Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

kwØm-\ kv-IqÄ t\mÀ-¯v tkm¬ sK-bnwkv I-®q-cn I-Æq¿: kwÿm-\ kv-Iqƒ t\m¿-Øv tkm¨ sK-bnw-kpw tI-c-f kv-Iqƒ Sow Xn-c-s™-Sp∏pw 18 ap-X¬ 22 h-sc \-S-°pw. tlm-°n X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Ønepw a-‰p a¬-k-c߃ I-Æq-cn-se hnhn-[ tI-{μß-fn-ep-am-Wv \-S-°pI. ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n-\v \-Kck-`m A[y£ tdm-jv-\n Jmen-Zv sN-b¿-t]-gv-k-\m-bpw Pn√m hn-Zym-`ym-k U-b-d-Iv-S¿ kn B¿ hn-P-b-\p-Æn P-\-d¬ I¨-ho-\-dmbpw kzm-K-XkwLw cq-]o-I-cn-®p. B-Zy-Zn-\w A-≠¿ 14, 17 a¬-k-c-ßfpw sN-kv A-≠¿ 14,17,19 F-∂nhbpw \-S-°pw. ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w 18\p cm-hnse 9.30\v I-Æq¿ ap-\n-kn∏¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v {]-^. sI F k-c-f D-Zv-LmS-\w sN-øpw. s]m-Xphn-Zym-`ym-k Ub-d-Iv-S¿ _n-Pp {]-`m-I¿ ]XmI D-b¿-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ \-K-ck`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-enZv, hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-dIvv-S¿ kn B¿ hn-P-b-\p-Æn, Fw jw-kp-±o≥, Un.C.H. Fw A-–p¬ I-cow, {]-`m-Ic≥, sI c-ta-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

d-h\yq PnÃm Kp-kvXn Nmw-]y³-jn-]v \msf I-Æq¿: d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ Kp-kv-Xn Nmw-]y≥-jn-]v \msf I-Æq¿ Pn.hn.F-®v.F-kv.Fkn¬ \-S-°pw. k-_v-Pq-\n-b¿, Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ B¨˛s] ¨Ip-´n-I-fp-sS \o-¥¬ a¬kcw Nm-e Nn≥-a-b kzn-Ωn-Mv ]qfn¬ 21\pw 24\v Pq-tUm, sh-bv‰ - v en-^v‰ - n-Mv I-Æq¿ Pn.hn.F-®v.Fkv.F-kn-epw \-S° - pw. d-kvenMv, Pq-tUm, sh-bv‰ - v en-^v‰ - n-Mv a¬-kc - ß - f - n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿ t^mt´m ]-Xn-® tbm-KXym k¿-´n-^n°-‰v sIm-≠p-hc - W - w.

A\-[ym-]-IsF-Iy-th-Zn [ÀW I-Æq¿: hnhn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v 18\p cm-hn-se 10\v IÆq¿ k¿-h-I-emim-em ]-Sn°¬ [¿-W \-S-Øp-sa-∂v k¿h-I-emim-e F-bvU-Uv tImfPv A\-[ym]-I sF-Iy-th-Zn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. bp.Pn, ]n.Pn. tIm-gv-kp-Iƒ A´n-a-dn-°m-\p-≈ \o-°w sN-dp°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ßfp∂-bn-®m-Wv k-a-cw. sI Fw kq-∏n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F≥ k-Xym-\μ≥, sI ]n A-–p¬ k-Øm¿, k-ao¿ ]-d-ºØv, Sn sI k-Xoi≥, sI {]-Im-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

knhn kÀhokv SqÀW-saâv I-Æq¿: kwÿm-\-Xe knhn¬ k¿hokv Sq¿W-sa‚ v 17, 18 19 Xnø-Xn-I-fn¬ Xncp-h-\¥-]p-csØ Imc-y-h´w F¬.F≥.kn.]n.Cbn¬ \S°pw. a¬k-c-Øn¬ ]s¶-Spt°-≠ IÆq¿ Pn√m SoawK߃ 17\p cmhnse 8\Iw Imcy-h´w F¬.F≥.kn.]n.C {Ku≠n¬ Xncn-®-dn-b¬ k¿´n^n°‰p-ambn lmP-cm-h-Ww. Xnc-s™-Sp-°-s∏´ Pn√m Soaw K-߃ sk-e-Ivj≥ satΩm Pn√m kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ Hm^n-kn¬\n∂p ssI∏-‰W-sa-∂v kvt]m¿Svkv Iu¨ kn¬ sk{I-´dn Adn-bn-®p.

tcmK-\nÀW-b Iymw-]v \S¯n I-Æq¿: Pn√m ]©m-b-Øns‚ ka-{K Im≥k¿ \nb-{¥W ]≤-Xn-bpsS `mK-ambn tcmK\n¿Wb Iymw-]v \-SØ - n. Pn√mXe DZvLm-S\w ]p∂-t®cn ]n.F®v.knbn¬ Pn√m ]©mbØv {]-kn-U‚ v {]^. sI F kcf \n¿h-ln-®p. sNdp-Ip∂v ]-©m-bØv {]kn-U≠v sI \mcm-bWn A[-y£ - X hln-®p. Un.Fw.H. sI sP do\ ]≤Xn hni-Zo-Ic - n-®p. Sn ]n tim`-\, sI hn \mcmbW≥, Sn Aºp, tUm.- F ]n \oXp, ]n ]n Znhy, tUm.- A-aq-ey `m¿-Kh≥ kwkm-cn-®p.

_m-en-I-bpsS kzÀ-W-am-e X-«n-sb-Sp-¯p Im-k¿-tIm-Uv: sl¬-a-‰v [-cns®-Øn-b bp-hm-hv c-≠p -hb p-Im-cn-bp-sS I-gp-Øn-e-Wn™ kz¿-W-am-e s]m-´n-®p I-S∂p-I-f-™p. A-Sp-°-Øp-_-b ¬ Xm-b¬h-f-∏n-se \q-dp-±o-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-a-bp-sS B-`-c-WamWp \-„-s∏-´Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-hcm-¥-bn¬ I-fn-®p-sIm-≠n-cns° sl¬-a-‰v [-cn-s®-Øn-b bphm-hm-Wv am-e- X-´n-∏-dn-t®m-Sn-bXv. Im-k¿-tIm-Uv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

16 HIv-tSm_¿ 2013 _p[≥

am-ln Xn-cp-\mÄ: i-b-\-{]-Z-£n-Ww \-S-¯n

kn.]n.Fw. Hm-^n-kn-\p ]-¨ s]-bnâ-Sn-¨ kw-`hw; H-cmÄ-Iq-Sn A-d-ÌnÂ

am-ln: sk‚ v sX-tc-km-kv N¿®n-se Xn-cp-\m-fn- t- \m-S\ - p-_‘ - n®v C-∂s - e ]p-e¿-s® \-S∂ - i-b\-{]-Z£ - n-WØ - n¬ kv{- Xo-If - pw Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]p-e¿-s® c≠n-\p Xp-S-ßn-b N-S-ßv cm-hnse 7.-30 h-sc \o-≠p. am-Xm-hv t{X-kym-Ω-bp-sS Zo-]m-ew-Ir-Xam-b c-Yt- Lm-jb - m-{X-bn¬ \n-ch-[n `-‡¿ A-Wn-\n-c∂ - p. Zn-hy-]q-P-bv-°v tIm-gn-t°m-Sv _n-j-]v tUm. h¿-Ko-kv N-°me-°¬ ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln®p. B-tLm-j N-S-ßp-Iƒ 14, 15 Xn-ø-Xn-I-fn¬ k-am-]n-s®-¶nepw Xn-cp-\mƒ 22 h-sc \o-fpw.

X-fn-∏d - º - v: A-cn-bn-en-¬ kn.-]n.Fw. {_m-©v I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-\p ]-® s]-bn‚-Sn-® kw-`h - Ø - n¬ Hcp ap-ke v- nw eo-Kv {]-h¿-ØI - ≥-IqSn A-dà - n¬. A-cn-bn-en-se Im-\Øn¬ ap-k-Ωn-en(22)s\-bm-Wv X-fn-∏d - º - v F-kv.s - F. A-\n¬-Ip-

]mdm-Sv kv-t^m-S-\w

t_mw-_v \nÀ-am-W-¯n-\p H¯m-i sN-bv-X-h-sc-¡p-dn¨v kq-N-\ ]m-\q¿: ]m-dm-´v ]p-Øq¿ ]p-gt- bmc-sØ h-be - n-ep-≠m-b t_mw-_v kvt- ^m-S\ - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v aq∂p {]-Xn-Is - f-°p-dn-®p Iq-Sn t]men-kn-\p hn-hc - w e-`n-®X - m-bn kqN-\. t_mw-_v \n¿-am-WØ - n-\p HØm-i sN-bvX - h - c - m-Wn-h¿. A-dkv‰ - n-em-bh - c - n¬-\n-∂p e-`n-® hnh-cß - f - p-sS A-Sn-ÿm- \ - Ø - n¬ \S-Øn-b A-t\z-jW - Ø - n-em-Wv Ch-sc-°p-dn-®v hn-h-c-߃ e-`n-®sX-∂v t]m-en-kv hr-Øß - ƒ ]-d™p. dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂ \m-ep F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v-˛-bqØv eo-Kv {]-h¿-ØI - s - c hn-iZ- a - mbn tNm-Zyw-sN-øm-\m-bn I-kv-‰-

