Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

29 \hw_¿ 2013 sh≈n

A¸o {]-f-bw; im-kv-{X-hn-kv-a-b-¯n-\v C-¶p sIm-Sn-bnd¡w I-Æq¿: I-Æq-cn-\p im-kv-{X-hnkv-a-b-Øn-s‚ ]p-Ø-\-dn-hp-Iƒ ]-I¿-∂ 47m-a-Xv kw-ÿm-\ kvIqƒ im-kv-t{Xm¬-k-h-Øn-\p C-∂v sIm-Sn-bn-d-ßpw. shm-t°j-\¬ F-Iv-kv-t]m-bp-sS-bpw Icn-b¿ s^-Ãn-s‚-bpw ^-e-{]-Jym-]-\-hpw C-tXm-sSm-∏w \-S°pw. k-am-]-\ k-tΩ-f-\w I-

Æq¿ ap-\n-kn-∏¬ shm-t°-j\¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ cm-hn-se 10\v a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.F-. A-[y-£-X- h-ln-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v {]-^. sI F k-c-f t{Sm^n-Iƒ k-Ωm-\n-°pw. s]m-Xp-

hn-Zym-`ym-k A-kn- v U-b-dŒ¿ F -A-cp¨-Ip-am¿, I-Æq¿ hn-Zym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S¿ kn B¿ hn-P-b-\p-Æn, ]n Fw cm-Pohv Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n°pw. ap-≥-h¿-j-ß-sf A-t]-£n®v C-°p-dn A-∏o-ep-I-fp-sS FÆw h¿-[n-®-Xm-bn I-W-°p-

Iƒ Nq-≠n-°m-´p-∂p. CØ-h-W 393 A-∏o-ep-I-fmWp kw-ÿm-\ ta-f-bn¬ FØn-b-Xv. C-Xp-hg - n a¬k-cn-® H-ºX - p-t]¿-°v H-∂mw ÿm-\h - pw 13 t]¿-°v c-≠mwÿm-\h - pw 10 t]¿°v aq-∂mw-ÿm-\hpw e-`n-®p. 2,000 cq-]bm-bn-cp-∂p A-∏o¬ ^o-k.v C-{]-Im-cw Ggp-e£ - t- Øm-fw cq-]

kw-Lm-S-I¿-°v e-`n-®p.-

C-d-¨n-am-en-\-y-¯n-\v ]-cn-lm-c-am-bn _-tbm- Uo-k ¹mâv I-Æq¿: a-e-bm-fn-bp-sS C-„-hn--h-am-Wv tIm-gn-bnd-®n. ]-s£ C-d-®n-am-en-\-y-ß-fpw A-Xp-≠m-°p∂ B-tcm-Ky-{]-iv-\-ß-s-f-bpw Ip-dn-®v ]-d-bptºmƒ \-Ωp-sS ap-Jw Np-fn-bpw. F-∂m¬ C-Xns\m-cp ]-cn-lm-c-am-Wv Nn-°≥-^m-‰v _-tbm Uok¬ πm‚ v. am-en-\y-{]-iv-\-Øn-\p ]-cn-lm-cw am{X-a-√, a-dn-®v C-Xn-eq-sS _-tbm- Uo-k¬ Iq-Sn D≠m-°m-\m-hpw F-∂-Xm-Wv k-hn-ti-j-X. C-d-®n-am-en-\-y-߃ I-j-W-ß-fm-°n kw-kvI-c-W πm‚n¬ \n-t£-]n-°p-∂p. C-hn-Sp-∂v Xm]-Øn-s‚ k-lm-b-tØm-sS hn-hn-[ {]-{In-b-I]m-e-°m-Sv hm-Wn-bw-Ip-fw Sn.B-¿.sI.F-®v.F-kn-se {]-Xn-`Iƒ fn-eq-sS ip-≤o-I-cn-®v _-tbm- Uo-k-epw _-tbmK-ym-kpw \n¿-an-°p-∂p. F-®v.-F-kv. hn-`m-Kw Ãn¬ tam-U-en¬ sIm-fh-√q¿ ]n B¿ sa-tΩm-dn-b¬ l-b¿-sk-°-≥-UI-Æq¿: kw-ÿ-m-\ K-Wn-X-im- \-Øn¬ ssh-jv-W-hv tP-Xm-hm- Upw I-c-ÿ-am-°n. dn kv-Iq-fn-se hn-Z-ym¿-Yn-I-fm-Wv Nn-°≥-^m-‰v 2002, 2004, 2011 h¿-j-ß-fn¬ _-tbm- Uo-k¬ πm‚ v A-h-X-cn-∏n-®-Xv. kv-{X -ta-f-bn¬ ]m-e-°m-Sv hm- bn. kv-‰n¬ tam-U-en¬ tKm-IpWn-bw-Ip-fw Sn.-B-¿.-sI.-F-®v.- en-\m-Wv c-≠mw-ÿm-\w. A- \-S-∂ kw-ÿm-\ ta-f-I-fn¬ Sn.F-kv. 53 t]m-bn-t‚m-sS kw- ssπ-Uv I¨-kv-{S-£-\n¬ A- B¿.-sI. F-®v.-F-kv. kw-ÿmÿm-\-sØ an-I-® c-≠m-a-sØ Jn-em tKm-]m-epw A-Z¿ Nm¿- \-sØ an-I-® H-∂m-a-sØ hnhn-Zym-e-b-am-bn Xn-c-s™-Sp-°- ´n¬ l-co-{μ-\pw aq-∂mw-ÿm- Zym-e-b-am-bn Xn-c-s™-Sp-°s∏-´p. hy-‡n-K-X s{]m-P-Iv-‰v C- \w t\-Sn. a-‰n-\-ß-fn¬ F t{K- s∏-´n-cp-∂p.-

hm-Wn-bw-Ip-fw Sn.BÀ.sI.F-¨v.F-kn-\v an-Ihv

{Ko³ amÀ¡-änMvv ZuX-y-hp-am-bn hn-Zy-mÀ-Yn-\nIÄ

{i-t²-b-ambn shm-t¡-j-\Â F-Ivkv-t]m

clky tkm-^v-ävsh-bÀ ap-X C-Ô-\-anÃm tam-t«mÀ ]-¼v h-sc I-Æq¿: kw-ÿm-\ kv-Iqƒ imkv{- X-ta-fb - p-sS `m-Ka - m-bn ap-\n-kn∏¬ Su¨ kvI - z-bd - n¬ H-cp-°n-b shm-t°-j-\¬ F-Iv-kv-t]m {it≤-bw. k-tμ-iß - ƒ c-lk - y-ambn A-b-°m-\p-≈ tkm-^v-‰v-shb¿ ap-X¬ ssh-Zyp-Xn-bpw C-‘\-hpw th-≠m-Ø tam-t´m¿ ]-ºv h-sc. ko-{I-´v sj-b¿ s{]m F-∂ tkm-^v-‰v-sh-b-dp-am-bn tIm-gnt°m-Sv sP.-Un.-Sn. C-ke -v m-an-Iv lb¿-sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn-se Iw]yq-´¿ k-b≥-kv hn-Zym¿-Yn-If - mb l-_o-_p¿-dl - a -v m≥, b-Zp-Ir-j-v W≥ F-∂n-h¿ cw-K-sØ-Øn-. sÃ-t\m-{Km-^n F-∂ km-t¶-XnI-hn-Zy D-]t- bm-Kn-®v k-tμ-iß - sf Nn-{X-ßf - n-sem-fn-∏n-®v ssI-amdp-Ib - pw kzo-I¿-Øm-hv ]m-kt-v hUv D-]t- bm-Kn-®v c-lk - y-kt- μ-iw kn-tbm-kv sN-øp-Ib - pw sN-øp-∂Xm-Wv tkm-^‰ -v s -v h-bd - n-s‚ {]-h¿Ø-\c - o-Xn. Pm-h Iw-]yq-´¿ `m-jbn¬ \n¿-an-® tkm-^‰ -v s -v h-b¿ F√m Hm-]t- d-‰n-Mv kn-Ãß - f - n-epw {]h¿-Øn-∏n-°mw. C‚¿-s\-‰n¬ c-l-ky-߃ tNm-¿-Ø-s∏-Sp-I-bpw kp-c-£m`o-j-Wn i-‡-am-hp-I-bpw sNøp-∂ C-°m-e-Øv Cu tkm-^v-‰vsh-b-dn-\v h-≥ km-[y-X-bp-≈Xm-bn b-Zp-hpw l-_o-_pw ]-d™p.-h-b-\m-Sv A-º-e-h-b¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fm-b kwÿm\ im-kv{Xta-fbn¬ C-eIv{SnIv hb-dn-Mv a¬-k-cØn¬ aq∂mw-ÿm\-tØmsS F t{K-Uv t\Sn-b Fw [o-c-Pv. Im-™n-te-cn bp.]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Ynbm-Wv.

