Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

Hfh-d- ]m-e-¯n-\v k-ao]w KpUvkv s{Sbn\nsâ I®qÀ hm-gv-kn-än-bn D]hm-kw Xp-S-cp¶p t_mKnIÄ thÀ-s]«p

hntij§Ä

I-®qÀ Pn-Ãm A-Xv-e-än-Iv Nmw-]y³-jn-¸v I-Æq¿: Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv Nmw]y≥-jn-∏v 27, 28, 29 Xn-ø-Xn-Ifn¬ am-ßm-´p-]-d-ºv sI.-F.-]n. _-‰m-en-b≥ {Ku-≠n¬ \-S-°pw. ]p-cp-j-˛-h-\n-Xm hn-`m-K-ß-fnem-bn an-\n, Pq-\n-b¿, bq-Øv, ko-\n-b¿ Im-‰-K-dn-bn-em-Wv a¬-k-cw. Pn-√m A-Xv-e-‰n-Iv A-tkmkn-tb-j-\n¬ A-^n-en-tb-‰v sN-bv-X ¢-∫v/hn-Zym-`ym-k ÿm-]-\-ß-fn¬-\n-∂p t]-cv \¬-In-b Im-bn-I-Xm-c-߃ 28\p cm-hn-se F-´n-\v am-ßm-´p]-d-ºv {Ku-≠n¬ lm-P-cm-hWw. ssl-Pw-]v, t]mƒ-hmƒ-´v a¬-k-c-ß-fn¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿ 27\p cm-hn-se 9\p am-ßm´p-]-d-ºv k¿-h-I-em-im-em tÃUn-b-Øn¬ F-Ø-Ww. t^m¨: 9446028711, 9447637825.-

km-¼-¯n-I-im-kv-{X inÂ-¸-im-e I-Æq¿: F-tf-cn-Ø-´v C sI \m-b-\m¿ kv-am-c-I K-h. tIm-fPn-se km-º-Øn-I im-kv-{X hIp-∏n-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ H-IvtSm-_¿ 9, 10, 11 Xn-ø-Xn-I-fn¬ tZ-io-b in¬-∏-im-e \-S-Øp∂p. tI-c-f-Øn-\-I-Øpw ]p-dØp-ap-≈ hn-Z-Kv-[¿ ]-s¶-Sp°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-c-yap-f-f A-[-ym-]-I¿, K-th-j-W hn-Zym¿-Yn-Iƒ, ]n.-Pn. hn-Z-ym¿Yn-Iƒ 30\-Iw tUm.-- F≥ -I-cpWm-I-c≥, km-º-Øn-I-im-kv{X hn-`m-Kw X-e-h≥, C.-sI.F≥.-Fw. K-h. -tIm-f-Pv F-tf-cnØ-´v F-∂ hn-em-k-Øn-tem 9446696285, 9447650112 F-∂ \º-dn-tem narankarun@gmail.com, kpvipinchandran@gmail.com F∂o C-˛-sa-bn¬ hn-em-k-Øntem c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.-

sX-cp-hp-\m-S-I aÂ-k-cw I-Æq¿: Pn-√m `-c-W-Iq-S-hpw Pn-√m ]-©m-b-Øpw I-Æq¿ hm´¿ I¨-k¿-th-j≥ skmssk-‰n-bpw kw-bp-‡-am-bn \-S∏m-°p-∂ A-ar-X-h¿-jn-Wn ]≤-Xn-bp-sS-bpw Xo-{h -P-e-kw-c£-W {]-N-m-c-W ]-cn-]m-Sn-bpsS-bpw `m-K-am-bn sX-cp-hp-\m-SI a¬-k-cw \-S-Øp-∂p. B-Zy aq-∂p-ÿm-\-w t\-Sp∂ So-ap-Iƒ-°v 10000, 5000, 2000 cq-] F-∂ {I-a-Øn¬ Im-jv Ahm¿-Upw k¿-´n-^n-°-‰pw kΩm-\n-°pw. Cu So-ap-Iƒ-°v Pn√-bn-ep-S-\o-fw A-ar-X-h¿-jnWn ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn sXcp-hp-\m-S-Iw \-S-Øm≥ A-h-kcw e-`n-°pw. Xm-¬-∏-c-y-ap-≈-h¿ 28\p ssh-Io-´v \m-en-\-Iw hn-em-kw, t^m¨ \-º¿, Cu sa-bn¬ F∂n-h k-ln-Xw Un Ir-jv-W-\mY ss], sk-{I-´-dn, I-Æq¿ hm´¿ I¨-k¿-th-j≥ skmssk-‰n, G¿-fn Im≥-k¿ Un-‰Ivv-j≥ sk‚¿, ku-Øv _km¿, I-Æq¿-˛2 F-∂ hn-em-kØn-tem 0497 2705309 F-∂ \º-dn-tem c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.-

Hm-dn-b-tâ-j³ t{]m-{Kmw am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI-em-im-e A-°m-Z-an-Iv Ãm-^v tIm-f-Pn¬ bp.-Pn.-kn. [-\-klm-b-tØm-sS tIm-f-Pv A-[ym]-I¿-°m-bn Hm-dn-b-t‚-j≥ t{]m-{Kmw \-S-Øp-∂p. \-hw_¿ 20 ap-X¬ Un-kw-_¿ 17 hsc-bm-Wv ]-cn-]m-Sn. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-cy-ap≈-h¿-°v A-t]-£m t^m-dw IÆq-¿ k¿-h-I-em-im-e sh-_vssk-‰n-se A-°m-Z-an-Iv kv-‰m^v tIm-f-Pv en-¶n¬-\n-∂p Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv D-]tbm-Kn-°mw.- A-t]-£ e-`n-t°≠ A-h-km-\ Xn-ø-Xn \-hw_¿ H-∂v. t^m¨: 0497 2783787.

P-\-k-¼À-¡w; 27\-Iw -dn-t]mÀ-«v \Â-I-Ww I-Æq¿: ap-J-y-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp-am-am-bn _-‘-s∏-´p e-`n-® F-√m ]-cmXn-I-fn-epw _-‘-s∏-´ Hm-^nk¿-am¿ \-S-]-Sn kzo-I-cn-®v 27\p ssh-Io-´v A-©n-\-Iw dn-t]m¿-´v Hm¨-sse-\m-bn k-a¿-∏n-°-Wsa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS A-[-y£-X-bn¬ tN¿-∂ h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ-cp-sS tbm-Kw \n¿-tZ-in®p. bq-k¿ sF.-Un.-, ]m-kv-thUv F-∂n-h C-\n-bpw ssI-∏-‰mØ-h¿ D-S≥ ssI-∏-‰-W-sa-∂pw A-dn-bn-®p.-

IzmÀ-t«-gv-kn I-hÀ¨ Xfn-∏-dºv: _°-fw ]-≈n-°p k-ao]-sØ C-{_mlnw Izm¿-t´gv-kn¬ I-h¿®. C-hnsS hm-S-Ibv°v Xm-a-kn-°p-∂ ]p-Xn-b-sXcp \n-Xym-\-μ Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fnse A-[ym]n-I k-Pnem-`m-bn t]-gv-kn¬ kq-£n-®n-cp∂ 6000 cq-]-bpw 100 cq-]-bp-sS Nn√-d-bp-w \-„-s∏´p. hm-Xn¬ XI¿-Øv A-I-ØpI-b-dn-bm-Wp I-h¿-®. C-∂se ]p-e¿-s® ct≠m-sS-bm-bn-cp-∂p kw-`-hw.

26 k]v-Xw-_¿ 2013 hymgw

Xr-°c - n-∏q¿/]-ø∂ - q¿: Hm-Sn-s°m≠n-cn-s° Kp-Uk v- v s{S-bn-\n-s‚ t_m-Kn-Iƒ th¿-s]-´p. s\-Sp-sI th¿-s]-´ ti-jw ]-Ip-Xn t_mKn-bp-am-bn 300 ao-‰t- dm-fw Hm-Sn-\n∂p. C-tX-Øp-S¿-∂v aw-K-em-]pcw-˛s - N-ss∂ kq-∏¿-^m-Ãv H-cp aWn-°q¿ sN-dp-h-Øq-cn¬ \n¿Øn-bn-´p. sIm-¶W - n¬-\n-∂v sIm√w Nn-ßh - \ - t- Ø-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ Kp-Uk v- v hm-KW - n-s‚ t_m-Kn-If - m-Wp th¿-s]-´X - v. C∂-se ssh-Io-´v A-t©m-sS ]-ø∂q¿ sIm-‰n-bn-se ]-gb - sd-bn¬-

th tK-‰n-\S- p-Ø H-fh - d - ]m-eØ - n\p k-ao-]a - m-Wv kw-`h - w. F≥-Pn\pw ti-jn-°p-∂ t_m-Kn-I-fpw 300 ao-‰t- dm-fw Hm-Sn-bm-Wp \n-∂Xv. 41 hm-KW - n¬ 25 F-Æa - m-Wp th¿-s]-´X - v. t_m-Kn-Iƒ _-‘n∏n-°p-∂ I-πn-Mv C-fI - n-bX - m-Wv A-]I - S- I - m-cW - w. Km¿-Uv hn-hc - w \¬-In-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v I-Æq-cn¬-\n-∂v sd-bn¬th F-Ivk - m-an-\d - p-sS t\-Xr-XzØn¬ km-t¶-Xn-I hn-`m-Kw DtZym-Kÿ - s - c-Øn. ap≥-`m-Ks - Ø t_m-Kn-bn¬-\n-∂v F≥-Pn≥ th¿-

s∏-Sp-Øn {Sm-°n¬ Ip-Sp-ßn-b t_m-Kn-Iƒ h-en-®p-sIm-≠p-h∂v kvt- ‰-j\ - n-se-Øn-®p. C-h c≠mw-\º - ¿ {Sm-°n¬ \n-¿Ø - n-bn´p. Cu- k-ab - w aw-Ke - m-]p-cØ - p\n-∂v sN-ss∂-bn-te-°v ]p-ds - ∏´ 12686 kq-∏¿-^m-Ãv s{S-bn≥ \ote-iz-cw hn-´n-cp-∂p. 5.-30\v sN-dph-Øq-cn-se-Øn-b s{S-bn≥ 6.20Hm-sS bm-{X Xp-S¿-∂p. C-Xn-\pti-jw I-Æq¿ ]m-k© - ¿, Xn-cph-\-¥-]p-cw am-th-en, a-e-_m¿ F-Ivk - v{- ]-kv s{S-bn-\p-Iƒ sshIn-bm-Wp Hm-Sn-bX - v.-

