Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

20 BKkvXv 2013 sNmΔ

_n-cp-Z-Zm-\ kw-Lm-S-\-¯n Xm-f-¸n-g

hntij§Ä

tZiob kckv ta-f apJ-y-a{´n DZvLm-S\w sN¿pw I-Æq¿: {Kma-hn-I-k\ hIp-∏ns‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ tZiob kckv ta-f 31\v ssh-Io´v 5\v Su¨ kvIz- b - d - n¬ apJ-ya - {¥n DΩ≥Nm≠n DZvLm-S\w sNøpw. a{¥n sI kn tPmk^v A[-y£ - X hln-°pw. a-{¥namcmb ap√-∏f - fn cma-N{- μ≥, sI ]n taml-\≥, {]Xn-]£ t\Xm-°ƒ, a‰p cm-{„obI£n {]Xn-\n-[n-Iƒ, X-t±iÿm]\ {]Xn-\n-[n-Iƒ kw_-‘n-°pw. k]vXw-_¿ 13 hsc \S-°p∂ taf-bn¬ a‰p kwÿm-\ß - fnse {KmaoW kzbwsXmgn¬ kwcw-`I - c - psS D¬∏-∂ß - fpw Ic-Iu-ie hkvX - p-°fpw {]Z¿i-\Ø - n-\p-≠m-hpw. 250Hm fw Ãmfp-If - psS \n¿amWw ]q¿Øn-bmbn hcp-∂p. C¥-y≥ {KmaoW Iem-cq-]-ß-fpsS Ah-X-c-Whpw \S-°pw.

kb³kv FIvkv{]kv 28 apX I®q-cn I-Æq¿: tI{μ imkv{X kmt¶-XnI hIp-∏n-s‚bpw h\w-˛-]-cn-ÿnXn a{¥m-e-bØn-s‚bpw kl-I-c-W-tØmsS hn{Iw kmcm-`mbv IΩyqWn‰n kb≥kv sk‚¿ kwL-Sn-∏n-°p∂ kb≥kv FIvkv{]kv 28\v IÆq-cn-seØp-w. ssPh-ssh-hn-[-yhpw Imem-hÿm hy-Xn-bm-\hpw hnj-b-am-°n-b s{Sbn-\n¬ 16 F kn tIm®p-I-fn-em-bmWv {]Z¿i\w Hcp-°n-bn-´p-≈Xv. 28 apX¬ 31 hsc IÆq¿ sdbn¬th tÃj-\n¬ kb≥kv FIvkv{]-kv D≠m-hpw. cmhnse 10 apX¬ ssh-Io-´v 5 h-sc-bmWp {]t-h-i-\w.

C³kvs]-bÀ imkv{X {]ZÀi\w 23\v I-Æq¿: Pn√-bnse 382 imkv{X{]-Xn-`-Isf ]s¶-Sp-∏n®p≈ C≥kvs]-b¿ {]Z¿-i\w 23\p cm-hn-se 10\v sNmΔ lb¿sk-°≥Udn kvIqfn¬ \-S-°pw. Ãn¬ tamU-ep-Iƒ,h¿-°nMv tamU-ep-Iƒ {]Z¿i\-Øn-\p-≠m-hpw. imkv{Xhpw kmaq-l-nIhpw, ssPh-ssh-hn[y kwc-£Ww, `mhn-bn-se Du¿-Pkm[-y-X-Iƒ, ]cnÿnXn aen-\o-I-c-Ww, XÆo¿ØS kwc-£-Ww, KWnXw \nX-y-Po-hn-X-Øn¬, Pman-Xn-bpsS km[-y-X-Iƒ F∂o hnj-b-߃ tI{μo-I-cn®mWp {]Z¿i-\w.

kzm-X{¥y k-a-c-tk-\m-\n sI am-[h≥, {]-ikv-X kw-Ko-X-⁄≥ sI cm-L-h≥ am-kv-‰¿, ]-fl-`qj¨ sI ]n ]n \-ºym¿-°p th-≠n `m-cy D-am-tZhn F-∂n-h¿- K-h¿-W¿ \n-Jn¬-Ip-am-dn¬ \n∂v IÆq¿ bq\n-thgvkn‰n-bpsS knUn.en-‰v _n-cp-Z-w kzo-I-cn-°p-∂p

A-¡m-Zan-Icw-Kw aq-ey-§Ä ap-dp-sI-¸n-Sn-¡Ww: K-hÀ-WÀ am-ßm-´p-]-d-ºv: ]p-Xp-X-e-ap-dbpw A-[ym-]I - c - S- ß - p-∂ A-°mZ-an-I c - w-KØ - p-≈h - c - pw aq-ey-ß ƒ ap-dp-sI-∏n-Sn-°W - s - a-∂v K-h¿W¿ \n-Jn¬-Ip-am¿. kzm-X{- ¥y k-ac - t- k-\m-\n sI am-[h - ≥, ]fl-`q-j¨ sI ]n ]n \-ºym¿, {]-i-kv-X kw-Ko-X-⁄≥ ]-fl{io sI cm-L-h≥ am-kv-‰¿ F∂n-h¿-°v I-Æq¿ k¿-hI - e - m-ime \¬-Ip-∂ Un.-en-‰v _n-cp-ZZ- m-\N-S-ßn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bncp-∂p A-t±-lw. cm-Py-Øn-s‚ k-ºØ - m-b ASp-Ø X-ea - p-d Kp-Wt- a≥-at- bmsSm-∏w aq-ey-ßf - n-e[ - n-jT v n-Xa - m-b hn-Zym-`ym-kw \n-e\ - n¿-tØ-≠X - v

A-Xym-hi - y-am-W.v A-[ym-]I - ˛- h - nZym¿-Yn k-aq-la - m-Wv k-aq-ls - Ø ap-t∂m-´p-\b - n-t°-≠X - v. cm-Py-\ ≥-ab - pw ]p-tcm-KX - n-bpw e-£y-an-´p≈ ]T-\c - o-Xn-If - m-Wv hm-gvk - n-‰nIƒ e-£y-an-tS-≠X - v. `-mh - n-bn¬ cm-Py-sØ \-bn-t°-≠ ]p-Xp-Xe - ap-d am-Xr-Ib - m-hm≥ {i-an-°W - w. tem-Is - Ø N-e\ - ß - ƒ-°\ - p-kc - n®v tIm-gk -v p-If - pw ]T-\c - o-Xn-If - pw I-cn-b¿ Iu¨-ke - n-ßpw tπ-kvsa‚pw cq-]I - ¬-∏\ - sN-øm≥ hmgvk - n-‰n-Iƒ {i-an-°W - w. ]mT-]p-kX -v I - ß - f - n-eq-sS am-{Xa-√ hn-Zym-`ym-kw ap-t∂m-´p-t]m-th≠-X.v A-hc- h - c- p-sS D-Øc- h - m-Zn-Øß-sf Ip-dn-®v t_m-[h - m≥-am-cm-h-

Ckvv-emwa-Xw kzo-I-cn-¨-Xn-\v h-[-`o-j-Wn-sb-¶v a-[y-h-b-kvI-sâ ]-cmXn I-Æq¿: C-kv-emwa-Xw kzo-I-cn-®-Xn-s‚ t]-cn¬ B-{I-an-°pIbpw h-[-`oj-Wn ap-g-°p-Ibpw sN-øp-∂-Xm-bn a-[y-h-bkvI-s‚ ]-cmXn. X-fm-∏v {_o-kv tlm-an¬ sI hn sI \m-b-cpsS a-I≥ sI hn A-_v-Zp√-bm-Wv Pn√m t]m-en-kv No-^v cmlp¬ B¿ \m-b¿-°p ]-cm-Xn \¬-In-bXv. sIm-‰m-fn F-S-t®cn h-b-en-se k-\¬-Ip-amdpw a-‰p c-≠p-t]cpw tN¿-∂v I-gn™ Znh-kw ssh-Io-´v G-gn-\p I-Æq¿ ]-g-b _-kv Ãm‚n¬ h-®v X-S-™p-h-®v A-k-`yw ]-d-bp-Ibpw a¿-±n-°p-Ibpw sN-bvsX-∂m-Wp ]-cmXn. C-kvemw a-XØ - n-ep-≈h - s - c√mw I-≈≥-amcpw Xo-{h-hm-ZnI-fp-am-sW∂pw \obpw A-Xn¬-s∏-´X - m-sW∂pw B-t£-]n-®Xm-bn ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p∂p. j¿-´n-s‚ tIm-fd - n¬ ]n-Sn-®p-hen-®v Io-ib - n-ep-≠m-bn-cp-∂ 500 cq-] I-h¿-∂X - mbpw ]-cm-Xnbp≠v. F-{Xbpw th-Kw ln-μpa-Xw kzo-Ic - n-®n-s√-¶n¬ Im¬ap-´v A-Sn®p-s]m-´n-°p-sa-∂v `o-jW - n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sN-bvX - p. _l-fw h-®t- ∏mƒ ]-cn-kc - h - m-kn-Is - f-Øp-tºm-tg°pw A-{IanIƒ Hm-Sn-c£ - s - ∏-s´∂pw ]-cm-Xn-°m-c≥ ]-db - p∂p. B-bX - n\m¬ a-Xk - v]¿-[ h-f¿-Øp-∂ hn-[Ø - n¬ kw-km-cn® {]-Xns°-Xn-tc A-t\z-jn-®v \-S] - S- n-sb-Sp-°W - s - a∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-d-bp∂p. \m-ep-h¿-jw ap-ºm-Wv P-b-tZ-h≥ F-∂-bmƒ Ckvvemw a-Xw kzo-Ic - n-®v A-_vZ- p√ F-∂ t]-cv kzo-Ic - n-®-Xv.