I-Æq¿: a\p-jy- s‚ A{i≤amb CS-s]-Se - p-If - n-eqsS aeoak-amb {]Ir-Xnbpw ]cn-ÿn-Xnbpw c£n-°p-Is - b∂ Nn¥bn¬ {Ko≥ am¿-°‰ - nMv ZuX-yh - p-ambn sImSp-hf - fn Pn.F®v. Fkv.Fknse kvam¿´v ]n.Sn.kn. AwK-ßf - mb ^¿lm\ sjdn\pw {io_n≥j-bpw. {]IrXn kulrZ D¬∏-∂ß - f - psS hn-]W - \ZuX-ya - mWv Ch¿ Gs‰-Sp-ØX - .v t^mt´m-Ãm‰v t]∏¿ sI´p-If - psS Ih¿, ]{X-°S- e - m-kpIƒ XpS-ßn-bh sIm≠p-ff t]∏¿ _mKp-Iƒ, D]-tbmKw Ign™ sX¿tam-t°mƒ sIm≠p-ff B`-cW - ß - ƒ, Unkvtπsk-‰v XpS-ßn-bh - b - psS {]Z¿i-\h - pw D-≠mbn.

tafbn- ]q-¡Ä sIm-−p-Å hn-`-h§Ä IÆq¿: ]q-°ƒ-°v F-¥mWp \n-d-sa∂p ]-d-bp∂-Xp t]m-

I-Æq¿ Su¨ kv-Iz-b-dn¬ H-cp°nb hn.F-®v.F-kv.C. ]-h-e-nb≥ kn B¿ {io-cm-Kpw ]n F-kv {]Zo-]pw ta-f-bv-s°-Øn-b-Xv sshZyp-Xn-tbm C-‘-\-tam C-√m-sX Im-bn-Im-[zm-\-Øn¬ {]-h¿Øn-∏n-°m-hp-∂ P-e-tk-N-\ ]ºp-am-bm-Wv. ssk-°nƒ N-hn-´p-∂-Xp-t]mse s]-U-en¬ N-hn-´n {]-h¿Øn-∏n-°p-∂ ]-ºn-\v 500 ao-‰¿ Zq-cw h-sc-\n-∂v tlm-kv D-]-tbmKn-®v P-e-tk-N-\w \-S-Ømw. ¢n\n-°¬ e-t_m-d-´-dn-I-fn¬ D-]tbm-Kn-°p-∂ ª-Uv Hm-]-td-j≥ D-]-I-c-W-am-b sk-{‚n-^yq-Pv Hm-]-td-‰-dn-s‚ tkm-fm¿ t_m-´pam-bm-Wv Im-k¿-tIm-Uv a-Snss° Pn.-hn.-F-®v.-F-kn-se {]Xn-`-Iƒ F-Øn-b-Xv.

t¢- tam-U-en-Mn¬ H∂mw ÿm-\w t\-Snb h-b-\m-Sv tk-{I-Uv lm¿-´v F-®v.Fkv.F-kn-se sI \-μp

e-l-cn-s¡-Xn-tc A-dn-hp]-IÀ-¶v sk-an-\mÀ; k-Z-Êv ip-jvIw I-Æq¿: hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°n-Sb - n¬ h¿-[n-®p-h-cp-∂ e-l-cn D-]-tbmK-Øn-s\-Xn-tc A-dn-hpw {]-Xntcm-[h - pw ]-I¿-∂p-\¬-In-b imkv-{X sk-an-\m-dn¬ t{im-Xm°ƒ ip-jv-Iw. ap-Jy-th-Zn-bm-b I-Æq¿ ap-\n-kn-∏¬ kv-Iq-fn-se Ir-jW v- a - fi ] - w th-Zn-bn¬ \-S∂ sk-an-\m-dn-\v I-ºn¬ am-∏n-f l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se 30Hm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ F-Øn-bXn-\m¬ \m-Wt- °-Sv H-gn-hm-bn. e-lc - n-bp-sS {]-tem-`\ - Ø - n¬

{]-Xn-tcm-[w Xo¿-°m-\pw tNm-°v ap-X¬ ssh-‰\ v- ¿ h-sc e-lc - n-bmbn D-]t- bm-Kn-°p-tºmƒ \-„s - ∏Sp-∂ Po-hn-X-sØ °p-dn-®pw htbm-an-{Xw Un.-Fw.-H. tUm. ]n hnP-b≥ ¢m-sk-Sp-Øp. ap-´b - pw ]mepw sIm-Sp-°p-∂ hn-Zym-e-b-ßfn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ cm-Py-tØmSpw k-aq-l-tØm-Spw {]-Xn-_-≤X-bn-√m-sX e-lc - n-°v- A-Sn-as - ∏Sp-∂X - v B-i¶ - m-P\ - I - a - m-sW-∂p sk-an-\m¿ A-`n-{]m-bs - ∏-´p. hn-Ikn-X cm-{„-ß-fn¬ \n-tcm-[n-®

Nyq-bn-Mv Kw C-¥y-bn¬ Ir-{Xn-a d-_-¿ D-]-tbm-Kn-®v hn-‰-gn-°ptºmƒ Im-eß - ƒ-°p ti-jw hb-dp-th-Z-\-bpw A-kp-J-ß-fpw ]n-Sn-Iq-Sp-∂p-sh-∂ k-Xyw a-\ n-em-°m-sX t]m-hp-I-bm-sW∂p sk-an-\m¿ Nq-≠n-°m-´n. F.-Un.-]n.-sF. F A-cp¨-Ipam¿ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. kvI - qƒ {]-[m-\m-[ym-]-I≥ kp-tc-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. in-h-Zmk≥, cm-Po-hvI - p-am¿, P-bN - {- μ≥ kw-km-cn-®p.

se ]q-°-fpsS cp-Nn-bpw sh-fn-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bp-sa∂mWv aq-hm-‰p]p-g am-Xn-c∏-≈n Pn.hn.F-®v.F-knse hnZym¿-Yn-Iƒ ]-d-bp-∂Xv. shm-t°-j-\¬ F-Ivkv-t]m-bn-se Im¿-jn-I{]-Z¿-i-\ hn-`m-K-Øn-em-Wv sI sI am-ln\pw ]u-tem-kpw ]q-°ƒ sIm-≠p-≠m°n-b hnhn-[ `-£yh-kvXp-°-fp-am-bn F-Øn-bXv. ]-©-km-cbpw hnhn-[ ]q-°fpw tN¿-Øp-≠m°n-b anTm-bn-Iƒ°v I-S-I-fn¬-\n∂p hm-ßp∂ anTm-bn-I-tf-°mƒ cp-Nn-bp-≠v. tdm-km-]qhpw tk-an-bhpw tN¿-Øp-≠m°n-b ]m-bk - w, Na-¥n-bc - ° - m≥ tdm-k∏ - qhpw sN-ºc-Øn ]qhpw D-]t- bm-Kn-°msa-∂pw sX-fn-bn®p. sN-Øn∏q- sIm-≠v A-®m¿, hnhn-[ ]q-°ƒ tN¿-Øp-≠m°nb ]m-bk - w, Hmw-e‰v, ssh≥ F-∂n-hbpw {]-Z¿in-∏n®p. kq-£a -v Po-hnI-sf D-]t- bm-Kn-®v h-fw \n¿-an-°p-∂ C^-I‰-v ohv ssa-t{Im Hm¿-Km-hn≥ km-t¶Xn-I hn-Zy-bmWv ]-Ø\w-Xn-´- ]-≈n-°¬ ]n.]n.Fw hn.F-®v.F-kv.F-kn-se {]-Xn`Iƒ A-hX - c - n-∏n-®X - .v sNe-hv Ip-d™ h-fß - fpw Io-S\ - m-in-\nI-sfbpw CXp-]t- bm-Kn-®v \n¿-an-°mw. ]-´p-\q¬]p-gp h-f¿-Ø epw A-Xn-s‚ km-t¶-Xn-Ihn-Zy-Ifpw Im-™ß - m-Sv sh-≈n-t°m Øv hn.F-®.v F-k.v F-kn-se hn-Zym¿-YnIƒ A-hX - c - n-∏n-®p.

