Page 1

2

kannur/kk

\Kcw/ \m«n³]pdw

29 k]v-Xw-_¿ 2013 Rmb-¿

kv-tImÀ-]n-tbm-bn \n¶v B-bp-[-§-fp-am-bn A-©w-K-kw-Lw ]n-Sn-bnÂ

hntij§Ä

sI-«n-S\nÀam-W N-«-§-fn-Â ]-cn-io-e\w

Ip-ºf - : h-Sn-hm-fS- ° - a - p-≈ B-bp[-ßf - p-am-bn A¿-[c - m-{Xn aw-Ke - m]p-cØ - v \n-∂v Im-k¿-tIm-t´-°v hcn-Ib - m-bn-cp-∂ A-©w-Kk - w-Lw t]m-en-kn-s\ X-≈n-am-‰n c-£s - ∏´p. C-h¿ k-©c - n-® kvt- Im¿-]ntbm Im¿ t]m-en-kv I-ÃU - n-bnse-Sp-Øp. aq-∂v h-Sn-hmƒ, aq-∂v Ccp-ºp-Zfi v, H-cp Pm-°n en-h¿, Hcp B-It-v km tª-U,v H-cp tPm-Un ssI-bp-d, c-≠v am-kI v- n≥ Sm-∏v, c-

I-Æq¿: In-e-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ tI-c-f ]-©mb-Øv sI´n-S\n¿am-W N-´-ß-fn¬ IÆq¿, Imk¿-tIm-Uv Pn√-I-fnse ]-©mb-Øv D-tZym-K-ÿ¿°v I-Æq¿ k-b≥-kv ]m¿°n¬ ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. 30 ap-X¬ H-tŒm-_¿ A-©ph-scbm-Wp ]-cn-]mSn.

]p-kv-X-I {]-ZÀ-i-\w C-¶p-ap-XÂ

≠v kv{- Iq ss{U-h¿ F-∂n-h Imdn¬-\n-∂p I-s≠-Sp-Øp. Ip-º-f-bn¬ hm-l-\ ]-cntim-[-\-bv-°n-S-bn-em-Wv aw-Kem-]p-cw `m-K-Øp-\n-∂v sI-.-F.01.-Fw.--_n.-3494 kv-tIm¿-]n-tbm F-Øn-b-Xv. h-≠n-bn-ep-≠m-bncp-∂-h¿ C-d-ßn t]m-en-kv Po∏n-\-Sp-Øp-≠m-bn-cp-∂ F-kv.-sF-sb k-ao-]n-®p. Im-k¿-tImt´-°v t]m-hp-I-bm-sW-∂m-Wv

ss{U-h¿ ]-d-™-Xv. sse-k≥kv tNm-Zn-®-t∏mƒ t]m-en-kns\ X-≈n-am-‰n hm-l-\-Øn-ep≠m-bn-cp-∂-h¿ Hm-Sn-c-£-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. kv-tIm¿-]n-tbm 23\p k-I-te-jv-]p-c-Øp-\n-∂p tam„n-®-Xm-sW-∂p t]m-en-kv ]-d™p. I-h¿-®-tbm sIm-e-tbm e-£yw-h-®v h-∂ kw-L-am-sW∂m-Wv kw-i-bn-°p-∂-Xv.

_-Ên i-eyw; I-−-Iv-SÀ A-d-kv-än a-øn¬: _-kn¬ bm-{X sN-øpI-bm-bn-cp-∂ ho-´Ω-sb ieyw sNbv-X-Xn\p _-kv I-≠-Iv-Ssd A-d-kv-‰v sN-bvXp. I-Æq¿˛Ip‰ym-´q¿ dq-´-n-tem-Sp-∂ Xm-Pv-a-l ¬ _-kv I-≠-Iv-S¿ I-bc-fw \Wn-bq¿ kz-tZ-in ]n hn hn-Pn-Øv Ip-am-dn-s\(39)bm-Wv a-øn¬ Fkv.sFbpw kw-Lhpw A-dÃv sN-bv-XXv. _-kv bm-{X-bv-°n-sS bp-hXntbm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cpam-dn-sb-∂m-Wp tIkv.

am-ln-bn hm-«À dn-tkm-gv-kv skâÀ Xp-S-§p-w: tI-{µ-a-{´n amln: tI-{μ A-t‰m-an-Iv F-\¿-Pn am-ln-bn¬ hm-´¿ dn-tkm-gk -v v sk‚¿ Xp-Sß - p-sa-∂v tI-{μa-{¥n hn \m-cm-bW - kzm-an. am-ln-bn¬ sF.Fkv.B¿.H. hn-t√-Pv dn-tkm-gk -v v sk‚¿ D-ZL -v mS\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. C-Xph-gn ip≤o-Ic - n-® Ip-Sn-sh-≈w am-ln-bn¬ e-`y-am-°pw. km-‰s- se-‰v h-gn a¬-kykº-Øv I-s≠ ج, B-tcmKy, Irjn, hn-Zym-`ym-kw Xp-Sß - n-bh - -