Ww. {]-Ir-Xn-°pw k-aq-lØ - n-\pw D-XI - p-∂ hn-Zy \¬-IW - w. B-dp ]Xn-‰m-≠v F-∂X - v h-fs - c sN-dn-b Im-eb - f - h - m-sW-¶n-epw C-¥y h≥ t\-´ß - f - p-≠m-°n-. ap≥-Km-an-If - psS {]-h¿-Ø\ - w ap-∂n¬-\n¿-Øn B-[p-\n-Ic - m-{„ \n¿-am-WØ - n¬ A-°m-Za- n-I k-aq-lw ]-¶m-fn-If - mh-Ws - a-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. a{¥n ]n sI A-_Zv- p¿-d∫ - v, I-Æq¿ hm-gvk - n-‰n ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv, c-Pn-k{v- Sm¿ _m-eN - {- μ≥ Io-tgm-Øv ]-s¶-SpØp. sI ]n ]n \-ºym-¿° - v th≠n `m-cy D-am-tZ-hn-bm-Wv k¿-´n^n-°‰ - v G-‰p-hm-ßn-bX - v. Xp-S¿-∂v aq-hc - pw a-dp-]S- n {]-kw-Kw \-SØ - n.-

bp-h-Xn-sb _-emÂ-kw-Kw sNbv-X tI-kn 2 t]À I-Ì-Un-bn X-fn-∏-dºv: bp-h-Xn-sb Im-dn¬ Ib-‰n sIm-≠p- t]mbn aZyw \¬-In Iq-´ _-em¬-kw-Kw sNbv-X tI-kn¬ c-≠p t]-sc t]men-kv I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. am´q¬ kz-tZ-in-\n-bmb 25Im-cnbm-Wv ]o-U-\-Øn-\v C-c-bmbXv. kw-`-h-Øn ¬ am-´q¬ kztZ-inbm-b hn-hm-l Z√mƒ cm-P≥, Sn-∏¿ tem-dn ss{U-h¿ {]tam-Zv F-∂n-h-sc-bm-Wv t]m-enkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-ØXv. tlmw \-gk -v v tPm-en- sN-øp-Ibm-bn-cp∂ bph-Xn I-gn-™ Znhkw D-®t- bm-sS tPm-en-°v t]m-Ip∂p-sh-∂v ]d-™v ho-Sn-dß - n-bsh tdm-Un¬ \n¬°-th {]-tamZpw cm-P\pw Im-dp-am-bn h-∂v- Iq-´n sIm-≠p t]m-bn _-em¬-kw-Kw sN-bX -v p-sh-∂m-Wv tIkv.

hn-I-emw-K-sâ ]-gv-kv X-«n-sb-Sp-¯-bmÄ ]n-Sn-bn X-fn-∏dºv: hn-I-emwK-s‚ Io-ibn¬ \n-∂v t]-gv-kv X-´n-sb-SpØ-bmƒ ]n-Sn-bn¬. \-Sp-hn¬ afi-f-sØ Io-cn-bm-Sv s_-∂nbp-sS ]-Ww A-Sßn-b t]-gv-kv X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ ap-XpIp-S kz-tZ-in I-co(35)am-Wv ]n-Sn-bn-embXv. tImS-Xn tdm-Un-se tlm-´en¬ \n-∂v Nm-b Ip-Sn-®v ]p-dØ - ndßn-b s_-∂n-sb k-ao-]n-®v Ipi-em-t\zj-Ww \-SØn. Icow ]Ww t]-gk -v v X-´n-sb-Sp-ØXv. hn-Ie - mw-K\m-b s_-∂n-°v Cbm-sf ]n-¥p-Sc - m≥ I-gn-bm-sX h∂-tXm-sS k-ao]-sØ tlm-´e - n ¬ hnh-cw ]-d™p. tlm-´-en-ep-≠m-bn-cp-∂-h¿ ]ndsI Hm-Sn I-co-an-s\ ]n-Sn-Iq-SpI-bm-bn-cp∂p. A-t∏m-tg°pw ]Ww F-Sp-Øv t]-gk -v v C-bmƒ ^q-S-v ]m-Øn-te-°v h-en-s®-dn-™ncp∂p. t]m-en-kv I-co-an-s‚ A-dk - -v ‰v tc-Js - ∏-Sp-Øn.

D-∏-f: Hm-t´m-bpw ss_-°pw Iq´n-bn-Sn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°‰p. Hm-t´m ss{U-h¿ ss]-h-fnsK-bn-se sdm-Wmƒ-Uv (35), `mcy k-cn-X (30), ss_-°v bm-{X-

am-ßm-´p-]-d-ºv: K-h¿-W¿ \nJn¬-Ip-am-dpw hn-Zym-`ym-k a-{¥n ]n sI A-–p¿-d∫ - pw ]-s¶-Sp-Ø Un.-en-‰v _n-cp-ZZ- m-\- N-Sß - n¬ thZn-°p-k-ao-]w C-S-Xv bq-\n-b-s‚ {]-Xn-tj-[w. I-Æq¿ k¿-hI - e - mim-em ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Jm-Z¿- am-ßm-Sn-s\-Xn-tc A-k`- yh¿-jw sNm-cn-™p-≈ I-hn-Xb - mWv I-Æq¿ hm-gk v- n-‰n Fw-tπm-bokv bq-\n-b≥ {]-h¿-ØI - ¿ hn-Xc - Ww sN-bX v- X - v. "am-[h - m, cm-Lh - m, ]-Xa -v \ - m-`m' F-∂ io¿-jI - Ø - n-ep-≈ I-hn-Xbn¬ t]-sc-Sp-Øp ]-db - m-sX hn.kn-sb ]-cn-lk - n-°p-Ib - m-W.v Un.-

en-‰v kzo-Ic - n-°p-∂h - ¿-°v hn.-kn F-gp-Xp-∂ A-\p-tam-Z\ - s - a-∂ \ne-bn-em-Wv I-hn-X.- _n-cp-Zw e-`n°m-\m-bn Xm≥ I-cs - ™-∂pw ]{X-kt- Ω-f\ - w hn-fn-s®-∂pw I-Ønap-\b - n¬ \n¿-Øn-bm-Wv Im-cyw km-[n-®s - X-∂pw I-hn-Xb - n¬ Btcm-]n-°p-∂p. \n-߃ aq-∂p-t]¿°pw H-scm-‰ ap-Ja - m-sW-¶n¬ F\n-°v \m-dp-∂ ap-Ja - p-s≠-∂pw Xm≥ X-\n-Ød - b - m-sW-∂pw No™ cm-{„o-b° - m-c\ - m-sW-∂pw A-`n-{]m-bs - ∏-Sp-∂p. kp-Ip-am¿ A-go-t°m-Sn-t\°m-fpw d-kq¬ ]q-°p-´n-tb-°mfpw kzo-Ic - W - w e-`n-® hn-Zzm≥ H-

tc {]-kw-Kw- X-s∂ G-Xp hn-jb - sØ-°p-dn-®pw ]-db - p-Ib - m-sW∂pw ]-cn-lk - n-°p-∂p. aq-∂p-h¿jw ap-ºv C-SX - v kn≥-Un-t°-‰pw ap≥ hn.-kn tUm. ssa-°nƒ X-cI-\p-am-Wv aq-∂p-t]¿-°pw tUmIvvS- t- d-‰v \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®sX-∂pw cm-{„o-bh - n-tcm-[w Im-cWw bp.-Un.-F^ - v. kn≥-Un-t°‰pw hn.-kn-bpw ssh-In-∏n-°p-Ibm-bn-cp-∂p-sh-∂pw I-hn-Xb - n¬ kq-Nn-∏n-°p-∂p. k¿-hI - e - m-im-eb - n-¬ C-SX - v˛- h-eX - v bq-\n-b\ - p-Iƒ X-Ωn-ep-≈ t]m-cm-Wv _n-cp-ZZ- m-\ N-Sß - n-epw I-√p-IS- n-°v Im-cW - a - m-b-Xv.-

I-e-Iv-S-dpsS \S]-Sn-IÄ A-«n-a-dn¨p; I-¡m-Sv ]pg ssI-tb-äw k-Po-hw kÀ-th¡Ãv ]n-gp-Xp-am-än a-cw- ap-dn-¨pI-S-¯p-¶p

I-Æq¿: Pn-√m I-e-Iv-S-dp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ d-h\ - yq h-Ip-∏v ssIs°m-≠ k¿-th \-S] - S- n-Iƒ A´n-a-dn-®v I-°m-´v ho-≠pw ]p-g ssI-tb-‰w k-Po-hw. I-°m-Sv ]p-g kw-c£ - W - k-an-Xn-bp-sS-bpw ]cn-ÿn-Xn {]-h¿-Ø-I-cp-sS-bpw {]-t£m-`Ø - n-s\m-Sp-hn¬ Pn-√m I-eI - Sv- ¿ - tUm. c-Ø≥ tJ¬-°¿ t\-cn-s´-Øn-bm-Wv \-S] - S- n-Iƒ°p t\-Xr-Xzw \¬-In-bX - v. C-Xns‚ `m-Ka - m-bn ]p-gt- bm-c k¿-th \-SØ - p-Ib - pw ssI-tb-‰w I-s≠Øp-Ib - pw sN-bvX - n-cp-∂p. Xp-S¿∂v I-°m-Sv {Ku-≠n-\p k-ao-]w tdm-Uc - n-In¬ I-Æq¿ X-lk - n¬Zm¿ kn F≥ tKm-]n-\m-Yv ÿm]n-® k¿-th I-√m-Wv C-t∏mƒ ]n-gp-Xp-am-‰n-bn-cn-°p-∂X - v. ÿ-ea - f - ∂ - p Xn-´s - ∏-Sp-Øm≥ G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ B-hi - y-am-bn °m-c≥ I-øm-dn-se ]p-jv-]-cm- h-cp-∂ I-√v ]n-gp-sX-dn-™t- Xm-sS- S- n-Is - f-√mw A-´n-ad- nPv(28) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn- k¿-th \-S] ®v ho-≠pw ssI-tb-‰w Xp-Sß - n-. amt°-‰-Xv. - , k¿-°m¿ `q-an-bn¬-\n-∂v C-∂-se cm-hn-se D-∏-f _m- {X-a√ kz-Im-cy-hy-‡n-Iƒ a-cß - ƒ- ap-dnbn-°-´-bn-em-Wv A-]-I-Sw.

s]³-j³-Im-cp-sS Hm-t«m-bpw ss_-¡pw Iq-«n-bn-Sn-¨v Iq-«mbva aq-¶p-t]À-¡p ]-cn-¡v I-Æq¿: {Sjdn hIp∏v kph¿W Pq_nen BtLm-jØns‚ `mK-ambn 21\p cmhn se 11\v Poh-\-°m-cpsS c‡Zm\ Iymw]pw ssh-Io-´v aq-∂n\p Ie-ISv t- d‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬ s]≥j≥ImcpsS Iq ´m-ba v bpw kwL-Sn-∏n-°p-w. Pn√m {Sj-dn-bn-sebpw k_v {Sj-dn-bnsebpw 5 hoXw apXn¿∂ s]≥j≥Imsc BZ-cn-°pw.

