Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

lwZÀ-Zv bq-\n-th-gv-knän Hm-^n-kv D-Zv-Lm-S\w I-Æq¿: lw-Z¿-Zv bq-\n-th-gv-kn‰n-bpsS Hm-^v Imw-]-kv Hm-^nkn-s‚ D-Zv-LmS-\w H-am-\n-se C-¥y≥ kvI - qƒ {Kq-∏v No-^v FIvk - n-Iyp-´ohvv ]n l-ao-Zv d-Cu-kv \n¿-hl - n®p. Zo-\p¬ C-kvemw k-` sk-{I´-dn AUz. ]n a-laqZv, Pman-A C-kve - man-b {S-Ãv sk-{I´-dn k-Øm¿ F≥-Pn-\ob¿, ]n ap-lΩ - Z-en lmPn, ]n sI C-kva - Øv, tUm.]n hn F dlow, Fw ]n C-{_m-lnw, ]n- ]n C-{_m-lnw lm-Pn ]-s¶-SpØp. _n.tImw., _n.F., _n._n.F., _n.kn.F. tIm-gvkn-te-°p≈ {]-thi-\ \-S]-Sn DS≥ B-cw-`n-°p-sa-∂v _-‘s∏-´h - ¿ A-dn-bn®p. Zo-\q¬ C-kvemw k-` IÆq¿ kn-‰n-bn¬ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-an-® sI-´n-SØ - n-emWv Hm-^nkv B-cw-`n-®Xv. t^m¨: 04972732922, 2731709.

aetbmc{Kmaw DWÀ-¶-Xv Zp-c-´-hmÀ-¯-b-dn-ªv sR-«Â hn-«pam-dm-sX sN-dp-]p-g: a-et- bm-c Ip-Sntb-‰ {Km-a-am-b sN-dp-]p-gbn¬ t\-cw ]p-e¿-∂-Xv Hcp Ip-Spw-_Ø - nse \m-ept]¿ sh-¥p a-cn-s®-∂ sR-´n-°p∂ hm¿-Ø-bpam-bm-Wv. ]p-Xp-∏-d-ºn¬ k-Pnbpw, `m-cy-bpw c-≠p Ip-´nI-fpw sh-¥p a-cn-® hm¿Ø A-]I-Sw \S∂ ]p-e¿s® Xs∂ a-e-tbm-c-Øv Im-´p-Xo- t]m-se ]-c-∂p. kv{- Xo-If - pw Ip-´n-If - pw Dƒs∏-sS-bp-≈h - ¿ s]-cpw-¥S-sØ C-h-cp-sS ho-´n-te°v H-gp-In-sb-Øn. B ƒ°q´sØ \n-b-{¥n-°m≥ t]m-en-kn\v \-t∂ ]m-Sps]-tS-≠nbpw h-∂p. kw-`-h-a-dn-™ D-S≥ s]-cn-tßmw t]m-en-kv ÿ-e-sØ-Øp-Ibpw c-

߃ I-≠- \m-´p-Im-cn¬ ]-ecpw tam-lm-e-kys∏´p. {]-tZ-i-Øv B-sI a-sÆ-Æ-bp-sS cq-£ K‘-am-bn-cp∂p. I-gn-™ Znhkw k-Pn-bpw Ip-Spw_-hpw _-‘p ho-Sv k-μ¿in-®n-cp-∂p. ssh-Io´v k-t¥m-jtØm-sS Xn-cn-®p t]mb Ip-Spw-_w a-cn-®p F-∂-Xv C-\n-bpw \m-´p-Im¿-°v hniz-kn-°m-\m-Ip-∂n-√. kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F., Un.kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc{μ≥, ]-©m-b-Øv {]-knU-‚ v tdm-jn tPm-kv Xp-SIp-Spw-_-Øn-se \m-ep t]¿ sh-¥p-a-cn-® ho-Sv Pn√m t]m-en-kv No-^v ßn km-aq-ln-I-˛-kmw-kvcm-lp¬ B¿ \m-b¿ ]cn-tim-[n-°p-∂p Im-cn-I cw-K-sØ \n-c-h£m-{]-h¿Ø-\w \-S-Øp- ^v cm-lp¬ B¿ \m-b- Imcpw A]-I-S ÿ-e- [n t]¿ A-t¥ym]-Nm-cw Ibpw sN-bv-Xn-cp∂p. ]n- cpsS t\-Xr-Xz-Øn ¬ A- sØ-Øp-Ibpw sN-bvXp. A¿- ∏ n- ° m- s \-Øn-bn- n-™ ar-Xt- Z-l- cp∂p. t]m-en-kp- I-Øn-°c ∂oSv Pn√m t]m-en-kv No- º-tXm-fw

kn Fw B−p-t\À¨ ss_-¡v X-S-ªv sIm-Å; kam-]n¨p H-cmÄ A-d-Ìn thßmSv: thßmSv kp∂n sk‚-dn¬ aq∂p Znh-k-ambn \S-∂p-h∂ kn Fw hen-bp√mln B≠p-t\¿®bpw Z-Avh sk‚¿ hm¿jn-Ihpw kam-]n®p. Zn-Iv¿˛ZpB aPven-kn-\v lpkbv≥ Pa-ep-ss√en X߃ IS-ep≠n t\XrXzw \¬In. C-{_mlnw kJm^n sh≈n-tbmSv apJy-{]-`m-jWw \S-Øn. sI Da¿ lmPn A[y£X hln-®p. JXvap¬ Jp¿-B\v C_vdmlnw tImb-°p´n Xßfpw amkm¥ ZnIv¿ l¬Jbv°v aqk apkven-bmcpw t\XrXzw \¬In. lm-^nkv iao¿ kA-Zn, ]n Sn A-–p-¿dlvam≥ ap-kve - ym¿, A–p¬ Akokv alvfc - n, kn ]n C{_mlnw lmPn, sI lwk lmPn, kn ]n A_q-_° - ¿ lmPn, sI ]n lwk lmPn, kn ]n ap-Po-_p¿dlvam≥, ]n Fw aΩq-´n kw-km-cn®p.

Ip-ºf - : ss_-°v X-S™ p- \n-¿Øn bm-{X-°m-cs - \ A-{I-an-®v 4,05,000 cq-] X-´n-sb-Sp-Ø tI-knse ap-Jy-{]-Xn-sb Ip-ºf - kn.sF. A-dà - p sN-bX v- p. aw-K¬ - ] - mSn Ip-°m¿ ap-_m-dI - v- a≥-kn-ense sam-bX v- o≥ i-_o¿- F-∂ i∫n (26)sb-bm-Wv ko-Xmw-tKm-fnbn¬ h-®v A-dk - ‰ v- v sN-bX v- X - v. Ign-™a - m-kw 11\v _-¥n-tbm-Sv I-´-

Øp-aq-eb - n-em-Wv kw-`h - w. tjWn _w-Kf - lu-kn-se A-–p√sb A-{I-an-®v X-´n-sb-Sp-ØXv. ss_-°n¬ ]-Wh - p-am-bn t]mIp-tºmƒ Im-dn¬ ]n-¥p-S¿-∂v XS-™p-\n¿-Øn a-¿-±n-® ti-jw ]Ww X-´n-sb-Sp-°p-Ib - m-bn-cp∂p. kw-`h Øn¬ aq-∂p-t]-sc Iq-Sn ]n-Sn-In-´m-\p-s≠-∂v t]m-en-kv A-dn-bn®p.

hym-]m-cn-sb B-{I-an-¨v ]-Ww X-«n-b-Xm-bn ]-cm-Xn D-∏f - :]-®° - d- n hym-]m-cn-sb A-{Ian-®v ]-Ww X-´n-sb-Sp-ØX - m-bn ]cm-Xn. D-∏f - ssI-°º - b - n-se ]-®°-dn hym-]m-cn t_-°q-dn-se Fw cho-{μ-sj-´n(42)bm-Wv A-{I-aØ - n\n-cb - m-bX - v. C-bmƒ P-\d - ¬ Bip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-kb - n-emWv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn I-S-

b-S-®v Im-dn¬ ho-´n-te-°v t]mIp-tºmƒ a-S-∂q-cn¬ h-®v \mew-K kw-Lw Im¿ X-S-™p-\n-¿Øn A-{I-an-°p-I-bpw ssI-h-iap-≠m-bn-cp-∂ 5000 cq-] X-´n-sbSp-°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn Bip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ sj-´n ]-cm-Xn-s∏-´p.

_kv Ip-gn-bn-te-¡p a-dn-ªv c-−p-t]À-¡v ]-cn-¡v h-f] - ´- W - w: kz-Im-cy _-kv sshZyp-Xn Xq-Wn-en-Sn-® ti-jw tdm-Ucn-In-se Ip-gn-bn-te-°p a-dn-™v c≠p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. tIm-´bsØ sUm-an-\n-°n-s‚ `m-cy ]m-e°p-∂v em-en(55), tkm-ap-em-ens‚ `m-cy tPym¬-k\ -v (27) F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc I-Æq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n®p. C∂-se ]pe¿-s® \m-tem-sS- tZ-io-b] - m-Xbn¬ Np-¶Ø - mWv A-]I - Sw. tIm´-bw˛sh-≈c - n-°p-≠v dq´n-tem-Sp∂ sI.F¬.13.F.hn.6587 _- mWv A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´X - .v h-f-]´-Ww Np¶-Øv A-]-I-SØn¬-s∏-´ _kv

bph-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-kn H-cmÄ A-d-Ìn Xfn-∏-dºv: bp-h-Xn-sb a-Zyw \¬In-b tijw ]o-Un-∏n-s®∂ ]-cm-Xn-bn¬ H-cm-sf X-fn-∏dºv t]m-en-kv A-d-kv-‰p sNbvXp. I-Æ] - p-cw kz-tZ-in {]-tamZm-Wv A-dk - v‰ - n-em-bXv. tlmw \-gvk - m-bn- tPm-en t\m°nbncp-∂ am-´q-en-se 25 Im-cnbm-Wv I-gn-™ Znh-kw ]o-U\ - Øn-\n-c-bm-bXv. sN-dp-]p-g-bnte-°v t]m-Im≥ hml-\w ImØp \n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂ bp-hXn-sb ]-cn-N-b-°m-c\mb {]tam-Zv Im-dn¬ I-b-‰n sIm-≠p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂-s{X. bphXn ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tImfPv B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-kbn-emWv.

