Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

sI.-F-kv.-sI.--Sn.--bp. hm-l-\ Pm-Ybv¡v C-¶pXp-S-¡w Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f-sØ c£n-°m≥ Im¿-jn-I kw-kv-IrXn kw-c-£n-°p F-∂ {]-ta-bØn¬ sI.F-kv.sI.--Sn.--bp. \-SØp-∂ kw-ÿm-\ Pm-Y C-∂v aq-∂n-\v sN¿-°-f-bn¬ kn.]n.Fw. s]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw F-kv cm-N-{μ≥ ]n-≈ D-Zv-Lm-S\w-sN-øpw.

hnIr-X cq-]-¯n-ep-Å ]¸m-b Iu-Xp-I-am-hp-¶p bm-{X-¡m-c-s\ N-hn-«n-bn-d-¡n-sb-¶v; C-cn-°q¿: hn-Ir-X-cq-]-Ønep≈ ]∏m-b Iu-Xp-I-amhp∂p. s]-cp-h-f-Øp]-d-ºn-\Sp-Øp≈ Ip-fn-™-bn-se ]-Sn™m-sdho-´n¬ kp-[o-jn-s‚

ho-´p-h-f-∏n-se a-c-Øn-ep-≠mb- ]∏m-bbm-Wv P-\-{i-≤-bmI¿-jn-°p-∂Xv. a-s‰m∂n-t\mSpw km-Zr-iyan√m-Ø hnhn-[ B-Ir-X-bn-

ep-≈ sIm-®p ]-®∏-gw ]∏mb X-s∂bmtWm F-∂p t]mepw kw-i-bn-®p-t]m-hpw. \n-ch-[n t]¿ ]∏m-b Im-Wms\-Øp-∂p≠v.

sk-an-\mÀ aq-¶n-\v I-Æq¿: a-e-_m-dn-se ap-kv-enwI-fpw C-S-Xp-]-£-hpw F-∂ hnj-b-Øn¬ sk-an-\m¿ aq-∂n-\p cm-hn-se 10\v I-Æq¿ ap-\n-kn∏¬ P-h-l-¿ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kw-Lm-S-I k-an-Xn sNb¿-am≥ dn-´. P-Uv-Pv Fw F \nkm¿, F F≥ jw-ko¿, ImØm-≠n d-km-Jv, kn A-–p¬ I-cow, F¬ hn ap-l-Ω-Zv, a-t\mfn ap-l-Ω-Zv, kn kn ]n _ocm≥-Ip-´n ]-s¶-Sp-Øp.

C-cn-°q¿ s]-cp-h-f-Øp]-d-ºv Ip-fn-™-bn-se kp-[o-jn-s‚ ho-´p-h-f-∏n-ep≠m-b hnIr-X cq-]-Øn-ep-≈ ]∏mb

\m-S³-tXm-¡pw sh-Sn-bp-−-I-fp-am-bn c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

D-cp-h-®m¬: \m-S≥-tXm-°pw A-©v sh-Sn-bp-≠-I-fp-am-bn ameq-cn¬ c-≠p-t]¿ ]n-Sn-bn-em-bn. X-et- »-cn: tI-cf - hym-]m-cn hyam-eq¿ sIm-©≥ Ip-≠v ]-d-ºnh-km-bn G-tIm-]\ - k-an-Xn X\p k-ao-]-Øp-\n-∂v I-´≥ {]-`me-t»-cn bq-\n-‰v Ip-Spw-_ kw-Kaw B-dn-\v cm-hn-se 10\v kw-Ka - w I-c≥(60), X-´n-{]-h≥ k-Xy-≥Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ \-SØ - p-sa- (48) F-∂n-h-sc-bm-Wv F-kv.∂v kw-Lm-SI - ¿ hm¿-Øm-kt- Ω- sF. hn-P-b-\pw kw-L-hpw A-dÃv sN-bv-X-Xv. f-\Ø - n¬ A-dn-bn-®p. a-{¥n aC-∂-se ]p-e¿-s® \-S-Øn™-fmw-Ip-gn A-en D-ZL v- m-S\ - wb ]-t{Sm-fn-Mn-\n-sS-bm-Wv kw-`sN-øpw. bp hn Jm-en-Zv, C sI tKm-]n-\m-Yv, Sn sI `m-¿K - h - ≥, Znt\-jv dm-hp k-w_ - ‘ - n-®p.

Ip-Spw-_kw-K-a-w

Z-X-ie-t-h»-mÀ-cn: jayp-n-kIo-jm-ty≥-Lm-kjv sh-w

hw. t]m-en-kv hm-l-\w I-≠v Ccp-h-cp-sS-bpw k-©m-c-Øn¬ A-kz-`m-hn-I-X tXm-∂n-b t]men-kv C-h-sc ]-cn-tim-[n-®-t∏mgm-Wv tXm-°pw Xn-c-I-fpw Is≠-Øn-b-Xv. t]m-en-kv tNm-Zyw sN-øen¬ {]-`m-I-c-s‚ D-S-a-ÿ-X-bnep-≈ tXm-°m-sW-∂pw th-´-bv°v t]m-hp-∂-Xm-sW-∂pw C-h¿

]-d-™p. sse-k≥-kv C-√m-sX ssI-h-iw h-® tXm-°v sIm≠m--Wv th-´-bm-Sp-∂-Xv. am-eq-cn-se sIm-©≥-Ip-≠v h-\-ta-J-e-bn¬ h≥-tXm-Xn¬ hym-P Nm-cm-b-hm-‰v \-S-°p-∂ps≠-∂v c-l-ky-hn-h-c-w e-`n-®Xn-s\ Xp-S¿-∂v h-\-ta-J-e t]men-kv \n-co-£-W-Øn-em-bn-cp∂p. C-cp-h-sc-bpw Iq-Øp-]-d-ºv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n.-

sN-dp-]p-g-bn \m-«p-ImÀ _-kv X-S-ªp sN-dp-]p-g: ]-ø-∂q¿-˛-sN-dp-]p-g˛-Xn-cp-ta-\n dq-´-n-tem-Sp-∂ kzIm-cy _- n¬ \n-∂p bm-{X-°mc-s\ N-hn-´n-bn-d-°n-sb-∂v Btcm-]n-®v \m-´p-Im¿ _-kv X-S™p-. C-∂-se ssh-Io-´v 4.-40HmsS-bm-Wv sN-dp-]p-g ta-se _km-dn-em-Wp kw-`-hw. ]-ø-∂q¿-˛-Xn-cp-ta-\n dq-´ntem-Sp-∂ sl-h≥ Uo-e-Iv-kv _- n-se bm-{X-°m-c-\m-b hr≤-s\ ¢o-\¿ N-hn-´p-]-Sn-bn¬ \n-∂p N-hn-´n-bn-d-°n-sb-∂m-Wv ]-cm-Xn. C-Xv tNm-Zyw sN-bv-X ]p-fn-tßmw Np-≠-bn-se Nm-

en¬ s_-∂n(40)sb ¢o-\¿ a¿±n-s®-∂pw B-tcm-]-W-ap-≠v. hnh-c-a-dn-™v X-Sn-®p-Iq-Sn-b bm{X-°m-cpw \m-´p-Im-cpw Np-a-´psXm-gn-em-fn-I-fpw _-kv X-S™p h-bv-°p-I-bm-bn-cp-∂p. a¿-±-\-Øn¬ s_-∂n-bp-sS ssI-°pw X-e-bv-°pw ]-cn-t°‰p. t]m-en-sk-Øn-bm¬ am-{Xta _-kv hn-´-p-\¬Ip-I-bp≈q sh∂v \m-´p-Im¿ ]d-™tXmsS _-kv Po-h-\-°m-cpw \m-´pIm-cpw X-Ωn¬ hm-t°-‰-ap-≠mbn. C-tXm-sS Su-Wn¬ K-Xm-KX-°p-cp-°v cq-£-am-bn. ssh-Io-

k-a-b-XÀ-¡w: _-kv Po-h-\-¡mÀ G-äp-ap-«n

bq-¯v tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ-¡v sh-t«-äp

I-Æq¿: k-a-b-X¿-°-sØ XpS¿-∂v Pn-√m B-ip-]-{Xn Ãm-≥Un¬ kz-Im-cy-_-kv Po-h-\° -- m¿ X-Ωn¬ G-‰p-ap-´n. c-≠p-t]¿°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hn-se 8.-30Hm-sSbm-Wp kw-`-hw. Pn-√m B-ip-]{Xn-˛-Im-Sm-®n-d dq-´n-tem-Sp-∂ sI.--kn.-F-kv. _- n-se-bpw ssh--K _- n-se-bpw Po-h-\-°mcm-Wp X-Ωn¬-Ø-√n-b-Xv. sI.kn.-F-kv. _-kv ss{U-h¿ c-Pojv(28), ssh-K-bn-se ss{U-h¿ A-`n-em-jv F-∂n-h¿-°v ]-cnt°-‰-p.-

D-Zp-a: cm-{„o-b kw-L¿-jw \ne-\n¬-°p-∂ D-Zp-a-bn¬ c-≠v bqØv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿°v sh-t´-‰p. A-{I-a-Øn-\v ]n∂n¬ kn.]n.F-Ωm-sW-∂v tIm¨-{K-kv B-tcm-]n-®p. D-Zp-a ]-Sn-™m¿ kz-tZ-inbpw s]-bn‚n-Mv sXm-gn-em-fn-bpam-b A-\o-jv-(27), ]-®-°-dn hml-\-Øn-se sk-bn¬-kv-am≥ jn-Pn-Øv(23) F-∂n-h¿-°m-Wv sh-t´-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ bq-Øv tIm-¨-{K-kv sh-t´-‰-Xv. C-h-sc Im-k¿-tIm- {]-h¿-Ø-I¿ s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]- t]m-hp-∂ kp-lr-Øn-s‚ ho- b kw-Lw A-{I-an-°p-I-bm-bnth-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-kw cm- ´n¬ t]m-bn Xn-cn-®p-h-cp-tºmƒ cp-∂p-h-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn{Xn-bm-Wv sh-t´-‰-Xv. Kƒ-^n¬ am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn F-Øn- bp-∂-h¿ ]-cm-Xn-s∏-´p.