hn.kn-¡v ]-cn-lm-ky-hÀ-j-hp-am-bn C-S-Xv -bq-\nb-sâ Ihn-X

am-ßm-´p-]d - º - :v k¿-hI - e - m-im-ebp-sS Un.en-‰v _n-cp-ZZ- m-\ N-Sß - ns‚ kw-Lm-S\ - Ø - n¬ Xm-f∏ - n-g. hm-gk v- n-‰n-°v ]n.-B¿.-H. C-√m-ØXn-s‚ A-`m-hw ]-cn-]m-Sn-bn-ep-S\o-fw {]-Xn-^e - n-®p. £-Wn-®p-hcp-Øn-b am-[y-a-{]-h¿-Ø-I-sc ]q¿-Wa - m-bpw A-hK - W - n-®X - v {]Xn-tj-[-Øn-\n-S-bm-°n. sk-an\m¿ lm-fn-se-Øn-® am-[y-a-{]h¿-ØI - ¿-°v C-cn-∏n-Sw t]m-epw H-cp-°n-bn-√. Xp-S¿-∂v 30Hm-fw t] ¿ A-ca - W - n-°q-tdm-fw lm-fn¬ Iq´w-Iq-Sn \n¬-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. km-[m-c-W-bm-bn am-[y-a-{]h¿-Ø-I¿-°v ko-s‰m-cp-°m-dps≠-¶n-epw C-°p-dn H-sXm-∂p- a - p≠m-bn-√. hn-jb - w A-[n-Ir-Xc - psS {i-≤b - n¬-s∏-Sp-Øn-bt- ∏mƒ, ko-‰n-en-cp-∂h - s - c F-gp-t∂¬-∏n®m-Wv I-tk-c X-cs - ∏-Sp-Øn-bX - v. sN-dn-b lm-fn¬ ]-cn-]m-Sn h-®X - v £-Wn-°s - ∏-´h - ¿-°pw Zp-cn-Xa - mbn. F-∂m¬ N-Sß - v kn.-kn.-Sn.-hnbn¬ {]-t£-]-Ww sN-øp-∂ps≠-∂d - n-bn-®v {]-iv\ - w ]-cn-lc - n°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ]-cn-]m-Sn I-gn™p Xn-cn-®p-t]m-hm-\p-≈ am-[y{]-h¿-Ø-I-cp-sS hm-l-\-°q-ensb sNm-√n-bpw X¿-°a - p-≠m-bn. A-[n-Ir-X¿ G¿-∏m-Sm-°n-b hml-\Ø - n-s‚ ss{U-h¿-°v ]-Ww \¬-Im≥ kw-Lm-SI - ¿ F-Øn-bn-√. ]-Ww e-`n-°m≥ A-°u-≠v Hm-^nk-sd _-‘s- ∏-SW - s- a-∂ A-dn-bn-∏v e-`n-®t- Xm-sS {]-i\ -v Ø - n¬ am-[y-a{]-h¿-ØI - ¿ C-Ss- ]-´p. H-Sp-hn¬ Ac-aW - n-°q-tdm-fw I-gn-™m-Wv A°u-≠v Hm-^n-ks - d I-s≠-Ønss{U-h¿-°v ]-Ww \¬-In-bX - .v -

1. I-°m-Sv {Ku-≠n-\p k-ao-]w d-h\yq A-[n-Ir-X¿ ÿm-]n-® k¿-th°√v ]n-gp-Xp-am‰n-b \n-e-bn¬ 2. A-f-∂p -Xn-´-s∏-SpØn-b ÿ-e-Øp\-n-∂v a-c-߃ ap-dn-®p-am‰n-b \n-e-bn¬ ®p-IS- Ø - p-∂X - m-bpw B-t£-]a - p≠v. C-Xp-kw-_‘ - n-®v ho-≠pw Ie-ISv- s - d k-ao-]n-°m-\m-Wv k-ac - k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am-\w. kz-Im-cy ssπ-hp-Uv I-º\ - n A-[n-Ir-X¿ ]pg-bn¬ X-Sn kq-£n-°p-∂X - pw ]Xn-hm-bn-´p-≠.v t\-ct- Ø C-Xp-kw-

_-‘n-®v ]p-gm-Xn ]-©m-bØ - v A[n-Ir-X¿ I-º\ - n A-[n-Ir-X¿-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw C-St- h-fb - ° -v p ti-jw ]p-ga - e - n-\oI-cW - w i-‡a - m-Wv. ]-cm-Xn hym]-Ia - m-bX - n-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - nem-Wv I-eI - S-v d- p-sS \n¿-tZ-i{- ]-Im-

cw I-°m-Sv ]p-gb - n¬ H-∂mw-L´- w k¿-th \-SØ - n-bX - .v ]p-gb - p-sS C-cp-hi - h - pw a-Æn-´pw a-cw \-´pw kz-Im-cy-hy-‡n-Iƒ ]pg ssI-tb-dn-bX - m-bn k¿-th-bn¬ t_m-[y-s∏-´n-cp-∂p. H-cp kz-Im-cyhy-‡n am-{Xw 25 sk-‚ v `q-an ssI-

tb-dn-bX - m-bpw I-s≠-Øn. k¿-th \-S] - S- n-Iƒ k-]X -v w-_¿ A-hk - m\-tØm-sS ]q¿-Øn-bm-°n I-eI - -v S¿-°v dn-t]m¿-´v \¬-IW - s - a-∂ \n¿-tZ-iw \n-e\ - n¬-s°-bm-Wv \nb-aß - ƒ Im-‰n¬-∏d- Ø - n ]p-gs - sItb-‰w ho-≠pw k-Po-ha- m-bX - .v -

sN-Iv-t]m-kv-äv Po-h-\-¡m-sc `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n Un.--ssh.--F-^v.-sF. D-]-tcm-[w: ]-S-¶-¡m-Sv sd-bnÂ-th a-WÂ-¡-S-¯v: \m-ep-t]À A-d-Ìn taÂ-¸m-e-¯n tSmÄ-]n-cn-hv ho-−pw \nÀ-¯n a-t©-iz-cw: sN-Iv-t]m-kv-‰v Poh-\-°m-sc am-c-Im-bp-[-߃ Im-´n `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn a-W¬ I-S-Øn-b tem-dn-Iƒ -t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. \-º¿ tπ-‰n-√m-Ø c≠p-ss_-°p-I-fn-epw H-cp Im-dnep-sa-Øn sN-Iv-t]m-kv-‰v Po-h-\°m-sc B-bp-[-߃-Im-´n `o-j-

Wn-s∏-Sp-Øn-b ti-j-am-Wv aW¬-I-S-Øn-b-Xv. ss]-h-fn-sK em¬-_m-Kv sNIv-t]m-kv-‰v Po-h-\-°m-c≥ k-Xyio-e-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ tem-dn ss{U-h¿-am-cm-b sI sI dn-tPmkv(25), Iq-Øp-]-d-ºv kz-tZ-in dn-Pn-te-jv(50), tIm-gn-t°m-Sv Ip-

∂-aw-K-ew kz-tZ-in ap-l-Ω-Zv \u-^¬(32), _m-ep-t»-cn kztZ-in A-–p- -emw (34) F-∂nh-sc-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tc-J-I-fn-√m-sX-bm-Wv a-W ¬ I-S-Øn-b-sX-∂v t]m-en-kv ]d-™p. a-‰p B-dp-t]¿-s°-Xn-tcbpw tI-sk-Sp-Øp.--

k-µo-]v h-[-t¡-kv hn-Nm-c-W Xp-S-§p-¶p Im-k¿-tIm-Uv: Im-k¿-tIm-Uv _o-®v tdm-Uv B-®∏ - sj-´n- sse\n-se Xq-°m-dm-an-s‚ a-I≥ sI k-μo-]n(26)s\ Ip-Øn-sIm-es∏-Sp-Øn-b tI-kn-s‚ hn-Nm-cW A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn(c-≠v)bn¬ A-Sp-Ø-amkw 11\v B-cw-`n-°pw. 2008 G{]n¬ 14\v ssh-In-´v 7.30\v ]p-Xnb _-kv-Ãm‚-n-\v ap-ºn-em-bn-cp-

No-«p-I-fn: B-dp-t]À A-d-ÌnÂ

ho-Sp-IÄ Ip-¯n-¯p-d-¶v 15 ]-h-\pw 1.32 e-£-hpw I-hÀ-¶p

hnS hm§n-bXv knhn kÀho-kns\ P\-Io-b-am-¡n-b `-c-Wm-[n-Imcn I-Æq¿: kn-hn¬ k¿-ho-kn-s\ P-\-Io-b-am°n-b Pn-√m `-c-Wm-[n-Im-cn hn-S hm-ßn-b-Xv kmw-kv-Im-cn-I ta-J-e-bn-se kz-]v-\-߃ _m°n-bm-°n. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn \n-cym-X-\mb ]-≈n-°p-∂v kz-tZ-in sF-iz-cy-bn¬ sI h¬-k-e≥ F.-Un.-Fw, X-l-kn¬-Zm¿ F-∂ \n-e-bn¬ \m-´p-Im-cp-sS {]n-b-s∏-´ Hm-^n-k-dmbn-cp-∂p. cm-hn-se 10 ap-X¬ ssh-Io-´ 5 h-scsb-∂ k¿-°m¿ Hm-^n-kp-I-fn-se k-a-b-sØ am-‰n-a-dn-®v cm-{Xn ssh-Ip-thm-fw P-\-߃-°p th-≠n tk-h-\w \-S-Øp-I-bp-≠m-bn. 1973¬ F≥.-Pn-.-H, A-[ym-]-I k-a-c-k-a-bØv sX-°o _-km-dn-se tKm-]m-e-Ir-jv-W tem-Uv-Pn-se ap-dn-bn-en-cp-∂v k-a-c-{]-h¿-Ø-\Øn-s‚ Np-°m≥ ]n-Sn-®-p. Zo¿-L-Im-ew F≥.Pn.-H. bq-\n-b-s‚ Pn-√-m `m-c-hm-ln-bm-bpw sk{I-´-dn-bm-bpw {]-h¿-Øn-®p. F≥.-Pn.-H. Hm-^nkv \n¿-am-Ww, I-e-Iv-S-td-‰v Im‚o≥ skmssk-‰n- cq-]o-I-c-Ww F-∂n-h-bpw h¬-k-e-s‚ kw-Lm-S-\ an-I-hn-s‚ D-Zm-l-c-W-am-Wv. Pn-√m sse-{_-dn {]-kn-U‚ v, P-h-l¿ sse-{_-dn