]m³ DÂ-¸¶-§Ä-¡m-bn sd-bvUv Dcp-h-®m¬: \n-tcm-[n-® ]m≥ D¬-∏-∂-߃-°m-bn sd-bv-Uv \SØn. a-´-∂q¿ Fkv.sF {]-Imi\pw kw-Lhpw C∂-se sshIo-´v D-cp-h-®m-enepw ]-g-»nbnepw I-S-I-fn¬ sd-bv-Uv \-SØn-bXv. D-cp-h-®m¬ ta-J-e-Ifn¬ ]m≥ D¬-∏-∂-߃ kp-e-`am-bn hn¬-∏-\ \-S-°p-∂p-s≠∂ cl-ky hnh-cw \¬-In-b-Xns‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-em-Wv sd-bvUv. a-´-∂q¿ ta-J-e-I-fn¬ I-gn™ Znh-kw \-SØn-b sd-bvUn¬ c-≠v I-S-I-fn¬ \n-∂m-bn \n-ch-[n ]m-°-‰p-Iƒ el-cn hkv-Xp-°ƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p.

A-bÂ-hm-knIÄ sN-dp-]p-g: sNm-Δm-gv® - ]pe¿-® H-∂-c-tbm-sS D-{K i-–w tI-´m-Wv k-t¥mjv- D-W¿-∂X - v. D-Ss - \ Ab¬-hm-kn-I-sf t^mWn¬ hn-hc - a-dn-bn-°p-Ibpw i-–w tI-´ ÿ-eØv Ip-Xn-s®-Øp-Ip-bw sN-bv-Xp. A-t∏m-gm-Wv {]m-s∏m-bn¬ s]-cpw-¥-SsØ k-Pn-bp-sS ho-Sv IØn-b-a¿-∂-Xv I-≠-Øv. A-t∏m-gpw, ho-Sn-\p-≈n¬ \m-ev a-\p-jy Po-h-\pIƒ Po-h-\p th-≠n ]n-Sbp-∂X - v C-h¿ I-≠n-√. ho-Sv I-Øn-ba - ¿-∂n-´pw B-f-\-°-an-√m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v k-Pn-bp-sS samss_¬ t^m-Wn-te-°v

hn-fn-®p t\m-°n. F∂m¬ {]-Xn-Ic - W - a - p-≠mbn-√. ]n-∂o-Sv, k-Pn-bp-sS `m-cy kn-‘p-hn-s‚ t^mWn-te-°v hn-fn-®-t∏m-gmWv A-Sp-°-f-bn¬ \n∂pw t^m¨ i-–w tI-´Xv. Xp-S¿-∂v \-SØ - n-b Xnc-®n-en-em-Wv ho-Sn-\p≈n¬ I-Øn-°c - n-™ \ne-bn¬ ar-Xt- Zl-߃ I≠-Xv. B-fl-l-Xy sNøm≥ X-° Im-c-W-sam∂p-an-√m-Ø-Xn-\m¬, IpSpw-_w Po-h-s\m-Sp-°nsb-∂ hm¿-Ø C-Xphsc Dƒ-s°m-≈m≥ ]-e¿°p-am-bn-√.

gvk - s - a‚ v Xp-Sßn-b B-\p-Iq-ey߃ H-cp-h¿-ja - m-bn \¬-Ip-∂n √. Iq-SmsX, ÿ-ew-am-‰ am-\Z- fi-߃ A-´n-ad- n-®p. k¿-°mcn-t\m-Sv hn-t[-bXzw ]p-e-¿-Øp-∂-h¿°pw `-c-Wm\pIq-e kw-LS- \ - b - n¬ Aw-KX - zsa-Sp-°p-∂-h¿°pw th-≠n-bp≈ D-]-I-c-W-am-°n ÿ-ew-am-‰sØ cq-]s - ∏-SpØn. an-° Pn√-Ifn-se t_m¿-Un-s‚ Zp¿-\-S-]-Sn-

s°-Xn-tc \n-ch-[n Po-h\ - ° - m¿ tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®n-cn-°p-IbmWv. ]-Wn-ap-S-°n-s‚ `m-K-ambn \m-sf Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw sshZyp-Xn `h-\p ap-∂nepw hnhn-[ Pn√m k¿-°n-fp-I-fnepw hn-iZoI-cW tbm-K-߃ \-S-Øpw. kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v Sn ]n kpP-b, kwÿm\ tPmbn‚ v sk-{I´-dn sI ]pcp-tjmØ-a≥ kw-_‘ - n-®p.

I-Æq¿: Kƒ-^v cm-Py- ß - f - n¬ {]hm-kn ta-Je - b - n-se k-∂≤ - kwL-S\ - I - f - p-am-bn _-‘s - ∏ - ´- v eoK¬ sk¬ cq-]o-Ic - n-°p-sa-∂v kw-ÿm-\ \n-ba - k - ` - b - p-sS {]hm-kn t£-a k-an-Xn sN-b¿-am≥ A-_Zv- p¿ d-la v- m≥ c-≠Ø - m-Wn A-dn-bn-®p. I-Æq¿ I-eI - S-v t- d-‰n¬ k-an-Xn kn-‰n-ßn¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A-Xm-Xv cm-Py- ß - f - n-se \n-ba- hn-ZK - [ -v s - c IqSn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-bn-cn-°pw eoK¬ sk¬ cq-]o-Ic- n-°p-I. C-Xn-\mh-iy- a- m-b \-S] - S- n-Iƒ B-cw-`n-®n-´p≠v. tI-{μ k¿-°m-cp-am-bn N¿-® \S-Øn A-¥n-ac- q-]w \¬-Ipw. {]-hmkn-If - p-sS {]-i\ -v ß - ƒ ssI-Im-cyw sN-øm-\pw k-lm-bn-°m-\pw Fw_-kn-If - n-√m-Ø ÿ-eß - f - n¬ sl ¬-]U -v k - I -v v B-cw-`n-°p-∂ {]{In-bb - pw \-S∂ - p-hc- p-∂p-≠.v _-l-d-bv≥, bp.-F.-C. F-∂nhn-Sß - f - n¬ sl¬-]U v- k - I v- v Xp-d∂p. A-]I - S- ß - f - n¬-s]-´pw a-‰pw a-c-W-s∏-Sp-∂ {]-hm-kn-I-fp-sS ar-Xt- Z- l - w \m-´n-se-Øn-°p-∂X - S-°a - p-≈ Im-cy- ß - f - n¬ B-hi - yam-b \n-ba - k - l - m-bß - f - S- ° - w e`-ya - m-°m-\m-Wp e-£y- a - n-Sp-∂X - v. Fw-_k - n-If - n¬ a-eb - m-fn D-tZ-ymK-ÿ-sc \n-b-an-°-W-sa-∂ Bh-i-y-Øn-epw \-S-]-Sn-bm-bn. C°m-c-y-ß-fn-se-√mw \n-b-a-k-`m k-an-Xn-bp-sS C-Ss - ]-S¬ ^-ew I≠-Xm-bn A-t±-lw ]-d-™p.\n-Xzm-Jm-Øv \n-ba - s - Ø XpS¿-∂v \m-´n-te-°v a-Sß - n-sb-Øp∂ {]-hm-kn-Is - f ]p-\c - [ - n-hk - n∏n-°m≥ k-a{- K- ]-≤X - n- X-øm-dm°n-bn-´p-≠v. hn-hn-[ hn-am-\Ø - m-

h-fß - f - n¬ C-ßs - \ c-Pn-ÿ sNbvX - h - ¿ 9690 B-Wv. Hm¨-sse\m-bn 1305 t]-cpw c-Pn-ÿ sN-bvXp. B-sI 10,995 t]-cm-Wv \n-XzmJm-Øv \n-ba - s - Ø Xp-S¿-∂v tI-cf-Øn¬ Xn-cn- s - ® - Ø - n-bX - v. {]-hmkn-Iƒ-°v kw-cw-`ß - ƒ B-cw-`n°m-\p-≈ ]-≤X - n-bn¬ 3.-97 tIm-Sn cq-]b - m-Wv B-Zy- L - ´- a - m-bn k¿°m¿ A-\p-hZ- n-®X - v. H-cp-h¿-jw 200 kw-cw-`ß - ƒ-°v k-lm-bw \¬-Im-\m-Wp e-£y- a - n-Sp-∂X - .v CXn-\m-bn 17500 A-t]-£ e-`n-®p. \n-Xzm-Jm- Ø - n-\p-ap-ºpw Kƒ-^v CX-c cm-Py- ß - f - n¬ \n-∂pw a-Sß - nsb-Øn-bh - c - pw A-t]-£ \¬-Inbn-´p-≠v. A-hs - c-bpw ]-cn-KW - n°pw. {]-hm-kn \n-t£-]a - m-bn tIc-fØ - n-se s]m-Xp-ta-Je - m _m¶p-If - n¬ 60,000 tIm-Sn cq-]b - ps≠-∂m-Wp I-W° - .v A-Xn-\m¬ 3˛4 i-Xa - m-\w ]-en-i k-_k -v n-Un {]-hm-kn kw-cw-`I - ¿-°p {]-tX-yI-am-bn A-\p-hZ- n-°W - s - a-∂v _m¶p-Iƒ-°v \n¿-tZ-iw \¬-Im≥ k`m-ka - n-Xn kw-ÿm-\ k¿-°m-cnt\m-Sv B-hi - y- s - ∏-´n-´p-≠.v \n-Xzm-Jm-Øv Im-cW - w C-¥y- bn¬ 75,000 tØm-fw t]¿ a-Sß - nsb-Øn-sb-∂m-Wv dn-t]m¿-´v. CXn¬ `q-cn-]£ - h - pw a-eb - m-fn-If - mWv. A-Xn-\m¬ ]p-\c - [ - n-hm-kw- hen-b sh-√p-hn-fn-bm-Wv. 30 tIm-Sn tI-{μ k-lm-ba - S- ° - w Iq-Sp-X¬ ^-≠v e-`y- a - m-°m≥ k-an-Xn {i-an°p-∂p-≠.v C-Xv bm-Ym¿-Yy- a - m-bm ¬ Iq-Sp-X¬ t]¿-°v k-lm-bw \¬-Im-\m-hpw. {]-hm-kn-Iƒ-°v B-[m¿ c-Pn-kt-v {S-j\ - v Pq¨, Pqsse am-kß - f - n-em-bn {]-tX-yI -

