Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

k-tlm-Z-cn-bp-sS Zm-cp-Wm´yw A-dn-bm-sX A-\pP¯n

\o-c DÂ-¸m-Z\w: PnÃm-X-e sk-an-\mÀ 12\v Iq-Øp-]-dºv: sX-ßn¬-\n∂v \o-c D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn-\p-≈ X-S- -߃ am-‰n-sb-Sp-°m\p≈ \-S-]-Sn-Iƒ k¿-°m¿ kzo-I-cn-®-Xn-eq-sS A-Xn-s‚ {]m-[m-\yhpw e-£yhpw a-\ n-em-°p-∂-Xn-\v I¿-j-I kwK-ahpw sk-an-\mdpw kw-L-Sn∏n-°p-sa-∂v Pn√m {]-n≥-kn∏¬ Hm-^n-k¿ ]n kn [-\-cm-Pv A-dn-bn-®p. 12\p cm-hn-se 10 \v Iq-Øp-]d-ºv kn-‰n Hm-Un-t‰m-dnb-Øn-em-Wv Pn√m-X-e sk-an\m¿. tI-c s^-Un-s‚ k-l-I-cW-tØm-sS tI-c-f k¿-°m-cns‚ \q-X-\ ]-≤-Xnbm-b eo-Uvkn-s‚ `m-K-am-Wp ]-cn-]mSn. a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. Pn√m ]-©mb-Øv {]knU‚ v {]-^. sI F k-c-f- DZv-LmS-\w sN-øpw. tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-j-W≥ Fw.F¬.F. ap-Jym-Xn-Yn-bm-b-n-cn-°pw. tI-cs^-Uv Fw kn A-tim-Iv Ipam¿ sX-°≥ ]≤-Xn hn-i-ZoIc-Ww \-S-Øpw. Pn√-bn-se 500Hm-fw \m-fntI-c I¿-j-I¿ ]-s¶-Sp-°pw.

C-{µPm-e a-tlmÂk-hw C¶v ]-ø-∂q¿: tI-c-f kwKo-X \m-SI A-°m-Za - n, tI-cf t^m-Ivtem¿ A-°m-Zan, am-Pn-Iv A°mZ-an F-∂n-hb - p-sS k-lI - c - W-tØm-sS kw-LS- n-∏n-°p∂ C{μPm-e a-tlm¬-kh - w C-∂v A∂q-¿ bp.]n kvI - q-fn¬ \-S° - pw. I-Æq¿, Imk¿-tImUv, h-b\mSv, tIm-gn-t°m-Sv Pn√-I-fn-se a-Po-jy≥-am¿ am-‰p-c-bv-°pw. cmhn-se 10 ap-X¬ D-Ø-c-taJ-em Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ hn-`m-K-ßfn¬ a¬-k-c-߃ \-S-°pw. ssh-Io´v 5.30\v kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. kmw-kv-Imcn-I ktΩf-\w D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. tKm-]n-\m-Yv ap-Xp-Im-Sv ap-Jym-XnYn-bm-hpw. {]-^. _n ap-lΩ-Zv A-l-ΩZv ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øpw. tUm. ]n hn Ir-jv-W≥ \m-b¿ A-[y-£-X h-ln-°pw. ssh-Io-´v B-dn-\v Xn-cp-hmXn-c, tIm-b-º-Øq-cn-se {]ikv-X am-{¥n-IP-bw A-h-X-cn∏n-°p-∂ jm-tUm tπ, kp-[o¿ am-S-°-Øn-s‚ Km-e am-PnIv tjm F-∂n-hbpw A-c-tß-dpw. t^m-Iv-tem¿ A-°mZ-an sk{I´-dn Fw {]-Zo-]v Ip-am¿, kn sI- Zn-hm-Ic≥, sI ]n l-cojv, sI Fw c-tai≥, ]n hn {]`mXv, hn a-t\m-Pv hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

kzmX-{´y-ka-c -Iznkv aÂkcw IÆq¿: 15\v am[hdmhp kn‘y satΩm-dn-b¬ Nmcn-‰_nƒ {SÃv kvIqƒ hnZym¿YnIƒ°mbn kzmX-{¥yk-a-cIznkv a¬kcw kwL-Sn-∏n-°p∂p. Xfm∏v anIvkUv bp.]n kvIqfn¬ ssh-Io-´v aq-∂n-\mWp ]-cn-]m-Sn. 5 apX¬ 10 hsc ¢mkp-I-fnse Ip´n-Iƒ°v ]s¶-Sp-°mw.

10 BKkvXv 2013 i\n

Du-c-Øq¿ an-®`q-an-bn-te-°p≈ s]m-Xphgn sN¶√p\nc-Øn ap-´n-® \n-e-bn¬

s]m-Xph-gn kz-Im-cyhy-àn ssI-tbdn C-cn-°q¿: ]-Sn-bq¿ ]-©m-b-Ønse Du-c-Øq-¿ an-®-`q-an-bn-te°p-≈ s]m-Xp-h-gn kz-Im-cy-hy‡n I-√n-´p ap-´n-®v ssI-h-i-s∏Sp-Øn-sb-∂p ]-cm-Xn. Im¬-\q-‰m-≠p Im-ew P-\-

߃ bm-{X-bv-°p-]-tbm-Kn-® Iq´-°-fw, Ip-gn-ºm-Øv, ]m-eq¿, ]d-¥-em-Sv Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fnte-°p-≈ s]m-Xp-tdm-Um-Wn-Xv. \q-dn-e-[n-Iw Ip-Spw-_-߃ Xm-a-kn-°p-∂ {]-tZ-i-tØ-°p-

ssIh-cn X-IÀ-¶v bp-hm-hv I-S-en hoWp I-Æq¿: s]-cp-∂mƒ Zn-\w ]-ømº-es - Ø-Øn-b bp-hm-hv I-Se - n¬ ho-Wp. K-Ãv lu-kn-\S- p-Øp-≈ ko-hyq ]m¿-°n-s‚ ssI-hc - n XI¿-∂m-Wv X-fn-∏d- º - v Ip-∏w kz-tZin aq-km≥Ip-´n(24) A-]I - S- Øn¬-s∏-´X - .v Im-en-\p Kp-cp-Xc - ]cn-t°-‰ C-bm-sf \m-´p-Im-cpw ^b¿-t^m-gk -v pw tN¿-∂v c-£s - ∏-SpØn I-Æq¿ F.-sI.-Pn. B-ip-]-

{Xn-bn¬ {]-Ya - i - p-{iq-j \¬In. Xp-S¿∂v aw-Ke - m-]p-cw tX-Pk - zn-\n B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. kp- l rØp- I - t fm- s Sm∏w t^m-t´m-bv°v t]m-kv sN-øsh Xp-cp-sº-Sp-Ø ssI-hc - n X-Ic - p-Ibm-bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-hk - w sshIo´v 7.-15Hm-sS-bm-Wv kw-`h - w. s]cn-tßmw s]m-∂ºm-d t{S-tU-gvkn-se Po-h\ - ° - m-c\ - m-Wv.

s\Ãn¸m-d ]o-U-\w: c-−p-t]À Iq-Sn A-d-Ìn Bet°mSv: s\√n-∏m-db - n-¬ {]mb-]q¿-Øn-bm-hm-Ø s]¨-Ip-´nsb am-Xm-]n-Xm-°f - p-sS H-Øm-itbmsS ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ I-cp-h©m¬ kz-tZ-in-Ifm-b c-≠p t]¿ Iq-Sn A-dà - n-em-bn. I-cp-h© - m-¬ Nm-Ø≥-]≈ - n-bnse Zn-eo-]v Ipam¿(25), hm-bp-´m-]d- º - n-se hm-Wnb-]p-cb - n¬ _n-\p(29) F-∂n-hs - cbm-Wv B-et- °m-Sv kn.sF Fw Fw am-Xyphpw kw-Lhpw I-gn™ Znh-kw cm-{Xn- A-dk - ‰-v v sN-bX -v X - .v I-cp-hm-©m-en-se s]t{Smƒ]-ºn-\p k-ao-]w- Zn-eo-]v Ipam-dn-s‚ ho-´n¬ sIm≠p-t]m-bmWv s]¨-Ip-´n-sb C-h¿ ]o-Un-∏n-

®-X.v t\c-sØ A-dk - ‰-v nem-b C-S\n-e° - m-cn kn-‘p ap-Jm-¥n-ca - mWv s]¨-Ip-´n-sb sIm≠p-t]mb-Xv. I-gn-™ Znh-kw t]m-en-kv I-k‰ -v U - n-bn-se-Sp-Ø ap≥ ]-©mb-Øw-Kw Nm-e∏ - ≈ - n¬ A-Pb - I - pam¿ (37), I-f∏p-c _n-t\m-bv(35), Aw-cK-sØ ao-Øn-se ]p-cb - n¬ `m-kI -v c - ≥ (50) F-∂n-hc - p-sS A-dÃv tc-Js - ∏-SpØn. X-et- »-cn _men-Im k - Z- \ - Ø - n¬ I-gn-bp-∂ s]¨-Ip-´n-sb B-et- °m-Sv t]men-kv kvt- ‰-j\ - n-se-Øn-®v {]-XnIsf Xn-cn-®d - n-™X - n-\p ti-ja - mWv A-©pt]-cp-sSbpw A-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

≈ h-gn ap-´n-®-Xn¬ \m-´p-Im¿ Pn-√m I-e-IvS¿-°pw d-h-\yp, ]©m-b-Øv A-[n-Ir-X¿-°pw ]cm-Xn \¬-In-. tdm-Uv A-Sn-b-¥-cam-bn Xp-d-∂p-sIm-Sp-°-W-sa-∂v B-h-iy-s∏-´p.-

