Page 1

3 {]mtZ-inIw HmÀ-a-IÄ A-b-hn-d-¡n ho-−pw I-em-e-b-ap-ä-¯v A-hÀ H-¯p-tNÀ-¶p am-en-\yw \o-¡m³ 19\v \m-Sv ssI-tImÀ-¡p-¶p

17 BKkv-Xv 2013 i\n

]cn-]mSn Im-k¿-tIm-Uv ]p-en-°p-∂v:

A-–p-∂m-k¿ a-Av-Z-\n-bp-sS Pbn¬ hm-k-Øn-s‚ aq-∂m-≠v ]q¿-Øn-bm-Ip-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn ]n.-Un.-]n Pn-√m I-Ωn-‰n-bpsS sF-Iy-Zm¿-Uy dm-en-˛11.-00 Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _-kv Ãm‚ v H-∏p-a-c-®p-h-Sv: F≥.ssh.-F¬ `-c-W-Iq-S `o-I-c-Zn\m-N-c-Ww-˛10.-00 B-ew-]m-Sn F¿-am-fw sI.-Fkv.-Fw ]-tbm-´ a-Pv-en-kv: Iq-´{]m¿-∞-\-˛4.-00 am-bn-∏m-Sn U-b-‰v: \yq-\-]£ t£-a-h-Ip-∏n-s‚ \yq-\-]£ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p-≈ hy‡n-Xz hn-I-k-\ Iymw-]v-˛10.-00

]-«n-I-Pm-Xn {]-tam-«À-am-cp-sS Hm-W-td-dn-bw 5000 cq-]-bm-bn D-bÀ-¯pw Im-k¿-tIm-Uv: ]-´n-I-Pm-Xn {]tam-´¿-am-cp-sS Hm-W-td-dn-bw 4000 cq-]-bn¬ \n-∂v 5000 cq-]bm-bn D-b¿-Øp-sa-∂v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p. Z-enXv tIm¨-{K-kv Pn-√m I-Ωn-‰nbp-sS Z-en-Xv kw-K-aw D-Zv-Lm-S\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]n cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-Xh-ln-®p. A-Uz. kn sI {io-[c≥ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-Uz. kp-∫-ø ssd, F F Iøpw-Iq-S¬, Sn ]-fl-\m-`≥ amÿ, Un Fw sI ap-l-Ω-Zv, Pn F-kv tkm-a-ti-J¿, Kp-cp-h-∏ at©-iz-cw, kp-μ-c≥ Ip-dn-®n-°p∂v kw-km-cn-®p.

Zm-cn-{Zy-hpw \n-c-£-c-X-bpw Xp-S-¨p-\o-¡-Ww: F-kv.-Un.-]n.-sF. Im-k¿-tIm-Uv : cm-Py-Øv h¿≤n-®p-h-cp-∂ Zm-cn-Zy-hpw \n-c£-c-X-bpw Xp-S-®p-\o-°m≥ P\-߃ ap-∂n-´n-d-ß-W-sa-∂v Fkv.-Un.-]n.-sF. Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v F≥ bp A–p¬-k-emw A-[y-£-X-h-ln®p. kn Sn kp-sse-am≥, F F-®v ap-\o¿, d-km-Jv lm-Pn ]-d-ºØv, C-Iv-_m¬ a-t©-iz-cw, A–p-√ F-cn-bm¬, en-bm-J-Øv Xr-°-cn-∏q¿, ss^-k¬ tIm-fnb-Sp-°w, l-ao-Zv slm-k-¶-Sn kw-km-cn-®p.

t_m-«v I-S-en Xm-Wp \o-te-iz-cw: aw-K-em-]p-c-Øp \n-∂v a-¬ky-_-‘-\-Øn-\v FØn-b t_m-´v ssX-°-S-∏p-dw IS-en-Sp-°n¬ Xm-Wp. H-cm-gv-N apºv aw-K-em-]p-c-Øv \n-∂v Im™-ßm-Sv I-S-∏p-dw `m-K-sØØn-b t_m-´v b-{¥ X-I-cm¿ aqew tIm-´-∏p-dw t_m-´v-sP-´n-bpsS k-ao-]-tØ-°v H-gp-In-sbØp-I-bm-bn-cp-∂p. A-hn-sS ]{¥-≠v t\m-´n-°¬ ssa¬ A-Ise Xm-gv-∂ t_m-´n-s\ I-c-°-Sp∏n-°m≥ C-t∏m-gpw {i-aw \-S-∂ph-cp-∂p-≠v.

