Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

JmZn- t_mÀ-Uv Fw-t¹m-bo-kv bq-\n-b³ k-t½f\w I-Æq¿: tIc-f kv-t‰-‰v Jm-Zn t_m¿-Uv Fw-tπm-bo-kv bq-\nb≥ 51mw kwÿm-\ k-tΩf\w G-gn-\p cm-hn-se 10\v t]men-kv skm-ssk-‰n lm-fn¬ a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. kwÿm-\ {]-kn-U‚ v h¿-°-e I-lm¿ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln°pw. kp-am _m-e-Ir-jvW≥, sI kp-tc-{μ≥, hn F \m-cmbW≥, k-Po-hv am-tdmfn, dnPn¬ am-°p‰n, kp-[o-]v sP-bnwkv ]-s¶-Sp-°pw. 12.30\p {]-Xn\n-[n k-tΩf-\w sI ]n \q-dp±o≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. sI.]n.kn.kn. P-\-d¬ sk{I´dn ]n cm-a-Ir-jv-W≥ ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂p \-S-°p-∂ bm-{X-bb-∏v k-tΩf\w F ]n A-_v-Zp-√-°p-´n Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sNøpw. k-°o¿ A-l-Ω-Zv `qt´m A-[y-£-X h-ln-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ bq-\n-b≥ h¿-°n-Mv {]-knU‚ v sI hn Knco-jv-Ip-am¿, U-bv-k¨ tXmakv, ]n ]-fl-\m-`≥, km-ap-h¬ t]m-Øn-\m¬, sI A-\-¥≥ ]s¶-SpØp.

hnhn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn®v tI-c-f tÃ-‰v s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ h-\n-Xm I-Ωn-‰n- I-Æq¿ I-e-IvS-td-‰n-te-°p \-SØn-b am¿®v

∂q-cn¬ \-S-∂ \n¿-`m-Ky-I-c-amb kw-`-hw C-\n-sbm-cp Zp-c-¥-w D-≠m-°-cp-Xv. k-am-[m-\-{i-aß-ƒ-°m-bn ]-cn-{i-an-t°-≠-Xv P-\-ß-tfm-Sp _m-[y-X-bp-≈ G-sXm-cp {]-ÿm-\-Øn-s‚-bpw I-S-a-bm-Wv. {]-tXy-I km-l-Ncy-Øn-em-Wp k-am-[m-\ tbm-K߃ hn-fn-°p-∂-Xv. A-ku-Icy-߃ Pn-√m `-c-W-Iq-S-tØtbm _-‘-s∏-´-h-tc-tbm A-dnbn-°-Ww. Pn-√-bp-sS Np-a-X-ebp-≈ a-{¥n F-∂ \n-e-bn¬ Xs∂ A-\u-]-Nm-cn-I-am-sb-¶nepw A-dn-bn-°m-am-bn-cp-∂p. P-\m-[n-]-Xy kw-hn-[m-\Øn¬ {]-h-¿-Øn-°p-∂ H-cp ]m¿-´n-°pw _-ln-jv-I-c-Ww tbmPn-®-X-√. A-{I-a-kw-`-h-ß-fpam-bn _-‘-s∏-´v B-sc A-d-kv‰v sN-ø-W-sa-∂-Xv \-ap-°v Xo-cpam-\n-°m-\m-hn-√. B tPm-en t]m-en-kn-t‚-Xm-Wv. cm-{„o-b∏m¿-´n-I-fp-sS {]-Nm-c-W t_m¿Up-I-fpw a-‰pw am-t‰-≠ A-hÿ h-∂m¬ _-‘-s∏-´-h-sc A-dn-bn-®v ]-cn-lm-cw D-≠m-bns√-¶n¬ am-{X-ta t]m-en-kv C-S-

Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw I-®qÀ I-e-Iv-S-dm-bn 10\v Np-a-X-e-tbÂ-¡pw

a-e-_mÀ ta-J-em inÂ-¸-ime

IÆq¿: bp-h-Xn-sb ieyw sNbvs - X∂m-tcm-]n®v Hmt´m ss{Uhsd H-cpkw-Lw {Sn-∏v hn-fn-®psIm≠p-t]m-bn a¿-±n®p. sh-≈® - mense C-ka-v m-Cu-en(29)s\-bmWv ]-cn-°p-It- fm-sS F.sI.Pn. B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. B-‰S- ∏ - bn-te-°v {Sn∏v hn-fn-®v a¿-±n-® tijw a - s - ‰m-cp hm-l\ - Ø - n¬ c£-s∏-s´-∂m-Wp ]-cmXn. a-t{I-cnbn-se A-\y-aX - ÿ - b - m-b s]¨Ip-´nsb ieyw sN-bs v- X-∂m-Wv B-tcm-]Ww.

I-Æq¿: kv-{Xo-Iƒ-°pw Ip-´nIƒ-°p-sa-Xn-tc-bp-≈ A-Xn-{Ia-ß ƒ A-h-km-\n-∏n-°m≥ i‡-am-b \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-I, hn-e-°-b-‰-w \n-b-{¥n-°p-I, s]m-Xp-hn-X-c-W k-{º-Zm-bw i‡n-s∏-Sp-Øp-I F-∂o B-hiy-ß-fp-∂-bn-®v tI-c-f tÃ-‰v

I-Æq¿: 220 sI.--hn. A-co-t°m-Sv˛-Hm¿-°m-t´-cn, A-co-t°m-Sv-˛-Im™n-tcm-Sv sse-\p-I-fn¬ A-‰Ip-‰-∏-Wn \-S-°p-∂-Xn-\m¬ \msf cm-hn-se 8 ap-X¬ ssh-Io-´v 5 h-sc D-Ø-c-tI-c-f-Øn¬ `m-KnI-am-bn ssh-Z-yp-Xn \n-b-{¥-Ww G¿s∏-Sp-Øp-sa∂v a-e-∏p-dw {Sm≥-kv-an-j≥ U-]-yq-´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.--

s]≥-j-t\-gv-kv bq-\n-b≥ h-\nXm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ I-e-Iv -‰-td-‰v am¿-®v \-SØn. I-Æq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ]n kp-io-e So-®¿ A-[y-£-X h-ln-®p. ]n ]n tKm-hn-μ≥ am-kv-‰¿,

I-Æq¿: X-fn-∏d - º - ˛-v I - q¿-Kv t_m¿U¿ tdm-Un¬ I-cp-h-©m¬ SuWn-\pw hm-bm-´p-]-d-ºv I-h-e-bv°pw C-Sb - n¬ I-b‰ - w Ip-db - v° - p∂ {]-hr-Øn \-St- Ø-≠X - n-\m¬ 9 ap-X¬ a-s‰m-cp A-dn-bn-∏v D≠mhp-∂X - p-hs - c X-fn-∏d - º - n¬ \n-∂p

B-et- °m-Sv `m-Kt- Ø-°v t]m-hp∂ hm-l-\-߃ hm-bm-´p-]-d-ºv I-he - b - n¬\n-∂p h-et- Øm-´v Xncn-™v sk‚ v tPm-k^ - v kvI - qƒ h-gn I-cp-h© - m-en¬ F-ØW - w. B-et- °m-Sp-\n-∂v X-fn-∏d - º - v `m-Kt- Ø-°v t]m-th-≠ hm-l\ - -

t]m-en-kv-þ-`-c-W-Iq-S \-S-]-Sn kw-i-bm-kv-]-Zw: F-kv.-Un.-]n.-sF.I-Æq¿: \n-c¥ - c - w k-am-[m-\`- w-Kw D-≠m-°p-∂ ]m¿-´n-Is - f-t∏m-epw Pn-√m-Xe - k¿-hI - £ - n tbmK-Øn¬ ]-s¶-Sp-∏n-°p-tºmƒ F-kv.U - n.-]n.-sFsb am-‰n-\n¿-Øp-∂ Pn-√m `-cW - I - q-SØ - n-s‚-bpw t]m-en-kn-s‚-bpw \-S] - S- n kw-ib - m-k] v- Z- a - m-sW∂v F-kv.U - n.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI A-–p¬ P-∫m¿ {]-kvX - m-h\ - b - n¬ A-dn-bn-®p. sIm-e] - m-XI - w \-SØ - p-∂ kn.-]n.-FΩ - pw B¿.F-kv.F - k - pw ]-Xn-hp-t]m-se k-am-[m-\- tbm-Kß-fn¬ ]-¶m-fn-If - m-hp-Ib - m-Wv. ]-ø∂ - q-cn¬ kn.-]n.-Fw. A-{I-aØ - n¬ B¿.F-kv.F - k - v. {]-h¿-ØI - ≥ sIm-√s - ∏-´X - n¬ {]Xn-tj-[n-®p \-SØ - n-b l¿-Øm¬ Zn-\Ø - n¬ ]m-

sI hn Pm-\-In, kn ]n \m-cm-bW≥ \-ºym¿, hn ]n Ir-jv-W s]m-Xp-hmƒ, sI Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. ]n k-tcm-Pn-\n, F≥ hn ]-¶-Pm-£n, h-k-¥-Ipam-cn, hn ]n `m¿-K-hn So-®¿, Fw sI hm-Wn So-®¿, sI am-e-Xn t\-Xr-Xzw \¬-In.

