Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

I-S-em-{Ia-Ww cq£w; ]p-Xn-b-§m-Sn-bn ho-Sp-IÄ X-I-À¶p

hntij§Ä

kwØm\ t]menkv ^pSv-t_mÄ ss^-\Â C¶v IÆq¿: kwÿm\ t]menkv ^pSv-t_mƒ Sq¿Wsa‚ns‚ ss^\¬ C∂p sshIo´v \men\p I-Æq¿ ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ \S°pw. IÆq¿ Pn√m t]menkv Sow C¥y≥ dnk¿hv _‰menb\pambn G‰pap´pw. C∂se \S-∂ H∂mw sk-anbn¬ Pn√m t]menkv Sow sI.F.]n-. c≠mw _-‰m-enbs\ c≠ns\-Xntc aq∂p tKmfpIƒ°v ]cmPbs∏Sp Øn. c≠mw sk-an-bn¬ C¥y≥ dnk¿hv _‰menb≥ ssS t{_°-dn-¬ amßm´p]-dºv sI.F.]n-. \memw _-‰m-en-bs\ 4-˛2\v tXm¬-∏n®p. C∂p sshIo´v kam]\ ]cn]mSnbn¬ sF.Pn. kptcjv cmPv ]ptcmlnXv kΩm\Zm\w \n¿hln°pw. Pn√m t]menkns‚ ]gbIme ^pSvt- _mƒ Xmcßsf NSßn¬ BZcn°pw.

hm-l-\m]-I-S acWw: B-{in-XÀ-¡v 15 e£w \Â-Im³ hn[n hn-Zym-\K¿:Po-∏v X-´n-ac - n-® ]n.Uªyp.Un. I-cm-dp-Imc-s‚ B-{inX¿-°v 15,45,500 cq-] \-„] - c - n-lmcw \¬-Im≥ Fw.F.kn.Sn. tImSXn hn-[n-®p. sN-¶f - k-t¥m-jv \K-dn-se kn D-a¿ - (40) \-S∂p-t]mhp-tºmƒ k-t¥m-jv \-Kd- n¬ Po∏n-Sn-®p a-cn-® tI-kn-em-Wv hn[n. \yq C-¥y C≥-jpd≥-kv Iº-\n Imk¿-tIm-Uv {_m-©m-Wv \-„]-cn-lm-cw \¬-tI-≠X - v. 2008 Pq ¨ H-ºX - n-\m-Wv kw-`hw. `m-cy km-dbpw a-°f - pw- ^-b¬- sNbvX tI-kn-em-Wp hn-[n.

Nm-cm-bt¡kn X-S-hv Im-k¿-tIm-Uv: Nm-cm-bt°-knse {]-Xn-sb Pn-√m A-Uo-j\¬ sk-j≥-kv tIm-SX - n (c-≠v) H-cp h¿-jw X-Sh - n-\pw e-£w cq-] ]n-gb-S° - m-\pw in-£n-®p. ]m-Sn tNmt°m-´p-aq-eb - n-se P¿-a≥ ln-emcn(43)sb-bm-Wv in-£n-®X - v. 2006 \-hw-_¿ 21\v aq-∂pen-‰¿ Nm-cm-bhp-am-bn F-Is -v sk-kv kwLw ]nSn-Iq-Sn-b tI-kn-em-Wp \-S] - Sn. ]ngb-S® - n-s√-¶n¬ aq-∂p-am-kw Iq-Sn X-Sh - \ - p-`h - n- ° - W - w. hn-Zym-\K¿: aq-∂v en-‰¿ \m-S≥ Nm-cm-bw ]n-Sn-IqSn-b tI-kn¬ Hcp h¿-jw- X-Sh - n\pw e-£w cq-] ]n-gb - S- ° - m\pw Pn√m Akn. skj≥-kv tImS-Xn in-£n®p. Im-dUp-° tIm-fn-b-Sp-°-bn-se F {io-[-c(35)s\-bm-Wp in-£n-®Xv. 2009 G-{]n¬ 25\v Im-dU - p° ss]°m\ tdm-Un¬ h-®v Nm-cmbw ]n-Sn-IqSn-b tI-kn-em-Wv in£. ]n-g A-S® - n-s√-¶n¬ c-≠p-amkw Iq-Sn XS-hv A-\p-`h - n-°W - w.

sF.-Sn. B-Iväv {]-Im-cw tIkv Im-k¿-tIm-Uv: \n¿-_‘ - n-®v tUm-Œ¿ h-‘yw-Ic - W - i-kv{- X{In-b \-SØ - p-∂p-sh-∂v tkm-jy ¬ s\-‰vh - ¿°mb hm-Svk - v B-∏neq-sS {]-Nc - n-∏n-®X - n-\v sF.-Sn. \nb-a{- ]-Imcw Im-k¿-tIm-Uv t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. sI.-Fk - v.B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-b° v- v k-ao-]sØ P-\m¿-±\ - \-gk v- n-Mv tlm-anse tUm. P-be - £ - a -v n kq-cP - n-s\Xn-tc-bm-Wv {]-Nm-cW - w. tUm. kq-cP - n-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wp tIsk-Sp-ØX - v. A-©ph¿-jw h-sc X-Sh - v e-`n-°m-hp-∂ Ip-‰a - m-Wn-sX∂v t]m-en-kv ]-d™ p. kw-`h - sØ Xp-S¿-∂v \n-ch - [ - n t]¿ t]men-kv \n-co-£W - Ø - n-em-W.v

\m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv D-∏-f: A-Zo-° I-S-∏p-d-sØ imlp¬ l-ao-Zn(31)s\ a¿-±n-®-Xn\v \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc a-t©izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. A-Zo-° I-S-∏p-d-sØ ap-\o¿, iw-km-Zv, B-cn-^v, \n-bm-kv F∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tIkv.

A-[ym-]n-I-sb Im-Wm-Xmbn _-Zn-b-Sp-°: _-‘p-ho-´n-tes°∂p ]-d-™v t]m-b A-[ym]n-I-sb ImWm-\n-s√-∂p ]-cm-Xn. F≥a-I-sP Ip-cn-bSp-°-bn-se i¶-c-\m-cm-bW-s‚ a-Iƒ {ip-Xn(23)sb- {ipXn bm-Wv Im-WmXm-b-Xv. t\-c-sØ s\-√n-°-´-bnse kz-Im-cykv-Iq-fn¬ A-[ym]n-I-bm-bn-cp-∂p. G-gn-\p C-cn-bÆn-bn-se _-‘p-ho-´n-te-s°∂p ]-d-™v ho-´n¬ \n-∂n-d-ßnb-Xm-bn-cp-∂p. _-Zn-b-Sp-° t]men-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

ho-Sn-\p I-tÃ-dv D-Zp-a: kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-Is‚ ho-Sn-\p t\-sc I-t√-dv. P\¬-®n√p ho-Wv bp-h-Xn-°v ]-cnt°-‰p. am-ßm-Sv B-Uy-sØ tKm-]m-e-s‚ ho-Sn-\p t\-sc-bmWv I-t√-dp-≠m-b-Xv. `m-cy A-PnX-bv-°mWp ]-cn-t°-‰Xv. sN-¶f \m-b-\m¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p. C-∂-se ]p-e-¿-s®bm-Wp kw-`hw. B-dw-K kw-Lam-Wv A-{I-aØ - n-\p ]n-∂n-se∂v ho-´p-Im¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

12 HIv-tSm_¿ 2013 i\n

IÆq¿: _wKmƒ Dƒ°Sen¬ cq]w sIm≠ Npgen-°m-‰n-s\ XpS¿∂v I-Æq¿ Pn√-bn-se Xo-cß - fn¬ cq-£am-b I-Se - m-{I-aW - w. Xøn¬, ap-g∏ - n-eß - mSv, X-et- »cn, ]g-bß - m-Sn ta-Je - I - f - n-em-Wv I-Sem-{Ia-Ww A-\p-`h - s - ∏-´Xv. ap-g∏n-eß - m-Sv A-gn-apJ-Øv sI-´n-bn-´ j-°o-dn-s‚ k-ap-{Z F∂ ss^_¿ h-≈w `m-Kn- I - a - m-bn X-I¿-∂p. h-≈ß - f - p-sS h-eI - fpw \-in-®p. ss{U-hv C≥ _o®n-t\m-Sv tN¿∂p-≈ km-lkn-I A-°mZan Hm^n-kn-\p k-ao-]hpw I-Se - m-{IaWw cq-£a - m-W.v ]-g-b-ßmSn: ]p-Xn-b-ßm-Sn, ]pXn-bhf-∏v I-S-∏pd-Øv I-S¬t£m-`w cq-£-ambn. \n-ch-[n ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. I-S¬sh≈w 10 ao-‰-tdm-fw D-b-c-Øn¬ Ic-bn¬ C-c-®pI-b-dp-I-bm-bn-cp∂p. tIm-f-\n-bn-se Ip-Spw-_mwK-߃ `b-∂v ]p-d-tØ-t°m-Sn. ho-´p-]-I-c-W-߃ an-°Xpw sh-≈-Øn¬ H-en-®pt]mbn. C-

IS¬-t£m`ap≠mb I-Æq¿ Xo-cw

sS³-UÀ \-S-]-Sn-IÄ A-«n-a-dn¨v A-go-¡-en-Â a-WÂ-¡-S-¯n-\p \o-¡w I-Æq¿: A-go-°¬ Xp-dp-ap-J ]cn-[n-bn-se a-W¬-te-ew kw-_‘n-® sS≥-U¿ \-S-]-Sn-Iƒ A´n-ad - n-®v a-W¬-°S- Ø - n-\v A-Wnb-d \o-°w. k¿-°m¿ X-eØ - n¬ k-Ω¿-±w sN-ep-Øn h≥-In-S kl-I-c-W kw-L-ß-fm-Wv ]p-Xnb X-{¥-hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øn-bXv. A-tX-k-a-bw, ssl-t°m-SXn-bn¬ kv-t‰ \n-e-\n¬-°p-∂Xn-\m¬ B-gvN - I - f - m-bn Xp-da - p-J]-cn-[n-bn¬ \n-∂p-≈ a-Ws - e-Sp∏v \n-e-®-tXm-sS sXm-gn-em-fnIƒ Zp-cn-X-Øn-em-Wv. I-gn-™ am-kw A-©n-\p \-S-∂ sS≥-Udn¬ 72 skm-ssk-‰n-If - m-Wp ]s¶-Sp-Ø-Xv. F-∂m¬ sS≥-U¿ {]-Jym-]n-°p-∂-Xv X-S-b-W-sa∂m-hi - y-s∏-´v G-Xm-\pw k-lI - -

c-Wk - w-Lß - ƒ tIm-SX - n-sb kao-]n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. sS≥-U¿ \-S] - S- n-®´- ß - ƒ - I¿°-ia - m-°n-bX - p aq-ew a-W¬-°S- Øv A-\p-aX - n e-`n-°n-s√-∂p hy‡-am-b kw-Lß - f - m-Wv \n-ba - bp-≤Ø - n-\p H-cp-ßn-bX - v. A-go°¬ t]m¿-´n¬-\n-∂v 10 In-tem-ao‰¿ Np-‰-f-hn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ kw-Lß - ƒ-°pw sam-Øw Aw-Kkw-Jy-bn¬ 90 i-Xa - m-\w t]¿ aW¬-hm-c¬ sXm-gn-em-fn-I-ƒ D≈-h¿-°pw am-{X-ta a-W¬-hm-cen-\p ]m-kv \¬-tI-≠X - p-≈q- F∂m-Wp N-´w. C-Xp- {- ]-Im-cw A-\pa-Xn e-`n-°n-s√-∂v t_m-[y-am-b Nn-e kw-Lß - f - m-Wv ssl-t°mS-Xn-sb k-ao-]n-®X - v. l-cP - n kzoI-cn-® ssl-t°m-SX - n, sS≥-U¿