Im-k¿-tIm-Uv: F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-Xc - p-sS ]-´n-Ibn¬ C-Sw t\-Sn-bn-´pw s]≥-j≥ e-`n-°m-Xn-cp-∂ Zp-cn-X_ - m-[n-X≥ Im-cp-Wy-Øn-\m-bn a-{¥n-bp-sS ap∂n-se-Øn. ap-fn-bm¿ ap-≠s - s°bn-se a-lv-aq-Zn-s‚ a-I≥ lm-cnkm(17)Wp Po-hn-°m≥ am¿-Ka - n√m-sX h-eb - p-∂X - v. \o-≠p-\n-∂ \n-b-a-t]m-cm-´-Øn-s\m-Sp-hn¬ F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m[n-Xc - p-sS ]-´n-Ib - n-¬ C-Sw t\-Snsb-¶n-epw Im-‰K - d - n-bn-¬ s]-SpØp-∂X - n-s\-s®m-√n sa-Un-°¬ So-an¬ B-ib - ° - p-g∏ - w D-Ss - e-Sp-

kv-IqƒIp-´n-Iƒ-°v ]-®-°-dnhn-Øp-Iƒ \¬-Ip-∂ ]-≤-Xn-bp-sS D-Ø-c-ta-J-em {]-Nm-c-W PmY (hn-Øph-≠n) a-t©-iz-cw F-kv.-F.-Sn. kv-Iq-fn¬ Ir-jna-{¥n sI -]n tam-l-\≥ ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp-∂p ∂v B-cw-`n-® D-Øc - t- a-Je - m hml-\ {]-Nc - W - Pm-Y hn-Zym-`ym-k D-]P - n-√I - f - n-¬ ]-cy-S\ - w \-SØ - n 23\v I-Æq-¿ Pn-√b - n¬ {]-th-in°pw. hn-Øv h-≠n hm-l\ - {]-Nc - W-Øn-s‚ `m-Ka - m-bn F-kv.F - .-Sn kvI - q-fn¬ \-S∂ - ]-cn-]m-Sn-bn¬ Xpfp-\m-´n-se ss]-Xr-I h-kX -v p-°fp-sS {]-Z¿-i\ - h - pw kw-LS- n-∏n-®p. I-fk - n-sK, G-X, _-≈, tk-d,v ] - mhp, sIm-≠, a-dm-bn, sN-∂a - s - Æ,

Imk¿-tIm-Uv-: a-Zy-]n-®v A-e£y-am-bn Kymkv Sm-¶¿ tem-dn Hm-Sn-® ss{Uh-sd Imk¿-tIm Uvv t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - p. Xan-gv-\m-Sv \m-a-°¬ kz-tZ-in Fkv c-ta-in(38)s\-bm-Wv C-∂s - e ssh-In-´v Nu-°n tZ-io-b-]m-Xbn¬h-®v Fkv.sF. I-cn-b-∏, F.Fkv.sF. hn-Pb - ≥ F-∂n-hcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-dà - v sNbv-X-Xv. Sm-¶¿ tem-dnbpw I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Øn-´p-≠v. aw-K-em-]pc-Øv Kym-kv I-º\n-bn¬ \n∂pw ]m-N-I hm-X-Ihp-am-bn tIm-b-º-Øq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂p temdn. aZy-]n-®v A-e-£y-ambn Hm-Sn-°p∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏´ a-‰p hm-l\ bm-{X-°m¿ t]m-en-kn¬ hnhcw A-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p.

I-Æq¿ I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ {]-hm-knt£-a \n-b-a-k-`m k-an-Xn kn-‰n-Mn¬ sN-b¿-am≥ A-_v-Zp¿d-lv-am≥ c-≠-Øm-Wn kw-km-cn-°p-∂p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b F ]n A-_v-Zp-√-°p-´n, Sn hn cm-tPjv kao]w - \ - ¬ tIm-gv- m-hm-Ø A-hÿ - b - v- Nq-≠n-°m-´n. {]-^j Iymw-]v \-SØ - m≥ \n¿-tZ-in-°p-sa- i-\w e-`y- a - p-sS F≥.-B¿.-sF. Izm-´ - n- kp-If ∂v k-an-Xn A-dn-bn-®p. Kym-kv k- °p ]-cn-lm-ca- p-≠m-°p-I Xp-Sß ]m-hs - ∏-´ {]-hm-kn-Iƒ-°v Iq-Sn - y- ß - f - pw D-∂b - n-®p. _vk - n-Un, hn-Zy- m-`y- m-k B-\p-Iq- b B-hi - -v Kƒ-^v cm-Py- ß - f - n¬ a-cW - s - ∏- {]m-]y- a- m-hp-∂ hn-[w ^o-kv Ip-db eyw F-∂n-ßs - \-bp-≈ Im-cy-ß- a-∂pw B-hi - y- a - p-b¿-∂p. - f ]-cn-Nc - n-°m≥ °-Ws fn¬ B-[m¿ c-Pn-ktv- {S-j≥ \n¿- Sp-∂ kv{- Xo-Is - f t]m-epw A-\p-hZ- n- Fw.-F¬.-Fa- m-cm-b F ]n A-_Z-v p_-‘a- m-bX - p {]-hm-kn-Is - f {]-Xn- _-‘p-°s v- Ø - n¬ tI-{μ-k¿- √-°p-´n, Sn hn cm-tP-jv, {]-hm-knIq-ea - m-bn _m-[n-°p-∂X - m-bn {]- °m-Ø {]-i\ - ¬ sk-{I- ]-Sp-sa-∂v k-an-Xn Im-cy h-Ip-∏v A-Uo-j\ hm-kn kw-LS- \ - m t\-Xm-°ƒ Nq- °m¿ h-gn C-Ss - -v - p-\¬-In. C-Xn-\v k-∂≤ - kw- ´-dn B¿ F I-Æ≥, Pn-√m I-eI ≠n-°m-´n. F-b¿ C-¥y D-b¿-∂ D-d∏ - Ø - ≥ tJ¬-°¿ ]-s¶- m thm-f≠ - n-b¿-am-sc \n- S¿ tUm. c hn-am-\° - q-en Cu-Sm-°n \-SØ - p-∂ L-S\ - s - a- Sp-Øp. hn-hn-[ {]-hm-kn kw-LS- Nq-jW - w A-hk - m-\n-∏n-°m≥ k- tbm-Kn-°m≥ A-\p-hZ- n-°W - m-b D-a¿ hn-ft- °m- y- s - ∏-Spw. \n-eh - n¬ A- \m t\-Xm-°f an-Xn C-Ss - ]-SW - s - a-∂pw B-hi - y- - ∂v B-hi - q-Zv ]m-d° - m-´v, AUz. B- Ø B-tcm-Ky h-Ip- Sv, a-la ap-b¿-∂p. {]-hm-kn t£-a\ - n-[n Xm-Xv cm-Py- s ¿-°p am-{X-am-Wv jn-J,v kn sI ]n a-Ωp, kn sI kn B-\p-Iq-ey- ß - ƒ h¿-[n-∏n-®v B- ∏v D-tZ-ym-Kÿ - Z- ,v kn ]n ap-lΩ - Z- ,v kn sI I¿-jI - a- m-°p-I, Kƒ-^v hn-Zy- m-e- - A-[n-Im-cw. C-Xv G-sd ssh-Im-cn- ap-lΩ - v Xp-Sß - n-bh - ¿ k-an-Xn -v ß - ƒ-°v Im-cW - a- m-hp-∂- hn bq-k^ b-ßf - n¬ ]Tn-°p-∂ hn-Zy- m¿-Yn- I {]-i\ - ¿ ap-ºm-sI ]-cm-Xn-Iƒ \¬-In.Iƒ-°v tI-cf - Ø - n¬ π-kS-v p {]-th- Xm-bn kn-‰n-ßn¬ ]-s¶-Sp-Øh

Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂p lm-cn-kn-\p s]≥-j≥ e-`n-®n-cp-∂n-√. P-∑\ - m _p-≤n-]c - a - m-bn sh-√p-hn-fn t- \-cnSp-∂ lm-cn-kn-s\ ]-´n-Ib - n¬ Dƒs∏-Sp-ØW - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v I-gn™ ]-Øp h¿-jØ - n-te-sd-bmbn ]n-Xm-hv Hm-^n-kp-Iƒ I-bd - nbn-dß - p-Ib - m-bn-cp-∂p. ap-fn-bm¿- ]-©m-b-Øn-se Beq-cn-\-Sp-Ø s\-Sp-sam-´-bn-se lm-cn-kv C-t∏mƒ sN-¶-f I-√pwIq-´-Øm-Wp Xm-a-kw. sl-entIm-]v-‰-dn-eq-sS F≥-tUm-k-ƒ^m≥ X-fn-®-t∏mƒ lm-cn-kns‚ ho-Sn-\p ap-I-fn-epw tZ-l- lmcnkv