]-ø-∂q¿ Hf-h-d ]m-e-Øn-\p k-ao-]w {Sm-°n-¬ Ip-Spßnb KpUvkv s{Sbn\ns‚ t_m-KnIƒ

]-¿-¶q-cn hn-ZymÀ-Yn kw-L-«\w

F-kv.F^v.sF. {]-hÀ-¯-IÀ t]m-en-kv kv-tä-j³ D-]-tcm-[n-¨p ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pn¬ sI.-F-kv.-bp-˛-F-kv.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn¬-Ø-√n. Ccp hn-`m-K-Øn-se-bpw 18Hm-fw t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. t]m-en-kv IÃ-Un-bn-se-Sp-Ø F-kv.-F-^v.sF. {]-h¿-Ø-I-sc a¿-±n-s®∂m-tcm-]n-®v F-kv.-F-^v.-sF-˛Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-ØI¿ kv-t‰-j-\n¬ Ip-Øn-bn-cn-∏v k-a-cw \-S-Øp-I-bpw tdm-Uv D-]tcm-[n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. kw-L´- \ - Ø - n¬ ]-cn-t°-‰ sI.-Fk - .v b - p. {]-h¿-ØI - c - m-b k\¬, hn-]n≥-cm-Pv, a-Wn, {]-km-Zv, i-cX - ,v Ir-jW -v ≥, ap-lΩ - Z- v j-Ωm-

kv, B-\μ - v, Ir-jW v- ≥, B-Z¿-iv F-∂n-hs - c k-_m B-ip-]{- Xn-bnepw F-k.v F - ^ - .v s - F. {]-h¿-ØI - cm-b A-`n-Pn-Øv, kp-_n≥ Ipam¿, \n-[n≥, {io-P, A-ar-X F-∂nh-sc ]-ø∂ - q¿ k-lI - c - W - B-ip]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n-®p. C-∂se cm-hn-se-bm-Wp kw-`h - w. I-gn™ Zn-hk - w am-Sm-bn tIm-fP - n-se kw-L¿-j-hp-am-bn _-‘-s∏-´v sI.-Fk - v.b - p. Pn-√b - n¬ ]Tn-∏p-apS-°n-\v B-lzm-\w sN-bX v- n-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw ]Tn-∏p-ap-S° - n {]-IS-\w \-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂ X-ßsf F-kv.F - ^ - v.s - F. {]-h¿-ØI - cpw ]p-d-Øp-\n-s∂-Øn-b Nn-e-

cpw tN¿-∂v B-{I-an-s®-∂m-Wv sI.-F-kv.-bp-hn-s‚ ]-cm-Xn. F∂m¬ ]Tn-∏p-ap-S° - n-b sI.-Fk - v.bp-°m¿ A-Im-cW - a - m-bn B-{I-ans®-∂m-Wv F-kv.F - ^ - v.s - F-bp-sS B-tcm-]W - w. kw-L¿-js - Ø Xp-S¿-∂v kn.-sF A-–p¿-dl - o-ans‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-en-skØn F-kv.-F-^v.-sF. {]-h¿-ØI-cm-b h-cp¨-Ip-am¿, P-tb-jv, Pn-Xn≥ F-∂n-hs - c- I-kv‰ - U - n-bnse-Sp-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. hn-h-c-a-dn-™v Un.-ssh.-F^v.-sF. kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw ]n k-t¥m-jv, F-kv.-F-^v.sF. Pn-√m sk-{I-´-dn k-cn≥ i-

hnÂ-¸\ \n-Ip-Xn D-¯-c-hn-se A-]mI-X; tIm-gn IÀ-j-IÀ \n-b-a-\-S-]-Sn¡v I-Æq¿: hn¬-∏\ - \n-Ip-Xn I-Ωoj-W¿ C-°-gn-™ 22\p ]p-dØn-d-°n-b D-Ø-c-hn-se A-]mI-X- ]-cn-l-cn-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v tIm-gn I¿-j-I-cp-sS kwL-S\ - b - m-b Hmƒ tI-cf - m ]uƒ{Sn ^m¿-ta-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ (F.-sI.-]n.-F-^v.-F-) \n-ba-\S- ] - S- n-s°m-cp-ßp-∂p. hn-jb - Øn¬ I¿-jI - c - p-am-bn N¿-® \-SØp-sa-∂v k¿-°m-cpw I-Ωo-jW-dpw A-dn-bn-®n-cp-s∂-¶n-epw CXp-≠m-bn-√. Xp-S¿-∂m-Wv sslt°m-S-Xn-sb k-ao-]n-°p-∂-sX∂v `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

tI-c-f-Øn-se tIm-gn- I¿-jI¿-°v B-h-iy-am-b H-cp-Zn-hkw {]m-b-am-b tIm-gn-°p-™pß-fn¬ 95 i-X-am-\w D¬-∏m-Zn∏n-°p-∂-Xv X-an-gv-\m-´n-epw _mw•q-cn-ep-am-Wv. hn-cn-bn-°m-\m-hiy-am-b lm-®n-Mv F-§n-s‚ hn-e h¿-[n-∏n-°p-I-tbm a-t‰m sN-ømØ km-l-N-cy-Øn¬ t\-sØ D-≠m-bn-cp-∂ 25 cq-]-bn¬-\n∂p X-d-hn-e- 35 cq-]-bm-bn D-b¿Øn-. D-Ø-c-hv h-gn tI-c-f-Ønse I¿-j-I¿-°v H-cp tIm-gn-°p™n-\v 15 cq-]-tbm-fw A-[n-I-hne \¬-tI-≠n-h-cp-∂p-≠v. C-Xp-

aq-ew h≥ km-º-Øn-I _m-[yX-bn-em-Wp I¿-j-I¿. kw-ÿm-\s - Ø C-d® - n-t°m-gnbp-sS X-dh - n-e 95 cq-]b - pw {]-th-i\-\n-Ip-Xn 14.-5 i-Xa - m-\a - m-°n-bpw k¿-°m¿ D-b¿-Øn-sb-¶n-epw CXn-s‚ Kp-Ww tI-cf - Ø - n-se I¿j-I¿-t°m k¿-°m-cn-t\m e-`n°p-∂n-√. A-Sn-b¥ - c - - \-S] - S- n kzoI-cn-®n-s√-¶n¬ A-\y-kw-ÿm-\ tIm-gn-°S- Ø - p-h≠ - n-Iƒ X-Sb - m\pw hn¬-∏\ - \n-Ip-Xn Hm-^n-kpIƒ ]n-°‰ - v sN-øm-\pw \n¿-_‘n-Xa - m-hp-sa-∂pw F.-sI.-]n.-F^v.s - F `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.-

Wv C-Øc - Ø - n¬ hm-SI - b - s -v °-SpØ-X.v C-h ]m-∏n-\n-t»-cn, am-´q¬, ]p-Xn-bs - X-cp, tIm-c≥-]o-Sn-I F∂n-hn-Sß - f - n¬-\n-∂v I-s≠-Øn-. I-eym-Wm-hi - yw A-dn-bn-®mWv Im-dp-If - {- X-bpw hm-SI - b - s -v °Sp-ØX - v. H-cp-am-kw I-gn-™v At\z-jn-®t- ∏mƒ C-h ]-Wb - s - ∏-Sp-

Øn-bX - m-bn t_m-[y-s∏-´p. k-\en-s‚ A-t\z-jn-s®-Øn-sb-¶nepw ho-Sv ]q-´n-°n-S° - p-∂X - m-bmWp I-≠X - v. ]-cn-kc - Ø - v A-t\zjn-®t- ∏mƒ hm-SI - h - o-Sm-sW-∂v hy-‡a- m-bn. I-Æq¿ Pn-√b - n-se hnhn-[ t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - p-If - n¬ C-bmƒ-s°-Xn-tc ]-cm-Xn-bp-≠v.

Im-cy-t¦m-Sv ]p-g-tbmc-¯v A-\-[nIr-X a-WÂti-J-cw sN-dp-]p-g: Im-cy-t¶m-Sv ]p-gt- bmc-Øv A-\-[n-Ir-X a-W¬-ti-Jcw. Np-≠, tIm-gn-®m¬, ao-\t- ©cn, ]m-e-h-b¬, Hm-S-s°m-√n {]tZ-i-ß-fn-se Im-´n-\-I-Øm-Wv 50 tem-Un-e[ - n-Iw a-W¬ ti-Jc - n®p-h® - n-´p-≈X - .v C-Xn¬ ao-\t- ©-cnbn¬ am-{Xw tem-Up-IW - ° - n-\p aW-¬ h-cpw. am-^n-bm-kw-Lß - ƒ cm-{Xn-bn¬ Iq-en-°v B-sf-h® - mWv a-W¬ hm-cp-∂X - v. t]m-en-kns‚ \o-°ß - ƒ a-\ - n-em-°n- kpc-£n-X ÿ-et- Ø-°v I-SØ - p-∂Xn-\v G-P‚p-am-cpw th-sd. B-dm´p-Im-hn-\v k-ao-]s - Ø d-_¿-tXm´-Øn¬ e-£° - W - ° - n-\p cq-]b - psS a-We - m-Wv A-\[ - n-Ir-Xa - m-bn kq-£n-®n-cn-°p-∂X - v. Cu-Ãv Ftf-cn, sN-dp-]p-g ]-©m-b-Øn-se B-dm-´pIm-hn-se d-_¿ tXm-´-Øn¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n-® a-W¬ Nn-e-cm-Wv C-Xn-\p ]n-∂n¬.