Un-bn¬ hm-ßm≥ ]m-\q¿ kn.sF. P-b≥ sUm-a\ - n-Iv D≥ tImS-Xb - n¬ A-t]-£ \¬-Ipw. A-tX-k-a-bw, kv-t^m-S-\I-Æq¿: ]m-dm-´v t_mw-_v \n¿-am-WØ - n-\n-sS \m- cWw. kp-∂nI-sf A-]m-bs - ∏-Sp-Øm-\mWp Øn ¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v ep bph m° ƒ° v ]c nt °‰ tIk ns‚ At \zjt_mw_ v \n¿amW Ø n\ v Izt ´-j≥ \¬-In-btIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy- B-ipWw h-gnXn-cn-®phn-Sm≥ \o-°w \-S° - p-∂X - m-bn sX-∂ kXyw \n-e\ - n¬s° a-dn- ®p-≈ {]-Nm-cW - ]-{Xn-bn¬ sh‚n-te-‰-dn¬ BF-kv.ssh.F-kv. I-Æq¿ Pn√m sk-{I-t´-dn-b‰ - v ߃ A-t\z-jW - w- h-gnXn-cn-®phn-Sm-\p-≈ `m-Kbn-cp-∂ ]-c-h‚-hn-S ]-Øm-bB-tcm-]n®p. t]m-en-kv ]p-dØ - phn-´ hn-hc - ß - ƒ am-sW∂pw tbm-Kw B-tcm-]n®p. Øn¬ A-∏p F-∂ A-^v-k¬ sR-´n-∏n-°p-∂X - mWv. k-ak - vX - b - p-sSbpw FF≥ A-–p¬ e-Øo-^v k-AZ- n, A-ivd^ - v kA-]-I-S-\n-e X-c-Ww sN-bv-Xkv.sI.F-kv.F-kv.F-^n-s‚bpw ]¶pw C-tXm- Jm-^n I-Sh - Ø - q¿, {]-^. bp kn A-–p¬ a-PoZv, Xm-bn tUm-Iv -S¿-am¿ A-dn-bnsS ]p-dØ - m-bn. Ip-‰° - m¿-s°-Xntc \n-km-c h-Ip- A-–p√-°p-´n _m-Jhn, k-°cn-b am-k‰ v- ¿, d-^o®p. C-bmƒ kw-km-cn-®p Xp-S∏p-Iƒ Np-aØ - n-bm-Wp tI-sk-Sp-ØX - v. A-Xm- Jv A-Wn-bmcw, A-–p¿d-km-Jv am-Wn-bq¿, Cßn-bn-´p-≠v. I-Æn-\p Kp-cp-X-cWp {]-Xn-If - n¬ H-cmƒ°v Pmayw e-`n-°m≥ Im- {_m-lnw, \n-km¿ A-Xnc-Iw kw-_‘ - n-®p. am-bn ]-cn-t°-‰ h-S-t°-´n¬ Pmkn-an-s\ tIm-b-º-Øq¿ A-c-hns]m-bn-eq¿ s]m-´‚-hn-S j- ß-c A-iv-d-^v, ]m-dm-s´ tIμv I-Æm-ip-]-{Xn-bn-¬ i-kv-{X- ≠n-h-cp-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am¿ A{In-b-°v hn-t[-b-am-°n. C-bmƒ- dn-bn-®p. C-°-gn-™ aq-∂n-\p cm- ^o-Jv, a-t≠m-fn‚-hn-S a≥-kq tfm-Øv ap-l-Ω-Zv F-∂n-h-cm¿, sIm-‰n-bn¬ ap-kv-X-^, Ip-f- Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. °v H-cm-gv-N-sØ Nn-In¬-k- th- {Xn-bm-Wp kw-`-hw.

tIkv h-gnam-äm³ B-kq-{Xn-X \o¡w: F-kv.ssh.Fkv.

Nme ]m-t¡-Pv: Un.ssh.F^v.sF. {]-t£m-`-¯n\v I-Æq¿-: Nm-e Zp-c¥ - Ø - n-se C-cIƒ-°v {]-Jym-]n-® ]m-t°-Pv \S-∏m-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {]-t£m-`w- kw-LS- n-∏n-°p-sa-∂v Un.-ssh.-F-^v.-sF. F-S-°m-Sv tªm-°v I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. a-cn®-h-cp-sS Ip-Spw-_-Øn-\pw ]-cnt°-‰h - ¿-°pw Nm-eb - p-sS k-a{- Khn-I-k-\-Øn-\pw B-h-iy-am-b ]-≤X - n-If - m-Wp k¿-°m¿ B-hnjvI - c - n-®X - v. a-cn- ® - h - c - p-sS B-{inX-cn¬ H-cmƒ-°v sF.-H.-kn-bp-ambn _-‘s - ∏-´v tPm-en \¬-Ip-sa∂v ap-Jy-a-{¥n {]-Jym-]n-®n-cp∂p. ]-cn-t°-‰h - c - p-sS ap-gp-h≥ NnIn¬-km sN-e-hpw h-ln-°p-sa∂v {]-Jym-]-\-ap-≠m-sb-¶n-epw

B-ip-]{- Xn-bn-se Nn-In¬-k am{X-am-Wp e-`y-am-b-Xv. Xp-S¿-NnIn¬-k kz-¥w sN-e-hn¬ \-StØ-≠n h-∂p. tdm-Uv hn-Ik - \ - hpw hm-KvZ- m-\Ø - n-sem-Xp-ßn. Zp-c-¥-Øn¬ A-Ω-bpw _‘p-°-fpw \-„-s∏-´ hn-\o-Xv Irjv-W≥ ]-cn-°p-I-sf A-Xn-Pohn-®m-Wv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn¬ t\-´-w sIm-bvX-Xv. hn-Zym¿-Yn-bp-sS Xp-S¿-]T\ sN-e-hv k¿-°m¿ h-ln-°-Wsa-∂v k-a-c-k-lm-b k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI sI \m-cm-bW≥ Fw.-F¬.-F. B-h-iy-s∏´p. Zp-c-¥-Øn-\p ti-jw Nm-ebn¬ c-≠p-X-h-W ap-Jy-a-{¥n-

sb-Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ I-≠Xm-Wv. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jW-hpw F-ßp-sa-Øn-bn-√. k-a-c-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn \m-sf Nm-eb - n¬-\n-∂v I-eI - Sv- t- d‰n-te-°v _-lp-P\ - am¿-®v kw-LSn-∏n-°pw. sI sI \m-cm-bW - ≥ Fw.-F¬.-F. ^v-fm-Kv-Hm-^v sNøpw. I-eI - Sv- t- d-‰n-\p ap-∂n¬ kn.]n.-Fw. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw hn P-bc - m-P≥ D-ZL -v m-S\ - w sNøpw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ Un.-ssh.-F^ - .v s - F. Pn-√m sk-{I´-dn A-Uz. _n-t\m-bv Ip-cy≥, {]kn-U‚ v _n-Pp I-≠s - s°, tªm°v sk-{I-´d- n sI hn _n-Pp, H ]n c-ho-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

∫n-s‚ tIm¨-{Io-‰v- sI-´n-SØ - ns‚ Np-a-cn-em-Wp ]-® s]-bn‚Sn-®-Xv. ]p-d-sØ Np-a-cp-I-fn-epw Xq-Wn-epw ]-® -]q-in-bn-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. {_m-©v- sk-{I-´-dn Sn hn \m-cm-b-W-s‚ ]-cm-Xn-bnem-Wp tI-sk-Sp-ØX - v.-

s]m-Xp-taJ-em Øm-]-\-§Ä kw-c-£n-¡Ww: sI.Un.F^v.

I-Æq¿: tI-{μ-˛k - w-ÿm-\ s]mXp-ta-Je - m ÿm-]\ - ß - ƒ kw-c£n-°m≥ k¿-°m-cp-Iƒ X-ømdm-bn-s√-¶n¬ {]-t£m-`w B-cw`n-°p-sa-∂v tI-c-f Z-en-Xv s^-Utd-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ A-dn-bn-®p. sImam-ln sX-tc-km-kv N¿-®n-se ®n≥ jn-]v-bm¿-Uv \-„-Øn-s‚ h-°n-em-Wv. 600Hm-fw Po-h-\Xn-cp-\m-f-n-t\m-S-\p-_-‘n-®v °m-¿ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ ]m-eC-∂-se ]p-e¿-s® \-S-∂ °m-Sv sF.-sF.-Sn-bn¬ i-º-fw i-b-\-{]-Z-£n-W-w

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

am¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. tI-kn¬ c-≠p{]-Xn-Is - f t\-cs - Ø A-dà - v sNbvX - n-cp-∂p. aq-∂p-t]-sc Iq-Sn In´m-\p-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. C-°g- n-™ 23\m-Wp kw-`h - w. A-cn-bn¬ ]-©m-bØ - v- In-Wdn-\p k-ao-]-sØ sd-Uv-Ãm¿ ¢-

\¬-In-bn-´p am-k-ß-fm-bn. sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bp-sS ÿn-Xnbpw Kp-cp-X-c-am-Wv. F-√m k¿ho-kp-I-fpw \n-e-\n¿-Øn ap-gph≥ H-gn-hp-I-fn-epw ]n.-F-kv.-kn dm-¶v {]-Im-cw \n-b-a-\w \-S-Øn s]≥-j≥-_m-[y-X k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-Ww. Xr-iq-cn-se ]-´n-IP - m-Xn-˛] - ´- n-Ih¿-K tIm¿-]t- d-j\ - n¬ ]-en-ibpw A-[n-I ]-en-ib - p-am-Wv Cu-

Sm-°p-∂X - v. ]-´n-IP - m-Xn-˛] - ´- n-Ih¿-K° - m-cp-sS ]-g° - w-sN-∂ I-S߃ F-gp-Xn-Ø≈ - p- s - a-∂ h-Ip∏p-a{- ¥n-bp-sS hm-KZv- m-\w C-Xp-hsc-bpw \-S∏ - m-bn-´n-√. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ sI.-Un.-F^ - v. Pn√m {]-kn-U‚ v sI N-{μ-`m-\p, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Ip-am-c≥, Zen-Xv bp-hP - \ - s^-Ut- d-j≥ kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sFh¿-Im-e -Zn-eo-]v ]-s¶-Sp-Øp.