A-Sbv-¡m IÀ-j-IÀ-¡v {]-tXy-I ]m-t¡-Pv X-¿m-dm¡pw: a-{´n sI ]n tam-l-\³ Im-k¿-tIm-Uv : a-lm-fn tcm-Kw aq-ew A-Sbv-° hn-f-bv-°p-≠m-b \-jv-Sw I-W-°m-°n I¿-j-I¿°v {]-tXy-Iw ]m-t°-Pv X-øm-dm°p-sa-∂v Ir-jn h-Ip-∏v a-{¥n sI ]n tam-l-\≥. Pn-√-bn¬ ASbv-° I¿-j-I¿-°p-≠m-b \-jvSw Ir-jn Hm-^n-k¿-am-cn¬ \n∂pw e-`n-®n-´p≠v. C-∂p tN-cp∂ Im-_n-\-‰v tbm-K-Øn¬ {]tXy-Iw ]m-t°-Pn-\v {i-an-°p-sa∂pw a-{¥n hy-‡-am-°n.- kvIqƒ Ip-´n-Iƒ-°v ]-®-°-dn hnØv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn Ir-jn, hn-Zym-`ym-k hIp-∏v kw-bp-‡-am-bn kw-L-Sn∏n-® D-Ø-c-ta-J-em hn-Øv h≠n {]-Nm-c-W PmY a-t©-iz-cw F-kv.F.-Sn. ssl-kv-Iq-fn¬ ^vfmKv Hm-^v sN-bvX tijw kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p a-{¥n. kw-ÿm-\-Øv Im-e-h¿-jw aq-ew I-hp-ßn-\p a-lm-fn-bpw sXßn-s‚ Iq-ºp No-be - pw hym-]I - am-bn-´p-≠v. ]-®° - d - n hn-Ik - \ - ]≤-Xn A-\p-k-cn-®p kw-ÿm-\Øv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v 20 cq-]m hne h-cp-∂ 50 e-£w ]-®° - d - n hnØv In-‰v hn-X-c-Ww sN-bv-Xn-´p≠v. Pn-√b - n¬ G-Xm-≠v H-∂c - e£w In-‰p-If - m-Wv \¬-In-bX - v. Ip-´n-If - n¬ Ir-jn-tbm-Sv Xm¬]-cyw D-≠m-°p-∂X - n-s‚ `m-Ka - mbm-Wv hn-Øv h-≠n F-∂ t]-cn¬ {]-tXy-I {]-Nc - W - ]-cn-]m-Sn kwL-Sn-∏n-°p∂-X.v a-t©-iz-cØ - v \n-

aZy-]n-¨v Sm-¦À temdn Hm-Sn-¨ ss{U-hÀ A-d-kv-änÂ

KÄ-^v cm-Py-§-fn eo-KÂ- skÂ; {]-hm-kn]p-\-c-[n-hm-k-¯n-\p k-a-{K ]-²-Xn

lm-cn-kv Im-¯n-cp-¶p; s]³-j³ In-«p-sa-¶v D-d-¸m-bn

sI.F-kv.C._n. Po-h-\-¡mÀ kqN-\m ]-Wn-apS-¡v \-S¯pw IÆq¿: hnhn-[ B-hi - y-ßf - p-∂bn-®v tI-cf - Ø - n-se ssh-Zyp-Xn hIp-∏v Po-h\ - ° - m¿ k-]X -v w-_¿ BZy-hm-cw kqN-\m ]-Wn-apS-°v \-SØp-sa-∂v sI.F-kv.C._n. h¿t°-gk -v v A-tkm-kn-tbj≥ (kn. sF.Sn.bp) kwÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I´-dn hn e-£a v- W - ≥ hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. Po-h\ - ° - m-cp-sS ]n.F^v. Xp-I, eohv k-d≠¿, sa-Un-°¬ do Cw-t]-

21 BKkvXv 2013 _p[-≥

J-cP - \ - , hy-Xy-kX -v ß - f - m-b I-e∏ - Iƒ, tk-an-sK a-sW, Nq-c¬ {S-¶,v k-ºm-ds - ]-´n-sK Xp-Sß - n-b sN-dpXpw h-ep-Xp-am-b h-kX -v p-°ƒ ImWn-Iƒ-°v Iu-Xp-Ia - m-bn. a-t©iz-cw cm-aI - r-jW -v B-Nm-cn-bm-Wv {]-Z¿-i\ - w H-cp-°n-bX - .v ]n _n A-_Zv- p¿ d-km-Jv Fw. F¬.-F. A-[y-£X - h-ln-®p. Pn√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U ‚ v ]n ]n iym-af - m-tZ-hn, tªm-°v ]-©m-

b-Øv {]-kn-U‚ v apw-Xm-kv k-aod, ssh-kv {]-kn-U‚ v l¿-jm-Zv thm¿-°m-Sn, -]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ap-jd v- Ø - v P-lm≥, Pn-√m ]©m-bØ - v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-t]-gv-k¨ a-a-Xm Zn-hm-I¿, Ir-jn A-Uo-jW - ¬ U-bd - I - Sv- ¿ F≥ hn-Pb - ≥, Ir-jn sU-]y-q´- n U-bd - I - Sv- ¿ ]n {]-Zo-]v, hn-hn-[ cmjv-{So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-km-cn-®p.

Øpw ]-d-ºnepw InW-dnepw hnj-emb-\n ho- W ncp- ∂ p. F ≥ tUmk ƒ ^m≥ e n Ãn¬-

s]-Sp-Øn-bn-´pw s]≥-j≥ t]mepw e-`n-®n-cp-∂n-√. C-∂-se a{¥n sI ]n tam-l-\-s‚ km-∂n[y-Øn-¬ I-e-Iv-S-td-‰n¬ F≥tUm-k-ƒ-^m≥ sk¬- tbm-Kw \-S-∂p-sIm-≠n-cn-s° a-{¥n-bpsS Im-cp-Wy-Øn-\m-bn lm-cn-kv tbm-K-lm-fn-\p ]p-d-Øp ImØp-\n¬-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. lm-cn-kn-\p s]≥-j≥ A-\ph-Zn-°m-≥ \-S-]-Sn-bm-bn-´p-s≠∂pw A-Xv D-S≥ hn-X-c-Ww sNøp-sa-∂pw A-[n-Ir-X-¿ A-dn-bn®-tXm-sS-bm-Wp lm-cn-kv ]n-Xmhn-t\m-sSm-∏w Xn-cn-®p-t]m-b-Xv.

`m-cym-k-tlm-Z-c-s\ sIm-e-s¸-Sp¯n-b kw-`hw; {]-Xn-¡v Po-h-]-cy-´w X-S-hpw ]n-g-bpw hn-Zym-\K - ¿: `m-cym k-tlm-Zc - s - \ Ip-Øn-s°m-∂ tI-kn-se {]-Xnsb Po-h] - c - y-¥w X-Sh - n-\pw 25,000 cq-] ]n-gb - S- ° - m-\pw A-Uo-jW¬ sk-j≥-kv tIm-SX - n(c-≠)v P-UP -v v kn _m-e≥ in-£n-®p. sh-k‰ v- v F-tf-cn ]-©m-bØ - nse Ip-dØ - n-ae - ]-´n-IP - m-Xn tImf-\n-bn-se k-t¥m-jn(38)s\ Ip-

Øn-sIm-es - ∏-Sp-Øn-b tI-kn-¬, Fw ]n N-{μ(44)s\-bm-Wv tImSXn in-£n-®X - v. ]n-g A-S® - n-s√¶n¬ H-cp h¿-jw Iq-Sn X-Sh - v A\p-`h - n-°W - w. ]n-g∏-Ww sIm-√s∏-´ k-t¥m-jn-s‚ A-{in-X¿-°v \¬-Im-\pw tIm-SX - n D-Øc - h - n-´p. 2008 \-hw-_¿ aq-∂n-\m-Wv tIkn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw.

Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡v F.--Sn.--Fw. ImÀ-Uv th-− Im-k¿-tIm-Uv: F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X_ - m-[n-X¿°p s]≥-j≥ \¬-Im≥ kmaq-ln-It- £-a h-Ip-∏v B-hn-j-v I-cn-® F.Sn.Fw. Im-¿U - p-Iƒ ]n≥-he - n-°p-∂p. B-Ik v- n-kv _m-¶v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw slUvH - m-^n-kv ap-Jm-¥n-ca - m-Wp I-gn-™ h¿-jw Pq-sse a - pX¬ F≥-tUm-kƒ-^m≥- Zp-cnX-_m-[n-Xc - p-sS s]≥-j≥ hnX-cW - w sN-øm-\m-bn F.--Sn.--Fw. Im¿-Uv G¿-s∏-Sp-Øn-bX - .v kmaq-ln-I kp-c£ - m- an-j≥ aptJ-\b - m-bn-cp-∂p Im¿-U.v F-∂m¬, Zp-cn-X_ - m-[nX¿-°v F.Sn.Fw. Iu-≠d- p-Ifn¬ sN-∂p ]-Ws - a-Sp-°m≥ km-[n-°m-sX-h∂ - km-lN - cy-Øn¬ s]≥-j≥ - a-Wn-tbm¿-Ud- m-bn X-s∂ A-b° - m-\mWp Xo-cp-am-\w. F.--Sn.--Fw. Im ¿-Uv \-¬I - n-b 600Hm-fw t]cn¬ 230 t]¿ X-߃-°p aWn-tbm¿-U¿ - h-gn s]≥-j≥ \¬-In-bm¬ a-Xn-sb-∂p t\-csØ F-gp-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wp km-aqln-It- £-a h-Ip-∏v B-hn-jvI-cn-® F.Sn.Fw.Im-¿U - v ]n≥h-en-°m≥ Xo-cp-am-\n-®X - .v


{]mtZ-inIw

21 BKkv-Xv 2013 _p[≥

]cn-]mSn cm-P-]p-cw: tlm-fn-^m-an-en

F-®v.F-kv.F-kv. F-≥tUmkƒ-^m≥ hn-Z-Kv-≤ sa-Un-°¬ Iymw-]v cm-hn-se 9.00\v sN¿-°-f am¿-tXm-a _-[n-c hn-Zym-e-bw: D-]-Pn-√m A-d-_nIv A-[ym-]-I A-°m-Z-an-Iv tImw-π-Iv-kv-˛10. 00

Adnbn-¸pIÄ

B-[mÀ ImÀ-Un-\m-bn F-«v tI-{µ-§-fn ku-I-cyw Im-k¿-tIm-Uv : B-[m¿ Im¿Un-\v C-\n-bpw A-t]-£n-®n-´n√m-Ø-h¿-°v Pn-√-bn-se F-´v tI-{μ-ß-fn¬ ku-I-cyw H-cp°n. ta¬ hn-em-k-hpw t^mt´m A-S-ßn-b Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Un-s‚ H-dn-Pn-\-epw H-cp t^m-t´m tIm-∏n-bp-am-Wv F≥tdmƒ-sa‚n-\v F-Øp-∂-h¿ Iøn¬ I-cp-tX-≠-X.-v A-t]-£I≥ t\-cn-s´-Ø-Ww. Xn-cn-®-dnb¬ Im¿-Uv C-√m-Ø-Xpw, ]q¿Æ ta¬-hn-em-k-an-√m-Ø-Xp-amb Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv D-S-aIƒ sh-≈-°-S-em-kn¬ t^mt´m H-´n-®v ta¬-hn-em-kw tc-Js∏-Sp-Øn K-k-‰-Uv Hm-^n-k-sdsIm-≠v km-£y-s∏-Sp-Ø-Ww. K-k-‰-Uv Hm-^nk-dp-sS H-∏pw ko-epw \n¿-_-‘-am-Wv. F≥tdmƒ-sa‚ v ku-P-\y-am-Wv. B[m-tdm, F≥. -]n. -B-tdm FSp-Ø-h¿ lm-P-cm-tI-≠-Xn-√. C-∂v ap-X¬ 31 h-sc Xm-sg ]-dbp-∂ tI-{μ-ß-fn¬ t^m-t´m F-Sp-°p-w. A-£-b Pn-√m t{]mP-Iv-Sv Hm-^o-kv Im-k¿-tIm-Uv ˛ 8547232679. t\m¿-Øv tIm-´t®-cn A-£-b tI-{μw-˛-a-e_m¿ tKmƒ-Un-\v F-Xn¿-h-iw˛04672 207500, sN-dp-h-Ø-q¿ Su¨ A-£-b-tI-{μw-˛04672 264566. I-øq¿ No-ta-\n ]-©mb-Øv lmƒ-˛04672 251813. Im-dUp-°-˛-Ip-≠w-Ip-gn A-£-b tI-{μw ˛ 04994 210632, ]-Sp-∏v A-£-b-tI-{μw-˛ 04994 200543, 9447206476. a-t©-iz-cw Ip-©Øq¿-am-U A-£-b tI-{μw, thm¿-°m-Sn t_-°-dn P-Mv-j≥ ˛ 04998 203624.