Im³-kÀ sI-bÀ Bâv dolm-_n-en-tä-j³: [m-c-Wm]{Xw H-¸n«p I-Æq¿: a-e_ - m¿ Im≥-k¿ sIb¿ skm-ssk-‰n-bpw ]-d» - n-\n-°S-hv B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ tImf-Ppw kw-bp-‡a - m-bn \-S∏ - m-°m\p-t±-in-°p-∂ sk‚¿ t^m¿ Im≥-k¿ sI-b¿ B‚ v do-lm_n-en-t‰-j\ - p-≈ [m-cW - m-]{- XØn¬ C-cp ÿm-]\ - ta-[m-hn-Ifpw H-∏n-´p. a-e_ - m¿ Im≥-k¿ sI-b¿ skm-ssk-‰n {]-kn-U‚ v Un Ir-jW v- \ - m-Y ss]-bpw ]-d» - n\n-°S- h - v B-bp¿-th-Z sa-Un-°¬ tIm-fP - v U-bd - I - Sv- ¿ {]-^. C Ip™n-cm-a\ - p-am-Wv H-∏p-h® - X - v. tIm-f-Pv U-b-d-Iv-S¿ {]-^. C Ip-™n-cm-a≥ A-[y-£-X h-ln-

®p. Pn-√m I-e-Iv -S¿ tUm. cØ≥ tJ¬-°¿ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cp-∂p. Im≥-k¿ sI-b¿ skm-ssk-‰n-bp-sS k-Rv-Po-h\n ]-≤-Xn sa-Un-°¬ U-b-d-IvS¿ tUm. hn kn c-ho-{μ≥, {]-^. kn B¿ A-·n-th-iv, tUm. Pn \m-K-`q-j-Ww, tUm. cm-lp¬ B¿ \m-b¿ hn-i-Zo-I-cn-®p. saUn-°¬ tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. ]n ]n `m-kv-I-c≥, sa-Un°¬ kq-{]-≠v tUm. F≥ jmPn¬ kw-km-cn-®p. sa-Un-°¬ Iymw-]n-\v tUm. hn kn c-ho{μ≥, tUm. sI sI e-Xo-jv Ipam¿, t\-Xr-Xzw \¬-In.

am-Sm-bn tIm-f-Pv kw-L-À-jw; 75 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv ]-ø-∂q¿: am-Sm-bn tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pv bq-\n-b≥ Xn-cs™-Sp-∏n-t\m-S-\p-_-‘n-®v A-c-tß-dn-b A-{I-a-kw-`-h-ßfp-am-bn _-‘-s∏-´v ]-ø-∂q-cn-epw ]-g-b-ßm-Sn-bn-ep-am-bn 75Hm-fw t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. I-t√-dn¬ F-kv.-sF. Dƒ-s∏-sS 13 t]¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. F-kv.-F^v.-sF-˛-sI.-F-kv.-bp. {]-h¿-Ø-I-cm-b 25 t]¿-s°-Xn-tc ]-gb-ßm-Sn t]m-en-kpw t]m-en-kn-s‚ Ir-Xy-\n¿-h-l-Ww X-S- s∏-Sp-Øn-b 50 sI.-F-kv.-bp {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc ]-ø-∂q¿ t]m-en-kp-am-Wp tI-sk-Sp-Ø-Xv. ]-gb - ß - m-Sn F-k.v s - F. P-\m¿-±\ - s - \ B-{I-an-® sI.-Fk - .v b - p°m-cs - \ I-ÃU - n-bn-se-Sp-°m≥ ]-ø∂ - q¿ k-_m B-ip-]{- Xn-bnse-Øn-b t]m-en-kn-s\ X-≈n-am-‰n-b sI.-Fk - .v b - p, bq-Øv tIm ¨-{K-kv {]-h¿-ØI - c - m-b 50 t]¿-s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øp.

in, F-kv.-F-^v.-sF. t\-Xm-hv A-\o-jv F-∂n-h¿ kv-t‰-j-\nse-Øn-. Cu-k-a-bw I-kv-‰-Unbn-ep-≈-h-sc t]m-en-kv a¿-±ns®-∂m-Wv t\-Xm-°-fp-sS Btcm-]-Ww. C-Xn-s\ tNm-Zyw-sNøp-I-bpw kv-t‰-j-\n¬ Ip-Ønbn-cn-°p-I-bp-am-bn-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. t\-Xm-°ƒ ap-Xn¿∂ t]m-en-kv D-tZym-Kÿ - c - p-am-bn N¿-® \-SØ - n-sb-¶n-epw ^-ea - p≠m-bn-√. C-Xn-\n-sS, Iq-Sp-X¬ {]h¿-ØI - s - c-Øn tÃ-j\ - p ap-∂nse tdm-Uv D-]t- cm-[n-®p. kw-L¿jm-hÿ D-Ss - e-Sp-Øt- Xm-sS ]-gb-ßm-Sn, s]-cn-tßmw, ]-cn-bm-cw

kvt- ‰-j\ - p-If - n¬-\n-∂v Iq-Sp-X¬ t]m-en-sk-Øn. {Zp-XI - ¿-a tk-\bpw \n-eb - p-d∏ - n-®p. H-Sp-hn¬, kn.-]n.Fw. ]-ø∂ - q¿ G-cn-bm sk-{I-´d- n Sn sF a-[p-kq-Z\ - s - ‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Un.-ssh.-F^ - .v s - F. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v sI hn-Po-j,v tªm-°v {]-kn-U‚ v F hn c-RP -v n-Øv F-∂nh¿ X-fn-∏d- º - v Un-ssh.-Fk - .v ] - n. kp-Z¿-i\ - p-am-bn N¿-® \-SØ - n. Fkv.F - ^ - .v s - F. {]-h¿-ØI - s - c Bip-]{- Xn-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-hm\pw \n-ba - m-\p-kr-X \-S] - S- n-Iƒ kzo-Ic - n-°m-\pw Xo-cp-am- \ - n-®p. CtX-Øp-S¿-∂v {]-h¿-ØI - ¿ k-ac - w A-hk - m-\n-∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p.-

hn-I-k-\ kw-K-aw I-®q-cnÂ

FbÀ-tlm-kvä-kv hn-ZymÀ-Yn-\n-IÄ¡v `-£y-hn-j-_m-[

I-Æq¿: im-kv-{X-km-ln-Xy ]cn-j-Øv hn-I-k-\ tIm¨-{K-kns‚ ap-t∂m-Sn-bm-bp-≈ hn-I-k\ kw-K-aw \-hw-_¿ B-Zy-hmcw I-Æq-cn¬ \-S-°pw. tI-c-f-Øn-s‚ hn-I-k-\ km[y-X-I-sf-°p-dn-®v ]Tn-°m-\pw A-im-kv-{Xo-b hn-I-k-\-sØ Xn-cn-®-dn-bm-\pw th-≠n-bm-Wp ]-cn-]m-Sn. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn Xncp-h-\-¥-]p-cw, ]m-e-°m-Sv, IÆq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-¬ kw-K-aw \-S-°p-w. B-tcm-Ky, hn-Zym-`ym-kw, sP ‚¿ hn-j-b-Øn-ep-≈ kw-K-a-amWv I-Æq-cn¬ \-S° - p-I. kw-LmS-I- k-an-Xn cq-]o-I-c-W tbm-Kw \m-sf ssh-Io-´v A-©n-\p ]-cnj-Øv `-h-\n¬ tN-cpw.-

I-Æq¿: tlm-kv-‰-en¬-\n-∂p `£-Ww I-gn-® A-©v F-b¿-tlmkv-‰-kv hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v `£y-hn-j_ - m-[. sX-°o-_k - m-dnse G-hn-tb-j≥ tIm-fP - n¬ ]Tn°p-∂ Im-k¿-tIm-Uv F-c-™n∏p-g-bn-se tc-jv-a(18), h-b-\m-´n-

]-ø∂ - q¿: tZ-io-b] - m-Xb - n¬ FSm-´v A-]I - S- Ø - n-\n-Sb - m°n-b _kv ss{Uh-sd t]m-en-kv A-dk - ‰ v- v sN-bvXp. X-fn-∏d-ºv ap-øw kz-tZin ap-lΩ-Zv dm-^n(31)bm-Wv ]n-Snbn-em-bXv. C-°g - n™ 17\m-Wv kw-`hw. sI.F¬.59.kn.5900 Xm-

_p _- n-Sn-®v ]-cn-t°-‰ F¬. sF.kn. GP‚ v C ]n Ip-™n-cma≥ Nn-In¬-kbv° - n-sS tIm-gnt°m-Sv anw-kv B-ip-]{- Xn-bn¬ acn-®n-cp∂p. A-]I - S-sØ Xp-S¿∂v tcm-jm-Ip-ecm-b \m-´p-Im¿ _-kv X-I¿-°p-Ib - p-≠m-bn.

