Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

t^m-t«m-{Km-t^-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ PnÃm k-t½f-\w

9 \hw_¿ 2013 i\n

`h\]²-Xn A-«n-a-dn-s¡-Xn-tc [À-W \S¯n

]n-W-dm-bn-bn sd-bvUv; t_mw_pw sh-Sn-a-cp-¶pw ]n-Sn-IqSn X-e-t»-cn: ]n-W-dm-bn, ]p-Øw-I-≠w, sh-≠p-´m-bn, tI-fmeq¿ `m-K-ß-fn¬ kmbp[ t]m-en-kv \-S-Øn-b sd-bv-Un¬ Ão¬ t_mw-_v, \m-S≥ t_mw-_v, sh-Sn-a-cp∂v, t_mw-_v \n¿am-W km-a-{Kn-Iƒ F∂n-h I-s≠-Øn. sh-Sn-a-cp-∂v kw`-h ÿ-e-Øpw t_mw-_p-Iƒ I-Xn-cq¿ t]m-en-kv kv-t‰-j\nepw \n¿-ho-cy-am-°n. kn.]n.Fw i-‡ntI-{μ-am-b ]n-W-dm-bn-bn-em-Wv sh-≠p´m-bn {]-tZ-iw. I-gn-™ G-Xm\pw h¿-j-ß-fm-bn _n.sP. ]n˛B¿.F-kv.F-kv {]-h¿Ø-\w C-hn-sS k-Po-h-amWv. ]pØwI-≠w, sh-≠p-´m-bn ta-J-e-I-fn-se B-sfm-gn-™ ÿe-߃ Kp-≠m-kw-L-ß-fp-sS Xm-h-f-am-bn am-dn-sb∂ am-[ya-hm¿-ØIsf Xp-S¿-∂m-Wv t]m-en-kns‚ {i-≤ C-hn-sS ]Xn-™-Xv. Iq-Øp-]d-ºv kn.sFbpw I-Xn-cq¿ t]m-en-kpw sdbv-Un-\p t\-XrXzw \¬In.

C-cn´n: Hmƒ tI-cf t^m-t´m{Km-t^-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ Pn√m k-tΩ-f-\w 11,12,13 Xn-ø-Xn-I-fn¬ C-cn-´n ^m¬°¨ πm-k Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ A-dn-bn-®p. 11\p ssh-Io´v aq-∂n-\p D-fn-°-en¬-\n∂v C-cn´n-bn-te-°v ]Xm-I Pm-Y. 12\p cm-hn-se H-º-Xn-\v Pn√m {]-knU‚ v tPm¿-Pv c-N\ ]Xm-I D-b¿-Øpw. 10\v t{SUv ^b¿. D-®-bv-°v c-≠n-\p ]b-t©-cnap-°v tI-{μo-I-cn-®v ktΩ-f-\ \-K-cn-bn-te-°v {]-I-S\w \-S-°pw. Xp-S¿-∂v s]m-Xpk-tΩf\w AUz. kÆntPmk-^v Fw.F¬.F. D-ZvLmS-\w sN-øpw. t^m-Iv-tem¿ A-°mZ-an sNb¿-am≥ {]-^. _n ap-lΩ-Zv AlΩ-Zv ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. 13\p cm-hn-se 10\v {]-Xn\n-[n k-tΩf-\w kwÿm-\ {]-knU‚ v Sn sP h¿-Ko-kv D-ZvLmS-\w sN-øpw. k-tΩf-\w {]-am-Wn-®v 12\p Pn√-bn-se F.sI.]n.F-bn¬ Aw-K-Xz-ap≈ ÃpUn-tbm-Iƒ-°v A-h-[nbm-bn-cn-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tPm¿-Pv cN-\, km-\n Fw tPm¿Pv, k-t¥m-jv tdmb¬, j-Pn-Øv a-´-∂q¿, {]-PnØv sF- I-Æq¿: kw-L¿-j-sØ Xp-S¿am-Iv-kv ]-s¶-Sp-Øp. ∂v am-‰n-h® - I-Æq¿ Pn-√m t]m-enkv k-l-I-c-W kw-Lw Xn-cs™-Sp-∏v C-∂p \-S° - pw. I-Æq¿ t]m-en-kv l-I-c-W kw-Lw HmUn-t‰m-dn-bØ - n-¬ cm-hn-se F-´pap-X¬ \m-ep h-sc-bm-Wv t]m-fnMv. kw-L¿-jk - m-[y-X I-W° - nse-Sp-Øv Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-epw I-Æq¿: d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ ]-cn-k-c-Øpw I-\-Ø kp-c-£ Im-bn-Ita-f 11, 12, 13 X-n-ø-Xn-I- G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. fn¬ I-Æq¿ t]m-en-kv ssa-XmA-®-S-°-w ew-L-n-°p-∂ t]m\n-bn¬ \-S-°p-sa-∂v kw-Lm-SI¿ A-dn-bn®p. k-_vPq-\nb¿, Pq-\nb¿, ko-\n-b¿ (B¨˛s]¨-Ip-´nIƒ) hn-`mK-ß-fn-em-bn 137 C-\-ß-fn-emWp a¬k-cw. 15 D-]-Pn√-I-fn-sebpw X-et»-cn kmbv, I-Æq¿ kv-t]m¿-Svkv Un-hn-j-\n-sebpw Dƒ-s∏I-Æq¿: A-©p-In-tem I-©msS 272 kv-Iq-fp-I-fn¬ \n-∂m-bn hp-am-bn bp-hm-hn-s\ \m-´p-Im¿ 3200Hm-fw t]¿ ]-s¶-Sp-°pw. D- ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn-te¬-∏n-®p. Zv-Lm-S-\w 11\p cm-hn-se 10\v I-Æq¿ X-fm-∏n-se ssX-°-≠n F ]n A-_v-Zp√-°p-´n lp-k-bv≥-Ip-™n(30)sb BFw.F¬.F. \n¿-h-ln-°pw. I- Wv Su¨ t]m-en-kv A-d-kv-‰v Æq¿ \-K-ck-`m sN-b¿-t]-gvsN-bv-X-Xv. X-fm-∏n-se jo≥ k≥ tdm-jv\n Jm-en-Zv A-[yt_-°-dn tKm-Uu-Wn-\-Sp-Ø £-X h-ln-°pw. tdm-Un-¬ C-∂-se D-®-bv-°v cm-hn-se F-´n-\p Un.Un.C. 12Hm-sS-bm-Wp kw-`h - w. kn B¿ hn-P-b-\p-Æn ]-Xm-I{]-Xn-bp-sS ho-´n¬-\n-∂pw ]bp-b¿-Øpw. 13\p ssh-Io-´v \m- cn-k-Øp-\n-∂pw I-©m-hv Ien-\v k-am-]-\ -k-tΩf-\w D-Zvs≠-Øn-b-Xm-bn t]m-en-kv ]-dLm-S-\hpw hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ ™p. B-{‘ kz-tZ-in cm-lpk-Ωm-\-hn-X-c-Whpw Pn√m ]©mb-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f \n¿-h-ln-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-Lm-S-I-k-an-Xn P-\-d¬ C-cn´n: tam-„n-® d-_¿jo-‰p-amI¨-ho-\¿ kn B¿ hn-P-bbn bp-hm-hv A-d-Ãn¬. Im-°-b\pÆn, Hm¿-K-ss\-kn-Mv skßm-Sv ]m-e e-£who-Sv tIm-f-\n{I´-dn Fw iw-kp-±o≥, sI bn-se kemw F-∂ k-eo(38)anF≥ _m_p, kn C-μn-c, sI s\-bmWv C-cn-´n F-kv.sF. sI sI A-–p√ ]-s¶-Sp-Øp. sP _n-t\m-bv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ]m-e-∏p-g N-{μme-b-Øn¬ cmP-s‚ ho-´n¬\n-∂m-Wv C-bm

I-Æq¿: tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ Cμn-c B-hm-kv tbm-P-\ `-h\]≤-Xn tI-c-f-Øn¬ A-´n-a-dn®-Xn-s\-Xntc \yq\-]-£ cm{„ob˛a-X-kw-L-S-\-I-fp-sS Iq´m-bv-a-bm-b \yq\-]-£ G-tIm]-\ k-an-Xn Pn√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ km-bm-” [¿W kw-L-Sn-∏n-®p. ]≤-Xn F-¥phne sIm-Sp Øpw tI-c-f-Øn¬ \-S-∏m-°m≥ {i-aw Xp-S-cp-sa∂pw A-Xn-\p-≈ Iq-´m-bv-a-bv-°v \yq\-]-£k-aqCμn-c B-hm-kv tbm-P-\ `-h-\]≤-Xn A-´n-a-dn-®-Xn-s\-Xntc \yq\-]-£ G-tIm-]-\ k-an-Xn lw X-øm-sd-Sp-°-W-sa-∂pw [¿Pn√m I-Ωn-‰n- I-Æq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® [-¿W ]n Sn F d-low Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p W D-Zv-L-mS-\w sN-bvX ]n Sn F

t]m-en-kv k-lI-c-W kw-Lw Xn-c-sª-Sp-¸v C-¶v I-\-¯ kpc£; ^-e-{]-Jym]-\w tImS-Xn-bpsS taÂt\m-«-¯nÂ

dh\yq PnÃm kv-IqÄ Im-bn-I-ta-f 11 ap-XÂ I-®q-cnÂ

en-kp-Im¿-s°-Xn-tc I¿-i-\ \S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ Un.-Pn.-]n. k¿°p-e-dn-eq-sS \n¿-tZ-iw \¬-Inbn-´p-≠v. Iq-Sm-sX, thm-´v sN-øms\-Øp-∂h - ¿ bq-\n-t^mw [-cn-°W-sa-∂pw \n¿-tZ-ia - p-≠v. thm-´pIƒ C-∂p ssh-Io-´v X-s∂ FÆp-sa-¶n-epw ^-ew {]-Jym-]n-°n√. ssl-t°m-S-Xn-b-p-sS ta¬t\m-´-Øn¬ ]n-∂o-Sv {]-Jym-]n°pw. thm-s´-Ƭ ]q¿-Øn-bmbm¬ C-Xp-kw-_-‘n-® hn-h-c-