{]-Jym-]n-°p-∂X - v Xm¬-°m-en-Iam-bn X-Sb - p-Ib - m-bn-cp-∂p. Zn-t\\ tem-Uv I-W° - n-\p I-SØ - p-∂ C-hn-sS-\n-∂p-≈ a-W¬ hn-X-cWw X-S - s - ∏-´t- Xm-sS Pn-√b - p-sS hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn¬ \n¿-am-Wta-Je - b - n¬ {]-Xn-k‘ - n cq-£a - mbn. B-bn-c-°-W-°n-\p sXm-gnem-fn Ip-Spw-_-ß-fm-Wv ta-J-esb B-{i-bn-®p I-gn-bp-∂X - v. C-hsc-√mw {]-Xn-k‘ - n-bn-em-Wv. F∂m¬ N-´ß - f - n¬ am-‰w-hc - p-Øn Zq-sc-\n-∂p-≈ k-lI - c - W - k - wL-߃-°v ]m-kv A-\p-hZ- n-°m\p-≈ \o-°a - m-Wp \-S° - p-∂X - v. ]-ø∂ - q¿, N-°c - ° - √ - v, Iq-Øp]-dº - v ta-Je - B-ÿm-\a - m-bp-≈ bp.-Un.-F^ - v. A-\p-Iq-e k-lI - c-W kw-Lß - f - m-Wv C-Xn-\p ]n-

∂n¬. ssl-t°m-SX - n-bn¬ kvt- ‰ \n-e-\n¬-°p-tºmƒ a-W¬-hmc¬ A-\¥ - a - m-bn \o-fp-∂t- Xm-sS k-a-hm-b-Øn-\p h-cp-sa-∂m-Wv C-h-cp-sS I-W-°p-Iq-´¬. C-Xns‚ `m-K-am-bn A-go-t°m-Sv Fw.F¬.-F. sI Fw jm-Pn-bp-sS ]n¥p-Wt- bm-sS Xp-da - p-Ja - {- ¥n sI _m-_p-hp-am-bn Nn-e¿ hn-j-bw kw-km-cn-®X - m-bm-Wp A-dn-h.v k¿°m¿ N-´ß - f - n¬ am-‰w-hc - p-Øp-I h-gn hn-Zq-cÿ - e - ß - f - n-ep-≈ skmssk-‰n-Iƒ-°p Iq-Sn a-W¬-]m-kv D-d∏ - m-°m-\m-Wp {i-aw. A-tX-ka- bw, sS≥-U¿ \-S] - S- n-Iƒ-°m-bn e£-W° - W - ° - n-\p cq-]- sN-eh - mb skm-ssk-‰n-Iƒ km-ºØ - n-I {]-Xn-k‘ - n-bn-em-Wv. sS≥-U¿ t^m-dØ - n-\v B-bn-cw cq-]b - m-bn-cp-

∂p hn-e Cu-Sm-°n-bn-cp-∂X - v. CØ-cØ - n¬ 72 skm-ssk-‰n-If - mWv sS≥-Ud- n¬ ]-s¶-Sp-ØX - .v am{X-a√ - , Hm-tcm skm-ssk-‰n-If - pw Im¬-e£ - w cq-]b - p-sS Un.-Un-bpw sI-´n-h® - n-´p-≠.v a-We - p-am-bn _-‘a - n-√m-Øh - cm-Wp ]-e skm-ssk-‰n-If - n-epw D≈-sX-∂p sXm-gn-em-fn-Iƒ B-tcm]-n° - p-∂p. a-Ws - e-Sp-∏h - I - m-iw e`n-°m≥ th-≠n h≥-Xp-I tIm-g hm-ßn k-lI - c - W - h-Ip-∏v D-tZymK-ÿ¿ hym-P k¿-´n-^n-°‰- p-Iƒ A-\p-hZ- n-®X - m-bn t\-cs - Ø ]-cmXn-bp-b¿-∂n-cp-∂p. G-Xm-\pw kl-Ic - W - k - w-Lß - ƒ-°p th-≠n B-bn-c° - W - ° - n-\p sXm-gn-em-fn-Isf Zp-cn-XØ - n-em-gØ -v p-∂X - n-s\-Xntc {]-Xn-tj-[w i-‡-am-Wv.

I®q-cn-se ^v-fm-änse I-hÀ-¨: tNÀ-¯-e Hm-t«m-dn-£-IÄ- I-¯n-\-in¨p kz-tZ-in A-d-Ìn I-Æq¿: I-Æq¿ Xm-W- I-cp-h≈n-°m-hn-\-Sp-Ø sk-bn≥ A]m¿-´v-sa‚n¬-\n-∂v \m-ep-e-£w cq-]-bpw em-]v-tSm-∏pw F¬.kn.-Un. Sn.-hn-bpw I-h¿-∂ tIkn¬ ^v-fm-‰p-S-a-bp-sS kp-lrØv A-d-Ãn¬. B-e-∏p-g tN¿Ø-e am-bn-Ø-d ku-]¿-Wn-Ibn¬ F-kv {io-Pn-Øn(30)s\bm-Wv Su¨ kn.-sF. sI hnt\m-Zv Ip-am-¿ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ^v-fm-‰p-S-a A-–p¬-k-em-an-s‚ A-Sp-Ø kp-lr-Øp Iq-Sn-bm-Wv {]-Xn. t\-c-sØ H-cp Nm-\-en¬ t{]m-{Kmw s{]m-Uyq-k-dm-bn-cp∂p. I-Æq¿ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. I-Æq-cn-se-Øn-bm-¬ A-–p ¬ k-em-an-s‚ ^v-fm-‰n¬ X-s∂bm-Wv C-bmƒ Xm-a-kn-°m-dp≈-Xv. C-°-gn-™ 15\m-bn-cp-∂p I-h¿-®. Hm-W-am-tLm-jn-°m≥ A-–p¬-k-emw B-e-∏p-g-bn¬ t]m-bn-cp-∂p. C-cp-h-cpw tN¿-∂v lu-kv-t_m-´v h-m-S-I-bv-s°-SpØp. k-em-an-s\ lu-kv t_m-´n¬ Xm-a-kn-∏n-®v Xm≥ tN¿-Ø-

e-bn-se ho-´n¬ t]m- b nh- c m- s a∂p ]-d™v Imdp- a m- b n ]p- d - s ∏´ {io-PnØv, ^vfm-‰n-s‚ X m {io-PnØv t°m¬ ssI-°e - m-°n-b ti-jw Sm-Ik v- nbn¬ I-Æq-cn-se-Øn I-h¿-® \-SØn a-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. ]n-t‰∂p cm-hn-se k-em-an-s‚ A-Sp°¬ Xn-cn-s®-Øn-b C-bmƒ Hcp kw-i-b-Øn-\pw C-S-sIm-Sp°m-Ø co-Xn-bn¬ s]-cp-am-dn. Im¿ X-I-cm-dm-bn h¿-Iv-tjm∏n¬ G¬-∏n-®n-cn-°p-I-bm-sW∂pw hn-iz-kn-∏n-®p. ]n-∂o-Sv Ccp-hc - pw I-Æq-cn¬ F-Øn-bt- ∏mgm-Wv k-emw tam-j-W-hn-h-cw A-dn-bp-∂-Xv. C-bmƒ-s°m-∏w ]-cm-Xn \¬-Im≥ t]m-en-kv kv-

s‚ a-e-_m-dn-se km-aqln-I CS-s]S¬, ap-kvenw \-thm∞m-\Øn-se A-d-°¬ kzm-[o\w, aX-ku-lm¿-± Øn\pw am-\hnI sF-Iy-Øn\pw A-d°¬˛Nnd-°¬ cm-PIp-Spw-_-ß-fp-sS kvt\-lk-º¿-°w \¬In-b kw`m-h-\-Iƒ Xp-Sßn-b hn-j-b߃ N¿-®sN-øpw. ^u-t≠-j≥ U-bc - I - vS- ¿ ssi-Jv ap-lΩ-Zv Im-c° - p-∂v, D-]tZ-iI - k-an-Xn-bw-Kw tUm. sI

]m\q¿: ]m-dm-Sv tIm-tdm-Øv Xm-sg h-b-en\v k-ao]-w ]p-g-tbmc-Øp≠mb t_mw-_v kv-t^m-S-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v A-dÃnem-b \m-ev bq-Øv eo-Kv˛Fw.F-kv.F-^v. {]-h¿-ØI-sc tNmZyw sN-øm-\m-bn t]m-enkv I-kv-‰-Un-bn¬ hm-ßpw. kvt^m-S-\-Øn¬ ]-cn-t°-‰ \m-ep-t]¿ C-t∏mgpw tIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. s]m-bv-eq-cn-se s]m-´‚hn-S i-^oJv, Ip-‰n-bn¬ ap-kvX-^, Ip-f-ßc-Øv A-ivd^v, a-≠-tbm-S‚hn-S a≥-kq¿ F-∂n-h-cm-Wv X-e-t»-cn k-_v-Pbn-en¬ dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂-Xv. Ch-sc tNmZyw sN-øm≥ hn-´pIn-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´m-Wv t]m-en-kv tIm-S-Xn-bn¬ At]-£ \¬-IpI. A-^vk¬, ap-\hn¿, ap-lΩ-Zv F-∂o- eo-Kv {]-h¿-ØI¿°pw Pm-kn-an-\p-amWv ]-cn-t°-‰-Xv. A-dà - nem-b ap-kvX^ - , A-id v- ^v, a≥-kq¿ F∂n-h¿ kw-`h - tijw I¿-Wm-SI - b - n¬ H-fn-hn¬ t]m-bn-cp∂p. Ch-sc Xn-cn-s®Øn-®m-Wv A-dk - ‰ v- v sN-bX v- X - v. Ch-sc-°p-dn®v hn-iZ- m-t\zj-Ww \-SØ - m-≥ I¿-Wm-SI - F.Sn.F-kv. ]m-dm-´pw ]m-\qcpw F-Øn-bn-cp∂p. tI-kv A-´n-ad - n-°m\pw h-gnXn-cn-®p hn-Sm-\pw eo-Kv t\-Xr-Xz-ww {i-an-°p-∂p-s≠-∂m-Wv Btcm-]W - w. A-t\zjWw F≥.sF.Fsb G¬-∏n-°W - s - a-∂mWv Im-¥] - p-cw kp-∂n bph-P\ - hn-`m-KØn-s‚ B-hi - yw. C-°g- n-™ aq-∂n-\p cm-{Xn-bm-Wv kvt- ^m-S\w.

