Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

am-ln ]-Ån s]-cp-¶m-fn-\v Xp-S-¡w

hntij§Ä

F-kv.-F-kv.-F. dn-t]mÀ-«v {]-Im-i-\w 9\v I-Æq¿: k¿-h-in-£m A-`nbm≥ 2012-˛13¬ \-S-Øn-b {]h¿-Ø-\-ß-fp-sS kw-£n-]v-X dn-t]m¿-´v tc-J-bp-sS {]-Im-i\w 9\p ssh-Io-´v aq-∂n-\p I-eIv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f \n¿-h-ln°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv A-[-y£-X h-ln-°pw. Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C hn kp-K-X≥ G-‰p-hm-ßpw. Pn-√m I-e-Iv-S¿ tUm.-- c-Ø≥ tI¬°¿, ]n tdm-k G-‰p-hm-ßpw.-

amln ]-≈ns∏-cp-∂m-fn-\v Xp-S-°w-Ip-dn®v ]-≈n hn-Im-cn ^m. Fw F-®v B‚--Wn, t{X-kym ]p-Wy-m-h-Xn-bp-sS Xn-cp-kz-cq-]w Z¿-i-\-Øn-\p h-bv-°p∂p

tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv I-®q-cn tXP-kn\v ]c-ky \n-tj-[w: ]-{X-{]-hÀ-¯-I A-tkm-kn-tb-j³ {]-Xn-tj-[n¨p I-Æq¿: {]-kv ¢-∫n-s‚-bpw amPn-°v A-°m-Z-an-bp-sS-bpw B`n-ap-Jy-Øn-¬ tem-I X-]m¬-Zn\-am-b H-º-Xn-\v t]m-kv-‰¬ ankv-‰-dn am-bm-Pm-e {]-I-S-\w \-SØpw. cm-hn-se 11\v F≥.-Pn.-H bq-\n-b≥ _nƒ-Un-ßn-se Sn sI _m-e≥ kv-am-c-I lm-fn¬ \-S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn ]-fl-{io tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sm-Wv Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv.Fw.-F¬.-F-am-cm-b Sn hn cm-tP-jv, sI Fw jm-Pn, F ]n A-–p-√-°p-´n, Pn-√m I-e-Iv-S¿ tUm. c-Ø≥ tJ¬-°¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f, \-K-c-k-`m sN-b¿-am≥ tdm-jv-\n Jm-en-Zv, ]n.-B¿.-Un. U-]yq-´n U-b-c-Iv-S¿ th-em-bp[≥ kw-_-‘n-°pw.-

tZ-io-b sk-an-\mÀ 8 ap-X I-Æq¿: ]-≈n-°p-∂v Ir-jv-Wta-t\m≥ kv-am-c-I K-h. h-\nXm tIm-f-Pv C-•o-jv ]n.-Pn. hn`m-Kw U-b-c-Iv-S-td-‰v Hm-^v tImfo-Pn-b-‰v F-P-yq-t°-j-s‚ kl-I-c-W-tØm-sS kw-L-Sn-∏n°p-∂ Zzn-Zn-\ tZ-io-b sk-an\m¿ 8\p tIm-tf-Pv Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ Xp-S-ßpw. "Po-hn-X-sa-gp-Øv ]-cn-t{]£-y-ß-fpw sh-√p-hn-fn-I-fpw-' F-∂n hn-j-b-Øn-ep-≈ sk-an\m¿ km-ln-X-y-Im-c≥ kn hn _m-e-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. {]n≥-kn-∏¬ tUm. hn Sn _o-\ A-[y-£-X h-ln-°pw. _mw-•q¿ k¿-h-I-em-im-e-bnse tUm. Nn-{X ]-Wn-°¿ apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v hn-hn-[ hn-j-b-ßfn-em-bn tUm. kn-ÿ sP-kv-an, K-th-j-I s_¬-K a-cn-b s_≥-Iv, kn Pn iym-a-f, cm-tPjv \m-b¿, tUm. F ]n hn-Pb≥, ]n Pn-Xn≥ Ip-am¿, H-t_-Zv F t_≥-k¿, dn-Yn-Iv i-¶¿ kw-_-‘n-°pw.-

D-WÀ-hv Iymw-]v k-am-]n-¨p A-go-t°m-Sv: hn-Z-ym-`-ym-k, kaq-ln-I \o-Xn h-Ip-∏p-I-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS A-go-t°mSv {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-tX-y-I ]cn-K-W-\ A¿-ln-°p-∂ Ip-´nIƒ-°m-bn kw-L-Sn-∏n-® D-W¿hv k-l-hm-k Iymw-]v k-am-]n®p. A-go-t°m-Sv ssl-kv-Iqfn¬ ]n Fw kp-[m-I-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. cm-tP-jv hm-c-y¿, k-c-_v-Pn-Xv, {]-[m-\m-[-y-]n-I Pq-Un-bm-\, dntkm-gv-kv t]-gv-k¨ A-ko-kv kw-km-cn-®p. ]n Fw kp-Pm-X k-Ωm-\ hn-X-c-Ww \-S-Øn.

Nm-cm-bt¡-kn X-Shpw ]n-gbpw Im-k¿-tIm-Uv: 10 Ip-∏n hn-tZ-ia-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-se {]Xn-sb c-≠p-h¿-jw ITn-\-X-S-hn\pw e-£w cq-] ]n-gb-S-bv°m\pw Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn in-£n-®p. Aw-K-Un-ap-K-dn-se hn-t\m-Zv Ip-am-dn(24)s\-bm-Wv in-£n-®X - v. hn-Zym-\-K¿: 100 ]m bv-°-‰v Nmcm-bw- ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-se {]Xn-sb H-cph¿-jw X-S-hn-\pw e£wcq-] ]n-gb - S- ° - m-\pw A-kn. sk-j≥-kv tIm-S-Xn in-£n-®p. ]-\-bm¬ ssa-em-´n-bn-se FwB-\μ - n(28)s\-bm-Wp in-£n-®Xvv ]n-g-b-S-®n-s√-¶n ¬ aq-∂pamkw Iq-Sn X-Sh - v A-\p-`h - n-°W - w. 2007 k-]v-Xw-_¿ 19\p s]m-øn\m-®n sN-dp-Ic - t- dm-Un¬ h-®v aZy-hp-am-bn A-d-Ãn-em-b tI-k-nem-Wv in-£.

t£-{X-`-Þm-c-w X-IÀ-¯v I-hÀ¨ I-Æq¿: t£-{X-`-fim-c-߃ Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww I-h¿∂p. ]-≈n-°p-∂v Ip-∂m-hv P-e-Zp¿K t£-{X-Øn-em-Wv C∂-se ]pe¿-s® I-h¿-® \-S∂ - Xv. {][m-\ {]-Xn-jvTbm-b P-e-Zp¿-K-bp-sS {io tIm-hn-en-s‚ ]q-´v- X-I¿Ø tam-„m-°ƒ {io-tIm-hn-en-se `fim-cw Ip-Øn-Øpd-∂v ]-Ww I-h¿∂p. {io-tIm-hn-en-s‚ ]q-´v X-I¿Øv A-IØ - p-≠m-bn-cp∂ `-fimc-ß-fnepw I-h¿-® \-S-Øn-bn´p≠v. Un.hn.Un. sπ-bdpw tamj-Ww t]m-bn-´p-≠v. t£-{X k-an-Xn sk-{I´-dn ]n hn cmP-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ Su¨ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-Sßn.

X-e-t»-cn: tX-P-kv Zn-\-]-{XØn-\v kw-ÿm-\ k¿-°m¿ ]-ckyw \n-tj-[n-®-Xv ]-{X kzm-X{¥y-Øn-s\-Xn-sc-bp-≈ sh-√phn-fn-bm-sW-∂pw ap-gp-h≥ ]-{X ÿm-\-]-ß-fn-se Po-h-\-°mcpw {]-Xn-tj-[n-°W - s - a-∂pw tIc-fm ]-{X-{]-h¿-ØI - A-tkm-kn-

tb-j≥ X-et- »-cn ta-Je - m tbmKw {]-ta-bØ - n-eq-sS B-hi - y-s∏´p. ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-tkm-kntb-j≥ kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v k-eow ap-gn-°¬, sk{I-´d - n I-Æ≥ ]-¥m-hq¿, jm-Pn ]m-≠ym-e, A-\o-jv, bp sI A`n-em-jv kw-km-cn-®p.

_m-e-Ir-jv-W³ h-[w: H-cmÄ-IqSn A-d-Ìn Im-™ß - m-S:v kn.]n.Fw. {]-h¿Ø-I≥ D-Zp-a am-ßm-s´ Fw _n _m-eI - r-jW -v (- 45)s\ Ip-Øn-s°me-s∏-Sp-Øn-b tI-kn¬ H-cm-sf-°qSn t]m-en-kv A-dà - v sN-bX -v p. amßm-Sv B-cy-Sp-°w tIm-f\ - n-bn-se kp-tc-jn(26)s\-bm-Wv A-dà - v sNbvX - X - .v C-tXm-sS tI-kn¬ A-dà - n-

em-bh - c - p-sS F-Æw \m-em-bn. tImS-Xn-bn¬ lm-Pc - m-°n-b {]-Xn-sb c≠m-gN -v t- Ø-°p dn-am‚ v sN-bX -v p. I-gn-™ Xn-cp-thm-WZ- n-hk - w cm-{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wv _m-c Pn.F¬.]n. kvI - qƒ k-ao-]s - Ø C-Sh - g- n-bn¬ _m-eI - r-jW v- ≥ IptØ-‰pa-cn-®X - v.

kw-Øm-\ ss]-¡ ta-f 11 ap-X Im-en-¡-S-hn Xr-°-cn-∏q¿: kw-ÿm-\ ss]° a¬-kc - ß - ƒ 11 ap-X¬ Im-en°-S-hv ]-©m-b-Øv tÃ-Un-bØn¬ \-S° - pw. Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨kn¬, ]n-en-t°m-Sv ]-©m-b-

Øpw F-∂n-h-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-©p Zn-h-k-ß-fn-embm-Wv a¬-kc - ß - ƒ. t_m-fn-t_mƒ, Xz-bv-t°mt≠m, A-Xv-e-‰n-Iv-kv Xp-S-ßn-b C-\ß - f - m-Wv \-S° - p-∂X - v.

