Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hn-am-\¯-m-h-f ]-²-Xn{]-tZ-iw kpc-£m hn-`m-Kw ]cn-tim-[n¨p

hntij§Ä

{KÙ-imem {]Øm-\Ncn-{Xw: ]m\ X¿m-dm-hp¶p IÆq¿: Pn√-bnse {KŸimem {]ÿm-\-Øns‚ Ncn{Xa-S-ßp∂ ]m\¬ Xøm-dm-hp∂p. Unkw-_¿ 7, 8 Xnø-Xn-Ifn¬ IÆq-cn¬ \S-°p∂ tZiob skan-\m-dns‚ apt∂mSn-bmbn ]m\¬ {]Z¿in-∏n°pw. kwÿm-\sØ {KŸ-ime-I-fpsS FÆ-Øn¬ 12 iXam\w Pn√-bn-em-Wv. 765 {KŸim-e-Iƒ sse{_dn Iu¨knen¬ A^n-en-tb‰v sN-bv-Xn´p≠v. IÆq¿ Xmeq-°nse 202 {KŸ-im-e-I-fn-em-bn 10.10 e£w ]pkvX-I-ßfpw 52,329 a-´-∂q¿ aq¿-J≥-]-d-ºnse I-Æq¿ hn-am-\Øm-h-f ]-≤-Xn-{]-tZiØv kpc-£m hn-`m-Kw AwK-ß-fpap≠v. X-fn-∏dºv D-tZym-K-ÿ¿ ]cn-tim-[-\ \-S-Øp∂p Xmep-°n¬ 343 hmb-\-im-e-Ifn¬ 16,12,350 ]pkvX-I-ßfpw 1,03,953 AwK-ß-fp-am-Wp-≈-Xv. X-e-t»cn Xmeq-°n¬ 212 hmb\-im-e-I-fnembn 11,94,325 ]pkvX-I-ßfpw 79,310 AwKß-fp-ap-≠v. -sk-an-\m-dns‚ `mK-ambn Unkw-_¿ H∂papX¬ ]m\¬ {]Z¿in-∏n°pw. s]cn-tßmw: Nn-‰m-cn-°m¬ Ip-dpF-kv.-F¬.-kn. _p-°v ]q-cn-∏nt©-cn kz-tZ-in-\n-bm-b ]-Ømw°p-∂-Xp-am-bn ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n Po-hs - \m-Sp-°n_-‘s - ∏-´v cb kw-`h - s - Ø-°p-dn-®v A-t\z-j≠p k¿-´n-^n-°W-am-hi - y-s∏-´v _-‘p-°ƒ Nn-‰m‰p-Iƒ hn-[p-e cn-°¬ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬C-cn´n: Bd-fw hn-t√-Pn-s\ ]\¬-Im≥ _mIn. h-c° - m-Sv l-b¿-sk-°≥-Ud- n cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-i-am-bn °n-bp-≠m-bn-cp- q-fn-se hn-Zym¿-Yn-\n hn-[p-e hn-[p-e {]-Jym-]n-°p-∂-Xn¬ {]-Xn-tj- kvI ∂p. C-tX-Øp- X-fn-∏d Fw \m-b¿ (15)B-Wv a-cn-®X - .v Cu- º - v: I-cn-ºs - Ø tªm-°v[n-®v \m-sf kw-L-Sn-∏n-°p-∂ - v- Hm-^n-kn¬ Xo-∏n-SnI-e-IvS-td‰v am¿-®n-s‚ {]-Nm-c- am-kw 13\p cm-hn-se-bm-Wv jm- S¿-∂m-Wp Ãm-^v ap-dn-bn-te-°v hn-fn- ]-©m-bØ - p-Øn A-[ym-]I - ≥ A-]a - m- Øw. c-≠p e-£t- Øm-fw cq-]b - n-eb - n¬ In-S∏ - p-ap- ®p-hc - pWm¿-Yw Bd-fw P-\Io-b k-an- fn¬ Xq-ßn-b\ - X- sS \m-i\ dn-bn¬ ar-Xt- Z-lw I-≠X - .v hn-[p- \n-°p-∂ hn-[w kw-km-cn-®s - „ - w. C-∂s - e ]p-e¿-s® Xn- hm-l-\{]-Nm-c-W Pm-Y \- b - p-≠v. A- 3.-30Hm-sS-bm-Wv- kw-`h e F-gp-Xn-b I-Øv ho-´p-Im¿-°p e- ∂pw I-Øn¬ kq-N\ - w. i-–wSØn. F-Sq-cn¬ ^mZ¿ B≥- b - w, hn-[p-e aq-∂v kvI - q-fp- tI-´v tªm-°-v ]-©m-bØ `n-®t- Xm-sS t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn tX-ka - -v Hm-^n{Uq-kv sX-t°≥ D-Zv-LmS-\w I-fn¬ ]Tn-®X - n-\m¬ k¿-´n-^n-°- kv- tImw-]u-≠n-se Izm¿-t´-gk - m-bn-cp-∂p. -v n sN-bv-Xp. t_-_n tPm¨ ss]- \¬-Ip-Ib - Ø - v e-`n-®n-cp-∂n-s√- ¬ Xm-ak sNm-Δm-gN v- kvI - q-fn-ep-≠m-b ‰p-Iƒ k-ab - n-°p-∂ D-tZym-Kÿ ¿ \m-∏-≈n¬ A-[y-£-X h-ln- Ø - n-\I - w \¬- sh-≈a Nn-e kw-`h - ß - f - m-Wv B-fll - X - y- ∂pw c-≠p Zn-hk - p-]t- bm-Kn-®v- Xo \n-b-{¥®p. hn Sn tXm-akv, sI Sn - p-am-sW-∂pw _-‘p- W-hn-t[-ba bv° - p t{]-cn-∏n-®s - X-∂v _-‘p- Im-\n-cp-∂X - m-°n. Xp-S¿-∂v- A-·ntPmkv, ^m. tPmk-^v Im-hp. I-Øv Nn-‰m-cn-°¬ i-a\ °ƒ ]-db - p-∂p. Ãm-^a -v p-dn-bn¬ H- °ƒ ]-d™ - t- k-\s - b hn-hc - a - d - n-bn-®p. \mSn, ^mZ¿ F¬-tZm-kv Po-ccp A-[ym-]I - ≥ a-‰p-≈h - c - p-sS ap- t]m-en-kn-\p ssI-am-dn-bn-´p-≠.v apA-kn-Â v kv-t‰-j≥ Hm-^nI-t»cn, sI _n D-Øa≥, sI - ≥ \m-bc - p-sS-bpw \n¿-ae - - k¿ ]n hn {]-Im-i-s‚ t\-Xr-Xz∂n¬-h® - v hn-[p-et- bm-Sv tam-ia - m- c-fo-[c th-em-bp[≥, h¬-k≥ A- m-Wv hn-[p-e. bn s]-cp-am-dn-bn-cp-∂s - {X. F-kv.- bp-sS-bpw a-If Øn¬ tk-\mw-K-ß-ƒ F-ØnØn°¬, sI F≥ tkma≥, F≥ ap-lΩ-Zv kw-km-cn®p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS B-ß-l-Xy; A-[ym-]-I-s\-Xn-tc ]-cm-Xn

{]N-mc-W hm-l-\Pm-Y

a-´-∂q¿: I-Æq¿ hn-am-\-Øm--h-f ]-≤-Xn-{]-tZ-i-am-b aq¿-J≥-]-dºn¬ kp-c-£m hn-`m-Kw D-tZymK-ÿ¿ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. ÿ-e-Øv kp-c-£m {I-ao-I-c-W߃ H-cp-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambm-Wp \-S-]-Sn. tIm-gn-t°m-Sv sF.-_n-bn-se A-kn-kv-‰‚ v U-b-c-IvS¿ B-\μv Ip-am¿, kn.-sF.-F-kv.-F-^v. U-]yq-´n I-am≥-U‚ v ]n Fw an{X, A-kn- v I-am≥-U‚ v Intjm¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-L-am-Wp C-∂se cm-hn-se ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv.

in¸-im-e I-Æq¿: kvIqfp-Iƒ elcn hnap-‡-am-°m≥ Fkv.kn. C.B¿.Sn. \S-∏m°p∂ AXnPo-h\w ]≤-Xn-bpsS `mK-ambn ]m∏n-\n-t»cn Btdm¨ bp.]n. kvIqfn¬ in¬]-im-ebpw ]cnio e-\hpw kwL-Sn-∏n-®p. ]m∏n\nt»-cn, Xfn-∏d - ºv kuØv D]-Pn-√I - ƒ kwbp-‡am-bmWp ]cn-]mSn kwL-Sn-∏n®-Xv. Fkv.Fkv.F. tªm°v t{]m{Kmw Hm^nk¿ ]n sI Achn-μm-£≥ ASn-tbmSn DZvLmS\w sNbvX - p. bp.]n˛sslkvIq-fp-If - nse el-cn-hn-cp≤ ¢∫v I¨ho-\¿amcpw A[-ym-]Icpw hnZ-ym¿Yn-Ifpw ]s¶-SpØp. el-cn-hn-cp≤ ^nenw {]Z¿i-\hpw \S-∂p. Sn ]n B¿ \mYv, FIvsskkv {]nh‚ohv Hm^n-k¿ ]n taml≥-Zmkv ¢msk-Sp-Øp.