I©m-hp-ambn bphmhv Ad-Ìn em-Wv I©m-hv F- Ø n- ® sX-∂v Cb m ƒ t]m-enkn-t\m-Sv ]-d-™p. lp-kA-d-Ãnem-b lp-k-bv≥-Ip™n b v ≥ - I p ™n Bdp-h¿-j-tØm-f-am-bn hn-tZ-iØm-bn-cp-∂p. {]-Xn-sb C-∂v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.

d_À tam-j-Ww ]n-Sn-IqSn

kp¶n k-t½f-\w \m-sf I-®q-cnÂ

I-Æq¿: hy-Xn-N-e-\-Øn-s\-Xntc P-\-Pm{K-X F-∂ {]-ta-bØn¬ F-kv.ssh.F-kv, Fkv.sI.F-kv.F-kv.F^v. Pn√m I-Ωn-‰n-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kp-∂n k-tΩf-\w \m-sf IÆq¿ tÃ-Un-bw tIm¿-W-dn¬ \-S-°pw. ssh-Io-´v 3.30\p tIm´p-a-e _m-∏p ap-kv-eym¿ D-ZvLmS-\w sN-øpw. ]n sI ]n A-–p emw apkvv-eym¿ A-[y-£-X h-ln°pw. am-Wn-bq¿ A-lv a-Zv auehn, ]n ]n D-a¿ ap-kv -eym¿, A-_v -Zp- a-Zv ]q-t°m-´q¿, Aivd-^v ss^-kn I-Æm-Sn-∏dºv, ap-kv-X-^ A-iv d-^n I°p-∏Sn, \m-k¿ ss^-kn Iq-SØmbn, C-kv-am-Cu¬ k-Jm^n tXm-´p-ap°w, k-Øm¿ ]¥√q¿ ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-lva-Zv tX¿-fmbn, A-_v-Zp- emw Zm-cn-an In-W-h°¬, A–p¬ _mJn, ]n ]n ap-lΩ-Zv au-ehn, i-lo¿ ]m-∏n-\n-t»cn, kn-±o-Jv ss^-kn sh¨-a-W¬ ]-s¶-Sp-Øp.

k-eow

ƒ d-_¿ tam-„n®-sX-∂v t]men-kv ]-d™p. ta- J - e - b n- s e \n-ch-[n d-_¿ tam- j - W t° knepw C-bmƒ {]-Xn-bm-Wv.

߃ ssl-t°m-SX - n-sb A-dn-bn°-W-sa-∂v Un-hn-j≥ s_-©v k-l-I-c-W h-Ip-∏v c-Pn-kv-{Sm¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠v. bp.-Un.-F-^v A-\p-Iq-e hn`m-K-hpw C-S-X-\p-Iq-e hn-`m-K-hpam-Wp a¬-k-cn-°p-∂-Xv. C-S-X\p-Iq-e hn-`m-K-Øn¬-s∏-´ 430 thm-´¿-am¿ X-߃-°v Xn-cn-®-dnbn¬ Im¿-Uv e-`n-®n-s√-∂pw thm-´v tc-J-s∏-Sp-Øm-\p-≈ kml-N-cyw H-cp-°-W-sa-∂pw ssl-

¬ C-bmƒ {]-Xn-bmWv. I-Æq¿ {]-k¢ v ∫ - n-\S- p-Øv h-f∏ - ´W-sØ s]m-∂ss¶ ap-lΩ-Zv Ip™n-bp-sS sam-ss_¬ tjm-∏v IpØn-Øpd-∂v ta-ibn¬ kq-£n ® t^m-Wp-If - p- w 30,000 cq-]bpw ]-gb _-kà -v m≥Un-se I-°m-Sv kz-tZin sI sP B-t‚m-bp-sS {^-≠k -v v C-eIvt-v {Sm-Wn-Ik -v v tjm-∏v X-I¿-Øv Iw]yq-´d- p-If - pw 500 cq-]b - pw {Km‚ v sS-I-v ssì-kn¬-\n∂v Xp-Wn-Øc - -

s∏-´v ]o-Un-∏n-°p-∂-Xm-bn Im-Wn-®v bp-h-Xn tIm-S-Xn-bn¬ l¿-Pn \¬-In. B-e-°m-s´ 21Im-cn-bm-Wv `¿-Øm-hv tIm-bn-{]-bn-se kn Sn A-–p-∂m-kn¿(33), `¿-Xr-am-Xm-hv km-d(53), `¿-Xr-k-tlmZ-cn k-d-^p-∂n-k(30), ss^-dp-∂n-k(28) F-∂n-h¿-s°-Xn-tc Pp-Uo-jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ l-c-Pn \¬-In-b-Xv. tIm-S-Xn \n¿-tZ-i {]-Im-cw ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Im-k¿-tIm-Uv: k-l-I-c-W a{¥n-bpw Fw.-F¬.-Fb - pw Dƒ-s∏sS-bp-≈h¿ en-^v‰ - n¬ Ip-Sp- ß - n-. C-∂-se cm-hn-se Pn-√m _m-¶v lm-fn¬ \-S-∂ ap-Jm-ap-Jw ]-cn]m-Sn-bn¬ kw-_-‘n-°m-s\Øn-b a-{¥n kn F≥ _m-e-Irjv-W-\pw F≥- F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬-.-F. Dƒ-s∏-sS-bp-≈-hcm-Wv _m-¶n-s‚ en-^v‰ - n¬ Ip-Spßn-bX - v. G-gp-t]¿-°v am-{Xw Ib-dm-hp-∂ en-^v-‰n¬ I-b-dn-b-Xv 12Hm-fw t]¿. c-≠mw\n-eb - n¬ FØp-∂X - n-\nsS en-^‰ v- v {]-h¿-Ø\w \n-e-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sv sa-°m-\n-°v F-Øn-bm-Wv C-h-sc ]p-d-Øn-d-°n-b-Xv.

ss{Uh-sd Im-Wm-Xmbn Ipº-f: I-m¿ ss{U-h¿ \m-bv°m-∏v \m-cm-b-W aw-Ke-sØ {io-\m-Yn(33)s\ Im-Wm-\n-s√∂p ]-cmXn. I-gn-™ am-kw 18\v ho-´n¬\n-∂v C-d-ßn-b-Xm-bncp∂p. ]n-Xm-hv kp-tc-jv dm-hphn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬- Ip-º-f t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

ho-«½-sb B-{I-an¨p Im-k¿-tIm-Uv: ho-´n¬ A-Xn{I-an-®p I-b-dnb bp-hm-hv ho-´Ω-sb X-e-bv°-Sn-®v ]-cn-t°¬∏n-®p. \o¿-®m¬- ]p-h-Ø-Sp-°bn¬ Izm-t´-gvkn¬ Xm-a-kn-°p∂ c-hn-bp-sS `m-cy a-Rv-Pp-f (27)sb-bm-Wv B-{I-an-®-Xv. Imk¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

ßfpw t{S-mf - n _m-Kp-Ifpw I-h¿-∂ tI-kn-em-Wp in£. Iq-´p-{]-Xn-Ifm-b tI-fI-sØ F≥ hn k-t¥m-jv F∂ Xp-c∏ - ≥ k-t¥m-j,v Iq-Øp-]d- º - n-se sI A\q-],v Nn-d° - e - n-se Pn-tX-jv F-∂nhsc t\c-tØ in-£n-®n-cp∂p. ]p√q∏n-bnse sse≥ap-dn-bn¬ Xm-ak - n°p-∂ Kn-co-jv C-t∏mƒ P-bn-en-emWv. I-Æq¿ Su¨ t]m-en-kv {]-Xnsb t\c-sØ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p.

aXþam-^n-bI-sf \n-b-{´n-¡m³ \n-b-a]-cn-jv-Ic-Ww A-\n-hmcyw: sF.F-kv.Fw. B-h¿-Øn-°-W-sa-∂v B-{Kln -°p-∂-h-sc cm-jv-{So-b-am-bn H-‰-s∏-Sp-Ø-Ww. Xo-{h ln-μp-Xz-Øn-\pw ar-Zpln-μp-Xz-Øn-\p-sa-Xn-tc i-‡am-b a-tX-X-c-_-Z¬ D-b¿-∂p hcm≥ hn-th-I-a-Xn-Iƒ t\-Xr-Xzw \¬-I-W-sa-∂pw k-tΩ-f-\w Bh-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-knU‚ v tUm. F sF A-–p¬ aPo-Zv kz-em-ln D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. sI.-F≥.-Fw. Pn-√m {]-knU‚ v tUm. F F _-jo¿ A-[y£-X h-ln-®p. sF.-F-kv.-Fw. kw-ÿ-m-\ P\-d¬ sk-{I-´-dn ]n sI k-°-cn-

kvs]--{cXon-tßmw: -[-\ -]hn-o-Uhm--\lw:-ti-hoj-«wp-IIq-SmÀ-p-Xs¬¡-kvX-{Xo-n-t[c-\wtI-B-kh-iv y-

_-Zn-b-Sp-°: t_-f Z¿-_-Ø-Sp°-bn¬ 105 en-‰¿ kv-]n-cn-‰p-ambn- H-cm-sf _-Zn-b-Sp-° t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Z¿-_-ØSp-°-bn-se A-Ny-X(40)s\-bmWv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

sF.F-kv.Fw. kwÿm-\ bph-P-\ k-tΩf-\w I-Æq-cn¬ kwÿm-\ {]-knU‚ v tUm. F sF A-–p¬ a-Po-Zv kz-em-ln D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