Im-t¦m-en kn.-]n.-Fw. t\-Xm-hn-sâ ho-Spw Hm-t«m-bpw B-{I-an-¨p

¬--s^-b¿ A-tkm-kn-tb-j≥ Zi-hm¿-jn-I-tØm-S-\p-_-‘n-®v H-cp h¿-jw \o-≠p \n¬-°p-∂ B-tLm-j ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS DZv-Lm-S-\w c-≠n-\v ssh-Io-´v 5\p a-{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿h-ln-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dnbn-®p. kn sI P-kv-an-jv, tPmbv s^¿-Wm-≠-kv, B¿ {]-`mI-c≥, I-\-I-cm-Pv ]-s¶-Sp-Øp. s]-cn-tßmw: kn.-]n.-Fw.-˛-B¿.F-kv.-F-kv. kw-L¿-jw \n-e\n¬-°p-∂ Im-t¶m-en¬ kn.]n.-Fw. t\-Xm-hn-s‚ ho-Sn-\pw Hm-t´m-bv-°pw t\-sc B-{I-aWw. kn.-]n.-Fw. Im-t¶m¬ shD-cp-h-®m¬: A-\-[n-Ir-X-am-bn kv-‰v tem-°¬ I-Ωn-‰n-bw-K-hpw hn-tZ-i-a-Zyw ssI-h-iw h-® bp- ap≥ ]-©m-b-Øw-K-hp-am-b \hm-hn-s\ F-Iv-ssk-kv kw-Lw ßm-c-Øv A-–p¬ K-^q-dn-s‚ ]n-Sn-Iq-Sn. sIm-tX-cn-bn-se kp- ho-Sn-\pw Hm-t´m-bv-°pw t\-sc[o-]v(33)s\-bm-Wv a-´-∂q¿ F- bm-Wv C-∂-se ]p-e¿-s® B-{IIv-ssk-kv {]n-h‚o-hv Hm-^n-k¿ aW-ap-≠m-b-Xv. _n-\p ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ss_-°p-I-fn-se-Øn-b kwXr-°-cn-∏q¿: hn-tZ-i-a-Zy-h-p-am- Lw ho-Sn-s‚ P-\-¬-®n-√p-Iƒ bn bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-Xp. ]-S-∂ I-S-∏p-dw Kh. l-b-¿ sk-°≥Udn kv-Iqƒ ]-cn-k-c-sØ sI sI ap-l-Ω-Zv dn-bm-kn(26)s\-bm-Wv N-t¥-c t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. apwss_-bn¬ \n-∂p-≈ Sq-dn-kv-‰v _-kn¬ I-S-Øn-b 95 Ip-∏n hntZ-i-a-Zy-hp-am-bm-Wv sN-dp-h- ]-ø-∂q¿: Np-a¿ Xp-c-∂v Pz-√-dn-bn¬ I-h¿-®m-{i-a-Øn-\p ]n-∂mØq¿ _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c- se ]-ø-∂q-cn¬ ho-≠pw tam-j-Ww. ]-ø-∂q¿ aT-Øpw-]-Sn {io kp{_-“-Wy kzm-an t£-{X-Øn-se c-≠p-`-fim-c-߃ X-I¿-Øp. IØv h-®v A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bn-em-Wp kw-`-hw. t£-{X-Øn-\v ap-∂n-se `fim-c-Øn¬-\n-∂v ]-Ww A-]-l-cn-® kw-Lw A-h-ti-jn-® \mhn-Zym-\-K¿: _n.--kn. tdm-Un-se W-b-ß-tfm-sS Cu `-fim-cw ss_-]m-kv tdm-Un-s‚ Hm-hp-Nmk-\-Xn(19)s\ a¿-±-\-ta-‰ ]-cn- en¬ D-t]-£n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. °p-It- fm-sS B-ip-]{- Xn-bn¬ {]t£-{X-Øn-\p sh-fn-bn-se tdm-U-cn-In-se `-fim-cw Ip-Ønth-in-∏n-®p. D-fn-b-Ø-Sp-°-bn¬ Øp-d-s∂-¶n-epw ]-Ww \-„-s∏-´n-´n-s√-∂v _-‘-s∏-´-h¿ ]-d\-S-∂ a-[q¿ ]-©m-b-Øv tI-c- ™p. cm-{Xn-bn¬ X-s∂ t]m-en-sk-Øn A-t\z-j-Ww B-cw-`n-®p. tfm¬-k-h-Øn-s‚ ^p-Sv-t_mƒ C-°-gn-™ Zn-h-k-am-Wv ]-ø-∂q¿ ]-g-b _-kv-Ãm≥Un-\v k-ao-]a¬-k-c-Øn-\n-sS-bp-≠m-b hm- sØ A-∏p k¨-kv Pz-√-dn-bp-sS Np-a¿ Xp-c-∂v I-h¿-®m-{i-aw A-ct°-‰a - m-Wv a¿-±\ - Ø - n-\v Im-cW - - tß-dn-b-Xv. c-≠p Zn-h-kw ap-ºv [-\-e-£v-an tImw-π-Iv-kn-se tI-isa-∂v bp-hm-hv ]-cm-Xn-s∏-´p.h-Xo-cw H.-]n. sk‚-dn-se F.-kn. tam-j-Ww t]m-bn-cp-∂p.

aT-¯pw-]-Sn t£-{X-¯n `-Þm-c-§Ä I-hÀ-¶p

aÀ-±-\-ta-äp

sIm-¨pI-em-Im-cn ]n-¶n«-Xv I-Y-]-d-¨n-en-sâ 199 th-Zn-IÄ ßn. a- ´ - ∂ q¿ i- ¶ - c ≥- I p´n-am-¿, sN-dpXm-gw N-{μ≥ F-∂-hcn¬ \n-∂pw s]m-∂m-S G‰p---hm--ßn . sI sI en≥-j ] - ø - ∂ q ¿ sIm-°m-\n-t»-cn kp-{_-v-a-Wy t£-{Xw G¿-s∏-Sp-Øn-b Imhy-tI-fn A-hm¿-Uv 2012¬ Cu sIm-®p-an-Sp-°n-sb tX-Sn-h-∂p.Xr-iq-¿ A-¥o-cn-ß {io kp{_-“-Wy t£-{Xw, am-am-\n°p-∂v, am-ln am-tßm-´v Im-hvX-S-ßn-b \n-c-h-[n t£-{X-ßfpw ÿm-]-\-ß-fpw en≥-jsb A-\p-tam-Zn-°p-I-bp-≠mbn.- kw-Ko-X \m-S-I A-°m-Z-anØn¬ ]-cn-]m-Sn-Iƒ A-h-X-cn- bp-sS I-Ym-{]-kw-K a-tlm-¬∏n-®p A-`n-\-μ-\-߃ G-‰p-hm- k-h-ß-fn¬ I-gn-™ c-≠p I-Æq¿: sI sI en≥-j F-∂ sIm-®p-I-em-Im-cn ]n-∂n-´-Xv IY-]-d-®n-en-s‚ 199 th-Zn-Iƒ. Cu F-´p h-b- p-Im-cn-bp-sS hm-Iv-Nm-Xp-cy-Øn-se X-∑-bXzw B-kzm-Z-I-a-\w I-h-cp-∂p. ]m-∏n-\n-t»-cn Sn sI lu-kn¬ kp-\n¬-Ip-am¿-˛-Pn-j Z-º-XnI-fp-sS a-I-fm-Wv sIm-®p-I-emIm-cn . \m-e-c h-b- p-≈-t∏mƒ IÆq¿ I-Ym-{]-kw-K ]-cn-t]m-jW th-Zn-bp-sS Hm-W-Ø-\n-a F-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ sse-{_dn Iu¨-kn¬ A-¶-W-Øn¬ {]-Y-a I-Y ]-d-™p. Fw Sn hmkp-tZ-h≥ \m-b¿, kp-K-X-Ipam-cn Xp-S-ßn-h-cp-sS km-\n-[y-

]cnNbw

hm-l-\m-]-I-Sw: G-gp-t]À-¡v ]-cn-¡v sN¿-°-f: t_-hn-© h-f-hn¬ ao≥-tem-dn-bpw kz-Im-cy _- pw Iq´n-bn-Sn-®v G-gp-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p.- -_-¥-Sp-°-bn¬ \n-∂pw Im-k¿tIm-t´-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ kz-Im-cy _- pw F-Xn-sc-h-∂ a¬kyw-I-b-‰n-b tem-dn-bp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. bm-{X-°m-cm-b sP-dn≥ Ip-‰n-t°m¬(26), am-\-Sp-°-sØ k-tcmPn-\n(28), kp-I-\y (32), \m-cm-b-W≥ _-tdm-´n(36), k-Pv-\ am-\-Sp°w(22), _m-e-Ir-jv-W≥(46), Ip-≠w-Ip-gn-bn-se a-Wn(26) F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-∂-se cm-hn-se-bm-Wv A-]-I-Sw.

h[{iaw: aq-¶p-t]À A-d-Ìn ±o-Jv(35), Sn sF ^-Øm-lv(25) F-∂n-h-sc-bm-Wv B-e-t°m-Sv kn.sF. Fw F am-Xyphpw kwLhpw A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. tImSXn d-n-am≥Uv sN-bvXp. tI-kn¬ 20 t]¿-s°-Xn-tc h-[{i-a-Øn-\v t]m-en-kv tI-sk-SpØn-cp-∂p.

h¿-j-ß-fn-epw ]-cn-]m-Sn A-hX-cn-∏n-®p. ]-ø-∂q¿ `m-jm-]mT-im-e F-√m I-Y-I-fpw ]-d-bn∏n-®m-Wv en≥-j-sb B-Z-cn-®Xv. I-Æq-cn¬ I-Ym-{]-kw-K atlm-¬k-h-ß-fn¬ Xp-S¿-®-bm-bn aq-∂p h¿-j-hpw I-Y ]d-™p. I-Æq-cn-se ]-fin-‰v hm-a-\≥ kv-am-c-I I-Ym-{]-kwK C≥-Ãn-‰yq-´n-se G-‰hpw {]m-bw Ip-d-™ ]Tn-Xm-hm-b en≥-j C-hn-S-sØ A-[ym-]I≥ Ir-jv-W≥ Io-g-d-bpsS t]-c-°p-´n-bm-Wv . sN-dp-Ip-∂v _-°o-Ø Cw•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn¬ \memw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. en-≥-j-bp-sS 200mw th-Zn IÆq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ \msf A-c-tß-dpw. C-∂-se {]-kv¢-∫v lm-fn¬ am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿-°v ap-ºm-sI-bpw ]-cn]m-Sn A-h-X-cn-∏n-®p.

