Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

Hm-t«m-bv-¡v Xo-h-¨p

hntij§Ä

Im-™-ßm-Sv: slm-kv-Zp¿-Kv IS-∏p-d-Øv Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-s‚ Hm-t´m-dn-£-bv°v Xo-bn-´p. Un.-ssh.-F-^v.-sF slm-kvZp¿-Kv I-S-∏p-dw bq-\n-‰v sk-{I-´dn _n-Po-jn-s‚ Hm-t´m dn-£-bmWv I-Øn-®-Xv. A-Ωm-h≥ I-cpW-s‚ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn´-Xm-bn-cp-∂p. 2011 sa-bv 26\v cm-{Xn-bn-epw hntP-jn-s‚ Hm-t´m H-cp kw-Lw IØn-®n-cp-∂p. slm-kvZ- p¿-Kv t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.

ta-gv-kn c-hn A-\p-kv-a-c-Ww A©n\vv I-Æq¿: tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv ta-gv-kn c-hn-bp-sS \m-emw N-c-ahm¿-jn-I-Zn-\w am-[-h-dm-hp kn‘y sa-tΩm-dn-b¬ Nm-cn-‰_nƒ {S-Ãn-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ 5\v I-Æq-cn¬ B-N-cn°pw. cm-hn-se am-[-h-dm-hp kn‘y tlm-kv-]n-‰-en¬ Om-bmNn-{X-Øn-\p ap-∂n¬ ]p-jv-]m¿®-\-bv-°p ti-jw Xm-W-bn-se K-h. B-bp¿-th-Zm-ip-]-{Xn-bn¬ s_-Uv-jo-‰p-I-fppw ho¬-sN-bdp-I-fpw hn-X-c-Ww sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ssh-Io-´v 5\p X-fm-∏v an-Iv-k-Uv bp.-]n. kv-Iqƒ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p-∂ A-\pkv-a-c-W k-tΩ-f-\w a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. k-Æn tPm-k-^v Fw.F¬.-F. A-\p-kv-a-c-W {]-`mj-Ww \-S-Øpw. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥, a-ln-fm tIm¨-{Kkv Pn-√m {]-kn-U‚ v X-¶-Ω th-em-bp-[≥, bq-Øv tIm¨-{Kkv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn tPmjn I-≠-Øn¬ ]-s¶-Sp-°pw.-

I-Øn-\-in-® Hmt´m

t]m-en-kv kwLs¯ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯nb-Xn\v 10 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv Im-k¿-tIm-Uv: ss_-°n¬ ]t{Sm-fn-Mv \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ t]m-en-kv kw-L-sØ `o-j-Wns∏-Sp-Øn-sb-∂ ]-cm-Xn-bn¬ 10 t]¿-s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp. F.-B¿. Iymw-]n-se Sn hn \n-jm¥n-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-kv.

2 k]v-Xw-_¿ 2013 Xn-¶ƒ

hn-[-h-bp-sS ho-«n-te-¡v ssh-Zyp-Xn \Â-Ip-¶n-sÃ-¶p ]-cmXn sN-dp-]p-g: I-t°m-Sv Xm-ak - n-°p∂ hn-[-h Ip-Spw-_-Øn-\v sshZyp-Xn \¬-Ip-∂n-s√-∂v ]-cm-Xn. aq-e-°¬ e-£v-an-bm-Wv A-b¬hm-kn-s°-Xn-tc Pn-√m A-Uo-j\¬ a-Pn-kv-t{S-‰n-\v ]-cm-Xn \¬In-bX - v. aq-∂p h¿-jw ap-ºm-Wv It°m-Sv {]-tZ-iØ - v ssh-Zyp-Xn-sbØp-∂-Xv. e-£v-an-bp-sS `¿-Ømhn-s‚ t]-cn-ep-≈ ÿ-e-Øp-\n∂v I¨-k‚ v \¬-In-bm-Wv 35 Hmfw Ip-Spw-_-ß-fn¬ ssh-Zyp-Xn

F-Øn-bX - v. F-∂m¬ e-£a v- n Xmk-an-°p-∂ ÿ-e-Øn-s‚ A-SpØp-h-sc ssh-Zyp-Xn F-Øn-bt∏mƒ A-b¬-hm-kn I¨-k‚ v \¬-In-bn-s√-∂m-Wp ]-cm-Xn. A-b¬-hm-kn kz-¥w ]-Ww D-]-tbm-Kn-®m-Wv ssh-Zyp-Xn FØn-®-Xv. ap-S-°n-b Xp-I-bp-sS ]-Ip-Xn Xp-I \¬-Im≥ [m-c-Wbm-bn-cp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw 10000 cq-] a-[y-ÿ-s\ G¬-∏n-®n-cp∂p. F-∂m¬ am-k-߃ I-gn-

™v ]-Ww Xn-cn-®p-\¬-In-b-Xmbpw e-£v -an ]-d-™p. {]-tZ-isØ F-√m ho-Sp-I-ƒ-°pw sshZyp-Xn e-`n-®n-´pw X-\n-°v am-{Xw e-`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv Pn-√m I-e-Œ¿-°v ]-cm-Xn \¬-Inb-Xv. C-tX-Øp-S¿-∂v F.-Un.-FΩn-s‚ D-Ø-c-hp {]-Im-cw I-WIvv-j≥ \¬-Im≥ h-∂ D-tZym-Kÿ-sc B-fl-l-Xym `o-j-Wn ap-g-°n ssl-t°m-S-Xn-bn¬ \n∂p kv-t‰ hm-ßn-b-Xv.-

Ip-«n-IÄ-s¡-Xn-tc-bp-Å A-Xn-{I-aw; ImkÀ-tIm«v 5 hÀ-j-¯n-\n-sS 700 tI-kv

A-W-¶q¿ t£-{X-Øn-\v ap∂n¬ ]-t{Sm-fn-Mv \-SØ - p-Ib - m-bncp-∂ t]m-enkv kw-Lw A-Xp-hg- n sl ¬-sa-‰v [-cn-°m-sX aq-∂p-t]sc I-b-‰n-h-∂ ss_-°v ]n-Sn-IqSn-b hn-tcm-[Ø - n-em-Wv `o-jW - nIm-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬ Ip-´ns∏-Sp-Øn-bs - X-∂m-Wv ]-cm-Xn. Iƒ-°p t\-sc-bp-≈ A-Xn-{I-a߃ h¿-[n-°p-∂p. I-gn-™ A©v h¿-j-Øn-\p-≈n¬ Pn-√-bnse hn-hn-[ t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - pI-fn¬ C-Øc - Ø - n-ep-≈ 700 tIkp-If - m-Wv d-Pn-kv‰ - ¿ sN-bvX - Xv. \p-kv-a-cn-°p-∂-Xn-\pw t]m-en- ]n-Xm-hv, k-tlm-Z-c-߃, c-≠mkpw P-\-ß-fpw X-Ωn-ep-≈ _- \-—≥, a-‰v _-‘p-°ƒ, A-b¬‘w sa-®s - ∏-Sp-Øp-∂X - n-\pw th- hm-kn-Iƒ Xp-S-ßn-b-h-cn¬ \n≠n-bm-Wv- Sq-¿-W-sa‚ v \-S-Øp- ∂p-am-Wv Ip-´n-Iƒ-°v Iq-Sp-Xe - pw ∂-Xv. hn-Pb - n-Iƒ-°pw d-tÆ-gk v- v am-\k - n-I˛- i - m-co-cn-I ]o-U\ - w GA-∏n-\pw an-I-® Xm-cw, an-I-® ‰p-hm-tß-≠n-hc - p-∂X - v. I-gn-™ tKm-fn, tSm-]v kvt- Im-d¿ - F-∂n-h- h¿-jw am-{Xw Im-k¿-tIm-Uv ¿-°pw k-Ωm-\ß - f - p-≠v. {]-th-i- ssN¬-Uv sse-\n¬ hn-hn-[ X-c\w ku-Py-am-Wv. F-√m Zn-h-k- Øn-ep-≈ 130 ]o-U-\ kw-`-hhpw ssh-Io-´v 4.--45\m-Wv a-¬k - c - w.-- ߃ dn-t]m¿-´v sN-bX v- p. C-Xn¬ G-gp-t]¿-°v ssh-Zy ]-cn-tim-[\-bpw k-lm-bh - pw e-`y-am-°n-. ]o-U\ - Ø - n-\n-cb - m-b 29 Ip-´nI-sf tIm-gn-t°m-Sv, ]-ch - \ - S- p-°w F-∂n-hn-S-ß-fn-se Pp-h-ss\¬ tlm-ap-If - n-te-°v A-b° - p-Ib - pw sN-bX v- p. 16 Ip-´n-Is - f kz-¥w hoSp-If - n-te-°v c-£n-Xm-°ƒ-s°m°q-tdm-fw k-©-cn-®v H-cp Izm¿- ∏w ]-d™ p-hn-´p. ]o-U\ - Ø - n-\nt´-gv-kn-\v ap-∂n-se-Øn-°p-I- c-bm-b 78 Ip-´n-I-fn¬ `q-cn-`m-Kw bpw sN-bvXp. a¿-±n-®-h-i-\m-°n t]-cpw am-Xm-]n-Xm-°f - n¬ \n-∂pssI-øn-ep-≠m-bn-cp-∂ c-≠p e- ≈ ]o-U\ - w k-ln-t°-≠n h-∂£w cq-] ssI-°-em-°n-b ti- h-cm-Wv. Im-Wm-Xm-b B-dp Ip-´njw H-cp bp-h-Xn-tbm-sSm-∏w \n- I-sf C-Xph-sc I-s≠-Øm-\m-bn¿-Øn t^m-t´msb-Sp-°p-I-bpw ´n√. Ip-ºf - Ip-_W - q-cn¬ c-≠mNn-e t]-∏-dp-I-fn¬ H-∏n-So°p-I- \-—≥ 13Im-cn-sb ]o-Un-∏n-® kwbpw sN-bv-sXh-∂pw C-bmƒ ]- `-hw G-Xm-\pw Zn-hk - wa - p-ºm-Wv d-™p. a-t©-iz-cw t]m-en-kv ]p-dØ - p-h∂ - X - v. A-t\z-jn-°p-∂p.a-et- bm-c ta-Je - b - n¬ H-cp kv-

