Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

27 \hw_¿ 2013 _p[≥

I-®q-cpw tIm-gn-t¡m-Spw ap-¶n I-Æp¿-: kw-ÿm-\ kvI - qƒ imkv{- X-ta-fb - n-se {]-hr-Øn-]c - n-Nb- ta-fb - n¬ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√ ap∂n¬.- 11377 t]m-bn-‚m-Wv tIm-gnt°m-Sn-s‚ k-ºm-Zyw. 11369 t]mbn-t‚m-sS B-Xn-tY-bc - m-b I-Æqcm-Wv c-≠mw ÿm-\-Øv. 106223 t]m-bn-t‚m-sS Im-k¿-tKm-Uv aq∂mw-ÿm-\Ø - pw Xp-Sc - p-∂p. sF.-Sn. ta-fb - n¬ 37 t]m-bn-t‚m-sS Xriq-¿ ap-∂n-em-Wv. 36 t]m-bn-t‚msS h-b-\m-Sm-Wp c-≠mw-ÿm-\Øv. -34 t]m-bn-t‚m-sS I-Æq-cmWv sXm-´p-]n-∂n¬. im-kv-{X-ta-f-bn¬ 92- t]m-bnt‚m-sS I-Æq-¿ ap-t∂-dp-∂p. 88 t]m-bn-t‚m-sS Xr-iq¿ c-≠m-aX - mWv. 84 t]m-bn-t‚m-sS Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cw aq-∂mw-ÿm-\Ø - pw Xp-Sc - p∂p. K-Wn-X-im-kv-{X -ta-f-bn¬ 171 t]m-bn-t‚m-sS I-Æq¿ H-∂mwÿm-\-Øm-Wv. ]m-e-°m-Sv-˛154-,

\n-d-amÀ¶ `m-hn-bn-te-¡v I-®p\«v sF.Sn. ta-f

Xn-cp-h-\-¥-]p-cw-˛146- F-∂n-ßs\-bm-Wv sXm-´p-]n-∂n-ep-≈ Pn√-I-fp-sS t]m-bn‚ v \n-e. km-aqln-I-im-kv-{X ta-f-bn¬ ]m-e°m-Sv ap-t∂-‰w Xp-Sc - p-∂p. 21 t]mbn-‚m-Wv A-hc - p-sS k-ºm-Zyw. 20 t]m-bn-t‚m-sS F-d-Wm-Ip-fw c≠mw-ÿm-\-Øpw Xp-S-cp-∂p.

I-Æq¿: A-°m-Zan-I hn-Zym-`ym-kt- Øm-sSm∏w \n-da - m¿-∂ `m-hnbpw e-£y-an-´ sF.Sn. ta-f {it≤-ba - mbn. I-gn-™ \m-ep h¿-jß - f - m-bn Xn-cph-\¥ - ] - p-cw sSIvt\m ]m¿-°n-se lm-fp-If - n¬H-Xp-ßn-bn-cp∂ kvI - qƒ sF.Sn. ta-f Cu h¿-jw ap-X-emWv s]m-Xp-P-\ ]-¶m-fn-Ø-tXm-sS \-SØp-∂Xv. k¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\w i-cn-bm-sW∂p sX-fn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp∂p I-Æq¿ sNm-Δ l-b¿-sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ \-S∂ - ]-cn-]m-Sn. B-ZyZn-\a - m-b C∂-se sh-_tv- ]-Pv Un-ssk\nMv, Un-Pn-‰¬ s]bn‚nMv, sF.Sn. s{]m-PI - v‰v A-hX - c-Ww F-∂o C-\ß - f - n-em-bn-cp∂p a¬-kc-߃. 149 hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-SpØp. Pn√-Ifnse H∂mw ÿm-\° - m¿-°p ]pdsa 16 hn-Zym¿Yn-Iƒ A-∏o-ep-am-bn F-Øn-bn-cp∂p. hn-]p-ea - mb {I-ao-Ic - W - ß - f - m-Wv kw-Lm-SI - k-an-Xn H-cp-

tKm-Ä B-c-h-an-sÃ-¦nepw \-ko-an-sâ Cãtam-U sa-kn Xs¶ I-Æq¿: {i-hW - s - sh-Ie - y-ap-≈ hn-Zym¿-Yn-If - p-sS t¢ tam-Ue - nMn¬ am-‰p-c® - sIm-fØ - d - Im-en°-‰v Hm¿-^t- \-Pv l-b¿-sk-°≥U-dn kvI - q-fn-se π-kvh - ¨ hnZym¿-Yn ap-lΩ - Z- v \-kow X-øm-dm°n-bX - v X-s‚ {]n-b ^p-St-v _mƒ Xm-ca - m-b e-bW - ¬ sa- n-sb. ^pSvt- _m-fn-s\ G-sd C-„s - ∏-Sp-∂ \-kow C-Xn-\p-ap-ºpw ]-e X-hW kvI - qƒ ]-cn-Nb - t- a-fb - n¬ ]-s¶-SpØn-cp-∂p. H-ºX - mw ¢m-kn¬ ]Tn°p-tºmƒ kw-ÿm-\X - e - t¢ tam-Ue - n-Mv a¬-kc - Ø - n¬ aq-∂mw ÿm-\h - pw G-gmw X-cØ - n¬ H∂mw ÿm-\h - pw t\-Sp-Ib - p-≠mbn. kvt- ]m¿-Sk -v v F-∂X - m-bn-cp-∂p l-b¿-sk-°≥-Ud - n hn-`m-Kw hnZym¿-Yn-Iƒ-°v e-`n-® hn-jb - w. A-Xv-e-‰p-I-fpw ^p-Sv-t_m-f¿am-cp-w Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Xm-c-ßsf ]-e-cpw I-fn-a-Æn-¬ Xo-¿Øp. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw t¢ tam-U-en-Mn¬ am-Xr-hm¬-keyw, bp.-]n. hn-`m-K-Øn¬ a-\pjy-\pw ar-K-ß-fpw F-∂-Xm-bncp-∂p hn-j-bw. A-Ω-bpw Ip™pw X-Ωn-ep-≈ _-‘-Øns‚ hn-hn-[ h-i-ß-sf ssl-kvIq-fn-se Xm-c-߃ in¬-∏-ßfm-°n-b-t∏mƒ {]m-No-\-Im-e in-em-^-e-I-ß-fn¬-\n-∂v Is≠-Sp-Ø tKm-{X-Im-e Nn-{X-ßsf Hm¿-∏n-°p-∂ in¬-∏-߃ apX¬ ]p-Ø≥-Im-e Im¿-´q¨ IYm-]m-{X-ß-sf A-\p-kv-a-cn-°p∂ Ip-´n-I-fpw ar-K-ß-fpw X-Ωn-

AÔX t]m-cm-bv-a-bÃ; ]m-gvh-kv-Xp-¡-Ä ]m-gm-t¡-−-Xpaà I-Æq¿: ]m-gvh-kv-Xp-°-sfm∂pw b-Ym¿-Y-Øn¬ A-{X ]m-gmb-h-b-s√∂v sX-fn-bn-°p-∂-Xm-bn-cp-∂p Im-gv-N-ti-jn Ipd ™ hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS {]-hr-Øn]-cn-N-b -ta-f-. a-t©-cn ]-Xn°m-‰-]-‰-bn-se tI-c-f kv-Iqƒ t^m¿ ssª‚nse C-lmPv Xs‚ A-I-°Æv sIm-≠v I-hp-ßn≥ ]m-fI-sf \n-d-∏-In-´m¿-∂ ]q-°-fm-°n am-‰n. C-X-fn-s‚ cq-]-Øn¬ sh-´n-sb-Sp-Øv Nph∏pw a-™bpw \n-d-߃ ]q-in-bmWv ]q-°-sfm-cp-°n-b-Xv. ]m-e-°m-s´ ssª‚ v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Ynbm-b kp-[ojv ssk-°nƒ dnw, lm¿Uv-t_m¿-Uv Xp-Wn F∂nh sIm-≠v taibpw ]mgm-b ap-´tØm-Sv sIm-≠v A-e-¶m-ch-kv-Xp-°fpw \n¿-an®p. Bep-h kv-Iqƒ t^m¿ ssª‚nse X\q-P ]mgmb Xp-Wn°-j-W-ß-fn¬ D-]-Im-c-{]-Zhpw `w-Kn-bp-ap≈ N-hn´n-I-fpw H-cp°n. Ggmw¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\nbm-b X\q-P C-XmZy-am-bmWv {]-hr-Øn]-cn-N-b -ta-f-bn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-Xv. sF-kv-{Iow ]m-{X߃, Unkv-t]m-kn-_nƒ tπ-‰p-Iƒ, •mkp-Iƒ, F-Iv-kv-td ^n-enw, ap-´-tØmSv, sX¿tam tImƒ F∂n-ß-s\ D-]-tbm-Kn-® ti-jw h-en-s®-dn-bp∂ H-t´-sd h-kvXp-°ƒ Iu-Xp-Ih-kv-Xp-°fpw \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-ßfp-am-°n am-‰n a¬-k-c-m¿-YnIƒ.