Xr-°-cn-∏q¿: D-Zn-\q¿ K-h: lb¿sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ Ip-´n-Ifp-sS s{]m-P-Iv‰v tZ-io-b _m-eim-k{-v X tIm¨-{K-kn-te-°v Xn-cs™-Sp-°s - ∏-´p. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - c - pØv \-S-∂ kw-ÿm-\ _m-e-imkv{- X tIm¨-{K-kn¬ kvI - q-fn-se H-ºX - mw-¢mkv hn-Zym¿-Yn-\n ]m¿h-Xn c-ho-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-hX - c - n-∏n-® hym-bm-aØ - n-eq-sS ssh-Zyp-Xn F-∂ s{]m-PI - ‰-v mWv t`m-∏m-en¬ \-S° - p-∂ tZ-io-b _m-e-im-kv-{X tIm¨-{K-kn-te°p Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´X - .v kvI - q-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ ssk°nƒ k-hm-cn-bn-eqsS ssh-Zyp-tXm ¿-Pw \n¿-an-°p-∂ kw-hn-[m-\a - mWnXv. kvI - q-fnse F-\¿-Pn ¢-∫n¬ Du¿-P kw-c£ - W - Ø - n-\p-≈- \q-X\ am¿-Kß - s - f °p-dn-®p-≈ N¿-®bn¬\n-∂m-Wv Cu B-ib - w Ip-´n-

\q¿ X-߃-∏o-Sn-Ib - n¬ ]-´m- ∏ - I - e - n¬ t]m-en-kv km-∂n-[y-Øn-em-Wp kw-L-]-cn-hm-cw F-kv.Un.-]n.-sF. Hm-^n-kv X-I¿-ØX - v. C-Øc - ° - m-sc k-am-[m-\t- bm-KØ - n¬ A-Wn-\n-cØ - p-∂X - v A]-lm-ky-am-Wv. \n-ch - [ - n X-hW - Pn-√m I-eI - Sv- sd-bpw a-‰pw k-ao-]n-s®-¶n-epw F-kv.U - n.-]n.-sFsb tbm-KØ - n¬ ]-s¶-Sp-∏n-®n-´n-√. B¿.-Fk - .v F - - n-s‚-bpw _n.-sP.-]n-bp-sS-bpw k-Ω¿-±Ø - n-\v t]m-en-kpw `-cW - I - q-Sh - pw h-gß - pI-bm-W.v k-am-[m-\t- bm-Kß - ƒ {]-lk - \ - a - m-°p∂ C-Øc - w \-S] - S- n-Iƒ P-\w ]p-—t- Øm-sS X≈p-sa-∂pw A-[n-Ir-X¿ \-S] - S- n ]p-\∏ - c - n-tim-[n°-Ws - a-∂pw {]-kX -v m-h\ - b - n¬ hy-‡-am-°n.

߃ I-cp-h-©m¬ P-Mv-j-\n¬\n-∂v C-St- Øm-´p Xn-cn-™v sk ‚ v tPm-k^ - v kvI - qƒ h-gn hm-bm´-p] - d - º - v I-he - b - n¬ F-ØW - s - a∂v I-Æq¿ ]n.-Uª - yp.-Un. tdm-Uvkv Un-hn-j≥ F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.-

tIsk-Sp¯p _-Zn-b-Sp-°: A-\p-a-Xn-bn-√msX _-Zn-b-Sp-° ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-te-°p {]-I-S-\w \-S-Ønb-Xn-\v ]-©m-b-Øv Aw-K-߃ Dƒ-∏-sS 13 _n.-sP.-]n {]-h¿-ØI¿-s°-Xn-tc _-Zn-b-Sp-° t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

FÂ.-Un.-F-^n-sâ F-kv.-]n. Hm-^n-kv amÀ-¨v 11\v I-Æq¿: B-`y-¥c - a - {- ¥n \n-ba - k - `-bn¬ \¬-In-b D-d∏ - v ]m-en-°msX cm-{„o-b∏ - m¿-´n ]m¿-´n {]-h¿Ø-Is - c Kp-≠m \n-ba - Ø - n¬-s∏Sp-Øn \m-Sp-I-S-Øp-∂-Xn-s\-Xntc 11\v F-k.v ] - n. Hm-^n-kn-te-°p am¿-®v \-SØ - p-sa-∂v F¬.-Un.-F^v. t\-Xm-°ƒ A-dn-bn-®p. cm-a-¥-fn-bn-se Un.-ssh.-F^v.s - F. {]-h¿-ØI - ≥ [-\c - m-Pns\ H-cp h¿-j-tØ-°v \m-Sp-I-SØn-. \n-c-h-[n t]¿-°v \m-Sp-I-Sج t\m-´o-kv \¬-In. ap-Jy-a{¥n-s°-Xn-tc I-cn-s¶m-Sn Im-Wn°m-s\-Øn-b B-bn-cw t]¿-s°-

Xn-tc h-[-{i-a-Øn-\v tI-sk-SpØp. D-d∏ - p-Iƒ ]m-en-°m-sX kam-[m-\t- bm-KØ - n¬ ]-s¶-Sp-°n√. a-‰p-≈ Pn-√I - f - n-sem-∂pw ]-Xnhn-√m-Ø co-Xn-bn¬ {]-Nm-c-W t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-°p-∂X - v CS-Xp-]£ - {]-h¿-Ø\ - w Pn-√b - n¬ X-S - s - ∏-Sp-Øm-\m-W.v hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ F¬.-Un.-F^ - v. Pn-√m I¨-ho-\¿ sI ]n k-ltZ-h≥, ]n P-b-cm-P≥, kn c-ho{μ≥, C ]n B¿ th-im-e, sI sI cm-a-N-{μ≥, hn hn Ip-™n°r-jv-W≥, h¿-°n h-´-∏m-d, kt¥m-jv am-hn-e ]-s¶-Sp-Øp.

]-s¦-Sp-¡n-Ã: sF.-F³.-FÂ.-

I-Æq¿: s]m-Xp-{]-h¿-Ø-I¿s°-Xn-tc I-≈-t°-kp-≠m-°n \m-Sp-I-S-Øp-∂-Xv \ym-bo-I-cn°m-\m-hn-s√-∂pw F-cn-Xo-bn¬ F-Æ-sbm-gn-°p-∂ \-S-]-Sn-I-fmFw), hn sI Ip-™n-cm-a≥, hn Wv t]m-en-kv \-SØ - p-∂s - X-∂pw sI Kn-cn-P≥ (tkm-jy-en-Ãv P- sF.-F≥.-F¬. Pn-√m {]-kn-U \-X), sI ]n c-ta-i≥, ap-øw tKm-]n (B¿.--F-kv.] -- n-˛-_n), kn F A-Po¿, kn sI \m-cm-bW≥ (kn.--Fw.--]n.-), Zm-k≥ ]m-e∏n-≈n, ]n Sn _m-_p (sP.--F-kv.-- Im-™ß - m-S:v A-©p en-‰¿ hn-tZF-kv.-), ]-≈n-{]w {]-k-∂≥, i-aZ- y-hp-am-bn ho-´Ω - A-dà - n¬. kn Cw-Xn-bm-kv (sh¬-s^-b¿ s]-cn-b B-et- °m-s´ _m-em-aW - n ]m¿-´n) ]-s¶-Sp-Øp.(45)sb-bm-Wv F-Is v- sk-kv A-d-

‚ v A-Uz. Fw kn lm-jn-apw Pn√m P-\d - ¬ sk-{I-´d - n A-jvd - ^ - v ]q-d-hq-cpw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ Adn-bn-®p. C-Xn-\p ]-cn-lm-cw ImWp-∂-Xp-h-sc k-am-[m-\-tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-°n-s√-∂pw t\Xm-°ƒ hy-‡a - m-°n.

s]-´v \o-°w sN-øp-I-bp-≈q. kam-[m-\-tbm-K-Øn-se Xo-cp-am\-߃ ap-Jy-a-{¥n-sb A-dn-bn°p-sa-∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n. F.-Un.-Fw. H ap-l-Ω-Zv Akvv-ew, Pn-√m t]m-en-kv No-^v cmlp¬ B¿ \m-b¿, hn-hn-[ cm{„o-b-∏m¿-´n-I-sf {]-Xn-\n-[o-Icn-®v sI kp-tc-{μ≥, am¿-´n≥ tPm¿-Pv (tIm¨-{K-kv), sI Fw

kq-∏n, hn-sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-e-hn, C-{_m-lnw-Ip-´n Xn-cph-´q¿, s]-cn-tßmw ap-kv-X-^ (ap-kv-enw eo-Kv), sI c-Rv-Pn-Øv, F ]n Kw-Km-[-c≥ (_n.--sP.--]n.-), h¬-k≥ Xn-√-t¶-cn, hn i-in-[c≥, sI {]-tam-Zv (B¿.--F-kv.F -- kv.-), tPm-bv-kv ]p-Ø≥-]p-c, tPm-bv sIm-∂-°¬, A-Uz. F sP tPm-k-^v(tI-c-fm -tIm¨-˛-

]o-U-\-t¡-kn hn-[n 16\v

X-f-¦-c C-c-«-s¡m-e-t¡-kv: hn-[n \m-sf

hn-Zym-\-K¿: _-‘p-hm-b A©p-h-b- p-Im-cn-sb ]o-Un-∏n® tI-kn-s‚ hn-[n 16\v Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn {]-Jym-]n°pw. Im-™-ßm-Sv sX-cp-h-Øv Izm-t´-gv-kn¬ Xm-a-kn-°p-∂ I¿-Wm-S-I kz-tZ-in am-cp-Xn-bmWv {]-Xn. C-bm-fp-sS k-tlm-Zcn-bp-sS a-I-fp-sS a-I-sf-bmWv I-gn-™ G-{]n¬ 17\p ]o-Un-∏n®-Xv. 23 km-£n-I-fm-Wv tI-knep-≈-Xv. C-Xn¬ 16 t]-sc hn-kvX-cn-®p. s]¨-Ip-´n-bp-sS am-Xmhm-Wv H-∂mw-km-£n. t^m-d≥kn-Iv dn-t]m¿-´pw- tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-. Ip- ´ n- I ƒ- s °- X n- t c- b p- ≈ ssew-Kn-I]o-U\ - \n-ba - w {]m-_ey-Øn¬ h-∂ti-jw kw-ÿm\-Øv B-Zy-am-bn hn-Nm-cW - ]q¿Øn-bm-°n-b tI-km-Wn-Xv. slm[p-c kz-tZ-in-bm-Wv. Xr-®n kz- kvZ- p¿-Kv t]m-en-km-Wv tI-sk-SptZ-in-\n \n-jm-¥n-\n sF.-]n.-F- ØXv. t{]m-kn-Iyq-j-\p th-≠n km-Wv `m-cy. A-Uz. kn jp-°q¿ lm-Pc - m-bn.