ssh-Zyp-Xn em-`n-°m-\pw sshZyp-Xn \n-eb - v° - p-∂ km-lN - c - yß-fn¬ tcm-Kn-Iƒ-°p-≠m-hp-∂ _p-≤n-ap-´v H-gn-hm-°m-\pw D-]I - c - W-ßf - n-eq-sS km-[n-°pw. an-kU -v -v tImƒ h-gn Ir-jn-tØm-´w \-\b - -v °m≥ D-]t- bm-Kn-°p-∂ kn.-Un. tam-t´m¿ A-[n-jT v n-X kzn-®v A-Sßn-b P-et- k-N\ - kw-hn-[\ - a - mWv B-e∏ - p-g a-s¶m-ºv Pn.-hn.-F® - .v F-kv. hn-Zym¿-Yn B‚-Wn tSmw A-hX - c - n-∏n-®X - v. kzn-®n-se samss_¬ k¿-Iyq-´v D-]t- bm-Kn-®mWv C-Xp {]-h¿-Øn-°p-I. tkmfm¿ Du¿-PØ - n¬ {]-h¿-Øn-°p∂ t_m-´v, _-tbm-Kym-kv πm‚ v I-Æq¿: kwÿm-\ kv-Iqƒ kmXp-Sß - n-b I-≠p-]n-Sn-Øß - f - pw aq-ln-Iim-kv-{X -ta-f-bnse \nF-Ik -v t-v ]m-bn¬ A-hX - c - n-∏n-®p. ›-e am-Xr-I-bn¬ Xp-S¿-®-bmbn \memw X-h-Wbpw ]p-Xn-bßm-Sn P-amA-Øv ssl-kv-Iq-fn\p t\-´w. ]n l-∂Øpw sI apwfn-bnse 17 Xm-ak - ÿ - e - t- Ø-°pw Xm-kpw A-h-X-cn-∏n® {]-No-\{]-tXy-Ih - m-l\ - ß - f - n¬ kp-c£ - n- X-bn¬\n-∂v B-[p-\n-I-X-bnte-°v F-∂- B-hn-jv-Im-c-w F X-am-bn F-Øn-°p-Ib - p-≠mbn. I¨-ho-\¿ sI sI A-–p¬ t{K-tUm-sS c≠mw ÿm-\w t\_-jo¿, sI.bp.Sn.F-. ap≥ kw Sn. Kp-lm a-\p-jy-\n¬\n-∂v Bÿm-\ sk-{I´-dn kn sI ap-l- [p\n-I a-\p-jy-\n-te-°p-≈ {]ΩZv, sI sI ap-lΩ-Zv A-id -v ^v, bm-W-Øn¬ Im¿-jn-IcoXn, sI A-_q-_°¿, kn Fw km-PnZv, hm-k-ÿ-e- \n¿-amWw, D-]-I-csI sI ap-lΩ-Zv _-jo¿, A-–p¬ W-ß-fp-sS {]-tbm-Kn-Ico-Xn FJm-Z¿ F-∂n-h¿ {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ- ∂n-h-bn-ep≠m-b am-‰-ß-fm-Wp A-h-X-cn-∏n-®-Xv. ]-cp-]-cp-°≥ °v t\-XrXzw \-¬I - n.

]pXn-b-§m-Sn P-amA-¯v ssl-kv-Iq-fn-\p t\-«w

KXm-KX - I-½n-än-¡v {]-iw-k I-Æq¿: kwÿm\ kvI - qƒ im-k-v {X-ta-fb - n¬ Nn-´bmb {]-h¿-Ø\ - ß-fn-eq-sS K-Xm-KX - I-Ωn-‰n-bp-sS tkh-\w {i-t≤-ba - m-bn. sh-fp-∏n \p A-©n\p Xp-Sß - p-∂ tkh\w A-hk - m-\n-°p-tºmƒ A¿[cm{Xn-bm-hpw. sd-bn¬-th tÃj≥, hnhn-[ _-kà -v m≥-UpIƒ F-∂nhn-Sß - f - n¬\n-∂v hn-Zym¿-Yn-Is - f ta-fb - n-se e-£y-ÿm-\ß - f - n-te°v F-Øn-® C-h¿ \-Kc - Ø - n-\p sh-

apw-Xmkv, l∂Øv in-em-bp-[-ß-fn¬-\n∂v _m-e- sh≈Øn-tem-Sp-∂ ss_-°p-am-bn h-b-\m-Sv kp¬-Øm≥ _-tØ-cn- shm-t°-j-\¬ Ãn-Iv an-ssk-ep-I-fn-te°pw l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-YnIƒ Aºpw hn√n¬\n∂pw tdm°-‰v km-t¶Xn-I hn-Zy-bn-te-°p-ap≈ am-‰w B-I¿-j-Wo-bam-b co-Xn-bn¬ {]-Xn-]m-Zn®p. ^yqU¬ hy-h-ÿ-I-fp-sS t{iWo I-Æq¿: sk‚ v ssa-°nƒ-kv kv- h-fI - ƒ, am-e, πm-Ãn-Iv ]q-°ƒ, s_-‰k -v n-bp-sS t\-Xr-Xz- Ø - n-em-Wp amXr-I-bpw H-cp°n. Iq-fn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-Iq I-fn-∏m-´-߃, tNm-°v, Ip-S F- Ip-´n-Iƒ-°v I-cI - u-ie - \n¿-am-Wƒ {]-hr-Øn-]-cn-N-b ta-f-bn¬ ∂n-hb - m-Wp \n¿-an-®X - v. ]-cn-io-e\ - w \¬-Ip-∂X - .v H-∂mwIm-f-sI-´n A-ko-kn A-‘-hn-ZIm-gN -v b - p-≈h - t- c-°mƒ an-I® ¢m-kv ap-X¬ B-gN -v b - n¬ c-≠p ]nym-e-b-Øn-se Ip-´n-I-ƒ Im-gv-N- co-Xn-bn-epw B-I¿-jI - h - p-am-bm-Wv co-bU - p-Iƒ C-Xn-\m-bn am-‰n-hb - -v °m-sc A-¤p-X-s∏-Sp-Øn I-c- C-hb - p-sS \n¿-am-Ww. A-©p-h¿-j- °p-∂p-≠.v \o-≠ Im-eb - f - h - n-ep-≈ Iu-ie - D¬-∏∂ - ß - ƒ \n¿-an-®p- . am-bn kvs - ]-jy- ¬ kvI - qƒ hn-`m-K- ]-cn-io-e\ - a- m-Wv Ip-´n-Is - f an-I® - c - osIm-´-Iƒ, h-´n-Iƒ, ]m-b, k- Øn¬ Hm-ht- dmƒ Nmw-]y≥-jn-]v Xn-bn¬ {]-h¿-Ø-\w Im-gv-N-h-bv∏m-°p-∂s - X∂pw Nn-{XIem A-[ym-]I ©n, N-hn-´n, ]p¬-∏m-b, I-Ω¬, Cu hn-Zym-eb - Ø - n-\m-W.v kn-ÿ °m≥ {]m-]v-X-cm-°n-b-Xv.Iq-´mbva - B-tcm-]n-®p. ap-t≠-cn-bn-ep-≈ A-[ym-]I-\v A-[n-It- Pm-en \¬-Inb-Xv Xm-h° - c - b - n-em-Ws - {X. \n-eh - n¬ C-h¿ sN-øp-∂ ]m-tTy-Xc - {]-hr-Øn-Isf-sbm∂pw ]-cn-KW - n-®n√. \n-ch-[n I-S-em-kp-I-fn¬ I-dp-Ø a-jn D-]-tbm-Kn-®v hnhn-[ Nn-{X-ßfpw {]-Xn-tj-[-hm-°p-I-fp-am-Wv D≠m-bncp-∂-Xv. s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k ta-Jesb X-I¿-°p-∂ \-b-߃ Xn-cp-Øp-I, I-dp-Ø D-Øc-hv ]n≥-h-en°p-I F-∂nh-bm-Wp ap-{Zm-hm-Iy-߃. hn-Zn-bpsS I-hm-S-Øn-\p h-e-Xphiw \-S-∂ {]-Xn-tj-[-Øn-\v s]m∂yw N-{μ≥, a-[p a-S-∏≈n, k-lo¿ N-°-c]q-fn-Mn-s\-Xn-tc Nn-{XI-em A-[ym-]-I¿ I-Æq¿ ap-\n-kn-∏-¬ °√v, kp-Ip-am-c≥ sIm-bn-em≠n, sI ssl-kv-Iq-fn¬ \-SØn-b {]-Xn-tj-[w tam-l-\ kp-{_-lvaWn, k-t¥m-jv NpF-∂m¬ A-]m-IX - I - fpw A-hy-‡X - - C. [r-Xn]n-Sn-®v \-S∏ - m-°p-Ib - m-sW-∂pw ≠, sI jm_p, \n-km¿, I-te-jv t\Ifpw \n-d™ D-Øchv I-Æq¿ Un.Un. I-Æq¿, X-et- »-cn D-]P - n√-If - n-em-Wv \-S- XrXzw \¬In. ^m-{_n-Iv s]-bn‚n-Mn¬ A-∏o-en-eq-sS c-≠mw-ÿm-\w t\Sn-b Aar-X {]-Imiv (sk‚ v sX-tc-km-kv F.sF.F-®v.F-kv.F-kv, I-Æq¿)

