Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

Ccn-¡qÀ D]-PnÃm Item-Â-k-hw C-¶p-apXÂ Ccn´n: Ccn-°q¿ D]-Pn√m kvIqƒ Item-¬k-hw C∂papX¬ 22 hsc Dfn-°¬ Kh. lb¿sk°≥Udn kvIqfn¬ \S-°pw. C∂pcmhnse 10\v a{¥n sI kn tPmk^v DZvLm-S\w sNøpw. kÆn tPmk^v Fw. F¬.F. A[y-£X hln-°pw. 22\v kam-]\ ktΩ-f\w Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v {]^. sI F kcf DZvLm-S\w sNøpw. Pn√m ]©m-bØv hnZym-`ymk Ãm‚nMv IΩn‰n sNb¿t]-gvk¨ ]n tdmk kΩm\ Zm\w \S-Øpw. D]-Pn√-bnse hnhn[ kvIqfp-I-fn¬ \n∂mbn Ggm-bn-c-tØm-fw {]Xn-`-Iƒ ta-f-bn¬ am-‰p-c-bv°pw.

"{Xo Un Ìocntbm Im-Ìv ' {]-ZÀ-i-\w IÆq¿: kwKoXØnse PmXnhyhÿ {]ta-bam-hp-∂ {Xo Un Ãocntbm ImÃv tUmIypsa‚-dn-bp-sS {]-Z¿i-\w C-∂p cm-hn-se 10.30\v I-Æq¿ k¿-hI - em-im-eb - p-sS am-kv I-Ωyq-Wnt°-j≥-kv B‚ v tP-We - n-kw Imw-]k - n¬ \-S° - pw. tIcfØnse ZenXv PohnXØns‚ t\¿°mgvN Iƒ ]I¿-Øn-b Nn{X-Øn-s‚ kw-hn-[m-bI - ≥F Fkv APnXvIp-am¿ B-Wv. PmXn Fßs\ cN\, Bem ]\w, AhXcWw, {]t£] Ww XpSßnb taJeIfn¬ {]h¿Øn°p∂p F∂Xv Cu Nn-{Xw hnhcn°p-∂p. Zn-]n≥ AK-Ãn≥ Im-ad - b - pw D-Æn F-Un-‰n Mpw \n¿-hl - n-®p. {]-Z¿-i\ - Ø - n\p ti-jw kw-hn-[m-bI - s - ‚ km∂n-[y-Øn¬ Hm-]¨ t^m-dhpw \-S° - pw. tP-We - n-kw hn-Zym¿-YnI-fp-sS Iq-´m-ba v- bm-b aoUnb t^m-°v B-Wv kw-Lm-SI - ¿.

kwKo-X ]mTim-e sN-dp-Ip∂v: Xmhw Cu-Knƒ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwKoX ]mTim-e Xp-S-ßn. ]n∂-Wn Km-b-I≥ Im-™-ßm-Sv cm-a-N{μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. \-Sn Bflo-b ap-Jym-Xn-Yn-bm-bncp∂p. ]n.F-kv.kn. ]-cn-ioe\ Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿-°p≈ D-]-lm-cw Xm-hw _m-e-Irjv-W≥ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. hm¿-Uv saw_¿ ]n hn k-Po-h≥ A-[y-£-X h-ln®p. Fw cm-[mIr-jvW≥, ]n ]n k-t¥mjv, ]n sF P-K-∂mY≥, sF hn Pb-\ojv, C {]-PnØv, ]n sI \njm-Zv, Sn jn-\p, s]m-¶m-c≥ _me-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

skan-\mÀ \S¯n aøn¬: sse{_dn Iu¨ kn¬ tZinb skan-\m-dns‚ A\p-_-‘-ambn taJem skan-\m¿ kwL-Sn-∏n-®p. thfw hmb-\-im-e-bn¬ sse {_dn Iu¨kn¬ Pn√m sk {I-´dn ]n sI ss_Pp DZvLmS\w sNbvXp. taJem {]knU‚ v sI sI cma-N-{μ≥ A[y£-X h-ln®p. sk{I-´dn Sn ]n Ip™n-°-Æ≥ dnt]m¿´v AhX-cn-∏n-®p. C ]n Zmtam-Z-c≥, C ]n B¿ thime, ssh°Øv \mcm-b-W≥, bp P-\m¿-±-\≥, ]n hn e£v-a-W≥ kwkm-cn®p. Pnt\-jvIp-am¿ Fcaw hnj-bm-h-X-cWw \S-Øn.

km-lnXy kw-hm-Zw I-Æq¿: A-hX - m-cn-I, A-e¶ - mctam A-et- ¶m-etam F-∂ hnj-bØ - n¬ Hm-tX-gk v- v t^m-dØn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ IÆq¿ tImfPv Hm-^v tIm-ta-gk v- v lm-fn¬ kw-hm-Zw \-SØn. kb≥-kv ]m¿-°v U-bd - IvSv- ¿ ]≈n-b {io-[c - ≥ D-ZL v- mS-\w sN-bX v- p. sI \m-cm-bW - am-k‰ v- ¿ A-[y-£X - - h-ln®p. {]knU‚ v Fw H Pn a-e∏-´w hn-jbm-hX - c-Ww \-SØ - n. sI sI Fkv Hm-ß√q¿, A-Nyp-X≥ h-SI-c, {]m-s∏m-bn¬ \m-cm-bW≥, {]^. F≥ F≥ cm-a≥-Ip´n, kn hn cm-Lh - ≥ \-ºym¿, Sn sI tKm-hnμ≥ \-Wn-t®cn, Fw Kw-Km-[c - ≥ amln, ]p-cp-j≥ sN-dp-Ip∂v, ]∏≥ Ip-™n-aw-Kew, kn ]n ]n \ºym¿, eo-e Fw N-{μ≥, ]n ]n t{]-a≥ I-Wn-t®-cn ]-s¶-Sp-Øp.

Xn-cqcn Øn-Xn im´w C-cn-°q¿: I-gn-™ Zn-h-k-w tIm¨-{K-kv˛kn.]n.Fw. ]m¿-´nI-fpsS Hm-^n-kp-Ifpw kv-Xq-]ßfpw X-I-¿-Ø-Xn-s\ Xp-S¿∂v kw-L¿-jw A-c-tßdnb ªmØq-cn-\-Sp-Ø Xn-cq-cn¬ ÿn-Xn im¥w. Ip-‰° - m¿-s°-Xn-tc I-¿i-\ \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂m-hi - y-s∏´v C-cp ]m¿-´n t\-Xm°fpw C-cn-°q¿ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In-. Xn-cq¿ Su-Wnepw ]-cn-k-c-ß-fnepw t]m-en-kv Imh-te-¿s - ∏-Sp-Øn-bn-´p≠v.

XWÂa-c-§Ä \-in-¸n¨p D-cp-h-®m¬: in-h-]p-cw l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ ]-cnÿnXn ¢-∫w-Kß - ƒ \-´p-hf - ¿Øn-b X-W¬ a-c-߃ \-in-∏n®p. aq∂ph-¿-jw {]m-bam-b ]-\-\o¿, ]m-º, _-Zmw, \o¿-ac - p-Xv sN-Sn-Ifm-Wv \-in-∏n-®Xv. kv-Iqƒ kuμ-cyh¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambm-Wp hn-Zym¿-YnIƒ a-cw \-´phf¿-Øn-bX - v.

19 \hw_¿ 2013 sNmΔ

\o-te-iz-cw sd-bnÂ-th tÌ-j-³ ¹m-ävt^mw \nÀ-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn \o-te-iz-cw: h-cp-am-\Ø - n¬ Imk¿-tIm-Uv Pn-√b - n¬ aq-∂mwÿm-\Ø - p≈ \o-te-iz-cw sd-bn¬-th kvt- ‰-j\p ]-db - m-\p-≈ ]cm-[o-\X - I - f - p-sS I-YI - ƒ am-{Xw. πm-‰tv- ^m-an¬ Im-Sp-Ib - d - n-bX - p aqew bm-{X-°m¿-°v kr-„n-°p-∂ `oj-Wn sN-dpX√. C-gP - ¥ - p-°f - psS i-eyw cq-£am-bt- XmsS cm-{Xnbn¬ bm-{X-°m¿ tSm¿-®v ssI-bnte-¥n-bmWp πm-‰t-v ^m-an¬ C-cn°p-∂X - .v ]-et- ∏m-gpw bm-{X-°m¿ ]m-ºn-s\ I-≠p `-bt- ∂m-Snπm-‰vt^m-an¬ ho-Wp ]-cn-t°-‰X - m-bn tÃ-j≥ am-ÿ Xs∂ km-£ys∏-Sp-Øp∂p. Zq-sc Z- n-°p-If - n¬ t]m-bn a-Sß - nh-cp-∂h - s - c-bpw hnZym¿-Yn-Is - f-bpw Im-Øp\n¬-°p∂-h¿ cm-{Xn-bm-bm¬ F-a¿-P≥kn em-w] - p-am-bmWv C-hn-sS Im Øp\n¬-°p-∂X - v. Iq-SmsX, πm‰vt^m-an¬ sX-cp-hp\m-b° -v f - p-sS i-ey-hpw cq-£a - m-bn-´p-≠v. cm-{Xn F-´paWn I-gn-™m¬ `n-£m- S- I - cp-sSbpw A-e™ pXn-cn-bp-∂h - c - psS-bpw A-`b - t- I-{μ-am-Wp sdbn¬-th kvt‰-j≥. bm-sXm-cp kpc-£b - pw C-hn-sS-bn-√. Im-Sp sh-´n-sØ-fn-°W - s - a-∂v bm-{X-°m-¿ ]-eh-´w B-hi - y-s∏´n-cp-s∂-¶n-epw Xp-em-ag- I-gn-bs - ´ F-∂ \n-e] - m-Sn-emWp sd-bn¬-