Ip-dp-¡-sâ-bpw \m-bv-¡-fp-sS-bpw B{IaWw; A-©p-t]À-¡p ]-cn¡v C-cn-°q¿: C-cn-°q-dn-epw a-øn-enepw {`m-¥≥ Ip-dp-°s - ‚-bpw sXcp-hp-\m-b° v- f - p-sS-bpw ]-cm-{I-aw. s]-cp-h-f-Øp-]-d-ºn¬ Hm-t´m ss{U-h¿ Dƒ-s∏-sS \m-ep-t]¿°v Ip-dp-°s - ‚ I-Sn-tb-‰p. Ip-´m-hv P-Mj v- \ - n-se ap-t√m-fn lu-kn¬ jm-°n¿ (25), Fw {]n-tb-jv (26), Fw sI a-t\m-Pv Ip-am¿ (28), sI ap¿-jn-Zv (23) F-∂n-h¿-°m-Wp ]cn-t°-‰X - v. ap¿-jn-Zn-s\ C-cn-°q¿ K-h. kn.-F-®v.-kn-bn-epw ti-jn°p-∂h - s - c Pn-√m B-ip-]{- Xn-bnepw {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. sNm-Δm-gv-N D-®-bv-°p I-Sntb-‰ Ip-´m-hn-se ]m¿-h-Xn (80), sI sI c-ay 24) F-∂n-h-cpw NnIn¬-k-bn-em-Wv. Ip-´m-hv, tN-Snt®-cn, B-epw-ap-°v, ^m-dq-Jv \K¿, s]-cp-h-f-Øp-]-d-ºv, Ip-fn™, sam-S-ss°-∏-d-ºv {]-tZ-iß-fn-em-bn-cp-∂p {`m-¥≥ Ip-dp°-s‚ ]-cm-{I-aw. a-øn¬ Du-´p-

bp-hm-hn-s\ B-{I-an¨p s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bm-Sv ]p-\Øn¬ ]-≈n-°p k-ao]-w Xoø¿I-≠n-bn¬ {]-ho¨ Ip-am-dns\ ho-´n¬-°b-dn B-{I-an-®p. Ign-™ Znh-kw cm-{Xn 10.30Hm-sSbm-Wp kw-`hw. B-bp-[-ap-]tbm-Kn-®p≈ A-{I-a-Øn¬ X-

se Xn-cp-thm-Øv A-Jn-e-{io (18), sIm-√s - Ø B-cy (18), Imk¿-t°m-s´ sI ^m-kn-e (18), Xn-cp-h-\-¥-]p-c-sØ Pn F-kv Io¿-Øn(19) F-∂n-h¿-°m-Wp `£y-hn-j-_m-[-tb-‰-Xv. C-h-sc Pn-√m B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-

ebv°pw I-gp-Øn\pw km-ca - m-bn ]-cn-t°‰p. sNm-¢n sa-Un-°¬ sk‚-dn¬ {]-th-in-∏n-®p. t\csØ I-Sb - n-ep≠mb hm-°p-X¿°-am-Wv A-{I-a-Øn-\p Im-c-Wsa-∂v kw-i-bn-°p-∂p. sNm-¢n t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn.

∏n-®p. ]-t∂-ºm-db - n-se tlm-kv‰-en¬-\n-∂p cm-{Xn `-£W - w I-gn®-h¿-°m-Wv A-kz-ÿX - A-\p-`h-s∏-´-Xv. tNm-dpw a¬-ky-°-dnbpw I-gn-®-v A¬-∏-k-a-b-Øn-\p ti-jw O¿-±n-bpw h-bd - n-f° - h - pw A-\p-`h - s - ∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p.-

`-£y-hn-j-_m[-sb Xp-S¿-∂v I-Æq¿Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-® F-b¿-tlm-kv‰-kv hn-Zym¿-Yn-\nIƒ

Im-dp-IÄ hm-S-I-bv-s¡-Sp-¯v ]-W-b-s¸-Sp-¯p-¶ _-kv ss{U-hÀ A-d-kv-än bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv Xn-c-bp-¶p Xr-°c - n-∏q¿: Im-dp-Iƒ hm-SI - b - vs°-Sp-Øv ]-Wb - w-hb - v° - p-∂ ]cn-bm-cw kz-tZ-in k-\e - n(30)s\Xn-tc t]m-en-kv A-t\z-jW - w XpS-ßn. C-Xn-\I - w 9 Im-dp-Iƒ hm-SI-bvs - °-Sp-Øv ]-Wb - s - ∏-Sp-Ønbn-´p-≠.v Xr-°c - n-∏q¿ X-¶b - s - Ø bp-hm-hn¬-\n-∂v \m-ep-Im-dp-If - m-

I-Æq¿: hn.kn-sb Ip-‰-s∏-Sp Øn I-hn-X -Fgp-Xn-sb-∂m-tcm]n®v I-Æq¿ k¿-h-I-emim-e Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ {]knU‚ v sI ]n kp-[o-¿ N-{μs\ k-kv-s]≥-Uv sNbv-X \S]Sn ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-iys∏-´v Fw-tπm-bo-kv bq-\n-b≥ \S-Ønh-cp-∂ A-\n-›n-XIm-e D]hm-kw F-´mw-Zn\w ]n-∂n-´p. C∂se tI-c-f F≥.Pn.H. bq-\n-b≥ kwÿm-\ sk-{I-t´dn-b-‰w-Kw B¿ kp-\n¬Ip-am¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. N{μ-taml≥, B¿ A-\n¬ N-{μ≥, sI c-P\n, ]n tc-Wp D-]-hm-kw A\p-jvTn-®p. C tZ-h-Z-mk≥, sI hn kp-tajv kw-km-cn-®p.

kn.]n.Fw. Hm-^n-kn-\v ]-¨ s]-bnâ-Sn-¨ kw-`-hw: c-−p-t]À A-d-Ìn X-fn-∏d-ºv: A-cn-bn-en-se kn. ]n.Fw. Hm-^n-kn-\v ]-® s]-bn ‚-Sn-® tI-kn¬ c-≠p bq-Øv eoKv {]-h¿-ØI - ¿ A-dà - n¬. sIm√s∏-´ bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-I≥ jp-°q-dn-s‚ k-tlm-Z-c≥ ]p-Xnbm-dº-Øv j-^o-Jv (29), A-cnbn¬ Bbn-i a≥-kn-en¬ Dss\-kv (19) F-∂n-h-sc-bm-Wv F-kv.sF. A-\n¬Ip-am¿ A-dÃv sN-bv-X-Xv. kw-`h - t- ijw {]-tZi-Øv I\Ø t]m-en-kv Im-hte¿-s∏-SpØn-bn-cp-∂p. C∂se D-®-tbmsS I-Æq-cn¬\n-s∂-Øn-b tUm-

Kv kv-Izm-Uv ]cn-tim-[-\ \-SØn. A-cn-bn-en-se H-cp sI-´n-SØn-\p ]n-d-Inse Ip-‰n-°m-´n¬\n∂v s]-bn‚n-s‚ A-h-in-„ßfpw a‰pw I-s≠-Øn. ]n-∂o-Sv t]m-en-kv \mb sXm-´-Sp-Ø Ckvl - m-Jns‚ ho-´n-te-°m-Wp Ib-dn-bX - v. C-kvl - m-Jn-s\ t]m-enkv I-kv‰ - U - n-bn-se-Sp-Øp. ssh-‰v k-Ωn¬ ]-® ssÃ-\¿ H-gn-®m-Wp s]-bn‚ v D-≠m-°nbXv. c≠p Ip-∏n ssÃ-\dpw Is≠-Øn-. {_-jn-\p ]I-cw tdmf¿ D-]-tbm-Kn-®m-Wv s]-bn‚-Sn®-sX∂pw hy-‡a - mbn.

B{i-a-¯nse ]o-U-\w: kzm-an dn-amân I-Æq¿: H-º-Xp-h-b- p-Im-c-s\ {]-Ir-Xn-hn-cp-≤ ]o-U\ - Ø - n-\n-cbm-°n-b kw-`-h-Øn¬ B-{i-aØn-¬\ - n-∂p ]n-Sn-bn-em-b kzm-ansb dn-am‚ v sN-bX v- p. ]-øm-ºe - w l-tc Ir-jW v- l-tc cm-a B-{i-aØn-se kzm-an X-an-g\ v- m-Sv I-Se - q-cnse N-{μ-tam-l≥ F-∂ kz-tZ-in {`m¥≥ Ip-dp-°-s‚ N-{μ-ap-Jv tKm-Ip¬-Zm-kn(22)s\I-Sn-tb-‰v B-ip-]-{Xn-bn¬ bm-Wv Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ c-aybpw ssh-Zy-]c - n-tim-[\ - b - v° - p hn-t[]m¿-h-Xn-bpw b-\m-°n-b ti-jw I-Æq¿ Pp-Uo]p-c-bn-se jm-Pn-bpw \m-b-bp- jy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v - n dn-am‚ v sN-bX v- X - v. sS I-Sn-tb-‰v Pn-√m B-ip-]-{Xn- tIm-SX I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´mbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.-

Wv I-Æq¿ Su¨ t]m-en-kv Cbm-sf A-dk - v‰ - v sN-bvX - X - v. C-°gn-™ 23\p ssh-Io-´v \m-en-\m-bncp-∂p tI-kn-\m-k] v- Z- a - m-b kw-`hw. ]-cn-kc - h - m-kn-bm-b _m-es\ B-{i-aØ - n-se-Øn-®v t^mt´m-Iƒ Im-Wn-®v ]o-Un-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p-. C-°m-cyw Ip-´n ho-´pIm-sc A-dn-bn-®X - n-s\ Xp-S¿-∂mWv ]n-Xm-hv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \-¬-In-b-Xv. I-gn-™ {io-Ir-jvW-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ D-Ø¿-{]tZ-in-se hr-μm-h\ - n¬ t]m-b N{μ-ap-Jv \m-ep-Zn-h-kw ap-ºm-Wp I-Æq-cn-se-Øn-bX - v.-

s\-Sp-¼m-tÈcn kzÀ-W-¡-S-¯v: {]-Xn-IÄ¡v D-¶X t]m-en-kvþcm-{ãob t\-Xm-¡-fp-ambn _-Ôw  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

X-e-t»-cn: s\-Sp-ºm-t»-cn hn-am\-Øm-h-f-Øn-se kz¿-W-°-SØp-am-bn _-‘-s∏-´v I-Ãw-kns‚ I-Ã-Un-bn-ep-≈ am-ln CuÃv ]-≈q-cn-se sXm-t≠‚-hn-S ^-bm-kn-\v kw-ÿm-\-sØ an° cm-{„o-b t\-Xm-°-fp-am-bpw t]m-en-kn-se D-∂-X-cp-am-bpw A-Sp-Ø _-‘w. C-°m-cyw sXfn-bn-°p-∂ \n-c-h-[n sX-fn-hpIƒ hm¿-Øm-Nm-\-ep-Iƒ ]p-dØp-hn-´p. bp-h-tam¿-® t\-Xm-hv sI Sn P-b-Ir-jv-W≥ h-[-t°-

kn-se {]-Xn-Iƒ A-d-Ãn-em-b Zn-h-kw ap-g-∏n-e-ßm-Sv _o-®n¬ kw-ÿm-\-sØ D-∂-X t]m-enkv D-tZym-K-ÿ¿-°v ^-bm-kv kv-t\-l-hn-cp-∂v kw-L-Sn-∏n-®Xm-bn hn-h-c-ap-≠v. k¬-°m-cw cm-{Xn 11h-sc \o-≠p. I-Æq¿ Pn-√b - n-se H-cp ap≥-a{¥n-bp-sS _-‘p-hn-s‚ Im¿ tam„n-® kw-`h - Ø - n¬ C-bmƒ {]-Xnbm-bn-cp-∂p. C-cn-´n tI-{μo-Ic - n-®v hn-hn-[ hym-]m-cß - ƒ \-SØ - n-bncp-∂ H-cp ÿm-]\ - Ø - n-s\-Xn-tc hym-P-]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-\v 2005¬ X-et- »-cn Pp-Uo-jy¬ H-

∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v C-bmƒs°-Xn-tc tI-sk-Sp-°p-Ib - p-≠mbn. I-Æq-cn-se t]m-en-kv h-Ip-∏nse D-∂X - X-kX v- n-Ib - n¬ tPm-ensN-bvX - v \n-eh - n¬ tIm-gn-t°m-Sv Pn-√-bn¬ tk-h-\-a-\p-jvTn-°p∂ D-tZym-K-ÿ-\p-am-bpw ^-bmkn-\v A-Sp-Ø _-‘a - p-≠v. I-Æq¿ Pn-√ tI-{μo-I-cn-®p \-S-∂ tam-j-W-߃ Dƒ-s∏-sSbp-≈ tI-kp-Iƒ A-t\z-jn°m≥ t]m-en-kv D-tZym-K-ÿ¿°v ]-Xn-hm-bn hm-l-\-߃ \¬-Ip-∂-Xv C-bm-fm-Wv. C-Xp-hgn t]m-en-kv h-Ip-∏n¬ ^-bm-kv

an-I-® kzm-[o-\-ap-≠m-°n-bn-cp∂p. C-°m-cyw h-Ip-∏n¬ t\-ctØ N¿-®-bm-bn-cp-s∂-¶n-epw A-t\z-j-Ww F-ßp-sa-Øn-bncp-∂n-√. I-Ãw-kv D-tZym-K-ÿsc sX-‰n-≤-cn-∏n-®v hn-am-\-Ømh-f-Øn¬-\n-∂p {Ko≥ Nm-\-eneq-sS bm-sXm-cp ]-cn-tim-[-\bp-an-√m-sX C-d-ßn-h-∂v X-s‚ Im-cy-߃ \n¿-h-ln-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-Æq¿ Pn-√-bn-se Hcp ap≥-a-{¥n-bp-sS a-I-\p-am-bn C-bmƒ ÿm-]n-® B-fl-_‘w hym-]m-c-Øn-\p G-sd klm-b-I-am-bn-´p-≠v.

kw-ÿm-\ t]m-en-kn¬-\n∂p Un.-kn.-sF-bn-te-°v U-]yqt´-j\ - p t]m-b \n-ch - [ - n t]-cp-ambn ^-bm-kn-\v t\-ct- Ø- _-‘ap-≠m-bn-cp-∂p. X-e-t»-cn-bn-epw ]-cn-k-cØp-am-bn ÿ-ew, hn-√-Iƒ, ^vfm-‰p-Iƒ F-∂n-h \n¿-an-°m≥ {]m-tZ-in-I X-e-Øn¬ {]m-apJy-ap-≈ ]m¿-´n t\-Xm-°-sfbpw ^-bm-kv kzm-[o-\n-®-Xm-bn t]m-en-kn-\p hn-h-cw e-`n-®n-cp∂p. F-∂m¬ C-Xp-kw-_-‘n-®v C-Xp-h-sc bm-sXm-cp A-t\z-jW-hpw \-S-∂n-´n-√.


{]mtZ-inIw

26 k]v-Xw_¿ 2013 hymgw

]cn-]mSn  a-t©-iz-cw:a-fv-l¿ k-emØv a-Pv-en-kv 7.00  hn-Zym-\-K¿: F-kv ssh Fkv-Hm-^n-kv Xz-e-_ ao-‰v 3.00

Adnbn-¸pIÄ

{Um-^v-äv-kv-am³ H-gn-hv

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m \n¿-ΩnXn tI-{μ-Øn¬ H-cp {Um-^v-‰vkv-am≥ (kn-hn¬)-H-gn-hn-te-°v A-t]-£ £-Wn-®p. Aw-Ko-IrX ÿm-]-\-Øn¬ \n-∂pw knhn¬ F-©n-\o-b-dn-Mn¬ Un-{Kn A-s√-¶n¬ Un-tπm-a-bm-Wv tbm-Ky-X. Hm-t´m-Im-Un¬ {]mhn-Wyw D-≠m-bn-cn-°-Ww. At]-£ H-Iv-tSm-_¿ aq-∂n-\-Iw B-\-μm-{i-a-Øn-ep-f-f Pn-√m \n¿-Ωn-Xn-tI-{μw F-Iv-kn-Iyq´o-hv sk-{I-´-dn-°v k-a¿-∏n-°Ww. t^m¨ 04672˛202572.

`q-an te-ew

Im-k¿-tIm-Uv: tlm-kv-Zp¿-§v Xm-eq-°n¬ ]-\-Ø-Sn hn-t√Pn¬ do.-k.-\-º¿ 308/7¬-s∏-´ 0.28 3/4G-°¿ ÿ-ew(-t\¿ ]Ip-Xn A-h-Im-iw) H-Iv-tSm-_¿ 10 \v cm-hn-se 11 \v ]-\-Ø-Sn hnt√-Pv Hm-^o-kn¬ te-ew sN-øp∂-Xm-sW-∂v tlm-kv-Zp¿-§v Xl-kn¬-Zm¿ A-dn-bn-®p. te-e kw-_-‘-am-b Iq-Sp-X¬ hn-h-c߃-°v tlm-kv-Zp¿-§v Xm-eq-°v Hm-^o-kp-am-bn _-‘-s∏-S-Ww.

tem-I -Sq-dn-kw Zn-\m-tLm-jw \m-sf F-tf-cn-¯-«n Imk¿-tImUv:Pn-√m Sq-dn-kw s{]m-tam-j≥ -Iu¨-kn-en-s‚ tem-I Sq-dn-kw Zn-\m-tLm-jw \m-sf F-tf-cn-Ø-´v cmw-\-K-dn¬ \-S-°pw. sh-Ãv F-tf-cn ]-©m-b-Øv, \¿-°n-e-°m-Sv ]n F-®v kn, Ftf-cn-Ø-´v tIm-f-\n hn-I-k-\ k-an-Xn, {_-tZ-gv-kv ¢-_v F-∂nh-bp-sS k-l-I-c-W-tØm-sSbm-Wv-]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-°p∂-Xv. Sq-dn-kw Zn-\m-tLm-j-tØmS-\p-_-‘n-®v B-Zn-hm-kn-ta-f, `-£y-ta-f, B-Zn-hm-kn D¬-∏∂ hn-]-W-\ ta-f, F-Iv-kn-_nj≥, ]m-c-º-cy Hu-j-[ {]-Z¿i-\w, P-e kw-c-£-W sk-an\m¿, I-em-kmw-kv-°m-cn-I ]-cn]m-Sn-Iƒ F-∂n-h H-cp-°n-bn-´p≠v.]-c-∏ tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v ao-\m-£n _m-e-Irjv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw.sh-Ãv F-tf-cn ]-©m-b-Øv {]-kn-U-≠v sI sP h¿-°n- A[y-£-X-h-ln-°pw

Xebv°-Sn-tb-‰ ap-lΩ-Zv Ip-™nbpw `m-cybpw a-°fpw {]-kv¢-∫n¬ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ Im-k¿-tIm-Uv:Du-a-bpw _-[n- °ƒ-hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Øpw A-©pw h-b- p-≈ a-°c-\p-am-b bp-hm-hn-s\ cm-{„n-b B-tcm-]n-®p. t_-hn-© I-√pw- sfm-sSm-∏w ]-≈n-bn-te-°v t]mhn-tcm-[w h-®v kn. ]n-.Fw. {]- Iq-´w kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv Ip-™n- Ip-tºmƒ X-S-™v \n¿-Øn X-eh¿-Ø-I¿ X-e-°-Sn-®v sIm-e-∏- sb-bm-Wv I-gn-™ sh-≈n-bm-gv- °-Sn-°p-I-bpw C-f-b Ip-´n-sb Sp-Øm≥ {i-an-®-Xm-bn _-‘p- N Pp-am-\-a-kv-Im-c-Øn-\m-bn ]- F-Sp-sØ-dn-b-I-bpw sN-bv-X-Xm-

Xr-°-cn-∏q¿: Im¿-jn-I ta-Je-bn¬ G-sd {]-Xo-£-tbm-sS Im-Øn-cn-°p-∂ \o-c(tI-cm-arXw) D¬-∏mm-Zn-∏n-s®-Sp-°p-∂Xn-\v sS-Iv-\n-jy-∑m¿-°p-≈ ]cn-io-e-\w ]n-en-t°m-Sv Im¿-jnI K-th-j-W tI-{μ-Øn¬ Xp-Sßn. tX-ß-bn¬ \n-∂v aq-ey-h¿[n-X D-¬-∏-∂-߃ D-≠m-°n tI-c Im¿-jn-I ta-J-e-sb kº-∂-am-°p-I-sb-∂ e-£ytØm-sS-bm-Wv ]-cn-io-e-\-Øn\v Xp-S-°-an-´-Xv. B-Zy-L-´Øn¬ Pn-√-bn-se \o-te-iz-cw I-cp-hm-t®-cn, Xn-cp-h-\-¥-]p-cw Pn-√-bn-se sh-≈m-bn-\n, Xriq¿ Pn-√-bn-se sh-≈m-\n-°-c F-∂o aq-∂p tI-{μ-ß-fn-em-bn sX-c-s™-Sp-Ø c-≠v h-\n-X-I-

f-S-°w 30 t]¿-°m-Wv c-≠m-gv-N \o-fp-∂ ]-cn-io-e-\w \¬-Ip-∂Xvv. ]-cn-io-e-\w e-`n-°p-∂ Ch¿ a-‰p-≈-h¿-°v ]-cn-io-e-\w \¬-Ipw. I-cp-hm-t®-cn-bn¬ t\c-sØ ÿm-]n-® km-t¶-Xn-I D]-I-c-W-ß-fp-sS k-lm-b-an-√msX-bm-Wv \n-e-hn¬ \o-c D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xv. aq-∂p tI-{μ-ß-fn-epw b-{¥ km-a-{Kn-I-fpw ÿm-]n-°p-∂-Xn\m-bn 5.40 tIm-Sn cq-] k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. kw-ÿm-\Øn-s‚ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ \oc D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn-\v B-hiy-am-b b-{¥ km-a-Kn-Iƒ hmßp-∂-Xn-\v k¿-°m¿ _-P-‰n¬ t\-c-sØ X-s∂ 150 tIm-Sn cq-] h-I-bn-cp-Øn-bn-cp-∂p. sXßn¬ \n-∂v B-Zyw Du-dn h-cp-