tZ-io-b _m-e-im-kv-{X tIm¬-{K-Ên D-Zn-\qÀ l-bÀsk-¡³-U-dnbpsS s{]m-P-Iväpw

bp-h-Xn-sb i-eywsN-bv-sX¶m-tcm-]n-¨v aÀ±\w

D-¯-c-tI-c-f-¯n \m-sf ssh-Z-yp-Xn \n-b-{´-Ww

FÂ.-Un.-F-^v. ho-−pw _-ln-jv-I-cn-¨p; k-am-[m-\-tbm-Kw {]-l-k-\-am-bn

Z£n-tW-´y³ am-t\-Pv-saâv aoäv a¿n-enÂ

hn-Zym-\-K¿: I-e-Iv -S-td-‰n-se Ãm-‰n-Ãn-°¬ A-kn-Ân-s\ Izm-t´-gv-kn¬ A-Xn-{I-an®pI-bdn `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn ]-Ww X-´nb tI-kn-se {]-Xn-sb t]m-en-kv A-dk - ‰-v v sNbvX - p. X-{¥ntI-kn-se {]-Xn-bpw indn-_m-Kn-ep ]p-fn-°q¿ kz-tZ-in-bpam-b A–p¬ k-A- kAZv Zv F-∂ ]p-fn°q¿ k-AZ- m(34) Wv A-dà - n-emb-X.v I-gn-™ \-hw-_¿ A-©n-\p cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. i-_c - n-ae X-{¥n-sb `o-jW - n-s∏-Sp-Øn ]Ww X-´m≥ {i-an-® tI-kn-se {]Xn-bm-Wp C-bm-sf-∂v t]m-en-kv ]d-™p. a-‰p {]-Xn-If - m-b I-Sº - f - bn-se A-–p¬ Pp-ss\-Z,v ap-lΩ - Zv k-AZ- v F-∂n-hs - c t\-cs - Ø Ad-Ãv sN-bX -v n-cp-∂p.

h-\n-X-IÄ I-e-IvS-td-äv amÀ-¨v \-S-¯n

IqÀ-Kv t_mÀ-UÀ tdm-Un K-Xm-K-X\n-b-{´-Ww

I-Æq¿: Pn-√m-X-e k¿-h-I-£n k-am-[m-\-tbm-Kw Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂m-a-Xpw F¬.-Un.-F-^v. _ln-jv-I-cn-®p. B-`y-¥-c-a-{¥n \nb-a-k-`-bn¬ \¬-In-b D-d-∏v ]men-°m-sX Kp-≠m \n-b-a-Øn¬s∏-Sp-Øn {]-h¿-Ø-I-sc \m-SpI-S-Øp-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®mWv tbm-K-Øn¬-\n-∂v C-S-Xp-apI-Æq¿: a-øn¬ sF.Sn.Fw. ∂-Wn hn-´p-\n-∂-Xv. sF.-F≥.Fw._n.F. tIm-f-Pn¬ 9, 10 Xn- F ¬. {]-Xn-\n-[n-I-fpw ]-s¶-Spø-Xn-I-fn¬ Z-£n-tW-¥y≥ am- Øn-√. C-tXm-sS k-am-[m-\-tbmt\-Pv-sa‚ v ao‰v H-tU-jy-kv Kw ho-≠pw {]-l-k-\-am-bn. ]-økw-L-Sn-∏n-°p-sa-∂v tImf-Pv ∂q-¿ s]-cp-º-bn¬ kn.-]n.-Fw. A-[n-Ir-X¿ hm¿-Ømk-tΩ-f{]-h¿-Ø-I-cp-sS sh-t´-‰v B¿.\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 50Hm-fw F-kv.-F-kv. t\-Xm-hv sIm-√-s∏tIm-f-Pp-I-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ ´-Xn-s\ Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K]-s¶-Sp-°pw. s_-Ãv- am-t\P¿, ß-fn¬ A-{I-aw A-c-tß-dn-bn-cp_n-kn\-kv Iznkv, am¿-°‰ - n-Mv ∂p. C-Xn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ sK-bnw, {S-j¿ l≠v, F-®.v B¿. a-{¥n sI kn tPm-k-^n-s‚ kmsK-bnw, Um≥-kv s^-Ãv a¬-kc - - ∂n-[y-Øn-em-Wv C-∂-se I-e-Iv߃ \SØpw. 9\p cm-hn-se 10\v S-td-‰n¬ tbm-Kw tN¿-∂-Xv. sF.Sn.Fw. sk-an-\m¿ lm-fn¬ Pn-√-bn¬ im-iz-X k-am-[mPn√m A-kn. I-eI - S-v ¿ tUm. A- \w \n-e-\n¿-Øm≥ ap-gp-h≥ cmYoem A-_Z-v p√ D-ZL -v mS-\w sN- {„o-b {]-ÿm-\-߃-°pw _møpw. F.sF.kn.Sn.C. U-bd - I - -v [y-X-bp-s≠-∂v a-{¥n ]-d-™p. S¿ {]-^. Ir-jW -v I - p-am¿ ]-s¶-Sp- Pn-√ ho-≠p-sam-cp kw-L¿-jm°pw. ssh-Io-´v 5\p \-S° - p-∂ N- h-ÿ-bn-te-°v \o-ß-cp-Xv. ]-øS-ßn- ¬ Pn√-bn-se {]ap-J hy-hkm-bnI-sf B-Zc - n-°pw. shtè C¥ym ssπ-hp-Uk -v v Fw.Un. ]n sI ap-lΩ-Zv ap-JymXn-Yn-bm-hpw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ ln-d Nm-cn-‰_ - nƒ {S-Ãv sN-b¿-am-≥ sI sI ap-\o¿, sF.Sn.Fw. {]n≥-kn-∏¬ tUm. sI hn ]-hn-{X≥, \n-Xn≥ taml≥, A-_Z-v p¿-dk - mJv, ^-kep¿-dl - a -v m≥ ]-s¶-SpØp. I-Æq¿: ]p-Xn-b I-Æq¿ Pn-√m I-e-Iv-S-dm-bn Fw Pn cm-P-am-WnIyw Cu-am-kw 10\v Np-X-etb¬-°pw. k-¿-th U-b-c-Iv-S-dmbn-cp-∂ cm-P-am-Wn-Iyw ap≥ II-Æq¿: a-Un-¬-ln¬ Nm-cn-‰_nƒ skm-ssk-‰n-bp-sS Io-gn¬ e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬°m¿ U-]yq-t´-j-\n¬ I¿-Wm15, 16 Xn-øX - n-If - n-em-bn ZznZn-\ \q-X\ - ho¬-sN-b¿ hn-Xc-W, D- S-I-bn-te-°v ÿ-ew-am-dn t]m-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp I-Æq-cn-se]-tbm-K in¬-∏im-e tIm-gnØp-∂-Xv. ap-ºv tZ-hn-Ip-fw kt°m-Sv \-SØ - pw. ]-s¶-Sp-°m≥ B-{K-ln-°p-∂h - ¿ \m-ev Zn-hk - - _v I-e-Iv-S-dm-bn-cp-∂p. hn-hm-Z-ß-fp-sS hn-f-`q-an-bmØn\-Iw sI Sn d-km-Jv ]p-Xpb aq-∂m-dn¬ c-≠p-h¿-jw F-Xn∏m-Sn, Hm-^nkv, an-Un¬ ln¬ Nm-cn-‰_ - nƒ skm-ssk-‰n, ^vf - m- cm-fn-I-fp-sS t]m-epw B-Z-c-hv ]n-Sn-®p-]-‰n-b ti-j-am-Wp cm-Pjv πm-k _n¬UnMv, Fw.Fw. am-Wn-Iyw k¿-th U-b-c-Œ-dpA-en tdm-Uv, ]m-fbw, tIm-gnsS Np-a-X-e-tb-s‰-Sp-Ø-Xv. 2008 t°mSv˛2. t^m¨: 9847768616 _m-®p-Im-c-\m-b Cu sF.-F.F-∂ hn-em-kØ - n¬ c-Pn-ÿ F-kp-Im-c≥ X-an-gv-\m-´n-se asN-øW - w. k-∂≤ - kw-LS- \ - Iƒ°pw hy-‡n-Iƒ°pw ]-s¶Sp-°mw. I-Æq¿ Pn√-bn¬ \n-∂p≈-h¿ A-ivd^ - v _w-Km-fn saml√-bpsS 9895841948 \-ºd - n¬ _-‘s - ∏-SWw.

`o-j-Wn-s¸-Sp-¯n ]-WwX-«n-b tIkv: {]-Xn A-d-ÌnÂ

6 Unkw_¿ 2013 sh≈n

]m¿h-Xn c-ho-{μ\pw kwL-hpw Iƒ X-nc-s™-Sp-ØX - v. ssk- sa-∂m-Wv C-hc - p-sS I-s≠-ج. °n-fn¬ L-Sn-∏n-°p-∂ {]-tXy-Iw Po-hn-Xssi-eo tcm-Kß - ƒ X-øm-dm-°p-∂ ssU-\m-tam-bn-eq- sIm-≠v _p-≤n-ap-´p-∂h - ¿-°v ssksS ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Zn-∏n-®v _m-‰- °nƒ hym-bm-aØ - n-eq-sS A-h Hdn Nm¿-Pv sN-bX -v v Km¿-ln-Im-hi - y- cp]-cn-[n h-sc Ip-d-bv°m≥ I-gn߃-°v D-]t- bm-Kn-°m-sa-∂m-Wv bp-sa-∂pw Ip-´n-Iƒ- I-s≠-Øn. s{]m-PI - v‰ - n-eqsS sh-fn-hm-°p-∂- hn-Zym¿-Yn-\n-I-fm-b kn Nm-μnXv. kvI - qƒ sF.Sn em-_n-se G- \n, sI Sn A-\-L, A-]¿-W, F Xm-\pw Iw-]yq-´d - p-Iƒ Cu co-Xn- hn {io-e-b F-∂n-h-cm-Wv {Kq-∏nbn¬ {]-h¿-Øn-∏n-°m≥ I-gn-bp- se a-‰w-K-߃.