I-Æq¿: tIm¿-]-td-‰p-I-f-p-am-bn tN¿-∂v hn-izm-kn-I-sf Nq-jWw sN-øp-∂ a-X-am-^n-b-I-sf \n-b-{¥n-°m≥ \n-b-a]-cn-jv-Ic-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v sF.-Fkv.-Fw. kw-ÿm-\ bp-h-P-\ ktΩ-f-\w B-h-iy-s∏-´p. tI-i-X´n-∏v B-flo-b hym-]m-c-Øn¬ G-‰-hpw A-]-I-S-ta-dn-b-Xm-Wv. A-\-¥-am-b I-®-h-Skm-[y-X am-{X-am-Wv C-Xn-\p ]n-∂n¬. Im-¥-]p-c-Øn-s‚ tam-Un {]iw-k-bpw kv-{Xoim-‡o-I-c-W {]-Jym-]-\-hpw tI-i hn-hm-ZØn¬\n-∂v c-£-s∏-Sm-\p-≈ X{¥-am-Wv. ap-k-^¿ \-K-dp-Iƒ

Imk¿-tIm-Uv: ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p-Ib-dn P-\¬-®n√pIƒ X-I¿-Ø tI-kn-se {]-Xn-sb hnhn-[ h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw aq∂p-h¿-j-hpw 10 am-kw X-S-hn-\pw 1000 cq-] ]n-gb-S-°m\pw tImS-Xn in-£n®p. sN-¶-f I-tcm-Sn lu-kn-se bq-k-^n (30)s\-bm-Wv kn.sP.Fw. tImS-Xn in-£n-®-Xv. 2012 Pq¨ 28\p sN-¶-f-bnse sI A-–p√-bp-sS ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p- Ib-dn P-\¬®n√p-Ifpw a‰pw X-I¿-Ø tI-kn-em-Wp hn[n. hn-Zym-\K¿: P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ A-Xn-{I-an-®p- Ib-dn P\¬-®n√pIƒ X-I¿-Ø tI-kn-se {]-Xn-sb hnhn-[ h-Ip-∏pIƒ {- ]-Im-cw B-dp-am-kw X-Sh - n-\pw 500 cq-] ]n-g A-S° - m\pw kn.sP.Fw. tImS-Xn in-£n®p. A-W¶ - q¿ sa-l_ - q-_v tdm-Uv sI.F-kv tImw-]u-≠n-se sI A-\n¬-Ip-am-dn(36)s\-bm-Wv in-£n-®Xv. I-gn-™ B-Kk - vXv A-©n-\p cm-{Xn-bm-Wv kw-`hw.

a-{´n-bpw kw-Lhpw en-^v-än Ip-S-p§n

am[-h _men-K A-\p-kv-acWw I-Æq¿: t\m¿-Øv a-e-_m¿ tNw_¿ Hm-^v sIm-ta-gvkpw F hn _men-K k¨-kv Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ am-[-h _men-K A-\p-kva-c-W {]-`m-j-Ww 13\p ssh-Io-´v 3.30\p I-Æq¿ tNw-_¿ lmfn¬ \-S-°pw. tIm-b-º-Øq¿ Nn≥a-b anj≥ B-Nm-cy kzm-an-\n hn-a-em\-μ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. tZ-hZm-kv I-Ω-Øv ap-Jy-{]-`mjWw \-S-Øpw. ap≥ C-¥y≥ Pq\n-b¿ {In°-‰v Xm-cw sP sI alo-{μ-sb B-Z-cn-°pw. kzbwsXm-gn-en-\p-≈ km-ºØn-I k-lm-bw tPym-Xn _men-K aeybpw kv-tIm-f¿-jn-]v hn-XcWw cm-[m-Irjv-W a-eybpw hnXc-Ww sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ tNw-_¿ {]-knU‚ v hn-t\m-Zv \m-cm-bW≥, Hm-Wd-dn sk{I´-dn kn hn Zo-]Iv, tPmbn‚ v sk-{I´-dn sI hn l\ojv, a-tl-jv N{μ _men-K ]-s¶-Sp-Øp.

Wv thm-´-h-Im-i-ap-≈-Xv. I-gn™ X-h-W t]m-fn-Mn-\n-sS C-cptN-cn-bpw G-‰p-ap-´n-b-Xn-s\ XpS¿-∂v Xn-c-s™-Sp-∏v am-‰n-h-bv°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v 29 t]m-en-kp-Im-sc A-t\z-j-W-hnt[-b-am-bn k-kv-s]‚ v sN-øp-Ibpw Un-ssh.-F-kv.-]n. ]n kp-Ipam-c-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ Su¨ t]men-kv tI-sk-Sp-°p-I-bpw sN-bvXn-cp-∂p.-

A{I-a-t¡-kn {]Xn¡v X-Shv

kv-]n-cn-äp-am-bn A-d-ÌnÂ

IhÀ-¨-t¡-kp-I-fn-Â {]-Xn-¡v X-Shpw ]n-gbpw IÆq¿: I-h¿-®t°kp-I-fn-se {]-Xn°v X-Shpw ]n-gb - pw. ]p-Xn-bsX-cp Nn-d-°¬ A-º-e-Øn-\-p k-ao]w sI hn Ko-cn-jv F∂ A´ Kn-co-jn-s\(36)bm-Wv I-Æq¿ H∂mw¢m-kv a-Pn-ktv- {S-‰v sI IrjvW - I - p-am¿ hnhn-[ h-Ip-∏p-If - nem-bn 12 h¿-jw X-Sh - n-\pw 8000 cq] ]n-g-b-S-°m\pw in-£n-®-Xv. 2011 Pq¨, Pqsse am-kß - f - n¬ \-S∂ - \m-ep I-h¿-®t°kp-If - n-

t°m-S-Xn A-dn-bn-®n-cp-∂p. C-hcp-sS thm-´p-Iƒ {]-tXy-Iw _me-‰v s]-´n-bn¬ \n-t£-]n-°pw. {]-tXy-I-am-bn F-Æn-b ti-jw s]-´n-bn¬ X-s∂ kq-£n-°pw. Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-cWw sN-øm≥ km-[n-°p-∂n-s√¶n¬ t]m-en-kn-s‚ Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv Xn-c-s™-Sp-∏v Xncn-®-dn-b¬ Im¿-Um-bn ]-cn-KWn-°-W-sa-∂pw \n¿-tZ-in-®n-´p≠v. B-sI 4417 saw_¿-am¿-°m-

d-low Fw.F¬.F. B-lzm-\w sN-bv-Xp. Pn√m sN-b¿-am≥ A-ivd-^v ]p-d-hq¿ A-[y-£-X h-ln®p. kwÿm\ tIm˛Hm-Un-t\-‰¿ km-Zn-Jv D-fn-bn¬ ap-Jy{]-`mjWw \-SØn. H hn Pm^¿, sI sI A-–p¬ P-∫m¿, Sn sI apl-Ω-Zen, a-l-vaq-Zv ]m-d-°m´v, AUz. sI F¬ A-–p¬ kemw, \n-km¿ taØ¿, ]n A–p¿d-kmJv, Sn ]n C-eymkv, Un ap-\o¿, P-\-d¬ I¨-ho¿ sI ]n A-–p¬ A-kokv, sI ]n aplΩ-Zv A-ivd-^v kw-km-cn-®p.

b ]m-e-°m-bn, sI.-F≥.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tUm. kp¬-^n-°¿ A-en, Pn-√m sk{I-´-dn C-kv-lm-Jv A-en I-√n-°≠n, l-\o-^v Im-b-s°m-Sn, ip°q¿ kz-em-ln, sF.-F-kv.-Fw Pn-√m {]-kn-U‚ v a-l-aq-Zv hm-cw, Pn-√m sk-{I-´-dn \u-jm-Zv kzem-ln, A-^v-k¬ I-øw-t¶m-Sv kw-km-cn-®p. tUm. F hn A-–p√, d-jo-Zv Nm-em-Sv, kn B¿ kn≤o-Jv lm-Pn, sam-bv-Xp, A-l-ΩZv ]-cn-bm-cw, A-_p ]m-dm¬, apl-Ω-Zv ap-t≠-cn, ap-Pm-ln-Zv IqØp-]-d-ºv, d-jo-Zv sh-≈q¿, A–p¿ d-lv-am≥ ]-s¶-Sp-Øp.

en-^‰ -v n¬ Ip-Spßn-b a-{¥n _m-eIr-jW v s - \ s - a-°m-\n-s°-Øn ]p-dØ - n-d° - n-bt- ∏mƒ

P-¸m³ P-bn-en I-gn-bp-¶ bp-hm-hn-sâ tam-N-\-¯n-\v k-l-]mTn-IÄ H-¶n-¡p¶p \n-ep-≈ C-¥y≥ F-w_-kn a-tl{μ-Ip-am-dn-s‚ tam-N\ - Ø - n-\m-bn Xm ¬-∏cyw Im-´p-∂n-s√-∂m-Wp B-tcm-]Ww. 2009 \-hw-_¿ 13 \m-Wv P-∏m≥ tIm-SX - n 12 h¿-jtØ-°v X-Sh - pin-£ hn-[n-®X - v. 1992 F-kv.F-kv.F¬.kn. _m-®n¬ a-tl-{μ-s\m∏w ]Tn®-h-cm-Wv Iq-´m-bv-a-bp-am-bn \nb-a-t]m-cm-´w \-S-Øp-∂-Xv. kl-]m-Tn-I-fm-b A-[ym-]n-I hn[p-]m-e sN-b¿-am-\pw t\-hn DtZym-K-ÿ-≥ \-μ-Ip-am¿ I¨ho-\-dp-am-b Xm¬-°m-en-I IΩn-‰n-bm-Wp tam-N-\-Øn-\v {iaw \-S-Øp-∂-Xv.-

sse³-am-\v k-kv-s]³j³ Im-™-ßm-Sv: _-en-s]-cp-∂m ƒ cm-{Xn-bn¬ H-∂-c -a-Wn-°q¿ t\-cw Nn-Øm-cn ^o-Ud - n¬ sshZyp-Xn ]q¿-Wa - m-bpw \n-e® - kw-`h-hp-am-bn _-‘s - ∏-´v am-hp-¶m¬ Hm-^n-kn-se sse≥-am≥ A-cb - n kz-tZ-in sI hn Kn-co-jv-Ip-am-dns\ Im-™-ßm-Sv Un-hn-j-\¬ F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ hn-t\m-Zv-Ip-am¿ k-kv-s]‚ v sNbvX - p. s]-cp-∂mƒ Zn-\-Øn¬ D]-t`m-‡m-°ƒ H-∂-c-a-Wn°q¿ t\-cw C-cp-´n¬ I-gn-tb≠n- h-∂-Xv am-hp-¶m¬ C-e-Iv-{Snkn-‰n sk-Ivj≥ Hm-^n-kn-se sse≥-am≥ \¬-In-b hym-P-ktμ-i-sØ Xp-S¿-∂m-sW-∂v t_m-[y-s∏-´n-cp∂p.