A-I-¡-®n hn-cn-ª-Xv hÀ-W-cq-]-§Ä

tIm-gn-t°m-Sv sImf-Ø-d Im-en°-‰v F-®v.F-kv.F-kv t^m¿ lm‚n-Im-]vUn-se ap-lΩ-Zv \-kow (t¢ tam-U-enMv) ep-≈ ku-lr-Z-Zr-iy-ß-fpw bp.- 30Hm-fw kv-s]-jy¬ kv-Iq-fp-I]n. hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm-°n. fn-se {]-Xn-`-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

Ip-Sn-sh-Åhpw `-£-W-hp-anÃ; kvvs]-jy kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ h-e-ªp I-Æq¿: kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ {]hr-Øn ]-cn-N-b-ta-f \-S-°p-∂ I-Æq¿ sk‚ v- ssa-°nƒ-kv kvIq-fn¬ A-‘-cpw _-[n-c-cp-am-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ `-£-W-hpw Ip-Sn-sh-≈-hpw e-`n-°m-sX h-e-™p. Ip-´n-Iƒ-°m-bn -sh-≈w ti-Jcn-®v h-®n-cp-s∂-¶n-epw A-]-cym]v-X-am-bn-cp-∂p. cm-hn-se X-s∂ Ip-Sn-sh-≈w Xo¿-∂p. C-Xn-\pti-jw e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]Sn \-S-Øn-∏p-Im¿ kzo-I-cn-®n-√. `-£-W-Øn-s‚ Im-cy-Ønepw C-h¿-°v A-h-K-W-\-bm-bncp-∂p. ap-Jy-th-Zn-bm-b ap-\n-kn∏¬ kv-Iqƒ {Ku-≠n-em-Wv `£-W-ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Ønbn-cp-∂-Xv. hn-X-c-Ww sN-øp-∂ th-f-bn¬ H-∂-c In-tem-ao-‰-tdmfw Zq-c-Øp-≈ sk‚ v-ssa-°nƒkv kv-Iq-fn¬ kv-s]-jy-¬ kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ t¢ tam-Uen-Mn¬ ]-s¶-Sp-°p-I-bm-bn-cp∂p. {]-[m-\ th-Zn-bn¬-\n-∂p `£-Ww ]m-gv-k-em-bn F-Øn-®n-

°n-bn-cp-∂Xv. Hm-tcm a¬-k-chpw ]q¿-Øn-bmbm¬ hn-[nI¿-Øm-°f - p-sS ]cn-tim-[\ - b - v°pw hn-eb - n-cp-Øe - n\pw ti-jw a^-eß - ƒ X¬-kabw X-s∂ ttp://schoolsasthrolsavam.in F-∂ sh_vs - sk-‰n¬ e-`y-am-°n-. th-ZnIƒ, k-ab - {- Iaw, a¬-kc - ^-ew Xp-Sßnb hn-hc - ß - ƒ kvI - q-fn-s‚ {]-th-i\ - I-hm-SØ - n\-cnIn¬ k-÷o-I-cn-® sF.Sn. A‰v kv-Iqƒ s{]m-PI - ‰ v- v ]-he - n-b\ - n¬-\n∂v s]m-Xp-P\ - ß - ƒ°v k-μ¿-in-°mw. hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-øm-dm°n-b Un-Pn-‰¬ s]bn‚n-Mp-Iƒ, sh-_v t]-PpIƒ, {]-k-t‚-j-\pIƒ F∂n-h ^-e{]-Jym-]-\ -ti-jw sh_vssk-‰n¬ s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°v e-`y-am-°p-sa∂v sF.Sn. A‰v kvI - qƒ F-Ivk - n-Iyp-´o-hv U-bc - Œ - ¿ tUm. _m-_p sk-_m-kv‰ - y≥ A-dn-bn-®p.

I-Æq¿: I-m-gv-N ssh-I-ey-ap-≈ hn-Zym-¿-Yn-I-fp-sS {]-hr-Øn]-cn-N-b -ta-f-bn¬ sX-fn-™-Xp A-I-°-Æv sIm-≠v h¿-Wß-fpw cq-]-ß-fpw Xn-cn-®-dn-bm-\p-≈ I-gn-hv. tNm-°v \n¿-amWw, t]-∏¿ {Im-^v-‰v, I-b¿ D¬-∏-∂ \n¿-am-Ww, Ip-S-\n¿-amWw Xp-S-ßn 12Hm-fw C-\-ß-fn-em-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-SpØ-Xv. Im-gv-N-bn-s√-¶n-epw a-\-°-Æn-em-Wv I-b-dp-sIm-≠pw ap-f sIm-≠p-ap-≈ D¬-∏-∂-߃ C-g-tN¿-Øp \n¿-an-®-Xv. hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈ hn-hn-[ kv-s]-jy¬ kv-Iq-fpI-fn¬ \n-∂m-bn Im-gv-N ssh-I-ey-ap-≈ 60Hm-fw {]-Xn-`-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp. t]-∏¿ {Im-^v-‰v a¬-k-c-Øn¬ I-S-em-kv ]q-°ƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ A-e-¶m-c h-kv-Xp-°-fpw Hm-^n-kv B-h-iyØn-\p-≈ ^-b¬ t^mƒ-U¿, F≥-h-e-]v Xp-S-ßn-b-h-bpw Hcp-°n. B-`-c-W-\n¿-am-W a¬-k-c-Øn¬ ap-Øp-Iƒ tIm¿Ø-Xv Ir-Xy-X-tbm-sS-bpw kq-£v-a-X-tbm-sS-bpw. ]p¬-∏m-bIƒ, πm-Ãn-Iv sIm-≠p-≈ Ip-´-Iƒ, I-tk-c-Iƒ Xp-S-ßn-b hkv-Xp-°-fpw, Ip-S-I-fpw ap-f sIm-≠p-≈ Iu-Xp-I-h-kv-Xp-°fpw \n¿-an-®p.-

B-W-h-Zp-c-´-§Ä a-d-t¶-¡q; ]-cn-Øn-Xnku-lr-Z ssh-Zyp-Xn-bp−v I-Æq¿: B-W-h dn-bm-Iv -S-dpIƒ s]m-´n-sØ-dn-®p-≠m-hp-∂ Zp-c-¥-߃ a-d-°m≥ hn-Zym¿-YnI-fp-sS Kp-W-]mTw. ]-cn-ÿn-Xn ku-lr-Z ssh-Zyp-Xn-sb-∂ Bi-b-hp-am-bm-Wv tIm-gn-t°m-Sv \m-Zm-]p-cw D-Ω-Øq¿ F-kv.sF.-F-®v.-F-kv.-F-kn-se Iuk¿ `m-\p Jm-en-Zpw jn¬-\-bpw {]-hr-Øn-]-cn-N-b -ta-f-bv-s°Øn-b-Xv. ssl-kv-Iqƒ hn-`m-Kw \n-›-e-Zr-iy-Øn-em-Wv {Ko≥ F-\¿-Pn ^yq-j≥ dn-bm-Iv -‰¿ A-h-X-cn-∏n-®-Xv. kp-e-`-am-b ssl-{U-P≥ sF-tkm-tSm-∏m-b Uyq-´o-cn-b D]-tbm-Kn-®p-≈ dn-bm-Iv -S-dm-WnXv. Xp-S-°-Øn¬ dn-bm-Iv-S-dn-\p th-≠ sN-e-hv H-gn-hm-°n-bm¬ ]n-∂o-Sp-≈-h em-`-am-Wv. B-ZyL-´-Øn¬ 70 sa-Km-hm-´v sshZyp-Xn-bn¬ Xp-S-ßn ]n-∂o-Sv 500 sa-Km-hm-´v h-sc D¬-∏m-Zn-∏n°mw. A-]-I-S-߃ Ip-d-hm-sW-

an-I-hp-ambn hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS hmÀ-¯m A-h-Xc-Ww I-Æq¿: im-kv-t{Xm¬-k-h-Øns‚ hm¿-Øm kw-t{]-j-W-Øn \pw tUm-Iyp-sa-t‚-j-\p-ambn sF.Sn. A‰v kv-Iqƒ hn-tŒ-gvkv Sow. {]-tXy-I hm¿-Øm _p-≈‰n\pw {]-Xn-Zn-\ A-ht- em-I\ - h - pam-bn hn-]p-eam-b ]-cn-]m-Sn-If - mWv hn-tŒ-gk v- v Nm-\e - n¬ D-≈Xv. sNm-Δ kvI - q-fn¬ C∂se {]-h¿Ø-\k-÷am-b Xm¬-°men-I

ÃpUntbm tI-{μo-Ic - n-®m-Wp {]h¿-Ø-\w. _p-≈-‰n≥ A-h-X-cn∏n-®Xv hn-Zym¿-Yn-Iƒ X-s∂-. kw-k-Ym-\ -X-e-Øn¬ s]mXp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏v \-SØn-b hm¿-Øm A-hX-c-W a¬-k-cØn¬ anI-hv sX-fn-bn-® I-Æq¿ Pn-√-bn-se hnhn-[ kv-Iq-fp-I-fn ¬ \n-∂p-≈h - c - m-Wv A-hX - m-cI ¿. ta-f I-gn-bp-∂X - ph-sc Zn-t\\

ssh-Io-´v aq-∂n-\m-Wv {]-tXy-I hm¿-Øm _p-≈‰ - n≥. B-dn-\v ]p\-kw-{]-tj-W-hp-w D≠v. cm{Xn F-´n-\v A-Xm- Xp Zn-hk - s - Ø taf-bp-sS A-h-tem-I-\w. k-b≥kv \m-S-I-߃ Dƒ-s∏sS tUmIyp-sa‚ v sN-øp-∂ ap-gp-h≥ ]-cn]m-Sn-Ifpw Nm-\e - n¬ ]n-∂o-Sv {]tXy-I ]-cn-]m-Sn-I-fm-bn kwt{]j-Ww sN-øpw.

Øv a-\p-jy-\≥-a-bv-°p-X-Ip-∂ ssh-Zyp-Xn D¬-∏m-Z-\-am-Wv CXp-h-gn hn-Zym¿-Yn-Iƒ ap-t∂m-´ph-bv-°p-∂-Xv.

