bn ]-cm-Xn. a-Un-b-≥, kuØv Nn-Øm-cn, ]p-Xn-b-tIm-´ F∂n-hn-S-ß-fn-se t]m-kv-‰-dp-Ifm-Wv km-aq-ln-I t{Zm-ln-Iƒ \-in-∏n-®-Xv. kw-`-h-Øn¬ t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y Im-™-ßmSv G-cn-bm I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. {]-kn-U‚ v D-km-a A-[y£-X-h-ln-®p. sk-{I-´-dn C{_m-lnw A-Xn-™m¬, _jo¿ Im-™-ßm-Sv, ^m-dq-Jv, \u-^¬, l-±m-Zv, k-a-Zv ]m-d-∏≈n, \-hm-kv, B-d-ßm-Sn XpSßn-b-h¿ kw-km-cn-®p.

sam-{Km¬: Ip-º-f ]-©m-b-Ønse sam-{Km¬ sIm-∏-fw Xo-c-tZi-\n-hm-kn-I-fp-sS Nn-c-Im-e kz∏v\-am-b sd-bn¬-th A-≠¿-]mtk-Pv \n¿-am-W-Øn-\v A-\p-aXn-bm-bn. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n-bpsS ^-≠n¬ \n-∂v 25 e-£w cq] {]m-cw-`-am-bn A-\p-h-Zn-°p-Ibpw Ip-º-f ]-©m-b-Øv \n¿-amW {]-hr-Øn-bp-sS F-Ãn-ta-‰v, πm≥ F-∂n-h X-øm-dm-°m≥ ap≥-Iq-dm-bn sd-bn¬-th-°v aq∂-c-e-£w cq-] ssI-am-dp-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv Cu {]-tZi-sØ P-\-ß-fp-sS Zo¿-L-Ime bm-{Xm-{]-iv-\-Øn-\v ]-cn-lmc-am-Ip-∂-Xv. sd-bn¬-th ]-≤-Xn°m-bn {]-tZ-i-hm-kn-I-fpw P-amA-Øv, t£-{X-I-Ωn-‰n-I-fpw, k-

`m-c-hm-ln-IÄ Ip-º-f: Xm-l a-kv-Pn-Zv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-Iƒ: bp F-®v ap-l-ΩZv ap-kv-eym¿ ({]-kn-U‚ v), lmPn F≥ A-–p-√ Xm-Pv, lm-Pn sI a-Ωp(ssh-kv {]-kn-U‚ v), hn sI A-–p¬ A-ko-kv (P-\d¬ sk-{I-´-dn), sI Fw ap-lΩ-Zv A-j-d-^v, Fw F-®v A-–p√ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), lmPn sI F Ip-™-l-Ω-Zv (J-Pm©n).-

]-Åw-þ-I-k-_ I-S-¸p-dw ]m-ew ]p-\À-\nÀ-an-¡-Ww: Pn-Ãm hn-I-k-\k-an-Xn Im-k¿-tIm-Uv: a-t\m-c-a te-JI≥ ]n N-{μ-tam-l-\-s‚ ho-Sn\v t\-sc \-S-∂ B-{I-a-Øn-te {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sN-ø-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v ]-{X-{]-h¿-ØI¿ \-K-c-Øn¬ -{]-I-S-\w \-SØn. Fw hn k-t¥m-jv, cm-[mIr-jv-W≥ D-fn-b-Ø-Sp-°, im^n sX-cp-h-Øv, c-ho-{μ≥ ]m-Sn, ko-Xn-Ip-™n Ip-º-f, Ko-Xp, A-Øo-Jv d-lv -am≥ Xp-S-ßn-bh¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.]n N-{μ-

Ip-≠w-Ip-gn: A-⁄m-X tcm-Kw X-f¿-Øn-b bp-h-Xn DZm-c-a-Xn-I-fp-sS I-\n-hv tX-Sp∂p. Ip-≠w-Ip-gn ]p-Øn-b-Sp°-sØ Im¿-Xym-b-\n-bm-Wv ssI-Im-ep-Iƒ X-f¿-∂v \mep-h¿-j-tØm-f-am-bn Nn-In ¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂-Xv. `¿-Øm-hv D-t]-£n-® tijw sXm-gn-ep-d-∏v tPm-en-bn ¬ G¿-s∏-´v ]-d-°-ap-‰m-Ø c≠v Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`ym-kØn-\pw `-£-W-Øn\v hI I-s≠-Øn-bn-cp-∂p. A-kpJw _m-[n-®v In-S-∏n-em-btXm-sS a-cp-∂n-\pw D-]-Po-h\-Øn-\pw Ip-´n-I-fp-sS hn-Zym-`-ym-k-Øn-\pw G-sd _p≤n-ap-´p-I-bm-Wv. \m-´p-Im-cp-sS Im-cp-WyØn-em-Wv C-t∏mƒ C-h¿ Ign-™p-Iq-Sp-∂-Xv. C-h-cp-sS

