Page 1

3 {]mtZ-inIw Ir-jn A-\o-jn-\v Ip-«n-¡-fn-b-Ã; Po-hn-Xw Iq-Sn-bm-Wv hym-P-tc-J N-a-¨v hn-[-h-bp-sS `q-an a-dn-¨phn-äp

5 BKkv-Xv 2013 hymgw

]cn-]mSn Im-™-ßm-Sv hym-]m-c `-

h≥: tI-c-f K-h. F≥-Pn-\o-tbgv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Pn-√m k-tΩ-f-\w-˛10.-30 D-Zp-a ]-©-m-b-Øv lmƒ: tIc-tfm¬-k-h kzm-K-X kw-Lw cp-]o-I-c-W tbm-Kw-˛2.-00 Im-™-ßm-Sv \-bm-_-km¿tImw-π-Iv-kv: ssI-Ø-dn h-kv{X {]-Z¿-i-\ hn-]-W-\ ta-f D-ZvLm-S-\w-˛5.-00

Adnbn-¸pIÄ

FÂ.-Un.-kn. ]-co-£ k-]v-Xw-_À B-dn-\v Im-k¿-tIm-Uv : hn-hn-[ h-Ip∏p-I-fn¬ F¬.-Un ssS-∏n-Ãv X-kv-Xn-I-bn-te-°v F≥. -kn.F hn-⁄m-]-\-{]-Im-cw ap-kvenw hn-`m-K-°m¿, `n-∂-ti-jnbp-≈-h-cn¬ Hm¿-tØm-]n-Un°v, _-[n-c¿ F-∂o hn-`m-K°m¿-°v am-{X-am-bn ]n. -F-kv.kn \m-sf cm-hn-se F-´v ap-X¬ 9.-15 h-sc H-_v-P-Iv-So-hv am-Xr-Ibn-ep-≈ s]m-Xp-]-co-£ Imk¿-tIm-Uv K-h. l-b¿ sk°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-Øpw. ]-co-£-bp-sS A-Uv-an-j≥ Sn°-‰v I-Ωo-j-s‚ www.keralapsc.gov.in F-∂ sh-_vssk-‰n¬ \n-∂pw Uu¨-temUv sN-bv-Xv F-Sp-t°-≠-Xm-Wv. _m¿-tIm-Uv \-jv-S-s∏-´ D-tZymKm¿-∞n-Iƒ ]n. -F-kv. -kn-bpsS Pn-√m Hm-^n-kp-am-bn _-‘s∏-tS-≠-Xm-Wv. A-Uv-an-j≥ Sn-°-‰n-epw sFU‚n-^n-t°-j≥ k¿-´n-^n-°‰n-epw ]n. -F-kv. -kn-bp-sS ap{Z-bpw _m¿-tIm-Uv \-º-cpw Uu¨-tem-Uv sN-bv-Xv F-SpØ sF-U‚n-^n-t°-j≥ k¿´n-^n-°-‰n-ep-≈ t^m-t´m-bn¬ t]-cpw t^m-t´m F-Sp-Ø Xo-øXn-bpw D-≠m-bn-cn-°-Ww.

Im-™-ßm-Sv: ]p-Xn-b X-e-apd-bv-°v a-Æpw hn-Øpw a-\p-jy\pw X-Ωn-ep-≈ ]p-Xn-b-]m-T߃ ]-I¿-∂v \¬-In A-\o-jv sIm-øp-∂-Xv \q-dv ta-\n. F-Æ]m-d I-cn-b-sØ 12 h-b- p-Imc≥ A-\o-jm-Wv ]T-\-Øns\m-∏w Ir-jn-bn-epw hn-P-bKm-Y-bv-°v Xp-S-°-an-´-Xv. kz-¥w-`q-an-bn-epw ]m-´Øn-s\-Sp-Ø-Xp-am-b c-≠v G°¿ ÿ-e-Øm-Wv A-\o-jns‚ Ir-jn. ]-b¿, sh-≠, I-°cn, ]m-h-bv-° F-∂n-h-bm-Wv A-\o-jv {]-[m-\-am-bpw Ir-jnbn-d-°p-∂-Xv. aq-∂v h¿-j-am-bn Ir-jn-bn¬ Xm¬-]-cyw Im-Wn°p-∂ A-\o-jv ]T-\-Øn-\pw ho-´m-h-iy-Øn-\p-w ]-Ww Is≠-Øp-∂-Xv Ir-jn-bn¬ \n∂m-Wv. am-Xm-hv \m-cm-b-Wn aI-\v t{]m-¬km-l-\-hpw \¬Ip-∂p-≠v. Xm-b-∂q¿ K-h. lb¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn-se B-dmw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-bm-b A-\o-jv cm-hn-se-bpw ssh-In´p-am-Wv Ir-jn ]-cn-]m-e-\-Øn-

kannur/ksd

an-I-® hn-Zym¿-YnI¿-j-I-\m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ A-\o-jn-s\ C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.F¬.F. s]m∂m-S A-Wn-bn-°p-∂p \m-bn k-a-bw I-s≠-Øp-∂- h¿-jw 35 In-tem ]-b-dm-Wv Xv. A-\o-jn-s‚ Ir-jn co-Xn- A-\o-jv X-s‚ tXm-´-Øn¬ CIƒ I-≠-dn-™ tIm-tSmw-˛- Xn-\-Iw hn-f-bn-®-Xv. ]T-\-Ønt_-fq¿ Ir-jn-`-h≥ an-I-® hn- epw an-Sp-°-\m-b A-\o-jn-\v Zym¿-Yn I¿-j-I-\m-bn Xn-c- Ir-jn co-Xn-I-sf Ip-dn-®v \-√ s™-Sp-Øn-cp-∂p. I¿-j-I-\m- t_m-[-ap-≠v. ]T-\-tØm-sSmb C-f-b-—-s‚ Ir-jn-co-Xn-Iƒ ∏w Ir-jn-bpw k-Po-h-am-bn \nI-≠-dn-™m-Wv A-\o-jv Ir- e-\n¿-Øm-\m-Wv Cu an-Sp-°jn-bn-te-°v C-d-ßn-b-Xv. Cu s‚ Xo-cp-am-\w.