bv°p ]pXn-b am-\ap-≠m-°m≥ I-gn-bpw. cq-] A-\p-hZ- n-®n-´p-s≠∂pw At±-lw ]-d™p. Iq-Øp-]-dºv: ssIc-fn _p-IvAt ac n° Ig n™ m¬ temIØ v _l nc mImsF.F-kv.B¿.H. sN-b¿-am≥ tUm. sI cmkv I-Æq¿, Iq-Øp-]d-ºv Iƒ-®i bm-{X-bnepw ]-co-£W - ß - f - nepw C-¥yb-° v v c [m-Ir-jW -v ≥ A-[y-£X - h-ln®p. d¬ t^m-dw F-∂n-h-bp-sS kw≠mw ÿm-\a- m-bn-cn-°p-w. A-Sp-Ø h¿-jw sNm-ΔC h¬-k-cm-Pv Fw.F¬.F. ap-Jy{]-`m bp-‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ A-£-cbn-te-°v A-b° - s - ∏-Sp-∂ hml-\w C-Xn-\v Xp-S- j-Ww \-SØn. ]p-Xp-t®-cn ^n-j-do-kv sks∏cp-a ]p-kv-X-I {]-Z¿-i-\hpw °-am-bn-cn-°p-w. tZio-b ]m-X I-S∂ - pt]m-hp-∂ {I´-dn Pn cm-tK-jv N{μ, A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ hn¬-∏-\bpw kw-L-Sn-∏n-°p-saam-ln-bn-se c-≠v In-tem-ao-‰¿ tdm-Uv A-¥m-cm- B¿ ap-\n-kzman, ap≥ U-]yq-´n kv-]o-°¿ ∂v ssIc-fn _p-Iv-kv Fw.Un. kv-tIm¿]ntbmbn¬ \n∂p ]n-Sn-IqSn-b B-bp-[-߃ t]m-en-kv ]cn-tim-[n-°p∂p jv{- S \n-eh - m-cØ - n ¬ D-b¿-Øm≥ c-≠c tIm-Sn F hn {io-[-c≥ kw-km-cn®p. H A-tim-Iv Ip-am¿ A-dn-bn®p. C-∂p ssh-Io-´v A-©n-\v IqØp-]d-ºv Su¨ kv-Iz-b-dn¬ a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. Iq-Øp-]d-ºv kn.sF. sI hn _m-_p c-Nn® tIm-e-Øp\m-Sv \mƒh-gn N-cn-Xw F-∂ ]pkv-X-I-Øn-s‚ c≠mw ]-Xn-∏nI-Æq¿: B-bn-°c - a - m¿-°‰ - n¬ ao≥hn-e h¿-[n-°m≥ Imc-Ww s‚ {]-Im-i-\w km-ln-Xy-ImZ√mƒ-]W - a - m-sW-∂v a¬-kyhnX-cW - kw-kvIc - W sXm-gn-emc≥ ]n kp-tc-{μ≥ \n¿-h-lnfn bq-\n- b-≥(kn.sF.Sn.bp.) B-tcm-]n®p. A-ºt- Xm-fw G-P‚p°pw. Iq-Øp-]d-ºv tªm-°v ]am-cmWv B-bn-°c - b - n-ep-≈Xv. Ch¿ ]-db - p-∂ hn-eb - m-Wv sXm©mb-Øv {]-knU‚ v hn kugn-em-fn-If - n¬ \n∂p Cu-Sm-°p-∂Xv. a-‰v am¿-°‰ - n¬ s]-´n-°v Aan-\n G-‰p-hm-ßpw. \-K-ck-`m º-Xpw 100Dw cq-] Z√mƒ ]-Wa - m-bn hm-ßp-tºmƒ B-bn-°c - sN-b¿-t]-gv-k¨ AUz. ]flbn¬ 500Dw 1000Dw A-Xn-\p ap-If - n-ep-amWv. A-an-Xam-b Z√mƒ Pm ]-fl-\m-`≥ A-[y-£-X h]-Ww sIm-Sp-°m≥ \n¿-_‘ - n-°s - ∏-Sp-∂X - m-Wv ao≥hn-e Iqln-°pw. {]-Z¿i-\w H-tŒm-_¿ ´m≥ Im-cWw. A-bn-ebpw a-Øn-bpw kp-e`- a - m-bn In-´p-∂ k-a14\p k-am-]n-°pw. hnhn-[ Zn-hbØpw hn-eh - ¿-[\ - A-\p-`h - s - ∏-Sp-∂X - n-s‚ Im-cW - w C-XmWv. k-ß-fn¬ I-em˛km-ln-Xy IÆq¿: \n-tcm-[n-® C-c´-h-e D- X h-e D-]-tbm-Kn-®v ao≥-]n-SnH-cp A-[zm-\h - p-hp-an√msX G-P‚ va - m¿ t\m-°p Iq-en- hm-ßp-Ia¬-k-c-߃ A-c-tß-dpw. - n¬-s∏-´ ]-cº - c - m]-tbm-Kn-®v ao≥-]n-Sn-°p∂ t_m- °p∂-Xv {i-≤b bmWv. CØcw ]n-Sn-®p]-dn A-hk - m-\n-∏n-°W - w- . ´p-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-ØX - n-s\ sNm K-X a¬-ky-sØm-gn-em-fnIƒ ^nsN-dp-In-S hnX-cW sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v \¬-Ip-∂ a¬-ky-Øn- a - d - n-bn √n B-bn-°-c Xp-d-apJ-Øv kw- j-do-kv h-Ip-∏n-s\ hn-hc s‚ Xq-°Ø - nepw Ipd-hv h-cp-Øp-∂p-≠v. Cu B-hi - y-ßf - p-∂- m≥ A-[n-IrL¿-jmhÿ. I-Se - n¬ a¬-ky- ®p. F-∂m¬ X-Sb bn®v {]Xy-£ k-ac - w \-SØ - pw. a¬-kyhnX-cW - kw-kvIc - W sN-dp-Ip∂v: Xmhw Cu-Knƒ _-‘\ - Ø - n-te¿-s∏´ \m-ep t_m- X¿ X-øm-dm-bn-s√∂m-tcm-]n®v sXm-gn-em-fn bq-\n- b≥(kn.sF.Sn.bp.) B-bn-°c - Un-hn-j≥ B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv - I - f - pw H-cp hn-`mKw a¬´p-If - m-Wv ]-cº - c - m-KX - a¬-ky- t_m-´p-Sa I¨-h≥-j≥ G-cn-bm sk-{I´-dn ]n c-ta-iv _m-_p D-ZL -v mS-\w ¢∫pw I-Æq¿ s\-lv-dp bp-h- pw B-bn-°sØm-gn-em-fn-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. ky-sØm-gn-em-fn-If sN-bX v p. Fw \n-km¿ A-[y-£X - h-ln®p. `m-ch - m-ln-If - m-bn hn tI-{μbpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ - o-kv F≥-t^m-gvB-bn-°c - b - n¬ \n∂pw A-go-°- c-bn-ep≈ ^n-jd A-_q-´n({]-kn-U‚ v), _n ]n keow(ssh-kv {]-kn-U‚ v), sXh¿-tWm¬k-hw Nn-{XI-em - a‚ v Hm-^n-kn-se Po-h\ - en¬ \n∂pw c-≠pho-Xw t_m-´p- kvs °n A-–p√(sk-{I´-dn), ap-kvX - ^ - I-Æq°-c(tPm-bn‚ v sk]mT-im-e H-tŒm-_¿ B-dn-\v I-fm-Wv ]n-Sn-s®-Sp-ØXv. C-tX °msc ]q-´n-bn´p. t]m-en-sk-Øn{I´-dn). F√m-h¿°pw ku-Ic - y {]-Ya - m-bn B-bn-°c - a¬-kyXm-hw tZ-hn- hn-em-kw F¬.]n. Xp-S¿-∂v t_m-´n-se sXm-gn-em-fn- bmWv Hm-^n-kv Xp-d∂ - Xv. am¿°-‰v hn-]p-eo-Ic - n-°W - s - a∂p I¨-h≥-j≥ B-hi - y-s∏-´p. kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. tIm-gn-t°m-Sv ]p-Xn-bm-∏b - n¬ I-fpw ]-c-º-cm-KX sXm-gn-em-fn{]-ikv-X in¬∏nbpw Nn-{X- Ifpw X-Ωn-¬ hm-t°-‰hpw D- \n-∂p-≈ c-≠p t_m-´p-I-fm-Wv Im-c-\pam-b sI sI B¿ ¥pw-X-≈p-ap-≠m-hp-I-bm-bn-cp- \n-tcm[n-X h-e-bp-]-tbm-Kn®v shß-c t\-XrXzw \¬-Ipw. ∂p. C-Xn-\n-sS ]-cº - c - m-KX - a¬- ao≥ ]n-Sn-®-sX-∂p t_m-´p-S-asIm-fm-jv Nn-{X-Im-c≥ hm-kky-sØm-gn-em-fn-Iƒ t_m-´p-I- Iƒ ]-d™p. ]n-Sn-IqSnb t_mh≥- ]-ø-´w XpS-ßn-bh¿ ¢mfn-se h-e Io-dn \-in-∏n-®X - mbpw ´p-Iƒ B-bn-°-c-bn-se-Øn®v sk-Sp-°pw. ^n-jd - o-kv h-Ip-∏n\p ssI-am-dn. t_m-´p-Sa - I - ƒ B-tcm-]n-®p. Nn-{X-{]-Z¿-i-\hpw \-SC-c´-he - D-]t- bm-Kn-®v ao≥ ]n- C-X-dn™v C-cp-hn-`m-Kw sXm-gn°pw. Iymw-]n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂- Sn-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc ^n-j-do-kv em-fn-Ifpw B-bn-°c - lm¿-_¿ h¿ ap≥-Iq-´n t]-cv c-Pn-ÿ sN- h-Ip-∏v ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp- ]-cn-kc-Øv kw-LS- n-®t- Xm-sS ahn-Zym-\K - ¿: I-gn-™ Zn-hk - w Im- h-{]-km-Zv, {io-Im-¥v, {io-\m-Yv, øWw. t^m¨: 9961612302, s∂-¶nepw a¬-ky-k-º-Øn-s\ Wn-°q-dp-It- fm-fw kw-L¿-jm-hk¿-tIm-Uv K-h. tIm-fP - n-ep-≠m- h¿-Ko-kv, cm-tP-jv, {]-tP-jv F9847646859. _m-[n-°p-∂ hn-[Ø - n¬ \n¿-_m- ÿ DS-se-SpØp. b hn-Zym¿-Yn kw-L´- \ - Ø - n¬ c- ∂n-h¿-s°-Xn-tc-bpw F-kv.Fh-en-∏-tadn-b h-e-Iƒ c-≠v Cc´-h-e D-]-tbm-Kn-®v ao≥-]n-Sn-°p-∂-Xn-\n-sS ]n-Sn-IqSnb t_m-´p-Iƒ [w Xp-Sc - p-Ib - m-bn-cp-∂p. C-Xv A≠p-]c - m-Xn-If - n-em-bn 11 t]¿-s°- ^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-cm-b in-h \p-h-Zn-°m-\m-hn-s√∂pw X-S-bp- t_m-´p-I-fn-em-bn L-Sn-∏n-® ti- B-bn-°-c-bn-se-Øn-®-t∏mƒ ≥, ssh-im-Jv, A¿-®-\ F-∂n-hXn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. - ] - m-X-bn¬ Zo-¿-LFw.-F-kv.F-^v. {]-h¿-Ø-I- cp-sS ]-cm-Xn-bn¬ \-Cuw, DX-e-t»cn: P-m-Xn-b√, a-X-a√, a- sa∂pw I-gn-™ Znh-kw ]-c-º- jw k-am-¥c - a¬-ky-sØm-gn-em-fn-Iƒ Zqcw Hm-Sn-®v a¬-kyßsf tIm- ߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ sN-dpXpw ºØv \-in-∏n-°p-sa-∂X - a - √m-ØX - v \n-tcm[- ≥ ]-≈n-∏p-g-bn-se ap-l-Ω-Zv Ip- ss\ -kv, l-\m-kv, ap-l-Ω-Z-en, - n-\m-em- \ Im-cy-£a \p-jy-\m-Wv {]-[m-\w F-∂ {]- cm-KX ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In-bn-cp-∂p. F- cn-sb-Sp-°p-∂ co-Xn-bm-Wv C-c´- h-ep-Xp- am-b ap-gp-h≥ ao-\p-Ifpw Wv C-c´-h-e \n-tcm-[n-®Xv. F- \w a-dn- I - S- ° - m≥ Im-cW - a - m-hp-∂- ™n-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ F-kv. \-hm-kv Xp-S-ßn-b-h¿-s°-Xn-scta-b-Øn¬ bp-h-I-em- km-ln∂m¬ C∂-se ho≠pw \n-tcm[n- h-e {]-tbm-Kw. a¬-ky-°p-™p- h-e-bn¬ Ip-Sp-ßXv a¬-ky k ∂m¬ ]pdwI-S-en¬ ]cn-tim-[- Xm-bn B-t£-]a - p≠v. F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-cm-b in- bp-am-Wv tI-kv. Xn kwÿm-\ hym-]-I-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p-∂ \-thm∞m-\ kw-K-a-Øns‚ Pn√mXe kwKaw X-e-t»-cn ]p-Xnb _-kvÃm‚ v ]-cn-kc-Øv H-tŒm-_¿ H-∂n-\v ssh-Io-´v aq-∂n-\v sI tKm-]n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Ihn-bc-ßv sI kn D-ta-jv _m_p D-Zv-LmS-\w sN-øpw. t{]cm-P-]pcw: a-c-W-ho-´n¬ t]m-bn am\-μv N-ºmSv, kp-Ip-am-c≥ Aa-S-ßp-I-bm-bn-cp-∂ Ip-Spw-_mw- Im-™ß - m-Sv: k¿-°m¿ ]-cn-]m- kv A-[y-£-bpw bp.-]n.