\o-te-iz-cw sd-bn¬-th tÃ-j-\n-se πm-‰v -t^mw Im-Sp-I-bdn-b \n-e-bn¬ th- A-[n-Ir-X¿-. πm-‰vt- ^m-an-s‚bpw ta¬-∏m-eØ - n-s‚-bpw {]-hrØn \-S° - p-∂X - n-\m¬ I-cn-¶√ - pw a-We - pw ]-gb - - πm-‰tv ^mw s]m-fn®-Xn-s‚ A-hi - n-„ß - f - p-am-bn shfn-®a - p-s≠-¶n¬ t]m-epw \-S° - m\m-hmØ A-hÿ - b - n-em-W.v B-

tI{µ- kÀ-h-I-em-im-e-bv-¡p k-ao-]w Xo-¸n-Sn¯w Im-™-ßmSv: s]-cn-b-bn-se tI-{μ k¿-h-I-emim-em Imw-]kn-\p k-ao-]w ]p¬-ØIn-Sn-bn¬ Xo-∏-S¿-∂-Xv ]-cn-{`m-¥n ]S¿Øn. C∂-se D-®-bv-°v 1.30Hm-sS-bmWp kw-`hw. H-tc-°¿ ÿe-sØ ]p√v I-Øn-\-in®p. Im-™-ßm´p \n-s∂Øn-b A-·n-i-a-\- tk-\-bm-Wp Xo-b-W-®-Xv. sNm¢n: A-Wn-bm-cw h-en-bm-≠n ]o-Sn-Ibv-°-Sp-Ø ]-Sn-™msd s]m-bn¬ cm-a-N-{μ≥ am-Ã-dp-sS ]-d-ºn-se sX-ßn-\p Xo-∏nSn®p. I-\-Ø C-Sn-an-∂-en-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Xo-∏n-SnØw. sNm¢n Fkv.sF. Fw A-\n¬Ip-am¿, A-·ni-a-\ tk-\ F-∂n-hsc-Øn- Xo-b-W-®-p.

am-[y-a{]-hÀ-¯-I-sb A-]-am-\n-¡m³ -{i-aw Im-k¿-tIm-Uv: am-[y-a{]-h¿-Ø-Isb-bpw _-‘p-hn-t\-bpw Im-k¿-tIm-Uv sd-bn¬-th kv-t‰-j-\n¬ H-cp kw-Lw A-]-am\n-°m-\pw ssI-tb‰w sN-øm-\pw {i-an-®-Xm-bn ]-cm-Xn. I-gn™ Zn-h-kw ssh-Io-´m-Wv kw-`-hw. I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ G-gpt]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sI-bp-≈ H-gn-™ ÿ-ea - m-hs´ Im-Sp-aq-Sn-°n-S° - p-∂ \n-eb - n-epw. DS≥ Im-Sp-sh-´n sX-fn-®n-s√-¶n¬ A-]I - S- w \-S° - p-sa-∂v kn-a‚ v tKm-Uu-Wn-se Np-a´- p-sXm-gn-emfn-If - pw ]-db - p-∂p. hn-ja - p-≈ ]mºp-Is - f ]-eX-hW - πm-‰vt- ^m-an-

\p ]n-dI - nse Im-´n¬\n-∂v C-h¿ ]n-Sn-Iq-Sn sIm-∂n-´p-≠.v πm-‰t-v ^mw D-b¿-ج {]-hr-Øn-bpw ]m-Xn-hgn-bn¬ \n-e® - p. bm-{X-°m-cpsS Zo¿-LI - m-esØ B-hi - yw ]-cn-KW - n-®v ta¬∏m-ew \n¿-am-W{- ]-hr-ØnIƒ \-S-

Øm-\mWv \n-eh - n-ep-≈ πm-‰t-v ^map-Iƒ - D-b¿-Øn ho-XnIq-´p-∂ ]Wn B-Zyw B-cw-`n-®X - .v aq-∂pamk-Øn-\Iw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°psa-∂m-Wp sd-bn¬-th A-[n-IrX¿ A-∂p ]-d™ n-cp-∂X - .v F-∂m ¬ am-kß - ƒ ]-eX - p I-gn-™n-´pw ]q¿-Øn-bm-bn-√. C-Xn-\nS-bn¬ kn-a‚ v tKm-Uu-Wn-te-°pw t]tcm ¬ _-kv kvvt‰m-∏n-te-°pw tdm-Uv \o-´W - s - a-∂ B-hi - yapb¿-∂p. ]n-∂o-Sv ]m-e° - m-´p\n-∂v aq-∂p-Xh W F-≥P - n-\o-b¿-am-cpw am-t\-P¿ - a - m-cpw h-∂p {]-i\ -v ß - ƒ ]-cn-lc - n-®X - n-\p ti-ja - m-Wp πm-‰v t^mw D-b¿-ج \-S] - S- n-Iƒ Bcw-`n-®X - v. {]-hr-Øn th-KØ - n¬ ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v ]-d™ n-cps∂-¶n-epw hn-Nm-cn-® th-KØ - n¬ \-S∂ - n-√. C-t∏mƒ \n¿-am-Ww \n¿Øn-h® - n-cn-°p-Ib - m-W.v πm-‰v-t^m-an¬ C-cp-`m-KØpw I-√p-sI-´n D-b¿-Øn I-gn-™p. aÆn-´p X-d-bp-b¿-Øp-∂-Xn-\p apºm-Wp {]-hr-Øn s]m-Sp∂s\ \n-∂X - .v ]-cn-ÿn-Xn{]-i\ -v w aq-ew a-sÆ-Sp-°m≥ Pn√m I-eI - Sv ¿ A\p-hm-Zw \¬-Im-Ø-Xp-sIm-≠mWp ]-Wn \n-∂pt]m-b-sX-∂mWp sd-bn¬-th F≥-Pn-\n-b¿-amcp-sS-bpw tIm¨-{Sm-I‰ v- ¿-am-cp-sSbpw hn-iZ- o-Ic - W - w.

ap-¯-en-_v h-[w: Imen-b d-^o-Jv A-d-Ìn D-∏-f: a-Æpw-Ip-gn-bn-se ap-Øen-_n-s\ (38) sh-Sn-sh-®pw sh´n-bpw sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn¬ ap-Jy-{]-Xn D-∏-f _-∏mbn-sØm-´n-bn-se Im-en-b d-^oJn(40)s\ Ip-º-f kn.-sF. kn_n- tXm-a-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. C-∂-se Ip-º-f kv-t‰-j-\n¬ \-S-Øn-b hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ Un.-ssh.-F-kv.-]n. taml-\-N-{μ≥ -\m-b-cm-Wv Im-cy߃ hn-i-Zo-I-cn-®-Xv. Cu tIkn-se a-‰p {]-Xn-I-fm-b D-∏-fbn-se iw-kp-±o≥ F-∂ iw-kp, d-^o-Jv F-∂n-h-sc t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p. Ir-Xy-w \-S-Øn-b ti-jw {]Xn-Iƒ I¿-Wm-SI - b - n-se hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ H-fn-hn-¬ Xm-ak - n-®ph-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. c-≠p-t]-sc ]nSn-Iq-Sn tNm-Zyw sN-bX -v t- ∏m-gm-Wv Im-en-b d-^o-Jn-s\-°p-dn-®v hn-h-

cw e-`n-®X - .v ]-gp-XS- ® - p-≈ A-t\zj-WØ - n-em-Wp Im-en-b d-^o-Jns\ h-e-bn-em-°m-\m-b-Xv. D-∏-fbn¬ Iz-t´-j≥ kw-Lw cq-]o-Ic - n®v d-^o-Jv ]-es - c-bpw `o-jW - n-s∏Sp-Øn ]-WØ - ´- n-∏v \-SØ - n-hc - n-Ibm-bn-cp-∂p. -d-^o-Jn-s\ kw-c-£n-®p-h∂n-cp-∂-Xv a-W¬-am-^n-bm kwL-am-sW-∂pw Un-ssh.-F-kv.]n. ]-d-™p. ap-Ø-en-_n-s\ shSn-h-bv-°m-\p-]-tbm-Kn-® tXm-°v t]m-en-kv t\-c-sØ I-s≠-SpØn-cp-∂p. F-∂m¬ sh-´m-\p-]-tbm-Kn®v hmƒ I-s≠-Øm-\m-bn-√. Ign-™ am-kw 24\p cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. ho-´n-te-°v Im-dn¬ t]m-I-sh ss_-°n-se-Øn-b kw-Lw X-S™p-\n¿-Øn-b -ti-jw sIm-es∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.

Im-«p-]-¶n-bp-sS B-{IaWw; c-−pt]À-¡v ]-cn¡v Xr-°-cn-∏q¿: Im-´p-∏-∂n c-≠p t]-sc Ip-Øn-∏-cn-t°¬-∏n®p. C-∂-se cm-hn-se F-Sm-´p-Ω-enem-Wv kw-`-hw. F-Sm-´p-Ω-en-se sI `m-kv-Ic≥, a-c-∏-Wn-°m-c≥ sI c-hn

F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. t]-c-°p-´n-bp-am-bn ho-Sn-\p ]p-d-Øn-cn-°p-∂ k-a-b-ØmWv `m-kv-Im-c-s\ Ip-Øn-bn-´Xv. a-dn-™pho-Wv Im-en-\m-Wp ]-cn°v.