´v 4.-45Hm-sS s]-cn-tßmw kv-t‰j-\n¬ hn-h-c-a-dn-bn-s®-¶n-epw c-≠v a-Wn-°q-¿ I-gn-™m-Wv t]m-en-sk-Øn-b-Xv. s]-cn-tßmw F-kv.-sF. F km-en-bpw H-cp h-\n-Xm tIm¨kv-‰-_n-fpw ss{U-h-dpw am-{X-amWv kw-L¿--jm-h-ÿ \n-e-\n∂ ÿ-e-sØ-Øn-b-Xv. ]n-∂o-Sv {]-Xn-sb t]m-en-kv I-kv-‰-Unbn-se-Sp-°p-I-bpw {]-Xn-sb Hmt´m-bn¬ I-b-‰n hn-Sp-I-bpw sNbv-Xp. s_-∂n-sb t]m-en-kv hml-\-Øn¬ I-b-‰n-s°m-≠p--t]m-hm≥ {i-an-®-tXm-sS {]-tIm-]n-

X-cm-b \m-´p-Im¿ tdm-Uv D-]tcm-[n-®-tXm-sS Su¨ ho-≠pw kw-L¿-j-`-cn-X-am-bn. ]n-∂o-Sv h-∂ kz-Im-cy _- p-Iƒ \m-´pIm¿ X-S-™p-h-®p. C-tXm-sS ]ø-∂q¿-˛-sN-dp-]p-g-˛-Xn-cp-ta-\n dq-´p-I-fn¬ K-Xm-K-Xw ]q¿-W-ambpw \n-e-®p. t]m-en-kv hm-l-\-Øn¬ \n∂p s_-∂n-sb ]n-Sn-®n-d-°n \m´p-Im¿ sN-dp-]p-g-bn-se kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®p. CXn-\p-ti-jw F-kv.-sF-sb \m´p-Im¿ X-S-™p-h-bv-°p-I-bpw Iq-°n-hn-fn-°p-I-bpw sN-bv-Xp.

\m-ev Im-dp-IÄ X-IÀ-¯p; 10t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

sN¿-°-f: s]m-Δ¬ kz-tZ-in-I-fp-sS \m-ev Im-dp-Iƒ I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn A-Sn-®p-X-I¿-Øp. s]m-Δ-en¬ \n-∂v Ip-Wn-b-bn-te-°v hn-hm-l-kw-L-tØm-sSm-∏w t]m-b Im-dp-I-sf X-S-™p-\n¿-Øn sN¿-°-f-bn¬ h-®v A-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-∂ ]-cm-Xn-bp-≠v. s]m-Δ-en-se F _n d-^o-Jv, \u-jm-Zv, bq-\p-kv, d-jo-Zv F-∂n-hcp-sS Im-dp-I-fm-Wv X-I¿-Ø-Xv. sN¿-°-f, s]m-Δ¬ {]-tZ-i-ß-fnA-Sn-®p-X-I¿-°p-I-bpw ho-´p-ap- a-kw-`-h-߃ D-≠m-b-Xn-s\ Xp- se bp-hm-°ƒ tN-cn-Xn-cn-™m-Wv kw-L-´-\w \-S-Øn-b-Xv. kw-`‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ K-^q-dn-s‚ D- S¿-∂v Im-t¶m-en¬ t]m-en-kv ]n- h-Øn¬ sN¿-°-f-bn-se lm-cn-kv, i-^o-Jv, a≥-kq¿, im-^n¿ Xp-SS-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Hm-t´m-bp-sS °-‰n-Mv G¿-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. ßn 10 t]¿-s°-Xn-tc hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Nn-√v X-I¿-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. C-Xn-\n-sS B-{I-a-Ww \-S-∂-Xv i-–w tI-´v ho-´p-Im¿ sse-‰n-´- \m-´p-Im-sc ]-cn-{`m-¥n-bn-em-gvtXm-sS A-{I-an-Iƒ ss_-°n¬ Øn-. Im-t¶m-en-se Hm-t´m -ss{U-c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂p. A-{I-an-I-sf-°p-dn-®v kq-N-\ h¿ Iq-Sn-bm-Wv A-–p¬ K-^q¿. e-`n-®n-√. s]-cn-tßmw F-kv.- A-{I-a-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v Im- s]-cn-b: Ip-Sn-sh-f-fw F-Sp-°p-∂-Xn-s\ sNm-√n-bp-≠m-b X¿-°sF. cm-a-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-Xz- t¶m-en¬ Hm-t´m-sXm-gn-em-fn- sØ Xp-S¿-∂v s]-cn-b sN-ß-d tIm-f-\n-bn-se H-cmƒ-°v Ip-tØØn¬ t]m-en-sk-Øn A-t\z- Iƒ C-∂-se l¿-Øm¬ B-N- ‰p. tIm-f-\n-bn-se Xp-f-ko-[-c(48)\m-Wv Ip-tØ-‰-Xv. Pn-√m B-ipj-Ww \-S-Øn. t\-c-tØ A-{I- cn-®p. ]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. sh-≈-sa-Sp-°m-s\-Øn-b-t∏mƒ C-tX tIm-f-\n-bn-se aq-∂p-t]¿ tN¿-∂v B-{I-an-°p-I-bm-bn-cp-∂p-h-∂ Im-t¶m-en¬ A-{I-an-Iƒ X-I¿-Ø Hm-t´m-bpw P-\¬-®n-√pw Xp-f-ko-[-c≥ ]-cm-Xn-s∏-´p.

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn A-d-ÌnÂ

B-e-t°mSv: ]-c-∏-bn-se F.]n hn-`m-Kw t\-Xm-hv X-e-b‚-IØ j-d-^p-±o≥ lm-Pn-sb h-[n°m≥ {i-an-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ aq-∂pt]-sc t]menkv A-d-kv-‰v sN-bvXp. s\Sp-thm-Sv kz-tZ-in-Ifm-b kn-]n \u-jm-Zv(24), kn ]n kn-

1 HIvtSm_¿ 2013 sNmΔ

Ip-Sn-sh-Å-s¯ sNm-Ãn XÀ-¡w; H-cmÄ-¡v Ip-t¯-äp

ho-Sv Ip-¯n-¯p-d-¶v I-hÀ-¨ I-Æq¿: Nm-em-´v ho-Sv Ip-ØnØp-d-∂v ]-W-hpw sam-ss_¬ t^m-Wpw Dƒ-s∏-sS 20000 cq-]bp-sS ap-X-ep-Iƒ I-h¿-∂p. kw`-h-Øn¬ {]m-b-]q¿-Øn-bm-hmØ c-≠pIp-´n-I-sf Su¨ t]men-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. ]m-º-≥-Ip-∂n-se sI ]n jm-cn-_-bp-sS ho-´n¬ I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se-bm-Wp kw-`hw. ho-´p-Im-¿ ]p-d-Øp t]m-bt∏mƒ A-Sp-°-f `m-K-sØ {Kn¬-kn-s‚ ]q-´v Ip-Øn-Øp-d∂v A-I-Øp-I-S-∂ tam-„m-°ƒ 5000 cq-]-bpw hn-e-]n-Sn-∏p-≈ a‰p-]-I-c-W-ß-fpw A-]-l-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p.

X-f-¦-c C-c-«-s¡m-e-t¡-kv: hn-Nm-c-W Xp-S-§n hn-Zym-\-K¿: tIm-fn-f-°w kr„n-® X-f-¶-c C-c-´-s°m-e-]m-XI tI-kn-s‚ hn-N-m-c-W Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn-bn¬ Bcw-`n-®p. X-f-¶-c Jm-kn-sse-\nse A-–p-√-bp-sS `m-cy _o-^mØn-a, th-e-°m-cn X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-\n si¬-hn F-∂n-h-sc I-h¿-®-bv-°v th-≠n sIm-e-s∏Sp-Øn-b tI-kn-s‚ hn-Nm-c-Wbm-Wv B-cw-`n-®-Xv. I¿-Wm-S-I _mw-•q-cn-se Zfip-]m-fn kw-L-Øn¬-s]-´ sZm-Õ-l-\p-am≥ (35), ap-\n-Irjv-W (38), \-√-Xn-Ω (28), e-£van (30), Ir-jv-W-Up(20), sh-¶ntS-jv F-∂ c-ta-iv (28), `m-cy

km-hn-{Xn(23), ]-fl(22) Xp-Sßn H-º-Xv {]-Xn-I-fm-Wv tI-knep-≈-Xv. _mw-•q¿- P-bn-en-em-bn-cp-∂ {]-Xn-I-sf C-∂-se h≥ t]m-enkv Im-h-en¬ tIm-S-Xn-bn¬-FØn-®p. hn-Nm-c-W I-gn-bp-∂-Xv h-sc I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bnen¬ ]m¿-∏n-°pw. πm-Ãn-Iv km-[-\-߃ s]-dp°m-s\-Øn-b kw-Lw ho-´n¬ I-b-dn hr-≤-bm-b J-Zo-Pp-Ω-sb sIm-e-s∏-Sp-Øn Im-Xn-epw I-gpØn-epw A-Wn-™n-cp-∂ C-cp-]Ø-©-c ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W߃ I-h-cp-I-bpw _-l-fw tIs´-Øn-b ho-´p-th-e-°m-cn

si¬-hn-sb πm-Ãn-Iv I-b-dpsIm-≠v I-gp-Øv ap-dp-°n sIm-es∏-Sp-Øp-I-bpw sN-bv-Xps-h∂m-Wv tI-kv. 1998 s^-{_p-h-cn 23\v cm-hnse-bm-Wv ho-´-Ω-tb-bpw th-e°m-cn-sb-bpw sIm-√-s∏-´ \n-ebn¬-I-s≠-Øn-b-Xv. B-Zyw tem-°¬ t]m-en-kv A-t\z-jn-® tI-kn¬ Xp-sºm∂pw I-s≠-Øm-\m-bn-√. ]n-∂oSv A-t\z-j-Ww ss{Iw-{_m-©n\v ssI-am-dn. C-Xn-\n-S-bn¬ I¿Wm-S-I-bn¬ ]n-Sn-bn-em-b Zfip-]m-fn kw-L-sØ tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv sIm-e-]m-XI-Øn-s‚ Np-cp-f-gn-™-Xv.