-F sN- kv {]-kn-U‚ v cm-lp¬ Km-‘n-bp≠√q¿, ]mSyw hn-iz-\mYv, cmK-߃ k-©-cn-® S-th-c Im¿ Sn cm-{jvS- o-b t\-Xm-hv D-ZL - S- n A-]I - z-am-b cm-{jvS- o-bv- m-S\ - w b¿-t]-gv-k-\p-am-b tkm-Wn-bm- sS \-S] P≥ ]m-e-bm-Sv, F-kv A-\m-an\n-b-{¥-Ww hn-´p a-dn-™v F-´p- sN-øp-∂X - m-W.v {In-an- v `-cW - L - S- \ - m hn-cp-≤- Km-‘n-bm-Wv. cm-{jv-So-b-]m¿-´n- t\-Xm-hn-\v tbm-Pn-®X t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-∂-se ]p- am-sW-∂p P-\X I, F \o-X I-hn-X-Iƒ A-h-X- ¿-°v a-¬k- ¿. A- \¬ tI-kn¬ s]-´h - m-Zƒ(F-kv) kw- bp-sS t\-Xm-hv am-{X-am-Wh e¿-s® c-≠c - t- bm-sS H-Sb - w-Nm¬ ÿm-\ {]-kn-U‚ v am-Xyp Sn tXm- Ø-cs cn-∏n-°pw. F {]-Zo]≥, Fw A- n \¬-Ip-∂ Hm¿- am-cm-sf-s°m-≠v ]-cn-]m-Sn cn-°m≥ A-\p-aX sN-¥f - w h-fh - n-em-Wv A-]I - S- w. a-kv. Im-™-ßm-Sv {]-kv-t^m-d- D-ZL –p¿ d-lv-am≥, s]m-∂yw N- s - a-∂ v- m-S\ - w sN-øn-°p-∂X - v A-gn- Un-\≥-kv Io-dn-sb-dn-bW A-º-X-Sn-tbm-fw h-cp-∂ Xm-gv-N- Øn¬ hm¿Øm-kt- Ω-f\ {μ≥, hn B-bn-i, F≥ kn kmcm-lp-en-s‚ {]-kvX - m-h\ - t- bm-Sv - a - m-hpw. - Ø - n¬ a-Xn-°pw Im-cW bn-te-°m-Wv Im¿ a-dn-™X - v. Pn-Zv kw-km-cn-°pw. hm¿-Øm - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±{]-[m-\a - {- ¥n a≥-tam-l≥-kn- {]-Xn-Ic kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±sN-dp-h-Øq¿ kz-tZ-in-I-fm- lw. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ `q- ßn-s‚ \-bß k-tΩ-f-\-Øn¬ {]-Zo-]v ]p-Xp- ƒ tIm¨-{K-kv A- lw. tIm¨-{K-kv t\-Xm-°ƒ Ab B-an-\(36), a-°ƒ A-_q-_- c-ln-Xc °qSn, t{]-am\-μv N-ºmSv, - n Po-hn-Xs - si-en-bm-°n-°g- n- m-k{-v X-am-°n-bn-cn- gn-aX - n-√m-Ø tI-cf - w ]-≤X - n D- Xn-s‚ {]-Xy-bi °¿(18), B-_n-Z(-aq-∂-c), ssk- ZvL s]m∂yw Ir-jvW≥, hn Kn-co- m-W.v F.-sF.-kn.-kn. ssh- ™p-sh-∂v A-t±-lw ]-d™p. - m-S\ - w sN-øp-∂X - v tIm¨-{K- °p-Ib \-_(62), a-Iƒ ^m-Øn-a(28), i≥ ]-s¶-Sp-Øp. i-co-^(11), bq-kp^v(53), Im¿ ss{U-h¿ hn-tP-jv(26) F-∂nh¿-°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv. C-h-sc Im-™-ßm-Sv: t]-∏-´n-bp-sS I-Sn-tb-‰v aq-∂p-t]- °m-Wv \m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰-Xv. am-hp-¶m-en-se kz-Im-cy B-ip- sc Im-™-ßm-s´ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-thta-cn h¿-°n-bpw kn-ÿ sk-bn¬-kpw ]-≈n]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. H-S-bw-Nm¬ sN-¥-fw h-f-hn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im¿ in-∏n-®p. C-∂-se cm-hn-se _-fm¬ Np-≈n-bn-em- bn-te-°v t]m-hp-tºm-gm-Wv \m-b-bp-sS I-Sn-tb-‰Wv kw-`-hw. ta-cn-h¿-°n A-d-bv-°¬(74), kn-ÿ Xv. C-h-sc c-£n-°m≥ {i-an-®-t∏m-gm-Wv Pn-jv-Wpsk-bn¬-kv(70), Pn-jv-Wp-{]-km-Zv(23) F-∂n-h¿- hn-\v I-Sn-tb-‰-Xv. ]-ø-∂q¿: t]m-en-kn-s\ X-S™ tI-kn¬ {]-Xnbm-b bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-s‚ ho´n¬ sd-bv-Uv. Imk¿-tIm-Uv afi-ew bq-Øv tIm¨-{K-kv sk-{I´-dn Im-dt- a-en-se kn F-®v bm-ko-s‚ ho-´n-em-Wv I-gn-™ Znh-kw cm{Xn t]m-en-kv sd-bU v- v \-SØ - n-bXv. C-°-n-™ Znh-kw am-Sm-bn  kz-¥w {]-Xn-\n-[n tIm-f-Pn-ep≠m-b A-{I-a-hp-ambn _-‘-s∏-´v ]-ø-∂q¿ k-_m Im-k¿-tIm-Uv : Im-d-Up-° ]Im-k¿-tIm-Uv: a-{¥n sI ]n tam-l-\-\-s‚ t\- sS A¿-l-X \n-›-bn-°m≥ \n-tbm-Kn-® tUm. B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-°s - ∏- ©m-b-Øn-se \-©w-]-d-ºn¬ - Xr-Xz-Øn¬ F≥-tUm-kƒ-^m≥ sk¬-tbm- A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n dn-t]m-¿-´v ssh-Ip-∂-Xpw ´ sI.F-kv.bp. {]-h¿-ØI - \ - m-b πm-t‚-j≥ tIm¿-]t- d-j≥ D-Sa - n-ep-≈ I-ip-am-hn≥ tXmKw \-S-°p-∂-Xn-\n-sS {]-Xn-tj-[-hp-am-bn F≥- hn-a¿-i-\-Øn-\n-S-bm-°n-bn-cp∂p. hn-\p tXm-ak - n-s\ I-kv‰ - U - n-bn- ÿ-Xb dn-t]m¿-´v ssh-Ip-∂-Xn-\m¬ 700Hmfw t]¿tUm-kƒ-^m≥ ]o-Un-X P-\-Io-b ap-∂-Wn cwse-Sp-°m-s\Ønb ]-gb - ß - m-Sn ´-Øn-\-I-sØ In-W-dn¬ F≥- I-∂m-kpK-sØ-Øn. ss{S-_yq-W¬ dn-t]m-¿-´v X-≈p-I, °v s]≥-j≥ In-´p-∂n-√. Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°v t]m-en-kn-s\ X-Ss - ™∂ tI-kn- tUm-kƒ-^m≥ \n-d® - v ap-gp-h≥ Zp-cn-X _m-[n-X¿-°pw k-lm-bw \¬- \¬-Ip-∂ s]≥-j≥ Ir-Xy-am-bn e-`n-°m-ØX ¬ H-∂m-w {]-Xn-bm-Wv bm-ko≥. Iƒ \n-t£-]n-®v a-Æn-´v aq-Sn-bn-´n- s - a-∂pw \n¿-tZi-ap-b¿∂p. C-cIp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-Wv {]- ]-cn-tim-[n-°W ]-gb - ß - m-Sn F-kv.sF. tam-l\- s√-∂v ]n.---kn.---sI. F-tÃ-‰v am-t\- m-bn F h¿-Ø-I¿ {]-Xn-tj-[-hp-am-sb-Øn-b-Xv. \n-c- Iƒ-°v Fw-tπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ {]s‚ ]-cm-Xn {]-Im-cw bm-ko-≥ P¿ dn-t]m¿-´v \¬-In-bX - \ - \¬-Ip-sa-∂ \n¿-tZ-iØ - n-se h-[n Zp-cn-X-_m-[n-X¿ a-{¥n-°pap-∂n¬ \n-th-Z- tXy-I ]-cn-KW Dƒ-s∏sS 50Hm-fw {]-h¿-ØI - ¿- ≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n- [ - n-hm-k sk¬ U- \o-°W - w. \-hp-am-bn F-Øn-bn-cp-∂p. ]-cn-K-Wn-°m-sa-∂v A-hy-‡X s°-Xntc ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv X-cp-sS ]p-\c ]yq-´n I-e-Iv-S¿ ]n sI kp-[o¿ _-Uv-kv kv-Iq-fp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w Ga-{¥n D-d-∏p\¬-In. ]p-\-c-[n-hm-k {]-h¿-Ø-\tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. _m-_p A-dn-bn-®p.--- F≥-tUm-k ߃-°v k¿-°m¿ X-e-Øn¬ \-S-]-Sn-Iƒ D- tIm-]n-∏n-°p-I-bpw kv-Iqƒ sI-´n-S \n¿-am-Wƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - p-sS ]p≠m-hp-∂n-s√-∂v Aw-K-߃ sk¬ tbm-K- Øn-se km-t¶-Xn-I -{]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°\-c-[n-hm-k Pn-√m-X-e sk¬ W-sa-∂pw \n¿-tZ-i-ap-b¿∂p. sk¬ tbm-K-ßØn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. tbm-KØ - n¬ dn-t]m¿-´v A-hX - c - na-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j≥ ip-]m¿-i {]-Im- fn¬ ]-cm-Xn-Iƒ ]-cn-l-cn-°-s∏-S-W-sa-∂p aF-S-°mSv: hym-]m-cn-sb B-{I- ∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw.--- πmc-ap-≈ [-\k-lm-b hn-X-c-Ww H-∂mwL-´w {¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. ]-cm-Xn-Iƒ an-®v ]-Ww I-h-¿-∂-Xm-bn ]-cm t‚-j≥ tIm¿-]-td-j≥ F-tÃt]m-epw ]q¿-Øn-bm-°n-bn-´n-√. k¿-°m¿ ]- B-h¿-Øn-®v N¿-®-bv°p h-cp-∂-Xv H-gn-hm-°Xn. tXm-´-S-bn-se kn-Kc-‰v sam- ‰n¬ c-≠m-bn-c-Øn-\p ti-jw Ww \¬-Im-Ø-Xm-Wv k-lm-b-[-\w {]-Xn-k- Ww. tbm-K-Øn¬ Aw-K-ß-fp-sS Ip-d-hv C-∂Ø hym-]m-cnbpw ]-hn-{X≥ tÃ- F≥-tUm-kƒ-^m≥ D-]-tbm-Kn‘n-bn-em-°n-b-sX-∂pw a-{¥n C-°m-cy-Øn¬ se-bpw Zr-iy-am-bn. I-e-Iv-S-td‰v tIm¨-^-d≥j\-dn D-S-bpam-b ]-hn-{X(60) ®n-´n-√. F-tÃ-‰n-se hn-hn-[ UnC-S-s]-S-W-sa-∂pw A-`n-{]m-b-ap-b¿-∂p. [-\- kv lm-fn¬ \-S-∂ tbm-K-Øn¬ 62 sk¬ Aws\-bm-Wv I-gn-™ Znh-kw cm hn-j-\p-I-fn¬ D-]-tbm-Kn-°mk-lm-b hn-X-c-W-Øn-\v ]-cn-K-Wn-°m-Ø-h-cp- K-ß-fn¬ 36 t]¿ am-{X-am-Wp ]-s¶-Sp-Ø-Xv. {Xn aq-∂Kw kw-Lw B-{I-an-®v sX kw-`c - n-®n-cp-∂ Io-S\ - m-in-\n ]-Ww I-h¿-∂Xv. 2002 Hm-sS πm-t‚-j≥ s]-cn-b - v[ - kw-Lh - pw ]- _n-tem Un-‰-Iv-‰-Uv se-h-emÿ-X-bn-ep-≈ A-\m-Y-am-b In- kn-en-se hn-ZK tXm-´-S Su-Wn-ep-≈ I-S ]q- Un-hn-j\ - n-te-°v am-‰n-bn-cp-∂p. - Ø - v sW-∂v hn-Z-Kv-[ k-an-Xn dn-t]m¿´n, kn-Kc-‰v I-º-\n-bn¬ A-S-°F≥--tUm-kƒ-^m≥ D-]t- bm- W-dp-Iƒ aq-Sp-I-bpw D-]-tbm-Kn- cn-tim-[n-®n-cp-∂p. Cu k-ab m-\m-bn kq-£n-® H-cp e-£- Kn-®n-cp-∂ Im-eb - f - h - n¬ 100, 200 °p-∂-h kp-c-£m-`n-Øn-sI-´n F≥-tUm-kƒ-^m≥ Ip-gn-®n-´n-cn- ´v \¬-In-bn-´p-s≠-∂pw U-]yq-´n - n-°p-Ib - p-am-Wv sN-bvX - - °p-∂ ÿ-ew hy-‡-am-bn Im- I-e-Iv-S¿ A-dn-bn-®p.--tØm-fw cq-]-bp-am-bn ho-´n- en-‰¿ B-bn-´m-Wv F-tÃ-‰n-\v C- kw-c£ \-©w-]-d-ºv {]-tZ-i-sØ Pte°p t]m-hp-∂-Xn-\n-sS cm-{Xn Xv e-`n-®n-cp-∂X - v. H-∂p ap-X¬ A- sX-∂v F-tÃ-‰v am-t\-P¿ \¬-In- Wn-®p-sIm-Sp-°m≥ ]-cm-Xn-Im¿- m-kn-Iƒ-t°m km- \-ß-fp-sS B-i-¶-Iƒ ]-cn-l10Hm-sS-bm-Wv B-{I-a-W-ap-≠m- ©p en-‰¿ h-sc-bp-ff - Sn-∂p-If - n- b dn-t]m¿-´n¬ ]-d-bp-∂p. C-X- t°m ÿ-eh - v[ - kw-Lw \-©w- cn-°m≥ t_m-[-h¬-°-c-W ]bXv. A-{I-an-Iƒ _m-Kn-ep-≠m- em-bn F≥-tUm-kƒ-^m≥ D-]- √m-sX A-]-I-S-I-c-am-b G-sX- [n-®n-√. hn-ZK bn-cp∂ ]-Ww I-h-cp-I-bm-bn- tbm-Kn-´n-√. 2012 B-Kà - n¬ tIm ¶n-epw km-[-\-߃ aq-Sn-b In- ]-d-ºn-s‚ hn-hn-[ ta-J-e-I-fn¬ cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°pw. cp∂p. tdm-Un¬ A-t_m-[m-h- ¿-]-td-j-\n-se sXm-gn-em-fn ]n.--- W-dn¬ \n-t£-]n-®n-´n-s√-∂pw dn- \n-∂v G-gv km-ºn-fp-Iƒ ti-J- B-h-iy-sa-¶n¬ hn-Z-Kv-[ kwcn-® em-_n¬ ]-cn-tim-[n-®n-cp- Lw ho-≠pw {]-tZ-i-Øv ]-cn- m-°p-∂p.--ÿ-bn¬ Im-W-s∏-´ ]-hn-{X- kn.---sI D-]-tbm-Kn-®n-cp-∂ In-W- t]m¿-´n¬ hy-‡a Pn-√m-I-e-Iv-S-dpw im-kv-{X- ∂p. Cu km-ºn-fp-I-fn-se-√mw tim-[-\ \-S-Øp-sa-∂pw A-t±s\ \m-´p-Im-cm-Wv I-Æq-cn-se dn¬ ho-Wv a-cn-®n-cp-∂p. A-Xn-s\B-ip-]-{Xn-bn-se-Øn-®-Xv. Øp-S¿-∂v tIm¿-]t- d-js - ‚ D-Sa - - km-t¶-Xn-I ]-cn-ÿn-Xn Iu¨- F≥-tUm-kƒ-^m-s‚- Aw-iw lw A-dn-bn-®p.---