]q-fn-Mn-s\-Xn-tc h-cbpw h-cn-I-fp-ambn I-em-[ym-]-I-cp-sS {]-Xn-tj-[w I-Æq¿: kwÿm-\ kv-Iqƒ im-kv-{Xta-f-bp-sS ap-Jy-th-Zn-bm-b I-Æq¿ ap\n-kn-∏¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqfn¬ kv-s]-jy-en-Ãv A-[ym-]-I-cp-sS th-dn´ {]-Xn-tj-[-w. ]q-fn-Mn-s\-Xntcbm-Wv Nn-{X-I-em˛kwKoX A-[ym]-I¿ h-cn-Ifpw h-c-I-fp-am-bn {]-Xn-tj[n-®-Xv. ]n.F-kv.Fkn. \n-ba-\w h-gn tPm-en e-`n-® A-[ym-]I-sc hnhn-[ kvIq-fp-I-fn-te-°p am-‰p-∂-Xn-s\-Xntcbm-Wv C-h¿ cw-K-sØ-Øn-bXv. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-°msc bp.]n-bnte°pw H-tc A-[ym-]I-s\ X-s∂ aq∂v kv-Iq-fp-I-fn-te-°pw \n-b-an-®-Xm-bn C-h¿ Nq-≠n-°m-´p-∂p. Nn-{XI-e, kw-Ko-Xw, Imbn-I ta-Je-bnse kvs - ]-jy-en-Ãv A-[ym-]I - c - p-sS tkh-\w F√m kvI - q-fp-If - nepw e-`n-°pI-sb-∂ e-£y-tØm-sS-bm-Wp ]q-fn-Mv \-S∏ - m-°m≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®X - v.

ImWm-Im-gvN-IÄ XoÀ¯ hÀW{]]-©w


{]mtZ-inIw

29 \-hw-_¿ 2013 sh≈n

]cn-]mSn tÃ-Un-bw: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-˛9.--00 A-º-e-Ø-d Pn.--hn.--F-®v.F -- kv Hm-Un-t‰m-dn-bw: A-Jn-e tI-c-f \m-S-tIm¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn Hm-∏¨ t^m-dw-˛6.--00 N-´-©m¬ sX-°n¬ ]-d-º Pn.--bp.--]n kv-Iqƒ: D-]-Pn-√m kvIqƒ I-tem¬-k-h-Øn-s‚ kvt‰-Pn-X-c a¬-k-c-߃-˛10.--00

≤-Xn-°v cq-]w \¬-In-bn-´p-≠v. 68,-461 N-Xp-c-{i ao-‰¿ hn-kv-XrXn-bn-em-Wv sI-´n-Sw D-b-cp-∂-Xv. B-ip-]-{Xn k-÷-am-hp-tºmƒ 500 In-S-°-Iƒ H-cp-°pw. B-ZyL-´-Øn¬ 300 Dw ]n-∂o-Sv 200 In-S-°-I-fp-am-Wv H-cp-°p-∂-Xv. 282.--69 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-em-Wv sI-´n-Sw \n¿-an-°p-∂-Xv. 2030 Hm-sS A-©v ssl-sS-°v B-tcm-Ky hn-Zym-`ym-k tI-{μß-fn¬ H-∂p Im-k¿-tIm-Uv saUn-°¬ tIm-f-Pv tI-{μ-am-°n Xp-S-ßm≥ ]-≤-Xn k-a¿-∏n-®n-´p≠v. h¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬

F-≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F, ]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.-F¬.F, Pn-√m I-e-Œ¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, _-Zn-b-Sp-° ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m-Pb-dmw, F≥-a-I-sP ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sP F-kv tkm-a-tiJ-c, sI F≥ Ir-jv-W `-´v, F A-–p¿-d-lv -am≥, F≥ F A_q-_-°¿, ]n F A-j-d-^-en, sI sam-bv-Xo≥-Ip-´n lm-Pn, amln≥ tI-tfm-´v, sI cm-a-]m-´m-fn, Kw-Km-[-c tKm-fn-b-Up-°, A≥h¿ Hm-tkm¨ F∂n-h¿ kw-_‘n-®p.

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn C¶v; kv-tä-Un-b-¯n-sâ \n-b-{´-Ww t]m-en-kv G-sä-Sp-¯p-

136 hm-l-\-§Ä-¡vFXn-tc \-S-]-Sn

Adnbn-¸pIÄ

K-Xm-K-Xw \n-tcm-[n-¨p

lÀ-¯m Zn-h-kw a-W e-`n-¡m-¯-hÀ-¡v \m-sf \Â-Ipw Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ 18\v l¿-Øm¬ aq-ew D-≠m-b Aku-Ic - y-߃ I-W° - n-se-SpØv {]-kvX - p-X Zn-hk - t- Ø-°v C˛-aW - ¬ ]-≤X - n {]-Im-cw a-W¬ ]m-kv e-`n-®h - ¿-°v _-Z¬ kwhn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øp-hm≥ Pn√m-Ie - I - vS- ¿ \n¿-tZ-iw \¬-In.-18 \v a-W¬ ]m-kv e-`n-®h - ¿-°v _-Z¬ kw-hn-[m-\a - m-bn \m-sf A-Xm-Xv I-Sh - p-If - n¬ \n-∂p Xs∂ a-W¬ \¬-Ip-hm≥ kw-hn[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn. C-Xp kw_-‘a - m-bn ]-©m-bØ - v sk-{I´-dn-am¿-°v \n¿-tZiw \¬-In.--

Imk¿-tIm-Uv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv in-em-ÿm-]-\ N-S-ßn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿Yw _-Zn-b-Sp-°-bn¬ \-SØn-b hn-fw-_-c PmY

