Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

_me³ Imfn-b¯v ]pc-kvImcw ]n sI ss_-Pp-hn-\v IÆq¿: {]I-º\w Iem-kmlnXy thZnG¿s∏-SpØn-b Pn√bnse anI® kmwkvImcnI {]h¿ Ø-I\ - p≈ _me≥ Imfn-bØv ]pc-kvImcw ]n sI ss_Pp-hn\v. sse{_dn Iu¨kn¬ IÆq¿ Pn√m sk{I-´d - nbpw tZim-`n-am\n teJ-I\ - p-amWv. {KŸ-imem cwKØv \¬Inb kw`m-h\ - I - ƒ ]cn-KW - n-®m-Wp _-lp-aX - n-sb∂v ]pc-kvImc \n¿Wb IΩn-‰n-bw-Kß - f - mb Sn sI Un apg-∏n-eß - m-Sv, ]n ]n Pb-cm-P≥, Znhm-Ic - ≥ amhn-embn, {]tamZv Imfn-bØv F∂nh¿ Adn-bn-®p.

A-\pP-s\ sIm¶ tI-kn tPy-jvT³ tIm-S-Xn-bn Io-gS§n Im-™-ßmSv: a-Zy-e-l-cn-bn¬ sS-en-hn-j≥ X-I¿Øv •m-kv sIm-≠v k-tlm-Zc-s\ Ip-Øns°m-∂ tI-kn¬ tPy-jvT≥ tIm-S-Xn-bn ¬ Io-g-Sßn. Io-gq¿ tIm-f-\n-bn-se _n-\p(30) a-cn-® kw-`-h-Øn¬ k-tlm-Z-c≥ \mcm-b-W-(36)\m Wv slm-kv-Zp¿Kv H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn-bn¬ Io-g-S-ßn-b-Xv. C-bmsf dn-am‚-v sN-bv-Xp.

bp-h-tamÀ-¨ PnÃm sshkv {]-knUâv cm-Pnh¨p Imk¿-tIm-Uv: _n.sP.]n. t\Xr-Xz-Øn-s‚ \n-e-]m-Sn¬ {]-Xntj-[n-®v bp-ht- am¿-® Pn√m ssh kv {]-kn-U‚ v cm-Pn-h® - p. t\-XrXz-Øn-s‚ \b-ß-tfm-Sv tbm-Pn°m≥ I-gn-bm-ØX - n-\m-em-Wv cmPn-h-bv°p-∂-sX-∂v ssh-kv {]knU‚ v B-Z¿-iv ]-d™ p. bp-htam¿-® Pn√m I-Ωn-‰n ]p\ w-LS-\b - n¬ Nn-e _n.sP.]n. t\-Xm°ƒ C-Ss - ]-´v X-ßf - p-sS t\m-an\nI-sf Xn-cp-In-°-b-‰n-sb∂pw A-t±-lw Ip-‰s - ∏-SpØn.

Pn-Ãm sse-{_-dn A-hmÀ-Up-IÄ {]-Jym-]n-¨p I-Æq¿: Pn-√-bn-se an-I-® sse{_-dn-bm-bn ]m-bw {Km-ao-W sse{_-dn-sb-bpw {io-IW - vT] - p-cw Ae-Ik -v v \-K¿ sN-cn-t°m-Sv k-Xy≥ kva - m-cI - sse-{_-dn-sb-bpw Xn-cs™-Sp-Øp. kw-ÿm-\ sse-{_dn Iu¨-kn¬ \¬-Ip-∂ 15,000 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn-]-{X-hp-am-Wv ]m-bw {K-Ÿi - m-eb - v° - p e-`n-°pI. sI kn am-[h - ≥ am-k‰ -v ¿ kva - mc-I F≥-tUm-hv-sa‚m-Wv {io-IWvT-]p-cw sse-{_-dn-°v e-`n-°pI. 10,000 cq-]b - p-sS ]p-kX -v I - h - pw {]-ik - X -v n-]{- X-hpw k-Ωm-\n-°pw. Xm-ep-°p-If - n-se an-I® - sse-{_dn-bm-bn X-et- »-cn Xm-eq-°n¬ ]mbw {- Km-ao-W sse-{_-dn-sb-bpw IÆq-cn¬ I-S-ºq¿ tZ-i-tk-hn-\n {K-Ÿm-e-b-sØ-bpw X-fn-∏-d-ºn ¬ I-≠-¶m-fn hm-b-\-im-e-sbbpw Xn-c-s™-Sp-Øp. 5,000 cq-]bpw {]-ik - X -v n-]{- X-hpw \¬-Ipw. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn√m {]-kn-U‚ v I-hn-bq¿ cm-PtKm-]m-e≥, sk-{I-´-dn ]n sI ss_-Pp, C ]n B¿ th-im-e, kn F-®v _m-e-Ir-jv-W≥, ssh-°Øv \m-cm-bW - ≥ F-∂n-hc - S- ß - nb hn-[n-I¿-Xr k-an-Xn-bm-Wv ]pc-kI v- m-cw \n¿-Wb - n-®X - v. Un-kw-_¿ 7, 8 Xn-øX - n-If - n¬ I-Æq-cn¬ \-S-°p-∂ tZ-io-b sk-an-\m-dn¬ ]p-c-kv-Im-c-߃ hn-Xc - W - w sN-øpw.

aÀ-±\w: c-−p-t]À A-d-Ìn a´∂q¿: B-bp-[-ß-fp-am-bn ho´n¬ A-Xn-{I-an-®p Ib-dn bp-hmhn-s\ a¿-±n-® kw-`-h-Øn¬ c≠p-t]-sc a-´-∂q¿ -t]m-en-kv Ad-kv-‰v sN-bvXp. in-h] - p-cw kz-tZin-Ifmb ss^-k-¬ (32), ktlm-Zc - ≥ k-ao¿ (27) F-∂n-hs - cbm-Wv Fkv.sF. ]n sI {]-Imi\pw kw-Lhpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Nm-h-t»-cn \-Sp-h-\m-s´ _-‘pho-´n¬ h-®v ]n sI km-Zn-Jn-s\bm-Wv I-gn-™ Znh-kw ss^kepw kw-Lhpw a¿-±n-®Xv. kmZn-Jn-s‚ _-‘phm-b bp-hX - n-bpsS `¿-Øm-hm-Wp ss^k¬. ss^-k¬ im-co-cn-I-ambpw am-\k - nI-ambpw ]o-Un-∏n-s®∂p Im-Wn-®v Im-inap-°n-se imlnZ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. CXn-s‚ ssh-cm-Ky-am-Wv a-¿±-\-Øn-\p Im-c-W-sa∂v ]-d-bp ∂p. `m-cy-sb ]o-Un-∏n-® kw-`h - Øn-se tI-kn-se {]-Xn-bm-Wp ss^k¬. {]-XnIsf a-´-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n dn-am‚ v sN-bvXp.

kw-hm-Zw am-än-h-¨p am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI-em-im-e \m-sf \-S-Øm-\n-cp∂ Fw sI _n-Pp (am-t\-Pvsa‚ v kv-‰-Uo-kv), ]n sI jm-Pn (km-º-Øn-I im-kv-{Xw) F-∂o K-th-j-W hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-hm-Zw am-‰n-h-®p. ]p-Xp-°n-b Xn-ø-Xn-Iƒ ]n-∂o-S-dn-bn-°pw.