Im-™-ßm-Sv: \m-eph¿-j-am-bn P-∏m-\n-se P-bn-en¬ I-gn-™ I-gn-bp-∂ a-Sn-ss° A-Sp-°-Øp]-d-ºv ]-d-º-Øv hm-Wn-bw ho´n¬ ]n hn -Ip-am-c-≥-˛-e-£v-an- Zº-Xn-I-fp-sS a-I≥ a-tl-{μ-Ipam-dn-s‚ tam-N-\-Øn-\mbn k-l]m-Tn-Iƒ H-∂n-°p-∂p.- P-∏m\n¬ a-e-bm-fn-Iƒ X-Ωn-ep-≈ X¿-°w Xo¿-°p-∂-Xn-\v a-[yÿyw h-ln-°sh \-S-∂ kwL¿-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´m-Wv a-tl-{μ≥ A-d-Ãn-em-b-Xv. tSm°n-tbm-°-Sp-Øv C-_m-dm-°n Pbn-en-em-Wv C-t∏mƒ I-gn-bp-∂Xv.- a-I-s‚ tam-N-\-Øn-\mbn am-

Xm-]n-Xm-°-fpw k-tlm-Z-cßfpw ap-´m-Ø hm-Xn-ep-I-fn-√. ]n I-cp-Wm-Ic - ≥ Fw.]n-tbmsSm-∏w U¬-ln-bn¬ sN-∂v A∂-sØ cm-{„]-Xn {]-Xn-`m-]m´oen-\v ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp∂p. {]-[m-\a - {- ¥n a≥-tam-l≥ k - n-Mv, tIm¨-{K-kv A-[y-£ tkm-Wnbm-Km-‘n, ap-Jy-a{- ¥n D-Ω≥-Nm≠n, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hn Fkv A-Nyp-Xm-\μ - ≥, tI-{μ-a{- ¥nam-cm-b F sI -B‚-Wn, h-bem¿ c-hn, F-kv Fw Ir-jW v- , C A-lΩ - Z- v, i-in- X-cq¿ Xp-Sß - n-bh¿-s°-√mw \n-th-Z-\w \¬-Insb-¶n-epw ^-ea - p-≠m-bn√. P-∏m-

_n.F-kv.]n. A-]-e-]n¨p

P-\-i-àn ¢-ºv: ho-−pw kn.-]n.-Fw-þ-kn.-]n.-sF. X-À-¡w

I-Æq¿: I-°m-Sv A-c-bm¬-Ød°v k-ao-]w {io-\m-cm-bW - Kp-cphn-s‚ {]Xn-a X-I¿-ØXpw Bcm-[\ - m-eb - Ø - n-\v t\-sc \-SØ - nb B{I-a-Whpw A-]-e-]-\o-bam-sW-∂p _n.F-k.v ]n. Pn√m IΩn-‰n. CØ-cw {]-hW - X - Iƒ Xp-S°-Øn¬ X-s∂ I-s≠-Øn amXr-Im-]-cam-b in-£ D-d-∏m°m≥ t]m-enkpw \m-´p-Imcpw H∂n-®p {]-h¿-Øn-°Ww. Pn√m {]-kn-U‚ v Fw {]-`m-Ic≥ A-[y-£X - h-ln-®p. a-[p Fkv h-b\ - m≥, kn _m-eI - rjvW≥, sI sI _m-eI - r-jW -v ≥ \-ºym¿, \n-[o-jv Xn√-t¶cn, F≥ Zm-hqZv, jm-lp¬ l-ao-Zv Im-hpw]Sn, F≥ ]n lw-k kw-km-cn-®p.

Xr-°-cn-∏q¿: \-S-°m-hn-se P-\i-‡n ¢-∫v ho-≠pw kn.-]n.-Fw.-˛-kn.-]n.-sF. X¿-°-Øn-\v h-gnsbm-cp-°p-∂p. X-I¿-∂p-In-S°p-∂ ¢-∫v ]-cn-k-c-Øv C-∂se cm-hn-se Fw tKm-]m-e-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kn.-]n.-Fw. {]h¿-Ø-I¿ ip-No-I-cn-°m≥ FØn-b-tXm-sS- kn.-]n.-sF-bn-se ]n ]n \m-cm-b-W-s‚ t\-Xr-XzØn¬ X-S-bm-≥ {i-an-®p. Xp-S¿∂v N-t¥-c- t]m-en-sk-Øn- C-cphn-`m-K-sØ-bpw ]n-¥n-cn-∏n-®p. 1976¬ H-cp-kw-Lw bp-hm-°fp-sS Iq-´m-bv-a-bn¬ cq-]o-I-cn-®Xm-Wv P-\i - ‡ - n- ¢-∫v. hn-hn-[ cm{„o-b Im-gv-N-∏m-Sp-≈-h-cm-bn-cp∂p Aw-Kß - f - m-bn-cp-∂X - v. ]n-∂oSv `m-c-hm-ln-I-fn¬ `q-cn-`m-K-hpw kn.-]n.-sF-bn-te-°v tN-t°-dn-. C-

tXm-sS ¢-∫v kn.-]n.-sF-bp-sS \n-b-{¥-W-Øn-em-bn. A-Xn-\nsS ¢-∫v `m-c-hm-ln-I-fm-b H-cphn-`m-Kw kn.-]n.-F-Ωn-te-°v Iqdp-am-dn. C-tXm-sS ¢-∫n-s‚ D-S-aÿm-h-Im-iw kw-_-‘n-®v kn.]n.-sF.-˛-kn.-]n.-Fw. X¿-°w D-Sse-Sp-Øp. Fw tKm-]m-e-≥ kw`-hw tIm-S-Xn-bn-se-Øn-®p. Ct±-l-Øn-\v A-\p-Iq-e-am-bn tIm-S-Xn hn-[n -h-∂p. F-∂m¬ ¢-∫v hn-´p-sIm-Sp-°m≥ kn.-]n.sF. X-øm-dm-bn-√. Pn-√b - n¬ X-s∂ C-Xv kn.-]n.sF.-˛k - n.-]n.-Fw. X¿-°Ø - n-\v Imc-Wa - m-bn. ]n-∂o-Sv kw-ÿm-\ F¬.Un.F^v. I-Ωn-‰n-bn-epw N¿® sN-øs - ∏-´p. {]-iv\ - w ]-cn-lc - n°m≥ kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´d- n sI ]n k-Xo-iv N-{μ-s\ Np-aX - e - -

s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. C-t±-lØ - ns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S∂ - N¿-®bn¬ ¢-∫v kn.---]n.---sF-°v hn-´p-sImSp-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. C-Xns‚ `m-Ka - m-bn I-gn-™ \n-ba - k - `m Xn-cs - ™-Sp-∏n-\p ap-ºv sI Ip™n-cm-a≥ Fw.F¬.F. ¢-∫ns‚ Xm-t°m¬ kn.-]n.-sF-bp-sS {]m-tZ-in-I t\-Xr-Xz-Øn-\p ssIam-dm≥ F-Øn-sb-¶n-epw kn.-]n.Fw. ]n-¥p-Wb - p-≈ Fw tKm-]me-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kwLw F-Xn¿-Ø-tXm-sS Xm-t°m ¬ ssI-am-‰w \-S∂ - n-√. Im-e-∏-g-°-Øm¬ X-I¿-∂pho-W -¢-∫n-s‚ ]-cn-k-cw Im-Spaq-Sn In-S-∂-Xv hr-Øn-bm-°m-\mbn-cp-∂p C-∂-se Fw cm-P-tKm]m-e-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-sa-Øn-b-Xv.--

]g-Èn ]p-g-bn- A-\-[nIr-X aÂ-ky-th« k-Pohw C-cn´n: a¬-kyIr-jn t{]m¬-km-ln-∏n-°p∂-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn kw-ÿm-\ ^n-jd - o-kv hIp-∏v e-£-߃ sN-e-hn´v C-cn-´n ]p-g-bn¬ a¬-ky°p-™p-߃ \n-t£-]n-®v H-cmgv-N Xn-Ibpw ap-sº A-\-[nIr-X a¬-kyth-´. I¿-Wm-SI - b - n-se Nn-Iva - w-•q-cn¬ \n-s∂-Ønb \m-tSm-Sn-If - mWv sN-dn-b I-Æn-If - p-≈ hebp-]t- bm-Kn-®v am-cI - hn-jw I-e¿-Øn ao≥]n-SnØw Xp-Sß - n-bX - v. ]g-»n ]-≤X - n{]-tZiØv Ip-Sn¬sI-´n Xm-a-k-am-°n cm-{Xn-Im-eß-fn-em-Wp ao≥-]n-Sn-°m≥ C-dß - p-∂X - v. ^n-jd- o-kv h-Ip-∏v \n-t£-]n-® a¬-ky°p™p-ßf - n¬ ]q¿-Wh-f¿-® F - Øm-ØX - pw A]q¿-h- C-\Ø - n¬-s∏-´X - p-amb a¬-kyß-sfbm-Wp C-h¿ h-eb - n-em-°n hn-‰g- n-°p-∂Xv. C-cn-´n-bn¬ A-\-[nIr-X a¬-ky-_-‘-\hn¬-°m-\m-hmØ a¬-ky°p-™pß-sf ]p-g- Øn-s\Øn-b \m-tSm-Sn-Iƒ

tbmc Øv I - p-gn-If - m-°n Ip-gn-®paq-Sp-∂p. A-\[nIr-X a¬-ky_‘-\w X-Sb - p-∂X - n-\m-bn ]mbw ]-©m-bØpw ^n-jd- o-kv h-Ip∏pw kw-bp‡-am-bn ap-∂d- n-bn-∏v t_m¿-Uv ÿm-]n-® ÿe-ßf - n¬t∏mepw a¬-kyth-´ k-Po-ha- mWv. I-gn-™ h¿-jw tZio-b a¬-ky-Ir-jn hnI-k\ - A-tXm-dn-‰n-bp-sS ta¬-t\m-´Ø - n¬ ]mbw, Io-gq¿˛ Nm-ht- »-cn ]-©m-bØ - p-If - psS k-lI - c - W - t- ØmsS ]g-»n ]p-gb - n¬ a¬ky-°p-™pßsf \n-t£-]n-®n-cp-∂p C-Xns‚ Xp-S¿-®s - b-t∂m-Wa - mWv H-cm-gN v- ap-ºv Hcpe-£w a¬-ky°p-™pß-sf C-cn-´n ]m-eØn-\p k-ao-]s - Ø ]p-gb - n¬ ^n-jd - o-kv hIp-∏v- \n-t£-]n-®X - v. k¿-°m-cn-\p e-£ß - f - psS \-„w h-cp-Øp-∂ a¬-ky-th-´-bv-s°-Xntc \-S]-Sn th-Ws - a-∂m-Wv B-hi - yw.