tZ-im-`n-am-\ kw-K-aw Im-k¿-tIm-Uv-:- A-gn-a-Xn-sbsN-dp-°p-I,- tIm¿-]-td-‰v- hm-gv-Nsb- Xp-c-Øp-I- F-∂ {]-ta-bØn¬ kzm-X-{¥y-Zn-\-Øn¬Un. -ssh-. F-^v-. sF.- tªm°v- tI-{μ-ß-fn¬- tZ-im-`n-am-\kw-K-aw- \-S-Øn. No-ta-\n-bn¬sI- Ip-™n-cm-a-≥ Fw-. F¬-. F-. D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. - sIcm-Po-h-≥ A-[y-£-X-h-ln-®p. tIm-´-∏p-d-Øv- \m-k¿- sIm-fm-bnD-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. - ]n- sI- c-Xo-jv- A-[y-£-X-hln-®p. `o-a-\-Sn-bn¬- kn-. ]n. Fw-. Pn-√m-sk-{I-´-dn- sI- ]n- kXo-jv-N-{μ-≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bvXp. - sI- l-co-jv- A-[y-£-X-hln-®p. Im-en-°-S-hn¬- Fw- hn- Pb-cm-P-≥ D-Zv-Lm-S-\w- sN-bv-Xp. - Fw- hn- N-{μ-≥ A-[y-£-X-h-ln®p. cm-P-]p-c-Øv- F-≥ A-PnØpw _-¥-Sp-°-bn¬- Sn- sI- chn-,- \m-b-∑m¿-aq-e-bn¬- sI- hnIp-™n-cm-a-≥, Ip-º-f-bn¬- sIa-Wn-I-Wv-T-≥,- ss]-h-fn-sKbn¬- I¿-Wm-S-I- kw-ÿm-\ssh-kv- {]-kn-U-‚ v- ap-\o¿- Im´n-∏-≈, Im-™-ßm-´v F- sI- \mcm-b-W-≥, ap-t≈-cn-b-bn¬- knF-®v- Ip-™-ºp-,- N-´-©m-en¬kn. -sF. -Sn-. bp-. kw-ÿm-\sk-{I-´-dn- ]n- cm-L-h-≥ F-∂nh¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

hn-Zym-\-K¿: K-X-Im-e-kv-a-c-WIƒ A-¥n-bp-d-ßp-∂ hn-Zym-\K¿ K-h. tIm-f-Pv Imw-]-kn¬ kv-a-c-W-Iƒ A-b-hn-d-°n Ah¿ H-Øp-tN¿-∂p. 1975˛-85 _m®p-I-fn-se hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS kw-K-a-Øn-\v km-£yw h-ln°m≥ k-aq-l-Øn-s‚ \m-\mXp-d-I-fn-ep-≈ \n-c-h-[n t]-cmWv F-Øn-b-Xv. 30 h¿-jw ap-ºv tIm-f-Pn¬ k-l-]mTn-I-fm-bncp-∂ ]-e-cpw ho-≠pw H-∂n-®t∏mƒ hn-ti-j-߃ B-cm™pw Hm¿-Ω-Iƒ A-b-hn-d-°nbpw kv-a-c-W ]p-Xp-°n. kv-{XoI-f-S-°w B-bn-c-tØm-fw t]cm-Wv ]q¿-h hn-Zym¿-Yn kw-LSn-∏n-® H-cp h-´w-Iq-Sn ]-cn-]m-Snbn¬ kw-_-‘n-°m-s\-Øn-bXv. H F≥ hn Ip-dp-∏n-s‚ hnJym-X I-hn-X-bm-b -H-cp-h-´wIq-Sn-sb≥ Hm¿-Ω-Iƒ- F-∂ Km-\w {io-I-e C-{_m-lnw Be-]n-®p. I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn‰n ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm.

kannur/ksd

Im-k¿-tIm-Uv K-h. tIm-f-Pn¬ "H-cp-h-´w-Iq-Sn' ]q¿-h hn-Zym¿-Yn- kw-K-a-Øn¬ I-Æq¿ bq-\n-th-gv-kn-‰n ssh-kv Nm≥-k-e-dpw ]q¿-Δ hn-Zym¿-Yn-bp-am-b tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-∂p Jm-Z¿ am-ßm-Sv ]-g-b-Im-e A- am≥, _-∏n-Sn ap-l-Ω-Zv Ip-™n, -F¬. -F, {]n≥-kn-∏¬ {]-^. \p-`-hw A-b-hn-d-°n. ap≥ F sI P-bnw-kv, Sn F C-{_m- kp-P-b, {]-^. hn tKm-]n-\m-Yv, Fw.F¬.F. kn F-®v Ip-™- lnw, ]n F-kv ap-l-Ω-Zv Ip- tUm. Aw-_n-Im-kp-X≥ amºp, A-Uz. kn F≥ C-{_m- ™n, sI Fw l-\o-^, B¿ Kn- ßm-Sv, b-lv-b X-f-¶-c, kn F¬ lnw, Sn F Jm-en-Zv, I-e-Œ-td-‰n- cn-[¿, \m-k¿ l-k≥ A≥-h¿, l-ao-Zv kw-_-‘n-®p. ap≥ tImse ko-\n-b¿ kp-{]-≠v P-b-e- sam-bv-Xp sI s]¿-f, A-j-d-^- gn-t°m-Sv bq-\n-th-gv-kn-‰n {]-—£v-an, F.sF.kn. -Sn. -C do- en tN-c-ss¶, jp-°q¿ tIm-fn- ∂ th-j hn-P-bn-bm-bn-cp-∂ Py-W¬ U-b-d-Œ¿ tUm. {io- °-c, ]n Fw I-_o¿, ^-Øm-lv F≥ F kp-sse-am≥ A-h-X-cnIr-jv-W-Ip-am¿, A-Uz. ]n hn t\-Xr-Xzw \-¬-In. ∏n-® ap-°p-h-s‚ {]-—-∂ thP-b-cm-P≥, F≥ F kp-sseF≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. jw G-sd lr-Zy-am-bn.