I-Æq¿: 2011¬ C-SX - p k¿-°m-cns‚ `-cW - I - m-eØ - v A-∂s - Ø apJy-a-{¥n hn F-kv A-Nyp-Xm-\μ≥ in-e-]m-In-b a-øn¬ N-´p-I∏m-db - n-se \n¿-Zn-„ sS-Itv- \m- Imw-]k - n-s‚ Xp-S¿-{]-hr-Øn-Iƒ \ne-®p. tI-cf - hn-Ik - \ - ]-≤X - n {]Im-cw I-Æq¿ Pn-√m ]-©m-bØ - v 2004¬ N-´p-I-∏m-d-bn¬ \n¿-an-® h-\n-Xm hy-hk - m-b F-ktv- ‰-‰v 90 h¿-jt- Ø-°v kw-ÿm-\ sF.-Sn. h-Ip-∏v hm-S-I-bv-°p hm-ßn {]h¿-Ø-\w \-S-Øm-\m-bn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. hy-h-km-b F-kv-t‰‰n¬ \n-eh - n-ep-≠m-bn-cp-∂ 15 sI´n-S-߃ s]m-fn-®p \-ho-I-cn-®v \m-ep h¿-jØ - n-\I - w {]-h¿-Ø\w Xp-Sß - m-\pw e-£y-an-´n-cp-∂p. F-∂m ¬ X-d° - √ - n-S¬ N-Sß - n-\p ti-jw C-hn-Sp-sØ Nn-e sI-´n-Sß-fp-sS ta¬-°q-c-bp-sS B-kv_-ktv- ‰m-kv jo-‰p-If - pw P-\m-eI - fpw am-‰n-bX - √ - m-sX Xp-S¿-\S- ] - S- nIƒ bm-sXm-∂pw D-≠m-bn-√. hn-tI-{μo-Ir-X hn-Ik - \ - Ø - ns‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ hn-hc - k - mt¶-Xn-I hn-Zy- b - p-am-bn _-‘s - ∏-

C-cn-´n: sN-Sn-°p-f-Øv ho-´p-ap-‰Øv \n¿-Øn-bn-´v Im¿ I-Øn-\in-®p. sN-Sn-°p-fw F sI lukn¬ A-–p¿-d-jo-Zn-s‚ \mt\m Im-dm-Wv \-in-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ]p-e¿-®tbm-sS i-–w-tI-´v ho-Sp-Iƒ DW¿-∂-t∏m-tg-°pw Im-dn-s‚ ]nd-Ip-h-iw I-Øn-bn-cp-∂p. k-ao]w s]-t{Smƒ a-W-ap-≈ H-gn™ Ip-∏n I-s≠-Øn. tIm-fm-Sn kz-tZ-in-bm-b djo-Zv A-Sp-Øn-sS-bm-Wv sN-SnIp-f-sØ hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kam-°n-b-Xv. B-d-fw t]m-en-skØn ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn.

\m-hn-I A-¡m-Z-an Po-h-\-¡mÀ [À-W \-S-¯n

sN-Sn-°pf-sØ d-jo-Zn-s‚ ho-´pap‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ Im¿ IØn-b \n-e-bn¬

]-ø-∂q¿: G-gn-a-e \m-hn-I A°m-Z-an-bn-se k-tX¨ \m-h¬ I-am‚ v kn-hn-en-b≥ Fw-tπmbo-kv A-tkm-kn-tb-j≥ Po-h\-°m¿ hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v G-gn-a-e tK-‰v ]-cn-k-cØv [¿-W \-S-Øn. sXm-gn-em-fn-hn-cp-≤ \-S-]-SnIƒ A-hk - m-\n-∏n-°p-I, I-am≥U‚ v \o-Xn ]m-en-°p-I, Un-]m¿´v-sa‚ v Im‚o≥ D-S≥ B-cw-`n°p-I F-∂o B-hi - y-ßf - p-∂b - n®v B-cw-`n-°p-∂ k-a-c-Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn-cp-∂p [¿-W. ]-ø-∂q¿ tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v ]n hn Ku-cn D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. kn c-Rv-PnØv A-[y-£-X h-ln-®p. sI sI k-μo-]v, F-kv hn e-Xo-jv, sI cm-L-h≥, ]n hn- N-{μ≥, sI a-tl-jv kw-km-cn-®p.

kvI-qÄ sI«n-S ]p-\À-\nÀ-am-W-¯n-\v ^-−v- A\p-h-Zn¨p Xn-tc P-\-߃ cw-K-sØ-Ønbn-cp-∂p. am-ln-bn-se hn-tam-N\ k-a-c-hp-am-bn Cu kv-Iq-fn-\p _-‘-ap-≠v. a-ø-gn hn-tam-N-\ k-a-c-\m-bI≥ ]n sI D-kv-am≥ am-Ã-¿ Chn-Sp-sØ A-[ym-]-I-\m-bn-cp∂p. C-hn-sS-\n-∂m-Wv C-t±-l-

≠m-bn-cp-∂n-√. A-Xn-\m¬ th-K-Øn-embn-cp-∂p s{S-bn-\n-s‚ k-©m-cw. sXm-´-cnIn-¬ Nq-fw-hn-fn-®p Ip-Xn-s®-Øn-b Xo-h≠n I-≠v ]-I® - p-t]m-b d-^vk - o-\b - v° - v F-

sØ {^-©v t]m-en-kv I-Ã-Unbn-se-Sp-Øp a¿-±n-®-Xv. a-w-K-em´v tKm-hn-μ≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ]e {]-ap-J-cpw tPm-en-sN-bv-X ÿm-]-\-am-Wn-Xv. ]p-\¿-\n¿-amWw \-S-°p-tºmƒ hn-Zym¿-Yn-Isf ]-≈q¿ an-\n `-h-\n-te-°p am-‰m≥ Xo-cp-am-\n-®p.

a-øn¬ N´pI∏mdbn¬ \n¿-Zn-„ sSIv-t\m- Im-w-]-kv ]-≤-Xn-°mbn Is≠Øn-b ÿ-ehpw sI´nS-ßfpw Sv ssk-_¿ ]m¿-°n-\p Io-gn-se 15Hm-fw I-º-\n-Iƒ Xm¬-∏-cyw {]-I-Sn-∏n-®v cw-K-sØ-Øp-I-bp≠m-bn. 10 h¿-jw sIm-≠v ]-≤-

Xn hn-]p-eo-Ic - n-°p-∂X - n-\p Iq-SpX¬ `q-an hm-ßm-\pw D-t±-i-ap≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ \-S-]-SnIƒ ]m-Xn-h-gn-bn¬ \n-e-®p. A[n-Ir-X¿ C-hn-tS-°p Xn-cn-™pt\m-°n-bX - p-an-√. C-tXm-sS, sI´n-Sß - ƒ km-aq-ln-Ih - n-cp-≤c - p-sS k-t¶-Xa - m-bn am-dn-sb-∂v ]-cn-kc-hm-kn-Iƒ ]-db - p-∂p. aq-t∂-°¿ ÿ-e-Øm-Wv h\n-Xm hy-h-km-b F-kv-t‰-‰v ÿn-Xn-sN-øp-∂-Xv. Hm-tcm sI´n-S-ß-fpw A-©p h¿-j-tØ°p sN-dp-In-S C-S-Ø-cw I-º-\nIƒ-°v hm-S-I-bv-°p \¬-Im-\mbn-cp-∂p Xo-cp-am-\w. Im-Sp-aq-Snb hy-h-km-b F-kv-t‰-‰v Pn-√m ]-©m-b-Øn¬-\n-∂v sF.-Sn. hIp-∏v G-s‰-Sp-°p-tºmƒ \m-´pIm-cn¬ \n-d-sb {]-Xo-£-I-fmbn-cp-∂p. F-∂m¬, Xp-S¿-\-S-]Sn-I-ƒ C-√m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj[w i-‡-am-Wv. \n¿-Zn-„ sS-Ivt\m- Im-w-]-kn-s‚ {]-h¿-Ø-\w D-S≥ ]p-\-cm-cw-`n-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ I¿-a-k-anXn-°v cq-]w \¬-In-bn-´p-≠v.

´ kw-cw-`ß - ƒ {Km-aß - f - n-te-°v sIm-≠p-h-cp-∂-Xn-s‚ `m-K-sat∂m-Wa - m-Wv ]-≤X - n N-´p-I∏ - m-dbn¬ \-S-∏m-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-

Xv. ssk-_¿ kn-‰n-°pw sF.-Sn. ]m¿-°n-\pw C-Sb - n-ep-≈ C-SØ - cw I-º\ - n-Is - f sS-Itv- \m- Im-w] - kv e-£y-an-´n-cp-∂p. tIm-gn-t°m-

hm-l-\m-]-I-Sw: ss{U-hÀ-s¡-Xn-tc tI-kv

`£yhn-j-_m-[: B-tcm-Ky-h-Ip¸v \-S]-Sn kzo-I-cn-¨n-söv ]cmXn

Iq-Øp-]-d-ºv: ss_-°pw Sm-‰m kp-tam-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v A-[ym]-I-\p ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn¬ kp-tam ss{U-h¿-s°-Xn-tc tIkv. sam-tI-cn cm-Po-hv Km-‘n lb¿-sk-°≥-Ud - n kvI - qƒ A-[ym]-I≥ ap-g° - p-∂n-se s\-√q¿ kztZ-in k-a¿-kW - n(34)\v ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn-em-Wv ss{U-h-¿-s°Xn-tc Iq-Øp-]d - º - v t]m-en-kv tIsk-Sp-ØX - v. I-gn-™ Zn-hk - w cmhn-se-bm-Wv kw-`h - w. D-cp-h-®m¬ `m-K-Øp-\n-∂v Iq-Øp-]-d-ºv `m-K-tØ-°v h-cnI-bm-bn-cp-∂ k-a¿-k¨ k-©cn-® ss_-°pw sa-cp-h-ºm-bn `m-K-tØ-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ Sm-‰m kp-tam-bp-am-bn Iq-´nbn-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. ]-cn-t°‰ k-a¿-k¨ X-e-t»-cn C-μn-cKm-‘n k-l-I-c-W B-ip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

X-e-t»cn: t_-°-d-bn-¬\n-∂v hmßn-b `-£-W]-Zm¿-Yw I-gn®v hn-j-_m-[-tb-‰ kw-`-h-Øn¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v \-S]-Sn kzo-I-cn-®n-s√-∂p ]-cmXn. sNm¢n ta-°p-∂n-se Fw.B¿.F. t_-°-dn-bn¬-\n∂p \n-d-® sdm´n hm-ßn-°-gn-® H-t´-sd t]-

cmWv A-kp-Jw _m-[n-®v B-ip]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k t\-Sn-bXv. A- h - i \n- e - b n- e - b nemb sNm-¢n a-Øn-∏-d-ºn-se sX-s° X-S-Øn¬ Jm-en-Zn-s‚ a-°fm-b ap-l-ΩZv, A-^vk-Øv, A-\n-j, ap-l-Ω-Zv k-^v-hm≥ Xp-S-ßn-bh-sc- X-e-t»-cn P-\-d¬ B-ip-]-