Un.ssh.F^v.sF. X-IÀ¯-Xv kn.]n.Fw. A-\p-`m-hn-bp-sS Nn-¡³ÌmÄ s]-cn-tßmw: I-gn-™ Znh-kw am-X-aw-K-e-Øp≠m-b kw-L¿j-Øn¬ Un.ssh.F^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ eo-Kp-Im-c-t‚-sX∂p I-cp-Xn X-I¿-Ø-Xv kn.]n.Fw. A-\p-`m-hn-bp-sS tIm-gn°S. s]-cp-º kz-tZ-in a-l-vdq-^n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ tdmb¬ Nn-°≥ kv-‰m-fmWp X-I¿-Ø-Xv. Rm-b-dmgv-N -cm-hnse alv-dq-^v F-Øn-b-t∏mƒ H-cpkw-Lw Un.ssh.F-^v.sF. {]h¿-Ø-I¿ I-S ]q-´n-®n-cp∂p.

dn-jm-Zv h-[-t¡-kv: hn-[n 21te-¡p am-än Im-k¿-tIm-Uv: Nq-cn _-´w-]m-d-bn-se dn-jm-Zn-s\ Ip-Øns°m∂ tI-kn-s‚ hn-[n Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn (aq-∂v) 21te-°p am-‰n. C-∂-se hn-[n-]-d-bm-\m-bn-cp-∂p t\-c-sØ tImS-Xn Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv. 2011 P-\p-h-cn H-º-Xn-\p cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. kp-lr-Øns\m-∏w ss_-°n¬ t]mIsh h¿-Ko-b hn-tcm-[w-h® - v X-S™ p\n¿-Øn sIm-es - ∏-Sp-Øn-sb-∂mWp tI-kv. tI-fp-Kp-sÕ-bn-se In-c¨, ao-∏p-Kn-cn-bn-se ]-ci - p F-∂ ]¿-kp, kp-[o¿, A-Pn-Xv, Intjm¿-Ip-am¿, tPym-Xn-jv, Zn-t\-i≥ Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv {]-Xn-Iƒ.

h-[-{i-a-t¡-kv; {]-Xn A-d-Ìn Ip-º-f: c-≠p h-[-{i-a-t°-kp-I-fn-se {]-Xn-bm-b bp-hm-hn-s\ Ip-º-f t]m-en-kv a-e-∏p-d-Øp\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-e-∏p-dsØ ap-l-Ω-Z-en(32)bm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. ap-l-Ω-Z-en t\-csØ Ip-º-f _-Zv-cn-b \-K-dn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. \mep-h¿-jw ap-ºv Ip-º-f s]¿-hm-Un-se A-–p¬ e-Øo-^n-s\ X-ebv-°v _n-b¿Ip-∏n sIm-≠v ]-cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ {]-Xnbm-Wv. Ip-º-f-bn-se an-\n-tem-dn ss{U-h¿ kp-sse-am-s\ IpØn-s°m-√m≥ {i-an-® tI-kn-epw {]-Xn-bm-Wv.

ao³-tem-dn \n-b-{´-Ww-hn-«p a-dnªp Im-Sm-®nd: a-Ωm-°p-∂v H-cn-I-c-bn¬ \n-b{¥-Ww-hn-´ ao≥tem-dn a-dn™p. C∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bm-Wp kw-`hw. tImgn-t°m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v aw-K-em-]p-c-tØ°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ \m-j\ - ¬ s]¿-an‰v tem-dn-bm-Wp A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. hfw \n¿-am-W-Øn-\p-≈ No-™ a-Øn-bmbn-cp-∂p hm-l-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂Xv. ss{U-h¿ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏´p. a¬kyw tdm-Uc - n-In¬ Nn-Xd - n°n-S∂p. CXn-\p ]n-∂mse I-Æq-cn-¬-\n∂v tIm-gnt°mt´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ a-cwIb‰nb tem-dnbpw A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´p. tdm-Un¬ NnX-dn°n-S-∂ a¬-ky-߃°p ap-I-fn¬ I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v \nb-{¥-Wwhn-´v ssh-Zyp-Xn-Øq-Wn¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp∂p. ssh-Zyp-Xn_-‘w h-nt—-Zn-°-s∏-´-Xn-\m-¬ Zpc-¥-sam-gn-hm-bn.

a-Ωm-°p-∂v H-cn-I-c-bn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ao≥-temdn

aÀ-±-\w; \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv G-gn-a-e- am-en-\y-kw-kvI-c-W ¹-mâv {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv A-\-[n-Ir-X-ambn B`c-Ww \-ã-s¸«p Ip-º-f: tIm-bn-∏m-Sn I-S-∏p-dØv ho-´n¬ A-Xn-{I-an®pI-b-dn \m-ew-K kw-Lw bp-h-Xn-sbbpw k-tlm-Z-cs\bpw a¿-±ns®∂p ]-cm-Xn. a¬-ky-sØm-gnem-fn ap-l-Ω-Zv lm-^n-kv (23), k-tlm-Z-cn ap-\o-j (20) F-∂n-

h¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn F-t´m-sS-bmWp kw-`-hw. kw-`-h-Øn¬ Ip-´≥, C-´p, {io-Pn-Øv, I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ H-cmƒ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc Ipº-f t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.-

]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn \n-hm-knIƒ-°v Zp-cn-Xw hn-X-bv-°p∂ Ggn-a-e \mhn-I A-°m-Z-an-bp-sS am-en-\y-kw-kvIcW πm‚ v {]h¿-Øn-°p∂-Xv a-en-\oI-c-W \n-b{¥W t_m¿-Un-s‚ A-\pa-Xn-bn√msX. t_m¿-Uv D-tZym-

Kÿ¿ ]cn-tim-[n-® ti-jw ]cm-Xn-°m-sc tc-Jm-aq-ew A-dnbn-®-Xm-Wv C°m-cyw. πm‚n¬-\n∂v am-en-\yw P-\hmk tI-{μ-Øn-se ]-dº - p-If - nepw In-Wd- p-If - n-ep-w H-gp-Ip-Ib - mWv. CtX-Øp-S¿-∂mWv Pn√m a-en-\oI-c-