17 \hw_¿ 2013 Rmb¿

hmZnsb {]-Xn-bm¡n-b t]m-en-kn-s\-Xn-tc h-\n-Xm- I-½o-j-\v ]-cmXn X-e-t»cn: ]-cm-Xn \¬-Im≥ tÃ-j-\n-seØn-b kv-{Xosb {]-Xn-bm-°nb Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-bmh-iy-s∏´v kwÿm-\ h-\n-Xm I-Ωo-j-\n¬ ]-cm-Xn. ]-d-ºmbn-bn-se ]-d-º-Øpho-´n¬ ]n ]n kp-ss_-Z-bm-Wp ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv. `o-j-Wn-bp-≈-Xn-\m ¬ X-\n°pw Ip-Spw-_-Øn \pw kw-c£-Ww \¬-Im≥ t]m-en kn-t\m-Sv \n¿-tZ-in-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏´p. C-°-gn™ 12\p cm-hn-se 11.30HmsS Im-b-tem-Sv k¿-hokv k-lI-c-W _m-¶n-s‚ c-Pnkvv-t{S-Up-ambn h∂ ]-d-ºm-bn-

I-kv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v: {]-Xn-tj-[w B-d-f¯pw hym-]n-¡p¶p

bn-se t]m-kv-‰vhp-a≥ hnPn-\ I-Øv \¬-Im-sX t]m-b-Xv tNm ZywsN-bv-Xn-cp-∂p. C-Xn¬ hnPn\ {]-tIm-]n-X-bm-hp-Ibpw kpss_Z-sb A-k`yw ]-d-bp-I bpw ssI-tb-‰w sN-øm≥ {i-an°p-Ibpw sN-bvXp. C-Xn-s\-Xn-tc Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏-´-tXmsS-bmWv X-\n-°v Zp-c-\p`-hw t\-cn-tS-≠nh-∂-sX∂pw ]-cmXn-bn¬ ]-d-bp∂p. I-Æq¿ h-\n-Xm sk¬ kn. sF, Pn√m t]m-en-kv No-^v, IÆq¿ t]m-kv-‰¬ kq-{]-≠v, Un. Pn.]n, ap-Jy-a{¥n F-∂n-h¿-°pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

t^m-Wn `o-j-Wn: bp-hm-hn-s\-Xntc tI-kv D-fn-b-Ø-Sp-°-bn-se _n {]Im-k¿-tIm-Uv-: bp-hm-hn-s\ t^m-Wn¬ hn-fn-®v- `o-j-Wn-s∏- ho¨-Ip-am-dn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ Ccn-°q¿ K-h. B-ip-]{Xn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bm-bn D-b¿-Ø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Sp-Øn-sb-∂ ]-cm-Xn-bn¬ t]m- \ m - t K - j n - s \ - X n - t c - b m - W p bp-h-i-–w I-em kmw-kv-Imcn-I tI-{μ-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b P-\Io-b D-]-hm-kw Im≥-s^-Uv kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn apc-fn Nq-cn-bm-Sv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p tIkv. en-kv- tI-sk-Sp-Øp.

sIm-«n-bq-cn kw-LÀ-j-¯n-\v A-b-hv; H-¶-c-t¡m-Sn-bp-sS \ãw „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

C-cn-´n: I-kv-Xq-cn cw-K≥ dn-t]m¿´v \-S-∏m-°p-∂-Xp-am-bn _-‘s∏-´v a-e-tbm-c {]-tZ-i-am-b sIm´n-bq-cn¬ D-S-se-Sp-Ø kw-L¿j-Øn-\p A-b-hv. F-∂m¬, dnt]m¿-´v \-S-∏m-°p-∂-Xn-s\-Xn-

sc Iq-Sp-X¬ kw-L-S-\-I-ƒ cwK-sØ-Øn-. B-d-fw P-\-Io-b kw-c-£-W k-an-Xn-bp-sS t\-XrX-z-Øn¬ 21\v I-e-Iv-S-td-‰v am¿®pw B-d-fw ]-©m-b-Øn¬ l¿Øm-epw {]-Jym-]n-®n-´p-≠v. I-tØm-en-°m tIm¨-{K-kv hm-l-\-{]-Nm-c-W Pm-Y \-S-

Øpw. sIm-´n-bq¿ \-S-∂ A-{Ihp-am-bn _-‘-s∏-´v H-∂-c-t°mSn-tbm-fw cq-]-bp-sS \-„-ap-≠mb-Xm-b-m-Wv {]m-Y-an-I hn-e-bncp-Ø-¬. hym-gm-gv-N ssh-Io-´p ap-X¬ sh-≈n-bm-gv-N cm-{Xn hsc-bp-≠m-b A-{I-a-ß-fp-sS IW-s°-Sp-∏m-Wp {]m-Y-an-I-am-

bn \-S-Øn-b-Xv. A-©p t]m-enkv Po-∏p-Iƒ, c-≠p t]m-en-kv hm-\p-Iƒ, h-\w h-Ip-∏n-s‚ Po∏v F-∂n-h ]q¿-W-am-bpw A-·n°n-c-bm-bn. c-≠p t]m-en-kv Po-∏pw ^b¿-t^m-gv-kn-s‚ c-≠v hm-l-\ß-fpw `m-Kn-I-am-bn X-I¿-Øp.

aetbmc-s¯ hn-t\m-Zk-©m-ctI-{µ-§Ä X-IÀ-¡m³ Izm-dn am-^n-b sN-dp-]p-g: sN-dp-]p-g ]-©m-bØn-te-Xpƒ-s∏-sS {]-[m-\ hnt\m-Z-k-©m-c- tI-{μ-ß-fn¬ IÆpw-\-´n-cn-°p-I-bm-Wv I-cn-¶ ¬-Izm-dn am-^n-b-Iƒ. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn h≥ {I-j¿ bq-\n-‰ns‚ \n¿-am-W-{]-hr-Øn-Iƒ A¥n-a-L-´-Øn-em-Wv. I-Ωm-fn-°√v, Xn-cp-s\-‰n, tX-h-c-°p-∂v F∂n-hn-S-ß-fn-se I-cn-¶¬ ta-Je-I-fn¬ I-Æp-h-®m-Wv {I-j¿ bq-\n-‰v Xp-S-ßn-b-Xv. tPm-kv-Kn-cn-˛-]-ø-∂q¿ ]n.-Uªyp.-Un. tdm-Un-t\m-Sp tN¿∂m-Wv h≥- {I-j¿ bq-\n-‰v h-cp∂-Xv. ]-cn-ÿn-Xn-tem-e {]-tZ-isØ Ip-∂p-I-fm-Wv C-h¿ X-I¿°m-s\m-cp-ßp-∂-Xv. ]m-d-°q-´w X-I¿-°p-tºm-gp≈ kvt- ^m-S\ - w aq-ew Iq-‰≥ I-cn¶-√p-Iƒ P-\h - m-k tI-{μ-Øn¬ ]-Xn-°m-\p-≈ km-[y-X G-sdbm-Wv. am-kß - ƒ-°p ap-ºv ]m-d D-cp-≠p-ho-Wv ho-Sv X-I¿-∂n-cp∂p. Izm-dn am-^n-bb - ° v- p ]n-∂n¬ D-∂X - ß - f - n-se Nn-e¿ {]-h¿-Øn- sN-dp-]p-g-bn¬ {]-hr-Øn Xp-S-ßp-∂ I-cn-¶¬-Izmdn °p-∂X - m-bn B-tcm-]W - a - p-≠v.-

kv-s]-jy kv-IqÄ I-temÂ-k-hw: ImkÀ-tImUv Pn-Ã-bv-¡v \q-dp-ta-\n Im-k¿-tIm-Uv : kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-߃ •m-a-dn-s‚ ta-f-I-fmhp-tºmƒ, P-∑-\m-ep-≈ {]-Xn-`sb I-Tn-\m-[zm-\w sIm-≠pw Bfl-k-a¿-∏-Ww- sIm-≠pw tX-®pan-\p-°n kw-ÿm-\ kv-s]-jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ Hmh-tdmƒ tP-Xm-°-fm-bn-cn-°p-Ibm-Wv Im-k¿-tIm-Uv K-h. A‘ hn-Zym-e-Øn-se hn-Zym¿-YnIƒ. Xn-cp-h-\-¥-]p-cw a-W-°mSv K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvIq-fn¬ \-S-∂ kw-ÿm-\ kv-s]jy¬ kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn

¬ ]-s¶-Sp-Ø F-√m-bn-\-ß-fnepw k-Ωm-\w t\-Sn-bm-Wv \memw X-h-W-bpw Hm-h-tdmƒ I-cÿ-am-°n-b-Xv. Cu hn-Zym-e-bØn-se X-s∂ A-©mw-¢m-kv hnZym¿-Yn-\n- F -hn-jv-Wp-{]n-b-bmWv hy-‡n-K-X Nmw-]y≥. I-gn-™ h¿-j-hpw Cu an-Sp°n X-s∂-bm-bn-cp-∂p hy-‡n-KX Nm-w] - y≥. Iq-Sm-sX im-k{v- Xob- kw-Ko-XØ - n¬ Xp-S¿-®m-bn \memw X-hW - b - m-Wv hn-jW v- p-{]n-b H-∂mw k-Ωm-\w t\-Sp-∂-Xv.--- IÆq¿-, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√b - n-se