tem-dn-bn-Sn-¨v B-dpt]À-¡p ]-cn¡v ]-ø-∂q¿: i-_-cn-a-e Z¿-i-\w I-gn-™v \m-´n-te-°p a-S-ßp-Ibm-bn-cp-∂ I¿-Wm-S-I kz-tZ-inI-ƒ k-©-cn-® Im-dn-¬ tem-dn-Snbn-®v B-dp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ ]n-em-Ø-d s]-t{Smƒ ]-ºn-\p k-ao-]w C∂-se ]p-e¿-s® 5.--30Hm-sS-bm-

Wp kw-`-hw. a-lm-cm-{„-bn¬-\n-∂v km-[\-ß-fp-am-bn I-Æq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Fw.--F-®v.-12.--kn.--Sn.--3866 tem-dn-bpw I¿-WmS-I kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn-® sI.-F.--04.--_n.--1428 Aw-_m-kn-U¿ Im-dp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. ]-cn-

t°-‰ Ip-d-¥-c(30), Zn-t\-iv ]p©(39), kp-[o¿ sj-´n(39), P-KZo-jv ]p-© (42), i-in-Im-¥v(8), {io-Im-¥v(9) F-∂n-h-sc ]-c-nbm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p CSn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im¿ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p.

\mdm-¯v k-am-[m-\w ]p-\-Øm-]n-¡m³ kÀ-hI£n B-lzm\w \m-dm-Øv: I-gn-™ Zn-hk - w B¿.F-kv.F - k - v. {]-h¿-ØI - c - p-sS A{I-a-Øn¬ c-≠p t]m-]p-e¿ {^≠v {]-h¿-Ø-I¿-°v ]-cn-t°-‰ \m-dm-Øv k-am-[m-\w ]p-\-ÿm]n-°m≥ k¿-h-I-£n B-lzm\w. h-f-]-´-Ww kn.-sF. _m-eIr-jv-W≥, a-øn¬ F-kv.-sF.

kp-tc-{μ≥ I-eym-S≥, ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI hn ta-an F∂n-h-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ \-S∂ N¿-®b - n-em-Wp Xo-cp-am-\w. ss_-°n¬ t]m-hp-I-bm-bncp-∂ ]m-≠y≥-X-S-Øv Pp-ss\Zv, jp-ssl-_v F-∂n-h-sc-bmWp B¿.-F-kv.-F-kv. kw-Lw

B-{I-an-®-Xv. kw-`-h-Øn¬ _nt‚m, Im¿-Øn-Iv, cm-lp¬, Zn-eo]v, {]-Po-jv F-∂-h-sc a-øn¬ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv Pm-ayØn¬ hn-´p. a-øn¬ t]m-en-kv kv-t‰-j-\n¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿-´n {]-Xn-\n[n-Iƒ ]-s¶-Sp-Øp.

A½sbbpw a-I-sfbpw Im-Wm-Xmbn ]-ø-∂q¿: {io-ÿ-X-bn-se tNc≥ tdm-jv-\n-sb-bpw A-©p hb- p-Im-cn-bm-b a-I-sfbpw ImWm-\n-s√-∂p ]-cm-Xn. _-‘p°ƒ ]-cn-bm-cw t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In.

21mw ssa¬˛in-h-]p-cw tdm-Uv \-ho-I-c-Ww ssh-Ip-∂-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hym-]m-cn-Iƒ tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p∂p

hym-]m-cn-IÄ tdm-Uv D-]-tcm-[n¨p tIm-]-\ k-an-Xn \-Sp-h-\m-Sv bq\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \SØn-b ka-cw Pn√m sk-{I´dn F kp-[m-I-c≥ D-Zv-L-m-S-\w sN-bvXp.

hn-jv-Wp-`-«n-sâ 30maXv kw-Ko-Xbm-{X Xp-S-§n Im-k¿-tIm-Uv : k-Zv-`m-h-\m ktμ-i bm-{X-tbm-S-\p-_-‘n-®v sh-≈n-t°m-Øv hn-jv-Wp-`-´v hnjv-Wp-`-´v X-s‚ 30maXv kw-KoXbm-{X Xp-Sßn. Izm-an G-IX - m hm-ct- Øm-S\ - p-_‘ - n-®v Pn-√m `-cW-Iq-Sw, s\-ld v- p bp-ht- I-{μ, Pn√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv, Xt±-i`- c - W - ÿm-]\ - ß - ƒ F-∂nh-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp ]-cn]mSn. km-tlm-Zc - yw, k-aX - zw, kmaq-ln-I hn-Ik - \ - w F-∂o k-tμi-߃ P-\-ß-fn-se-Øn°p-I F-∂X - m-Wv bm-{X-bp-sS e-£yw. a-t©-iz-cw Ip-©Ø - q¿-am-Sbn¬ Pn-√m- C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI A-_Z-v p¿-dl - a-v m≥ Km-\a- me-]n-®v D-ZL -v mS-\w \n¿-hl - n-®p. Ggp-Zn-hk - w F-√m tI-{μ-ßf - n-epw hnjvW - p-`´- pw kw-Lh - pw kz-cc - m-K hnkva - b - w \-SØ - pw. Im-k¿-tIm-Uv _n Pn Cu-iz-c`- ´- ,v c-ho-{μ≥ ]m-Sn, KtW-jv tIm-fn-bm-´,v c-ta-i≥ ]p-∂Øn-cn-b≥ F - ∂ - n-hc - psS c-N\ - I - f - m-

hn-jv-Wp-`-´v Wp hn-jW -v p-`´- v B-e] - n-°p-∂X - .v Xm-ft- a-fß - ƒ H-cp-°p-∂X - v sI Sn cXo-j,v hn Ir-jW -v I - p-am¿,s - I ap-cf - o[-c≥ \m-b¿ F-∂n-hc - m-W.v 1987emWv P-\I - o-b kw-Ko-X bm-{X-b° -v p Xp-S° - a- n-´Xv. Im-k¿-tIm-Uv K-h. tKƒ-kv kvI - q-fnse kw-Ko-X A[ym-]I - \m-Wv hn-jW -v p-`´- .v

[n(22), h¿-Ko-kv I-h-f-am-°¬ (22), sIm-´n-bq-cn-se πm-°q-´Øn¬ dn-tP-jv(21), \o-≠p-t\m°n-bn-se k-co-jv ]q-t¥m-´-Øn ¬, Iq-ºp-¶¬ sI sP _n-t\mbv(31), \-tºm-S-I-Øv Fw F¬ k-Æn(49), ]-d-a-‰-Øn¬ F≥ _n-Pp(38), aT-Øn-\m¬ Nn-d Knco-jv I-p-am¿(30), ]p-Xn-b-ho´n¬ km-_p h¿-Ko-kv(30), sPbnw-kv ]m-tem-Sn(32), t_-_n In-g-t°-Ø-d F-∂n-h-sc-bm-Wv Un-ssh.-F-kv.-]n. kp-Ip-am-c≥, t]-cm-hq¿ kn-.-sF. sI F-kv jm-Pn, C-cn-´n kn.-sF. hn hn at\m-Pv, Iq-Øp-]-d-ºv kn.-sF. sI hn _m-_p, ]m-\q¿ kn.-sF. P-b≥ sUm-a-\n-Iv F-∂n-h-c-Sßn-b {]-tXy-Im-t\z-j-W kw-

Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. sam-ss_¬-t^m¨ S-h¿ sem-t°-j≥, ho-Un-tbm Zr-iy߃, t^m-t´m F-∂n-h ]-cntim-[n-®v im-kv-{Xo-bm-t\z-jW-Øn-eq-sS-bm-Wp {]-Xn-I-sf h-e-bn-em-°n-b-Xv. AXn-\n-sS A-{I-ah -- p-am-bn _-‘-s∏-´v \n-ch-[n t]¿ t]men-kv I-kv-‰-Un-bn-em-Wv. CXn¬ am-[y-a-{]-h¿-ØI-sc A{I-an-®-hcpw Dƒ-s∏-Spw. a-‰p Nne {]-Xn-Iƒ Pn√ hn-´-Xmbpw kq-N-\-bp≠v. C-h¿-°m-bn Xn-c®n¬ i-‡-am-°n-bn-´p-≠v. 1500 t]¿-s°-Xn-tc-bm-Wv tI-sk-SpØXv. A-{I-a-Øn¬ ap-∏-Xn-e[n-Iw t]m-en-kp-Im¿°pw ]-cnt°-‰n-´p≠v.