jn[n³ h-[w: c-−p-t]À Io-gS§n X-et- »-cn: sIm-ft- »cn ]m-ds - °-´n¬ kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - ¿ XΩn-ep≠m-b kw-L-´-\-Øn¬ bp-hmhv sIm√-s∏-´ tI-kn¬ c≠p-t]¿ tIm-SX - n-bn¬ Io-gS- ß - n. Im-hpw-`m-Kw sN-dn-bm-≠n ho´n¬ \n-[n≥-em¬ (23), Im-hpw-`mK-sØ Zn-¬t- \-jv(21) F-∂n-hc - mWv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kvt- {S-‰v tIm-SX - n-bn¬ Io-gS- ß - n-bX - v. C-hsc dn-am‚ v sN-bvX - p. [o-cP - v hmSn, \n-jm≥ F-∂n-hsc t\c-sØ Ad-Ãv sN-bvX - n-cp∂p. aq-∂p-t]-¿ Iq-Sn ]n-Sn-bn-em-hm-\p-s≠∂v t]men-kv ]-d™ p. C°-gn-™ \m-en-\p A¿-[c - m-{Xn-bmWp ]m-ds - °´v kn-‘p \n-hm-kn¬- jn-[n≥(20) sIm-√s - ∏-´X - v. ssI-Im-ep-Iƒ A-Sn-®pX-I¿-Ø \n-eb - n¬ A-tbm-[y _-kv sj¬-´d - n-\p k-ao-]amWp I-s≠-Øn-bXv. t]m-en-kp-Im¿ C-bm-sf X-et- »-cn B-ip]-{Xn-bn¬ F-Øn-s®-¶nepw c-£n-°m-\m-bn√.

sI kp-[m-I-c³ Fw.]n-bp-sS km-¶n-[y-¯n C-¶p NÀ-¨ ap-kvenweo-Kv tbm-K-¯n t]m-en-kn-s\-Xn-tc hn-aÀ-i-\w

kw-ÿ-m\ ss]-° Im-bn-I-ta-f-bp-sS Zo-]in-J ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F hn c-a-Wn G-‰p-hm-ßp-∂p-

kw-Øm-\ ss]-¡ Im-bn-Ita-f Xp-S-§n Hm-´a - ¬-kc - ß - f - pw tem-MP v- w-]v, ssl-Pw-],v t]mƒ-hmƒ-´v F-∂n-hbp-amWv \-S° - p-∂X - v. Ip-≠p-]S- ∂ \yq-tPm-fn ¢-∫v ssa-Xm-\n-bn¬ F.Un.Fw. F-®v Zn-t\-iv Zo-]i - nJm dm-en ^vf - m-Kv Hm-^v sN-bX -v p. kv-t‰-Un-b-Øn¬ ]n-en-t°mSv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F hn c-a-Wn G-‰p-hm-ßn. C-∂pcm-hn-

]m-dm-Sv kv-t^m-S\w: dn-am³Un-ep-Åhsc t]menkv IÌUnbn hm§pw

Bbn-¡-c amÀ-¡-äv: tÌ H-gn-hm-¡m³ \-Kck` ssl-t¡m-S-Xn-bnÂ

am¸n-ft_ Xpd-apJw B-gw-Iq-«m³ 6.7 tIm-Sn

hml-\w XS-ªv I-hÀ-¨; {]-Xn-IÄ¡v X-S-hpw ]n-g-bpw

Xr-°c - n-∏q¿: \m-ep-Zn-hk - w \ofp∂ kw-ÿm-\ ss]-° Im-bn-Ita-f Im-en-°S- h - n-se ]n-en-t°m-Sv ]-©m-bØ - v ssa-Xm-\n-bn¬ Xp-Sßn. A-Xe -v ‰- n-Ik -v ,v thm-fn-t_mƒ, Xz-btv- °mt≠m hn-`m-Kß - f - n-embm-Wv a¬-kc - w. 1500 X - m-cß - f - mWp ]-s¶-Sp-°p-∂p. A-Xe -v ‰- n-Ik -v n ¬ 3000, 1500, 800, 400, 200, 100 ao-‰¿

Xn-b-ßm-Sn-bn-se ]n sI P-emep-±o-s‚ ss^-_¿ h-≈w ]q¿W-ambpw X-I¿-∂p. N-fnsh≈w C-c-®pIb-dn Xo-c-{]-tZ-i߃ a-en-\-s∏-´n-cn-°-p-I-bm-Wv. I-S¬Øoc-Øv \-´p-]n-Sn-∏n-® Im-‰m-Sn a-c-߃ ap-dn-®pI-S-ØnbXpw I-S¬-`n-Øn C√mØ-Xpam-Wv C-hn-sS I-Se - m-{I-aW - Ø - ns‚ cq-£-X h¿-[n-°m≥ Im-cWw. In-Wd - p-If - n¬ D-∏p-sh-≈w I-b-dn-b-Xn-\m¬ Ip-Sn-sh-≈w In-´m-Ø A-hÿ b - m-Wv. X-e-t»cn: s]-´n-∏me-Øv Iq‰≥ Xn-c-am-eIƒ I-c-bn-te-°v B-™-Sn-°p-I-bmWv. C-hn-sSbp-≈ Xm-a-k-°m¿-°m-bn k¿°m¿ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® Ccp\n-e ho-Sp-I-fn-te-°p h-sc Xnc-I-sf-Øn. ]p-e¿-s® \m-en-\m-Wv I-Sem-{Ia-Ww Xp-S-ßn-b-Xv. X-embn-bn¬ ]p-en-ap-´v \n¿-an-®-tXmsS Xn-c-Iƒ s]-´n-∏m-ew ta-J-ebn-te-°v am-dp-I-bm-bn-cp∂p.