{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. F∂m¬ B-tcm-Ky-h-Ip-∏v Po-h-\°m¿ A-t\zj-Ww \-S-Øm≥ X-bm-dm-bn-s√-∂m-Wp ]-cmXn. sNm-¢n t]m-en-km-Wv t_°-dn A-S-∏n-®Xv. C-Xpkw-_-‘n-®v Pn√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿-°v ]-cm-Xn \¬-Ip-∂p≠v.

ho-SpIÄ X-IÀ¶p C-cn´n: I-gn-™ Zn-hk-sØ I\-Ø a-g-bn¬ ]-b-t©-cn hn-I-mkv \-K¿ tIm-d˛tdm-Un-se Imcm-bn N-{μ-s‚ ho-Sn-s‚ A-Sp-°f `m-Kw ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂p. ]-cn-bm-cw l-k≥-ap-°n¬ ao-Øse]d-ºv ho-´n¬ hn \n-km-dns‚ Hm-Sp-ta-™ ho-Sv I-\-Ø a-gbn¬ ]q¿-W-ambpw X-I¿∂p. Ip-Spw-_mw-K-߃ ]p-d-Øm-bXn-\m¬ Zpc-¥-sam-gn-hmbn. hnt√-Pv A-[n-Ir-X-sc-Øn \m-\-„Øn-s‚ I-W-s°-SpØp.

t£-{X-¯n I-hÀ¨ I-Æq¿: Imw-_k - m¿ ap-Øp-am-cnb-Ω≥ tIm-hn-en¬ tam-jW - w. hn{K-lØ - n¬ Nm¿-Øn-b aq-∂p-{Kmw Xq-°w-hc - p-∂ kz¿-Wm-`c - W - w Ih¿-∂p. I-gn-™ Znhkw cm-{Xn-bnem-Wv kw-`hw. ]p-dØ - p-≠m-bn-cp∂ `-fim-ch - pw X-I¿-Øn-´p-≠.v `fim-cØ - n¬-\n-∂v 9,000 cq-]t- bmfw tam-jW - w t]m-bX - mbn t£{X-ka - n-Xn ssh-kv {]-kn-U‚ v \¬-In-b ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p. ]-b-t©-cn hn-Im-kv \-K-dn-se Im-cm-bn N-{μ-s‚ ho-Sn-s‚ Su¨ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. A-Sp-°-f`m-Kw X-I¿-∂ \n-e-bn¬

{]-IS-\w \-S¯n ]-ø-∂q¿: G-gn-a-e \mhn-I A°mZ-an A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-sØ -\hm-k tI-{μ-Øn-\p k-ao]-w {]-h¿-Øn-°p-∂ am-en-\ykwkvI-c-W πm‚ v am-‰nÿm-]n-°W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v cm-a¥-fn sk≥-{S¬ tIm¨-{K-kv I-Ωn‰nbpw bq-Øv tIm¨-{K-kpw {]IS-\w \-SØn. k-am-]\ tbm-KØn¬ sI ]n cm-tP-{μ Ip-am¿, ]n hn kp-tc-{μ≥ kw-km-cn®p.

tI-chr-£-¯n tI-a³ tI-c-{io X-s¶ „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

tIm-tfm-Sv h-b-en-¬ tcm-K-_m-[-tb‰ s\¬-Irjn Imk¿-tIm-Uv Pn√-bn¬-\n∂v kakvX s]m-Xp-]-co-£-bn¬ G-gmw -X-c-Øn¬ D-∂-X hnPbw t\-Sn-b ]p-©m-hn C- Øp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn-se sI ]n ^m-Øna-Øv jw-ko-d. ]p-©m-hn k-ema-Øv a≥-knen¬ _p-jv-d-bp-sSbpw B-dßm-Sn-bnse Iym-]v-‰≥ kn-dmPp-±o-s‚bpw a-I-fmWv.

dn-t\m-j {ip-Xn-bp-sS ho-´n¬

¥p-sN-ø-W-sa-∂p Nn-¥n-°m≥ t]m-epw k-a-b-ap-≠m-bn-√. A-t∏m-tg-°pw F-√mw I-gn-™n-cp-∂p. s{S-bn-\n-d-ßn-b a-‰p-≈-hcpw Zp-c¥ - Ø - n-\p Zr-Ivk - m-£n-If - m-bn. ar-X-tZ-lw ]q¿-W-am-bpw Nn-∂n-Nn-Xdn-bn-cp-∂p. Cu k-a-bw, H-∂mw \-º¿ πm‰v-t^m-an-ep-≠m-bn-cp-∂ dn-t\m-j H-∂pw A-dn-™n-cp-∂n-√. C-cp-h-sc-bpw ho-´n-te°v Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hm≥ kv-t‰-j-\nse-Øn-b {ip-Xn-bp-sS k-tlm-Z-c-\pw \m´p-Im-cpw dn-t\m-j-sb πm-‰v-t^m-an¬-\n∂p am-‰n. Zp-c-¥-hn-h-cw A-dn-bn-°m-sX, C-Øm-Ø-bv-°v s{S-bn-\n-Sn-®p Im-en-\p ]cn-t°-‰v B-ip-]-{Xn-bn-te-°p sIm-≠pt]m-bn F-∂p-]-d-™v A-\p-P-Øn-sb B-iz-kn-∏n-®p. tIm-gn-t°m-´p-\n-∂v D-®-tbm-sS _‘p-°-sf-Øn Iq-´n-s°m-≠p-t]m-hp-∂Xp h-sc kw-`-hw dn-t\m-j-sb A-dn-bn-®n√.- k-l-]mTn-bm-b {ip-Xn-bp-sS ho-´n-te°v I-gn-™-bm-gv-N F-Øn-b-t∏mƒ a-d∂p-h-® s{]m-P-Iv-‰v ^-b¬ F-Sp-°m-\mbn-cp-∂p d-^v-ko-\ Xr-°-cn-∏q-cn-se-Ønb-Xv. F-∂m¬, B bm-{X A-¥y-bm-{Xbm-hp-I-bm-bn-cp-∂p.

N«p-I-¸m-d-bn-se \nÀ-Znã sSIv-t\mIm-w-]-kv ]²Xn A-\n-Ýn-X-Xz-¯nÂ

hoSn-\p ap-¶n \n-À-¯n-bn-« ImÀ I-¯n-\-in¨p

am-ln: Po¿-Wm-h-ÿ-bn-em-b ]-≈q-¿ K-h. t\m-¿-Øv F¬.-]n. kv-Iq-fn-s‚ ]p-\¿-\n¿-am-W-Øn\v hn \m-cm-b-W kzm-an-bp-sS Fw.-]n ^-≠n¬-\n-∂v 45 e-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. {^-©v `-c-WIm-e-Øp \n-¿-an-® hn-Zym-e-bØn-s‚ tim-Nym-h-ÿ-bv-s°-

Xr-°-cn-∏q¿: d-^v-ko-\-bp-sS Iq-´p-Im-cnbp-sS ho-´n-en-cn-°p-tºmƒ A-\p-P-Øn dnt\m-j A-dn-™n-cp-∂n-√, C-Øm-Ø C\n-sbm-cn-°-epw Po-h-t\m-sS Xn-cn-®p-h-cns√-∂v. C-∂-se cm-hn-se Xr-°-cn-∏q¿ sdbn¬-th kv-t‰-j-\n¬ s{S-bn-\n-Sn-®p a-cn® tIm-gn-t°m-Sv I-√m-bn N-°pw-I-S-hn-se d-^v-ko-\-bp-sS k-tlm-Z-cn-bm-Wv dn-t\mj. a-d-∂p-h-® s{]m-P-Iv-‰v ^-b¬ hm-ßm\m-bn Xr-°-cn-∏q-cn-se k-l-]mTn-bm-b F-Sm-´p-Ω-en-se {ip-Xn-bp-sS ho-´n-te-°v ]p-d-s∏-Sp-tºmƒ A-\p-P-Øn-sb H-∏w Iq´p-I-bm-bn-cp-∂p. tIm-b-º-Øq¿ kn.-Fw.kn. tIm-f-Pn¬ _n.-_n.-Fw.-kn. hn-Zym¿Yn-\n-bm-Wv d-^v-ko-\. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øp-\n-∂v aw-K-em-]p-ctØ-°p t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ F-Iv-kv-{]kv s{S-bn-\n¬ Xr-°c - n-∏q-cn-se-Øn-b d-^vko-\ In-g° - p-`m-Ks - Ø {Sm-°n-epw dn-t\mj ^v-fm-‰v-t^m-an-epw C-d-ßn. C-Xn-\n-sS-, ]m-fw-ap-dn-®p I-S° - s - h d-^vk - o-\s - b aw-Kem-]p-c-Øp-\n-∂v sN-ss∂-bn-te-°v t]mhp-Ib - m-bn-cp-∂ F-‹q¿ F-Ivk - v{- ]-kv C-Sn®p-sX-dn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. F-‹q¿ FIv-kv-{]-kn-\v Xr-°-cn-∏q-cn¬ kv-t‰m-∏p-

A-Xn-hÀ-jw: s\Â-Ir-jn-bn tcm-K-_m-[ C-cn-°q¿: c-≠-c am-k-tØm-fam-bn Xp-S-cp∂ i-‡-amb Im-eh¿-j-Øn¬ C-cn-°q-dnepw ]-cnk-c-ß-fn-ep-w s\¬-Ir-jn \m-iØn-s‚ h-°n-¬. Zn-hk-ß-tfmfw sh-≈-Øn¬ ap-ßn°n-S-°pIbpw sh-bn¬ e-`n-°m-Xn-cn-

°p-Ibpw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv s\-¬-sN-Sn-I-fn¬ tcm-K_m-[ D-≠m-bXv. {]m-Wn-Iƒ \nd-™v Xn-∂p\-in-∏n-°p-∂-tXm-sS Ce-Iƒ D-W-ßn. tcmK-sØ {]Xn-tcm-[n-°m\m-hi - yam-b Io-S\ - m-in-\n-Itfm

a-‰p {]-Xn-hn-[n-Itfm Ir-jn-hIp∏v A-[n-Ir-Xc - n-¬\n-∂v e-`n-®n´n√. s\¬-sN-Sn-Iƒ ]-gp-Øv \nd-hy-Xym-kw h-∂p-Wß - m≥ Xp-Sßn. Ir-jn\m-iw kw-`-hn-®-h¿°v \-„-]-cn-lmcw \¬-I-W-sa∂v I¿-jI - ¿ B-hi - y-s∏-´p.