A-go-°¬: am-∏n-f-t_- lm¿_¿ \n¿-am-W-Øn-se t]m-cm-bva ]-cn-l-cn-°m≥ im-kv-{Xo-b ]T-\w \-S-Øn ]q-s\ kn.-Uªyp.-]n.-B¿.-F-kv. dn-t∏m¿-´v k-a¿-∏n-®n-´p-s≠-∂pw C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ 20 tIm-Sn cq]-b-p-sS ]-≤-Xn X-øm-dm-°n tI{μ-Øn-\v D-S≥ k-a¿-∏n-°p-sa∂pw a-{¥n sI _m-_p. A-go°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gvkn-s‚ in-em-ÿm-]-\w \n¿-hln-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. tI-{μ k¿-°m-cn-\v k-a¿-∏n-® s{]m-P-Iv-‰v dn-t]m¿-´n-\v [-\ a{¥m-e-b-Øn-s‚ Aw-Ko-Im-cw e`n-®n-´p-≠v. 10 Zn-h-k-Øn-\-Iw A-\p-a-Xn e-`n-°pw. D-S≥-X-s∂ C-Xn-s‚ sS-≠¿ hn-fn-°p-sa∂pw a-{¥n ]-d-™p. A-go-°¬ Xp-d-ap-J hn-I-k\w bm-Ym¿-Y-y-am-°m-\p-f-f {]h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn k¿-°m¿ ap-t∂m-´p-t]m-hp-I-bm-Wv. C-Xn\m-bn A-©v sam-U-yq-fp-I-fn-embn 121 tIm-Sn-bp-sS {]-hr-ØnIƒ-°v 2013 k-]v-Xw-_¿ 24\p

sNm¢n Im-´n-ap-°n-se Xp-fn-®m¶-≠n an-\¿-h ap-kv-X-^-bp-sS ho-Sv Fkv.Un.]n.sF. t\Xm-°ƒ kμ¿in-°p∂p ´p-Im¿ ]-d™p. sNm-¢n t]m-en-kv ≠v G-cn-bm sk-{I´-dn ap-ss\-kv ÿe-Øv Iymw-]v sN-øp-∂p≠v. h-≈ß - m-Sv ho-Sv k-μ¿-in-®p. ho-SnFkv.Un.]n.sF Pn√m {]-knU \p t\-sc \-SØ - p-∂ A-{I-aß - ƒ ‚ v sI- sI A-–p¬ P-∫m¿, Iq- \ym-bo-Ic - n-°m-\m-hn-s√∂pw {]Øp-]d-ºv afi-ew {]-kn-U‚ v XnI-sf D-S≥ ]n-Sn-Iq-SW - s - a∂pw lm-dq¨ I-Sh - Ø - q¿, sk-{I´-dn kn.]n.Fw Pn√m I-Ωn-‰n-bw-Kw k-ao¿ ]p√q°-c, t]m-]p-e¿-{^- ]n l-co-{μ≥ B-hi - y-s∏-´p.

hn-[-h-bp-sS `q-an- a-dn-¨p-hn-ä kw-`-hw: hn-tÃ-Pv Hm-^n-kÀ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-¡v ip-]mÀ-i

Im-™ß - m-Sv: k-cn-Xb - pw im-epta-t\m-\pw Dƒ-s∏-´ tI-kp-Iƒ tI-he - w ssew-Kn-Im-]h - m-Za - m-bn am-{Xw sIm-≠m-Sp-∂X - v B-cp-sS Xm¬-]c - y-am-sW-∂v kn.sF.Sn. bp. A-Jn-te-¥ym sk-{I-´d - nF B¿ kn-‘p. Im-™ß - m-Sv sI. F-kv.C._n. Hm-^n-tk-gvk - v Atkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ktΩ-f\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bp-≈ h-\nXm k-tΩ-f\ - w D-ZL -v m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-h¿. Nm-\e - p-Iƒ \n-›b - n-°p-∂ A-P≠ - I - f - m-Wv N¿-® sN-øs - ∏-Sp-∂X - .v cm-Py-Øv c-t≠-Im¬ tIm-Sn kv{- Xo-Iƒ-°v sXm-gn-en-√. A-Sp°-f tPm-en sXm-gn¬ ]p-\c - p¬∏m-Z\ - a - m-bn Im-WW - w. F-√m-Øc-Øn-ep-ap-≈ Nq-jW - s - Ø-bpw ]p-dØ - psIm-≠p h-tc≠Xv X-ß-

A-t\z-jn-®v \¬-In-b dn-t]m¿-´n-em-Wv \-S] - S- n-°v ip]m¿-i sN-bX -v s - X-∂v Pn-√m I-eI - S-v ¿ ]n F-kv ap-lΩ-Zv k-Ko¿ tX-Pk - n-t\m-Sv ]-d™ p. \n-ch - [ - n B-tcm]-Wß - ƒ-°v hn-t[-b\ - m-b t_-f hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ tIm¨-{K-kv A-\p-Iq-e A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xmhm-W.v C-Xn-\v ap-ºpw C-t±-lØ - n-s\-Xn-sc \n-ch - [ - n B-tcm-]W - ß - ƒ D-b¿-∂n-cp-∂p. hn-[h - b - p-sS ÿ-eØn-\v H-cp h¿-jØ - n¬ c-≠p-Xh - W - \n-Ip-Xn ]n-cn-®Xm-bn A-t\z-jW - D-tZym-Kÿ - ≥ I-s≠-Øn-bn-cp∂p. C-tX Xp-S¿-∂v hn-t√-Pn-se ap-gp-h≥ dn-°m¿-UpI-fpw U-]yq-´n I-eI - S-v ¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. `q-an hymP tc-J N-a-®-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂p-≠v.

fp-sS X-s∂ D-Øc - h - m-Zn-Øz-amWv. R-cº - v tcm-Kn-If - p-sS k-aq-lan-√m-Xm-°m≥ \mw X-s∂ cw-KØn-dß - W - s - a-∂pw A-h¿ ]-d™p. {]-kn-U‚ v _n {]-Zo-]v A[y-£X - h-ln-®p. h¿-°n-Mv hn-a≥kv tIm-˛H - m-Un-t\-j≥ kw-ÿm\ sk-{I-´d- n hn hn {]-k∂ - I - p-am-cn ap-Jy-{]-`m-jW - w \-SØ - n. sI Cμn-c, Sn F D-j kw-km-cn-®p. sk-an-\m¿ ap≥-a{- ¥n ]n sI {io-aX - n D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. ap≥ ssh-Zyp-Xn t_m¿-Uv Aw-Kw Atim-I≥ hn-jb - w A-hX - c - n-∏n-®p. C-∂v cm-hn-se 10 \v kn.sF.Sn.bp A-Jn-te-¥ym P-\d - ¬ kn-{I-´d - n X-]≥ sk≥ {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f\w D-ZL -v m-S\ - w sN-øpw. sI H l_o-_v, sI in-hI - p-am¿, Fw ]n tKm-]I - p-am¿ kw-km-cn-°pw.

sNdp-]p-g-bn¬ Im-dn-\p ap-I-fn¬ a-cw ho-W \n-e-bn¬

A-go-°¬ Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kn-s‚ in-em-ÿm-]-\w a{¥n sI _m_p \n¿-h-ln-°p∂p Wm-\p-aX - n \¬-In-bn-´p-≠v. C-Xns‚ sS-≠¿ D-S≥ hn-fn-°pw. h-be-{]-˛s - N-º√ - n-°p-∂v tdm-Un-\v 2.45 tIm-Sn-bp-sS `-cW - m-\p-aX - n \¬In. Nm¬ _o-®˛v- A - g- o-°¬ Xp-dap-J tdm-Un-\v 15 tIm-Sn-bp-sS FÃn-ta-‰v X-øm-dm-°n-bn-´p-≠v. C°m-cy-Øn¬ \-_m¿-Up-am-bn N ¿-® \-SØ - n h-cn-Ib - m-sW-∂pw a{¥n ]-d™ p. A-\p-_‘ - ku-I-

c-yß - ƒ H-cp-ßp-tºm-gpw A-go°¬ Xp-da - p-J hn-Ik - \ - s - a-∂ ASn-ÿm-\ B-h-iyw bm-Ym¿-Yyam-hm-ØX - v th-Z\ - m-P\ - I - a - m-sW∂v A-[y- £ - X - h-ln-® sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F. ]-d™ p. Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw sI Fw k-]v-\, tªm-°v ]-©m-bØw-Kw k-do-\, h-f-]-´-Ww {Kma-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-_vZp¿-d-lv -am≥, hm¿-Uv saw-_¿ {]-k-∂, lm¿-_¿ F≥-Pn-\o-bdn-Mv F-Iv-kn-I-yp-´o-hv F≥-Pn-\ob¿ Ir-jv-W≥, -cm-jv-{So-b ]m¿´n t\-Xm-°-fm-b sI kp-tc{μ≥, kn F A-Po¿, kn ]n Znt\-i-≥, kn hn kp-[o¿ _m-_p. Xp-d-ap-J U-b-d-Iv-S¿ tUm.-tP-°-_v tXm-a-kv, tIm-gn-t°mSv t]m¿-´v Hm-^n-k¿ Iym-]v-‰≥ A-{_-lmw hn Ip-c-ym-t°m-kv kw-km-cn-®p. 3.75 tIm-Sn cq-] sN-e-hn-em-Wv Xp-d-ap-J Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kv ]-Wn-I-gn-∏n-°p-∂Xv. 12 Ãm-^v Izm¿-t´-gv-kpw H-cp Hm-^n-tk-gv-kv Izm¿-t´-gv-kp-amWv \n¿-an-°p-I.-

do sS-≠¿ hn-fn-®-n-cp-∂p. knhn¬ {]-hr-Øn-Iƒ-°v H-cp sS≠¿ am-{X-am-Wv e-`n-®-Xv. knwKnƒ sS-≠-dn¬ h¿-°v A-hm¿Uv sN-øp-∂-Xn-t\m-Sv [-\-h-Ip∏pw B-kq-{X-W t_m¿-Upw hntbm-Pn-∏v A-dn-bn-®-Xn-\m¬ ho≠pw do sS-≠¿ \-S-Øm≥ Xo-cpam-\n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. B-t£]-߃-°v C-S-bn-√m-Ø-hn-[w \-

