Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

D-¯-c a-e-_mÀ P-tem-Âk-hw: Im-hpw-Nn-d-bpw tem-dn-bn-Sn-¨v ss_-¡v bm-{X-¡mÀ-¡p ]-cn-¡v Im-cy-t¦m-«pw tP-Xm¡Ä

hntij§Ä

_nÂ-Uv am-äv {]-ZÀ-i-\w \m-sf -apXÂ

Xr-°-cn-∏q¿: Im-cy-t¶m-Sv tX-Pkzn-\n ]p-gb - n¬ kw-LS- n-∏n-® DØ-c a-e_ - m¿ P-tem-¬k - h - w kam-]n-®p. 18 So-ap-If - m-Wv am-‰p-c® - Xv. 15 t]¿, 25 t]¿ Xp-gb - pw a¬k-c-Øn¬ Hm-tcm hn-`m-K-Ønepw 9 ho-Xw So-ap-I-ƒ ]-s¶-SpØp. 15 t]¿ Xp-g-bpw a-¬-k-cØn¬ Ir-jW v- ] - n-≈ Im-hpw-Nn-d tP-Xm-°f - m-bn. 25 t]¿ Xp-gb - pw a-¬-k-c-Øn¬ Un.-ssh.-F-^v.sF. Im-cy-t¶m-Sv H-∂m-as - X-Øn.

I-Æq¿: C-¥y-≥ C≥-kv-‰n-‰yq-´v Hm-^v B¿-In-sS-Iv‰-vkv I-Æq¿ k-_v sk‚-dn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ sI-´n-S \n¿am-W km-a{K-n-I-fp-sSbpw a-‰p A-\p-_-‘ D¬∏∂-ß-fp-sSbpw {]-Z¿-i\w \m-sf ap-X¬ B-dp-hsc XmW km-[p I-eym-W a-fi-]Øn-¬ \-S-°pw. hm¿-ØmktΩ-f-\-Øn¬ sN-b¿-am≥ {]ho¨ N-{μ, tPm¿-Pv sI tXm-akvv, kp-Pn-Øv Ip-am¿, kmtPm tPm-k-^v, sI tam-l≥-Zm-kv kw-km-cn-®p.

P-\Io-b I¬-h³-j³ 12\v I-Æq¿: `-c-W-Iq-S -`o-I-c-X-bv°pw I-cn-\n-b-a-߃-°p-sa-Xntc cm-Py-kv-t\-ln-Iƒ D-WcpI F-∂ k-tμ-i-hp-ambn 12\p ssh-Io-´v \m-en-\v C-cn-´n-bn¬ P-\Io-b I¨-h≥-j≥ kw-LSn-∏n-°m≥ hn-π-h P-\Io-b ap∂-Wn Pn√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am\n®p. t{Km hm-kp D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. tXP-kv ]-{Xm-[n]¿ F≥ ]n sN-°p-´n ap-Jy-{]-`mjWw \-S-Øpw. hn-f-tbm-Sn in-h≥-Ip-´n- A[y-£-X- h-ln-°pw. Fw hn Icp-Wm-I-c≥, sI sI aWn, AUz. Xp-jm¿ \n¿-a¬ kmcYn, sI kp-\n¬-Ip-am¿ kwkm-cn-°pw. Xp-S¿-∂v N-e-®n{X {]-Z¿-i-\w.

D-t]-£n-¨- hm³ I-Ì-Un-bn-se-Sp¯p sNm¢n: Su-Wn¬ H-cp am-k-Øne-[n-I-am-bn D-t]-£n-® \n-ebn¬ I-s≠Øn-b am-cp-Xn Hm-av\n hm≥ sNm-¢n t]m-en-kv kvt‰-j-\n-se-Øn®p. Ip-™n∏≈n kz-tZ-in-bm-Wv hm-\ns‚ B-Zy D-S-a. ]n-∂o-Sv ]-e-X-h-WssI-am-dn-sb-¶nepw B¿-.knbn¬ am-‰w h-cp-Øn-bn-´n-s√-∂v t]m-en-kv ]-d™p.

Im-dn-Sn-¨v _me\v ]-cn-¡v

Ip-´-\m-´p-Im-c≥ hn hn {Kn-K-dnbpw tPm-kv C-fw-Ip-f-hpw Zr-Ivkm-£n hn-h-c-Ww \-S-Øn. Im™-ßm-Sv Un.-ssh.-Fk - v.] - n. ]n X-ºm≥ ^vf - m-Kv Hm-^v sN-bvX - p. Im-cy-t¶m-Sv ]m-e-Øn-\p Xmsg {]-tXy-I-am-bn sI-´n-bp-≠m°n-b th-Zn-bn-em-Wv h-≈w-I-fna¬-kc - ß - f - p-sS N-Sß - p-Iƒ \-S∂-Xv. ]n I-cp-Wm-Ic - ≥ Fw.-]n. DZvL - m-S\ - w sN-bX v- p. sI Ip-™ncm-a≥ Fw.-F¬.-F. A-[y-£X -

h-ln-®p. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.F¬.-F, \o-te-iz-cw \-Kc - k - ` - m sN-b¿-t]-gv-k¨ hn Ku-cn, sNdp-h-Øq¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn Im¿-Xym-b\ - n, kw-ÿm\ I-cI - u-ie - hn-Ik - \ - tIm¿-]td-j≥ sN-b¿-am≥ Fw kn J-adp-±o≥, Fw cm-Pt- Km-]m¬, F hn cm-aI - r-jW v- ≥, e-Øo-^v \o-eK - ncn, Sn cm-P≥ kw-km-cn-®p. Pn-√mI-eŒ - ¿ ]n F-kv ap-lΩ - Z- v- k-Ko¿ k-Ωm-\Z- m-\w \n¿-hl - n-®p.

Im-cy-t¶mSv tX-P-kzn-\n ]p-g-bn¬ \-S-∂ D-Ø-c -a-e-_m¿ -P-tem¬-k-h-Øn¬-\n∂v

_m-dn-\p sse-k-³-kv: tXP-kzn\n ]p-g-bn thdn-« {]-Xn-tj-[w Xr-°-cn-∏q¿: kn.]n.Fw. `-cn-°p-∂ sN-dp-h-Øq¿ ]-©m-b-

Øv `-c-Wk-an-Xn kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS _m-dn-\v sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-®-Xn-s\-Xntc tX-P-kzn-\n- ]p-g-bn¬ th-dn-´ {]-Xntj-[w. h-≈w-I-fn- Im-Wm-s\-Øn-b \n-ch-[n t]-cpsS {i-≤bm-I¿-jn-®p. C-∂-se h-≈w-I-fn-°n-sS-bm-Wv Un.-ssh.F-^v.sF. sh-ßm-´v bq-\n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-tXy-I h-≈-Øn¬ {]-Xn-tj-[-hp-am-bn Im-b¬k-©m-cw \-S-Øn-b-Xv. _m¿ sse-k≥-kv A-\p-h-Zn-® Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en-°p-I, _m¿ B-Imw _o-h-td-Pv ]m-Sn-√, C-c-´-Øm-∏v \-bw Xn-cn-®-dnbp-I, thm-´v tX-Sn h-cp-∂ I-]-Scm-{„o-b-°m-tc, \n-ß-sf sNdp-h-Øq-cn-se P-\w a-d-°n-√ Xp-S-ßn-b-h-bm-Wv ^v-f-Iv-kv t_m¿-Un¬ B-te-J-\w -sN-bv-X-Xv.

I-hÀ-¨m-kw-Lw I-Ì-Un-bn Ip-ºf - : tam-„n-® kvt- Im¿-]n-tbm-bn¬ B-bp-[b - p-am-bn k-©c - n°sh ]n-Sn-bn-em-b Ip-{]-kn-≤ tam-jW - kw-LØ - n-se \m-ept]-cp-sS A-dà - v C-∂v tc-Js - ∏-Sp-Øpw. I-gn-™ Zn-hk - a - m-Wv Ipº-f kn. s - F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-Lw I¿-Wm-SI - _¬Ø-ßm-Sn, D-∏n-\ß - m-Sn, _mw-•q¿ kz-tZ-in-If - m-b aq-∂p-t]-sc-bpw D-°n-\S- p-° kz-tZ-in-sb-bp-w ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. {]-Xn-Is - f tNm-Zyw sN-bX v- t- ∏mƒ hy-hk - m-bn-bp-sS ho-Sv I-h¿-® sN-øm-\m-Wp FØn-bs - X-∂v t_m-[y-s∏´p. kw-LØ - e - h - s - \ I-s≠-Øm-\m-bn´n-√. ]n-Sn-bn-em-bh - ¿ I¿-Wm-SI - b - n-epw tI-cf - Ø - n-ep-am-bn \n-ch - [n tI-kp-If - n¬ {]-Xn-If - m-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™ p.

AXn-{Iaw: aq-¶p-t]À A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv: e-l-cn-a-cp-∂v D-]-tbm-Kn-®v A-Xn{Iaw Im´nb aq-∂p-t]-sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. D-fn-b-Ø-Sp-°-bn-se c-hn (30), Nq-cn-bn-se K-W-\n-im-\-μ≥ (21), s\-√n-°p-∂n-se hn-th-Iv cmPv (33) F-∂n-h-cm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn HºtXm-sS I-d-¥-°m-s´ H-cp ]-g-°-S-bp-sS ap-≥h-i-am-Wv kw-`hw.

sN¿-°-f: N-´-©m¬ sX-°n¬ tZ-io-b-]m-X- h-f-hn¬ ho-≠pw A-]-I-Sw. tem-dn-bn-Sn-®v c-≠p ss_-°v bm-{X-°m¿-°v ]-cn-t°‰p. D-°n-cw-]m-Sn-bn-se I-Æ≥ (60), _m-e≥ (45) F-∂n-h¿-°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Im-k¿-tIm-s´ kzIm-cy Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in∏n-®p. sNm-Δm-gv-N cm-{Xn 8.-30HmsS-bm-Wv kw-`hw. Im-k¿-tIm-Uv `m-K-tØ-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn-bpw N´-©m¬ `m-K-tØ-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ ss_-°p-am-Wp Iq´n-bn-Sn-®-Xv.