am-\-`w-K-t¡kv {]-Xn A-d-Ìn Ip-º-f: a-e-∏p-d-Øv ho-´n¬ AXn-{I-an®pI-b-dn _-‘p-°-sf sI-´n-bn-´ ti-jw bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-® tI-knse {]-Xn-sb N-´-©m-en¬\n-∂v Ip-º-f t]men-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-e-∏p-dw ]-Sn-™m-sd X-d-bn-se A-–p¬ k-eo-an(30)s\-bm-Wv ]n-Sn-Iq-SnbXv. 2006em-Wv tI-kn-\m-kv-]Zam-b kw-`-hw. k-eo-an-s\ a-e∏p-dw t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-bn-cp∂p. F-∂m¬ Pm-ay-Øn-en-d-ßn ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. {ioI-WvT-]p-cw Xr°-S-ºn¬ an¬a- ae-tbmc U-b-dn-bpsS inem-ÿm-]-\w a{¥n Ip-º-f-b¬ a-W¬°-S-Øv sI kn tPmk-^v \n¿-h-ln-°p∂p tem-dn-bn¬ ss{U-h-dm-bn tPmensN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. c-l-kyhn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv F-kv.sF-bpw kw-L-hpw N-´-©m-en- c - ß - f - pw sXm-gn-epw {]-Zm- se Xm-a-k ÿ-e-Øp\n-∂v ]n2011¬ G-gp-e£ - w en-‰¿ ]m¬ A-hk {io-I-WvT-]p-cw: £o-c-I¿-j-I - p-∂ Ãm¿-´v A-∏v Sn-Iq-Sn-bXv. {]-Xn-sb a-e-∏p-d- p-\n-∂v C-d° - p- \w sN-øm-\p-XI ta-Je - s - b kw-c£ - n-°m≥ k¿- a-‰p kw-ÿm-\Ø - vT] - p-cØ - v Xp-S- tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. - n-cp-∂p. F-∂m¬ C- hn-t√-Pv {io-IW °m¿ k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂pw a-Xn sN-bvX - e - £ - w am-{X-am-bn Np- ßp-sa-∂v a-{¥n {]-Jym-]n-®p. sI £o-tcm¬-∏m-Z\ - Ø - n¬ kw-ÿm- ∂-Xv c-≠c - ≥ Fw.-]n. ap-Jy-{]-`m- Ø - n-¬ C- kp-[m-Ic \-sØ kz-bw-]c - ym-]X v- a - m-°p-sa- cp-ßn-. ]m¬ D¬-∏m-Z\ - n. - f - h - n¬ 30- i-Xa - m-\w h¿-[- j-Ww \-SØ ∂pw a-{¥n sI kn tPm-k^ - .v {io- °m-eb I-Æq¿, tIm-gn-t°m-Sv U-bd - n- ¿-jI - ¿-°v I-WvT] - p-cw Xr-°S- º - n¬ an¬-a- \-bp-≠m-bn. £o-cI - m-b hn-e D-d∏ - m-°m≥ km- Iƒ-°p-≈ `-£y-kp-c-£m Aw- s]-cn-tßmw: s]-cp-ºS-hv ]-≈n bp-sS a-e-tbm-c U-b-dn in-em- \ym-ba - {- Xw Pn-√m ]-©m-bØ - v tdm-Un-se I-S-bn¬\n-∂v I¿-j- m-bpw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. Ko-Im-c] ÿm-]\ - w \n¿-hl - n-°p-Ib - m-bn- [n-®X - k-cf - I¿ hym-Ph-fw ]n-Sn-IqSn. a-e- ≥ A-[y-£- {]-kn-U‚ v {]-^. sI F cp-∂p. an¬-a i-‡a - m-b k-lI - - a-{¥n sI ]n tam-l\ tbm-c- ta-J-e-bn¬ hym-Ph-fw DX h-ln-®p. bp-h k - w-cw- ` - I - ¿-°v ssI-am-dn.c-W {]-ÿm-\a - m-Wv. ]-tbm-Kn-®-Xn-s‚ ^-e-am-bn \mem-bn-c-tØm-fw d-_¿a-c-߃ D-W-ßn-bn-cp∂p. \m-eph¿-jtØm-f-am-bn a-e-tbm-c ta-J-ebn¬ hy-m-Ph-f hn¬-∏-\ Xp-SI-Æq¿: a¬-ky-hn¬-∏-\-°m-cn- I√-°S- b - n-se d-kn-bb - m-Wp I- sW∂pw sXm-gn-se-Sp-°m-\p-≈ ßn-bn´v. C-Ø-cw hym-]m-cn-Iƒsb a¿-±n-°p-Ibpw sXm-gn-ep-]- Æq¿ taJem sF. Pn. kp-tc-jv km- l - N cy- s am- c p- ° - W - s a- ∂ p- s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Wsa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏´p. I-c-W-߃ \-in-∏n-°p-Ibpw cm-Pv ]p-tcm-ln-Xn\p ]-cm-Xn am-Wv ]-cm-Xn-bn-ep-≈Xv. sNbv-X kw-`-h-Øn¬ Ip-‰-°m \¬-In-bXv. t\c-tØ Imk¿-tIm-Uv F- hym-Ph-f-Øn-s‚ kmw-]nƒ ti¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Snc-≠p s]¨-Ip-´n-I-fp-≈ X- kv.]n, B-`y-¥-c-a-{¥n, Un.Pn. J-cn-®p. I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂mBh-iy-s∏-´v sF.Pn-°p ]-cm s‚ Po-h-t\m-]m-[n X-I¿-Øh- ]n. F-∂n-h-¿-°v ]-cm-Xn \-¬-In- Wv C-hn-tS-°v h-fw F-Øn-°p∂-sX∂v I¿-j-I¿ ]-d-™p. Xn. Imk¿-tIm-Uv A-W¶ - q¿ sc t]m-en-kv kw-c-£n-°p-I-bm- bn-cp∂p.

£octa-J-e-bv-¡v k-lm-bw \Â-Ipw: a-{´n

I-S-bnÂ\n-¶v hym-Ph-fw ]n-Sn-IqSn

aÂ-ky-hnÂ-¸-\-¡m-cn¡p aÀ±\w: sF.Pn-¡v ]-cmXn

W \n-b{¥W t_m¿-Uv ]cntim-[\ - \-SØ - n-bX - v. πm‚n-te°p≈ ss]-∏p-Ifpw hm¬-hpIfpw s]m´n-sbm-gp-Ip-∂X - v 15 Znh-kØ - n\-Iw ]-cn-lc - n-°W - s - a∂v \mhn-I A-°mZ-an A-[n-Ir-Xtcm-Sv t_m¿-Uv \n¿-tZ-in®p.

I-Æq¿: c-t≠ ap-°m¬ ]-h≥ kz¿-Wm-`c-Ww b-m-{X-bv-°n-sS \-„-s∏-´p. B-bn-°-c ]q-h-fh∏v tXm-t´≥ lu-kn¬ B-jnJn-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-a-Øp¬ A-jv-en-b(10)bp-sS s\-t¢-kv B-Wv I-m-Wm-Xm-bXv. Xn-¶-fmgv-

N cm-hn-se ho-´n¬-\n∂v \-K-cØn-se h-kv-{Xm-e-b-Øn-te°v Ip-Spw-_-tØm-sS t]m-I-sh-bmWv kw-`hw. kn-‰n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-. I≠pIn-´p-∂h - ¿ 9746929189 \º-dn¬ _-‘s - ∏-SW - w.


{]mtZ-inIw

16 HtŒm_¿ 2013 _p[≥

\-K-cw s]-cp-¶mÄ Xn-c-¡n hoÀ-¸p-ap-«n

]cn-]mSn Io-gq¿: H-^≥-kv {_-tZ-gv-kv

e-°n-Ãm¿ ¢-∫p-I-fp-sS ao-‰v-˛2.00

Adnbn-¸pIÄ

Fw-t¹m-bv-saâv c-Pn-kv-t{S-j³, ]p-Xp-¡Â D-−m-bn-cn-¡p-¶-X-Ã Im-k¿-tIm-Uv : slm-kv-Zp¿-Kv Su¨ Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kvtN-©n-se 2014-˛16 h¿-j-ß-fnte-°p-≈ sk-e-Iv-Sv en-Ãp-Iƒ X-øm-dm-°p-∂-Xn-te-°m-bn Um‰m F≥-{Sn sh-cn-^n-t°-j≥ tPm-en-Iƒ ]q¿-Øo-I-cn-°p-∂Xn-\v 31 h-sc-bp-≈ Zn-h-k-ßfn¬ Im¿-Uv ]p-Xp-°¬, c-Pn-kvt{S-j≥, k¿-´n-^n-°-‰v tN¿°¬ F-∂o km-[m-c-W tPm-enIƒ D-≠m-bn-cn-°p-∂-X-√. Cu am-kw Fw-tπm-bv-sa‚ v c-Pn-kvt{S-j≥ ]p-Xp-t°-≠-h¿-°pw C∂-se Imk¿-tIm-Uv \-K-c-Øn-¬ A-\p-`-h-s∏-´ s]-cp-∂mƒ Xnc°v hn-Sp-X¬ k¿-´n-^n-°-‰v tN¿t°-≠-h¿-°pw \-hw-_¿ 30 hsc k-a-bw e-`n-°p-∂-Xm-sW∂v Fw-tπm-bv-sa‚ v Hm^nk¿ A-dn-bn-®p.

thm-«À ]-«n-I ]p-Xp-¡Â : \o-cn-£-I³ tbm-Kw hn-fn-¨p

Im-k¿-tIm-Uv : thm-´¿ ]-´n-I ]p-Xp-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥ \n-ban-® C-e-Iv-S-d¬ tdmƒ H-_vk¿-h¿ hn -sI _m-e-Ir-jvW≥ 21 \v Pn-√-bn¬ k-μ¿-i\w \-S-Øpw. 21 \v cm-hn-se 11\vv I-e-Iv -S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, cmjv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h-cp-sS tbm-K-Øn¬ H-_vk¿-h¿ kw-_-‘n-°pw. 12\vv Ie-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ tN-cp-∂ tbm-K-Øn¬ s]m-Xp-P-\-߃-°v thm-´¿ ]´n-I ]p-Xp-°¬ kw-_-‘n-®v H_v-k¿-h-sd t\-cn¬ I-≠v A-`n{]m-b-ß-fpw B-t£-]-ß-fpw A-dn-bn-°m-hp-∂-Xm-Wv. c-≠n\v H-_v-k¿-h¿ Pn-√-bn-se hn-h[ ÿ-e-ß-fn-epw t]m-fn-Mv tÃ-j-\p-I-fn-epw k-μ-¿-i-\w \-S-Øn kw-£n-]v-X thm-´¿ ]´n-I ]p-Xp-°¬ kw-_-‘n-® hn-i-I-e-\w \-S-Øpw. C-e-Iv-Sd¬ tdmƒ H-_v-k¿-h-dp-sS t^m¨: 9446404111

h-\n-Xm tIm¬-Ì-_nÄ Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£

Im-k¿-tIm-Uv: t]m-en-kv h-Ip∏n¬ sI. -F. -]n \m-emw _‰m-en-b≥ h-\n-Xm tIm¨-Ã_nƒ X-kv-Xn-I-bp-sS Xn-scs™-Sp-∏n-\v {]-kn-≤o-I-cn-® Np-cp-° ]-´n-I-bn-epƒ-s∏-´ apgp-h≥ D-tZym-Km¿-∞n-I-fp-sSbpw Im-bn-I £-a-Xm ]-co-£ H-Iv-tSm-_¿ 29 ap-X¬ \-hw-_¿ H-∂p h-sc-bp-≈ Xo-b-Xn-I-fn¬ hn-Zym-\-K¿ G-B¿ Iymw-]v t]m-en-kv {Ku-≠n-epw Im-k¿tIm-Uv Xm-fn-]-Sp-∏v ssa-Xm-\Øn-epw \-S-Øpw. Im-bn-I-£-a-Xm ]-co-£-bv°p-≈ A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰v 25 hsc e-`n-°m-Ø-h¿ Pn-√m ]n. F-kv. -kn Hm-^n-kp-am-bn _‘-s∏-S-Ww. A-Uv-an-j≥ Sn-°‰v lm-P-cm-°m-Ø D-tZym-Km¿∞n-I-sf Im-bn-I-£-a-Xm ]-co£-bv-°v ]-s¶-Sp-∏n-°p-∂-X-√.