I-gn-ªhÀ-jw ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-b-Xv 136 Ip-«n-IÄ F«p-h-b-Êp-Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¡m³ {i-aw; 22 Im-c-s\ ]n-Sn-Iq-Sn s]¬-Ip-«n-IÄ ssI-Imcyw sN-bvXp t]m-enkv I-¸v ^p-Sv-t_mÄ C-¶pap-XÂ I-Æq-¿: Pn-√m t]m-en-kn-s≥-d B-`n-ap-Jy-Øn¬ kw-LS- n- ∏ - n-°p∂ s]m-en-kv I-∏v-˛2013 ^p-Svt_mƒ Sq-¿-W-sa‚n-\v C-∂p ]¥p-cp-fpw. ssh-Io-´v 4.--45\v t]m-enkv ssa-Xm-\n-bn-em-Wp In-t°m^v. D-ZvL - m-S\ - a-¬k - c - Ø - n¬ IÆq-¿k - n-‰n k-¿° - nƒ Sow, I-Æq¿ sS-dn-t´m-dn-b¬ B-¿-an-bp-am-bn G-‰p-ap-´pw. Pn-√-bn-se 13 t]m-en-

kv k-¿-°n-fp-Iƒ-°p Io-gn-se 13 kn-hn¬ So-ap-Iƒ, sI.--F.--]n. \memw _-‰m-en-b≥, sk≥-{S¬ Pbn¬, Pn-√m t]m-en-kv Sow, t]m≠n-t®-cn k-¿-h-I-em-im-em So-apIƒ t\m-°u-´v du-≠v A-Snÿm-\-Øn¬ \-S-°p-∂ ta-fbn¬ ]-s¶-Sp-°p-w. a¨-a-d-™p-t]m-b Pn-√-bnse ^p-Sv-t_mƒ Xm-c-ß-sf A-

I-hÀ-¨-bv-¡p tijw bp-h-Xn-tbm-sSm-¸w \nÀ-¯n t^m-t«m-sb-Sp¯v `o-j-WnIp-º-f: bp-hm-hn-s\ X-´n-s°m≠p-t]m-bn a¿-±n-°p-I-bpw c-≠p e-£w cq-] I-h-cp-Ibpw sNbv-X ti-jw bp-h-Xn-tbm-sSm-∏w \n¿Øn t^m-s´m-sb-Sp-Øv `o-j-Wns∏-Sp-Øn-b-Xm-bn ]cm-Xn. B-\°-√v sam-d-Ø-W-bn-se ap-l-ΩZ-en(38)-bm-Wv a¿-±-\-Øn-\n-c-bmbXv. ]-cn-t°-‰ C-bm-sf Ip-º-f Pn-√m k-l-I-c-W B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. sh-≈n-bm-

gv-N ssh-Io-´v B-tdm-sS ssZ-tKmfn-bn-em-Wv kw-`-hw. ho-Sp]-Wn°v a-cw hm-ßm-\m-bn ]-W-hp-ambn ss_-°n¬ k-©-cn-°-sh Im-dn-epw ss_-°n-ep-am-sb-Ønb kw-Lw X-S-™p\n¿-Øp-Ibpw ]n-∂o-Sv Im-dn¬ I-b-‰ns°m≠p-t]mhp-I-bp-am-bn-cp-s∂-∂v ap-l-Ω-Z-en ]-d-™p. Im-dn¬ I-b-‰n-b tijw Xs‚ I-Æv sI-´p-I-bpw A-c-a-Wn-

bq¯v eo-Kv {]-hÀ-¯-I-À¡vv aÀ-±-\-taäp s]-cn-tßmw: ]mSn-tbm-´p-Nm¬ Su-Wn¬ bq-Øv-eo-Kv {]-h¿-ØI¿°v a¿-±-a-t\‰p. s]tS-\ kztZ-in-Ifm-b Pp-ss\-Zv(18), kPm-Zv(18), lw-k° - p-´n(22) F-∂nh¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰Xv. Ch-sc \n m-c ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-ø∂q¿ k-`m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p. ]mSn-tbm-´p-Nm¬ ap\-bw-Ip-∂v c-‡-km-£n a-fi]-Øn-\v k-ao-]w {In°-‰v Sq¿-Wsa‚n ¬ ]-s¶-Sp-Øv a-Sß - p-Ib - mbn-cp-∂ bq-Øv-eo-Kv {]-h¿-Ø-I- ]-Sn-°-®m-en¬ \n¿-an-® a-lm-fl- a-μn-cw sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p cm-Wv A-{I-a-Øn-\n-c-bm-bXv. kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - c - m-Wv A-{I-aØ - n-\v ]n-∂n-se-∂v bq-Øveo-Kv B-tcm-]n®p. I-gn-™ am-kw F-kv.F^v.sF. {]-h¿-ØIsc s]-tS-\b - n¬ ss_-°v X-S™ p\n¿-Øn bq-Øv eo-Kv {]-h¿-ØI - ¿ A-{I-an-®n-cp∂p. s]-cn-tßmw t]m- C-cn-´n: k-¶p-Nn-X hm-Zß - ¬ sk-{I-´d - n-bm-bn Xn- f - p-am-Wv C-Øc - w kn. P-\d - f - p-b¿- fpw Xo-cp-am-\ß en-kv tI-sk-SpØp. - v. c-s™-Sp-°-s∏-´ k-Xo-i≥ ]mØn Hm-tcm kw-ÿm-\Ø - v i-‡n- I-£n-Iƒ h-®p ]p-e¿-Øp-∂X - W - w \¬-In. kA-`n-hr- t®-\n-°v kzo-Ic s∏-Sp-∂ {]m-tZ-in-I cm-j{-v So-b {]- {Km-ao-W k-ºZ- v hy-hÿ - f - m-Wv bp.- Æn-tPm-k-^v Fw.-F¬.-F.-, sI ÿm-\ß - ƒ cm-jv{- S-Øn-s‚ sI- ≤n-s∏-Sp-Øp-∂ \-bß ]n {]-`m-I-c≥, hn B¿ `m-kv-I- p-∂X - .v ´p-d∏ - n-\v `o-jW - n-bm-bn am-dn-bX - m- ]n.-F. k¿-°m¿ ]n-¥p-Sc Xet»cn: {_-Æ≥ tIm-f-Pn¬ bn sI kp-[m-Ic - ≥, hn tam{Km-ao-W sXm-gn-ep-d-∏p ]-≤- c≥, ]n hn \m-cm-bW - ≥ Fw.-]n. Xn-√kn-¥‰ - n-°v {Sm-°v \n¿-am-Wh - p-am- t¶-cn ]-Sn-°® - m-`≥, Fw - m-en¬ ]p-Xp-Xm-bn Xn tem-I-sØ {i-t≤-b-am-b ]- l-\≥, sI ]n ]-fl\ bn ap-t∂m-´p-t]m-hm-≥ Xo-cp-am-\- \n¿-an-® a-lm-fl- a-μn-cw D-ZL - fm-∂m-bn am-dn-bX - m-bpw sI A-_v-Zp¬ l-°ow, Fw A-v m-S- ≤-Xn-Is n® ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-sb \w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±- kp-[m-I-c≥ ]-d-™p. Un.-kn.- tP-jv, cm-tK-jv Xn-√-t¶-cn, sF bq-Øv tIm¨-{K-kv A-kw-ªn lw. cm-Py-Øn-s‚ s]m-Xp-Xm-¬] - n, ]n hn c-aW - n, bp kn Xn- n N-{μ≥ Xn-√t- ¶-cn Pm-\I - - kn. sk-{I-´d afi-ew I-Ωn-‰n A-`n-\μ - n®p. \- cy-Øn-s\-Xn-cm-b Nn-¥m-KX - h-ln-®p. sI.-]n.-kn.- √-t¶-cn kw-km-cn-®p.- n-I- A-[y-£X S-]S- n-Iƒ°v X-S  - w \n¬-°p-∂ {_-Æ\ - n-se A-[ym-]I - s - c sX-cphn¬hn-Nm-c-W sN-øp-∂-X-S-°ap-≈ k-a-c]-cn-]m-Sn-Iƒ C-tXØp-S¿∂v am-‰n-h-®-Xm-bn {]knU‚ v a-ld - q-^v ]n-Wd - m-bn ]- a´∂q¿: t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn¬ c-≠p t]-scbpw 5300 cq-]bpw tIm-sSm-fn{]w I-≈p-jmd™p. kn-¥‰ - n-°v {Sm-°v \n¿-am- ÿ-e-ß-fn¬ No-´p-I-fn-bn¬ G¿-s∏´ G-gp-t]- ∏n-\p k-ao]-Øp h-®v \m-ep-t]-sc-bp-w 2200 cq-]b - pW-hp-am-bn _-‘-s∏-´ hn-j-b- sc t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bvXp. amWv F-kv.sF. ]n sI {]-Im-i\pw kw-Lhpw ]n߃ bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xrsh-fn-b{º G-f-∂q¿ i-h-∏-d-ºn¬ h-®v aq-∂p- Sn-Iq-Sn-bXv. Xz-Øn¬ I¿-a]-cn-]m-Sn-Iƒ Bcw-`n-°pw.

{]m-tZ-in-I ]mÀ-«n-I-fp-sS h-fÀ-¨ cm-Py-¯n-\v `o-j-Wn: sI kp-[m-I-c³ Fw.-]n.-

kzmK-Xw sN-bvXp

No«p-I-fn: G-gp-t]-sc A-d-Ìv sN-bvXp

\n-th-Z\ - w \Â-In I-Æq¿: ]-cº - c - m-KX - a¬-ky-_‘-bm-\ß - ƒ-°v B-hi - y-am-b asÆ-Æ e-`y-am-°m-\pw a¬-kysØm-gn-em-fn-If - p-sS sXm-gn¬ kw-c£-WØ - n-\pw \-S] - S- n-Iƒ kzo-Ic- n°-Ws - a-∂m-hi - y-s∏-´v Sn hn cm-tPjv Fw.-F¬.-F. a-{¥n sI _m-_phn-\v \n-th-Z\ - w \¬-In. I-Æq¿, Imk¿-tIm-Uv Pn-√b - n-se ]-cº - c- m-KX a¬-ky-bm-\ß - ƒ a¬-ky-sØm-gnem-fn- {Kq-∏p-If - p-sS-bpw hy-‡n-If - ptS-Xp-am-W.v H-cp Zn-hk - w I-Se - n¬ a¬-ky-_‘ - \ - w \-SØ - p-∂X - n-\v icm-ic - n 300 ap-X¬ 600 en-‰¿ h-sc asÆ-Æ B-hi - y-am-W.v F-∂m¬ k¿-°m¿ \n-eh - n¬ H-cp F≥-Pn-\v 130 ap-X¬ 180 e - n-‰¿ h-sc a-sÆ-Æbm-Wv am-kØ - n¬ \¬-Ip-∂X - .v CXv c-t≠m, aq-t∂m Zn-hk - t- Ø-°v am-{X-ta Xn-Ib - p-≈q. B-hi - ym-\pk-cW - w a-sÆ-Æ e-`n-°m-ØX - v aqew an-°h - ¿-°pw sXm-gn-se-Sp-°m\m-hp-∂n-√. t\-cs - Ø A-\p-hZ- n-®X-{X-bpw a-sÆ-Æ A-\p-hZ- n-°m ≥ k¿-°m¿ X-øm-dm-hW - s - a-∂pw Fw.-F¬.-F. B-hi - y-s∏-´p.-