¥n-aX - o-cp-am-\w ]n-∂o-Sv F-Sp-°msa-∂ [m-cW - b - n¬ k-ac - ° - m¿ ]n∑m-dp-I-bm-bn-cp-∂p. N¿-®b - ° -v v ti-jt- a tSmƒ ]ncn-°p-Ib - p-≈q-sh-∂v I-º\ - n A[n-Ir-X¿ k-ΩX - n-®p.---- tSmƒ-]n-cn-hv sS-≥U - ¿ \¬-In-b \-S] - S- n-sb-°pdn-®v A-t\z-jn-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´v ssl-t°m-SX - n-bn¬ tI-kv ^-b¬-sN-øp-sa-∂vUn.ssh.F^v. sF Pn-√m t\-Xm-°ƒ hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. tImWm¿-°v I-º-\n-°v sS-≥-U¿ \¬-In-b \-S-]-Sn ]p-\-∏-cn-tim[n-°-W-sa-∂pw `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p.-

t]m-en-kv kw-Lw ÿ-eØ - p-≠mbn-cp-∂p. tSm ƒ-]n-cn-hn-\v F-Xn-cs- √∂pw sS-≥U - ¿ \-S] - S- n-Iƒ kp-Xm-cyam-sW-∂v P-\ß - s - f t_m-[y-s∏-SpØn-bX - n-\p ti-jw am-{X-ta ]n-cn-hv A-\p-hZ- n-°p-Ib - p-≈q-sh-∂pw t\Xm-°ƒ ]-d™ p. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. sI cm-Pt-v am-l≥ - , Pn-√m sk-{I-´d- n sI a-Wn-IW - T v ≥, `m-chm-ln-If - m-b hn {]-Im-i≥, F hn k-RP -v b - ≥, in-hP - n sh-≈n-t°mØv, \n-jm-¥,v c-Xo-jv s\-√n-°m-´v Xp-Sß - n-bh - c - p-sS t\-Xr-Xz-Øn-emWp _q-Øv D-]t- cm-[n-®X - .v tI-{μ D-]c - n-Xe - h-Ip-∏v a-{¥me-bØ - n-s‚ tIm-gn-t°m-Sv ]-≤X - n

(24), s]m-Δ¬ am-kX v- n-°p-≠n-se i-lo¬-Jm≥ (22), A-W¶ - q¿ kp ¬-Øm≥ \-K-dn-se A-–p¬-kØm¿ (35), D-∏f - a-Æw-Ip-gn ^n¿Zu-kv \-K-dn-se kn-dm-Pp-±o≥ (25), A-W¶ - q-cn-se i-_o¿ (26), a-[q¿ sN-´pw-Ip-gn-bn-se dm-^n X߃ F-∂ ap-l-Ω-Zv dm-^n(28) Xp-Sß - n-bh - c - m-Wp {]-Xn-Iƒ. 25 km-£n-If - p-≠v. ap-t≈-cn-b:A-Uq¿ ]m-≠n-bn¬ ]Ww-h® - p- No-´p-If - n-°p-Ib - m-bn-cp-∂ B-dp-t]-sc B-Zq¿ t]m-en-kv A-dkv‰- v sN-bX -v p. ]m-≠n-bn-se ]p-cptjm-Øa- ≥ (52), A-tim-I≥(42), ti-Jc- ≥(41), kp-μc- ≥(31), A-timI≥(32), B-\μ - (v 50) F-∂n-hc- m-Wp ]n-Sn-bn-em-bX - .v I-fn-°f - Ø - n¬-\n∂v 1050 cq-]b - pw ]n-Sn-Iq-Sn. sk-{I-´-dn, sd-Uv-Ãm¿ ¢-∫v `m-c-hm-ln F-∂o _-Zn-bS- p-°: Su-Wn¬ a-UI v- I\n-e-I-fn¬ {]-h¿-Øn-®p. fn-°p-Ib - m-bn-cp-∂ c-≠p-t]-sc AI-Æq¿ \-K-c-Øn¬ h-en-sbm-cp kmw-kv-Imd-Ãv sN-bX -v p. sI-S© - n-bn-se Ircn-I k-ap-®-b-sa-∂-Xv h¬-k-e-s‚ B-{K-l-amjvW - (40), l-co-jv(28) F-∂n-hc - mbn-cp-∂p. C-Xn-\m-bn ÿ-ew I-s≠-Øp-∂-XnWv A-dà - n-em-bX - v. I-fn-°f - Ø - n \v A-I-a-gn-™ {i-aw A-t±-l-Øn-s‚ `m-K-Øp ¬-\n-∂v 420 cq-]b - pw ]n-Sn-Iq-Sn. \n-∂p-≠m-bn. a-c-W-hn-h-c-a-dn-™v k-aq-l-Øns‚ \m-\m-Xp-d-I-fn-se \n-c-h-[n t]¿ ho-´n-seØn A-t¥ym-]-Nm-cw -A¿-∏n-®p. Pn-√m I-e-IvS¿-°p th-≠n F.-Un.-Fw. H ap-l-Ω-Zv A-kvew, X-l-kn¬-Zm¿ kn Fw tKm-]n-\m-Yv F-∂nI-Æq¿: t_-∏q¿ \-Sp-h-´-sØ £o-c-]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ h¿ do-Øv k-a¿-∏n-®p. Im-k¿-tIm-Uv, I-Æq¿, h-b-\mkw-kI v- m-cØ - n-\p ti-jw ]-øm-ºe - Ø - v \-SSv, tIm-gn-°m-Sv,- a-e-∏p-dw F-∂o ∂ A-\p-tim-N\ - t- bm-KØ - n¬ F≥.-Pn.-H. bq-\nPn-√-I-fn¬ \n-∂p-≈-h¿-°m-bn b≥ Pn-√m sk-{I-´d- n sI Fw _m-eN - {- μ≥ A-[y23, 24 Xn-ø-Xn-I-fn¬ £o-c-I¿£-X h-ln-®p. kn-.] - n-.F - w. G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw j-I ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn \-Skn F-®v e-£a v- W - ≥, kn.-Fw.-]n. t]m-fn-‰_ v- yqØpw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-∏-c-ytdm Aw-Kw kn F A-Po¿, ]-©m-bØ - w-Kw kn ap-≈-h¿ 23\p cm-hn-se 10\v hn kp-an-Øv, kn kp-tc-jv, ]p-g° - ¬ hm-kp-tZ£o-c-]-cn-io-e-\ tI-{μ-Øn¬ h≥, hn ]n ]-hn-{X≥, F e-£a -v W - ≥, Pn-√m sseF-Ø-Ww. c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o{_-dn sk-{I-´d- n ]n sI ss_-Pp kw-km-cn-®p.kv 10 cq-]. t^m¨: 0495 2414579.

∂p kw-`h - w. Xp-S¿-∂v \-Kc - Ø - nep-≠m-b kw-L¿-j-Øn¬ aq∂p-t]-¿ Iq-Sn sIm-√s - ∏-´n-cp-∂p. s]m-Δ¬- am-kv-Xn-°p-≠n-se sI ap-lΩ - Z- v d-^o-Jv (30), sN-¶f \m-emw-ssa-en-se ]n F A-–p¿d-la v- m≥ (48), ap-´s - Øm-Sn ssX-hf-∏n-se A-kve - w F-∂ sI Fw A-–p¬ A-kve - w (25), a-[q¿ C -Øv \-K-dn-se Fw lm-cn-kv

\n¿-hl - W - Hm-^n-kn-se do-Py-\¬ am-t\-P¿ {]n≥-k,v tSmƒ-]n-cn-hv \-SØm-s\-Øn-b I-º\ - n-bp-sS Po-h\-°m¿-°v am¿-K\ - n¿-tZ-iw \¬Im≥ ÿ-eØ - p-≠m-bn-cp-∂p. tSm ƒ-_q-Øn-\v Np-‰p-an-cp-∂v Un.ssh. F^v.sF {]-h¿-ØI - ¿ ap-{Zm-hmIyw hn-fn Xp-S¿-∂t- Xm-sS _q-Øv A-S° - m≥ I-º\ - n A-[n-Ir-Xt- cm-Sv t]m-en-kv \n¿-tZ-in-®p. C-tXm-sS _q-Øn-\I - s - Ø I-w] - yq-´¿ Dƒ-s∏sS-bp-≈ k - m-a{- Kn-Iƒ Po-h\ - ° - m¿ F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]m-bn. Xp-S¿-∂v ]n I-cp-Wm-Ic - ≥ Fw.]n. Dƒ-s∏sS-bp-≈- P-\{- ]-Xn-\n-[n-If - p-am-bn N¿-® \-SØ - n. C-°m-cy-Øn¬ A-

Im-™ß - m-S:v sS-≥U - ¿ \-S] - S- n-Ifn¬ H-Øp-If - n \-S∂ - p-sh-∂m-tcm-]n®v ]-S∂ - ° - m-Sv sd-bn¬-th ta¬-∏mew tSmƒ ]n-cn-hv Un.ssh.F^v. sF {]-h¿-ØI - ¿ X-S™ p. Rm-bdm-gN -v A¿-[c - m-{Xn ap-Xe - m-Wv apwss_-bn-se sIm-Wm¿-°v I-º\ - nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tSmƒ-]n-cn-hv Xp-Sß - n-bX - .v H-cp Im-dn¬-\n-∂pw H-cp tem-dn-bn¬-\n-∂pw tSmƒ kzo-Ic- n-®bp-S≥ ]-cn-kc- {- ]-tZ-iß - f - n¬ X-ºSn-®n-cp-∂ Un.ssh.F^v.sF {]-h¿Ø-I¿ {]-IS- \ - a- m-bn _q-Øn-te-°v F-Øn. Fkv.sF-am-cm-b C hn kp[m-Ic- ≥, Fw hn N-{μ≥, kp-tc-{μ≥ F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ h≥

£o-c-IÀ-j-I ]-cn-io-e-\w

ta¬-]-d-ºv: tZ-fn Iq-h-sØm-´nbn¬ A-S-®n-´ c-≠p-ho-Sp-Iƒ IpØn-Øp-d-∂v tam-j-Ww. Iq-hsØm-´n-bn-se kn- _n A-–p-√ lm-Pn, _mw-•q-cn-se hym-]m-cn ap-l-Ω-Zv A-iv-d-^v F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-em-Wv kw-`-hw. A-–p√ lm-Pn-bp-sS ho-´n¬-\n-∂v 15 ]-h-\pw 1,30,000 cq-]-bpw A-iv-d^n-s‚ ho-´n¬-\n-∂v 2500 cq-]bpw \-„-s∏-´p. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v

\m-tem-sS A-–p-√ -lm-Pn-bpw `m-cy-bpw ho-Sp-]q-´n a-I-s‚ sNº-cn-°-bn-se ho-´n-te-°v t]mb-Xm-bn-cp-∂p. A-Sp-°-f-`m-KsØ hm-Xn¬ X-I¿-Øm-Wp tam„m-hv A-IØ - p-Ib - d - n-bX - v. A-ivd-^pw `m-cy-bpw ho-Sv ]q-´n Imk¿-tIm-Uv Su-Wn¬ t]m-b-Xmbn-cp-∂p. Im-k¿-tIm-Uv t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. hn-c-e-S-bm-f hn-ZK - v[ - ¿ sX-fn-sh-Sp-Øp. N-´-©m¬: ho-Sv Ip-Øn-Øp-d-∂v

kz¿-Wm-`-c-W-hpw ]-W-hpw tam-„n-®p. N-´-©m¬ t\m¿-Ønse ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-em-Wv kw-`-hw. Ip-Spw-_mw-K-߃ Bip-]-{Xn-bn-te-°v t]m-b-Xm-bncp-∂p. hm-Xn-¬-]q-´v X-I¿-Øv AI-Øp-I-b-dn In-S-∏p-ap-dn-bn-se A-e-am-c-bn¬ kq-£n-® \m-e-c]-h≥ kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw UnPn-‰¬ Im-a-d-bpw 3000 cq-]-bp-amWv A-]-l-cn-®-Xv. hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

kn.--]n.--Fw--þ- tIm¬-{K-kv kw-LÀ-jw: H-cmÄ A-d-kv-änÂ; 13 t]À-s¡-Xn-tc tI-kv D-Zp-a: am-ßm-´v kn.]n.Fw.˛-tIm ¨-{K-kv {]-h¿-ØI - ¿- X-Ωn-ep≠m-b kw-L´- \ - Ø - n¬ tIm¨{K-kv {]-h¿-ØI - s - \ A-dà - v sNbvX - p. 13 t]¿-s°-Xn- t- c tI-sk-SpØp. tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI - ≥

iym-an-s\-bm-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - ≥ jm-Pn tKm-]m-es - ‚ am-ßm-s´ ho-Sm-{Ian-® tI-kn-em-Wp \-S] - S- n.--kw-`h - Ø - n¬ I-≠m-ed- n-bm-hp∂ A-©v tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-

I¿-s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øn-´p≠v. tIm¨-{K-kv{]-h¿-ØI - ≥ kp[o-jn-s\ X-S™ p-\n-¿Ø - n A-{I-an®-Xn-\vkn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - c- m-b k - \ - ¬, ssh-im-Jv Xp-Sß - n 5 t- ]¿s°-Xn-tc-bpw tI-sk-Sp-Øp.