I¬-kyq-aÀ s^-Un hn-Pn-e³-kv sd-bv-Uv \o-te-iz-cw: I¨-kyq-a¿ s^Uv \o-te-iz-cw tKm-Uu-Wn¬ hn-Pn-e≥-kv Unssh.-F-kv.-]nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ sd-bv-Uv\-S-Øn. C-∂v ssh-Io-´v aq-∂n-\v B-cw-`n-® sd-bv-Uv aq-∂v a-Wn°q-tdm-fw Xp-S¿-∂p. A-gn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏´ \n-c-h-[n tc-J-Iƒ I-s≠-Ønb-Xm-bn A-dn-bp-∂p. kw-ÿm\ hym-]-I-am-bn C-∂-se I¨kyq-a¿ s^-Uv tKm-Uu-Wp-Ifn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn-bn-cp-∂p. Hm-Wm-tLm-j-Øn-\v A-\ph-Zn-® km-[-\-߃ a-dn-®p-hn-‰ph-∂ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv sd-bv-Uv.

I-®qÀ hm-gv-kn-än hn.-kn-s¡-Xn-tc B-t£-]-lm-ky I-hn-X

C-S-Xp-bq-\n-b³ t\-Xm-hn-sâ k-kv-s]³-j-³ ]n³-h-en-¨p am-ßm-´p-]-d-ºv: K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am¿ ]-s¶-Sp-Ø Un.-en-‰v _n-cp-Z Zm-\ N-S-ßn-\n-sS I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-em ssh-kv Nm≥kn-e¿ Jm-Z¿ am-ßm-Sn-s\ Bt£-]n-°p-∂ hn-[-Øn¬ Bt£-]-lm-ky I-hn-X hn-X-c-Ww sN-bv-X-Xn-\p C-S-Xp-bq-\n-b≥ t\-Xm-hn-s\- k-kv-s]≥Uv sNbv-X \-S-]-Sn ]n≥-h-en-®p. k¿-h-I-em-im-e Fw-tπm-bokv bq-\n-b≥ {]-kn-U‚pw U]yq-´n c-P-kv-{Sm-dp-am-b sI ]n kp-[o¿ N-{μ-s\-Xn-cm-b \-S-]-Snbm-Wv sI- sI \m-cm-b-W≥ Fw.F¬.-F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ A-\p-c-Rv-P-\ N¿-®-bn¬ ]n≥-h-en-°m≥ [m-c-W-bm-b-Xv. kp-[o¿ N-{μ-s\ C-∂p-ap-X¬ k¿-ho-kn¬ Xn-cn-s®-Sp-°pw. kn≥-Un-t°-‰v tbm-Kw tN¿-∂ti-jw C-Xp-kw-_-‘n-® D-Ø-chv ]p-d-Øn-d-°pw. C-tX-Øp-S¿-

k¿-h-I-em-im-e Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ \-S-Øn-b k-Xy{K-lw sI- sI \m-cm-b-W≥ Fw.-F¬.-F-. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p ∂v 11 Zn-h-k-am-bn hm-gv-kn-‰v B- sP km-Pp \n-cm-lm-c-a-\p-jvTn- ®p. ]n cm-a-N-{μ≥ k-Xy-{K-lnÿm-\-Øv k¿-h-I-em-im-e Fw- ®p. sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.- °v \m-c-ßm-\o-cv \¬-In-bm-Wv tπm-bo-kv bq-\n-b≥ \-S-Øn-h-cp- F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-sb-Xp. k-a-cw A-h-km-\n-∏n-®-Xv. A∂ dn-te D-]-h-m-k-hpw ]n≥-h-en- ]n cm-a-N-{μ≥, F hn-P-b≥, Fw tX-k-a-bw, K-Zy-I-hn--X bq-\n-b®p. C-∂-se \-S-∂ k-a-c-Øn-\p kp-[m-I-c≥, ]n sI k-Xym-\- s‚ Iq-´m-bv-a Xo-cp-am-\-{]-Im-cw bq-\n-b≥ P-\-d¬ sk-{I-´-dn ]n μ≥, Fw cm-a-N-{μ≥ kw-km-cn- {]- k n- ≤ o- I - c n- ® - X m- s W- ∂ pw

am-c-Im-bp-[-§-fp-am-bn {Sm-^n-Iv ew-L-\w tNm-ZywsN-bv-X Iz-t«-j³ kw-Lw tlmw-KmÀ-Un-s\ ssI-tb-äw sN-¿m³ {i-aw ]n-Sn-bn sN-dp-]p-g: {Sm-^n-Iv \n-b-aw ewLn-®v Im¿ ]m¿-°v sN-bv-X-Xp tNm-Zyw sN-bv-X tlmw-Km¿-Uns\ ]-ªn-Iv t{]m-kn-Iyq-´dpw bqØv {^-≠v t\-Xm-hpw ssI-tb-‰w sN-øm≥ {i-an-®p. C-∂-se D-®tbm-sS sN-dp-]p-g _-kvà - m≥-Unem-Wv kw-`h - w. _-kvà - m≥-Un-\I-Øv Im¿ ]m¿-°v sN-ø-cp-sX∂p ]-d-™-Xn-\m-Wv ]-ø-∂q¿ tIm-S-Xn-bn-se ]-ªn-Iv t{]m-knIyq-´¿ jm-Pn A-eI - vk - pw bq-Øv {^-≠v(Fw) kw-ÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´-dn ssa-em-´q-cpw tN¿-∂v tlmw-Km¿-Un-s\ ssI-tb-‰w sN-øm≥ {i-an-® F.-]n.-]n-bp-sS ssI-tb-‰Øn\p {i-an-®-Xv. Xp-S- Im¿ X-S-™p-h-®-t∏mƒ p-h® - p. ¿∂v \m-´p-Im¿ ]-ªn-Iv t{]m-kn- Iyq-´dpsS sI.-F¬.-59.-6139 \-º- ¿ Bƒ-t´m Im¿ X-S™

Ip-º-f: am-c-Im-bp-[-ß-fp-am-bn Iz-t´-j≥ kw-Lw- t]m-en-kv ]nSn-bn¬. _¬-Ø-ßm-Sn, _mw•q¿ kz-tZ-in-I-fm-b A-©p-t]cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. i-\n-bm-gvN ]p-e¿-s® Ip-º-f tZ-in-b ]mX-bn¬ \-S-Øn-b hm-l-\ ]-cntim-[-\bv-°n-S-bn-¬ am-c-Im-bp[-ß-fp-am-bn F-Øn-b kv-tIm¿]n-tbm Im¿ t]m-en-kn-s\ I≠v A-©w-K kw-Lw D-t]-£n®vv c-£-∏-´p. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b A-t\z-j-W-Øn-em-Wv kw-LsØ D-°n-\-Sp-°-bn¬ h-®v t]men-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. C-h-sc hn-i-Z-am-bn tNm-Zyw sNbv-Xp-h-cp-∂p.-

Nm≥-kn-e¿ ]-s¶-Sp-Ø kv-s]jy¬ tIm¨-sh-t°-j≥ N-Sßv \-S-°p-∂ lm-fn-\-I-Øv Bcpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´n-s√∂pw bq-\n-b≥ hn.-kn-°p \¬In-b \n-th-Z-\-Øn¬ Nq-≠n-°m´n. k-a-cw H-Øn-Øo¿-∏m-°m≥ {i-an-® hn.-kn-sb-bpw kn≥-Unt°-‰v Aw-K-ß-sf-bpw k-an-Xn A-`n-\-μn-®p. D-Ø-c-hn-d-°p-∂ ]-£w k¿-h-I-em-im-e-sb KpW-]-c-am-bn ap-t∂m-´v \-bn-°p∂ G-Xv \-S-]-Sn-°pw ]n-¥p-Wbp-≠m-hpw. k-a-c-`m-K-am-bn bq\n-b≥ Aw-K-ß-tfm-S {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn-Iƒ ssI-s°m-≈-cp-sX∂pw \n-th-Z-\-Øn¬ Nq-≠n-°m´n. kp-[o¿-N-{μ-s\-Xn-cm-b \-S-]Sn-s°-Xn-tc kn.-]n.-Fw. ]-c-kyam-bn cw-K-sØ-Øn-b-Xp k¿-hI-em-im-e-bn-¬ cm-{„o-b-t∏m-cn\v Im-c-W-am-°n-bn-cp-∂p.

^v-fm-än ]m-N-I-hm-X-I kn-en-−À tNmÀ-¶p I-Æq¿: \-K-c-a-[y-Øn-se _lp-\n-e ^v-fm-‰n¬ ]m-N-I-hm-XI kn-en-≠¿ tNm¿-∂v Xo-∏n-SnØw. Im¬-sS-Iv-kv sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn. Un-t∏m-b-v°v k-ao]-sØ kq-cy A]m¿-´v-sa‚n-se G-gmw-\n-e-bn-se {]-Zo-]v Ip-am¿ F-∂-bm-fp-sS ^v-fm-‰n-¬ C-∂se cm-hn-se 6.-30Hm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`-hw. kn-en-≠-dn¬-\n-∂v hm-X-Iw tNm¿-∂v A-Sp-°-f-bn-se ^¿Wn-®-dp-Iƒ, hm-´¿ ]yq-cn-^b¿, C-e-Iv -t{Sm-Wn-Iv-kv Nn-Ωn\n F-∂n-h I-Øn-\-in-®p. Kymkv kn-en-≠-dn-te-°v Xo- ]-S-cmX-n-cp-∂-Xn-\m-¬ h≥ Zp-c-¥-samgn-hm-bn. I-Æq¿ A-kn- v tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ Sn tP-°-_ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ ^-b¿-

A-Sp-°-f-`m-Kw I-Øn-\-in-® \ne-bn¬ t^m-gv-kv F-Øn ]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠¿ kp-c-£n-X-am-bn \o°w sN-bv-Xm-Wv Xo-b-W-®-Xv.