A-[ym-]-I kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS tbm-Kw

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se AwKo-Ir-X A-[ym-]-I kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fp-sS-bpw Un. -C. H, F. -C. -H. am-cp-sS-bpw kwbp-‡ tbm-Kw \m-sf cm-hn-se 10. 30 \v Im-k¿-tIm-Uv Pn. -bp. -]n-. -F-kv A-s\-Iv-kv lmfn¬ tN-cp-sa-∂v Un. -Un. -C A-dn-bn-®p.

K-Ìv e-Iv-N-dp-sS H-gn-hv

Im-k¿-tIm-Uv : a-t©-iz-cw tKm-hn-μ-ss] sa-tΩm-dn-b¬ Kh. tIm-f-Pn¬ tIm-ta-gv-kv hn`m-K-Øn¬ H-gn-hp-≈ H-cp K-Ãv e-Iv-N-dp-sS \n-b-a-\-Øn-\p-≈ C‚¿-hyp 22 \v 11\vv tIm-f-Pv Hm^nkn¬ \-S-°pw. tIm-f-Pn-tb-‰v F-Pp-t°-j≥ U-]yq-´n U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm^nkn¬ t]-cv c-Pn-ÿ sN-bv-Xh¿-°v C‚¿-hyq-hn¬ kw_‘n°mw

Im-k¿-tIm-Uv: Xym-K-kv-a-c-WI-fp-am-bn I-S-∂p-h-∂ _-ens]-cp-∂mƒ B-tLm-jn-°m≥ \m-Spw \-K-c-hpw H-cp-ßn. s]-cp∂mƒ h-kv-{X-ß-fpw hn-`-h-ßfpw D-≠m-°m-\pw km-[-\-߃ hm-ßm-\p-am-bn h≥ Xn-c-°mWv C-∂-se \-K-c-Øn¬ A-\p`-h-s∏-´-Xv. cm-{Xn ssh-In-bpw I-S-I-tºm-f-߃ Xp-d-∂p-{]h¿-Øn-®p. sd-Un-sa-bv-Uv h-kv-{X-°-SI-fn-em-Wv G-sd Xn-c-°v A-\p`-h-s∏-´-Xv. ^m≥-kn km-[-\ß-fpw sN-cn-∏pw hm-ßm-\pw h≥ Xn-c-°m-bn-cp-∂p. h-gn-tbm-c-Øv Ip-d-™ hn-e°v km-[-\-߃ e-`y-am-b-Xn\m¬ km-[m-c-W-°m¿ Iq-Sp-Xem-bpw ^p-Sv-]m-Øn-s\-bm-Wv B-{i-bn-®-Xv. ]-gw, ]-®-°-dn am¿-°-‰p-Ifn-epw h≥ Xn-c-°m-bn-cp-∂p. Cd-®n, ao≥ am¿-°-‰p-I-fn-epw \√ Xn-c-°v A-\p-`-h-s∏-´p.

Im-kÀ-tIm-Uv-þ-Im-ª-§m-Sv dq-«n bm{Xmt¢iw cq£w

_ÊpIÄ¡v tÌm¸nÃm¯Xv ZpcnXamhp¶p Im-k¿-tIm-Uv: tZ-io-b-]m-Xbn¬ Im-k¿-tIm-Uv-˛ Im-™ßm-Sv dq-´n¬ bm-{Xm-t¢-iw cq£w. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bpƒs∏-sS \n-c-h-[n _-kp-Iƒ \ntXy-\ k¿-ho-kv \-S-Øp-∂ps≠-¶n-epw P-t\m-]-Im-c-{]-Z-amIp-∂n-√. {]-[m-\ kv-t‰m-∏p-I-fn¬ am{Xw \n¿-Øn _- p-Iƒ I-S-∂pt]m-Ip-∂-Xv a-‰n-S-ß-fn-se bm{X-°m-sc Zp-cn-X-Øn-em-°p-∂p. Zn-h-tk-\ 39 k¿-ho-kv \-S-Øp∂ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn Su¨ Sp Su¨ _-kn-\v sN¿-°-f-°pw Im-™-ßm-Sn-\p-an-S-bn¬ \m-ev kv-t‰m-∏v am-{X-am-Wp-≈-Xv. en-an‰-Uv kv-t‰m-∏v _-kn-s‚ 23 k¿ho-kpw C-Xp-h-gn-bp-≠v. Hm¿-Un-

\-dn _-km-I-s´ ]p-e¿-s® 5.30\v \o-te-iz-c-Øp-\n-∂v h-cp∂ H-sc-Æw-am-{X-am-Wv. en-an-‰Uv kv-t‰m-∏v, Su¨ Sp Su¨ _kp-I-fn¬ t]m-Im-sa-∂p-h®m¬ Hm-t´m-dn-£ ]n-Sn-®v sXm-´Sp-Ø kv-t‰m-∏n-se-Ø-Ww. _kn¬ I-b-dn-bm-tem C-d-tß-≠ ÿ-e-Øv kv-t‰m-∏n-√m-Ø-Xn\m¬ \n¿-Øp-∂n-S-Øn-d-ßn ho≠pw dn-£-sb B-{i-bn-t°-≠ A-h-ÿ-bm-Wv. C-Xv km-[m-c-W-°m¿-°v I\-Ø km-º-Øn-I _m-[y-X-bp≠m-°p-∂p. hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv G-‰-hp-a-[n-Iw Zp-cn-X-a-\p-`-hn°p-∂-Xv. _-kp-I-fn¬ Ir-Xy-ka-b-Øv kv-Iq-fn-se-Øm≥ I-gnbm-Ø-Xn-\m¬ Hm-t´m-dn-£-I-

sf-tbm a-‰v hm-l-\-ß-sf-tbm B-{i-bn-t°-≠n-h-cp-∂p. bm-{X°m¿-°v D-]-Im-c-{]-Z-am-b k-ab-Øv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bpsS Hm¿-Un-\-dn _-kp-I-sfm∂pw C-Xp-h-gn k¿-ho-kv \-SØp-∂n-√. C-Xv hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw Po-h-\-°m-¿-°pw G-sd _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂p. tZ-io-b-]m-X-bn¬ kz-Im-cy_-kp-I-fp-sS F-Æw ]-c-an-X-amWv. D-≈-h-bm-I-s´ en-an-‰-Uv tÃm-∏pw ^m-Ãv ]m-k-©-dp-amWv. ssh-In-´m-bm¬ a-Wn-°q-dpIƒ Im-Øp-\n-∂m-em-Wv _-kv In-´p-∂-Xv. ]-c-ip-dmw, F-‹q¿ Xp-S-ßn-b s{S-bn-\p-I-fn¬ Im™-ßm-sS-Øp-∂-h¿-°v ho-´nse-Øm≥ h-f-sc-t\-cw Im-Øp-

t^-kv-_p-¡v Iq-«m-bv-a-bneqsS \nÀ-[\ Ip-Spw-_-¯n-\v ho-sSm-cp-§n

Im-k¿-tIm-Uv: -"Im-t{km-´m¿am-{Xw-' t^-kv-_p-°v Iq-´m-bv-abp-sS Io-gn¬ \o-te-iz-cw ssX°-S-∏p-d-sØ \n¿-≤-\ Ip-Spw_-Øn-\m-bn \n¿-Ωn-® ho-Sn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w \m-sf \-S-°psa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ ]-{X-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. Imk¿-tIm-Uv Pn-√-°m-cp-sS t^kv-_p-°v Iq-´m-bv-a-bm-b Imt{km-´m¿-am-{Xw {Kq-∏n-s‚ Iogn¬ cq-]w-sIm-≠ Im-t{km-´m¿Nm-cn-‰n-^-≠v (sI.-kn.-F-^.v) {]-h¿-Ø-I-cp-sS {i-a-^-e-ambm-Wv ho-sSm-cp-ßn-b-Xv. \m-´n-epw hn-tZ-i cm-{„-ßfn-ep-am-bp-≈ 400 Hm-fw Aw-K߃ kz-cq-]n-® F-´v e-£tØm-fw cq-] sN-e-h-gn-®m-Wv ho-Sv \n¿-Ωn-®-Xv. sI.-kn.-F-^.v t\-c-sØ F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X¿ Dƒ-∏-sS \n-ch-[n t]¿-°v k-lm-bw \¬-Inbn-cp-∂p.-\m-sf D-®-bv-°v 12\v