∂ \o-c ]p-fn-°¬ {]-{In-bt°m, cm-k {]-h¿-Ø-\-Ønt\m C-S-h-cp-Øm-sX t\-cn-´v hn]-Wn-bn-se-Øn-°m-\p-≈ kmt¶-Xo-I hn-Zy hn-I-kn-∏n-®p Ign-™p. c-≠p am-k-Øn-\-Iw b-{¥ßƒ ÿm-]n-®v hy-h-km-bn-ImSn-ÿm-\-Øn¬ \o-c hn-]-Wnbn-se-Øn-°m≥ I-gn-bp-sa-∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-e A-[n-Ir-X¿. \o-c D¬-∏m-Z-\w hym-]-I-ambm¬ kw-ÿm-\-sØ 10 e-£w sl-Iv-S¿ sX-ßv Ir-jn `q-an D-]tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ I-gn-bp-sa∂m-Wv {]-Xo-£ ]n-en-t°m-Sv tI-{μ-Øn¬ hn-I-kn-∏n-s®-SpØ \o-c-bn¬ {]-Xo-£-b¿-∏n®n-cn-°p-I-bm-Wv tI-c I¿-j-

hym-P Un-.Un. \Â-In kzÀ-Ww hm-§nb tI-kn-se {]-Xn-¡v 12 hÀ-jw X-S-hpw ]n-g-bpw hn-Zy-m-\-K¿: Pz-√-dn-bn¬ hym-P Un Un \¬-In kz¿-Wm-`-c-W߃ hm-ßn h-©n-® tI-kn-se {]-Xn-sb hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ {]-Im-cw 12 h¿-jw X-S-hn-\pw 30000 cq-] ]n-g-b-S-°m-\pw kn.sP-.Fw. tIm-S-Xn in-£n-®p. I¿-Wm-S-I _-Pv-s] I-d-km-dnse sI C-{_m-ln-an-s\ (52) bmWv in-£n-®-Xv. ]n-g A-S-®n-s√-¶n¬ aq-∂v h¿-jw Iq-Sn X-S-hv A-\p-`-hn-°Ww \o-te-iz-cw t]-tcm-en-se ]n hn X-ºm-s‚ D-S-a-ÿ-bn-ep≈ D-∏-f-bn-se Pz-√-dn-bn¬ \n∂v 75 ]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W߃ hm-ßn C-Xn-s‚ hn-e-bmb 2,80,770 cq-]-bv-°v ]-I-cw hymP Un Un \¬-In h-©n-®p-sh∂ tI-kn-em-Wv in-£. Hm-tcm

h-Ip-∏n-epw \m-ep h¿-jw ho-Xw X-S-hpw 10000 cq-] ]n-g-b-S-°m\p-am-Wv in-£n-®-Xv. in-£ H∂n-®-\p-`-hn-®m¬ a-Xn.2000 Pqsse 29\m-Wv tI-kn-\m-kv-]-Zam-b kw-`-hw tI-kn-se a-s‰mcp-{]-Xn aw-K-em-]p-cw Kp-cp-]p-cbn-se P-∫m-dn-s\(28) Ip-‰-°mc-\-s√-∂v I-≠v tIm-S-Xn hn-´-b®p.

Øm-b F≥-a-I-sP-bp-sS {]-h¿Ø-\w-Xm-fw sX-‰p-∂p. {]-[m-\ X-kv-Xn-I-I-fm-b sk-{I-´-dn, Akn.sk-{I-´-dn, sl-Uv ¢¿-°v, A-°u-≠‚ v X-kv-Xn-I-Iƒ Hgn-™p-In-S-°p-I-bm-Wv. aq-∂p ko-\n-b¿ ¢¿-°p-am-cpsS X-kv-Xn-I-bn¬ H-cmƒ t]mep-an-√. aq-∂p ho-Xw Pq-\n-b¿ ¢¿-°p-am-cpw ]m¿-´v-ssSw ¢¿°p-am-cpw H-cp ]yq-Wp-am-Wv Ct∏m-gp-≈-Xv. ]-©m-b-Øn-se {]-[m-\ X-kv-Xn-I-I-fn-sem-∂nepw B-fn-√m-Ø-Xn-s\-Øp-S¿∂p P-\-Io-bm-kq-{X-Ww ]-≤Xn {]-h¿-Ø-\w ]q¿-W-am-bpw \n-e-®p. P-\-߃-°v B-h-iy-aps]¿-f: Po-h-\-°m-cn-√m-Ø-Xn- ≈ H-cp k¿-´n-^n-°-‰pw ]-©ms\-Øp-S¿-∂v F≥-tUm-kƒ- b-Øv Hm-^o-kn¬ \n-∂p e-`n^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X ]-©m-b- °p-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn-bp-≠v .

F³-a-I-sP ]-©m-b-¯n-sâ {]-hÀ-¯-\w Xm-fwsX-äp-¶p

A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv: s]¨-Ip-´n-sb Izm¿-t´-gv-kv ap-dn-bn¬ ]o-Un-∏n°m≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xn A-d-Ãn¬. ko-Xmw-tKm-fn ap-Jmcn-°-≠-sØ lm-cn-kn-s\-bmWv(22) A-d-Ãn-em-b-Xv.

I¿. Im¿-jn-I k¿-h-I-em-im-e \n¿-hm-l-I k-an-Xn-bw-Kw AUz: tkm-Wn k-_m-Ãy≥ ]-cnio-e-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. k¿-h-I-em-im-e ssh-kvNm≥-kn-e¿ tUm: ]n cm-tP{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Im¿jn-I k¿-h-I-em-im-e U-b-cŒ¿ (dn-k¿-®v) hn sI cm-Pp k¿h-I-em-im-e \n¿-hm-l-I k-anXn-bw-K-ß-fm-b F k-emw, t__n _-e-¶-c-Øv, tUm: tPm-kv tPm-k-^v, ]-S-∂-°m-Sv Im¿-jnI tIm-f-Pv A-kn: Uo≥ tUm: Fw tKm-hn-μ≥, tUm: ]n P-bcm-Pv, ]n-en-t°m-Sv Im¿-jn-I Kth-j-W tI-{μw A-kn: U-b-cŒ¿ tUm: P-b-{]-Im-iv \m-b-°v, tUm: A-–p¬ I-cow kw-km-cn®p.

Npcp¡¯n tZ-io-bm-h-tem-I-\ kw-L-¯n \u-jm-Zv _m-J-hn-bp-sS A-Jn ]-s¦-Sp-¡pw a-X-{]-`m-j-Ww 29\v Im-k¿-tIm-Uv: tI-{μ-k¿-°mcn-s‚ tZ-io-b {S-Ãv `n-∂-ti-jnbp-f-f-h¿-°p-f-f k-lm-b-h-eb {Kq-∏n-s‚ {]-h¿-Ø-\-߃ A-h-tem-I-\w sN-øp-∂-Xn-\mbn H-Iv-tSm-_¿ \m-ev, A-©v Xob-Xn-I-fn¬ \yq-U¬-ln-bn¬ \S-°p-∂ ]-cn-]m-Sn-bn¬ Im-k¿tIm-Uv K-h.-l-b¿ sk-°-≠-dn kv-°q-fn-se π-kv-h¨ hn-Zym¿Yn sI hn A-Jn¬ kw-_-‘n°pw. tI-c-f-Øn¬ \n-∂v `n-∂ti-jn-bp-f-f ]-Øp-t]-cm-Wv ]s¶-Sp-°p-∂-Xv.kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ Pn-√-I-fn¬ \n-∂v sX-cs™-Sp-°-s∏-´ 18 h-b-kn-\v apI-fn-ep-f-f `n-∂-ti-jn-bp-f-f-hcm-Wv kw-L-Øn-epƒ-s∏-Sp-∂Xv. `n-∂-ti-jn-bp-f-f-h-cp-sS t£-a-Øn-\m-bn {]-h¿-Øn-°p∂ \m-j-W¬ s^-U-td-j≥ Hm-^v ]m-c‚ v-kv Hm¿-K-ss\-tkj≥ t^m¿ sa‚-en N-e-©v-Uv (]-cn-hm¿ tI-c-f) F-∂ k-∂≤ kw-L-S-\-bm-Wv tI-c-fØn¬ Cu {]-h¿-Ø-\-ß-sf G-tIm-]n-∏n-°p-∂-Xv.

ap-fn-bmÀ tI-c-tfmÂ-k-hw: 3 ap-X 13 h-sc t_m-hn-°m-\w: ap-fn-bm¿ ]©m-b-Øv tI-c-tfm-’-hw H-IvtSm-_¿ 3 ap-X¬ 13 h-sc s]mΔ¬, C-cn-b-Æn, Im-\-Øq¿ {]tZ-i-ß-fn-em-bn kw-L-Sn-∏n°pw. 3\v s]m-Δ-en¬ Im-d-Up° tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v _n Fw {]-Zo-]v D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. 3, 4, 5 Xn-b-Xn-I-fn¬ t_m-hn-°m-\w, s]m-Δ¬ F∂n-hn-S-ß-fn¬ {In-°-‰v, ^p-Svt_mƒ, thm-fn-t_mƒ, I-_Un, j-´n¬ F-∂o a-’-c-߃ \-S-Øpw. 12\v tÃ-Pn-X-c a-’-c߃ t_m-hn-°m-\w F bp ]n kv-Iq-fn-epw 6\v A-Xv-e-‰n-Iv a’-c-߃ C-cn-b-Æn-bn-epw ssh-Ip-t∂-cw I-º-h-en-bpw \S-Øpw. I-em-a-¬k-c-߃ 13\v Im-\-Øq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-°pw.