G-I k¿-°m¿ A-‘ hn-Zym-eb - am-Wn-Xv. C-Øh - W - C-hn-Sp-sØ G-gp hn-Zym¿-Yn-I-fm-bn-cp-∂p Item-¬k - h - Ø - n¬ ]-s¶-Sp-ØX - v.-im-k{v- Xo-b k - w-Ko-Xw,- e-fn-XK - m\w,- I-Ym-{]-kw-Kw, ]-Zy-]m-cm-bWw,- kw-LK - m-\w,- tZ-i`- ‡ - n-Km\w, -an-In-{In, I-Ym-I-Y-\w Xp-Sßn-b C-\ß - f - n-em-bn-cp-∂p am-‰pc-®X - v. kw-Ko-Xm-[ym-]I - ≥ - Sn ] - n{io-\n-hm-k-\m-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-In-bX - v.- Im-dU - p-°b - n-se hniz-\m-Y˛- B - i - m-tZ-hn Z-ºX - n-If - psS a-If - m-Wv hn-jv-Wp-{]n-b.

]o-U\w: sI.F-kv.bp. t\-Xmhv dn-am³Un sN-dp-]p-g: {]m-b-]q¿-Øn-bmhm-Ø s]¨-Ip-´n-sb ssew-KnI-am-bn ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ Ad-Ãn-em-b hn-Zym¿-Yn-sb dnam‚ v sN-bv-Xp. sN-dp-]p-g I-∂n°-fw \-h-tPym-Xn tIm-f-Pnse A-h-km-\ h¿-j _n.-kn.-F. hnZym¿-Yn-bpw sI.-F-kv.-bp. bq-\n‰v sk-{I-´-dn-bp-am-b Np-≠-bn-se Pn-Øp- tPm-k-^n-(20)s\ bm-Wv tlm-kv-Zp¿-Kv tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-X-Xv. 17Im-cn-bm-b X-tø-\n kz-tZ-

hn-ZymÀ-Yn-sb B-{I-an¨p Im-k¿-tIm-Uv: a-X-{]-kw-K ]cn-]m-Sn I-gn-™v ss_-°n¬ AΩm-h-t\m-sSm-∏w ho-´n-te-°p aS-ßn b π-kv h¨ hn-Zym¿-Ynsb B-bp-[-ß-fp-am-sb-Øn-b kw-Lw B-{I-an-®p. sh-≈n-bmgv-N cm-{Xn 10Hm-sS s]-cn-bm-´-Sp°-Øm-Wv kw-`-hw. s]-cn-bm-´Sp-°w ]-≈m-c-sØ A-–p¬ Ico-an-s‚ a-I-\pw ]-≈n-°-c lb¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se πkvh¨ hn-Zym¿-Yn-bp-am-b ap-lΩ-Zv A-^v-k-en-(17)\m-Wv a¿-±\-ta-‰-Xv. \p-≈n-∏m-Sn-bn-se kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn ¬ {]-thin-∏n-®p. kw-`-h-Øn\p ]n∂n¬ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-Icm-sW-∂v hn-Zym¿-Yn ]-d-™p.

Pe-km-£-cXm skan-\m-dns‚ kwÿm-\-Xe DZvLm-S-\w I-Æq-cn¬ a{¥n sI ]n tam-l-\≥ \n¿-h-ln-°p∂p {]-kn-U ‚ v sI F k-cf - , a-Æv ]c-y-th-j-W kw-c-£-W h-Ip-∏v A-Uo-j\ - ¬ U-bd - I - Sv- ¿ _n cmtP-{μ≥, F≥.-Fk - v.F - k - v. t{]m{Kmw I ¨-ho-\¿-am-cm-b ]n kn tXm-ak - v, Kw-Km-[c - ≥ \-Sp-hØ - v, sI tKm-]-Ip-am¿, \o¿-a-dn hn-I-

in-sb H-cp h¿-j-tØmf-am-bn ssew- K n- I am-bn ]o-Un∏n-s®-∂mWp tI-kv. Cu-Ãv FPnØp tPmk^v tf-cn ]-©mb-Øv eo-K ¬ k¿-ho-kv sk-√n-\v \¬-In-b ]-cm-Xn-sb -Xp-S¿-∂m-Wv tIsk-Sp-Ø-Xv.

Un.-kn.-kn. \n-e-]m-Sv am-än; I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«v \-S-¸m-¡m³ A-\p-h-Zn-¡n-sÃ-¶v I-Æq¿: a-e-tbm-c-Øv kw-L¿jw hym-]I - a - m-hp-Ib - pw C-SX - p-ap∂-Wn ap-X-se-Sp-∏v {i-a-hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øp-Ib - pw sN-bX v- t- XmsS Un.-kn.-kn-bpw \n-e] - m-Sv am-‰n. I¿-jI - P - \ - X - s - b B-i¶ - b - n-em-gvØp-∂ I-kX v- q-cn- cw-K≥ dn-t]m¿´v \-S-∏m-°m≥ A-\p-h-Zn-°p-∂ {]-iv\ - a - n-s√-∂v Pn-√m tIm¨-{Kkv I-Ωn-‰n-bp-sS A-Sn-b-¥c- t\Xr-tbm-Kw hy-‡a - m-°n. I-gn-™ Zn-hk - w ]p-dØ - n-d° - nb hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ dn-t]m¿-´n¬ I¿-jI - h - n-cp-≤a - m-bn H-∂p-an-s√∂m-bn-cp-∂p A-dn-bn-®n-cp-∂X - .v F∂m¬ C-SX - p-]£ - w k-ac - Ø - n¬ ta¬-ss° t\-Sp-sa-∂ `o-Xn-bm-Wv Un.-kn.-kn-sb am-dn-®n-¥n-∏n-°m≥ t{]-cn-∏n-®s - X-∂p I-cp-Xp-∂p. I¿j-I k-ac - Ø - n-\p ]q¿-W ]n-¥p-

W-bpw tbm-Kw {]-Jym-]n-®p. ]-cnÿn-Xn kw-c£ - W - Ø - n-s‚ t]-cn ¬ Im¿-jn-It- a-Je - b - n-se ]p-tcmK-Xn-bpw hn-Ik - \ - ß - f - pw C-√m-Xm°m-\p-≈ H-cp \-S] - S- n-°pw Iq-´p\n¬-°n-√. C - ° - m-cy-Øn¬ I¿-jI-hn-Im-cØ - n-s\m-∏w \n¬-°pw. \ym-ba - m-b k-ac - s - Ø ]q¿-Wa - mbn ]n-¥p-Wbv° - p-w. P-\h - n-Im-cw I-W° - n-se-SpØv I-kX -v q-cn- cw-K≥ dn-t]m¿-´n-se ip-]m¿-iI - ƒ \-S∏ - m-°p-∂X - v \n¿Øn-h® - v kw-ÿm-\k - ¿-°m¿ \ntbm-Kn-® ]T-\k - w-LØ - n-s‚ ip]m¿-iI - ƒ ]-cn-KW - n-®p am-{X-ta A-¥n-aX - o-cp-am-\w ssI-s°m≈m-hp-Ib - p-≈q-sh-∂v D-d∏ - p-\¬I-Ww. tbm-Pn-® {]-t£m-`Ø - ns‚ tim-` sI-Sp-Øm-\pw cm-j{-v Sob-ap-Xs - e-Sp-∏n-\p-am-bn k-ac - Ø - n-

Im-™ß - mSv: ]-Sp-hf-Øv \-S∂ - aZy-hn-cp-≤ {]-t£m-`h - p-ambn _-‘s∏-´v k-ac - k - a- nXn t\-Xm-°f - n¬\n∂v A-ct- °m-Sn cq-] \-„] - c - n-lm-cw B-hi - y-s∏-´v _o-ht- dP-kv tIm¿]-td-j≥ tIm-SX - n-sb k-ao-]n®p. a-Zy-hn-cp-≤ k-an-Xn I¨-ho-\¿ ]Sp-hf-sØ Im-\m-bn A-\q]v, sI