{In-¡-äv Sow sk-e-Ivj³ 25\v

Im-k¿-tIm-Uv: 14 h-b-kn-\v Xm-sg-bp-≈-h-cp-sS Pn-√m {In°-‰v Sow sk-e-£≥ {S-b¬ 25\v \-S-°pw. a-t©-iz-cw, Ipº-f, Im-k¿-tIm-Uv, t_-°¬ ta-J-e-bn-ep-≈-h¿-°v \m-b∑m¿-aq-e-bn-ep-≈ Pn-√m {In-°‰v tIm-®n-Mv sk‚-dn-epw sN-dph-Øq¿, \o-te-iz-cw, Nn-‰m-cn°¬, Xr-°-cn-∏q¿, Im-™-ßmSv ta-J-e-bn-ep-≈-h¿-°v \o-teiz-cw cm-Pm-kv l-b¿-sk-°-≠dn kv-Iqƒ {Ku-≠n-epw sk-e£≥ \-S-Øpw. 1999 k-]v-Xw_¿ H-º-Xn-\v ti-jw P-\n-® Ip-´n-Iƒ-°v sk-e-£-\n¬ ]s¶-Sp-°mw. ]-s¶-Sp-°p-∂-h¿ {In-°-‰v ssh-‰v-kpw jq-kpw {In°-‰v In-‰pw sIm-≠p-h-tc-≠-XmsW-∂v Pn-√m {In-°-‰v A-tkmkn-tb-j≥ sk-{I-´-dn Sn Fw C-Iv-_m¬ A-dn-bn-®p.

]cn-Wbw sam-{Km¬: ap-lv-bp-±o≥ ]-≈n°-Sp-Ø ]-tc-X-\m-b kn Fw A-–p-√-Ip-™n-bp-sS a-I≥ A_q-_-°¿ kn-±o-Jpw ap-Kp tdmUn-se D-dp-an C-{_m-ln-an-s‚ aIƒ \-^o-k-Øp¬ an-kv -cn-bbpw hn-hm-ln-X-cm-bn.

Xm-eq-¡v B-Øm-\w eo-Kv kzm-K-Xw sN-bv-Xp a-t©-iz-cw: \n¿-±n-„ Xm-eq-°v B-ÿm-\w a-t©-iz-c-am-bn {]Jym-]n-® k-¿-°m¿ D-Ø-c-hv kzm-K-Xm¿-l-am-sW-∂v a-t©iz-cw ]-©m-b-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏-´p. ]n F-®v A-–p¬ l-ao-Zv, A-–p-√ I-sP kw-km-cn®p.

A-\p-kv-a-c-Ww Im-k¿-tIm-Uv : ap≥ Fw. F¬.F. A-Uz. bp ]n Ip-\n-°p√m-b-bp-sS G-gmw N-c-a-hm¿-jnIw I-∂-U km-ln-Xy ]-cn-jØv t\-Xr-Xz-Øn¬ B-N-cn-®p. A-Uz. sF hn `-´v A-\p-kva - c - W {]-`m-jW - w \-SØ - n. F-kv hn `´v A-[y-£-X-h-ln-®p. hn ]p-cptjm-Ø-a, A-Uz. D-ta-iv \m-bIv, _n _m-eI - r-jvW - A-Kn-Ømb, kp-Ip-am-c, - kw-km-cn-®p.

s_-Zn-c e-Pv-\-Øv a-km-en-ln¬ ap-kv-en-ao≥ kw-L-S-\-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ l-bm-Øp¬ lp-Zm a-Zv-d-k-bn-se \n¿-[-\ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ ]p-kv-X-I hn-X-c-Ww F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.F. C-{_m-low ss^-kn sP-Un-bm-dn-\v \¬-In D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

sk-{I-«-dn-bp-sS Im-em-h-[n\o-«-W-w: Pn-Ãm ]-©m-b-¯v hn-Zym-\-K¿: U-]yp-t´-j-\n¬ tPm-en-sN-øp-∂ Pn-√m ]-©m-bØv sk-{I-´-dn Sn sI tkm-a-s‚ tk-h-\ Im-em-h-[n \o-´-W-sa∂v Pn-√m ]-©m-b-Øv tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. k-]v-Xw-_¿ A-©n-\v k¿ho-kn¬ \n-∂v dn-´-b¿ sN-øm-\ncn-s°-bm-Wv Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-bp-sS Im-em-h-[n \o´-W-sa-∂ tbm-Kw B-h-iy-s∏-´Xv. I-gn-™ h¿-jw Pp-sse 21,22 Xn-b-Xn-I-fn¬ hn-Zym-\-Kdn¬ \-S-∂ tIm¨-tIm-Uv F≥tUm-kƒ-^m≥ tZ-io-b in¬-]im-e-tbm-S-\p-_-‘n-®v \-S-∂ A-gn-a-Xn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v Pn√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-s°Xn-sc \-S-]-Sn F-Sp-°m-Xn-cn°m≥ Im-c-Ww Im-Wn-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v X-t±-i-`-c-W-h-

Ip-∏v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-\v ]n-∂m-se-bm-Wv Pn-√m ]-©m-b-Øv tbm-Kw C-t±-lØn-s‚ Im-em-h-[n \o-´-W-sa∂m-h-iy-s∏-´-Xv. F-∂m¬ tIm¨-tIm-Uv tZio-b in¬-]-im-e-bn¬ \-S-∂ Xn-cn-a-dn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v Pn√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-sb _-en-bm-Sm-°m≥ P-\-{]-Xn-\n[n-I-f-S-ßn-b I-Ωn-‰n \o-°w \S-Øn-bn-cp-∂p. G-g-c e-£tØm-fw cq-]-bp-sS Xn-cn-a-dn-bmWv \-S-∂-Xv. hn-I-emw-K hn-I-k\ tIm¿-]-td-j-s‚ ^-≠m-Wv hI-am-dn sN-e-h-gn-®-Xv. B-tcm-]W hn-t[-b-\m-b F≥. -]n. B¿. -]n. -Un tIm-˛-Hm-Un-t\-‰sd c-£n-°m≥ Pn-√m ]-©m-bØv sk-{I-´-dn-sb _-en-bm-Sm°m-\m-bn-cp-∂p \o-°w \-S-∂Xv.

\n¿-Ωm-W {]-h¿-Øn-I-fn-ep-≈ A-gn-a-Xn-Iƒ, N-´w-ew-Ln-®p sI-´n-S \n¿-Ωm-Ww, t]m-en-kv tÃ-j-\p-I-fn-se A-gn-a-Xn-Iƒ Xp-S-ßn-b ]-cm-Xn-Iƒ tbm-KØn¬ A-h-X-cn-∏n-°p-I-bp-≠mbn. t\-cn-´v ]-Ww hm-ßp-∂ DtZym-K-ÿ-s\ ÿ-e-Øv sh-®p X-s∂ ]n-Sn-Iq-Sm≥ hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n sI-Wn-sbm-cp-°pw. a-‰p A-gn-aX - n-If - n¬ A-t\z-jW - w \S-Øn I¿-i\ - \-S] - S- n F-Sp-°pw. A-gn-a-Xn \-S-Øp-∂ D-tZym-Kÿ≥ hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n-bn¬ lm-P-cm-bn hn-i-Zo-I-c-Ww \¬Ip-Ib - pw th-Ww.Hm-tcm h-Ip-∏n-epw \n-eh - n-ep≈ hn-Pn-e≥-kv D-tZym-K-ÿ≥am-cp-sS {]-h¿-Ø\ - w Im-cy-£a - am-°m≥ tbm-Kw \n¿-t±-in®p.A-gn-a-Xn X-S-bm≥ t_m-[h¬-°-c-W ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-

I-hp-§v IÀ-j-IÀ-¡v \-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Wsa¶vIm-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bn¬- a-lmfn tcm-Kw-_m-[n-®v Zp-cn-Xw A-\p`-hn-°p-∂ I-hp-ßv I¿-j-I¿-°v km-º-Øn-I k-lm-bw \¬-IW-sa-∂v In-km≥ P-\-X Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F hn cma-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X-h-ln®p ]n hn tIm-c≥-am-kv-‰¿, kn-±oJ-en sam-{Km¬, _n Fw kpssl¬, A-l-Ω-Z-en Ip-º-f kw-km-cn-®p. `m-c-hm-ln-Iƒ: Fw F-®v P\m¿-±-\ ({]-kn-U‚ v), ]n hn tIm-c≥(ssh-kv {]-kn-U‚ v), ]n hn Ip-™n-cm-a≥(P-\-d¬ sk-{I-´n), C hn K-tW-i≥ (sk-{I-´-dn), Zm-tam-Z-c≥ B-cn°m-Sn (J-Pm-©n), kn-±o-Jv d-lvam≥, kp-{_-“-Wy i¿-Ω, `m-kvI-c tIm-´q¿, sI cm-a-Ir-jvW≥, Sn hn `m-kv-I-c≥ .