X-et- »cn:sIm-Ω¬h-be - n¬ \n¿-Øn-bn-´ c≠v Hm-t´m-dn-£I - ƒ Zpcql km-l-N-cy-Øn¬ I-Øn-\-in®p. sN-≈-Øp]-dº-Øv am-Wnt°mX-Øv \n-[n-\n-s‚ sI.F¬.13.F-^v.4197, sI.F¬.58, F.3332 - m-Wv Nm-ºe - m-bX - v. kp-lr-Øv c¨-Zo-]n-s‚ \n¿-am-WØ - nt‰-j-\n-epw {]-Xn sN-∂n-cp-∂p. Hm-t´m-If - n-bn-´X - m-bn-cp-∂p. I-gn-™ Znhb-Ym¿-Y I-h¿-®-bm-sW-∂p en-cn-°p-∂ ho-Sns‚ ap-‰Ø-v \n-¿Ø - m-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. \yq-am-ln t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. h-cp-Øm-\p-≈ {i-a-hpw \-S-Øn-. kw A¿-[c _m¬-°-Wn-bn-se sN-Sn-®-´n-Ifpw a-‰pw Xm-sg-bn-Sp-I-bpw ]n-dIn-se hm-Xn¬ A-S-°m-Ø- \ne-bn-ep-am-°n. ]n-d-In-eq-sS tam„m-hv ^v-fm-‰n¬ I-b-dn I-h¿-® \-S-Øn-sb-∂p h-cp-Øn-Øo¿°m-\p-≈ {i-a-Øn-s‚ `m-K-ambn-cp-∂p C-Xv. t]m-en-kv A-t\zj-Ww X-∂n-te-°v \o-ßp-∂ps≠-∂p a-\- n-em-°n-b {]-Xn ]n-∂o-Sv B-e-∏p-g-bn¬-\n-∂v sNss∂-bn-te-°v I-S-°p-I-bm-bncp-∂p. C-Xn-\n-sS A-`n-`m-j-I≥ ap-tJ-\ C-S-s]-´v tI-kv H-Xp-°n- I-Æq¿: B-bn-°-c-bn-se \n¿-ZnØo¿-°m-\p-≈ \o-°-hpw \-S- „ B-[p-\n-I am¿-°-‰n-\p thØn-. sXm-≠n-ap-X-ep-Iƒ I- ≠n hym-]m-cn-I-sf H-gn-∏n-°-cps≠-Øp-∂-Xn-\m-bn {]-Xn-sb sX-∂ ssl-t°m-S-Xn knw-Knƒ I-Æq¿: B-bn-°-c am¿°-‰v {]-iv-\-Øn-s‚ ]- ´ am-‰-tØm-sS am¿°-‰v \-ho-I-c-W-Øn-\p I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´p-In-´m-≥ A- s_-©v D-Ø-c-hn-s\-Xn-tc I›m-Ø-e-Øn¬ C∂-se kn-‰n-bn-se eoKv Hm- ]n¥p-W \¬-I-W-sa-∂pw tbm-K-Øn¬ B-ht]-£ \¬-Ip-sa-∂v kn.-sF. Æq¿ \-K-c-k-` ssl-t°m-S-Xn^n-kn¬ tN¿-∂ eo-Kv Iu¨-kn-e¿-am-cp-sS iy-ap-b¿∂p. hn-t\m-Zv Ip-am¿ ]-d-™p. F-kv.- bn¬ l-cP - n \¬-In. I-gn-™ Zn\-Kc - k-`m sN-b¿-t]-gk v- ¨ tdm-j\ v- n Jm-entbm-K-Øn¬ t]m-en-kn-s\-Xn-tc cq-£-hn-a¿]n-bp-sS kv-Izm-Un-se cm-Po- h-kw I-Æq¿ sF-kv ^n-jv a¿- a - p-b¿-∂Xv. i\w. \-K-ck-`m Iu¨-kn-e¿-am-sc A-dn-bn- Zn-s‚ km-∂n-[y-Øn-em-Wv hn-a¿-i\ h≥, a-ln-P≥, tbm-tK-jv, C¿- ®‚ k v- v B‚ v I-Ωo-j≥ G-P‚ vv- nw- eoKv Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v _n ]n °m-sX t]m-en-kv F-Sp-Ø Xo-cp-am-\w A-Xn-cp- ap-ke jm-Zv F-∂n-h-cpw A-t\z-j-W- kv A-tkm-kn-tb-j≥ sk-{I-´I-S-∂-Xm-bn- Iu¨-kn-e¿-am¿ Nq-≠n-°m´n. ^m-dq-Jv, I-Æq¿ afiew A-ivd-^v _w-Km-fn kw-L-Øn-¬ D-≠m-bn-cp-∂p. dn sI ]n lm-jn ssl-t°m-SX - n C-∂p sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. hn-fn-® tbm-K- sam-l√, Sn F X-߃, Iu¨-kn-e¿-amcmb knw-Knƒ s_-©v ap-ºm-sI \¬Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw. hym-]m-cn-Iƒ B-h-iy-s∏- kn k-ao¿, Sn sI \u-jm-Zv kw-km-cn®p. In-b dn-´v l-cP - n-bn-¬ ]q¿-hÿ nXn Xp-Sc - W - s - a-∂v P-kv‰ - n-kv sI kp-tc-{μ-tam-l≥ D-Ø-c-hn-´n-cp∂p. C-Xp d-±m-°W - s - a-∂m-hi - yI-Æq¿: am-∏n-f-t_ a¬-k-y-_-‘-\ Xp-d-ap-J- °m-Wv A-\p-a-Xn. B-Zy K-Up-hm-bn 1,00,28,000 sI F≥ Ip-dp∏v, A-d° - ¬ F. s∏-´m-Wv C-∂-se ssl-t°m-SsØ lm¿-_-dn-s‚ B-gw aq-∂p ao-‰-dm-bn h¿- cq-] A-\p-h-Zn-®p. sN-e-hn-s‚ 50 i-X-am-\w tI- n \¬-In-bX - v. B¿ ap-lΩ-Zv dm^n, Nn-d° - ¬ Xn-bn¬ l-cP [n-∏n-°m≥ kw-ÿm-\ k¿-°m¿ tI-{μ-Øn-\p {μ-k-lm-b-am-bn e-`n-°pw. c-≠p-h¿-j-Øn-\A-Xn-\n-sS, D-Ø-c-hn-s‚ Akn sI c-hn-h¿-a cm-P, hm-Wn-Zmk-a¿-∏n-® ]-≤-Xn-°v tI-{μ Ir-jn a-{¥m-e-bw Iw {]-h¿-Ø-\-߃ ]q¿-Øo-I-cn-°pw. a¬-k- n¬ kw-bp-‡ k-ac - kv F-fb - m-hq¿, Sn ]n ap-lΩ-Zv i- Sn-ÿm-\Ø A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xm-bn a-{¥n sI _m-_p y-_-‘-\ Xp-d-ap-J-Øv a-Æn-Sn-™v B-gw Ip-daow, kn sI P-∫m¿ hn-jb - m-h- k-an-X-n \-S-Øn-h-cp-∂ {]-t£mA-dn-bn-®p. 2,54,000 L-\-ao-‰¿ a-Æv \o-°m≥ bp-∂-Xn-\v C-tXm-sS ]-cn-lm-c-am-hp-sa-∂v aXc-Ww \-SØ - pw. P-am-As - Ø C- `w ]n≥-h-en-°p-I-bpw k-a-c-∏670.-56 e-£w cq-] A-S-¶¬ Xp-I-bp-≈ ]-≤-Xn- {¥n A-dn-bn-®p.- pw sN-bvkvve - m-an Pn√m {]-knU‚ v bp-]n ¥¬ s]m-fn-®p-am-‰p-Ib - e a¬-ky-hym-]m-cn-Ikn-±o-Jv ap-Jyc-£m-[n-Im-cn-bpw Xp. C-∂s A-d° - ¬ F B¿ ap-lΩ-Zv tIm ƒ am¿-°-‰n¬ \-K-c-k-`m A-[n- cw-`n-°p-sa-∂v hym-]m-cn-Iƒ A- Ãv lu-kn¬ tbm-Kw hn-fn-®n-´p- L-S-\-I-fm-b sF.-F≥.-Sn.-bp.- n.-Sn.b-Ω sN-b¿-am≥, hn sI Jm-enZv Ir-X¿ \-ho-I-c-W-Øn-s‚ `m-K- dn-bn-®p. A-tX-k-a-bw, sI kp- ≠v. \-K-c-k-`m A-[n-Ir-X-cpw kn.-, kn.-sF.-Sn.-bp, F-kv.U - v A-tkm-kn-tb- bp, F-kv.-Sn.-bp. F-∂n-h-bp-sS P-\d - ¬ I¨-ho-\d - p-ambn kzm-K- am-sb-Sp-Ø Ip-gn-Iƒ aq-Sn. C-∂p- [m-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS km-∂n- ^n-jv a¿-®‚ vk - ƒ ]-s¶-Sp-°pw.ap-X¬ a¬-ky-hym-]m-cw ]p-\c - m- [y-Øn¬ C-∂p cm-hn-se 10\p K- j-\pw hn-hn-[ sXm-gn-em-fn kw- {]-Xn-\n-[I Xkw-Lw cq-]-oIcn®p.

A-d-¡Â N-cn-{X sk-an-\mÀ \-hw-_À aq-¶n\v IÆq¿: tI-c-fm ap-kvenw sl-dnt‰-Pv Ã-Uo-kv ^u-t≠-j≥ Unkw-_¿ 22 ap-X¬ 24 h-sc tImgn-t°m-´v \-S-Øp-∂ tI-c-f apkvvenw ss]-Xr-I]T\ tIm¨^-d≥-kn-s‚ `m-K-am-bn I-Æqcn¬ A-d-°¬ cm-P-kz-cq-]w Ncn-{X sk-an-\m¿ \-S-Øp-∂p. \hw-_¿ aq-∂n-\v I-Æq¿ tNw_¿ lm-fn¬ a{¥n F ]n A\n¬Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sNøpw. A-d-°¬ cm-P-hw-i-Øn-

S-t®-cn-bn¬ {io-\n-hmk≥, Fe≥ tacn, {Up-U≥ -tacn, am-ßmS≥ hn-t\mZv, ssa-em-©n-° dnbm-kv F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fmWv \m-i-\-„-ta-sd-bpw. H-cp IpSpw_-sØ am-‰n-]m¿-∏n-®n-´p≠v. sIm-bn-te-cy≥ tKm-]me≥, ss]-X-te¬ c-Lp, I-t√≥ km ‚n, a-n-\n-bm-S≥ N-{μ≥, sIm-bnte-cy≥ am-[hn, do-Ø Zm-k≥ XpS-ßn-b-h-c-p-sS ho-Sp-Iƒ A]-IS`o-j-Wn-bn-emWv. C∂-se ]pe¿s® ]p-Xn-bß - m-Sn-bn¬ I-S¬t£m-`Ø - n¬-s∏-´v a¬-ky-sØmgn-em-fn-Iƒ c-£s - ∏-´X - p X-e\ - mcn-g-bv-°m-Wv. ss^-_¿ h-≈߃ I-cb - v°S- p-∏n-°m-\m-hm-sX a-Wn-°q-dp-I-tfm-fw I-S-en¬ \¶q-ca - n-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. am-´q¬ A-gn-ap-JØpw ]m-e°m-Sv `m-K-ß-fnepw h-≈-߃ ASp-∏n-°m-\p-≈ {i-a-w hn-^-eam-bn. ]-ecpw h-≈w D-t]-£n-®v I-c-bn-te°v \o-¥n-°-b-dp-Ibm-bn-cp-∂p. N-fn-bn¬-s∏-´v ]p-

se G-gn-\v Xz-bv-t°m-s≠m a¬k-cw \o-te-iz-cw tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v Sn hn tKmhn-μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io´v tLm-j-bm-{X ap-l-ΩZv- A-^v-k¬, ]n bp Nn-{X F-∂nh¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ta-f 14\p k-am-]n-°pw.

Im-k¿-tIm-Uv : Im-dn¬ k-©cn-°p-I-bm-bn-cp-∂ kv-{Xo-I-sf X-S-™p-\n-¿-Øn- kz¿-W-hpw ]W-hpw X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ c≠p-t]-sc tIm-S-Xn in-£n-®p. at©-iz-cw slm-k-s_-´p Pm-d I-S-∏p-d-sØ kn kn ap-l-Ω-Z-en F-∂ A-en(38), a-t©-iz-cw I-S∏p-d-sØ ap-l-Ω-Zv d-jo-Zv(32) F-∂n-h-sc-bm-Wv kn.-sP.-Fw. tIm-S-Xn H-cph¿-jw ho-Xw X-Shn-\pw 5000 cq-] ho-Xw ]n-g-b-S°m-\pw in-£n-®-Xv. ]n-g A-S-®ns√-¶n¬ aq-∂p-am-kw Iq-Sn X-Sh-\p-`-hn-°-Ww. 2012 s^-{_p-hc - n H-ºX - n-\v awK-em-]p-cs - Ø ]q¿-Wn-a, _-‘phm-b Ip-©-Øq-cn-se h-k-¥ F-∂n-h-sc D-Zym-h¿ _o-®n-\-SpØ tdm-Un¬ ss_-°n-se-Ønb {]-Xn-Iƒ X-S-bp-I-bm-bn-cp ∂p. 1500 cq-]b-Sß - p-∂ ]-gvk - v, 11 {Kmw kz¿-Wa - m-e F-∂n-h X-´nsb-Sp-Ø tI-kn-em-Wp in-£.