]n cm-tPjv, am-[h≥, P-tbjv, _m-e≥, _n hn _m-ep Xp-Sß - n-bh¿-s°-Xn-tcbm-Wv _o-ht- dP-kv tIm¿-]t- d-j≥ am-t\-Pn-Mv U-bd- Œ¿ slm-kZ-v p¿-Kv k_v tIm-SX - nbn¬ tI-kv ^-b¬-sN-bX -v Xv. I-gn-™ Un-kw-_¿ 31 ap-X ¬ am¿-®v 31 h-sc-bp-≈ aq-∂pam-

Im-dpw Hm-t«mbpw Iq-«n-bn-Sn-¨v B-dp-t]À-¡p ]-cn-¡v hn-Zym-\K - ¿: Im-dpw Hm-t´m-dn-£ bpw Iq-´n-bn-Sn-®v B-dp-t]¿-°v ]-cnt°-‰p. Hm-t´m ss{U-h¿ \m-b∑m¿-aq-e Nm-e° - p-∂n-se A-–p ¬J - m-Z¿ (42), Im¿ bm-{Xn-Ic - mb _-Zn-bS- p-° H-fa - e - b - n-se c-X\ v- mI-c≥ \m-b¿ (40), `m-cy hn-Pb - I - pam-cn (31), a-°f - m-b k≥-an-Ø-v (A©v)- , hn-iz-Pn-Ø-v (H-ºX - )-v A-b¬hm-kn-bm-b P-b-¥n F-∂n-h¿°m-Wp ]-cn-t°-‰X - .-v - C-∂s - e D-®-

tbm-sS-bm-bn-cp-∂p A-]I - S- w. _-Zn-b-Sp-°-bn¬\n-∂v ]-c-h\-Sp-°w X-e-¢m-bn kp-{_-“Wy t£-{X-Øn-te-°v- h-cn-Ibm-bn-cp-∂ c-Xv-\m-I-c≥ \m-bcpw Ip-Spw-_-hpw k-©-cn-® Im¿ \n-b-{¥-Wwhn-´v Hm-t´m-bnen-Sn-®v k-ao-]-sØ a-c-ØnenSn°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°-‰-hsc Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy- Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Imdpw ss_¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v hn-ZymÀ-Yn-IÄ¡v ]-cn¡v Ipº-f: Imdpw ss_°pw Iq-´nbn-Sn-®v c-≠p hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]-cn-t°‰p. Ip-º-f-bnse kzImcy- tIm-f-Pn-se hn-Zym¿-YnIfm-b in-^m-d-Øv(19), d-Du-^v (18) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°‰Xv. aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p. C∂-se cmhn-se 11Hm-sS am-hn-\-°-´-bn-emWv A-]-I-Sw.

`À-Xr-a-Xn-sb B-{I-an¨v ]-Whpw kzÀ-Whpw I-hÀ¶p

bn I-≠m¬ am-{X-ta C-Xn-\p am-‰ap-≠m-hpI-bp-≈q-sh∂pw a-{¥n ]-d™ p. F ]n A-_Zv- p-√° - p-´n Fw.-F¬.-F. A-[y- £ - X - h-ln®p. sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.-]n. P-ekw-c£ - W {]-Xn-⁄ sNm-√ns°m-Sp-Øp. Pn-√m ]-©m-b-Øv

gn-em-fn-I-fp-sS kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn¬ {]-Xn-tj-[ {]-I-S\w \-S-Øn. I-kv-Xq-cn- cw-K-s‚ tIm-ew I-Øn-®p. Un.-ssh.-F^v.-sF. C-cn-´n tªm-°v I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ C∂p-®-bv-°v c-≠n-\p F-Sp-cq¬ \n-∂p Io-gv-∏-≈n-bn-te-°v _lp-P-\ am¿-®v \-S-Øpw. kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ k-anXn-bw-Kw Fw hn P-b-cm-P-≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. F¬.-Un.-F^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-sf \S-°p-∂ l¿-Øm-en-t\m-S-\p-_‘n-®v F-Sq¿ Su-Wn¬ D-]-hmkw \-S-Øpw. kn Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F, Fw hn P-b-cm-P≥ Xp-S-ßn-b t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°pw.

s‚ a-dh - n¬ \-S∂ - hym-]I - A-{Ia-ßs - f tbm-Kw A-]e - ] - n-®p. s]mXp-ap-X¬ Xo-h® - p \-in-∏n-°p-Ibpw am-[y-a{- ]-h¿-ØI - s - c-bS- ° - w ]-cn-t°¬-∏n-°p-Ib - pw sN-bX -v h - sc H-‰s - ∏-Sp-Øm≥ tbm-Kw Blzm-\w sN-bX -v p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b k-Æn tPmk-^,v F ]n A-_Z-v p-√° - p-´n, sI.]n.-kn.-kn. P-\d - ¬ sk-{I-´d - n-amcm-b ]n cm-aI - r-jW -v ≥, hn F \mcm-b-W≥, k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, sI.-]n.-kn.-kn. \n¿-hm-l-I-k-anXn-bw-Kw sI kn I-Sº - q-cm≥, kPo-hv am-tdm-fn, hn F≥ F-cn-]p-cw, am¿-´n≥ tPm¿-P,v sI {]-tam-Z,v Fw ]n ap-c-fn, ap-t≠-cn Kw-Km-[-c≥, k-Xy≥ h-≠n-®m¬ kw-km-cn-®p.

]-Sph-fw a-Zy-hn-cp-² {]-t£m-`w: \-ã-]-cn-lm-cam-h-iy-s¸-«v k-a-c-¡mÀ-s¡-Xntc tIkv

Pe D]-tbmKw Ipdbv-¡m³ B[p-\nI IrjncoXn kzo-I-cn-¡-Ww: a{´n I-Æq¿: B-[p-\n-I Ir-jn co-Xn-bneq-sS Ip-d® - v P-ew D-]t- bm-Kn-®v IqSp-X¬ D¬-∏m-Z\ - w km-[y- a - m-°W - sa-∂p a-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥. kw-ÿm-\ a-Æv ]-cy- t- h-jW - hIp-∏n-s‚ B-`n-ap-Jy- Ø - n¬ P-ekm-£c - X - m sk-an-\m-dn-s‚ kwÿm-\X - e - D-ZL -v m-S\ - w \n¿-hl - n°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. Ir-jnbp-sS Im-cy- Ø - n-epw \mw A-an-Xa - mbm-Wv P-ew D-]t- bm-Kn-°p-∂X - .v CXn¬ \n-∂p hy-Xy- k - X v- a - m-bn Hmtcm Ir-jn-°pw A-Xn-\\ - p-tbm-Py- am-b A-fh - n-epw co-Xn-bn-epw P-ew D-]t- bm-Kn-®p-≈ B-[p-\n-I Ir-jnco-Xn-Iƒ A-he - w-_n-°W - w. P-ekw-c£ - W - w Im-eØ - n-s‚ A-\nhm-cy- X - b - m-W.v ap≥-Im-eß - f - n¬ B-cm-[\ - m-eb-ßf - pw a-‰pw P-et- {km-X - p-If - psS kw-c£ - W - tI-{μ-ßf - m-bn \n∂n-cp-∂p. F-∂m¬ C-∂v A-Øc - Øn¬-t∏m-epw \-ap-°v P-ew kw-c£n-°m≥ km-[n-°p-∂n-√. P-et{km-X  - p-If - p-sS kw-c£ - W - w Hm-tcm hy-‡n-bp-sS-bpw I-Sa - b - m-

I-≠w-]p-\-Øv h-\w- h-Ip-∏v Hm^n-kn-\p Xo-bn-Sp-I-bpw aq-∂p I-zm-t´-gv-kp-Iƒ X-I¿-°p-I-bpw H-∂p I-Øn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc B-{I-an® kw-`-h-Øn¬ Pm-ay-an-√m hIp-∏p-{]-Im-cw tI-sk-Sp-Ø-Xmbn t]m-en-kv A-dn-bn-®p.-