S-]-Sn-{I-a-߃ ]m-en-®v am-{X-ta {]-hr-Øn \-S-Øm-≥ I-gn-bq. C°m-c-y-Øn¬ h-Ip-∏n-t\m k¿°m-cn-t\m ho-gv-N-bp-≠m-bn-´n-√. \-S-]-Sn {I-a-ß-fp-sS Im-e-Xm-akw am-{X-am-Wv D-≠m-b-sX-∂pw a-{¥n ]-d-™p. \-_m¿-Uv ]-≤X - n-bn¬ I-Æq ¿-˛a - p-g∏ - n-eß - m-Sv tdm-Uv, ]m-ew {]hr-Øn-°v 15 tIm-Sn cq-]b - p-sS `-c-

tam-ãn-¨ -Im-dp-am-bn A-d-kv-änÂ

Kp-−m-\n-b-aw Zp-cp-]-tbm-K¯n-s\-Xn-tc \msf FÂ.Un.F^v. kXy-{Klw

hm-d-âv {]-Xn A-d-ÌnÂ

R-c¼p-tcm-Kn-I-fp-sS k-aq-lambn Xcw-Xm-gv¯-cpXv: F BÀ kn-Ôp

sN-dp-]p-g: sN-dp-]p-g-˛-]-ø-∂q¿ dq-´n¬ _-Pm-Pv tjm-dq-an-\p k-ao]w Im-dn-\p ap-If - n-te-°v a-cw HSn-™p ho-Wp. bm-{X-°m¿ A¬-`p-X-I-c-ambn c-£s - ∏-´p. C-∂s - e ssh-Io´m-Wp kw-`h - w. a-cw ssh-Zyp-Xn I-ºn-I-fn¬ X-´n Im-dn-\p ap-I-fn-te-°v ho-gp∂-Xv I-≠ bm-{X-°m¿ C-d-ßn Hm-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. Im¿ tdm-U-cn-In¬ \n¿-Ønbn-´X - m-bn-cp-∂p.-

20 tIm-Sn-bp-sS ]²-Xn tI-{µ-¯n-\v DS³ k-aÀ-¸n-¡p-w: a-{´n _m_p

Im-k¿-tIm-Uv : B-ip-]-{Xn ]cn-k-c-Øv \n-∂p tam-„n-® Im-dpam-bn bp-hm-hn-s\ tIm-gn-t°m-Sv \n-∂v t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. auΔ¬ kz-tZ-in _-jo-dn(26)s\bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. Imk¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]{Xn-°v ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-´n-cp∂ _w-{_m-W _-Z-cn-b a≥-knen-se hn ]n A-–p¬ k-eo-ans‚ Im¿ tam-„n-® tI-kn-em-Wv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: hn-[h - b - p-sS `q-an hym-Pt- c-J N - a - ® - v a-dn-®p-hn-‰ kw-L-Øn-\v H-Øm-i-sN-bv-Xp-sIm-SpØ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-°p ip]m¿-i. t_-f hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-s°-Xn-sc-bm-Wv \-S] - S- n-°v ip-]m¿-i sN-bvX - X - v. t_-f hn-t√-Pn-se hn-[-h-bm-b \-^o-k-bp-sS D-S-a-ÿ-X-bn-ep-≈ 31 sk‚ v ÿ-ew hym-P tc-J N-a® - v \-Kc - Ø - n-se H-cp P-√d - n D-Sa - b - p-sS `m-cy-bp-sS t- ]-cn¬ a-dn-®p-hn-‰n-cp∂p. t_-f hn-t√-Pn¬ \n-∂v \¬-In-b k¿-´n-^n-°‰n-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ _-Zn-bS- p-° c-Pn-kv{- Sm¿ Hm-^n-kn¬ h-®v ÿ-ew c-Pn-ÿ-sN-bvX - X - v. C-Xp-kw-_‘ - n-®v Pn-√m I-eI - S-v ¿-°v \¬-In-b ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v U-]yq-´n I-eI - S-v ¿ F≥ tZ-ho-Zm-kv

Imdn\p ap-I-fn acwhoWp; bm{X¡mÀ AÂ`pXIcambn c-£s¸-«p

am¸n-f-t_- lmÀ-_-dnse {UUv-Pn-Mv

sNm-¢n-bn ho-Sn-\pt\-sc ap-Jw-aqSn A-{Iaw sNm¢n: Im-´n-ap-°n¬ ho-Sn-\p t\sc ap-Jw-aq-Sn B-{I-aWw. I-gn™ Znh-kw cm{Xn H-ºX - c - t- bmsS-bm-Wv Xp-fn-®m¶-≠n an-\¿h ap-kX -v ^ - b - p-sS ho-Sn-\p t\-sc- B{I-aa - p-≠m-bXv. aq-∂wK kw-LwB-{I-aW - Ø - n¬ ho-Sn-s‚ \m-ep `m-KØ - p-ap-≈ P-\¬ - ® - n√p-Iƒ XI¿Øp. P\m-e hm-fp-]t- bm-Kn-®v sh-´n-s∏m-fn-°m≥ {i-an-®n-´p≠v. A-Sp-°f - `m-KØ - p≈ ss]∏pw hb-dnMpw ap-dn-®p am‰n-b \n-eb - nemWv. A-{I-aØ - n-\p ap-ºv ho-´nse ^yq-kv F-Sp-Øpam-‰n-bn-cp ∂p. kw`-hw \-S° - p-tºmƒ ap-k-v X-^bpw `m-cybpw a-°f - p-am-Wv ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂Xv. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn Gg-ct- bm-sS ho-Sn\p k-ao]-Øv kw-ib - m-kv] - Z- amb \n-eb - n¬ H-cm-sf ho-´p-Im¿ I≠n-cp∂p. tNmZyw sN-bv-X-Xns\ Xp-S¿ - ∂ - v C-bmƒ Hm-Sn c-£s∏-Sp-Ib - m-bn-cp∂p. A-{I-an-Iƒ Ir-Xyw \n¿-hl - n® ti-jw hm-l\ - Ø - n¬ Ib-dn c£-s∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p-sh-∂v ho-

am-ln: am-ln ]-≈n s]-cp-∂m-fn-\v Xp-S° - a - m-bn. C-∂s - e D-®b - ° v- v ]≈n hn-Im-cn ^m. Fw F-®v B‚-Wn A-Ω t{X-kym ]p-Wy-mh - X - nbp-sS Xn-cp-kz-cq-]w ]-≈n-bp-sS B¬-Øm-cb - n-¬ s]m-Xp-Z¿-i\ - Øn-\v h-®t- Xm-sS-bm-Wv Xn-cp-\mfn-\p Xp-S° - a - m-bX - v. ssh-Io-´v \-S∂ Zn-hy ]q-Pb - ° v- v ]p-\e - q¿ cq-]Xm A-[y-£≥ tUm. sk¬-hk - v‰¿ s]m-∂p ap-Ø≥ ap-Jy-Im¿-anI-Xzw h-ln-®p. F-√m Zn-hk - h - pw ssh-Io-´v Ip¿-_m-\b - p-≠m-hpw. s]-cp-∂m-fn-t\m-S\ - p-_‘ - n-®v amln-bn¬ h≥ t]m-en-kv kp-c£ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. ]-≈n-bpsS ap≥-hi - w t]m-en-kv Hu-´tv- ]mkv‰ - v ÿm-]n-®n-´p-≠v.

6 HIv-tSm_¿ 2013 Rmb¿

hn-Zym-\-K¿: hm-d-≠v tI-kv {]Xn-sb hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv A-dÃv sN-bvX - p. tIm-fn-bS- p-°s - Ø Xm-Pp-±o-\m(33)Wv A-d-Ãn-em-bXv. sX-°n¬ s_-≠n-®m-en-se A-–p¬ \-Po-_n-s\ a¿-±n-® tIkn-se hm-d‚ v {]-Xn-bm-Wv.-

tI-sk-Sp-¯p t_-°¬: hym-Ptc-J \¬-In ]m-kv-t]m¿-´v X-c-s∏-Sp-Øn-b-Xn\v bp-hm-hn-s\-Xn-tc sI-sk-SpØp. sN-º-cn-°-bn-se ap-lv-kn F-∂ X-kv-eo-an-s\-Xn-sc-bm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv. hym-P Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Upw kv-Iqƒ k¿-´n-^n°-‰pw \¬-In ]m-kv-t]m¿-´v kwL-Sn-∏n-s®∂ ss{Iw-{_m-©v Un-ssh.-F-kv.-]n-bp-sS ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂m-Wv t_-°¬ t]men-kv sI-sk-Sp-Ø-Xv. Im-k¿-tIm-Uv: Hm-t´m ss{U-hsd X-S-™p-\n¿-Øn Ip-Øn-∏-cnt°¬-∏n-® ]-cm-Xn-bn¬ I-≠me-dn-bm-hp-∂ \m-ep-t]¿-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øp. A-W-¶q¿ s_-Zn-c-bn-se _n Fw A-–p-√bv-°mWp Ip-tØ-‰-Xv.