Im-k¿-tIm-Uv:_-¥n-tbm-Sv ]-®º - f - A¬-^e - m-lv ^u-t≠-js‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \n¿-[\ - bp-hX - n-If - p-sS hn-hm-l k-lm-b\ - n[n [-\t- i-Jc - W - m¿-∞w 29 \v ssh-In-´v 7.30\v ]-®º - f - ]m-W°m-Sv in-lm-_v X-߃ \-Kd - n¬ F Fw \u-jm-Zv _m-Jh - n Nn-dbn≥-Io-gv a-X{- ]-`m-jW - w \-SØ - p-a∂ - vk - w-Lm-SI - ¿- hm¿-Øm ktΩ-f\ - Ø - n¬ A - d - n-bn-®p. k-øn-Zv ^-k¬-tIm-bΩ - X - ß - ƒ D-ZvLm-S\ - w sN-øp-w. I¿-Wm-SI - B-tcm-Ky-a{- ¥n bp Sn Jm-Z¿ ap-JymXn-Yn-bm-bn-cn-°pw sN¿-°f - w A-–p-≈ Fw F¬-F am-cm-b F≥-F s\-√n-°p-∂v ]n _n A-–p¿ d-km-Jv,Pn-√m-eo-Kv sk-{I-´dn Fw kn J-ad - p-±n≥, tKmƒ-U≥ A-–p¬ Jm-Z¿ kw-_‘ - n°pw. sN-b¿-am≥ F-kv bq-k^ - v, A-jd - ^ - v I¿-f,bp-A– - p¬ lao-Zv, ap-lΩ - Z- v tdm-UI - c - , sI- hn bq-k^ - v ]n F - w a-Po-Zv _n-F A–p¬-Im-knw, kn-±n-Jv aw-K¬-]m-Sn kw-_‘ - n-®p.

km-aq-ln-I sF-Iy-ZmÀ-Vy ]-£m-N-c-Ww kw-L-Sn-¸n-¡pw

Im-k¿-tIm-Uv: `q-an-bpw ho-Spw km-aq-ln-I ap-t∂-‰-Øn-s‚ A-Sn-Ø-d F-∂- {]-ta-b-Øn¬-]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ h-Ip-∏v kw-ÿm-\ hym-]-I-am-bn H-Iv-tSm-_¿ c-≠v ap-X¬ 16 h-sc kmaq-ln-I sF-Iy-Zm¿-Vy ]-£-am-bn B-N-cn-°p-∂p. C-Xn-s‚ `mK-am-bn Pn-√m-X-e-Øn¬-hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-°pw.Pn√m-X-e ]-cn-]m-Sn-°v A-¥n-a cq-]w \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn \m-sf ssh-Io-´v 3 \vv I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ B-tem-N\m-tbm-Kw tN-cpw.]-´n-I-Pm-Xn D-]-tZ-i-I k-an-Xn-Aw-K-߃, D-tZym-K-ÿ¿, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, {]-tam-´¿-am¿, km-aq-ln-I {]-h¿-Ø-I¿ kw-_-‘n-°-W-sa-∂v Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hn-Ik-\ Hm-^o-k¿ A-dn-bn-®p.

{]m-tZ-in-I ]-{X-{]-hÀ-¯-IÀ-¡v inÂ-¸im-e kw-L-Sn-¸n-¡p-¶p

aÀ-±-\-ta-äp

Im-k¿-tIm-Sv: Im-k¿-tIm-Sv {]-kv ¢-_n-s‚-bpw \m-¶n A-–p√ am-ÿ kv-am-c-I {S-Ãn-t‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ H-tŒm-_¿ A©n-\v {]-kv ¢-_v lm-fn¬ {]m-tZ-in-I ]-{X-{]-h¿-Ø-I¿-°mbn in¬-]-im-e kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. cm-hn-se 10 a-Wn-°v Pn-√m I-e-Œ¿ ]n.F-kv. ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. am-[y{]-h¿-Ø-I≥ sI. _m-e-Ir-jv-W≥, Im¿-´q-Wn-Ãv ]n.hn. Irjv-W≥, d-“m≥ Xm-b-e-ßm-Sn F-∂n-h¿ ¢m-sk-Sp-°pw. in¬]-im-e-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ A-{K-ln-°p-∂-h¿ H-tŒm-_¿ c-≠n\v ap-ºv sk-{I-´-dn {]-kv ¢-_v Im-k¿-tIm-Sv F-∂ hn-em-kØn-tem 04994 230147, 9446652961 F-∂ \-º-dn-tem _-‘-s∏-´v t]-cv c-Pn-ÿ sN-ø-Ww.

cm-P-]p-cw :F-k.v F-^v .sF. {]h¿-Ø-I-cp-sS a¿-±-\-Øn¬ sI F-kv bp {]-h¿-Ø-I-\v ]-cn°v.cm-P-]p-cw ]-b-kv sS≥-Xv tIm-f-Pn-se _n _n F c-≠mw h¿-j hn-Zym¿-Yn [-\o-^v tXm-akn(19)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv.]-\Ø-Sn kn F-®v kn-bn¬ {]-th-in∏n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv: hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v In-km≥-tk-\bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-S-bv-° I¿-j-I¿ I-e-Œ-td-‰n-te-°p am¿-®v \-S-Øn. tI-c-f ˛-I¿-Wm-S-I tIm-°-\-´v No-^v I¨-ho\¿ c-hn In-c¨ ]p-\m-N D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sh-¶-´ c-a-W-`-´v A-[y-£-X-h-ln-®p. I-√-K N-{μ-ti-J-c-dm-hp, {]-Im-iv A-Ω-Æ, k-Xo-jv-N-{μ, tKm-hn-μ `-´v, sI.F-kv.A-–p-√, A-Uz.k-Zm-\μ ssd, t_-_n ]-≈-Øv . am-\p-h¬ Im-∏≥ kw-km-cn-®p.

ssh-Ip-t∂-cw k-am-]-\ k-tΩf-\w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw F¬ F \n¿-Δ-ln-°pw. a-’-cß-fn¬ ]-s¶-Sp-°m-\m-{K-ln°p-∂-h¿ sk-]v-Xw-_¿ 30\v apºv ]-©m-b-Øn¬ t]-cv c-Pnÿ sN-tø-≠-Xm-Wv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 9446680206 F-∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-Sp-I.

A-S-bv-¡ IÀ-j-IÀ amÀ-¨v \-S-¯n

]q-S-¦-Ãv-þ-_-fm tdm-Uv s]m-Xp-a-cm-a¯v h-Ip-¸v G-sä-Sp-¡-W-sa-¶ B-h-iyw i-à-am-hp-¶p

Imk¿-tImUv:ap-∂m-Sv ]o-∏nƒkv tIm-f-Pv F≥ F-kv F-kv bp\n-‰v F-∑-I-sP ]-©m-b-Ønse s]-c-f _-Uv-kv kv-Iq-fn¬ F-t‚m-kƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[nX-cm-b Ip-´n-I-sfm-sSm-∏w F≥ F-kv F-kv Zn-\m-N-c-Ww \-SØn. F≥-a-I-sP ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U-≠v F F Bbn-j D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]pjv-]m-I-c≥ s_-≠n-®m¬ A[y-£-X h-ln-®p.F≥-a-I-sP F-Iv-kv k¿-ho-kv eo-Kv Pn-√m- I-Ωn-‰n-bp-sS B-ÿm-\ aμn-cØn-s‚ \n¿-am-W-Øn-\p-≈ ]-©m-b-Øv B-tcm-Ky -hn-Zym- ^-≠v Im-™-ßm-Sv im-Jm {]-kn-U‚ v A-–p¿ d-lnw lm-Pn \m-c-m-b-W≥ \m-b¿-°v \¬-In `ym-k-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n \n¿-h-ln-°p-∂p sN-b¿-am≥ _n F-kv Kw-`oc,hm¿-Uv- ]-©m-b-Øw-K-ß-fmb kp-io-e-tZ-hn ,]p-jv-]-eX,cm-tP-iz-cn Xp-S-ßn-b-h¿ kwkm-cn-®p

a-t©-iz-cw: F-kv.sI.Fkv.F-kv.F-^v Pn-√m-I-Ωn-‰n-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se A-©p-tI-{μ-ß-fn¬ hn-i-Zn-I-cW-k-tΩ-f-\w \-S-Øpw \m-sf ssh-In-´v \m-en-\v Ip-©-Øq¿am-kv-tIm-lm-fn¬ \-S-°p-∂ hni-Zn-I-c-W k-tΩ-f-\w A-_vZp¬ _m-cn _m-J-hn D¬-Lm-S\w sN-øpw.ap-l-Ω-Zv ss^-kn I-P- A-[y-£ h-ln-°pw ap-Po_v ss^-kn ]q-tem-Sv hym-P tIi-hpw B-\p-Im-eo-I-hpw F-∂ hn-j-b-Øn-¬-{]-`m-j-Ww \-SØpw.