BIÀ-j-I-am-bn tXP-kv kv-ämÄ I-Æq¿: kwÿm-\ kv-Iqƒ imkv-{X-ta-f-m \-K-cn-bn-se tXP-kv kv-‰mƒ P-\-{i-≤-bm-I¿-jn°p∂p. {][m-\ th-Znbm-b IÆq¿ Kh. ap-\n-kn-∏¬ shm-t°j-\¬ l-b¿-sk-°-≥U-dn kvIq-fn¬ ao-Un-bm ]-h-enb-\p kao-]w k-÷o-I-cn® Ãm-fn¬ kμ¿-i-I-{]-hm-l-amWv. A-dnhns\m-cp k-Ωm-\w F-∂ t]-cn¬ H-cp°n-b k-Ωm-\-]-≤-Xn-bm-Wv G-sd B-I¿-jIw. hn-⁄m-\hpw hn-t\m-Zhpw ka-\z-bn-∏n-®p-≈ {]ivt- \m-Øc - n-bmWn-X.v i-cn-bp-Øc - w Iq-∏W - n¬ tcJ-s∏-Sp-Øn Ãm-fn¬ X-øm-dm°n- im-kv-{X-ta-f- \-K-cn-bn-¬ tXP-kv kv-‰m-fn-se Xnc°v b s]-´n-bn¬ \n-t£-]n-°mw. - p-sSbpw k-Nn-{X hn-hc - W - F∂pw \-dp-s°-Sp-∏n-eq-sS hn-Pb - n- ßfpw \¬-Ip-∂p-≠v. Iq-SmsX, im-eb - {- X-Øn-s‚bpw ]mT- ß-fpw Ãm-fn¬ H-cp-°n-bn-´p≠v. Iƒ-°v B-I¿-jI - am-b k-Ωm-\- tXP-kv Zn-\]

I-Æq¿: im-k{v- X-ta-fb - p-am-bn _‘-s∏-´v C-∂v sk‚ v- ssa-°nƒ F-®v.F-kv.F-kn¬ \-S-°p-∂ sk-an-\m-dn¬ {]-hr-Øn]-cn-Nb ta-f-bn-se F√m A-[ym-]-Icpw ]-s¶-Sp-°W - s - a-∂v Pn√m hn-Zym`ym-k Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.

I-Æq¿: A-I-°-Æn-s‚ sX-fn®w sIm-≠v C-cpƒ-°m-gv-N-I-sf sh-fn-®-tØ-°v sIm-≠p-h-cn-Ibm-Wv P-b-kq-cy km-bn-bpw kzm-Xn-bpw. kv-s]-jy¬ kvIqƒ hn-`m-Kw {]-hr-Øn ]-cn-Nb-ta-f-bn¬ Ip-´-ta-bp-∂ P-bkq-cy km-bn-°v Im-gv-N-i-‡nbn-√. F-¶n-epw Im-gv-N-bp-≈ Hcm-sf-t∏m-se A-Xn-{Zp-Xw Ip-´ s\-bv-Xv I-≠p-\n¬-°p-∂-h-sc A-Xv-`p-X-s∏-Sp-Øpw. F-d-Wm-Ip-fw B-ep-h kvIqƒ t^m¿ ssª‚n-se \memw ¢m-kp-Im-c≥ I-gn-™ X-hW aq-∂mw-ÿm-\w t\-Sn-bn-cp∂p. ]T-\-`m-K-am-bn e-`n-® A-dnhm-Wv P-b-kq-cy km-bn-°v Ip-´s\-bv-Øn-ep-≈-Xv. Im-gv-N-bns√-¶n-epw a-‰p-≈-h-tc-°mƒ thK-Øn¬ a-\- n¬ k-¶¬-∏n-®v hn-c-ep-I-fm¬ sXm-´-dn-™v Ip-´ s\-bv-sX-Sp-°p-∂-Xn-se an-I-hpI-≠v A-[ym-]-I-cm-Wv a¬-k-cØn¬ ]-s¶-Sp-∏n-®-Xv. aq-∂p-a-

t^m-t«m: j-Ωn h-´-°pfw

1. F-dW - m-Ip-fw bp.]n kvI - qƒ t^m¿ ssª‚n-se P-bk - qcy Ip-´\n¿-am-WØ - n¬ 2. N-hn-´n \n¿-an-°p∂ tIm´-bw X-e∏ - m-SnA-kokn-b kvI - qƒ- t^m¿ ssª‚n-se kzm-Xn k-t¥mjv Wn-°q-¿ A-h-km-\n-°p-∂-Xn\p ap-ºp-X-s∂ B-sc-bpw hn-kva-bn-∏n-°p-∂ I-c-hn-cp-tXm-sSbm-Wv C-Ø-h-W Ip-´ s\-bv-X-

]-g-©³ ssk-¡n-fp-t−m? Xp-Wn-b-e¡mw; X-Sn Ip-d-bv-¡mw Ip-g¡n-W-dn ho-Wm c-£-s¸-Sp-¯mw e-°m≥ C-Xp [m-cm-fw. sh-dpw 45 an-\p-´v ssk-°nƒ N-hn-´n-bm¬-aXn. Xp-Wn X-In-Sp-]m-{X-Øn-\-I-Øv L-Sn-∏n-® πm-Ãn-°v I-´-I-fn¬ C-Sn-®m-Wv hr-Øn-bm-°pI. c-≠p-Xh - W - sh-≈w D-]t- bm-Kn-®m¬ h-kv{X-߃ A-e° - n-°n-´pw. c-≠c - e - n-‰¿ sh-≈w sIm-≠v A-©p-In-tem h-sc Xp-Wn-be - ° - mw. ssk-°nƒ N-hn-´n-bm¬ i-co-c-Øn-\pw B-tcm-Ky-Øn-\pw e-`n-°p-∂ ta≥-a ]-dt- b-≠X - n-√t- √m. s]m-ÆØ - S- n-b≥-amcm-sW-¶n¬ ho-´p-Im¿-°v D-]I - m-ct- Øm-sSm-∏w X-Sn-bpw Ip-db - pw.-

∂-Xm-Wv C-Xn-s‚ G-‰-hpw h-enb {]-tXy-I-X. B-W-h-Zp-c-¥ß-fpw B-W-h-I-cm-dp-I-fpw N¿®-bm-hp-∂ B-[p-\n-I tem-I-

Ccp-fns\ sh-fn-¨-am-¡n P-b-kq-cybpw kzm-Xn-bpw

_-jo¿ ]m-ºp-cpØn dm-jn-Zv sR¢n d-t\mb¿

I-Æq¿: ]-g-©≥ ssk-°nƒ Xq-°n-hn¬-t°≠. A-e-°p b-{¥-am-°mw. H-∏w hym-bm-a-Øn\pw D-]-tbm-Kn-°mw. aq-∂mw X-e-ap-d hm-jn-Mv sa-jo-\m-Wv B-e-∏p-g ho-b-]p-cw K-h. sslkv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fm-b A¬-k¬ d-lv -am\pw F-kv hn-jv-Wp-hpw cq-]-I¬-∏-\ sN-bv-XXv. Ãm≥-Un¬ L-Sn-∏n-® ]-g-b ssk-°nƒ, CXn-\p k-ao-]w L-Sn-∏n-°p-∂ X-In-Sp-sIm-≠p≈ H-cp ]m-{Xw. C-Xn-\-I-Øv sN-bn≥, πm-Ãn-Iv sIm-≠p≠m-°n-b I-´-Iƒ F-∂n-h-bp-≠m-bm¬ A-e°p-b-{¥-am-bn. A-©p-In-tem h-sc Xp-Wn-b-

tIm-gn-t°m-Sv D-Ω-Øq-¿ Fkv.sF.F-®v.F-kv.F-kn-se Iu-k¿_m-\p Jm-en-Zpw Sn hn jn¬-\bpw X-øm-dm°n-b {Ko≥ F-\¿-Pn ^yq-j≥ dn-bmŒ¿

sk-an-\m-dn ]-s¦-Sp¡Ww

dn-t]mÀ«v:

I-Æq¿ sk‚ v ssa-°nƒ-kv kv-Iq-ƒ tImw-]u-≠n¬ Ip-S-n-sh-≈-sam-gn-™ ]m{Xw cp-s∂-¶n-epw ap-gp-h≥ hn-Zym¿- Sn-t∏m-th-≠ A-h-ÿ-bm-bn-cpYn-Iƒ-°pw Xn-I-™n-√. a¬-k- ∂p. ]-e hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw Ac-Øn-s‚ hn-[n-{]-Jym-]-\w I-gn- [ym-]-I¿ X-s∂-bm-Wv ]-g-hpw ™v {]-[m-\-th-Zn-b-n-te-°v Hm- a-‰pw hm-ßn-s°m-Sp-Ø-Xv.-

hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ t{Sm-^n-Iƒ I-Æq¿ shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ {]-Z¿-in-∏n-® \n-e-bn¬