]-¿-¶qÀ Xm-eq-¡v cq]o-I-cWw: a-\p-jy-a-Xn-en \mSv H¶mbn ]-ø∂ - q¿: ]-ø∂ - q-¿ B-ÿm-\a - mbn Xm-eq-°v A-\p-h-Zn-°-W-sa∂m-hi - y-s∏-´v I¿-ak - a - n-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® a\p-jy-aX - n-en¬ \n-ch - [ - n t]¿ IÆn-I-fm-bn. Km-‘n ]m¿-°v apX¬ k-_v c-Pn-k{-v Sm¿ Hm-^n-kv ]cn-k-cw h-sc tXm-tfm-Sp-tXmƒ tN¿-∂p-\n-∂p- sIm-≠m-bn-cp-∂p a-Xn¬. kn Ir-jW -v ≥ Fw.-F¬.F. Km-‘n ]m¿-°n¬ B-Zy-IÆ - nbm-bn. sN-dp-]p-g ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ v tdm-jn tPm-kv B-bn-cp∂p A-h-km-\ I-Æn. F¬.-Un.F-^˛-v b - p.-Un.-F^ - .v L-SI - I - £ - nI-fpw _n.-Fk - .v ] - n-bpw A-Wn-\n-c∂-t∏mƒ tIm¨-{K-kn¬-\n-∂v Hcp-hn-`m-Kw hn-´p-\n-∂p. P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw hn-hn-[ kw-L-S-\m {]-Xn-\n-[n-I-fpw sXm-gn-em-fn-I-fpw ]-s¶-Sp-Øp. C-tXm-S-\p-_-‘n-®v Km-‘n-P-b¥n Zn-\-Øn¬ cm-hn-se Km-‘n ]m¿-°n¬ \-S-∂ D-]-hm-k- k-acw ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n. D-ZvL-m-S-\w sN-bv-Xp. kn Ir-jv-

W≥ Fw.-F¬.-F.--A-[y-£-X h-ln-®p. Sn hn cm-tP-jv Fw.-F¬.-F, \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ sI hn e-fn-X, tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n hn Ku-cn, kn ]n I-cp-Wm-I-c≥, sI cm-L-h≥ (kn.-]n.-Fw), A-Uz. jm-lp¬ l-ao-Zv, hn F≥ F-cn-]p-cw, sI sI ^¬-Kp-W≥, a-Wn-b-d N{μ≥ (tIm¨-{K-kv), s]-cntßmw ap-kv-X-^, F-kv F jp°q¿ lm-Pn (ap-kv -enw eo-Kv), sI hn _m-_p, Fw cm-a-Ir-jvW≥ (kn.-]n.-sF.-), sI sI P-b{]-Im-iv, ]n P-b≥(tIm¨-{K-kv˛-F-kv), kn sI c-ta-i≥, KwK≥ Xm-bn-t\-cn(_n.-sP.-]n.-), Sn Sn hn Ip-™n-Ir-jv-W≥, F≥ sI `m-kv-I-c≥ (P-\-Xm-Zƒ-˛-Fkv), l-ao-Zv C-cn-Wm-hv (F≥.-kn.]n), C-√n-°¬ A-K-kv-Xn (B¿.F-kv.-]n), sI bp hn-P-b-Ip-am¿ (tNw-_¿- Hm-^v sIm-ta-gv-kv), hn tKm-]n-\m-Yv kw-km-cn-®p. I¿-ak - a- n-Xn sN-b¿-am≥ Sn F

]-ø-∂q-¿ Xm-eq-°v A-\p-h-Zn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v I¿-a-k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \S∂ a-\p-jy-a-Xn-¬ a-[p-kq-Z\ - ≥, ]-©m-bØ - v {]-kn- W≥ (s]-cn-tßmw-˛-h-b-°-c), Sn K-ew) F-∂n-h-cpw a-\p-jy-a-XnU‚p-am-cm-b tdm-jn tPm-kv (sN-dp- ]-flm-h-Xn (I-cn-sh-≈-q¿-˛-s]-c- en¬ A-Wn-tN¿-∂p. \-K-c-k-`m ]p-g), ]n hn X-ºm≥ (s]-cn- fw) _m-e-Ir-jv-W≥ (cm-a-¥- Iu¨-kn-e¿-am¿, tªm-°v ]tßmw), ]n c-ho-{μ≥ (Im-t¶m¬-˛- fn), Sn kp-e-P (I-S-∂-∏-≈n-˛-]m- ©m-b-Øv Aw-K-߃ Xp-S-ßn-bB-e∏ - S- º - )v , sI _n _m-e-Ir-jv- W-∏p-g), C N-{μn-I (Ip-™n-aw- h-cpw ]-s¶-Sp-Øp.-

A-ÐpÃ-¡p-«n _n.H.Sn-¡p th-−n ZÃmÄ AXnth-K sd-bnÂ-¸m-X A-Sn-t¨Â-¸n-¡-cp-Xv: Iq«mbva ]-Wn-sb-Sp-¡p¶p: kn BÀ \o-e-I-WvT³

Im-k¿-tIm-Uv : _- ndßn amXm-hn-s\m∏w ho-´n-te-°v t]m-hp∂-Xn-\n-sS I-m-dn-Sn-®v hn-Zym¿-Yn°v ]-cn-t°-‰p. ko-Xmw-tKm-fn-bnse c-Lp-dm-an-s‚ a-I≥ A-Xp-en (5)\m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. kz-Im-cyB-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-Æq-¿: ]-et- ∏m-gpw tIm¿-]t- d-‰v Xm¬-∏-cy-߃-°v A-\p-Iq-e-ambn kw-km-cn-°p-∂ F ]n A-–p√-°p-´n Fw.-F¬.-F. _n.-H.-Sn. Ip-ØI - I - ƒ - ° - p th-≠n Z-√mƒ-∏- m-sW-∂v {]-ap-J ]Im-k¿-tIm-Uv: t]m-en-kv ]-cn- Wn sN-øp-Ib - ≥ kn B¿ tim-[-\-bv-°n-sS \n¿-Øm-sX cn-ÿn-Xn {]-h¿-ØI t]m-b a-W¬-tem-dn-sb ]n-¥p-S¿- \o-e-I-WvT≥. tkm-fn-Um-cn-‰n ∂v ]n-Sn-Iq-Sn. ss{U-h¿ \m-b≥ - am kw-ÿm-\ X-e-Øn¬ \-S-Øp- m-Xm hn-Ik - \ - Imw¿-aq-eb - n-se sI sF D-kva - m≥ d- ∂ tZ-io-b] ]-bn≥ I-Æq-cn¬ D-Zv-Lm-S-\w ^o-Jn(26)s\ A-dà - v sN-bX v- p. sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p. ÿ-et- a-s‰Sp-°p-Ib - pw A-Xv D-]t- bm-Kn-°msX hn-Ik - \ - Ø - n-\v X-S  - w \n¬°p-Ib - pw sN-øp-∂h - c - m-Wv hn-I- n-cp-≤¿. am-ln: an-\n-aw thX-\w kw-_- k-\h tI-c-f-Øn¬ 30 ao-‰-dn¬ tZ‘n-®v k¿-°m¿ D-Øc-hv ]p-ds∏-Sp-hn-°p-I, tPm-enÿn-cX - D- io-b-]m-X a-Xn-sb-∂ H-∂mw k¿-h-I-£n tbm-K-Xo-cp-am-\d-∏p-hc - p-Øp-I, tk-h\ - ˛th-X\ hy-hÿ I - ƒ kw-_‘ - n-®v \n-b- sØ A-´n-a-dn-® c-≠mw k¿-h-Ia-\n¿-am-Ww \-S-Øp-I Xp-Sßn- £n tbm-K-Øn-eq-sS ap-Jy-[mb B-h-iy-ß-fp-∂-bn®v am-ln cm cm-{„o-b-∏m¿-´n-Iƒ P-\Aw-KoIr-X kv-Iqƒ Ãm-^v Atkm-kn-tb-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ D-]hm-k ka-cw \-SØn. am-ln ap-\n-kn-∏¬ ssa-Xm-\nbn¬ tIc-f A¨ F-bvUU - v kvIqƒ So-t®-gvk - v B‚ v Ãm-^v bq\n-b≥ sk-{I-´-dn th-Wp I-°´n¬ D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p. tUm. hn cm-aN - {- μ≥ A-[y-£- Im-k¿-tIm-U:v ]-Wb - w-h® - kz¿X h-ln®p. kn F-®v {]-`m-Ic≥, Wm-`c - W - ß - ƒ Xn-cn-s®-Sp-Øp \ cm-[m-Ir-jvW≥, N-{μ-Zmkv, _Z ¬-Im-sa-∂p ]-d™ v kz¿-W hymdp-±o≥, AUz. k-No-{μ-\mYv, h-S- ]m-cn-bn¬-\n-∂v 6.--2 e-£w hm-ßn °≥ P-\m¿-[\≥, c-ta-iv ]-dº - - h-©n-s®-∂p ]-cm-Xn. Fw.--Pn. tdmØv, ]-≈y≥ {]-tam-Zv, A-Uz. Un-se ]-gb - kz¿-Ws - a-Sp-°p-∂ F≥ sI k-P\ v- , hn _m-e≥ - , kn hym-]m-cn ]-ø∂ - q¿- Im-t¶m¬ I]n l-co-{μ≥, ]-fl-\m-`-°p-dp∏v, ≠-bw-sIm-Δ-en-se C hn-t\m-Zv sI tam-l\ - ≥ kw-km-cn-®p. Ip-am-dn-s\-bm-Wv I-_f - n-∏n-®X - v.

a-WÂtem-dn ]n-Sn-bnÂ

D]hm-kk-a-cw \S¯n

tZ-io-b-]m-Xm hnI-k-\ Imw-]-bn≥ I-Æq-cn¬ kn B¿ \o-e-I-WvT≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p Xm¬-∏-cy-Øn-\v F-Xn-cm-sW∂p sX-fn-bn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. tZ-io-b-]m-Xm hn-I-k-\-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-c-ky-kw-hm-ZØn-\p X-øm-dm-sW-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp. P-\-d¬ I¨-ho-\¿ lm-jnw

tN-∂-º-≈n, Pn-√m sN-b¿-am≥ tUm. ]n kp-tc-{μ-\m-Yv, bp sI sk-bv-Xv, F-S-°m-Sv t{]-a-cm-P≥, A-–p¬ Jm-Z¿, F ]n A-Pv-a¬ kw-km-cn-®p. tkm-fn-Um-cn-‰n kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Sn ap-lΩ-Zv th-fw A-[y-£-X h-ln-®p.