3 {]mtZ-inIw aw-K-em-]p-cw-þ-sjmÀ-WqÀ ]m-X -C-c-«n-¸n-¡Â; Xo-c-tZ-i-ta-J-e- ho-−pw Ip-Sn-bn-d-¡Â `o-j-Wn-bnÂ

9 \hw_¿ 2013 i\n

kannur/ksd

]cn-]mSn

„]m-e-°p-∂v t_-°¬ ]m-e-

kv Hm-Un-t‰m-dn-bw: I-Æ≥-]m´m-fn I-Y-I-fn {S-Ãv D-Zv-Lm-S-\w˛5.-00 „D-Zp-a t^m¿-´v em‚ v Hm-Unt‰m-dn-bw: {]-hm-kn tIm¨-{Kkv a-fi-ew I¨-h≥-j≥-˛4.-00

kn.-]n.-F-½n {Kq-¸n-kw i-à-am-hpw; ]n cm-a-Ir-jv-W³ D-Zp-a: em-hv-en≥ tI-kn¬ kn._n.-sF. {]-tXy-I tIm-S-Xn hn[n ]n-W-dm-bn-°v Xm¬-°m-en-I B-izm-kw ]-I-cp-sa-¶n-epw kn.]n.-F-Ωn-\-I-Øv {Kq-∏n-kw hcpw-Im-e-Øv i-‡n-s∏-Sp-sa-∂v sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n cm-a-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. Ip-‰-]-{X-Øn-se Ip-‰w Nq-≠n°m-Wn-®m-Wv tIm-S-Xn ]n-W-dmbn-tb-bpw a-‰v {]-Xn-I-sf-bpw Ip- ‰ - h n- a p- ‡ - c m- ° n- c n- ° p- ∂ - Nc-°v Xo-h-≠n-Iƒ-°m-bn aq-∂m-a-sXm-cp sd-bn¬∏m-XbpsS \n¿-am-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Xv.D-Zp-a tªm-°v tIm¨-{K-kv sam-{Km-en¬ \-SØn-b ]cn-tim-[\ t\-Xr-tbm-Kw D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I-cn-t®-cn \m-cm-b-W≥ amÿ A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv tkm-a≥, F tKm-hn-μ≥-\m-b¿, X-®-ßm-Sv _m-e-Ir-jv-W≥, ]mZq¿ Ip-™m-ap lm-Pn, cm-P≥ s]-cn-b, ]n `m-kv-°-c≥-\m-b¿, Sn I-Æ≥, kp-Ip-am-c≥ ]q-®°m-Sv kw-km-cn-®p.

Im-Wm-Xm-b bp-h-Xn tIm-S-Xn-bn lm-P-cm-bn Ip-º-f: Im-Wm-Xm-b bp-h-Xn tIm-S-Xn-bn¬ -lm-P-cm-bn. C-®ne-t¶m-Sv _m-W ho-´n¬ ko-Xn lm-P-n-bp-sS a-Iƒ dw-ko\(18)bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw H∂mw ¢m-kv Pp-Un-jy¬ a-Pn-kv{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-b-Xv. I-gn-™ am-kw 29 \m-Wv ImWm-Xm-b-Xv.-

D-]- Xn-c-ª-Sp-¸v: 10 t]À ]-{Xn-I \Â-In D-∏-f: ss]-h-fn-sK ]-©m-b-Ønse c-≠mw hm¿-Um-b ko-d-¥Sp-°-bn¬ 26\v \-S-°p-∂ D-]-Xnc-s™-Sp-∏n-te-°v ]-Øv t]¿ \m-a-\n¿-t±-i-]-{Xn-I k-a¿-∏n®p. kn-.-]n-.-F-w. Aw-Kw Xm-ln-d A-jv-d-^n-\v k¿-°m¿ tPm-en e-`n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v cm-Pn-h-® H-gn-hn-te-°m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏v.-

]-«n-I Pm-Xn-bn DÄ-s¸-Sp-¯-Ww Im-k¿-tIm-Uv: [o-h-c k-ap-Zmb-sØ ]-´n-I-Pm-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂v [o-h-c-k-` I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. sI cm-[-m-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn hn Zn-\-I-c≥, AUz. bp F-kv _m-e≥, sI- cm-Lh≥, F -iw-`p, ]n- tKm-]m-e≥, sI c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.-

Fw.-FÂ.-F. ^-−v A-\p-h-Zn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: F≥ F s\-√n°p-∂v Fw.-F¬.-F-bp-sS {]tXy-I B-kv-Xn hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂v ]p-en-°p-∂v ap-l-v bp-±o≥ a-kv-Pn-Zv ]m-tßm-´v tdmUv tIm¨-{Io-‰n-\v 15 e-£w cq]-bpw sam-{Km¬-]p-Øq¿ sNt°m-´w ssl-kv-°q-fn¬ \-S-∏mX-bpw Hm-hp-Nm-epw \n¿-an-°p∂ ]-≤-Xn-°v A-©v e-£w cq-]bpw A-\p-h-Zn-®p. t_-U-Up-° ]-©m-b-Øn-se h-en-b-]m-d t_-f-¥-Sp-°w ˛-Ip-Øn-b-Sp-°w tdm-Uv Sm-dn-Mn-\v sI Ip-™n-cma≥ Fw.-F¬.-F. {]-tXy-I Bkv-Xn hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂v B-dv e-£w cq-]-bpw A-\p-h-Zn®p.]-≤-Xn-Iƒ-°v Pn-√m-I-e-IvS¿ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In.-

Zn-Iv-dv lÂ-J \m-sf tZ-fn: k-A-Zn-ø-bn¬ P-em-en-ø Zn-Iv¿ l¬-J \m-sf ssh-In-´v A-©n-\v P-em-en-ø Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°pw. k-øn-Zv P-Av^¿ kzm-Zn-Jv X-߃ Iptºm¬, Fw F A-_v-Zp¬ JmZ¿ ap-kv -eym¿, k-øn-Zv ssk\p¬ B-_n-Zo≥ ap-Øp-t°m-b X-߃ I-Æ-hw, ap-l-Ω-Zv kzmen-lv k-A-Zn Xp-S-ßn-b-h¿ t\Xr-Xzw \¬-Ipw.

s a m - { K m ¬ : aw-K-em-]p-cw-˛sjm¿-Wq¿ sd-bn¬ C-c-´-∏m-X h-∂-tXm-sS bm-{X-Zp-cn-Xw A\p-`-hn-°p-∂ sam-{Km¬ {]-tZ-isØ P-\-߃-°v ho-≠pw Ip-Snbn-d-°v `o-j-Wn-bm-bn sd-bn¬sh a-{¥m-e-bw N-c-°v s{S-bn-\pIƒ-°v am-{X-am-bn aq-∂m-a-sXmcp sd-bn¬-th ]m-X-°v {i-aw XpS-ßn. h≥-In-S hy-h-km-b-tI-{μß-sf _-‘n-∏n-°p-∂ sIm¶¨ ]m-X-bn-eq-sS-bp-≈ N-c°v K-Xm-K-X-Øn-\v ]p-Xn-b ]mX \n¿-Ωn-°m-\m-Wv k¿-sh XpS-ßn-b-Xv. C-c-´-∏m-X h-∂-tXmsS sd-bn¬-th t{Im-kpw A≠¿ ]m-tk-Pv kw-hn-[m-\-hpw ta¬-]m-e-hp-sam-∂p-an-√m-sX at©-iz-cw ap-X¬ Im-k¿-tImUv h-sc-bp-≈ Xo-c-{]-tZ-i-߃ C-t∏mƒ I-Sp-Ø bm-{Xm-Zp-cnXw A-\p-`-hn-°p-I-bm-Wv. C-Xn-

\n-S-bn-em-Wv a-s‰m-cp ]m-X-Iq-Sn \n¿-Ωn-°m≥ {i-aw \-S-°p-∂Xv. aw-K-em-]p-cw-˛-sjm¿-Wq¿ sd-bn¬ ssh-Zyp-Xo-I-c-W ]-≤Xn-bpw \-S-∂p-h-cp-∂p-≠v. sd-bn¬-]m-X I-S-∂v kv-Iq-fnte-°pw a-‰pw t]m-Ip-∂ B-bn-c°-W-°n-\v hn-Zym¿-Yn-I-f-S-°ap-≈-h¿ C-t∏mƒ G-sd B-i¶-bn-em-Wv. A-Xn-\n-sS Xn-cp-h\-¥-]p-cw ap-X¬ Im-k¿-tImUv h-sc A-Xn-th-K sd-bn¬-]mX-bp-sS tPm-en-I-fpw ]p-tcm-K-an°p-∂p-≠v. C-t∏m-gp-≈ sd-bn¬th sse-\n-\v \m-ep-In-tem-ao‰¿ In-g-°v-am-dn ]p-Xn-b ]m-X \n¿-Ωn-°m-\m-Wv sd-bn¬-th Xo-cp-am-\n-®n-´p-≈-Xv. h≥-In-S ]-≤-Xn-Iƒ h-cp-tºmƒ sd-bn¬]m-X ]-cn-k-c-Øp-≈-h-cp-sS B-i-¶ Zp-co-I-cn-°m≥ k¿°m¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂ B-h-iyw D-b¿-∂n-´p-≠v. sd-