C-cn-´n: I-kX -v q-cn cw-K≥ dn-t]m¿-´v \-S∏ - m-°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cpam-\Ø - n-s\-Xn-tc sIm-´n-bq-cn-\p ]n-ds - I B-df - Ø - pw {]-Xn-tj-[w hym-]n-°p-∂p. B-df - w ]-©m-bØn-se hn-hn-[ ta-Je - I - f - n¬ ]©m-bØ - v k¿-hI - £ - n k-ac - k - a - nXn-bp-sS-bpw hn-hn-[ k-∂≤ - kwL-S\ - I - f - p-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn-tj-[k - a - c - ß - ƒ A-ct- ß-dn. k¿-hI - £ - n P-\I - o-b I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ 21\p I-eI - vS- td-‰v am¿-®pw k-ºq¿-W l¿-Ømepw {]-Jym-]n-®n-´p-≠.v C-Xn-\p-≈ H-cp-°ß - ƒ ]-©m-bØ - n¬ \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-Ib - m-W.v C-∂-se Io-gv-∏-≈n-bn¬ hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn, Hm-t´m-˛-Sm-Iv-kn sXm-

k-\ ]-cn-]m-e-\ tI-{μw A-kn. U-bd - I - vS- ¿ B¿ {]-Zo-]v Ip-am¿, a-Æv kw-c-£-W Hm-^n-k¿ hn hn {]-Im-i≥, A¿-®\ - B¿ k-Xy≥, ]n F≥ t{]w-Ip-am¿, Pn-√m aÆv kw-c£ - W - Hm-^n-k¿ sI Pn t{]w-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

_¥n-tbmSv: `¿-Xr-a-Xn-sb B{I-an-®v ]-Whpw kz¿-Whpw Ih¿-∂X - m-bn ]-cmXn. _¥n-tbm-Sv kp-∫-ø-°-´-bn-se ]-tc-X\m-b ap-lΩ - Z- n-s‚ `m-cy dp-Jn-b(42)sb ]-cn-°p-It- fm-sS Ip-ºf - k-lI - c - W Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n ®p. I-gn-™ Znh-kw ssh-Io´v aqt∂m-sS ho-´n¬h-®v _-‘p-°f - S°w \m-ep-t]¿ a¿-±n-°p-Ibpw kz ¿-Wh - f - bpw tam-Xn-ch - pw 5000 cq-]bpw X-´n-sb-Sp-°p-Ib - pw sN-bX v- Xm-bn bp-hX - n ]-cm-Xn-s∏-´p.

s]cn-tßmw tIm-gn®m¬ I-´∏ - ≈ - nbn¬ sN-dp-Xm-\n°¬ s_-∂n-bpsS Ir-jn-bn-SØn¬ hn-f™ 72 Intem Xq-°a - p≈ hm-g° - pe

kw a-Zy-hn-cp-≤ k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ _o-h-tdP-kv aZy-im-e-bv°p ap-∂n¬ \-S-∂ D]-tcm-[w aq-ew tIm¿-]-td-j-\v 52,72,045 e-£w cq-]-bp-sS \-„ap-≠m-b-Xm-bn l-c-Pn-bn¬ Nq≠n-°m´n. tIkv tImS-Xn Unkw-_¿ 18te-°p am-‰n.

10 -t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Im-k¿-tIm-Uv: ]-c-h-\-Sp-°Øv Sn-∏¿tem-dn-bp-sS S-b-dp-Iƒ°v tI-Sp-h-cp-Øn-b kw-`-h-Øn ¬ 10 t]¿-s°-Xntc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.- tem-dnbp-S-a Iogq-cn-se ap-l-Ω-Zv km-en-bp-sS ]cm-Xn-bn¬ Io-gq-cn-se tIm¨{K-kv A-jv-d-^v, \m-k¿ Xp-S-ßn 10 t] ¿-s°-Xn-tc-bm-Wp tIkv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se 11.-30HmsS ]-c-h-\-Sp-°w B-en-b kv-Iqfn-\-Sp-Øm-Wp kw-`-hw.-


{]mtZ-inIw

17 \-hw-_¿ 2013 Rmb¿

kannur/kSD

3

Im-bn-I-þ-im-kv-{X- ta-f-IÄ k-am-]n-¨p; Nn-äm-cn-¡m-epw sN-dp-h-¯q-cpw tPXm¡Ä sX-¿w I-e-sb B-hm-ln-¨v dm-jn-^-bpw A-eo-a-¯v j-ko-\-bpw H-¶m-a-Xm-bn ]n-en-t°m-Sv: D-Ø-c a-e-_m-dn-s‚ sX-øw I-e-sb B-hm-ln®v ssI-t°m-´p-I-S-hv ]q-t°m-b-X-߃ kv-am-c-I shm-t°-jW¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se aq-∂mw ¢m-kp-Im-cn A-eo-a-Øv j-ko-\-bpw \m-emw ¢m-kp-Im-cn dm-jn-^-bpw F¬.--]n hn-`m-Kw km-ap-ln-I im-kv-{X ta-f-bn-se hn-h-c tiJ-c-W-Øn¬ kw-ÿm-\-X-e a¬-k-c-Øn-\v A¿-l-X t\-Sn.

1.d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ Im-bn-Ita-f-bn¬ Hm-h-tdmƒ Nmw-]y≥-amcm-b Nn-‰m-cn-°m¬ D-]-Pn√m Sow. 2. Pn-√m kv-Iqƒ Im-bn-Ita-f-bn¬ kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w t\Snb Zp¿-K K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ Im™-ßmSv \o-te-iz-cw: cm-Pm-kv l-b¿ Zp¿-Kv D-]-Pn-√-°v 120 t]m-b‚m- Øv I-k-_ 49 t]m-b‚pw kv-am-c-I K-h. l-b¿ sk-°≥- `m-K-Øn¬ 29 t]m-b‚ v t\-Sn t]m-bn‚ v t\-Sn-b Im-k¿-tImsk-°≥-U-dn-bn¬ k-am-]n-® d- Wv. kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ Zp¿- sk‚ v Pq-Uv-kv sh-≈-cn-°p-≠v U-dn kv-Iq-fn¬ k-am-]n-® Im- slm-kv-Zp¿-Kv D-]-Pn-√ H-∂m-a- Uv- D-]-Pn-√-bv-°m-Wv H-∂mw h-\yq Pn-√m kv-Iqƒ Im-bn-I ta- K K-h. l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv- 46 t]m-b‚ v t\-Sn \m-emw ÿm- k¿-tIm-Uv- d-h-\yp Pn-√m im- sX-Øn. ÿm-\w. 54 t]m-bn‚p-am-bn f-bn¬ 175 t]m-b‚ v t\-Sn- Nn-‰m- Iqƒ 71 t]m-bnt‚m-sS H-∂mw \-Øp-am-Wv. k-am-]-\ k-tΩ-f- kv-t{Xm¬-k-h-Øn¬ km-aq-ln23 t]m-b‚ v t\-Sn-b sN-dp-h- t_-°¬ D-]-Pn-√ c-≠mw-ÿmcn-°m¬ D-]-Pn-√m Nmw-]y≥-am- ÿm-\w t\-Sn. \w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-- I im-kv-{X ta-f-bn¬ sN-dp-h- Øq¿ D-]-Pn-√-bm-Wv c-≠mw \w t\-Sn. l-b¿ sk-°≥-U-dn cm-bn. 167.--5 t]m-b‚ v t\-Sn-b \m-b-∑m¿-aq-e X≥-_o-lp F¬.--F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Øq¿ D-]-Pn-√ 143 t]m-bn‚ v t\- ÿm-\-Øv. bp.--]n hn-`m-K- hn-`m-K-Øn¬ 63 t]m-bn‚p-amIm-k¿-tIm-U-Sv D-]-Pn-√m c- ¬ C-kv-emw l-b¿ sk-°≥-U- Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn tP-Xm-°-fm-bn. 140 t]m-b‚ v Øn¬ 31 t]m-bn‚p-am-bn Ip-º- bn sN-dp-h-Øq¿ D-]-Pn-√m-bm≠mw ÿm-\-hpw 126.--5 t]m- dn kv-Iqƒ 56 t]m-b‚ v t\-Sn c- ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn A-[y-£- t\-Sn-b tlm-kv-Zp¿-Kv D-]-Pn-√- f H-∂m-a-Xpw 30 t]m-b‚p-am-bn Wv H-∂m-a-sX-Øn-b-Xv. tlm-kvbn‚ v t\-Sn-b sN-dp-h-Øq¿ aq- ≠mw ÿm-\-hpw I-c-ÿ-am- X h-ln-®p. Im-en-°-S-hv: ]n-en- bv-°m-Wv c-≠mw ÿm-\w. km- t_-°¬ c-≠m-a-Xpw F-Øn. Zp¿-Kv 45 t]m-bn‚p-am-bn c-≠m∂mw ÿm-\-hpw t\-Sn. slm-kv- °n. Pn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv am-tem- t°m-Sv kn Ir-jv-W≥ \m-b¿ aq-ln-im-kv-{X ta-f F¬.--]n hn- ssl-kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬ 59 a-sX-Øn.