I-Æq¿: B-sc-¶nepw Ip-g¬-°nW-dn¬ A-Is - ∏-´m¬ s\-©Ø - Sn-®v \n-e-hn-fn-t°-≠. ]-cn-lm-chp-am-bn Ip-´n im-kv-{X-⁄¿ sdUn. Ip-g¬°n-W-dn-\p k-am¥-ca - mbn Ip-gn-sb-Sp-°p-It- bm aÆp-am{¥n b{¥w tX-Sn A-eb - pItbm th-≠. eq]v t_m¿-sh¬ F∂ ]p-Ø≥ kw-hn-[m-\w- ]-cnN-b-s∏-Sp-Øp-I-bm-Wv Xn-cp-h-\¥-]p-cw D≠≥-tIm-Sv sk‚ v tPm¿Pv kv-Iq-ƒ hn-Zym¿-Yn-Ifmb hn A-Pb - \ - pw sP kp-Pn-Øpw. Ip-g¬°n-Wd - n¬ A-Is - ∏-´h - cp-sS Nn{Xw Im-ad - h-gn Im-Wp-Ibpw ap-gp-h≥ k-abhpw Hm-Ik v- nP≥ \¬-Ip-Ibpw sN-øp-∂X - neqsS \n-an-jß - ƒ-°Iw ]p-ds - ØØn-°m-≥ ]pXn-b hn-ZysIm-≠v Ign-bp-sa-∂v C-h¿ A-hI - m-is - ∏Sp∂p. Hm-Ik -v n-P≥ tI-_nƒ, tamWn‰¿, Ima-d, hb¿, I-b¿ F-∂nh-bm-Wv eq]v t_m¿-sh√n-s‚ {][m-\ `m-Kß - ƒ. tI-_nƒ tdm-fn-s‚ A-‰-Øp≈ kv-]m≥ Ip-g¬°n-W-dn¬ Cd-°n In-W-dn-ep-≈-bm-fpsS

Ip-g-¬°n-W-dn¬ ho-gp-∂hsc kp-c-£n-X-am-bn ap-I-fn-se-Øn-°m-\p-≈ kw-hn-[m-\-hp-ambn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw sk‚ v- tPm¨-kv F-®v.F-kv.F-kn-se A-P-b-\pw kp-Pn-Øpw i-co-cØ - n¬ sXm-´m¬ tam-Wn-‰dn¬ Nph∏v sse-‰v sX-fn-bpw. kv]m-\n-se ssh-Zyp-Xnsh-fn-®w InW-dn-ep-≈bm-fp-sS ÿm-\w Is≠-Øm≥ k-lm-bn-°pw. kv] - m≥ Hm-Wm°n tI-_nƒtdmƒ Id-°n In-W‰ - n¬\n∂p Bsf \n-an-j-t\-cw sIm≠v ]p-d-

sØ-Øn-°mw. b-{¥-Øn\p `mcw Ip-dh - m-bX - n-\m¬ F-hn-sS A]-I-S-ap-≠m-bmepw s]-s´-∂pXs∂ F-Øn-°m-\m-hpw. cm-Py-Øv Ip-g¬°n-W¿ A-]I-Sw h¿-[n°p-∂ km-l-N-cy-Øn-em-Wv ]pØ≥ -am-Xr-I-bp-am-bn Ip-cp-∂pIƒ F-Øn-bXv.

Xv. \n¿-an-Xn-bn-se ssh-cp-[yw sIm-≠v B-Ir-Xn-sb a-dn-I-S°p-∂ I-c-hn-cp-Xm-Wv tIm-´-bw ]q-h-c-Wn-bn-se kzm-Xn-bp-tS-Xv.

10 i-X-am-\w am-{Xw Im-gv-N-bmWp kzm-Xn-°p-≈-Xv. N-hn-´n-\n¿-am-W-Øn¬ a-‰p≈-h-sc t]m-se \n-d-߃ Xn-cn®-dn-bm-\p-≈ I-gn-hv Ip-d-hmsW-¶n-epw kzm-Xn \n¿-an-°p-∂Xv _-lp-h¿-W-N-hn-´n-bm-Wv. Im-f-L-´n-bn-se A-ko-kn-b kvIqƒ t^m¿ ssª‚n¬ \n-s∂Øn-b kzm-Xn Xp-S¿-®-bm-b A©mw X-h-W-bm-Wv -ta-f-bn¬ ]s¶-Sp-°p-∂-Xv. ]-s¶-Sp-Ø 4 h¿-j-ß-fn¬ c-≠p-X-h-W H-∂mw ÿ-m-\-hpw c-≠p-X-h-W c-≠mw ÿm-\-hpw t\-Sn-bn-cp-∂p. kw-ÿm-\ kv-Iqƒ I-tem¬k-h-Øn¬ tZ-i-`-‡n-Km-\- a¬k-c-Øn¬ kzm-Xn Dƒ-s∏-Sp-∂ So-an-\v c-≠mw-ÿm-\w e-`n-®n-cp∂p. C-Ø-h-W K-Wn-X-im-kv{X ta-f-bn¬ ssª‚ v kv-Iqfn¬-\n-∂v 12 t]-cpw tIƒ-hn-i‡n Ip-d-hp-≈ 22 a¬-k-cm¿-YnI-fp-am-Wv ]-s¶-Sp-Ø-Xv.


{]mtZ-inIw

27 \-hw-_¿ 2013 _p[≥

a-t©-iz-cw F-kv.F.Sn.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-\v ap-Jy-a-{´n in-e-bn-Spw

ssl-kv-Iqƒ: D-]-Pn-√m kvIqƒ I-tem¬-k-hw-˛9.-- 00 Im-k-¿-tIm-Uv k¿-ho-kv kl-I-c-W _m-¶v lmƒ: Fw F≥ tKm-hn-μ≥-\m-b¿ A-\pkvv-a-c-Ww-˛2.-- 00 s\-√n-°p-∂v K-h. tKƒ-kv l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ: D-]-Pn-√m hn-Zym-cw-Kw km-lntXym¬-k-hw-˛9.-- 30 A-º-e-Ø-d Pn.hn.-F-®v.Fkv.F-kv: A-Jn-e tI-c-f \m-StIm¬-k-hw-˛5.00 s]¿-f I-Æm-Sn-°m-\w aJmw ]-cn-k-cw: kz-em-Øv hm¿jn-Iw-˛6.30 Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _kv Ãm≥Uv kv-]o-Uv th C≥ Hm-Un-t‰m-dn-bw: ]n.Un.-]n. Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS k-a-c-{]-Jym]-\ I¨-h≥-j≥-˛2.00

Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bpsS kp-c£ - b - v° - m-bn F---Ø∂ p--t]m-en-kv tk-\b - v° - v Iymw-]v sN-øp-∂X - n-\m-bn B-dv hn-Zym`ym-k ÿm-]-\-߃-°v Pn√m- I-eI - Sv- ¿ A-h[ - n {]-Jym-]n®p. Im-k¿-tIm-Uv K-h. t- Im-fPv, X≥-_n-lp¬ C-kve - mw lb¿ sk-°≥ - U - d - n kvI - qƒ (bp.-]n. hn-`m-Kw),- sN-¿° - f - K-h. --l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ (bp.]n. hn-`m-Kw), X-f-¶-c Pn.Fw.h--- n.F-®v.F-kv.F - k - v, A-Sp°-Øv _-b¬ Pn.-bp. ]--- n. kvIqƒ, Ip-Ue v- p tKm-]m-eI - r-jvW kv-Iq-ƒ F-∂o hn-Zym-`ymk ÿ-m] - \ - ß - ƒ - ° - v \m-sfapX--¬ 30-hs - c-bm-Wv A-h[ - n.

inÂ-¸-im-e C-¶v Im-k¿-tIm-U:v aq-∂mw hm¿-jn-I ]-≤X - n-Iƒ-°v (2014˛2015) Aw-KoIm-cw hm-ßn G-{]n¬ H-∂n-\p Xs∂ \n¿-hl - W - w B-cw-`n-°p-∂Xn-\v k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw \¬-In. aq-∂mw hm¿-jn-I ]-≤X - n X-øm-dm°p-∂X - p-am-bn _-‘s - ∏-´ G-IZ- n\ in¬-∏im-e C-∂v cm-hn-se 10.3--- 0 ap-X¬ I-eI - S-v t- d-‰v tIm¨-^d- ≥kv lm-fn¬ \-SØ - pw.

Imk¿-tIm-Uv P-\-ssa{Xn t]m-en-kv ]pXn-b _-kvÃm≥Uv ]-cn-kc-Øv kw-L-Sn-∏n-® c-‡{Kq∏v -\n¿-Wb Iymw-]-v F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w- sN-øp-∂p

Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm-≠n- 29\v Im-k¿-tIm-´v \-SØp-∂ P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Snbp-sS H-cp-°ß - ƒ ]q¿-Øn-bm-bXm-bn Pn-√m I-eI - Sv- ¿ ]n F-kv apl-ΩZ- v k-Ko¿ hm¿-Øm-kt- Ω-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 29\v cm-hnse H-º-Xv ap-X¬ hn-Zym-\-K¿ ap\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØ - n-em--Wv ]-cn-]m-Sn. Zp-cn-Xm-izm-k k-lm-bØ - n-\v 831, ho-Spw ho-´p \-ºd - p-am-bn _‘-s∏-´v 568, _n.-]n.F¬. Im-¿U - v A-\p-hZ- n-°m-≥ 2778, hm-b] v- Fgp-Xn X-≈p-∂X - n-\v 358, ]-´b - w e`n-°m≥ 692 ]-cm-Xn-If - pw Dƒ-s∏sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬

ss]-h-fn-sK: ]-©m-b-Ønse c-≠mw hm¿-Um-b ko-d¥-Sp-°-bn-te-°v \-S-∂ D-]Xn-c-s™-Sp-∏n¬ 65 i-X-am\w t]m-fn-Mv. kn.---]n. F --- -Ωnse Fw ]n d-kn-b, bp.---Un.F --- ^n-se B-bn-j-Øv D-ssa-d, _n.s--- P.]n-bn-se ]p-jv-] F∂n-h-cm-Wv a¬-k-c-cw-K-Øp--≈-Xv. C-∂v cm-hn-se thm--s´Æn ^-ew-{]-Jym-]n-°pw. -]-S-∂: ]-©m-b-Øn-se \memw hm¿-Un¬ \-S-∂ D-]-Xnc-s™-Sp-∏n¬ 72 i-X-am-\w t]m-fn-Mv tc-J-s∏-Sp-Øn. 1282 thm-´¿-am-cn¬ 923 t]¿ thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øn. bp.--Un.---F-^n-se A-Uz. Sn Fw kn Ip-™-–p-√, F¬.---Un.--F-^n-se sI Fw in-lm-_v, sh¬-^-b¿ ]m¿-´n-bn-se ]n A-–p¬ e-Øo-^v F-∂nh-cm-Wv a¬-k-c cw-K-Øp≠m-bn-cp-∂-Xv. thm-s´-Ƭ C-∂v cm-hn-se \-S-°pw. apkv-enw eo-Kv t\-Xm-hv hn sI ]n a-Ωq-´n lm-Pn-bp-sS \ncym-W-sØ Xp-S¿-∂m-Wv D]-Xn-c-s™-Sp-∏v \-S-∂-Xv.--

s\ Im-Wm-Xm-bX - v. C-Xp-kw-_‘n-®v Im-k¿-tIm-Uv t]-me -- nkn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. Unssh.F-kv.-]n. ]n tam--lN-{μ-s‚ \n¿-tZ-i-sØ Xp--S¿-∂v I¨-t{Smƒ F-kv.s - F. N-{μ-Im¥n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-Ønb A-t\z-j-W-Øn¬ I-m-k¿tI-m-Uv h-\n-Xm t]m-en-kn-s‚

301 ]-cm-Xn-°m¿-°v ap-Jy-a{- ¥nsb Im-Wp-∂X - n-\m-bn c-≠v a-Wn°q¿ ho-Xa - p-≈ aq-∂v k-ab - {I-aoI-cW - w G¿-s∏-Sp-Øn. cm-hn-se H-ºX - v ap-X¬ ]-Xn-s\m-∂v h-scbpw ]-Xn-s\m-∂v ap-X¬ H-∂p-hsc-bpw c-≠v ap-X¬ aq-∂v h-sc-bpam-Wv k-ab - {- I-aw. P-\k - º - ¿-° th-Zn-sb tπm-´v F F-∂pw tπm-´v _n F-∂pw c≠m-bn Xn-cn-®n-´p-≠v.-- D-tZym-Kÿ¿-°p-ff - C-cn-∏n-Sw, am-[y-a {]h¿-ØI - ¿-°p-ff - C-cn-∏n-Sw, £Wn-°s - ∏-´ ]-cm-Xn-°m¿-°p-ff C-cn-∏n-Sw F-∂n-hb - m-Wv tπm-´v Fbn¬ k-÷o-Ic - n-°p-I. tπ-m´- v _n bn¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-

te-°v h-cp-∂ a-‰p-≈h - ¿-°v C-cn°mw. {]-th-i\ - I-hm-Sß - f - p-sS \n-b{- ¥-Ww t]m-en-kn-\m-bn-cn°pw. 1500 t]m-en-kp-Im-sc kp-c£m kw-hn-[m-\ß - ƒ-°m-bn hn\y-kn-°pw. 500 D-tZym-Kÿ - c - pw ]-cn-]m-Snbp-am-bn _-‘s - ∏-´v {]-h¿-Øn°pw. F-≥.kn.kn-bpw, Ãp-U‚ - v t]m-en-kv Im-U‰- pw thm-f≥Un-b¿am-cm-bn {]-h¿-Øn-°p--w.-- hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn tXmw-k¨-tPm-kv, F.Un.-Fw. F-®v Zn-t\-i≥, sU-]yq-´n I-eI - Sv- ¿ F≥ tZ-hn-Zm-kv, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI A_vZ- p¿-dl - n-am≥ kw-_‘ - n-®p.--

h≥ A-t]-£I - s - c-bpw I-Øv aptJ-\ A-dn-bn-®n-´p-≠v. _-‘s - ∏´ hn-t√-Pv Hm-^nk¿ ap-tJ-\ 29 \v apºv X-s∂ ]-cm-Xn-°m-cp-sS ssI-øn¬ a-dp-]S- n F-Øn-°p-∂Xn-\p-≈ \-S] - S- n-If - pw kzo-Ic - n-®n´p-≠v. ap-Jy-a-{¥n-sb t\-cn¬ ImWm≥ A-dn-bn-∏v t]m-ì h-gn e`n-°m-Ø ]-cm-Xn-°m¿-°v Fkv.Fw.F-kv, C-˛s - a-bn¬ ap-tJ\ A-dn-bn-∏v In-´n-bn-´p-s≠-¶n¬ {]-kX v- p-X F-kv.Fw.F-tkm sabn-tem th-Zn-bn¬ {]-tXy-Iw k÷-am-°n-b A-t\z-jW - Iu-≠dn¬ Im-Wn-®m¬ t\m-´o-kn-s‚ tIm-∏n e-`n-°pw. £-Wn-°s - ∏-´

tam-¡v P-\-k-¼À-¡w \m-sf

ap-Jy-a-{´n-bp-sS kp-c-£-bv¡v 1500 t]m-en-kp-ImÀ; th-Zn-¡v sN-e-hv 15 e-£w

Im-k¿-tIm-Uv : ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn 29 \v \-S° - p-∂X - n-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn-√m-Xe - D-tZym-Kÿ s - c k-÷cm-°p-∂-Xn-\v Pn-√m `-c-W-Iq-Sw tam-°v P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-°pw. \m-sf D-®X - n-cn™v aq-∂n-\v hn-Zym-\-K¿ ap-\nkn-∏¬ tÃ-Un-bØ - n-se P-\k - º¿-° th-Zn-bn¬ kw-L-Sn-∏n°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-√m Pn√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw \n¿-_‘-am-bpw ]-s¶-Sp-°-W-sa-∂v Pn-√m I-eI - vS- ¿ A-dn-bn-®p.

km-∂n-[y-Øn-em-Wv bp-hX - n-sb ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. Xm≥ a-Xw am-dn ku-ay F-∂ t]-cv kzo-Ic - n-®X - mbn bp-h-Xn t]m-en-kn¬ sam-gn\¬-In-bn-´p-≠v. A-Xn-\n-sS H-cp h¿-Ko-b kw-L¿-j tI-kn-se {]-Xn-bm-sW-∂v I-s≠-Øn-bX - ns\ Xp-S¿-∂v cm-tP-jn-s\ t]men-kv A-dà - v sN-bvX - p.

Im-k¿-tIm-Uv : ap-Jy-a-{¥n DΩ≥-Nm-≠n 29\v \-SØ - p-∂ P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-sS kp-c£m- { I- a o- I - c - W - ß - ƒ - ° m- b n 1500 t]m-en-kp-Im-sc \n-tbm-Kn®p. F¬.Un.F-^v. ap-Jy-a-{¥-nsb X-Sb - p-sa-∂v {]-Jym-]n-® kml-N-cy-Øn-em-Wv P-\-k-º-¿-° ]-cn-]m-Sn-°v I-¿-i-\ kp-c-£ Hcp-°p-∂X - v. Iq-Sm-sX a-dmTn hn-jb-Øn¬ _n.sP.]n-bpw am¿-®v \S-Øp-sa-∂v {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. F¬.Un.F-^v, _n.-sP.]n. am¿-®p-I-sf P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn \-S-Øp-∂ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn-s‚ 50 ao-‰¿ A-Ise-h-®v X-S-bp-sa-∂v Pn-√m t]men-kv No-^v A-dn-bn-®p. ap-Jy-a{- ¥n \-SØ - p-∂ P-\k - º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-sS th-Zn-°v 15 e-£w cq-]s - N-eh - n¬ ]-¥¬ D-b¿-∂n-´p-≠v. C-Xp-Iq-Sm-sX 2000 Hm-fw D-tZym-K-ÿ¿-°v `£-W-Øn-\p-≈ sN-e-hv th-tdbpw h-ln-t°-≠n-hc - pw. A-[n-I

ku-Ic - y-sam-∂p-an-√m-Ø hn-Zym\-K¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-bØ - n¬ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn \-SØp-∂-Xv aq-ew ap-Jy-a-{¥n-sb Im-Wm-s\-Øp-∂ tcm-Kn-I-f-S°-ap-≈-h¿ `-£-Ww In-´m-sX _p-≤n-ap-t´-≠n-hc - pw. Cu {]-tZ-i-Øv tlm-´¬ ku-I-cyw-t]m-ep-an-√. Iq-Sm-sX sh-≈n-bm-gv-N-bm-b-Xn-\m¬ apkvve - nw-Iƒ-°v P-\k - º - ¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ k-w-_-‘n-°p-∂-Xn\v hn-j-aw- t\-cn-tS-≠n-h-cpw. CXv ap-kv -enw D-tZym-K-ÿ-cn-epw {]-Xn-tj-[-Øn--\n-S-bm-°n-bn-´p≠v.

™ Zn-h-kw H-cp ]-ip-hpw In-Smhpw N-Øp. Ip-f-ºn-\-Sn-bn¬ hr-W-hpw hm-bn¬ \n-∂v ]-X-bpw \p-c-bpw h-cp-∂-tXm-sS- Ip-g-™p-ho-Wv Nm-hp-I-bm-Wv ]-Xn-hv. tcm-Kw_m-[n-® ]-ip-°-sf ar-K-kw-c£-W h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ Xn-cn™p-t\m-°p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xnbp-≠v. hm-Iv-kn≥ \¬-In-bm¬ ]m-ep¬-∏m-Z-\w Ip-d-bp-sa-∂ B-i-¶-bn¬ I¿-j-I¿ C-Xn-\v X-øm-dm-hp-∂n-√.--

]-ip-¡Ä N-s¯m-Sp-§p-¶p

Im-k¿-tIm-Uv: Sn-∏¿ tem-dn ssh-Zyp-Xn t]m-Ãn-en-Sn-®p. A]-I-Sw H-gn-hm-bn. C-∂-se cm-hnse B-tdm-sS Fw.Pn. tdm-Uv _Zv-cn-b tlm-´-en-\v k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. a-Æv I-b-‰m≥ t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ tem-dn-bm-Wv A-]I-S-Øn¬s∏-´-Xv.