1. ^b¿-t^m-gv-kv Xo-b-W-bv°p∂p 2. I-Øn-\-in-® Iw-]yq-´-dpIƒ

sIm-¶v sI-«n-¯q¡n-b {]-Xn A-d-ÌnÂ

C-cn-°q¿: Ip-Spw-_mw-K-߃ t£-{X-Z¿-i-\-Øn-\p t]m-b ka-b-Øv h-f¿-Øp-\m-b-sb sIm∂v ho-´n-s‚ A-Sp-°-f `m-K-Øv sI-´n-Øq-°n-b tI-kn-se {]-Xn ]n-Sn-bn¬. A-b¬-hm-kn am-[h(45) s\-bm-Wv C-cn-°q¿ t]men-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. I-gn-™ Zn-h-k-am-Wp kw-`hw. tN-Sn-t®-cn-bn-se hn kn Atim-I-s‚ ho-´n¬ h-f¿-Øp-∂ \m-bs - b-bm-Wp sIm-es - ∏-Sp-Ønb-X.v aq-Imw-_n-I t£-{X-Z¿-i\ - w I-gn-™v a-Sß - n-sb-Øn-bt- ∏m-gm Wp kw-`h - w {i-≤b - n¬-s∏-´X - .v -

bph-Xn¡v aÀ-±\w

ho-«½-sb aÀ-±n-¨p

C-cn-´n: 21mw ssa¬˛in-h-]p-cw tdm-Uv \-ho-Ic-Ww ssh-Ip-∂Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hym-]m-cnIƒ tdm-Uv D-]-tcm-[n®p. hym-]m-cn hy-h-km-bn G-

Iq-Øp-]d - º - v: sIm-´n-bq-cn¬ I¿Wm-S-I h-\w-h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ-sc _-μn-bm-°p-I-bpw t]men-kn-s\ B-{I-an-®v hm-l-\߃-°v Xo-bn-Sp-I-bpw sN-bv-X tI-kn¬ {]-tXy-Im-t\z-j-W kw-Lw A-d-Ãv sN-bv-X 16 t]sc Iq-Øp-]-d-ºv H-∂mw-¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn-bn¬ lm-P-cm-°n. {]-Xn-Isf a-Pn-kv-t{S-‰v Fw Sn P-e-P-dmWn dn-am‚ v sN-bv-Xp. A-S-°m-tØm-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kn-bm-Zv a-√n-t»-cn (25), l_o-_v A-©p-Ip-fw(33), A-–p¬ k-emw sIm-®p-]-d-ºn¬ (31), B‚-Wn Xm-\n-th-en-bn¬ (45), G-e-∏-d-ºn¬ _m-_p kv-I-dnb(50), F-S-\-h-s∏m-bn¬ kp-

bm-Wv Xo- ]q¿-W-am-bpw A-W®-Xv. ssh-Zyp-Xn tjm¿-´v- k¿Iyq-´m-Wv- Xo-∏n-Sn-Ø-Øn-\p Imc-W-sa-∂m-Wp \n-K-a-\w. A-kn v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv- F≥-Pn\o-b-dp-sS Hm-^n-kn-\p tI-Sp-]mSp-≠m-bn. Iw-]yq-´-dp-I-fpw C-eIv-{Sn-°¬ D-]-I-c-W-ß-fpw ^¿Wn-®-dp-I-fpw \n-c-h-[n ^-b-epI-fpw I-Øn-\-in-®p.

]-ø-∂q¿: a-Zy-]n-®v ho-´nseØn-b `¿-Øm-hv `m-cy-sb a¿-±n-®v A-h-i-bm°n. Npg-en Ip-f-Ø-q-cn¬ C-°-gn-™ Znhkw A¿[ cm-{Xn 12Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. t_m-[-c-ln-Xbm-b Ip-f-Øq-cn-se jo-\ (26)sb ]cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImf-Pv Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. a-Zy-]n-s®Øn-b `¿-Øm-hv Pb-Ip-am-dm-Wv {Iq-c-am-bn a¿-±n®sX-∂v bph-Xn t]m-enkn-t\mSv ]-d™ p.

_n-«n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS Un.-F³.-F. ]-cn-tim-[-\-bv-¡v A-\p-a-Xn ]-ø-∂q¿: Bƒ-am-dm-´w \-S-Øneq-sS F-kv._ - n.-Sn. am-Sm-bn im-Jbn¬ tPm-en t\-Sn-b tI-kn¬ Ad-kv-‰n-em-b cm-L-h-cm-Pv F-∂ _n-´n sam-l-¥n-bp-sS am-Xm-]nXm-°f - p-sS Un.-F≥.-F. km-w] - nƒ ti-Jc - n-°m≥ ]-ø∂ - q¿ H-∂mw¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v D-]m-[n-I-tfmsS t]m-en-kn-\p A-\p-a-Xn \¬In. H-Uo-j ap≥ Un.-Pn.-]n. _n _n sam-l-¥n-bp-sS a-I-\m-Wv _n-´n-sb-∂ F-∂ Im-cyw sX-fnbn-°m-\m-Wv sam-l¥ - n-bp-sS-bpw `m-cy-bp-sS-bpw Un.-F≥.-F. ]-cntim-[\ - \-SØ - m≥ tI-kt- \z-jn°p-∂ X-fn-∏d - º - v kn-.s - F. tIm-SXn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-bn-cp-∂Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v tIm-SX - n t\m´o-kv- A-b® - n-cp-∂p. _n-´n-°v X-ß-fp-am-bn bmsXm-cp _-‘-hp-an-s√-∂pw {]mbm-[n-Iy-ap-≈ X-߃-°v h-cm≥ _p-≤n-ap-´p-s≠-∂pw C-cp-h-cpw A-dn-bn-®p. F-∂m¬ t]m-en-kv Xm-ak - ÿ - e - s - Ø-Øn Un.-F≥.F. kmw-]nƒ ti-J-cn-°-W-sa∂pw A-Xn-\m-bn hn-h-c-a-dn-bn-®v A-h-cp-sS ku-I-cyw-Iq-Sn I-W°n-se-Sp-°-W-sa-∂pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-in-®p. Iq-Sm-sX, C-Xn-\mbn t]m-hp-tºmƒ H-cp h-\n-Xm tUm-Iv-S¿-Iq-Sn ]-cn-tim-[-\m kw-LØ - n¬ D-≠m-hW - s - a-∂pw a-Pn-ktv- {S-‰v hn-Zym-[c - ≥ D-Øc - h - n´p. t\-c-sØ ]-ø-∂q¿ tIm-S-Xn _n-´n-°v D-]m-[n-It- fm-sS Pm-ayw A-\p-hZ- n-®n-cp-∂p.-

sIm-«n-bqÀ A-{Iaw: {]-XnI-sf Iq-¯p-]-d¼v tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-¡n

X-fn-¸-d-¼v t»m-¡v- Hm-^n-kn Xo-¸n-Sn-¯w; e-£-§-fp-sS \-ãw

]mknMv Hu«v ]tcUv i_cn-a-e XoÀ-°m-SIÀ k-©-cn-¨ Im-dn h-fÀ¯p\mb-sb I-Æq¿: Ggn-ae \mhnI A°mZ-an-bn- se c≠m-aXv _m®ns‚ ]mknßv Hu´v ]tcUv 23\p cmhn-se F-´n\p \S-°pw. 22 h\nXm ImU-‰p-Iƒ Dƒs∏sS 412 ImU-‰p-If - mWp ]tc-Un¬ A-Wn-\n-c° - p-∂Xv.

20 \hw_¿ 2013 _p[≥

hn cm-tP-jv A-[y-£-X hln®p. A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, Un ap-kvX-^, ]n hn hn-Pb≥, sI _n-Pp hn-Pb≥, Xm-l, Fw d-\o-jv kw-km-cn-®p.

]-ø-∂q¿: ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®pI-b-dn Kr-tlm-]-I-c-W-߃ XI¿-°p-Ibpw ho-´Ω-sb a¿-±n°p-Ibpw sN-bvXp. C-°-gn-™ Znh-kw ssh-Io-´v G-tgm-sS- ]nem-Ø-d Np-a-Sp-Xm-ßn-°-Sp-ØmWv kw-`-hw. kw-L-Sn-s®Øn-b A-t©m-fw t]¿ N-p-a-Sp-Xm-ßn°p k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ A–p¬ l-ao-Zn-s‚ ho-´n-se-Øn ho-´p km-[-\-߃ X-I¿-Ø ti-jw `m-cy ^u-kn-b(29)sb B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp∂p. ^u-knb-sb ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p.