Im-k¿-tIm-Uv : t\-c-sØ Im-bv-°p-∂ kz-`m-hw, an-I-® hn-f-hv, sIm-{]-bp-sS Af-hv F-Æ-bp-sS tXm-Xv F-∂n-h-bm¬ kar-≤-am-Wv tI-c-{io. ]n-en-t°m-Sv ÿnXnsN-øp-∂ D-Ø-c ta-J-em Im¿-jn-I Kth-j-W tI-{μ-Øn¬ hn-I-kn-∏n-s®-SpØ Cu sX-ßv k-¶-c-bn-\sa-∂ ]-Z-Øns‚ ]-cym-b-am-bn am-dn-°-gn-™p. tI-{μØn¬\n-∂v C-Xp-h-sc hn-I-kn-∏n-s®-SpØ-Xn¬ G-‰-hpw D¬-∏m-Z-\-ti-jn Iq-Snb C-\-am-Wv tI-c-{io. ]-cn-N-c-W-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ H-cp sX-ßn¬\n-∂v 140 ap-X¬ 400 tX-ß h-sc e-`n-°m-dp-≠v. C-Xp-{]-Imcw H-cp sl-Iv-‰-dn¬\n-∂v i-cm-i-cn 24,500 tX-ß h-sc H-cp h¿-j-Øn¬ e-`n-°pw. H-cp tX-ß-bn¬\n-∂v 216 {Kmw sIm-{] e`n-°pw. 68 i-X-am-\w sh-fn-s®-Æ-bpw. Cf-\o¿ ]m¿-e-dp-I-fn-epw tI-c-{io ap-º≥ X-s∂. km-[m-c-W \m-S≥ C-\-ß-fp-sS B-bp¿-ssZ¿-Ly-hpw {]-Xn-tcm-[ ti-jnbpw C-Xn-\p≠v. aq-∂pap-X¬ \m-ep h¿-

c≥ F-∂ I¿-j-I≥ tI-c-{io-bn-eq-sS hnkv-abw hn-f-bn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. \-´pIgn-™v sh-dpw H-∂-c h¿-jw sIm-≠m-Wv C-t±-l-Øn-s‚ Ir-jn-bn-S-Øn-se sXßv- Im-bv-®-Xv. tI-c-f-˛-e-£-Zzo-]v Xo-c-{]tZ-i-ß-fn¬ I-≠p-h-cp-∂ ]-›n-a-Xo-c s\-Sn-b C-\-hpw a-te-ky≥ C-\-am-b a-eb≥ a-™-°p-≈-\pw tN¿-Øm-Wv 35 h¿j-tØm-fw \o-≠ K-h-j-W-Øn-eq-sS tI-c-{io hn-I-kn-∏n-s®-Sp-Ø-Xv. 1992¬ tÃ-‰v sh-ssd-‰n I-Ωn-‰n-bp-sS Aw-Ko-Im-c-hpw hn-X-c-Wm-\p-a-Xn-bpw e`n-®p. F-√m h¿-j-hpw Pq¨ H-∂n-\v Chn-sS\n-∂v I¿-j-I¿-°v sX-ßn≥ ssXIƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. kw-ÿm-\-Øn\p ]p-dsa X-an-gv\ - m-Sv, I¿-Wm-SI - F-∂n-hnS-ßf - n¬\n-∂p tI-c{- io-°m-bn I¿-jI - ¿ C-hn-sS-sb-Øm-dp-≠v. F-∂m¬ H-cmƒ-°v 5 ssX-Iƒ am-{X-am-Wv C-Xp-hs - c \¬-Inbn-cp-∂-Xv. C-Ø-h-W A-Xv ]-sØ-Æ-am-H-∂-c h¿-jw sIm-≠v Im-bv-N tI-c-{io °n. A-Sp-Ø Pq-Wn-te-°m-bn 30,000 ssXsX-ßn≥ssX Iƒ D¬-∏m-Zn-∏n-°p-∂X - n-\m-hi - y-am-b {]j-Øn-\-Iw Im-bv-°pw. h¿-Ø\ - ß - f - n-em-Wv K-th-jW - tI-{μ-sash-≈q¿ ]m-e-Ø-d-bn-se N-{μ-ti-J- ∂v ta-[m-hn sI A-_vZ- p¬ I - c - o-w ]-d™ p.


{]mtZ-inIw Im-d-Up-¡ ]-©m-b-¯n-se _n.sP.]n.- _-Ôw kn.-]n.F-½n-\v Xn-cn-¨-Sn-bm-hp-¶p

10 BKkv-Xv 2013 i\n

kannur/ksd

]cn-]mSn

„_-Zn-b-Sp-° s]¿-Um-e K-h.

kv-Iqƒ: B-´n-Z \-en-sI sX-ensI-˛9.-00 „\o-te-iz-cw tªm-°v tIm-˛Hm-]-td-‰o-hv lu-kn-Mv skmssk-‰n lmƒ: a-\p-jym-h-Imi sk-an-\m¿-˛2.-00 „D-Zn-\q¿ K-h. kv-Iqƒ K-h. kv-Iqƒ {Ku-≠v: Pq-\n-b¿ ^pSv-t_mƒ Sow sk-e-£≥-˛10.-00

Adnbn-¸pIÄ

hn-Zym-`ym-k hm-bv-]-bp-sS ]-en-i C-f-hn-\v A-t]-£n-¡mw Im-k¿-tIm-Uv: 2004 G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ 2009 am¿-®v 31 h-scbp-≈ Im-e-b-f-hn¬ sjUyqƒ-Uv sIm-ta-gv-ky¬ _m¶n¬ \n-∂pw C-¥y≥ _m-t¶-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ am¿-K \n¿-t±-i-ß-f-\p-k-cn-®v hn-Zym`ym-k hm-bv-] F-Sp-°p-I-bpw C-t∏m-gpw sXm-gn¬ c-ln-X-cmbn Xp-S-cp-I-bpw sN-øp-∂ aq-∂v e-£w cq-] h-sc hm¿-jn-I hcp-am-\-ap-≈-h¿-°v ]-en-i C-fhv A-\p-h-Zn-®v k¿-°m¿ C-Øc-hm-bn. C-f-hv e-`n-°m≥ B-{Kln-°p-∂-h¿ hn-t√-Pv Hm^n-kdn¬ \n-∂pw e-`n-® h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰v, sXm-gn¬-c-ln-X\m-sW-∂ k-Xy-hm-Mv aq-ew, tIm-gv-kv k¿-´n-^n-°-‰n-s‚ km£y-s∏-Sp-Øn-b tIm-∏n F-∂nh k-ln-Xw \n-›n-X t^m-dØn¬ A-t]-£-bp-sS c-≠v tIm-∏n Pn-√m πm-\n-Mv Hm^nk¿-°v k-]v-Xw-_¿ 30 \Iw k-a¿-∏n-°-Ww.-2013 ta-bv 31 \p ap-ºv A-t]-£ k-a¿-∏n-°pI-bpw _n.-]n.-F¬ en-Ãn¬ s]-Sm-Ø-Xp-am-b A-t]-£-I¿ _-‘-s∏-´ hn-t√-Pv Hm^nkn¬ \n-∂p-f-f h-cp-am-\ k¿-´n-^n-°-‰v Pn-√m πm-\n-Mv Hm-^n-kn¬ k-a¿-∏n-t°-≠-XmWv. Iq-Sp-X¬ hn-h-c-߃-°v 04994˛255313, 04994˛257013 F∂ \-º-dn¬ _-‘-s∏-Sp-I.-

sXm-gn-em-fn-IÄ A-£-b-tI-{µ-¯n tc-J-IÄ c-Pn-ÌÀ sN-¿-Ww

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn¬ \n∂v t£-a-\n-[n t_m¿-Un¬ Aw-K-ß-fm-b _o-Un-˛-Np-cp-´p, c-Pn-kv-t{S-Uv, kz-bw sXm-gn-emfn-I-fpw Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-Ifpw kv-Im-‰-tU-Uv hn-`m-Kw sXm-gn-em-fn-I-fpw Cu hn-`m-KØn-se s]≥-j≥-Im-cpw t]-cp hn-h-c-߃ Un-Pn-‰-sse-kv sNøp-∂-Xn-\v A-Sp-Øp-≈ A-£b tI-{μ-Øn¬ c-Pn-ÿ sN-øWw.B-[m¿ \-º¿, tIm¿ _m¶n-Mv ku-I-cy-ap-≈ _m-¶v A°u-≠v \-º¿, t^m-t´m F-∂nh-bp-am-bn k-]v-Xw-_¿ 30 \-Iw A-£-b tI-{μ-Øn¬ c-Pn-ÿ sN-ø-Ww. A-hn-sS \n-∂v e-`n°p-∂ hn-h-c-ß-f-S-ßn-b tc-JIƒ kq-£n-°-Ww. 40 cq-] ^okv H-Sp-°-Ww. H-Iv-tSm-_¿ H∂p ap-X¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°p≈ B-\p-Iq-ey-ß-sf-√mw B[m¿ \-º¿ tN¿-Ø-h¿-°v am{X-ta e-`n-°p-I-bp-≈p.-_o-Un-˛Np-cp-´p sXm-gn-em-fn-Iƒ A-£b tI-{μ-Øn¬ \n-∂v e-`n-°p∂ c-io-Xn-bp-sS km-£y-s∏-SpØn-b ]-I¿-∏v I-º-\n c-Pn-kvt{S-Uv sXm-gn-em-fn-Iƒ A-h-ch-cp-sS sXm-gn¬ ÿm-]-\-ßfn-epw kz-bw sXm-gn-em-fn-Iƒ t£-a-\n-[n t_m¿-Uv Hm-^n-knepw lm-P-cm-°-Ww.-

kv-t]m-¡¬ Cw-¥o-jv Syq-«-sd B-h-iy-ap-−v

Im-k¿-tIm-Uv : ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ hnZym-\-K-dn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ {]o-sa-{Sn-Iv tlm-ì A-W¶q¿, _-Zn-b-Sp-° F-∂o ÿm]-\-ß-fn¬ kv-t]m-°¨ Cw•o-jv ¢m-kp-Iƒ ssI-Im-cyw sN-øp-∂-Xn-\v Cw-•o-jv `m-jbn¬ {]m-ho-Wy-ap-≈ π-kv Sp ]m-km-b h-\n-X-sb B-h-iy-ap≠v. i-\n,- Rm-b¿ Zn-h-k-ß-fnem-bn 2.-30 ap-X¬ 3.-30 h-sc-bmWv ¢m-kv F-Sp-t°-≠-Xv. ¢ms -Sp-°p-∂-Xn-\p-≈ tam-Uyqfp-Iƒ {]-tXy-Iw A-\p-h-Zn-°p∂-Xm-Wv. 12 \v D-®-bv-°v tijw aq-∂n-\v k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw Iq-Sn-°m-gv-N-bv-°v lm-P-cm-I-Ww. Iq-Sp-X¬ hn-hc-߃-°v 04994 ˛256162, 8547630170 F-∂ \-º-dn¬ _‘-s∏-S-Ww.