Xr-°-cn-∏q¿: ]-©m-b-Øn-se h-b-tem-Sn {]-tZ-i-Øv ]-ip-°ƒ N-sØm-Sp-ßp-∂p. ]-Øv Zn-hkw ap-ºv c-≠v K¿-`n-Wn-]-ip°ƒ N-Ø-Xn-\v ]n-∂m-se I-gn-

Sn-¸À tem-dn ssh-Zyp-Xn t]m-Ìn-en-Sn-¨p

tØm-sS \n¿-am-W {]-h¿-Ø\w Xz-cn-X-s∏-Sp-Øpw. tIm-f-Pv \n¿-am-W {]-hr-Øn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p tUm. ]n Pn B¿ ]n-≈-sb kv-s]-j¬ Hm^n-k-dm-bn Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. sU-]yq-´n sa-Un-°-¬ Hm-^n-k¿ Fw kn hn-a¬-cm-PmWv Pn-√-bn-se kv-s]-j¬ Hm^nk¿. kw-ÿm-\-Øv ]p-Xp-Xm-bn B-dv sa-Un-°¬ tIm-f-Pp-Iƒ ÿ-m-]n-°m≥ k¿°m Xo-cp-am\n-®-Xn-s‚ `m-K-am-bn-´m-Wv Imk¿-tIm-Uv sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ÿm-]n-°p-∂-Xv. C-Xn-\-Iw a-e∏p-dw Pn-√-bn-se a-t©-cn-bn¬ sa-Un-°¬ tIm-f-Pv {]-h¿-Ø\w B-cw-`n-®n-´p-≠v. F≥-tU-m-kƒ-^m≥ aq-ew

Zp-cn-Xw A-\p-`-hn-°p-∂ Im-k¿tIm-Uv Pn-√-°m¿-°v ]p-Xn-b saUn-°¬ tIm-f-Pv h≥ B-izm-kam-bn am-dpw.

F-«p-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Im-™-ßm-Sv: I-√q-cm-hn-bn-se F. ] --- n. hn-`m-Kw kp-∂o {]-h¿Ø-I-cm-b lm-cn-kv(32), kn-±oJv-(29) F-∂n-h-sc Im¿ X-S-™p\n¿-Øn A-{I-an-®-Xn-\v F-´pt]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. C. sI hn-`m-Kw {]h¿-Ø-I-cm-b \n-bm-kv, \m-k¿, dw-jo-Zv, C-kv-am-bn¬, A-j-d-^v, a-l-aq-Zv, C-kv-am-bn¬ Xp-S-ßn-b F-´p-t]¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tIsk-Sp-Ø-Xv.

Npcp¡¯nÂ

bp.--Un.--F-^n- {]-iv-\-§-fn-söv ctaiv sN¶n¯e

Im-k¿-tIm-Uv: bp.Un.F-^n¬ Im-cy-am-b {]-iv-\-ß-fn-s√∂pw ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ap-∂-Wn H-‰-s°-´m-bn a¬k-cn-°p-sa-∂pw sI.]n.kn.k --- n. {]-kn-U‚ v c-ta-iv sN-∂n-Øe ]-d-™p. Im-k-¿-tIm-´v hm¿-Øm-te-J-I-tcm-Sv kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. ap-∂-Wn-bn¬ {]-iv-\-ß-fp-s≠∂ eo-Kv P-\-d-¬ sk-{I-´-dn sI ]n F a-Po-Zn-s‚ {]-kv-Xm-h-\ {i-≤-bn¬-s]-Sp-Øn-b-t∏m-gm-Wv A-t±-lw C-°m-cyw ]-d-™Xv. a-dmTn hn-`m-Kw kw-h-c-W en-Ãn-\v A¿-l-cm-sW-∂pw At±-lw ]-d-™p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bp-sS k-a-{K-hn-I-k-\-Øn-\v \n-tbm-Kn® {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Pn√-bv-°v 35 tIm-Sn-bp-sS hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ {]-Jym-]n-®n-´p≠v. Cu ]-≤-Xn-Iƒ D-S≥ bm-Ym¿-Yy-am-°-W-sa-∂pw sN-∂nØ-e B-h-iy-s∏-´p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS B-ß-l-Xy: A-[ym-]-I-sc tNm-ZywsN-bv-Xp

Im-™-ßm-Sv: s]¨-Ip-´n-bp-sS B-fl-l-Xy sN-bv-X kw-`-hØn¬ A-[ym-]-I-sc t]m-en-kv tNm-Zyw-sN-bv-Xp. Nn-‰m-cn°m¬ h-c-°m-Sv K-h. ssl-kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n-bpw `o-a-\Sn Ip-dp-t©-cn kz-tZ-in-\n-bp-am-b hn-Zp-e Fw -\m-b¿ (15) Bfl-l-Xy sN-bv-X kw-`-h-Øn-em-Wv A-[ym-]-I-sc t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bv-X-Xv.

hm-bv-] hm-§n-b kzÀ-Wm-`-c-Ww Xn-cn-¨v \Â-In-bn-Ã; c-−p-t]À-s¡-Xntc tI-kv

Im-k¿-tIm-Uv: hm-bv-]-bm-bn hm-ßn-b G-gv ]-h≥ kz¿-W-ame Xn-cn-®p-\¬-In-bn-s√-∂ bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ tIm-SXn \n¿-t±-i-{]-Im-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. a-[q¿ _n-em¬ \-K-dn-se kn¬-kn-e-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ Nq-cn-bn-se \-^o-k, kn-±o-Jv F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv kn.sP.Fw. tIm-S-Xn \n¿t±-i-{]-Im-cw tI-sk-Sp-Ø-Xv.--

kv-{Xo-[-\ ]o-U-\w: `À-¯m-hn-\pw _-Ôp-¡Ä-¡p-sa-Xn-tc tI-kv

Im-k¿-tIm-Uv: Iq-Sp-X¬ kv-{Xo-[-\-am-h-iy-s∏-´v ]o-Un-∏n°p-∂p-h-∂ bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ `¿-Øm-hn-\pw _-‘p°ƒ-°p-sa-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Nu-°n \o¿-®m¬ lu-kn-se \-^o-k-Øv Pm-kv-an-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ `¿-Øm-hv A–p¿-d-km-Jv, am-Xm-hv \-^o-k, ]n-Xm-hv A-–p¿-d-lv-am≥, ap‡m¿, kp-l-d F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv.--

bphm¡Ä¡v aÀ-±-\-w _-Zn-b-Sp-°: Un.ssh.F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-sc a¿-±-\-ta-‰

]-cn-°p-I-tfm-sS sN-¶-f C sI \m-b-\m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. Un.ssh.F-^v..sF. tªm-°v sk-{I-´-dn Fw Knco-i≥ (32), hn-t√-Pv {]-kn-U-‚ v F-kv hn-t\m-Zv Ip-am¿ (24), {]-h¿-Ø-I≥ hn-\-b≥(25) F-∂n-h¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. Ign-™ Zn-h-kw cm-{Xn H-º-Xn-\v A¿-f-Sp-°-bn¬ h-®v _n.sP.-- ]n. {]-h¿-Ø-I¿ A-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-∂v B-ip-]-{Xnbn¬ I-gn-bp-∂-h¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.-- B¿.F-kv.F-kn-s‚ a-\pjy-°p-cp-Xn-s°-Xn-cm-b t]m-ÿ {]-N-m-c-Ww \-S-Øp-I-bm-bncp-∂ Un..---ssh.-F-^v.s--- F. {]-h¿-Ø-I-sc A-{I-an-® \-S-]-Snbn¬ Un.s--- sh.F-^v.s--- F. tªm-°v I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p.