kn.-]n.-Fw. Pn-Ãm t\-Xr-Xz-¯n-s\-Xn-tc Xr-¡-cn-¸q-cn A-a-À-jw ]p-I-bp¶p Xr-°-cn-∏q¿: kn.-]n.-Fw. Pn-√m t\-Xr-Xz-Øn-s\-Xn-tc sN-dp-hØq-cn-\p ]n-∂m-se Xr-°-cn-∏qcn-epw {]-h¿-Ø-I-cn¬ {]-Xntj-[w ]p-I-bp∂p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥, tI-{μ- I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n I-cp-WmI-c≥, kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n- AwKß-fm-b F sI _m-e≥, sI Ip™n-cm-a≥ F-∂n-h-cpƒ-s∏-sS ]-s¶-Sp-Ø Pn-√m- kw-L-S-\m N¿-®-bn-em-Wv Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n k-Xo-jv N-{μ≥ A-h-Xcn-∏n-® dn-t]m¿-´n-ep-≈ ]-cm-a¿iw Xr-°-cn-∏q-cn-se {]m-tZ-in-I t\-Xr-Xz-sØ sNm-Sn-∏n-®-Xv. ]n-en-t°m-Sv ]-Sp-hf - s - Ø _nh-td-P-kv Nn-√-d hn¬-∏-\im-ebvs°-Xn-tcbp-≈ {]-t£m`w {]m-tZ-in-I t\-Xr-Xz-Øn-s‚ sI´p-d∏ - n-√m-bva - b - m-Wv kq-Nn-∏n-°p∂-sX-∂m-Wv dn-t]m¿-´n-se ]-cm-

a¿-iw. I-gn-™ 10 am-kt- Øm-fa - mbn ]-Sp-hf - s - Ø _o-ht- d-Pn-s\-Xntc\-S-∂ k-a-c-sØ H-cn-°¬t∏mepw Pn-√m I-Ωn-‰n-tbm, sN-dph-Øq¿ G-cn-bm I - Ω - ‰ - n-tbm FXn¿-Øn-cp-∂n-√. sN-dp-hØ - q-cn-se _m-dn-\v A-\p-aX - n \¬-Ip-∂X - n\mbn G-cn-bm- I-Ωn-‰n-bn-epw kn.]n.-FΩ - n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ sN-dp-hØ - q¿ ]-©m-bØ - v `-cWk-an-Xn-bn-epw A-Wn-Is - f Xo¿Øpw A-hK - W - n-®v Pn-√m-IΩ - n- ‰n k-Ω¿-±wsN-ep-Øn-bn-cp-∂X - m-bn {- ]-h¿-ØI - ¿ ]-db - p-∂p-. Un.-ssh.-F^ - v.s - F-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ a-Zym-k-‡n-s°-Xntcbp-≈ k-a-c-am-Wv ]-Sp-h-fØpw B-cw-`n-®X - v. Xp-S° - Ø - n¬ Ip-Spw-_{- io-bpw \m-´p-Im-cpw ka-cw Xp-S-ßn-sb-¶nepw kn.-]n.Fw. Pn-√m I-Ωn-‰n-bw-K-ß-fpw Xr-°-cn-∏q¿ G-cn-bm sk-{I-´-dn

hn ]n ]n ap-kv-X-^-bpw G-cn-bmI-Ω-n‰n-bw-Kw Iq-Sn-bm-b Sn hn tKm-hn-μ-\p-am-Wv k-a-c-Øn-s‚ Np-°m≥ ]n-Sn-®n-cp-∂-Xv. Pn-√bn¬ X-s∂ ]m¿-´n-bp-sS Ip-ØI-bm-b sN-dp-h-Øq-cn¬ ]m¿-´nbp-sS t]m-jI - L-SI - w F-∂v hnti-jn-∏n-°m-hp-∂ 11Hmfw ¢-_pI-fm-Wv k-a-c-hp-am-bn I-gn-™ Zn-hk - w cw-Ks - Ø-Øn-bXv. sN-dp-hØ - q-cn¬ kn.-]n.-Fw. `-cn°p-∂ ]-©m-bØ - n-s\-Xn-tc kn.]n.-sF. Dƒ-s∏-sS-bp≈ ]m¿-´n-Ifp-sS k-ac - w \-S° - p-∂X - v ]-ec - pw B-›c - y-tØm-sS-bm-Wp ho-£n°p-∂Xv. ]m¿-´n t\-Xr-Xz-Øn-s\Xn-tc k-ac - h - pw {]-Xn-tj-[h - pw ]m¿-´n A-Wn-If - n¬ i-‡a- m-bn-´pw {]m-tZ-in-I t\-Xr-Xz-sØ Pn-√m sk-{I-´d- n dn-t]m¿-´n¬ ]-cm-a¿-in®-Xv A-ht- l-f\ - a- m-bm-Wv Xr-°c - n∏q-cn-se {]-h¿-ØI - ¿ Im-Wp-∂X - .v


{]mtZ-inIw

12 HtŒm_¿ 2013 i\n

ssk-¡nÄ dm-en

]cn-]mSn

Xr-°-cn-∏q¿: s]¨-Ip-´n-I-fpsS A-h-Im-i-sØ-°p-dn-®v kaq-l-Øn¬ A-h-t_m-[w kr„n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xr°-cn-∏q¿ C sI \m-b-\m¿ satΩm-dn-b¬ K-h. t]m-fn-sS-Iv-\nIv F≥. -F-kv. -F-kv bq-\n-‰v ssk-°nƒ dm-en kw-L-Sn-∏n®p. ap-∏-tXm-fw s]¨-Ip-´n-Ifm-Wv ssk-°nƒ dm-en kw-LSn-∏n-®-Xv. dm-en ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v F Pn kn _-jo¿ ^vfm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. {]n≥-kn∏¬ F kn th-em-bp-[≥, F≥. -F-kv. -F-kv t{]m-{Kmw Hm-^o-k¿ sI hn-Zy, kp-lr-Z t\-Xr-Xzw \¬-In.

Im-en-°-S-hv ]-©m-b-Øv

ssa-Xm-\n: kw-ÿm-\ ss]-° Im-bn-I ta-f D-Zv-Lm-S-\w-˛9.-00 Xr-°-cn-∏q¿ sI.-Fw.-sI. lmƒ: tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X (U-tam-{Im-‰n-Iv) I¨-h≥-j≥˛10.-30

]m-Iv-kv U-h-e-]vsaâv sk {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se \jvS- Ø - n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ {]mY-an-I Im¿-jn-I hm-bv-]m kwL-ß-fp-sS ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn\m-bn Pn-√m k-l-I-c-W _m¶n¬ \-_m¿-Uv [-\-k-lm-btØm-sS ]m-Iv-kv U-h-e-]vsa‚ v sk¬ {]-h¿-Ø-\w Bcw-`n-®p. ]p-Xn-b hm-bv-]m-˛-\nt£-] ]-≤X - n-Iƒ B-hn-jvI - c - n®pw hm-bv] - m-˛h - m-bvt- ]-Xc - t- a-Je-I-fn¬ Iq-Sp-X¬ tk-h-\w e`y-am-°n-bpw {]m-Y-an-I Im¿-jnI hm-bv-]m kw-L-ß-sf em-`Øn-se-Øn-°p-I-bm-Wv sk-√ns‚ e-£yw. Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v sl-Uv Hm-^n-kn¬ k-÷o-I-cn® sk¬ F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. \-_m¿-Uv No-^v P-\-d¬ amt\-P¿ A-a-tem¿-]-h-\m-Y≥ apJym-Xn-Yn B-bn-cp-∂p. Pn-√m kl-I-c-W _m-¶v {]-kn-U‚ v ]n kn cm-a≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. U-]yq-´n P-\-d¬ am-t\-P¿ kn _m-e-Ir-jv-W≥, \-_m¿-Uv F. -Pn. -Fw F≥ tKm-]m-e≥, Pn-√m k-l-I-c-W _m-¶v sshkv {]-kn-U‚ v _m-e-Ir-jv-W thm¿-°p-Uv-ep, P-\-d¬ am-t\P¿ F A-\n¬-Ip-am¿ kw-kmcn-®p.

aÂ-ky-¡p-ªv hn-X-c-Ww am-änIm-k¿-tIm-Uv : a¬-ky-k-ar≤n ]-≤-Xn {]-Im-cw C-∂v CuÃv F-tf-cn -]-©m-b-Øn¬ \-SØm-\n-cp-∂ ip-≤-P-e a¬-kyIp-™v hn-X-c-Ww km-t¶-Xn-I Im-c-W-ß-fm¬ am-‰n-sh-®-Xmbn ^n-jd - o-kv U-]yq-´n U-bd - I - vS¿ A-dn-bn-®p.-

s]-«n-¡-S-IÄ \o-¡w sN-¿-Ww D-∏-f: aw-K¬-]m-Sn ]-©m-bØn¬ D-∏-f _-kv Ãm≥Uv apX¬ \-bm-_-km¿ -h-sc-bp-≈ tZ-io-b-]m-X-bp-sS C-cp-h-i-ßfn-em-bn A-\-[n-Ir-X-am-bn {]h¿-Øn-®p-h-cp-∂ ap-gp-h≥ s]´n-IS- I - f - pw ao≥ hn¬-∏\ - tI-{μß-fpw H-cm-gv-N-°-Iw \o-°w sN-ø-W-sa-∂v ]-©m-b-Øv sk{I-´-dn A-dn-bn-®p.

t]-hmÀ-Uv {]-hÀ-¯-\w Xp-S-§n Im-k-¿-tIm-Uv : A-‰-Ip-‰ ]-WnIƒ-°m-bn A-S-®n-´ Im-k¿tIm-Uv P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn t]hm¿-Uv ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n.

]-¿-¡n D-dq-kv D-∏f - : ss]-h-fn-sK ]-ø-°n D-kvXm-Zv D-dq-kv s^-{_p-h-cn 23 apX¬ am¿-®v c-≠p-h-sc \-SØm≥ ss]-hf - n-sK P-am-AØ - v I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. ]n sI A–p¬- J m- Z ¿- a p- k v - e ym¿- A - [ y£-X-h-ln-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sI F-®v A-–p-√ Im-b¿-I-´ ({]-kn-U‚ v), ]n sI A-–p¬Jm-Z¿ ap-kv -eym¿ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), l-\o-^ lm-Pn ss]-h-fn-sK (P-\-d¬ sk-{I-´dn), ]n F-kv C-{_m-lnw lm-Pn (J-Pm-©n).-

Im-dn-sâ ¥m-kv X-IÀ-¯p

Xr-°-cn-∏q¿ C sI \m-b-\m¿ sa-tΩm-dn-b¬ K-h. t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv F≥.F-kv.F-kv. bq-\n-‰v ssk-°nƒ dm-en ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Pn kn _-jo¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p

Xmeq¡n ]IÀ¨¸\n ]Scp¶p; aq-¶p-t]-À-¡v sU-¦nIm-k¿-tIm-Uv: Xm-eq-°n¬ ]I¿-®-∏-\n ]-S-cp-∂p. C-∂-se Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-kv-]{Xn-bn¬ ]-\n-_m-[n-®v 304 t]¿ Nn-In¬-k-s°-Øn. C-Xn¬ aq∂p-t]¿-°v sU-¶n-e-£-Ww Is≠-Øn-b-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p. \q-tdm-fw t]-sc ]\n-_m-[n-®v P-\-d¬ B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. kzIm-cy B-ip-]-{Xn-I-fn-epw \n-ch-[n t]¿ Nn-In¬-k tX-Sn-bn-´p≠v. a-te-dn-b _m-[n-®v H-Uo-j kz-tZ-in-b-S-°w aq-∂p-t]¿ NnIn¬-k-bn-em-Wv. Im-em-h-ÿ hy-Xn-bm-\-sØ Xp-S¿-∂m-Wv ]\n ]-S-cm≥-Im-c-W-sa-∂v tUmŒ¿-am¿ ]-d-™p. a-g am-dn-b-tXmsS sI-´n-°n-S-°p-∂ a-en-\-P-eØn¬ sIm-Xp-Ip-Iƒ ap-´-bn-´v

h-f-cp-∂p-≠v. am-en-\yw b-Ym-ka-bw \o-°w sN-øm-Ø-Xn-\m¬ hn-hn-[ tcm-K-߃ ]-S-cp-∂-Xmbn ]-cm-Xn-bp-≠v. B-tcm-Ky-hIp-∏n-s‚ {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø\-߃ C-g-™p-\o-ßp-∂-Xv aqew tcm-K-_m-[n-X¿ Zp-cn-X-Ønem-Wv. am-en-\y-߃ \o-°w-sNøm≥-{Xn-X-e ]-©m-b-Øp-Iƒ th-≠-{X Pm-{K-X ]m-en-°m-ØXv tcm-Kw ]-S-cm≥ Im-c-W-am-Ip∂p-≠v.