Iq-fn¬ \-S-Øn-b Iu¨-kn-enMn¬ 70 s]¨-Ip-´n-If - n¬ 16 t]¿ ]n-Xm-hv Dƒ-∏s - S-bp-≈ _-‘p-°fn¬ \n-∂v ]o-U\ - w G¬-t°-≠n h-∂n-´p-s≠-∂v I-s≠-Øn-bn-cp∂p. B-Zn-hm-kn s]¨-Ip-´n-If - mWv C-Øc - Ø - n¬ ]o-U\ - w G¬t°-≠n h-cp-∂-h-cn¬ `q-cn-`m-Khpw. kvI - qƒ ]-cn-kc - s - Ø s]-´n°-S° - m¿ ap-X¬ A-[ym-]I - ¿ hsc C-Ø-cw ]o-U-\-t°-kp-I-fn ¬ {]-Xn-I-fm-bn-´p-≠v. Im-™ßm-s´ H-cp Syq-j≥ sk‚¿ tI{μo-Ic - n-®v \n-ch - [ - n s]¨-Ip-´n-Isf Fw.-_n.-_n.-Fk - v. hn-Zym¿-Ynbm-b A-[ym-]I - ≥ ]o-Un-® kw-`h-Øn¬ B-Zy-L´- Ø - n¬ ]-cm-Xn \¬-Im≥ t]m-epw s]¨-Ip-´n-Ifp-sS c-£n-Xm-°ƒ X-øm-dm-bn-cp∂n-√. t]m-en-kn-s‚ \n¿-_‘ - wsIm-≠p am-{X-am-Wv aq-∂p tI-kpIƒ d-Pn-ÿ sN-bX v- X - v. Cu tIkn-se {]-Xn ]o-U\ - Ø - n-cb - m-b s]¨-Ip-´n-bp-sS ]n-Xm-hn-s\ kzm[o-\n-®v tI-kv A-´n-ad- n-°m≥ {i-an°p-Ibpw sN-bX -v n-cp∂p. Im-™-ßm-Sn-\-Sp-Øv H-º Xmw X-cw hn-Zym¿-Yn-\n-sb hn-ap‡ `-S≥ Dƒ-s∏-sS H≥-]t- Xm-fw t]¿ \n-c-¥-cw ]o-Un-∏n-® kw-`h-Øn¬ tI-sk-Sp-ØX - v kvI - qƒ A-[ym-]n-I Pyp-h-ss\¬ tlman¬ hn-hc - w A-dn-bn-®X - n-s\ XpS¿-∂m-Wv.- Ip-º-f-bn¬ kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v anTm-bn \¬-In s]-´n-°-S-°m-c-\pw a-Uv-° \-S-

I-Æq¿: Nm-e Zp-c¥ - w \-S∂ - v H-cph¿-jw ]n-∂n-Sp-tºm-gpw Po-h\ - p `o-jW - n-bm-bn Sm-¶¿ tem-dn-If - psS a-cW - ∏ - m-®n¬ Xp-Sc - p-∂p. Zp-c¥-Øn-\p ti-jw \n-ch - [ - n \n-b{¥-W-ß-fpw \n-b-a-ß-fpw sIm≠p-h-s∂-¶n-epw bm-sXm-∂pw ]m-en-°-s∏-Sp-∂n-√. Im-e-∏-g°w sN-∂v Xp-cp-sº-Sp-Ø Kymkv Sm-¶d - p-If - m-Wv C-t∏m-gpw \nc-Øp-I-fn-eq-sS ]m-bp-∂-Xv. Ime-∏-g-°-hpw Sm-¶-dp-I-fp-sS Aim-kv-{Xo-b \n¿-am-W-hpw A-anX-th-K-hp-am-bn-cp-∂p Nm-e Zp-c¥-Øn-s‚ ap-Jy-Im-c-W-߃.

F-∂m¬ C-t∏m-gpw C-hs - b-√mw \n¿-_m-[w Xp-Sc - p-Ib - m-Wv. an-° tem-dn-If - p-sS-bpw Sm-¶d - p-Iƒ Xpcp-ºn-®pw {Z-hn-®pw C-cn-°p-∂p. 15 h¿-j-Øn-te-sd ]-g-°-ap≈ tem-dn-If - pw Sm-¶d - p-If - p-am-Wv an-°-h-bpw. tem-dn-Iƒ-°p ]n∂n¬ Im-e-∏-g-°w tc-J-s∏-SpØn-bn-cn-°p-∂ Ão¬ tπ-‰p-Iƒ C-Xn-\p sX-fn-hm-Wv. ]-e-Xn-epw Im-e∏ - g - ° - w A-dn-bm-Xn-cn-°m≥ C-Xv a-\∏ - q¿-Δw H-gn-hm-°n. Sm-¶d - pIƒ-°v A-Sn-bn-se hm¬-hp-If - pw Xp-cp-sº-Sp-Øv {Z-hn-® \n-eb - n-emWvC .--- X - v sN-dn-b B-Lm-Xa - p-≠mbm¬ t]m-epw hm-XI - t- ®m¿-®b - v°v Im-cW - a - m-hpw. tN-kp-If - n-√m-

sX s{S-bv e¿-Sm-¶¿ co-Xn-bn-ep-≈ \n¿-am-Ww \n¿-Øn H-‰ tN-kp-≈ tem-dn-Iƒ D-]t- bm-Kn-°W - s - a-∂ \n¿-tZ-ih - pw A-hK - W - n-°s - ∏-´p. Nm-e Zp-c¥ - Ø - n-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ Sm-¶¿-tem-dn-Iƒ ]-I¬ k-ab - Ø - v k¿-ho-kv \-SØ - c - p-sX∂ \n¿-tZ-ia- p-≠m-bn-cp-∂p. C-Xpw \-S∏ - m-bn-√. cm-∏I - ¬ t`-Za- s - \y Aan-Xt- h-KØ - n¬ X-s∂-bm-Wv Kymkv Sm-¶d- p-If - p-sS k-©m-cw. c-≠p ss{U-h¿-am¿ th-Ws - a-∂ \n¿-tZi-hpw ]m-gm-bn. H-cp ss{U-h¿ cm{Xn ap-gp-h\ - pw hm-l\ - w Hm-Sn-°ptºm-gp-≠m-Ip-∂ A-]I - S- k - m-[yX I-W° - n-se-Sp-Øm-bn-cp-∂p Cu \n¿-tZ-iw. 2012 B-Kk - X -v v 27\v Nm-

Øn-∏p-Im-c-\p-am-b a-[y-h-b-kvI≥ am-k-ß-tfm-fw ]o-Un-∏n-® kw-`h - w G-sd hn-hm-Za - m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Nn-ec - p-sS H-Øm-it- bmsS tI-kv A-´n-ad - n-°s - ∏-´p. 30e[nIw hn-Zym¿-Yn-\n-Is - f-bm-Wv Cbmƒ ]o-Un-∏n-®X - v. Ip-º-f-bn¬-X-s∂ c-≠v k-

\m-´p-Im-sc A-dn-bn°p- I - b p- a m- b n- c p- ∂ p. \m-´p-Im-cpw hn-Zym¿-Yn\n-Ifpw Hm-Sn-sb-Øptºm-tg°pw {]-Xn ]oU-\{i-aw D-t]-£n-®v ss_-°n¬ I-S-∂p-If™p. ss_-°n-s‚ \-ºdpw h-kv-{X-ß-fpsS \n-dhpw hn-Zym¿-Yn\n-Iƒ [-cn-∏n-®-Xn-s\ {]PnØv Xp-S¿-∂v ]n-¥p-S¿-∂ \m-´p-Im¿ s]-cp-º-bn¬ \n∂p ]n-Sn-Iq-Sn tIm-fPn-\p k-ao-]-sØ-Øn ÿn-co-I-cn-°p-I-bm-bncp∂p. ]o-U-\-{i-aw I-≠v c-£-bv-s°-Øn-b tImfPv hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ \m-´p-Im-cp-sS ap∂n¬ h-®v {]-Xn-sb ssI-Imcyw sN-bvXp. ]oU-\-{i-a-Øn-\n-cbm-b Ip-´n-bp-sS am-Xm-hv ]-ø∂q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xn-s\ XpS¿-∂v t]m-en-sk-Øn I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp.

tlm-Zc - ∑ - m¿ c-≠v k-tlm-Zc - n-amsc ]o-Un-∏n-°m≥ Iq-´p-\n-∂ kw`-hh - pw dn-t]m¿-´v sN-bvX - n-cp-∂p. G-Xm-\w B-gN v- I - ƒ-°p apºv IÆq¿ B-e-t°m-Sv \n-∂v ]o-U-\Øn-\n-cb - m-b s]¨-Ip-´n Im-k¿tIm-s´ H-cp ho-´n¬ tPm-en-°v \n∂n-cp-∂p. Cu s]¨-Ip-´n ho-´p-

Im-tcm-Sv hn-hc - w A-dn-bn-®X - n-s\ Xp-S¿-∂v am-Xm-hS- ° - a - p-≈ \n-ch - [n t]-sc t]m-en-kv A-dk - ‰ -v v sNbv-Xn-cp-∂p. C-Ø-cw tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-If - m-hp-∂h - ¿ - kzm-[o\w D-]t- bm-Kn-®v c-£s - ∏-Sp-∂X - v aq-ew tI-kt- \z-jW - w G-ßpsaØm-Ø A-hÿ - b - m-W.v

I-tÃ-dn t]m-en-kp-ImÀ-¡v ]-cn-¡v; ss_-¡v X-IÀ-¯p Im-™ß - m-Sv: I-t√-dn¬ s\-‰v ]t{Sm-fn-Mv \-SØ - p-Ib - m-bn-cp-∂ c≠p-t]m-en-kp-Im¿-°v ]-cn-t°‰p. ss_-°v X-I¿-Øp. slm-kvZp¿-Kv kvv-t‰-j-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ a-t\m-Pv(33), F.-B¿. Iymw-]n-se tIm¨-k‰ v- _nƒ k-co-jv(26) F-∂n-h¿-°mWv ]-cn-t°-‰X - v. C-hs - c Pn-√m Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ss\-‰v ]-t{Sm-fn-Mn-\n-S-bn¬ - z-bd - n¬ \-S° - p-∂ k-ck - t-v a-fb - n¬ ku]¿Wn-I I-em-thZn A-hX - c - n-∏n-® \m-´cßv tN-‰p-Ip-≠n¬ h-®v 15Hm-fw h-cp- IÆq¿ Su¨ kvI ∂ kw-Lw A-{I-an-°p-I-bm-bncp-∂p-h-∂v B-ip-]-{Xn-bn¬ Ign-bp-∂ t]m-en-kp-Im¿ ]-cm-Xns∏-´p. kw-`-h-Øn¬ I-≠m-e-dnbm-hp-∂ 15 t]¿-s°-Xn-sc t_°¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hn-ZymÀ-Yn-I-sf Im-Wm-\n-sÃ-¶v ]-cm-Xn Im-k¿-tIm-U:v kvI - p-fn-te-°v ]p-ds∏-´ c-≠p hn-Zym¿-Yn-Is - f Im-WmXm-bX - m-bn ]-cm-Xn. ]-ch - \ - S- p-°w B-en-b Cw-•o-jv ao-Un-bw kvI - q-fnse 10mw X-cw hn-Zym¿-Yn-If - m-b X-f¶-c sX-cp-hs - Ø A≥-km-cn ]m-Zmdn-s‚ a-I≥ ap-lΩ - Z- v bq-\p-k(v 15), ]c-h\ - S- p-°w- ]m-en-®n-bS- p-°w Xu^o-Jv a≥-kn-en-se A-la-v Z- v l-_o_n-s‚ a-I≥ A-–p¬ a¿-hm≥(15) F-∂n-hs - c-bm-WvIm-Wm-Xm-bX - .v - i\n-bm-gN -v cm-hn-se C-cp-hc- pw kvI - q-fnse-s°∂p ]-d™ v ho-´n¬ \n-∂ndßn-bX - m-bn-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.-

kp-c-£m \nÀ-tZ-i-§Ä \-S-¸m-bn-Ã; Sm-¦À-tem-dn-IÄ No-dn-¸m-bp-¶p  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