¡mÀ Xo-cp-am-\w `-c-W-L-S-\m-hn-cp-²w: a-dm¯n- kw-h-c-Ww: kn.--]n.--F-½n-s\-Xn-tc cq-£- kÀhn-aÀ-i-\-hp-am-bn kn.]n.sF.- ap³ Fw.FÂ.F-amÀ a-dm¯n-k-an-Xn 

A-–p¿-d-lv-am≥ B-eq¿

Im-k¿-tIm-Uv: B-Zn-hm-kn-I-f√m-Ø a-dmØn-I-sf F-kv.S--- nbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b \-S-]-Sns°-Xn-sc kn.]n. s--- F. t\-Xm°ƒ cw-K-Øv. kn.]n.s--- F. Pn-√m Iu¨-kn¬ Aw-K-ß-fpw ap≥ Fw.-F¬.F-am-cpw k-tlm-Z-cß-fp-am-b Fw \m-cm-b-W≥, Fw Ip-am-c≥ F-∂n-h-cm-Wv Cu hn-j-b-Øn¬ kn. ] --- n. F --- -Ωn-s\Xn-tc cq-£-hn-a¿-i-\-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂-Xv. am-en≥ k-ap-Zm-b-Øn¬-s]-´ C-cp ap≥ Fw.F¬.F-am-cp-tSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ cq-]o-I-cn-® am-en-e≥ kw-c-£-W k-an-Xn C∂-se Im-k¿-tIm-´v \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn-em-Wv admØn-Iƒ-°v kw-h-c-W-Øn-\v th-≠n hm-Zn-® kn. ] --- n-.Fw. tI{μ I-Ωn-‰n Aw-Kw Iq-Sn-bm-b ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n-s°-Xn-tc hn-a¿-i-\-hp-am-bn cw-K-Øv h-∂Xv. F¬.Un.F-^.v t\-Xr-XzØn-ep-≠m-bn-cp-∂ \m-b-\mm¿

k¿-°m-cm-Wv a-dmØn-I-sf FkvS.--- n-bn¬ \n-∂pw H-gn-hm-°m≥ tI-{μ-Øn¬ ip-]m¿-i sN-bv-XXv. Cu ip-]m¿-i-bp-sS A-Snÿm-\-Øn¬ tI-{μ ]-´n-I h¿K I-Ωo-j-s‚-bpw sk≥-k-kv P-\-d-en-s‚-bpw dn-t]m¿-´n-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ 2002em-Wv admTn-I-sf F-kv. S--- n-bn¬ \n-∂p ]p-d-Øm-°n-b-Xv. F-kv. S--- n-bn¬ \n-∂pw ]p-dØm-°-s∏-´-t∏mƒ X-ß-sf H._n.kn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-Wsa-∂v a-dmØn-Iƒ B-h-iy-s∏´p. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-¬ In¿-Øm-Uv-kv ]T-\w \-SØ -- p--Ibpw Pm-Xn hy-h-ÿ-bn¬ a-Wnbm-Wn-am¿-°v Xp-ey-am-b ÿ-m\-ap-≈ a-dmØn-I-sf H.---_n.---knbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ kw-ÿm\ k¿-°m-cn¬ ip-]m¿-i \¬Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p.b-Ym¿-YBZn-hm-kn-I-fm-bn-´pw 2003¬ am-{Xam-Wv am-hn-e≥, a-e-th-´p-h≥ k-ap-Zm-b-߃ F-kv.S--- n-bn¬ Dƒs∏-´-Xv. C-Xn-s‚ ^-e-am-bn amhn-e-\pw a-e-th-´-h-\pw ho-≠pw

\-in-°p-I-bpw X-ß-fp-sS A-Sna-I-fm-bn \n¬-t°-≠n-h-cn-I-bpw sN-øp-w. a-dmØn-I-sf F-kSv.--- nbn¬ \n-∂pw ]p-d-Øm-°-W-sa∂v B-Zyw B-h-iy-s∏-´-Xv 1967¬ kn. ] --- n.Fw. Fw.]n-bm-bn-cp∂ kn sI N-{I-]m-Wn-bm-bn-cp∂p. I-gn-™ ]-Øv h¿-j-am-bn Im-k¿-tIm-Uv Fw.---]n-bm-bn {]h¿-Øn-°p-∂ ]n I-cp-Wm-I-c≥ X-\n-°v e-`n-® ^-≠n¬ \n-∂v \bm-ss]-k t]m-epw B-Zn-hm-kn t£-a-Øn-\m-bn sN-e-hm-°n-bn´n-√. in-h-Pn-bp-sS ]-S-bm-fn-I-fmbn-cp-∂ a-dmØn-Iƒ 1676¬ alm-cm-{„-bn-se I-cm-Uv {]-tZ-iØv \n-∂pw Ip-Sn-tb-‰-°m-cm-bn Im-k¿-tIm-´v I-S-∂p-h-∂-h-cmWv. F-∂m¬ a-dmØn hn-`m-K-a√ A-sXm-cp `m-j-bm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Xp-f-kn-°√ym-Ww \-S-Øp-∂ a-dmØn-Isf F-kv.S--- n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øp∂-Xv \o-Xn-I-cn-°m-\m-hn-√. CXp-kw-_-‘n-® ]m¿-e-sa‚ v \nb-a-t`-Z-K-Xn-s°-Xn-sc kp-{]ow

tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv ^-b¬ sNbv-Xn-´p-s≠-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. Cu B-h-iyw D-∂-bn®v 30\v Im-k¿-tIm-´v B-bn-c߃ A-Wn-\n-c-°p-∂ am¿-®v \S-Øpw. ap≥ Fw.F¬.F. Fw \m-cm-b-W≥, _m-e-Ir-jv-W≥ tKm-hn-μ≥, A-\n¬ Ip-am¿ aTØn¬ kw-_-‘n-®p.

Nm-cm-bt¡-kn X-S-hpw ]n-g-bpw Im-k¿-tIm-Uv: Nm-cm-b tI-knse {]-Xn-I-sf aq-∂p-h¿-jw hoXw X-S-hn-\pw e-£w cq-] ho-Xw ]n-g A-S-°m-\pw A-Uo. skj≥-kv tIm-S-Xn in-£n-®p. t_-f s]¿-Um-\-bn-se Ip™n F-∂ c-W-Xo-¿(23), Fw _m-_p(28) F-∂n-h-sc-bm-Wv in-£n-®-Xv. ]n-g A-S-®n-s√-¶n¬ aq-∂p-am-kw Iq-Sn X-S-hv A-\p-`hn-°-Ww. 2009 G-{]n¬ c-≠n-\v am-bn-∏m-Sn-bn¬ h-®v Nm-cm-b-hpam-bn A-d-Ãv sN-bv-X tI-kn-emWv in-£.

eo-Kv-þ-kn.--]n.--Fw. kw-LÀ-jw: ho-Sp-IÄ-¡pw No-ta-\n Xp-d-¶ P-bn-en an-¶-te-äv hm-l-\-§Ä-¡pw t\-sc I-tÃ-dv P-bn hmÀ-U³ A-S-¡w G-gpt]À-¡v ]-cn-¡v kz-em-¯v hmÀ-jn-Iw Im-™-ßm-Sv: ap-°q-Sv {]-tZ-iØv kn.]n.Fw-˛-eo-Kv kw-L¿jw. \n-c-h-[n ho-Sp-Iƒ-°pw hm-l-\-߃-°pw t\-sc I-t√dv. t]m-en-kv em-Øn-ho-in-bXn¬ \n-c-h-[n t]¿-°v ]-cn-t°‰p. ap-°q-s´ l-ssk-\m-dp-sS tZ-l-Øv B-tcm I-cn-Hm-bn¬ Hgn-s®-∂v B-tcm-]n-®m-Wv kwL¿-jw D-S-se-Sp-Ø-Xv. eo-Kv {]-h¿-Ø-I-cpw A-\p`m-hn-I-fp-am-b ]-Xn-aq-∂v t]-cp-

Xn-Iƒ-°v 283 tI-m-Sn-cq-] sN-eh-gn-°pw. \-_m-Un-s‚ k-lm-btØm-sS-bm-Wv ]-≤-Xn \-S-∏m°p-∂-Xv. sa-Un-°-¬ tIm-f-Pv {]-tZ-i-Øn-\v B-h-iy-am-b tdmUp-Iƒ \n¿-an-®p h-cp-∂p. Ct∏m-g-sØ B-h-iy-Øn-\m-bn Ip-g¬In-W¿ \n-¿-an-®n-´p-≠v. `mhn-bn-¬ sXm-´-Sp-Ø ]p-g-bn¬ \n-∂pw sh-≈w e-`y-am-°p-∂ ]≤-Xn-bpw \-S-∏m-°p-w. B-ip-]-{Xn-bpw tIm-f-Ppw ss-h-Zyp-Xn k-_v-tÃ-j-\pw Dƒs∏-sS 16 {]-[m-\ hn-`m-K-ß-ƒ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-ep-≠m-hpw. t--- I-c-f C≥-U-kv-{Sn-b¬ sS-Iv\n-°¬ I¨-kƒ-´≥-kn Hm¿-Kss\-tk-j≥ (In-‰v-t°m)-bm-Wv ]-≤-Xn-bp-sS cq-]-tc-J X-øm-dm°n-bn-´p-≈-Xv. -in-em-ÿm-]-\-

6908 ]-cm-Xn-If - m-Wv e-`n-®X - v. I-gn™ 15 \v Ir-jn- a-{¥n sI ]n t- aml-\-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ tN¿∂ kv{- Io-\n-ßv I-Ωn-‰n tb-mK -- w ]cm-Xn-If - n¬ Xo-cp-am-\s - a-Sp-°p-Ibpw A-t]-£I - ƒ-°v a-dp-]S- n Xøm-dm-°p-Ib - pw sN-bX v- p. ap-Jy-a{¥n t\-cn-¬ I-≠v Xo-cp-am-\s - a-Sp°p-∂X - n-\m-bn 301 A-t]-£I - ƒ Xn-cs - ™-Sp-°p-Ib - pw A-h¿-°v Ir-Xy-am-bn k-ab - w A-\p-hZ- n-®v ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS Hm-^nkn¬ \n∂p X-s∂ A-dn-bn-∏p-Iƒ t]m-Ãem-bpw F-kv.Fw.F-kv. h-gn-bpw C-˛s - a-bn¬ h-gn-bpw A-dn-bn-®n-´p≠v. a-‰v ]-cm-Xn-If - n¬ F-Sp-Ø Xocp-am-\-߃ a-dp-]-Sn-bm-bn ap-gp-