{]mtZ-inIw

20 B-K-kv-Xv 2013 sNmΔ

]cn-]mSn tIm-f-Pv D-Zv-Lm-S-\w-˛10.- 00

D-∏-f Ip-∂n¬ \p-kv-d-Øp¬

C-kv-emw a-Zv-d-k: kp-∂o al¬ s^-U-td-j≥ a-fi-ew Iymw-]v-˛9.- 30 hn-Zym-\-K¿ F-kv.s -- sh.Fkv. kw-ÿm-\ kzm-K-X kwLw Hm-^nkv: Im-k¿-tIm-Uv afi-ew I¨-h≥-j≥-˛10.- 30 Ip-º-f ap-\o-dp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k: ta-J-e kw-bp-‡ -P-amA-Øv tbm-Kw-˛4.00

Adnbn-¸pIÄ

]-¯mw-¢m-kv Xp-ey-Xm c-Pn-kv-t{S-j³ 31 h-sc

hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-§Ä _m-¦v ap-tJ-\

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ 9,10 ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ ]-´n-Ih¿-K, a-dmTn hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS hn-Zym-`ym-k B-\p-Iq-ey hn-X-cWw U-b-d-Iv-Sv s_-\n-^n-‰v {Sm≥-kv-^¿ ap-tJ-\ _m-¶pIƒ h-gn B-°p-hm≥ Xo-cp-am\n-®p. Pn-√-bn¬ 9, 10 ¢m-kp-I-fn¬ ]Tn-°p-∂ ]-´n-I-h¿-K, a-dmTn hn-Zym¿-Yn-Iƒ \n¿-_-‘-ambpw B-[m¿ A-Sn-ÿm-\-am-bp≈ _m-¶v A-°u-≠v F-Sp-Øv ÿm-]-\-ta-[-hn-Iƒ h-gn \n¿±n-jv-S s{]m-t^m¿-a-bn¬ Imk¿-tIm-Uv ss{S-_¬ sU-h-e]v-sa‚ v Hm-^n-kn¬ e-`y-am-°Ww. hn-i-Z-hn-h-c-߃-°v 04994˛225466 \-º-dn¬ _-‘s∏-Smw.--

]n-¶m-¡ hn-`m-K I-½o-j³ kn-än-Mv 27\v

Im-k¿-tIm-Uv : kw-ÿm-\ ]n∂m-° hn-`m-K I-Ωo-j≥ 27\v I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ kn-‰n-Mv \-S-Øpw. l-\^n, Xo-ø, -Im-hp-Xo-ø, ]-fl-imen F-∂o k-ap-Zm-b-ß-sf H._n.kn. ]-´n-I-bn¬ Dƒ-s∏-SpØ-W-sa-∂ B-h-iyw kw-_‘n-®p-≈ \n-th-Z-\-߃ kn-‰nMn¬ ]-cn-K-Wn-°pw. Cu hn-jb-ß-fn¬ A-`n-{]m-bw t_m-[n∏n-°m-\p-≈ kw-L-S-\-Iƒ°pw hy-‡n-Iƒ-°pw kn-‰nMn¬ ]-s¶-Sp-°mw. cm-hn-se 11 \v kn-‰n-Mn¬ IΩo-j≥ sN-b¿-am≥ P-Ão-kv Pn in-h-cm-P≥, sa-w_¿-am-cm-b ap-≈q¿-°-c ap-l-Ω-Z-en k-Jm^n, sI tPm¨ {_n-t´m, saw_¿ sk-{I-´-dn tUm. -B-im tXm-a-kv kw-_-‘n-°pw.

a-Âky-_-Ô-\w H-gn-hm-¡-Ww

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se Xoc-°-S-en¬ a-¬ky-_-‘-\-bm\-߃ Zq-c-]-cn-[n ew-Ln-®pw \n-tcm-[n-°-s∏-´ h-e-Iƒ D-]tbm-Kn-®p-ap-≈ \n-b-a-\m-kpkr-X-a-√m-Ø a-¬ky-_-‘-\ co-Xn-Iƒ H-gn-hm-t°-≠-Xm-Wv. C-Ø-c-Øn¬ ao≥-]n-Sp-ØØn¬ G¿-s∏-Sp-∂ bm-\-ß-fpsS c-Pn-kv-t{S-j≥ d-±m-°p-sa∂v ^n-j-do-kv sU-]yq-´n U-b-dIv-S¿ A-dn-bn-®p.--

A-`n-\-µn-¨p a-t©-iz-cw: \n¿-±n-„ Xm-eq-°ns‚ B-ÿm-\w a-t©-iz-c-am°m-\p-≈ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\sØ sh¬s^-b¿ ]m¿-´n at©-iz-cw ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n A-`n-\-μn-®p. bm-°q-_v sam-bvXo≥, ^n-en-Iv-kv Un-kq-k, sambv-Xo≥ Ip-™n, \n-kmw kwkm-cn-®p.

¢o≥ Im-k¿-tIm-Uv ip-Nn-Xz-Iq-´m-bv-a Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.-F¬.-F. \n¿-hln-°p-∂p

dn-jm-Zv h-[w: Xn-cn-¨-dn-b ]-tc-Uv \-S-¯n-b a-Pn-kv-t{S-än-s\ tIm-S-Xn hn-kv-X-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: tIm-fn-f-°w k r-„n-® Nq-cn _-´w-]m-d-bn-se dnjm-Zv h-[-t°-kn-se {]-Xn-I-sf Xn-cn-®-d-n-b¬ ]-tc-Un-\v hn-t[b-am-°n-b A-∂-sØ Im-™ßm-Sv ^-Ãv ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰mbn-cp-∂p tkm-a-s\ C-∂-se Pn√m A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn(aq-∂v) hn-kv-X-cn-®p. aq-∂v {]m-h-iyw {]-Xn-I-sf Zr-Iv-km-£n-bm-bpw H-∂mw-km-

£n-bp-am-b a¿-kq-Jv Xn-cn-®-dn™-Xm-bn a-Pn-kv-t{S-‰v sam-gn\¬-In. tI-kv c-Pn-ÿ sN-bv-X Imk¿-tIm-Uv F-kv.s-- F-bm-bn-cp∂ a-[p-kq-Z-\≥ \m-b-tc-bpw tIm-S-Xn hn-kv-X-cn-®p. C-∂v Unssh.--F-kv.] -- n-bm-bncp-∂ ]n hn-{I-a≥, kn.sF-bmbn-cp-∂ ]n _m-e-Ir-jv-W≥-\mb¿ F-∂n-h-sc-bpw hn-kv-X-cn-

°pw. I-gn-™-am-kw 18\m-Wv dnjm-Zv h-[-t°-kn-s‚ hn-Nm-c-W Pn-√m A-Uo-j-\¬ sk-j≥-kv tIm-S-Xn(aq-∂v)bn¬ B-cw-`n-®Xv. 2011 P-\p-h-cn H-º-Xn-\v ss_°n¬ k-©-cn-°p-tºmƒ Nq-cn_-´w-]m-d-bn¬-h-®v cm-{Xn 8.--15HmsS kw-L-]-cn-hm¿ {]-h¿-Ø-I¿ X-S-™p-\n¿-Øn Ip-Øn-sIme-s∏-Sp-Øp-I-bm-bn-cp-∂p.

Im-k¿-tIm-Uv: ]-I¿-®-hym-[n \n-b{- ¥-WØ - n-\m-bn Pn-√m-`c - W - Iq-Sw kw-LS- n-∏n-® ip-Nn-Xz-Iq-´mbva - b - n¬ B-bn-cß - ƒ I-Æn-If - mbn. hn-hn-[ X-t±-ik - z-bw-`c - W ÿm-]\ - ß - f - p-sS t\-Xr-Xz-Ønem-Wv Pn-√b - n¬ G-IZ- n-\ ip-NoI-cW - ]-cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X - v. Im-k¿-tIm-Uv P-\d - ¬ B-ip-]{Xn tImw-]u-≠n¬ ¢o ≥ Im-k¿tIm-U ]-cn-]m-Sn-bp-sS Pn-√m-Xe D-ZL v- m-S\ - w F ≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. F¬.F. \n¿-hl - n-®p. \-Kc - k - `- m ssh-kv sN-b¿-t]gvk - ¨ Xm-ln-dk - Ø - m¿, Un. Fw.H. tUm. ]n tKm-]n-\m-Yv, \-Kc-k`- B-tcm-Ky Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ C A-_Zv- p¿-dl - a v- m≥ Ip-™v am-ÿ, ip-Nn-Xz-an-j≥ Pn√m tIm-˛H - m-Un-t\-‰¿ ]n hn a-Wnem¬, sU-]yq-´n Un.--Fw.H. C tam-l\ - ≥, \-Kc - k - ` - sk-{I-´d - n hn-\b - ≥, P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn kq-