B-[mÀ hn-h-c-§Ä \Â-I-Ww

Im-k-¿-tIm-Uv: sN-dp-In-S tXm´w sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[nbn¬ Aw-K-ß-fm-bn-´p-≈ sXmgn-em-fn-Iƒ k-]v-Xw-_¿ 30 \v ap-ºm-bn A-£-b-tI-{μ-ß-fn¬ lm-P-cm-bn B-[m¿ Im¿-Uv \º¿, t_-¶v A-°u-≠v \-º¿,t^m-t´m F-∂n-h Iw-]yq-´-dn¬ tc-J-s∏-Sp-Ø-Ww. 2013 H-Iv-tSm_¿ H-∂v ap-X¬ B-[m¿ hn-h-c߃ Iw-]yq-´-dn¬ tc-J-s∏-SpØn-b-h¿-°v am-{X-ta t£-a-\n[n B-\p-Iq-ey-߃ e-`n-°p-Ibp-≈q-sh-∂v te-_¿ I-Ωo-jW¿ A-dn-bn-®p.-

hn-ZymÀ-Yn A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv: tam-„n-® ss_°p-am-bn tlm-´¬ am-t\-Pv-sa‚ v hn-Zym¿-Yn A-d-Ãn¬. ]m-d-°-´bn-se F-kv k-t¥m-jn (20)s\bm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In´v I-d-¥-°m-Sv h-®v Im-k-¿-tImUv t]m-enkv A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ss_-°n-s‚ ap≥-`m-K-Øv \-º¿ tπ-‰v C-√m-Ø-Xn-\m-em-Wv ss_-°v t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. ]-c-kv-]-c hn-cp-≤-am-b a-dp-]Sn e-`n-®-tXm-sS bp-hm-hn-s\ IÃ-Un-bn-se-Sp-Øv tNm-Zyw sNbv-X-t∏m-gm-Wv I-h¿-® sN-bv-XsX-∂v hy-‡-am-b-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv : ^m-kn-Ãv i‡n-I-tfm-Sv Iq-´p-tN-cn-s√-∂ {]Jym-]n-X \-b-Øn¬ \n-∂pw hyXn-N-en-®v Im-d-Up-° ]-©m-bØn¬ kn.]n.-Fw-˛-_n. -sP.-]n-. _-‘w. I-gn-™ {Xn-X-e ]-©m-bØv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-©m-bØn-se 15 hm¿-Un¬ B-sd-Æw I-c-ÿ-am-°n-b _n.-sP.-]n-°v {]-kn-U‚ v ÿm-\w D-d-∏n-°m\m-Wv kn.-]n.F-Ωn-\v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ -ÿm-\w \¬-In-b-Xv. _n.-sP.]n. 6, D-Zn-\q¿ ap-°n-se F¬.-sF.-kn. {_m-©v am-t\-P¿ F hn th-Wp-tKm-]m-e-s‚ ho-´p-h-f-∏n-se tIm¨-{K-kv aq-∂v, eo-Kv aq-∂v, In-W-dn-\v k-ao-]-w cq-]-s∏-´ Ip-gn kn.]n.-Fw. aq-∂v F-∂n-ß-s\-bm-Wv I£n-\n-e. P-\m-[n-]-Xy tN-cnIƒ H-∂n-®p-\n-∂n-cp-s∂-¶n¬ Xr-°-cn-∏q¿: I-\-Ø a-g-bn¬ In-W-dn-\p k-ao- Øm-Wv Ip-gn cq-]-s∏-´-Xv. sh-≈n-bm-gv-N cm-hn-se- Im-d-Up-° ]-©m-b-Øn¬ kw]w h-en-b Ip-gn cq-]-s∏-´p. D-Zn-\q¿ ap-°n-se bm-Wv Ip-gn I-≠-Xv. Bƒ-a-d-tbm-Sv tN¿-∂p-≈ Lv-]-cn-hm¿ `-c-Ww A-h-km-\nF¬.-sF.-kn. {_m-©v am-t\-P¿ F hn th-Wp- πm-‰v t^m-an-em-Wv G-I-tZ-iw c-≠p ao-‰-tdm-fw ∏n-°m-\m-Ip-sa-∂m-Wv kn. tKm-]m-e-s‚ ho-´p h-f-∏n-se In-W-dn-\v k-ao-]- B-g-ap-≈-Ip-gn D-≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. ]n.sF. A-S-°-ap-≈ I-£n-Iƒ

In-W-dn-\v k-ao-]w Ip-gn cq-]-s¸-«p

A-`n-{]m-b-s∏-Sp-∂-Xv. F-∂m¬ tI-c-f I¿-Wm-S-I-˛-A-Xn-¿-Ønbn-se tZ-e-ºm-Sn, s_-≈q¿, F≥-I-a-sP Xp-S-ßn-b ]-©m-bØp-I-fn¬ kn.]n.-Fw. t\-XrXz-ap-≠m-°n-b c-l-ky k-Jyam-Wv Im-d-Up-° ]-©m-b-Ønse kn.]n.Fw. Aw-Kw Zm-£mb-Wn-sb t£-a-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am-\m-°n-b-Xv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚m-bncp-∂ _n.sP.-]n.-bn-se P-b-e£v-an Fw `-´v cm-Pn-sh-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _n. -sP. -]n-°v `q-cn-]£w \-„-s∏-´n-´pw kn. -]n. Fw ]n-¥p-W-®-Xv sIm-≠v am-{Xam-Wv _n. -sP. -]n-°v `-c-Ww \n-e-\n¿-Øm-\m-b-Xv. ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n. -sP. -]n-bn-se kp-Pm-X B¿ X-{¥n kn.]n.Fw A-\p-Iqe \-b-am-Wv \-S-∏n-em-°p-∂-Xv. I-gn-™ \n-b-a-k-` Xn-c-s™-Sp-

`-àn-bp-sS \n-d-hn \m-sS-§pw Cu-Zv- BtLm-jn¨p Im-k¿-tIm-Uv: H-cp-am-k-sØ {h-Xm-\p-jvTm-\-߃-°v k-am-]\w Ip-dn-®v h-s∂-Øn-b sN-dn-b s]-cp-∂m-ƒ \m-sS-ßpw B-tLmjn-®p. Pn-√-bn¬ ap≥-h¿-j-sØ A-t]-£n-®v Xn-I-®pw k-am-[m-\ ]-c-am-bn-cp-∂p B-tLm-j N-Sßp-Iƒ. cm-hn-se X-s∂ Cu-Zp-Km-lpI-fn-epw ]-≈n-I-fn-epw s]-cp∂mƒ \-a-kv-Im-c-Øn-\v h≥ Xnc-°m-Wv A-\p-`-h-s∏-´-Xv. ]p-Xph-kv-{X-߃ A-Wn-™v, kp-K‘-{Z-hy-߃ ]q-in, A-√m-lphn-s\ {]-Io¿-Øn-®v ]-≈n-I-fnte-°v H-gp-In-sb-Øn-b hn-izmkn-Iƒ ]-c-kv-]-cw B-t«-jn®pw B-iw-k-Iƒ ssI-am-dn-bpw s]-cp-∂mƒ Zn-\-Øn-s‚ B-ÀmZ-Øn-\v ]-In-t´-In. H-cp am-ksØ {h-Xm-\p-jvTm-\-Øn-eq-sS t\-Sn-sb-Sp-Ø B-fl ssN-X\yw \n-e-\n¿-Øn hn-ip-≤n-bp-sS