]-ø-∂q¿: F-´p-h-b- p-≈ s]¨-Ip-´n-sb ]oUn-∏n-°m≥ {i-an-® 22 Imc-s\ ]-ø-∂q¿ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bvXp. tIm-tdmw Nm-e-t°m-s´ CS-t®-cn {]-Pn-Øn-s\-bm-Wv ]-ø-∂q¿ Fkv.sF. jm-Pn ]-t´-cnbpw kw-Lhpw A-d-Ãv sN-bv-XXv. C∂se D-®-bv-°v 12.30Hm-sS ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pn\-S-p-Øm-Wv kw-`hw. \r-Ø-]T-\w I-gn-™v Xncn-®p-t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p s]¨-Ip-´n. Iq-sS ka-{]m-b-°mcm-b a-s‰mcp -s]¨-Ip-´nbpw B¨Ip-´nbpw D-≠m-bn-cp∂p. ss_-°n-seØn-b {]Xn ss_-°v \n¿-Øn bq-\n-th-gv-kn-‰n Imw-]-knte-°p-≈ h-gn tNm-Zn-®-Xm-bn ]-d-bp∂p. C-Xn\p tijw ss_-°n¬ \n-∂nd-ßn Ip-´n-sb ]oUn-∏n-°m≥ {i-an-°p-I-bm-bn-cp∂p. Ip-‰n-°m-Sp-\n-d-™ hn-P-\am-b {]-tZ-i-amb-Xn-\m¬ tdm-Un¬ a-‰m-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n√. F-∂m¬ kw`-hw ]-ø-∂q¿ tIm-f-Pn-s‚ h-\nXm tlm-kv-‰-en-s‚ ap-I-fne-sØ \n-e-bn¬ Xma-kn-°p-∂ hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ I≠p. hn-Zym¿-Yn\n-Iƒ Xm-sg-bnd-ßn _l-fw h-bv°p-I-bpw

e ss_-]m-kn-\p k-ao-]a - p-≠m-b Sm-¶¿ Zp-c¥ - Ø - n¬ 20 t]-cp-sS Poh-\m-Wv s]m-en-™X - .v C-Xn-\p-tijw I-Æq¿ Pn-√b - n¬ am-{Xw aq-∂nS-Øv Sm-¶¿-tem-dn a-dn-™p. X-fn-∏d - º - v Np-Se - , X-et- »-cn a´m-{ºw, a-Xp-t°m-Øv F-∂n-hn-Sß-fn-em-bn-cp-∂p A-]I - S- ß - ƒ. `m-Kyw sIm-≠v am-{X-am-bn-cp-∂p B-f] - m-bß - ƒ C-√m-Xn-cp-∂X - v. aw-Ke - m-]p-cw D-∏n-\ß - m-Sn-bn-ep≠m-b A-]I - S- Ø - n¬ G-gp-t]-cmWp a-cn-®X - .v A-]I - S- ß - ƒ B-h¿Øn-°p-tºmƒ, s]m-Xp-P\ - w Hmtcm Zn-\c - m-{X-ßf - pw `o-Xn-tbm-sS X-≈n-\o-°p-Ib - √ - m-sX th-sd \nhr-Øn-bn-√m-Ø ÿn-Xn-bm-Wv.---

an-I-¨ F³.-F-kv.-F-kv. bq-\n-än-\p-Å A-hmÀUv ]n-en-t¡m-Sn\v

s‚ A-`n-am-\w D-b¿-∂n-cp-∂p. C-Xn-\v sXm-´p-]n-∂m-se-bm-Wv tI-c-fm im-kv-{X km-t¶-Xn-I ]cn-ÿn-Xn Iu¨-kn-en-s‚ an-I® ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W {]h¿-Ø-\-߃-°p-≈ kw-ÿm\-X-e l-cn-X hn-Zym-e-b- ]p-c-kvIm-cw hn-Zym-e-b-sØ tX-Sn-sbØn-b-Xv. ]-cym-h-c¨ an-{X Pn√m-X-e ]p-c-kv-Im-c-hpw kv-Iqƒ l-cn-X-tk-\ kz-¥-am-°n. C-Xn\n-sS F-kv.-F-kv.-F¬.-kn., lb¿ sk-°≥-U-dn ]-co-£-Ifn¬ hn-Zym-e-bw an-I-® hn-P-bw ssI-h-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. anI-® c-≠m-a-sØ ]n.-Sn.-F. I-Ωn‰n-°p-≈ A-hm¿-Uv Cu hn-Zyme-b-Øn-\m-Wv e-`n-®-Xv.

Xr-°c - n-∏q¿: kw-ÿm-\s - Ø anI-® F≥.-Fk - v.F - k - v. bq-\n-‰n-\p≈ _-lp-aX - n-°v ]n-en-t°m-Sv kn Ir-jW v- ≥ \m-b¿ kva - m-cI - K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ A¿-l-am-bn. 2011-˛12 h¿-j-sØ an-I® - l-b¿ sk-°≥-Ud - n bq-\n‰n-\p-≈ kw-ÿm-\ X-e Aw-KoIm-c-am-Wv hn-Zym-e-b-sØ tXSnsb-Øn-b-Xv. C-tX hn-Zym-e-bØn-se sI a-t\m-Pv- Ip-am-dn-\mWv kw-ÿm-\s - Ø an-I® - t{]m{Kmw H-^nk¿-°p-≈ A-hm¿-Uv. \n-ch - [ - n tZ-io-b kw-ÿm-\ A-hm¿-Up-Iƒ kz-¥a- m-°n-b ssZh-kq-{Xw {l-kz N-e® - n-{Xw, ]m-Xtbm-c hm-gI - r-jn, Cu-ø° - m-Sv ssh°-Øv \-S∏ - n-em-°n-b ssP-h ]-®-

°-dn Ir-jn, hy-Xy-kX v- ß - f - m-b t_m-[h - ¬-°c - W {]-h¿-Ø\ - ߃ F-∂n-hb - m-Wv F≥.-Fk - v.F-kv. bq-\n-‰n-s\ A-hm¿-Un-\v A¿-lm-am-°n-bX - .v t\-cs - Ø ssZh-kq-{Xw F-∂ {l-kz N-e® - n-{XØn-eq-sS Ip-´n-Iƒ ]-cn-ÿn-Xn kw-c£ - W k-tμ-iw F-Øn-®t∏mƒ A-Xn-s\ tX-Sn-sb-Øn-bX - v tZ-io-b X-eØ - n-epw kw-ÿm-\X - e-Øn-epw an-I® - Nn-{X-Øn-\p-≈ ]p-ck - I -v m-cß - f - m-bn-cp-∂p. Nn-{Xw kw-hn-[m-\w sN-bv-X Sn sI \n-_n-j-bpw {]-[m-\ IYm-]m-{X-sØ A-h-X-cn-∏n-® Zn\-I¿ em-ep-sa-√mw an-I-® kwhn-[m-bn-I-bpw an-I-® \-S-\p-sams°-bm-b-t∏mƒ ]n-en-t°m-Sn-

kn.-]n.-Fw. {_m-©v sk-{I-«-dn-¡v aÀ-±-\w

Ifcn-¸b-äv {]-ZÀ-i-\-hpw sa-Un-¡Â Iymw-]pw

D-∏-f: kn.-]n.-Fw. ap-tkm-Sn tem°¬ {_m-©v sk-{I-´-dn-°v a¿-Z\-ta-‰p. ap-tkm-Sn a-e-_m¿ \-Kdn-se Fw sF C-kv-am-Cu\mWv a¿-±-\-ta-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn aptkm-Sn-bn¬ h-®v 12 Aw-K kwLw X-S™ p-\n¿-Øn ssk-°nƒ sN-bn≥, h-Sn, a-‰p am-cm-Im-bp-[߃ D-]t- bm-Kn-®v a¿-±n-®v Im¬ X-√n-sb-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh∂v B-ip-]{- Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ Ckv-am-Cu¬ ]-cm-Xn-s∏-´p.-

_-Ên-\v I-tÃ-dv Ip-º-f: kz-Im-cy- Sq-dn-kv-‰v _kn-\p t\-sc I-t√-dv. _mw-•qcn¬ \n-∂p Im-k¿-tIm-t´-°v hcn-I-bm-bn-cp-∂ _-kn-\p t\-scbm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn Hº-X-c-tbm-sS jn-dn-b ap-´w-tK-‰n\v k-ao-]-Øph-®v I-t√-dp-≠mb-Xv. _-kn-s‚ ap≥-h-i-sØ Nn√pIƒ X-I¿-∂p.

s]-cn-tßmw: sP.kn.sF. ]m-Sn-®m-en-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ I-f-cn∏b-‰v {]-Z¿-i\ - hpw sa-Un-°¬ Iymw]pw \-SX - Xn. sa-Un-°¬ Iymw]v kn Ir-jvW - ≥ Fw.F¬.F D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ]n hn X-ºm≥ Sn sP B‚Wn, kn-PnØv, tdm-jn tPm-kv kw-km-cn-®p. Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-Øh - ¿-°v kuP-\y Hu-j[ - k-ky-߃ hn-Xc-Ww sN-bvXp. kn.Fkv. If-cn kw-Lw Xm-bn-t\-cn I-fc - n-∏b-‰v {]-Z¿i-\w \-SØn.