Im-k¿-tIm-Uv: I-øq¿-˛-No-ta\n ]-©m-b-Øv tI-c-tfm-¬khw a-¬kc-Øn¬ ]-s¶-Sp-°p∂ ¢-∫p-Iƒ F≥-{Sn t^m-apIƒ-°m-bn 10 \-Iw ]-©m-bØv Hm-^n-kn¬ t\-cn-´v lm-Pcm-I-W-sa-∂v sk-{I-´-dn A-dnbn-®p. t^m¨: 2250322.

ap-ln-½m-¯v l-bÀ sk-¡³-U-dn D-Zv-Lm-S-\w C-¶v

ku-P-\y I-S-¯v: sIÂ H-gn-ªp Xr-°-cn-∏q¿: am-S-°m¬ Xq-°v ]m-ew X-I¿-∂ km-l-N-cyØn¬ Zzo-]v \n-hm-kn-Iƒ-°v adp-I-c-sb-Øm≥ ku-P-\y-am-bn k¿-ho-kv \-S-Øn-bn-cp-∂ I-Shn¬ C-\n-ap-X¬ bm-{X-°m¿ ]Ww sN-e-h-gn-®v t]m-th-≠ Ah-ÿ. ]m-ew I-cm-dp-Im-cm-b sI¬ ku-P-\y k¿-ho-kv \-SØp-∂ tXm-Wn-°m-c-\v Zn-h-kIq-en-bm-bn 700 cq-] sIm-Sp°m≥ Pn-√m I-e-Iv -S-dp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-cp-∂p. F∂m¬ c-≠p-am-kw sI¬ ]-Ww \¬-In ]n-∂o-Sv H-gn-hm-°p-I-bmbn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v 700 F-∂-Xv 500 cq]-bm-°n ]-©m-b-Øv G-s‰-SpsØ-¶n-epw ]-©m-b-Øn-\pw k¿-ho-kv ap-t∂m-´p-sIm-≠pt]m-Im≥ I-gn-bm-Ø A-h-ÿbm-Wv. H-º-Xn-\v tN-cp-∂ \m-´pIm-cp-sS tbm-K-Øn¬ Xp-S¿ \S-]-Sn kzo-I-cn-°m-\p-≈ X-ømsd-Sp-∏n-em-Wv ]-©m-b-Øv A[n-Ir-X¿. tbm-K-Øn¬ sI Ip™n-cm-a≥ Fw. -F¬. -F-bpw kw-_-‘-n-°pw.

amÀ-¨v hn-P-bn-¸n-¡pw Im-™-ßm-Sv: t£-a-\n-[n B\p-Iq-ey-߃ D-S≥ hn-X-c-Ww sN-øp-I, hn-e-°-b-‰w X-S-bp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp-∂-bn®v _n.-sI.-Fw.-bp. t\-Xr-XzØn¬ G-gn-\v \-S-Øp-∂ I-e-Ivt{S-‰v am¿-®v hn-P-bn-∏n-°m≥ Im™-ßm-Sv a-fi-ew I-Ω-‰n Xocp-am-\n-®p. hn Ir-jv-W≥ F-cn-°p-fw A-[y-£-X h-ln-®p. kn ]n _m-_p, Fw \m-cm-b-W≥, hn I-Æ≥ am-ÿ, ]n \m-cm-bW≥, Kw-Km-[-c≥ ]-≈n-°m∏n¬ kw-km-cn-®p.

sd-bnÂ-th tK-äv C-¶v A-S-¨n-Spw Xr-°-cn-∏q¿: A-‰-Ip-‰ {]-hrØn-°m-bn Xr-°-cn-∏q¿-˛-]ø-∂q¿ sa-bn≥ tdm-Un-se _o-cn-t®-cn sd-bn¬-th tK-‰v C-∂v cm-hn-se ]-Øv ap-X¬ ssh-In-´v B-dp-h-sc A-S-®nSp-sa-∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p.

Øn-Xv. Xp-S¿-∂v \-S-Øn-b At\z-j-W-Øn-em-Wv `q-an a-dn-®phn-‰-Xm-bn hy-‡-am-b-Xv. Pn-√m I-e-Iv -S¿-°v \¬-In-b ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂v kw-`-h-sØ Ip-dn®v A-t\z-jn-°m≥ U-]yq-´n Ie-Iv-S¿ F≥ tZ-ho-Zm-kn-s\ Npa-X-e-s∏-Sp-Øn. t_-f hn-t√-Pv Hm-^o-k¿, _-Zn-b-Sp-° k-_v cPn-kv-{Sm¿ F-∂n-h¿-s°-Xn-scbm-Wv A-t\z-j-Ww \-S-°p-∂Xv. c-≠p Zn-h-k-Øn-\-Iw dnt∏m¿-´v k-a¿-∏n-°m-\pw I-e-Iv S¿ \n¿-t±-in-®n-´p-≠v. t_-f hn-t√-Pn¬- am-{Xw \nc-h-[n-t]-cp-sS kz-Øp-°ƒ `q am-^n-b-I-fpw hn-t√-Pv A-[n-IrX-cpw H-Øv I-fn-®v a-dn-®v hn-‰-Xmbn ]p-d-Øv h-∂n-´p-≠v. `q-an a-dn®v hn-‰ c-≠w-K kw-L-Øn-s\Xn-sc hym-P-tc-J- N-a-®-Xn-\v \nc-h-[n tI-kp-Iƒ \n-e-hn-ep-≠v. Nn-e hn-t√-Pv A-[n-Ir-X-cp-sS HØm-i-tbm-sS hym-P ]-´-b߃ \n¿-Ωn-®v `q-an- a-dn-®v hn¬°p-I-bpw X-´n-sb-Sp-°p-I-bpw sN-øp-∂ kw-L-ß-fpw _-Zn-bSp-° -c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kv ]-cn-