I-Æq¿: Kp-≠m-\n-b-aw Zp-cq-]tbm-Kw sN-øp-∂X - n-s\-Xn-tc C-SXp-ap-∂W - n ho-≠pw D-]h - m-kØ - n\v. F¬.-Un.-F^ - v. Pn-√m I-Ωn-‰n \m-sf sF.-Pn. Hm-^n-kn-\p ap-∂n ¬ k-Xy-{K-l k-ac - w \-SØ - p-sa∂p `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. C ]n Pb-cm-P≥ Fw.-F¬.-F. D-ZL v- m-S\w- sN-øpw. \n-ba - {- ]-Im-cw I-≈t°-kn¬ Ip-Sp-°n P-bn-ee - S- ® - h - cp-sS-bpw \m-Sp-IS- Ø - m ≥ t\m-´nkv \¬-In-bh - c - p-sS-bpw _-‘p°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. Kp-≠I - ƒ sskz-cy-hn-lm-cw Xp-Sc - p-tºmƒ

Kp-≠m-\n-ba - w D-]t- bm-Kn-®v P-\{- ]Xn-\n-[n-Is - f-bpw cm-{„o-b ]m¿-´n {]-h¿-ØI - s - c-bpw t]m-en-kv th-´bm-Sp-Ib - m-sW-∂v t\-Xm-°ƒ B-tcm-]n-®p. t\m-´n-tkm D-Øc - thm \¬-Im-sX-bm-Wv h-en-b∂ - qcn-se sI ]n aq-ks - b B-dp am-ktØ-°v P-bn-ee - S- ® - n-cn-°p-∂X - v. Cu-Zp¬ ^n-Xz-dn-\v Kƒ-^n¬\n-∂p \m-´n-se-Øn-b aq-k-sb A¿-[c - m-{Xn ho-´n¬ I-bd - n-bm-Wv t]m-en-kv ]n-Sn-®p sIm-≠p-t]m-bXv. ]-ø∂ - q¿ cm-a¥ - f - n [-\c - m-P≥, dn-\o-jv X-et- »-cn, h-S° - p-ºm-Sv C sI {]-Po-jv, sI hn-im¬, Fw c-

ta-i≥, ]n ]n kp-Pn-Øv, h-en-b∂q¿ sI kn \u-^¬ F-∂n-h¿°v \m-Sp-IS- Ø - ¬ t\m-´o-kv \¬In-bn-cn-°b - m-Wv. kz-X{- ¥y-]q¿h C-¥y-bn-se t]m-en-kv hm-gN v- bm-Wv bp.-Un.-F^ - v `-cW - Ø - n¬ \-S-am-Sp-∂-Xv. C-Xn-s\-Xn-tc _lp-P\ - {]-Xn-tj-[a - p-bc - W - w. hm ¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw Fw hn P-bc - m-P≥, kn.-]n.-sF. Pn-√m sk{I-´d - n kn c-ho-{μ≥, hn cm-tP-jv t{]w, l-ao-Zv C-cn-Wm-h,v h¿-°n h´-∏m-d, P-\m¿-±\ - ≥, k-t¥m-jv amhn-e ]-s¶-Sp-Øp.

sk-{I-«-dn-bpw {]-kn-Uâpw C-S-bp-¶p; Ip-¼-f ]-©m-b-¯v {]-kn-Uâv cm-Pn-s¡m-cp-§n Ip-ºf - : ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n F-®v dw-e cm-Pn-k∂ - ≤ - X - {]I-Sn-∏n-®v t\-Xr-Xz-Øn-\v I-Øp \¬-In. ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dnbp-am-bp-≈ A-`n-{]m-b-`n-∂-Xsb Xp-S¿-∂m-Wv cm-Pn-h-bv-°p∂-sX∂p C-h¿ ]-d™ p. ]-©mb-Øv sk-{I-´-dn G-Im-[n-]-Xnsb t]m-se {]-h¿-Øn-°p-Ib - msW-∂pw C-Xn-\v Nn-e eo-Kv AwK-߃ Iq-´p-\n¬-°p-I-bm-sW∂pw {]-kn-U‚ v B-tcm-]n-®p. {]-kn-U‚ v am-{Xw ssI-Im-cyw sN-tø-≠ ]-e Im-cy-ß-fn-epw sk-{I-´-dn C-S-s]-Sp-I-bpw ]-≤Xn-Iƒ A-´n-ad - n-°p-Ib - pw- sN-øp∂-Xm-bn B-tcm-]W - a - p-≠v. ]m¿-´n-bn-se Nn-e Aw-Kß - f - psS ]n-¥p-W-tbm-sS-bm-Wv sk{I-´d - n {]-h¿-Øn-°p-∂X - v. A-kpJ-sØ Xp-S¿-∂v Nn-In¬-kb - n-em-

dw-e bn-cp-∂t- ∏mƒ X-t∂m-Sv B-temNn-°m-sX ]-©m-bØ - n-se eo-Kv Aw-Kß - f - p-sS H-Øm-it- bm-sS ]e Im-cy-ß-fpw sN-bv-Xn-´p-s≠∂pw C-\n-bpw {]-kn-U‚ v ÿm\-Øv Xp-Sc - m-\m-hn-s√-∂pw dw-e ]-db - p-∂p. A-tX-k-a-bw c-≠-c-h¿-jw {]-kn-U‚ v ]-Z-hn-°v ti-jw a-

s‰m-cm-sf {]-kn-U‚m-°m ≥ t\c-tØ X-s∂ [m-c-W-bp-≠m-bncp-∂p. ]n-∂o-Sp-≈ c-≠-c-h¿-jw eo-Kv Aw-Kw ^m-Øn-a A-–p-√Ip-™n-°v {]-kn-U‚ v ]-Z-hn eo-Kv t\-Xr-Xzw hm-Kv-Zm-\w sNbv-Xn-cp-∂-Xm-bn {]-h¿-Ø-I¿ ]-d-bp-∂p. F-∂m¬ C-h-sc-bpw H-gn-hm-°n I-°-fw Ip-≠v hm¿Un¬ \n-∂p-≈ eo-Kw-K-sØ {]kn-U‚m-°m≥ H-cp hn-`m-Kw Nc-Sph-en-°p-∂p-≠v. C-tX Xp-S¿∂m-Wv {]-kn-U‚ v cm-Pn-k-∂≤-X {]-I-Sn-∏n-®Xv. I-gn-™ Ip-d® - v Zn-hk - ß - f - mbn {]-kn-U‚ v ]-©m-b-Øv Hm^n-kn¬ F-Øm-dn-√. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v H-∏p-hb - v°m-ØXn-s\ Xp-S¿-∂v tI-c-tfm¬-k-h a¬-kc - hn-Pb - n-Iƒ-°v k¿-´n-^n°-‰v hn-Xc - W - w sN-øm-\m-bn-´n-√.

C-þ-K-th-W³-kn-sâ Kp-Ww km-[m-c-W-¡mÀ-¡v e-`n-¡p-s¶¶v D-d-¸m-¡-Ww: No-^v sk-{I-«-dn `cXv `qj³ I-Æq¿: C-˛K - t- h-W≥-kv kw-hn[m-\w \-S∏ - m-°p-∂X - n¬ kwÿm-\w ap≥-]¥ - n-bn-em-sW-∂pw km-[m-cW - ° - m¿-°v C-Xn-s‚ KpWw e-`n-°p-∂p-s≠-∂v D-tZym-Kÿ¿ D-d∏ - m-°W - s - a-∂pw kwÿm-\ No-^v sk-{I-´d- n C sI `c-X` v- q-j¨. I-Æq¿ I-eI - vS- t- d-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw \-S-∏m-°p-∂ tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pv-sa‚ v kn-Ãw D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw. d-h\ - yq h-Ip-∏ns‚ hn-hn-[ tk-h\ - ß - ƒ Hm¨sse-\m-bn e-`y- a - m-°p-∂X - n¬ IÆq¿ Pn-√ G-sd ap-t∂m-´p-t]m-bn´p-s≠-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. _n.--Fk - F .v -- ≥.--F¬.--, sI.--Fk - .v -C.--_n.--, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n Xp-Sß - nb hn-`m-Kß - ƒ tdm-Un¬ Ip-gn-sb-

I-Æq-cn¬ tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pv-sa‚ v kn-Ãw No-^v sk-{I-´-dn kw-ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn C sI `-c-Xv-`q-j¨ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Sp-°p-tºmƒ P-\ß - ƒ-°v D-≠mhp-∂ _p-≤n-ap-´p-Iƒ ]-ca - m-h[ - n H-gn-hm-°m≥ \m-jW - ¬ C≥-^¿am-‰n-Iv sk‚¿ hn-Ik - n-∏n-® tkm^v‰ - vs - h-bd - m-Wv tdm-Uv {S-©n-Mv s]¿-an-‰v am-t\-Pvs - a‚ v kn-Ãw. tdm-Uv ]-Wn Xo¿-∂ D-Ss - \ ho-