Pm-Xo-b-X k-Àh-X-ekv-]À-in-bm-hp¶p: F Fkv APnXvIp-amÀ I-Æq¿: ]p-tcm-K-a-\-sa-∂p hnti-jn-∏n-°-s∏-Sp-∂ Cu Im-eL-´-Øn-epw Pm-Xo-b-X k-¿-hX-e kv-]¿-in-bm-bn A-\p-`-hs∏-Sp-∂-Xm-bn {]-i-kv-X tUmIyp-sa‚-dn kw-hn-[m-b-I≥ F F-kv A-Pn-Xv-Ip-am¿. I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS X-fm-∏nse am-kv I-Ωyq-Wn-t°-j≥ B‚ v tP-W-en-kw Imw-]-kn¬ "{Xo Un Ão-cn-tbm Im-Ãv' tUmIyp-sa‚-dn-bp-sS {]-Z¿-i-\-Øn\p ti-jw \-S-∂ Hm-]¨ t^m-

kw-Øm-\-¯v 2514 hm-l-\-§Ä-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn Im-k¿-tIm-U:v tam-t´m¿ hm-l\ h-Ip-∏v \-SØ - n-b ]-cn-tim-[\ - bn¬ kw-ÿm-\Ø - v 2514 hm-l\ - ߃-s°-Xntc \-S] - S- nsbSp-Øp. 134 t]-cp-sS ss{U-hn-Mv sse-k≥kv k-ks -v ]≥-Uv sN-bX -v p. sl¬sa-‰v [-cn-°m-sX hm-l\ - t- am-Sn-® 1346 t]¿-s°-Xn-tc in-£m-\S- ] - S- nIƒ kzo-Ic - n-°p-Ib - pw sN-bX v- p. kv] - o-Uv K-th-Wd - n¬ Ir-{Xn-aw Im-Wn-®v k¿-ho-kv \-SØ - n-b 18 kz-Im-cy _- p-If - p-sSbpw aq-∂v sI.-Fk - v.B - ¿.-Sn.-kn. _- p-If - psSbpw ^n-‰v-\-kv k¿-´n-^n-°-‰pIƒ d-±m-°n. Imk¿-tImUv Pn-√b - n¬ c-Pnÿ sN-bX -v F-√m Sn-∏¿ tem-dn-Ifpw 30\-Iw kv] - o-Uv K-th-W¿

ko¬ sN-øW - s - a-∂v B¿.-Sn.-H. Adn-bn-®p. C-Xn-\p Im-k¿-tIm-Uv, Im-™ß - m-Sv tam-t´m¿ hm-l\ - Hm^nkp-If - n¬ ku-Ic - yw G¿-s∏-SpØn-. 15\p kw-ÿm-\Ø - v \-SØ - nb hm-l\ - ]-cn-tim-[\ - b - n¬ 1468 tI-kp-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. sl¬-sa-‰v C-√m-sX hm-l\ - tam-Sn-® 732 t]¿-s°-Xn-tc tI sk-Sp-°p-Ib - pw C-Xn¬ 54 t]-cpsS sse-k≥-kv d-±m-°p-Ibpw sNbvXp. Iq-Sm-sX kv] - o-Uv K-th-W¿ hn-t—-Zn-®v k¿ho-kv \-SØ - n-b 25 kz-Im-cy _- p-Iƒ-s°-Xn-tcbpw c-≠p sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn _- p-Iƒ-s°-Xn-tcbpw G-gv Sn∏¿ tem-dn-Iƒ-s°-Xntc-bpw \-S]-Sn F-Sp-Øp.

I-S-¶Â¡p-t¯-äv c−p t]À-¡p ]-cn¡v ]-ø-∂q¿: ]n-em-Ø-d-bv-°-Sp-Ø \-cn-°mw-h-≈n-bn¬ I-S-∂¬ °ptØ-‰v c-≠pt]¿-°v ]-cn-t°‰p. ]m-W-®n-d-Ω¬ c-ta-i≥(43), Sn ]n e-£v-a-W≥(53) F-∂nhsc ]-ø∂ - q¿ k-lI-cW - B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ho-´p-

tZh-tem-Iw C-c-«s¡m-e-: {]-Xn Ip-ä-¡m-c³; hn-[n \m-sf hn-Zym-\-K¿: {]-am-Z-am-b s]¿-f tZ-h-tem-Iw C-c-´-s°m-e-t°kn¬ {]-Xn I¿-Wm-S-I km-K¿ P-∂-Øv- K-√n C-t°-cn tdm-Uvkz-tZ-in C-amw lp-k-bv≥(52) Ip-‰-°m-c-\m-sW-∂v -Pn-√m AUo-j-\¬ sk-j≥-kv- tIm-S-Xn (c-≠v-) P-Uv-Pn kn _m-e≥ Is≠-Øn. C-bmƒ-°p-≈ in-£ tIm-S-Xn \m-sf {]-Jym-]n-°pw. _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn-se s]¿-f kz¿-K°-Sp-Øv tZ-h-tem-Iw I-S-∏p-hnse I¿-j-I≥ {io-Ir-jv-W `-´v (45), `m-cy {io-a-Xn `-´v (35) F∂n-h-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn-em-Wp \-S-]-Sn. 1993 H-tŒm_¿ H-º-Xn-\m-bn-cp-∂p \m-Sns\ \-Sp-°n-b sIm-e-]m-X-Iw. {io-Ir-jv-W `-´n-s‚ A-S-°m tXm-´-Øn¬ \n-[n-bp-s≠-∂pw

d-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. k¿-°m¿-X-e-Øn¬ t^m-Ivtem¿ A-°m-Z-an t]m-ep-≈ ÿm-]-\-߃ D-s≠-¶n-epw Iogm-f-I-e-Iƒ-°v t{]m¬-km-l\w C-∂pw ip-jv-I-am-Wv. kvIqƒ I-tem¬-k-hw Dƒ-s∏-sSbp-≈ a¬-k-c-th-Zn-I-fn-epw PmXo-b-X-bp-sS aq¿-Ø-cq-]w {]-I-Sam-Wv. C-Xn-\p ]p-d-sa-bm-Wv Iem-a-fi-e-Øn-se A-h-ÿ. PmXo-b-X Im-c-Ww ]-e I-em-Im-

C-bm-sf-bpw `m-cy-bpw sIm-es∏-Sp-Øp-I-bp-am-bn-cp-∂p. 18 h¿-j-߃-°p-ti-jw 2012 G-{]n¬ 20\m-Wv {]-Xn-sb I¿Wm-S-I Xpw-Iq¿ \o-e-aw-K-eØp-h-®v tIm-gn-t°m-Sv ss{Iw{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n. sI hn k-t¥m-jpw kw-L-hpw ]n-SnIq-Sn-b-Xv. sF.--]n.--kn 302, 376 (11), 376, 148, 147, 141, 326 Xp-S-ßnb h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-c-am-Wp {]Xn Ip-‰-°m-c-\m-sW-∂p I-s≠Øn-b-Xv. hn-[n- tIƒ-°m≥ `-´ns‚ a-°-fm-b ap-c-fn Ir-jv-W, \nc-Rv-P-\ F-∂n-h-cpw tIm-S-Xnbn¬ F-Øn-bn-cp-∂p. t{]m-kn-Iyq-j-\p th-≠n ACamw lp-k-bv≥ Uz. tXm-a-kv Un-kq-k-bpw {]A-sX-Sp-Øp X-cm-sa-∂pw ]-d- Xn-`m-K-Øn-\p A-`n-`m-j-I-cm-b ™v {]-Xn {io-Ir-jv-W `-´n-s\ A-iv-d-^v, kp-`m-jv, \n-km¿ F{]-tem-`n-∏n-°p-I-bpw ]n-∂o-Sv ∂n-h-cpw lm-P-cm-bn.

]-dº - n-se a-cØ - n-ep-≠m-bn-cp-∂ I-S-∂¬°q-Sv ]-cp-¥v Ip-Øn-bnf-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. I-S∂ - ¬-°q-´Ø - n-s‚ B-{I-aW-Øn¬ h-f¿-Øp\m-b Nm-hpIbpw t]m-Øv Kp-cp-Xc - m-hÿ - b - nem-hp-Ibpw sN-bX -v p.

c≥-am¿-°pw I-em-a-fi-e-Ønse ]T-\w D-t]-£n-t°-≠n h∂n-´p-≠v. C-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ Zen-Xv Po-hn-X-Øn-s‚ t\¿-°m-gvN-I-fm-Wv -{Xo Un Ão-cn-tbm Im-Ãv- hn-h-cn-°p-∂-sX-∂pw At±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. tP-W-enkw hn-`m-Kw ta-[m-hn hn F-®v \njm-Zv, sP kn tX-P-kzn-\n, \-Pv-e a-dn-bw, B-c-Xn hn \-ºym¿, Bjn-Iv N-{μ≥, B¿ sI A-ar-X, jn-Pp I-Æ≥, {io-[-\y \m-b¿ N¿-®-bn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

k-cn-X-bv-¡v A-©p -tI-kp-I-fn Iq-Sn Pm-ayw X-e-t»-cn: km-º-Øn-I X-´n-∏pam-bn _-‘-s∏-´v A-©p tI-kpI-fn¬-Iq-Sn k-cn-X F-kv \m-b¿°v X-e-t»-cn Pp-Uo-jy¬ H∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SXn- Pm-ayw A-\p-h-Zn-®p. tUm. A-\q-]v tIm-in, tUm. iymw tam-l≥, tUm. kp-\n-¬ Ip-am¿, tUm. A-`n-em-jv B‚ Wn, tUm. a-t\m-Pv Ip-am¿ F∂n-h¿ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn apºm-sI ^-b¬ sN-bv-X ]-cm-XnI-fn-em-Wp Pm-ayw. 3000 hm-´v tkm-fm¿ ]m-\¬ ÿm-]n-®p-X-cm-sa-∂p ]-d-™v h≥-Xp-I ssI-°-em-°n I-_-fn∏n-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. {]-Xn-°p th-≠n X-e-t»-cn _m-dn-se A Uz. k-en¬-Ip-am¿ lm-P-cm-bn.

ss_¡pw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨p ]-cn¡v ]-ø-∂q¿: ss_-°n¬ Im-dn-Sn®Xn-s\ Xp-S¿-∂v ss_-°v bm-{XnI-\v ]-cn-t°‰p. C-∂s - e cm-hn-se G-tgm-sS-bm-Wp kw-`hw. aT-Øpw ]-Sn t£-{X-Øn\p k-ao-]sØ F-kv Ir-jW v- k - zm-an(30) k-©cn® ss_-°n¬ Im-dn-Sn-°p-Ib - mbn-cp∂p. ]-ø∂ - q¿ k-lI-cW B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.