kzÀ-W¸-W-bw Xn-cn-s¨-Sp¡Â: 6.-25 e-£w hm-§n h-©n-s¨-¶p ]-cmXn kw-`-h-Øn¬ Io-gq-cn-se bp-hmhn-\pw I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ bp-hXn-°p-sa-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. D-∏-f-bn-se [-\-Im-cy-ÿm]-\-Øn¬ ]-W-bw-h-® ]-g-bkz¿-Wm-`-c-Ww Xn-cn-s®-Sp-°m\m-bn Pz-√-dn D-S-a-bn¬-\n-∂v ]Ww hm-ßn ÿm-]-\-Øn-se Poh-\-°m-c-\m-b c-a-i-s\-bpw Iq-

X-e-t»-cn: A-Xn-th-K sd-bn-¬]m-Xb - vs - °-Xn-tc X-et- »-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® P-\-Io-b I¨h≥-j\ - n¬ {]-Xn-tj-[w C-cº - n. \n-b-a-k-` t]m-epw Xo-cp-am-\n°m-Ø A-Xn-th-K sd-bn¬-∏m-X P-\-w Xn-ßn-∏m¿-°p-∂ {]-tZ-iØv A-Sn-t®¬-∏n-°c - p-sX-∂v D-ZvLm-S-I-\m-b sI sI \m-cm-bW≥ Fw.-F¬.-F. ]-d™ p. P-\-hm-k tI-{μ-Øn-eq-sSbm-Wv A-Xn-th-K sd-bn¬-∏m-Xbpw Dƒ-\m-S≥ P-e-]m-X-bpw XpS-ßm≥ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-®ncn-°p-∂-Xv. C-Xp P-\-ß-tfm-Sp≈ sh-√p-hn-fn-bm-Wv. hn-I-k-\Øn-\v B-cpw F-Xn-c-√. X-߃ hn-I-k-\ hn-tcm-[n-I-fp-a-√. F∂m¬ Cu ]-≤-Xn-Iƒ sIm-≠v kw-[m-c-W P-\-߃-°v F-¥p{]-tbm-P-\-sa-∂v hy-‡-am-°W-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. kn B¿ \o-e-I-WvT≥ A[y-£-X h-ln-®p. F _n-Pp-\m-Yv hn-j-bm-h-X-

tam-j-Ww

Im-™-ßm-Sv: In-g-°pw-I-c-bnse cm-tP-jv \-ºym-cp-sS X-dh - m´p-hoSv Ip-Øn-Øp-d∂ - v 80,000 cq-] hn-eh-cp-∂ sN-ºp]m-{X-߃ - m-bn ]-cm-Xn. slm-kv´n D-∏-f-bn¬ t]m-b-Xm-bn-cp-∂p. tam-„n-®X C-hn-sS F-Øn-b-t∏mƒ H-cp kv- Zp¿-Kv t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. {Xo Im-Øn-cn-∏p-≠m-bn-cp-∂p. cta-i-\n¬-\n-∂v ]-Ww hm-ßn bp-hm-hpw bp-h-Xn-bpw [-\-Im- _-¥n-tbm-Sv : Su-Wn-se samcy ÿm-]-\-Øn-te-s°-∂p ]-d- ss_¬ I-S A-Sn-®p-X-I-¿-Øp. ™v t]m-sb-¶n-epw ]n-∂o-Sv Xn- _m-bm-dn-se k-ao-dn-s‚ kn. cn-®p-h-∂n-√. Xp-S¿-∂m-Wv t]m- F sam-ss_¬ I-S-bm-Wv I-gn™ Zn-h-kw X-I¿-Ø-Xv. en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In-b-Xv.-

I-S X-IÀ-¯p

`£-Whpw Xma-k-hp-anÃ; A-\y-kwØm\ sXm-gn-em-fn-IÄ Zp-cnX¯n a-´-∂q¿: Kym-kv A-tXm-dn-‰n Hm^v C-¥y (sK-bn¬) ss]-∏vsse≥ ÿm-]n-°m-\m-bn A\y-kw-ÿm-\-Øp-\n-∂v sIm≠p-h-∂ sXm-gn-em-fn-Iƒ Zp-cn-XØn ¬. Ir-Xy-am-b `-£-W-tam i-º-f-tam Xm-a-k-ku-I-cy-tam C-√msXbmWv sh-≈n-bmw-]-dºv \m-bm-´p-]m-d-bn-se sjUn¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ Xma-kn°p∂-Xv. aw-Ke - m-]p-cw-˛s - Im-®n hm-XI ss]-∏vs - se≥ ÿm-]n-°m-\p-≈ {]-hr-Øn-Iƒ-°m-Wv sXm-gn-emfn-I-sf \n-tbm-Kn-®-Xv. \n¿-amWw Xp-Sß - p-∂X - v A-\n-›n-Xa - mbn \o-fp-∂X - n-\m¬ F-¥p-sN-øW-sa-∂-dn-bm-sX hn-j-an-°p-Ibm-Wv C-h¿. cm-Pym-¥-c \n¿-am-W I-º\n-bm-b ]p-©v tem-bv-Uv F-∂ ÿm-]-\-am-Wv sXm-gn-em-fn-Isf sIm-≠p-h-∂-Xv. I-º-\n-bp-Sa C-h-sc ssI-sbm-gn-™ a-´mWv. ss]-∏v-sse≥ ÿm-]n-°m\p-≈ ÿ-e-sa-Sp-∏v C-Xp-h-sc ]q¿-Øn-bm-bn-´n-√. B-dp-am-kam-bn ]-Wn-bn-√m-sX I-gn-™pIq-Sp-I-bm-Wv C-h¿. 10,000 cq-] ap-X¬ 40,000 cq-]

3 HIv-tSm_¿ 2013 hymgw

sam-ss_ I-S-bn I-hÀ¨ _-Zn-b-Sp-°: sa-m-ss_¬I-S Ip-Øn-Øp-d-∂v tam-j-Ww. s\√n-°-´ Su-Wn-se tZ-e-ºm-Sn kztZ-in Xm-Pp-±o-s‚ _-Zv-cn-b samss_¬ Km-e-dn-bn-em-Wv kw`hw. C-∂-se cm-hn-se- I-S Xp-d°m-s\-Øn-b-t∏m-gmWv tam-jWw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. j-´-dns‚ ]q-´v X-I¿-ØmWp A-IØp-I-b-dn-b-Xv. dn-]b - d- n-Mn-\p \¬-In-b 15 samss_¬ t^m-Wp-Iƒ, tlmw Xotb-‰¿, do-Nm¿-Pv Iq-∏W - p-Iƒ Xp-Sßn 35,000 cq-]b - p-sS km-[\ - ß - ƒ \-„s - ∏-´p. _-Zn-bS- p-° t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. 10 am-kw ap-ºv CtX I-S Ip-Øn-Øp-d∂ - v e-£ß - fp-sS km-[\ - ß - ƒ I-h¿-∂n-cp∂p.

h[{iaw: 9 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

a-´-∂q¿ \m-bm-´p-]m-d-bnse sj-Un¬ Xm-a-kn-°p-∂ A-\y-kwÿm\ sXm-gn-em-fnIƒ h-sc i-ºf - w \n-›b - n-®m-Wv \mbm-´p-]m-db - n¬ ÿ-ew hm-SI - b - vs°-Sp-Øv sj-Uv sI-´n sXm-gnem-fn-Is - f Xm-ak - n-∏n-®n-cn-°p-∂Xv. F-∂m¬ B-Zy-L´- Ø - n¬ iº-fh - pw `-£W - h - pw Ir-Xy-am-bn e-`n-s®-¶n-epw ]n-∂o-Sv \n-eb - ° v- p-

I-bm-bn-cp-∂p. Iymw-]n-te-°v ]®-°-dn-I-fpw km-[-\-ß-fpw FØn-® h-I-bn¬ \m-ep-e-£w cq] Ip-Sn-»n-I h-∂-tXm-sS Iymw]n-te-°p-≈ km-[-\-߃ hn-Xc-Ww sN-ø¬ \n-e-®p. C-tXmsS C-h¿-°p-≈ `-£-Ww ap-S-

ßn. C-t∏mƒ tNm-dpw ]-cn-∏p-Idn-bp-am-Wv c-≠p-t\-cw e-`n-°p∂-Xv. _o-lm¿, cm-P-ÿm≥, _w-Kmƒ, l-cn-bm-\, bp.-]n, ]©m-_v, A-kw F-∂n-hn-S-ßfn¬ \n-∂p-≈ sXm-gn-em-fn-I-sfbm-Wv Iymw-]n-se-Øn-®-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: B-Zy`m-cy-sb h-[n-°m≥ {i-an-s®∂ ]-cm-Xnbn¬ `¿-Øm-hv Dƒ-s∏-sS H-ºXp-t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. A-W-¶q¿ s\¬-°-f- tdm-Unse l-cn-{io \n-e-b-Øn¬ Ip-amc-s‚ a-Iƒ N-{μm-h-Xn(54)bpsS ]-cm-Xn-bn-¬ `¿-Øm-hv th-ep_m-_p, k-l-tZ-h≥, _m-_p, I-Æ≥, cm-a-Ir-jv-W≥ cm-[, Irjvv-W≥, ]m¿-h-Xn Xp-S-ßn-b-h ¿-s°-Xn-tc-bm-Wp tIkv.