]m-N-I-hm-X-I Sm-¦-dp-I-fn ]-cn-tim-[-\ IÀ-i-\-am-¡m³ \nÀ-tZ-iw I-Æq¿: _- p-I-fn-epw Sn-∏¿tem-dn-I-fn-epw kv-]o-Uv K-thW¿ \n¿-_‘ - a - m-°n-bX - n-\p ]pd-sa ]m-N-I-hm-X-I Sm-¶-dp-Ifn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿-i-\-am°m≥ tam-t´m¿-hm-l-\ h-Ip-∏v cw-K-Øv. ]m-N-I-hm-X-Iw, s]t{Sm-fn-bw Xp-S-ßn-b-h sIm-≠pt]m-hp-∂ h-en-b hm-l-\-ß-fpsS ]-cn-tim-[-\ i-‡-am-°m≥ {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωo-j-W¿ Ejn-cm-Pv kn-Mv D-tZym-K-ÿ¿-°p \¬-In-b {]-tXy-I D-Ø-c-hn¬ hy-‡-am-°n. C-Ø-cw hm-l-\-

ß-fn-se ss{U-h¿-am-cp-sS ]°¬ kn-Kc - ‰ - v sse-‰¿ D-t≠m F∂p-t]m-epw C-\n tam-t´m¿-hm-l\ h-Ip-∏v D-tZym-Kÿ - ¿ ]-cn-tim[n-°pw. hm-l\ - Ø - n¬ ]m-NI - k - u-Icy-ßt- fm sam-ss_¬ do-Nm¿-Pn\p-≈ ku-Ic - y-ßt- fm C-s√-∂v Dd-∏m-°W - w. C-h I-s≠-Øn-bm¬ \-S] - S- n-bp-≠m-hpw. c-≠p ss{Uh¿-am-cp-sS tk-h\ - w D-≠m-hW - w, S-bd - p-If - p-sS £-aX - ]-cn-tim-[n°p-∂X - n-s\m-∏w t{_-°n-Mv kwhn-[m-\-hpw {]-h¿-Ø-\-£-a-am-

bn-cn-°-Ww, sl-Uv-sse-‰v, t{_°v-sse-‰v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ap-gph≥ sse-‰p-If - pw ]-gI - n-bX - m-hc - pXv, h-iß - f - n-se h-en-∏t- a-dn-b IÆm-Sn-Iƒ, Kym-kv hm¬-hp-Iƒ, Kym-kv tNm¿-® D-≠m-bm¬ A-Xp {]m-Y-an-I-am-bn \n-b-{¥n-°m-\p≈ Sm¿-t∏m-fn≥ I-h¿, A-·n-ia - \ D-]I - c - W - ß - ƒ, hm-l\ - w t{_°v-Uu-Wm-bm¬ A-]-I-Sw H-gnhm-°p-∂X - n-\m-bn h-b° v- p-∂ {XntIm-Wm-Ir-Xn-bn-se Np-h-∂ ap∂-dn-bn-∏v t_m¿-Uv Xp-Sß - n-bh - bpw ]-cn-tim-[n-°W - s - a-∂v {Sm≥-

kvt- ]m¿-´v I-Ωo-jW - ¿ \n¿-tZ-in°p-∂p. Iq-Sm-sX, tZ-io-b-]m-Xbn-eq-sS Dƒ-s∏-sS Xn-c-t°-dn-b k-a-b-ß-fn¬ C-Ø-cw hm-l-\߃ I-S∂ - p-t]m-hp-∂n-s√-∂v D-d∏p-h-cp-Ø-Ww. hm-l\ - Ø - n-s‚ ]-g° - h - pw ]-cn-tim-[n-°W - w. \m-j\ - ¬ s]¿-an-‰p-≈ hm-l\-߃-°v 12 h¿-jh - pw aƒ-´n BIv-kn¬ hm-l-\-߃-°v 15 h¿j-hpw ]-g-°-ta ]m-Sp-≈q F-∂Xm-Wv \n-ba - w. Iq-Sm-sX hm-l\ - ß-fp-sS h-bd - n-Mv, Xo-∏n-Sn-Øw XS-bp-∂-Xn-\p-≈ C-e-Iv-{Sn-Iv k¿-

Iyq-´v t{_-°¿, \n-ba - Ø - n¬ ]-dbp-∂ \n-dw, ap-∂d - n-bn-∏p-Iƒ F∂n-hs - b-√mw D-s≠-∂v D-d∏ - p-hc - pØ-Ws - a-∂pw D-Øc - h - n¬ ]-db - p∂p. 20 t]-cp-sS Zm-cp-Wm-¥y-Øn¬ I-em-in-® Nm-e Kym-kvS- m-¶¿ Zp-c¥ - Ø - n-\p ti-jw ]m-NI - h - mX-I Sm-¶-dp-I-fn¬ ]-cn-tim-[-\ I¿-i\ - a - m-°n-bn-cp-s∂-¶n-epw ]n∂o-Sv \-S-]-Sn-Iƒ \n-e-bv-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-°m-cyw-Iq-Sn ]-cnK-Wn-®m-Wp {Sm≥-kv-t]m¿-´v IΩo-j-W¿ {]-tXy-I \n¿-tZ-iw ]p-ds - ∏-Sp-hn-®-Xv.

a-dn-ªv ]-cn¡v ho-«-½-bp-sS t\m-h {]-Im-i-\w sI.F-kv.bp. \mdm-¯v BÀ.F-kv.F-kv. A-{Iaw: c-−pt]À-¡v ]-cn¡v Hmt«mdn£ s]-cn-tßmw: sR-¢n I-cn-t∏m-´v \m-dm-Øv: ss_-°n¬ t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ t]m-]p-e¿ -{^-≠v {]h¿-Ø-I-sc X-S-™p-\n¿-Øn B¿.-F-kv.-F-kv. kw-Lw B-{Ian-®p. ]m-≠y≥ X-S-Øv Pp-ss\-Zv (25), jp-ssl-_v (23) F-∂n-h¿°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-

®p. C-∂-se ssh-Io-´v 5.-30Hm-sS \m-dm-Øv B-\-μ-Xo¿-Y tIm-f\n tdm-Un-em-Wp kw-`-hw. I-√v, h-Sn, I-Øn Xp-S-ßn-b- B-bp-[ß-fp-am-sb-Øn-b 15te-sd t]cm-Wp B-{I-an-®-Xv. B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿-ØI-cm-b _n-t‚m, Im¿-Øn-Iv, cm-

lp¬, Zn-eo-]v, {]-Po-jv Xp-S-ßnb-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p B-{I-a-Ww. hn-h-c-a-dn-™v h-f] - ´- W - w kn.-sF. _m-eI - r-jvW≥, a-øn¬ F-kv.-sF. kp-tc{μ≥ I-eym-S≥ ÿ-e-sØ-Øn. A-©p-t]-sc I-Ã-Un-bn-se-SpØ-Xm-bn F-kv.s - F. ]-d-™p.-

Hm-t´mdn£ a-dn-™v c-≠pt]¿°v ]-cn-t°‰p. s]tS-\ kz-tZ-inIfm-b ]-∂y‚I-Øv jw-ko¿ (25), hn-\o-Xv (22) F-∂n-h¿-°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. Rm-b-dmgv-N cm{Xn F-t´m-sS- I-cn-t∏m-Sv thm fn-t_mƒ tIm¿-´n-\p k-ao-]-amWv A-]-I-Sw.

tZ-h-tem-Iw C-c-«-s¡m-e-t¡-kv: hn-[n C-¶v hn-Zym-\-K¿: {]-am-Z-am-b s]¿-f tZ-h-tem-Iw C-c-´-s°m-e-t°kn¬ {]-Xn I¿-Wm-S-I-bn-se jn-tam-K km-K¿ kz-tZ-in Camw lp-k-bv-s\(53)Xn-tc Pn-√m A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tImS-Xn (c-≠v) C-∂p hn-[n ]-d-bpw. _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kv kv-t‰j≥ ]-cn-[n-bn-se s]¿-f kz¿K-°-Sp-Øv tZ-h-tem-Iw I-S-∏phn-se I¿-j-I≥ {io-Ir-jv-W `´v (45), `m-cy {io-a-Xn `-´v (35) F∂n-h-sc sIm-e-s∏-Sp-Øn-b kw`-h-Øn-em-Wp in-£ {]-Jym]n-°p-I. 1993 H-tŒm-_¿ H-º-

Xn-\m-Wp \m-Sn-s\ \-Sp-°n-b sIm-e-]m-X-Iw \-S-∂-Xv. {io-Ir-jv-W `-´n-s‚ A-S-°m tXm-´-Øn¬ \n-[n-bp-s≠-∂pw A-sX-Sp-Øp X-cm-sa-∂pw ]-d™v C-amw lp-k-bv≥ {io-Ir-jvW `-´n-s\ {]-tem-`n-∏n-®n-cp-∂p. C-Xn-\m-bn kw-`-h-Zn-h-kw cm{Xn `-´n-s‚ ho-´n¬ {]-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]q-P-I-fpw a-‰pw \-S-Øn. ]q-P-bv-°p-ti-jw tXm-´Øn¬ \n-[n A-t\z-j-W-Øns‚ `m-K-am-bn `q-an In-f-®v Ip-gnsb-Sp-°p-I-bpw a¨-sh-´n sIm≠v X-e-bv-°-Sn-®p sIm-∂-ti-

jw Ip-gn-bn-en-´v aq-Sp-I-bpw sNbv-Xp. Xp-S¿-∂p ho-´n-se-Øn-b {]-Xn {io-Ir-jv-W `-´n-s‚ `m-cy {io-a-Xn-sb-bpw sIm-e-s∏-Sp-Ønb-ti-jw ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂ kz¿-Wm-`-c-W-߃ ssI-°-em°n c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. _-Zn-b-Sp-° t]m-en-km-Wv B-Zyw tI-k-t\z-jn-®-Xv. C-S-bv°n-sS {io-Ir-jv-W `-´v aw-K-em]p-c-tØ-°p t]m-bn-cp-∂-Xv Is≠-Øn-b t]m-en-kv, I¿-Wm-SI t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØmsS \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Ønem-Wp C-amw lp-k-bv-s\-°p-dn-

sNdp]pg I¼n¸mew \m«p-ImÀ {ia-Zm-\-¯n-eq-sS \-¶m-¡n sN-dp-]p-g: A-]-I-Sm-h-ÿ-bnem-bn-cp-∂ sN-dp-]p-g I-ºn-∏mew \m-´p-Im¿ {i-a-Zm-\-Øn-eq-sS ]p-\¿-\n¿-an-®p. hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS Zn-t\-\ \n-c-h-[n t]¿ D-]-tbm-Kn-°p-∂ ]m-e-Øn-s‚ ]-e-I-Iƒ C-f-Ip-I-bpw I-ºn-°b¿ s]m-´p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ]m-e-Øns‚ hn-S-hn¬ Im¬ Ip-Sp-ßn Bb-∂q¿ kz-tZ-in-°v ]-cn-t°¬°p-I-bp-≠m-bn. Iq-Sm-sX, aq∂p-am-kw ap-ºv ]m-e-Øn¬-\n∂v ho-Wp c-≠p-t]¿-°v ]-cnt°-‰n-cp-∂p. C-°m-cyw Dƒ-s∏sS-bp-≈ hn-j-b-߃ A-[n-IrX-sc A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw \S-]-Sn-bp-≠m-bn-√. Xp-S¿-∂m-Wv ]m-ew ]p-\¿-\n-¿-am-W-Øn-\mbn \m-´p-Im¿ P-\-Io-b I-Ωn-‰n cq-]o-I-cn-®-Xpw {]-hr-Øn Xp-Sßn-b-Xpw. A-Xn-\n-sS ]m-e-Øns‚ ]-e-I-Iƒ Im-Wm-\n-s√-∂p

]-g-b-ßm-Sn: ]o-U-\-]¿-h-Øn ¬ A-I-s∏-Sp-∂ C-c-I-fm-b kv{Xo-I-sf-°p-dn-®p {]-Xn-]m-Zn-°p∂ ho-´-Ω-bpw F-gp-Øp-Im-cn-bpam-b _n ssJ-dp-∂n-k-bp-sS t\m-h¬ Hm¿-a-bn-se Hm-f-߃ tUm. F-kv F¬ ]n D-a-dp¬ ^mdq-Jv {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. ]-gb - ß - m-Sn hym-]m-c`- h - \ - n¬

\-S∂ - N-Sß - n¬ tUm. ]n sI `mKy-e-£v-an G-‰p-hm-ßn. t^m-Ivtem¿ A-°m-Za - n sN-b¿-am≥ {]^. _n ap-lΩ - Z- v A-lΩ - Z- v ap-Jy{]-`m-jW - w \-SØ - n. a-lva - q-Zv hmSn-°¬, ssl-d X-Ω∂ - , F ]n _Z-dp-±o≥, hn F≥ lm-cn-kv, A-Uz. Sn hn l-co-{μ≥, A-–p¬ k-a-Zv, _n ssJ-dp-∂n-k kw-km-cn-®p.