a-X-hn-izm-kn-IÄ-¡v A-\y-a-X-§-sf DÄ-s¡m-Åm³ I-gn-b-Ww : a-{´n Im-k¿-tIm-Uv : G-sXm-cp a-Xhn-izm-kn-°pw A-\y-a-X hn-izmkn-I-sf Dƒ-s°m-≈m≥ I-gn-bW-sa-∂v Sq-dn-k a-{¥n F ]n A\n¬-Ip-am¿ ]-d-™p.-kzm-X{¥y-Zn-\m-tLm-j ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn hn-Zym-\-K-¿ ap-\nkn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ ]-tc-Un¬ tZ-io-b ]-Xm-I D-b¿Øn A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-®p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw.-]-c-kv-]-cw _-lp-am-\n-°m\pw, B-Z-cn-°m-\p-am-Wv F-√m a-X-ß-fpw D-Xv-t_m-[n-∏n-°p-∂Xv. k-l-\-ß-fp-sS k-tμ-i-amWv a-X-߃ {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xv. a-X-hn-izm-kw h¿-Ko-b-X-bp-sS X-e-Øn-te-°v A-[-]-Xn-°-cpXv. a-X-Øn-s‚ t]-cn-ep-≈ I-elw cm-Py-Øn-s‚ km-tlm-Z-cyØn-\pw hn-I-k-\-Øn-\pw hnLm-Xw kr-jv-Sn-°p-∂p. a-tX-Xc-Xz-Øn-eq-sS am-{X-sa P-\m-[n]-Xy-Øn-\p sI-´p-d-∏p-≈p-sh∂v Km-‘n-Pn-bp-sS hm-°p-Iƒ \mw am-Xr-I-bm-bn kzo-I-cn-°W-sa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. cm-Py-Øn-\p kzm-X-{¥yw e-`yam-°m≥ B-bn-c-°-W-°n-\p [o-c-tZ-im-`n-am-\n-Iƒ ho-c-arXyp h-cn-t°-≠n h-∂n-´p-≠v. Ah-cp-sS Xym-Kw \mw hn-kv-a-cn-°cp-Xv. sF-Iy-hpw Iq-´m-bv-a-bpw \-sΩ ap-t∂m-´v \-bn-°-Ww. hyXy-kv-X a-Xw, `m-jm, kw-kv-°mcw F-∂n-h-bv-°v A-Xo-X-am-bn Hm-tcm C-¥y-°m-c-\pw H-‰-s°-

hn-Zym-\-K¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Øn¬ \-S-∂ kzm-X-{¥y-Zn-\ ]-tc-Un¬ k-eyq-´v kzo-I-cn-® ti-jw a-{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-°p-∂p ´m-bn \n¬-t°-≠-Xv cm-Py-Øn- se ssK-Uv-kv hn-`m-Kw, Im-k¿- Z-\≥ (-Un. -kn-B¿. -_n), ]n \p A-Xy-¥m-t]-£n-X-am-sW- tIm-Uv Pn. -F-®v. -F-kv. -F- X-ºm≥ (Im-™-ßm-Sv),- k¿∂pw a-{¥n ]-d-™p.-]-tc-Un¬ kn-se Ãp-U≥-kv t]m-en-kv hn- °nƒ C≥-kv-s]-Iv-S¿ Sn-]n c-Rvan-I-® {]-I-S-\w Im-gv-N-sh-® `m-Kw, ]m-°w Pn. -F-®v. -F- Pn-Øv, F. -F-kv. -sF. jo-\-∏ km-bp-[ t]m-en-kv tk-\, s\- kv. -F-kv. sd-Uv-t{Im-kv hn-`m- ]q-Pm-cn F-∂n-h¿-°p-≈ sa-Ulv-dp tIm-f-Pv ko-\n-b¿ F≥. - Kw, _m‚ v ]m¿-´n-Iƒ F-∂n-h- ep-Iƒ a-{¥n hn-X-c-Ww sN-bvkn. -kn. hn-`m-Kw, \o-te-iz-cw bv-°v a-{¥n t{Sm-^n-Iƒ hn-X-c- Xp. Aw-t_-Zv-°¿ \m-j-W¬ sacm-Pm-kv kv-Iqƒ F≥. -kn. - Ww sN-bv-Xp. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS t]m-enkv dn-‰v A-hm¿-Un-\p A¿-l-cm-b kn. \m-h¬ hn-Mv, P-h-l¿ \thm-Z-b- kv-Iu-´v-kv hn-`m-Kw, ]- sa-U-en-\v A¿-l-cm-b Un. - I-Æq¿ Np-S-e-bn-se in-h-∏-bpc-h-\-Sp-°w Fw. -B¿. -F-kn- ssh. -F-kv.-]n am-cm-b a-[p-kq- sS a-Iƒ i-c-Wy-°v 50,000 cq-]-