]n B-bn-j˛sh-Pn-‰-_nƒ {]n‚n-Mv˛Pn.F-®v.F-kv.F-kv D-Zn-\q¿

{]-kw-K-¯n C-¡p-dn-bpw \-µ-\ X-s¶

ap-«p-th-Z-\ h-I-h-bv-¡m-sX sÌ-Ã aÂ-k-c-¯n-s\-¯n

Im-en-°-S-hv : km-aq-ln-I imkv-{X hn-`m-Kw {]-kw-K a-’-cØn¬ C-°p-dn-bpw \-μ-\ Xs∂. hn-j-b-ta-Xm-bm-epw B\p-Im-en-I kw- ` - h - ß - f pam-bn tIm¿Øn-W-°n kz-¥w `m-jbn¬ A-h-Xcn-∏n-®m-Wv Nt¥-c K-h. bp.--]n.--kv-Iq-fn-se B-dmw X-cw hn-Zym¿-Yn-\n-bm-b sI \-μ-\ H∂mw ÿm-\w t\-Sn-b-Xv. P-ew hn-j-b-am-bn h-∂-t∏mƒ P-e kw-c-£-W am¿-K-ß-fpw P-e h¿-j-Øn-se {]m-[ym-\-hpw Nn´-bm-bn A-h-X-cn-∏n-®v H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hØn¬ ln-μn {]-kw-K-Øn-epw a¬-k-cn-°p-hm≥ A¿-l-X t\Sn-bn-´p-≠v. A-[ym-]-I Z-º-Xn-If-bm-b F-c-hn-se ]n tKm-]m-eIr-jv-W≥-˛-sI _n-μp Z-º-Xn-Ifp-sS a-I-fm-Wv.

\o-te-iz-cw: Pn-√m Im-bn-I taf-bn¬ Pm-h-en≥ t{Xm, tjm-´v]p-´v, Un-kv-I-kv t{Xm F-∂n-hbn¬ a¬-k-cn-°m≥ F-Øn-b \m-b-∑m¿-aq-e Sn.--sF.--F-®v.F -- kv.F -- -kn-se sÃ-√ F-Øn-b-Xv th-Z-\ I-Sn-®n-d-°n-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-io-e-\-Øn-\n-sS Cu am-kw G-gn-\v kv-Iqƒ {Ku-≠n¬ h-®v Im¬-ap-´n-s‚ Ip-g sX-‰n Nn-In’-bn-em-bn-cp-∂p. hn-Z-Kv-Z Nn-In-¬-k-bv-°v aw-Kem-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn¬ t]mI-W-sa-∂m-Wv tUm-Iv-S¿-a¿ \n¿-t±-in-®-Xv. I-gn-™ h¿-jw kw-ÿm-\ hn-a≥-kv ao-‰n¬ Pmh-en≥ t{Xm-bn¬ c-≠mw ÿm\w t\-Sn-bn-cp-∂p. 30.--8 ao-‰-dm-Wv Cu a¬-k-c-Øn¬ sÃ-√ F-dn™-Xv. F-∂m¬ Cu h¿-jw Pn√m Im-bn-I ta-f-bn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b hn-Zym¿-Yn Fdn-™-Xv 20 ao-‰¿ am-{X-am-Wv. Ata-Nz¿ A-Xv-e-‰n-Iv-kv ao-‰n-epw Pm-h-en-\v c-≠mw ÿm-\w e-`n®n-cp-∂p. sh-≈-cn-°p-≠n-se Np-a-´v sXm-gn-em-fn-bm-b s_-∂n-˛ I¿j-I sXm-gn-em-fn-bm-b sj-en-≥ Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv. hn-Z-KvZ Nn-In-¬-k-bv-°v ]-Ww C-√mØ-Xn-\m-em-Wv Cu Im-bn-I Xm-c-sØ aw-K-em-]p-cw B-ip-]{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-Im≥ km-

do-\-bp-sS-bpw A-\q-]n-sâ-bpw hy-àn-K-X Nmw-]y³-jn-¸n-\v Xn-f-¡-ta-sd \o-te-iz-cw: {]-Xn-k-‘n-Ifn¬ ]-X-dm-sX do-\-bpw A-\q]pw t\-Sn-b hy-‡n-K-X Nm-w]y≥-jn-∏n-\p Xn-f-°-ta-sd. ko-\n-b¿ s]¨-Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn¬ am-tem-Øv I-k_ Pn-.F -- -®v-.F -- -k-v.k -- n-se ]Ømw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-\n sI H do-\ H-cn-°¬-°q-Sn a-e-tbmc-Øn-s‚ A-`n-am-\-am-bn. 1500, 5000, 3000 ao-‰¿ Hm-´-a¬-k-c-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-bm-Wv do-\ Nm-w-]y-\m-bXv. I-gn-™ h¿-j-hpw C-tX-bn-

im-kv-{X-ta-f k-am-]n-¨p

[n-°m-Ø-sX-∂v ]n-Xm-hv s_∂n ]-d-™p. k-tlm-Z-cn sk-dn\ I-Æq¿ k¿-Δ-I-em-im-e C‚¿ tIm-f-Pn-tb-‰v Xm-c-am-Wv.

Im-en-°-S-hv: ]n-en-t°m-Sv kn Ir-jv-W≥ \m-b¿ kv-am-c-I Kh. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ \-S-∂p h-∂ d-h-\yp Pn-√ im-kv-t{Xm¬-k-hw k-am-]n®p. F sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.--F D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n.--Sn.--F {]-kn-U‚ v hn hn \mcm-b-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. Un.--C.--H sI ]n tam-l-\≥ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln-®p. sI iym-a-f, sI ]-flm-h-Xn, sI ]n {]-Im-iv Ip-am¿, ]n kn N-{μ-tam-l-\≥, Fw {]-k-∂ Ip-am-cn kw-km-cn-®p

t_-_n Xm-c-am-bn ]n-en-t°m-Sv: d-h-\yp Pn-√m {]hr-Øn ]-cn-N-b ta-f-bn¬ tNm°v \n¿-am-W a¬-k-c-Øn-s\Øn-b Ip-º-f D-]-Pn-√-bn-se am\y sP.--F.--F-kv._ -- n kv-Iq-fn-se H-∂mw ¢m-kp-Im-cn tZ-h-\-μ taf-bn-se t_-_n. ap-Xn¿-∂ Ip-´nIƒ th-K-Øn¬ tNm-°v \n¿-amW-Øn-te¿-s∏-´-t∏m-gpw Xm≥ H-´pw ]n-∂n-e-s√-∂v sX-fn-bn°p-∂-Xm-bn-bn-cp-∂p tZ-h-\-μbp-sS {]-I-S-\w.