{]mtZ-inIw

1 HtŒm-_¿ 2013 sNmΔ

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

]cn-]mSn

ta¬-]-d-ºv: tI-c-f im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn hn-`mKw N-{μ-Kn-cn K-h.-l-b¿ sk°≥-Ud - n kvI - q-fn-\v A-\p-hZ- n-® im-kv-{X t]m-jn-Wn k-b≥-kv em-_p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. \n¿h-ln-®p. im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn h-Ip-∏v Aw-Kw tUm. cm-a-N-{μ≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cp∂p. sN-a-\m-Sv ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v B-bn-i k-lZ- p-≈ A[y-£X - h - l - n-®p. i-co-^v sN-ºcn-°, ]m-Zq¿ Ip-™m-ap-lm-Pn, I-√-{S A-–p¬-Jm-Z¿, {]n≥-kn∏¬ Cu-iz-c≥ \-ºq-Xn-cn, ]n F ap-lΩ - Z- v Ip-™n, kn Ip-™n-cma≥, ssk-^p-±o≥-am-t°m-Sv, hn {io-\n-hm-k≥, Sn eo-em-h-Xn, sI Fw ap-l-Ω-Zv im-^n, _me≥ am-ÿ, {]-[m-\-[ym-]n-I ssh ]-c-ta-iz-cn kw-km-cn-®p.

sN¿-°-f Su¨: sI.F-k.v

sI.Sn.bp. hm-l-\Pm-Y D-Zv-LmS\w˛ 3.00 hn-Zym-\-K¿ I-e-Iv-S-td-‰v ]-cnk-cw: F-kv.-Un.-]n.-sF [¿-W˛10.-00 Im-k¿-tIm-Uv k¿-ho-kv tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv _m-¶v lmƒ: h-tbm-P-\ Zn-\m-N-c-Ww˛10.-00 \o-te-iz-cw \-K-c-k-` tIm¨-^-d≥-kv lmƒ: \-K-c-k-` hy-‡n-K-X B-\p-Iq-ey-ß-fpsS hn-X-c-Ww-˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

A-t]-£ £-Wn-¨p Im-k-¿-tIm-Uv: ]-≈n- Z¿-kv, A-d-_n-Iv tIm-f-Pv, Z-Av-hm tIm-f-Pv Xp-S-ßn-b a-X-ÿm-]\-ß-fn¬ ]Tn-°p-∂ hn-Zym¿-YnIƒ-°m-bn F-kv. -F-kv. -F^v Pn-√m I-Ωn-‰n \¬-Ip-∂ kvtIm-f¿-jn-∏n-\v A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£m t^m-dw Pn√m kp-∂o sk‚-dn¬ \n-∂v e`n-°pw. t^m¨: 9895816189.

K-h. -tIm-f-Pv C-¶v Xp-d-¡pw

Im-k¿-tIm-Uv : hn-Zym¿-Yn kwL¿-jw aq-ew A-S-® K-h. tImf-Pv C-∂v ap-X¬ Xp-d-∂p {]-h¿Øn-°p-sa-∂v {]n≥-kn-∏¬ Adn-bn-®p.-

cm-{ão-b hn-i-Zo-I-c-W k-t½-f-\w t_-°¬: sF.F≥.F¬. ]≈n-°c - ]-©m-bØ - v I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n® cm-jv-{So-b hn-i-Zo-I-c-W ktΩ-f-\w Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n F ap-l-Ω-Zv Ip-™n D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. F≥.kn.]n. kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v D-ghq¿ hn-Pb - ≥ ap-Jy {]-`m-jW - w \-SØ - n. sF. F - ≥. F - ¬ tImgn-t°m-Sv Pn-√m sk-{I-´d - n B-en°p-´n am-ÿ, sI Ip-™n-cm-a≥ Fw. -F¬. -F, ]-≈n-°-c ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v Ip-∂q-®n Ip-™n-cm-a≥, A-ko-kv I-S-∏pdw, I-∏-W ap-l-Ω-Zv Ip-™n, sam-bvX - o≥-Ip-™n I-f\ - m-Sv, kn±n-Jv tN-c-ss¶, kn Fw F Peo¬, k-^-dp-±o≥ ap-kv-Xm-Jv kw-km-cn-®p.-

h-tbm-P-\ Zn-\mNcWw sam-{Km¬-]p-Øq¿: tI-c-f k¿ho-kv s]≥-j-t\-gv-kv bq-\nb≥ tªm-°v I-Ωn-‰n-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ C-∂v cm-hn-se 10\v sam-{Km¬ ]p-Øq¿ ]-©m-b-Øv lm-fn¬ tem-I h-tbm-P-\ Zn-\w B-N-cn-°pw. tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v apw-Xm-kv jp-°q¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Un cm-a-Ir-jv-W-`´v A-[y-£-X-h-ln-°pw.

kzo-I-c-Ww C-¶v Ip-º-f: k-a-kv-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv sk-{I-´-dn-bm-bn Xn-cs™-Sp-°s - ∏-´ Fw F Jm-knw ap-kv -eym¿-°v kzo-I-c-W-hpw kp-∂o B-i-b-hn-i-Zo-I-c-W s]m-Xp-tbm-K-hpw C-∂v sam{Km¬ tIm-´ D-kv-Xm-Zv \-K-dn¬ Im-™ß - m-Sv kw-bp-‡ Jm-kn k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv Pn-{^n-ap-ØptIm-b X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. bp Fw A-–p¿-d-lv -am≥ au-e-hn A-[y-£-X-h-ln-°pw. k-øn-Zv A-en X-߃, aw-Ke - m-]pcw Jm-kn Xzm-J A-la - Z- v au-ehn, \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Ømbn, F≥ ]n Fw ssk-\p¬ B_n-Zo≥ X-߃ kw-km-cn-°pw.

Izn-kv aÂ-k-cw \msf Im-k¿-tIm-Uv : tI-c-f {]-tZ-iv tI-c-f im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn hn-`m-Kw N-{μ-Kn-cn K-h.- l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn-\v A-\p-h-Zn-® im-kv-{X t]m-jn-Wn k-b≥-kv em-_p-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-°p-∂p

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ A¿l-c-√m-Ø _n.-]n.-F¬. Im¿Up-S-a-I-sf I-s≠-Øm-\pw A¿l-X-bp-≈-h¿-°v td-j≥ Im¿Uv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn-\pw I¿-i\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ I-e-IvS-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. A-\¿-lsc td-j≥-I-S D-S-a-I-fp-tS-bpw a‰pw k-lm-b-tØm-sS I-s≠Øm≥ Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿°v tbm-Kw \n¿-t±-iw \¬-In. Pn-√-bn¬ I-gn-™ H-cp h¿-jØn¬ 9,593 A-t]-£-I-fm-Wv _n.-]n.-F¬ ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏Sp-Øm≥ e-`n-®-Xv. C-Xn¬ F≥tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-Xcpƒ-s∏-sS 1700 t]¿-°v ]p-XpXm-bn _n.-]n.-F¬ td-j≥ Im¿Uv A-\p-h-Zn-®p.A-\¿-l-cm-b td-j≥ Im¿Up-S-a-Iƒ-s°-Xn-tc\-S-]-Sn-sbSp-Øv _n.-]n.-F¬. td-j≥ Im¿Uv A-\p-h-Zn-°pw. ]p-Xn-b tdj≥ Im¿-Up-Iƒ F.-]n.-F¬. B-bm-Wv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. 2009se _n.-]n.-F¬. en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´-h¿-°p-am-{X-am-Wv _n.]n.-F¬. Im¿-Uv A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. Cu ]-´n-I-bn-epƒ-s∏-´h-cn¬ A-\¿-l-cp-s≠-¶n¬ tdj≥-Im¿-Uv Xn-cn-®p ]n-Sn-°pw. Pn-√-bn¬ 52,238 _n.-]n.-F¬. Ip- S pw- _ - ß - f m- W p- - ≈ - - s X-

∂pw Pn-√m k-ssπ Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.ko-tdm em≥-Uv-se- v kn-‰nk¨ ]-≤-Xn-bn¬ Pn-√-bn¬ 12,000 `q-c-ln-X¿-°v tπm-´p-Iƒ A-\p-h-Zn-°pw. C-Xn-\p-f-f \-dps°-Sp-∏v \m-en-\v I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-°pw. B-Zy L-´-Øn¬ C-Xc Pn-√-I-fn¬ \n-∂p- -≈- A-t]£-I¿-°v Pn-√-bn¬ `q-an A-\ph-Zn-°n-√. hn-Zym-`ym-k hm-bv-] ]-en-i C-f-hv A-\p-h-Zn-°p-∂-Xn¬ kl-I-c-W _m-¶p-I-sf Iq-Sn Dƒs∏-Sp-Ø-W-sa-∂v tbm-Kw B-hiy-s∏-´p. \n-e-hn¬ tZ-i-km¬Ir-X _m-¶p-I-fn-epw kw-ÿm\ k-l-I-c-W _m-¶n¬ \n-∂pw F-Sp-Ø hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-bv°v am-{X-am-Wv ]-en-i-bn-f-hv A\p-h-Zn-°p-∂-Xv. k-l-I-c-W _m-¶p-I-sf Dƒ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xn-\m¬ km[m-c-W-°m-cm-b \n-c-h-[n hnZym¿-Yn-Iƒ-°v k¿-°m-dn-s‚ Cu B-\p-Iq-eyw \-jv-S-s∏-Sp-Ibm-sW-∂pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ A-`n-{]m-b-s∏-´p.a-t©-iz-cw I-_-Un A-°mZ-an-°v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® B-dv e-£w cq-] \n-_-‘-\-Iƒ ]m-en-°m-sX-bm-Wv sN-e-h-gn-®sX-∂v Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ sk-{I-´-dn tbm-KØn¬ dn-t]m¿-´v sN-bv-Xp. Cu