{]mtZ-inIw

20 \-hw-_¿ 2013 _p[≥

]cn-]mSn

Fw.-F-kv.F-^v. D-WÀ-¯p-Pm-Y \msf

]-c-h-\-Sp-°w: Im¿-jn-I

hn-]-W-\ tI-{μw D-Zv-Lm-S-\w˛10.0--- 0 I-f-\m-Sv: kp-∂o a-l¬ s^-U-td-j≥ D-Zp-a a-fi-ew Iymw-]v-˛10.0--- 0

Adnbn-¸pIÄ B-tcm-Ky C³-jpd³-kv: td-j³ ImÀ-Uv C-Ãm-¯-hÀ-¡v c-Pn-ÌÀ sN-¿mw Im-k¿-tIm-Uv: k-a-{K B-tcmKy C≥-jp-d≥-kv ]-≤-Xn-bn¬ c-Pn-ÿ sN-øp-∂-Xn-\v td-j≥ Im¿-Uv C-√m-Ø Ip-Spw-_mw-K߃-°pw ]-s¶-Sp-°m-hp-∂-XmsW-∂v Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p. td-j≥ Im¿-Uv C√m-Ø Ip-Spw-_ß -- ƒ _-‘-s∏´ ]-©m-b-Øv, \-K-c-k-` -sk--{I´-dn-bp-sS km-£y- ]-{Xw lm-Pcm-°-Ww. A-£-b tI-{μ-ßfn¬ \n-∂p A-Xn-\p≈ t^m-dw e-`y-am-Wv. t^m-dw _-‘-s∏-´ ]-©m-b-Øv, \-K-c-k-` sk-{I-´dn km-£y-s∏-Sp-Øn A-£-b tI-{μ-ß-fn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ k-a-b-Øv lm-P-cm-°n-bm¬ aXn-bm-hpw. t^m¨ 04994˛ 231810.---

Fw.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n- kwLSn∏n°p∂ D-W¿-Øp-Pm-Y-bp-sS {]-N-m-c-Wm¿-Yw A-W-¶q-cn¬ \-S-Ønb ssk-°nƒ Pm-Y bq-Øv-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sam-bv-Xo≥ sIm-√-ºm-Sn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

"Ip-«n-I-sf hm-l-\w Hm-Sn-¡m³ DSa A-\p-h-Zn-¡-cp-Xv'

Im-k¿-tIm-Uv: ss{U-hn-Mv sse-k≥-kv t\-Sm≥ {]m-bw Xn-I™n-´n-√m-Ø-h¿ hm-l-\-ß-ƒ Hm-Sn-°p-∂-Xpw A-]-I-S-ß-ƒ hcp-Ønh-bv-°p-∂-Xpw Iq-Sn h-cpIm-k¿-tIm-Uv: hn¬∏-\ \n-Ip- ∂-Xm-bn {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωoj-W¿ Nq-≠n-°m-´n. Xn-bn-\-Øn¬ Ip-Sn-»n-I h-cpI-gn-™ B-gv-N-bn¬ XrØn-b-Xn-\v P-]v-Xn sN-bv-X _Um-sP {Km-a-Øn-se do-k¿-th »q¿ Pn-√-bn¬ A-©v t]-cp-sS a\-º¿ 152/2 `m-K-Øn-se (152/2 c-W-Øn-\n-S-bm-°n-b A-]-I-Sw _n)- 0.---75 G-°¿ h-kv-Xp 29\v cm- D-≠m-°n-b Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂-Xv hn-se 11\v slm-k-s_-´p hn-t√- 16 h-b- p-≈ kv-Iqƒ hn-Zym¿Pv Hm-^n-kn¬ s]m-Xp-te-ew sN-øpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃°v Im-k¿-tIm-Uv d-h-\yq dn-°h-dn Hm-^nkp-am-bn _-‘-s∏-SWw. t^m¨ 225789.---

te-ew sN-¿pw

A-d-Ìv sN-bv-Xp Ip-ºf - : _-kv bm-{X-°m-cn-bm-b s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®p-h-∂ tI-kn¬ bp-hm-hns\ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. B-cn-°m-Sn kz-tZ-in-bpw I-∏¬ Po-h-\-°m-c-\p-am-b dn-bm-kn-(35)s\-bm-Wv A-dà - v sN-bvX - X - v. aq∂m-gv-N-ap-ºv I-f-Øq-cn¬ \n-∂v Ip-º-f-bn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp∂ kz-Im-cy _-kn¬ h-®v s]¨Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-®ph-∂ tI-kn-em-Wv A-dà - v.

-Iymw-]v C-¶v Xr-°c - n-∏q¿: kp-∂o a-l¬ s^U-td-j≥ Xr-°c - n-∏q¿ a-fie - w I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hnhm-l-ap-s∂m-cp-° ]-cn-io-e-\ Iymw-]v C-∂v \-S° - pw. ssh-In-´v A-©n-\v H-fh - d - ap-lv bp-±o≥ Ppam-a-kv-Pn-Zv ]-cn-k-c-Øv ]m-W°m-Sv k-øn-Zv d-jo-Ze - n in-lm-_v X-߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw.

ImÀ X-IÀ-¯p Im-™-ßm-Sv: ho-´p-ap-‰-Øv \n¿Øn-bn-´ Im¿ X-I¿-Øp. Im--™ßm-Sv ssh-‰v tjm-∏v h-kv-{X jm∏v D-S-a Zp-¿-K l-b¿ sk-°≥-Udn kv-Iq-fn-\-S-Øv Xm-a-kn-°p-∂ en-bm-J-Ø-en-bp-sS Im-dm-Wv XI¿-Ø-Xv. kw-`-h-Øn¬ In-j≥, {]n-tb-jv Xp-S-ßn-b-h¿-s°Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn

Yn-bm-bn-cp-∂p. tI-{μ tam-t´m¿ hm-l-\ \nb-aw A-\p-k-cn-®v H-cp hm-l-\ D-S-a-bpw X-s‚ hm-l-\w ssek≥-kv C-√m-Ø-h¿-t°m ssek≥-kv F-Sp-°m≥ {]m-b-am-ImØ-h¿-t°m Hm-Sn-°m≥ A-\ph-Zn-°m≥ ]m-Sn-√. C-Ø-c-Øn-¬ hm-l-\w Hm-Sn°m≥ A-\p-h-Zn-®m¬ hm-l-\ D-S-a aq-∂v am-kw h-sc P-bn¬ hm-k-tam B-bn-cw cq-] ]n-g-

tbm A-s√-¶n¬ c-≠pw Iq-Sntbm D-≈ in-£-bv-°v A¿-l-cmWv. hm-l-\ D-S-a-Iƒ sse-k≥kv F-Sp-°m≥ {]m-bw Xn-I™n-´n-√m-Ø Ip-´n-I-sf hm-l\w Hm-Sn-°m≥ A-\p-h-Zn-°-cpsX-∂pw \n¿-t±-i-Øn-\v hn-cp-≤am-bn Ip-‰w sN-øp-∂-Xm-bn ImW-s∏-´m¬ \n-b-a \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°p-∂-Xm-sW-∂pw IΩo-j-W¿ A-dn-bn-®p.---

Im-k¿-tIm-Uv: kw-c-£n-t°≠ hn-Zym¿-Yn-Xzw, D-W-tc-≠ k--aq-lw F-∂ {]-ta-b-Øn¬ \m--sf Im-k¿-tIm-Sv \n-∂m-cw-`n°p-∂ Fw.F-kv.F-^v. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS D-W¿-ØpPm-Y-bp-sS {]-N-m-c-Wm¿-Yw Pn√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ssk-°nƒ D-]-Pm-Y-bpw D-W¿Øp--k-`-bpw kw-L-Sn-∏n-®p. A-W-¶q-cn¬ \-S-Øn ssk°n-ƒ Pm-Y bq-Øv-eo-Kv Pn-√m {]kn-U‚ v sam-bv-Xo≥ sIm-√-ºmSn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Xp-cp-Øn--bn-¬ Fw.F-kv.F^v. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn dDu-^v _m-hn-°-c D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k-A-Zv _m-t¶m-Sv A[y-£-X-h-ln-®p. d-^o-Jv hn-Zym-\-K¿, Sn F apl-Ω-Zv Ip-™n, A-ko-kv I-fØq¿, lm-jnw _-w-{_m-Wn, Ajv-^m-Jv Xp-cp-Øn, j-^o-Jv, kn sF l-ao-Zv, C-{_m-low J-eo¬ kw-km-cn-®p. ta¬-∏-d-ºn¬ im-^n I-´°m-epw sX-cp-h-Øv A-ko-kv If-Øq-cpw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sN¿-°-f-bn¬ a-\m-^v F-S-\ocpw ]-≈n-°-c-bn-¬ l-\o-^ Ip∂n-epw t_m-hn-°m-\-Øv F _n im-^n-bpw _-Zn-b-Sp-°-bn¬ d-^o-Jv tI-tfm-´pw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