A-Xnth-K sd-bn-¬-∏m-X-bv-s°-Xn-tc X-e-t»-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® P-\Io-b I¨-h≥-j-≥ sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p c-Ww \-S-Øn. \-K-c-k-`m- sNb¿-t]-gv-k¨ B-an-\ an-fm-tb°¬, A-Uz. ap-l-Ω-Zv- k-eow, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-

dn hn F \m-cm-b-W≥, _n.-sP.]n. Pn-√m {]-kn-U‚ v F c-©nØv, Sn A-\n¬, kn ]n ssjP≥, sI sI cm-a-N-{μ≥, sI ]n

{]-tam-Zv, kn kn h¿-Ko-kv, F sI c-Xv-\m-I-c≥, a-t\m-Pv Nn-°∏-‰, Fw B¿ Ir-jv-W≥ kwkm-cn-®p.-

h-Âk-e-sb Ip-ä-hn-Nm-c-W \-S-¯pw: sI sI \m-cm-b-W³ Im-™-ßm-Sv: A-ar-Xm-\-μ-a-bnbp-sS t]-cn¬ \-S° - p∂ Nq-jW - Øn-\pw A-gn-aX - n-°pw Iq-´p-\n¬°p-∂ ]n h-¬k-es - b ]p-tcm-Ka-\ I-em-km-ln-Xy-kw-Lw kmw-kv-Im-cn-I k-Z- p-I-fn¬ Ip-‰h - n-Nm-cW - \-SØ - p-sa-∂v kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw Fw \m-cm-bW - ≥. tI-cf - C-e{- Œnkn-‰n h¿-t°-gvk - v bq-\n-b≥ kwL-Sn-∏n-® sk-an-\m-dn¬ kw-kmcn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. am-Xr-`q-an B-gvN - ∏ - X - n-∏n¬ ]n h-¬k-e F-

gp-Xn-b te-J-\w A-dn-™p-sIm≠v P-\-ß-sf h-©n-°p-∂-XmWv. C-S-Xp-]-£-tØm-sSm-∏w \n¬-°p-∂ H-cp hy-‡n-bp-sS A`n-{]m-bw k-aq-lw h-fs - c Ku-ch - Øn-se-Sp-°pw. tI-c-f-Øn-se h-e-Xp]-£Øn-\v t]m-epw H-cp C-S-Xv Xm¬∏-cy-ap-≠v. A-Xp-sIm-≠m-Wv h¬k-e-bp-sS te-J-\-sØ FXn¿-°p-∂-Xv. A-ar-Xm-\-μ-a-bn F-∂ hy-‡n-sb a-d-bm-°n D-]Pm-]-kw-Lw h≥ A-gn-a-Xn-bm-

Wp \-S-Øp-∂-Xv. tam-Un-sb t]m-ep-≈-h¿-°v tI-c-f-Øn¬ ]-®-∏-c-h-Xm-\n hn-cn-®-Xv Bflo-b I-®-h-Sw ap-X-se-Sp-Øv h¿-Ko-b-X h-f¿-Øm-\m-Wv. Aar-X hn-Zym-e-b-ß-fn-epw tIm-fPp-I-fn-ep-ap-≈ Nq-j-W-Øn-s\Xn-tc k-a-c-Øn-\n-d-ßp-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. ]n hn sI ]-\-bm¬ A-[y-£-X h-ln®p. C ]n P-b-cm-P≥, hn ]n ]n apkv-X-^, H hn c-ta-iv, ]n ko-Xmdmw kw-km-cn-®p.

I-®q-cnsâ P-\Io-b I-e-IvSÀ kz-tZ-i-t¯-¡v a-S-§p-¶p I-Æq¿: P-\k - Ω - X - n-bn-eq-sSbpw hn-Ik - \ - ] - ≤ - Xn-I-fn-eq-sSbpw I-Æq-cn-s‚ P-\-Io-b- I-e-Iv-Sdm-bn amdnb tUm. c-Ø≥ t- J¬-°¿ P≥-a\ - m´n-te-°p a-S-ßp∂p. A-[ÿn-X hn-`m-K-ß-fpsS {]-iv\ - ß - ƒ t\-cn-´pI-≠v a-\ - n-em-°n ]p\c-[n-hm-kØ - n-\p ap≥-Xq-°w \¬-In-bX - m-Wv cØ≥ tJ¬°-sd P-\I - o-b\ - m-°n-bXv. \n-ba - nX\m-b B-Zy-am-k-ß-fn¬ X-s∂ Pn√-bp-sS hnhn[ tIm-f\ - n-Iƒ k-μ¿-in-®v B-Zn-hm-kn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h-cp-sS {]-iv-\w t\-cn-´p- a-\ n-em-°p-Ib - m-bn-cp∂p. A-tXm-sSm-∏w hnhn-[ cm-{„o-b- I-£nI-sf kw-tbm-Pn-∏n-®v Pn√-bp-sS hn-Ik - \ - Ø - n-\p am-ÿ πm≥ X-øm-dm-°p-Ibpw sN-bvXp. Np-cpßn-b Imew-sIm-≠v X-s∂ P-\a-\  - n¬ C-Sw-t\-Snb c-Ø≥ tJ¬°-sd tXSn, kw-ÿm\-sØ an-I-® I-e-Iv-S¿ F-∂ ]-Z-hnFØn-bn-cp∂p. A-Xn-s‚ kzo-Ic - W - ß - ƒ sI-´Sßpw ap-ºm-Wv A-t±-lw P≥-a\ - m-´n-te-°p a-Sßp-∂Xv. aq-∂p h¿-j-sØ U-]yq-t´-j-\n-emWv I¿-Wm-SI - b - n-te-°p t]m-hp-∂Xv. kw-L¿-j I - e - p-jn- Xam-b km-lN - c - y-Øn epw cm-{„o-b I-£n-If - n¬\n∂p- t]m-epw Im-cyamb hn-a¿-i\ - ƒ - G-‰n-´n-s√-∂X - v Hu-tZymKn-I Ir-Xy-

\n¿-hl-WØ - nse \o-Xn ]q¿-ham-b C-Ss - ]-S¬ FSp-ØpIm-Wn-°p-∂p. H-∂c h¿j-sØ I-Æq¿ Po-hnX-Øn¬ D-≠m-°n-sb-SpØ P-\{- ]o-Xn-tbsd. Nm-e Ky-mkv Sm¶¿ Zp-c¥-Øn\pw C-cn-´n {]-fb - Ø - n\pw C-cb - m-bh - ¿-°v Xo-{h-{i-aß-fm-Wp \-SØ - n-bX - .v Sq-dnkw hn-Ik - \ - Ø - n-\m-bn \nc h-[n ]-≤X - n-Iƒ B-hn-jI -v c - n-®p. A-\m-Yme-bw F-∂ ]-ZØ - n-\p ]I-cw kvt- \-lho-Sv F-∂ \m-aIc-Ww Im-cp-Wy-a\ - - n-s‚ Bgw Xp-d∂ - pIm-´p∂-Xm-bn-cp-∂p. Fw._n._n.F-kv. _n-cp-Z[ - m-cnbmb c-Ø≥ tJ¬-°¿ ssh-Zy-cw-Kw D-t]-£n®m-Wv kn-hn¬ k¿-ho-kn¬ FØp∂-Xv. sI.Sn. Un.kn. Fw.Un-bpw Sq-dn-kw A-Uo-j\ - ¬ U-bc-IvSd - p-am-bn-cn-s°-bm-Wv I-eŒ - d - m-bXv. hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ - ≥ ap-Jy-a{- ¥n-bm-bn-cp∂-t∏mƒ aq-∂m¿ Hm-]tdj≥ Im-eØ - v tZ-hn-Ipfw k-_v I-eŒ - d - m-bn-cp-∂p. Cu am-kw H-Sp-hn-emWp I-Æq¿ hn-SpI.

\-hPm-X in-ip-hpambn am-Xmhv sXcp-hn IÆq¿: G-gp-Znh-kw {]m-ba - p-≈ B¨-Ip-™n-s\bpw am-Xm-hns\bpw I-Æq¿ \-K-c-Øn¬ Akzm-`mhn-I km-lN - c - y-Øn¬ Is≠Øn. h-f] - ´-Ww kz-tZ-in-\nbm-b 30Im-cn-sb-bm-Wv \-hPm-X in-iphn-s\m∏w I-gn-™ Znh-kw cm{Xn \-K-c-Øn¬ I-s≠-ØnbXv. C-cp-hs - cbpw h-\n-Xm-sk¬

A-[n-Ir-X¿ h-\n-Xm sk√n¬ ]m ¿-∏n-®p. Ip-™n-s\ kw-c£ - n-°m≥ I-gn-bm-Ø km-lN - c - y-am-Wv \ne-hn-ep-≈-sX-∂m-Wp bph-Xn t]m-en-kn¬ \¬Inb samgn. aqØ-Ip-´n tlm-kv-‰-en¬ Xm-a-kn®p ]Tn-°p-Ib - mWv. t\c-tØ hn-hm-ln-Xbm-b bph-Xn a-s‰m-cm-fp-am-bn ]-cn-Nb - -

Øn-em-hp-Ib - m-bn-cp-∂p. C-bm-fpsS t^m¨ \-ºd- n¬ h-\n-Xm sk √n¬-\n∂vv hn-fn-s®-¶nepw t^m ¨ Hm-^v sNbvX - \n-eb - n-emWv. bp-hX - n-bp-sS Ip-Spw-_mw-Kß - f - pam-bn _-‘s - ∏-s´-¶n-epw am-Xm-hns\bpw Ip-™n-s\bpw G-s‰-Sp°m≥ hn-kΩ - X - n-°p-Ib - m-bn-cp∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d™p.