{]m-Y-an-I kw-L-§-fp-sS hm-bv-]m Xn-cn-¨-S-hn-\v \n-b-a \nÀ-am-Ww \-S-¯pw

Im-k¿-tIm-Uv : {]m-Y-an-I k-lI-c-W kw-L-ß-fn¬ \n-∂p-≈ hm-bv-] Ir-Xy-am-bn Xn-cn-®-S-°p∂-Xn-\v \n-b-a \n¿-am-Ww \-SØp-sa-∂v k-l-I-c-W a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ ]-d-™p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√m _m-¶v HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ k-l-Im-cn-Ifp-am-bp-≈ ap-Jm-ap-J-Øn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. Nn-e {]-tZ-i-ß-fn¬ I-S-_m[y-X-Iƒ F-gp-Ø-≈p-sa-∂ {]Xo-£-bn¬ hm-bv-] Xn-cn-®-S-°mXn-cn-°p-∂ {]-h-W-X-bp-≠v. Nne hym-P kw-L-S-\-Iƒ sX-‰m-b {]-N-c-Ww \-S-Øn hm-b-] F-SpØ-h-sc I-_-fn-∏n-°p-∂p-≠v. Cu km-l-N-cy-Øn-em-Wv \n-baw sIm-≠p h-cp-∂-sX-∂v a-{¥n ]-d-™p. kw-ÿm-\-˛-Pn-√m kl-I-c-W _m-¶p-Iƒ-°v \n-ehn¬ hm-bv-] Xn-cn-®-S-hn-\p-≈ \n-b-a-ap-≠v. F-∂m¬ {]m-Y-an-I kw-L-߃-°n-√. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_m-[n-X-cp-sS I-S-_m-[y-X-I-fpam-bn _-‘-s∏-´v 13 tIm-Sn cq-]bp-sS \n¿-t±-iw k-a¿-∏n-®n-´p≠v. I-Sm-izm-k I-Ωo-j≥ hm-bv] F-gp-Xn X-≈p-∂-Xn-\v \-S-]-Sn

k-l-Im-cn-I-fp-am-bp-≈ ap-Jm-ap-Jw-˛2013 ]-cn-]m-Sn Pn-√m _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ k-l-I-c-W a-{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p kzo-I-cn-°p-tºmƒ k-l-I-c-W h-Ip-∏p-am-bn Iq-Sn-bm-tem-Nn-°Ww. {]m-Y-an-I k-l-I-c-W kwL-ß-fn-se \n-t£-]-ß-fn¬ B-Zm-b \n-Ip-Xn Cu-Sm-°m-\p-ff Xo-cp-am-\w ]p-\-]-cn-tim-[n°m≥ tI-{μ k¿-°m-dn-t\m-Sv

B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v.h-\n-Xm k-l-I-c-W kw-Lß-tf-bpw ]-´n-I-Pm-Xn ]-´n-Ih¿-K-t£-a k-l-I-c-W kw-Lß-tf-bpw sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°pw. B-bn-ctØm-fw h-\n-Xm kw-L-ß-fn¬

\q-dn¬ Xm-sg kw-L-ß-fm-Wv k-Po-h-am-bn {]-h¿-Øn-°p-∂Xv. h-\n-Xm kw-L-ß-sf-°p-dn®v ]Tn-°m≥ \n-tbm-Kn-® I-Ωn‰n-bp-sS dn-t]m¿-´v e-`n-®m-ep-S≥ Im-‰-K-dn-bpw X-kv-Xn-I-Iƒ A\p-h-Zn-°p-∂-Xv kw-_-‘n-®v Xo-

cp-am-\-sa-Sp-°pw. k-l-I-c-W ta-J-e-bn-se {]-iv-\-߃ k-ba-_-‘n-X-am-bn ]-cn-l-cn-°pw. ]-Xn-\m-ep Pn-√-I-fn-te-bpw apJm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn ]q¿-Øn-bmbm¬ dn-t]m¿-´v t{Im-Uo-I-cn°p-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p.F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n kn cm- a ≥, ssh- k v {]- k n- U ‚ v _m- e - I r- j v - W thm¿- ° p- U v ep, A- U z. kn sI {io- [ - c ≥, ]n Kw-Km-[-c≥ \m-b¿, Fw hn tIm- a ≥ \- º ym¿, X- ® - ß m- S v _m-e-Ir-jv-W≥, Pn-√m _m-¶v U-b-d-Iv-S¿-am¿ `-c-W k-an-Xn Aw-K-߃, k-l-I-c-W h-Ip∏v A- U o- j - W ¬ c- P n- k v - { Sm¿ kp-tc-jv _m-_p, Pn-√m _m-¶v P- \ - d ¬ am- t \- P ¿ F A- \ n¬Ip- a m¿, Un- k v - { Sn- I v - S v c- P n- k v {Sm¿ ]n sI A- j - d - ^ v , tPmbn‚ v c- P n- k v - { Sm¿ (P- \ - d ¬) sI Pn {]-Zo-]v Ip-am¿, Pn-√-bnse hn-hn-[ k-l-I-c-W ÿm]- \ - ß - f p- s S {]- k n- U - ‚ p- a m¿, sk- { I- ´ - d n- a m¿, {]- X n- \ n- [ nIƒ, a-‰p k-l-Im-cn-Iƒ, k-lI- c - W h- I p- ∏ v D- t Zym- K - ÿ ¿ kw-_-‘n-®p.

bn¬-sh hn-I-k-\-hp-am-bn _‘-s∏-´ h≥ In-S ]-≤-Xn-Iƒ sd-bn¬-sh a-{¥m-e-bw {]-Jym]n-°p-tºmƒ sd-bn¬-]m-X-°v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ P-\-ßfp-sS B-i-¶ A-I-‰-W-sa-∂v sam-{Km¬ bq-\n-‰v tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. _-jo¿ A-l-a-Zv kn-±o-Jv, kn Fw A–p-√-Ip-™n, sI Fw ap-l-Ω-Zv Ip-™n, \m-k¿ sam-{Km¬, Sn F Ip-™-l-Ω-Zv, Fw F aq-k, Fw F-kv A-–p-√ Ip-™n kwkm-cn-®p.

{]-Xn-`m- kw-K-aw Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.-F-kv.-F, _n.-B¿.-kn Im-k¿-tIm-Uv F∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ F ¬.-F-kv.-F-kv, bp.-F-kv.-F-kv kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-P-bn-I-sf B-Z-cn-°p-∂ {]-Xn-`m-kw-K-aw Su¨ Pn.-bp.-]n kv-Iq-fn¬ F≥

F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.-F. DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. \-K-c-k-` kv-‰m‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ Pn \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X-hln-®p. F.-C.-H. Sn c-ho-{μ-\m-Yv, F-kv.-F-kv.-F s{]m-P-Œv Hm-^nk¿ P-b-e-£v-an, Fw sI ap-lΩ-Zv km-en, ]n B¿ P-\m-¿-±\≥, sI cm-L-h≥, Fw ko-Xmcm-a kw-km-cn-®p.

tdm-Uv ssI-tb-dn-sb-¶v ]-cm-Xn B-Zq¿: kn.-F. \-K¿ ]q-°m-bn tdm-Uv kz-Im-cy-hy-‡n I-tø-dn a-Xn¬ sI-´m≥ \o-°w \-S-°p∂-Xm-bn ]-cm-Xn. B-bp-¿-th-Z B-ip-]-{Xn ÿ-e-am-Wv I-tø-dp∂-Xv. Im-dp-U-° ]-©m-b-Øv Aw-Kw F -sI A-–p¬-Jm-Z¿ lm-Pn C-Xp-kw-_-‘n-®v _-‘s∏-´-h¿-°v ]-cm-Xn-\¬-In.

Npcp¡¯nÂ

I-®³ ]m-«m-fn kva- m-cI- {S-Ìv D-ZL -v m-S\- w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv-: ¢m-kn-Iv- I-e-bm-b I-Y-I-fn-°v- km-[m-c-W P\-ß-fp-sS C-S-bn¬ {]-Nm-cw \¬-In-b A-`n-t\-Xm-hpw \m-Syim-kv-{X-Im-c-\p-am-bn-cp-∂ \m-Sy-c-Xv-\w I-Æ≥-]m-´m-fn kv-acm-I I-Y-I-fn {S-Ãv C-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-sa-∂v kw-Lm-SI¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. {]-i-kv-X hm-Zy-Iem hn-Z-Kv-[≥ ]-fl-{io a-´-∂q¿ i-¶-c≥-Ip-´n D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. t_-°-en-\-Sp-Ø A-c-h-Øv- aq-Imw-_n-I I-Y-I-fn hn-Zyme-bw ÿm-]n-®v- ]p-Xn-b X-e-ap-d-sb I-Æ≥-]m-´m-fn I-Y-I-fnbn-te-°v- B-I¿-jn-®n-cp-∂p. -C-∂v ssh-In-´v A-©n-\v ]m-e°p-∂n-se t_-°¬-]m-e-kn¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ tUm. F Fw {io-[-c≥ A-[y-£-X h-ln-°pw. ]-fl-{io a-´-∂q¿ i-¶c≥-Ip-´n-bp-sS k-a-{K-kw-`m-h-\-sb ap≥-\n¿-Øn sI Ip-™ncm-a≥ Fw.-F¬.F. A-t±-l-sØ B-Z-cn-°pw. ]n I-cp-Wm-Ic≥ Fw.-]n ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. tem-tKm {]-Im-i-\w F≥ F s\-√n-°p-∂v- Fw.F¬.F-bpw tkm-h-\o¿ {]-Im-i\w C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.F¬.-F.bpw \n¿-h-ln-°pw. a-lmfl-Km-‘n k¿-Δ-I-em-im-e s{]m. ssh-kv- Nm≥-k-e¿ tUm. jo-\-jp-°q¿, {]-^. Fw F d-lv-am≥, sI hn Ip-™n-cm-a≥, ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚p-am-cm-b I-kv-Xq-cn So-®¿, Ip-∂q-®n Ip™n-cm-a≥, tªm-°v- ]-©m-b-Øv- Aw-Kw F Ip-™n-cm-a≥, dn´. F-kv. -]n F _m-e-Ir-jv-W≥ \m-b¿ kw-_-‘n-°pw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F Fw {io-[-c≥, k-t¥m-jv- ]-\-bm¬, ]n hn `m-kv-°-c≥, k-Xy≥ ]q-®-°m-Sv-, cm-L-h≥ I-cp-hmt°m-Sv- kw-_-‘n-®p. .

tI-c-tfm-Âk-h aÂ-k-cw \m-sf

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√m tI-c-tfm-¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bp-≈ ]-©-Kp-kv-Xn e-b¨-kv Pnw-t\-jyw ]p-Xn-b-tIm-´-bn¬ \msf cm-hn-se 10\pw, j-´n¬ _m-Uv-an‚¨ ssh-In-´v aq-∂n-\v hn´¬ tj-Wm-bn j-´n¬ tIm¿-´v sN-Ω-´w h-b-en¬ \-S-°pw. t^m¨ ˛04994256219, 9995493635.