{]-≠v \m-cm-bW - \m-bn-Iv kw-_‘n-®p. K-h.- t- Im-fP - n-se F≥. F-kv.F-kv. thmf‚n-b¿-am¿, Imk¿-tIm-U K-h.-lb - ¿s - k-°≥ - U-dn kvI - qƒ, s\-√n-°p-∂v tKƒkv K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°-≥-U-dn kv-Iqƒ, _n. C.Fw. l-b¿- sk-°≥ - U - d - n kvIqƒ Xp-S-ßn-b hn-Zym-e-b-ß-fnse hn-Zym¿-Yn-Iƒ Xp-Sß - n-bh - ¿ ip-No-Ic - W - {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ \S-Øn. Im-™ß - m-Sv \-Kc - k - ` - bn¬ C N-{μ-ti-Jc - ≥ Fw.F¬.F. ip-Nn-Xz Iq-´m-ba v- DZvL - m-S\ - w sN-bX v- p. \-Kc - k - ` - sN-b¿-t]-gvk - ¨ l-ko-\ Xm-Pp-±o≥ A-[y-£X h-ln-®p. ssh-kv sN-b¿-am≥ {]`m-Ic - ≥ hm-gp-t∂m-dS- n, hn hn c-tai≥, sU-]yq-´n I-eI - Sv- ¿ F≥ tZhn-Zm-kv, F. Un. Fw. F-®v Zn-t\i≥, X-lk - n¬-Zm¿ ss h Fw kn kp-Ip-am-c≥ kw-km-cn-®p. D-Zp-a a-

D-Zv-Lm-S-\w \m-sf

"a-Av-Z-\n-bp-sS P-bnÂ-hm-kw tI-c-f-¯n-\v A-]-am-\w'

Xr-°-cn-∏q¿: ]m-e-°m-Sv sdbn¬th Un-hn-j≥ kp-c-£ hn`m-K-Øn-s‚ k-l-I-c-W-tØmsS Xr-°-cn-∏q¿ sd-bn¬-th BIvj≥ t^m-dw t_m-[-h¬-°-cW ¢m-kpw I-Ωyq-Wn-‰n F-bv-Uv U-h-e-]v-sa‚ v D-Zv-Lm-S-\-hpw \m-sf K-h. shm-t°-j-\¬ lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \S-°pw. ]m-e-°m-Sv F.-Un.-B¿.-Fw. tam-l≥ ta-t\m≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v F Pn kn _-jo¿ A-[y-£X-h-ln-°pw.

Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ aq-∂ph¿-j-Øn-te-sd-bm-bn hn-Nm-cW Iq-Sm-sX I¿-Wm-S-I ]-c-∏-\ A-{K-lm-c P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ A-–p-∂m-k¿ a-Av-Z-\n-bp-sS Pbn¬-hm-kw a-tX-X-c tI-c-fØn-\v A-]-am-\-am-sW-∂v ]n.Un.-]n. Pn-√m-I-Ωn-‰n kw-L-Sn∏n-® I¨-h≥-j≥ A-`n-{]m-bs∏-´p.

ip-Nn-Xz Imw-]-bn³ B-tLm-j-¯n-sem-Xp-§n; Pn-Ãm B-Øm-\ \-K-cn-bn-se am-en-\yw \o-¡n-bn-ÃIm-k¿-tIm-Uv: G-sd sIm-´ntLm-jn-®v Pn-√m ip-Nn-{X-an-j\pw Pn-√m-`-c-W-Iq-S-w, {Xn-X-e ]©m-b-Øp-Iƒ, Ip-Spw-_-{io F∂n-h-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C∂se \-S-Øn-b ip-Nn-Xz- Imw-]bn-\n¬ Pn-√m B-ÿm-\-sØ am-en-\yw \o-°m≥ \-S-]-Sn kzoI-cn-®n-√. Pn-√-bn-se ap-gp-h≥ sXm-gnem-fn-I-sf-bpw k-∂-≤ {]-h¿Ø-I-sc-bpw hym-]m-cn-I-sf-bpw k-l-I-cn-∏n-®v \-S-Øm≥ \n-›bn-® ]-≤-Xn-bm-Wv {]-l-k-\-amb-Xv. cm-hn-se P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ G-Xm-\pw Ãp-U≥-kv t]m-enkv Aw-K-߃, F≥.--Fkv.F -- -kv, kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Isf-bpw kv-Iq-fn¬ \n-∂v hn-fn-®psIm-≠p h-∂v D-Zv-Lm-S-\ ]-cn]m-Sn \-S-Øn Im-w-]-bn≥ H-Xp°n. \-K-c-Øn-se ip-No-I-c-W

ip-Nn-Xz-Imw-]-bn≥ Zn-\m-N-cW-Ønepw C∂-se \o-°w sN-ømØ sI ]n B¿ dm-hp tdm-Un-se am-en-\yw

sXm-gn-em-fn-Iƒ t]m-epw N-Sßn¬ kw-_-‘n-®n-√. ip-No-I-c-W Zn-h-k-am-bn-´pt]m-epw \-K-c-Øn-se hym-]m-c ÿm-]-\-ß-fp-sS ap-ºn¬- am-en\yw Iq-´n-bn-´n-cn-°p-∂ \n-e-bnem-bn-cp-∂p. sI.F-kv.B¿.--Sn. kn. _-kv Ãm≥Uv, sI. ]n. B ¿. dm-hp tdm-Uv, ]-g-b _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-cw, ]p-Xn-b _kvÃm≥Uv ]-cn-k-cw, {]-kv ¢∫v P-Mv-j≥, hn-Zym-\-K¿ Xp-Sßn-b ÿ-e-ß-fn-se-√mw Zn-hk-ß-fm-bn Iq-´n-bn-´ am-en-\yw t]m-epw \o-°w sN-øm≥ \-S-]Sn-bp-≠m-bn-´n-√. ]-I¿-® hym-[n-Iƒ ]-S¿-∂p ]n-Sn-°p-tºm-gpw ar-Km-h-in-jv-S߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ am-en-\y-w s]m-Xp ÿ-e-ß-fn¬ \n¿-_m[w X-≈p-I-bm-Wv. Hm-hp-Nm-epI-fn¬ am-en-\y-w A-Sn-™p-Iq-Sn \-K-c-Øn¬ sh-≈-sI-´m-Wv.

sU-¶n-]-\n ]-c-Øp-∂ sIm-XpI-fp-sS km-∂n-[yw {I-am-Xo-Xam-bn h¿-[n-®n-´pw \-K-c-Øn-se ip-No-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ Ip-Ø-gn-™ \n-e-bn-em-Wv. hym]m-cn-Iƒ πm-Ãn-Iv am-en-\y-w tdm-U-cn-In¬ I-Øn-°p-∂-Xv \nXy kw-`-h-am-Wv. \-K-c-Øn-se Xp-d- m-b ÿe-ß-fn¬ cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ \K-c-k-`-bn-se am-en-\y-w X-≈p∂-Xm-bpw ]-cm-Xn D-b¿-∂n-´p≠v. Pn-√-bn-se {]-[m-\ \-K-c-ßfn-epw ]-©m-b-Øp-I-fn-ep-sa√mw P-\-Io-b Iq-´m-bv-a-bn¬ ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\w {In-bmfl-I-am-bn \-S-∂n-cp-∂p. F-∂m ¬, Pn-√-bn¬ kv-Iqƒ Ip-´n-I-sf sIm-≠p-h-∂v D-Zv-Lm-S-\w \-SØp-I-bpw Nm-b k¬-°m-cw \S-Øp-I-b-√m-sX a-‰v ]-cn-]m-Sn-Isfm-∂p-ap-≠m-bn-√. sIm-Xp-Ip \n-hm-c-W-Øn-\v

t¢m-dn-t\-j≥ \-S-Øm-t\m t^ m-Kn-Mv \-S-Øm-t\m \-K-c-k-` Xøm-dm-bn-´n-√. \-K-c-k-`-bn-se `q-cn-`m-Kw Iu¨-kn-e¿-am-cpw D-Zv-Lm-S-\ N-S-ßn¬ kw-_-‘n-®n-cp-∂n-√. hm¿-Up-I-fn¬ F≥. B¿.F-®v.-Fw. h-gn \¬-In-b ^-≠v t]mepw Ir-Xy-am-bn D-]-tbm-Kn-®n-´n√. am-en-\yw \n¿-am¿-÷-\w sNøm≥ ku-I-cy-ß-fn-√m-Ø-Xn\m¬ ]-e X-t±-i kz-bw-`-c-W ÿm-]-\-߃ \-K-c-Øn-epw B-ÿm-\ a-μn-c-ß-fp-sS ]-cn-kc-Øpw am-en-\yw Iq-´n-bn-´n-cn°p-I-bm-Wv. kw-ÿm-\-Øv Xs∂ G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ ]-I¿-® hym-[n-Iƒ dn-t]m¿-´v sN-bv-X Pn√-bm-bn-´pw am-en-\y \n¿-am¿÷-\-Øn¬ Im-cy-£-a-am-b CS-s]-S¬ D-≠m-hp-∂n-s√-∂pw ]cm-Xn-bp-≠v.

Un.--ssh.--F-^v.-sF. k-ss¹ Hm-^n-kp-I-fn-te-¡v am-À-¨v \-S-¯nIm-k¿-tIm-Uv: tI-c-f-Øn-\p≈ tI-{μ A-cn hn-ln-Xw sh-´n°p-d-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _n. ]n. F¬. Ip-Spw-_-߃-°p-≈ H-cp cq-]-bp-sS A-cn hn-ln-Xw sh-´n°p-d-® kw-ÿm-\ k¿-°m¿ \S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v slmkv-Zp¿-Kv, Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq°v k-ssπ Hm-^nkp-I-fn-te-°v Un.--ssh.F-^v-.s-- F-bp-sS t\-Xr-

Xz-Øn¬ am¿-®v \-S-Øn. Im-k¿tIm-Uv Xm-eq-°v k-ssπ H^nkn-te-°v \-S-∂ am¿-®v ]p-Xnb _-kv Ãm≥Uv ]-cn-k-c-Øv \n-∂m-cw-`n-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn sI a-Wn-IWvT≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI c-ho-{μ≥ A-[y-£-X-h-ln®p. Sn sI a-t\m-Pv, kn F kpss_¿, Sn \n-jm-¥v kw-km-cn-

Hm-Ww Su¬ ]o-¸nÄ-kv _-kmÀ 23\p Xp-S-§pw Im-k¿-tIm-Uv : tI-c-f tÃ-‰v kn-hn¬ k-ssπ-kv tIm¿-]-tdj-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Hm-Ww {]-am-Wn-®v Im-k¿-tIm-Uv shb¿-lu-kv tIm¿-]-td-j≥ _n ¬-Un-Mv ]-cn-k-c-Øv 23\v kssπ-tIm Hm-Ww Su¨ ]o-∏nƒkv _-km¿ Xp-d-°pw. 23 ap-X¬ k-]v-Xw-_¿ 15 hsc _-km¿ {]-h¿-Øn-°pw. F√m \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-ßfpw _-km-dn¬ e-`n-°pw. cm-hnse Hº-Xp ap-X¬ cm-{Xn F-´p -

h-sc- _-km¿ {]-h¿-Øn-°pw. H-‰-_n-√n¬ 1200 cq-]-bp-sS km-[-\-߃ hm-ßp-tºmƒ 50 cq-]-bv-°p-≈ i-_-cn D¬-∏-∂߃ k-Ωm-\-am-bn e-`n-°pw. ]o-∏nƒ-kv _-km¿ 23\v cm-hnse 10.30\v F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw.F¬. F. D-Zv-Lm-S-\w sNøpw k-]v-Xw-_¿ 11 ap-X¬ 15 hsc Im-k¿-tIm-Uv Xm-eq-°n-se F-√m am-th-en tÃm-dp-I-fn-epw an-\n Hm-Ww N-¥-Iƒ {]-h¿Øn-°p-∂-Xm-Wv.--