kw-`-h-Øn¬ Pn-√m I-_-Un Atkm-kn-tb-j-t\m-Sv hn-i-Zo-I-cWw tX-Spw. Cu am-kw A-h-km\-tØm-sS ap-∏-Xv i-X-am-\w πm≥-^-≠v Hm-tcm h-Ip-∏p-I-fpw sN-e-h-gn-°-Ww. ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v \-S-∏n-em-°p∂ kz-bw-]-cym-]v-X-X {Km-aw ]≤-Xn-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Xr-°cn-∏q¿ a-W-U-e-Øn¬ Xr-]v-XnI-c-a-s√-∂v P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ Nq-≠n-°m-´n. ]-≤-Xn Pn-√m `-cW-Iq-S-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \n-co-£n-°-Ww. I-≈m¿, ]-\-Ø-Sn ]-©m-bØp-I-fn-se P-\-߃-°v sh-≈cn-°p-≠v Xm-eq-°v B-ÿm-\hp-am-bn _-‘-s∏-Sp-∂-Xn-\p-≈ ]q-Sw-I-√v-˛-_-fm¬ tdm-Uv ho-Xn Iq-´n Sm¿ sN-øp-∂-Xn-\v C N-{μti-J-c≥ Fw.-F¬.-F-bp-sS B-kv-Xn hn-I-k-\ ^-≠n¬ \n∂v A-\p-h-Zn-® c-≠v tIm-Sn cq-] D-]-tbm-Kn-®p tdm-Uv {]-hr-ØnIƒ Xp-S-ßm-\pw A-h-ti-jn°p-∂ `m-Kw Pn-√m-]-©m-b-Øv A-\p-h-Zn-® 56 e-£w cq-]m D-]tbm-Kn-®v ]q¿-Øo-I-cn-°-W-sa∂pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ hy-‡am-°n.Pn-√-bn¬ A-\-[n-Ir-X Izmdn-Iƒ {]-h¿-Øn-°p-∂n-s√-∂v D-d-∏p h-cp-Øm≥ Pn-√m I-e-IvS¿ \n¿-t±-in-®p. In-\m-\q¿-˛-I-cn¥-fw ]-©m-b-Øn-se F-´mw

K-h. l-bÀ sk-¡³-U-dn kv-Iq-fn ^n-enw {]-ZÀ-i-\w Im-k¿-tIm-Uv: ]o-∏nƒ P-Ãn-kv sh¬-^b - ¿ t^m-dw Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h¿-Ko-bX-s°-Xn-tc K-h. l-b¿ sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ t_m-[h - ¬-°c - -

W k-Z - pw ^n-enw {]-Z¿-i\ - h - pw \-SØ - n. {]-kv ¢-∫v sk-{I-´-dn D-ÆnIr-jvW - ≥ ]p-jv] - K - n-cn D-ZvL - m-S\w sN-bX v- p. A-∫m-kv A-_Zv- p¿-

Im-k¿-tIm-Uv : t£-a t_m¿Uv h¿-≤n-∏n-® B-\p-Iq-ey-߃°v k¿-°m¿ Aw-Ko-Im-cw \¬Ip-I, \n¿-Ωm-W sXm-gn-em-fn-Ifp-sS Ip-d™ s]≥-j≥ B-bncw cq-]-bm-bn D-b¿-Øp-I Xp-Sßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v 21\v \n¿-Ωm-W sXm-gn-em-fn bq\n-b≥ (F.-sF.-Sn.-bp.-kn) t\Xr-Xz-Øn¬ I-e-Iv-S-td-‰v am-¿-®v \-SØ - pw. am¿-®v hn-P-bn-∏n-°m≥ Pn√m I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. sI hn Ir-jv-W≥, _n-Pp D-Æn-Øm≥, kp-[m-I-c≥ I-°-≠w, N-{μ-tiJ-c≥ A-Sp-°w, kp-Ip-am-c≥ ]m-en-®n-b-Sp-°w kw-km-cn-®p.

hm¿-Un-se I-cn-¶¬ Izm-dn ]-cnk-c-hm-kn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[sØ Xp-S¿-∂v J-\-\w B-cw-`n®n-´n-s√-∂v ko-\n-b¿ Pn-tbm-fPn-Ãv A-dn-bn-®p.aq-e-°-≠w tIm-f-\n-bn¬ Iw-]yq-´¿ sk‚¿ ÿm-]n-°p∂-Xn-\v B-dv sk‚ v `q-an A-\ph-Zn-®-Xm-bn F.-Un.-Fw A-dn-bn®p. cm-Po-hv-Km-‘n hn-Zyp-X-tbmP-\ ]-≤-Xn A-¥n-a L-´-Øn-emsW-∂pw A-Sp-Ø L-´-Øn¬ ssh-Zyp-Xn \¬-Ip-∂-Xn-\v _n.]n.-F¬ en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´-sshZyp-Xn e-`n-°m-Ø Ip-Spw-_-ßfp-sS hn-h-cw X-t±-i-`-c-W ÿm]-\-ß-tfm-Sv B-h-iy-s∏-´n-´ps≠-∂v sI.-F-kv.-C.-_n D-tZymK-ÿ¿ A-dn-bn-®p. ssh-Zyp-Xn F-Øm-Ø tImf-\n-I-tf-bpw {Km-a-ß-tf-bpw c≠mw-L-´-Øn¬ Dƒ-s∏-SpØpw. {]-Ir-Xn t£m-`-Øn¬ ]q¿-Æ-am-bpw ho-Sv \-jv-S-s∏-´h¿-°v c-≠v e-£-hpw `m-Kn-I-ambn ho-Sv \-jv-S-s∏-´-h¿-°v B-\p]m-Xn-I-am-bpw [-\-k-lm-bw DS≥ \¬-Im≥ tbm-Kw \n¿-t±-in®p.Im-k¿-tIm-Uv ˛-aw-K-em-]pcw tZ-i-km¬-Ir-X dq-´n¬ sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn Nn-e en-an-‰-Uv tÃm-∏p-I-fn¬ \n¿-Øp-∂n-s√∂ ]-cm-Xn A-t\z-jn-°m-\pw tbm-Kw \n¿-t±-iw \¬-In. tZ-

ta¬-]-d-ºv: hn-h-c-km-t¶-Xn-Icw-K-sØ an-I-hv _m-c K-h. bp.]n.-kv-Iqƒ sX-fn-bn-®-Xv kz-¥am-bn tªm-Kv \n¿-Ωn-®v. tªm-Kv F-kv.-F-kv.-F. Pn-√m t{]m-{Kmw Hm-^nk¿ tUm. Fw _m-e≥ DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kv-Iq-fn-se `q-cn-`m-Kw Ip-´n-I-fp-sS-bpw c£n-Xm-°-fpw _-‘p-°-fpw hntZ-i-Øm-Wv tPm-en-sN-øp-∂Xv. _m-c kv-Iq-fn-s‚ A-∂-∂sØ hn-ti-j-߃ A-h¿-°pw C-\n I¨-ap-∂n¬ Im-Wp-I-bpw A-`n-{]m-b \n¿-t±-i-߃ tc-Js∏-Sp-Øp-I-bpw sN-øm-\m-Wv tªm-Kv \n¿-Ωn-®-Xv. Ip-´n-I-fp-sS k¿-§m-fl-I-kr„n-Iƒ, hn-hn-[-¢-∫p-I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-∂ {]h¿-Ø-\-߃, Zn-\m-N-c-W߃ F-∂n-h-sb-√mw tªm-Kneq-sS A-dn-bmw. Iq-Sm-sX a-‰v kvIq-fp-Iƒ-°pw s]m-Xp-P-\-߃°pw {]-tbm-P-\-s∏-Sq-∂ \n-c-h[n sh-_v en-¶p-I-fpw {]-ap-J ]{X-߃, Sn.-hn.-Nm-\-ep-Iƒ F-