kannur/kSD

am-¸n-f I-em-tI-{µw \nÀ-¯-em-¡m-\p-Å \o-¡-¯n-s\-Xn-tc {]Xntj[Iq«mbva sam-{Km¬: sam-{Km¬ am-∏n-f Iem-tI-{μw \n¿-Ø-em-°m-\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[Iq-´m-bv-a kw-L-Sn-∏n-°m≥ tIc-f-tZ-io-b th-Zn sam-{Km¬ IΩn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. CXn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn-√-bn-seØp-∂ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥ Nm≠n-°v \n-th-Z-\w \¬-Ipw. a-e-∏p-dw sIm-t≠m-´n Bÿm-\-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ alm-I-hn tam-bn≥ Ip-´n ssh-Zy¿-kv-am-c-I tI-{μ-Øn-s‚ D-]tI-{μ-am-bn 2010em-Wv sam-{Kmen¬ ÿm-]-\w A-\p-h-Zn-®-Xv. \n-c-h-[n k-_v I-Ωn-‰n-Iƒ cp-]oI-cn-®-X-√m-sX {]-h¿-Ø-\w apt∂m-´v sIm-≠p-t]m-hm-\m-hm-

k-Zv-`m-h-\m k-tμ-ibm-{X-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w a-t©-iz-cw Ip-©-Øq¿ am-S-bn¬ ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-°p-∂p Øv P-l-m-≥, Pn-√m-]-©m-b-Øv ap-Jy-a- -{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm- Im-c≥-am¿ A-h-X-cn-∏n-® I-emAw-Kw F sI Fw A-j-d-^v, k \n-[n-bn¬ \n-∂v A-\p-h-Zn-® ]-cn-]m-Sn-I-fpw A-c-tß-dn. _Pn--√m-]-©-m-b-Øv Ãm≥UnMv [-\-k-lm-bw N-S-ßn¬ hn-X-c- ¥n-tbm-Sv \-S-∂ kzo-I-c-W tbm-Kw aw-K¬-]m-Sn ]-©m-bI-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ a-a-X- Ww sN-bv-Xp. Zn-hm-I-¿, kw-ÿm-\ t^m-IvN- S - ß n- t \m- S - \ p- _ - ‘ n- ® v Øv {]-kn-U‚ v B-bn-j-Øv Xmtem¿ A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ sh-≈n-t°m-Øv hn-jv-Wp-`-´n- ln-d D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]{]--^. _n ap-l-Ω-Zv A-l-Ω-Zv s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kz-c-cm- ©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v kw-_-‘n-®p. Zp-c-¥-Øn¬ a-cn- K hn-kv-a-b-hpw tkm-Mv-kv B- Fw sI A-en-am-ÿ A-[y-£®-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-߃-°v ‚ v {Um-a Un-hn-j-s‚-bpw I-em- X h-ln-®p. Fw A-\n¬-Ip-am¿

"ssh-Zy-\m-Y³ I-½o-j³ dn-t]mÀ-«n-t\m-Sv tI-c-fw ap-JwXn-cn-¨p'

_-Zn-b-Sp-°: s]-s{U hm-Wn-\K-dn¬ B-sfm-gn-™ ]-d-ºn¬ hn¬-∏-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ 42 Ip-∏n hn-tZ-i-a-Zyw _-Zn-b-Sp- Im-k¿-tIm-Uv: ssh-Zy-\m-Y≥ I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´n-t\m-Sv tI-c-fw ° t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. {]-Xn ap-Jw Xn-cn-®-Xm-Wv k-l-I-c-W ta-J-e C-∂v t\-cn-Sp-∂ {]-Xn-k‘n-°v Im-c-W-sa-∂v k-l-I-c-W P-\m-[n-]-Xy th-Zn kw-ÿm-\ Hm-Sn c-£-s∏-´p. sN-b¿-am-\pw sI.]n.kn.kn. J-Pm-©n-bp-am-b A-Uz. I-c-Ip-fw Irjv-W-]n-≈ ]-d-™p. k-l-I-c-W P-\m-[n-]-Xy-th-Zn Pn-√m {]-h¿ap-t≈-cn-b: F-kv.s--- I.F-kv.F- Ø-I I¨-h≥-j≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kv.F-^v. ap-t≈-cn-b ta-J-em dmPn-√m sN-b¿-am≥ sI \o-e-I-WvT≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI.-en \-S-Øn. lm-jnw Zm-cn-an tZ-e- ]n.kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n Ip-™n-°-Æ≥, Un.kn.kn. ºm-Sn, kp-ssl¿ A-kv -l-cn ]- {]-kn-U‚ v A-Uz. kn sI {io-[-c¿, sI sh-f-p-Ø-ºp, _m-e-Ir-jv≈-t¶m-Sv, A-–p¬ l-ao-Zv A¿- W shm¿-°p-Sv-ep, ssk-a¨ ]-≈-Øp-Ip-gn, X-®-ßm-Sv _m-e-Ir-jvj-Zn, A-j-d-^v ss^-kn In-∂nw- W≥, F F I-øw-Iq-S¬, ]m-Zq¿-Ip-™m-ap-lm-Pn, ]n sI ss^Km¿, C-{_m-low A-kv-l-cn, am- k¬, B-¿ Kw-Km-[-c≥, I-√-K N-{μ-ti-J-c-dm-hp, sI ]n Ip-am-c≥ln≥ Zm-cn-an, l-ssk-\m¿ A- \m-b¿, tN-t°m-Sv _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿, sI F≥ kp-tc-{μ≥ kvv-l-cn t\-Xr-Xzw- \¬-In. \m-b¿, sI B¿ I-Æ≥ kw-km-cn-®p.

Im-k¿-tIm-Uv: sse-k≥-Uv F≥-Pn-\n-tb-gv-kv B‚ v kq-∏¿ ssh-tk-gv-kv s^-U-td-j≥ (se--≥-kv-s^-Uv) Pn-√m k-tΩ-f\w \m-sf \-S-°p-sa-∂v `m-c-hmln-Iƒ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. ap\n-kn-∏¬ tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \-S-°p--∂ k-tΩ-f\w F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F≥-tUm-kƒ-^m-≥ Zp-cn-X-_m[n-X-\m-b \m-cm-b-W \m-bn-Iv

ta-J-em dm-en

{]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI A-_v-Zp-¿-d-lv-am≥, kXy≥ kn D-∏-f, A-l-Ω-Zv-kmPp, kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn-®p. Ip-º-f-bn¬ \¬-In-b kzo-I-cW tbm-Kw Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw ^-co-Zm k-°o¿ A-l-ΩZv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e A-[y-£-X h-ln-®p. a-Rv-Pp-\m-Y-Bƒ-h, Fw A-\nX, hn-t√-Pv Hm-^nk¿ Fw hn tem-tK-jv, tªm-°v ]-©m-bØv Aw-Kw kv-t\-l-e-X Zn-hmI-¿, ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨ bp ]n Xm-ln-d, ]n Fw \-ko-a, hn Fw ap-l-Ω-Zv, ¢-∫v {]-h¿-Ø-I-cm-b k-Øm¿, K-tW-jv `-Wv-Um-cn, _n hm-kp, i-¶¿ Bƒ-h kw_-‘n-®p. 25\v k-tμ-i bm-{X D-Zn-\q-cn¬ k-am-]n-°pw. C-∂v X-f-¶-c, hn-Zym-\-K¿ K-h. tIm-fPv, D-fn-b-Ø-Sp-°, am-bn-∏m-Sn, ko-Xmw-tKm-fn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw.

]n-¶m-¡hn-`m-K I-½o-j³ kn-än-Mv Im-k¿-tIm-Uv : kw-ÿm-\ ]n∂m-° hn-`m-K I-Ωo-j≥ Imk¿-tIm-Uv I-eI - vS- td-‰v tIm-¨^-d≥-kv lm-fn¬ kn-‰n-Mv \-SØn. I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ PÃo-kv Pn in-hc - m-as - ‚ A-[y- £ - X-bn¬ \-S∂ - kn-‰n-ßn¬ I-Ωoj-\w-K-ß-fm-b ap-≈q¿-°-c apl-ΩZ- e - n k-Jm-^n, tPm¨ {_nt´m kw-_‘ - n-®p.--l-\^ - n, Xo-ø,- Im-hp-Xo-b, ]fl-im-en-b, I-Ωm-d, Ip-em-e hn`m-Kß - s - f H._ --- n.kn. hn-`m-KØ - n¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-h-i-ys∏-´v hy-‡n-I-fpw kw-L-S-\-Ifpw \¬-In-b \n-th-Z-\-ß-f IΩo-j≥ ]-cn-K-Wn-®p. Im-k¿tIm-Uv Pn-√b - n¬ D¿-Zp am-Xr-`m-

j-bm-b l-\-^n ap-kv-enw k-apZm-bw-K-߃-°v sX-‰m-b k¿tΔ \-S-Øn-b-Xn-\m¬ H. _n.-- kn. B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-∂n--s√-∂ ap≥-a{- ¥n sN¿-°f - w A-_vZp-√-bp-sS \n-th-Z-\w I-Ωo-j≥ ]-cn-KW - n-®p. `m-j-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn¬ th¿-Xn-cn-®v k-ap-Zm-b kw-h-c-Ww \n-tj-[n-°-cp-sX∂v sX-fn-sh-Sp-∏n¬ ]-s¶-Sp-Ø l-\-^n k-ap-Zm-b {]-Xn-\n-[nIƒ ]-d™ p. `m-jm-\y- q-\] - £ t£-a I-Ωo-j≥ cq-]o-I-cn-°W-sa-∂m-h-i-y-hpw D-∂-bn-®p. Xo-øI - m-hp-Xo-ø hn-`m-Ks - Ø H.--_n.-- -kn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn kw-h-c-Wm-\p-Iq-eyw A-\p-h-Zn-