]n-W-dm-bn hn-P-b³- Npcp¡¯n 10\v Pn-Ã-bnÂ

c-¯³ ]p-c-kv-Im-cw ]m-bw hn-P-b-\v

Xr- ° - c n- ∏ q¿: Pn- √ - b p- s S sXs° A-‰-am-b Xr-°-cn-∏q¿ Bÿm- \ - a m- b n Xo- c - t Z- i Xm- e q°v cq-]o-I-cn-°-W-sa-∂ B-hiyw i-‡-am-hp-∂p. am-dn-am-dn h-cp-∂ k¿-°m-dp-Iƒ Cu taJ-e-sb A-h-K-Wn-°p-∂p-h-∂ ]-cm-Xn-bpw D-b¿-∂n-´p-≠v. Xr- ° - c n- ∏ q¿ B- ÿ m- \ - a mbn Xr-°-cn-∏q¿, h-en-b-]-d-º, ]- S - ∂ , ]n- e n- t °m- S v , sN- d p- h Øq¿, I-øq¿-˛-No-ta-\n ]-©mb-Øp-Iƒ Dƒ-s∏-Sp-Øn Xm-eq°v cp- ] o- I - c n- ° - W - s a- ∂ m- W v Cu {]-tZ-i-sØ P-\-ß-fp-sS B-h-iyw. 1956 H-Iv-tSm-_¿ h-sc ]-gb Z-£n-W I-\-d Pn-√-bp-sS `mK-am-bn-cp-∂ Xr-°-cn-∏q¿. H-fh-d h-sc-bp-≈ {]-tZ-i-߃ Z£n-W I-\-d-bp-sS sX-s° AXn¿-Øn {]-tZ-i-am-bn-cp-∂p. I-