®p. slm-kv-Zp¿-Kv Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kn-te-°v \-S-Ønbam¿-®v Ip-∂p-Ω-en¬ \n-∂p Bcw-`n-®p. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. sI cm-Pv-tam-l≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. Fw cm-Po-h≥ A-[y-£-X-hln-®p. F hn k-Rv-P-b≥, in-hPn sh-≈n-t°m-Øv kw-km-cn- Un.ssh.F^v.sF. Imk¿-tIm-Uv kssπ Hm-^n-kn-te-°v ®p. \-SØn-b am¿-®v

]m-kvth-Uv Iymw-]v k-am-]n-¨p

fi-eØ - n¬ ]m-e° - p-∂n ¬ sI Ip-™n-cm-a≥ Fw. F¬ .F. D-ZvL m-S\ - w sN-bvX - p. ]-©m-bØ - v {]-k n-U‚ v sI I-kX v- q-cn A-[y£-X h-ln-®p. k -- _ - vI - e - I - vS- ¿ sh-¶n-tS-i] - Xn, ]-©m-bØ - v ssh-kv {]-knU‚ v F _m-eI - r-jvW - ≥, Ãm ‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gv¨a - m-cmb B-bn-im-_n , {]-ao-f, sI F≥ A-∫m-ke - n B-kn-^v, A-Uo-j\-¬ X-lk - n¬-Zm¿ cm-Lh - ≥ kw-km-cn-®p. ]m-e° - p-∂v Su ¨ , a-¬ky-am¿-°‰ - v ]-cn-kc - w F-∂nhn-Sß - f - n¬ ip-No-Ic - n-®p. Xr-°cn-∏q-¿ a-fie - Ø - n¬ sI Ip-™ncm-a≥ Fw. F¬.F. ]-cn-]m-Sn-°v t\-Xr-Xz w \¬-In. hn-hn-[ ] - © - mb-Øv {]-kn-U‚ - p-am¿, Ãm ‚n-Mv I-Ωn-‰n A-[y-£≥-am¿, hm¿-Uv sa-w_¿-am¿ Xp-S-ßn-b-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn ¬ ip-No-Ic - W - {]h¿-Ø\ - ß ƒ \-SØ - n. aw-K¬-

kp-∂o sk‚-dn¬ -\-S-∂ tbm-K-w Fw sI C A-∫m-kv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI ]n ap-l-Ω-Zv- D-∏-f, A–p¿-d-lv -am≥ e-Øo-^n, k-ønZv k-Jm-^n X-߃, Fw Fw sI kn-±o-Jv, l-k≥ sIm-´-bmSn, bq-\p-kv X-f-¶-c, d-jo-Zv ap-´p¥-e XpS-ßn-b-h¿ kw-km-cn®p.

]m-Sn ]-©m-bØ - n¬ D-∏f - Su-Wnse ip-Nn-Xz-Iq-´m-bva - ]n _n A_vZ- p¿ d-km-Jv Fw. F¬. F. D-ZvLm-S\ - w sN-bvX - p. a-t©-iz-cw tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U ‚ v ap-Xmw-kv k-ao-d, aw-K¬-]m-Sn ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v B-bn-jØv Xm-ln-d, ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw sI A-en am-ÿ, kw-_‘ - n®p. ip-Nn-Xz Iq-´m-bva - b - p-sS `m-Kam-bn D-∏-f Su-Wn-se a-¬ky am¿-°‰ - v, C-eI - {v- Sn-kn-‰n Hm-^n-kv, t]m-tÃm-^n-kv Xp-Sß - n-bh - ipNo-Ic - n-®p. ^v-fm-‰v tI-{μo-I-cn-®p-≈ ipNo-Ic - W - {]-h¿-Ø\ - ß - f - pw \-S∂p. D-∏f - tK-‰n-se ip-Nn-Xz Iq-´mbva - b - ° v- v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v B-bn-jØ - v Xm-ln-db - pw D-∏f - sdbn¬-th tÃ-j\ - n-se ip-Nn-Xz-Iq´m-ba v- b - ° v- v ]-©m-bØ - v ss h-kv {]-kn-U‚ v Fw sI A-en am-Ãdpw t\-Xr-Xzw \¬-In.

[-\-k-lm-bw \Â-In Im-k¿-tIm-Uv : tI-c-f tjm-∏vkv B‚ v I-ta¿-jy¬ F-Ãmªn-jv-sa‚ v sXm-gn-em-fn t£-a\n-[n t_m¿-Un¬ \n-∂pw a-cWm-\-¥-c k-lm-bw e-`n-® kn.Sn.-Fw. s]-t{Smƒ ]-ºv sXm-gnem-fn-bm-bn-cp-∂ kp-tI-jn-s‚ am-Xm-hv kp-Pm-Xbv-°v Pn-√m FIv-kn-Iyq-´o-hv Hm-^nk¿ sI am[-h≥ k-lm-bw hn-X-c-Ww sNbv-Xp. sI F-kv a-Wn, kn F-®v {io[-c, ko-Xm-cm-a sj-´n, c-Xo-jv, kp-\n¬, ]-fl-Ip-am¿- kw-_‘n-®p.

Npcp¡¯nÂ

P-\-k-¼À-¡ ]-cn-]m-Sn sNÀ-¡-f-bn \-S-¯m³ ku-I-cy-sam-cp-¡pw

sN¿-°-f: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn kn.-]n.-Fw. `o-j-Wn-sb Xp-S¿-∂v \n¿-Øn-hbv-t°-≠n-h∂ km-l-N-cy-Øn¬ sN¿-°-f-bn¬ ]-cn-]m-Sn \-S-Øm≥ bqØv eo-Kv X-øm-dm-sW-∂v ]-©m-b-Øv bq-Øv eo-Kv I-Ωn-‰n Adn-bn-®p. kn F A-l-Ω-Zv I-_o¿, F≥ F Xm-ln¿, ]n sI A-–p- -a-Zv, A-–p-√-Ip-™n sN¿-°-f, \m-k¿-Nm-bn‚-Sn, C{_m-lnw t_¿-°, ap-l-Ω-Zv Ip-™n ln-Zm-b-Øv \-K¿, Sn Un F d-lv-am≥, H sI l-\o-^, ]n ap-\o¿ kw-km-cn-®p. `m-c-hmln-Iƒ: kp-ss_¿ am-c({]-kn-U‚ v), Pm-kn¿ Ip-¥m-]p-cw, A-j-d-^v sd-Uv-_pƒ(ssh-kv {]-kn-U‚ v), lm-jnw _w-{_mWn (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), A-kv-l-dp-±o≥ F-Xn¿-tØm-Sv, A-jd-^v F-cp-Xpw-I-S-hv(tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), ap-l-Ω-Zv Ip-™n F-cn-b-∏m-Sn(J-Pm-©n).-

]m-N-I hm-X-I k-_v-kn-Un; Pn-Ãm-`-c-W-Iq-Sw C-S-s]-S-Ww

Im-k¿-tIm-Uv: B-[m¿ Im¿-Uv _m-¶v A-°u-≠p-am-bn _‘n-∏n-°m-Ø B-bn- -°-W-°n-\v D-]-t`m-‡m-°ƒ-°v ]m-NI-hm-X-I k-_v-kn-Un \-jv-S-am-hp-∂-Xv H-gn-hm-°m≥ Pn-√m `c-W-Iq-Sw A-Sn-b-¥c C-S-s]-S¬ \-S-Ø-W-sa-∂v kn.]n.sF. Pn-√m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p. sI hn Ir-jvW≥ A-[y-£-X h-ln-®p. C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.--F¬.--F, tKmhn-μ≥ ]-≈n-°m-∏n¬, Sn Ir-jv-W≥, sI F-kv Ip-cym-t°mkv, C sI \m-b¿, _n hn cm-P≥, _-¶-fw Ip-™n-Ir-jv-W≥, kn ]n _m-_p kw-km-cn-®p.-

tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-IÀ _-ln-jv-I-cn-¡pw

Xr-°-cn-∏q¿: tIm¨-{K- n¬ \n-∂v Iq-dp-am-dn h-en-b-]-d-ºv ]-©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚m-b sa-´-Ω¬ t_-_n kw-_‘n-°p-∂ s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-I-fn¬ \n-∂v hn-´p-\n¬-°m≥ h-enb-]-d-ºv a-fi-ew tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n Xo-cp-am-\n-®p. {]-knU‚ v ]n ]n `-c-X≥ -A-[y-£-X-h-ln-®p. Sn sI \m-cm-b-W≥, sI hn cm-a-N-{μ≥, sI kn-‘p, `m-c-hm-ln-I-fm-b Fw A–p¬-k-emw, ]n hn _m-e≥, sI hn Im¿-Xym-b-\n, H sI hnP-b≥ kw-_-‘n-®p.-

ss_-¡v tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn ]-cm-Xn

Im-™-ßm-Sv: a-Un-b-\n-se hn Kw-Km-[-c-s‚ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°v tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn ]-cm-Xn. a-t©-iz-cw: ]m-Øq¿ I-P-bn-se C-{_m-lo-an-s‚ ho-´p-ap-‰Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°v tam-j-Ww t]m-b-Xm-bn- at©-iz-cw t]m-en-kn¬- ]-cm-Xn-\¬-In.