‰n-°v slm-k-s_-´p I-S-∏p-d-Øv t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n-bp-sS \n-b{¥-W-Øn-ep-≈ I-S¬-a-W¬ 11 am-k-tØ-°v te-e-Øn-\v \¬In-b \-S-]-Sn d-±m-°-sa-∂m-h-iys∏-´v ssl-t°m-S-Xn-bn¬ -\¬In-b l-c-Pn P-Ãn-kv ]n B¿ cma-N-{μ-ta-t\m≥ X-≈n. a-t©-iz-cw ]q-gn hm-c¬ sXm-gnem-fn sh¬-s^-b¿ tIm-˛-Hm-]td-‰o-hv skm-ssk-‰n-bm-Wv ssl-t°m-S-Xn-bn¬ l-c-Pn ^b¬ sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n-bp-sS \nb-{¥-W-Øn-ep-≈ a-t©-iz-cw slm-k-s_-´p-hn-se a-W¬ hmcm≥ te-_¿ tIm¨-{Sm-Œv tIm˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-°v k-]v-Xw-_¿ aq-∂n-\v sS≥-U-dna-t©-iz-cw: te-_¿ tIm¨-{Sm- eq-sS A-\p-a-Xn e-`n-®n-cp-∂p. Œv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk13 skm-ssk-‰n-I-fm-Wv te-

a-t©-iz-c-s¯ a-W-se-Sp-¸v: l-c-Pn ssl-t¡m-S-Xn X-Ån

e-Øn¬ kw-_-‘n-®n-cp-∂-Xv. H-cp S¨ a-W-en-\v 457 cq-] {]Im-cw {]-Xn-am-kw 3,000 S¨ aW¬ hm-cm-\m-b-n-cp-∂p A-\p-aXn- \-¬-In-bn-cp-∂-Xv. sS≥-U-dn¬ kw-_-‘n-®t∏mƒ a-Xn-bm-b tc-J-I-fpw km£y-]-{X-hpw lm-P-cm-°-n-bn-s√∂ Im-c-W-Øm¬ sS≥-U¿ X≈n-b a-t©-iz-cw ]q-gn hm-c¬ sh¬-^-b¿ tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n `m-c-hm-ln-I-fm-Wv ssl-t°m-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cp∂-Xv. t]m¿-´n-s‚ Io-gn¬ 10 I-Shp-I-fm-Wv Pn-√-bn-ep-≈-Xv. at©-iz-cw, H-f-bw, B-cn-°m-Sn, sam-{Km¬-]p-Øq¿, X-f-¶-c, ]≈w, tIm-´-∏p-dw, A-®mw-Xp-cpØn, am-´p-Ω¬ F-∂n-h-bm-Wv t]m¿-´n-\v Io-gn-ep-≈ I-S-hpIƒ.

Ip-Spw-_-{io I-s^ C-\n ]-©m-b-¯p-I-fn Im-k¿-tIm-Uv : \m-S≥ cp-Nn-Ifp-sS s]¨-s]-cp-abp-am-bn It^ Ip-Spw-_-{io C-\n ]-©mb-Øp-I-fn-epw. I-e¿-∏n-√m-Ø kzm-Zp-≈ `-£-Ww an-X-am-b hn-e-bn¬ \¬-Ip-I-bm-Wv e£yw. I-t^ Ip-Spw-_-{io Bcw-`n-°p-∂-Xn-\m-bn Pn-√-bn-se 54 h-\n-X-Iƒ-°v 13 Zn-h-k-ambn ap-\n-kn-∏¬ tIm¨-^-d≥kv lm-fn¬ \¬-In-b ]-cn-ioe-\w k-am-]n-®p. Ip-Spw-_-{iobp-sS \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ Xriq¿ A-t`-Z C≥-Ãn-Ãyq-´v Hm^v ^p-Uv dn-k¿-®v B‚ v tlmkv-]n-‰m-en-‰n am-t\-Pv-sa‚ vn-se (sF-{^w) hn-Z-Kv-[-cm-Wv ]-cnio-e-\w \¬-In-b-Xv. Im-k¿tIm-Uv, Im-™-ßm-Sv \-K-c-k`-Iƒ, tIm-tSmw-˛-t_-fq¿, Iøq¿-˛-No-ta-\n, sN-dp-h-Øq-¿, ]n-en-t°m-Sv, ]-S-∂, a-[q¿, t_U-Up-° ]-©m-b-Øp-Iƒ F∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv B-Zy-L-´Øn¬ Ip-Spw-_-{io `-£-Wim-e B-cw-`n-°p-∂-Xv. C-h Unkw-_-dn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-Sßpw.`-£y-kp-c-£m \n-b-aw

]q¿-Æ-am-bpw ]m-en-®p-sIm≠m-Wv I-t^ B-cw-`n-°p-I. A-©p ap-X¬ ]-Øp-h-sc AwK-߃ A-S-ßn-b {Kq-∏n-\m-Wv Hm-tcm I-t^-bp-tS-bpw Np-a-Xe. H-cmƒ-°v 10,000 cq-] Ip-Spw_-{io Pn-√m an-j≥ k-_v-knUn A-\p-h-Zn-°pw. 25 \pw 50 \pw C-S-bn¬ {]m-b-ap-≈ ho-´Ω-am-cm-Wv Im-k¿-tIm-Uv ]-cnio-e-\w- t\-Sn-b-Xv. kw-cw-`-IXz hn-I-k-\w, ]m-N-Iw, hn-X-cWw, ]-cn-N-c-Ww, ]-cn-]m-e-\w, tlm-kv-]n-‰m-en-‰n am-t\-Pvsa‚ v Xp-S-ßn-b hn-j-b-ßfn¬ Xr-iq¿ sF-{^-Øn-se Zbm-io-e≥, k-Pn-Xv, cm-a-Ir-jvW≥, sj-^v-am-cm-b cm-tK-jv A-¥n-°m-Sv, Kn-co-jv F-∂n-hcm-Wv ]-cn-io-e-\w \¬-In-b-Xv.B-Uw-_-c tlm-´-en-s‚ ]In-t´m-sS ]-©m-b-Øp-I-fn¬ B-cw-`n-°p-∂ I-s^ Ip-Spw-_{io an-X-am-b \n-c-°n¬ hy-Xykv-X-am-b hn-`-h-ß-fm-Wv AXn-Yn-Iƒ-°v H-cp-°p-∂-Xv. {]tXy-Iw bq-\n-t^mw A-Wn™ h-\n-X-I-fm-Wv I-s^ \nb-{¥n-°p-I.

io-Xo-I-cn-°m-Ø `-£y hn`-h-ß-fm-Wv hn-f-ºp-I. ap-∏-XpX-cw tZm-i-Iƒ, ssN-\o-kv hn`-h-߃, hn-hn-[-X-cw ]m-bkw, Hu-j-[-]m-\o-bw F-∂n-h D-≠m-°p-∂-Xn-em-Wv ]-cn-io-e\w t\-Sn-b-Xv. Im-k¿-tIm-s´ ho-´-Ω-am¿ X-øm-dm-°p-∂ \mS≥ hn-`-h-ß-fp-tS-bpw a-[p-c ]e-lm-c-ß-fp-tS-bpw cp-Nn-Iq-´pIƒ ]-cn-io-e-\-Øn¬ ]-¶psh-®p. C-\n Ip-Spw-_-{io anj≥ F-√m Pn-√-I-fn-epw H-cp°p-∂ `-£y-ta-f-I-fn¬ Pn-√bn-se Ip-Spw-_-{io {]-h¿-ØI-cpw hn-`-h-ß-fp-am-bn A-Wn\n-c-°pw.Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-k-` tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S∂ k-am-]-\ N-S-ßn¬ F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.-F. k¿´n-^n-°-‰p-Iƒ hn-X-c-Ww sNbv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn A[y-£-X h-ln-®p. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-Uz. apw-Xm-kv jp-°q¿, ]-©m-bØv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m

dm-¸n-Uv tbm-Kw Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√m t]m-enkn-t‚-bpw Pn-√-bn-se d-kn-U≥kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-Xn-\n[n-I-fp-tS-bpw (dm-∏n-Uv) tbmKw C-∂v D-®-bv-°v 12\v Pn-√m t]m-en-kv B-ÿm-\-Øv Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN-cpw. tbm-K-Øn¬ Hm-tcm dkn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j\n¬ \n-∂pw c-≠v {]-Xn-\n-[nIƒ ho-Xw kw-_-‘n-°-W-sa∂v Pn-√m d-kn-U≥-kv A-tkmkn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v C N-{μ- Ip-º-f k-_v Pn√- kv-Iqƒ {In°-‰v Sq¿-W-sa-‚ n¬ tP-Xm-°fm-b Pn.hn.F-®v.F-kv.F-k.v ti-Jc - ≥ \m-b¿ A-dn-bn-®p. sam-{Km¬ Sow

im-kv-{Xkm-ln-Xy ]-cn-j-¯v k-t½-f-\ {]-Xn-\n-[n-IÄ-¡v `-£-Wsam-cp-¡m-\p-Å s\-Ãv hn-f-ªv \-in-¡p-¶p Xr-°-cn-∏q¿: tI-c-fm im-kv-{X km-ln-Xy ]-cn-j-Øv 51mw kwÿm-\ k-tΩ-f\ - w D-Zn-\q¿ K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ASpØ sa-bvam-kØ - nemWv \S-°pI. k-tΩ-f-\-Øn-s\-Øp∂ {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v `-£-Ww \¬-Im-\m-bn im-kv-{X km-lnXy {]-h¿-ØI - ¿ ]m-´Ø - n-s\-SpØ ÿ-e-Øv Ir-jn sN-bv-X s\-√v \-in-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. I-gn-™ 50 h¿-j-am-bn \-S°p-∂ hm¿-jn-I k-tΩ-f-\Øn¬ im-kv-{X km-ln-Xy ]-cnj-Øv Hm-tcm ]p-Xp-a-bm¿-∂ ]cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øm-dp-≠v. C-Xns‚ `m-Ka - m-bm-Wv k-tΩ-f\ - Ø - ns\-Øp-∂ {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v kz-¥-am-bn Ir-jn-sN-bv-X s\√p-]-tbm-Kn-®v `-£-Ww \¬Im≥- Xo-cp-am-\n-®X - v. k-tΩ-f\ - Øn-s‚ B-tem-N-\ h-∂-tXmsS {]-h¿-Ø-I¿ Ir-jn C-d°m≥ X-øm-dm-bn. s\-√v am-{X-a-

hn-Zym-\-K¿: ho-´p-ap-‰-Øv \n¿Øn-bn-´ Im-dn-s‚ •m-kv X-I¿Ø \n-e-bn¬. s]m-bn-\m-®n sN-dp-I-c-bn-se ssJ-dp-∂n-kbp-sS ho-´p ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´n-cp-∂ am-cp-Xn Im-dn-s‚ •m-kmWv X-I¿-Ø-Xv. hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-\¬-In.