bp-sS-bpw, _m-Uq-¿-∏-Z-hv k-RvPo-h-bp-sS a-I≥ _n \-fn-\m-£\p 40,000 cq-]-bp-sS-bpw Im-jv A-hm¿-Uv a-{¥n k-Ωm-\n-®p. km-bp-[-tk-\m ]-Xm-I-Zn-\-Øns‚ `m-K-am-bn G-‰-hpw A-[n-Iw Xp-I k-am-l-cn-®p \¬-In-b \mb-∑m¿-aq-e Sn. -sF. -F-®v. -Fkn-\pw, F-Iv-ssk-kv U-]yq-´n I-Ωn-j≥ Hm-^n-kn-\p-ap-≈ t{Sm-^n-bpw a-{¥n hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Zn-\m-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn sh-≈n-t°m-Øv hn-jvWp-`-´v tZ-i-`-‡n Km-\w- B-e]n-®p. s\- l v - d p- b p- h - t I- { μ- b p- s S {]n-b-Z¿-in-\n A-c-bm-en≥-Io-gv Un-kv-sπ-bpw, t_-U-Up-° ]©m-b-Øv Ip-Spw-_-{io-bp-sS in-¶m-cn-ta-f-hpw A-h-X-cn-∏n-®p. ]-c-h-\-Sp-°w Fw. -B¿. F-kn-se Ip-´n-Iƒ tZ-i-`-‡n Km-\-hpw, \m-S≥ ]m-´pw A-h-Xcn-∏n-®p. s]-cn-b \-thm-Z-b hnZym-e-b-Øn-se-bpw, Ip-º-f en‰n¬ en-√n k-Iq-fn-se-bpw Ip-´nIƒ tZ-i-`-‡n Km-\-ß-fpw Ah-X-cn-∏n-®p. N-S-ßn¬ Fw. F¬-.-F. am-cm-b F≥ F s\-√n°p-∂v, ]n _n A-_v-Zp¿ d-km-Jv, sI Ip-™n-cm-a≥, Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-afm tZ-hn, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Fkv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿, Pn-√m t]men-kv No-^v tXmw-k¨ tPm-kv, P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ, cm-jv-{So-b ]m¿-´n- {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw-_‘n-®p.

D-tZym-K-ÿ¿, cm-jv-{So-b ]m¿´n-Iƒ, d-kn-U≥-kv A-tkm-kntb-j≥ Xp-S-ßn F-√m hn-`m-Kw P-\-ß-tf-bpw A-Wn-\n-c-Øn \K-c-ß-fn-epw sN-dp-]-´-W-ß-fnepw ip-No-I-c-Ww kw-L-Sn-∏n°pw. Hm-tcm X-t±-i-`-c-W ÿm-]\-ß-fn-epw hm¿-Up-I-fn-epw ipNo-I-c-W {]-h¿-Ø-\-߃ kwL-Sn-∏n-°pw. ip-No-I-c-W-Øns‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn _-‘-s∏-´ F-√m hn-`m-K-°m-cp-tS-bpw tbmK-߃ ]-©m-b-Øv-˛-\-K-c-k-` X-e-Øn-epw, Pn-√m-X-e-Øn-epw kw-L-Sn-∏n-®p I-gn-™p. Fw. -F¬. -F. am-cp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ a-fi-em-Sn-ÿm-\Øn¬ hn-]p-e-am-b tbm-K-߬ tN¿-∂-Xm-bpw I-e-Iv -S¿ ]-d™p. hm¿-Øm k-tΩ-f-\Øn¬ F. -Un. -Fw F-®v Zn-t\i≥, U-]yq-´n Un. -Fw. -H tUm. C tam-l-\≥, ip-Nn-Xz anj≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ sI hnt\m-Zv, Pn-√ C≥-^¿-ta-j≥ Hm-

^nk¿ sI A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ kw-_-‘n-®p.

a-Av-Z-\n tI-kv IÀ-Wm-S-I-bn \n-¶v am-ä-Ww Im-k¿-tIm-Uv: _mw-•q¿ A-{Klm-c P-bn-en¬ ]m¿-∏n-® A-–p∂m-k¿ a-Av-Z-\n-bp-sS- tI-kpw hn-Nm-c-W-bpw tI-c-f-Øn-te-°v am-‰-W-sa-∂v sF.-F≥.-F¬. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-tb-‰w-Kw ]n Fw kp-ss_¿ ]-Sp-∏v B-hiy-s∏-´p.