≠pw tdm-Un¬ ss]-∏s -v se≥, tI_nƒ {]-h¿-Øn-Iƒ \-SØ - n-bp-ff tdm-Uv X-I¿-® H-gn-hm-°p-Ib - mWv C-Xp-hg- n e-£y- a - n-Sp-∂X - .v Pn-√m I-eI - vS- ¿ sN-b¿-am-\pw ]n.--Uª - yp.--Un. tdm-Uvk - v F-Ivk - nIyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ sN-b¿-am-

\p-am-bp-f-f Pn-√m-X-e tIm-˛-HmUn-t\-j≥ I-Ω‰ - n-bm-Wv tdm-Uv ap-dn-°m≥ A-\p-a-Xn \¬-Ip-∂Xv. C-\n ap-X¬ Hm¨-sse-\m-bmWv C-Xn-\p-f-f A-t]-£-Iƒ kzo-Ic - n-°p-I. C-Xn≥-ta¬ k-anXn-bm-Wv A-¥n-aX - o-cp-am-\s - a-Sp°p-I. k-a-b-_-‘n-X-am-bn Xocp-am-\ß - ƒ F-Sp-°m-\pw tdm-Uv X-I¿-® H-gn-hm-°m-\pw e-£y- a - n´m-Wv ]-≤X - n \-S∏ - m-°p-∂X - v. Pn-√m I-e-Iv-S¿ -c-Ø≥ bp tJ¬-°¿ A-[-y-£-X h-ln-®p. Pn-√m C≥-^¿-am-‰n-Iv-kv Hm-^nk¿ B≥-{Uq-kv h¿-Ko-kv ]-≤Xn A-h-X-cn-∏n-®p. k-_v I-e-Iv-S¿ Sn hn A-\p-]a, A-kn. -I-e-Iv-S¿ A-Yo-em A_v-Zp-√, in-c-kv-X-Zm¿ ]n hn \-fn\n, F.--Un.--Fw. H ap-l-Ω-Zv A-kv-

ew, ]n.--U-ªyp.--Un(tdm-Uv-kv) FIv-kn-Iyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ ]n hn i-in-[-c≥, U-]-yq-´n I-e-IvS¿-am¿ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂p I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ A-h-temI-\ tbm-K-Øn-epw No-^v sk{I-´-dn ]-s¶-Sp-Øp. Pn-√m-`-c-WIq-Sw B-hn-jv-I-cn-®p \-S-∏m°n-b A-ar-X-h¿-jn-Wn, hm¬k-eyw F-∂o ]-≤-Xn-Iƒ amXr-Im-]-c-am-sW-∂v A-t±-lw A-`n-{]m-b-s∏-´p. Pn-√-bn-se hn-hn-[ ]-≤-Xn-Ifp-sS ]p-tcm-KX - n kw-_‘ - n-®v Ie-Iv-S¿ tUm.--- c-Ø≥ tJ¬-°¿ hn-iZ- o-Ic - n-®p. hn-am-\Ø - m-hf - w, tdm-Uv {]-hr-Øn-Iƒ, C-˛a - W - ¬ ]-≤-Xn, d-h-\yq h-Ip-∏n-se C-˛Un-k{v- Sn-I‰ v- v {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ XpS-ßn-bh - hn-iI - e - \ - w sN-bX v- p.--


{]mtZ-inIw \m-¦n A-Ðp-Ã- am-kv-äÀ {SÌv A-hmÀ-Uv k-½m-\n-¨p

6 HtŒm_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn Im-k¿-tIm-Uv K-h. l-b¿

sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ {Ku≠v: \m-emw-X-cw km-£-c-X Xpey-X ]-co-£-bp-sS {]-Jym-]\w-˛4.-00 Im-™-ßm-Sv sX-°p-]p-dw \q¿-a-l¬: ap-kv-enw eo-Kv ]m¿e-sa‚ v a-fi-ew I¨-h≥-j≥˛2.-00 Im-™-ßm-Sv B-Im-iv HmUn-t‰m-dn-bw: sI.-F-kv.-C.-_n Hm-^o-tk-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w˛10.-00 D-Zp-a t^m¿-´v em‚ v Hm-Unt‰m-dn-bw: sX-øw -I-em-Im-c≥am-cp-sS tbm-Kw-˛9.-00

"{]oam-cn-ä ¢m-kv A-\n-hm-cyw' Xr-°-cn-∏q¿: ssh-hm-ln-I Pohn-Xw X-I¿-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂-Øn-s‚ {]-[m-\ Im-c-Ww IpSpw-_ Po-hn-Xw \n-e-\n¿-tØ≠p-∂ h-gn-Iƒ Im-te-Iq-´n a-\ n-em-°m-Ø-Xv sIm-≠m-sW∂v \m-j-W¬ s{S-bn-\¿ F \nkmw Kp-cp-hm-bq¿ ]-d-™p. Xr°-cn-∏q¿ a-fi-ew kp-∂o-al¬ s^-U-td-j≥ kw-L-Sn-∏n® {]o am-cn-‰¬ s{S-bn-\n-Mv Iymw-]n¬ {]-`m-j-Ww \-S-ØpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Iymw]v Sn sI ]q-t°m-b X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Sn sI kn A–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. kn Sn A-–p¬ Jm-Z¿, im-^n am-ÿ, I-cow au-e-hn, l°ow am-ÿ kw-_-‘n-®p.

F-kv.-C.-bp. Pn-Ãm k-t½-f-\w Im-k¿-tIm-Uv: kv-t‰-‰v Fw-tπmbo-kv bq-\n-b≥ (F-kv.-C.-bp) Pn-√m k-tΩ-f-\w \m-sf-bpw F´n-\p-am-bn Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xnb _-kv Ãm≥Uvv kv-]o-Uv th C≥ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn-se kn F-®v ap-l-Ω-Zv tIm-b \-K-dn¬ \-S-°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v \kow l-cn-∏m-Sv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. sam-bv-Xo≥ s]¿-f, F≥ _-jo¿, A-–p¿-d-lv -am≥ sam{Km¬, _n A-j-d-^v, F Pn kn±o-Jv, sI sI ]n kn-dm-Pv, A-∫mkv kw-km-cn-°pw. s]m-Xp-ktΩ-f-\w eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sN¿-°-fw A-–p-√ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. \u-^¬ s\-{Im-sP A[y-£-X-h-ln-°pw. kn Sn A-lΩ-Z-en, \m-k¿ \-ßm-c-Øv, F A-–p¿-d-lv-am≥, F Pn kn _jo¿, ap-l-Ω-Z-v Ip-™n Nm-bn‚Sn, A-º-e-∏p-g {io-Ip-am¿ kwkm-cn-°pw. F-´n-\v ssh-In-´v \-S-°p-∂ A-\p-tam-Z-\ tbm-Kw Fw kn Ja-dp-±o≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw.-F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, ]n _n A-–p¿-dkm-Jv, \-K-c-k-` sN-b¿-am≥ Sn C A-–p-√, F sI Fw A-j-d^v Xp-S-ßn-b-h¿ kw-km-cn°pw.

Im-k¿-tIm-Uv : \m-¶n A-–p-√am-kv-‰¿ {S-kv-‰v A-hm¿-Uv kmln-Xy-Im-c≥ ]p-\-Øn¬ Ip™-–p-√ k-Ωm-\n-®p. d-lva - m≥ Xm-b-e-ßm-Sn, Im¿-´q-Wn-Ãv ]n hn Ir-jv-W≥ F-∂n-h¿-G‰phmßn. ap-\n-kn-∏¬ tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ \-S∂ - N-Sß - n¬ F≥ F ap-lΩ - Z- e - n A-[y-£X - h-ln-®p. Pn-√m I-eI - vS- ¿ ]n F-kv ap-lΩ-Zv k-Ko¿, F≥ F s\-√n-°p∂v Fw.-F¬.-F, kn Sn A-lΩ - Z- en, ]n ]n i-io-{μ≥, kn F-®v Ip™-ºp, ap-Po-_v A-lva - Z- v, Sn F im-^n kw-km-cn-®p. cm-hn-se {]-kv ¢-∫n¬ kwL-Sn-∏n-® {]m-tZ-in-I ]-{X-{]h¿-Ø-I¿-°p-≈ in¬-]-im-e Pn-√m I-eI - vS- ¿ ]n F-kv ap-lΩ - Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw H h¿-Ko-kv A-[y-£X - h - l - n®p. am-Xr-`q-an I-Æq¿ bq-\n-‰v \yqkv F-Un-‰¿ tUm. ]n sI cm-Pti-J-c≥, Im¿-´q-Wn-Ãv ]n hn

\-K-c-¯n A-Xym-[p-\n-I aÂ-ky amÀ-¡-äv 10 am-k-¯n-\-Iw-: a-{´n Im-k¿-tIm-Uv : \-K-c-k-`-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ ao≥ am¿-°-‰v {]tZ-i-Øv A-Xym-[p-\n-I ku-Icy-ß-tfm-Sp Iq-Sn-b a¬-ky-am¿°-‰v \n¿-Ωm-Ww 10 am-k-Øn-\Iw ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v ^n-jdo-kv a-{¥n sI _m-_p ]-d™p.kw-ÿm-\ Xo-c-tZ-i hn-I-k\ tIm¿-]-td-j≥ 2.-5 tIm-Sn cq]m sN-e-hn¬ \n¿-an-°p-∂ a¬ky-am¿-°-‰v sI-´n-S-Øn-s‚ inem-ÿm-]-\w \n¿-h-ln-®p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\-Øv A-Xym-[p-\n-I ku-I-cy-ap-≈ 100 a¬-ky am¿°-‰p-Iƒ \n¿-an-°m-\m-Wv k¿°m¿ e-£y-an-´n-cn-°p-∂-Xv. AXn¬ 39 F-Æ-Øn-s‚ {]-hr-Øn B-cw-`n-®-Xn¬ c-s≠-Æ-Øns‚ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-bn. \m-se-Æw Cu am-kw ]q¿-Ønbm-°pw. a-e-_m-dn-se Xo-c-tZ-i hn-Ik-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°v th-K-X Iq´m≥ Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿]-td-j-s‚ do-Py-W¬ Hm-^n-kv tIm-gn-t°m-´v \-hw-_-dn¬ Xp-d°p-sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. Pn-√bn¬ tIm-´n-°p-fw, _-¶-c at©-iz-cw, h-en-b-]-d-º F-∂nhn-S-ß-fn¬ kw-tbm-Pn-X a¬ky {Km-a-]-≤-Xn \-S-∏m-°n h-cp-