Im-k¿-tIm-Uv : ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn C∂v cm-hn-se 9. 3-- 0\v hn-Zym-\-K¿ ap-\n--kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \S-°pw. ap-Jy-a-{¥n-°v h≥ kp-c£m k-∂m-l-am-Wv G¿-s∏-SpØn-bn-´p-≈-Xv. ]-cn-]m-Sn \-S°p-∂ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØn-s‚ \n-b-{¥-Ww t]m-en-kv G-s‰-Sp-Øp. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bnte-°v 6908 A-t]-£-I-fm-Wv e`n-®-Xv. C-h-bn¬ ap-Jy-a-{¥n-bpsS Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n-bn¬ \n∂p k-lm-b-[-\-Øn-\m-bn 831, Im-k¿-tIm-Uv: tZ-io-b £-bho-Spw ho-´p \-º-dp-am-bn _-‘tcm-K ]-≤X - n-bp-sS `m-Ka - m-bn Pn-√m Sn._n. sk‚¿ sl¬-Øv s∏-´ 568, _n.]n.--F¬. Im¿-Uv sse≥ Im-k¿-tIm-Un-s‚ k-l- A-\p-h-Zn-°¬ 2778, hm-bv-] FI-cW - t- Øm-sS Pn-√b - n-se km- gp-Xn X-≈p-∂-Xn-\p 358, ]-´-bw e-`n-°m≥ 692 F-∂n-ß-s\-bmaq-ln-I ]n-∂m-°m-hÿ \n-e\n¬-°p-∂ {]-tZ-iß - f - n¬ B- Wv A-t]-£-Iƒ e-`n-®n-´p-≈-- -t]-£-I-cn¬ 301 t]-sc apcw-`n-°p-∂ B¿. F -- ≥. S-- n.kn. ] -- n. Xv. A dq-d¬ C≥-^¿-ta-j≥ sk‚-dpIƒ G-s‰-Sp-Øv \-SØ - p-∂X - n-\v A-t]-£ £-Wn-®p. ¢-∫p-Iƒ, k-∂≤ - kw-LS- \ - I - ƒ, hm-b\ - im-eI - ƒ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ \n∂v A-t]-£ £-Wn-®p. Iq-SpIm-k¿-tIm-Uv: P-∑-\m- In-SX¬ hn-hc - ß - ƒ-°v 9446679718 ∏n-em-b ]-Øp-h-b- p-Im-c≥ \-ºd - n¬ _-‘s - ∏-SW - w. Xp-S¿ Nn-In¬-k-bv-°v h-I-bn√m-sX Zp-cn-X-Øn¬. I-f-\m-Sv Im-k¿-tIm-Uv: c-Pn-kvt- {S-j≥ A-ø-t¶m¬ kn-bm-Zv a≥-kn-enh-Ip-∏n¬ B-[m-cw hn-eI - p-d® - v se a¬-ky-hn¬-∏-\-°m-c≥ c-Pn-ÿ sN-bvX - X - p-am-bn _-‘ap-l-Ω-Zv-˛-ssk-\-_ Z-º-Xn-Is∏-´ A-≠¿ hm-eyp-th-j≥ fp-sS a-I≥ ap-l-Ω-Zv kn-bmtI-kp-If - p-sS H-‰Ø - h - W - Xo¿Zm(10)Wv Xp-S¿ Nn-In¬-k-bv∏m-°¬ ]-≤X - n {]-Im-ca - p-≈ °v h-I-bn-√m-sX Zp-cn-X-Po-hnA-Zm-eØ - v C-∂v a-t©-iz-cw, Xw \-bn-°p-∂-Xv. {]-k-hn-®v \o-te-iz-cw, D-Zp-a F-∂o k-_v ]-Øv-am-kw I-gn-™-t∏mƒ Xc-Pn-kv{- Sm-¿ Hm^nkp-If - n¬ \-Ss∂ In-S-∏n-em-b-Xm-Wv. kw°pw.km-c-ti-jn-bp-an-√. \m-´p-Im¿ \¬-In-b A-©v sk‚ v ÿ-eØv ho-Sv \n¿-Ωn-®m-Wv C-h¿ I-gn-™p-Iq-Sp-∂-Xv. a-I-s‚ NnIn¬-kbv-°m-bn aq-∂p _m-¶pI-fn¬ \n-∂m-bn 2,55,000 cq-] hy-Xy-ÿ-Im-e-ß-fn¬ hm-bv] F-Sp-Øn-cp-∂p. C-t∏mƒ hm_-¥n-tbm-Sv: Im¿ C-Sn-®v \n-bbv-] Xn-cn-®-S-°m-Ø-Xn-\m¬ {¥-Ww hn-´ Hm-t´m a-dn-™v H-cp P-]v-Xn-`o-j-Wn-bn-em-Wv IpIp-Spw-_-Øn-se A-©p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. A-Sp-°b - n-se sam-bvXo-s‚ `m-cy B-cn-^ (30), a-Iƒ J-Zo-P-Øv A≥-km-\(A-©v), \q¿-Pl - m≥ (26), a-I≥ ap-lΩ - Z- v \n-km¿ (\m-ev), d-km-Jv (18) F∂n-h¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. kzIm-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. I-gn-™ Zn-hk - w B-dn-\v aIm-k¿-tIm-Uv : D-]-Pn-√m kv≈-ss¶-bn-em-Wv A-]I - S- w. Iqƒ I-tem¬-k-hw C-∂v ap-X¬ Un-kw-_¿ \m-ev h-sc sX°n-¬-]-d-º Pn. b -- p.--]n. kv-Iq-fn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-S-I k_-Zn-b-Sp-°: \o¿-®m¬ Ip-©m- an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. dn-se ap-l-Ω-Zn-s‚ `m-cy k-^oD-]-Pn-√-bn-se 125 F¬.]n, \(26)sb-bpw a-Is - f-bpw Im-Wm- bp.--]n.F, F-®v. F -- -k-,v- l-b¿ \n-s√-∂v ]-cm-Xn. I-gn-™ 26 ap- sk-°≥-U-dn hn-Zym-e-b-ßX-em-Wv Im-Wm-Xm-bX - v. _-Zn-b- fn¬ \n-∂m-bn 7500 Hm-fw I-emSp-° t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-\¬- {]-Xn-`-Iƒ A-©v Zn-h-k-ß-fmIn. bn \-S-°p-∂ a¬-k-c-ß-fn¬ amsN¿-°f - : s]m-Δ¬ am-kvX - n-°p- ‰p-c-bv-°pw. I-em-a¬-k-cw Un≠n-se sam-bvX - p-hn-s‚ a-I≥ k- kw-_¿ c-≠n-\v ssh-In-´v \m-enØm-dn-s\ Im-Wm-\n-s√-∂v B- \v sI Ip-™n-cm-a≥ D-Zv-Lm-SZq¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-\¬-In. \w sN-øpw. sN-a-\m-Sv ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v B-bn-i k-l-Zp≈ A-[y-£-X-h-ln-°pw. Pn-√m

A-t]-£ £-Wn-¨p

_-Zn-b-Sp-°: Im-k¿-tIm-Uv saUn-°¬ tIm-f-Pn-\v \m-sf D-°n\-Sp-°-bn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n in-em-ÿm-]-\w \-S-Øpw. cm-hn-se ]-Øn-\v \-S-°p-∂ NS-ßn¬ B-tcm-Ky a-{¥n hn Fkv in-h-Ip-am¿ A-[y-£-X hln-°pw. a-{¥n-am-cm-b ]n sI Ip™m-en-°p-´n, sI Fw am-Wn, sI ]n tam-l-\≥, A-Sq¿ {]-Imiv, ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n, Fw.--F¬.--Fam-cm-b ]n _n A–p¿ d-km-Jv, sI Ip-™n-cma≥, C N-{μ-ti-J-c≥, ap≥ a-

{¥n-am-cm-b sN¿-°-fw A-–p-√, kn Sn A-l-Ω-Z-en, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-afm-tZ-hn, \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ Sn C A-–p-√ Xp-S-ßn-b-h¿ kw_-‘n-°pw. D-°n-\-Sp-°-bn¬ k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® 60 G-°¿ ÿ-e-Øm-Wv sa-Un-°¬ tImf-Pv ÿm-]n-°p-∂-Xv. Im-k¿tIm-Uv \-K-c-Øn-¬ \n-∂v 20 In. a-- n. Zq-sc-bm-Wv D-°n-\-Sp-°. tdmUvv , ssh-Zyp-Xn-˛ P-e-tk-N-\ ku-I-cyw F-∂n-h hn-]p-eo-I-cn°m-\p-≈ \-S-]-Sn Xp-S-ßn-bn-´p≠v. a-en-\-P-e kw-kv-I-c-W ]-