A-Úm-Xtcm-Kw X-fÀ-¯n-b bp-h-Xn I-\n-hv tX-Sp-¶p

Un.--ssh.--F-^v.-sF-bp-sS I-e-Iv-S-td-äv h-f-b k-a-cw

Im-k¿-tIm-Uv : `q-c-ln-X-cn sØ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. Pn-√√mØ Pn-√-bm-bn 23\v {]-Jym- bn¬ 10271 t]¿-°m-Wv aq-∂v ]n-°m≥ \n-›-bn-® ]-cn-]m-Sn sk‚ v `q-an-ho-Xw \¬-Im≥ Un.--ssh.--F-^v.s-- F. I-e-Iv -S-td- Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\p‰v h-f-b¬-k-a-b-sØ Xp-S¿-∂v ≈ tc-J-Iƒ I-e-Iv -S-td-‰n-se am-‰m≥ \o-°w. ap-Jy-a-{¥n D- em‚ v d-h-\yq hn-`m-K-Øn¬ XΩ≥-Nm-≠n, d-h-\yq a-{¥n A- øm-dm-°n-bn-´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-kSq¿ {]-Im-iv, [-\-a-{¥n sI Fw am-Wn, ^n-j-do-kv a-{¥n sI º¿-° ]-cn-]m-Sn X-S-bp-sa-∂ _m-_p Xp-S-ßn-b-h¿ ]-cn-]m- C-S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS {]-Jym-]cm-P-]p-cw: C-¥y C‚¿-\m-j- Sn-bn¬ kw-_-‘n-°m≥ t\-c- \-sØ Xp-S¿-∂v h≥ t]m-en-kv W¬ {^-≠v-jn-∏v skm-ssk-‰nbp-sS in-£m c-Ø≥ ]p-c-kv-Imcw ap-∂m-Sv ]o-∏nƒ-kv tIm-f-Pv A-[-ym-]-I≥ ]m-bw hn-P-b-\v. U¬-ln tI{μ-am-bn {]h¿-Øn-°p∂ skmssk-‰n hn-Zym- ` ym- k - ˛ - k - Im-k¿-tIm-Uv: Xp-fp A-S-°w a-e-bm-fw I-∂-U aq-ln-I ta-J- `m-j-I-fn-em-bn \n¿-an-°p-∂ A-cp-tX F∂ Xpfpe-I-fn-se {]- {l-kz-Nn-{X-Øn-s‚ Nn-{Xo-I-c-Ww ]q¿-Øn-bm-bn. h¿-Ø-\w hn- kp-ss_-Z-bp-sS I-Y-bv-°v I-Ym-Ir-Øv X-s∂ Xn-c]m-bw hn-P-b-≥ e- b n- c p- Ø n- °-Y kw-`m-j-Ww c-Nn-®v Im-k¿-tIm-s´ Xn-tb-‰¿ -- n. {In-tb-j≥-kpw \n¿-an-°pbm-Wv tZ-io- k-b≥-kpw F-kv.] b X-e-Øn¬ ]p-c-kv-Im-cw \¬- ∂ {l-kz-Nn-{Xw Xp-fp, I-∂-U \m-S-I kw-hn-[m-bIp-∂-Xv.a-- p-∂m-Sv ]o-∏nƒ-kv k- I-\pw ]m-h-\m-S-I kw-Lm-S-I-\p-am-b ap-c-l-cn-bml-I-c-W tIm-f-Pn-se sIm-ta-gv- Wv kw-hn-[m-\w sN-bv-X-Xv. k-l-kw-hn-[m-b-I-cm-bn hn-t\m-Zv I-tÆm-¬, kv hn-`m-Kw X-e-h-\pw Pn-√m hnZ-ym-`-ym-k k-l-I-c-W kw-Lw A-`n-em-jv Ir-jv-W, i-in-[-c F-Xn¿-tXm-Sv, lm-cnU-b-d-Iv-S-dp-am-Wv ]m-bw hn-P- kv A-¶-°-f-cn F-∂n-h-cpw Im-a-d {io-tK-jv a-´-∂qb≥. 2005¬ tIm-f-Pn-s‚ Xp-S- cpw A-tkm-kn-tb-‰v Im-a-d s\-Sn-b-ß-bpw ssI°w ap-X¬ A-[-ym-]-I-\m-bn Im-cyw sN-øp-∂p.-Xn-tb-‰¿ k-b≥-kn-se \-S≥-amcm-b {]-tam-Zv A-\-¥-]p-cw, tZ-hn {]-Im-iv D-dp-h tPm-en sN-bv-Xp-h-cp-∂p. tIm-f-Pn-se F≥.--F-kv.F -- - _-km¿, Zo-]-Iv, kp-tc-jv sj-´n thm¿-°m-Sn, ikv. bq-\n-‰n-s‚ t{]m-{Kmw Hm-^n- im-¶ ]-Wv-Un-‰v, Zn-t\-iv sj-´n ap-t≈-cn-b, Kp-cp-cmk-dm-bn aq-∂p-h¿-jw {]-h¿- Pv, {]-`m-I-c-dm-hp, Un sI -B-Nm-cn Ip-º-f, t{]-an Øn-®n-´p-≠v. 23\v U¬-ln-bn¬ s^¿-Æm-≠-kv, hn-\-b, {]n-b th-j-an-Sp-∂p. \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ ]p-c-kv-Imcw k-Ωm-\n-°pw. A-cp-tX F∂ Xpfp- {lkz-Nn-{X-Øn-se cwKw

°p-∂ a-t©-iz-cw I-_-Un A°m-Z-an-°v B-dp e-£w cq-] k¿-°m¿ ^-≠v A-\p-h-Zn-®-Xns\-°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-SØm-\pw tbm-Kw \n¿-tZ-in-®p. \-S-°m-hv ]-´n-I-Pm-Xn tIm-f-\nbn¬ kz-bw ]-cym-]v-X {Km-aw ]≤-Xn-bp-sS \-S-Øn-∏n-se A-]mI-X-Iƒ ]-cn-tim-[n-®v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-Ww. h-en-b-]-d-ºv ]-©m-b-Ønte-°v ]q¿-Øn-bm-b ]p-Xn-b ]m-e-Øn-eq-sS sI.--F-kv.B -- ¿.-Sn.--kn. _-kv A-\p-h-Zn-°-Ww. ]ø-∂q¿-˛-Xr-°-cn-∏q¿-˛-B-bn-‰n ]-S-∂-°-S-∏p-dw h-gn ]p-Xn-b _kv dq-´v A-\p-h-Zn-°m≥ hn-I-k\ k-an-Xn tbm-Kw B-h-iy-s∏´p.--Nn-Øm-cn I-S-∏p-d-sØ I-S-em{I-a-W-w X-S-bm≥ Xo-c kw-c-£Ww D-d-∏p h-cp-Øm≥ P-e hn-`h h-Ip-∏n-\v I-e-Iv-S¿ \n¿-tZ-iw