X-WÂ- `-h-\]-²-Xn Kp-W-t`m-àr ]-«n-I-bv-¡v Aw-Ko-Im-cw \Â-In Im-k¿-tIm-Uv : F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°m-bn Pn-√m-]-©m-b-Øv \-S-∏m-°p-∂ X-W¬-`-h-\ \n¿-Ωm-W ]-≤-Xnbp-sS A-Pm-\q¿, I-øq¿-˛-No-ta\n -]-©m-b-Øp-I-fn¬ Dƒ-s∏-´ Kp-W-t`m-‡m-°-fp-sS ]-´n-I-bv°v Pn-√m-]-©m-b-Øv tbm-Kw A-\p-a-Xn \¬-In. {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fmtZ-hn- A-[y-£-X- h-ln-®p. 11 -]©m-b-Øp-I-fn¬ F≥-tUmkƒ-^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X-cm-b c-≠p-t]¿-°p ho-X-am-Wv XW¬ `-h-\ \n¿-Ωm-W ]-≤-Xnbp-sS `m-K-am-bn ho-Sv \n¿-Ωn-®p \¬-Ip-∂-Xv. C-Xn¬ A-Pm-\q¿,

I-øq¿-˛-No-ta-\n ]-©m-b-Øp-Ifn-epƒ-s∏-´ c-≠p ho-Xw Kp-Wt`m-‡m-°-fp-sS ]-´n-I-bm-Wv Aw-Ko-I-cn-®-Xv.Pn-√m-]-©m-b-Øv ssI-am-dp∂ 12 B¿.-Fw.-F-kv.-F kv-Iqfp-I-fp-sS `u-Xn-I km-l-N-cy߃ sa-®-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v Xt±-i-kz-bw-`-c-W h-Ip-∏n-s‚ DØ-c-hv e-`n-°p-∂- ap-d-bv-°v \-S]-Sn-sb-Sp-°m≥ tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. Pn-√m-]-©m-b-Øv Im-cym-eb-Øn-\v k-ao-]w \n¿-Ωn-® IpSpw-_-{io D¬-]-∂ hn-]-W-\ tI-{μ-Øn-s‚ ]-Wn ]q¿-Øn-bm°n-b ap-dn-Iƒ hm-S-I-bv-°v \¬-

dn-jm-Zv h-[w B-kq-{X-Ww sN-bv-X-Xv h-À-Ko-b kw-LÀ-jw kr-ãn-¡m³: kn.sF. Im-k-¿-tIm-Uv : Nq-cn-_-´w-]m-dbn-se dn-jm-Zn-s\ sIm-e-s∏-SpØ-n-b-Xv h¿-Ko-b kw-L¿-jw C-f-°n-hn-Sm-\m-sW-∂v tI-kt\z-jn-®n-cp-∂ A-∂-sØ Imk¿-tIm-Uv kn.sF. ]n _m-eIr-jv-W≥ tIm-S-Xn-bn¬- sam-gn \¬-In. 2011 P-\p-h-cn F-´n-\v \p-≈n∏m-Sn-bn¬ h-®v _n. Fw.F-k.v {]-h-¿-Ø-I≥ kp-[m-I-c-s\ A{I-an-®-Xn-\v {]-Xn-Im-cw sN-øm\m-Wv ss_-°n¬ k-©-cn-°pI-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hn-s\ X-S™p-\n¿-Øn C-cp-ºv h-Sn sIm≠v A-Sn-®p-ho-gv-Øn-b ti-jw Ip- Ø n- s Im- e - s ∏- S p- Ø n- b - s X∂v kn.sF, tIm-S-Xn-bn¬ samgn-\¬-In. {]-Xn-Iƒ-sIm-e-]m-X-I-Øn\v D-]-tbm-Kn-® C-cp-ºv h-Sn-Ifpw I-Øn-bpw km-£n-I-fp-sS km-∂n-[y-Øn¬ I-Ã-Un-bn-seSp-Øn-cp-∂-Xm-bpw kn.sF ]-d™p. tI-kn-se {]-Xn-I-fm-b ]-

tkm-jy-en-kv-äv P-\-Xbn hn-`m-Ko-b-X cq-£-am-hp-¶p

Im-™-ßm-Sv: D-Zp-a a-fi-eØn¬ A-\p-h-Zn-® k¿-°m¿ tIm-f-Pv ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]-©mb-Øn-se Im-™n-c-Sp-°-Øv ÿm-]n-°-W-sa-∂p tIm-f-Pv B-£≥ I-Ωn-‰n cq-]o-I-c-W tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. tIm-f-Pn-\v B-h-iy-ap-≈ 26 G-°¿ ÿ-ew Im-™n-c-Sp-°Øv X-cn-im-bn In-S-°p-∂p-s≠∂v I-Ωn-‰n A-`n-{]m-b-s∏-´p. `m-c-hm-ln-Iƒ: ^m. -{^m≥kn-kv a-‰-Øn¬, sI Ip-™n-cma≥ Fw-F¬-F, ]p-√q¿-˛-s]-cnb ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn sI A-c-hn-μ≥(c-£m-[n-Im-cnI-ƒ), ]n Kw-Km-[-c≥-\m-b-¿ (sN-b¿-am≥), ]n Fw A-K-Ãv (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), A-KÃn≥ tP-°-_v (J-Pm-©n).

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√-bp-sS Np-aX-e-bp-≈ a-{¥n sI ]n tam-l\-s\-Xntc ]m¿-´n-bn¬ hn-`m-Kob-X cq-£-am-bn. bp. -Un. -F^v. Pn-√m I-Ωn-‰n A-S-°w Pn-√bp-sS Np-a-X-e-bn¬ \n-∂v a-{¥n sI ]n tam-l-\-s\ am-‰-W-sa∂v B-h-iy-s∏-´n-cp-∂p-sh-¶nepw C-Xv \-S-∂n-√. a-{¥n ]-s¶Sp-°p-∂ tbm-K-ß-fn¬ bp. Un. -F-^v. t\-Xm-°ƒ hn-c-f-amsb kw-_-‘n-°m-dp-≈p. ]p-\kw-L-Sn-∏n-°-s∏-´ F≥-tUmkƒ-^m≥ sk-√n¬ tkm-jy-enkv-‰v P-\-X U-tam-{I-m-‰n-Iv {]-Xn\n-[n-bm-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n tIm-c≥-am-kv-‰¿ X¬-ÿm-\w cm-Pn-sh-®p. X-\n-°v ÿm-\-Øv Xp-S-cm≥ Xm¬-]-cy-an-s√-∂m-Wv cm-Pn-°-

A-gn-a-Xn-¡m-cm-b D-tZym-K-ØÀ Ip-Sp-§pw √m-Xe - hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n cq-]oI-cn-®p. Pn-√-bn-se F-√m h-Ip-∏p-Ifn-te-bpw Pn-√m-X-e D-tZym-Kÿ¿, cm-jv{- So-b ]m¿-´n {]-Xn-\n[n-Iƒ, a-\p-jym-hI - m-i kw-LS-\-Iƒ, D-]-t`m-‡r kw-c-£W kw-L-S-\-Iƒ, d-kn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥, B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢-_p-Iƒ, {]-[m-\-s∏-´ tIm-f-Pp-I-fn-se {]-Xn-\n-[n-Iƒ F-∂n-h¿ Pn-√mX-e hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n Aw-Kß-fm-Wv. I-Ωn-‰n aq-∂p-am-kØ - nsem-cn-°¬ tbm-Kw tN¿-∂v Agn-aX - n X-Sb - m≥ ssI-s°m-≠ \S-]-Sn-Iƒ hn-e-bn-cp-Øpw.-B-Zy kn-‰n-Mn¬ X-s∂ a-W¬ am-^nb-bp-am-bn D-tZym-K-ÿ-∑m¿-°pf-f _-‘w, I-cn-¶¬ Izm-dn-Iƒ A-\p-hZ- n-®X - v kw-_‘ - n-® ]-cmXn-Iƒ, kvI - qƒ sI-´n-Sw, tdm-Uv,

tcm-jv F-∂ ]¿-kp, In-c¨-Ipam¿, tPym-Xn-jv F-∂ tPym-Xnjv Ip-am¿, A-Pn-Xv Ip-am¿, Intjm¿ F-∂ In-tjm¿-Ip-am¿ F∂n-h¿ tN¿-∂v Kp-Vm-tem-N-\ \-S-Øp-I-bpw ap-∂mw-{]-Xn Fw Zn-t\-iv, \m-emw {]-Xn kp-[o¿Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sSk-lm-btØm-Sp-Iq-Sn sI.F¬14 sP4638 Hm-t´m-dn-£-bn¬ cq-t]jv Xn-tb-‰-dn-\v k-ao-]-Øv \n-∂v H-∂v, c-≠v {]-Xn-Iƒ am-c-Im-bp[-ß-fp-am-bn _-´w-]m-d-bn¬ FØp-I-bpw cm-{Xn 8.20Hm-sS _´w-]m-d-bn¬-h-®v sI-F¬14 kn9525 ss_-°n¬ k-©-cn-°ptºmƒ dn-jm-Zn-s\ c-≠mw-{]-Xn C-cp-ºv h-Sn-sIm-≠v A-Sn-®p-ho-gvØp-I-bpw H-∂mw-{]-Xn I-ØnsIm-≠v h-b-‰n¬- Ip-Øn-I-bpw a-‰p {]-Xn-Iƒ tZ-l-am-k-I-ew Ip-Øp-I-bpw sN-bv-X-Xp-sIm≠m-Wv dn-jm-Zv sIm-√-s∏-´-sX∂pw kn.sF sam-gn-\¬-In. tI-kn¬ sam-Øw 65Hm-fw

Ip-∂-Xn-\v te-ew sN-øm-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p.Pn-√m-]-©-m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v sI F-kv Ip-cymt°m-kv, Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sNb¿-am-∑m-cm-b Hm-a-\m-cm-a-N{μ≥, ]n P-\m¿-±-\≥, sI kpPm-X, a-a-Xm-Zn-hm-I¿, Aw-K-ßfm-b ]m-Zq¿ Ip-™m-ap, ^-co-Zk-°o¿ A-l-Ω-Zv, Fw i-¶-c-dmbv, F Pm-kv-an≥, tªm-°v-]©m-b-Øv {]-kn-U‚p-am-cm-b Sn hn tKm-hn-μ≥, F Ir-jv-W≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Sn sI tkm-a≥, hn-hn-[ h-Ip-∏p-Ifp-sS Pn-√m-X-e D-tZym-K-ÿ-cpw kw-_-‘n-®p.-