hm-l-\ ]-Wn-ap-S-¡v ]qÀ-Ww; sI.-F-kv.-BÀ.-Sn.-kn. kÀ-ho-kv \-S-¯n

tI-c-tfm-Âk-hw: F³-{Sn-IÄ \Â-I-Ww

]p-Øn-sK: ap-ln-Ωm-Øv sslkv-Iq-fn-\v Cu-h¿-jw A-\p-h-Zn® l-b¿ sk-°≥-U-dn tªm°n-s‚ D-Zv-Lm-S-\w C-∂p-®-°v 2.-30\v ]p-Øn-sK ap-ln-Ωm-Øv \-K-dn¬ \-S-°pw. ]n _n A-_vZp-¿-d-km-Jv Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-øpw. ap-ln-Ωm-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v k-øn-Zv lk-\p¬ A-lv-Z¬ X-߃ A[y-£- h-ln-°pw. sse-{_-dn DZv-Lm-S-\w ]p-Øn-sK ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v N-\n-b-]m-Sn \n¿-h-ln-°pw. a-t©-iz-cw tªm-°v ssh-kv {]-kn-U‚ v l¿-jm-Zv shm¿-°m-Sn t{_mj¿ {]-Im-i-\w sN-øpw. k-b≥kv, sIm-ta-gv-kv _m-®p-I-fm-Wv B-cw-`n-®n-´p-≈-Xv. π-kv-Sp-hn-\v 110 hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Cu-h¿jw ]T-\m-h-k-cw e-`n-°pw.

I-m-k¿-tIm-Uv: hy-m-P-tc-J-N-a®v hn-[-h-bp-sS `q-an a-dn-®p hn-‰p. C-tX Xp-S¿-∂v I-e-Œ¿ hn-t√-Pv Hm-^n-k¿-°pw k-_v c-Pn-kv{Sm¿-°p-sa-Xn-sc A-t\z-j-WØn-\v D-Ø-c-hn-´p. _-Zn-b-Sp-° t_-f hn-t√-Pnse k¿-tΔ \-º¿ 139/6 s]-´ e£-߃ hn-e-a-Xn-°p-∂ `q-anbm-Wv hn-t√-Pv A-[n-Ir-X-cp-sS H-Øm-i-tbm-sS `q-am-^n-b-Iƒ a-dn-®v hn-‰-Xv. 1986¬ F¬.-F \º¿ 122 {]-Im-cw ]-´-bw e-`n-® 31 sk‚ v ÿ-e-am-Wv a-dn-®v hn-‰Xv. 2012˛2013 h-sc-bp-≈ \n-IpXn ÿ-e D-S-a-bm-b \-_o-k hnt√-Pn¬ A-S-®n-cp-∂p hym-P tcJ D-≠m-°n \n-c-h-[n `q-an X-´nsb-Sp-Ø tI-kn¬ -{]-Xn-I-fm-b c-≠p-t]¿ Im-k¿-tIm-Uv _m-¶v tdm-Un-se H-cp Pz-√-dn D-S-a-bpsS a-Iƒ-°v {]-kv-Xp-X ÿ-ew B-dv e-£w cq-]-bv-°v hn¬-]-\ \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ÿ-ew D-S-a \-^o-k hnt√-Pn¬ \n-Ip-Xn A-S-°m≥ sN∂-t∏m-gm-Wv hym-P tc-J N-a-®v \n-Ip-Xn A-S-®-Xm-bn I-s≠-

]-Wn-apS-°v A-\p-Iq-en-Iƒ Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-Øn¬ \-SØn-b {]-IS-\w

Im-k¿-tIm-Uv C-‘-\ hn-e h¿-≤-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v tamt´m¿-hm-l-\ sXm-gn-em-fn kwL-S-\-I-fp-sS kw-bp-‡ sFIy-th-Zn t\-Xr-Xz-Øn¬ \-SØn-b hm-l-\ ]-Wn-ap-S-°v ]q¿Æw. F-∂m¬ kz-Im-cy hm-l-\ß-fpw sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _kp-I-fpw ]-Xn-hp-t]m-se Hm-Sn. I-S-I-tºm-f-߃ Xp-d-∂p-{]h¿-Øn-®p. kz-Im-cy _-kv, tem-dn, Im¿, Hm-t´m, Po-∏v Xp-S-ßn F-√m bm{X hm-l-\-ß-fpw N-c-°v tem-dn sXm-gn-em-fn-I-fpw ]-Wn-ap-S°n¬ ]-s¶-Sp-Øp. I-S-I-tºm-f߃ Xp-d-∂p-{]-h¿-Øn-®p-sh¶n-epw P-\-߃ ]p-d-Øn-d-ßnbn-√. C-Xp-aq-ew ]-e I-S-I-fpw D®-tbm-sS X-s∂ A-S-®p. G-Xm\pw tlm-´-ep-Iƒ Xp-d-∂p-{]h¿-Øn-®p. ]-Wn-ap-S-°v A-\pIq-en-Iƒ

Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b {]-I-S-\-Øn-\v Sn sI cm-P≥, sI hn Zm-tam-Z-c≥, ap-lΩ-Z-en a-©-Ø-Sp-°, F tI-ih, Kn-cn-Ir-jv-W≥, a≥-tam-l≥, hn-iz-\m-Y≥, J-eo¬ ]-Sn-™m¿ Xp-S-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw-\¬In. Ip-º-f, a-t©-iz-cw, D-∏-f, _-Zn-b-Sp-° Xp-S-ßn-b ÿ-eß-fn-epw hm-l-\ ]-Wn-ap-S-°v G-sd Ip-sd ]q-¿-Æ-am-bn-cp-∂p. Im-™-ßm-Sv, \o-te-iz-cw, sNdp-h-Øq¿ F-∂n-hn-S-ß-fn-epw ]-Wn-ap-S-°v ]q¿-Æ-am-bn. F∂m¬ sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. _kp-Iƒ ]-Xn-hp-t]m-se k¿-hokv \-S-Øn-b-Xv bm-{X-°m¿-°v A-\p-{K-l-am-bn. kz-Im-cy _kp-Iƒ ]-Wn-ap-S-°n¬ ]-s¶-SpØ-Xn-\m¬ hn-Zym-e-b-ß-fn-epw k¿-°m¿ Hm-^n-kp-I-fn-epw lmP¿ \n-e Ip-d-hm-bn-cp-∂p.