Im-k¿-tIm-Uv-: {]-am-Z-am-b X-f¶-c C-c-´-s°m-e-t°-kn-se hn[n \m-sf Pn-√m sk-j≥-kv tImS-Xn {]-Jym-]n-°pw. Jm-knte-\nse _o-^m-Øn-a (59), th-e° - mcn X-an-gv-\m-Sv- kz-tZ-in-\n si¬hn (16) F-∂n-hs - c I-gp-Øv ap-dp°n sIm-e-s∏-Sp-Øn 23.-5 ]-h≥ kz¿-Wm-`c - W - ß - ƒ I-h¿-∂ tIkn-em-Wp P-UvP - v Fw sP i-‡n[-c≥ - hn-[n ]-db - pI. _mw-•q¿ Zfip-]m-fs - Ø Ip-{]-kn-≤ sIme-bm-fn kw-Lmw-K-ß-fm-b sZmÕ-l\ - p-am≥ (40), Zn-∂q¿ tIm-f\n-bn-se sh-¶-tS-i F-∂ N-{μ (32), ap-\n Ir-jv-W F-∂ Ir-jvW (28), ssa-kq¿ Nn-∂-l-≈n _m-e-I-´-bn-se \-√-Xn-Ω F-∂ Xn-Ω (35), sZm-Õl - \ - p-am-s‚ `mcy e-£va - n (32) sh-¶t- S-iv- F-∂ c-ta-iv- Ir-jv-W (22), ap-\n-Ir-jvW-bp-sS `m-cy ]-fl(38), sh-¶t- Sj-bp-sS `m-cy km-hn-{Xn (40) F∂n-hc - m-Wp {]-Xn-Iƒ.1998 s^-{_p-hc - n 27\m-Wv hr≤-sbbpw th-e° - m-cn-sbbpw ho´n¬ a-cn-®\n-e-bn¬ I-s≠-Ønb-Xv. t\-cs - Ø tem-°¬ t]m-enkv A-t\z-j-n-®n-cp-∂ tI-kn¬ Im-cy-am-b Xp-sºm-∂pw e-`n-®n-cp∂n√. ]n-∂o-Sv ss{Iw-{_m-©n-\v ssI-am-dp-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\nS-bn-em-Wv I¿-Wm-SI - b - n¬ Ip-{]kn-≤ I-h¿-®m-˛-sIm-e-]m-X-I kw-Lw A-d-Ãn-em-b-Xv. C-h-sc tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv Imk¿-tIm-s´ sIm-e-]m-X-Iw ]p-d-

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn A-d-Ìn kv‰- v sN-bX -v X - .v Nm-cm-bt°kn-se hm-d‚ v {]-Xn t_-°¬ tIm-´° - p∂n-se K-tW-i(25)s\ F-Is -v skkv kwLw A-dk - ‰-v v sN-bX -v p.

{]-Xn-Isf Imk¿-tIm-Uv tIm-S-Xn-bn¬\n-∂v I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-te°v sIm≠p-t]m-hp-∂p Øp-h∂ - X - v. ]n-∂o-Sv ss{Iw-{_m©v I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mƒ sIm-√-s∏-´ _o^m-Øn-ab - p-sS ho-Sn-s‚ Xm-t°m ¬ ]-cn-kc - Ø - p\n-∂v I-s≠-Øn. tam-„n-® kz¿-Wm-`-c-W-߃ I¿-Wm-SI - [m¿-hm-Un-se Pz-√d - nbn¬\n-∂v I-s≠-Sp-Øn-cp-∂p. ss\-tem¨ I-bdp]-tbm-Kn-®v Igp-Øpap-dp-°n sIm-e-s∏-Sp-Ønsb-∂m-Wp tI-kv. I¿-Wm-S-Ibn¬ \n-c-h-[n tI-kp-I-fn¬ {]Xn-If - m-b C-hs - c hn-Nm-cW - bv° - v

hn-´p-In-´-W-sa-∂ ss{I-w-{_m©n-s‚ A-`y¿-Y-\-sb Xp-S¿-∂v ssl-t°m-S-Xn \n¿-tZ-i-{]-Im-cam-Wv Pn-√m sk-j≥-kv tIm-SX - n- bn¬ F-Øn-®X - v. I-Æq-¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-embn-cp-∂p {]-Xn-Iƒ. \-hw-_¿ 30\-Iw tI-kn-s‚ hn-Nm-c-W ]q¿-Øn-bm-°-W-sa-∂pw sslt°m-S-Xn \n¿-tZ-in-®n-cp-∂p. sIm-√-s∏-´ _o-^m-Øn-a-bp-sS _-‘p-°f - S- ° - w 52 t]¿ km-£nI-fm-Wv. C-Xn¬ 22 t]-sc hn-kX v- -

cn-®p. A-tX-k-a-bw hr-≤-sbbpw th-e-°m-cn-sb-bpw sIm-es∏-Sp-Øm≥ D-]-tbm-Kn-® ss\tem¨ I-b¿ tIm-SX - n-bn¬ lmP-cm-°m-Ø-Xm-Wv ho-gv-N-bm-bn Nq-≠n-°m-Wn-°-s∏-Sp-∂p-≠v. I¿-Wm-SI - b - n¬ \m-ev h-[i - n-£I-f-S-°-ap-≈ tI-kn-se {]-Xn-Ifm-Wv Z-fip-]m-fn- kw-Lw. t{]mkn-Iyq-j-\p th-≠n A-Uz. kn jp-°q-dpw {]-Xn-`m-K-Øn-\p th≠n sI Kn-co-jv dm-hp, c-hn-i¶ - ¿ s]¿-f F-∂n-hcpw lm-Pc - m-bn.

aÀ±\w; I-−-ÎÀ A-d-ÌnÂ

B-dpt]À-s¡-Xn-tc tI-kv

Im-™ß - m-Sv: kz-Im-cy_-kv ss{U-hs - d C-cp-ºv h-Sn-sIm-≠v Xe-bv° - S- n-®p ]-cn-t°¬-∏n-® tIkn¬ sI.F-kv.B¿.Sn.kn. I≠-ISv- ¿ - A-dà - n¬. sIm-∂° - m-Sv sN-ep-º-t°m-s´ hn _n-Pp-(36) hn-s\-bm-Wv sh-≈-cn-°p-≠v t]m-en-kv A-dà - v sN-bX -v X - .v tImS-Xn dn-am‚ v sN-bX -v p.

Im-™-ßm-Sv: bp-hm-hn-s\ Im¿ X-S-™p\n¿-Øn A-{I-an°p-I-bpw hm-l-\w X-I¿-°p-Ibpw sN-bv-sX-∂ ]-cm-Xn-bn¬ tIm-S-Xn \n¿-tZi-{]-Im-cw Bdpt]¿-s°-Xntc t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. tN-‰p-Ip-≠n-se P∫m-dn-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S]Sn. I-√q-cm-hn-bn-se k-hm-Zv

sIm-∂° - m-Sv˛sIm-´n-bq¿ dq-´ntem-Sp-∂ kz-Im-cy _-kv ss{U-hdm-bn-cp-∂ sIm-∂° - m-Sv h-be - n-se tSm-_n-bp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S]Sn. I-gn-™ c-≠n-\v cm-{Xn kplr-Øp-°t- fm-sSm-∏w \m-´n-te-°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ tSm-_n-sb _n-Pp C-cp-ºv h-Sn-sIm-≠v A-Sn-®p]-cn-t°¬-∏n-°p-I-bm-bn-cp∂p.

(25), dw-jo-Zv (24), i-^o-Jv (25), C-kv-lm-Jv (23) F-∂n-h¿-°pw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ c-≠v t]¿°p-w FXn-tc-bmWp tI-kv. \hw-_¿ 13-\v I-√q-cm-hn-bn¬ P∫m¿ Hm-Sn-®pt]m-hp-I-bm-bn-cp∂ Im¿ X-S-™p\n¿-Øn a¿-±n°p-I-bpw hml\w X-I¿-°p-Ibp-am-bn-cp-∂p.

`qc-ln-X-cnÃm-¯ I-®qÀ PnÃm {]-Jym-]-\w: h-©-\-bv-s¡-Xn-tc sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡mc-\p aÀ±\w B-Zn-hm-kn-IÄ {]-t£m-`-¯n-te¡v I-Æq¿: cm-Py-sØ `q-cl - n-Xc - n√mØ B-Zy Pn√-bm-bn I-Æq-cns\ {]Jym-]n-®X - p h-gn tI-{μ˛kw ÿm\ k¿-°m-cp-Iƒ \-SØn-b h-©\ - bvs - °-Xn-tc B-Zn-hm-kn-Iƒ {]t£m-`Ø - n-te°v. Pn√-bn¬ 2005 apX¬ `q-an-°v th-≠n At]-£ \¬In Im-Øn-cn-°p-∂ 5000tesd B-Znhm-kn Ip-Spw-_ß - ƒ `-qa- n e-`n-°mXn-cn-s°bmWv `q-cl - n-Xc - n√m-Ø Pn√-bm-bn {]-Jym-]n-®v F-°m-etØ°pw B-Zn-hm-kn-Iƒ-°v `q-an \n-tj-[n-®v {]-Jym]-\w \-SØ - n-bsX∂pw C-Xn-s\-Xn-tc tem-I a-\pjym-hI - m-i Zn-\a- mb 10\v I-eI - S-v t- d‰v ]-Sn-°¬ B-Zn-hm-kn tKm-{X-P\ - k-`bpw B-Zn-hm-kn Z-en-Xv ap-t∂-‰

k-an-Xnbpw Iq-´ D-]hm-k ka-cw \-SØ - p-sa∂pw B-Zn-hm-kn Z-en-Xv ap-t∂-‰ k-an-Xn {]-knU‚ v {io-cma≥ sIm-tøm≥ ]-d™ p. Bd-fw ^m-anepw B-et- °m-Sv F-ktv- ‰-‰n-ep-am-bn I-gn-™ F´ph¿-jam-bn ]-´b - a - n√m-sX Xm-akn-°p-∂ 300tesd Ip-Spw-_ß - ƒ°v H-tc-°¿ ho-Xw `q-an ]Xn®p\¬-Im≥ 2011 Pq¨ 13\v ]pd-Øn-d°n-b k¿-°m¿ D-Øc - hpw ssl-t°mS-Xn \n¿-tZ-ihpw Pn √m `-cW - I - q-Sw A-hK - W - n-°p-Ibm-W.v 1980\p tijw am-dnam-dn `cn-® k¿-°m-cp-Iƒ a¬-kc - n-®v \SØn-b ]-´b - t- a-fb - n-eq-sS hn-XcWw sNbvX - 25000 ]´-bw e-`n-®-