sIm-Sn-a-c-§Ä tam-ãn-¨-Xm-bn ]-cm-Xn Im-™-ßm-Sv: _n-cn-°p-f-Øv tIm¨-{K-kv ÿm-]n-®n-cp-∂ sIm-Sn-a-c-߃ tam-„n-®-Xm-bn ]-cm-Xn. sh-≈-cn-°p-≠v t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

X-e-∏m-Sn hn-izm-kv Hm-Un-t‰mdn-b-Øn-s‚ tK-‰n¬ kzm-X-{¥y-Zn-\-Øn¬ X-e-Io-gm-bn sI-´n-b tZ-io-b-]-Xm-I

t]m-en-kp-ImÀ-s¡-Xntcbp-Å ]-cm-Xn-I-fn hn-Nm-c-W \-S-¯n Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se Un.-ssh.-F-kv.-]n. h-sc-bp-≈ t]men-kv D-tZym-K-ÿ-∑m-cp-sS Ip-‰-Ir-Xy-߃, ho-gv-N-Iƒ F-∂nh-bv-s°-Xn-sc Pn-√m t]m-en-kv Iw-π-bn‚ v A-tXm-dn-‰n-°v k-a¿∏n-°-s∏-´ ]-cm-Xn-I-fn≥-ta¬ A-tXm-dn-‰n sN-b¿-am≥ sI hn tKm-]n-°p-´≥ hn-Nm-c-W \-S-Øn.-I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-∂ A-tXm-dn-‰n kn-‰n-Mn¬ ssl-t°m-S-Xn \n¿-t±i {]-Im-c-ap-≈ c-≠v tI-kp-Iƒ Dƒ-s∏-sS 11 tI-kp-Iƒ hnNm-c-W-bv-s°-Sp-Øp. t]m-en-kp-Im¿-s°-Xn-sc s]m-Xp-P-\߃-°v A-tXm-dn-‰n sN-b¿-am-\v t\-cn-´v ]-cm-Xn \¬-Im-hp-∂Xm-Wv. A-tXm-dn-‰n-bp-sS A-Sp-Ø kn-‰n-Mv sk-]v-Xw-_¿ 12 \p I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-°pw. ]-cm-Xn-Iƒ A-tXm-‰n-dn I¨-ho-\¿ Iq-Sn-bm-b I-e-Iv-S-td-‰n-se lp-kq¿ in-c-kv-X-Zm¿-°pw \¬-Imhp-∂-Xm-Wv.- kn-‰n-Mn¬ Pn-√m-I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv kKo¿, Pn-√m t]m-eo-kv ta-[m-hn tXmw-k¨ tPm-kv, lp-kq¿ inc-kv-X-Zm¿ ]n sI tim-` kw-_-‘n-®p.

kz-m-X-{´y kv-a-c-W Im-™-ßm-Sv: F.-sF.-ssh.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ Im-™-ßm-Sv am-t¥m-∏v ssa-Xm-\-bn¬ kw-L-Sn-∏n-® kzm-X-{¥y k-a-c kv-a-c-W C N-{μ-ti-J-c≥ Fw.-F¬.-F. D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. ap-tI-jv _m-e-Ir-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln®p. k-Pn-em¬, A-P-b-Ip-am¿, A-\n-Xm-cm-Pv, kn.-]n.-sF Pn-√m sk-{I-´-dn A-Uz. tKm-hn-μ≥ ]-≈n-°m-∏n¬, sI hn Ir-jvW≥, Sn Ir-jv-W≥, A-Uz. hn kp-tc-jv _m-_p, Fw {io-PnØv, F hn i-in-[-c≥ kw-km-cn-®p.

ap³-Km-an-I-fp-sS Xym-K-§Ä a-d-¡-cp-Xv: Sn hn sam-bv-Xp \m-sS-§pw kzm-X-{´yZn-\m-tLm-jw Im-k¿-tIm-Uv : cm-Py-Øn-s‚ kzm-X-{¥y-Øn-\v th-≠n B-d-c ]-Xn-‰m-≠v ap-ºv a-lm-fl-Pn-bpw A-en k-tlm-Z-c-ß-fpw `-K-Xv kn-Mpw A-S-°-ap-≈ tZ-i-kv-t\ln-Iƒ \-S-Øn-b Xym-K-߃ ad-°-cp-sX-∂v t]m-]p-e¿-{^-≠v kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kw Sn hn sam-bv-Xp ]-d-™p. kzm-X-{¥y-Zn-\-Øn¬ t]m]p-e¿-{^-≠v F-cn-bm I-Ωn-‰n

® {^o-Uw ao-‰v D-ZvLm-S-\w sNbv-Xp kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. Fw Sn ]n d-^o-Jv kzm-X-{¥y Zn-\ k-tμ-iw \¬In. F-kv.-Un-.-]n.-sF. Pn-√m sk{I-´-dn F F-®v- ap-\o¿, C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v ap-l-Ω-Zv k-eow au-e-hn, F D-adp¬ ^m-dq-Jv, l-\-^n a-l-aq-Zv, ]n F a-l-aq-Zv, _-jo¿ s\-√n°p-∂v kw-km-cn-®p.