sh-Ån-t¡m-¯v kv-Iq-fn-\v kz-´-am-bn In-W-änÂ- Nm-Sn-b `À-Xr-a-Xn-sb ^-bÀ-t^m-gv-sk-¯n Hcp "]mÀ-e-saâv ' Im-™-ßm-Sv: P-\m-[n-]-Xy kaq-l-Øn¬ ]u-c-s‚ I-S-a-bpw I¿-Ø-hy-hpw Hm-tcm hn-Zym¿-YnI-fn-epw h-f¿-Øp-I-sb-∂ e£y-tØm-sS sh-≈n-t°m-Øv kv-Iq-fn-\v kz-¥-am-bn H-cp kvIqƒ ]m¿-e-sa‚ v. P-\m-[n-]-Xy {]-{In-b-bn¬ A-gn-a-Xn-bn-√mØ cm-Py ]p-tcm-K-Xn e-£y-am°n-b `-c-Ww, ÿn-Xn k-a-Xz t£-a-cm-jv-{Sw sI-´n-]-Sp-°p-∂Xn¬ F-√m {]-b-Xv-\-ß-fpw \-SØp-I, km-º-Øn-I h-f¿-®-bpsS Kp-W-߃ G-‰-hpw Xm-sg-X´n-ep-≈ P-\-ß-fn-te-°v F-Øn°p-I Xp-S-ßn-b e-£y-ß-fmWv ]m¿-e-sa‚n-\p-≈-Xv. sh-≈n-t°m-Øv K-h. shmt°-j-W¬ l-b¿ sk-°-≥-Udn kv-Iq-fn-se tKm-]n-I-bm-Wv {]-[m-\-a-{¥n. hn-Zym-e-b-Ønse F-´v ap-X¬ l-b¿ sk-°-≥U-dn h-sc-bp-≈ ¢m-kp-I-fn-se Xn-c-s™-Sp-Ø 50 Ip-´n-I-fm-Wv

kv-Iqƒ ]m¿-e-sa‚n-ep-≈-Xv. h¿-j-Øn¬ \m-ev X-h-W ]m¿e-sa‚ v tN-cpw. am-Xr-`m-j-bpw ln-μn-bp-am-Wv ]m¿-e-sa‚n¬ kw-km-cn-°p-∂-Xv. Ip-´n-I-fn¬ P-\m-[n-]-Xy t_m-[w h-f¿-Ønsb-Sp-Øv ]m¿-e-sa‚-dn \-S-]-Sn {I-a-߃ ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øp-Ibm-Wv ]-hn-{X≥ am-Ã-dp-sS t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ H-cp Iq-´w A[ym-]-I¿ C-hn-sS sN-øp-∂-Xv. cq-]-bp-sS hn-e C-Sn-hpw cq-£-amb hn-e-°-b-‰-hpw, s{S-bn≥ bm{Xm {]-iv-\-hpw, a-e-bm-fw H∂mw `m-j, F-t‚m-kƒ-^m≥ ap-X¬ sh-≈n-t°m-Øv {]-tZ-iØp-Im-c≥ A-\p-`-hn-°p-∂ bm{Xm {]-iv-\w h-sc kv-Iqƒ ]m¿e-sa‚n¬ N¿-® sN-øp-∂p-≠v. ]m¿-e-sa‚n¬ F-Øp-∂ P-\{]-Xn-\n-[n-Iƒ ]m-en-t°-≠ s]-cp-am-‰ N-´-ß-fpw A-®-S-°hpw C-hn-Sp-sØ kv-Iqƒ ]m¿-esa‚n¬ ]m-en-°-s∏-Sp-∂p-≠v.

hm-°v Hu-´v \-S-Øp-tºmƒ t]mepw i-_v-Zw D-≠m-°m-sX-bmWv {]-Xn-]-£-˛-`-c-W I-£nIƒ C-Xv sN-øp-∂-Xv. ]m¿-esa‚n¬ A-\m-h-iy i-_v-Zw D≠m-°m≥ ]m-Sn-√, A-e-£y-ambn \-S-°m≥ ]m-Sn-√. \-S-]-Sn {Ia-߃ A-\p-k-cn-°p-∂-Xn¬ Hm-tcm P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ-°pw I-S-a-bp-s≠-∂ t_m-[w C-Xn¬ \n-∂pw Hm-tcm hn-Zym¿-Yn-Iƒ°pw e-`n-°p-∂p. 2010-˛11 h¿-jØn¬ an-I-® kv-Iqƒ ]m¿-esa‚m-bn kw-ÿm-\-Øv aq-∂mw ÿm-\w e-`n-® kv-Iq-fm-Wn-Xv. h-\n-X-Iƒ-°v 50 i-X-am-\w {]mXn-\n-Xyw D-d-∏n-® C-hn-sS 50 ]m¿-e-sa-t‚-dn-b≥-am-cn¬ 36 t]-cpw kv-{Xo-I-fm-Wv. Cu I-gn™ h¿-jw kv-Iq-fn-\v Pn-√m-Xe-Øn¬ c-≠mw ÿm-\-am-Wv e`n-®-Xv. Zo-]n-I-cm-Pm-Wv kv-]o°¿, B¿ B-Xn-c ]m¿-e-sa‚nse {]-Y-a ]u-c-bm-Wv.-

a-tX-X-c {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v ap³-Xq-¡w \Â-Ipw Im-k¿-tIm-Uv: a-tX-X-c {]-h¿Ø-\-߃-°v ap≥-Xq-°w \¬Im-\pw \m-´n¬ ku-lm¿-±w \ne-\n¿-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-I-fp-ambn ap-t∂m-´v t]m-Im-\pw Im-k¿tIm-Uv ku-lr-Z th-Zn P-\-d¬t_m-Un-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. b-lv-b X-f-¶-c D-Zv-Lm-S-\w sNbvX - p. C ]n A-_vZ- p¿-dl - va - m≥ _m-Jhn A-[y-£-X h-ln-®p. A-_vZp¬ a-Po-Zv _m-J-hn {]m¿-∞-\ \-SØ - n. im-^n sX-cp-h-Øv, _-jo¿