Im-™-ßm-Sv k-e-^n a-kv-Pn-Zns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Cu-Zv Km-ln¬ \-S-∂ s]-cp-∂mƒ \-a-kv-Im-c-Øn-\v ap-lm-Pn¿ ^m-dq-Jn t\-Xr-Xzw-\¬-Ip-∂p ]m-X-bn-em-bn-cn-°-Ww Hm-tcm ®p kv-t\-l-_-‘-Øn-\v B-°w- kv-Pn-Zn¬ A-–p¬ l-ao-Zv a-Z-\nhn-izm-kn-bp-sS N-e-\-sa-∂v Jp- Iq-´n.-X-f-¶-c am-en-Iv Zo-\m¿ h-en- bpw Su¨ l-k-\-Øp¬ Pm-cnXp-_ {]-`m-j-W-ß-fn¬ C-am-ap- b Pp-am-a-kv-Pn-Zn¬ s]-cp-∂mƒ b-bn¬ A-Øo-Jv d-lv -am≥ am¿ D-Xv-t_m-[n-∏n-®p. s]-cp- \n-kv-Im-c-Øn-\v J-Øo-_v A- ss^-kn-bpw s\-√n-°p-∂n¬ Pn ∂mƒ \n-kv-Im-c-Øn-\v ti-jw –p¬ a-Po-Zv _m-J-hn t\-Xr-Xzw- F-kv A-_v-Zp¿-d-lv-am≥ ap-kv-enbm-cpw Im-k¿-tIm-Uv sI.-F≥._-‘p-°-fp-tS-bpw kp-lr-Øp- \¬-In. °-fp-tS-bpw ho-Sp-Iƒ k-μ¿-inXm-b-e-ßm-Sn Jn-f¿ Pp-am-a- Fw k-e-^n sk‚-dn¬ ap-\o¿

s]-cp-¶mÄ Zn-\-¯n-epw a-I-sâ tam-N-\w Im-¯v I-®o-cp-am-bn H-c-½ t_-°¬: I-gn-™ 14 h¿-jam-bn Hm-tcm s]-cp-∂m-fn-\pw X-s‚ a-I≥ h-cp-sa-∂v Im-Øncp-∂ t_-°¬ au-Δ-en-se ^m-Øn-a-bp-sS {]m¿-∞-\ C°p-dn-bpw k-^-e-am-bn-√. {ioe-¶≥ P-bn-en¬ \n-∂pw tamN-\-X-\m-bn Xn-cp-h-\-¥-]p-csØ P-bn-en-se-Øn a-I-s\ s]-cp-∂m-fn-s\-¶n-epw ]p-d-Øv hn-Sp-sa-∂m-bn-cp-∂p Cu D-Ωbp-sS {]-Xo-£. -Po-h-]-cy-¥w X-S-hv 12 h¿j-am-sW-∂v tI-´n-´p-≠v. F∂m-epw F-s‚ s‚ tam≥ sNøm-Ø Ip-‰-Øn-\v 14 h¿-jw Pbn-en¬ In-S-∂p. F-∂n-´pw k¿-°m¿ I-\n-bp-∂n-√- th-Z\-tbm-sS ^m-Øn-a ]-d-™p. t_-°¬ au-Δ-¬ ]-≈-Øn¬ lp-k-bv-s‚ am-Xm-hv ^m-Øn-abm-Wv 14m-a-sØ s]-cp-∂m-fn\v a-I≥ F-Øp-sa-∂ {]-Xo£-tbm-sS Im-Øn-cn-°p-∂-Xv. 13 h¿-j-tØm-fw {io-e-¶≥ Pbn-en¬ X-S-hn-\v ti-jw C-¥y˛-{io-e-¶ I-cm-dn-s\ Xp-S¿-∂v Cu h¿-jw B-Zyw hn-´-b-®v Ct∏mƒ Xn-cp-h-\-¥-]p-cw ]q-P∏p-c sk≥-{S¬- P-bn-en¬ I-gnbp-∂ lp-k-bv-s‚ tam-N-\Øn-\m-Wv ^m-Øn-a Im-Øn-cn°p-∂-Xv. 2000 s^-{_p-h-cn 19\v Zp-_-bn-te-°p-≈ bm-{X°n-S-bn¬ B-tcm \¬-In-b Hcp s]m-Xn-bm-Wv lp-k-bv-s\ C-cp-º-gn-bn-em-°n-b-Xv. ]n-∂oSv {io-e-¶≥ t]m-en-kn-s‚ ]nSn-bn-em-hp-tºm-gm-Wv X-s‚ Iøn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv a-b-°p-acp-∂m-sW-∂v C-t±-lw A-dn™-Xv. B-Zyw s\-tKm-t_m P-

bn-en¬ dn-am‚ v X-S-hp-Im-c-\mbn. ]n-∂o-Sv in-£ hn-[n-®-Xns\ Xp-S¿-∂v sIm-fw-t_m s_kv-sse≥ tdm-Un-se t_-en°-S sk≥-{S¬ P-bn-en-te-°v

-lp-k-bv-s‚ h-c-hpw-Im-Øv am-Xm-hv ^m-Øn-a am-‰p-I-bm-bn-cp-∂p. lp-k-bv≥ P-bn-en-em-b hn-h-cw I-Øv aptJ-\-bm-Wv ho-´p-Im¿ A-dn-bp∂-Xv. Cu k-a-bw {io-e-¶bn¬-B-`y-¥-c I-em-]w cq-£am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tam-N-\hpw \o-≠p-t]m-hp-I-bm-bn-cp∂p. a-I-s‚ tI-kv \-S-Øm≥ th-≠n e-£-°-W-Øn-\v cq-] hm-bv-] F-Sp-Øpw kz¿-Ww ]W-bw-sh-®-Xv aq-e-hpw Ct∏mƒ Ip-Spw-_w P-]v-Xn `o-jWn t\-cn-Sp-I-bm-Wv. C-¥y-bn-se P-bn-ep-I-fn¬

hym-P ]m-kv-t]mÀ-«v \nÀ-am-Ww: _m-UqÀ kz-tZ-in a-lm-cm-{ã t]m-enkv ]n-Sn-bn _-Zn-b-Sp-°: hym-P-]m-kv-t]m¿´v \n¿-Ωn-® tI-kn¬ _m-Uq¿ kz-tZ-in-sb a-lm-cm-{„ t]menkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. _mUq¿ h-f-sam-K-dn-se k-eoam(38)Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. \m-K¿-tIm-hn-en¬ hym-P]m-kv-t]m¿-´v D-≠m-°n hn-X-cWw sN-bv-X-Xm-bm-Wv a-lm-cm{„ t]m-en-kv ]-d-bp-∂-Xv. _-Znb-Sp-° s]m-en-kn-s‚ k-lm-btØm-sS-bm-Wv I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn _m-Uq-cn-se ho-´n¬ \n-∂v I-Ã-Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. keo-an¬ \n-∂v 10 ]m-kv-t]m¿-´pIƒ I-s≠-Øn-b-Xm-bpw hn-h-cap-≠v. k-eo-an-s\ a-lm-cm-{„bn-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. hymP-]m-kv-t]m¿-´v tI-kn¬ A©p-t]-sc t\-c-sØ a-lm-cm{„ t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xncp-∂p C-h-cn¬ \n-∂pw e-`n-®

hn-h-c-ß-fp-sS A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wv a-lm-cm-{„ t]m-en-kv _Zn-b-Sp-°-bn-se-Øn-b-Xv. \m-K¿tIm-hn-en¬ t\-c-sØ k-eow tlm-´¬ _n-kn-\-kv \-S-Øn-hcn-I-bm-bn-cp-∂p.-

Ip-Spw-_-s¯ B-{I-an-¨p _-Zn-b-Sp-°: Im¿ X-S-™p-\n¿Øn Ip-Spw-_-sØ A-{I-an-®Xm-bn ]-cm-Xn. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-In-´v _m-Uq¿ ko-Xm-aq-ebn-em-Wv kw-`-hw. ]-cn-t°-‰ A–p-√-bp-sS `m-cy a-dn-bp-Ω-sb (38) Im-k¿-tIm-s´ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. A-–p-√-bpw a-dn-bp-Ω-bpw aq-∂v a-°-fpw Im-dn¬ t]m-Iptºmƒ aq-∂w-K-kw-L-am-Wv A{I-an-®-Xv.-

I-gn-bp-∂ {io-e-¶-°m-tc-bpw {io-e-¶≥ P-bn-en¬ I-gn-bp-∂ C-¥y-°m-tc-bpw tam-Nn-∏n°m≥ {]-[m-\-a-{¥n a≥-taml≥ knw-Kpw {io-e-¶≥ {]-knU‚ v a-lo-{μ cm-P-]-£-bpw H∏n-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 42 C-¥y°m¿ tam-Nn-°-s∏-´n-cp-∂p. F∂m¬ in-£m-Im-em-h-[n ]q¿Øn-bm-Im-Ø-Xn-\m¬ _m°n-Im-ew tI-c-f-Øn-se P-bnen¬ I-gn-bm-\m-Wv C-h¿-°v hn-[n-°-s∏-´-Xv. C-t±-l-tØm-sSm-∏w at©-iz-cw ]n-cm-c-aq-e-bn-se Ck-v-am-bn-epw ]q-P-∏p-c sk≥{S¬ P-bn-en-em-Wv. ]-tc-X-\mb ]m-W-°m-Sv ap-l-Ω-Z-en inlm-_v X-߃, tI-{μ-a-{¥n-amcm-b h-b-em¿ c-hn, C A-l-aZv, ap-√-∏-≈n cm-a-N-{μ≥, ]n Icp-Wm-I-c≥ Fw.]n F-∂n-h-cpsS C-S-s]-S-en-s\ Xp-S¿-∂v Ch-cp-sS P-bn¬ -am-‰-sa-¶n-epw \-S-∂-Xv. F-∂m¬ kz-¥w \m´n-se-Øn-bn-´pw tam-Nn-X-cmIm-sX P-bn-en¬ I-gn-tb-≠nh-cp-∂ C-h-cp-sS Ip-Spw-_w ZpJw A-a¿-Øn hn-[n-sb ]-gn-®v I-gn-bp-I-bm-Wv. 1999¬ s]-cntb-‰-Sp-°w kz-tZ-in B-an-\sb hn-hm-lw sN-bv-Xn-cp-∂p. Cu _-‘-Øn¬ H-cp a-I-\p≠v. C-t∏mƒ Ip-´n-°v 13 h-bkm-bn. ]q-P-∏p-c P-bn-en¬ h®m-Wv a-I≥ Zn¿-jm-Zv ]n-Xm-hns\ t\-cn-´p-Im-Wp-∂-Xv. P-bnen¬ I-gn-bp-∂ a-I-s‚ tam-N\w Cu kzm-X-{¥y Zn-\-Ønse-¶n-epw bm-Ym¿-Yy-am-Ip-sa∂ {]-Xo-£-bn-em-Wv ^m-Øna-bpw `m-cy B-a-n-\-bpw.