®p kq-N-\ In-´n-b-Xv. Xp-S¿-∂v C-bm-sf tX-Sn t]m-en-kv kwLw ]-e-X-h-W ho-´n-se-Ønsb-¶n-epw I-s≠-Øm-t\m ]n-SnIq-Sm-t\m I-gn-™n-cp-∂n-√. ]n∂o-Sv P-\-Io-b k-Ω¿-Z-Øn-s‚ ^-e-am-bn tI-k-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n-s\ G¬-∏n-®p. H-Sp-hn¬ \o-≠ 18 h¿-j-߃°p-ti-jw 2012 G-{]n¬ 20\mWv {]-Xn-sb I¿-Wm-S-I XpwIq¿ \o-e-aw-K-e-Øp-h-®v tIm-gnt°m-Sv ss{Iw-{_m-©v Un-ssh.F-kv.-]n. sI hn k-t¥m-jpw _n ssJ-dp-∂n-k-bp-sS t\m-h¬ Hm¿-a-bn-se Hm-f-߃ tUm. F-kv F¬ ]n D-a-dp¬ ^m-dq-Jv {]-Im-i-\w sN-øp-∂p kw-L-hpw A-d-Ãv sN-bv-X-Xv.

hm-l-\m-]-I-Sw: ]n-Xm-hn-\pw a-I-\pw ]-cn-¡v X-e∏ - m-Sn: a¬-ky-h≠ - n-bpw temdn-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v ]n-Xm-hn-\pw aI-\pw ]-cn-t°-‰p. C-∂s - e cm-hnse X-e-∏m-Sn B¿.-Sn.-H. sNIv t]m-k‰ v- n-\p k-ao-]a - m-Wv A-]I - Sw. a-t©-iz-c-sØ si-bv-Jv IpØn, a-I≥ ssk-^p-±o≥ F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc aw-K-em-]p-c-sØ B-ip-]-{Xn-bn ¬ {]-th-in-∏n-®p. C-h¿ k-©c - n® a¬-kyw I-b‰ - n-t]m-hp-Ib - m-bncp-∂ ]n-°∏ - n-te-°v F-Xn-tch-∂ tem-dn C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p.

s]-cn-tßmw: am-Xa - wK-ew l-b¿sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ ]-ø∂ - q¿ D-]P - n√m I-tem¬k-hw Im-Wms\Ønb sI.F-kv.bp. {]-h¿Ø-I\ - p a¿-±\ - w- . DΩd-s]m-bn¬ kz-tZ-inbpw h-b° - c - l-b¿-sk°≥U-dn kvI - q-fnse π-kv h¨ hn-Zym¿-Yn-\n-bpam-b ]n hn c-RP -v nØn(16)\m-Wv a¿-±\ - t- a-‰Xv. km-cam-bn ]-cn-t°-‰ c-RP -v n-Øn-s\ ]ø-∂q¿ k-_ B-ip-]{- Xn-bn-¬ {]mYan-I Nn-In¬-kb - ° -v p ti-jw IÆq¿ sIm-be v- n B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. F-kv.F^v. sF. {]-h¿-ØI - c - m-Wv a¿-±n-®s - X-∂v sI.F-k.v bp. B-tcm-]n-®p.

bp-hm-hn-\v aÀ-±-\w Im-k¿-tIm-Uv: bp-hm-hn-s\ ho´n¬ A-Xn-{I-an-®p-I-b-dn a¿-±ns®∂p ]-cm-Xn. D-Zp-a t]-cq-ense A-–p¬-Jm-Z-dn(41)\m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Znh-kw ssh-Io´v Im-dn-se-Øn-b aq-∂w-K kw-L-am-Wp a¿-±n-®sX-∂v -Jm-Z¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

Agn-bq-cn h³ I-h-À¨; 82 ]h\pw A-c-e-£hpw \-ã-s¸«p am-ln: am-ln-°-Sp-Øv A-gn-bqcn¬ ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂p ho≠pw h≥ tam-jW - w. 82 ]-h\ - pw 50,000 cq-]-bpw I-h¿-∂p. A-gnbq¿ sd-bn¬-th c-≠mw tK-‰n-\p k-ao-]w an-\m¿ lu-kn¬ kmln-d-bp-sS ho-´n¬ I-gn-™ Zn-hkw ]p-e¿-s®-bm-Wp kw-`-hw. ho-Sn-s‚ ap≥-`m-K-sØ hm-Xn¬ Ip-Øn-Øp-d-°m-\p-≈ {i-aw ]cm-Pb - s - ∏-´X - n-s\ Xp-S¿-∂p ]n≥-

`m-K-sØ hm-Xn¬ Ip-Øn-Øp-d∂m-Wp tam-„m-hv A-I-Øp-I-S∂-Xv. Xm-g-sØ \n-e-bn-se In-S∏p-ap-dn-bn-se Ão¬ A-e-am-cbn¬ kq-£n-® kz¿-Wm-`-c-Wß-fpw ]-Wh - p-am-Wv \-„a - m-bX - v. am-ln-bn-se _-‘p-ho-´n¬ hn-hm-l-Øn-\p t]m-bn Xn-cn-®ph-∂-t∏m-gm-Wp kw-`-hw {i-≤bn¬-s∏-´-Xv. km-ln-d-bp-sS a-Ifp-sS kz¿-Wm-`-c-W-ß-fm-Wp

\-„-s∏-´-Xv. h-S-I-c F.-F-kv.]n. b-Xo-jv N-{μ, hn-c-e-S-bm-f hn-Z-Kv-[¿, tUm-Kv kv-Izm-Uv F∂n-h¿ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. ]tøm-fn kn.-sF. sI sI hn-t\mZn-\m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e. I-gn-™ H-tŒm-_¿ 23\p sXm-´Sp-Ø tIm-tdm-Øv tdm-Un-se aT-Øp-¶-≠n A-–p-∂m-kn-dns‚ ho-´n-epw k-am-\-co-Xn-bn-ep≈ I-h¿-® \-S-∂n-cp-∂p.

Im-cy-t¦m-Sv ]p-g-bn ho-−pw A-d-hp-am-en-\yw X-Åp-¶p sN-dp]p-g I-ºn-∏m-ew \-ho-I-cn-°p-∂ {]-tZ-i-hm-knIƒ ]-cm-Xn-bp-≠v.I-gn-™ h¿-jw A-d-∏n-® h≥ D-cp-∏p-a-c-am-Wp \-„-s∏-´Xv. 13 I-j-Ww a-cw A-d-∏n-®-

Xn¬ sN-dn-b \m-ep ]-e-I-I-fmWp ti-jn-°p-∂-Xv. C-Xv Iq-SmsX t\-c-sØ A-©p ]-e-I-Iƒ F-Sp-Øp-am-‰n-bn-cp-∂p.-

ssl-am-kv-äv hn-f-¡p-IÄ I-®p-Nn-½n; ]-g-b _-kv-kv-äm³-Uv C-cp-«n ]-ø-∂q¿: ssl-am-kv-‰n-s‚ aq∂v _ƒ-_p-Iƒ tI-Sm-b-tXm-sS ]-ø-∂q¿ ]-g-b _-kv-kv-‰m≥-Uv C-cp-´n-em-bn. kv-‰m≥-Uv I-hm-SØn-em-Wv \-K-c-k-` 10 h¿-jw ap-ºv e-£-߃ sN-e-h-gn-®v ssl-am-kv-‰v hn-f-°v kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C-Xp-aqew kv-‰m≥-Un¬ a-‰p hn-f-°pIƒ ÿm-]n-t°-≠n h-∂n-´n-√. F-∂m¬ C-S-bv-°n-sS C-Xn-se Nn-e _ƒ-_p-Iƒ I-Æp-Nn-Ωptºmƒ A-Xp P-\-߃-°v Zp-cn-

{]-hÀ-¯I-\v aÀ-±-\-w

sN-bv-Xp

X-am-hp-∂p. Cu hn-f-°n-s‚ kmt¶-Xn-I-hn-Z-Kv-[¿ a-‰p Pn-√-Ifn¬-\n-∂v F-tØ-≠-h-cm-Wv. A-Sn-b-¥-c {]m-[m-\yw I-W-°nse-Sp-Øv hm¿-jn-I A-‰-Ip-‰-∏Wn-°p-≈ I-cm-dm-Wp \-K-c-k-` \¬-Im-dp-≈-Xv. I-gn-™ G-Xm-\pw Zn-h-kß-fm-bn aq-∂v _ƒ-_p-Iƒ IÆp-Nn-Ωn-b-tXm-sS kv-‰m≥-Upw ]-cn-k-c-hpw C-cp-´n-em-Wv. tijn-°p-∂ aq-∂p _ƒ-_p-Iƒ {]Im-in-°p-∂-Xn-\m¬ I-hm-S-

Øn ¬ sh-fn-®-ap-≠v. F-∂m¬ A-I-Øp sh-fn-®-an-√m-Ø-Xv bm-{X-°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°p∂p. cm-{Xn 8 a-Wn I-gn-™m¬ ]-ø-∂q¿ h-gn I-S-∂p-t]m-hp-∂ Zo¿-L-Zq-c k¿-ho-kv Dƒ-s∏-sSbp-≈ _- p-Iƒ ]-g kv-‰m≥Un¬ h-s∂-Øp-∂p-≠v. cm-{Xn 9 h-sc kv-‰m≥-Un¬ \n-d-sb _ p-I-fpw bm-{X-°m-cp-ap-≠v. ssl-am-kv-‰v hn-f-°p-Iƒ {]-Imin-°m-Ø-Xp aq-ew bm-{X-°m-cpsS _p-≤n-ap-´v sN-dp-X-√.