Xz-Øn¬ Ip-º-f-bn-¬ kw-L-Sn∏n-® {^o-Uw ao-‰v Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn B-kn-^v C-{_m-lnw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kn F \-ko¿-I-Æq¿ ap-Jy{]-`m-j-Ww \-S-Øn. A-–p¬ eØo-^v A-[y-£-X-h-ln-®p. a-t©-iz-cw G-cn-b {]-knU‚ v k-°-cn-b, F-kv. Un.]n .sF. Pn-√m J-Pm-©n d-km-Jv lm-Pn ]-d-º-Øv, A-tim-Iv Un-

®p. Xr-°-cn-∏q¿:t]m-]p-e¿ {^-≠v Xr-°-cn-∏q¿ Un-hn-j≥ ]-c-∏bn¬ kw-L-Sn-∏n-® {^o-Uw ao-‰v Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ eØo-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. lm-cn-kv I-Ωm-Sw A-[y-£-X hln-®p. a-kq-Zv am-´q¬ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øn.F≥ bp A-–p¬ k-emw, D-km-a Im-™-ßm-Sv,

Im-k-¿-tIm-Uv : s]m-cp-Xn t\-Snb kzm-X-{¥yw Im-Øp-kq-£n°p-sa-∂ {]-Jym-]-\-hp-am-bn \m-sS-ßpw kzm-X-{¥y-Zn-\w sIm-≠m-Sn. hn-hn-[ bp-h-P-\ kw-L-S-\I-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-epw kzm-X{¥y Zn-\w B-tLm-jn-®p. t]m]p-e¿-{^-≠v kzm-X-{¥y-Zn-\Øn-s‚ `m-K-am-bn aq-∂v tI-{μß-fn¬ {^o-Uw ao-‰v \-S-Øn. Dfn-b-Ø-Sp-° B-Z¿-i ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-®km- X - { ¥y- Z n- \ m- t Lm- j - N - S ßn¬ ]-©m-b-Øw-Kw im-^n ]p-fn-°q¿ ]-Xm-I D-b¿-Øn. tªm-°v tIm¨-{K-kv Hm-^nkn¬ Un. -kn. -kn ssh-kv {]kn-U‚ v ]n F A-j-d-^-en ]-

Xm-I D-b¿-Øn. a-[q¿ Pn. -sP. -_n. -F-kv kv-Iq-fn¬ ]n. -Sn. F {]-kn-U‚ v F tKm-]m-e-Irjv-W-\m-b-Iv ]-Xm-I D-b¿-Øn. ss]-h-fn-sK \-K¿ K-h. l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ ]-©mb-Øw-Kw A-¥p-lm-Pn ]-Xm-I D-b¿-Øn. Nu-°n k-tμ-iw ¢-∫n¬ am[-h≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. t_mhn-°m-\w F. -bp. -]n kv-Iqfn¬ sl-Uv-am-ÿ sI Zm-tam-Zc≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. s]m-Xpk-tΩ-f-\w Im-d-Up-° tªm-°v ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n Fw {]-Zo-]v D-Zv-Lm-S-\w-sN-bvXp. jn-dn-b K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ ]n. -Sn. -F {]kn-U‚ v A-∫m-kv Hm-W-¥ ]-

Xm-I D-b¿-Øn. X-f-¶-c sª-kv ¢-∫n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-f-¶c t]m-kv-‰v Hm-^n-kv ]-cn-k-cwip-No-I-cn-®p. kn-±o-Jv N-°-c, A-¥m-bn I-S-h-Øv, Pw-jo¿, kp-ssl¬ t\-Xr-Xzw-\¬-In. ]-Sv-f \yq tam-U¬ kv-Iq-fn¬ sIm-∏¬ A-–p-√ ]-Xm-I D-b¿Øn. sN-dn-bm-ew-]m-Sn A-¶-W-hmSn I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® kzm-X-{¥y Zn-\- NS-ßn¬ ]-©m-b-Øw-Kw k-ao-d ap-l-Ω-Zv Ip-™n ]-Xm-I D-b¿Øn. {io-_m-Kn¬ an-t√-\n-bw B¿-Sv-kv B‚ v kv-t]m¿-Sv-kv ¢_v kzmX-{¥y-Zn-\w B-tLmjn®p ]n F kp-sse-am≥ ]-XmI D-b¿Øn.