Zm-cn-an, D-ss_-Zp-≈ I-S-h-Øv, A-_vZ- pƒ Jm-Z¿ N-´© - m¬ kwkm-cn-®p. `m-ch - m-ln-Iƒ: b-lvb - X-f¶ - c (sN-b¿-am-≥), A-_q-_-°¿ lm-Pn, ap-lΩ - Z- v l-_o-_v (-sshkv sN-b¿-am≥), A-_v-Zp¿ d-lvam≥ _m-Jh - n (P-\d - ¬ I¨-ho\¿), F≥ sI A-am-\p-≈, kpss_¿ ]p-en-°p-∂v( -tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿), A-_vZ- p¿ d-lva - m≥ _m-t¶m-Sv(-J-Pm-©n), A-_v-Zp¿ a-Po-Zv _m-Jh - n, F≥ F A-_q_-°¿, I-e{- S am-ln≥ lm-Pn (-D-

]-tZ-iI - k-an-Xn Aw-Kß - ƒ).-

t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨v _-Zn-b-Sp-°: s]¿-f I-Pw-]m-Snbn-se 28 Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn-se {]-Xn-sb A-d-Ãv sNø-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v C∂vcmhn-se 10\v cm-hn-se _-Zn-b-Sp-° t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v P\m-[n-]-Xy a-ln-fm A-tkm-kntb-j≥ t\-Xr-Xz-Øn¬ am¿-®v \-SØ - pw.

c-£-s¸-Sp-¯n

Im-k¿-tIm-Uv: In-W-‰n¬ Nm-Sn-b `¿-Xr-a-Xn-sb ^-b¿-t^m-gv-skØn c-£-s∏-Sp-Øn. Iq-Uv-ep ]m-bn-®m¬ ssN-X-\y hn-Zym-e-b-Øn\v k-ao-]w Xm-a-kn-°p-∂ e-X(23)bm-Wv ho-Sn-\v k-ao-]-sØ kzIm-cy hy-‡n-bp-sS In-W-‰n¬ Nm-Sn-b-Xv. C-∂-se ssh-In-´m-Wv kw-`-hw. sXm-´p-k-ao-]-sØ Xm-a-k-°m¿ In-W-‰n¬ Nm-Sp-∂-Xv I≠v D-S≥ X-s∂ Im-k¿-tIm-Uv ^-b¿-t^m-gv-kn¬ hn-h-cw A-dn-bn°p-I-bm-bn-cp-∂p. kv-t‰-j≥ Hm-^n-k¿ jm-Pn tPm-k-^n-s‚ t\Xr-Xz-Øn-se-Øn-b ^-b¿ t^m-gv-kv kw-Lw c-£m-{]-h¿-Ø-\Øn-\n-d-ßn. 50 A-Sn Xm-gv-N-bp-≈ In-W-dn¬ ]-Øv A-Sn-tbm-fw sh-≈-ap-≠m-bn-cp-∂p. ^-b¿-am≥ sI hn k-t¥m-jv Ip-am-dm-Wv In-W-‰n-en-d-ßn A-h-i-\n-e-bn-em-b e-X-sb km-l-k-s∏-´v ap-I-fnte-°v F-Øn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. e-X-sb kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Cu \n¿-t±-iw ]m-en-°m-Ø ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc I¿-i\ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°pw.-s]m-Xp hn-]-Wn-bn¬ A-h-iy km-[-\ß-fp-sS hn-e h¿-≤n-®p h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ kn-hn¬ kssπ-kv h-Ip-∏n-s‚ Io-gn-ep-f-f ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw km-[\-߃ hm-ßm≥ D-]-t`m-‡m°ƒ {]-tXy-Iw {i-≤n-°-Ww. s]m-Xp hn-]-Wn-bn¬ hn-e hn-hc-]-´n-I {]-Z¿-in-∏n-°m-Ø ÿm-]-\-ß-fp-sS hn-h-cw Pn-√m k-ssπ Hm-^n-kv t^m¨ \-ºdn¬ A-dn-bn-°-Ww. Iq-Sm-sX I-cn-©-¥, ]q-gv-Øn-sh-bv-∏v tdj≥ km-[-\-ß-fp-sS Zp-cp-]tbm-Kw F-∂n-h-bpw {i-≤-bn¬s∏-´m¬ D-S≥ kn-hn¬ k-ssπkv h-Ip-∏n-s\ A-dn-bn-°-Ww. t^m¨ Pn-√m k-ssπ Hm-^nkv Im-k¿-tIm-Uv 04994˛ 255138, Xm-eq-°v k-ssπ Hm^n-kv Im-