∏n-S-hpw H-cp-°n-bn-´p-≠v. k-º¿° ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-Øm≥ Ch¿-°v {]-tXy-I A-dn-bn-∏pw \¬-In-bn-´p-≠v. cm-hn-se 9 apX¬ ssh-Io-´v B-dp -h-sc {]tXy-Iw A-dn-bn-∏v \¬-In-b At]-£-I-sc ap-Jy-a-{¥n t\-cn¬ I-≠v ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°pI-bpw B-h-iy-ap-≈-h¿-°v klm-b-[-\w A-\p-h-Zn-°p-I-bpw sN-øpw.-ap≥-Iq-´n ]-cm-Xn \¬-Im-Øh¿-°v Cu k-a-b-Øv ]-cm-Xn-Iƒ k-a¿-∏n-°m-hp-∂-Xm-Wv. F∂m¬, C-h-cn¬ ap-Jy-a-{¥ntbm-Sv t\-cn¬ I-≠v k-¶-S-ßfpw ]-cm-Xn-I-fpw A-t]-£-Ifpw t_m-[n-∏n-°m≥ Xm¬∏-cyhn-Zym-\-K¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°p-∂ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ap-≈-h¿-°v cm-{Xn F-´n-\v ti]-cn-]m-Sn-bp-sS kp-c-£m Np-a-Xe-°v \n-tbm-Kn® t]m-en-kv jw A-Xn-\p-≈ A-h-k-cw e-`yJy-a-{¥n t\-cn-´v I-≠v A-h-cp- c-am-h-[n k-lm-bw e-`y-am-°pw. tÃ-Un-b-Øn¬ k-÷-am-°n-bn- am-°pw. sS k-¶-S-߃ ]-cn-l-cn-°pw. ]- £-Wn-°-s∏-´ A-t]-£-I¿-°v ´p-≈ ]-¥-en¬ {]-tXy-Iw C-cnap-Jy-a-{¥n A-t]-£-I-sc

ap-Jy-a-{´n-bp-sS Im-cp-Wy-hpw Im-¯v ap-l-½-Zv kn-bm-Zv- ap-¯-en-_v h-[w: Xn-cn-¨-dn-b ]-tc-Uv \-S-¯n

H-ä-¯-h-W XoÀ-¸-m-¡Â

ImÀ Hmt«mbn-en-Sn-¨v A-©p t]À-¡v ]-cn-¡v

Spw-_w. hn-Z-Kv-[ Nn-In¬-k e`n-®m¬ Ip-´n-bp-sS A-kp-Jwam-dp-sa-∂v tUm-Œ¿-am¿ hn-ebn-cp-Øn-bn-´p-≠v. F-∂m¬, \n-Xy-hr-Øn-°v t]m-epw h-I-bn-√mØ ap-l-ΩZv \m-´p-Im-¿ \¬-Ip-∂ k-lmbw sIm-≠p-am-{X-am-Wv Ip-´nbp-sS Nn-In¬-k \-S-Øp-∂-Xv. C-∂v Im-k¿-tIm-s´-Øp-∂ ap-

Im-kÀ-tIm-Uv D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-temÂ-k-hw C-¶v

Im-Wm-\nsöv ]cmXn

a-Uv-¡: aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

Ip-º-f: a-Uv-° tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ 18,040 cq-]-bp-am-bn aq-∂p-t]-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. Iq-Ø-Sp-°-bnse a-Uv-° tI-{μ-Øn-em-Wv sdbvU - v \-SØ - n-bX - v.

]m³-a-km-e-bp-am-bn ]nSn-bn Ip-ºf - : 286 ]m-°‰ - v ]m≥-ak - m-ebp-am-bn ]p-Øn-sK A-Sp-° - sØ-m´-- n-bn-se kp-tc-jn(38)s\ Ip-ºf - t]m-en-kv A-dk - v‰ - v sN-bvXp.

A-`n-\-µn-¨p Im-k¿-tIm-Uv : A-[ym-]-I¿°pw Po-h-\-°m¿-°pw ]-Ømwi-ºf - I-Ωo-js - \ \n-ba - n-® k¿°m-dn-s\ sI.F.Fw.F. Pn-√m I-Ωn-‰n A-`n-\μ - n-®p.

awKem]pcw k¿hIemimebn ¬\n∂v Fw.Fkv.kn. P\d¬ sIankv{Snbn¬ c≠mw dm¶v t\Snb Pb{io F \mb¿. If\mSv NmØss¶bnse kn N¥pIp´n \mb¿˛Ko-X Z-ºXn-I-fp-sS a-I-fm-Wv

3

Im-kÀ-tIm-Uv sa-Un-¡Â tIm-f-Pv in-em-Øm-]-\w \m-sf ap-Jy-a-{´n \nÀh-ln¡pw

hn-Zym-\-K¿ ap-\n-kn-∏¬

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ sN-dp-h-Øq¿ -]-©m-b-Ønse Xp-cp-Øn-]-f-fn-˛-A-®mwXp-cp-Øn-˛-]-Sn-™m-sd-am-Sv tdm-Un-s‚ ]p-\-cp-≤m-c-W ]Wn-Iƒ sN-øp-∂-Xn-\m-bn CXp-h-gn-bp-≈ K-Xm-K-Xw Unkw-_¿ 10 ap-X¬ P-\p-h-cn 25 h-sc ]q¿-W-am-bpw \n-tcm[n-®p.--

kannur/kSD

I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv kKo¿, tªm-°v ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v apw-Xm-kv jp-°q¿, F.-C.--H. ]n c-ho-{μ-\m-Yv, kv-Iqƒ {][m-\m-[ym-]-I≥ sI sI ap-cfo-[-c≥ kw-km-cn-°pw. \m-en-\v \-S-°p-∂ k-am-]-\ k-tΩ-f-\w F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmwk¨ tPm-kv k-Ωm-\-߃ hnX-c-Ww sN-øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ Pn-√m ]-©m-bØw-Kw ]m-Zq¿ Ip-™m-ap-lmPn, sl-Uv-am-ÿ ap-c-fo-[-c≥, sN-a-\m-Sv ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v B-bn-i k-l-Zp-≈, F.C.-H. c-ho-{μ≥ kw-_-‘n-®p.

Jy-a-{¥n-bp-sS ap-∂n¬ kn-bmZn-s‚ Zp-cn-X-I-Y A-h-X-cn-∏n°m≥ \m-´pIm¿ X-øm-sd-SpØn-´p-≠v. Ip-´n-bp-sS Nn-In¬-km ^-≠nte-°m-bn I-f-\m-Sv k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶n¬ A-°u≠v Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. \-º¿-˛Fw.--Sn.F≥.F -- .--_n 14. t^m¨: 9846862032.

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn-se hn-f\m-i-hpw Im-e-h¿-s°-Sp-Xn-bpw aq-ew Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p-∂ I¿j-I-cp-sS I-Æo-cn-\v ]-cn-lm-cam-bn-√. I-hp-ßv I¿-j-I-sc klm-bn-°m≥ 10 tIm-Sn cq-]-bpsS {]-tXy-I km-º-Øn-I ]mt°-Pv {]-Jym-]n-s®-¶n-epw CXp-h-sc hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√. a-™-fn-∏v, a-lm-fn Xp-S-ßnb tcm-K-߃-aq-ew Pn-√-bn¬ \in-®-Xv Ir-jn-bp-sS 80 i-X-am-\am-Wv. aq-∂p-tIm-Sn-bp-sS km-ºØn-I \-jv-Sw I-W-°m-°n-bn-cp∂p. Ir-jn-°m-bn hm-bv-]-sb-SpØ-h¿ A-Xp ho-´m-\m-hm-sX I-

Xr-°-cn-∏q¿ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]h¿Ø\c-ln-Xamb {]kh hm¿-UvsX-bm-bn. i-kv-{X-{In-b tªm- Pn-√-bn-se I-cn-sh-≈q¿ s]-c°v A-S-™p-In-S-°p-∂-Xpaq-ew fw ]-©m-b-Øn-se-bpw \n¿-[D-]-I-c-W-߃ \-in-°p-I-bm- \¿ G-sd B-{i-bn-°p-∂ Cu Wv. Xr-°-cn-∏q¿, ]-S-∂, h-en-b- B-Xp-cm-e-b-Øn-s‚ ]n-∂m-°m]-d-º, ]n-en-t°m-Sv, I-øq¿-˛-No- h-ÿ am-‰n-sb-Sp-°m≥ \-S-]-Sn ta-\n, sN-dp-h-Øq¿ F-∂o ]- kzo-I-cn-°-W-sa-∂v \m-´p-Im¿ ©m-b-Øp-I-fn-se-bpw I-Æq¿ B-h-iy-s∏-´p.