Cc-«h-e D-]-tbm-Kn-¨v ao³-]n-Sn-¯w

t_m-«p-IÄ ]n-Sn-s¨-Sp-¯-Xn-s\s¨mÃn B-bn-¡-c-bn kw-LÀ-jm-h-Ø

ao³hn-e Iq-Sm³ Imc-Ww ZÃmÄ ]-W-sa¶v kn.sF.Sn.bp.

Nn-{XI-em ]mT-im-e

K-h. tIm-f-Pn-se kw-L-«-\w; 11 t]À-s¡-Xn-tc tIkv

\thm°m-\ kw-Kaw

ImÀ a-dn-ªv F-«pt]À-¡v ]-cn-¡v

kÀ-¡mÀ ]-cn-]m-Sn tkm-Wn-b D-Zv-Lm-S-\w sN-¿p-¶-Xv `-c-W-L-S-\m-ew-L-\w: am-Xyp Sn tXm-a-kv

t]-¸-«n-bp-sS I-Sn-tb-äv aq¶p-t]À-¡v ]-cn-¡v

t]m-en-kn-s\ X-S-ª tI-kn- bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn-sâ ho-«n sd-bvUv

\-©w-]-d-¼n-se aq-Sn-b- In-W-än Io-S-\m-in-\n \n-t£-]n-¨n-«n-sÃ-¶v dn-t]mÀ-«v F³-tUm-kÄ-^m³ sk tbm-K-¯n-\n-sS- {]-Xn-tj-[-k-a-cw

hym-]m-cn-sb B-{I-an-¨v ]-WwI-h-À-¶p


{]mtZ-inIw t_-f- I-¶p-Im-en kw-c-£-W tI-{µw K-th-j-W tI-{µ-am-¡pw: a-{´n sI ]n tam-l-\³

29 k]v-Xw_¿ 2013 Rmb¿

kannur/ksd

]cn-]mSn ]-®-º-f: A¬-^-em-lv ^u-

t≠-j≥ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hn⁄m-\ k-Z- v-˛7.-30 \o¿-®m¬: F-kv.-sI.-F-kv.F-kv.-F-^v ta-J-e k-tΩ-f-\ {]-Jym-]-\w-˛4.-00 ss]-° N-{μw-]m-d: ap-kv-enw bq-Øv eo-Kv cm-{„o-b hn-i-Zo-Ic-W tbm-Kw-˛4.-00 a-[q¿ ]-d-°n-e t£-{X-Øn\v k-ao-]-sØ Kp-cp-\n-[n: a[q¿ {io-s_m-Õ-÷ b-£-`m-cXn I-em-kw-L-Øn-s‚ tbm-Kw˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