3 {]mtZ-inIw I-e-Iv-S-td-än-se {Kq-¸n-kw: Fw-.-FÂ.-F-am-cp-sS ^-−pw Np-h-¸p\m-S-bn Ip-S-p-§n

3 HtŒm_¿ 2013 hymgw

kannur/ksd

]cn-]mSn

„hn-Zym-\-K¿ K-h. tIm-f-Pv Hm-

Un-t‰m-dn-bw: Sn D-ss_-Zv A-\pkv-a-c-Ww-˛11.-00 „s]m-Δ¬ F¬.-_n.-F-k.v tIm-f-Pv: sa-°m-X-tem¨ s^Ãv-˛10.-00 „Nn-‰m-cn-°m¬: sIm-∂-°m-Sv ssh-Zyp-Xn F-≥-Pn-\n-b¿ Hm^n-kv D-Zv-Lm-S-\w-˛5.-00 „sN¿-°-f: s\-{Im-sP k-lI-cW _m-¶v D-Zv-Lm-S-\w-˛4.-00 „Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _kv Ãm≥-Uv ]-cn-k-cw: \yq-\-]£ G-tIm-]-\ k-an-Xn [¿-W-˛ 3.-00

Sn D-ss_-Zv A-\p-kv-a-c-W-hpw I-hn-b-c-§pw Im-k¿-tIm-Uv: I-hn Sn D-ss_Zn-s‚ 41˛mw N-c-a-hm¿-jn-I-Øns‚ `m-K-am-bn C-∂v K-h. tIm-fPv a-e-bm-f hn-`m-K-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ I-hn-b-c-ßpw A\p-kv-a-c-W-hpw \-S-°pw. tUm. kp-j-a Ip-am-cn D-Zv- Km-‘n P-b-¥n-bp-sS `m-K-am-bn F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-k¿-tIm-Uv Lm-S-\w sN-øpw. \m-cm-b-W≥ Su-Wn¬ kw-L-Sn-∏n-® a-Zy-˛-e-l-cn hn-cp-≤ t_m-[-h¬-°-c-W Iq-´-tbm-´w t]-cn-b A-[y-£-X-h-ln-°pw. 11\v \-S-°p-∂ A-\p-kv-a-c-W ]cn-]m-Sn tUm. A-ko-kv X-cp-hW D-Zv-L-m-S-\w sN-øpw. d-lv-am≥ Xm-b-e-ßm-Sn A-[y-£-X-hln-°pw. {]-^. kn kn kp-P-b ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw.

Im-k¿-tIm-Uv: I-e-Iv-S-td-‰v {]h¿-Ø-\-ß-fn¬ C-S-Xp-]-£Nm-bv-hp-≈ D-tZym-K-ÿ-cp-sS CS-s]-S¬ aq-ew `-c-W-I-£n Fw.F¬.-F-am-cp-sS hn-I-k-\ ^≠pw Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ip-Spßn. \-K-c-Øn-epw ]-cn-k-c-ßfn-epw \-S-°p-∂ A-{I-a-߃ kn.-kn Im-a-d-bn¬ ]-I¿-Øp-∂Xn-\v t\-c-sØ ]-≤-Xn B-hn-jv°-cn-®n-cp-∂p. Ip-‰-hm-fn-I-fp-sS t^m-t´mIƒ kn.-kn. Im-a-d-bn¬ ]-Xn™m¬ Xn-cn-®-dn-bm-sa-∂ I-W°p-Iq-´-en-s\ Xp-S¿-∂m-Wv {][m-\-s∏-´ ÿ-e-ß-fn¬ kn.-kn Im-a-d ÿm-]n-°m≥ Xo-cp-am-\n®n-cp-∂-Xv. C-Xn-\v ]n _n A-–p¿ d-kmJv, F≥ F s\-√n-°p-∂v F-∂n `-c-W-I-£n Fw-.-F¬.F-am-cpsS {]m-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n-∂pw 10 e-£w cq-] ho-Xw A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. F-∂m¬ C-

sI.F-kv.BÀ.Sn.kn-¡v kzImcy ]¼nÂ\n¶v UokÂ

a-W hm-c sXm-gn-em-f-n-I-fp-sS [À-W C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : a-W¬ hm-c¬ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS Po-hn-Xw Zp -l-am-°p-∂ Xp-d-ap-J h-Ip-∏ns‚ \n-e-]m-Sn¬ {]-Xn-tj-[n-®v t]m¿-´v {U-Uv-Pn-Mv h¿-t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xr-XzØn¬ Pn-√-bn-se a-W¬ hmc¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ C-∂v t]m¿-´v Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ [¿W \-S-Øpw. l-\o-^v s\-√n-°p∂v, hn hn N-{μ≥, sI Ir-jvW≥ kw-km-cn-°pw.

Cw-lm³-kv am-\-kn-Im-tcm-Ky Iymw-]v Im-k¿-tIm-Uv : Cw-lm≥-kv km-aq-ln-I am-\-kn-Im-tcm-Ky ]-cn-]m-Sn-bp-sS Iymw-]v Cu-amkw F-√m i-\n-bm-gv-N-I-fn-epw (c-≠mw i-\n-bm-gv-N H-gn-sI) Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ \-S-°pw. C-∂v D-Zp-a, \m-sf Nn-‰m-cn°m¬ F-∂o {]m-Y-an-Im-tcm-Ky tI-{μ-ß-fn-epw F-´n-\v t_-UUp-°, H-º-Xn-\v _-Zn-b-Sp-°, 10\vv aw-K¬-]m-Sn, 11\v ]-\-Ø-Sn, 15\v a-t©-iz-cw, 17\v Ip-º-f, 18\v \o-te-iz-cw, 22\vv s]-cn-b, 23\v Xr-°-cn-∏q¿, 24\v ap-fn-bm¿, 25\v sN-dp-h-Øq¿ F-∂o kn.-F®v.-kn-I-fn-epw Iymw-]p-Iƒ \-SØpw. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v t^m¨ 9745708655.-

Agn-a-Xn¡v hgnsbmcp¡psa¶v Bt£]w Im-k¿-tIm-Uv: sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn.-bn-se C-‘-\ {]-Xn-k‘n-sb Xp-S¿-∂v ]p-d-sa \n-∂p≈ s]-t{Smƒ _-¶p-I-fn¬ \n∂v Uok¬ \nd-bv°p-∂Xv Agn-a-Xn°v hgn-sbm-cp-°psa∂v Bt£]w. \n-tXy-\ \me-c e-£w cq-]-bp-sS UokemWv \n-d-°p-∂Xv. Im-k¿tIm-Uv Xp-fp-\m-Sv sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-bn¬ \n-∂p≈ 72 _- p-Iƒ-°m-Wv \-K-cØn-se kn.-Sn.-Fw. s]-t{Smƒ _-¶n¬ \n-∂v C-‘-\w \n-dbv°p-∂-Xv. 70 en-‰¿ ap-X¬ 120 en-‰¿ hsc-bm-Wv {]-Xn-Zn-\w Hm-tcm _kn-epw Uo-k¬ \n-d-°p-∂-Xv CXn-s‚ Xp-I ]n-t‰-Zn-h-kw ]-ºpS-a-Iƒ-°v ssI-am-dp-∂p-≠v. AtX-k-a-bw Uo-k¬ \n-d-°p-∂Xn¬ A-]m-I-X-bp-f-f-Xm-bn Bt£-]w D-b¿-∂n-´p-≠v. Hm-tcm _-kn-epw Uo-k¬ \n-d-°ptºmƒ A-f-hn¬ hy-Xn-bm-\w h-

cp-∂-Xm-bn Po-h-\-°m¿ ]-d-bp∂p. Im- k ¿- t Im- U v - ˛ - a w- K - e m- ] pcw dq-´n-epw Im-k¿-tIm-Uv-˛ IÆq¿ dq-´n-epw Hm-Sp-∂ -_- p-Ifn¬ 120 en-‰¿ ho-X-am-Wv Uok¬ \n-d-°p-∂-Xv. C-‘-\ £ma-sØ Xp-S¿-∂v sI.-F-kv.-B¿.Sn.-kn-bn-se s]-t{Smƒ _-¶n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ap-S-ßn-bn-´p-≠v.

Pn-Ã-bn k-]v-X-Zn-\ k-Zv-`m-h-\-bm-{X \-S-¯pw Im-k¿-tIm-Uv: P-\-߃-°n-Sbn¬ k-Zv-`m-h-\ h-f¿-Øm-\pw am-\-h ku-lm¿-±w Du-´n-bp-d∏n-°m-\pw e-£y-an-´v Pn-√-bn¬ k-]v-X-Zn-\ k-Zv-`m-h-\ bm-{X \S-Øm≥ I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \-hw-_¿ 19 ap-X¬ 25 h-sc-bm-Wv ]-cn-]mSn H-cp-°p-∂-Xv. s\-lv-dp bp-h-tI-{μ-bp-sS

t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√m-`-c-W-IqS-Øn-t‚-bpw hn-hn-[ ¢-∫p-Iƒ, k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, G-P≥kn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-bp-tS-bpw k-l-I-c-W-tØm-sS-bm-Wv bm{X. bm-{X-bv-°v Pn-√-bn¬ \m¬]-Xn-te-sd tI-{μ-ß-fn¬ kzoI-c-W-sam-cp-°pw. Hm-tcm tI-{μØn-epw k-Zv-`m-h-\ k-tμ-iapƒ-s∏-Sp-Øn X-øm-dm-°p-∂ kw-Ko-X-˛-am-{¥n-I I-em-]-cn-]mSn-Iƒ A-c-tß-dpw Pn-√-bn-se I-em-Im-c-∑m¿-°p ]p-d-ta tkmMv B‚ v {Um-a Un-hn-j-t‚-bpw tI-c-f t^m-Iv-tem¿ A-°m-Z-anbp-tS-bpw I-em-Im-c-∑m-cpw ]-cn]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn-∏n-°pw.Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv apl-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y-£-X h-ln®p. F.-Un.-Fw. F-®v -Zn-t\-i≥, s\-lv-dp bp-h-tI-{μ bq-Øv-˛tIm-Hm-Un-t\-‰¿ Fw A-\n¬Ip-am¿, Pn-√m km-aq-ln-I-\o-Xn Hm-^o-k¿ {]-Zo-]v-Ip-am¿, Im-

{]-Xn-Ú-sb-Sp-¡pw Im-k¿-tIm-Uv : h-\w, h-\-y-Pohn-h-Ip-∏v Km-‘n-P-b-¥n Zn-\w ap-X¬ H-cm-gv-N h-sc h-\-y-Po-hnhm-c-am-bn B-N-cn-°pw. h-\-y-Pohn-h-cm-tLm-j-Øn-s‚ k-tμiw hn-Z-ym¿-Yn-I-fn-epw Po-h-\°m-cn-epw F-Øn-°p-∂-Xn-\v C∂v k¿-°m¿ D-tZ-ym-K-ÿ-cpw kv-Iqƒ hn-Z-ym¿-Yn-I-fpw {]-Xn⁄-sb-Sp-°pw.

s]m-Xp-tbm-Kw

D-Zp-a: kn-.]n-.Fw.- _m-c- tem°¬- I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v am-ßm-´v- cm-{„o-b- hn-i-Zo-I-c-Ws]m-Xp-tbm-Kwkw-L-Sn-∏n°pw. - s]m-fn-‰v-_yq-tdm- Aw-KwtIm-Sn-tb-cn- _m-e-Ir-jv-W-≥ DZv-Lm-S-\w- sN-øpw. - Pn-√m-sk{I-´-dn- sI- ]n- k-Xo-jv-N-{μ-≥,G-cn-bm-sk-{I-´-dn- sI hn- Ip™n-cm-a≥- kw-km-cn-°pw. -

Im-k¿-tIm-Uv v: kw-ÿm-\ k¿-°m-dn-s‚ `q-c-ln-X-cn-√mØ tI-c-fw ]-≤-Xn-bp-sS ]-´-b hn-X-c-W-hp-am-bn _-‘-s∏-´v Kp-W-t`m-‡m-°ƒ-°v \¬-Ip∂ tπm-´p-I-fp-sS Xn-c-s™-Sp-∏v \m-sf \-S-°pw. cm-hn-se 11 \v I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ Fw.-]n, Fw.-F¬.-F-am¿, Pn-√m-]-©mb-Øv {]-kn-U-‚ v, ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-am-∑m¿, tªm-°v ]-©mb-Øv {]-kn-U-‚p-am¿, ]-©m-bØv {]-kn-U-‚p-am¿, a-‰p P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ, d-h-\yp D-tZym-Kÿ¿ kw-_-‘n-°pw.