jv-S-s∏-Sp-I-bm-Wv. C-Xn-\v ]n-dsI-bm-Wv \n-e-bv-°m-Ø a-g AS-°m D¬∏m-Z-\-sØ km-c-ambn _m-[n-®-Xv. A-º-Xn-\m-bn-ctØm-fw I-hp-ßv I¿-j-I-cp-≈ Pn-√-bn¬ 12738 sl-Iv-S¿ ÿ-eØv A-S-°m Ir-jn sN-øp-∂p≠v. C-Xn¬ ]-Ip-Xn-bn-te-sdbpw \-in-®p I-gn-™p. I-gn-™ k¿-°m-cn-s‚ A-hkm-\ _-P-‰n¬ Pn-√-bn-se A-Sbv-°m I¿-j-I¿-°v 10 tIm-Sn-cq]-bp-sS ]m-t°-Pv {]-Jym-]n-®ncp-∂p. Xp-S¿-∂p h-∂ k¿-°m¿ C-Xv 25 tIm-Sn-bm-bn D-b¿-Ønsb-¶n-epw I¿-j-I¿-°v C-Xp-h-

57 tcm-Kn-IÄ-¡v [-\-k-lm-bw Im-k¿-tIm-Uv : Im-cp-Wy s_\-h-e‚ v ^-≠v ]-≤-Xn-bn¬ \n∂p 57 tcm-Kn-Iƒ-°v 68,77,000 cq]-bp-sS [-\-k-lm-bw ip-]m¿-i sN-øm≥ Pn-√m k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. -I-e-Iv-S¿ ]n Fkv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, sU-]yq-´n Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nk¿ tUm.Fw kn hn-a¬-cm-Pv, tUm.\m-cm-b-W \m-bn-Iv, Fw k-Xoi-≥, kn _n {]-k-∂, se-bn-k¨ Hm-^nk¿ kn-_n≥ tPm-k^v kw-_-‘n-®p.--

sc hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-√. CXn-\m-bn Ir-jn-`-h-\p-Iƒ ap-tJ\ I¿-j-I-cn¬ \n-∂v A-t]-£ kzo-I-cn-®n-cp-∂p. I-hp-ßv H-∂n\v ]-Øv cq-] h-®v A-\p-h-Zn-°psa-∂pw k¿-°m¿ {]-Jym-]n-®ncp-∂p. F-∂m¬, A-t]-£-Iƒ Ir-jn-`-h-\p-I-fn¬ sI-´n In-S°p-∂-X-√m-sX Xp-S¿ \-S-]-SnIƒ D-≠m-bn-√. F-≥tUmk-ƒ-^m≥ Zp-c-¥sØ Xp-S¿-∂v ssP-h Pn-√-bmbn {]-Jym-]n-s®-¶n-epw ssP-h Ir-jn-bn-te-°v am-dm≥ k-lmbn-°p-∂ H-cp \-S-]-Sn-bpw D≠mbn-´n-s√-∂v I¿-j-I¿ ]-d-™p.-

bm-{Xm-ku-I-cy-an-Ãm-sX Zzo-]v \n-hm-kn-IÄ Zpcn-X-¯n 

kz¥w {]Xn-\n[n

Xr-°-cn-∏q¿: am-S-°m¬ h-Ss° h-f-∏v I-S-∏p-dw Xq-°p-]m-ew X-I¿-∂-tXm-sS Zzo-]v \n-hmkn-I-fp-sS bm-{Xm-Zp-cn-Xw Iq-Sn. G-sd sI-´n-tLm-jn-®v ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n D-Zv-Lm-S-\w sNbv-X Z-£n-tW-¥y-bn-se G-‰hpw h-en-b Xq-°p-]m-e-am-b amS-°m¬ ]m-ew D-Zv-Lm-S-\w I-gn™v c-≠p am-kw Xn-I-bp-∂-Xn\v ap-ºv X-I¿-∂n-cp-∂p. C-tXmsS Zzo-]v P-\-X A-°-c C-°-sc I-S-°m≥ am¿-K-ß-fn-√m-sX Zpcn-X-Øn-em-Wv. a¬-ky-_-‘-\w \-S-Øn D]-Po-h-\w \-S-Øn-bn-cp-∂ sXmgn-em-fn-Iƒ-°v ]m-e-Øn-s‚ XI¿-∂p-ho-W A-h-in-„w G-sd _p-≤n-ap-´p-f-hm-°p-∂p-≠v. a¬ky _-‘-\-Øn-\m-bn h-e-bn-d°n-bm¬ ]m-e-Øn-s‚ A-h-in„-߃-°n-S-bn¬-s∏-´v h-e \„-s∏-Sp-∂ A-h-ÿ-bn-em-Wv. d-h-\yq Zp-c-¥ \n-hm-c-W ^≠n¬ \n-∂v \m-ep-tIm-Sn cq-] sNe-h-gn-®v \n¿-an-® Xq-°p-]m-

Npcp¡¯nÂ

™ H-Iv-tSm-_¿ 24--\v Xm-a-kÿ-e-tØ-°v Im-dn¬ t]m-hptºmƒ sh-Sn-h-®pw sh-´n-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-sb-∂m-Wv tIkv.

ImÀ-jn-I ta-J-e-bn-se {]-iv-\-§Ä-¡v C-\n-bpw ]-cn-lm-c-am-bn-Ã

hn-I-k\an-ÃmsX Xr-¡-cn-¸qÀ Xm-eq-¡v B-ip-]-{Xn Xr-°-cn-∏q¿: t]-cn¬ Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bm-sW-¶n-epw kuI-cy-Øn¬ {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI--{μ-Øn-\v k-am-\-am-Wv Xr-°cn-∏q-cn¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ Xmeq-°v B-ip-]-{Xn. I-gn-™ \nb-a-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v Im-eØm-Wv Xr-°-cn-∏q¿ {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-sØ Xm-eq-°v Bip-]-{Xn-bm-bn D-b¿-Øn-b-Xv. Xn-c-s™-Sp-∏n-\v ap-ºv hm-Kv-Zm\w sN-bv-Xm-Wv Xm-eq-°v B-ip]-{Xn D-b¿-Øn-b-Xv. F-∂m¬, a‰p ku-I-cy-ß-sfm-cp-°m≥ A[n-Ir-X¿ X-øm-dm-bn-´n-√. B-ip-]-{Xn-bn¬ \q-dv In-S-°Iƒ H-cp-°-W-sa-∂m-Wv \m-´pIm-cp-sS B-h-iyw. C-t∏mƒ {]Y-an-I B-tcm-Ky tI-{μ-Øn-ep≠m-bn-cp-∂ 40 In-S-°-I-fm-Wv \n-e-hn-ep-≈-Xv. {]m-Y-an-Im-tcmKy tI-{μw D-≠m-bn-cp-∂ A-hk-c-Øn¬ {]-tXy-I {]-k-h hm¿-Uv- C-hn-sS {]-h¿-Øn-®n-cp-s∂¶n-epw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bmb-tXm-sS Cu ku-I-cyw C-√m-

Im-™-ßm-Sv: D-∏-f a-Æw-Ip-gnbn-se A-_v-Zp¬ ap-Ø-en-_ns\ sh-Sn-h-®pw sh-´n-bpw sIme-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ dn-am-≥Un-¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-I-sf Xncn-®-dn-b¬ ]-tc-Un-\v hn-t[-bam-°n. ap-Jy-{]-Xn-I-fm-b D-∏-f _-∏m-b-sXm-´n-bn-se ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv F-∂ Im-en-b d-^o-Jns\-bpw D-∏-f Izm-t´-gv-kn¬ Xma-kn-°p-∂ iw-kp-±o-s\-bp-amWv slm-kv-Zp¿-Kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ Xn-cn-®-dn-b¬ ]tc-Un-\v hn-t[-b-am-°n-b-Xv. sIm-√-s∏-´ A-_v-Zp¬ ap-Øen-_n-s‚ `m-cy Dƒ-s∏-sS-bp-≈ 4 km-£n-I-fp-sS km-∂n-≤y-Ønem-Wv ]-tc-Uv \-S-∂-Xv.- CutI-kn-se aq-∂pw \m-epw {]-XnI-sf H-cm-gv-N ap-ºv k-_vP-bnen¬ Xn-cn-®-dn-b¬ ]-tc-Un-\v hn-t[-b-am-°n-bn-cp-∂p. I-gn-

t\-cn¬ tI-´v B-h-iy-am-b ]-cnlm-c-߃ \n¿-tZ-in-°pw. 1500 t]m-en-kp-Im-sc kp-c-£m kwhn-[m-\-߃-°m-bn hn-\y-kn°pw. 500 D-tZym-K-ÿ-cpw ]-cn]m-Sn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v {]h¿-Øn-°pw. ]-cm-Xn-°m-sc A-Xm-Xv k-ab-Øv tπm-´v F-bn¬ £-Wn-®p h-cp-Øpw. F¬.Un.F-^pw _n.sP.--]n-bpw ap-Jy-a-{¥n-s°Xntc {]-Xn-tj-[ {]-I-S-\w \-SØp-sa-∂v A-dn-bn-®-Xn-s\ XpS¿-∂v \n-c-h-[n t]m-en-kv D-tZymK-ÿ-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw X-s∂ ]cn-]m-Sn \-S-°p-∂ tÃ-Un-bØn¬ H-cp-°n-bn-´p-≠v. _mw-•qcn¬ \n-∂v hn-am-\-am¿-Kw aw-Kem-]p-c-sØ-Øn-b ap-Jy-a-{¥n C-∂-se cm-{Xn-tbm-sS Im-k¿tIm-s´-Øn.