{]ntâgv-kv A-tkm-kn-tb-j³ I¬-h³-j³ Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f {]n-t‚gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m

I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]n-t‚gv-kv tU tNw-_¿ lmfn¬ B-N-cn-®p. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v kn-_n sIm-Sn-bw-Ip-t∂¬ A[y-£-X h-ln-®p. lw-k ]m-e-°n -¢m-sk-Sp-Øp. F≥ tI-fp \-ºym¿, ]n Fw A-_v-Zp¿-d-lv-am≥, ap-l-Ω-Zv km-en, ap-Po-_v A-lv-a-Zv, d-Pn am-Xyp, A-\q-]v I-f-\m-Sv, sI {]-`m-I-c≥, Fw Pb-dmw, cm-Pm-dmw s]¿-f kw-km-cn-®p.

\nÀ-[-\ Ip-Spw-_-¯n-\v k-lm-bkm-aq-ln-Ihn-cp-²cpsS A-gn-ªm-«w s]m-Xp-tbm-Kw l-k-vX-hp-am-bn am-¯p-¡p-«n ssh-ZyÀ _-Zn-b-Sp-°: \n¿-[-\ Ip-Spw_-Øn-se s]¨-Ip-´n-bp-sS hn-hm-l-Øn-\v [-\-k-lm-bw \¬-In am-Øp-Ip-´n ssh-Zy¿. _-Zn-b-Sp-° ]-©m-b-Øn-se 11˛mw hm¿-Un-se sN¿-f-Sp-° ap-fn-]-d-ºn-se I-cn-b-˛-I-a-e Zº-Xn-Iƒ-°pw \m-ep-a-°ƒ-

X-f¿-hm-Xw ]n-Sn-s]-´-Xv. CtXm-sS Ip-Spw-_w Xo-cm-Zp-cn-XØn-em-bn. hn-hm-l-{]m-b-saØn-b \m-ep s]¨-a-°-fpw tcm-K-_m-[n-X-cm-bn In-S-°p∂ am-Xm-]n-Xm-°-fpw Zp-cn-X Po-hn-Xw \-bn-°p-∂-X-dn-™v km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I≥ Iq-

sN¿-f-Sp-° ap-fn-]-d-ºn-se I-cn-b-˛-I-a-e Z-º-Xn-I-fpsS Ip-Spw-_-Øn-\p-≈ [-\-k-lmbw am-Øp-°p-´n ssh-Zy¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kp-[m-P-b-dm-an-s\ G¬-∏n-°p-∂p °pw B-izm-k-hp-am-bm-Wv Sn-bm-b am-Øp-Ip-´n ssh-Zy¿ ssh-Zy-sc-Øn-b-Xv. h¿-j- C-h-cp-sS Nn-In¬-k-°pw hn߃-°v ap-ºv sX-ßn¬ \n-∂v hm-l sN-e-hn-te-°p-am-bn Hho-Wv \-s´-s√m-Sn-™v Nn- cp e-£w cq-] hm-Kv-Zm-\w sNIn¬-k-bn-em-bn-cp-∂ I-cn-b bv-Xp. C-Xn¬ 50,000 cq-] I-gn≥ C-t∏mƒ Im≥-k¿ _m-[n™ Zn-h-kw ssI-am-dn. Cu ®v Nn-In¬-k-bn-em-Wv. `¿-Øm-hn-s\-bpw \m-ev Ip-Spw-_-Øn-s‚ Nn-In¬-km s]¨-a-°-tf-bpw t]m-‰m≥ sN-e-hn-te-°m-bn \m-´p-Im-cp`m-cy I-a-e th-e sN-bv-Xp-h-cp- sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Ωn-‰n cq∂-Xn-\n-S-bn-em-Wv C-h¿-°pw ]o-I-cn-®n-´p-≠v.

Xr-°-cn-∏q¿: ]-S-∂ sX-t°°m-´n¬ km-aq-ln-I hn-cp-≤-cpsS A-gn-™m-´w. h-≈-߃-Imb-en¬ H-gp-°n-hn-´p. a¬-ky-_-‘-\ D-]-I-c-W߃ \-in-∏n-®p. sX-t°-°m-Sv _-≠v ]-cn-k-c-Øv _-‘n-®n-cp-

∂ B-dv h-≈-ß-fm-Wv km-aqln-I hn-cp-≤¿ sI-´-gn-®p-hn-´-Xv. I-°-hm-cm≥ D-]-tbm-Kn-°p-∂ tXm-´n-h-e-I-fpw \-¶q-cw Dƒ-∏sS-bp-≈ D-]-I-c-W-ß-fpw \-in∏n-®p. I-gn-™-Zn-h-kw ]p-e¿s®-bm-Wv kw-`-hw. H-gp-°n-hn-´

h-≈-ß-fn¬ \m-se-Æw h-en-b]-d-ºv `m-K-Øv \n-∂pw c-s≠Æw C-S-bn-e-°m-´v \n-∂pw Is≠-Sp-Øp. _-≠v ]-cn-k-c-Øv km-aq-ln-I hn-cp-≤-i-eyw cq-£am-bn-´p-s≠-∂v \m-´p-Im¿ ]-d™p.

I-m-k¿-tIm-Uv: Hmƒ-tI-c-f am¿-_nƒ B‚ v ssS¬-kv h¿t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ ko-Xmw-tKm-fn bq-\n-‰v s]m-Xptbm-Kw 11\v aq-∂n-\v ko-Xmw-tKm-fn-bn¬ -\-S-°pw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ap-l-Ω-Zv Ip-™n-s]-cp-º-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn Pn tSm-Wn, I-kv-Xq-cn tZ-h≥, a-t\m-l-c≥, F≥ P-K-Zoj≥, A-l-a-Zv, k-Æn-ko-Xmw-tKm-fn kw-km-cn-°pw.

I-½m-Sn tIm-f-\n-bn-se G-gp Ip-Spw-_-§Ä-¡v ho-Sv \Â-Im³ A-Zm-e-¯n Xo-cp-am-\w cmP-]pcw: ]-\-Ø-Sn ]-©m-bØn¬ I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Øntbm-Sv tN¿-∂ I-Ωm-Sn ]-´n-Ih¿-K tIm-f-\n-bn¬ hm-k-tbmKy-a-√m-Ø ho-Sp-I-fp-≈ G-gp Ip-Spw-_-߃-°v ho-Sv \¬Im≥ Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ \n¿-t±-iw \¬In. aq-∂v ho-Sp-Iƒ ]-\-Ø-Sn -]©m-b-Øpw \m-ev ho-Sp-Iƒ Pn√m ]-´n-I h¿-§ hn-I-k-\ h-Ip∏pw \n¿-an-®v \¬-Ipw. ap-ºv ]-´n-I-h¿-K h-Ip-∏v 10 Ip-Spw-_-߃-°m-bn 10 sk‚ v ho-Xw A-\p-h-Zn-® `q-an-°v ]-´bw \¬-Ip-∂-Xn-\v \-S-]-Sn kzoI-cn-°m-\pw Pn-√m I-e-Iv-S¿

\n¿-t±-iw \¬-In. I-Ωm-Sn G-I-[ym-]-I hn-Zyme-b ]-cn-k-c-Øv kw-L-Sn-∏n-® Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS ]-cm-Xn ]-cnlm-c A-Zm-e-Øv C N-{μ-ti-Jc≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-Zm-e-Øn¬ A-t]£ \¬-In-b 12 Ip-Spw-_-߃°v c-≠m-gv-N-bv-°-Iw ]p-Xn-b td-j≥ Im¿-Uv hn-X-c-Ww sNøpw. \n-e-hn-ep-≈ H-º-Xv td-j≥ Im¿-Up-Iƒ F.-F.-ssh. kv-Ioan-te-°v am-‰pw. _n.-]n.-F¬. ]´n-I-bn-te-°v C-\n-bpw A-t]£ \¬-Im-Ø tIm-f-\n hm-knIƒ _p-[-\m-gv-N-bv-°p-≈n¬ \¬-I-Ww. ssh-Zyp-Xn e-`n-°m-

Ø-h¿-°v km-t¶-Xn-I X-S- w ]-cn-l-cn-®v ssh-Zyp-Xn I-W£≥ \¬-Ipw. A-Sp-Ø A-[yb-\ h¿-jw ap-X¬ tIm-f-\n-bnse s]¨-Ip-´n-Iƒ-°v I-Æ-q¿ Pn-√-bn-se ss{S-_¬ tlm-Ãep-I-fn¬ Xm-a-kn-®v ]Tn-°m≥ km-l-N-cy-ap-≠m-°pw. C-Xn-\mbn ta-bv am-k-Øn¬ A-t]-£ \¬-I-Ww. hn-Zym-`ym-k-hp-am-bn _-‘s∏-´ {]-iv-\-ß-fn¬ F-kv.-Sn {]tam-´¿-am¿ {In-bm-fl-I-am-bn CS-s]-S-W-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ \n¿-t±-iw \¬-In. tIm-f-\nbn¬ `q-an-bn-√m-Ø Ip-Spw-_߃-°v `q-an \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn `q-an I-s≠-Øpw.