Ip-º-f K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°p-∂ d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-hØn-s‚ temtKm {]-Imi-\w F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F. \n¿-h-ln-°p-∂p

dn-t]m¿-´v: F ]n hn-t\m-Zv t^m-t´m-Iƒ-˛-j-Ωn h-´-°p-fw

k-_v Pq-\n-b-dn kp-[o-jv Nmw-]y-³ \o-te-iz-cw: Pn-√m Im-bn-I taf-bn¬ k-_v Pq-\n-b¿ B¨Ip-´n-I-fp-sS A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n¬ Pn.--F-®v.F -- -kv.F -- -kv sIm-f-Øqcn-se sI kp-[o-jv Nmw-]y-\mbn. 200, 400, 600 ao-‰-d¿ Hm-´-ßfn-em-Wv kp-[o-jv H-∂mw ÿm\w t\-Sn-b-Xv. F-´mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bmb kp-[o-jv sIm-f-Øq-cn-se \m-cm-b-W≥-˛-kp-Pm-X Z-º-XnI-fp-sS a-I-\m-Wv.

b-{´-hÂ-Ir-X tXm-Wn-I-Ä D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-d-ºv ]©m-b-Øn-se sX-s° Xr-°-cn∏q¿ I-S-∏p-dw-˛-cm-a-¥-fn-˛-h-en-b]-d-º-˛-B-bn-‰n F-∂o I-S-hp-Ifn¬ Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿]-td-j≥-A-\p-h-Zn-® b-{¥-h¬Ir-X tXm-Wn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S\w tIm¿-]-td-j≥ U-b-d-Œ¿ A-Uz. bp F-kv _m-e≥ \n¿-hln-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n iym-a-f A-[y-£-X-h-ln-®p. Xr-°-cn-∏q¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v F Pn kn _-jo¿, ]n Fw kp-tc-jv Ip-am¿, No-^v F≥-Pn\n-b¿ km-lp-Pn, Fw t_-_n, ]n {]-tam-Zv, sI kn-‘p, D-kvam≥ ]m-≠ym-e, Sn sI \m-cm-bW≥, sI Ip-™n-cm-a≥, ]n `m¿K≥, F≥ sI l-ao-Zv lm-Pn, ]n ]n `-c-X≥, A-Pn-Xv, tkm-Wn kn l-cn-em¬ kw-km-cn-®p.

ssj-\n-Mv jnw-\ \o-te-iz-cw: lm≥-Uv t_mƒ Xm-cw A-Xv-e-‰n-Iv-kn-epw Xm-cam-bn I-º-√q¿ Pn-.F -- -®v-.F -- -kv-.-F-kn-se jnw-\ tXm-a-kv .v8-- 00, 400 ao-‰¿ l¿-Un¬-kv F-∂n-hbn-em-Wv jnw-\ H-∂m-a-sX-Ønb-Xv. kv-Iq-fn-se lm≥-Uv t_mƒ Xm-c-hp-am-Wv. 2011¬ 400 l¿-Un¬-kv, 800 ao-‰-¿ F-

∂n-h-bn¬ jnw-\ H-∂mw-ÿm\w I-c-ÿ-am-°n-bn-cp-∂p. F∂m¬ I-gn-™ h¿-jw 800 ao‰- d n¬ c- ≠ mw ÿm- \ w sIm≠p Xr- ] v - X n- s ∏- t S- - ≠ n h∂p. \-„-s∏-´ H-∂mw C-{]m-hiyw an-I-® {]-I-S-\-Øn-eq-sS Cu π-kv-Sp hn-Zym¿-Yn-\n Xn-cn®p-]n-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. aut°m-Sv Ip-Sn-en¬ tSm-an-˛-eo-e Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv.

Xo-cp-am-\-n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n®v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv D-kv-am≥ ]m-≠ym-e A-h-X-cn-∏n-® A-Snb-¥n-c {]-ta-b-Øn¬ Xr-]v-Xn-Ic-am-b a-dp-]-Sn e-`n-°m-Ø-Xns\ Xp-S¿-∂m-Wv bp.-Un.-F-^.v Aw-K-߃ tbm-Kw _-ln-jv-°cn-®-Xv. ]-Xn-aq-∂v Aw-K `-c-W k-an-Xn-bn¬ 12 t]-cm-Wv tbm-KØn¬ ]-s¶-Sp-Ø-Xv. `-c-W ]£-Øn-se H-cw-Kw tbm-K-Øn ¬ F-Øn-bn-cp-∂n-√. bp.- -Un.- F-^n-s‚ B-dv t]¿ C-d-ßn t]m-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tbm-K-\S-]-Sn-bn-se A-P-≠-Iƒ ]q¿Øn-bm-°m-sX tbm-Kw ]n-cn-bpI-bm-bn-cp-∂p. ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xnsb t\m-°p Ip-Øn-bm-°n {]kn-U‚ v G-I-]-£o-b-am-bn F-

\-ß-fn¬ do-\ Nm-w-]y-\m-bn-cp∂p. I-gn-™-X-h-W kw-ÿm\-X-e-Øn-epw ]-s¶-Sp-Øn-cp∂p-. tUm.--hn-\-b- -bm-Wv ]-cn-

]m-f-bn \n-¶v D-]-I-c-W-§-fp-am-bn \n-_m-e ^m-¯n-a ]n-en-t°m-Sv: ]m-fbn¬ \n-∂v \n-c-h[n D-]-I-c-W-߃ hn- I - k n- ∏ n- s ®- S p°m-sa-∂ {]-ta-bhp-am-bn Im-™ßm-Sv en-‰n¬ ^v-fh¿ l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se \n_m-e ^m-Øn-a. I-hp-ßn≥ ]m-f D-]-tbm-Kn-®v sN-cp∏v, sXm-∏n Xp-S-ßnb D-]-I-c-W-߃ \n¿-Ωn-®v {i-≤ ]nSn-®p-]-‰n. am-Xm-hn¬ \n∂m-Wv I-c-hn-cp-Xv kz- b - Ø - a m- ° n- b sX-∂v G-gmw ¢mkp-Im-cn-bm-b \n_m-e ^m-Øn-a ]-d™p. C-Xv c-≠mw X-h-W-bm-Wv Pn-√bn¬ a¬-k-cn-°ms\-Øp-∂-Xv. tIm´n-°p-fw _-°¿ Bip-]-{Xn-bn-se Ip´n-I-fp-sS kv-s]-jy-en-Ãv tUm: lw-k-Ip-´n-bp-sS a-I-fm-Wv.

ImÀ-jn-I k-wkvIr-Xn hn-fn-t¨m-Xn A-eo-a-¯v kp-lm-\-bpw \n-X B-kv-an-bpw H-¶m-a-Xm-bn

tNm-°v \n¿-am-W-Øn-te¿-s∏-´- sP.--F.--F-kv._ -- n kv-Iq-fn-se H-∂mw ¢m-kp-Im-cn tZ-h-\-μ

`-c-Wk-an-Xntbm-Kw bp.-Un.-F-^v. _-ln-jv-I-cn-¨p Xr-°-cn-∏q¿: am-S-°m¬ Xq-°p ]m-ew X-I¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-gn-™ bp.-Un.--F-^.v ]-©m-bØv `-c-W k-an-Xn G¿-s∏-Sp-Ønb am-S-°m¬ Xr-°-cn-∏q¿ I-SØp tXm-Wn ap-S-ßn-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn-bn¬ N¿-® sN-øm-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n-®v bp.-Un.-F^vv Aw-K-߃ tbm-Kw _-ln-jvI-cn-®p. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI√p-am-bn [m-c-W D-≠m-°n- ]-g-b tam-´-dpw tXm-Wn-bpw hm-ßn-bXm-Wv I-S-Øv tXm-Wn k¿-Δokv X-S- -s∏-´-sX-∂pw \-S-]-Sn{I-a-߃ ]m-en-°m-sX-bpw kpc-£m D-]-I-c-W-߃ hm-ßmsX-bpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øm≥ {]-kn-U‚ v G-I-]-£o-b-am-bn

io-e-I. sIm-∂-°m-Sv ]-d-º tIm-f-\n-bn-em-Wv do-\-bpw IpSpw-_-hpw X-m-a-kn-°p-∂-Xv. hm¿-∏v tPm-en-sN-bv-Xv ]T\-Øn-\p ]-Ww I-s≠-Øp-∂ F A-\q-]m-Wv Pq-\n-b¿ B¨I-p-´n-I-fp-sS hn-`m-Kw Nm-w-]y≥. 800, 1500, 3000 ao-‰¿ Hm-´-a-¬-kc-ß-fn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Snbm-Wv Pn-.F -- -®v-.F -- -kv Im-en-®m\p-°-sØ ]-Ømw ¢m-kv hnZym¿-Yn-bm-b A-\q-]v Nmw-]y\m-b-Xv. Im-en-®m-\-Sp-°w B\-s∏-´n-bn-em-Wv Xm-a-kw.