Im-™ß - m-S:v Im-cy-t¶m-Sv ]p-gb - n-epw ]p-g ]pd-tºm-°n-epw A-d-hp-im-e-I-fn¬\n-∂pw tIm-gn-^m-ap-If - n-¬ \n-∂p-ap-≈ am-en-\y-߃ X-≈p-∂p. ]p-gb - n-se \o-scm-gp-°p Ip-d™ tXm-sS tXm-´ s]m-´n-®pw \-©p I-e° - n-bp-ap≈ ao-≥] - n-Sn-Øs - ØX - p-S¿-∂p sh-≈w a-en-\s∏-Sp-∂X - n\p ]p-ds - a-bm-Wp am-en-\y-\n-t£]-w. B-dm-´p-IS- h - v ap-X¬ sN-dp-]p-g h-sc-bp≈ `m-Kß - f - n-em-Wp am-en-\y-w Ip-an-™p-IqSn-b-Xv. Zq-c-ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂v hm-l-\-ßfn¬ Nm-°n¬ am-en-\yw \n-d® - m-Wp cm-{Xnka-bß - f - n¬ ]p-gb - n¬ \n-t£-]n-°p-∂X - v. sN-dp-]p-g, Cu-Ãv F-tf-cn ]-©m-bØ - p-Ifn-se \q-dp-IW - ° - n-\p Ip-Spw-_ß - ƒ - ]p-gs - b B-{i-bn-°p-∂p-≠v.- Iq-Sm-sX, Im-°S- h - v `m-KØv Xm¬-°m-en-I X-Sb - W - \n¿-an-®m-Wp s]cn-tßmw kn-.B - ¿-.] - n.-F^ - v. Iymw-]v, G-gn-ae \m-hn-I A-°m-Za - n F-∂n-hn-Sß - f - n-te-°p ip≤-P-ew F-Øn-°p-∂-Xv. ]p-g-bn¬ am-en-\y߃ A-Sn-™p Iq-Sm≥ Xp-Sß - n-bt- Xm-sS sh≈-hpw D-]t- bm-Kn-°m-\m-hmØ A-hÿ - b - nem-Wv. am-en-\yw X-≈p-∂h - ¿-s°-Xn-tc I¿-iIm-cy-t¶m-Sv ]p-g-bn¬ X≈n-b A-d-hpam-en-\y-w \ \-S] - S- n- th-Ws - a-∂mWv B-hi - yw.-


3 {]mtZ-inIw -a-cw Ip-¼-f D-]-Pn-Ãm kv-IqÄ I-temÂ-k-hw "i-kà n-s¸-Sp-¯pw' C-¶p ap-XÂ sam-{KmenÂ

19 \-hw-_¿ 2013 sNmΔ

kannur/kSD

]cn-]mSn Ip-©-Øq¿ am-S: k-Zv-`m-h-

\m k-tμ-i-bm-{X-bp-sS D-Zv-LmS-\w-˛9.-00 sam-{Km¬ Pn.--hn.F-®v.Fkv.F-kv: Ip-º-f D-]-Pn-√m kvIm-k¿-tIm-Uv-: Ip-º-f D-]-PnIqƒ I-tem¬-k-hw-˛9.--00 √m kvI - qƒ I-tem¬-kh - w C-∂v Im-™-ßm-Sv: sI.Fw.Fap-X¬ 25 h-sc sam-{Km¬ Pn.kv.B¿.F. {]-Nm-c-W hm-l-\ hn.F-®v.F-kv.F-kn¬ \-S° - p-w. Pm-Y D-Zv-Lm-S-\w-˛9.--30 D-]P - n-√b - n-se \q-tdm-fw hn-Zym-eI-m-k¿-tIm-Uv k¿-ho-kv kb-ß-fn¬ \n-∂p-≈ c-≠m-bn-cl-I-c-W _m-¶v lmƒ: A-JnØn-e-[n-Iw I-em-{]-Xn-`-I-ƒ Hte-¥ym k-l-I-c-W hm-cmº-Xv th-Zn-I-fn-em-bn \-S-°p-∂ tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ a¬-k-c-Øn¬ am-‰p-c-bv-°pw. sk-an-\m¿-˛2.--00 20\v- ssh-Io-´v \m-en-\v ]n _n Ahn-Zym-\-K¿ I-e-Iv-S-td-‰v ]-cn–p¿-d-km-Jv- Fw.-F¬.-F. D-Zvk-cw: D-Ø-c-a-e-_m¿ tI-c-f aLm-S\ - w sN-øpw. e-b≥ k-ap-Zm-tbm-≤m-c-W kwIp-º-f ]-©m-b-Øv- {]-knLw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bp-sS U‚ v- ]n F-®v- dw-e A-[y-£-X [¿-W-˛10.--00 h-ln-°pw. sI Ip-™n-cm-a≥ sam-{Km¬ sI.--sI. ]p-dw: Fw.--F¬.-F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-bnIp-º-f D-]-Pn-√ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® hn-fw-_-c tLm-j-bm-{X {]n-b-Z¿-in-\n B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v D-Zv-Lm-S-\w˛3.--00 Im-k¿-tIm-Uv kn.sF.Sn.bp. Pn-√m Hm-^nkv: ku-≠v B‚ v U-°-tdj≥ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Xmeq-°v I¨-h≥-j≥-˛3.--00 Im-k¿-tIm-Uv: I-kv-Xq-cn-cw-K≥ I-Ωn-‰n dn-t]m¿-´v G-I-]-£ob-am-bn\-S-∏m-°m-\p-≈ tI- -{μk¿-°m-cn-s‚ Xo-cp-am-\-Øn¬ Xr-°-cn-∏q¿: sa-´-Ω¬ \-Pm- {]-Xn-tj-[n-®p-≈ F¬.--Un.--FØp-kzn-_n-bm≥ a-Zv-d-k-bn¬ ^v l¿-Øm¬ Pn-√-bn¬ `m-KnA-[ym-]-I Zn-\w B-N-cn-®p. P- Iw. cm-hn-se B-dp-ap-X¬ ssham-A-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ap- Io´v B-dp-h-sc-bm-bn-cp-∂p l¿l-Ω-Zv Ip-™n lm-Pn ]-Xm-I D- Øm¬. Ip-º-f, sN¿-°-f, X-fb¿-Øn. J-_¿ kn-bm-d-Øn-\p ¶-c, a-t©-iz-cw, D-∏-f Su-Wp-Iap-lv-bp-±o≥ _m-J-hn-bpw ]-cn- fn¬, ta¬]-d-ºv Su-Wp-I-fn¬ k-c ip-No-I-c-W-߃-°v a-Zv-d- I-S-Iƒ Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn-®p. k A-[ym-]-I-cpw t\-Xr-Xzw \Im-k¿-tIm-Uv Su-Wn-¬ `m¬-In. c-£m-I¿-Xr kw-K-aw P- Kn-I-am-bn I-S-Iƒ Xp-d-∂p. s]am-A-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v ap- cp-X-W ap-®n-tem-´v t£-{X-Ønl-Ω-Zv Ip-™n am-ÿ D-Zv-Lm-S- ¬ k-aq-l hn-hm-lw D-≈-Xn- l¿-Øm-ens\ XpS¿∂v F¬.-Un.-F-^v. \o-te-iz-c-Øv \-S-Øn-b {]-I-S-\w \w sN-bv-Xp. k-Z¿ ap-A-√nw lm- \m¬ hm-l-\-ß-sf l¿-Øm-en- D-tZym-K-ÿ-¿-°v F-Øm≥ km- ho-kv \-S-Øn-bn-√. c-Øn-¬ \-S-∂ {]-I-S-\-Øn-\p cn-kv l-k-\n A-[y-£-X h-ln- ¬ \n-∂p H-gn-hm-°n-bn-cp-∂p. [n-®p. Im-™-ßm-Sv, \o-te-izPn-√-bn-se ]-e `m-K-ß-fn- t\-Xm-°-fm-b C sI \m-b¿, hn ®p. d-jo-Zv k-A-Zn ap-Jy-{]-`m-j- A-Xp-sIm-≠v kz-Im-cy _- p- cw, sN-dp-h-Øq-¿, No-ta-\n Xp-S- epw l¿-Øm-en-t\m-S-\p-_-‘n- cm-P≥, A-Uz. cm-[m-Ir-jv-W≥ Ww \-S-Øn. iw-kp¬ D-e-a P-\- I-fpw hm-l-\-ß-fpw k¿-ho-kv ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ l¿-Øm- ®v F¬.Un.F-^v. t\-Xr-Xz-Øn- s]-cp-º-f, Sn sI cm-P-≥, l-cod¬ ss-e-{_-dn B-Zy-Aw-K-Xzw \-S-Øn-. hm-l-\-߃ D-≈-Xn- ¬ ]q¿-W-am-bn-cp-∂p. sI.-F- ¬ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K- jv _n \-ºym¿, I-cn-sh-≈q¿-hnap-kv-X-^ lm-Pn-°v \¬-In \n¿- \m¬ k¿--°m-¿ Hm-^n-kp-I-fn¬ kv.-B¿.-Sn.kn. _-- p-I-ƒ k¿- hpw \-S-Øn. Im-k¿-tIm-Uv \-K- P-b≥, D-Z-b≥-am-Ã-¿, l-ao-Zv h-ln-®p. a-Zv-d-k I¨-ho-\¿ sI Ip-™-–p-√-lm-Pn, Ãm-^v Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn sI lw-k au-e-hn kw-km-cn-®p.-