tIm-f-\n-bn¬ Ip-Sn-sh-≈ {]-iv-\ ]-cn-lm-c-Øn-\m-bn BIv-kn-e-dn hm-´¿ k-ssπ kv-Ioan¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-]-Sn kzoI-cn-°pw.a-e-Ip-Sn-b hn-`m-K-Øn¬-s∏´ \m¬-]-Xv Ip-Spw-_-ß-fm-Wv I-Ωm-Sn tIm-f-\n-bn¬ Xm-a-kn°p-∂-Xv. hr-° kw-_-‘-am-b i-kv-{X-{In-b \-S-Øn-b H-cmƒ°v A-Zm-e-Øn¬ 5000 cq-] A\p-h-Zn-®p. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^nkv kw-L-Sn-∏n-® sa-Un-°¬ Iymw]n¬ 200 tIm-f-\n-hm-kn-I-sf ]cn-tim-[n-®p. Pn-√m ]-´n-I-h¿-K hn-I-k-\ Hm-^n-k¿ Pm-Izn-en≥ ssj-\n

s^¿-Wm-≠-kv, ]-\-Ø-Sn ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-{]n-b A-Pn-Xv Ip-am¿, ]-c-∏ tªm-°v ]-©m-b-Øv Aw-Kw A-Uz. taml≥-Ip-am¿, ]-\-Ø-Sn ]-©m-bØv Aw-Kw B¿ kn A-cp¨ Ipam¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI F-kv Ip-cymt°m-kv, ]-\-Ø-Sn ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI sP sPbnw-kv, U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ ]n c-Xv-\m-I-c≥, slm-kv-Zp¿-Kv F-Iv-ssk-kv k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv-S¿ Sn hn-t\m-Zv \m-b¿, slm-kv-Zp¿-Kv Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ I-√ym¨ Ir-jv-W≥, U-]yq-´n Un.-Fw.-H Fw kn hna¬-cm-Pv kw-_-‘n-®p.

I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v Im-k¿-tIm-Uv:D¬-]m-Z-\ XI¿-®-aq-ew \-„w kw-`-hn-® Ihp-ßv I¿-j-I¿-°v km-º-ØnI k-lm-bw \¬-Ip-I, sX-ßns‚ Iq-ºv No-b¬ aq-ew ap-dn-®v am-t‰-≠n-h-∂ sX-ßp-I-ƒ-°v A-Xn-s‚ {]m-bw I-W-°m-°n aXn-bm-b \-„w ]-cn-lm-cw \¬Ip-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D∂-bn-®v 12 \v tI-c-f I¿-j-I kwLw-Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ I-e-Iv-S-td-‰v am¿-®v \-SØp-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿Ø k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. hn-Zym-\-K-dn¬ \n-∂v B-cw`n-°p-∂ am¿-®v I¿-j-I kwLw kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v C]n P-b-cm-P≥ Fw.-F¬.F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hm¿-Ø ktΩ-f-\-Øn¬ kn F-®v Ip-™ºp, ]n P-\m¿-±-\≥, Fw hn tIm-a≥ \-ºym¿, hn \m-c-bW≥ kw-_-‘n-®p.-

Im-dn-Sn-¨v ]-cn-¡v Im-™-ßm-Sv: h-gn-bm-{X-°m-c\v Im-dn-®v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cnt°-‰p. cm-h-Wo-iz-c-sØ cm-tPjn-\m-Wv (26) ]-cn-t°-‰-Xv. Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p

]-cm-Xn-I-fp-am-bn k-l-Im-cn-IÄ; ]-cn-lm-c-hp-am-bn a-{´n Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ k-lI-W h-Ip-∏n-se hn-hn-[ {]-iv-\߃ t\-cn-´v a-\- n-em-°m≥ kl-I-c-W a-{¥n kn F≥ _m-eIr-jv-W≥ \-S-Øn-b ap-Jm-apJw-˛2013 ]-cn-]m-Sn k-l-Im-cnIƒ-°pw s]m-Xp-P-\-߃-°pw \-hym-\p-`-h-am-bn. hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ {]-h¿Øn-°p-∂ \q-tdm-fw k-l-I-cW ÿm-]-\-ß-fp-sS {]-Xn-\n[n-Iƒ {]-h¿-Ø-\ aq-e-[-\-an√m-Ø-Xp-ap-X¬ B-Zm-b \n-IpXn h-sc-bp-≈ hn-hn-[ {]-iv-\߃ A-h-X-cn-∏n-®p. aq-∂p aWn-°q¿ \o-≠ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Hm-tcm-cp-Ø-cpw D-∂-bn-® ]-cmXn-I-fpw ]-cn-`-h-ß-fpw a-{¥n {i-≤n-®p tI-´p. H-Sp-hn¬ a-{¥n Hm-tcm-∂n\pw ]-cn-lm-cw \n¿-t±-in-®p. t\c-tØ \¬-In-b 72 \n¿-t±-i߃-°p ]p-d-sa A-º-tXm-fw \n¿-t±-i-߃ N-S-ßn¬ k-lIm-cn-Iƒ a-{¥n-°v k-a¿-∏n-®p.-

{]m-Y-an-I kw-L-ß-fp-sS \n¿-t±-i-߃-°v B-Zm-b \n-IpXn Cu-Sm-°p-∂-Xv Cu ta-J-esb X-I¿-°p-∂p-sh-∂v k-lIm-cn-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. Im¿-jnI I-Sm-izm-k I-Ωo-j≥ {]-Jym]n-°p-∂ B-izm-k \-S-]-Sn-Iƒ k-l-I-c-W h-Ip-∏p-am-bn Iq-Snbm-tem-Nn-®n-´v {]-Jym-]n-°-Wsa-∂pw B-h-iy-ap-b¿-∂p. I-S_m-[y-X-Iƒ F-gp-Xn X-≈n amk-߃-°p ti-jw k¿-°mdn¬ \n-∂p-≈ hn-ln-Xw e-`n-°p∂-Xv. Cu Im-e-b-f-hn-ep-≈ ]en-i \-jv-Sw I-Sm-izm-k ]-≤-Xnbn¬ e-`y-am-°-W-sa-∂pw k-lIm-cn-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.-

tbm-Kw \m-sf a-t©-iz-cw: F-kv.-ssh.-F-k.v a-t©-iz-cw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰ntbm-Kw \m-sf ssh-In-´v 3.-30\v iw-kp¬ D-e-a C-kv -em-an-Iv sk‚-dn¬ tN-cp-sa-∂v sk-{I-´dn A-dn-bn-®p. ]n-en-t°m-Sv hn-jv-Wp-aq¿-Øn-bp-sS hS-t° hm-Xp-°¬ A-·n-{]-thi\w

JpÀ-B³ Ì-Un- skâÀ cq-]o-Ic- n-¨p Xr-°-cn-∏q¿: F-kv. -sI. -Fkv. -F-kv. -F-^v ap-\-Δn¿-\-K¿ im-J-bp-sS Io-gn¬ k-øn-Zv ap-lΩ-Z-en in-lm-_v X-߃ Jp¿B≥ Ã-Un sk‚¿ cq-]o-I-cn®p. am-Wn-bq¿ A-lv-a-Zv au-e-hn ap-Jy-c-£m-[n-Im-cn-bpw am-Wnbq¿ A-_v-Zp-√ _m-J-hn, A-lva-Zv _-jo¿ ss^-kn, Sn sI kn A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ lm-Pn, A-_vZp¿-d-low Iq-te-cn, A-_v-Zp¬Jm-Z¿ ap≥-in _o-cn-t®-cn, ap-lΩ-Z-en I-©n-bn¬, C-{_m-lnwlm-Pn Xr-°-cn-∏q¿ F-∂n-h¿ c£m-[n-Im-cn-I-fpw, Pw-jo¿ss^-kn B-e-°m-Sv am-t\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S-dpw, Xm-l F Pn U-bd-Iv-S-dpw, ap-\o¿-am-ÿ D-Zn-\q¿ tIm-˛-Hm¿-Un-t\-‰-dp-am-b I-Ωn‰n cq-]o-I-cn-®p. Ã-Un-sk‚-dn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ 19\v {]-Xn-am-k D-Zv-t_m[-\ k-Z- n-s‚ D-Zv-Lm-S-\-hpw a-Pv-en-kp-∂q-dpw \-S-Øm≥ Xocp-am-\n-®p. -]-cn-]m-Sn-bp-sS kzmK-X-kw-Lw `m-c-hm-ln-I-fm-bn

A-\-kv, ^m-bn-kv, A≥-k-_v, \n-jm-Zv, A-kv-ew, Xm-l, A-kvew ]-≈-Øn¬, km-Zn-Jv, k-hmZv, P-Zo¿, \p-Av-am≥, i-°o¿, alv-jq-Jv, C-eym-kv, ap-\m-kn¿, km-_n-Xv, dn-kv-hm≥ F-∂n-h-sc Xn-c-s™-Sp-Øp.

A-\p-kv-a-c-Ww \m-sf _-Zn-b-Sp-°: sI kn ]p-cp-tjmØ-a≥ Ip-≠w-Ip-gn-bp-sS A-\pkv-a-c-Ww \m-sf ssh-In-´v \m-en\v _-Zn-b-Sp-° ]n.-Un.-]n. Hm-^nkn¬ \-S-°pw. \-S-°pw. ap-l-ΩZv s_-≈q¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

a-Uv-I: c-−p t]À A-d-Ìn _-Zn-b-Sp-°: ko-Xm-tKm-fnbn¬ a-Uv-I I-fn-°p-I-bm-bn-cp∂- sIm-Sn-aq-e lu-kn-se Fw Kn-co-jv (26), Ip-≠-¶-c-Sp-°-bnse sI kp-\n¬-Ip-am¿(38) Ipº-f t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-11-09  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-11-09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you