{]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv-Ip-™n Nm-bn‚-Sn, tªm-°v ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U-≠v aq-km_n sN¿-°-f, Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿-t]gv-k¨ Xm-ln-d k-Øm¿, sN-a\m-Sv -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-bn-jm k-l-Zp-≈, ssh-kv {]-kn-U‚ v A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ I-√-{S, Im-k¿-tIm-Uv tªm-°v ]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ C-Iv-_m¬ I-√-{S, Pn-√m B-kq-{X-W k-an-Xn AwKw F A-_v-Zp¿-d-lv-am≥, ap-\nkn-∏¬ Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ A-∫m-kv _o-Kw, sNa-\m-Sv -]-©m-b-Øv Ãm‚n-Mv IΩn-‰n sN-b¿-am≥ jw-kp-±o≥ sX-°n¬, U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ F≥ tZ-hn-Zm-kv, \-K-c-k-` sk{I-´-dn sI ]n hn-\-b≥, Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^nk¿ sI Pn i-¶c-\m-cm-b-W≥, Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ A-_v-Zp¬-a-Po-Zv sN-º-cn°, A-kn. tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ hn-P-b≥, am-[y-a {]-h¿-ØI¿, Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿ kw-_-‘n-®p.

kannur/ksd

k-l-I-c-W _m¦v XncsªSp¸n tIm-þ-en-þ-_n _-Ôw hym-]-I-am-hp¶p Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se kl-I-c-W ÿm-]-\-ß-fp-sS `-cWw ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ tIm-˛-en-˛_n k-Jyw hym-]-I-am-Ip-∂p. Im-k-¿-tIm-Uv Pn-√m k-l-I-cW _m-¶v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ _n.sP.-]n-°v \m-ev U-b-d-Œ¿ ÿm\-ß-fm-Wv bp.-Un.-F-^v \¬-Inb-Xv. A-Sp-Ø-bm-gv-N \-S-°p-∂ Im-™-ßm-Sv lu-kn-Mv skmssk-‰n Xn-c-s™-Sp-∏n¬ tIm-˛en-˛-_n _-‘w cq-]-s∏-´n-´p-≠v. C-hn-sS _n.-sP.-]n-°v aq-∂v Ub-d-Œ¿ ÿm-\-am-Wv bp.-Un.-F^v \¬-In-b-Xv. tZ-io-b-X-e-Øn¬ _n.-sP.]n-sb tIm¨-{K-kv ap-Jy-i-{Xphm-bn Im-Wp-tºm-gpw Im-k¿tIm-Uv Pn-√-bn-se Nn-e t\-Xm°ƒ _n.-sP.-]n.-bp-am-bn Xn-cs™-Sp-∏v k-Jy-ap-≠m-°p-∂Xn-s\-Xn-sc H-cp hn-`m-Kw t\-Xm°ƒ sI.-]n.-kn.-kn-°v ]-cm-Xn\¬-In-bn-´p-≠v. tIm-˛-en-˛-_n

Iq-«-tbm-«w kw-L-Sn-¸n-¨p Im-™-ßm-Sv:hym-bm-aw io-eam-°p B-tcm-Kyw kw-c-£n-°p F-∂ {]-ta-b-Øn¬ t]m-]p-e¿{^-≠v tZ-i-hym-]-I-am-bn \-SØp-∂ Iymw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Im-™-ßm-Sv G-cn-b-I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Iq-´-Hm-´w \S-Øn. Im-™-ßm-Sv Su-Wn¬ \n-∂v B-cw-`n-® Iq-´-Hm-´w A-Xn™m-en¬ k-am-]n-®p. G-cn-b sk-{I-´-dn C-{_m-lnw A-Xn™m¬ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. Pn-√m-sk-{I-´-dn B-kn-^v C{_m-lnw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tbm-K-{]-Z¿-i-\-Øn-\v A-j-d^v \o-te-iz-cw, ap-_m-d-°v ]-S∂ \¬-In.

]m-kv A-\p-h-Zn-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: aw-K-em-]p-c-Øv ]Tn-°p-∂ Pn-√-bn-se hn-Zym¿Yn-Iƒ-°v tI-c-f sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. _-kp-I-fn¬ ]m-kv A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂v sI.-F.Fw.-F. Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´p. bp sI ao¿-km-ln-Zv, IÆq¿-A-–p-√-am-ÿ, sI A–p¬-a-Po-Zv kw-km-cn-®p.

hn-Zym-`ym-k hm-bv-] ]-en-i-bn-f-hn-\v 31 h-sc A-t]-£n-¡mw Im-k¿-tIm-Uv : 2004˛-2009 Ime-L-´-Øn¬ hn-Zym-`ym-k hm-bv] F-Sp-Ø aq-∂v e-£w cq-] hsc Ip-Spw-_ h-cp-am-\-ap-≈ sXmgn¬ c-ln-X-cm-b-h¿-°v ]-en-ibn-f-hv \¬-Ip-∂-Xn-\v A-t]-£ kzo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ Xo-b-Xn 31 h-sc \o-´n.

{]-Pn-¯n-sâ ar-X-tZ-lw kw-kv-I-cn-¨p Im-™-ßm-Sv: Zp-_-bv tZ-c-bn¬ sI-´n-S-Øn-\v Xo-]n-Sn-®p-≠m-b ]p-I-bn¬ izm-kw ap-´n a-cn-® slm-kv-Zp¿-Kv I-S-∏p-d-sØ {]Pn-Øn-s‚ (24) ar-X-tZ-lw C-∂se \m-´n¬ sIm-≠p-h-∂v kwkv-I-cn-®p. I-gn-™ am-kw 30 \m-Wv Xm-a-k-ÿ-e-Øp-≠m-b Xo-]n-Sn-Ø-Øn¬ bp-hm-hv izmkw ap-´n a-cn-®-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv : A-°m-Z-an-Iv hnZ-Kv-[¿, K-th-j-I¿, `-c-W-I¿Øm-°ƒ km-º-Øn-I im-kv{X-Øn-s‚ ssh-cp-≤y-߃ Is≠-Øn im-kv-{Xo-b-am-b co-Xnbn¬ hn-i-I-e-\w sN-bv-Xp ]-cnlm-cw I-s≠-Ø-W-sa-∂v F-tfcn-Ø-´v C sI \m-b-\m¿ kv-am-cI K-h. tIm-f-Pn¬ \-S-∂ tZ-iob in¬-]-im-e \n¿-t±-in-®p. D-Zm-c-h¬-°-c-W-Øn-\p apºv km-º-Øn-I im-kv-{X-im-Jbv-°v {]m-ap-Jyw Ip-d-hm-bn-cp∂p. F-∂m¬ 1991 se B-tKm-fh¬-°-c-W-hpw \q-X-\ km-º-

A-t\z-j-W D-tZym-K-Ø-s\ am-än-b-Xv tI-kv A-«n-a-dn-¡m³: kn.-]n.-Fw. Im-k¿-tIm-Uv: D-Zp-a am-ßm-Sv kn.-]n-.F - w {]-h¿-ØI - ≥ Fw _n _m-eI - r-jW v- ≥ sIm-√s - ∏-´ tIkv A-t\z-jW - D-tZym-Kÿ \ - mb Im-™ß - m-Sv kn.-sF-sb ÿew am-‰n-bX - v tI-kv A-´n-ad - n-°p∂-Xn-\p-≈ Kq-Um-tem-N-\-bmsW-∂v kn.-]n-.F - w Pn-√m sk-{I-´dn sI ]n k-Xo-jN v- {- μ≥ B-tcm-

]n-®p.tIm¨-{K-kv D-∂X - t\-Xm°-fpw A-`y-¥c - h-Ip-∏v a-{¥nbpw C-Ss - ]-´p-sIm-≠v sIm-eb - mfn-If - m-b tIm¨-{K-kv {In-an-\e - pI-sf c-£n-°m≥ `-cW - s - Ø D-]tbm-Kn-°p-∂ A-h-ÿ D-≠mbm¬ i-‡-am-b _-lp-P-\ {]t£m-`Ø - n-\v t\-Xr-Xzw-\¬-Ipsa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv tIcf imkv{X kmlnXy ]cnjØv kwÿm\ ktΩf\hpw ImØv ]mIamb sImt´mSn-bnse s\¬-∏m-Sw - ¿. C-Xv c-≠mw X- \ k-tΩ-f-\w kw-L-Sn-∏n-®n-cp√, I-∏-bpw hm-g-bpw Ir-jn-bn-d- Wv kw-Lm-SI °n-bn-´p-≠v. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ h-W-bm-Wv im-kv-{X km-ln-Xy ∂p. C-°p-dn k-tΩ-f-\-Øn-s‚ \-S-Øn-∏v sN-e-hn-\p-≈ Xp-I ]-cn-j-Øn-s‚ kw-ÿm-\ k- `m-K-am-bn 500 ]-cn-]m-Sn-I-fm-Wv ]p-kv-X-I hn¬-∏-\-bn-eq-sS kz- tΩ-f-\-Øn-\v Pn-√ th-Zn-bm-Ip- Pn-√-bp-sS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ - v. cq-]n-°m-\p-≈ X-øm-sd-Sp-∏n-em- ∂-Xv. 1999 ¬ I-øq-cn¬ kw-ÿm- kw-LS- n-∏n-°p-∂X

k-Jyw hym-]-I-am-bn-´pw Pn-√bn-se tIm¨-{K-kv, eo-Kv t\Xm-°ƒ C-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-Icn-°m-Ø-Xpw hn-hm-Z-am-bn-´p≠v. t\-c-sØ tIm-˛-en-˛-_n kJyw \n-e-\n-∂n-cp-∂ Im-k¿tIm-Uv `q-]-W-b _m-¶n¬ t\Xr-\n¿-t±-i-sØ Xp-S¿-∂v Cu k-Jyw A-h-km-\n-∏n-®n-cp-∂p. tIm¨-{K-kn-s‚ Pn-√-bn-se Hcp {]-ap-J-\m-b t\-Xm-hm-Wv _n.-sP.-].-°v U-b-d-Œ¿ ÿm\w \¬-Im≥ N-c-Sv h-en-°p-∂sX-∂v A-Wn-Iƒ B-tcm-]n-®p.