Sp-°p-∂ Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn°n-s√-∂pw ]-©m-b-Øn-s‚ a-‰v P-\-Io-b {]-iv-\-ß-fp-am-bn kl-I-cn-°p-sa-∂pw C-d-ßn-t∏m°n-\v ap-ºv \-S-Øn-b {]-kw-KØn¬ bp.-Un.-F-^v Aw-K-ß-fmb sI -kn-‘p, Sn -sI \m-cm-bW≥, sI hn cm-a-N-{μ≥, Fw -Sn _p-jv-d, ]n ku-P-Øv F-∂n-h¿ ]-d-™p.

k-e-^n k-t½-f-\w X-e-∏m-Sn: Pw-C-ø-Øv A-lv-se l-Zo-kv I-Ωn-‰n kw-LS- n-∏n-°p-∂ k-e^ - n k-tΩ-f\ - w C-∂v ssh-In´v \m-en-\v aw-Ke - m-]p-cw s\-lvd - p ssa-Xm-\m-bn¬ \-S° - pw. ssi-Jv kp-ss_¿ a-Z-\n, k-^-dp-≈ lk≥ a-Z\ - n, lp-ssk≥ k-e^ - n jm¿-P kw-_‘ - n-°pw.

]n-en-t°m-Sv: km-aq-ln-I imkv-{X Ãn¬ tam-U-en¬ t]mb-Im-e-sØ Im¿-jn-I kwkv-Ir-Xn hn-fn-t®m-Xn aw-K¬]m-Sn K-h. F¬.--]n kv-Iq-fnse aq-∂mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn\n-I-fm-b A-eo-a-Øv kp-lm\-bpw \n-X B-kv-an-bpw kwÿm-\ a¬-k-c-Øn-te-°v A ¿-l-X t\-Sn. h-b-ep-Iƒ

\n-I-Øn-bpw Ip-∂p-Iƒ C-Sn®pw tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S߃ ]-Wn-bp-∂-h¿-°v Xm°o-Xp-am-bn Ip-´n-I-fp-sS {]I-S-\w. {]-hr-Øn ]-cn-N-b-ta-fbn¬ l-b¿-sk-°≥-U-dn hn`m-K-Øn¬ slm-kv-Zp¿-Kv D-]Pn-√ tP-Xm-°-fm-bn. Im-k¿tIm-Uv- D-]-Pn-√-bv-°m-Wv c-

eo-Kv-þ-kn.]n.Fw. {]-hÀ-¯-IÀ G-äp-ap-«n

aÂ-ky-amÀ-¡-äv: D-tZym-K-Ø kw-Lw k-µÀ-in-¨p

Im-™-ßm-Sv: s]-cn-bm-´-Sp-°Øv kn.-]n.-Fw-˛-eo-Kv {]-h¿-ØI¿ G-‰p-ap-´n. \m-ep-t]¿-°v ]cn-°v. hm-l-\-ß-fpw Hm-^n-kpI-fpw A-{I-an-®p. kz-Im-cy _ n¬ bm-{X-sN-øp-I-bm-bn-cp-∂ sIm-f-Øq¿ kz-tZ-in-bpw kn. ]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-\p-am-b Ip™n-°-Æ-s\ H-cp kw-Lw _ n¬ \n-∂n-d-°n A-{I-an-®-XmWv kw-L¿-j-Øn-\v Im-c-W-amb-Xv. cm-{Xn ]-tØm-sS s]-cn-tb‰-Sp-°-Øv _- n-d-ßn \-S-∂pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ F-kv. F^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ Im-´n-b-Sp°-sØ hn-t\m-Zn-s\ A-{I-an-®ncp-∂p. Xp-S¿-∂v C-cp-hn-`m-Kw {]h¿-Ø-I-cpw G-‰p-ap-´p-I-bm-bncp-∂p. kn.]n.Fw. ]-\-bm¬ tem-°¬ I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-s‚ t_m¿-Upw \-in-∏n-®n-´p-≠v.

Xr-°-cn-∏q¿: a¬-ky-am¿-°-‰v B-[p-\n-I h¬-°-cn-°p-∂-Xpam-bn _-‘-s∏-´v Xo-c-tZ-i hn-Ik-\ tIm¿-]-td-j≥ D-tZym-Kÿ¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®p. 1.-75 tIm-Sn cq-] sN-e-hn¬ Xr-°-cn∏q¿ a¬-ky-am¿-°-‰v B-[p-\n-I h¬-°-cn-°p-∂-Xn-\v I-gn-™ h¿-jw Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ ÿ-e-]-cn-an-Xn-aqew hn-I-k-\w \-S-°m-sX t]mb km-l-N-cy-Øn-em-Wv hn-Z-Kv[ kw-Lw ho-≠pw k-μ¿-in-®Xv. am¿-°-‰n-\v k-ao-]-Øp-≈ kz-Im-cy hy-‡n-I-fp-sS ÿ-ew hn-e-s°-Sp-°m-\p-≈ km-[y-Xbpw kw-Lw ]-cn-tim-[n-®p. No^v F≥-Pn-\n-b¿ km-lp-Pn, s{]m-P-Œv am-t\-P¿ ]n Fw kptc-jv I-p-am¿, F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\n-b¿ A-–p¬-l-ao-Zv,

≠mw ÿm-\w. ssl-kv-Iq ƒ, F¬.--]n hn-`m-K-ß-fn¬ slm-kv-Zp¿-Kv H-∂mw-ÿm-\-hpw sN-dp-hØq¿ c-≠mw-ÿm-\-hpw I-cÿ-am-°n. bp.--]n hn-`m-K-Øn¬ sNdp-h-Øq¿ H-∂m-a-sX-Øn-bt∏mƒ tlm-kv-Zp¿-Kv c-≠mwÿm-\-sØ-Øn.

A-Pn-Xv Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv kw-L-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. F Pn kn _-jo¿, Fw Sn ]n I-cow, kw-L-sØ A-\p-K-an-®p.

sI-«n-S D-Zv-Lm-S-\w a-t©-iz-cw: km-aq-ln-I cw-Kß-fn¬ {i-t≤-b-am-b {]-h¿-Ø\-߃ \-S-Øn-h-cp-∂ Ip-©Øq¿ \yq-Ãm¿ {^-≠v-kv ¢-∫ns‚ kn¬-h¿ Pq-_n-en-bpw sI´n-tSm-Zv-Lm-S-\-hpw \-S-∂p. C¥y≥ ^p-Sv-t_mƒ Xm-cwap-lΩ-Zv dm-^n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ km-aq-ln-I {]-h¿-ØI-\m-b A-ao¿ F-∂ A-Ωn-sb B-Z-cn-®p. \n-bm-kv A-l-Ω-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. A-_q-_°¿ Ip-©-Øq¿, k-a-ZvIp-©Øq¿, \n-bm-kv A-l-Ω-Zv, l-aoZv slm-k-¶-Sn kw-_-‘n-®p.

hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS B-ß-l-Xy: ]n-Xm-hv ]-cm-Xn \Â-In Im-™-ßm-Sv: h-c-°m-Sv l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-se hnZym¿-Yn-\n hn-[p-e Fw -\m-b¿ (15) B-fl-l-Xy sN-bv-X kw-`h-Øn¬ ]n-Xm-hv ap-c-fo-[-c≥ A-[ym-]-I¿-s°-Xn-sc t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. -I-gn-™ 12\v A-[ym-]-I¿ a-I-sf k-‰m^v dq-an-te-°v hn-fn-∏n-®v i-Im-cn®n-cp-∂p. A-∂v cm-{Xn-bm-Wv Xqßn-a-cn-®-sX-∂pw C-Xn¬ A[ym-]-I¿-°v _-‘-ap-s≠-∂pw ]n-Xm-hv \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ Nq-≠n-°m-´n.

A-d-kv-äv sN-bv-Xp Ip-©-Øq¿: 60 ]m-°-‰v \n-tcm[n-X ]m≥-a-km-e-bp-am-bn Ip©- Ø q¿ ]- Z - h n- s e A- l - a Zn(66)s\ a- t ©- i z- c w t]m- e nkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-17  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-17

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you