em-_v A-kn-Ìâv kÀ-«n-^n-¡-äv ]-cn-tim-[-\ H-tÎm-_À aq-¶p ap-X Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ lb¿ sk-°-≥-U-dn hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n¬ e-t_m-d-´-dn A-kn v X-kv-Xn-I-bn-te-°p-≈ t_f-bn¬ Imk¿-tImUv Ip≈≥ I∂p-Imen hf¿Ø¬ tI{μ-Øns‚ BZy-L´w km-[y-Xm ]-´n-I {]-kn-≤o-I-cn- Irjn-a{¥n sI -]n tam-l-\≥ DZvLm-S\w sNøp-∂p ®p. km-[y-Xm ]-´n-I-bn¬ Dƒs∏-´ D-tZym-Km¿-∞n-I-fp-sS (hnI-emw-K D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ Hgn-sI) k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]cn-tim-[-\ H-Iv-tSm-_¿ aq-∂p ap-X¬ A-©v h-sc ]p-en-°p∂n-ep-≈ Pn-√m ]n.-F-kv.-kn Hm-^n-kn¬ \-S-Øpw. D-tZymKm¿-∞n-Iƒ hn-⁄m-]-\Øn¬ ]-d-™n-´p-f-f tc-J-I-fpam-bn k¿-´n-^n-°-‰v ]-cn-tim-[\-bv-°v lm-P-cm-tI-≠-Xm-Wv. H-Iv-tSm-_¿ aq-∂n-\p cm-hn-se 9.-30\vv ap-Jy-]-´n-I-bn-se c-Pn. \-º¿ 100058 ap-X¬ 105500 hsc-bp-f-f D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ. 11.-30\v ap-Jy-]-´n-I-bn-se c-Pn. \-º¿ 105630 ap-X¬ 109844 hIm-k¿-tIm-Uv : F≥-tUm-kƒ- U¬ Hm-^n-k¿ tUm. ap-l-Ω- ]q¿-Æ-am-bn In-S-∏n-em-b-h¿, asc-bp-f-f D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ ^m≥ _m-[n-X-cm-b-h-cp-sS ]-´n- Zv B-jo¬ F-∂n-h-c-S-ßn-b I- cn-®-h-cp-sS B-{in-X¿, am-\-knlm-P-cm-I-Ww. H-Iv-tSm-_¿ I-bn¬ hn-hn-[ [-\-k-lm-bw Ωo-j-\m-Wv tcm-Kn-I-fp-sS en-Ãv I sh-√p-hn-fn-Iƒ t\-cn-Sp-∂-h¿ \m-en-\p cm-hn-se 9.-30\vv ap-Jy- A-\p-h-Zn-®p \m-ep hn-`m-K-ß- X-cw-Xn-cn-°p-∂ Np-a-X-e G¬- F-∂o hn-`m-K-߃-°v H-∂-c e]-´n-I-bn-se c-Pn. -\-º¿ £w cq-]m ho-X-hpw a-‰p hn-hn-[ fn¬-s∏-Sm-Ø tcm-Kn-I-fp-sS ∏n-®-Xv. 109856 ap-X¬ 112046 h-sc-bpw H-Iv-tSm-_¿ 21 \v dn-t]m¿-´v tcm-K-߃ _m-[n-®-h¿-°v H-cp A¿-l-X Xo-cp-am-\n-®v A-h-sc Cu-g-h D-]-]-´n-I 100719 ap-X¬ G-Xv hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-Ø-W- e-`y-am-°pw. Im-‰-K-Wn Xn-cn-®p- e-£w cq-]-bp-am-Wv B-Zy K-Up 108286 h-sc-bpw 11.-30 ap-X¬ sa-∂v Xo-cp-am-\n-°m≥ \n-tbm- ≈ en-Ãn¬ ta¬ F-Sp-°p-∂ [-\-k-lm-b-am-bn A-\p-h-Zn-®Cu-g-h D-]-]-´n-I-bn-se c-Pn. Kn-® tUm. sI ]n A-c-hn-μ≥ A-\-¥-c \-S-]-Sn-I-sf-°p-dn-®p Xv. πm-t‚-j≥ tIm¿-]-td-j≥ \-º¿ 108507 ap-X¬ 112017 hsN-b¿-am-\m-bn-´p-≈ A-©w-K N¿-® sN-øm≥ H-tŒm-_¿ 24 \v 27 tIm-Sn cq-]-bpw kw-ÿm-\ sc-bpw F-kv.-kn D-]-]-´n-I tUm-Iv-S¿-am-c-S-ßn-b I-Ωn-‰n dn- I-e-Iv-S-td-‰n¬ F≥-tUm-kƒ- k¿-°m¿ 17.-5 tIm-Sn cq-]-bpw C100031 ap-X¬ 111987 h-sc-bp-f-f t]m¿-´v H-Iv-tSm-_¿ 20 \-Iw e- ^m≥ sk¬ tbm-Kw tN-cp-w. Xn-\-Iw F≥-tUm-kƒ-^m≥ D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ lm-P-cm-IF≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[n- sk-√n-\p A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p.`y-am-°m≥ B-h-iy-am-b \n¿-t±Ww. -H-Iv-tSm-_¿ A-©n-\p cm- iw \¬-Ip-sa-∂v Ir-jn a-{¥n ®-h-cp-sS en-Ãn-ep-≈ 5500 t]-cpF≥-tUm-kƒ-^m≥ aq-ew hn-se 9.-30 \v F-kv.-Sn ap-kv-eow sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p.sS en-Ãn¬ a-c-W-s∏-´-h¿, [-\- Im≥-k¿ _m-[n-®p-sh-∂v ID-]-]-´n-I-fn-se ap-gp-h≥ D-tZymB-e-∏p-g sa-Un-°¬ tIm-f- k-lm-bw e-`n-®-h¿ F-∂n-h-sc s≠-Øn-b 181 t]¿-°v aq-∂v eKm¿-∞n-I-fpw 11.-30 \p F¬.Pn-se I-Ωyq-Wn-‰n hn-`m-Kw X-e- H-gn-hm-°n-s°m-≠p-≈-f en-Ãm- £w ho-Xw \¬-Ip-∂-Xn-s‚ `mkn, F.-sF, H.-_n.-kn hn-izh≥ tUm. -A-c-hn-μm-£-s\ Wv tUm. -A-c-hn-μ≥ I-Ωn-‰n- K-am-bn B-Zy-K-Up-hm-b H-cp eI¿-Ω, F-kv.-sF bp.-kn \mIq-Sm-sX ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ °v Im-‰-K-dn Xn-cn-°m-\m-bn k- £w cq-]m \¬-Ip-∂-Xn-\v ^-≠v Sm¿, F-∂o D-]-]-´n-I-fn-se apA-\p-h-Zn-°p-sa-∂v a-{¥n hytIm-f-Pn-se tUm. P-b-{in, tIm- a¿-∏n-®n-´p-≈-Xv. gp-h≥ D-tZym-Km¿-∞n-I-fpw lm- gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-f-PntZ-io-b a-\p-jym-h-Im-i I- ‡-am-°n. Im≥-k¿ tcm-Kn-IƒP-cm-I-W-sa-∂v Pn-√m ]n.-F-kv.- se tUm.-Sn P-b-Ir-jv-W≥, Ωo-j≥ \n¿-t±-i {]-Im-cw 2076 °p-≈ k-lm-b-[-\w \¬-Ip-∂kn Hm-^n-k¿ A-dn-bn-®p.tUm. -Xp-f-ko-[-c≥, F≥-tUm- t]¿-°v [-\-k-lm-b-Øn-s‚ Xn-\pw tcm-Kn-Iƒ-°v ap-S-ßn-°nkƒ-^m≥ A-kn- v t\m- B-Zy-K-Up A-\p-h-Zn-®n-´p-≠v. S-°p-∂ s]≥-j≥ e-`y-am-°m-

_-Zn-b-Sp-°: t_-f- Ip-am-c-aw-Ke-Øv Im-k¿-tIm-Uv Ip-≈≥ I∂p-Im-en h-f¿-ج tI-{μwsh-‰n-\-dn k¿-Δ-I-em-im-e-bpsS K-th-j-W tI-{μ-am-°p-sa∂v Ir-jn-˛-ar-K-kw-c-£-W a{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-d-™p. Im-k¿-tIm-Uv Ip-≈≥ I-∂pIm-en h-f¿-ج tI-{μw Ip-amc-aw-K-e-Øv D-Zv-Lm-S-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. cm-P-y-sØ an-I-® sh-‰n-\-dn k¿-Δ-I-em-im-e-bm-Wv tI-c-fØn-te-Xv. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn I∂p-Im-en K-th-j-W tI-{μw ]pXn-b tIm-f-Ppw A-\p-h-Zn-°pw. Im-k¿-tIm-Uv Ip-≈≥ ]-ip-°fp-sS D¬-∏m-Z-\w Iq-´-Ww. C-Xn\p-f-f _o-P-k-¶-e-\ tI-{μ߃ B-cw-`n-°-Ww. C-Xn-\v Kth-j-W tI-{μw A-\n-hm-c-y-amsW-∂v a-{¥n ]-d-™p. Pn-√-bnse I-hp-ßv I¿-j-I-cp-sS {]-iv-

\-߃ Ku-c-h-ap-≈-Xm-Wv. alm-fn-tcm-Kw _m-[n-®v I-hp-ßpIƒ hym-]-I-am-bn \-in-® -I¿-jI¿-°v k-lm-bw \¬-Ipw. C-Xn\v c-≠m-gv-N-°-Iw \-S-]-Sn kzoI-cn-°p-sa-∂v a-{¥n ]-d-™p. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. F¬. -F. A-[-y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n i-ym-a-fm-tZ-hn, kn-Uv-tIm sN-b¿-am≥ kn -Sn -A-l-Ω-Z-en, Pn-√m ]-©m-b-Øv Aw-Kw {]-aof kn \m-bn-Iv, _-Zn-b-Sp-° -]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m-Pb-dmw, ssh-kv {]-kn-U‚ v sI F≥ Ir-jv-W-`-´,v ]-©m-b-Øv Aw-K-ß-fm-b Un a-Rv-Pp-\m-Y, A-_v-Zp¿ d-lv-am≥, `m¿-K-hn, cmjv-{So-b I-£n t\-Xm-°-fm-b PK-∂m-Y-sj-´n, Fw Ir-jv-W≥, sF-Ø-∏-sj-´n I-Um¿, kwLm-S-I k-an-Xn h¿-°n-Mv sNø¿-am≥ am-ln≥ tI-tfm-´v, Pn-