\¬-In. \o-te-iz-cw tI-{μ-am°n \n¿-an-°p-∂ Zp-c-¥ \n-hm-cW tk-\m tI-{μ-Øn-\v B-hiy-am-b `q-an A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw. sN¿°-f Su¨ hn-I-k-\-Øn-\v X-S -am-bn \n¬-°p-∂ a-cw ap-dn°m≥ h-\w h-Ip-∏v A-\p-a-Xn \¬-In. Fw.--F¬.--F-am-cm-b sI Ip™n-cm-a≥, sI Ip-™n-cm-a≥, C C-{μ-ti-J-c≥, \o-te-iz-cw \K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨ hn Ku-cn, ]-©m-b-Øv A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-lΩ-Zv-Ip-™n Nm-bn‚-Sn, eo-Uv _m-¶v am-t\-P¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ ta-t\m≥, k-_v-I-e-Iv-S¿ sI Po-h≥ _m-_p, F.--Un.--Fw. F®v Zn-t\-i≥, Pn-√m πm-\n-Mv Hm^nk¿ A-P-b-Ip-am¿ ao-t\mØv kw-_-‘n-®p.--

3

Im-k¿-tIm-Uv: _m-_-cn a-kv-Pn-Zv X-I¿-°-s∏-´ Zn-\-Øn¬ B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n-®v tdm-Un¬ ]-S-°w s]m-´n-®v bm-{X-°m¿°v _p-≤n-ap-´p-≠m-°n-b-Xn-\v _-Zn-b-Sp-°, Ip-º-f tÃ-j≥ ]-cn-[n-I-fn-em-bn 13 t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. _-Zn-b-Sp-° I-cn-ºn-e `-P-\ a-μn-c-Øn-\v k-ao-]-sØ tdmUn¬ B-dn-\v ssh-Io-´v ]-S-°w-s]m-´n-® kw-`-h-Øn¬ I-cnºn-e-bn-se Ir-jv-W-{]-km-Zv, K-tW-i≥, A-tim-I≥ F-∂nh¿-s°-Xn-sc-b-bpw _-¥n-tbm-Sv Su-Wn¬ ]-S-°w s]m-´n-®Xn-\v I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ 10 t]¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-SpØ-Xv.

Fw.-F-kv.-F-^v. Imw-]-bn³ 10 ap-XÂ

Im-k¿-tIm-Uv: I-em-e-b-ß-fn¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂ e-l-cns°-Xn-sc 10 ap-X¬ s^-{_p-h-cn 10 h-sc Imw-]-bn≥ kw-LSn-∏n-°m≥ Fw.-F-kv.-F-^.v Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. Pn√m {]-kn-U‚ v k-lo¿ B-kn-^v A-[y-£-X h-ln-®p. F A-–p¿-d-lv -am≥, sI ]n ap-l-Ω-Zv A-j-d-^v, lm-jnw _w{_m-Wn, D- mw ]-≈t¶m-Sv, a-\m-^v F-S-\o¿, B-kn-^v D-∏f, km-Zn-Jp¬ A-ao≥, d-Du-^v _m-bn-°-c kw-km-cn-®p.

∂-≤ cm-{„o-b kw-L-S-\-I-fpw Zo¿-L-Im-e-am-bn \n-th-Z-\߃ \¬-In-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. ]n I-cp-Wm-I-c-≥ Fw.-]n, ]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.-F¬.F, Ip-º-f ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn C-S-s]-´-tXm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-Ip-∂-Xv. 1.85 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ aq-∂v ao-‰¿ ho-Xn-bn-epw A-{X-X-s∂ D-b-c-Øn¬ A-≠¿-]m-tk-Pv \n¿-an-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-IpI-bm-bn-cp-∂p. Ip-º-f ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tN¿-∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw \m-´p-Im-cpsS-bpw tbm-Kw ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n _n A–p¿-d-km-Jv Fw.-F¬.-F. A[y-£-X-h-ln-®p. ]-©m-b-Øv

{]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e, N-{μti-J-c≥ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_‘n-®p.

kp-¶n a-l s^-U-td-j³ tbm-Kw D-∏-f: kp-∂n a-l¬ s^-U-tdj≥ a-t©-iz-cw a-fi-ew tbmKw C-∂v ssh-Io´v \m-en-\v aÆw-Ip-gn e-≠≥ ap-l-Ω-Zv lmPn tImw-]u-≠n¬ tN-cp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. Ip-º-f: ta-J-em kw-bp-‡ Pam-A-Øv Jm-kn ÿm-\m-tcm-lW ]-cn-]m-Sn-bp-sS kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw C∂v \m-en-\v ap-\o-dp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn¬ tN-cp-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ A-dn-bn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-12-08  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-12-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you