Im-Wm-Xm-b bp-h-Xn-sb bp-hm-hn-s\m-¸w apw-ss_-bnÂ\n-¶p ]n-Sn-Iq-Sn

t]m-fn-Mv 65 i-X-am-\w

Im-k¿-tIm-Uv : K-h.sa--Un-°¬ tIm-f-Pn-\v 30\v cm-hn-se 10\v apJy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n in-emÿm-]-\w \-S-Øpw. B-tcm-Ky a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am¿ kw_-‘n-°pw. _-Zn-b-Up-°, F¨-a-I-sP ]-©m-b-Øp--I-fp-sS A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-am-b D-°n-\Sp-°-bn-em-Wv ]q¿-Wam-bpw k¿-°m¿ D-S-a-ÿ-X-bn¬ sa-Un°¬ tIm-f-Pv ÿ-m-]n-°p-∂-Xv. --_-Zn-b-Up-° hn-t√-Pn¬-s∏´ D-°n-\-Sp-°-bn¬ sa-Un-°¬ tI-m-f-Pn-\m-bn 65 G-°¿ ÿew A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. sa-Un-°¬ tIm-f-Pv ÿm-]-\-Øn-s‚ BZy-]-Sn-bm-bn 300 In-S-°-I-fp-≈ B-ip-]-{Xn-bm-Wv B-Zyw \n¿-an°p-I. B-ip-]-{Xn-, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]-≤-

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-: H-cp-¡-§Ä ]q-À-¯n-bm-bn-

]n _n A-–p¿-d-km-Jv Fw.F¬.F. F≥-aI-sP ]-©m-b-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-cm-Xn kzo-I-cn-°p∂p

Im-k¿-tIm-Uv: Im-Wm-Xm-b bph-Xn-sb apw-ss_-bn¬ \n-∂pw ]n-Sn-Iq-Sn. Nq-cn tI-fp-Kp-sÕ-bnse j-l\ - m-kv _m-\p-(18)hn-s\bm-Wv I-gn-™ Zn-hk - w Im-ap-I\m-b tI-fp-Kp-sÕ-bn-se cm-tPjn(25)s\m-∏w apw-ss_-bn-¬ \n∂pw ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. c-≠m-gvN - apºm-Wv jm-l-\m-kv _m-\p-hn-

3

283 tIm-Sn-bp-sS ]-²-Xn; 300 In-S-¡-I-fp-Å B-ip-]-{Xn

]cn-]mSn

B-dv hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§Ä-¡v A-h-[n

kannur/kSD

sS ho-Sp-I-fpw kn.-]n.Fw.-- -{]h¿-Ø-I-cp-sS 11 ho-Sp-I-fp-amWv A-{I-an-°-s∏-´-Xv. ap-gp-h≥ ho-Sp-I-fp-sS-bpw P\¬-•m- p-I-fpw ssh-Zyp-Xn D]-I-c-W-ß-fpw I-s√-dn-™v XI¿-Øn-´p-≠v. ap-°q-Sv H-d-hw-I-c, Im-c-°pgn `m-K-ß-fn-em-Wv kw-L¿-jap-≠m-b-Xv. t]m-enkv em-ØnNm¿-Pn¬ \n-c-h-[n t]¿-°v ]cn-t°-‰n-´p-≠v. {]-tZ-i-Øv h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw G¿-s∏-Sp-

Øn-bn-´p-≠v.---

C-¶pap-X s]¿-f: I-Æm-Sn-°m-\w iw-kp±o≥ A¬-_p-Jm-cn A¬ Jm-Zn-cn Z¿-Km-ic - o-^n¬ C-∂pw \m-sf-bpam-bn kz-em-Øv hm¿-jn-Ih - pw aX-{]-`m-j-W-hpw \-S-°pw. C-∂v ssh-Io-´v 6.-- 30\v Ip-tºm¬ sI F-kv Pm-^¿ km-Zn-Jv X-߃ DZvL - m-S\ - w sN-øpw.

Xr-°c - n-∏q¿: No-ta-\n Xp-d∂ - P-bn-en¬ C-Sn-an-∂t- e-‰v H-cp P-bn¬ hm¿-U\ - S- ° - w G-gp t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂s - e ssh-In-´v aq-t∂msS-bm-Wv kw-`h - w. ]-cn-t°-‰ P-bn¬ hm¿-U≥ h¬-j° - v (32), ]-cnk-c hm-kn-If - m-b hn-jm-Zv, A-e≥, kp-an¬, tdm-kv ta-cn, Un-Ivk≥, B-bn-j F-∂n-hs - c ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fP - n¬ {]-thin-∏n-®p. i-‡a - m-b an-∂e - n¬ Xp-d∂ - P-bn-en-s‚ I-hm-SØ - n-se N∏m-Øn Iu-≠¿ I-Øn-\i - n-®p. C-∂s - e ssh-Io´v P-bn¬ I-hm-SØn-se N-∏m-Øn hm-ßm-s\-Øn-bh - c - pw a-gb - n¬\n-∂v c-£t\Sm≥ Iu-≠d - n¬ A-`b - w tX-Sn-bh - ¿-°p-am-Wv s]m-≈t- e-‰X - v. Xr°-cn-∏q-cn¬\n-∂v A-K\ v- n i-a\ - tk-\s - b-Øn-bm-Wv Xo-bW - ® - X - v.-

Im-k¿-tIm-Uv: a-dmØn-Is - f ]´n-Ih - ¿-K] - Z- h - n-bn¬ \n-∂pw H-gnhm-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p tI{μ-k¿-°m-cn-\p I-Ø-b-® kwÿm-\k - ¿-°m-cn-s‚ \-S] - S- n `-cW-L-S-\-hn-cp-≤-am-sW-∂v admTn kw-c£ - W - k - a - n-Xn `m-ch - mln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. tem-Iv-k-`-bn-epw cm-Py-k-`bn-epw aq-∂n¬ c-≠p `q-cn-]-£Øn¬ _n¬ ]m-km-°n cm-{„-]Xn-bp-sS Aw-Ko-Im-cw e-`n-®-Xn\p-ti-jw kw-ÿm-\-k¿-°m¿ Cu `-c-W-L-S-\m-t`-Z-K-Xn AwKo-I-cn-°m≥ I-gn-bn-s√-∂p ImWn-®v I-Ø-b-®-Xp Pn-√-bn-se 30,000tØm-fw h-cp-∂ a-dmØn hn-`m-K-tØm-Sv Im-Wn-°p-∂ A\o-Xn-bm-Wv. In¿-Øm-Uv-kn-s‚ dn-t]m¿-´n-s\-Øp-S¿-∂p ]-´n-Ih - ¿-Ke - n-Ãn¬ \n-∂pw ]p-dØ - m-b admØn hn-`m-Kß - ƒ-°p I-gn-™ ]-Øp h¿-jØ - n-\p-≈n¬ \n-ch - -

No-«p-I-fnkw-Lw ]nSnbn Im-™-ßm-Sv: ]p-Xn-b-tIm-´-bnepw A-º-e-Ø-d-bn-epw No-´p-Ifn-°p-I-bm-bn-cp-∂ kw-L-sØ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. tIm-´-t®-cn-bn-se I-S-h-cm-¥bn¬ No-´p-I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ sI F≥ cm-Po-h≥ (48), thWp(46), Ip-∂p-Ω-en-se kp-Ipam-c≥(45), I-√ym¨ tdm-Un-se _n-\n(42) F-∂n-h-sc A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-h-cn¬ \n-∂v 3900 cq] ]n-Sn-Iq-Sn. A-º-e-Ø-d Im-™n-c-Sp-°Øv No-´p-I-fn-°p-I-bm-bn-cp-∂ k-t¥m-jv am-Xyp(28), B‚-Wn tPm-kv(40), ]n F tPm-k-^v(48), s_-∂n(38), _m-e-Ir-jvW-≥(43), ]-fl-\m-`≥ F-∂n-hsc A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-fn-°-fØn¬ \n-∂v 3040 cq-] ]n-Sn-Iq-Sn.

[n- B-\p-Iq-ey-ßf - m-Wp \-„a - mb-Xv. Im-k¿-tIm-Uv, slm-kvZ- p¿Kv Xm-eq-°p-If - p-sS a-et- bm-ct- aJ-e-bn¬ A-[n-h-kn-°p-∂ admØn-II - ƒ tKm-{X-kw-kvI - m-cap-≈h - c - pw H-‰s - ∏-´ hn-`m-Kh - p-amWv. F-{X-bpw s]--s´-∂p kw-ÿm-\-k¿-°m¿ tI-{μ-k¿-°m-cn-\b-® I-Øv ]n≥-he - n-®p a-dmØnI-sf ]-´n-I-h¿-K en-Ãn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw A-√m-Ø-]£w 30\v tN-cp-∂ kw-ÿm-\ I¨-h≥-j\ - p-ti-jw k-ac - ] - c - n]m-Sn-Iƒ-°p cq-]w \¬-Ip-sa∂pw `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. sI iymw-{]-km-Zv, ]n Pn \mbvI - v, Ir-jvW - Z- m-kv, ]n a-lm-enw-

K-\m-bv-Iv, _m-e-Ir-jv-W-\m-bvIv, cmw-\m-bv-Iv, F≥ hn-P-b≥ kw-_‘ - n-®p.---

C-Sn-an-¶-en \m-iw Im-™-ßm-Sv: C-Sn-an-∂-en¬ ae-tbm-c-ta-J-e-bn¬ h≥-\m-iw. an-∂-te-‰ ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-c∏ tXm-S-©m-en-se ]-Øm-cw-Ip∂n¬ tPm-Wn-s‚ `m-cy do-Ø (45) sb Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-h-cp-sS ho-Sn-\v tI-Sv ]-‰n. F-kv a-Øm-bn, hn-Pb≥,- tem-d≥-kv, jm-Pn, F-∂nh-cp-sS ho-Sp-I-fn-se C-e-Iv-t{SmWn-Iv-kv D-]-I-c-W-ß-fpw X-I¿∂n-´p-≠v.--

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-27  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-27