cq-]o-I-cn-®v eo-Kv {]-h¿-Ø-\w B-cw-`n-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: sN¿-°-fw A-–p-√ (sN-b¿-am≥), Fw kn J-a-dp-±o≥ (P-\-d¬ I¨-ho\¿), kn Sn A-l-Ω-Z-en, ]n apl-Ω-Zv Ip-™n-am-ÿ, s]-cntßmw ap-kv-X-^, I-√-{S amln≥ lm-Pn, F l-ao-Zv lm-Pn, sI Fw iw-kp-±o≥ lm-Pn, tKmƒ-U≥ A-–p¬-Jm-Z¿, F¬ F a-l-aq-Zv lm-Pn, _-jo¿sh-≈n-t°m-Øv, hn sI ]n lao-Z-en, ]n H ]n ap-l-Ω-Z-en lmPn, F ]n D-Ω¿, kn F≥ C-{_mlnw, Sn C A-–p-√ (ssh-kv sNb¿-am≥), F Pn kn _-jo¿, sI C F _-°¿, Fw A-–p-√ ap-Kp, l-\o-^ lm-Pn ss]-h-fnsK, Fw A-∫m-kv, ap-kv-X-^ IS-∂-∏-≈n, sI sI A-j-d-^v, F sI Fw A-j-d-^v (I¨-hoIm-k¿-tIm-Uv : tem-Iv-k-` a- \¿), F A-–p¿-d-lv-am≥ (J-Pmfi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-‰n ©n).-

tem-Iv-k-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: ap-kv-enweo-Kv I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p

Npcp¡¯nÂ

a-t©-izc-Øv \-S-∂ kwÿm-\ k-_v Pq-\n-b¿ tKƒ-kv I_-Un Sq¿-W-sa‚n¬ aq-∂mw-ÿm-\w t\Sn-b Imk¿-tIm-Uv Pn√m Sow

]m-N-I-hm-X-I Kp-W-t`m-àm-¡Ä-¡v {]-tXy-I B-[mÀ Iymw-]v

Im-k¿-tIm-Uv: ]m-N-I-hm-X-I Kp-W-t`m-‡m-°ƒ B-[m¿ Im¿-Uv F-Sp-Øv Kym-kv I-º-\n-bn-epw _m-¶p-I-fn-epw B-[m¿ \-º¿ en-¶v sN-øp-∂-Xn-\p Pn-√-bn-se tªm-°p-I-fn¬ hn-hn-[ tI-{μ-ß-fn¬ {]-tXy-I B-[m¿ Iymw-]p-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°p∂p. Cu Iymw-]p-I-fn¬ ]m-N-I-hm-X-I Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v B-[m¿ Im¿-Uv F≥-tdmƒ sN-øp-∂-tXm-sSm-∏w Kym-kv I-º-\nbn-epw _m-¶p-I-fn-epw B-[m¿ \-º¿ en-¶v sN-øp-∂ ku-I-cyw G¿-s∏-Sp-Øpw. Iymw-]n¬ Hm-bn¬ am¿-°-‰n-Mv I-º-\n {]-Xn-\n[n-Iƒ, F¬.-]n.-Pn Uo-e¿-am¿, _m-¶p-I-fp-tS-bpw A-£-b-tI{μ-Øn-t‚-bpw a-‰p _-‘-s∏-´ k¿-°m¿ h-Ip-∏p-I-fn-te-bpw DtZym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-°pw.-{]-tXy-I B-[m¿ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Im-k¿-tIm-Uv hym-]m-c-`-h-\n¬ kw-LSn-∏n-® A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ kn-≠n-t°-‰v _m-¶v F-Iv-knIyq-´o-hv U-b-d-Iv-S¿ Sn sI {io-hm-kv-X-h A-[y-£-X h-ln-®p. kn-≠n-t°-‰v _m-¶v P-\-d¬ am-t\-P¿ k-t¥m-jv Im-a-Øv, F.Un.-Fw F-®v Zn-t\-i≥, ^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ C ]n cm-Pv-taml≥, kn-≠n-t°-‰v _m-¶v U-]yq-´n P-\-d¬ am-t\-P¿ F-kv KtW-j≥, eo-Uv kn-kv-{Sn-Iv-Sv No-^v am-t\-P¿ Fw A-Pn-Xv-Ip-am¿ta-t\m≥ kw-km-cn-®p.

]-«n-I {]-kn-²o-I-cn-¨p

]-S-∂: ]-©m-b-Øn-se 2013˛14 h¿-j-sØ hm¿-jn-I ]-≤-Xnbn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \-S-∏n-em-°p-∂ hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fp-sS Kp-Wt`m-‡r I-c-Sv ]-´n-I ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn¬ {]-kn-≤-s∏-SpØn-bn-´p-≠v. C-Xp kw-_-‘n-®p-≈ B-t£-]-߃ 16 \-Iw ]-©m-b-Øv Hm^o-kn¬ \¬-I-W-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dn-bn-®p.-

Im-d-Up-¡ tI-c-tfm-Âkhw

Im-k¿-tIm-Uv : Im-d-Up-° tªm-°v ]-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬-khw 23 ap-X¬ 27 h-sc hn-hn-[ -]-©m-b-Øp-I-fn-¬ \-S-°pw. -]©m-b-Øp-I-fn¬-\n-∂v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ So-ap-I-sf Dƒ-s∏-SpØn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tI-c-tfm-¬-k-hw hn-P-bn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sN-b¿-am-\m-bpw sk-{I-´dn I¨-ho-\-dp-am-bn tªm-°v-X-e-kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn®p. {]m-tZ-in-I-X-e kw-Lm-S-I k-an-Xn A-Xm-Xv tI-{μ-ß-fn¬ \-S-°pw. ]-©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂pw hn-P-bn-I-fp-sS en-Ãv H-IvtSm-_¿ 20 \-Iw tªm-°v v-]-©m-b-Øv Hm-^nkn¬ e-`n-°-pw.

km-¼-¯n-Iim-kv-{X-¯n-sâ ssh-cp-[y-§Ä IÀ-j-I c-£m-bm-{X I-s−-¯-Ww-: tZ-io-b- sk-an-\mÀ \hw_dn Im-k¿-tIm-Uv:kz-X-{¥ I¿-jI kw-Lw kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-hw_¿ 17\v Im-k¿-tIm-Uv \n-∂pw B-cw-`n-°p-∂ I¿-j-I c-£mbm-{X hn-P-bn-∏n-°m≥ -Pn-√m IΩn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. C A-_q-_°¿ lm-Pn A-[y-£-X-h-ln®p. ]n B¿ l-ao-Zv, F-kv ]n kem-lp-±o≥, ]n _o-cm≥ lm-Pn, F F-®v A-–p-√-Ip-™n, lk≥ s\-°-c, sI Fw C-{_mlnw lm-Pn, F sI A-–p¿-d-lvam≥ kw-km-cn-®p.

\m-b-∑m¿-aq-e: tem-I-am-\-knI B-tcm-Ky Zn-\m-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn tI-{μ k¿-Δ-Iem-im-e-bn-se tkm-jy¬ h¿°v ]T-\-hn-`m-K-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ bp-h-P-\-ß-fpw am-\kn-I B-tcm-Ky-hpw F-∂ hn-jb-Øn¬ t_m-[-h-¬I-c-W ¢mkv tI-{μ k¿-h-I-em-im-e-bpsS ]-S-∂-°m-Sv k-b≥-kv Imw-]kn¬ kw-L-Sn-∏n-®p. I-Æq¿ Pn-

3

√m Pp-h-ss\¬ P-Ão-kv Aw-Khpw ap≥ X-e-t»-cn tkm-jy¬ k¿-Δo-kv skm-ssk-‰n U-b-dIv-S-dp-am-bn-cp-∂ d-h. ^m. am-Wn ta¬-h-´w ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØn. tkm-jy¬ h¿-°v hn-`m-Kw tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿ tUm: sIm-t´-iz-c cm-Pp, tUm: A-∫m-kv, tUm: kao¿, tUm: ]n Fw am-Xyp, Im-hy{io kw-km-cn-®p.-

Øn-I \-b-ß-fpw C-¥y-bv-°v t\-´-ß-fpw tIm-´-ß-fp-ap-≠m°n. hn-I-k-\ ssh-cp-≤y-߃ A-]-{K-Yn-°m-\pw ]p-Xp-Xm-bn hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°v cq-]-tcJ X-øm-dm-°m-\pw im-kv-{Xo-bam-b-Xpw k-a-{K-am-b-Xp-am-b hni-I-e-\ co-Xn-Iƒ A-h-ew-_n°-W-sa-∂pw sk-an-\m¿ \n¿-t±in-®p. a-{Zm-kv kv-Iqƒ Hm-^v C-°tWm-an-Iv-kn-se tUm. -kp\n¬-t]mƒ, ap≥ c-Pn-kv-{Sm-dpw km-º-Øn-I hn-Z-Kv-[-\p-am-b tUm. F A-tim-I≥, tUm. B¿ k-Xo-jv-Ip-am¿, {]-^. kn

ap-l-Ω-Zv Im-knw {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-®p. hn-hn-[ sk-£\p-I-fn¬ sS- n-tamƒ, tPm¿-Pv, ln-a, k-cn-X, {io-P,- Zn¬-\, ioXƒ tU-hn-Uv, \n-Xn≥-_m-e-N{μ≥, c-Pn-Xv cm-lp¬, in¬-] kw-_-‘n-®p.k-am-]-\ k-tΩ-f-\w tIm-fPv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. Fw tKm]m-e≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. km-º-Øn-I im-kv-{X h-Ip-∏p X-e-h≥ tUm. -F≥ I-cp-Wm-Ic≥ A-[y-£-X h-ln-®p. I¨ho-\¿ tUm.-sI ]n hn-]n≥ N{μ≥, {]-^. sI F tPm¨k¨ kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-12  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-12