A-an-X ssh-Zyp-X{]-hm-lw; 60 ho-Sp-I-fn-se ssh-Zyp-Xn D-]-I-c-W§Ä I-¯n-\-in-¨p a-t©-iz-cw: thm¿-°m-Sn _-PI-cn-b {Sm≥-kv-t^m¿-a-dn¬ \n∂v I-ºn s]m-´n a-s‰m-cp I-ºnbn¬ ho-Wp-≠m-b A-an-X ssh1. t]m-]p-e¿-{^-≠v Im-k¿-tIm-Uv G-cn-bm I-Ωn-‰n ]p-Xn-b _-kvÃm≥Uv ]-cn-k-c-Øv kw-L-Sn-∏n-® {^o-Uw ao-‰v kw-ÿm-\ Zyp-X {]-hm-l-sØ Xp-S¿-∂v 60 k-an-Xn Aw-Kw Sn hn sam-bv-Xp D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p, 2. Ip-º-f-bn-¬ kw-L-Sn-∏n-® {^o-Uw ao-‰n¬ kn F \-ko¿- I-Æq¿ Hm-fw ho-Sp-I-fn-se C-e-t{Œm-Wnkw-km-cn-°p-∂p Iv-kv D-]-I-c-W-߃ I-Øn-\Im-k¿-tIm-Uv ]p-Xn-b _-kv Ip-º-f: t]m-]p-e¿-{^-≠v Ip-º- kq-k, kn-Pn A-¶-Sn-]-Z-hv, kn- A-jv-d-^v ssX-°-S-∏p-dw, ]n F- in-®p. ]p-cp-j≥ tIm-Sn-bn-se Ãm‚ v ]-cn-k-c-Øv kw-L-Sn-∏n- f G-cn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr- dm-Pv D-∏-f, A≥-km¿ kw-km-cn- ®v _-jo¿ kw-km-cn-®p. ]n Fw A-_q-_-°¿, ap-l-Ω-Zv,

bph IÀ-j-I³ {io-cm-Kn-s\ C-¶v B-Z-cn-¡pw Im-k¿-tIm-Uv : Ir-jn-°v t\-tc ap-Jw Xn-cn-°p-∂ ]p-Xp-X-e-ap-dbv-°v am-Xr-I-bm-hp-I-bm-Wv In\m-\q¿-˛-I-cn-¥-fw ]-©m-b-Ønse h-S-t° ]p-en-b-∂q-cn-se 27 °m-c-\m-b {io-cm-Kv. s\-√v, ]-®°-dn, hm-gI - r-jn-Iƒ, ap-b¬, ]ip, tIm-gn, {]m-hv, tX-\o-® h-f¿Ø¬ Xp-Sß - n-b ssh-hn-[y- a - m¿∂ Ir-jn-sIm-≠v k-º∂ - a - m-Wv {io-cm-Kn-s‚ ho-´p-hf - ∏ - v. kv-Iqƒ hn-Z-ym-`-ym-kw ]q¿Øn-bm-°n-b ti-jw ap-gp-h≥ k-a-bw Ir-jn-°m-c-\m-bn am-dpI-bm-bn-cp-∂p {io-cm-Kv. I¿-jI - cm-b {io-[c - ≥-˛c - m-[ Z-ºX - n-If - psS a-I-\m-b {io-cm-Kn-\v sN-dp∏w ap-Xt- e Ir-jn-tbm-Sv A-Xo-h Xm¬- ] - c - y - a m- b n- c p- ∂ p.\m- t e°¿ Ir-jn-`q-an-bn¬ H-tc-°¿ s\¬-Ir-jn-bm-Wv. {Sn-√¿ D-]t- bm-Kn-®v kz-¥a - mbn D-gp-Xm-Wv s\¬-Ir-jn-sN-øp-

Im-k¿-tIm-Uv:]-I¿-®-hym-[nIƒ h¿-≤n-®p h-cp-∂ km-l-Ncy-Øn¬ Pn-√-sbm-´m-sI H-‰-Znh-kw ip-No-I-cn-°p-∂-Xn-\p-≈ ¢o≥ Im-k¿-tIm-Uv F-∂ t]cn¬ G-I-Zn-\ ip-No-I-c-W ]-cn]m-Sn-I-fp-sS Iq-´m-bv-a kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n F-kv ap-l-Ω-Zv k-Ko¿ hm¿-Øm k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. 19\v \-S-°p-∂ ip-No-I-c-W b⁄-Øn¬ Pn-√-bn-se P-\-ßfp-sS ]-¶m-fn-Øw D-d-∏p-h-cpØpw. a-™-∏n-Øw, sU-¶n-∏-\n Xp-S-ßn hn-hn-[ ]-I¿-® -hym-[nIƒ Pn-√-bn¬ h¿-≤n-®p h-cp-∂ km-l-N-cy-Øn¬ F-√m {]-tZ-iß-fn-te-bpw D-d-hn-S am-en-\yw H‰ Zn-h-kw sIm-≠v \o-°w sN-bvXp kw-kv-°-cn-°p-∂ ]-cn-]m-Snbm-Wv ¢o≥ Im-k¿-tIm-Uv. hym-]m-cn hy-h-km-bn-Iƒ, F≥. -F-kv. -F-kv. Ãp-U‚ vkv t]m-en-kv, Ip-Spw-_-{io, Bim, ¢-_p-Iƒ, hn-Zym¿-Yn-Iƒ,