kz-em-ln-bpw Im-™-ßm-´v aplm-Pn¿-^m-dq-Jn t\-Xr-Xzw-\¬In. tIm-´-t®-cn \q-dp¬ C-kv-emw a-kv-Pn-Zn¬ Io-t®-cn A-–p¬ K^q¿ au-e-hn-bpw slm-kv-Zp¿-Kv Su¨ a-kv -Pn-Zn¬ A-–p-√ kJm-^n-bpw t\m¿-Øv Nn-Øm-cnbn¬ A-j-d-^v an-kv-lm-_n-bpw sk≥-{S¬ Nn-Øm-cn-bn¬ A-la-Zv k-Jm-^n-bpw ku-Øv NnØm-cn-bn¬ A-–p¬ l-ao-Zv ss^-kn-bpw am-Wn-t°m-Øv I_o¿ ss^-kn-bpw tIm-´-t®-cn ln-dm a-kv-Pn-Zn¬ X-øm-dm-°n-b Cu-Zv Km-ln¬ \m-k¿ sN-dp-I-cbpw ]p-Øn-sK ap-ln-Ωm-Øv-Ppap-A-Øv ]-≈n-bn¬ lm-^n-fv køn-Zv C-kv-am-bn¬ _m-J-hn a-Z-\nbpw _-Zn-b-Sp-° d-lv-am-\n-ø Ppam-a-kv-Pn-Zn¬ J-Øo-_v l-k≥ Zm-cn-an-bpw s]-cp-∂m¬ \-a-kvIm-c-Øn-\v t\-Xr-Xzw-\¬-In.

tam-t«mÀ ssk-¡n-fpw Hm-t«m-dn-£-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v: `À-Xr-a-Xn-¡v ]-cn-¡v Im-™-ßm-Sv: slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv kv-t‰-j-\v k-ao-]w tam-t´m¿ ssk-°n-fpw Hm-t´m-dn£-bpw Iq-´n-bn-Sn-®v `¿-Xr-a-Xn°v ]-cn-t°-‰p. ]p-©m-hn-bn-se i-co-^n-s‚ `m-cy B-an\(30)°m-Wv ]-cn-t°-‰-Xv.`¿Øm-hv i-co-^n-s‚ Iq-sS bm-{X sN-ø-sh C-h¿ k-©-cn-® tamt´m¿ ssk-°n-fn¬ Hm-t´m-dn-£ C-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-h-sc DS≥ Im-™-ßm-s´ kz-Im-cym-

ip-]-{Xn-bn-epw ]n-∂o-Sv aw-K-em]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-te-°pw am‰n.

Hmt«mbnSn¨-v ss_¡v bm-{Xn-I\v ]-cn-¡v

Im-k¿-tIm-Uv : Hm-t´m-bn-Sn-®v kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-c-\v ]-cn-°v. kv-Iq-´¿ bm-{X-°m-c-\m-b X-f¶-c-bn-se l-\o-^n(48)\m-Wv ]cn-t°-‰-Xv. kz-Im-cy B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

In-bn-cp-∂p. A-Xn¿-Øn ta-J-e-I-fn-epw Im-k¿-tIm-Un-s‚ Nn-e bp. Un.F-^.v ta-J-e-I-fn-epw _n. sP. -]n-˛-kn. -]n. -Fw. t\-Xm°ƒ G-I kz-c-Øn¬ kw-kmcn-°p-∂-Xv F¬.-Un.F-^v. Pn√m I-Ωn-‰n-bn¬ N¿-®-°v hn-t[b-am-bn-´p-≠v. A-Xn¿-Øn-ta-J-e-I-fn-se ]-e kn. -]n. -Fw {_m-©v I-Ωn‰n-I-fpw C-t∏mƒ \n¿-Po-h-am-bXv ]m¿-´n-bn¬- N¿-®-bm-bn-´p≠v. Zo¿-L-Im-ew bp. -Un. -F^.v `-cn-® Im-d-Up-° k¿-ho-kv k-l-I-c-W _m-¶v Xn-c-s™-Sp∏n¬ kn. -]n. -Fw-˛-_n. -sP. ]n k-Jy-ap-≠m-bn-cp-∂p. Pn-√bn-se ]-e k-l-I-c-W ÿm-]\-ß-fn-epw _n. -sP. -]n-˛-kn. ]n. -Fw X-Ωn-ep-≠ _-‘-sØsNm-√n C-cp-]m¿-´n-I-fn-epw hna¿-i-\w D-≠m-bn-´p-≠v.-

Npcp¡¯nÂ

bq-Øv tIm¨-{K-kv A-Pm-\q¿ a-fi-ew I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ Izn-‰v C-¥ym Zn-\m-tLm-j N-S-ßn¬ a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-\o-jv cm-h-tW-iz-cw ]-Xm-I D-b¿-Øp-∂p

bq-¯v tIm¬-{K-kv P-·-Zn-\w B-tLm-jn-¨p

A-Pm-\q¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv ÿm-]-I Zn-\-am-b C-∂se Izn-‰v C-¥ym-Zn-\w bq-Øv tIm¨-{K-kv A-Pm-\q¿ a-fiew I-Ωn-‰n B-tLm-jn-®p. aq-e-°-≠-Øv \-S-∂ ]-cn-]m-Snbn¬ {]-kn-U‚ v A-\o-jv cm-h-tW-iz-cw ]-Xm-I D-b¿-Øn, hm¿-Uv sa-º¿ ]n sI Im¿-Xym-b-\n, kn c-Xv-\m-I-c≥, F°m¬ Ip-™n-cm-a≥, sI Zn-t\-i≥, hn hn \n-jm-¥v, K-±m^n aq-e-°-≠w, Zo-] I-√n-¶m¬, D-ta-i≥ Im-´p-Ip-f-ß-c, {io-Pn-Øv aq-e-°-≠w, ]n hn -kp-tc-jv kw-_-‘n-®p. Im-´pIp-f-ß-c bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ B-tLm-j ]cn-]m-Sn-I-fn¬ {]-kn-U‚ v kp-[o-jv Im-´p-Ip-f-ß-c ]-Xm-I D-b¿-Øn. D-ta-i≥ Im-´p-Ip-f-ß-c, k-Pn-\n a-[p, c-Xo-jv kw-_-‘n-®p.cm-h-tW-iz-cw bq-\n-‰v bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ cm-h-tW-iz-c-Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ C-tX-jv ]-Xm-I D-b¿-Øn. A-\o-jv cm-h-tW-iz-cw, cq-tK-jv, hn -\mcm-b-W≥, tKm-]m-e≥ sh-≈-¥-´, c-ho-{μ≥ kw-_-‘n-®p. Nn-Øm-cn I-√n-¶m¬ bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ hn hn jn-Pp ]-Xm-I D-b¿-Øn. hn hn \n-jm-¥v, c-RvPn-Øv, i-c-Xv I-√n-¶m¬, Fw hn Zo-], Fw hn Ip-™n-°Æ≥, sI ]n hn-P-b≥ kw-_-‘n-®p.-

bq-¯v tIm¬-{K-kv t\-Xm-hn-\v aÀ-±-\-ta-äp

Im-k¿-tIm-Uv: bq-Øv tIm¨-{K-kv t\-Xm-hn-s\ A-{I-an®-Xm-bn ]-cm-Xn. D-Zp-a a-fi-ew ssh-kv {]-kn-U‚ v I-cnt®-cn-bn-se D-Æn-Ir-jv-W(29)s\-bm-Wv ]-cn-t°-‰v P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn H-º-X-c-tbm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Hm-t´m-dn-£m ss{U-h¿-Iq-Sn-bm-b D-Æn-Ir-jv-W≥ ho-´n-te°v \-S-∂p-t]m-Ip-∂-Xn-\n-S-bn¬ tdm-U-cn-In-se Ip-‰n-°m´n¬ ]-Xn-bn-cp-∂ H-cp kw-Lw hm-l-\-Øn-s‚ en-h-sd-SpØv X-e-°-Sn-°p-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂m-Wv ]-cm-Xn.

F-«v kv-Iq-fp-IÄ-¡v ]p-Xn-b sI-«n-Sw; 55 {]-tXy-I iu-Nm-e-b-§Ä Im-k¿-tIm-Uv: ]p-Xn-b A-[yb-\-h¿-jw Pn-√m k¿-h-in-£m A-`n-bm≥ 20.-69 tIm-Sn cq-]-bpsS ]-≤-Xn. Pn-√m B-kq-{X-W \n¿-h-l-W k-an-Xn C-h-bv-°v Aw-Ko-Im-cw \¬-In-b-Xm-bn Fkv.-F-kv.-F. t{]m-P-Œv Hm-^nk¿ tUm. Fw _m-e≥ A-dn-bn®p. ku-P-\y bq-\n-t^mw hn-X-cW-Øn-\p 2.-4 tIm-Sn cq-]-bm-Wv \o-°n-h-®n-´p-≈-Xv. k¿-°m¿ kv-Iq-fn-se H-∂p-ap-X¬ F-´p hsc ¢m-kn¬ ]Tn-°p-∂ s]¨Ip-´n-Iƒ-°pw F-kv.-kn-˛-F-kv.Sn, H.-_n.-kn B¨-Ip-´n-Iƒ-°pam-Wv bq-\n-t^mw \¬-Ip-I.H-∂p-ap-X¬ F-´p-h-sc ¢mkn¬ ]Tn-°p-∂ F-√m Ip-´n-

Iƒ-°p-ap-≈ ku-P-\y ]mT-]pkv-X-I hn-X-c-W-Øn-\v 2.-5 tImSn cq-]-bm-Wv h-I-bn-cp-Øn-b-Xv. {]-tXy-I ]-cn-K-W-\-b¿-ln-°p∂ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v th-≠n-bp≈ {]-h¿-Ø-\-Øn-\p 1.-1 tIm-Sn cq-] hn-\n-tbm-Kn-°pw. D-]-I-cW hn-X-c-Ww, sa-Un-°¬ Iymw]p-Iƒ Xp-S-ßn-b-h \-S-Øpw. C-h¿-°p th-≠n Pn-√-bn¬ 55 {]-tXy-I iu-Nm-e-b-߃ \n¿-an-°m≥ 35,000 cq-] ho-Xw \¬-Ipw. C-Xn-\p 19 e-£w cq-]bm-Wp th-≠-Xv. \n¿-am-W-{]hr-Øn-Iƒ-°m-Wv G-‰-hpw IqSp-X¬ Xp-I hn-\n-tbm-Kn-°p-I 4.-77 tIm-Sn cq-]. kv-Iqƒ A-‰-Ip-‰-∏-Wn-°p 3.10 tIm-Sn-bm-Wv h-I-bn-cp-Øn-bn-