{]-`m-j-Ww Im-k¿-tIm-Uv: P-am-A-sØ Ckv-em-an Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ A-©n-\v ssh-In-´v 4.-30\v B-en-b Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ -kz¿-Kw ]q-°p-∂ IpSpw-_w- F-∂ hn-j-b-Øn¬ Ckv-em-an-I {]-`m-j-Ww \-S-°pw. P-am-A-sØ C-kv-em-an kwÿm-\ Iq-Sn-bm-tem-N-\ k-anXn-Aw-Kw hn Sn A-–p-√-tIm-b X-߃ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v Sn sI ap-l-Ω-Z-en A-≤y-£-X h-ln°pw

sN-bvXp. Sn sI kp-[o¿ Ip-am¿ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØn. _n im-^n lmPn, sI sI kp-tcjv, Pm-^¿ F-cn-bm¬, sI ]n Ip™-–p√, Fw Un ap-lΩ-Zv Ip™n, t]mƒ ‰n km-ap-h¬ kw-km-cn-®p.

F-∂m¬ {]-`m-I-c≥- I-Ωo-j≥ dn-t]m¿-´v A-´n-a-dn-°m-\p-≈ \o°-am-Wv Nn-e D-tZym-K-ÿ¿-amcp-sS `m-K-Øv \n-∂pw D-≠m-hp∂-sX-∂v I-gn-™ 28\v a-{¥n sI ]n tam-l-\-s‚ km-∂n-[yØn¬ tN¿-∂ A-h-tem-I-\ tbm-K-Øn¬ B-t£-]w D-b¿∂n-cp-∂p. k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® 35 tIm-Sn-bn¬ \n-∂v 20 e-£w sNe-h-gn-®v I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂v ssa-em-´n-bn-te-°v ssh-Zyp-Xn F-Øn-®v Pn-√-bn-se ssh-Zyp-Xn {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°m-\pw _m°n ^-≠v D-]-tbm-Kn-®v a-‰p ap≥K-W-\m ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°m\pw Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. A-gn-a-Xn-B-tcm-]-Ww t\-cnSp-∂ Nn-e D-tZym-K-ÿ-cpw {Ku≠v hm-´¿- h-Ip-∏n-se D-tZym-Kÿ-\pw k¿-°m¿ i-º-fw ]-‰p∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-bp-sS ]n.-Fbpw A-S-ßp-∂ kw-L-am-Wv ]-

≤-Xn-Iƒ A-´n-a-dn-°m≥ t\-XrXzw-\¬-Ip-∂-Xv. k¿-°m-cn-s‚ t£-a- ]-≤-Xn-Iƒ A-´n-a-dn-°m\p-≈ D-tZym-K-ÿ-cp-sS \o-°sØ Ip-dn-®v C-∂-se tX-P-kv {]-kn-≤n-I-cn-® hm¿-Ø hn-hm-Zam-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v I-e-Œ¿ Nne D-tZym-K-ÿ-tcm-Sv hn-i-Zn-I-cWw tX-Sn-bp-≠v.-

bm-{X-b-b-¸v \Â-In Im-™-ßm-Sv: ap-´p-¥-e P-am-AØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-cn-ip≤ l-÷v I¿-Ω-Øn-\v bm-{X Xncn-°p-∂ l-÷m-Pn-am¿-°v bm{X-b-b-∏v \¬-In. A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ lm-Pn k¨-sse-‰v A-[y-£-X h-ln®p. d-jo-Zv ap-´p-¥-e, lm-Pn apl-Ω-Zv l- ≥, A-_v-Zp-√ am-´pΩ¬, _-Zv-dp-±o≥ ap-´p-¥-e, dkm-°v a-Ωp ap-´p-¥-e, Fw F dlv-am≥, A-_v-Zp-√ a-Ωp kw-kmcn-®p.

Npcp¡¯nÂ

P-\-ssa-{Xn t]m-en-kv-˛-tam-t´m¿ h¿-t°-gv-kv tIm-˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰n- kw-L-Sn-∏n-® Hm-t´m ss{U-h¿-am¿°p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬-Im¿-Uv hn-X-c-Ww F≥ F s\-√n-°p∂v Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

ImÀ-jn-I ta-J-e-sb kw-c-£n-¡-W-sa-¶v IÀ-j-IÀ

Xr-°-cn-∏q¿: hn-f-™p \n¬-°p-∂ s\¬-]m-S-Øv sIm-øm-\mfn-√m-sX Ir-jn \-in-°p-∂ km-l-N-cy-Øn¬ Xm¬-°m-en-I-ambn sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn \n¿-Øn-h-®v Im¿-jn-I ta-J-e-sb kwc-£n-°-W-sa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏-´p. ]m-S-ß-fn¬ hn-f-shSp-∏v Im-e-am-b-Xn-\m¬ sIm-øm≥ B-fp-I-sf In-´p-∂n-s√-∂v Adn-bn-®v ]m-S-ti-J-c k-an-Xn-Iƒ _-‘-s∏-´-h¿-°v \n-th-Z-\w \¬-In. C-S-hn-´v s]-øp-∂ a-g-bpw sIm-øm≥ ]m-I-am-b s\¬-IXn¿ sh-≈-Øn¬ In-S-∂v ho-≠pw ap-f-s]m-´p-∂ A-h-ÿ-bn-emWn-t∏mƒ. t\-c-sØ ]m-S-Øv sIm-øm-s\-Øp-∂ kv-{Xo-Iƒ `qcn `m-K-hpw sXm-gn-ep-d-∏v ]-≤-Xn-bn¬ tPm-en-sN-øp-∂-Xn-\m¬ s\¬-h-b-ep-I-fn¬ tPm-en sN-øm≥ B-sf-In-´m-sX I¿-j-Icpw Zp-cn-X-Øn-em-Wv.

Im-f-¼m-Sn A-\p-kv-a-c-Ww

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.-ssh.-F-kv. a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® Im-f-ºm-Sn ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ A\p-kv-a-c-Ww k-a-kv-X Pn-√m sk-{I-´-dn bp Fw A-–p¿-d-lvam≥ au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw F Jm-knw ap-kv-eym¿, ]n F-kv C-{_m-lnw ss^-kn, Fw F-kv a-Z-\n X-߃, Fw F J-eo¬, sI Fw A-∫m-kv ss^-kn, Fw ]n ap-l-Ω-Zv ss^-kn kw-km-cn-®p.

ImÀ-tamjWw

_-Zn-b-Sp-°: ho-´p-ap‰-sØ sj-Un¬ ]m¿-°v sNbv-X Im¿ tamj-Ww t]m-b-Xm-bn ]-cmXn. tj-Wn Ip-°n-e-bn-se sI N{μ-s‚ sI-F¬14 _n473 \-º¿ am-cp-Xn Im-dm-Wv C-∂-se tamjWw- t]m-b-Xv. _-Zn-b-Sp° t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn-\¬In.

\m-sS-§pw Km-Ôn-P-b-´n B-tLm-jw

Po-hn-X-ssi-en tcm-K \nÀ-W-b Iymw-]v

Im-k¿-tIm-Uv : kn-K-c-‰pw ]p-Ibn-e D¬-∏-∂-ß-fp-sS D¬-∏m-Z\-hpw hn-X-c-W-hpw \n-b-{¥n°p-∂-Xn-\pw ]-c-ky {]-N-cWw \n-tcm-[n-°p-∂-Xn-\p-ap-≈ \n-b-aw (tIm-Sv-]) I¿-i-\-am-bn \-S-∏m-°p-∂-Xn-\p-≈ Pn-√m-Xe tam-Wn-‰-dn-Mv I-Ωn-‰n tbm-Kw 17 \v cm-hn-se 11 \v I-e-Iv-S-dp-sS tN-º-dn¬ tN-cpw.-

]-ø-∂q¿: c-≠p-h¿-jw ap-ºv Xd-°-√n-´ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. sS¿-an-\¬ Iw tjm-∏n-Mv tImwπ-Iv-kn-s‚ \n¿-am-Ww Xp-S-ßn. ]-ø-∂q¿-˛-s]-cp-º sI-.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-bn¬ tZ-io]m-X-bv-°v A-`n-ap-J-am-bm-Wv aq∂p-\n-e sI-´n-Sw ]-Wn-bp-∂-Xv. 2011 s^-{_p-h-cn 28\v a-{¥n-bmbn-cp-∂ ]n sI {io-a-Xn-bm-Wp X-d-°-√n-´-Xv.-

Ipº-f: tZio-b ]m-X 30 ao-‰dn¬ ho-Xn-bn¬ \n¿-Ωn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v F≥.F-®v 17 B-£≥ I-Ωn-‰n Pn√m I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ H-∏v tiJc-Ww \-SØn. Ip-tºm¬ køn-Zv A-en X-߃ D-Zv-L-m-S-\w-