∂-Xv. sh-≈-cn, ]-S-h-ew, ]mh¬, a-[p-c-In-g-ßv F-∂n-h-bpw {io-cm-Kv Ir-jn-`q-an-bn¬ k-ar-Zv[- a m- b n hn- f - b p∂p. ho´n-se _- t bmK- y m- k v π m ‚ n ¬ \n-∂p{io-cm-Kv ≈ …dn-bpw a-‰p-ssP-h h-f-hp-am-{X-amWv Ir-jn-°p-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Ir-jn-°v ]p-d-ta ]-£n-˛-ar-K-]cn-]m-e-Øn-\pw A-Xo-h X¬-∏-c\m-Wv {io-cm-Kv. ho-´n¬ h-f¿-Øp-∂ hn-hn-[ h¿-Æ-ß-fn-ep-f-f {]m-hn-s\ tXSn \n-c-h-[n- t]-cm-Wv {io-cm-Kns\ k-ao-]n-°p-∂-Xv. A-]q¿-Δ C-\-Øn-ep-≈ {]m-hp-I-fpw {io-

cm-Kn-s‚ ho-´p-hf - ∏ - n¬ D-≠v. \mS≥ tIm-gn-hf - ¿-Øe - m-Wv {in-cmKn-s‚ a-s‰m-cp ta-Je - . C-Xn-\pw B-hi - y- ° - m¿ G-sd-bm-Wv. ]-ip ]-cn-]m-e-\w ap-b¬ hf¿-ج tX-\o-® h-f¿-ج F∂n-h-bn-epw {io-cm-Kn-s‚ ssIsøm-∏v ]-Xn-™n-´p-≠v. {io-cm-Kn-s‚ C-jv-S-ta-J-e-Ifn¬ H-∂m-Wv tX-\o-® h-f¿Ø¬. In-\m-\q¿-˛-I-cn-¥-fw -]-©mb-Øn-s‚-bpw Ir-jn-`-h-s‚-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ I¿-j-I-Zn-\tØm-S-\p-_-‘n-®v C-∂v {io-cmKv A-S° - w F-´v I¿-jI - s - c B-Zcn-°p-∂p. ]n Pn D-jI - p-am-cn-bpw kw-Lhpw, kn S- n {io-Ip-am¿, sI Sn I - pc-y≥, sI Pn kp-\n¬-Ip-am¿, ]n Sn tPm-k^ - v, ]n am-[h - n F-∂n-hcm-Wv B-Zc - h - v G-‰p-hm-ßp-∂ a‰p I¿-jI - ¿.

Fw Ip-ªn-cm-a³ \-¼ymÀ-¡v A-hmÀ-Uv k-½m-\n-¨p Im-™-ßm-Sv: Sn sI sI kv-am-cI ]p-c-kv-Im-cw ap≥ Fw.-F¬-.F. Ip-™n-cm-a≥ \-ºym¿-°v a{¥n F ]n A-\n¬-Ip-am¿ k-Ωm\n-®p. A-Uz.-kn sI {io-[-c≥

A-hm¿-Uv tP-Xm-hn-s\ ]-cn-N-bs∏-Sp-Øn. A-Uz. sI ]p-cp-tjmØ-a≥ A-[y-£-X h-ln-®p. a-Snss° I-Ωm-c≥, A-Uz.-]n A-∏pIp-´≥, F hn cm-a-Ir-jv-W≥, ]n

ap-l-Ω-Zv-Ip-™n am-ÿ, tUm.sI Pn ss], Sn sI \m-cm-bW≥, Sn ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, Imhp-¶m¬ \m-cm-b-W≥ am-ÿ kw-km-cn-®p.-

F sI A-∫m-kv, ]n Fw A-∫mkv, A-_q-_-°¿ Xp-S-ßn-b-hcp-sS ho-Sp-I-fn-se D-]-I-c-W߃ ]q¿-Æ-am-bpw _-Z-cn-b Ppam-a-kv-Pn-Zn-se C-e-t{Œm-Wn-Ivkv km-[-\-ß-fpw I-Øn-\-in®p. I¿-Wm-S-I s_-√m-cn-bn¬ hym-]m-cn-bm-b A-_q-_-°-dn-

s‚ ho-´n¬ cm-{Xn 11Hm-sS-bm-Wv ho-´p-]-I-c-W-߃ I-Øn-\-in®-Xv. 15 h¿-jw ap-ºv B-dv kv-IqƒIp-´n-Iƒ s]m-´n-ho-W ssh-ZypXn I-ºn X-´n-a-cn-® {Sm≥-kvt^m¿-a-dn¬ X-s∂-bm-Wv I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn A-an-X {]k-c-W-ap-≠m-b-Xv.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-08-17  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-08-17