L-Sn-∏n-°pw. D-tZym-K-ÿ≥-amcp-sS A-gn-aX - n-Is - f-°p-dn-®v Un.ssh.-F-kv.-]n. (hn-Pn-e≥-kv) I¨-ho-\¿, hn-Pn-e≥-kv I-Ωn‰n, hn-Zym-\K - ¿ ]n.-H, Im-k¿-tImU-v F-∂ hn-em-k-Øn¬ A-b°mw. Iq-Sm-sX 8592900900 F-∂ sam-ss_¬ \-º-dn¬ hn-fn-®-dnbn-°m-hp-∂X - m-Wv.I-eI - vS- t- d-‰n¬ tN¿-∂ hn-Pne≥-kv I-Ωn-‰n cq-]o-Ic - W - tbmKw F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m I-eI - vS- ¿ ]n F-kv ap-lΩ - Zv k-Ko¿ A-[y-£X - h-ln-®p. Pn√m t]m-enkv ta-[m-hn tXmwk¨ tPm-k,v Im-k¿-tIm-Uv hnPn-e≥-kv Un.-ssh.-Fk - v.] - n, sI Zm-tam-Zc - ≥. I-Æq¿ hn-Pn-e≥-kv Un.-ssh.-F-kv.-]n kp-\n¬ _m_p, hn-Pn-e≥-kv kn.-sF ]n sI kp-[m-Ic - ≥ kw-_‘ - n-®p.-

Im-k¿-tIm-Uv: F≥-tUm-kƒ^m≥ tcm-Kn-I-sf I-s≠-Øp∂-Xn-\m-bn Pn-√-bn-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ C-∂v ap-X¬ \-S-∂ph-cp-∂ sa-Un-°¬ Iymw-]n¬ ]s¶-Sp-°m≥ ap-gp-h-≥ tcm-Kn-Iƒ°pw A-h-k-cw \¬-I-W-sa-∂v Un.-ssh-.-F-^v.-sF. Pn-√m sk{I-´-dn-tb-‰v B-h-iy-s∏-´p.]-et∏m-gm-bn sa-Un-°¬ Iymw-]pIƒ \-S-Øn-bn-´p-s≠-¶n-epw amc-I tKm-߃ _m-[n-®-\n-c-h-[n tcm-Kn-Iƒ C-t∏m-gpw en-Ãn-\p ]p-d-Øm-sW-∂v I-Ωn-‰n Nq-≠n°m-´n.

Np-a-«p-sXm-gn-em-fn XÀ-¡w H-¯p-XoÀ-¸m-bn Im-k-¿-tIm-Uv : sN-dp-h-Øq¿ k-ssπ-tIm kq-∏¿-am¿-°-‰v Imen-°-S-hv, ]n-en-t°m-Sv, Xr-°-cn∏q¿, sh-≈n-t°m-Øv F-∂o amth-en tÃm-dp-I-fn¬ h-cp-∂ km[-\-߃ C-d-°p-∂-Xn-\v Np-a-´psØm-gn-em-fn-I-fpw k-ssπ-tImbpw X-Ωn-ep-≈ Np-a-´p-sXm-gn¬ X¿-°w Im-™-ßm-Sv A-kn v te-_¿ Hm-^o-k¿ Fw tIi-h-s‚ km-∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ A-\p-c-Rv-P-\ N¿-®-bn¬ H-Øp Xo¿-∏m-bn. \n-e-hn-ep-≈ Iq-en-bn¬ 22 i-X-am-\w h¿-≤-\-hv h-cp-Øp-∂Xn-\v Xo-cp-am-\n-®p. N¿-®-bn¬ k-ssπ-tIm am-t\-P¿ t_m-_n P-dmƒ-Un-\, sXm-gn-em-fn-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v sI hn Ip™n-Ir-jv-W≥, A-\n¬-Ip-am¿, Sn ]n P-b-N-{μ≥ kw-_-‘n-®p.

¢o-\À-¡v aÀ-±-\w Im-k¿-tIm-Uv : a-√w-˛-Im-k¿tIm-Uv dq-´n-tem-Sp-∂ kz-Im-cy _-kv ss{U-h¿ sN¿-°-f ]m-Snbn-se kn sI cm-tP-jn(26)s\ a¿-±-\-ta-‰ ]-cn-°p-I-tfm-sS P-\d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-i-n∏n-®p.

Iq-¼p-No-b tcm-Kw ]Tn-¡m³ im-kv-{X-Ú-sc-¯n sh-≈-cn-°p-≠v: a-e-tbm-c-Øp ]-S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂ sX-ßn-s‚ Iq-ºp-No-b¬ tcm-K-sØ-°p-dn®-dn-bm≥ tI-{μ tXm-´-hn-f Kth-j-W tI-{μ-Øn¬ \n-∂pw im-kv-{X-⁄-sc-Øn. a-e-tbm-c ]-©m-b-Øp-I-fmb sh-Ãv F-tf-cn, In-\m-\q¿-˛-Icn-¥-fw, Cu-Ãv F-tf-cn, _fm¬ ]-©m-b-Øp-I-fn-se sXßp-I-fn-em-Wv h≥-tXm-Xn¬ Iq-ºp-No-b-¬ tcm-Kw I-≠p-h-cp∂-Xv. sh-kv-‰v F-tf-cn-bn-se \¿°n-e-°m-Sv, F-tf-cn-Ø-´v, ]p-∂°p-∂v, ]m-Øn-°-c Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn-se I¿-j-I-cp-sS tcm-Kw-_m-[n-® tXm-´-߃ kμ¿-in-°p-I-bpw Iq-ºp-No-b¬ hym-]-I-am-sW-∂p I-s≠-ØpI-bpw sN-bv-Xp. Iq-Sm-sX a-™fn-∏v, Im-‰p-ho-gv-®-bp-sS e-£-W߃ F-∂n-h-bpw I-s≠-Øn-

bn-´p-≠v. C-Xp kw-_-‘n-®p IqSp-X¬ ]-cn-tim-[-\-߃-°p ti-jw am-{X-ta hy-‡-am-Iqsb-∂pw im-kv-{X-⁄¿ A-dnbn-®p. tI-{μ- tXm-´-hn-f K-th-jtW tI-{μ-Øn-se k-ky-tcm-K hn-`m-Kw ta-[m-hn tUm. -hn-\mb-I sl-Kv-sU, tUm. -ap-l-Ω-Zv _-jo¿, tUm. -k-\¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cm-Wv tcm-Kw ]Tn-°ms\-Øn-b-Xv.

hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn Im-k¿-tIm-Uv : ap-∂m-Sv hn-t√Pn-se h-´w-X-´-bn-se _n {io-[c-\n¬ \n-∂pw \m-ev en-‰¿ hn-tZi-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn. _-¥-Sp-° FIv-ssk-kv td-©v C≥-kv-s]-IvS¿ ]n N-{μ-Im-¥-bp-sS t\-XrXz-Øn-em-Wv hn-tZ-i-a-Zyw ]n-SnIq-Sn-b-Xv. {io-[-c-s\ A-d-Ãv sN-bv-Xp.-

Øn¬ A-dn-bn-®-Xv. C-tX Xp-S¿∂v a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ sNb¿-am-\m-bn cq-]o-I-cn-® F≥tUm-kƒ-^m≥ sk-√n¬ tkmjy-en-kv-‰v P-\-X U-tam-{Im-‰nIn-\v {]-Xn-\n-[n C-√m-Xm-bn. Un. -kn. -kn. {]-kn-U‚ v AUz. kn sI {io-[-c-s\ {]-Xn-\n[n-bm-bn Dƒ-s∏-Sp-Øn. Ct∏mƒ 63 Aw-K P-w-t_m I-Ωn-‰nbm-Wv F≥-tUm-kƒ-^m≥ sk-√n-ep-≈-Xv. bp. -Un. -F-^.v t\-Xm-°ƒ an-° tbm-K-ß-fnepw kw-_-‘n-°m-dn-√. B-Zy tbm-K-Øn¬ X-s∂ sI. -]n. -kn. -kn. Aw-Kw ]n Kw-Km-[-c≥-\m-b¿ a-{¥n-s°-Xntc cq-£-hn-a¿-i-\w \-S-Øn-bncp-∂p. C-∂-se \-S-∂ sk¬ tbm-K-Øn¬ ap≥-a-{¥n-am-cm-b kn Sn A-l-Ω-Z-en, sN¿-°-fw

A-–p-√, tIm¨-{K-kv {]-Xn-\n[n-I-sfm-∂pw kw-_-‘-n-®n-√. eo-Kv Pn-√m sk-{I-´-dn Fw kn J-a-dp-±o-≥ tbm-K-Øn-s\-Øn-bncp-∂p. F≥-tUm-kƒ-^m≥ Zp-cnX-_m-[n-X-cp-sS {]-iv-\-߃-°v ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ Fw. F¬. -F-am-cp-sS t\-Xr-XzØn¬ A-©v sk-√p-Iƒ cp-]oI-cn-°m≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p.

A-S-¡ I-¯n-\-in-¨p slm-k-¶-Sn: t£-{X-Øn¬ kq£n-®n-cp-∂ H-∂-c e-£w cq-] hn-e-h-cp-∂ A-S-° I-Øn-\-in®p. slm-k-¶-Sn s_-sP [q-am-hXn `-fim-c tZ-h-ÿm-\-sØ A-S-° kq-£n-® ap-dn-bn-em-Wv Xo-∏n-Sp-Ø-ap-≠m-b-Xv.