F³-tUm-kÄ-^m³

√m ar-K-kw-c-£-W Hm-^o-k¿ tUm. -F-®v k-Po-hv dn-t]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. th-Z-aq¿-Øn _m-e-Ir-jvW≥ X-{¥n, Fw F-®v P-\m¿-±\ F-∂n-h-sc a-{¥n sI ]n taml-\≥ s]m-∂m-S A-Wn-bn-®v B-Z-cn-®p. e-£v-an, cm-tP-jv, alm-_-e \m-bn-Iv, Cu-iz-c-\mbn-Iv -F-∂o I¿-j-I¿-°v Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v D-]-lmc-߃ \¬-In. D-Zv-Lm-S-\-Øns‚ `m-K-am-bn \-S-∂ I¿-j-I sk-an-\m¿ _-Zn-b-Up-° ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v kp-[m P-bdmw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ssh-kv {]-kn-U‚ sI -F≥ -Ir-jv-W-`-´v A-[-y-£-X h-ln®p. Im-k¿-tIm-Uv Ip-≈≥ ]ip-°-fp-sS kw-c-£-W-hpw {]m[m-\-y-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ ]q-t°m-Sv sh-‰n-\-dn k¿-Δ-I-emim-e hn-⁄m-\-h-ym-]-\ hn-`m-

3

Kw ta-[m-hn tUm. -]n ]n -tkXp-am-[-h≥, ssP-h-Ir-jn-bpw kw-tbm-Pn-X Ir-jn-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ kn. -]n. -kn. B¿. -sF {]n≥-kn-∏¬ kb‚n-Ãv -tUm. -kp-{_-“-W-y≥, ]-S-∂-°m-Sv Im¿-jn-I tIm-f-Pv tlm¿-´n Iƒ-®¿ {]-^. tUm. Fw _n Kn-cn-[-c≥ F-∂n-h¿ ¢ms -Sp-Øp.

a-W¡-S-¯v: tem-dn ]n-Sn-bn hn-Zym-\-K¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ tem-dn hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kv IÃ-Un-bn-se-Sp-Øp. ss{U-h-sd A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-Sp-°n Im-¥fq¿ kz-tZ-in Fw kp-[m-I-c-\mWv (31) A-d-Ãn-em-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In-´v sN-¶-f \memw ssa-en¬ h-®m-Wv A-d-Ãv.

Npcp¡¯nÂ

tUm.A-c-hn-µ³ I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v 21 \-Iw e-`y-am-¡pw

hn-hm-l-]qÀ-h inÂ-¸-im-e: H-tÎm-_À H-¶p-h-sc A-t]-£n-¡mw

Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f h-\n-XmI-Ωn-j≥ kw-ÿm-\-X-eØn¬ \-S-Øp-∂ hn-hm-l-]q¿Δ t_m-[-h¬-°-c-W in¬-]im-e-bn-te-°v H-tŒm-_¿ H-∂ph-sc t]¿ c-Pn-ÿ sN-ømw. HtŒm-_¿ 4, 5, 6 Xo-b-Xn-I-fn¬ Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øm-Wv in¬-]im-e.]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]-cy-ap≈ 18 h-b-kp I-gn-™ bp-h-XnIƒ-°pw 21 h-b-kp I-gn-™ bp-hm-°ƒ-°pw t\-cn-t´m c£n-Xm-°ƒ h-gn-tbm A-t]£n-°mw. chairpersonkwc@gmail.com F-∂ hnem-k-Øn-tem 0471 2300509 F∂ \-º-cn-tem c-Pn-ÿ sNømw. t\-c-sØ c-Pn-ÿ sN-bvX bp-h-Xn-˛-bp-hm-°ƒ-°pw ]s¶-Sp-°mw.-

K-Ìv A-[ym-]-I CâÀ-hyq H-¼-Xn-\v

Im-k¿-tIm-Uv : tI-c-f tI-{μ k¿-Δ-I-em-im-e-bn-se C-°tWm-an-Iv-kv, am-Ø-am-‰n-Iv-kv, C≥¿-\m-j-W¬ dn-te-j≥-kv F-∂o hn-`m-K-ß-fn-te-°v K-Ãv A-[ym-]-I C‚¿-hyq. am-Ø-am-‰n-Iv-kv (H-∂v), C-°tWm-an-Iv-kv (c-≠v), C‚¿ \mj-W¬ dn-te-j≥-kv (H-∂v) F∂n-ß-s\-bm-Wv H-gn-hp-Iƒ. Xkv-Xn-I-bn-te-bv-°v tbm-Ky-Xbp-≈-h¿ Ir-Xy-am-b tc-J-Iƒ k-ln-Xw H-º-Xn-\v cm-hn-se 10\v tI-{μ-k¿-Δ-I-em-im-e-bpsS hn-Zym-\-K¿ Imw-]-kn¬ FØn-t®-c-Ww. hn-i-Z-hn-h-c߃-°v k¿-Δ-I-em-im-e sh_v-ssk-‰v (www.cukerala.ac.in) kμ¿-in-°p-I.

k-_v Pq-\n-bÀ ^p-Sv-t_m-Ä: Pn-Ãm So-an-s\ cm-lp \-bn-¡pw Im-k¿-tIm-Uv : C-Sp-°n-bn-se sXm-Sp-]p-g-bn¬ \-S-°p-∂ 33˛ma-Xv kw-ÿm-\ k-_v Pq-\n-b¿ ^p-Sv-t_mƒ Nmw-]y≥-jn-∏n-\p≈ Pn-√m So-an-s\ ]n-en-t°m-Sv kz-tZ-in kw-ÿm-\ Xm-cw sI ]n cmlp¬ \-bn°pw. a-‰v So-aw-K߃: F≥ hn \n_n≥ thWp, Pn-\p B‚-Wn (tKmƒ Iot∏¿-kv) apcm-lp¬ l-Ω-Zv \nbm-kv A-en, sI A-`n-cmw, hn hn Zn¬-Pn-Øv, ]n kp-Pn-Øv, F Inc¨, Fw _n-em¬ ap-l-Ω-Zv (_m-°v), tcm-ln-Xv F-kv a-[p, \o-c-Pv N-{μ≥, Sn kn-≤m¿-∞v, B-Zn-jv i-in-[-c≥ (lm-^v), Knco-jv, tjm¨ tPm-bv, ssh-imJv, Pn-Kn¬ cm-Pv, C B-Z¿-iv. tIm-®v: F sI kp-ta-jv. am-t\P¿: B¿ {]-Po-jv

"a-Zy-jm-¸n\v A-\p-a-Xn \Â-In-b-Xv {]-Xn-tj-[mÀ-lw' Xr-°-cn-∏q¿: sN-dp-h-Øq¿ RmW-ss¶-bn¬ {]-h¿-Ø-\-am-cw`n-°p-∂ tlm-´-en-¬ a-Zy-jm-∏v Xp-S-ßm-≥ kn. -]n. -Fw. t\-XrXz-Øn-ep-≈ ]-©m-b-Øv `-c-Wk-an-Xn A-\p-a-Xn \¬-In-b-Xv {]- X n- t j- [ m¿- l - a m- s W- ∂ v tkm-jy-en-kv-‰v P-\-X Xr-°-cn∏q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. ]n-en-t°m-Sv ]Sp-h-f-sØ kw-ÿm-\ _o-h-tdPv tIm¿-]-td-j-s‚ Nn-√-d hn¬∏-\-im-e-s°-Xn-sc kn. -]n. F-Ωpw \m-´p-Im-cpw a-‰pw \-SØp-∂ k-a-cw H-cp h¿-j-tØmSv A-Sp-°p-∂ A-h-k-c-Øn¬ c≠v In-tem-In-tem-ao-‰¿ am-{Xw Zp-c-ap-≈ kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS

tlm-´-en-\v sse-k≥-kv \¬-Inb-Xv kn. -]n. -F-Ωn-s‚ C-c-´Øm-∏m-sW-∂v tbm-Kw Ip-‰-s∏Sp-Øn. ]n A-ºm-Sn A-[y-£-Xh-ln-®p. hn sI N-{μ≥, hn hn tKm-hn-μ≥, ap-kv-X-^ tIm-tfØv, ]n kn tKm-]m-e-Ir-jv-W≥, F≥ ]-fl-\m-`≥ kw-km-cn-®p.

D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp s]-cp-º-f: t_-\q¿ £o-tcm-¬∏m-Z-I k-l-I-c-W kw-LØn¬ ÿm-]n-® Hm-t´m-am-‰n-Iv an¬-°v I-e-£≥ bq-\n-‰n-s‚ DZv-Lm-S-\w Cu N-{μ-ti-J-c≥ Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p.kwLw {]-kn-U‚ v hn cm-P≥ A[y-£-X h-ln-®p.

B-tcm-Ky -t_m-[-hÂ-¡-c-W Imw-]-bn³

D-∏-f: hym-bm-aw io-e-am-°q B-tcm-Kyw kw-c-£n-°q F-∂ ]-cn]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn t]m-]p-e¿-{^-≠v kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn \-S-Øn-h-cp-∂ B-tcm-Ky t_m-[-h¬-°-c-W Iymw-]n-s‚ D-∏-f Gcn-b- I-Ωn-‰n tbm-K ]-cn-io-e-\-hpw Iq-´-tbm-´-hpw ss]-h-fn-sK SuWn¬ \-S-Øn. tbm-K ]-cn-io-e-\w sam-bv-Xo≥ Ip-™n D-kv-Xm-Zv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. t]m-]p-e¿-{^-≠v F-cn-bm {]-kn-U‚ v A≥km¿ slm-k-¶-Sn A-[y-£-X-h-ln-®p. F-kv.-Un.-]n.-sF. a-fi-ew {]-kn-U‚ v l-ao-Zv slm-k-¶-Sn, C-Iv-_m¬ s]m-tkm-´v, A-Iv-_¿ _-¥n-tbm-Sv, \n-km¿ D-∏-f kw-km-cn-®p.