Imk¿-tImUv a¬ky- am¿°‰v inem-ÿm-]\w ^nj-dokv a{¥n sI _m_p \n¿h-ln-°p-∂p

∂p-≠vv. I-k-_-bn-epw Cu ]-≤Xn \-S-∏m-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d™p.a-t©-iz-cw ^n-j-do-kv lm¿_¿ \n¿-am-W-Øn-\v tI-{μ k¿°m¿ 48 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. ]-≤-Xn-bp-sS sS-≠¿ \S-]-Sn Cu am-kw ]q¿-Øn-I-cn-®v A-Sp-Ø am-kw \n¿-Ωm-W {]hr-Øn B-cw-`n-°pw. A-Pm-\q¿ ^n-j-do-kv lm¿-_¿ \n¿-am-W-

Øn-\pw ]-cn-ÿn-Xn ]T-\w, amXr-Im ]T-\w, C≥-sh-Ãn-tKj≥ F-∂n-h-bv-°m-h-iy-am-b Xp-I A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ]q-\-bnse F-kv.-U-ªyq.-]n.-B¿.-F-kv ÿm-]-\-Øn-\v am-Xr-Im ]T-\ Np-a-X-e \¬-In-bn-´p-≠v. tIm-´n°p-f-Øpw lm¿-_¿ \n¿-an-°p∂ Im-cyw ]-cn-K-Wn-°p-sa-∂pw a-{¥n ]-d-™p.Im-k¿-tIm-´v ^n-j-do-kv

]n-g Cu-Sm-¡n Im-k¿-tIm-Uv: \-º¿ ]-Xn-°msX Hm-Sn-® \m-ev ]p-Xn-b hm-l\-߃ ]n-Sn-Iq-Sn ]n-g Cu-Sm-°n. s\-√n-°p-∂n-se A¿-÷p≥, t^m¿-´v tdm-Un-se B-jn-Jv Al-Ω-Zv, sN-a-\m-s´ ssk-^p±o≥, sN-´pw-Ip-gn-bn-se A-_q_-°¿ F-∂n-hc - m-Wv c-Pn-kvt- {Sj≥ C-√m-Ø Im¿ Hm-Sn-®-Xv. 2000 cq-] ho-Xw ]n-g Cu-Sm-°n hn-´-b-®p.

\-S-∏n-em-°pw. Pn-√-bn-se Xo-ctZ-i hn-I-k-\ ]-≤-Xn-Iƒ-°v k¿-°m¿ B-h-iy-am-b Xp-I A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ]p-Xn-b a¬-kyam¿-°-‰n-\v H-cp _-Z¬ tdm-Uv \n¿-an-°p-∂ ]-≤-Xn-bpw ]-cn-KWn-°pw.\-K-c-k-`m ssh-kv sN-b¿t]-gv-k¨ Xm-ln-d k-Øm¿, Xoc-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ U-b-d-Iv-S¿ t_m¿-Uv Aw-Kw bp F-kv _m-e≥, Pn-√m B-kq-{XW k-an-Xn Aw-Kw F A-_v-Zp¿d-lv-am≥, \-K-c-k-`m Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv-k¨-am-cmb ssk-_p-∂o-k l-\o-^v, A∫m-kv _o-Kw, B-bn-j-Øv dpssa-k, C A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ Ip™p-am-ÿ, Pn \m-cm-b-W≥, Iu¨-kn-e¿ ^u-kn-b dm-jnZv, hn-hn-[ cm-jv-{So-b ]m¿-´n {]Xn-\n-[n-I-fm-b ]n Kw-Km-[-c≥ \m-b¿, B¿ Kw-Km-[-c≥, F Fw I-S-h-Øv,- F-kv D-Z-b-Ipam¿, hn cm-P≥,- [o-h-c-k-`m I-ctbm-Kw {]-kn-U‚ v Sn am-[-h≥, hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]\ k-an-Xn bq-\n-‰v {]-kn-U‚ v F sI sam-bv-Xo≥-Ip-™n, F-kv sI X-߃, kw-ÿm-\ Xo-c-tZi hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ amt\-Pn-Mv U-b-d-Iv-S¿ tUm. sI A-ºm-Sn, ^n-j-do-kv U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ sI ]-fl-\m-`≥ kwkm-cn-®p.

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp Im-k¿-tIm-Uv: 99 {]-hm-kn-Iƒ-°v t\m¿-°-bp-sS {]-hm-kn Xn-cn®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-Øn-b Iymw-]n¬ t\m¿-° D-tZym-K-ÿ¿ ]p-Xn-b A-t]-£-I-fpw kzo-I-cn®p. ]p-Xp-Xm-bn A-t]-£n-® 67 t]¿-°pw ]p-Xp-°p-∂-Xn-\m-bn At]-£ \¬-In-b 22 {]-hm-kn-Iƒ-°p-am-Wv Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xv. ]p-Xn-b Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-\v \m-epw ]pXp-°p-∂-Xn-\v A-©v A-t]-£-I-fpw Iymw-]n¬ e-`n-®p. tIm-gnt°m-Sv t\m¿-° Hm-^nkn-se kp-_n-j, I-Æq¿ t\m¿-° sk-√nse Fw F hn-Pp t\-Xr-Xzw \¬-In.-

a-t©-iz-cw: t]m-]p-e¿-{^-≠v Hm-^v C-¥y a-t©-iz-cw G-cnbm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ B-tcm-Ky t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kpw Iq-´-tbm-´-hpw \-S-Øn. a-t©-iz-cw C≥-^‚ v Po-k-kv N¿-®n-se ^m. em-hv en≥ tem-t_m D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. G-cn-b {]-kn-U‚ v k-°-cnb D-Zym-h-cw A-≤y-£-X h-ln®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ e-Øo-^v, F-kv.-Un.-]n.-sF. afi-ew {]-kn-U‚ v l-ao-Zv, i_o¿ a-®-ºm-Sn, A-en a-t©-izcw, J-eo¬ D-Zym-h-cw, d-lnw, dnbm-kv, A-_p-km-en, ^m-dq-Jv ]m-hq¿ kw-km-cn-®p.

Im-™-ßm-Sv: Im-k¿-tIm-Uv tem-Iv-k-` a-fi-ew eo-Kv I¨h≥-j≥ C-∂v c-≠n-\v A-Pm-\q¿ sX-t°-∏p-dw I-√-{S A-_v-Zp¬ Jm-Z¿ lm-Pn \-K-dn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn-se A-©p A-kw-ªn afi-e-߃-°v ]p-d-sa I-Æq¿ Pn-√-bn-se ]-ø-∂q¿, I-√ym-t»cn a-fi-e-ß-fpw Dƒ-s∏-Sp-∂Xm-Wv Im-k¿-tIm-Uv ]m¿-esa‚ v a-fie - w. 5000 Hm-fw {]-Xn\n-[n-Iƒ kw-_‘ - n-°pw. kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]mW-°m-Sv k-øn-Zv ssl-Z-c-en inlm-_v X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. hy-h-km-b a-{¥n-]n sI Ip™m-en-°p-´n, eo-Kv tZ-io-b sk{I-´-dn C Sn ap-l-Ω-Zv _-jo¿ Fw. ]n, kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´d - n sI ]n F. a-Po-Zv Xp-Sßn- \n-ch - [ - n t\-Xm-°ƒ kw-_‘n-°pw. Im-k¿-tIm-Uv: C-∂v Im-™ßm-Sv \-S-°p-∂ eo-Kv ]m¿-esa‚ v a-fie - w I¨-h≥-j≥ hnP-bn-∏n-°m≥ bq-Øv-eo-Kv a-fiew I-Ωn-‰n tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. C A-_q-_° - ¿, l-ao-Zv s_Zn-c, \m-k¿ Nm-bn‚-Sn, _n Sn A_v-Zp-√-°p-™n, lm-cn-kv ]-Sv-f, J-eo¬ kn-tem¨ kw-km-cn-®p.

tÃ-j≥ ÿm-]n-°m≥ 50 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. ssI-∏m-Sv s\¬-∏m-S-ß-fn¬ a¬-ky-Ir-jn sN-øm≥ A-UmIv ÿm-]-\w ap-tJ-\ c-≠v tImSn cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏m°p-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. Xo-c-tZ-i hn-I-k-\ tIm¿-]td-j≥ a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ-°v ip-≤-am-b sF-kv e-`yam-°m≥ 20 tIm-Sn-bp-sS ]-≤-Xn

3

Pn-Ã N-cn-{X-¯n-te-¡v; k-¼qÀ-W {]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-k {]-Jym-]-\w C-¶v