cn-°pw. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. F≥ F s\-√n--°p∂v- Fw.-F¬.-F. A-[y-£X - hln-°p-w. Pn-√m ]-©m-b-Øv- {]kn-U-‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn k¿-´n--^n-°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw.ta-fb - p-sS hn-fw-_c - tLm-jbm-{X I-gn-™ Zn-h-kw \-S-∂p. Ip-ºf - s]¿-hm-Un-¬ \n-∂p Bcw-`n-® hn-fw-_c - Pm-Y sam-{Km¬ ssl-kv-Iq-fn¬ k-am-]n-®p. Ipº-f tlm-fn-^m-en-an kvI - q-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS _m-‚ v ta-fhpw sam-{Km¬ Pn.F-®v.F - k - v.F - -

lÀ-¯m `m-Kn-Iw; k-am-[m-\-]-cw-

ap-A-Ãnw tU B-N-cn-¨p

k-À-¡mÀ \o-¡w D-t£n-¡-Ww Im-™-ßm-Sv: ]-´n-I-Pm-Xn-˛-]´n-I h¿-K hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v \¬-In h-cp-∂ km-º-Øn-I klm-bw C-√m-Xm-°m-\p-≈ \o°-Øn¬ \n-∂pw k¿-°m¿ ]n∑m-d-W-sa-∂pw k-a-b-_-‘n-Xam-bn hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v k-lmbw \¬-I-W-sa-∂pw F.sI.Fkv. Im-c-°p-gn bq-\n-‰v k-tΩ-f\w B-h-iy-s∏-´p. Im-™-ßm-Sv G-cn-bm {]-knU‚ v cm-P≥ A-Øn-t°m-Øv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n i-in A[y-£-X h-ln-®p. G-cn-bm {]kn-U‚ v _n cm-Lh -- ≥, kn _me-Ir-jv-W≥, B¿ c-Xo-jv kwkm-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI tKm-]m-e≥({]-kn.--), B¿ c-Xojv (sk-{I-.)--

sam-{Km¬ Xp-S-ßn-b-h¿ t\-XrXzw \¬-In. Im-k¿-tIm-Uv ]pXn-b _-kv-Ãm≥Uv ]-cn-k-cØp-\n-∂p-am-cw-`n-® {]-I-S-\w \K-cw-Np-‰n ]-g-b- _-kvÃm≥Uv ]-cn-k-c-Øv k-am-]n-®p. Im-™-ßm-Sv \-K-c-Øn-¬ {]-I-S-\-hpw s]m-Xp-tbm-K-hpw kw-L-Sn-∏n-®p. s]m-Xp--tbm--KØn-¬ ]n ]n cm-Pp A-[y-£-X h-ln-®p. F sI \m-cm-b-W-≥, A-Uz. tKm-hn--μ-≥ ]-≈n-°m-∏n¬, A-Uz. ]n A-∏p-Ip-´≥, Fw s]m-¢≥ kw-km-cn-®p. \o-te-iz-c-Øv -tIm-¨-h‚ v P-Mv-j-\n¬ \n-∂m-cw-`n-®v am¿°-‰v tdm-Uv P-Mv-j-\n¬ k-am-]n®p. ]n hn-P-b-Ip-am¿ A-[y-£X h-ln-®p. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.]n, sI ]n k-Xo-iv N-{μ≥, kp-tc-jv ]p-Xn-tb-S-Øv, sI cmL-h≥ kw-km-cn-®p.

k-Zv-`m-h-\m -k-tµ-i-bm-{X-bv-¡v C-¶p Xp-S-¡w

Im-k¿-tIm-Uv : k-am-[m-\w, km-tlm-Z-cyw, km-aq-ln-I hn-Ik-\w F-∂n-h e-£y-an-´p sIm≠v Izm-an G-I-Xm-hm-c-tØm-S\p-_-‘n-®p-≈ k-Zv-`m-h-\m ktμ-i-bm-{X-bv-°v Pn-√-bn¬ C∂v Xp-S-°w. G-gp Zn-h-kw \o≠p \n¬-°p-∂ k-tμ-i-bm-{Xbp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w C_o-cn-t®-cn ssh.-Fw.-kn.-Fbp-sS tKmƒ-U≥ Pq-_n-en∂v cm-hn-se H-º-Xn-\v a-t©-iztbmS\p_‘n®v X-¶-bw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bn-se tcm-Kn- c-sØ Ip-©-Øq¿ am-S-bn¬ \-SIƒ-°v {]-h¿-Ø-I¿ H-cp-°n-b `-£-Ws∏m-Xn B-ip-]-{Xn °pw. kq-{]-≠v tUm. kn sI ]n Ip-™-–p-√ hn-X-c-Ww sN-øp-∂p Fw.-F¬.-F am-cm-b ]n -_n A-_v-Zp¿ d-km-Jv, F≥ -F -s\√n-°p-∂v, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Fkv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, Pn-√m t]m_-¥n-tbm-Sv: _-Z-cn-ø Pp-am-a-kv-Zn-Zv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-¬ en-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm\-S-Øn-h-cp-∂ Jp-Xv-_n-ø-Øv hm¿-jn-Iw Un-kw-_¿ 24 ap-X¬ P- kv, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ D-tZym-K\p-h-cn H-∂v h-sc \-SØ -- m-≥ Xo-cp-am-\n-®p. 24\v cm-{Xn G-gn-\v Ip- ÿ¿ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘ntºm¬ sI F-kv A-en-X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. °pw. Xp-S¿-∂v slm-k-¶-Sn, D-∏-

Jp-Xv-_n-¿-¯v hmÀ-jn-Iw

f, Ip-º-f, sam-{Km¬ ]p-Øq¿, F-cn-bm¬ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬-Ipw.\m-sf X-f-¶-c, K-h. tIm-f-Pv hn-Zym-\-K¿, D-fn-b-Ø-Sp-°, ambn-∏m-Sn, ko-Xmw-tKm-fn F-∂nhn-S-ß-fn¬ kzo-I-c-Ww \¬Ipw. 21\v sN¿-°-f, s\-√n-°-´, Znb-Sp-°, ap-t≈-cn-b, t_m-hn-°m\w F-∂n-hn-S-ß-fn-epw 22\v sNa-\m-Sv, ta¬-]-d-º, D-Zp-a, N-´©m¬, s]m-bn-\m-®n F-∂n-hn-Sß-fn-epw 23\v ]m-e-°p-∂v, t_°¬, s]-cn-b, A-º-e-Ø-d, amhp-¶m¬, Im¿-Øn-I F-∂n-hn-Sß-fn-epw 24\v sh-≈n-t°m-Øv, ]p-Xn-b-tIm-´, slm-kv-Zp¿-Kv I-S∏p-dw, I-√q-cm-hn, H-gn-™-h-f-∏v F-∂n-hn-S-ß-fn-epw kzo-I-c-Ww

\¬-Ipw. 24\v \o-te-iz-cw a-S-°c, ]-S-∂, Xr-°-cn-∏q¿, F-∂n-hnS-ß-fn¬ \n-∂v kzo-I-c-W-Øn\v ti-jw D-Zn-\q-cn¬ k-am-]n°pw. Pn-√m `-c-W-Iq-Sw, Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-kv, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ, X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃, tkm-ßv B‚ v {Um-am Un-hn-j≥ kw-ÿm-\ kv-t]m¿-Sv-kv bp-h-P-\-Im-cy hIp-∏v, kw-ÿm-\ bp-h-P-\-t£a t_m¿-Uv tI-c-f t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-an, P-\-ssa-{Xn t]m-enkv, Pn-√m km-£-c-Xm an-j≥, bp-h-P-\ ¢-∫p-Iƒ, hn-hn-[ k∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ F-∂n-h-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ a-t©-iz-cw ap-X¬ D-Zn-\q¿ h-sc-bm-Wv bm{X kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv.

Jm-kn B-en-¡p-«n ap-kv-eymÀ-¡v kq-¸À Un-hn-j³ eo-Kv ^p-Sv-t_mÄ: kzo-I-c-Ww \Â-In sam-{Km N-´-©m¬: Im-k¿-tIm-Uv kwbp-‡ P-am-AØ - v Jm-kn {]-^. sI B-en-°p-´n ap-kve - ym¿-°v ae-_m¿ C-kv -em-an-Iv tImw-π-Ivkn¬ kzo-Ic - W - w \¬-In. Fw.-sF.kn. {]-kn-U‚ v Xzm-Jm A-l-a-Zv au-e-hn jm-fWn-bn-®v B-Z-cn-®p. sI sam-bvXo≥ Ip-´n lm-Pn D-]-lm-cw ka¿-∏n-®p. sI ]n sI X-߃ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. bp Fw A-–p¿ dlva v- m≥ au-eh - n, sI sam-bX v- o≥ Ip-´n lm-Pn, J-Ø¿ A-–p-√ lmPn, A-–p¬ Jm-Z¿ \-Zh v- n am-Wnaq-e, \u-^¬ lp-Z-hn sIm-Sp-h-

≈n, tam-bn≥ lp-Zh - n a-eb - Ω - , Peo¬ I-S-h-Øv, sN-dp-tIm-Sv A–p-√ lm-Pn, a-√w kp-sse-am≥ lm-Pn, im-^n lm-Pn t_-°¬, I-√{- S A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn, JØ¿ C-{_m-low lm-Pn I-f\ - m-Sv, ]m-Zq¿ Ip-™m-ap lm-Pn, sN¿°-f A-la - Z- v ap-kve - ym¿, km-enlv am-ÿ sXm-´n, sN-¶f - A-–p√ ss^-kn, ap-lΩ - Z- v lm-Pn tKmh, s\-°c - A-_q-_° - ¿ lm-Pn, D-kv-am≥ ss^-kn am-Wn-t°mØv, ip-ssl-_v X-߃, sI Sn A-–p-√ ss^-kn, jm-^n lm-Pn I-´° - m¬, Fw ]n ap-lΩ - Z- v ss^kn kw-km-cn-®p.