BÀ.Un.H. Hm-^n-kv amÀ-¨v \-S-¯n

Im-k¿-tIm-Uv: ap-Jy-a-{¥n- D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS A-t[m-tem-I _‘w A-t\z-jn-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Un. -ssh-. -F-^v. -sF t\Xr-Xz-Øn¬ Im-™-ßm-Sv B¿. -Un. -H. Hm-^n-kn-te-°v am¿-®v \S-Øn. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw ]n k-t¥m-jv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. {]-kn-U‚ v A-Uz. sI cm-Pv-tam-l≥ hn {]-Im-i≥, sk{I-´-dn sI a-Wn-I-WvT≥ kw-km-cn-®p.

a-X-{]-`m-j-Ww C-¶v _-¥n-tbm-Sv: ]-®-º-f A¬-^em-lv ^u-t≠-j-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \n¿-≤-\ bp-h-Xn-I-fp-sS hn-hm-l k-lm-b-\n-[n [-\-tiJ-c-Wm¿-∞w C-∂v ssh-In-´v 7.30\v ]-®-º-f ]m-W-°m-Sv inlm-_v X-߃ \-K-dn¬ F Fw \u-jm-Zv _m-J-hn Nn-d-bn≥-Iogv a-X-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. k-øn-Zv ^-k¬-tIm-b-Ω -X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-w. I¿Wm-S-I B-tcm-Ky-a-{¥n bp Sn Jm-Z¿ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn°pw sN¿-°-fw A-–p-√, Fw.F¬. -F am-cm-b F≥- F s\√n-°p-∂v ]n _n A-–p¿-d-kmJv, Pn-√m-eo-Kv sk-{I-´-dn Fw kn J-a-dp-±o≥, tKmƒ-U≥ A–p¬ Jm-Z¿ kw-_-‘n-°pw.

Pn-Ãm t]m-en-kv No-^n-\v ]-cm-Xn- \Â-In Xr-°-cn-∏q¿: X-s∂ X-e-°-Sn®v sIm-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn¬ kw-`-hw B-kq-{XWw sN-bv-X-h-sc ]n-Sn-Iq-S-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v ]-©m-b-Øv ap-kv-enw eo-Kv I-Ωn-‰n-bw-Kw sa´-Ω-en-se Fw C-kv-am-bn¬ Pn√m t]m-en-kv No-^n-\v ]-cm-Xn\¬-In. kw-`-h-Øn-se {]-Xn-Isf ]n-Sn-Iq-Sn-sb-¶n-epw kw-`-hw B-kq-{X-Ww sN-bv-X-h-sc ]nSn-Iq-Sm-\m-bn-´n-√. C-h¿ hn-tZ-itØ-°v I-S-°m-\p-≈ {i-a-Ønem-sW-∂pw ]-cm-Xn-bn¬-]-d-bp∂p. I-gn-™-am-kw 29\v cm-{Xn 10\v P-am-A-Øv tbm-Kw I-gn™v ho-´n-te-°v tam-t´m¿ ssk°n-fn¬ t]m-Ip-∂-Xn-\n-sS-bmWv aq-∂w-K kw-Lw X-e-°-Sn-®v ]-cn-t°¬-∏n-®-Xv.

\pw B-izm-k In-c-Ww ]-≤-Xnbn-se sI-b¿-tS-°¿-am-cp-sS iº-fw h¿-≤n-∏n-°p-∂-Xn-\pw Bh-iy-am-b ^-≠v A-\p-h-Zn°m≥ ap-Jy-a-{¥n, d-h-\yp, [-\Im-cy-a-{¥n-am-cp-am-bn H-Iv-tSm_¿ 10\v N¿-® sN-øp-sa-∂v a{¥n tam-l-\≥ ]-d-™p.F≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[nX¿-°v ]-cn-lm-c-[-\w e-`y-am°m≥ ss{S-_yq-W¬ ÿm-]n°p-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v PÃo-kv cm-a-N-{μ≥ I-Ωo-j≥ dnt]m¿-´n-se A-]m-I-X-Iƒ ]-cnl-cn-®p B-h-iy-am-b \n¿-t±-i߃ k-a¿-∏n-°m≥ H-Iv-tSm_¿ 17 \p Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv _-‘-s∏-´-h-cp-sS tbm-Kw tNcp-sa-∂pw a-{¥n A-dn-bn-®p. I-gn™ B-K-Ãn¬ Pn-√-bn-se A©vv tI-{μ-ß-fn¬ \-S-Øn-b F≥-tUm-kƒ-^m≥ sa-Un°¬ Iymw-]p-I-fn¬ ]-cn-tim-[\-bv-°v hn-t[-b-cm-b tcm-Kn-I-

sf hn-hn-[ hn-`m-K-ß-fn¬ s]-SpØp-∂ {]-hr-Øn Un-kw-_-dn-\Iw ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. Hm-K-Ãv am-k-sØ sa-Un-°¬ Iymw-]p-I-fn¬ 5417 t]-cm-Wv ]-cn-tim-[-\-bv-° hnt[-b-cm-b-Xv. en-Ãn¬-s∏-´-hcn¬ A-Sn-b-¥n-c Nn-In-¬k Bh-iy-ap-f-f 28 t]¿-°v Nn-In¬km k-lm-b-[-\w A-\p-h-Zn®n-´p-≠v. F≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[n-X-cn¬ _n.-]n.-F¬. ]-´nI-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øm≥ A¿-lX-bp-f-f 2369 t]-cn¬ 1478 t]¿°v _n.-]n.-F¬ Im¿-Uv A-\p-hZn-®-Xm-bn Pn-√m k-ssπ Hm^nk¿ A-dn-bn-®p.Fw.-F¬.-F.-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, ]n _n A-_vZp¿ d-km-Jv, C N-{μ-ti-J-c≥, Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn, Pn-√m-I-eIv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n-®p.

]n.Un.]n. a-Þ-ew I-½n-änkw-L-Sn-¸n-¨p

D-∏-f: ]n. -Un. -]n. Pn-√m I-Ωn-‰n-°v Io-gn-ep-≈ A-©v a-fi-ew IΩn-‰n-I-fp-sS ]p-\-kw-L-S-\ B-cw-`n-®p. D-∏-f ]o-∏nƒ-kv sk‚-dnse ]m¿-´n Hm-^nkn¬ a-t©-iz-cw a-fi-ew I¨-h≥-j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v Fw sI C A-∫m-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-–p¿-dlvv-am≥ ]p-Øn-sK A-[y-£-X-h-ln-®p. sI ]n ap-l-Ω-Zv, _-jo¿ Ip-©-Øq¿, km-Zn-Jv ap-fn-b-Sp-°w, l-\o-^v s]m-tkm-´v kw-km-cn®p. Pn-√m sk-{I-´-dn bq-\p-kv X-f-¶-c dn-t´-Wn-Mv Hm-^n-k-dm-bn-cp∂p. `m-c-hm-ln-Iƒ: C-{_m-lnw slm-k-¶-Sn ({]-kn. -), A-ko-kv Ip-´ym-fw, A-–p¿-d-lv-am≥ t_-°q¿, ap-l-Ω-Zv _m-bm¿ (ssh. {]kn. -), Xu-^o-Jv D-∏-f (P-\-. sk-{I. -), A-–p¬-e-Øo-^v a-t©iz-cw, Pm- n s]m-tkm-´v, A-–p¬-k-emw t_-°q¿ (tPm. sk-{I. -), A-ko-kv tj-Wn F≥-a-I-sP (J-Pm-©n).

sF.Fkv.Fw. {]-Nm-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Xr-°-cn-∏q¿: sF. -F-kv. -Fw. kw-ÿm-\ ao-‰n-s‚ `m-K-am-bn Pn-

√m {]-Nm-c-tWm-Zv-Lm-S-\w Xr-°-cn-∏q¿ k-e-^n a-kv-Pn-Zn¬ sI. F≥. -Fw Pn-√m sk-{I-´-dn A-–p¬-e-Øo-^v ]-S-∂ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. sI ]n A-l-a-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. A-en im-°n¿ ap-t≠-cn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn.

hn-tÃ-Pv Hm-^n-kn-te-¡v amÀ-¨v \-S-¯n N-´-©m¬: k-p-c-£ am-\-Z-fi-߃ ]m-en-°m-sX ÿm-]n°p-∂ Kym-kv ss]-∏v sse-\n-s\-Xn-sc Kym-kv ss]-∏v sse≥ hn-Œ-nw-kv t^m-dw sX-°n≥ hn-t√-Pv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-XzØn¬ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-te-°v am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øn. sI Ip-™n-cm-a-≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-b-Xp. sN-a\m-Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v v B-bn-j k-A-Zp-√ B-[y-£X h-ln-®p. -hn-Iv -Snw-kv t^m-dw kw-ÿm-\ -{]-kn-U‚ v F tKm-]m-e≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. - ]m-Zq¿ Ip-™m-ap lm-Pn, an-kv-cn-b -im-^n, iw-kp-±o≥, c-a-Kw-Km-[-c≥, D-Æn-Irjv-W≥, _m-_p-cm-Pv kw-km-cn-®p.