\o-te-iz-cw ssX-°-S-∏p-d-sØ \n¿-[-\ Ip-Spw-_-Øn-\m-bn \n¿-an-® hoSv ssX-°-S-∏p-d-Øv \-S-°p-∂ N-S- [y-£-X-h-ln-°pw. ßn¬ -Zm¿ A¬-\q-dn- -s‚ XmsI.-kn.-F-^v. {]-h¿-Ø-It°m¬-Zm-\w sI Ip-™n-cm- cp-sS kw-K-aw ]-≈n-°-c-bn¬ \a≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln- S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\°pw. Pn-√m I-e-Œ¿ ]n F-kv ap- Øn¬ P-em¬-Xm-b¬, sI Fw l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN- \u-jp, sI F-®v Pm-^¿, A-Ivøpw. `-£y-[m-\y In-‰v F≥ F _¿ A-en, km-enw lp-ssk≥, s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.-F. hn-X- km-Zn-Jv, ap-\o¿ D-dp-an, lm-cn-kv c-Ww sN-øpw. sI.-kn.-F-^.v D- ap-l-Ω-Zv, B-cn-^v ]m-W-ew kw]-tZ-„m-hv b-lv-b X-f-¶-c A- _-‘n-®p.-

Jm-kn-bm-bn {]-^. sI B-en-¡p-«n ap-kv-eymÀ 18\v Np-a-X-e-tbÂ-¡p-w

Im-k¿-tIm-Uv: kw-bp-‡ P-am- kn-U-‚ v sN¿-°-fw A-_v-Zp-√ A-Øv Jm-kn-bm-bn {]-^. sI A-[y-£-X h-ln-°pw. Sn C AB-en-°p-´n ap-kv-eym¿ 18\v Np-a- _v-Zp-√, ]n-W-tßm-Sv A-_q-_X-e-tb¬-°p-sa-∂v kw-bp-‡ °¿ ap-kv-eym¿, tIm-gn-t°m-Sv hP-am-A-Øv `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿- en-b Jm-kn k-øn-Zv P-a-ep-ss√Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn- en X-߃, k-a-kv-X tI-c-f C®p. 18\v ssh-In-´v \m-en-\v X-f- kv-emw-a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿¶-c am-en-Iv Zo-\m¿ h-en-b Pp-am- Uv {]-kn-U-‚ v ]n -sI ]n AA-Øv ]-≈n ]-cn-k-c-Øv \-S- _v-Zp¬ k-emw au-e-hn, Jm-kn °p-∂ ÿm-\m-tcm-l-W N-S-ßv Xzm-J A-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿, Jmk-a-kv-X {]-kn-U-‚ v B-\-°-c kn k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv Pn-^v-cn apkn tIm-b-°p-´n ap-kv-eym¿ D-Zv- Øp-t°m-b X-߃, k-øn-Zv sI Lm-S-\w sN-øpw. ]m-W-°m-Sv F-kv B-‰-t°m-b X-߃ Ipk-øn-Zv d-jo-Z-en in-lm-_v X- tºm¬, k-øn-Zv ssk-\p¬ B߃ Jm-kn-°v X-e-∏m-h-Wn-bn- _n-Zo≥ X-߃ Ip-∂p-ss¶, JmIm-™-ßm-Sv: slm-kv-Zp¿-Kv D- °pw. kw-bp-‡ P-am-A-Øv {]- kn C sI a-l-aq-Zv ap-kv-eym¿, ]-Pn-√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h kzm-K-Xw kw-Lw Hm-^nkpw ^≠v ti-J-c D-Zv-Lm-S-\-hpw C N{μ-ti-J-c≥ Fw.-F¬.-F. \n¿h-ln-®p. \-hw-_¿ A-h-km-\ - ¿ sI-b¿ sk‚¿ kp-≈yhm-cw Im-™-ßm-Sv Pn.-F-^v.-F- kp-≈y: kp¬-Øm≥ tKmƒ-Un-s‚ I-Ãa - B-tcm-Ky- a-{¥n bp Sn Jm-Z¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. ®v.-F-kv a-c-°m-∏v I-S-∏p-d-sØ bn¬ I¿-Wm-SI - ow, tKmƒ-Uv A-Uzm≥-kv kvI - ow, hn¬-]\ - mkv-Iq-fn¬ h-®m-Wv I-tem¬-k- tKmƒ-Uv ]¿-t®-kv kvI hw \-S-°p-∂-Xv. \o-te-iz-cw \- \-¥c tk-h\ - w F-∂n-hb - m-Wv kp¬-Øm≥ sI-bd - n¬ e-`y-am-b tk-hK-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ hn \-ßs - f-∂v Fw. U - n. Sn F - w A-–p¿ d-Du-^v D-ZvL - m-S\ - N-Sß - n¬ Ku-cn A-[y-£-X h-ln-®p. - Ω - Z- v lm-Pn, tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv Sn cm-a-N-{μ≥ ]p-©m-hn B-Zy sN-b¿-am≥ Sn Fw- Ip-™l - n. Sn Fw A-–p¿ d-Du^-≠v Fw.-F¬.-F-°v ssI-am- Fw jm-ln-Zv, kp¬-Øm≥ tKmƒ-Uv Fw. U - n-®p. dn. Im-™-ßm-Sv \-K-c-k-`m ^v kw-_‘ ssh-kv sN-b¿-am≥ {]-`m-I-c≥ hm-gp-t∂m-d-Sn, ]n Ip-™n-Ir-jvW≥, ]n ]n I-cp-Wm-I-c≥, F.C.-H Fw k-Zm-\-μ≥, ]n.-Sn.-F {]-kn-U-≠v sI {]-ho¨ Ipam¿, {]-Zo-]≥ a-c-°m-∏v, sl-Uvam-ÿ sI hn k-Xy-\m-Y≥ kwkm-cn-®p.Xr-°-cn-∏q¿: am-S-°m¬-Xq-°w-]m-ew X-I¿-∂p-ho-W kw-`-h-Ønse A-t\z-jW - dn-t]m¿-´v ]p-dØ - p-hn-Sm≥ hy-hk - m-b, d-h\ - yq h-Ip∏p-If - n¬ k-Ω¿-±w-sN-ep-Øm≥ bp-.U - n.-F^ - .v t\-Xr-Xzw X-øm-dm-I- y-s∏-´p. ]m-ew Xhn-Zym-\-K¿:bp-hm-hn-s\ ss_- W-sa-∂v sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. B-hi °v X-S-™v a¿-±n-®-Xm-bn ]-cm- I¿-®-bv-°v D-Ø-c-hm-Zn-I-fm-b-h-sc in-£n-°-W-sa-∂pw X-I¿-∂ - n-\v ]-Ic - w ]p-Xn-b ]m-ew \n¿-Ωn-°p-sa-∂ {]-Jym-]\ - w \-SXn. I-√-°-´-bn-se kp¬-Øm≥ ]m-eØ - s - a-∂pw A-t±-lw B-hi - y-s∏-´p. kn.-]n.-Fw h-en-b] - d - lp-ssk-\m-Wv (19) a¿-±-ta-‰-Xv. ∏n-em-°W kw-`-h-Øn¬ I-√-°-´-bn-se ºv ku-Øv tem-°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ X-I¿-∂ ]m-e- D-ZvL - m-S\ - w sNA-\o-jv, A-tim-I≥, k-®n≥ Øn-\v k-ao-]w kw-LS- n-∏n-® {]-Xn-tj-[ Iq-´m-bva - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI ]n _m-e≥ A-[y-£X - h - l - n-®p. sI F-∂n-h¿-s°-Xn-sc t]m-en-kv øp-Ib hn A-ºp, ]n hn Ip-™n-Ir-jvW - ≥, hn {io-[c - ≥, kw-km-cn-®p. tI-sk-Sp-Øp.-

Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Jm-kn kn F-®v A-_v-Zp-√ ap-kveym¿, sI F-kv kp-sse-am≥ lm-Pn, kn-Uv-tIm sN-b¿-am≥ kn Sn A-l-Ω-Z-en, F≥ F s\√n-°p-∂v Fw. -F¬. -F, ]n _n A-_v-Zp¬ d-km-Jv Fw. F¬. -F, bp- Fw A-_v-Zp¬ dlv-am≥ ap-kv-eym¿ Xp-S-ßn-bh¿ kw-_-‘n-°pw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sN¿-°-fw A-_v-Zp-√, F≥ F A-_q-_-°¿, ]q-\ A-_v-Zp¿ dlv-am≥ lm-Pn, sI-_n ap-l-Ω-ZvIp-™n, sI a-l-aq-Zv lm-Pn I-Sh-Øv, kp-sse-am≥ lm-Pn _mt¶m-Sv kw-_-‘n-®p.