{]mtZ-inIw

2 kv]-Xw_¿ 2013 Xn¶ƒ

]cn-]mSn Im-k¿-tIm-Uv kn.-]n.-kn.-

B¿.-sF: tem-I \m-fn-tI-c Zn\m-tLm-jw-˛10.-00 Im-™-ßm-Sv sI.-F-kv.B¿.-Sn.-kn k-_v Un-t∏m ]-cnk-cw: Un.-ssh.-F-^v.-sF am¿®v-˛10.-00

D-tZym-K-Ø-cp-sS A-\m-Ø A-h-km-\n-¸n-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: A-\m-Y-˛-A-KXn ÿm-]-\-߃-°v k¿-°m¿ A-\p-h-Zn-® k-lm-b-߃ bYm-k-a-bw e-`y-am-Ip-∂-Xn-\v Pn√-bn-se D-tZym-K-ÿ-cp-sS `m-KØp-\n-∂p-≈ A-\m-ÿ H-gn-hm°-W-sa-∂v Pn-√m Hm¿-^-t\-Pv A-tkm-kn-tb-j≥ P-\-d¬ t_m-Un B-h-iy-s∏-´p. ap-l-ΩZv ap-_m-d-Iv lm-Pn A-[y-£-Xh-ln-®p. ]n ]n \m-cm-b-W≥, F-kv F A-–p¬ l-ao-Zv au-ehn kw-km-cn-®p. `m-c-hm-lnIƒ: F Fw ap-_m-d-Iv lm-Pn ({]-kn-U‚ v), kn F-®v C-{_mlnw am-ÿ Im-™-ßm-Sv, sI kn tPm-k-^v Nn-‰m-cn-°m¬, kn-ÿ sX-tc-k I-Sp-ta-\n (ssh-kv {]-kn-U‚ v), F-kv F l-ao-Zv au-e-hn B-ew-]m-Sn(P-\-

{]-kn-U-‚ v ap-l-Ω-Zv ap-_m-d-Iv lm-Pn, sk-{I-´-dn l-ao-Zv au-e-hn B-eºmSn d-¬ sk-{I-´-dn), l-ssk-\m¿ X-f-¶-c, t{]w-{]-Im-iv Xm-fn-∏-Sp∏v (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), sI A-–p¬ jp-°q¿ ssI-X-°m-Sv (J-Pm-©n)

\-_mÀ-Uv Xo-cp-am-\w ]n³-h-en-¡-Wsa¶v Im-k¿-tIm-Uv : Zo¿-L-Im-e Im¿-jn-I I-S-Øn-\v Cu-Sm-°p∂ ]-en-i \n-c-°v 14.-5 i-X-am-\am-bn h¿-≤n-∏n-°m-\p-≈ \_m¿-Uv Xo-cp-am-\w ]n≥-h-en°-W-sa-∂v _n.-sP.-]n. Pn-√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Fw k-RvPo-h sj-´n A-[y-£-X-h-ln®p. ]n kp-tc-jv Ip-am¿ sj-´n, A-Uz. sI {io-Im-¥v, sI sFØ-∏-sj-´n, _n _m-e-Ir-jv-W`-´v kw-km-cn-®p.

kannur/ksd

am-\-h sF-Iy-¯n-\m-bn P-\-§Ä ssI-tImÀ-¯p Im-k¿-tIm-Uv: a-Xk - v] - ¿-±° - pw h¿-Ko-bX - ° - p-sa-Xn-cm-bn Im-k¿tIm-´v kw-L-Sn-∏n-® am-\-h-ssa{Xn kw-Kw-aw k-am-[m-\Ø - n-s‚ ]p-Xn-b sh-≈n-sh-fn-®a - m-bn.

kn-tb-j≥, hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn, ]o-∏nƒkv t^m-dw, P-\-{io, Ip-Spw-_{io, s\-lv-dp-bp-h-tI-{μ, F≥. F-kv. -F-kv.-, kv-Iu-´v B‚ v

sI -In-tjm¿, {]-^. -hn tKm-]n\-Y≥, hn -hn {]-`m-I-c≥,-]n C{_m-lnw,- ]n hn-Pb - ≥, ]n hn Ip™-ºp \m-b¿, a-[p F-kv -\mb¿, F s - I \m-b¿, k-Æn-tPm-k^v Xp-Sß - n-bh - ¿ t\-Xr-Xzw \¬Inao-∏p-Kn-cn- ssa-{Xn Pm-Y Pn-√m d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v C N-{μ-ti-Jc - ≥ \mb¿ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. sI \o-eI - W - vT≥, hn Un tPm-k^ - v, Iym-]‰ v- ≥ sI Fw s - I \-ºym¿, Fw ]n t- ]mƒ, sI Z- n-t\-i≥, sI hn -Zm-tam-Z-c≥, k-øn-Zv lm-Zn X߃ t\-Xr-Xzw \¬-In. X-f-¶-c ssa-{Xn Pm-Y Ip-Spw_-{io Pn-√m tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ A-_v-Zp¬ a-Po-Zv sN-º-cn-° ^vfm-Kv Hm-^v sN-bv-Xp. kp-sseam≥ lm-Pn, ss\-ap-\o-k, AUz. \m-cm-b-W≥,-sI F ap-lam-\-h-ssa-{Xn kw-K-aw F≥ F -s\-√n-°p-∂v Fw.-F-¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Ω-Zv _-jo¿,- l-ao-Zv, D-ka v- m≥ IPn-√m `-cW - I - q-Sw, Pn-√m t]m- ssK-Uv-kv, s]m≥-]p-e-cn, cm-jv- {]-kn-U‚ v sI A - l - Ω - Z- v i-co-^v S-h-Øv Xp-S-ßn-b-h¿ t\-Xr-Xzw en-kv, Im-k¿-tIm-Uv tdm-´-dn ¢- {So-b km-aq-ln-I kw-LS- \ - m-Kv Hm-^v sN-bX v- p. Pn-√m ]-´n- \¬-In. Xp-S¿-∂v K-h. ssl-kv- I - ƒ, ^vf _v, Pn-√m d-kn-U≥-kv A-tkm- ¢-_p-Iƒ F-∂n-h-bp-sS t\-Xr- I-Pm-Xn hn-Ik - \ - Hm-^nk¿ sI Iqƒ {Ku-≠n¬ \-S-∂ k-tΩ-fXz-Øn-em-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LS- n∏n-®X - v. A-W¶ - q-cn¬ \n-∂pw B-cw-`n® ssa-{Xn Pm-Y hym-]m-cn hy-hkm-bn G-tIm-]\ - k-an-Xn Pn-√m

\w F≥ F -s\-√n-°p-∂v Fw. F¬. F - . D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn- A-[y-£-X- hln-®p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-lΩ - Z- v k-Ko¿ {]-Xn-⁄ sNm√n s - Im-Sp-Øp. Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv, hn-hn-[ a-X{]-Xn-\n-[n-I-fm-b in-h-Kn-cn aTw t{]-am-\-μ kzm-an, tIm-´-I-Æn sk‚ tv- Pm-k^ - v N¿-®v ^m-Z¿ amWn ta¬-h´- w, ]n _n A - _ - Zv- p¿ dkm-Jv Fw.-F¬.-F, Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm^nk¿ sI A-_vZp¿-d-lv-am≥, sI -\o-e-I-Wv-T≥, aq-km _n sN¿-°f - , A-\n-Xm-`mbn, A-Uz.-sI {io-Im-¥v, A-Uz. kp-tc-jv-_m-_p, A-ko-kv I-S∏p-dw, A-Uz. s - _-∂n tPm-k^ - v, F -A-_v-Zp¿ d-lv-am≥, D-Æn-IrjvW - ≥ ]p-j] v- K - n-cn, sI Fw sI -\-ºym¿, sP-bv-k¨ tP-°-_v, Fw sI cm-[m-Ir-jW v- ≥ kw-kmcn-®p.

3

_-Êp-IÄ-¡p t\-sc-bp-Å B{I-aWw: Ip-ä-¡m-sc I-s−-¯-Wwþ kn.-]n.-Fw. Im-k¿-tIm-Uv : -aw-K-em-]p-cw-˛Im-k¿-tIm-Uv dq-´n-se sI.-Fkv-.-B¿.-Sn.-kn. _- p-Iƒ-°v t\-sc Xp-S¿-®-bm-bn D-≠m-Ip∂ B-{I-a-߃ X-S-bm-\pw Ip-‰°m-sc \n-b-a-Øn-\v ap-∂n¬ sIm-≠p-h-cm-\pw A-Sn-b-¥n-c \S-]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂v kn.]n-. -Fw. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v B-h-iy-s∏-´p. K-Xm-K-X ta-J-e-

bn¬ P-\-߃-°v D-]-Im-c-{]-Zam-Ip-∂ s]m-Xp-ta-J-em ÿm-]\-am-b sI.-F-kv-.-B¿.-Sn-.-kn-sb X-I¿-°m≥ kz-Im-cy Xm¬-∏-cy߃ kw-c-£n-°p-∂-Xn-\m-bn Nn-e i-‡n-Iƒ \-S-Øn h-cp-∂ Kq-Um-tem-N-\ C-Ø-cw kw-`-h߃-°v ]n-d-In-ep-t≠m F-∂v kw- i - b n- t °- ≠ n- b n- c n- ° p- ∂ psh-∂pw I-Ωn-‰n B-tcm-]n-®p.

C-Ô-\-hn-e hÀ-[-\-bn {]-Xn-tj-[n-¨p Im-k¿-tIm-Uv: s]-t{Smƒ, Uo-k¬ hn-e ho-≠pw h¿-≤n-∏n-® tI{μ k¿-°m¿ \-S-]-Sn-bn¬ sh¬-^-b¿ ]m¿-´n Pn-√m I-Ωn-‰n {]-Xntj-[n-®p. Sn Sn tP-°-_v A-[y-£-X-h-ln-®p. kn F-®v ap-Ø-en-_v, Fw kn Fw l-\o-^, sI cm-a-Ir-jv-W, A-ºp-™n X-e-¢m-bv, ]n sI A-–p-√ kw-km-cn-®p. hn-e h¿-≤-\-hn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \-K-cØn-¬ {]-I-S-\w \-S-Øn. l-ao-Zv I-°-≠w, sI ]-fl-\m-`≥, A-^vk¬ ss]-Nm¿, tPm¨ Ip-º-f, Sn i-^o-Jv, F≥ cm-P≥, bq-k-^v ]-≈n-°m¬, Fw e-Øo-^v t\-Xr-Xzw-\¬-In.