h¿-°v \m-fn-Xph-sc `q-an A-f∂ - p Xn-cn-®v \¬-In-bn-´n√. ]-´b - t- a-fb - neq-sS hn-Xc-Ww sNbvX - `q-an-bnte-sdbpw `q-am-^n-bI - fpw sN¶¬ J-\\ - am-^n-bI - fpw d-h\ - yq A-[n-Ir-Xc - p-sS H-Øm-it- bm-sS ssIh-iwh-®p h-cn-Ib - mWv. C-Xn\p]pd-sa H-tc k¿-th \-ºd - n¬ Dƒ-s∏-´ `q-an ]-eX-hW - ]-´b - t- af-If - n¬ hn-Xc-Ww sN-bX v- v `q-clnX-sc h-©n-°p-Ib - mWv. `q-cl - n-Xc - n√m-Ø tIc-fw {]Jym-]n-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - mbn 2,42,698 Ip-Spw-_ß - ƒ-°v aq-∂v sk‚ v `q-an hn-Xc-Ww \-SØ - p-Ihgn C-\n B¿-°pw `q-an-°p th-≠n B-hiyw D-∂b - n-°m-\m-hm-Ø

A-hÿ - b - m-Wp-≈Xv. c≠mw bp.]n.F k¿-°m¿ tZio-b `q-]c - njv°c - W - _n√v ]p-dØ - n-d° - n-bt∏mƒ ho-Sv h-b° -v m≥ 10 ap-X¬ 15 sk‚pw Im¿jn-Im-hi - y-Øn-\v Hcp sl-ISv ¿ `q-anbpw \n¿-tZ-in-°ptºmƒ tI-cf - Ø - n¬ `q-hn-Xc-Ww aq-∂p-sk‚n¬ ]-cn-an-Xs - ∏-Sp-Ønbn-cn-°p-Ib - mWv. CXph-gn lm-cnk¨ a-eb - m-fw, Sm-‰ Xp-Sßnb IpØ-IIƒ A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn ssI h-iw h-b° -v p-∂ H-cpe-£w- G-°dn¬]-cw `q-anbpw h-epXpw sN-dpXpam-b kz-Im-cy-tXm-´w D-Sa - I ƒ°pw ]-Xn-\mbn-c°-W° - n-\v G°¿ an-®`q-an-bpw d-h\yq `q-an bpw ]p-\¿]m-´Ø - n\pw ap-dn-®v hn¬-∏-

\-bn-eq-sSbpw h≥ A-gn-aX - n-bmWv e-£y-an-Sp-∂Xv. `q-cl - n-Xc- n√m-Ø tIc-fw ]-≤X - nbn¬ aq-∂psk‚ v `q-an-°v At]-£ \¬-Im-Øh - cpw t\c-tØ A-t]£n-®v`q-an e-`n-°m-Øh - cpw ]´-bw e`n-®n´pw `q-an Af-∂p In-´m-Øh - c- pw Dƒ-s∏-sS-bp-≈hsc h-©n-°p-∂ k¿-°m¿ \-S]-Sn ]p-\∏cn-tim-[n-°W-w. Bd-fw ^m-anepw B-et- °m-Sv F-kt- v ‰-‰nepw ]-´b - a- n√m-sX Xm-ak - n°p-∂ B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_ß - ƒ-°v A-Sn-b¥ - c - a- m-bn ]´-bw \¬-IW - sa∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏´p. hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ]n sI I-cp-Wm-Ic≥, sI k-Xoi≥, sI ssjPp, sI tKm-]m-e≥ ]-s¶-SpØp.

I-Æq¿: B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xn{I-an-®p I-b-dm≥ {i-an-®-Xv X-S™ sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c\p a¿-±-\w. X-fm-∏n-se F.-sI.Pn. B-ip-]-{Xn-bn-se sk-Iyq-cn‰n Po-h-\-°m-c-\m-b Kn-co-jn (42)\m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-bmƒ B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tXSn-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® 1.30Hm-sS-bm-Wp kw-`-hw. hm¿Un¬ Nn-In¬-k-bn-ep-≈ tcm-Knsb Im-W-W-sa-∂v ]-d-s™-¶nepw sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-¿ kΩ-Xn-®n-√. C-tXm-sS C-cp-h-cpw X-Ωn¬ hm-t°-‰-hpw ]n-Sn-h-enbp-ap-≠m-bn. C-Xn-\n-sS-bm-Wv Kn-co-jn-\v X-e-bv-°-Sn-tb-‰-Xv. hn-h-c-a-dn-™v t]m-en-kv FØp-tºm-tg-°pw kw-Lw c-£s∏-´p. C-h-cp-tS-sX-∂p kw-i-bn°p-∂ sI.-F¬.-13.-F.-F.-5298,

sI.-F¬.-13.-F.-F.-2265 ss_-°pI-ƒ t]m-en-kv I-k‰ v- U - n-bn-se-SpØn-´p-≠v. B-ip-]{- Xn ]n.-B¿.-Hbp-sS ]-cm-Xn-bn¬ Su¨ t]m-enkv B-dv t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-SpØv A-t\z-jW - w Xp-Sß - n.-


{]mtZ-inIw

6 Un-kw-_¿ 2013 sh≈n

Im-k¿-tIm-Uv : A-co-t°m-Sv-˛Hm¿-°m-t´-cn, A-co-t°m-Sv-˛-Im™n-tcm-Sv 220 sI.-hn. ssh-ZypXn-sse-\n¬ A-‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ \-S-Øp-∂-Xn-\m¬ \m-sf cm-hnse F-´v ap-X¬ A-©v h-sc DØ-c tI-c-f-Øn¬ `m-Kn-I-am-bn ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa-∂v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn

„Ip-‰n-t°m¬ `-P-\-a-μn-cw; hm¿-jn-Im-tLm-jw-˛4.-00.

Adnbn-¸pIÄ

Pn-Ãm hn-I-k-\k-an-Xn tbm-Kw \m-sf

{In-¡-äv Sow sk-e-Ivj-³ 8\v

A-_p-Z-_n˛Imk¿-tIm-Uv Pn√m sI.Fw.kn.kn-. Ip-∂pwssI Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v \¬-Ip∂ [-\-k-lm-bw ap-kvenw eo-Kv Pn√m {]-knU‚ v sN¿°-fw A-–p√ ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃-°v ssI-am-dp-∂p

kzo-I-c-Ww C-¶v

hn-Zym-\-K¿: kn-hn¬ tÃ-j-\nse X-I-cm-dn-em-b ip-≤-P-e hnX-c-Ww ]p-\-ÿm-]n-°m≥ ASn-b-¥n-c \-S-]-Sn th-W-sa-∂v tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ {_m-©v tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.

hn-I-emw-K-Zn-\w Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√m eo-K¬ k¿-ho-kv A-tXm-dn-‰n, ssN¬Uv sse≥ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-KXn kv-s]-jy¬ kv-Iq-fn¬ A¥¿-tZ-io-b hn-I-emw-K-Zn-\w B-N-cn-®p. A-Uo. ap≥-kn-^v Fw F-kv tam-l-\-N-{μ≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Zn-t\-i sImS-s¶ A-[y-£-X-h-ln-®p. \oXo-jv Fw tPm¿-Pv, sI c-Xv-\-ame, D-Z-b-Ip-am¿, A-Uz. cm-a-Irjv-W I-√q-cm-b, ]-flm-h-Xn kwkm-cn-®p.

_m-_-cn Zn-\w: Pn-Ã-bnÂI-\-¯ kp-c-£ Im-k¿-tIm-Uv: _m-_-cn Zn-\am-b C-∂v Pn-√-bn¬ t]menkv I-\-Ø kp-c-£-sbm-cp°n. A-\n-„ kw-`-h-߃ D≠m-Im-Xn-cn-°m≥ {]-iv-\_m-[n-X {]-tZ-i-ß-fn¬ t]menkv tdm-¥v Np-‰pw. ÿn-cw {]-iv-\-߃ D-≠m-hp-∂ ÿß-fn-se-√mw t]m-en-kv ]n-°‰vv t]m-kv-‰v G¿-s∏-Sp-Øpw. e-Lp-te-J-Iƒ hn-X-cWw sN-øp-I-tbm ]-S-°w s]m-´n-®v B-Àm-Zw {]-I-Sn-∏n°p-I-tbm sN-ø-cp-sX-∂v \n¿tZ-in-®n-´p-≠v. A-Ø-cw kw-`h-߃ B-h¿-Øn-®m¬ Pmay-an-√m h-Ip-∏v {]-Im-cw tIsk-Sp-°m≥ \n¿-tZ-iw \¬In-bn-´p-≠v.hm-l-\-߃-°v t\-sc Is√-dp-≠m-hp-∂-Xv ]-Xn-hm-bXn-\m¬ aw-K-em-]p-cw-˛-Imk¿-tIm-Uv dq-´n¬ _- p-Iƒ°v t]m-en-kv kw-c-£-Ww G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ D∂-X t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿ tbm-Kw tN¿-∂v ÿn-Xn-K-XnIƒ hn-e-bn-cp-Øn.