_-Zn-b-Sp-°: Ip-Sp-X¬ kv-{Xo[-\w B-h-iy-s∏-´v ]o-Un-∏n-°p∂p-h-∂ bp-h-Xn-bp-sS ]-cm-Xnbn¬ aq-∂p-t]¿-s°-Xn-tc t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. _m-Uq¿ A-Sp-°w _-Z¿ lu-kn-se Bbn-i(28)bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ `¿Xr-k-tlm-Z-c≥ A-–p¿-d-lv am≥, am-Xm-hv A-Δ-Ω, k-tlm-Zcn dp-Jn-b Xp-S-ßn-h¿-s°-Xntcbm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

tbm-Kw 17\v

_-kv sSÀ-an-\Â \nÀ-am-Ww XpS§n

ko-tdm em³-Uv-se-kv t¹m-«p-I-fp-sS \nÀWbw \m-sf

H-¸p-ti-JcWw \S¯n

kv-{Xo-[-\ ]o-U-\-¯n-\v tI-kv

Im-k-¿-tIm-Uv : B-tcm-Ky h-Ip∏v Po-hn-X-ssi-en tcm-K-߃ \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\p-≈ {]-h¿Ø-\-ß-fp-sS `m-K-am-bn \m-sf Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ {]m-Y-an-Imtcm-Ky tI-{μ-ß-fn-epw k-aq-l ]-I¿-®-hym-[n C-X-c tcm-K ]-cntim-[-\ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n°pw. ap-∏-Xv h-b-kn-\v ap-I-fn-ep≈-h¿-°v Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp°mw. {]-ta-lw, c-‡-k-Ω-Z¿-±w Xp-S-ßn-b Po-hn-X-ssi-en tcmK-߃-°v Iym-ºn¬ ku-P-\yam-bn a-cp-∂pw hn-X-c-Ww sNøpw.-

k¿-tIm-Uv K-h. -tIm-f-Pv F≥.F-kv.-F-k.v t{]m-{Kmw Hm^nk¿ sI ap-l-Ω-Z-en, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI A-_v-Zp-¿-d-lv-am≥, bq-Øv sh¬-s^-b¿ Hm-^nk¿ c-Rv-PnØv am-{º-Øv, tam-l-\≥ amßm-Sv, Sn Fw tPm-kv X-øn¬, kp-Ip-am¿ Ip-Xn-c-∏m-Sn, \-hm-kv G-cn-bm¬, ]n jo-P kw-_-‘n°pw.

Xn-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ C-\nbpw B-cw-`n-®n-´n-√. A-tX-k-abw Im-a-d- ÿm-]n-°m≥ D-Z-a Fw.-F¬.-F-bpw kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hp-am-b sI Ip-™n-cma≥ 10 e-£w cq-] hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-∂p-sh-¶n-epw C-Xp h-sc e-`y-am-bn-√. \¬-Im-Ø ^-≠n-\v h≥ {]m-[m-\y-am-Wv ]n-.-B¿.-Un \¬-In-b-Xv. hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifn-se \m-ev D-∂-X D-tZym-K-ÿcpw Pn-√m ]-©m-b-Øn-se H-cp P-\-{]-Xn-\n-[n-bpw ssZ-\w Zn-\ Im-cy-ß-fn¬ C-S-s]-Sp-∂-Xn\m¬ bp-.-Un.-F-^.v k¿-°m¿ \S-∏m-°p-∂ ]-≤-Xn-Iƒ A-´n-a-dn°p-I-bm-Wv. {]-`m-I-c≥- I-Ωo-j≥ ip]m¿-i sN-bv-X 11,123 tIm-Sn cq]-bp-sS hn-I-k-\ ]-≤-Xn-bp-sS B-Zy L-´-Øn-te-°p-≈ hn-lnX-am-bn kw-ÿm-\ -k¿-°m¿ 35 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p.

tZ-io-b ]m-X 30 ao-‰¿ ho-Xn-bn¬ \n¿-an-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v F≥.-F-®v 17 B-Ivj≥ kanXn Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ip-º-f-bn¬ \-S-Øn-b H-∏v ti-J-c-Ww Ip-tºm¬ k-øn-Zv A-en X-߃ D-Zv-L-m-S-\w- sN-øp-∂p

Zr-iy-am-[y-a A-hmÀ-Up-IÄ- {]-Jym-]n-¨p Im-™-ßm-Sv-: {]-kv-t^m-dwG¿-s∏-Sp-Øn-b A-®-Sn-˛-Zr-iyam-[y-a A-hm¿-Up-Iƒ- {]-Jym]n-®p. - - {]-kv-t^m-dw- {]-knU‚m-bn-cp-∂ Fw- hn- Zm-tam-Z-cs‚ kv-a-c-W-°m-bn- G¿-s∏-SpØn-b ]-{X-{]-h¿-Ø-I A-hm¿Un-\v- am-Xr-`q-an- Im-k¿-tIm-Uv_yq-tdm-bn-se ]n- ]n- en-_o-jvIp-am¿- A¿-l-\m-bn. - an-I-® Zr-iy-am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿-°m-bn- G¿-s∏-Sp-Øn-b kp-tc-{μ≥- \o-te-iz-cw- kv-am-c-

I Zr-iy-am-[y-a A-hm¿-Un-\vssI-c-fn- Nm-\¬- ]m-e-°m-Sv- Pn√m- dn-t]m¿-´¿- kn-Pp-I-Æ-\pw an-I-® {Km-ao-W-dn-t]m¿-´n-\p-≈ tXm-t´m≥- tIm-a≥-a-Wn-bm-WnA-hm¿-Un-\v- tZ-im-`n-am-\n- Xn-cph-\-¥-]p-cw- sk≥-{S¬- sU-kvIn-se ko-\n-b¿- k-_v- G-Un-‰¿]n k-Xo-jv-Ip-am-dpw A¿-l-\mbn. kw-ÿm-\-sØ km-bm-”]-{X-߃-°v- G¿-s∏-Sp-Øn-b aSn-ss° sI hn- cm-ap-Æn-kv-am-cI km-bm-”-]-{X-{]-h¿-Ø-I

A-hm¿-Un-\v a-e-_m¿- hm¿-Ø am-t\-Pn-Mv F-Un-‰¿ _-jo¿ B-d-ßm-Sn-bpw A¿-l-\m-bn. B-dn-\v cm-hn-se 11\vv- Im™-ßm-Sv- hym-]m-c-`-h-\n¬- \-S°p-∂ N-S-ßn¬- tI-{μ-am-\-h hn-`-h-ti-jn- k-l-a-{¥n- tUm. i-in- X-cq¿- A-hm¿-Up-Iƒ- kΩm-\n-°p-sa-∂v- `m-c-hm-ln-I-fmb Sn- sI \m-cm-b-W≥,- Um. FFw {io-[-c≥,- -]n- {]-ho¨-Ipam¿,- sI tKm-hn-μ≥- am-ÿ -Adn-bn-®p. -

Im-k¿-tIm-Uv: Km-‘n P-b-¥nbp-sS `m-Ka - m-bn \m-sS-ßpw hn-hn[ ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-®p. a-t©-iz-cw tKm-hn-μ ss] satΩm-dn-b¬ tIm-f-Pn¬ hn-Zym¿Yn-Iƒ a-X ku-lr-Z Iq-´m-bv-a kw-LS- n-∏n-®p. F-Ivs - sk-kv h-Ip-∏n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ kw-LS- n-∏n-® a-Zy-el-cn hncp≤ t_m-[h - ¬-°c - W Iq-´t- bm-´w F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. -F¬. -F. ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bvX - p. U-]yq-´n I-eI - vS- ¿ F≥ tZ-ho-Zm-kv A-[y-£-X-h-ln-®p. hn sI cm-[m-Ir-jvW - ≥, k-Xo-iv Ip-am¿, k-°o¿ lp-k-bv≥, Aiz-Xn \m-bI - v, ]n hn {]-ko-X, C th-Wp-tKm-]m-e≥, ]n F-kv _n≥-kn, _n F¬ jn-_p, c-RvPn-Xv _m-_p, ]n F l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p. Nu-°n \p-{k-Øv B¿-Sv-kv B‚ v kvt- ]m¿-Svk - v ¢-∫n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ X-I¿-∂ tdm-UpIƒ K-Xm-K-X-tbm-Ky-am-°n. ico-^v I-√-ss¶ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. sN-¶-f a-fi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n Km-‘n Ombm Nn-{X-Øn¬ ]p-jv] - m¿-®\ - \-

S-Øn. Sn Fw A-jvd - ^ - v, kn F-®v cm-PvI - p-am¿, k-ao¿ ss]-°, kpμ-c≥ A¿-e-Sp-°, k-ao¿ _m-eSp-° t\-Xr-Xzw- \¬-In. Im-k¿tIm-Uv tªm-°v tIm¨-{K-kv IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-X-Øn¬ \-S∂ ]-cn-]m-Sn Un. -kn-. -kn.- {]kn-U‚ v ]n F A-jd - ^ - v A-en D-ZvL - m-S\ - w sN-bX - p. B-¿ Kw-Km[-c≥, I-cp¨ Xm-∏, A-–p¬ Jm-Z¿, sI- Jm-en-Zv, Pn \m-cm-bW≥ kw-km-cn-®p. A-Pm-\q¿ a-fi-ew tIm¨{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ sh-≈n-t°m-Øv \-S∂ - ]cn-]m-Sn-°v F≥ hn A-c-hn-μm£≥ \m-b¿, ]n _m-e-Ir-jvW≥, A-c-hn-μ≥, A-\o-jv Ipam¿, cm-Po-h≥, ]-fl\ - m-`≥, c-Xv\m-Ic - ≥ t\-Xr-Xzw-\¬-In. lyqa≥ dn-tkm-gv-kv F-Pyp-t°-j≥ B‚ v B≥-dn I-d-]v-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ s\-√n-°m-´v A-¶-W-hm-Sn-bn¬ Km-‘n Om-bm Nn-{X-Øn¬ ]qjv] - m¿-®\ - \-SØ - n. s]-cn-b cm-aN-{μ≥ \m-b¿, ]n sI tKm-]n a-Snss°, hn Ir-jv-W≥ am-ÿ, F≥ sI ]-fln-\n-So-®¿, F hn C-

kÀ-¡mÀ \-bw Ip-¯-I-IÄ-¡v {S-©n-Mv {Ku-−v hn-I-k-\w A-\n-Ýn-X-Xz-¯nÂ; A-\p-Iq-ew: \m-k-dp-±o³ F-f-a-cw A-`n-`m-j-I I-½o-j³ sX-fn-sh-Sp-¯p \o-te-iz-cw: k-_v-kn-Un A-´na-dn-°m-\pw {I-am-Xo-X-am-bn hne D-b¿-Øp-∂-Xn-\pw Ip-Ø-II-sf k-lm-bn-°p-∂ \-b-am-Wv tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ k¿-°m-dpIƒ kzo-I-cn-°p-∂-sX-∂v Fkv.-Un.-]n.-sF. kw-ÿm-\ P-\d¬ sk-{I-´-dn \m-k-dp-±o≥ Ff-a-cw ]-d-™p. \o-te-iz-cw hym-]m-c `-h\n¬ F-kv.-Un.-]n.-sF. Xr-°-cn∏q¿ a-fi-ew I¨-h≥-j≥ D-Zv-

Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-SpØ tem-Iv-k-` Xn-c-s™-Sp∏n¬ 20 ko-‰n-epw F-kv.-Un.-]n.sF. a¬-k-cn-°p-sa-∂v A-t±lw ]-d-™p. Fw hn ju-°-Ø-en A-[y£-X-h-ln-®p. Pn-√m {]-knU‚ v F≥ bp A-–p¬-k-emw, J-Pm-©n d-km-Jv lm-Pn ]-d-ºØv, kn F-®v sam-bv-Xp, km_n¿ Xr-°-cn-∏q¿ kw-km-cn-®p.

hym-P hn-k \Â-In ]Ww X-«n-b-Xm-bn ]-cm-Xn Im-™-ßm-Sv: Kƒ-^n¬-tPm-en hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv sh¬-Un-Mv sXm-gn-em-fn-bm-b bp-hm-hn-\v hym-P hn-k \¬-In ap-°m¬-e£-tØm-fw cq-] X-´n-sb-Sp-ØXm-bn ]-cm-Xn. I-Æq¿-{]m-s]mbn¬-kz-tZ-in-bm-b ]n kn Pn≥-

kn(24)s‚ ]-cm-Xn-bn¬ am-ßmSv Iq-fn-°p-∂n-se J-eo¬(21), ]n-Xm-hv A-–p-√(50) F-∂n-h¿s°-Xn-sc slm-kv-Zp¿-Kv Pp-Uojy¬ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S‰v(H-∂v) tIm-S-Xn \n¿-t±-i {]Im-cw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Im-™-ßm-Sv: \-K-c-k-`-bp-sS A-[o-\-X-bn¬ sN-Ω-´w-h-b-enep-≈ {S-©n-Mv {Ku-≠n¬ am-en\yw \n-t£-]n-°p-∂-Xn-s\-Xntc B-£≥ I-Ωn-‰n \n-b-a t]mcm-´w B-cw-`n-®-tXm-sS {S-©nßv {Ku-≠n¬ C≥-kn-t\-‰¿ÿm-]n-®v am-en-\y-kw-kv-I-cWw \-S-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ A-\n-›n-X-Xz-Øn¬. Im-™-ßm-Sv k-_v I-e-Œ-dmbn-cp-∂ sh-¶n-tS-jv ]-Xn-bp-sS km-∂n-[y-Øn¬ hn-fn-®p-tN¿Ø k¿-Δ-I-£n tbm-K-Øn¬ sN-Ω-´w-h-b-en¬ C≥-kn-t\-‰¿ ÿm-]n-°m≥ [m-c-W-bm-bn-cp∂p. I-gn-™ Zn-h-kw tN¿-∂ \K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm-Kw C≥-kn-t\-‰¿ ÿm-]n-°m-\p-≈ Xo-cp-am-\w Aw-Ko-I-cn-°p-Ibpw Pn-√m I-e-Œ-dp-sS A-dn-thmsS Cu \-S-]-Sn ]q¿-Øn-bm°m≥ Xo-cp-am-\n-°p-I-bpw sNbv-Xn-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv {S-

©n-Mv {Ku-≠n¬ am-en-\y-߃ \n-t£-]n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tcB£≥ I-Ωn-‰n-°v th-≠n {]-knU‚ v ]n \m-cm-b-W≥ \m-b-cpw ]-cn-k-c-hm-kn-I-fm-b Nn-≠≥, tPm¨-t]mƒ F-∂n-h¿ slmkv-Zp¿-Kv ap≥-kn-^v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®-Xv. l-c-Pn ^-b-en¬ kzo-I-cn-® ap≥-kn-^v k-Po¿-Ip-am¿ slmkv-Zp¿-Kv _m-dn-se A-`n-`m-jI≥ Fw ]p-cp-tjm-Ø-a-s\ IΩo-j-\m-bn \n-b-an-®p. I-Ωoj≥ C-∂-se cm-hn-se {S-©n-Mv {Ku-≠n¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-ØpI-bpw ]-cm-Xn-°m-[m-c-am-b Imcy-߃ hn-e-bn-cp-Øp-I-bpw ]cn-k-c-hm-kn-I-fn¬ \n-∂v hn-h-c߃ ti-J-cn-°p-I-bpw sN-bvXp. l-c-Pn-°m¿-°v ]p-d-sa hm¿Uv Iu¨-kn-e¿ sI Ip-kp-aw, tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv kp-Ip-amc≥, sI _m-e-Ir-jv-W≥, F≥ A-tim-Iv Ip-am¿, cm-L-h s]m-

Xp-hmƒ, th-Wp-tKm-]m-e≥ amÿ I-Ωo-j-\v sam-gn \¬-In.-

A-[ym-]-I Ø-e-wam-äw; H-¼-Xv h-sc A-t]-£n¡mw Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se A[ym-]-I-cp-sS 2013˛14 se Hm¨ sse≥ ÿ-ew am-‰w e-`n-®v lb¿ Hm-]v-j≥ th-≠m-Ø-h-cpw Cu A-[y-b-\ h¿-jw C-\n ÿew am-‰w B-h-iy-an-√m-Ø-h-cpw A-t]-£ D-Nn-X am¿-t§-W hnZym-`ym-k D-]-U-b-d-Iv-S-dp-sS Imcym-e-b-Øn¬ H-º-Xn-\-Iw FØn-°-Ww.-

D-Zv-Lm-S-\w A-©n-\v Im-™-ßm-Sv: {]-hm-kn dn-t´Wo-kv tIm¨-{K-kv Pn-√m I¨h≥-j-\pw Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\hpw A-©n-\v cm-hn-se 9.-30\v a{¥n sI _m-_p \n¿-h-ln-°pw.

μn-c, ss_-Pp, _m-_p t\-Xr-Xzw \¬-In. ]m-d-∏-≈n Kp-cp-]p-cw a-lmflm {Km-ao-W s]m-Xp-P-\ hm-b\-im-em {]-h¿-Ø-I¿ Km-‘n-Pb-¥n-tbm-S\ - p-_‘ - n-®v cm-hn-se bm-{X-°m¿-°pw hm-l-\-bm-{X°m¿-°v ]m-bk - w hn-Xc - W - w sNbv-Xp. tI-{μ-k¿-Δ-I-em-im-e-bnse A-¥m-cm-jv-{S ]T-\-hn-`m-KØn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Km-‘n P-b-¥n A-¥m-cm-jv-{S A-lnwkm Zn-\a - m-bn B-Nc - n-®p. Zn-\m-Nc-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn k¿-Δ-Iem-im-em ]-cn-k-c-Øv ip-No-I-cW {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ \-SØ - n. Kpem-Øn C≥-Ãn-‰yq-´v Hm-^v ^n\m≥-kv B‚ v Sm-Iv-kv-tk-j≥ U-bd - I - vS- ¿ {]-^. tUm. \m-cm-bW ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. cPn-kv-{Sm¿ hn i-in-[-c≥ A-≤y£-Xh - l - n-®p. tUm. Kn-co-jv Ipam¿, bp ]n A-\n¬ Ip-am¿ kwkm-cn-®p.Km-‘n-Pb - ¥ - n- Zn-\t- Øm-S\ - p_-‘n-®v K-h. tIm-fP - v bq-\n-b≥ tIm-f-Pn¬ ss{U tU B-N-cn®p. ssh-kv {]n≥-kn-∏¬ {]-^. {io-\m-Yv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

{]-^. A-Pn-Xv Ip-am¿, ap-l-Ω-Zv l-\o-^, tIm-fP - v bq-\n-b≥ sNb¿-am≥ k-øn-Zv Xzm-l, ss^≥ B¿-Svk - v sk-{I-´d - n s^-_n≥ Pbnw-kv, bp.-bp.-kn C-{_m-lnw Jeo¬, X≥-ho¿ -A-jv-l¿, ap-lΩ-Zv ]-≈n-∏p-g, A-kv-l-dp-±o≥, ^-bm-kv ]-Sp-hS- p-°, A¿-jm-Zv DZp-a, \-low k-Øm¿ kw-_‘ - n®p.CIv-_m¬ l-b¿ sk°≥U-dn kvI - q-fn¬ Km-‘n Pb¥n hnhn-[ ]-cn-]m-Sn-I-tfm-sS B-tLm-jn®p. {]n≥-kn-∏¬ D-jm-Ip-am-cn DZv-LmS-\w sN-bvXp. {]-[m-\[ym]nI Fw sI Ip-™man-\ A-[y-£-X-h-ln-®p. k-lv-e A–p√, kqc-P, d-ko-\, Nn-{Xmw-KX t\-Xr-Xzw-\¬-In.I-Æq¿ bq\n-th-gv-kn-‰n Nm-e Imw-]-kns‚bpw Pn.F-®v.Fkv. Imk¿tIm-Un-s‚bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ Km-‘n-Pb-¥n sIm-≠mSn. tUm. hn F≥ c-aWn, hn-Xp-tiJ¿, kPn-Xv t\-Xr-Xzw-\¬-In. jndn-b Hf-bw In-Mv ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ _-kv kv‰ - m‚ v ]cnk-cw ip-No-Ic - n®p. sI Sn ^mdq-Jv D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-03  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-03

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you