aq-¶p am-k-t¯-¡v K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww

i-¼-f¡-½o-j³ {]-Jym-]n-¡-Ww

tdm-Un hm-g-\-«p Ip-‰n-t°m¬: X-I¿-∂ _-¥-Sp°-˛-]-Sp-∏v-˛-s]m-bn-\m-®n tdm-Uv h¿-Ko-b-Xbv-s°-Xn-tc ]o-∏nƒ P-Ãn-kv sh¬-s^-b¿ t^m-dw Pn-√m I-Ωn-‰nA-‰-Ip-‰-]-Wn \-S-Øm-Ø-Xn¬ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n® t_m-[-h¬-°-c-W k-Z- v {]-kv ¢-∫v {]-Xn-tj-[n-®v sF.-F≥.-F¬- ]- sk-{I-´-dn D-Æn-Ir-jv-W≥ ]p-jv-]-Kn-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p Sp-∏v bq-\n-‰v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ {]-h¿-Ø-I¿ hm-g-\´p. A-Pn-Xv Ip-am¿ B-km-Zv D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. ]n Fw kp-ss_¿ ]-Sp-∏v, Xr-°-cn-∏q¿: sN-dp-h-Øq¿ B-_n-Zv ta-\w, A-øq-_v, jwRm-W-ss¶-bn¬ _m-dn-\v {]ko¿ ap-_m-d-Iv, A-–p¬-kemw, A-–p¬ I-cow, ap-lm-Zv Im-k¿-tIm-Uv: kw-bp-‡ P-am- Ip-™n, F≥ F A-_q-_-°¿, h¿-Ø-\m-\p-a-Xn \¬-In-b ]A-Øv Jm-kn-bm-bn {]-^. sI ]q-\ A-–p¿-d-lv -am≥ lm-Pn, ©m-b-Øv \-S-]-Sn-s°-Xn-tc kw-km-cn-®p. B-en-°p-´n ap-kv -eym¿ 18\v sI F-kv ap-l-Ω-Zv Ip-™n-lm- hym-]-I {]-Xn-tj-[w. C-∂-se ssh-In-´v \m-en-\v ÿm-\-ta¬- Pn, sI a-l-aq-Zv lm-Pn, sI Fw ssh-In-´v ]-S-∂ Su-Wn¬ tImIm-k-¿-tIm-Uv: hn-Zym¿-Yn-I-fp- °pw. A-–p¬ l-ao-Zv lm-Pn, kp-sse- ¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ {]-XntS-bpw A-[ym-]-I-cp-tS-bpw k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-ø- am≥ lm-Pn _m-t¶m-Sv, kn Fw tj-[ {]-I-S-\w \-S-Øn. {]-I-St£--a-Øn-\m-bn \-S-]-Sn-Iƒ Øp¬ D-e-a {]-kn-U‚ v B-\- ap-l-Ω-Zv Ip-™-n lm-Pn, F A- \-Øn-\v tªm-°v tIm¨-{K-kv kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v °-c kn tIm-b-°p-´n ap-kv-eym¿ –p¿-d-lv-am≥, sI Fw A-–p¿sI.F-kv.Sn.F t\-Xr-Xz-Øn¬ ÿm-\m-tcm-l-Ww \-S-Øpw. d-lv-am≥ kw-km-cn-®p. H-∏p-ti-J-c-Ww \-S-Øn. ]n Un ]m-W-°m-Sv k-øn-Zv d-jo-Z-en in{io-tZ-hn, sI cm-L-h≥, F ]- lm-_v X-߃, Jm-kn Xzm-J Ahn-{X≥, sI hn tKm-hn-μ≥, kn l-a-Zv au-e-hn, k-øn-Zv Pn-{^n-apFw ao-\m-Ip-am-cn, im-¥-Ip-am- Øp-tIm-b X-߃, k-øn-Zv cn, sI hn kp-Pm-X kw-km-cn-®p. ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃ Im-k¿-tIm-Uv: k-a-kv-X-tI-{μ Ip-∂pw-ssI, C sI a-l-aq-Zv ap- ap-im-h-d -{]-kn-U‚m-bn-cp-∂ Ikvv-eym¿, kn F-®v A-–p-√ ap- f-ºm-Sn ap-l-Ω-Zv ap-kv-eym¿ AIm-k¿-tIm-Uv : sF.F≥. Sn.- kvv-eym¿ kw-_-‘n-°pw. ÿm- \p-kv-a-c-Ww-\m-sf a-fi-ew Fbp. kn tZ-io-b h¿-°n-Mv k-an- \m-tcm-l-W N-S-ßv N-cn-{X-kw- kv. ssh. F-kv I-Ωn-‰n-bp-sS Xn-bw-Kw Fw F-kv dm-hp-Ø¿ `-h-am-°m≥ kw-bp-‡ P-am-A- t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°pw. D-®-bvA-\p-kv-a-c-Ww aq-∂n-\v cm-hn- Øv I-Ωn-‰n `m-c-hm-ln-I-fp-tS- °v 2. 30\v hn-Zym-\-K¿ F-kv . se H-º-Xn-\v ap-\n-kn-∏¬ tIm- bpw X-f-¶-c am-en-Iv Zo-\m¿ P-am- ssh. F-kv Hm-^n-kv Hm-Un-t‰m¨-^d - ≥-kv lm-fn¬ K-Xm-KX - a - - A-Øv ]-≈n Aw-K-ß-fp-tS-bpw dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f{¥n B-cym-S≥- ap-lΩ - Z- v D-ZvL - m- tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \w k-a-kv-X Pn-√m- P-\-d¬-skS-\w-sN-øpw. Un.kn.kn {]-knsN¿-°-fw A-–p-√ A-[y- {I-´-dn bp Fw A-–p¿ d-lv-am≥ U‚ v A-Uz. kn sI {io-[-c≥ £-X-h-ln-®p. sI _n ap-l-Ω-Zv au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. A-[y-£-X-h-ln-°pw.

{]-^. B-en-¡p-«n ap-kv-eymÀ 18\v Jm-kn-bm-bn Øm-\-taÂ-¡pw

H-¸v ti-J-c-Ww

A-\p-kv-a-c-Ww \m-sf

ew-]m-Sn -]-©m-b-Øn-s\ ]q¿Æ-am-bpw ssh-Zyp-Xn-I-cn-°p-∂Xn-\p-≈ {]-hr-Øn-Iƒ Du¿-PnX-s∏-Sp-Øpw.t_-°¬ dn-tkm¿-´v sU-h-e]v-sa‚ v tIm¿-∏-td-j-s‚ {]-h¿Ø-\-߃ Im-cy-£-a-am-°-Wsa-∂pw Pn-√-bn¬ \-S-Øn h-cp∂ hn-I-k-\ {]-h¿-Ø-\-߃ k-b-a-_-‘n-X-am-bn ]q¿-Øo-Icn-°-W-sa-∂pw Pn-√m hn-I-k-\ k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p. Pn-√-bn-se tem-´-dn hn-X-c-W°m¿-°v B-h-iy-am-b tem-´-dn Sn-°-‰p-Iƒ e-`y-am-°p-∂p-s≠∂pw _w-]¿ Sn-°-‰p-Iƒ H-gn-sI a-‰p Sn-°-‰p-Iƒ C-X-c Pn-√-I-fnte-°v \¬-Im-dn-s√-∂pw Pn-√m `m-Ky-°p-dn Hm-^o-k¿ A-dn-bn®p.Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv apl-Ω-Zv k-Ko¿ A-[y-£-X h-ln®p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, ]n _n A-_vZp¿ d-km-Jv, sI Ip-™n-cm-a≥, sI Ip-™n-cm-a≥, {Km-a-∏-©mb-Øv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v kn F-®v ap-l-Ω-ZvIp-™n, k-_v-I-e-Iv-S¿ sI Poh≥ _m-_p, F.-Un.-Fw F-®v Znt\-i≥, eo-Uv _m-¶v Pn-√m No^v am-t\-P¿ A-Pn-Xv-Ip-am¿ tat\m≥, Pn-√m πm-\n-Mv Hm^nk¿ sI Pn i-¶-c-\m-cm-bW≥ kw-_-‘n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv :Im-™-ßm-Sv-˛-Im-k¿-tIm-Uv ]n.-U-ªyp.-Un tdmUn¬ N-fn-b-t¶m-Sv ta¬-∏m-e-Øn-s‚ \n¿-am-W {]-h¿-Øn-Iƒ \-S∂p h-cp-∂-Xn-\m¬ Cu tdm-Up h-gn h-cp-∂ h-en-b hm-l-\-߃ C-∂v ap-X¬ am-k-tØ-°v Xm¬-°m-en-I-am-bn sN-a-\m-Sv P-Mv-jd-low Iq-Δs - Øm-´n, Pn \m-cm-b- \n¬ \n-∂v Xn-cn-™v ]-c-h-\-Sp-°w-˛-tZ-fn h-gn ta¬-∏-d-ºv P-Mv-jW≥, A-Uz. D-Æn-Ir-jv-W≥ \n¬ F-Øn t]m-tI-≠-Xm-Wv Pn-√m I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.tIm-tSm-Øv, F F-kv ap-l-Ω-Zv Ip-™n, a-kq-Zv t_m-hn-°m-\w Im-k¿-tIm-Uv: kw-ÿm-\ Po-h-\-°m¿-°pw s]≥-j≥-Im¿-°pw kw-km-cn-®p. i-º-f B-\p-Iq-ey-߃ ]p-Xp-°n \n-›-bn-°p-∂n-\m-bn i-º-f°Ωo-j-s\ {]-Jym-]n-°-W-sa-∂v sI.-F.-Sn.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n Bh-iy-s∏-´. Fw F a-°m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. am-ln sN¿-°-f, Xm-Pp-±o≥, \-ko¿ I-√q-cm-hn, k-°o¿ lp-k-bv≥, e-Øo-^v aw-K-eti-cn, kn-dm-Pv Jm-kn-te≥, e-Øo-^v ]-m-W-ew, ss]-° ap-l-Ω-Zv Ip-™n kw-km-cn-®p.

c-à-Zm-\ Zn\w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : k-∂-≤ c-‡Zm-\ Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ Pn-√mX-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂v s]-cn-b K-h. -t]m-fn-sS-Iv-\n-°v tIm-fPn¬ cm-hn-se 11\vv k-_v-I-e-IvS¿ sI Po-h≥ _m-_p D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v kn sI A-c-hnμm-£≥ A-[y-£-X h-ln°pw. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^ok¿ tUm.-]n tKm-]n-\m-Y≥ c‡-Zm-\ k-tμ-iw \¬-Ipw. Im™-ßm-Sv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ c-‡-Zm-\ Iymw-]pw kw-L-Sn-∏n-°pw.

∂n-h-bn-eq-sS X¬-k-a-b-hm¿Ø-Iƒ A-dn-bp-∂-Xn-\p-≈ kwhn-[m-\-hpw tªm-Kn¬ H-cp-°nbn-´p-≠v. A-[ym-]-I-\m-b ]n ]n P-bs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kv-Iq-fn-se sF.-Sn.-¢-∫m-Wv tªm-Kv X-ømdm-°n-b-Xv. D-Zv-Lm-S-\-®-S-ßn¬ ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v sI kt¥m-jv-Ip-am¿ A-[y-£-X-hln-®p. t_-°¬ F.-C.-H sI chn-h¿-Ω≥, tªm-°v t{]m-{Kmw Hm-^n-k¿ sI h-k-¥-Ip-am¿, kn kn Um-\n-tb¬, sl-Uv-amÿ ]n ]n N-{μ≥, Fw D-Æn-Irjv-W≥ kw-km-cn-®p. tªm-Kv hnem-kw: www.baregupschool.blogspot.in.

[À-W C-¶v hn-Zym-\-K¿: hn-e-°-b-‰-Øn-s\Xn-sc F-kv.-Un.-]n.-sF. t\-Xm°ƒ \-S-Øp-∂ sk-{I-t´-dn-b-‰v D-]-hm-k-Øn-\v sF-Iy-Zm¿Uyw {]-I-Sn-∏n-®v C-∂v I-e-Iv -Std-‰v P-Mv-j-\n¬ Pn-√m `m-c-hm-

ln-Iƒ [¿-W \-S-Øpw. {]-knU‚ v F≥ bp A-–p¬-k-emw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F F-®v ap\o¿, d-km-Jv lm-Pn ]-d-º-Øv, A-–p-√ F-cn-bm¬ kw-_-‘n°pw.