Øv X-e-Øn¬ Ir-jn Hm-^n-k ¿-am-cpw Ir-jn-`-h≥ D-tZym-Kÿ-cp-am-Wv \n¿-h-l-Ww \-SØp-∂-Xv. ]-≤-Xn-bp-sS hn-P-bØn-\m-bn aq-∂v ^o¬-Uv A-knÂp-am-sc-bpw c-≠v Um-‰m F ≥-{Sn Hm-]-td-‰¿-am-sc-bpw \n-ban-®n-´p-≠v. k-aq-l-Øn-se F-√m hn-`mKw P-\-߃-°pw Kp-W-ta-∑-bp≈ ]-®-°-dn D¬-∏m-Z-\-Øn-\pw ]-®-°-dn Ir-jn hym-]n-∏n-°p∂-Xn-\pw th-≠n-bm-Wv ]-≤-Xn. Pn-√-bn-se F¬.]n. ap-X¬ lb¿ sk-°≥-U-dn X-ew h-sc apgp-h≥ hn-Zym¿-Yn-I-fpw ho-´p-hf-∏n¬ ]-®-°-dn Ir-jn-sN-øp-

∂-Xn-\v 1,94,700 ]-®-°-dn hn-Øv ]m-°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bvXp. Ir-jn-h-Ip-∏v ÿm-]-\-am-b kw-ÿm-\ hn-Øv hn-I-k-\ AtXm-dn-‰n-bm-Wv hn-Øv ]m-°-‰pIƒ hn-X-c-Ww-sN-bv-X-Xv. Iq-Sm-sX ho-´-Ω-am¿-°m-bn Ir-jn-`-h≥ ap-tJ-\ 35,700 hnØp-]m-°-‰p-I-fpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. C-Xn-\v 46.8 e-£w cq] sN-e-h-gn-®p. 100 hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬ ]-Øv sk‚n ¬ Ip-d-bm-Ø ]-®-°-dn tXm-´ßƒ ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v kvIqƒ t\-Nz¿- ¢-∫v, Im¿-jn-I ¢∫v F-∂n-h cq-]o-I-cn-°p-∂-Xn\v \m-ev e-£w cq-]-bpw Cu ¢-

sX-§p-I-b-ä ]-cn-io-e-\-¯n-\v hn-ZymÀ-Yn-\n-I-sf-¯n Xr-°-cn-∏q¿: sX-ßv I-b-‰ ]-co-io-e-\-Øn-\v ssI-t°m-´p-I-S-hv shm-t°-j-W¬ l-b¿-sk°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-\n-I-fpw. C-∂-se ]nen-t°m-Sv Im¿-jo-I k¿-h-I-em-im-e {]m-tZ-in-I K-th-j-W tI-{μ-Øn¬ \-S-∂ ]-cn-io-e-\-Øn\m-Wv shm-t°-j-W¬ A-{Kn-Iƒ-®¿ hn-`m-KØn-se s]¨-Ip-´n-I-f-S-°-ap-≈ 25 Ip-´n-Iƒ FØn-b-Xv. Hm¨ tPm-_v s{S-bn-\n-Mn-s‚ `m-K-am-bm-Wv Ip-´n-I-sf sX-ßv I-b-‰w ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. am-{X-a√ Xn-b-dn-°v ]p-d-ta {]m-Œn-°-en-s‚ `m-Kw Iq-Snbm-Wv ]-cn-io-e-\w. c-≠p X-h-W I-b-dn-b-tXmsS Ip-´n-Iƒ sX-ßv I-b-‰w kzm-b-Ø-am-°n-sb∂v K-th-j-W tI-{μ-Øn-se ]-cn-io-e-I ]p-jv-] ]-d-™p. {]n≥-kn-∏¬ C≥ Nm¿-Pv Fw A-–p¬ d-jo-Zv, A-[ym-]-I-cm-b _n-Pp-{]-tam-Zv, ]n jo-\, ssd-lm-\-Øv F-∂n-h¿ t\-Xr-Xzw \¬-In.

]n-en-t°m-Sv Im¿-jnI k¿-h-I-em-im-e {]m-tZ-in-I K-th-j-W tI-{μ-Øn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v kw-L-Sn-∏n-® sX-ßp-I-b-‰ ]-cn-ioe\w

F H hÀ-Ko-kn-\pw Zo-] s]-cq-dn-\pw A-hmÀ-Uv Xr-°-cn-∏q¿: A-Im-e-Øn¬ hn-S-]-d-™ ]n-en-t°m-Sv F®n-s°m-Δ-en-se ]n {io-PnØn-s‚ kv-a-c-W-bv-°m-bn Smkv-Iv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m ¿-Sv-kv ¢-∫v F-®n-s°m-Δ¬ G¿-s∏-Sp-Øn-b A-hm¿-Un-\v F H h¿-Ko-kv-, Zo-] s]-cq¿ F∂n-h¿ A¿-l-cm-bn. Po-h-Im-cp-Wy {]-h¿-Ø-\ß-fn-se {i-t≤-b-am-b C-Ss]-S-ep-I-fm-Wv- C-cp-h-sc-bpw A-hm¿-Un-\v A¿-l-am-°n-bXv. kn.]n.kn.B¿.sF-bn¬ sS-Iv-\n-°¬ A-kn-Â v BWv h¿-Ko-kv-. ]p-√q¿ a-lm-fl _-Uv-kv kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-em-Wv- Zo]. F-´n-\v D-®-bv-°v c-≠n-\v G-

Zo-] s]-cq¿, F H h¿-Ko-kv ®n-°p-f-ß-c l-cn-{]-km-Zw HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ A-\p-kv-a-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ h-®v A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-°psa-∂v kw-Lm-S-I¿ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-

kn- U ‚ v F hn c- a Wn D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. h- ’ ≥ ]n- e nt°m- S v A- \ p- k v - a - c W {]- ` m- j - W - h pw, N-t¥-c F-kv. sF ]n B¿ a-t\m-Pv- apJy- { ]- ` m- j - W - h pw \-S-Øpw. tUm: ap- l - Ω - Z v A- j o¬ Im- j v hnX- c - W w \n¿- h - l n- ° pw. am[y-a {]-h¿-Ø-I≥ ]n ]n en_o-jv Ip-am-dn-s\ A-\p-tamZn-°pw.Sn hn kp-\n¬, kn Pb- c m- P ≥, ]n hn {]n- t b- j v , ]n hn \m- c m- b - W ≥ kw- _ ‘n-®p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

A-Sp-°-Øv-_-b¬ K-h. ^n-j-do-kv bp.]n. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ "ap-tº ]-d°mw' hn-Zym-e-b im-‡oI-c-W ]-cn-]m-Sn F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

sI.-F-kv.-BÀ-.-Sn.-kn. kÀ-ho-kv \nÀ-¯n-hbv-¡psa¶v Im-k¿-tIm-Uv: aw-K-em-]p-cw-˛Im-k¿-tIm-Uv dq-´n¬ sI.-Fkv.-B¿-.-Sn.-kn. _- p-Iƒ-°v t\-sc I-t√-dv \-S-∂ kw-`-h-Øn ¬ {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-bn-s√-

Im-k¿-tIm-Uv: B-bn-c-Øn-e[n-Iw Po-h-\-°m¿ tPm-en-sNøp-∂ kn-hn¬ kv-t‰-j-\n¬ \mev Zn-h-k-am-bn ip-≤-P-e hn-X-cW-an-√. C-tXm-sS- Po-h-\-°m¿ Zp-cn-X-Øn-em-bn. {]m-Y-an-I Bh-iy-Øn-t\m Ip-Sn-°m-t\m sh≈-an-√m-sX-bm-Wv Pn-h-\-°m¿ Zp-cn-X-Øn-em-b-Xv. Ip-Sn-sh-≈-hn-X-c-W-Øn-\p≈ sa-bn≥ ss]-∏v s]m-´n-b-XmWv sh-≈w ap-S-ßm≥ Im-c-Wam-b-Xv. kn-hn¬ tÃ-j≥ \n¿am-W k-a-b-Øv ÿm-]n-®-XmWv Cu ss]-∏p-I-sf-√mw. A-XpsIm-≠v X-s∂ C-Xn-s‚ X-Icm¿ I-≠p-]n-Sn-°m≥ G-sd _p≤n-ap-´p-I-bm-Wv. C-tXm-sS knhn¬ tÃ-j-\n-se F tªm-°v ap-X¬ F-^v tªm-°v h-sc-bp-

]-¨-¡-dn hn-I-k-\-¯n-\v 2.9 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn-IÄ

Im-k¿-tIm-Uv: 22 h-b-kn-\v Xm-sg-bp-≈-h-cp-sS Pn-√m {In°-‰v So-an-te-°p-≈ sk-eIvj≥ {S-b¬ F-´n-\v \m-b-∑m¿aq-e Pn-√m tIm-®n-Mv sk‚-dn¬ \-S-°pw. Xm¬-∏cy-ap-≈-h¿ hb- sX-fn-bn-°p-∂ H-dn-Pn-\¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-w {In-°-‰v ssh-‰v-kv jq-kpw In-‰p-am-bn cmhn-se H-º-X-n-\v t]-cv c-Pn-ÿ Im-k¿-tIm-Uv : k-a-{K ]-®-°sN-ø-W-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn- dn Ir-jn hn-I-k-\-Øn-\m-bn 2.90 tIm-Snbp-sS ]-≤-Xn \-S-∏mbn-®p. °p-∂p. I¿-j-I¿, hn-Zym¿-Yn-I ƒ, ho-´-Ω-am¿, I¿-j-I Iq-´m-bvXr-°-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ ko-\n- a-Iƒ, hn-hn-[ s]m-Xp-ta-J-e, b¿ ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-am-cm- kz-Im-cy ta-J-em ÿm-]-\-ß b Pn-√m So-an-\v C-∂v Xr-°-cn- ƒ F-∂n-h-sb Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm∏q¿ ]-©m-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz- Wv Ir-jn, hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏pØn¬ ]u-c-kzo-I-c-Ww \¬- I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-≤-Xn Ipw. ssh-Io-´v aq-∂n-\v Xr-°-cn- \-S-∏m-°p-∂-Xv. Pn-√m-X-e-Øn¬ {]n≥-kn∏q¿ K-h. shm-t°-j-W¬ lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \ ∏¬- Ir-jn-Hm-^n-k-dpw Ir-jn ¬-Ip-∂ kzo-I-c-W tbm-Kw sI sU-]yq-´n U-b-d-Œ-dpw \-S-ØnIp-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv- ∏n-\v ta¬-t\m-´w h-ln-°pw. Lm-S-\w sN-øpw. ]-©m-b-Øv tªm-°v X-e-Øn¬ Ir-jn A{]-kn-U‚ v F Pn kn _-jo¿ kn. U-b-d-Œ¿-am-cpw ]-©m-bA-[y-£-X-h-ln-°pw.