Im-k¿-tIm-Uv : Hm-W-\m-fp-Ifn¬ I¿-Wm-S-I A-Xn¿-Øn I-S∂v tI-c-f-Øn-te-°v hym-P-a-Zyw I-S-Øp-∂-Xv X-S-bm≥ I¿-Wm-SI F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v tI-c-fØn-\v B-h-iy-am-b F-√m klm-b-ß-fpw sN-øm≥ ssa-kqcn¬ \-S-∂ A-¥¿ kw-ÿm-\ D-∂-X-e F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏v DtZym-K-ÿ≥-am-cp-sS tbm-KØn¬ [m-c-W-bm-bn. tI-c-f-Øn-te-°v a-Zy-hp-ambn I-S-°p-∂ hm-l-\-߃ ]-cntim-[n-°m≥ ]m-W-Øq¿ A-S°w A-©v A-¥¿ kw-ÿm-\ tdm-Up-I-fn¬ I¿-Wm-S-I {]tXy-Iw sN-°v-t]m-Ãp-Iƒ ÿm-]n-°m≥ k-Ω-Xn-®n-´p-s≠∂v Pn-√m P-\-Io-b k-an-Xn tbmK-Øn¬ F-Iv-ssk-kv U-]yq-´n I-Ωo-j-W¿ Sn k-Xo-i≥ A-dnbn-®p.-

k¿-tIm-Uv 04994 230108, Xm-eq- sk-{I-´-dn F Pn kn _-jo¿, k°v k-ssπ Hm-^n-kv tlm-kv-Zp¿- Øm¿ h-S-°p-ºm-Sv, sI A-–p¿Kv 04672 204044.d-lv-am≥ lm-Pn, k-Øm¿ a-Wnb-t\m-Sn, d-km-Jv ]q-\-Øn¬ kw-km-cn-®p.

"ap-gp-h³ {]-Xn-I-sf-bpw ]n-Sn-Iq-S-Ww'

Xr-°-cn-∏q¿: ]-©m-b-Øv ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-Ø-I k-an-Xnbw-Kw sa-´-Ω-en-se Fw C-kv-ambn-en-s\ Iz-t´-j≥ kw-L-sØ D-]-tbm-Kn-®v h-[n-°m≥-{i-an-® tI-kn-se Kq-Vm-tem-N-\ \-SØn-b-h-tc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn \n-b-aØn-\v ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-Wsa-∂v ]-©m-b-Øv eo-Kv t\-Xrtbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.\m-Sn-s\ `o-Xn-bn-em-gv-Øn-b Iz-t´-j≥ kw-L-tØ-bpw B-kq-{X-I-tcbpw ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-en-kv Xøm-dm-I-W-sa-∂pw tbm-Kw Bh-iy-s∏-´p. F-kv Ip-™-l-Ω-Zv A-[y-£-X-h-ln-®p. Pn-√m eo-Kv

C-e-t{Îm-Wn-IvD-]-I-c-W-§Ä I-¯n-\-in-¨p ap-t≈-cn-b: A-an-X ssh-Zyp-Xn {]-hm-l-sØ Xp-S¿-∂v Km-Un-KpU sam-´-°p-©n-se \n-c-h-[n hoSp-I-fn-se C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv D]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in-®p. s]¿-f \-f-μ tIm-f-Pn-se {]-^. {]-Im-in-s‚ ho-´n-se Sn hn {^nUv-Pv, hm-jn-Mv sa-jo≥ Xp-S-ßnb-h I-Øn-\-in-®-h-bn¬ Dƒs∏-Spw. k-ao-]-sØ \n-c-h-[n ho-Sp-I-fn-te-bpw C-e-t{Œm-WnIv km-[-\-ß-fpw I-Øn-\-in-®p.

Øn ss{U-h-sd ]n-Sn-®n-d-°n I√p-sIm-≠v Ip-Øn-]-cn-t-°-∏n-®Xm-bn ]-cm-Xn. ]m-Sn-bn-se Ip-amc-\m(53)Wv I-√p-sIm-≠v IptØ-‰-Xv. am-kv-Xn-°p-≠v h-fhn¬ h-®v ss_-°n-se-Øn-b bp-hm-°ƒ X-S-™p-\n-¿-Øn A{I- a n- ° p- I - b m- b n- c p- ∂ p- s h- ∂ ss{U-h¿-]-cm-Xn-s∏-´p.hn-Zym-\-K¿: bp-hm-hn-s\ X-S™p-\n¿-Øn a¿-±n-®-Xm-bn ]-cmXn. ssX-h-f-∏n-se kn-±o-Jn (26)\m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. \m-b∑m¿-aq-e-bn-se ap-l-Ω-Z-Zn-s\Xn-sc hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.-

`m-c-hm-ln-IÄ

Im-k¿-tIm-Uv: Xm-ep-°v _-kv {Sm≥-kv-t]m¿-´v D-S-a-ÿ k-lI-c-W- kw-Lw `m-c-hm-ln-Iƒ: sI K-n-cn-jv ({]-kn-U‚ v), sI i¶-c-\m-b-Iv- _n kn a-[p-kp-X\≥, kn-F ap-l-Ω-Zv Ip-™n, ]n F ap-l-a-Zv-Ip-™n, F≥ Fw l-ssk-\m¿, [-\-cm-Pv, ]n kmap-t≈-cn-b: ss_-°n-se-Øn-b hn-{Xn, sI hn _o-\, tc-J-sj-´n c-≠p-t]¿ tem-dn X-S-™p-\n¿- (U-b-d-Œ¿-am¿).

tI-sk-Sp-¯p

Npcp¡¯nÂ

kzm-K-X-kw-Lw I-Ωn-‰n Hm-^n-kv am-Wn-bq¿ A-lv-a-Zv au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

kzm-K-X-kw-Lw Hm-^nkv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp

Xr-°-cn-∏q¿: l-÷v sh¬-^-b¿ t^m-dw, _o-cn-t®-cn P-am-AØv kz-em-Øv I-Ωn-‰n, Xr-°-cn-∏q¿ A¬ lp-Zm Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv F-∂n-h-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ 15\v _o-cn-t®-cn Pp-ama-kv-Pn-Zv A-¶-W-Øn¬ h-®v \-S-°p-∂ l-÷v ]T-\-¢m- pw ka-kv-X-t\-Xm-°-p-≈ kzo-I-c-W-hpw hn-P-b-am-°p-∂-Xn-\p-th≠n kzm-K-X-kw-Lw I-Ωn-‰n Hm-^n-kv Xp-d-∂p. am-Wn-bq¿ Al-a-Zv au-e-hn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sN-b¿-am≥ hn ]n ]n A_v-Zp¿ d-lv-am≥ lm-Pn A-[y-£-X-h-ln-®p. Pm-^¿ X-¶-bw, sI Fw Ip-™n, Sn -sI kn A-_v-Zp¬-Jm-Z¿ lm-Pn, F≥ -sI ]n Jm-Z¿, kn sI im-^n A-cn-∏m-{º kw-km-cn-®p.