Xr-°-cn-∏q¿: tI-c-f im-kv-{Xkm-ln-Xy ]-cn-j-Øv 51mw kwÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-Kam-bn ]-Øm-bw \n-d-®p. P-\-Iob Iq-´m-bv-a-bn-eq-sS sIm-t´m-Snbn¬-h-®v ssP-h-Ir-jn-bn-eq-sS hn-f-bn-s®-Sp-Ø s\-√v D-Zn-\q-cnse kzm-K-X kw-Lw {]-h¿-ØI¿ G-‰p-hm-ßn. D-Zn-\q-cn¬ \-S∂ N-Sß - n¬ ]-S∂ - ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v kn Ip-™n-Ir-jvW≥ am-ÿ ]-cn-j-Øv Pn-√m sk-I-´-dn {]-Zo-]v sIm-S-°m-Snen¬ \n-∂p G-‰p-hm-ßn. `-£-W-I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ sI cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ F Fw _me-Ir-jv-W≥, Zm-ap Im-cy-Øv, _m-e-Ir-jv-W≥ \m-tdm-Øv, hn Fw _m-_p-cm-Pv, im-¥ So-®¿, ]n A-Pn-Øv Ip-am¿, c-ta-i≥ tIm-fn-°-c, ]n ]n hn-t\m-Zv kw_-‘n-®p. A-Sp-Øh - ¿-jw sa-bv

D-Zv-t_m-[-\ k-Z-Êv C-¶v Xr-°c - n-∏q¿: F-kv.sI.F-kv.Fkv.F-^v. ap-\Δ - n¿-\K - ¿ im-Jm IΩn-‰n-bp-sS Io-gn-ep-≈ k-øn-Zv apl-ΩZ- e - n in-lm-_v X-߃ Jp¿B≥ Ã-Un- sk‚-dn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ amk-¥ D-Zv-t_m-[-\ k-Z- v C-∂v cm-{Xn G-gn-\v Xr-°c - n-∏q¿ ap-\Δ - ndp¬ C-kv-emw A-d-_n-Iv tIm-fPn-\v k-ao-]Ø - v \-SØ - pw. ]m-W°m-Sv k-øn-Zv km-_n-Je - n in-lm_vX - ß - ƒ D-ZL v- m-S\ - w sN-øpw.

a-t©-iz-cw Xm-eq-¡v B-Øm-\w Ip-¼-f-bn-em-¡-Wsa¶v Ip-º-f: a-t©-iz-cw Xm-eq-°ns‚ B-ÿm-\w Ip-º-f-bn-em-°W-sa-∂v tkm-jy-en-Ãv P-\-X(sU-tam-{Im-‰n-Iv) Ip-º-f ]©m-b-Øv I-Ωn-‰n tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. a-t©-iz-cw a-fi-eØn-s‚ {]-[m-\-s∏-´ Su-Wm-Wv Ip-º-f. B-fp-Iƒ-°v F-Øn-t®cm-hp-∂ hn-[-Øn¬ k-ao-]-Øv X-s∂ sd-bn¬-th tÃ-j-\pw _-kvÃm≥-Upw ÿn-Xn sN-øp∂p. Su-Wn-\v k-ao-]-Øv X-s∂ Xm-eq-°v B-ÿm-\-Øn-\v ÿe-hpw e-`y-am-Wv. 20\v Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \-S°p-∂ tkm-jy-en-Ãv P-\-X (sU-tam-{Im-‰n-Iv) thmf≥Unb¿ am-¿-®pw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw hn-P-bn-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v kn-±o-J-en sam-{Km¬ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI Fw C-{_m-

low A-[y-£-X-h-ln-®p. A-lΩ-Z-en Ip-º-f, kn-±o-Jv d-lv -am≥, A-–p-√ \-Sp-∏-≈w, Zm-tam--Zc B-cn-°m-Sn, \q¿-P-lm≥ _oKw, B-cn-^v \m-¶n, dm-jn-Zv sam{Km¬, ^-hm-kv C-{_m-low kwkm-cn-®p.--

{]-iv-t\m-¯-cn a-Â-k-cw 28\v Im-™-ßm-Sv: tem-I F-bv-Uvkvv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®p ]m≥-sS-Iv kp-c-£m ]-≤-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂-sØ Btcm-Ky-{]-iv\-߃ F-∂ hn-jb-hp-am-bn _-‘-s∏-´v ssl-kv Iqƒ-˛- l-b¿- sk-°≥-U-dn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn Im™-ßm-Sv am-t¥m-∏v ssa-Xm-\nbn¬ 28\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v {]ivv-t\m-Ø-cn a¬-k-cw kw-L-Sn∏n-°pw. So-aw-K-߃ 22 \p a-pºv 9446270260, 8089245136 F-∂ \º-dn¬ t]-cvc-Pn-ÿ sN-ø-Ww.--

Npcp¡¯nÂ

hn-I-emw-K-sc _n-.]n-.F-Â. en-ÌnÂs¸-Sp-¯-Wsa¶v Im-™-ßm-Sv: hn-I-emw-K-sc _n.]n-.F-¬. en-kv-‰n¬ s]-Sp-ØW-sa-∂pw A¿-l-cm-b hn-I-emw-K¿-s°-s√mw k¿-´n-^n-°-‰v e-`y-am-°-W-sa-∂pw Un-.F-.U--ªyp.F-^v. Cu-Ãv F-tf-cn ]©m-b-Øv I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. ]-©m-b-Øw-Kw kÆn tIm-bn-Øp-cp-tج D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Sn hn \m-cm-bW-≥ A-[y-£-X- h-ln-®p. sP-kn- tSmw, ta-gv-kn am-Wn, do-Ø A-K-kv-‰n≥, sI c-ho-{μ≥, am-Xyp t]m-Wm-´v, Fw tPm-k-^v kw-km-cn-®p.--

kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp Im-k¿-tIm-Uv: J-Ø¿-˛-Im-k¿-tIm-Uv a-fi-ew sI.-Fw.kn.knbpw Fw.F-kv.F-^v. a-fi-ew I-Ωn-‰n-bpw kw-bp-‡am-bn G¿-s∏-S-Øn-b ap-l-Ω-Zv ap-lv-bp-±o≥ kv-am-c-I kv-tImf¿-jn-∏v F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. hn-X-c-Ww sN-bvXp. ]-cn-]m-Sn a-fi-ew ap-kv-enw eo-Kv {]-kn-U‚ v F¬ F al-aq-Zv lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. J-Ø¿ sI.Fw.kn.kn. a-fi-ew {]-kn-U‚ v ep-Iv-am-\p¬ l-°ow X-f-¶-c A-[y-£-X-h-ln-®p. F A-–p¿-d-lv-am≥, F F P-eo¬, F Fw I-S-h-Øv, B-Zw-Ip-™n X-f-¶-c, ap-kv-X-^ _m-t¶m-Sv, A-ko-kv I-f-Øq¿, A-j-d-^v F-S-\o¿, d-Du-^v _m-bn-°-c, ap-l-Ω-Zv Ip-™n I-S-h-Øv, Jm-Z¿ sXm-´n-bn¬, ss^-k¬ s]-cp-º-f, A-Uz. hn Fw ap-\o¿, a-\m-^v F-S-\o¿, aq-k _m-kn-Øv, d-bo-kv Nm-bn-tØm-´w, kn sF F l-ao-Zv, A-jv-^m-Jv Xp-cp-Øn, A-kv-l-dp-±o≥ F-Xn¿-tØm-Sv kw-kmcn-®p.

{]-Nm-c-W k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p

Nmw-]y³-amÀ Xr-°c - n-∏q¿: Pn-√m ^p-Stv- _m-ƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ F._n.kn. Im-en-°-S-hv B-Xn-Yy-a-cp-fn-b kq-∏¿ Un-hnj≥ eo-Kv ^p-Stv- _m-ƒ Nmw-]y≥jn-∏n¬ sam-{Km¬ F-kv.k - n. sam{Km¬ Nmw-]y≥-am-cm-bn. 13 t]mbn‚p-am-bm-Wv C-h¿ kq-∏¿ eo-Kv tP-Xm-°f - m-bX - v. B-Ia v- n Xr-°c - n∏q¿ 10 t]m-bn-‚p-am-bn c-≠m-as - XØn. hn-Pb - n-Iƒ-°v sI Ip-™n- Pn-√m ^p-Sv-t_mƒ A-tkm-kn-tb-j-s‚ kq-∏¿ Un-hn-j≥ eo-Kv ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jncm-a≥ Fw.F¬.F. k-Ωm-\ß - - ∏n¬ tP-Xm-°-fm-b F-kv.kn. sam-{Km-en-\v sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.F¬.F. ƒ hn-Xc - W - w sN-bX v- p. t{Sm-^n k-Ωm-\n-°p-∂p

im-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-¯v kw-Øm-\ k-t½-f-\w; ]-¯m-bw \n-d-¨p

kn-se hn-Zym-¿Y - n-If - p-sS Z-^v ap´pw tLm-j-bm-{Xbv-°v sIm-gpt∏-In. hn-fw-_-c Pm-Y-bv-°v Ipº-f ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e, Ip-ºf - F.-C.-H. F≥ C-{_m-low, sI B-¿ in-hm-\μ≥, Fw F aq-k, am-ln-\v am-ÿ, Fw sI A-–p-√, Sn sI A≥h¿, sI ]n cm-Po-h≥, hn-jvW - p\-ºq-Xn-cn, kn-±o-Jv d-lvam≥, sI ]n A-_q-_° - ¿, Fw ]n F Jm--Z¿, ap-l-Ω-Zv A-_v-tIm, ]n hn A≥-h¿, kn Fw lw-k, apl-ΩZ- v Ip-™n, j-°o¬ A-–p√, Sn ss-j-≥, jo-P, ]n cm-a-N{μ≥ t\-Xr-Xzw-\¬-In.

I-S-em-Sn-∏m-d: h¿-j-ß-fm-bn In-\m-\q¿-˛-I-cn-¥-fw ]-©m-bØn-se I-S-em-Sn-∏m-d-bn¬ {]-tZi-hm-kn-Iƒ km-aq-ln-I kw-LS-\-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-h-cp-∂ t_m-Iv-ssk-‰v J-\\-Øn-s\-Xn-sc-bp-≈ k-a-cw i‡n-s∏-Sp-Øp-sa-∂v tkm-fn-Umcn-‰n Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ Jm-Z¿ N-´-©m¬ ]-d-™p. Iq-tSm¬ A-\n-›n-X-Im-e k-a-c-]-¥-en¬ k-a-c-Øn-\v sF--Iy-Zm¿-Uyw {]-I-Sn-∏n-®v kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. {]-Xn-tj-[ kw-K-aw ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I≥ kp-{_-“Wy≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. bqk-^v sN-º-cn-° kw-km-cn-®p.