D-¸-f-bn am-^n-b-I-fp-sS hn-f-bm-«-sa-¶v Im-k¿-tIm-Uv: D-∏-f-bn-epw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ß-fn-epw Kp-≠m kw-L-ß-fpw a-W¬-˛-I-©m-hv am-^n-b kw-L-ß-fpw ]n-Sn-ap-dp°p-∂-Xm-bn Un.-ssh.-F-^v .sF. B-tcm-]n-®p. D-∏-f ln-Zmb-Øv-\-K-dn-se Kp-≠m kw-LØn-\p bq-Øv eo-Kv Pn-√m t\-Xmhv kw-c-£-Ww \¬-I-bm-sW∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ ]-d-™p. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ Ip-º-f tªm-°v sk-{I-´-dn kpss_¿, _n F _-jo¿, km-ZnJv sN-dp-tKm-fn,{]-ho¨ I-ÆmSn-∏m-d kw-_-‘n-®p.-

Npcp¡¯nÂ

Imk¿-tIm-Uv a¿-®‚ v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Aw-K-߃-°p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-Xc-Ww Pn√m J-Pm-©n am-ln≥ tIm-fn-°-c D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

ip-Nn-Xz-ho-Sv ]p-c-kv-Im-cw: A-h-km-\-L-« aq-ey-\nÀ-W-bw XpS§n Xr-°-cn-∏q¿: ip-Nn-Xz-ho-Sv I-s≠-Øm≥ C-S-bn-e-°m-Sv \-thmZ-b hm-b-\-im-e B‚ v {K-Ÿm-e-b-Øn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ CS-bn-e-°m-Sv Zo-]n-se hr-Øn-bp-≈ ho-Sp-Iƒ-°v ]p-c-kv-Im-cØn-\p-≈ A-h-km-\-L-´ aq-ey-\n¿-Æ-bw Xp-S-ßn. hm-b-\-ime B‚ v {K-Ÿm-e-b-Øn-s‚ kp-h¿-W Pq-_n-en-bp-sS `m-K-ambn I-gn-™ h¿-jw -ap-X-em-Wv ip-Nn-Xz ho-Sv ]p-c-kv-Im-cw G¿s∏-Sp-Øn-b-Xv. 362 ho-Sp-I-ƒ \m-ep-X-h-W P-\-Io-b k-an-Xn aq-ey-\n¿-Æbw \-S-Øn. πm-Ãn-Iv, J-c-am-en-\y-߃, sIm-Xp-In-s‚ D-d-hnSw, iu-Nym-e-b ]-cn-k-cw, A-Sp-°-f, Ip-fn-ap-dn, a-en-\-P-ew, Im-Sp-aq-Sm-Ø ]-cn-k-cw F-∂o am-\-Z-fi-ß-fn-em-Wv ]-cn-tim[-\. A-h-km-\ L-´ aq-ey-\n¿-Æ-bw ho-Sn-s‚ sS-d-kv h-sc ]cn-tim-[n-®p. ho-Sp-I-sf F-´p-{Kq-∏p-I-fm-°n-bm-Wv a¬-k-cw \-S-Øn-bXv. h-en-b-]-d-ºv ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v ]n iym-a-f, ]-©m-bØw-Kw ]n kp-tem-N-\, B-tcm-Ky {]-h¿-Ø-I-cm-b Sn c-Rv-PnØv, F hn {]-ko-X, Pn-Xn≥ _¿-Wm-Uv, sI k-Xy≥ F-∂nh¿ A-h-km-\-L-´-aq-ey \n¿-W-b-Øn-s\-Øn.-

Ip-Sn-sh-Å ]-²-Xn-¡v 6.2e£w A-\p-h-Zn-¨p Im-k¿-tIm-Uv : ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS hn-I-k-\ ^≠n¬ \n-∂v ]-≈n-°-c -]-©m-b-Øn-se t_-°¬ Ip-dn-®n-°p∂v ]-´n-I-h-¿-K tIm-f-\n-bn¬ Ip-Sn-sh-≈ ]-≤-Xn-°v 6,20,000 cq-] A-\p-h-Zn-®p. ]-≤-Xn-°v Pn-√m I-e-Iv-S¿ `-c-Wm-\p-a-Xn \¬-In.-

d-Kp-te-äÀ Iw {_n-Uv-Pv \nÀ-an-¡m³21 tIm-Sn-bp-sS A-\p-a-Xn

D-Zp-a-: ]-b-kzn-\n ]p-g-°v Ip-dp-sI ]m-≠n-°-≠-Øv d-Kp-te-‰¿ Iw {_n-Uv-Pv \n¿-an-°p-∂-Xn-\v 20.-80 tIm-Sn-bp-sS `-c-Wm-\p-aXn e-`n-®-Xm-bn- sI Ip-™n-cm-a≥- Fw.-F¬.-F A-dn-bn-®p.- Pe-tk-N-\ h-Ip-∏n-s‚-bpw \-_m¿-Un-s‚-bpw ^-≠v D-]-tbm-Kn®m-Wv \n¿-am-Ww B-cw-`n-°p-∂-Xv. Cu am-kw X-s∂ sS-≠¿ \-S-]-Sn B-cw-`n-°pw. t_-UUp-°, ap-fn-bm¿ ]-©m-b-Øp-I-sf _-‘n-∏n-®v \n¿-an-°p-∂ Cu ]-≤-Xn ]q¿-Øn-bm-bm¬ c-≠v ]-©m-b-Øp-I-fn-se-bpw P-\-ß-fp-sS G-sd \m-fm-bp-≈ bm-{Xm {]-iv-\-߃-°v ]-cnlm-c-am-hp-w.

D-¯-c-a-e-_mÀ P-e-ta-f \m-sf; H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm-bn Xr-°-cn-∏q¿: D-Ø-c-a-e-_m¿ Pe-ta-f \m-sf Im-cy-t¶m-Sv tX-Pkzn-\n ]p-g-bn¬ \-S-°pw. H-cp°-߃ ]q¿-Øn-bm-b-Xm-bn kw-Lm-S-I¿ hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 15 t]¿ Xpg-bp-w H-º-Xv h-≈-ß-fpw 25 t]¿ Xp-g-bpw H-º-Xv h-≈-ß-fpam-Wv a¬-k-c-Øn¬ am-‰p-c-bv°p-∂-Xv. ]p-g-bn¬ \n-›-e Zr-iy a¬-kc-ß-fn¬ 15 So-ap-Iƒ am-‰p-c-bv-

_m-dn-\v A-\p-a-Xn; {]-Xn-tj-[w hym-]-Iw sk-{I-´-dn am-ap-\n c-hn, \m-k¿ s\-√n-°m¬ t\-Xr-Xzw \¬-In . kz-Im-cy tlm-´¬ {Kq-∏n-s‚ Rm-Ww-ssI-bn-se sI-´n-S-Øn¬ _m¿ A-\p-h-Zn-°m-\p-≈ A\p-a-Xn \¬-In-b kn.]n.Fw t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ sN-dp-h-Øq¿ ]-©m-b-Øv `-c-W k-an-Xn Xocp-am-\w P-\-ß-tfm-Sp-≈ sh-√p-

3

km-t¦-Xn-I an-I-hn _m-c bp.-]n.kv-Iq-fn-\v kz-´w t»m-Kv

AÀ-l-c-Ãm-¯ _n.-]n.-FÂ. ImÀ-Up-S-a-IÄ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn

I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v

A-\p-kv-a-c-Ww

kv-Iqƒ So-t®-gv-kv bq-\n-b≥ (sI.-]n.-F-kv.-Sn.-bp.) t\-Xr-XzØn¬ \m-sf c-≠n-\v hn-hn-[ tI{μ-ß-fn¬ Izn-kv a¬-k-cw kwL-Sn-∏n-°pw.

kannur/ksd

hn-fn-bm-sW-∂v bq-Øv tIm¨{K-kv ]n-en-t°m-Sv a-fi-ew IΩn-‰n tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. sN-dp-h-Øq-cn¬ B-cw-`n-°p-∂ _m-dn-s\-Xn-tcP-\-]n-¥p-W Dd-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn aq∂n-\v ssh-In-´v ]-Sp-h-f-Øv bqØv tIm¨-{K-kv t\-Xr-XzØn¬ s]m-Xp-tbm-Kw \-SØpw. sI.-]n.-kn.kn. \n¿-hm-l-I k-an-Xn Aw-Kw sI kn I-S-ºqcm≥, bq-Øv tIm¨-{K-kv ]m¿e-sa‚ v a-fi-ew {]-kn-U‚ v km-Pn-Zv au-Δ¬, sI {_n-tP-jv Ip-am¿ kw-_-‘n-°pw. bq-Øv tIm¨-{K-kv sN-dp-hØq¿ a-fi-ew t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-en-\v cm-hn-se sN-dp-h-Øq¿ ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\v ap-∂n¬ _-lp-P-\ [¿-W-bpw SuWn¬ {]-I-S-\-hpw \-S-Øpw.

]S∂ Su-Wn¬ tIm¨{Kkv {]h¿ØI¿ \SØnb {]I-S\w

°pw. P-e-Km-\-ta-f-bpw \-S°pw. D-®-bv-°v c-≠-n-\v Pn-√m t]m-en-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øpw. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n D-ZvLm-S-\w sN-øpw. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.-F¬.F A-[y-£-X-h-ln-°pw. Fw.F¬.-F-am-cm-b ]n _n A-–p¿d-km-Jv, F≥ F s\-√n-°p-∂v, sI Ip-™n-cm-a≥, C N-{μ-tiJ-c≥ kw-km-cn-°pw. Pn-√m I-

e-Iv -S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv kKo¿ k-Ωm-\-Zm-\w \n¿-h-ln°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ \o-te-iz-cw tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Sn hn tKm-hnμ≥, sN-dp-h-Øq¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn Im¿-Xym-b-\n, A-Uz. sI sI cm-tP-{μ≥, ]n sI ss^-k¬, sI hn P-Xo{μ≥, e-Øo-^v \o-e-Kn-cn kw-_‘n-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-10-01  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-10-01

Advertisement