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√m ]-©m-bØv X-t±-i-kz-bw-`-c-W ÿm-]\-ß-fp-sS k-l-I-c-W-tØm-sS km-£-c-Xm-an-j≥ h-gn \-S-∏nem-°n-b k-ºq¿-Æ {]m-Y-an-I hn-Zym-`ym-k ]-≤-Xn-bm-b hn⁄m≥ tPym-Xn-bp-sS {]-Jym]-\w C-∂v D-®-bv-°v c-≠n-\v tI{μ -am-\-h hn-`-h-ti-jn hn-I-k\- k-l-a-{¥n tUm. i-in X-cq¿ Im-k-¿-tIm-Uv K-h. ssl-kvIqƒ {Ku-≠n¬ \n¿-h-ln-°pw. hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n -sI -A-_vZp-d-∫v A-[y-£-X h-ln-°pw. Iq-Sp-X¬ ]Tn-Xm-°-sf hn-P-bn∏n-® X-t±-i `-c-W ÿm-]-\߃-°p-≈ A-hm¿-Uv hy-hkm-b a-{¥n ]n sI Ip-™m-en{]kv¢-∫n¬ kw-L-Sn-∏n-® {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°p-≈ in¬-∏-im-e Pn-√m I-e-Iv-S¿ Ip-´n hn-X-c-Ww sN-øpw. ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ]n -I-cp-Wm-I-c≥ Fw. ]n. Fw. F¬. F. am-cm-b F≥ Ir-jv-W≥, d-lv am≥ Xm-b-e- Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ A-∫m-kv, D-Æn-Ir-jv-W≥ F-s\-√n-°p-∂v, sI Ip-™n-cmßm-Sn F-∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-Øp. sI A-–p¿-dl - va - m≥, ]p-jv] - K - n-cn kw-km-cn-®p. a≥, C N-{μ-ti-J-c≥, sI Ip-

B-tcm-Ky t_m-[-hÂ-¡-c-W ¢m-kv

eo-Kv ]mÀ-e-saâv I¬-h³-j³ C-¶v

kannur/ksd

™n-cm-a≥, ]n _n A-_v-Zp¿ dkm-Jv, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn, Pn√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv -ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, km-aq-ln-I-\o-Xn h-Ip∏v U-b-d-Iv-S¿ hn F≥ -Pn-tX{μ≥, kw-ÿm-\ km-£-c-Xm-anj≥ U-b-d-Iv-S¿ Ko-Xm k-Po-hv kw-_-‘n-°pw. C-∂v cm-hn-se 10\vv hn-⁄m≥ tPym-Xn {]-Z¿-i\w kw-ÿm-\-km £-c-Xm-anj≥ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰o-hv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ k-enw I-cp-h-ºew K-h. ssl-kv-Iqƒ tÃ-Un-bØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

ßn¬ a-fi-ew Fw.-F¬.-Fsb A-h-K-Wn-®-Xn¬ sF.F≥.-F¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. Pm-^¿ s\-√n°m-Sv, _-Up-h≥ Ip-™n-Nm¬°-c, C-Jv-_m¬ am-fn-I, kn-dmPp-±o≥, B-kn-^v, aq-k ]p-fn‚Sn kw-km-cn-®p. \-kv-‰v s^-Ãn-h-en¬ sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F-sb A-h-K-Wn-®-Xn¬ s\-√n-°m-Sv U-h-e-]v-sa‚ v B-£≥ I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. C-{_m-lnw s\√n-°m-Sv, l-ao-Zv Nm¬, A-–p-√Ip-™n, B-an-\, i-in-I-e, an-kvcn-b, k-°o-\ kw-km-cn-®p. s^-Ãn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ N-Sßn¬ Fw.-F¬.-F-sb H-gn-hm°n-b {]n≥-kn-]-en-s‚ \-S-]-Snbn¬ s]m-Δ¬ Su¨ {_m-©v s]m-Δ¬: F¬.-_n.-F-kv tIm- kn.-]n.-Fw I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[nf-Pn¬ \-S-∂ \-kv-‰v sS-I-\n- ®p. C-{_m-lnw s\-√n-°m-Sv A°¬ s^-Ãn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ N-S- [y-£-X-h-ln-®p.

Fw.FÂ.F-sb H-gn-hm-¡n-b-Xn {]-Xn-tj[w

Npcp¡¯nÂ

sI.F.Sn.F-^.v Pn√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Un.Un.C. Hm-^n-kv [¿-W sN¿°-fw A-–p√ D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

A-d-_n-Iv kÀ-h-I-em-im-e Øm-]n-¡-Ww: sNÀ-¡-fw Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ A-d-_n-Iv k¿-h-I-em-im-e ÿm]n-°-W-sa-∂v ap≥-a-{¥n sN¿-°-fw A-–p-√ B-h-iy-s∏-´p. sI.-F.-Sn.-F-^.v Pn-√m-I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® Un-.-Un.-C Hm-^nkv [¿-W D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-tZ-lw. kw-ÿm-\ h-\n-Xm hn-Mv sN-b¿-t]-gv-k¨ sI hn dw-e, k-ao¿-sX-°n¬, ]n aq-k-°p-´n, am-ln-sN¿-°-f, \-ko¿ -I-√qcm-hn, Xm-Pq-Zn≥, lm-co-kv Xr-°-cn-∏q¿, e-Øo-^v aw-K-e-ticn, A-–p¬-K-^q¿, k-emw sN-dp-h-Øq¿, \u-jm-Zv, ap-l-Ω-Zen ss]-° kw-km-cn-®p.

am-en-\y \n-t£-]tI-{µ-¯n C³-kn-\-td-äÀ Øm-]n-¡m³ {i-aw Xp-S-§n Im-™-ßm-Sv: sN-Ω-´w-h-b-en-se am-en-\y-\n-t£-] tI-{μØn¬ am-en-\y-kw-kv-I-c-W-Øn-\v C≥-kn-\-td-‰¿ ÿm-]n°≥ {i-aw Xp-S-ßn. C-Xn-\m-bp-≈ ^u-t≠-j≥ tPm-en-Iƒ C-∂-se cm-hn-se B-cw-`n-®p. Xp-S-°-Øn¬ B-£≥ I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-hr-Øn X-S-bp-I-bpw tPm-en-s°-Øn-b F-Iv-kI-th-‰¿ Xn-cn-®-b-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv \-K-c-k`m A-[n-Ir-X¿ B-h-iy-s∏-´ {]-Im-cw Iq-Sp-X¬ t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øp-I-bpw B-£≥ I-Ωn-‰n-bp-sS Bƒ-°m-sc ]n¥n-cn-∏n-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv tImw-]u-≠n-\-I-Øv ^u-t≠≥ ]-Wn \-S-∂p.

]p-c-kv-Im-cw C-¶v k-aÀ-¸n-¡pw Xr-°-cn-∏q¿: C-S-bn-e-°m-Sv {Km-a-Øn-se ip-Nn-Xz ho-Sp-Iƒ°v \-thm-Z-b hm-b-\-im-e {K-Ÿm-e-bw G¿-s∏-Sp-Øn-b ]pc-kv-°m-c k-Ω¿-∏-Ww C-∂v \-S-°pw. ssh-In-´v B-dn-\v sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F \n¿-hln-°pw. h-en-b-]-d-ºv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ ]n- iym-a-f A[y-£-X h-ln-°pw.

Po-h-\-¡m-cp-sS tPm-en-{I-ao-I-c-W-w \nÀ-¯-em-¡-Ww-:- Xm-eq-¡v -hn-I-k-\ k-an-Xn t]m-]p-e¿- {^-≠v Hm-^v C-¥y a-t©-iz-cw G-cn-bm I-Ωn-‰n- B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn \-SØnb Iq-´-tbm-´w

{]-hm-kn ]p-\-c-[n-hm-kw \-S-¸m-¡pw:- sI _m-_p Im-™-ßm-Sv: Xn-cn-®p h-∂ {]-hm-kn-I-fn¬ 55 hb-kn-\v ap-I-fn-ep-≈-h-sc-bpw t£-a ]-≤-Xn-Ifn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ [-\-Im-cy h-Ip-∏n-s‚ ]-cn-K-W-\-bn-em-sW-∂pw A-Sp-Ø \n-b-a k-`m k-tΩ-f-\-Øn¬ C-Xv \-S-∏n¬ h-cpØm≥ k¿-°m¿ {]-Xn-⁄m-_-≤-am-sW-∂pw ^n-j-do-kv a-{¥n sI _m-_p ]-d-™p. {]-hm-kn tIm¨-{K-kv- Pn-√m I¨-h≥-j≥ DZv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Pn-√m

{]-kn-U‚ v- ]-fl-cm-P≥ sF-tßm-Øv A-[y-£X-h-ln-®p. sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-S-dn sI ]n Ip™n-°-Æ≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-Uz. Fw kn tPm-kv, Fw A- n-\m¿, tkman am-Xyp, sI hn kp-[m-I-c≥, hm-kp a-ßm-Sv, Fw ]n Fw im-^n, \mw l-\o-^, ap-l-a-Zv h-em-]-Sn, bp hn F d-lv-am≥, P-ao-e A-l-Ω-Zv, kn-tPm Nma-°m-e kw-km-cn-®p.-

_mÀ sse-k³-kv: hn-i-Zo-I-c-W-hp-am-bn kn.-]n.-Fw. Im-k¿-tIm-Uv : sN-dp-h-Øq-cnse _m¿ A-\p-a-Xn-bp-am-bn _‘-s∏-´v ]-©m-b-Øv `-c-W kan-Xn-°pw kn.-]n-.-F-Ωn-\p-sa-Xnsc D-b¿-∂ B-tcm-]-W-߃ Pn-√m sk-{I-´-dn sI ]n k-Xojv N-{μ≥ \n-tj-[n-®p.