Xq-¡-¯n Ir-{Xn-aw Im-Wn-¨m ]n-Sn-Iq-Spw

Im-k¿-tIm-Uv: Hm-W-\m-fp-I-fn¬ D-]-t`m-‡m-°ƒ hm-ßp∂ km-[-\-ß-fp-sS A-f-hn-epw Xq-°-Øn-epw Ir-{Xn-aw Im-Wn°p-∂ hym-]m-cn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm≥ eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn A-[nIr-X¿ C-∂v ap-X¬ 14 h-sc Im-k¿-tIm-Uv \-K-c-Øn¬ {]tXy-I Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°pw. s]m-Xp-P-\-߃ hm-ßn-b km-[-\-ß-fp-sS Xq-°w ]-cn-tim-[n-°p-hm≥ Cu Iymw-]n¬ kw-hn-[m-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. eo-K¬ sa-t{Sm-f-Pn h-Ip∏n-s‚ D-]-t`m-‡r t_m-[-h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kwL-Sn-∏n-°p-∂ Iymw-]v \m-sf cm-hn-se 10 \v F≥ F s\-√n-°p∂v Fw. -F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Iymw-]n-t\m-S-\p-_‘n-®v ÿm-]n-® sl¬-∏v sU-kv-°v 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn°pw. s]m-Xp-P-\-߃-°v C-hn-sS Xq-°w kw-_-‘n-® ]-cm-XnIƒ \¬-Im-hp-∂-Xm-Wv. t^m¨ 04994˛256228.-

bp-h-P-\kw-K-aw C¶papXÂ

sN¿-°-f: sN-¶-f ]-©m-b-Øv bq-Øv eo-Kv bp-h-P-\ kw-K-aw A-©v ap-X¬ im-J X-e-ß-fn¬ B-cw-`n-°pw. H-tŒm-_¿ c≠n-\v ]-©m-b-Øv bp-h-P-\ kw-K-aw \-S-Øm-\pw I-Ωn-‰n Xocp-am-\n-®p. kp-ss_¿ am-c A-[y-£-X-h-ln-®p. lm-jnw _w{_m-Wn, _n sI A-–p-k-a-Zv, A-–p-√-Ip-™n sN¿-°-f, \mk¿ Nm-bn‚-Sn, C-{_m-lnw t_¿-°, kn F A-l-a-Zv I-_o¿ kw-km-cn-®p.

Hm-W-¯n-\v hym-P-a-Zyw X-S-bm³ IÀ-Wm-S-I-bpw k-l-I-cn-¡pw

I-cn-©-´, ]q-gv-¯n-h-bv-¸v: hym-]m-c tI-{µ-§-fn ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n Im-k¿-tIm-Uv : Hm-Ww ko-kWn¬ s]m-Xp hn-]-Wn-bn¬ D≠m-Im-\n-S-bp-f-f hn-e-°-b-‰w \n-b-{¥n-°p-∂-Xn-\pw I-cn-©¥, ]q-gv-Øn-sh-bv-∏v F-∂n-h XS-bp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√-bpsS hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Pn-√m, Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿-amcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 245 hn-hn[ s]m-Xp hn-]-Wn hym-]m-c tI{μ-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. 124 ÿm-]-\-߃-s°-Xn-tc Ah-iy km-[-\ \n-b-a-{]-Im-cw tI-kv F-Sp-Øp. tlm-´¬, d-tÃm-d‚ v, t_°-dn ]-e-N-c-°v, ]-gw, ]-®-°-dn, C-d-®n I-S-Iƒ F-∂o ÿm-]-\ß-fn¬ \n¿-_-‘-am-bpw A-XXv Zn-h-k-sØ hn-e hn-h-c ]-´nI D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v hy-‡am-bn Im-W-Ø-°-hn-[w F-gpXn {]-Z¿-in-∏n-°-W-sa-∂v Pn-√m k-ssπ Hm-^nk¿ A-dn-bn-®p.

[n-bn¬ hn-e-kp-∂p-≠v. hym-Ptc-J- N-a-®v ÿ-ew X-´n-sb-SpØ-h¿-s°-Xn-tc\-S-]-Sn- kzo-Icn-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´v apJy-a-{¥n, d-h-\yq a-{¥n F-∂nh¿-°v X-´n-∏-\v C-c-bm-b hn-[-h ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v.

A-an-Xhn-e Cu-Sm-¡p-¶-Xm-bn ]-cm-Xn _-Zn-b-Sp-°: \o¿-®m¬, s]¿-f, _-Zn-b-Sp-° `m-K-ß-fn¬ tlm-´ep-I-fn¬ `-£-W-߃-°v A-anX hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xm-bn ]-cmXn. Hm-tcm Zn-h-k-hpw hy-Xy-kvX hn-e Cu-Sm-°p-∂-Xm-bm-Wv ]-cm-Xn. Nn-e- tlm-´-ep-I-fn¬ hn-e hn-h-c ]-´n-I-I-fpw {]-Z¿-in-∏n®n-´n-√. C-Ø-cw tlm-´-ep-I-ƒs°-Xn-tc \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂v \m-´p-Im¿ B-h-iy-s∏´p.