bn `m-cy-bpw _-‘-°p-fpw ]-d™p. t_-hn-©-bn-se a-W¬am-^n-bp-am-bn _-‘-∏-´v {]-h¿Øn-°p-∂-kn-.]n.-Fw. A-\p-`mhn-I-fm-Wv B-{I-a-Øn¬ ]n-∂nse-∂pw C-h¿ ]-d-™p.Cu kw`-h-Øn¬ hn-Zym-\-K¿-t]m-en-kv tI-sk-Sp-°m≥-X-øm-dm-bn-´n-√ C-Xp kw-_-‘n-®v a-\p-jym-hIm-i I-Ωo-j≥, ssN¬-Uv sse≥, Pn-√m-t]m-en-kv No-^v F-∂n-h¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-bn´p-≠v.eo-Kv {]¿-Ø-I-\m-b _[n-c bp-hm-hn-s\ a¿-±n-® kw-`-hØn¬ \n-jv-]-£-am-b A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw B-hiy-s∏-´p. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ssh B-bn-j, ap-l-Ω-Zv Ip-™n a-°-fm-b k¿-hm≥, k\q≥,X≥-kn-l,eo-Kv t_-hn-© im-J `m-c-hm-ln-I-fm-b F A_q-_-°¿, _n lw-k, A-l-ΩZv Ip-™n, F-sI P-eo¬ iw-kp- hn-hn-[ B-h-iy-߃ D-∂bn-®v In-km≥-tk-\-bp-sS -t\-Xr-Xz-Øn¬ A-S-° I¿-j-I¿ ±o≥ kw-_-‘n-®p \-S-Øn-b I-e-Iv-S-td-‰v am¿®v

\o-c sS-Iv-\o-jy³-amÀ-¡v ]-cn-io-e-\w Xp-S-§n

F-³.F-kv.F-kv. thmf-ân-bÀ-amÀ _-Uv-kv kvv-Iq-fnÂ

tI-i-hn-i-ZoI-c-W k-t½-f-\w A-©v tI-{µ-§-fnÂ

3

_-[n-c-\m-b eo-Kv- {]-hÀ-¯-I-s\ kn-.]n.F½pImÀ B-{I-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn

]n.F-kv.kn. ]-co-£ \m-sf Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ hnhn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ tIm¨-^nU≥-jy¬ A-kn-Â v t{K-Uv 2 X-kv-Xn-bn-te-°v t\-cn-´pw Xkv-Xn-I am-‰w h-gn-bpw sX-cs™-Sp-°p-∂-Xn-\p s]m-Xp ]co-£ \m-sf cm-hn-se 8 ap-X¬ 9.15 h-sc Im-k¿-tIm-Uv K-h: l-b¿ sk-°-≠-dn kv-°qƒ t^m¿ tKƒ-kn¬ \-S-Øpw. AUv-an-j≥ Sn-°-‰v kz-¥w s{]mss^¬ D-]-tbm-Kn-®v I-Ωo-js‚ www.keralapsc.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ \n-∂pwUu¨-tem-Uv sN-bv-Xv F-Spt°-≠-Xm-Wv.A-Uv-an-j≥ Sn°-‰n-epw sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n-°-‰n-epw ]n F-kv knbp-sS ap-{Z-bpw _m¿-tIm-Uv \º-cpw Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv F-Sp-Ø sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n-°-‰n-ep-ap-f-f t^mt´m-bn¬ t]-cpw t^m-t´m F-SpØ Xo-b-Xn-bpw hy-‡-am-bn ]Xn-™n-cn-°-Ww

kannur/ksd

cm-P-]p-cw :]q-S-¶-√v-˛-_-fm¬ tdm-Uv s]m-Xp-a-cm-a-Ø h-Ip-∏v G-s‰-Sp-°-W-sa-∂ B-h-iyw i-‡-am-Ip-∂p. tdm-Uv hn-I-k\-Øn-\v Fw. F¬. F. ^-≠v Xs∂ B-{i-bw.I-f-fm¿-˛ _-fm¬ ]-©m-b-Øp-I-sf X-Ωn¬ _‘n-∏n-°p-∂ {]-[m-\ ]m-X-bmb ]q-S-¶-√v-˛ _-fm¬ tdm-Uv s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v G-s‰Sp-Øv hn-I-k-\-{]-h¿-Ø-\߃ \-S-Øm-Ø-Xn-\m¬ C N{μ-ti-J-c≥ Fw F¬ F-bp-sS {]m-tZ-in-I B-kv-Xn hn-I-k-\

^-≠n¬ \n-∂pw 2 tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®p.hn-I-k-\ {]-h¿Ø-\-߃-°m-bp-f-f F-Ãn-ta-‰v X-øm-dm-°n ]-©m-b-Øv tdm-Un-s‚ \ne-hm-cw t]m-ep-an-√m-Ø ]q-S-¶√v ˛-_-fm¬ tdm-Uv hn-I-kn-∏n°m≥ {]-kv-Xp-X tdm-Uv s]m-Xpa-cm-a-Øv h-Ip-∏v G-s‰-Sp-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v I-gn-™ Unkw-_-dn¬ ]m-e-®p-cw X-´n¬ B-£≥ I-Ω-‰n kw-L-Sn-∏n-® tbm-K-Øn¬ C N-{μ-ti-J-c≥ Fw F¬ F-bv-°v \n-th-Z-\w

bp-hm-hn-s\ X-«n-s¡m-−p-t]m-bn i-coA-¯v ]-cn-c-£ D-d¸ph-cp-¯m³ \n-b-a-t]m-cm-«w \-S-¯pw l {]m-b-a-S-°w ap-…nw-I-fp- °-gv-kv ao-‰v A-`n-{]m-b-s∏-´p,sa-t{Sm ap-l-Ω-Zv aÀ-±n-¨ tI-kn-se {]-Xn A-d-Ìn hn-sSZA-ym-h\-I-Km-¿:i-ßhn-hƒm-kwc-£n-°p-∂-Xn-\v i-cn-A- lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Im-k¿-tIm-Uv : bp-hm-hn-s\ Im-dn¬ X-´n-s°m-≠p-t]m-bn a¿-Zn-®v tdm-U-cn-In¬ X-≈n-b kw-`-h-Øn¬ H-cm-sf t]m-eo-kv H-∂-c-h¿-j-Øn-\p-ti-jw A-dÃp sN-bv-Xp. \m-b≥-am¿-aq-e kz-tZ-in-bpw _mw-•q-cn¬ Xm-ak-°m-c-\p-am-b dn-jm-Zn (34) s\-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. sN-´pw-Ip-gn ln-Zm-b-Øv \-Kdn-se A-–p¬ Jm-Z-dn-s‚ a-I≥ A-–p¬ e-Øo-^n (34) s\ 2011 Un-kw-_¿ 20 \v \p-≈n-∏m-Sn-bnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn ]-cnk-c-Øp-h-®v X-´n-s°m-≠p-t]mbn a¿-Zn-® kw-`-h-Øn-em-Wv Ad-Ãv. A-©w-K-kw-Lw Im-dn¬ _-e-am-bn ]n-Sn-®p-I-b-‰n a¿-Zn-®ti-jw cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sS hn-Zym-\-K¿ s]-t{Smƒ ]-ºn-\-SpØv D-t]-£n-°p-I-bm-bn-cp∂p.B-{I-a-Øn¬ A-–p¬ eØo-^n-\v Im-en-\v Kp-cp-X-c-ambn ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. {]-Xn-Ifn¬ H-cm-fp-sS t^m-t´m B-ip-

]-{Xn-bn-se kn-kn Iym-a-d-bn¬ Øn-s‚ ]-cn-c-£-D-d-∏v h-cp-Øm≥ G-Xv A-‰w h- Fw-F Jm-knw ap-k-en-bm¿ A-[y-£-X h-lnsX-fn-™n-cp-∂p. C-Xm-Wv {]-Xn- sc-bp-≈ \n-b-a t]m-cm-´-Øn-\v X-ø-dm-sW-∂v F- ®p.Jm-kn Xm-J A-l-Ω-Zv au-e-hn ap-Jy {]-`m-jsb Xn-cn-®-dn-bm≥ k-lm-bn-®- kv ssh F-kv Pn-√m-I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® kv-]o- Ww \-S-Øn. Xv. a-‰v \m-ep-t]¿-°p-th-≠n t]m-eo-kv Xn-c-®n¬ hym-]-I-am°n-bn-´p-≠v.

Km-Ôn-P-b-´n Zn-\-¯n ip-No-I-c-Ww \-S-¯pw Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f t]m-enkv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m-IΩn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Km‘n-P-b-¥n Zn-\-Øn¬ \o-te-izcw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bpw ]cn-k-c-hpw ip-No-I-cn-°pw k-_vI-e-I-S¿ sI Po-h≥ _m-_p D-ZvLm-S-\w sN-øpw. Pn-√m-{]-kn-U‚ v sI k-t¥mjv sk-{I-´-dn sI hn cm-Pn-h≥ kw-km-cn-°pw.

\¬-In-bn-cp-∂p.Fw F¬ F \nth-Z-\w h-Ip-∏v a-{¥n Dƒ-s∏-sS hn-hn-[ tI-{μ ß-fn¬ k-a¿-∏ns®-¶n-epw tdm-Uv G-s‰-Sp-°p-∂Xv kw-_-‘n-®v \-S-]-Sn-Iƒ Fßp-sa-Øn-bn-√.Cu km-l-N-cyØn-em-Wv Fw F¬ F ^≠n¬-\n-∂v c-≠p tIm-Sn cq-] A-\p-h-Zn-®-Xv. X-I¿-∂p In-S-°p-∂-Xpw,IpØ-s\-bp-f-f I-b-‰-hpw,ho-XnIp-d-hpw sIm-≠v bm-{X Zp-cn-Xam-b Cu tdm-Un¬ hm-l-\Øn¬ bm-{X sN-øp-∂-Xv `o-Xn-

tbm-sS-bm-Wv.h¿-j-ß-fp-sS ]g-°-ap-f-f tdm-Un-s\ {Xn-X-e ]©m-b-Øp-I-fpw k¿-°m-cp-Ifpw C-tX h-sc A-h-K-Wn °p-Ibm-bn-cp-∂p. sh-f-f-cn-°p-≠v Xm-eq-°v Bÿm-\-am-Ip-I-bpw ]-c-∏ tªm°v ]-©m-b-Øv B-ÿm-\-amIp-I-bpw Xm-eq-°v B-ip-]-{Xnbm-bn D-b-tc-≠ kn F-®v kn ]q-S-¶-√n¬ {]-h¿-Øn-°p-I-bpw sN-øp-tºmƒ Cu tdm-Un-s‚ {]m-[m-\yw h¿-≤n-°p-∂-Xm-bn \m-´p-Im¿ ]-d-™p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-26  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-09-26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you