Im-k¿-tIm-Uv: tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏v Pn-√b - n¬ C-∂s - e \-SØn-b ]-cn-tim-[\ - b - n¬ 136 hml-\ß - ƒ-s°-Xn-tc \-S] - S- n kzoI-cn-®p. kv] - o-Uv K-th-W¿ C-√mØ \m-ev Sn-∏¿ tem-dn-If - p-sS ^n‰v-\-kv d-±m-°n. sse-k≥-kn-√msX hm-l\ - t- am-Sn-® 21 t]¿-s°Xn-sc-bpw \n-b-aw A-\p-im-kn°p-∂ co-Xn-bn-e-√m-sX \-º¿ tπ-‰v h-®v hm-l\ - t- am-Sn-® 15 hml-\ß - ƒ-s°-Xn-sc-bpw C≥-jqd≥-kv C-√m-Ø B-dv hm-l-\߃-s°-Xn-sc-bpw \-S-]-Sn-sbSp-Øp. sl¬-a‰ - v [-cn-°m-Ø 72 t]-sc ]n-Sn-Iq-Sp-I-bpw 14 t]-cpsS sse-k≥-kv d-±v sN-øp-∂X - n\v \-S] - S- n kzo-Ic - n-°p-Ib - pw sNbv-Xp. kv-]o-Uv K-th-W-dn¬ Ir{Xn-aw Im-Wn-®v k¿-ho-kv \-SØn-b aq-∂v kz-Im-cy _- p-If - psS-bpw H-cp sI.F-kv.B¿.Sn.-kn. _- n-s‚-bpw ^n-‰v\ - k - v k¿´n-^n-°-‰v d-±v sN-bv-Xp. 30 \-Iw F-√m Sn-∏¿ tem-dn-I-fn-se-bpw kv] - o-Uv K-thW¿ ko¬ sN-ømØ ]-£w Un-kw-_¿ H-∂p apX¬ C-Ø-cw hm-l-\-ß-fp-sS ^n-‰v-\-kv d-±v sN-øp-sa∂v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®p.--

ew 58 Zn-h-kw sIm-≠m-Wv X-I¿-∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®p-≈ A-t\z-j-W d-n-t]m¿-´v C-Xp-hsc ]p-d-Øp-h-∂n-´n-√. ]m-ew XI-¿-∂p ho-gm≥ Im-c-W-am-b kw-`-hw A-t\z-jn-°m≥ F¬.-_n.--F-kn-se hn-Z-Kv-[¿ kw-`-h ÿ-ew k-μ¿-in-®n-cp-s∂-¶n-epw A-t\z-j-W dn-t]m¿-´v ]p-d-Øv hn-´n-´n-√. C-Xn-\p ti-jw hn-Pne≥-kv A-t\z-j-Ww \-S-Ønsb-¶n-epw C-Xpw ]p-d-Øp-h-∂n´n-√. ]m-ew \n¿-am-Ww G-s‰-SpØ sI¬ I-º-\n-s°-Xn-tc \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ k¿-°m¿ apt∂m-´v h-∂-Xp-an-√. Xq-°p-]mew X-I¿-∂ kw-`-h-hp-am-bn _‘-s∏-´v `-c-W˛{]-Xn-]-£ t\Xm-°ƒ \n-c-¥-cw B-tcm-]-W {]-Xym-tcm-]-Ww D-∂-bn-°p-∂ps≠-¶n-epw {In-bm-fl-I-am-b \S-]-Sn-Iƒ D-≠m-hp-∂n-s√-∂v \m´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´p. C-∂v Imk¿-tIm-s´-Øp-∂ ap-Jy-a-{¥n°v ap-∂n¬ Cu hn-j-bw D-∂-bn°m≥ \m-´p-Im¿ X-øm-sd-Sp-°p∂p-≠v.

C-{_m-low kp-sse-am≥ tk-´v kmw-kv-Imcn-I tI-{μ-Øn\mbn F≥.ssh.F¬. Pn√m I-Ωn-‰n- ti-J-cn-°p-∂ ^-≠v ]n-cnhv sF.Fw.kn.kn.Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v l-kbv\m¿ I-≠m-fw ]n F ap-lΩ-Zv Ip-™n-°v ssI-am-dn D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

U-bm-en-kn-kv bq-\n-äv D-Zv-Lm-S-\w Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ k¿-°m¿ kw-hn-[m-\-Øn¬ Imk¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ k-÷-am-°n-b B-ZysØ U-bm-en-kn-kv sk‚¿ \m-sf cm-hn-se H-º-Xn-\v ap-Jya-{¥n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. B-tcm-Ky tI-c-fw tX-P-kzn-\n F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]p-\-c-[n-hm-k ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-SpØn-bm-Wv U-bm-en-kn-kv sk‚¿ ÿm-]n-®-Xv.-B-tcm-Ky a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln°pw. F≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[n-X ]-©m-b-Øp-I-fn-se ^nkn-tbm-sX-dm-∏n bq-\n-‰n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°pw. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n, Fw.F¬.F-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv, sI Ip-™n-cm-a≥, C N-{μ-ti-J-c≥, sI Ip-™n-cm-a≥, Pn-√m- I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv-k-Ko¿ kw-_-‘n-°pw.--

Np-a-«psXm-gn-em-fn-IÄ-¡v Iq-en hÀ-[n-¸n-¨p Im-k¿-tIm-Uv : D-Zp-a, D-Zn-\q¿, No-ta-\n F-∂n-hn-S-ß-fn-se am-th-en tÃm-dp-I-fn-te-°v h-cp-∂ `-£y-[m-\y-߃ C-d-°p∂-Xv kw-_-‘n-®p Np-a-´v sXm-gn-em-fn-I-fpw k-ssπ-tIm-bpw X-Ωn-ep-f-f X¿-°w H-Øp-Xo¿-∏m-bn. Im-™-ßm-Sv A-kn v te-_¿ Hm-^nk¿ F≥ tI-i-h-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ k-ssπ-tIm A-kn- v am-t\-P¿ t_m_n sP-dmƒ-Un-\, sXm-gn-em-fn {]-Xn-\n-[n-I-fm-b sI hn Ip™n-Ir-jv-W≥, ]n hn-P-b≥, Sn hn c-ho-{μ≥, sI hn ]-fl\m-`≥, ]n kn _m-e≥ F-∂n-h¿ kw-_-‘n-®p.--

t»-Uv sIm-−v ]cn-t¡Â¸n¨p D-∏-f:tª-Uv sIm-≠v π-kv Sp hn-Zym¿-Yn-sb k-l-]mTn ap-dnth¬∏n-®p. D-∏-f K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn sIm-S-¶-bn-se C¿-jm-Zn (18) \m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. tZ-l-amk-I-ew ap-dn-th-‰ hn-Zym¿-Yn-sb aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se D-®-bv-°v H-∂-c-tbm-sS-bm-Wv kv-Ipƒ tImw-]u-≠n¬ h-®v k-l-]mTn-bm-Wv ap-dn-th¬-∏n®-sX-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ C¿-jm-Zv ]-cm-Xn-s∏-´p.-

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-29  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you