\-S-]-Sn th-Ww-

3

kn-hn tÌ-j-\n \m-emw Zn-h-k-hpw sh-Å-an-Ã; Po-h-\-¡mÀ Zp-cn-X-¯nÂ

\msf ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw

Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ am-ksØ Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 11\vv Ie-Iv-S-td-‰v an-\n tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ tN-cp-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.-

kannur/kSD

¶n¬ k¿-ho-kv \n¿-Øn-h-bv°psa- ∂ v s I.- F - k v . - B ¿.- S n.- k n. Fw-πm-bo-kv A-tkm-kn-tb-j ≥ (kn.-sF.-Sn.-bp) bq-\n-‰v tbmKw A-dn-bn-®p.

]n Ip-™n-cm-a≥ A-[y-£X h-ln-®p. sI K-tW-i≥, ]n Ip-™n-°-Æ≥, sI Ip-™ncm-a≥, ]n hn c-Xo-i≥ kw-kmcn-®p.-

Xr-°-cn-∏q¿: H-f-h-d {K-Ÿm-eb-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ e-lcn hn-cp-≤-t_m-[-h¬-°-c-W ¢m- pw Ip-´n-Iƒ-°m-bn hm-b\m a-¬k-c-hpw \-S-Øn. tªm°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw sI I-cpWm-I-c≥ ta-kv-{Xn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn hn hn-P-b≥ am-ÿ A-[y-£-X-h-ln-®p. dn-´. F.-C.H. sI hn cm-L-h≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. ]-©m-b-Øv Aw-Kw sI I-Æ≥, Fw \m-cm-bW≥, hn X-ºm≥, kn Zm-tam-Zc≥ kw-km-cn-®p. {K-Ÿm-e-bw \-S-Øn-b a-lmflm-hn-s\ A-dn-bm≥ Pn-√m-X-e Izn-kv a-¬k-c-Øn-se hn-P-bnIƒ-°v ]n th-Wp-tKm-]m-e≥ Im-jv A-hm¿-Up-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-Xp. tI-c-tfm¬-k-hw Pn-√m a¬-k-c-Øn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Ko-Xm c-ta-ins‚ I-Ym-{]-kw-K-hpw H-f-h-d kz-tZ-in-I-fm-b A-`n-em-jv, A`n-Pn-Øv F-∂n-h¿ \n¿-an-® e-lcn-hn-cp-≤ tUm-Iyp-sa‚-dn {]-Z¿i-\-hpw D-≠m-bn-cp-∂p.

∫p-Iƒ-°v [-\-k-lm-b-am-bn Hcp e-£w cq-] ho-X-hpw \¬-Inh-cp-∂p-≠v. kv-Iqƒ ]-®-°-dn tXm-´-Øn ¬ B-h-iym-\p- k - c - W w P- e tk-N-\w H-cp-°p-∂-Xn-\v H-∂c e-£w cq-]-bpw A-\p-h-Zn-®n´p-≠v. \-K-c-k-`-I-fn¬ -sS-d-kv ]- ® - ° - d n hym- ] n- ∏ n- ° p- ∂ - X n\m-bn B-bn-cw bq-\n-‰p-Iƒ-°v 15 e-£w cq-]-bp-sS ]-≤-Xn \S-∏m-°p-∂p-≠v. Pn- √ - b n¬ ]- Ø v ]- ® - ° - d n ¢- Ã - d p- I - s f G- t Im- ] n- ∏ n- ® v A- ] - I v - k v ¢- Ã ¿ cq- ] o- I - c n- ® v I¿- j - I ¿- ° v hn- Ø v k- _ v - k nUn, ]- ® - ° - d n D¬- ∏ - ∂ - ß - f p-

sS- hn-]-W-\w, N-c-°v I-S-Øv k- _ v - k n- U n F- ∂ n- h \¬- I m\pw ]-≤-Xn-bp-≠v. ]-≤-Xn-bp-sS hn-i-Z-hn-h-c߃ A-Xm-Xv {]-tZ-i-sØ Irjn-`-h-\p-I-fn¬ e-`n-°pw. Iq-SmsX Im-™-ßm-Sv, \o-te-iz-cw, Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-k-`-I-fn¬ ap≥ h¿-j-ß-fn¬ t{Km-_m-Kv Ir-jn sN-bv-X I¿-j-I¿-°v XpS¿ Ir-jn-°m-bn ]-®-°-dn ssXIƒ ku-P-\y-am-bn e-`n-°p-∂Xn-\v _-‘-s∏-´ Ir-jn-`-h-\p-Ifn¬ A-t]-£ k-a¿-∏n-t°-≠Xm-sW-∂v Ir-jn sU-]yq-´n Ub-d-Œ¿ A-dn-bn-®p. t^m¨: 9447638726.-

K-h. d-Ìv lu-kv `-£-Ww: Npa-Xe Ip-Spw-_-{io¡v

≈ sh-≈w hn-X-c-W-am-Wv X-S -s∏-´-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw Pn√m `-c-W-Iq-S-Øn-s‚ \n¿-tZ-i{]-Im-cw A-Kv-\n-i-a-\-tk-\ sh≈-sa-Øn-®n-cp-∂p. Cu sh-≈w sa-bn≥ Sm-¶n¬ \n-d-®v a-Wn-°q-dp-Iƒ-°p-≈n¬ A-Xv Xo¿-∂-Xm-bn Po-h-\-°m¿ ]-d-™p. C-tXm-sS Cu {i-a-hpw ]- c m- P - b - s ∏- ´ n- c n- ° p- I - b m- W v . s]m-Xp-a-cm-a-Øv hn-`m-Kw aq-∂pZn-h-k-am-bn X-I-cm¿ ]-cn-l-cn°m≥ ]-cn-{i-an-°p-∂p-s≠-¶nepw s]m-´n-b ss]-∏v I-s≠Øm-\m-bn-√. C-\n ]p-Xn-b ss]-∏p-Iƒ ÿm-]n-t°-≠n h-cp-sa-∂m-Wv C-h¿ ]-d-bp-∂-Xv. C-∂-se aq∂v a-Wn-tbm-sS ^-b¿-t^m-gvkn-s\ D-]-tbm-Kn-®v sh-≈w Sm-

¶n¬ \n-d-®n-´p-≠v. sh-≈-an-√mØ-Xn-\m¬ iu-Nym-b-߃ \mdp-I-bm-Wv.

hmÀ-jn-Im-tLm-jw \m-sf Im-k¿-tIm-Uv : s]-cn-b P-hl¿ \-thm-Z-b hn-Zym-e-b-Øns‚ C-cp-]-Øn G-gm-a-Xv hm¿-jnIm-tLm-j-hpw \m-j-W¬ seh¬ sa-dn-‰v k¿-´n-^n-°-‰v hn-Xc-W-hpw \m-sf 3.-30\v hn-Zym-e-b Fw.-]n lm-fn¬ kw-L-Sn-∏n°pw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y-£-X hln-°pw. ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® ss^≥-B-Sv-kv dq-an-s‚ D-Zv-LmS-\w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F ¬.-F. \n¿-h-ln-°pw.-

Npcp¡¯nÂ

kn-‰n-tKmƒ-Uv Pz√-dn-bp-sS I¿-Wm-S-I ]p-Øq¿ tjm-dpw sI F-kv B-‰-t°m-b X-߃ Ip-tºm¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-w: k-kv-s]³Uv sN-bv-X-bm-sf {]-kn-Uâm-¡n

Im-™-ßm-Sv: Pn-√-bn-se k-ssπ Hm-^n-k¿-am-cn¬ \n-∂p ]-W-]n-cn-hv \-S-Øn-sb-∂ B-tcm-]-W-sØ Xp-S¿-∂v a-{¥n A-\p-]v tP-°-_v C-S-s]-´v k-kv-s]≥Uv sN-bv-X tI-c-fm tIm¨-{K-kv (tP-°-_v) Pn-√m I-Ωn-‰n-bn-se sk-{I-´-dn-bmbn-cp-∂ F-{_m-lmw tXm-W-°-c-sb Pn-√m {]-kn-U‚m-°n. B-tcm-]-W hn-t[-b-\m-b ap≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v tXm-akv tPm-k-^n-s\ kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bv-Xp. C-h¿-s°-Xn-tc A-gn-a-Xn B-tcm-]-W-Øn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b B-¿-°pw {]-[m-\ ÿm-\w \¬-In-bn-√.

kzÀ-W-hpw tc-J-I-fpw tam-j-Ww t]m-bn

_-Zn-b-Sp-°: ho-´n¬ \n∂v kz¿-W-hpw tc-J-I-fpw tam-jWw t]m-bn. F-t´-°m¬ ]h≥ kz¿-Wm-`-c-Ww, hn-k-tbmSv Iq-Sn-bp-≈ ]m-kv-t]m¿-´v, sN-°v _p-°v, _m-¶v ]m-kv-_p°v, B-[m¿ Im¿-Uv F-∂n-h-bm-Wv tam-j-Ww t]m-b-Xv. F≥-a-I-sP D-°n-\-Sp-°-bnse a≥-kq-dn-s‚ ho-´n¬ \n-∂mWv I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-s® aq-∂n-\pw \m-en-\pw C-S-bv°v tam-j-Ww \-S-∂-Xv. ]n≥-h-i-Øp-≈ hm-Xn¬ Xp-d-∂m-Wv tam-j-vSm-°ƒ AI-Øp-I-S-∂-Xv. i-–w tI-´n-cp-∂p-sh-¶n-epw `-bw-sIm-≠v kv-{Xo-Iƒ-]p-d-Øn-d-ßn-bn-√. ]n-∂o-Sv \-S-Øn-b A-t\z-jW-Øn-em-Wv A-e-am-c Ip-Øn-s∏m-fn-® \n-e-bn¬ I-≠-Xv. kw-`-h-k-a-Øv a≥-kq¿ ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂n-√. _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kn¬- ]-cm-Xn-\¬-In.