^q-«v Hm-hÀ{_n-Uv-Pv C-Ãm-¯-Xv A-]-I-S-¯n-\v Im-c-W-am-bn Xr-°-cn-∏q¿: ]m-fw ap-dn-®p-I-S°m≥ ^p-´v-Hm-h¿ {_n-Uv-Pv C√m-Ø-Xn-\m-em-Wv C-∂-se tIm-gn-t°m-Sv kz-tZ-in-\n-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n s{S-bn≥ X-´n a-cn°m≥ Im-c-W-am-b-sX-∂v ]-cs° B-t£-]w. H-∂mw \-º¿ ^v-fm-‰v t^m-an-se-Øp-∂-h¿-°v c-≠mw \-º¿ ^v-fm-‰v t^mw I-S∂p th-Ww c-≠mw \-º¿ ^v-fm‰v t^m-an-se-Øm≥. Su-Wn¬ \n-∂pw c-≠mw \-º¿ ^v-fm-‰v t^m-an¬ \n-∂v ]m-fw ap-dn-®p IS-∂v th-Ww Sn-s°-s‰-Sp-°m≥. am-{X-a-√ H-cp ao-‰-n-e-[n-Iw D-b-cap-≠v ^v-fm-‰v t^m-an-\v ]-e-cpw {]-bm-k-s∏-´m-Wv ]m-fw ap-dn-®p I-S-∂v e-£yw Im-Wp-∂-Xv. s]m-Xp-P-\-ß-fp-sS-bpw kw-LS-\-I-fp-sS-bpw \n-c-¥-c-am-b Bh-iy-sØ Xp-S¿-∂v c-≠p h¿jw ap-ºv ^p-´v-H-m-h¿ {_n-Uv-Pv

∏-n-\v ap-ºv Pn-√-bn-se Nn-e ÿe-ß-fn¬ kn.]n.-Fw-˛-_n.sP.]n c-l-ky-_-‘-ap-s≠-∂v bp. -Un. -F-^v B-tcm-]n-®n-cp∂p. Pn-√m ]-©m-b-Øv Xn-cs™-Sp-∏n¬ F-S-\o-¿ Un-hn-j\n¬ \n-∂pw a¬-k-cn-® bp. Un. -F-^v. ÿm-\m¿-∞n-sb ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-hm≥ Nn-e _n. -sP. -]n-˛-kn. -]n. -Fw t\Xm-°ƒ N¿-® \-S-Øn-b-Xv kn. -]n. -Fw A-Wn-I-fn¬ {]Xn- t j- [ - a p- ≠ m- ° n- b n- c p- ∂ p. kn.]n.F-w. ]n-¥p-W-®-Xv sIm≠v am-{X-am-Wv _n. -sP. -]n-bnse {]-ao-f kn \m-b-Iv Pn-√m ]©m-b-Øn-te-°v Xn-c-s™-Sp°-s∏-´-Xv. C-Xn-\v ]-I-c-am-bn Im-d-Up° Un-hn-j-\n-se F¬. -Un. F-^v. ÿm-\m¿-Yn-°v _n. sP. -]n. c-l-ky ]n-¥p-W \¬-

3

]-Wn-bm≥ sd-bn¬-sh 80.1 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp-s∂-¶nepw ^-≠n-s‚ A-]-cym-]v-X-X ]d-™v \n¿-Ωm-Ww \o-≠p t]mIp-I-bm-bn-cp-∂p. c-≠p h¿-jw ap-ºv ^p-´v-Hm-h¿ {_n-Uv-Pn-\v XpI A-\p-h-Zn-®n-´pw {]-h-¿-Øn XpS-ßm-Ø-Xn¬ Xr-°-cn-∏q¿ dbn¬-sh B-£≥ t^m-dw {]-Xntj-[n-®p. C-\n-sbm-cp Zp-c-¥Øn-\v h-gn-sh-°m-sX F-{X-bpw s]-s´-∂v ^p-´v-Hm-h¿ {_n-Uv-Pv ]-Wn-b-W-sa-∂v B-£≥ t^mdw B-h-iy-s∏-´p. -

a-dm kw-K-aw 15\v cm-hn-se 11\vv Im-k¿-tIm-U Pn-√m kp-∂-n sk‚-dn¬ \-S-°pw. Pn-√-bn-se a-l-√p-I-fp-sS ka-{K ]p-tcm-K-Xn e-£yw h-®v ka-kv-X cq-]w \¬-In-b hn-hn-[ß-fm-b {]-h¿-Ø-\- ]-≤-Xn-Isf-°p-dn-®p-≈ N¿-®-bm-Wv {][m-\ A-P-≠. -Ip-tºm¬ k-ønZv sI F-kv B-‰-t°m-b X-ß-ƒ {]m¿-∞-\-bv-°v t\-Xr-Xzw-\¬Ipw. A-Jn-te-¥ym kp-∂n hnZym-`ym-k t_m¿-Uv {]-kn-U‚ v Fw F A-–p¬ Jm-Z¿ ap-kv-enbm¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. - k-a-kv-X Pn-√m {]-kn-U‚ v k-øn-Zv ap-l-Ω-Zv D-a-dp¬ ^m-dqJv A¬ _p-Jm-cn A-[y-£-X hln-°pw. Jm-kn \n-b-a-\-hpw {]Im-k¿-tIm-Uv:k-a-kv-X tI-c-f k-‡n-bpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn-√m ap-im- ap-l-Ω-Z-en k-Jm-^n Xr-°-cnh-d kw-L-Sn-∏n-°p-∂ D-e-am- - D- ∏q¿ ¢m-s -Sp-°pw. -

k-a-kv-X Pn-Ãm D-e-amþ D-a-dm kw-K-aw 15\v

´p-≈-Xv. tim-Nym-h-ÿ-bn-ep≈ kv-Iqƒ sI-´n-S-߃ s]m-fn®p-am-‰n ]p-Xn-b-h \n¿-an-°m≥ F-´p k¿-°m¿ kv-Iq-fp-Iƒ-°p k-lm-b-[-\w \¬-Ipw.2.-47 tIm-Sn cq-]-bm-Wv C-Xn\m-bn sN-e-h-gn-°p-I. Pn.-F-®v.F-kv.-F-k.v sN¿-°-f sk≥{S¬-˛39 e-£w, Pn.-Fw.-hn.-F-®v.F-kv.-F-k.v X-f-¶-c ˛26 e-£w, Pn.-bp.-]n.-F-k.v Iq-fn-bm-Sv-˛32.-5 e-£w, Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv sam-{Km¬-˛13 e-£w, Pn.-F-®v.F-kv.-F-k.v X-tø-\n-˛13 e-£w, Pn.-F-®v.-F-kv.-F-kv. ]-c-∏-˛52 e-£w, Pn.-Fw.-hn.-F-®v.-F-kv.F-kv tIm-´-∏p-dw-˛19.-5 e-£w, Pn.-hn.-F-®v.-F-kv Ip-_-\q¿-˛52 e-£w F-∂n-ß-s\-bm-Wp \¬-

Ip-I.kv-Iq-fp-I-fn-se h-en-b A-‰Ip-‰-∏-Wn-°v 19 F¬.-]n. kv-Iqfp-Iƒ-°p 90 e-£w cq-] \¬Ipw. 21 bp.-]n kv-Iq-fp-Iƒ-°v 1.13 tIm-Sn cq-]-bpw \¬-Ipw. kvIqƒ {Km‚n-\p 4.-01 tIm-Sn cq-]bpw ]-co-£-I-f-S-°w \-S-Øm\p-≈ dn-k¿-®v B‚ v C-hm-tezj-\p \m-ep tIm-Sn cq-]-bpw hn\n-tbm-Kn-°pw. A-[ym-]-I-]-cn-io-e-\-Øn\p 39.-77 e-£-hpw km-aq-ln-I t_m-[-h¬-I-c-W-]-cn-]m-Sn-°v 11.-7 e-£w cq-]-bpw \¬-Ipw. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS A[y-£-X-bn-em-Wv Pn-√m B-kq{X-W \n¿-h-l-W-k-an-Xn tbmKw tN¿-∂-Xv.-

Nm-cm-b hnÂ-¸-\: {]-Xn-¡v X-S-hpw ]n-g-bpw Im-™-ßm-Sv: hym-P Nm-cm-b tI-kn-se {]-Xn-sb tIm-S-Xn aq∂p-am-kw X-S-hn-\pw H-cp e-£w cq-] ]n-g-b-S-°m-\pw in-£n-®p. I-≈m¿ ]q-Sw-I-√n-se Fw \mcm-b-W-s\(43)bm-Wv slm-kvZp¿-Kv A-kn. sk-j≥-kv tIm-SXn in-£n-®-Xv.

2007 Pq-em-bv 6 \m-Wv tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. A-©v en-‰¿ hym-P Nm-cm-b-hp-am-bn tdm-U-cn-In-eq-sS \-S-∂v t]m-IpI-bm-bn-cp-∂ \m-cm-b-W-s\ slm-kv-Zp¿-Kv F-Iv-ssk-kv {]nh‚o-hv Hm-^n-k¿ ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-em-Wv in-£.

_m-e-Ir-jv-W³ c-à-km-£n-Zn-\w B-N-cn-¨p Im-k¿-tIm-Uv: 1986 se sXm-gnen-√m-bv-a hn-cp-≤ t]m-cm-´-Ønse c-‡-km-£n _m-e-Ir-jvW-s‚ 27˛mw c-‡-km-£n Zn-\w B-N-cn-®p. bq-\n-‰p-I-fn¬ {]-`mX-t`-cn-tbm-sS ]-Xm-I D-b¿Øn. Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^nkn¬ Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Uz. sI cmPv-tam-l≥ ]-Xm-I D-b¿-Øn. sI c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p. sIm-√-¶m-\-bn-se kv-ar-Xn a-

fi-]-Øn¬ kn.-]n-.-Fw. Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰w-Kw kn F-®v Ip™-ºp D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tam-l-\≥ ]-∂n-∏m-d A-[y-£X-h-ln-®p. kn D-Z-b-Ip-am¿, hn \m-cm-bW≥, A-Uz. sI cm-Pv-tam-l≥, sI tc-h-Xn, sI c-ho-{μ≥, sI k-_o-jv, ]n ]n kn-Zn≥, Sn \njm-¥v, Fw sI c-ho-{μ≥ kwkm-cn-®p.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-08-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-08-10

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-08-10  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-08-10

Advertisement