Npcp¡¯nÂ

Pn-Ã-bn hn-Zym-`ym-k h-Ip-¸n-\v \m-Y-\n-Ã

l-bÀsk-¡³-U-dn-bn C³-NmÀ-Pv {]n³-kn-¸ÂamÀ- -am-{Xw Im-™-ßm-Sv : ta-e-[n-Im-cn-Ifn-√m-sX Pn-√-bn-se hn-Zym-`ymk ta-J-e-bp-sS {]-h¿-Ø-\w Xm-fw-sX-‰p-∂p. Pn-√m-hn-Zym-`ymk Hm-^n-k¿, hn-Zym-`ym-k- Pn√m- Hm-^n-k¿-am¿, l-b¿-sk°≥-U-dn {]n≥-kn-∏¬-am¿ F∂n-h-cn-√m-sX-bm-Wv Pn-√-bn-se hn-Zym-`ym-k-ta-J-e {]-h¿-Øn®p-h-cp-∂-Xv. Un.-Un-.-C. Hm-^n-kpw Un.-C.-H.- Hm-^n-kpw `-cn-°p-∂-Xv ¢m¿°p-am-cpw a-‰p Nn-e D-tZym-K-ÿcp-am-Wv. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fp-I-fn¬ {]n≥-kn-∏¬ Xkv-Xn-I-bn¬ C≥-Nm¿-Pp-am-cmWv Iq-Sp-X¬. Pn-√-bn-se kv-Iqfp-I-fn-se H-gn-hp-I-fn¬ A-[ym]-I-cp-sS \n-b-a-\w \-S-°p-∂n√. Xm¬-°m-en-I A-[ym-]-I¿°p-≈ i-º-f hn-X-c-W-Øn-epw

{]-iv-\-ß-fp-b-cp-∂p-≠v. ]mT-]pkv-X-I-߃-t]m-epw e-`y-am-ImsX hn-Zym¿-Yn-Iƒ \m-ev ap-X¬ Hm-W-]-co-£ F-gp-Xm-\p-≈ Hcp-°-Øn-em-Wv. Pn-√-bn-se 44 K-h. -l-b¿sk-°≥-U-dn- kv-Iq-fp-I-fn¬ 30 Hm-fw kv-Iq-fn-epw \n-e-hn¬ {]n≥-kn-∏¬-am-cn-√. am-temw-I-k-_, A-t´-ßm\w, sIm-t´m-Sn, I-øq¿, _-¥-Sp°, s_-≈q¿, Ip-≠w-Ip-gn, ]s{U, A-Uq¿, B-Zq¿, ]m-≠n, Aw-K-Un-ap-K¿, s]-cn-b, ]m°w, ]-≈n-°-c, D-Zp-a, N-{μ-Kn-cn, sN¿-°-f-sk≥-{S¬, F-S-\o¿, C-cn-b-Æn, B-ew-]m-Sn, t_°q¿, ss]-h-fn-sK, D-∏n-e-ss°, sam-{Km¬, aw-K¬-∏m-Sn, jn-dn-b Xp-S-ßn-b K-h. -l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fp-I-fn-epw Xr-°-cn-

∏q¿, sN-dp-h-Øq¿ (sS-Iv-\n°¬), sN-dp-h-Øq¿ ^n-j-dokv, I-øq¿, Im-™-ßm-Sv kuØv, a-Sn-ss° sk-°‚ v, slmkv-Zp¿-Kv, A-º-e-Ø-d, a-lm-Ihn ]n sh-≈n-t°m-Øv, tIm-´-∏pdw, Im-d-Up-°, C-cn-b-Æn, Ip©-Øq¿, tZ-ew-]m-Sn Xp-S-ßn-b hn.-F-®v.-F-kv.-C I-fn-ep-am-Wv \n-e-hn¬ {]n≥-kn-∏¬-am-cn-√mØ-Xv. F-√m-bn-S-Øpw {]n≥-kn∏¬ C≥-Nm¿-Pp-am-cm-Wv. c-≠p h¿-jw ap-ºv C-d-°n-b k¿°m¿ D-Ø-c-hp-{]-Im-cw hn.-F®v.-F-kv.-C-I-fp-sS Np-a-X-e AXm-Xp ssl-kv-Ip-I-fn-se slUv-am-ÿ-am-cn¬-\n-∂pw am-‰n, hn.-F-®v.-F-kv.-C-I-fn-se ko-\nb¿ A-[ym-]-I¿-°p \¬-In-bXpw Cu ta-J-e-bn¬ \n-e-hn¬

kÀ-«n-^n-¡-äv hn-X-c-Ww Im-k¿-tIm-Uv : F-´v Zn-h-ksØ {]-Y-a ip-{iq-j ]-cn-io-e\w ]q¿-Øn-bm-°n ]-co-£ ]mkm-b Pn-√-bn-se 22 ap-Xn¿-∂ sd-Uv-t{Im-kv {]-^-j-W-epIƒ-°v k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-cWw sN-øpw. C-¥y≥ sd-Uvt{Im-kv skm-ssk-‰n tZ-io-b sk-{I-´-dn P-\-d¬ tUm. F-kv ]n A-K¿-hmƒ Aw-Ko-I-cn-® k¿-´n-^n-°-‰m-Wv \¬-Ip-∂-Xv. \m-sf aq-∂n-\m-Wv am-hp-¶m¬ sd-Uv-t{Im-kv Pn-√m B-ÿm-\Øv U-]yq-´n Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^o-k¿ tUm.-Fw kn hn-a¬cm-Pv k¿-´n-^n-°-‰v hn-X-c-Ww sN-øpw. Pn-√m sd-Uv-t{Im-kv sN-b¿-am≥ C N-{μ-ti-J-c≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. tUm. sI Pn ss] ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. ]-cn-bm-cw sa-Un°¬ tIm-f-Pv {-]^. a-©p-\m-Yv Pn ss], F-®v F-kv `-´v, F-®v sI tam-l≥-Zm-kv kw-_-‘n- sNdp-h-Øq¿ D-]-Pn√m kv-Iqƒ {In°-‰v a¬-k-c-Øn¬ Nmw-]y≥-amcm-b ]-S-∂ Fw.B¿.hn.F-®v.F-kv. Sow °pw.-

\m-Y-\n-√m-Ø A-h-ÿ-bp-≠m°n. Pn-√m-hn-Zym-`ym-k ta-[m-hnC-√m-Ø-Xn-\m¬ hn-Zym-`ym-khp-am-bn _-‘-s∏-´ {]-[m-\ {]h¿-Ø-\-߃ A-h-Xm-f-Øn-emWv. A-tX-k-a-bw Pn-√-bn-te-°v ]p-Xp-Xm-bn \n-b-an-® Un.-Un-.-Cbv-°v aq-∂p-am-kw am-{X-am-Wv Im-em-h-[n-bp-≈-Xv. ]n-∂o-Sv ho≠pw {]-Xn-k-‘n-bp-≠m-Ip-sa∂m-Wv A-[ym-]-I¿ Nq-≠n-°mWn-°p-∂-Xv. l-b¿-sk-°≥-Udn hn-Zym-`ym-k-sØ kw-_-‘n® ]-e kw-i-b-߃-°pw hy‡-am-b D-Ø-cw e-`n-°m-dn-s√∂m-Wv A-[ym-]-I-cp-sS-bpw C≥-Nm¿-Pv {]n≥-kn-∏¬-am-cpsS-bpw ]-cm-Xn. Im-cy-߃ ap-gph-\pw t\-cn-´v \n-b-{¥n-°p-∂-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-≈ U-b-d-

Œ¿ t_m¿-Um-Wv. A-tX-k-abw tIm-gn-t°m-Sv do-Pn-W¬ U]yq-´n- U-b-d-Iv-S-dp-sS Hm-^n-kps≠-¶n-epw C-hn-sS ta-e-[n-Imcn-bn-√. C-hn-sS {]-h¿-Ø-\-߃ \nb-{¥n-°p-∂-Xv ¢m¿-°p-am-cpw a‰p-Nn-e D-tZym-K-ÿ-cp-am-Wv. A]q¿-hw Nn-e kv-Iq-fn-ep-≈ {]n≥-kn-∏¬-am¿ sX-°≥-Pn-√I-fn¬ \n-∂p-≈-h-cm-Wv. C-h¿ ÿ-ew-am-‰w hm-ßn-t∏m-Ip-Ibm-Wv ]-Xn-hv. Pn-√-bn-se B¿-.Fw-.-F-kv.-F kv-Iq-fp-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w G-sd ]-cn-Xm-]-Ic-am-Wv. sI-´n-S-\n¿-am-W-Øn\m-bn 20 e-£w- cq-] ho-Xw 13 kvIq-fp-Iƒ-°pw A-\p-h-Zn-®n-´ps≠-¶n-epw \n-b-a-X-S- w-aq-ew ]-Ww hn-\n-tbm-Kn-°m≥ ]-‰mØ A-h-ÿ-bm-Wv.

a-{´n D-Zv-Lm-S-\w sN-¿pw _-Zn-bS- p-°: F-kv.F - k - v.F - ^ - .v _-Zn-bS- p-° sk-Œ¿ km-ln-tXym¬k-hv G-gn-\v Km-fn-ap-Jw J-eo¬ k-em-ln¬ I¿-Wm-SI - B-tcm-Ky-a{¥n bp Sn Jm-Z¿ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. k-øn-Zv A-–p¿-dl - va - m≥ C-ºn®n-t°m-b A¬-_p-Jm-cn, k-øn-Zv l-k≥ C-ºn-®n-t°m-b X-߃, djo-Zv k-AZ- n tZ-eº - m-Sn kw-_‘ - n-°pw.

C-S-s]-S-Wsa-¶v Im-k¿-tIm-Uv: a-Av-Z-\n-bp-sS tam-N-\-Øn-\v tI-c-f-Øn¬ \n-∂p≈ Fw.-]n-am¿ C-S-s]-S-W-sa-∂v ]n.-Un.-]n. a-fi-ew I-Ωn-‰n B-hiy-s∏-´p. _-Z-dp-±o≥ I-d-¥-°m-Sv, Fw sI C A-∫m-kv, Fw Fw sI kn-±o-Jv, bq-\p-kv X-f-¶-c, lp-ssk≥ X-߃ kw-km-cn-®p.

ImÀ Ip-gn-bn-te-¡v a-dn-ªv D-S-a-bv¡v ]-cn-¡v C-cn-°q¿: ]-Sn-bq¿ ]p-h-Øv d-∫¿ t_m¿-Uv Hm-^n-kn\pw tXm-´Øn\pw k-ao]-sØ kwÿm-\ ]m-X-bn¬ Im¿ h-en-b Ip-gn-bnte-°v a-dn-™p D-S-a-bv-°v ]-cn-t°‰p. C-cn-°q¿ am-am\-sØ In-Wm°q¬ ap-lv -kn(55)\m-Wv ]-cn-t°-‰Xv. C-bmsf C-cn-´n-bn-se kzImcy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I-gn-™ Znh-kw cm-hn-se C-cn-°q-cn¬ \n-∂p C-cn-´n-bn-te-°v t]m-hp-tºm-gm-Wv A-]-ISw. aplv-kn≥ X-s∂-bm-bn-cp-∂p Im-tdm-Sn-®n-cp-∂Xv.