°-W-a-∂v Xo-ø-Im-hp-Xo-ø {]Xn-\n-[n-Iƒ B-h-i-y-s∏-´p. ]fl-im-en-b, I-Ωm-d, Ip-em-e, Ipam-c-£-{Xn-b F-∂o k-ap-Zm-b {]-Xn-\n-[n-If - pw kn-‰n-ßn¬ kw_-‘n-®p. In¿-Øm¿-Uvk - n-¬ \n-∂v ]T\ dn-t]m¿-´v e-`n--°m--Ø-Xn-\m¬ Ip-am-c-£-{Xn-bm hn-`m-K-sØ°p-dn-®p-≈ hn-j-bw ]-cn-K-Wn°p-∂X - v A-Sp-Ø kn-‰n-Mn-te-°v am-‰n. kn-‰n-M-ßn-¬ F.-- -Un.-- Fw. F-®v. Zn-t\-i≥ - , I-Ωo-j≥ A-Uo-j\ - ¬ d-Pn-kv{- Sm¿ Sn sI A-Pn-X-Ip-am-cn, ^n-\m≥-kv Hm^n-k¿ {io-P, X-lk - n¬-Zm¿-amcm-b sI in-hI - p-am¿, ssh Fw kn kp-Ip-am-c≥ kw-_‘ - n-®p.---

IS¯v C¶v ]p\cmcw`n¡pw; D-]-tcm-[w Ahkm\n¸n¨p Xr-°-cn-∏q¿: I-gn-™ c-≠p Znh-k-am-bn h-en-b-]-d-ºv ]-©mb-Øv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ \-SØn-b D-]-tcm-[w Xm¬-°m-enI-am-bn \n¿-Øn. am-S-°m¬ h-St°-h-f-∏v Xq-°p-]m-ew X-I¿-∂Xn-s\ Xp-S¿-∂v G¿-s∏-Sp-Øn-b I-S-Øp-h-≈w ap-S-ßn-b-Xn¬ {]Un.kn.kn. Hm-^n-kn¬ kw-L-Sn-∏n® ap≥ {]-[m-\-a-{¥n C-μn-cm-Km-‘n-bp-sS P-∑-Zn-\w Xn-tj-[n-®m-Wv \m-´p-Im¿ ]-Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v- kn sI {io-[-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn-s°-Xntc A-\n-›n-X-Im-e D-]-tcm-[w {]-Jym-]n-®-Xv. C-∂v ap-X¬ I-S-Øv ]p-\-cmIm-k¿-tIm-Uv: A-\-[n-Ir-X-am- cw-`n-°m-\pw I-S-Øv h-≈-Øn-\v Im-k¿-tIm-Uv-: ap≥ {]-[m-\-a-{¥n C-μn-cm-Km-‘n-bp-sS P-∑-Zn-\w bn I-S-Øn-b H-cp tem-Uv a-W¬ Un.k --- n.kn. Hm-^n-kn¬ B-N-cn-®p. Un.k --- n.kn. {]-kn-U‚ v- kn sI t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. ss{U-h¿ sX-°n¬ t_-hn{io-[-c≥ ]p-jv-]m¿-®-\ \-S-Øn. ]n sI ss^-k¬, A-Uz. F tKmhn-μ≥ \m-b¿, A-Uz. a-Wn-I-Wv-T≥ \-ºym¿, A-Uz. {io-Pn-Øv- am- ©-bn-se kp-Pn-Øn (22)s\-Xntc tI-sk-Sp-Øp. S-°¬, kn-tem¨ A-j-d-^v-, kn a-Wn-tam-l≥ kw-_-‘n-®p.

C-µn-cm-Km-Ôn- P-·-Zn-\w

a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn

A-[n-I-am-bn H-cp F≥-Pn≥ IqSn hm-ßn-®p-\¬-Im-\pw 15 Zn-hk-Øn-\-Iw {]-iv-\-Øn-\v im-izX ]-cn-lm-cw Im-Wm-\pw A-[nIr-X¿ D-d-∏p-\¬-In-b-Xn-s\ XpS¿-∂m-Wv k-a-cw H-Øp-Xo¿-∏mb-Xv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n iym-a-f, N-t¥-c F-kv. s--- F. ]n B¿ a-t\m-Pv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ ]-©m-b-Øv Ã-m‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ ]n {]-tam-Zv, ]n `m¿-K≥, ]-©m-b-Øv Aw-K-ßfm-b D-kv-am≥ ]m-≠ym-e, sI

Ip-™n-cm-a≥, sI hn cm-a-N{μ≥, sI kn-‘p, Sn hn c-hn kw_-‘n-®p. cm-hn-se F-´v ap-X¬ \q-dn-e[n-Iw B-fp-Iƒ ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-\v ap-∂n¬ D-]-tcm-[w Bcw-`n-®n-cp-∂p. ssh-Io-´v {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°p-∂-Xv h-sc ]-©m-bØn-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]q¿-W-ambpw X-S- -s∏-´p. k-a-c-Øn-s\Øn-b-h¿ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kv ap-‰-Øv cm-hn-se Nm-b-bpw D-®-`£-W-hpw ]m-Iw sN-bv-Xv I-gn°p-I-bm-bn-cp-∂p.

Ip-¼-f D]Pn-Ãm I-temÂ-k-hw Xp-S-§n sam-{Km¬: Ip-º-f D]Pn-√m kvIqƒ I-tem¬-k-hw sam-{Km¬ Pn.h--- n.F-®v.F-kn¬ B-cw-`n-®p. ]n.S--- n.F. {]-kn-U-‚ v sI ]n A-_q-_-°¿ ]-Xm-I D-b¿Øn. Ip-º-f ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n F-®v dw-e, F. C --- . H--- . F≥ C-{_m-lnw, sI B¿ inhm-\-μ≥, Fw F aq-k, ]n sI A≥-h¿, Fw am-ln≥ kw-kmcn-®p. tÃ-Pn-X-c a¬-k-c-ß-fn¬

F¬.]--- n. hn-`m-Kw P-\-d-en¬ F.--F¬.---]n.---F-kv s_-fn-s©, bp.---]n P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ F.F-kv._n.F-kv. Ipw-´n-°m-\, -ss-lk -- vIqƒ hn-`m-K-Øn¬ Pn. h --- n.-F®v.F-kv.F-kv. Im-d-Up-°, l-b¿ -sk--°≥-U-dn hn-`m-KØ -- n¬ Pn.-F-®v.F-kv.F-kv. Ip-º-fbpw ap-∂n-´v \n¬-°p-∂p. A-d-_n-Iv km-ln-tXym¬-kh-Øn-¬ bp.]n. hn-`m-K-Øn¬ F.-bp.-]n.F-kv. ap-t≈-cn-b, -ss-

sX \n-e-®-a-´n-em-Wv. ]-©m-bØv Aw-Kw Sn Fw ip-ssl-_v DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-l-Ω-Zv A-_v-tIm A[y-£-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øv Aw-Kw Fw F aq-k, Jm-Z¿, Fw ]n F Jm-Z¿, Fw F lw-k, Fw F-kv A-jd-^v, Sn sI A≥-h¿, Fw Fw dlvv-am≥, \m-k¿, ap-l-Ω-Zv Ip™n, Sn sI Pm-^¿, ]n hn A≥h¿ kw-km-cn-®p.

I-e-Iv-S-td-äv [À-W hn-Zym-\-K¿: hn-hn-[ B-h-iyß-fp-∂-bn-®v- D-Ø-c-tI-c-f a-eb≥ k-ap-Zm-tbm-≤m-c-W kw-LØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-Œtd-‰v- [¿-W \-S-Øn. C N-{μ-ti-

se³-kv-s^-Uv Pn-Ãm k-t½-f-\w

k-Zv-`m-h-\m k-tµ-ibm-{X Xp-S-§nIm-k¿-tIm-Uv : k-am-[m-\w, km-tlm-Z-cyw, km-aq-ln-I hn-Ik-\w, `m-jm-]-c-am-b ku-lrZw F-∂n-h ]-cn-t]m-jn-∏n-°p∂-Xn-\p th-≠n Izm-an G-I-Xmhm-c-tØm-S-\p-_-‘n-®v Pn-√m-`c-W-Iq-Sw, s\-lv-dp bp-h-P-\t-- I{μ, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm^nkv, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ Xp-S-ßn-b-h-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-Zv-`m-h-\m k-tμ-i bm-{X Xp-S-ßn. Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w a-t©iz-cw Ip-©-Øq¿-am-S-bn¬ ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-®p. Pn-√m- I-e-IvS¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko-¿ A[y-£-X- h-ln-®p. a-t©-iz-cw tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v apw-Xm-kv k-ao-d k-Zv-`m-h-\m {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp. s\-lv-dp-bp-h tI-{μ Pn-√-bq-Øv tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Fw A-\n¬Ip-am¿, tkm-Mv-kv B-‚ v {Um-a Un-hn-j-≥ A-kn-Ã-‚ v U-b-d-IvS¿ F-≥ F≥ Pm, a-t©-iz-cw -]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ap-jv-d-

3

l-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ Pn.F®v.F-kv. Ip-º-f-bpw ap-∂n-´v \n¬-°p-∂p.