I-≈-hm-‰pw, hym-P-a-Zy-hpw ]nSn-Iq-Sm≥ cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ kvss{S-°n-Mv t^m-gv-kp-I-fp-sS {]h¿-Ø-\w Im-cy-£-a-am-°n-bn-´p≠v. I¿-Æm-S-I-bn-ep-≠m-°p-∂ hym-P-hm-‰v Im-k¿-tIm-s´-Øp∂ km-l-N-cy-Øn¬ A-¥¿-kwÿm-\ A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-ßfpw Du-Sp-h-gn-I-fpw F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ {]-tXy-Iw \n-co-£W-Øn-em-Wv. Hm-W-°m-e-Øv hym-P-a-Zyw aqew A-\n-jvT kw-`-h-ß-fp-≠mIp-hm≥ km-[y-X-bp-s≠-∂ C‚en-P≥-kv hn-`m-K-Øn-s‚ ap-∂-dnbn-∏n-s\ Xp-S¿-∂v F-Iv-ssk-kv, t^m-d-Ãv, t]m-en-kv, d-h-\yp DtZym-K-ÿ¿ \n-Zm-¥ Pm-{K-X-bnem-Wv. 19 h-sc \o-≠p \n¬-°p∂ F-Iv-ssk-kv h-Ip-∏n-s‚ kvs]-j¬ ss{U-hv Im-em-h-[nbn¬ F-Iv-ssk-kv Un-hn-jW¬ Hm-^nkn¬ 24 a-Wn-°q-dpw

No-«p-I-fnkw-L-s¯ A-d-kv-äv sN-bv-Xp Im-k¿-tIm-Uv : \-K-c-Øn-se tem-Uv-Pn¬ ]-Ww-h-®v No-´v Ifn-°p-I-bm-bn-cp-∂ aq-∂w-K kwL-sØ Su¨ A-Uo-j-W¬ F-kv.sF ]n hn-P-b-\pw kw-Lhpw A-d-Ã v-sN-bv-Xp. ao-∏p-Kn-cnbn-se sI `m-kv-I-c≥(49), A-Sp°-Øp-_-b-en-se {io-[-c(51), skm-∂-Iq-Uv-ep-hn-se P-K-Zojv(34) F-∂n-h-sc-bm-Wv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. 2220 cq-]-bpw ]n-Sns®-Sp-Øp. C-∂-se ssh-In-´mWv kw-`-hw.

a-cw I-S-]pg-In hoWp Imk¿-tIm-Uv: Xm-eq°v Hm^nkv h-f-∏n-se a-cw I-S-]pg-In hoWp. C∂-se cm{Xn H-º-tXmsS-bm-Wv a-cw I-S-]pg-In hoWXv. k-ao]-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp∂ Im-dn-s‚ •m-kv X-I¿∂p. hnh-c-a-dn-™v t]m-enkpw ^-b¿t^m-gvkpw ÿ-e-sØØn a-cw ap-dn-®p-am‰n.

{]-h¿-Øn-°p-∂ I¨-t{Smƒ dqw Xp-d-∂n-´p-≠v. s]m-Xp-P-\-߃°v A-\-[n-Ir-X a-Zy-sØ-Ip-dn-®v F-Iv-ssk-kv td-©v Hm-^n-kp-Ifn-epw I¨-t{Smƒ dq-an-epw hn-fn®-dn-bn-°m-hp-∂-Xm-Wv. \o-te-iz-cw F-Iv-ssk-kv td©v, h-\w, t]m-en-kv D-tZym-Kÿ-cp-sS kw-bp-‡ kw-Lw Xtø-\n-A-Øn-b-Sp-°w, hm-g-Ø-´v, sIm-∂-°m-Sv, sN-cp-º-t°m-Sv {]tZ-i-ß-fn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn. t]m-en-kv, d-h-\yp, h-\w, F-Ivssk-kv h-Ip-∏p-Iƒ kw-bp-‡am-bn am-hp-¶m¬ aq-e-I-≠w tImf-\n-bn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn hm-jv I-s≠-Øn \-in-∏n-®p. a-Zyw hn-fºp-∂-Xm-bn kw-i-b-ap-f-f _-Znb-Up-°-bn-se c-≠v tlm-´-ep-Ifn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn. Im-k¿tIm-Uv s\-√n-°p-∂v {]-tZ-i-ßfn¬ \n-c-¥-cw sd-bv-Uv \-S-Øn hcp-∂p-≠v. _-¥-Sp-°-bn-se Nm-a-

s°m-®n, ]m-em¿ -h-\-{]-tZ-i-ßfn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn hm-jv ]n-SnIq-Sn \-in-∏n-®p. A-Uq¿ dn-k¿-Δv h-\-Øn-epw sd-bv-Uv kw-L-Sn-∏n®p.I-gn-™ H-cp am-k-Øn-\-Iw Pn-√-bn¬ hn-hn-[ h-Ip-∏p-Iƒ tbm-Pn-®p A-©v kw-bp-‡ sd-bvUp-Iƒ Dƒ-s∏-sS 429 sd-bv-UpIƒ \-S-Øn. 49 A-_v-Im-cn tIkp-Iƒ c-Pn-ÿ sN-bv-Xp. 37 t]sc A-d-Ãv sN-bv-Xp. Cu Im-e-bf-hn¬ 220 en-‰¿ hn-tZ-i-a-Zyw, 43 en-‰¿ _n-b¿, 26 en-‰¿ Nm-cm-bw, 1781 en-‰¿ hm-jv F-∂n-h ]n-Sn-IqSn. A-\-[n-Ir-X-am-bn a-Zyw I-SØn-b \m-ep hm-l-\-߃ I-ÃUn-bn-se-Sp-Øp. 398 I-≈v-jm-∏pIƒ ]-cn-tim-[n-°p-I-bpw 114 FÆw cm-k-]-cn-tim-[-\-bv-°v Ab-bv-°p-I-bpw sN-bv-Xn-´p-≠v. hntZ-i-a-Zy-jm-∏p-I-fn¬ 23 {]m-hiyw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-05  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-05  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-09-05

Advertisement