K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww Im-k¿-tIm-Uv : t_-hn-©, B-eq¿, C-cn-b-Æn tdm-Un-s‚ tIm¨-{Io-‰v {]-h¿-Øn B-cw-`n-°p-∂-Xn-\m¬ H-Iv-tSm-_¿ H∂p ap-X¬ 30 Zn-h-k-tØ-°v tdm-Uv Xm¬-°m-en-I-am-bn A-S®n-Spw. t]m-tI-≠ hm-l-\-߃ sN¿-°-f Pm¬-kq¿ tdm-Uph-gn Xn-cn-®p hn-S-W-sa-∂v s]m-Xp-a-cm-a-Øv tdm-Uv-kv F-Iv-knIyq-´o-hv F≥-Pn-\n-b¿ A-dn-bn-®p.-

_-[n-c- Zn-\m-N-c-Ww C-¶v Im-k¿-tIm-Uv: sN¿-°-f am¿-tXm-a _m-[n-c hn-Zym-e-b-Øns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-¥m-cm-{„ _-[n-c-Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂v I-em-a¬-k-c-ß-fpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\-hpw kw-L-Sn-∏n-°pw. cm-hn-se 11\v a¬-k-c-߃ B-cw-`n-°pw. ssh-In-´v aq-∂n-\v s]m-Xp-k-tΩ-f-\w I-Æq¿ k¿-h-I-em-ime ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. kv-Iqƒ am-t\-P¿ d-h. ssh. A-e-Iv-kv A-[y-£-X-h-ln°pw. {]-^. Sn kn am-[-h-∏-Wn-°¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw.-

s]-bnân-Mv aÂ-k-cw kw-L-Sn-¸n-¨p

Xr-°-cn-∏q¿: tI-c-f ^-b¿ k¿-ho-kv A-tkm-kn-tb-j-\pw Xr-°-cn-∏q¿ ^-b¿ B‚ v- d-kv-Iyq kv-t‰-j-\pw kw-bp-‡-ambn sN-dp-h-Øq¿ D-]-Pn-√m-X-e-Øn¬ bp.-]n hn-`m-Kw kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b s]-bn‚n-Mv a¬-k-c-Øn¬ sN-dp-h-Øq¿ sIm-Δ-en-se F A-\-Lv H-∂pw D-Zn-\q-cn-se sI e-£v-an c-≠pw F hn A-]¿-Æ aq-∂pw ÿm-\w t\-Sn.C∂v cm-hn-se 10 \v kv-t‰-j≥ ]-cn-k-c-Øv ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pp-am-bn k-l-I-cn-®v sa-Un-°¬ Iym-]pw {]-Y-a ip-{iq-jm ¢m- pw c-‡ Zm-\-Iymw-]pw \-S-°pw.

Pn-Ã-bp-sS k-a-{K hn-I-k-\-¯n-\v 35 tIm-Sn; 20.-09 tIm-Sn ssh-Zyp-Xn-¡v \o-¡nh-bv¡pw Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bp-sS k-a{K hn-I-k-\-Øn-\m-bn tUm. {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ \n¿-t±-i {]-Im-cw B-Zy-K-Up-hm-bn 35 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p. Xp-I sN-e-h-gn-°m≥ Fw.-F¬.-Fam¿ _-‘-s∏-´ P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, D-tZym-K-ÿ¿ A-Sn-b-¥n-cam-bn \-S-∏m-t°-≠ ]-≤-Xn-I-fpsS ap≥-K-W-\m en-Ãv X-øm-dm°p-sa-∂v Ir-jn a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ A-dn-bn-®p. Pn-√-bpsS ssh-Zyp-Xn hn-I-k-\ ]-≤-Xn°m-bn {]-kv-Xp-X Xp-I-bn¬ \n∂v 20.-09 tIm-Sn cq-] \o-°n sh-

°pw. C-Xn¬ A-©v tIm-Sn cq]m A-Sp-Ø B-dv am-k-Øn-\Iw sN-e-h-gn-°pw. _m-°n h-cp∂ ssh-Zyp-Xn ]-≤-Xn-°p-≈ sU-t∏m-kn-‰v Xp-I-bm-bn \¬Ipw. {]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ \n¿-t±i-߃ \-S-∏m-°p-∂-Xv kw-_‘n-®v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ P-\-{]-Xn\n-[n-I-fp-tS-bpw D-tZym-K-ÿ-cptS-bpw tbm-K-Øn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.thm¿-°m-Sn Xu-Sp-tKm-fnbn¬ \n-∂pw ssa-em-´n h-gn-bp-

tIm-b-¼-¯q-cn A-]-I-S-¯n a-cn-¨ bp-hm-¡Ä-¡v \m-Snsâ A-´ym-Rv-P-en

ap-f I-b-‰n-s°m≠p-t]m-hp-∂-Xn-\nsS s]¿-f-bn¬ C∂-se cm-hn-se \n-b-{¥-Wwhn-´v a-dn™ temdn

Kym-kv ss]-∏v sse≥ hn-Iv‰-nw-kv t^m-dw sX-°n≥ hn-t√Pv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-t√-Pv Hm-^n-kn-te-°v \-SØn-b am¿®v sI Ip-™n-cm-a-≥ Fw.F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

Im-™-ßm-Sv: tIm-b-º-Øq-cn\-Sp-Øv ta-´p-∏m-f-b-Øv Im¿ sIm-°-bn-te-°v a-dn-™v a-cn-® tN-‰p-Ip-≠n-se jm-kn-\pw apl-Ω-Zv A-\o-kn-\pw \m-Sn-s‚ A-¥ym-Rv-P-en. C-∂-se ]p-e¿®-tbm-sS-bm-Wv c-≠v ar-X-tZ-lß-fpw ho-Sp-I-fn-se-Øn-®-Xv. tN-‰p-Ip-≠v a-Zv-d-k-bn-epw ]-≈nbn-epw s]m-Xp-Z¿-i-\-Øn-\v h® ar-X-tZ-l-Øn¬ A-t¥ym-]Nm-cw A¿-∏n-°m≥ \q-dp-°-W°n-\v B-fp-Iƒ F-Øn-bn-cp∂p. tN-‰p-Ip-≠v l-\-^n Pp-am-akv-Pn-Zn-em-Wv J-_-d-S-°n-b-Xv. t]m-]p-e¿-{^-≠v t\-Xm-°-ƒ A-]-I-Sw \-S-∂-bp-S-s\ ÿ-eØv F-Øp-I-bpw \-S-]-Sn-Iƒ th-K-Øn-em-°p-I-bpw sN-bv-XXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ar-X-tZ-lw th-K-Øn¬ \m-´n-se-Øn-°m≥ km-[n-®-Xv. Fw.-F¬.-F am-cm-

b sI Ip-™n-cm-a≥, F≥ F s\-√n-°p-∂v, hn-hn-[ cm-{„o-b km-aq-ln-I {]-Xn-\n-[n-Iƒ Xp-Sßn-b-h¿ A-¥ym-⁄-en A¿∏n-°m-s\-Øn-bn-cp-∂p. hym-gmgv-N A¿-≤-cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv jm-kpw A-\o-kpw k-©-cn-® Im¿ A-]-I-S-Øn¬-s]-´-Xv.-

k-t½-f-\ {]-Jym-]-\w C-¶v _-Zn-b-Sp-°:\-hw-_¿ B-Zyhm-cw _-Zn-b-Sp-°-bn¬ \-S-°p∂ F-kv. -sI. -F-kv. -F-kv. F-^v ta-J-em k-tΩ-f-\-Øns‚-bpw dm-en-bp-tS-bpw {]-Jym]-\w C-∂v ssh-In-´v \m-en-\v \o¿-®m-en¬ kw-L-Sn-∏n-°m≥ ta-J-em sk-{I-t´-dn-b-‰v tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. {]-kn-U-≠v kpss_¿ Zm-cn-an ss]-° A-[y£-X-h-ln-®p.

≈ ]-g-b 110 sI.-hn sse≥ am-‰n U-_nƒ k¿-Iyq-´v sse≥ h-en°p-∂ ]-≤-Xn-bm-Wv \-S-∏m-°pI. hn-hn-[ \n-tbm-P-I a-fi-eß-fn¬ Fw.-F¬.-F.-am-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-`m-I-c≥ IΩo-j≥ dn-t]m¿-´n¬ \n¿-t±-in®n-´p-≈ ]-≤-Xn-I-fp-sS ap≥-KW-\m {I-aw \n-›-bn-°pw. C-Xv A-Sp-Ø Pn-√m-X-e tbm-KØn¬ A-h-X-cn-∏n-®v Xp-S¿ \-S]-Sn F-Sp-°pw.{]-`m-I-c≥ I-Ωo-j≥ 11,123 tIm-Sn cq-]-bp-sS hn-I-k-\ ]-≤Xn-I-fm-Wv Pn-√-bp-sS k-a-{K hn-

I-k-\-Øn-\v \n¿-t±-in-®n-´p-≈Xv. C-Xv L-´w-L-´-am-bn \-S-∏m°p-sa-∂v a-{¥n A-dn-bn-®p. Fw.F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n°p-∂v, ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv, sI Ip-™n-cm-a≥, C N-{μ-tiJ≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn, Pn√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, Pn-√m πm-\n-Mv Hm^nk¿ sI Pn i-¶-c-\m-cm-bW≥, tªm-°v ˛ {Km-a-∏-©m-bØv {]-kn-U-‚p-am¿, \-K-c-k-` sN-b¿-t]-gv-k¨-am¿ Xp-S-ßnb-h¿ kw-_-‘n-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-29  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-09-29

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-29  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-09-29

Advertisement