\n¬-°p-I-tbm a-‰v hm-l-\߃ hm-S-I-°v hn-fn-°p-I-tbm th-Ww. am-hp-¶m-en-\pw s]-cn-b°pw s]-cn-b-°pw s]m-bn-\m-®n°pw C-S-bn-ep-≈ Xm-a-k-°m-cmWv Iq-Sp-X¬ Zp-cn-X-a-\p-`-hn-°p∂-Xv. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bp-sS I-W-°p-{]-Im-c-ap-≈ _-kpIƒ Ir-Xy-am-bn k¿-ho-kv \-SØm-Øpw bm-{Xm-t¢-iw cq-£am-Im≥ Im-c-W-am-bn-´p-≠v. IqSp-X¬ Hm¿-Un-\-dn _-kp-Iƒ A-\p-h-Zn-®v tZ-io-b-]m-X-bn¬ Im-k¿-tIm-Uv-˛ Im-™-ßm-Sv dq-´n-se bm-{Xm-t¢-iw ]-cn-l-cn°m≥ A-[n-Ir-X¿ X-øm-dm-IW-sa-∂v bm-{X-°m¿ B-h-iys∏-´p.

kannur/ksd

3

\o-c-bnÂ\n-¶p aq-ey-hÀ-[n-X DÂ-¸-¶-§Ä; {]-Xym-i ]-IÀ-¶v bp-h-im-kv-{X-Ú³ \o-te-iz-cw: \o-c-bn¬ \n-∂v ]¬-s∏m-Sn ap-X¬ anTm-bn h-sc D-≠m-°p-hm-\p-≈ ]p-Ø≥ kmt¶-Xn-I hn-Zy-bp-am-bn \o-te-izcw I-Sn-™n-aq-e-bn-se {]m-tZ-inI Im¿-jn-I im-kv-{X-⁄≥ ]n hn Zn-hm-I-c≥ {i-t≤-b-\m-Ip∂p. I-≈v sN-Øv sXm-gn-en-eqsS t\-Sn-sb-Sp-Ø A-\p-`-h⁄m-\w ssI-ap-Xe - m-°n-bm-Wv Zn-hm-Ic - s - ‚ I-≠p-]n-Sn-Øw. \oc ti-J-cn-°p-∂-Xn-ep-≈ hy-Xykv-X co-Xn-bm-Wv C-Xn-\m-bn Znhm-I-c≥ A-h-ew-_n-°p-∂-Xv. sX-ßn¬ \n-∂pw ss]-∏v h-gn Xm-sg F-Øn-°p-∂ \o-c sF-kv \n-d® - ]m-{X-Øn-\I - Ø - v sh-°p∂ Pm-dn-te-°v \n-d-°p-I-bm-Wv B-Zyw sN-øp-∂-Xv. C-ß-s\ tiJ-cn-®m¬ \n-c-bn¬ bm-sXm-cp cm-k-{]-h¿-Ø-\-hpw \-S-°n-s√∂pw A-Xp-sIm-≠p X-s∂ B¬-°-tlm-fn-s‚ Aw-iw H-

k-t½-f-\w \m-sf Im-k¿-tIm-Uv-: D-Ø-c-a-e-_m¿ Xo-ø k-ap-Zm-b t£-{X-kw-c£-W k-an-Xn-bp-sS Z-i-hm¿-jnIm-tLm-j-hpw slm-kv-Zp¿-Kvta-J-e k-tΩ-f-\-hpw \m-sf ]me-°p-∂n¬ \-S-°p-sa-∂v- kwLm-S-I k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. cm-hn-se H-º-Xn-\v ]m-e°p-∂v- Aw-_n-I Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ ap≥ tI-{μ-a-{¥n P-\m¿-±\ ]q-Pm-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. D-Ø-c-a-e-_m¿ Xo-ø k-ap-Zm-b t£-{X-kw-c-£-W k-an-Xn {]kn-U-≠v- cm-P≥ s]-cn-b A-[y£-X h-ln-°pw. sI Ip-™n-cma≥ Fw.-F¬.-F ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. a-e-_m¿ tZ-hkzw t_m¿-Uv- sN-b¿-am≥ sI F N-{μ≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw. ap≥ t]m-≠n-t®-cn U-]yq´n kv-]o-°¿ ]n sI k-Xym-\μ≥, tUm. B¿ kn I-cn-∏-Øv-, Ip-™n-°-Æ≥ B-b¿-Øm¿ kw-_-‘n-°pw.hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI \m-cm-b-W≥ sIm-f-Øq¿, N-{μ-ti-J-c Im-c-W-h¿, kn F®v- \m-cm-b-W≥, sIm-∏¬ {]-`mI-c≥, sI hn c-a-W≥, Sn IÆ≥ kw-_-‘n-®p.-

G-cn-bm I-½n-än Xp-S-§n-b Nn«n kw-Øm-\ sk-{I-«-dn C-S-s]-«v \n-À-¯n \o-te-iz-cw: kn.-]n.-F-Ωn-\v ]p-Xn-b Hm-^n-kv \n¿-Ωn-°p-∂-Xn-\v \o-te-iz-cw G-cn-b-bn¬ aq-∂-c e-£-Øn-s‚ aq-∂p-Nn´nIƒho-Xw Xp-S-ßn-b-Xn-s\ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn C-S-s]-´v \n¿-Øn-sh-∏n-®p. Ip-dn-bp-sS B-Zy c-≠p X-h-W ]-Ww ]m¿-´n-°v th-≠n kz-cq-]n-°m\m-Wv Xo-cp-am-\n-®-Xv. I-gn-™ B-gv-N Pn-√-bn-se-Øn-b ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ Nn´n\n¿Øm≥ G-cn-bm I-Ωn-‰n-Iƒ-°v \n¿-t±-iw \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. Nn´n-bpsS B-Zy-X-h-W-sØ hn-fn ]q¿-Øn-bm-bn-cp-∂p. ]m¿-´n tª-Uv I-º-\n-bp-sS \n-e-hm-c-Øn-te-°v A-[-]-Xn-°-cp-sX∂m-Wv ]n-W-dm-bn ]-d-™-Xv. ]p-Xn-b Xo-cp-am-\-tØm-sS Nn´nhn-fn®-h-cn¬ \n-∂pw ]-Ww F-ß-s\ ]n-Sn-°p-sa-∂ B-i-¶-bn-em-Wv G-cn-bm t\-Xr-Xzw.

Im-th-cn XoÀ-°-kv-\m-\w \msf

Ipº-f: ap-Pw-Km-hv {io-]m¿-∞ kmc-Yn Ir-jv-W-t£-{X-Øn¬ \msf Im-th-cn Xo¿-∞-kv-\m-\w \-S-°pw. \m-sf cm-hn-se \m-en-\v hm-Zy-taf-ß-tfm-sS ta¬-im-¥n t£{X-Øn-\v ap-ºm-sK-bp-≈ Ip-f-Øn¬ \n-∂v Xo¿-∞w t£-{X-Ønte-°v sIm-≠v h-∂ tZh-\v A-`n-tj-Iw sN-øp-∂-tXm-sS Xo¿-∞kv-\m-\w B-cw-`n-°pw. D-®-b-°v 12.30\v a-lm-]q-P {]-km-Z-tØm-sS ]-cn-]m-Sn-Iƒ k-am]n-°pw.

´pw X-s∂ D-≠m-In-s√-∂pw Znhm-Ic - ≥ ]-db - p-∂p.]¬-s∏m-Sn, \o-c tSm-Wn-°v, \o-cm-ar-Xw, \o-c-Pmw, anTm-bnIƒ, \o-c sF-kv-{Iow, \o-c SqØv t]-Ãv F-∂n-ß-s\ G-tgmfw D¬-∏-∂-߃ Zn-hm-I-c≥ \n¿-Ωn-®n-´p-≠v. \-h-Pm-X in-ip°ƒ-°pw A-Ω-am¿-°pw, {]-kh-c-£m Hu-j-[-am-bpw \o-cm-arX-hpw \o-c tSm-Wn-°pw D-]-tbmKn-°m-sa-∂v C-t±-lw ]-d-bp-∂p. tI-c-I¿-j-I¿-°v G-sd {]-Xo£ \¬-Ip-∂p Cu I-≠p-]n-SpØw. am-{X-a-√, h≥ sXm-gn¬ kw-cw-`-Øn-te-°pw C-Xp h-gn Xp-d° - pw.

aÀ-±-\-ta-äp D-∏-f: sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ tdm-Un-se sam-ss_¬ t^m¨ I-S D-S-a \-bm-_-km¿ A-ºm-dnse J-eo-en-se (22) a¿-±-\-ta-‰

]-cn-°p-It- fm-sS Ip-ºf - k-lI - c-Wm-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

A-\p-c-Rv-P-\NÀ-¨ ]-cm-P-b-s¸-«p Im-™-ßm-Sv: aq-Øq-dv ]n≥tIm¿-∏n-se sk-Iyq-cn-‰n sXm-gnem-fn-I-sf ]n-cn-®p-hn-´ kw-`-hhp-am-bn _-‘s - ∏-´v Im-k¿-tImUv te-_¿ Hm-^n-k¿ hn-fn-®p tN¿-Ø A-\p-c-⁄-\ N¿-® Xocp-am-\-am-Im-sX ]n-cn-™p. Pn√m te-_¿ Hm-^nk¿ t_-_n Im-kv-t{Sm-bp-sS km-∂n-≤yØn¬ \-S-∂ N¿-®-bn¬ am-t\Pv-sa‚n-s\ {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v P\-d¬ am-t\-P¿ Ir-jvW - I - p-am¿, F.-sF.-Sn.-bp.-kn. t\-Xm-°-fmb ]n hn-Pb - I - p-am¿, F Zm-tam-Zc≥, sI hn-N-{μ≥, sI hn Ip™-ºp, ]n c-ho-{μ≥ kw-_‘ - n®p.