I-√-ss¶ {_-tZ-gv-kv B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-∫v F.F¬.]n. kv-Iq-fn¬ kw-L-Sn-∏n-® ku-P-\y sa-Un-°¬ Iymw-]v {]-kv¢-∫v J-Pm-©n D-Æn-Ir-jv-W≥ ]p-jv-]-Kn-cn D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Imw-]-kv {^-−v kw-Øm-\-X-e Pm-Y: Pn-Ãm kw-Lm-S-I k-an-Xn cq-]o-I-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: Imw-]-kv {^-≠v Hm-^v C-¥y kw-ÿm-\-Xe-Øn¬ \-S-Øn-h-cp-∂ -k-a-c-`q-an-bn-te-°v hn-Zym¿-Yn- P-\Io-b Pm-Y- -bp-sS hn-P-b-I-c-am-b \-S-Øn-∏n-\v th-≠n Imk¿-tIm-Sv Pn-√m kw-Lm-S-I k-an-Xn cp-]o-I-cn-®p. I¨-ho\-dm-bn kn-dm-Pp-±o≥ D-∏-f-tb-bpw tPm-bn‚ v I¨-ho-\-dmbn Fw Sn ]n A-^v-k-en-t\-bpw k-an-Xn Aw-K-ß-fm-bn jm°n¿ D-Zp-a, A-en a-t©-iz-cw, C-kv-lm-Jv D-fn-b-Ø-Sp-°, ss^-k¬ an-Zm-b-]-Z-hv, kzm-en-lv \o-te-iz-cw F-∂n-thpw Xn-c-s™-Sp-Øp. Pm-Y H-º-Xn-\v Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øp-sa-∂v Pn-√m `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn-®p.

]-\-¯-Sn kÀ-ho-kv k-l-I-c-W _m-¦v `-c-Ww FÂ.Un.F-^v. \n-e-\nÀ-¯n cm-P] - p-cw: ]-\Ø - S- n k¿-Δo-kv k-lI - c - W - _m-¶v `-cW - w F¬.-Un.F-^v. \n-e\ - n¿-Øn. _m-¶n-s‚ H≥-]X - w-K `-cW - k - an-Xn-bn-te-°v \-S∂ - Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ F¬. U - n. F - ^ - n-se H≥-]X - w-Kß - f - pw hn-Pb - n-®p. tIm¨-{K-kv Xn-cs - ™-Sp-∏v _ln-jv° - c - n-®n-cp-∂p. ]-\Ø - S- n-bn-se _-fmw-tXm-Sv K-h. l-b¿sk-°≥-Ud - n kvI - q-fn¬ \-S∂ - Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ 23,001 thm´¿-∑m-cn¬ 5807 t]m-cm-Wv thm-´p-sN-bvX - X - v. F¬. U - n. F - ^n-se A-ko-kv ]m-WØ - q¿, kn-\p-Ip-cym-t°m-kv, ]n sI kp-Ip-am-c≥, hn-t\m-Zv Nm-ap-≠n-°p-∂v, au-en tXm-ak - v, im-¥ Pn \m-b¿ am-bØ - n, tam-l\ - N - {- μ≥ \m-b¿, sI hn kp-a I-∏≈n, H Fw ap-¥≥ I-≈m¿ F-∂n-hc - m-Wv Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏´-Xv. hn-t\m-ZvI - p-am-dn-s\ {]-kn-U‚m-bn Xn-cs - ™-Sp-Øp.

tI-{µ-a-{´n-am-sc A-`n-\-µn-¨p Im-k¿-tIm-Uv; I-gn-™ F≥.-Un.-F. k¿-°m-dn-s‚ Im-eØv a-dmTn hn-`m-K-sØ ]-´n-I hn-`m-K-Øn¬ \n-∂v H-gn-hm°n-b-Xn-s\-Xn-tc ]m¿-e-sa‚n¬ `-c-W-L-S-\ t`-Z-K-Xn ]mkm-°n B-\q-Iq-eyw Xn-cn-®p-\¬-In-b-Xn-\v tI-{μ-k¿-°m-d-nt\-bpw a-{¥n-am-tc-bpw Un.-kn.-kn. tbm-Kw A-`n-\-μn-®p. . sI.-]n.-kn.-kn. sk-{I-´-dn hn hn {]-Im-iv D-Zv-Lm-S-\w -sN-bvXp. A-Uz. kn sI {io-[-c≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. sI sI F-{_-lmw, sI \o-e-I-WvT≥, ]n Kw-Km-[-c≥-\m-b¿, AUz. Fw kn tPm-kv, ]n F A-j-d-^-en, Sn sI kp-[m-I-c≥, F-kv tkm-a≥, ]n sI ss^-k¬, X-®-ßm-Sv _m-e-Ir-jvW≥, I-cn-ºn¬ Ir-jv-W≥ ssk-a¨ ]-≈-Øp-Ip-gn kwkm-cn-®p.

I-S-tem-c ]-t{Sm-fn-Mv i-à-am-¡pw F-Ãm ]-©m-b-¯n-epw C-\n Ip-Spw-_-{io I-t^ Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ I-Stem-c Pm-{K-X i-‡n-s∏-Sp-Øp∂-Xn-\m-bn ]-t{Sm-fn-Mv Du¿-PnX-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw F-√m-am-khpw Pm-{K-Xm-k-an-Xn-Iƒ tbmKw tN-cp-sa-∂pw Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv-k-Ko¿ ]-d™p. I-e-Iv-S-dp-sS tN-º-dn¬ \-SØn-b Pn-√m-X-e I-S-tem-c Pm{K-Xm-k-an-Xn tbm-K-Øn¬ A[y-£-X h-ln-®p kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. I-Sen¬ A-km-[m-c-W h-kv-Xp°ƒ I-≠m¬ t]m-en-kn-t\bpw Pn-√m-`-c-W-Iq-S-tØ-bpw hn-h-c-a-dn-bn-°-Ww. I-∏¬-ap-

ßn t_-cn-°, t_-°¬, I-f-\mSv I-S-∏p-d-ß-fn¬ A-Sn-™ knen-≠-dp-I-fpw I-≠-bv-\-dp-I-fpw Sm-¶-dp-I-fpw \o-°w sN-øp-∂Xn-\v \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-´p-≠v. I-S-tem-c-ß-fn¬ A-]-I-S-km[y-X ap-∂-dn-bn-∏v t_m¿-UpIƒ ÿm-]n-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-°pw. \o-te-iz-cw ssX-°-S-∏p-dØv ssK-Uv-sse-‰v ÿm-]n°m≥ \-K-c-k-`-°v \n¿-t±-iw \¬-Ipw.-tIm-´-∏p-dw ko-tπ≥ ]-≤-Xn a-¬ky-sØm-gn-em-fn-Ifp-tS-bpw Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-fptS-bpw B-i-¶-Iƒ ]-cn-l-cn-®p am-{X-ta \-S-∏m-°q. P-\-ß-fp-sS

l-Öv ]T-\-¢m-kv kw-L-Sn-¸n-¨p Xr-°-cn-∏q¿: kp-∂n a-l¬ s^-U-td-j≥ ]-©m-b-Øv IΩn-‰n-bp-sS-bpw h-S-°p-ºm-Sv JnZv-a-Øp¬ C-kv -emw P-am-A-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS-bpw t\-Xr-XzØn¬ l-÷v ]T-\ ¢m-kpw Clv-dmw h-kv-{X hn-X-c-W-hpw kwL-Sn-∏n-®p. Sn sI ]q-t°m-b X߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Su¨ Pp-am-a-kv-Pn-Zv J-Øo-_v Np-g-en ap-lv-bp-±o≥ au-e-hn ]T\-¢m-kn-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. Pam-A-Øv {]-kn-U‚ v hn ]n A-

–p¿ d-lv-am≥ lm-Pn lm-Pn-am¿°p-≈ C-lv-dmw h-kv-{X hn-X-cWw \-S-Øn. dn-´: A-[ym-]-I≥ Fw _n A-–p-√ am-ÿ c-Nn-® l-÷v, Dw-d, kn-bm-d-Øv ssI ]p-kv-X-Iw Sn sI ]q-t°m-b X߃ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. Fw kp-sse-am≥ am-ÿ A-[y-£X h-ln-®p. tªm-°v ]-©m-bØv Aw-Kw k-Øm¿ h-S-°p-ºmSv, ]n ap-l-Ω-Zv- am-ÿ, A-–p¬ I-cow, Fw dm-jn-Zv am-ÿ, kn Sn im-lp¬ l-ao-Zv kw-km-cn-®p.

l-÷v ]T-\ ¢m-kv Sn sI ]q-t°m-b-X-߃ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

B-i-¶-Iƒ Sq-dn-kw a-{¥n-sb A-dn-bn-°p-sa-∂v I-e-Iv-S¿ hy‡-am-°n. Xr-°-Æm-Sv I-S-temc-sØ X-I¿-∂ I-S¬-`n-ØnIƒ ]p-\-ÿm-]n-°p-∂-Xn-\v \S-]-Sn kzo-I-cn-°m≥ P-e-tk-N\ h-Ip-∏n-\v \n¿-t±-iw \¬-Ipw. C-˛-a-W¬ ]-≤-Xn-bp-sS `mK-am-bn Xp-d-ap-J ]-cn-[n-bn¬ aW-se-Sp-°p-∂ {]-tZ-i-߃ tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v ^v-fm-Kv t]m-Ãv ÿm-]n-°m-\pw tbm-Kw \n¿-t±-in-®p.-F.-Un.-Fw. F-®v Zn-t\-i≥, Un.-ssh.-F-kv.-]n. ]n l-cn-iv N-{μ-\m-bn-Iv, ^n-j-dokv U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ sI ]fl-\m-`≥, Xo-c-tZ-i t]m-en-kv

C≥-kv-s]-Iv-S¿ kn Fw tZ-h-Zmkv, a-¬ky-s^-Uv A-kn. -amt\-P¿ F Zm-tam-Z-c≥, F-kv.sF sI _-e-cm-a≥, kv-s]-j¬ {_m-©v F-kv.-sF sI l-co-jvsj-´n, \o-te-iz-cw F-kv.-sF Fw C cm-P-tKm-]m¬, t_-°¬ F-kv.-sF ap-l-Ω-Zv C-Iv-_m¬, lm¿-_¿ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv Akn. -F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\n-b¿ Sn hn _m-e-Ir-jv-W≥, sI ]-fl-\m-`≥, hn th-em-bp[≥, F.-F-kv.-sF hn-P-b-Ipam¿, hn c-Xv-\m-I-c≥, a-¬kysØm-gn-em-fn kw-L-S-\m {]-Xn\n-[n-I-fm-b Im-‰ym-Sn Ip-am-c≥, F Zm-tam-Z-c≥ kw-_-‘n-®p.