Fw.FÂ.F. k-µÀ-in-¨p sam-{Km¬: Pn.hn.F-®v.F-kv. sam-{Km-en¬ \-S-°p-∂ Ip-º-f k-_v-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-kh th-Zn ]n kn hn-jv-Wp-\m-Yv Im-k¿-tIm-Uv kp¬-Øm≥ tKmƒ-Un¬ B-cw-`n-® A-kv-h I-eIvj-s‚ D-Zv-Lm-S-\w Fw.F¬.F --- . k-μ¿-in-®p. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-°p-∂p

Ip-Xnw-Kn-e-°v \n¿-an-® `-h-\Øn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-f tZ-hn \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-kv hn-t\m-Zv-Ip-am¿, Pn-√m s-k-{I-´dn A-tim-I≥ I-√p-h-f-∏n¬, ]n sI hn-P-b≥, k-Pn-am-Xyp, C ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, hn hn tKm-]me≥, Zn-hm-I-c≥, sI Fw hn-Pb≥, sI F km-en, F kn tPmjn, hn sI tPm-bn kw-_-‘n®p.--

J-c≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ap-c-fn ]-Wn-°¿ F-tcm¬ A-[y-£-X h-ln-®p. hn Ip-™ncm-a≥ am-ÿ, _n-Pp ]m-Zq¿, Fw sI ]-Wn-°¿ Nm-tøm-Øv-, A\o-jv- ]-Wn-°¿, P-b-{io I-cphm-t®-cn, cm-P≥ ]-Wn-°¿ kwkm-cn-®p.---

]m³-a-km-e ]n-Sn-Iq-Sn _-Zn-b-Sp-°: t]m-en-kv tÃ-j\v ]n-d-Iv h-i-Øp-≈ I-S-bn¬ hn¬-∏-\bv-°v kq-£n-® 66 ]m°-‰v ]m≥-a-km-e _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. A-ar-Xm-eb-Øn-se \n-tI-jv Ip-am-dn-(42)s\ A-d-Ãv sN-bv-Xp.

ho-SpI-b-dn A-{I-aw: aq-¶-p-t]À B-ip-]-{Xn-bn sN¿-°-f: Izm-t´-gv-kn¬ I-b-dn H-cp kw-Lw Ip-Spw-_-sØ A{I-an-®-Xm-bn ]-cm-Xn. s]m-Δ¬ F.---_n. Izm-t´-gv-kn-se F-kv F k-ao¿ (24), k-tlm-Z-cn apw-Xmkv (26), `¿-Øm-hv ss^-k¬ (29) F-∂n-h¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v s\-√n-°-´-bn-em-Wv kw-`-hw. P\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p.

Npcp¡¯nÂ

Un.--ssh.--F-^v.-sF. {]-hÀ-¯-I-\v aÀ-±-\-ta-äp

D-Zp-a: Un.s--- sh.F-^v.s--- F. {]-h¿-Ø-I-s\ a¿-±-\-ta-‰v ]-cn°p-I-tfm-sS sN-¶-f k-l-I-c-Wm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. D-Zp-a I-Æn-Ip-f-ß-c-bn-se c-Xo-jn(32)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw.

sa-Un-¡Â tIm-f-Pv in-em-Øm-]-\w 30\v

Im-k¿-tIm-Uv : D-°n-\-Sp-°-bn¬ ÿm-]n-°p-∂ sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ in-em-ÿm-]-\ 30\v cm-hn-se 10\vv ap-Jy-a-{¥n DΩ≥ Nm-≠n sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-s‚ in-em-ÿm-]-\ I¿-aw \n¿-h-ln-°pw. Pn-√m-I-e-Iv-S-dp-sS tNw_-dn¬ tN¿-∂ kwLm-S-I k-an-Xn tbm-K-Øn¬ F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. i --- n-em-ÿm-]-\ N-S-ßn¬ Pn-√bn-se h-S-t° A-‰w ap-X¬ sX-t° A-‰w h-sc-bp-≈ {]-tZi-Øn¬ \n-∂p ]-c-am-h-[n t]-sc ]-s¶-Sp-∏n-°m-\p-≈ {]-Nmc-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°n-se D-Zv-Lm-S-\®-S-ßn¬ 5000 t]¿-°v C-cn-°m≥ I-tk-c-I-fpw ]-¥-epw 50 A-Xn-Yn-Iƒ-°v C-cn-°m-hp-∂ th-Zn-bpw H-cp-°pw. ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂ ap-∏Xmw Xo-b-Xn _-Zn-b-Up-°-bn¬ F-Øp-∂ _- p-I-sf D-°n\-Sp-° h-sc Xn-cn-®p hn-Sm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°pw. NS-ßv hn-P-bn-∏n-°m≥ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am\n-®p. ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv Fw.F¬.F, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, kn Sn A-l-Ω-Z-en, sI ]n Ip™n-°-Æ≥, sa-Un-°¬ tIm-f-Pv kv-s]-j¬ A-kn. Hm-^nk¿ Fw kn hn-a¬-cm-Pv kw-_-‘n-®p.

Jm-kn Øm-\m-tcm-l-Ww \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv: aw-K¬ - ] - m-Sn, ss]-hf - n-sK kw-bp-‡ P-am-AØv Jm-kn-bm-bn {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kve - ym¿ \m-sf ÿm-\t- a¬-°pw. D-∏f - Su¨ _-Z¿ Pp-am-ak - vP - n-Zv ]-cn-kc - Øv \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ sN-dp-t»-cn ssk-\p-±o≥ ap-kve - nbm¿ X-e∏ - m-hv A-Wn-bn-°pw. A-–p- a - Z- v ]q-t°m-´q¿ ap-Jy{]-`m-jW - w \-SØ - pw. sN¿-°f - w A-–p-√, ]n _n A-–p¿-dkm-Jv Fw.F¬.F, F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F, bp Fw A-–p¿-dl - va - m≥ au-eh - n, Fw F Jm-knw ap-kve - ym¿ kw-_‘ - n-°pw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ lm-Pn hn sI A_q-_° - ¿ ap-kve - ym¿, ]n sI A-–p¬-Jm-Z¿ ap-kve - ym¿, sI F-kv ^-{Ip-±o≥, im-^n ao-∏n-cn, D-Ω¿, Sn F aq-k, P-eo¬ jn-dn-b, ^m-dq-Jv H-fb - w, \-ko¿ A-la - Z- v, C-{_m-low jn-dnb, _n aq-k lm-Pn _-¥n-tbm-Sv kw-_‘ - n- ® - p.

Sn F³ {]-Im-iv {]-`m-j-Ww C-¶v

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv Im-™-ßmSv Zp¿-Km l-b¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym-cw-Kw I-em-kmln-Xy th-Zn-bp-am-bn k-l-I-cn-®v \-S-Øp-∂ t{i-jvT-`m-jm {]-`m-j-W-hpw ssI-sb-gp-Øp am-kn-I {]-Im-i-\-hpw C-∂v {]-ap-J F-gp-Øp-Im-c-\pw tI-{μ-km-ln-Xy A-°m-Z-an Aw-Khp-am-b Sn F≥ -{]-Im-iv \n¿-h-ln-°pw. D-®-bv-°v 2.---30 \v Zp¿Km l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-ƒ lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]mSn-bn¬ k-t¥m-jv ]-\-bm¬, cm-Pv tam-l≥ \o-te-iz-cw, {iol-cn-`-´v kw-km-cn-®p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¨ ss{U-hÀ A-d-kv-än _-Zn-b-Sp-°: aq-∂mw-¢m-kv hnIp-´n-sb ]o-UnZym¿-Yn-\n-sb ]o-Un-∏n-°m≥ ∏n-°m≥ {i-an-®{i-an-® Hm-t´m-ss{U-h-sd t]mXv. F-kv.-Fw.en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. F--kv. Un s--- sh. --Ip-º-Um-sP B-\-∏m-d-bnF- k v .- ] - n- b p- s S se kp-sse-am(50)s\-bm-Wv A\n¿- t ±- i - { ]- I md-Ãv sN-bv-X-Xv. ]n-Xm-hn-\pw kc-am-Wv {]-Xn-stlm-Z-cn-°p-sam-∏w D¬-k-h-- b A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. C-bm-sf Øn-s\-Øn-b-t∏m-gm-Wv s]¨- tIm-S-Xn dn-am≥Uv sN-bv-Xp.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-20  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-20  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-20