]p-\¸-cn-tim-[n-¡-Ww

Im-™-ßm-Sv: a-dm-Tn k-ap-Zm-bsØ ]-´n-I-h¿-K en-Ãn¬ ho≠pw Dƒ-s∏-Sp-Øn-b \-S-]-Sn ]cn-tim-[n-°-W-sa-∂v Pn-√m BZn-hm-kn tIm-˛-Hm-Un-t\-j≥- kan-Xn B-h-iy-s∏-´p. B-Zn-hm-kn tKm-{X-kw-kv°m-c-an-√m-Ø a-dm-Tn-I-sf ho≠pw ]-´n-I-h¿-K en-Ãn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b \-S-]-Sn b-Ym¿-Y B-Zn-hm-kn-I-tfm-Sp-≈ h-©-\bmWv. kw-ÿm-\ ]-´n-I-h¿-K t_m-¿-Uv Aw-Kw kn a-[p D-ZvLm--S-\w sN-bv -Xp. c-ta-i≥ a-ebm-‰p-I-c A-[y-£-X h-ln-®p. kn cm-L-h≥, k-Rv-Po-h≥ ]p-fn-°q¿, i-¶-c≥ ap-≠-a-Wn, kp-tc-{μ≥ Im-en-°-S-hv, sI Irjv-W≥, sI _m-_p, F I-Æ≥, _m-_p-Ip-Sn-b, sI hn Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p. sI Sn cm-a-N-{μim-kv-{X-km-ln-Xy ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\-Øn-\p-≈ ≥, Ip-™-ºp kw-km-cn-®p. `m-cs\-√v Pn-√m sk-I-´-dn {]-Zo-]v sIm-S-°m-Sn-en¬ \n-∂v hm-ln-Iƒ: i-¶-c≥ ap-≠m-Wkn Ip-™n-Ir-jv-W≥ am-ÿ G-‰p-hm-ßp-∂p Wn (sN-b-¿.-), _m-_p Ip-Sn-b am-kØ - n¬ D-Zn-\q¿ K-h. l-b¿ - °p-∂-Xn-\v Pn-√-bn-se hn-hn-[ (ssh-kv sN-b¿.--), sI Sn cm-a-N- f - n¬ ]-cn-jØ - v Iq-´m-bva - - {μ≥ (I¨-ho-), k-Po-h≥ ]p-fnsk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-em-Wv k- `m-Kß - m-bn Ir-jn-If - pw B- °q¿ (tPm.I¨-ho-.)-- , kp-tc-{μtΩ-f\ - w \-S° - p-∂X - v. k-tΩ-f\ - - bp-sS `m-Ka Øn-\m-hi - y-am-b `-£W - s - am-cp- cw-`n-®n-´p-≠v. ≥ Im-en-°-S-hv(J-Pm-©n).--

a-t©-iz-cw: Pm-an-A k-A-Zn-ø 44-mw hm¿-jn-I k-\-Zv-Zm-\ ktΩ-f-\-Øn-\v a-t©-iz-cw tkm¨ {]-N-m-c-W k-an-Xn cq-]o-Icn-®p. sIm-√-ºm-Sn A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ k-A-Zn D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. k-øn-Zv A-lv-a-Zv P-em-ep-±o≥ k-A-Zn A¬ _p-Jm-cn- A[y-£-X- h-ln-®p. ap-l-Ω-Zv d-^o-Jv k-A-Zn hn-j-bm-h-X-c-Ww \-S-Øn. `m-c-hm-ln-Iƒ: k-øn-Zv A-lv-a-Zv P-em-ep-±o≥ k-A-Zn A¬ _p-Jm-cn (sN-b¿-am≥), ap-l-Ω-Zv k-Jm-^n tXm-s°, l-k≥ k-A-Zn A¬ A-^v-f-en, A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ lm-Pn, l-k≥ Ip™n (ssh-kv sN-b¿-am≥), ssl-Z¿ k-Jm-^n Ip-©-Øq¿ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), C-{_m-low J-eo¬ A-lv-k-\n, b-AvIq-_v \-Cu-an Kp-Õ-tK-cn, ^m-dq-Jv s]m-tkm-´v (tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿), d-low A-cn-a-e (J-Pm-©n).-

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn-bn ap-Jy-a-{´n ]p-Xn-b ]-cm-Xn-IÄ t\-cn-«p kzo-I-cn-¡pw Im-k¿-tIm-Uv:29\vIm-k¿--tIm-´v \-S-°p-∂ P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω-≥-Nm≠n ]p-Xn-b ]-cm-Xn-Iƒ t\-cn-´v kzo-Ic - n-°pw. D-®I - g - n-™v H-∂p ap-X¬ c-≠p -h-sc D-®-`-£-WØn-\p-≈ C-S-th-f-bn-epw sshIo´v B-dn-\v ti-j-hp-am-Wv apJy-a{- ¥n ]p-Xn-b A-t]-£I - f - pw ]-cm-Xn-If - pw kzo-Ic - n-°p-I. cm-{Xn F-´n-\v ti-jw ap-Jy-a{¥n-sb t\-cn¬ I-≠v ]-cm-Xn t_m-[n-∏n-°m-\p-≈h - ¿-°v A-hk-ca - p-≠m-hpw. ap-Jy-a{- ¥n t- \--cn´v ]-cm-Xn tIƒ-t°-≠-h¿ BZyw ]-cm-Xn \¬-tI-≠-Xn-√. F∂m¬, ]p-Xn-b ]-cm-Xn-I-fn-epw A-t]-£-I-fn-epw ap-Jy-a-{¥n Xo-cp-am-\w ]n-∂o-Sv A-dn-bn-°pw. B Zn-h-kw Xo-cp-am-\w {]-Jym]n-°n-√. kv-{Io-\n-Mv I-Ωn-‰n-bp-

A-c-§n-sâ hÀ-¯-am-\-§-fp-am-bn \m-S-I-]p-kv-X-Iw Xr-°c - n-∏q¿: tIm-dk - v I-em-ka - n-Xn am-Wn-bm-´v kw-LS- n-∏n-°p-∂ c≠m-aX - v F≥ F≥ ]n-≈ kva - m-cI - kw-ÿm-\ {]-^j - \ - ¬ \m-SI - a¬k-cØ - n-s‚ `m-Ka - m-bn X-øm-dm-°n-b A - c - ß - -v \m-SI - ]p-kX -v I - w {]-Imi-\w sN-bX -v p. am-Wn-bm-´n-s‚ \m-SI - ]m-cº - c - y-hpw \m-SI - ß - f - p-≠m°n-b km-aq-ln-Ia - p-t∂-‰ß - f - p-sa-√mw {]-Xn-]m-Zn-°p-∂ te-J\ - ß - f - mWv ]p-kX -v I - Ø - n-s‚ k-hn-ti-jX - . am-[y-a {]-h¿-ØI - ≥ k-Æn tPmk-^v ]p-kX -v I - {- ]-Im-i\ - w \n¿-hl - n-®p. d-^o-Jv Xr-°c - n-∏q¿ G-‰p-hmßn. Sn hn \-μI - p-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. F hn Zm-tam-Zc - ≥, sI Ip-am- A-c-ßv \m-S-I ]p-kv-X-I {]-Im-i-\w k-Æn tPm-k-^v, c≥, kn \m-cm-bW - ≥, sI hn kp-tc-j,v Fw A-tim-I≥ kw-km-cn-®p. d-^o-Jv Xr-°-cn-∏q-cn-\v \¬-In \n¿-h-ln-°p-∂p

sS ]-cn-KW - \ - b - v° - v h-∂ 6743 ]cm-Xn-Iƒ-°pw a-dp-]-Sn \¬-Ipsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ A-dn-bn-®p. apJy-a{- ¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izm-k klm-b-apƒ-s∏-sS hn-hn-[ B-\pIq-ey-߃-°v A¿-l-cm-b-h¿°v cm-hn-se H-ºX - v ap-X¬ A-©v h-sc-bp-≈ k-ab - Ø - v P-\k - º - ¿° ]-cn-]m-Sn-bn-¬ kw-_-‘n-®v Iu-≠-dp-I-fn-¬\n-∂v B-\p-Iqeyw kzo-Ic - n-°mw. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bnte-°v e-`n-® ]-cm-Xn-I-fn¬ \mep X-cØ - n-ep-≈ A-dn-bn-∏p-If - mWv ]-cm-Xn-°m¿-°v \¬-Ip-I. Pn√m-X-e-Øn¬ Xo¿-∏m-°m-Ø A-t]-£-I-fn¬ kv-{Io-\n-Mv IΩn-‰n-bp-sS Xo-cp-am-\ {]-Im-cw apJy-a-{¥n-sb t\-cn¬ Im-Wm≥ ku-Ic - y-sam-cp-°pw. hn-iZ- a - m-b

A-[ym-]-I kw-K-aw Nn-‰m-cn-°m¬: F-kv-.F-kv-.F.]-c-∏ _n-.B¿.kn-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A-[ym-]-I kw-K-aw \S-Øn. tXm-am-]p-cw sk‚-v tXma-kv F¬.]n. kv-Iqƒ Hm-Un-t‰mdn-b-Øn¬ \-S-∂ kw-K-aw Nn-‰mcn-°m¬ D-]-Pn-√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nk¿ kn Pm-\-In D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. sI F tPm-k-^v A-[y-£-X h-ln-®p. ]n ssh F-¬-tZm, tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, cm-Pp am-Xyp, Zo-] kw-km-cn-®p.

]-cn-tim-[\ - B-hi - y-ap-≈ ]-cmXn-I-fn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-Øv ]cm-Xn-°m-sc ]n-∂o-Sv tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-°pw. A-t]-£I - ƒ \n-ckn-°p-∂p-s≠-¶n¬ A-Xn-\p-≈

Im-cW - h - pw ]-cm-Xn-°m-sc A-dnbn-°pw. Xo¿-∏v I¬-∏n-® ]-cm-XnI-fn¬ hn-i-Z hn-h-c-ß-fpw tcJm-aq-ew A-dn-bn-°p-sa-∂ I-eIvS- ¿ ]-d™ p.-

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-19  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you