Im-k¿-tIm-Uv : kw-ÿm-\sØ ]n.-U-ªyq.-Un. d-Ãv lukp-I-fn-se `-£-W-hpw ip-NnXz-hpw Ip-Spw-_-{io bq-\n-‰p-Isf G¬-∏n-®v k¿-°m¿ D-Ø-chm-bn. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Imk¿-tIm-Uv ]p-en-°p-∂n-ep-≈ K-h¨-sa‚ v d-Ãv lu-kn-se `£-Ww Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-k`-bn-se I-t^ Ip-Spw-_-{io bq\n-‰n-s\ G¬-∏n-°pw. C-Xv kw-_-‘n-®p-≈ [m-cWm ]-{X-Øn¬ Ip-Spw-_-{io F-Iv-kn-Iyq-´o-hv U-b-d-Iv-S-dpw ]n.-U-ªyq.-Un No-^v F≥-Pn-\nb-dpw H-∏p h-®p. Ip-Spw-_-{io Pn√m an-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ IpSpw-_-{io A-b¬-°q-´-ß-fn¬ \n-∂v {]-tXy-Iw Xn-c-s™-SpØ Aw-K-߃-°v Xr-»q¿ A-t`Z C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^p-Uv dnk¿-®v B‚ v am-t\-Pv-sa‚n¬ ]Xn-\-©v Zn-h-k-sØ ]-cn-io-e\w \¬-In-bn-cp-∂p. Cu ]-cn-io-

e-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b \-K-c-k`-bn-ep-≈ Aw-K-ß-fm-Wv Imk¿-tIm-Uv K-h¨-sa‚ v d-Ãv lu-kn¬ I-t^ Ip-Spw-_-{io B-cw-`n-°p-∂-Xv. Im-en-°-S-hv KÃv lu-kpw Ip-Spw-_-{io G-s‰Sp-Øv \-S-Øm-\p-≈ {]-h¿-Ø\-hpw B-cw-`n-®-Xm-bn Ip-Spw_-{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ A-dn-bn-®p.-

\-K-c-k-`m Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-fw F.-Sn.-Fw. hgn

50 h-b-Êp-h-sc-bp-Å-h-sc ko-\n-tbm-dn-än en-Ìn DÄ-s¸-Sp-¯n

Im-k¿-tIm-Uv : \-K-c-k-`m Poh-\-°m¿-°v Cu-am-kw ap-X¬ i-º-f-hpw a-‰v B-\p-Iq-ey-ßfpw F.-Sn.-Fw. ap-tJ-\ hn-X-cWw sN-øp-∂ ]-≤-Xn-°v Xp-S-°am-bn. ]-©m-_v \m-j-W¬ _m-¶ns‚ F.-Sn.-Fw. ap-Jm-¥n-c-am-Wv B-\p-Iq-ey-߃ hn-X-c-Ww sNøp-∂-Xv. F.-Sn.-Fw. Im¿-Un-s‚ hn-X-c-Ww \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Sn C A-–p-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn sI ]n hn-\-b≥, ]-©m-_v _m¶v Im-k¿-tIm-Uv im-J am-t\P¿ F-kv Ir-jv-W-Ip-am¿ kw_-‘n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv : slm-kv-Zp¿-Kv Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©n¬ 2014˛16 h¿-j-tØ°p-≈ hn-hn-[ H-gn-hp-I-fn¬ \ma-\n¿-tZiw sN-øp-∂-Xn-\p-≈ X¬-°m-en-I ko-\n-tbm-dn-‰n enÃv {]-kn-≤o-I-cn-®p. en-Ãp-Iƒ 20 \-Iw F-√m A ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw c-Pnkv-t{S-j≥ sF-U‚n-‰n Im¿Upw k-ln-Xw Hm-^n-kn¬ \n∂v ]-cn-tim-[n-°mw. ]-cm-Xn-I ƒ Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm-^nk¿°v k-a¿-∏n-°-Ww. ]yq¨, ]m¿´v ssSw kzo-∏¿ tPm-en-°v ]-cn-KWn-°p-∂-Xn-\p-≈ sk-e-Iv-Sv enÃv 1984 ¬ 31 h-sc d-Pn-ÿ sN-

_Ên-\pt\-sc I-tÃ-dv Imk¿-tIm-Uv: aw-K-em-]pc-Øv \n-∂pw Imk¿-tIm-t´-°v h-cn-Ibm-bn-cp-∂ I¿-Wm-S-I B¿. Sn.kn. _- n-\v t\-sc I-t√-dp≠mbn. C∂-se cm{Xn Gg-ctbm-sS G-cn-bm¬ ]m-e-Øn-\v k-ao-]-am-Wv I-t√-dp-≠m-bXv. _- n-s‚ ap≥-hi-sØ •mkv X-I¿∂p. hn-h-c-a-dn™vt]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øn-sb¶nepw I-s√dn-™h-sc ]n-Sn-IqSm-\m-bn√.

kn F-¨v U-bm-en-kn-kv skâÀ D-Zv-Lm-S-\w 21\v Xr-°-cn-∏q¿: eo-Kv Xr-°-cn-∏q¿ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS Iogn¬ {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-°p∂ kn F-®v sk‚¿ U-bm-enkn-kv tI-{μ-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S\w 21\v \-S-°pw. tIm-gn-t°m-Sv anw-kv B-ip-]{Xn, B-km-Zv ^u-t≠-j≥, hnhn-[ sI.Fw.kn.kn-Iƒ F-∂nh-cp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS {]h¿-Øn-°p-∂ tI-{μ-Øn¬ B[p-\o-I k-÷o-I-c-W-ß-tfmsS-bp-≈ B-ºp-e≥-kv ku-Icy-߃ H-cp-°n-bn-´p-≠v. 21\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v ]m-W-°m-Sv km-Zn-J-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hy-h-km-b a-{¥n ]n sI Ip™m-en-Ip-´n, Fw.]nam-cm-b C Sn ap-l-Ω-Zv- _-jo¿, ]n I-cp-WmI-c≥ kw-_-‘n-°pw. D-Zv-Lm-S\-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v tUmIv-S¿-am-cp-sS kw-K-aw \-S-°pw. 13\v Xr-°-cn-∏q¿ Su-Wn¬ \-S-

°p-∂ kw-ÿm-\-X-e am-∏n-f-Iem-a¬-k-c-Øn¬ ap-∏-Xn-te-sd So-ap-Iƒ am-‰p-c-bv-°pw. a-{¥n Fw sI ap-\o¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 14\v Xr-°-cn-∏q¿ k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v lm-fn¬ IpSpw-_-{io kw-K-aw Pn-√m-]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-afm-tZ-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. 16,17 Xn-ø-Xn-I-fn¬ hƒ-h-°m-Sv A≥-hm-dp¬ C-kv -emw a-Zv-d-kbn¬ Im-cp-Wy-{]-`m-j-Ww kwL-Sn-∏n-°pw. 17\v sI.Fw.sI. lm-fn¬ \S-°p-∂ {]-hm-kn kw-K-aw ]n Fw F k-emw D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. 18\v Pn-√m-X-e ]m-en-tb-‰ohv Iq-´m-bv-a Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv- k-Ko¿ D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. 20\v h-\n-Xm-eo-Kv kw-K-aw sN-Iym-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-an-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

F.-sF.-ssh.-F-^v. amÀ-¨v \-S-¯pw

Im-k-¿-tIm-Uv: k¿-°m-dn-s‚ bp-h-P-\ h-©-\-s°-Xn-tc 10\v F.-sF.-ssh.-F-^v t\-Xr-Xz-Øn¬ k¿-°m¿ Hm-^nkp-I-fn-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. \o-te-iz-cw k-_v {S-j-dn Hm^n-kv, an-bm-]-Z-hv, sX-°n¬, A-º-e-Ø-d, _-Zn-b-Sp-°, ]-c∏, A-Pm-\q¿ hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn-te-°p-am-Wv am¿-®v \-SØp-∂-Xv. am¿-®v hn-P-bn-∏n-°m≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. aptI-jv _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. B¿ k-Pnem¬, Pn kp-tc-jv _m-_p, Fw {io-Pn-Xv, cm-tP-jv t_-\q¿, k-t\m-Pv Im-S-Iw, [-\o-jv _n-cn-°p-fw kw-km-cn-®p.

bv-X 50 h-b- p-h-sc-bp-≈-h-tcbpw k-πn-sa‚-dn en-Ãn¬ 1990 Un-kw-_¿ 31 h-sc c-Pn-ÿ sNbv-Xv F-√m-h-sc-bpw Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. Aw-K-ssh-I-ey-ap≈-h¿ em-‰n≥ {In-kv-Xy≥, Bwt•m C-¥y≥, \m-Sm¿ hn-`m-KØn-ep-≈-h-sc k-]v-Xw-_¿ 30 h-sc ]-cn-K-Wn-®n-´p-≠v.-

sk-an-\mÀ Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m k-l-I-cW _m-¶n¬ \-_m¿-Un-s‚ [-\k-lm-b-tØm-sS {]-h¿-Øn-°p∂ s{I-Un-‰v Iu¨-k-en-Mv B‚ v sse-hv-en-lp-Uv s{]m-tamj≥ sk‚-dn-s‚ (ssI-Øm-

ßv) t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶p-Ifn-se sk-{I-´-dn-am¿-°m-bn sI.ssh.-kn. am¿-K-\n¿-tZ-i-ß ƒ, C≥-Iw Sm-Iv-kpw k¿-ho-kv Sm-Iv-kpw k-l-I-c-W _m-¶n-Mv ta-J-e-bpw F-∂o hn-j-b-ßfn¬ sk-an-\m¿ kw-L-Sn-∏n-®p. I-Æq¿ sF.kn.F-Ωn-se ko-\n-b¿ ^m-I¬-‰n Aw-Kw tUm. k-°o¿ lp-k-bv≥ ¢msk-Sp-Øp. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v P-\-d¬ am-t\-P¿ F A\n¬-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln®p. kn _m-e-Ir-jv-W≥, A-{KnIƒ-®-d¬ Hm-^nk¿ Fw {]ho¨-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-12-06  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-12-06  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-12-06