A- ] - I o¿- Ø n- s ∏- S p- Ø p- I - b msW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. Cu Im-cy-Øn¬ ap-X-se-Sp-∏v \S-Øp-∂ tIm¨-{K-kv A-S-°-ap≈ ]m¿-´n-Iƒ `-cn-°p-∂ \-K-ck-`, ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn-epw _m-dp-Iƒ {]-h¿-Øn-®p h-cn-I-

_mÀ -sse-k³-kv A-\p-h-Zn-¨-Xn {]-Xn-tj-[n-¨p Xr-°-cn-∏q¿: kz-Im-cy hy‡n-bp-sS tlm-´-en-\v _m¿sse-k-≥-kv A-\p-h-Zn-®-Xn¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. Xr-°-cn-∏q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n®p. ]n-en-t°m-Sv _n-h-td-P-kv Nn-√-d hn¬-∏-\-im-e-bv-s°-Xnsc A-Wn-I-sf k-a-c-Øn-en-d°n-b kn-.-]n-.-Fw. ]m¿-´n t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ sN-dp-h-Øq¿

]-©m-b-Øv k-an-Xn _m¿sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-®-Xnse C-c-´-Xm-∏v \-bw P-\w Xncn-®-dn-b-W-sa-∂v I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v ]n en-bmJ-Ø-en A-[y-£-X h-ln-®p. P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw hn ju°-Øv, sI hn ]n km-_n¿, kn F-®v sam-bv-Xp, A-j-d-^v kwkm-cn-®p.

kw-ÿm-\-sØ-hn-sS-bmepw _m-dp-Iƒ Xp-S-ßm≥ k¿°m-dn-s‚ hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fpsS \n-b-am-\p-kr-X-am-b Aw-KoIm-cw e-`n-® ti-j-am-Wv -]-©mb-Øn-s‚ A-\p-a-Xn-sb-∂pw hkv-Xp-X a-d-®p sh-®v ]m¿-´n-sb

bpw ]p-Xn-b-Xn-\v A-\p-a-Xn \¬In-bn-´p-≠v. ]n-en-t°m-Sv ]-Sp-h-f-Øv k¿°m¿ hn-tZ-i a-Zy hn¬-∏-\ ime am-‰ W-sa-∂m-h-iy-s∏-´p sIm-≠v H-cp {]-tXy-I km-l-Ncy-Øn¬ P-\-߃ k-a-cw \-S-

Øn-b-t∏mƒ B k-a-cw kz-Imcy- _m-dn-\v Iq-Sp-X¬ h-cp-am-\ap-≠m-°m-\m-sW-∂v s\-dn-sI´ {]-N-c-Ww t]m-epw Nn-e¿ \-SØn-bn-´p-s≠-∂pw I-≈ {]-Nm-cW-߃ hn-e-t∏m-hn-s√-∂pw At±-lw ]-d-™p.

_mÀ Xp-d-¡m³ A-\p-h-Zn-¡n-sÃ-¶v Xr-°-cn-∏q¿: ]n-en-t°m-Sv ]-Sp-h-f-sØ _n-h-td-P-kv aZy-hn¬-∏-\ tI-{μw-A-S-®p∏q-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Hº-Xp am-k-am-bn \-S-∂p h∂ P-\-Io-b-k-a-c-sØ ]-cmP-b-s∏-Sp-Øn sN-dp-h-Øq¿ Rm-W-ss¶-bn¬ kz-Im-cy _m¿ Xp-S-ßm-\p-≈ \o-°w X-S-bp-sa-∂v F-kv.-F≥.-Un.]n tbm-Kw Xr-°-cn-∏q¿ bq\n-‰v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. F kp-Ip-am-c≥ A-[y-£-X hln-®p.

Im-k¿-tIm-Uv v: Pn-√-bn-se hnhn-[ k¿-°m¿ Hm-^o-kp-I-fnse Po-h-\-°m-sc tPm-en-{I-aoI-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-X-c Pn-√-I-fn-te-°v ÿ-ew am-‰p-∂ \-S-]-Sn A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°v hn-I-k-\ k-an-Xn tbmKw B-h-iy-s∏-´p. C-X-c Pn-√-I-fn¬ \n-∂v \nb-a-\w t\-Sn Im-k¿-tIm-´v FØp-∂ D-tZym-K-ÿ¿ {]-tXy-I D-Ø-c-hv k-ºm-Zn-®v kz-¥w Pn√-I-fn-te-°v tPm-en {I-ao-I-cW-Øn-s‚ `m-K-am-bn ÿ-ew amdp-I-bm-Wv. Cu X-kv-Xn-I-Ifn¬ ]-I-cw Po-h-\-°m-sc \n-ban-°m≥ A-\p-hm-Z-an-√. C-Xv Hm-

^o-kp-I-fp-sS ssZ-\w-Zn-\ {]h¿-Ø-\-ß-sf km-c-am-bn _m[n-°p-I-bpw s]m-Xp-P-\-߃°v _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-I-bp-amWv. Pn-√-bp-sS hn-I-k-\ t£-a {]-h¿-Ø-\-ß-sf C-Xv _m-[n°p-∂p-s≠-∂v tbm-Kw Nq-≠n°m-´n.-tlm-´-ep-I-fn¬ `-£-WØn-s‚ A-f-hpw hn-e-bpw Dƒs∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v hn-e-hn-h-c-]´n-I {]-Z¿-in-∏n-°p-∂-Xv \n¿-_‘-am-°-Ww. tlm-´-ep-I-fn¬ ip-Nn-Xzw D-d-∏p h-cp-Øm≥ ]-cntim-[-\ i-‡-am-°-W-sa-∂v tbm-Kw \n¿-t±-in-®p.-k¿-°m¿ hm-l-\-ß-fpw tam-t´m¿-hm-l-\ \n-b-a-߃ I¿-i-\-am-bn ]m-en°-Ww. a¬-ky-am¿-°-‰p-I-fn¬ Dƒ-s∏-sS A-f-hp Xq-° ]-cn-

tim-[-\ i-‡-am-°-Ww. kz-Imcy hy-‡n-Iƒ I-tø-dn-b \qºn¬ ]p-g-bp-sS `m-K-߃ H-gn∏n-°-W-sa-∂pw Xm-eq-°v hn-Ik-\ k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. ]pg I-tø-‰w X-S-bp-∂-Xn-\v k¿tΔ \-S-Øn D-S≥ \-S-]-Sn kzo-Icn-°m≥ tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.t_m-hn-°m-\w-˛-_m-hn-°-c tdm-Uv ho-Xn Iq-´n K-Xm-K-X-tbmKy-am-°-Ww. A-©-ßm-Sn-˛-s]cp-º-f-°-S-hv sI.-F-kv.-B¿.-Sn.kn s^-b¿ tÃ-Pv A-]m-I-X ]cn-l-cn-°p-I-bpw _n.-kn tdm-Uv˛-Im-k¿-tIm-Uv s^-b¿ tÃ-Pv ]p-Xp-°n \n-›-bn-°p-I-bpw thWw. Im-k¿-tIm-Uv an-\n knhn¬-tÃ-j≥ \n¿-am-W-Øn-\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ Xz-cn-X-s∏-Sp-Ø-

Ww. sN-º-cn-° K-h.-bp.-]n kvIqƒ `q-an I-tø-‰-sØ-°p-dn-®v ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\pw Xm-eq°v hn-I-k-\ k-an-Xn \n¿-t±-in®p.Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw ^-coZ k-°o¿ A-[y-£-X h-ln-®p. U-]yq-´n I-e-Iv-S¿ hn ]n ap-c-fo[-c≥, thm¿-°m-Sn -]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-\n-Xm h-k-¥v, aw-K¬-]m-Sn -]-©m-b-Øv sshkv {]-kn-U‚ v Fw sI A-en amÿ, X-l-kn¬-Zm¿ sI in-h-Ipam¿, hn-hn-[ cm-jv-{So-b I-£n {]-Xn-\n-[n-I-fm-b Fw Ip-™ºp \-ºym¿, C sI \m-b¿, Al-Ω-Zv ap-fn-bm¿, im-^n sN-ºcn-°, a-l-aq-Zv ap-fn-bm¿ kw-_‘n-®p.-

Fw.FÂ.F¡vF³.-ssh.-FÂ. {]hÀ-¯IcpsS I-cn-s¦m-Sn Im-k¿-tIm-Uv: a¬-ky-am¿-°‰v in-em-ÿm-]-\-Øn-s\-Øn-b ^n-j-do-kv a-{¥n-tbm-sSm-∏-ap≠m-bn-cp-∂ F≥ F s\-√n-°p∂vFw.-F¬.-F-s°-Xn-sc F≥.ssh.-F¬ {]-h¿-Ø-I¿ I-cns¶m-Sn Im-Wn-®p. X-S-bm≥ sN-∂ {]-h¿-Ø-Isc t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp\o-°n. C-∂-se cm-hn-se H-º-tXmsS Fw.-Pn tdm-Un¬ h-®m-Wv kw-`-hw. F≥.-ssh.-F¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v d-low s_-≠n®m¬, P-\-d¬ sk-{I-´-dn kn-±oJv tN-c-ss¶, A-–p¿ d-lv-am≥ sX-cp-h-Øv, l-\o-^v Xp-cp-Øn, l-\o-^v B-ew-]m-Sn, \u-jm-Zv am-fn-I, Jm-Z¿ B-ew-]m-Sn, l\o-^v F-cn-bm¬, A-j-d-^v, Pm_n¿ F-∂n-h-sc A-d-Ãv sN-bvXp-\o-°n.

F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F-s°-Xn-tc I-cn-s¶m-Sn- Im´nb F≥.ssh.F¬. {]-h¿-ØI-sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp-\o-°p-∂p

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-06  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-06

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you