Npcp¡¯nÂ

sN¿-°-fbn¬ B-cw-`n-® am¿-tØm-a tIm-f-Pv Hm-^v Zn ln-b-dn-Mv Cw-]-tb¿-Uv am¿-tØm-am k-`-bp-sS ]-c-am-[y-£≥ tam-kv-‰v d-h. tUm. tPm-k-^v am¿-tØm-a sa-t{Xm-t∏m-eo-Ø D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

hn-Zym-\n-[n kv-tIm-fÀ-jn-¸v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp

ap-t≈-cn-b: ^n-\n-Iv-kv Im-S-Iw Nm-cn-‰-ºnƒ skm-ssk-‰n-bpsS I-gn-™ h¿-j-sØ ]T-\ an-I-hn-\p-≈ hn-Zym-\n-[n kvtIm-f¿-jn-∏v Pn.-hn.-F-®v.-F-kv.-F-kv .Im-d-Up-°-bn-se hn.-F®v.-F-kv.-kn hn-Zym¿-Yn-\n _n \n-an-j-°v k-Ωm-\n-®p. ]-Ømw ¢m-kn¬ D-b¿-∂ ]T-\ \n-e-hm-cw ]p-e¿-Øp-I-bpw km-ºØn-I-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-Ip-∂-Xp-am-b hn-Zym¿-Yn-°m-Wv kv-tIm-f¿-jn-∏v \¬-In h-cp-∂-Xv. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ hn.-F-®v.-F-kv.-kn {]n≥-kn∏¬ ao-c tPm-kv kv-tIm-f¿-jn-∏v hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]n.-Sn.F {]-kn-U-‚ v tam-l-\≥ Im-S-Iw, kv-Iqƒ sl-Uv-am-ÿ, tUm. kn-Pn≥ Ip-am¿ kw-_-‘n-®p

a-X-ku-lmÀ-± k-tµ-i-ap-WÀ-¯n k-Zv-`m-h-\m- Zn-\m-tLm-jw

Im-k¿-tIm-Uv : a-X-sØ kv-t\-ln-°p-∂-Xn-\p ]-I-cw a-\pjy-s\ kv-t\-ln-°p-I-bm-sW-¶n¬ a-X-ku-lm¿-±w D-b¿Øn-∏n-Sn-°p-hm≥ km-[n-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿. Pn-√-bn¬ h¿-Ko-b {]-iv-\-߃ h¿-[n-®p hcp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ bp-h-P-\ ¢-∫p-I-fp-sS Iq-´m-bv-a-bn-eqsS C-Xn-s\m-cp ]-cn-lm-cw Im-Wm≥ km-[n-°-W-sa-∂pw At±-lw ]-d-™p. ap≥ {]-[m-\-a-{¥n cm-Po-hv-Km-‘n-bp-sS 69mw P-∑-Zn-\mtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lmfn¬ \-S-∂ k-Zv-`m-h-\ Zn-h-kv D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Pn-√m t]m-enkv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv, sk‚ v. B‚-Wo-kv N¿-®v hn-Im-cn d-h. ^m. -am-Wn ta¬-h´w, F. -Un.-Fw F-®v Zn-t\-i≥, Un. -ssh. -F-kv.-]n tam-l\-N-{μ≥, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ sI A-_v-Zp¿ d-lvam≥ kw-_-‘n-®p. {]-i-kv-X a-Po-jy≥ tKm-]n-\m-Yv ap-XpIm-Sv k-Zv-`m-h-\ {]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp.

tam-j-Ww

Im-™-ßm-Sv: A-Pm-\q¿ I-S-∏p-dw Ip-dpw-_ `-K-h-Xn t£-{XØn-s‚ \n-b-{¥-W-Øn-ep-≈ a-c-°m-∏v I-S-∏p-dw `-≠≥-aTw ]-≈n-b-d-bn¬ \n-∂v sh-t≈m-Sn-s‚ `-fim-c-hpw C-cp-ºv iq-ehpw tam-„n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. `-K-h-Xn t£-{Xw {]-kn-U‚ v kp-tc-jn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ slm-kv-Zp-¿-Kv t]m-en-kv tI-sk-SpØp.

P-Ìnkv cm-a-N-{µ³ \m-bÀ dn-t]mÀ-«v {]-tXy-I NÀ-¨ 31\v Im-k¿-tIm-Uv : F≥-tUm-kƒ^m≥ Zp-cn-X-_m-[n-X¿-°v \-jvS-]-cn-lm-cw e-`y-am-°m≥ {Sn_yq-W¬ ÿm-]n-°p-∂-Xv kw_-‘n-®p sX-fn-sh-Sp-Ø P-Ãokv cm-a-N-{μ≥ \m-b¿ X-øm-dm°n-b dn-t]m¿-´v N¿-®-sN-øm≥ F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]p-\-c-[nhm-k sk¬ 31 \v cm-hn-se 10\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw tN-cpw. Ir-jn h-Ip-∏v a-{¥n sI ]n tam-l-\s‚ A-[y-£-X-bn-em-Wv tbmKw tN-cp-I.P-Ão-kv cm-a-N-{μ≥ \m-b-cpsS dn-t]m¿-´n¬ F≥-tUm-kƒ^m≥ C-c-Iƒ-°v Kp-W-\n-e-hmc-am-bn-´p-≈ Im-cy-߃ Ip-d-®p

am-{X-ta D-≈q. dn-t]m¿-´n-se Cc-Iƒ-°v F-Xn-cm-b ]-cm-a¿-i߃ Aw-Ko-I-cn-°m≥ I-gn-bns√-∂ Aw-K-ß-fp-sS ]-cm-Xnsb -Xp-S¿-∂m-Wv C-Xv kw-_‘n-®p k-a-{K-am-b N¿-® sNøm≥ a-{¥n \n¿-t±-in-®-Xv.F≥-tUm-kƒ-^m≥ _m-[nX¿-°m-bn C-Xp-h-sc \-S-Øn-b sa-Un-°¬ Iym-ºp-I-fn¬ 5500 t]-sc tcm-K-_m-[n-X-cp-sS enÃn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. C-h-cn¬ ]q¿-Æ-am-bpw In-S∏n-em-b 198 t]¿-°pw _p-≤n-amμyw kw-`-hn-® 903 t]¿-°pw A©v e-£w cq-]m ho-Xw k¿°m¿ A-\p-h-Zn-®p. C-Xn-s‚ BZy-K-Up-hm-b H-∂-c e-£w cq-

]oUn-¸n-¡m³ {ian-¨-Xmbn ]cmXn

Ip-º-f:ho-´n-te-°v \-S-∂p-t]m- bn-se 32 Im-cn-bm-Wv ]-cm-Xnkm-£n-I-sf hn-kv-X-cn-®p. A- hp-I-bm-bn-cp-∂ bp-h-Xn-sb am- °m-cn. ∂-sØ Im-k¿-tIm-Uv \-`w-K-s∏-Sp-Øm≥ {i-a-sa-∂v ]- bp-h-Xn-bp-sS ssI-h-i-ap-≠mUn.ssh.F- k v . ]n- b m- b n- c p- ∂ cm-Xn. Ip-_-\q¿ ]p-en-°p-Øn- bn-cp-∂ 800 cq-] A-S-ßn-b t]-gv]n hn-{I-a-s\ tIm-S-Xn 30\v hnkv-X-cn-°pw.

ap-gp-h³ Zp-cn-X-_m-[n-XÀ-¡pw A-h-k-cw \Â-I-Ww

3

K-h.- tIm-f-Pv Im-ªn-c-Sp-¡-¯v X-s¶ th-W-sa-¶v \m-«p-ImÀ

Pn-Ãm-X-e hn-Pn-e³-kv I-½n-än cq-]o-I-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv : D-tZym-K-ÿ-Xe-Øn¬ \-S° - p-∂ A-gn-aX - n-Iƒs°-Xn-sc i-‡a - m-b \-S] - S- n FSp-°m≥ Pn-√m-Xe - hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n \n-eh - n¬ h-∂p. D-tZym-Kÿ-X-e-Øn¬ \-S-°p-∂ G-Xv A-gn-a-Xn-bpw s]m-Xp-P-\-߃°v t\-cn-t´m t^m¨ ap-tJ-\tbm F-gp-Øp ap-tJ-\t- bm hn-Pne≥-kv I-Ωn-‰n-°v \¬-Imw. ]-cmXn-Iƒ I-e-Iv-S-td-‰n¬ ÿm-]n°p-∂ {]-tXy-I s]-´n-bn-epw \nt£-]n-°mw. ]-cm-Xn-s∏-´n k-anXn ap-ºm-sI Xp-d∂ - p ]-cn-tim-[n°p-I-bpw A-gn-a-Xn \-S-Øn-sb∂v B-tcm-]W - hn-t[-b\ - m-b DtZym-K-ÿ-s\ ]n-Sn-Iq-Sm≥ \-S]-Sn kzo-Ic - n-°p-Ib - pw sN-øpw.I-e-Iv-S-td-‰n¬ tN¿-∂ tbmK-Øn¬ Pn-√m-I-e-Iv-S¿ sN-b¿am-\pw hn-Pn-e≥-kv Un.-ssh.-Fkv.-]n. I¨-ho-\-dp-am-bp-≈ Pn-

kannur/ksd

kpw X-´n-sb-Sp-Øp. kw-`-hØn¬ A¬-Øm-^v F-∂ bp-hmhn-s\ \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]men-kn¬ G¬-∏n-®p.

]m ho-Xw Xp-I hn-X-c-Ww sNbv-Xn-´p-≠v. im-co-cn-I ssh-Ieyw _m-[n-® 783 t]¿-°pw Im≥-k¿ _m-[n-® 164 t]¿-°pw aq-∂v e-£w cq-]m ho-X-hpw A\p-h-Zn-®n-´p-≠v. C-Xn-s‚ B-Zy-K-Up-hm-bn C-h¿-°v H-cp e-£w cq-]m ho-Xhpw \¬-In I-gn-™p. Im≥-k¿ _m-[n-® 184 tcm-Kn-I-sf Iq-Sn Is≠-Øn-bn-´p-≠v. ^-≠v e-`n°p-∂ ap-d-bv-°v C-h¿-°p- -≈ Xp-I-bpw A-\p-h-Zn-°pw. en-Ãnep- -≈ a-‰v tcm-Kn-I-sf G-Xv hn`m-K-Øn¬ Dƒ-s∏-Sp-Ø-W-sa∂v tUm. -sI ]n A-c-hn-μ≥ IΩn-‰n ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn h-cp∂p.

A-h-cp-sS tcm-K-Øn-\p A\p-kr-X-am-bn hn-hn-[ hn-`m-Kß-fn¬ s]-Sp-Øn tbm-Ky-cm-bh¿-°v km-º-Øn-I k-lm-bw \¬-Ipw.Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS ]p-\-c[n-hm-k {]-h¿-Ø-\w A-h-temI-\w sN-øm≥ tN¿-∂ F≥tUm-kƒ-^m≥ sk¬ tbm-KØn¬ Ir-jn a-{¥n sI ]n taml-\≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw.-F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n-°p-∂v, sI Ip-™n-cma≥, C N-{μ-ti-J-c≥, sI Ip™n-cm-a≥, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv-k-Ko¿, sk¬ Aw-K-߃ D-tZym-K-ÿ¿ kw_-‘n-®p.-

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-08-21  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-08-21