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se F√m ]-©m-b-Øp-I-fn-epw Ip-Spw_-{io Aw-K-߃ tN¿-s∂m-cp°p-∂ \m-S≥ `-£y im-e-Iƒ DS≥ k-Po-h-am-Ipw. Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j-s‚ k-lm-b-tØm-sS B-cw-`n-°p∂ Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰p-Iƒ Pn-√-bnse 200 Ip-Spw-_-߃-°v D-]-Poh-\ am¿-K-am-bn-Øo-cpw. A-©p ap-X¬ ]-Øp t]-c-S-ßp-∂ H-cp {Kq-∏n-\v Im-‰-dn-Mv kw-cw-`w Bcw-`n-°mw. `-£y h-kv-Xp-°ƒ ]m-N-Iw sN-øp-∂-Xn-\p-≈ ]-cnio-e-\-hpw `-£y-kp-c-£m am-\Z-fi-ß-sf-°p-dn-®p-≈ t_m-[h-¬-°-c-W-hpw Ip-Spw-_-{io Pn-

√m an-j≥ \¬-Ipw. kw-cw-`I¿-°m-bn A-t_-Zm C≥-Ãn-‰yq´v Hm-^v ^p-Uv dn-k¿-®v B≥-Uv tlm-kv-]n-‰m-en-‰n am-t\-Pv-sa‚ v t\-Xr-Xz-Øn-¬ 19 ap-X¬ 13 Zn-hk-sØ ]-cn-io-e-\w kw-L-Sn∏n-°pw. Im-‰-dn-Mv bq-\n-‰v \-S-Øn-∏pIm-cm-b H-tcm Aw-K-Øn-\pw 10,000 cq-] ho-Xw k-_v-kn-Unbpw kw-cw-`w Xp-S-ßm≥ B-hiy-am-b ]-©m-b-Øv se-k≥kpw `-£y kp-c-£m k¿-´n-^n°-‰pw Ip-Spw-_-{io e-`y-am-°pw. C-Xp-Iq-Sm-sX, Ip-Sp-_-{io \ntbm-Kn-°p-∂ ssa-t{Im F‚¿{]-tW-gv-kv I¨-kƒ-´‚p-am¿

I-¿qÀ-þ- No-ta-\n-¡v {]-Xo-£-bp-am-bn BSp{Km-aw Im-k¿-tIm-Uv : ar-K-kw-c-£W ta-J-e-bn¬ I-øq¿-˛-No-ta-\n ]-©m-b-Øn¬ Ip-Spw-_-{io Bcw-`n-® B-Sv {Km-aw ]-≤-Xn hn-Pb-Øn-te-°.-v Ip-Spw-_-{io-bpsS k-a-{K ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-ambn ]-©m-b-Øp-I-fp-sS k-l-Ic-W-tØm-sS \-S-∏n-em-°p-∂ B-Sp-{Km-aw ]-≤-Xn H-cp Iq-´w h\n-X-I-fp-sS D-]-Po-h-\ am¿-Kw Iq-Sn-bm-bn am-dp-I-bm-Wv. ]p-e-cn, Im-cp-Wy, s]m≥-Kncn, e-£v-an, ssN-X-\y F-∂n-ßs\ I-øq¿-˛-No-ta-\n {]-tZ-isØ 10 {Kq-∏p-I-fm-Wv B-Sv {Kmaw ]-≤-Xn- \-S-∏n-em-°n h-cp-∂Xv.-I-Æq¿ B-Sv-{Km-a ]-≤-Xn-bnse hn-hn-[ ^m-ap-I-fn¬ \n-∂pw hm-ßn-b a-e-_m-dn C-\w B-SpI-sf-bm-Wv Aw-K-߃-°v \¬In-b-Xv. ]-≤-Xn h-gn e-`n-® \m-ev BSp-I-fn¬ \n-∂pw {]-P-\-\w h-gn ]-Øn¬ Iq-Sp-X¬ B-Sp-I-fp-≈ kw-cw-`-I-cm-bn {Kq-∏n-se Hmtcm Aw-K-hpw am-dn-°-gn-™p. h-f¿-Øp-hm-\pw C-d-®n-bm-h-iy-

Øn-\pw B-Sp-I-sf hn¬-]-\ \S-Øp-∂p. Hm-tcm Ip-Spw-_-߃°pw H-cp am-kw G-I-tZ-iw 2000 cq-] h-sc h-cp-am-\-ap-≠m-°m≥ ]-≤-Xn-bn-eq-sS km-[n-®p. B´n≥ Im-jvT-Øn-eq-sS-bpw H-cp \n-›n-X h-cp-am-\w D-≠m-°p∂p. H-cp Iq-´-bv-°v 45 cq-] \n-c°n-em-Wv B-´n≥ h-fw hn-]-W\w sN-øp-∂-Xv. Iq-Sm-sX Ip-Spw_-{io Hm-W-®-¥-I-fn¬ B´n≥-h-fw ]m-bv-°m-bn hn¬-°m\p-≈ ]-≤-Xn-bpw B-cw-`n-®p Ign-™p. Ip-d-™-Xv A-©p Ip-Spw_-{io Aw-K-ß-f-S-ßp-∂ H-cp {Kq-∏n-\v 1,30,000 cq-] [-\-k-lmb-am-Wv Ip-Spw-_-{io \¬-Ip-∂Xv. {Kq-∏n-se Aw-K-߃-°v BSp-Iƒ-°m-h-iy-am-b Xo-‰, Iq-Sv, C≥-jp-d≥-kv ]-cn-c-£, Nn-In’, Xp-S¿-tk-h-\-߃ F-∂nh-sb-√mw ]-≤-Xn h-gn e-`y-am°p-∂p. H-cp {Kq-∏n-se Hm-tcm Aw-KØn-\pw \m-ev B-Sp-Iƒ F-∂Xm-Wv ]-≤-Xn hy-h-ÿ. C-X-\p-

k-cn-®v A-©v t]-c-S-ßp-∂ H-cp {Kq-∏n-\v 20 B-Sp-I-sf \¬-In. [\-k-lm-b Xp-I-bm-b 1,30,000 Øn¬ 50,000 cq-] Pn-√ ]-©m-bØn-s‚ k-_v-kn-Un-bpw 75,000 cq-] hm-bv-]-bpw 6500 cq-] Kp-Wt`m-‡r hn-ln-X-hp-am-Wv. B-Sp-h-f¿-Ø-en-te-bv-°v Nph-Sp h-bv-°p-∂ kw-cw-`-I-cn¬ Hcmƒ-°v 20,000 cq-]-h-sc k-lmbw \¬-Im≥ -]-©m-b-Øn-\v hy-h-ÿ-bp-≠v. _m-°n-bp-≈ Xp-I _m-¶v hm-bv-]-bm-bpw e-`n°pw. _m-¶v hm-bv-] aq-∂v h¿-j Im-e-b-f-hn-\p-≈n¬ Kp-W-t`m‡m-°ƒ Xn-cn-®-S-bv-°-Ww. ]-≤-Xn hn-P-b-Øn-em-b-Xn\p ti-jw Pn-√-bn-se hn-hn-[ {Km-a-ß-fm-b sh-Ãv F-tf-cn, Cu-Ãv F-tf-cn, ]o-en-t°m-Sv XpS-ßn-b ]-©m-b-Øp-I-fn-epw B-Sv {Km-aw ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°n Xp-S-ßn. B-Sp {Km-aw ]-≤-Xn-bn-se Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃-°v Bh-iy-am-b ]-cn-io-e-\-hpw k-_vkn-Un-bpw Ip-Spw-_-{io Pn-√m

an-j-s‚ ta¬-t\m-´-Øn-em-Wv e-`y-am-°n-b-Xv.

Fw.F-kv.F-^v. Pn-Ãm I-½n-än ]n-cn-¨p-hn-«p Im-k¿-tIm-Uv : hn-Zym-`ym-k ]T-\-w I-gn-™n-´pw Fw.Fkv.F-^v. Pn-√m I-Ωn-‰n-bn¬ XpS-cp-∂-Xn-s\ sNm-√n A-Wn-I-fnep-≠m-b {]-Xn-tj-[-sØ XpS¿-∂v Fw.F-kv.F-^v. Pn-√m IΩn-‰n ]n-cn-®p-hn-´p. A-©p-h¿-jw ap-ºv ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n C-t∏mƒ Kƒ^n¬ tPm-e-n-sN-øp-∂ ]-Øv t]-cm-Wv Fw.F-kv.F-^v. Pn-√m Iu-¨-kn-en-ep-≈-Xv. i-\n-bm-gvN ssh-In-´v tN¿-∂ Fw.Fkv.F-^.v Iu¨-kn-en¬ C-Xpkw-_-‘n-®v hm-Kzm-Z-ap-≠m-bncp-∂p. C-tX Xp-S¿-∂m-Wv kwÿm-\ t\-Xr-Xzw C-S-s]-´v Pn√m I-Ωn-‰n ]n-cn-®p-hn-´-Xv. ]p-Xnb I-Ωn-‰n \n-e-hn¬ h-cp-∂-Xv hsc A-©w-K A-Uv-tlm-°v IΩn-‰n-sb {]-h¿-Ø-\-߃-°mbn Np-a-X-e-s∏-Sp-Øn.

X-øm-dm-°p-∂ hn-i-Z-am-b s{]mP-Iv-Sv dn-t]m¿-´p-Iƒ A-\p-k-cn®v Xp-S-ßm-\p-t±-in-°p-∂ kwcw-`-Øn-\v _m-¶v hm-bv-]-bpw \¬-Ipw. ]-©m-b-Øv h-\n-Xm L-S-I ]-≤-Xn {]-Im-c-ap-≈ klm-b-hpw Hm-tcm `-£y im-e-bv°pw e-`n-°p-∂-Xm-Wv. I-t^ Ip-Spw-_-{io F-∂ ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv Ip-Spw-_-{io Cu ]-≤-Xn \-S-∏n-em-°p-∂-Xv. Pn-√-bn¬ sN-¶-f ]-©m-bØn-se F-S-\o-cpw Im-™-ßm´pw I-t^ Ip-Spw-_-{io {]-h¿Øn-®p h-cp-∂p. Pn-√-bv-°v ]p-dØp-≈ an-° `-£y ta-f-I-fn-epw I-t^ Ip-Spw-_-{io-bp-sS Im-‰-dn-

Mv bq-\n-‰v ]-s¶-Sp-Øv h-cp-∂p≠v.am-bw I-e-cm-Ø X-\-Xv `£y km-[-\-߃ A-an-X-hn-e Cu-Sm-°m-sX P-\-ß-fn-te-s°Øn-°p-I F-∂-Xm-Wv ]-≤-Xnbp-sS e-£yw. Ip-Spw-_-{io Aw-K-߃ D¬]m-Zn-∏n-® X-\-Xv \m-S≥ hn-`-h߃ Dƒ-s°m-≈n-®p-≈ `-£W-km-[-\-ß-fm-bn-cn-°pw Im-‰dn-Mv bq-\n-‰n-s‚ {]-tXy-I-X. ]©m-b-Øp-Iƒ tXm-dpw k-Po-ham-Im≥ t]m-Ip-∂ Im-‰-dn-Mv bq\n-‰p-Iƒ h-\n-X-Iƒ-°v D-]-Poh-\-am¿-Kw sX-fn-bn-°p-∂ -]-≤Xn-bm-Wv.-

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-02  
Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-09-02  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-09-02

Advertisement