Npcp¡¯nÂ

tkm-fn-Um-cn-‰n-bpw tZ-in-b]m-X- kw-c-£-W k-an-Xn-bpw tN¿-∂v cm-{„-]-Xn-°v k-a¿-∏n-°p-∂ H-∏v ti-J-c-W-Øns‚ D-Zv-Lm-S-\w -hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Pn-√m {]-kn-U‚ v sI A-l-Ω-Zv i-co-^v \n¿-h-ln-°p-∂p

H-¸v ti-J-c-Ww \S¯n Im-k¿-tIm-Uv: _n.-H.-Sn H-gn-hm-°n ap-∏-Xv ao-‰-dn¬ \m-ep-h-cnbm-bn tZ-in-b ]m-X \n¿-Ωn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´ v-tkm-fn-Umcn-‰n-bpw tZ-in-b ]m-X-kw-c-£-W k-an-Xn-bpw tN¿-∂v cm-{„-]Xn-°v k-Ω¿-∏n-°p-∂ Pn-√m-X-e H-∏v ti-J-c-W D-Zv-Lm-S-\w tI-c-f-hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Pn-√m {]-knU‚ v sI A-l-Ω-Zv i-co-^v \n¿-Δ-ln-®p. tkm-fn-Um-cn-‰n Pn-√m{]-kn-U‚ v A-–p¬-Jm-Z¿ N-´-©m¬ A-≤y-£-X h-ln-®p. \m-c-m-b-W≥, sam-bv-Xo≥ Ip-™n lm-Pn, i-co-^v, B-cn-^v A–p-√, F≥ Fw dn-bm-kv t\-Xr-Xzw \¬-In.-

_-en-s]-cp-¶mÄ Xym-Kk-aÀ-¸-W-¯n-\v {]-tNm-Z-\-am-hWw: F-kv.ssh.F-kv.

Im-k¿-tIm-Uv: hn-ip-≤ a-°-bn-se hn-iz-ap-kv-enw a-lm-kw-K-aØn-\v sF-Iy-Zm¿-Vy-hp-am-bn I-S-∂p h-∂ _-en-s]-cp-∂mƒ A-cp-Xm-bv-a-Iƒ-s°-Xn-sc-bp-≈ sN-dp-Øp-\n¬-]n-\pw Xym-K k-a¿-∏-W-Øn-\pw {]-tNm-Z-\-am-I-W-sa-∂v F-kv. -ssh. -Fkv Pn-√m {]-kn-U‚ v ]-≈-t¶m-Sv A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ a-Z-\n, P-\d¬ sk-{I-´-dn kp-sse-am≥ I-cn-sh-≈q¿ F-∂n-h¿ Cu-Zv ktμ-i-Øn¬ ]-d-™p.

Im-´-]p-cw {]-t_m-[-\ cw-K-¯p\n-¶v am-dn \nÂ-¡-W-sa-¶v

Im-k¿-tIm-Uv:\-tc-{μ-tam-Un-sb A-\q-Iq-en-®v kw-km-cn-® Im-¥-]p-cw A-_p-_-°¿ ap-kv-eym¿ a-X-{]-t_m-[-\ cw-K-Øp\n-∂v am-dn \n¬-°-W-sa-∂v F-kv.-sI.-F-kv.-F-^v. Pn-√ {]-knU-‚ v Xm-Pp-±o≥ Zm-cn-an ]-S-∂, P-\-d¬ sk-{I-´-dn d-jo-Zv s_fn-©w F-∂n-h¿ B-h-iy-s∏-´p.

aÀ-±-\-ta-äv B-ip]-{Xn-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: a¿-±-\-ta-‰ bp-hm-hn-t\-bpw _-‘p-hm-b bp-hXn-tb-bpw P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. tIm-bn-∏mSn ^n-j-do-kv tIm-f-\n-bn-se A-tP-jv (26), _-‘p kv-an-X (19) F-∂n-h¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. C-∂-se tIm-bn-∏m-Sn I-S-∏p-dØv h-®v H-cp kw-Lw A-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-∂m-Wv ]-cmXn.-

Ip-Å-³ ]-ip-¡-sf ssl-Pm-¡v sN-¿m³ kw-L-]-cn-hm-cw s]¿-f: Im-k¿-tIm-U≥ Ip≈≥ ]-ip-°-tf-bpw kw-L-]-cnhm-cw ssl-Pm-°v sN-øp-∂p. hw-i-\m-iw t\-cn-Sp-∂ Im-k¿tIm-U≥ Ip-≈≥ ]-ip-°-fp-sS kw-c-£-Ww G-s‰-Sp-Øm-Wv kw-L-]-cn-hm-cw ]p-Xn-b k-a-c {]-Jym-]-\w Xp-S-ßn-b-Xv. \m-S≥ ]-ip-°ƒ F-∂ hymtP-\-bm-Wv Ip-≈≥ ]-ip-°-fpsS {]-Nm-c-W-hp-am-bn cw-K-Øph-∂-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn 11 Im-k¿-tIm-U≥ ]-ip-°-sf Xncp-h-\-¥-]p-cw {io-]-fl-\m-` kzm-an-t£-{X-Øn¬ \-S-bn-cpØpw. \m-S≥ ]-ip-]-cn-]m-e-\ k-tμ-i-sa-∂ kw-L-]-cn-hm¿ A-P-≠-bn≥ Io-gn¬ a-t©-izcw a-fi-e-Øn-se s]¿-f _-P-

Ip-Uv-ep-hn¬ \n-∂v Ip-≈≥ ]ip-°-sf-bpw h-ln-®p-≈ bm-{X I-gn-™ Zn-h-kw Xn-cp-h-\-¥-]pc-tØ-°v ]p-d-s∏-´p. Cu bm-{Xbv-°v Ip-º-f-°v k-ao-]-sØ A\-¥-]p-cw ]-fl-\m-`-kzm-an t£{X-Øn¬ kzo-I-c-Ww \¬-In. {_-m-“-W-Øn-se l-hy-Iv hn-`mK-Øn-s‚ B-flo-bm-Nm-cy-\m-b cm-L-th-{μ-`m-c-Xn kzm-an-I-fmWv Ip-≈≥ ]-ip-°-sf X-eÿm-\-sØ ]-fl-\m-` kzm-an t£-{X-Øn¬ \-S-bn-cp-Øp-∂Xv. hn-iz-ln-μp-]-cn-j-Øv t\-Xmhv c-ho-i X-{¥n-b-S-°-ap-≈-h-cpsS A-\p-{K-lm-in-ip-°-tfm-sSbm-Wv tKm-bm-{X \-S-Øp-∂-Xv. tKm-bm-{X-°v Im-k¿-tIm-s´ hnhn-[ t£-{X-߃ tI-{μo-I-cn-®v

I-Ì-a-À sI-bÀ Xp-d-¶p

am-S-¡m Xq-¡p-]m-ew X-IÀ-¨: A-t\z-j-W dn-t]mÀ-«v ]p-d-¯p-hn-S-Wwþ Fw.-FÂ.-F.

tI-sk-Sp-¯p

kp¬-Øm≥ tKmƒ-Un-s‚ I-Ã-a¿ sI-b¿ sk‚¿ kp-≈y-bn¬ I¿-Wm-S-I B-tcm-Ky- a-{¥n bp Sn Jm-Z¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

kzo-I-c-Ww \¬-In. tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp-∏v B-k-∂-am-b-tXm-sS ln-μp-Xzi-‡n-I-fpw kw-L-]-cn-hm-c-ßfpw Im-k¿-tIm-´pw Z-£n-W I¿Wm-S-I-bn-epw h¿-Ko-b {[p-ho-Ic-W-Øn-\v _-lp-ap-J A-P-≠Iƒ ]p-d-Øn-d-°p-∂p-≠v. hn-izm-kn-I-fp-sS C-S-bn¬ \n¿-t±m-j-sa-∂v tXm-∂p-∂ ]pXp-]p-Ø≥ ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv CXn-\v th-≠n kw-L-]-cn-hm-c _p-≤n-tI-{μ-߃ B-kq-{XWw sN-øp-∂-Xv. C-Xn-se H-cn\w-am-{X-am-Wv Im-k¿-tIm-U≥ Ip-≈≥ ]-ip-°-sf-bpw h-ln-®psIm-≠p-≈ tKm bm-{X-Iƒ. F≥-tUm-kƒ-^m≥ C-c-Iƒ°v ]-©-K-hy Nn-In¬-k-bm-Wv

D-Ø-a-sa-∂ {]-Nm-c-W-hp-am-bn I¿-Wm-S-I-bn-se {_m-“-W aTm-[n-]-Xn Im-k¿-tIm-s´ s]cn-b-bn¬ H-cp sa-Un-°¬ Iym-w]v \-S-Øn-b-Xv hn-hm-Z-am-bn-cp∂p. F-∂m¬ ]-©-K-hy a-cp-∂v im-kv-{Xo-b-a-s√-∂v Im-Wn-®v sF. -Fw. -F A-S-°-ap-≈ kwL-S-\-Iƒ cw-K-Øp-h-∂-tXmsS kzm-an-bpw kw-L-hpw CXn¬ ]n-¥n-cn-bp-I-bm-bn-cp-∂p. B-tcm-Ky-h-Ip-∏v a-{¥n hn F-kv in-h-Ip-am-dpw I¿-Wm-S-I kzm-anbp-sS ]-©-K-hy Nn-In¬-k-bv°v A-\p-a-Xn \n-tj-[n-®n-cp-∂p. A-Xn-\n-sS-bm-Wv Ip-≈≥ ]-ip°-sf-∂ ]p-Xn-b \-º-dp-am-bn kw-L-]-cn-hm¿ cw-K-Øp-h-∂Xv.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-17

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-17