Im³-kÀ Nn-In-Âk-bv-¡v hm-bv-]-sb-Sp-¯-bmÄ-¡v B-i-zm-k-ta-In kp-X-m-c-y-tI-c-fw

Im-k¿-tIm-Uv: `m-cy- b - p-sS Im≥k¿ Nn-In-¬k-bv-°v hm-bv-]-sbSp-Øv Xn-cn-®S- b - ° v- m≥ \n-hr-Ønbn-√m-Xn-cp-∂-bmƒ-°v kp-Xm-c-ytI-cf - Ø - n-eq-sS hm-b] v- C-fh - v e`n-®p. ]-S∂ - ]-©m-bØ - n-se ss I-X° - m-Sv Hm-cn-bn¬ Xm-gØ - v ho´n¬ hn h - m-kp-hn-\m-Wv kp-Xm-cy- tI-cf - Ø - n-eq-sS hm-b] v- Xn-cn-®S- bv° - p-∂X - n-\v C-fh - v e-`n-®X - v. hm-kp-hn-s‚ `m-cy Sn hn ktcm-Pn-\n Im≥-k¿ Nn-In-¬k-bv°m-bn ]-S∂ - k¿-ho-kv k-lI - c - W _m-¶n¬ \n-∂p 2011 ¬ 15,000 cq-] hm-bv] - s - b-Sp-Øn-cp-∂p. hmbv] - k-ab - Ø - v 50 cq-] dn-kI v- v ^- ° v- p-Ib - pw sN-bvtPm¿-Pv h¿-Ko-kv, sI ]-fl-\m- ≠n-te-°v A-Sb ∂v sX-fn-™n-´p-≠v. Xn-cp-∂p. F-∂m¬, 2012 G-{]nt_m¿-Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn `≥ kw-km-cn-®p.en¬ k-tcm-Pn-\n X-et- »-cn Im≥¬ tI-c-tPym-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ X-an-gv-\m-´n-se Kp-≠¬-t]-´n¬ \n-∂pw Xn-c-s™-Sp-Ø am-Xrhr-£-Øn-s‚ hn-Øp tX-ß-I ƒ ]m-W-Øq-cn-se \-gv-k-dn- Im-k¿-tIm-Uv : \yq-\-]-£ t bn¬ F-Øn-®p.- ]-cn-]m-e-\-hp £-a h-Ip-∏v Pn-√-bn-se sslw hn-]-W-\-hpw sk-ssm-k-‰n-bm- kv-Iqƒ, l-b¿ sk-°-≥-U-dn Wv \-S-Øp-∂-Xv.- \m-fn-tI-c hn- kv-Iqƒ hn-`m-K-Øn¬-s∏-Sp-∂ I-k-\ t_m¿-Un-s‚ I-ayq-Wn- \yq-\-]-£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°m‰n \-gv-k-dn ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Sp- bn kw-L-Sn-∏n-® Zzn-Zn-\ hy-‡nØn-bm-Wn-Xv.- Im-k¿-tIm-Uv Xz hn-I-k-\ Iymw-]v ]m-kv thPn-√-bn-se Hm-tcm ho-Sp-I-fn-epw Uv am-bn-∏m-Sn U-b-‰n¬ k-am-]nssX F-Øn-°m-\m-Wv ]-≤-Xn ®p. k-am-]-\ N-S-ßn¬ F. Un. Fw. F-®v Zn-t\-i≥, -Pn-√m C≥e-£y-an-Sp-∂-Xv.-t\-gv-k-dn-bn¬ hn-Øp-]m- ^¿-ta-j≥ Hm-^nk¿ sI AI¬ D-Zv-Lm-S-\w ]-\-Ø-Sn ]- _v-Zp-¿-d-lv-am≥,- lp-kq¿ in-c-kv©m-b-Øv ssh-kv {]-kn-U‚ v X-Zm¿ ]n sI tim-`, A-Uo-jsI sP sP-bnw-kv \n¿-Δ-ln-®p. \¬ X-l-kn¬-Zm¿ sI Aw-_p]n Ir-jv-W≥ ]p-≈n-°-√v A-[y- Pm-£≥, U-b-‰v {]n≥-kn-∏¬ kn Fw _m-e-Ir-jv-W≥, {]-^. £-X h-ln-®p. ]-©m-b-Øw-Kw hn hn Ip-am- a-l-Ωq-Zv, ]n hn A-_v-Zp¬ Ac≥, tI-c-tPym-Xn {]-kn-U‚ v ko-kv, \n¿-Ω¬-Ip-am¿ Im-S-Iw tXm-a-kv Sn X-øn¬, sk-{I-´-dn kw-_-‘n-®p.-

aq-¶p-hÀ-jw sIm-−v Im-bv-¡p-¶ sX-§n³ ssX-IÄ hn-X-c-W-¯n-\v H-cp-§p-¶p cm-P-]p-cw: aq-∂p h¿-jw sIm≠v Im-bv-°p-∂ a-te-ky-bn¬ \n-∂p-≈ A-Xyp¬-]m-Z-\ tijn-bp-≈ Uzm¿-^v sX-ßn≥ ssX-Iƒ hn-X-c-W-Øn-s\m-cpßp-∂p.\m-fn-tI-c hn-I-k-\ t_m¿Un-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]m-WØq¿ tI-c-tPym-Xn s^-U-tdj≥ Hm-^v tIm-°-\-´v s{]m-Uyptk-gv-kv skm-ssk-‰n-bm-Wv ssX-Iƒ hn-X-c-W-Øn-\v X-ømdm-°p-∂-Xv.- B-Zy-L-´w 10,000 ssX-I-fm-Wv I¿-j-I¿-°v \¬Ip-I. -C-Xn-\m-bn \m-ep-am-kw sIm-≠v hn-X-c-W-Øn-\v I-gn-bp∂ hn-[-Øn¬ ]m-W-Øq-cn¬ {]m-tZ-in-I \-gv-k-dn H-cp-ßn-°gn-™p.-D-b-cw Ip-d-™-Xpw A-Xyp¬-∏m-Z-\ ti-jn-bp-≈-Xp-am-Wv Uzm¿-^v sX-ßn≥ ssX-Iƒ.- \o-c D¬-∏m-Z-\-Øn-\pw I-cn°n≥ Ir-jn-°pw C-Ø-cw sXßn-\-߃ A-\p-tbm-Py-am-sW-

3

ip-Nn-Xz-Iq-«m-bv-a-bn B-bn-c-§Ä I-®n-I-fm-bn

sN¿-°-f: am¿-tXm-a _-[n-c

Im-k¿-tIm-Uv : kw-ÿm-\ km-£-c-Xm-an-j≥ A-tXm-dn-‰n s]m-Xp-hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS \-S-Øp-∂ ]-Ømw-X-cw Xp-ey-Xm tIm-gvkn-s‚ c-Pn-kv-t{S-j≥ ]n-g-tbmSv-Iq-Sn 31 h-sc kzo-I-cn-°pw. 25 h-sc 10 cq-], 26 ap-X¬ 31 h-sc 100 cq-]-bp-am-Wv ]n-g A-Sbvt°-≠-Xv. c-Pn-kv-t{S-j≥ ^okv \q-dv cq-]-bpw tIm-gv-kv ^okv 1500 cq-]-bp-am-Wv. tIm-gv-kv ^o-kn-s‚ Iq-sS-bm-Wv ]n-g AS-t°-≠-Xv. F-kv.k -- n, F-kv.S-- n. Xp-S-ßnb hn-`m-K-°m¿-°v ]n-g Cu-Sm°p-∂-X-√. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ Pn-√m km-£-c-Xm-an-j≥ Hm-^nkp-am-tbm tªm-°p-I-fn-epw \K-c-k-`-Iƒ, -]-©m-b-Øp-I-ƒ F-∂n-hn-S-ß-fn-ep-am-tbm km£-c-Xm-an-j≥ hn-Zym-tI-{μ-ßfp-am-tbm _-‘-s∏-S-Ww. t^m¨ 04994˛255507, 9961477376.--

kannur/kSD

k¿ sk‚-dn¬ Nn-In-¬k-bn-encn-s° a-cW - s - ∏-´p. `m-cn-® Nn-In¬k sN-eh - a v- q-ew I-Sw I-bd - n-bXn-\m¬ dn-kI v- v ^-≠n¬ ]-Wa - S- bv° - m≥ hm-kp-hn-\v km-[n-®n-√. B-dp-am-kØ - n¬ Iq-Sp-X¬ X-hW ap-S° - w h-cp-Øn-bX - n-\m¬ ^≠v ]-cn-[n-bn¬ h-cn-s√-∂v _m¶n¬ \n-∂v A-dn-bn-®X - n-\m¬ F¥p-sN-ø-W-sa-∂-dn-bm-sX-bmWv hm-kp Pq-Wn¬ kp-Xm-cy- t- Ic-fw Pn-√m sk-√n-s\ k-ao-]n-®Xv. kp-Xm-cy- t- I-cf - w Pn-√m sk¬ Cu B-h-iy-hp-am-bn k-l-I-cW kw-Lw tPm-bn‚ v c-Pn-k{v- Smsd k-ao-]n-°p-I-bpw sN-bv-Xp. tI-cf - k-lI - c - W - dn-kI v- v ^-≠v ]-≤X - n-bn-eq-sS a-cW - a - S- ™ hm-

bv] - ° - m-cs - ‚ A-hI - m-in-°v [-\k-lm-bw A-\p-h-Zn-®v k-l-I-cW hn-Ik - \ - t£-a\ - n-[n t_m¿Uv tPm-bn‚ v c-Pn-kv{- Sm¿ D-Øc - hn-d° - p-Ib - m-bn-cp-∂p. a-c-W-a-S-™ hm-bv-]-°m-cs‚ hm-b] v- b - n-te-°v A¿-la - m-b B-\p-Iq-eyw A-\p-hZ- n-°W - s - a∂ A-t]-£ {]-Im-cw k-tcm-Pn\n-°v hm-bv-]-bn¬ ap-X-en-\Øn¬ 1500 cq-]b - pw ]-en-ib - n-\Øn¬ 1437 cq-]b - pw B-bn B-sI 16,437 cq-] [-\k - l - m-ba - m-bn A\p-h-Zn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. t]mÃv sa-{Sn-Iv X-eØ - n¬ ]T-\w \-SØp-∂ hn-Zy- m¿-Yn-Iƒ-°p-≈ B\p-Iq-eyw kp-Xm-c-y-tI-c-f-Øns‚ C-Ss - ]-S¬ aq-ew e-`n-®X - n-s‚ k-t¥m-jØ - n-em-Wv sN-¶f - hn-

th-Im-\-μ tIm-˛-Hm-]-td-‰o-hv tIm-f-Pn-se c-≠mw h¿-j hn-Zym¿-Yn-bm-b sI F - k - v k-t¥m-jvIp-am¿. kvt- Im-f¿-jn-∏v e-`n-°mØ-Xn-\m¬ km-º-Øn-I-am-bn _p-≤n-ap-´n-em-bt- ∏m-gm-Wv kp-Xmc-yt- I-cf - w Pn-√m sk-√n-s\ k-ao]n-®X - v. kp-Xm-cy-tI-cf - w h-gn Pn√m ]-´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ - Hm-^nk¿-°v ]-cm-Xn \¬-Ip-Ib - pw-sN-

bvX - p. ^-≠v e-`-y-am-b D-S≥ X-s∂ hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ-°v B-\p-Iq-e-y߃ hn-X-c-Ww sN-øp-I-bp-ap≠m-bn. A-t]-£ \¬-In-bn-´pw td-j≥ Im¿-Uv e-`n-°m-Ø-Xns\ ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v tZ-ew-]mSn ]-©m-b-Øn-se Im-´n-∏m-d-bnep-≈ sam-bX v- o≥ Ip-™n kp-Xmc-yt- I-fØ - n-s\ k-ao-]n-®X - v.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-08-20  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-08-20