Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

an-\n-tem-dn a-dn-ªv ss{U-hÀ-¡v ]-cn-¡v

hntij§Ä

hmÂ-keyw dn-tkm-gv-kv Sow ]-cn-ioe-\w C¶v

am-X-aw-K-ew: an-\n-tem-dn \n-b{¥-Ww-hn-´p a-dn-™v ss{U-h¿°p ]-cn-°v. am-X-aw-K-ew Xu-hpd Im-f-Im-´n-√-Øn-\p k-ao-]-w Ign-™ Zn-hk - w cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. kz-Im-cy-_ - n-\p ssk-Uv sIm-Sp-°s - h \n-b{- ¥-Ww hn-´v a-dnbp-Ib - m-bn-cp-∂p. ss{U-h¿ {]-Zo]v Ip-am-dn(31)s\ \n-km-c ]-cn-°pI-tfm-sS ]-ø∂ - q-cn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

I-Æq¿: IÆqcns\ inipkulrZ Pn√bm-°m≥ Pn√m`cWIqSw cq-]o-I-cn® hm¬keyw ]≤XnbpsS dntkmgvkv So-an-\p≈ ]cnioe\w C-∂v A-ßm-Sn°Shv tUm¨ t_m-kvtIm C≥-kv-‰n-‰yq´v Hm^v l-b¿ FPyqt°j-\n¬ \-S-°pw. cmhn-se 10\v Pn√m IeIvS¿ tUm. cØ≥ tJ¬-°¿ D-ZvLmS-\w sN-øpw. k_v IeIvS¿ Sn hn A\p-]-a A-[y-£-X h-ln-°pw. N-e-®n-{X Xm-chpw hm¬k-eyw Aw_mknUdpamb k-\pj ap-JymXnYnbmbncn-°pw. tImfPv Ubd-Iv-S¿ tUm. tPmkv tImbn°¬ am-X-awK-ew Xu-hp-d-bn¬ \n-b-{¥-Ww-hn-´p a-dn-™ an-\ntemdn apJy{]`mjWw \-S-Øpw. tUm. \nc⁄≥ {]kmZv, amXyp sX≈nbn¬, AUz. Hma\, tUm. A\q]v B‚Wn, kptcjv _m_p ¢m-sk-Sp-°pw.

s{S-bn-\n I-hÀ¨; bp-hm-hv A-d-kv-änÂ

km-_n-¯v h-[w: ap-Jy-{]-Xn-IÄ H-fn-hn Xp-d-¶ kw-hm-Zw 30\v I-gn-ª-Xv sIm-¶-¡m-«v am-ß-m-´p-]-dºv: I-Æq¿- k¿hI-em-im-e-bn¬ C-°-tWm-an-Ivkn¬ K-th-j-Ww \-S-Øp-∂ ]n ]n bq-k-^-en k-a¿-∏n-® {]_-‘-Øn≥ ta-ep-≈ Xp-d-∂ kw-hm-Zw 30\p cm-hn-se 10.-30\v I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS sk≥-{S¬ sse-{_-dn-bn¬ \S°pw {]-_-‘w sk-an-\m-dn-\v aq-∂pZn-h-kw apºpap-X¬ sk≥-{S¬ sse-{_-dn-bn¬ ]-cntim-[-\-bv-°v e-`n-°pw.

Im-k-¿-tIm-Uv: Nq-cn ao-∏p-Kn-cnbn-se Sn F km-_n-Øn(19)s\ Ip-Øn-s°m-∂ tI-kn-se ap-Jy{]-Xn-Iƒ H-fn-hn¬ I-gn-™-Xv sh-≈-cn-°p-≠v tÃ-j≥ A-Xn¿Øn-bn-se sIm-∂-°m-s´ h-\Øn-\-I-sØ H-‰-s∏-´ ho-´n-emsW-∂v {]-Xn-Iƒ t]m-en-kn¬ sam-gn-\¬-In. A-W-¶q¿ sP.-]n. tIm-f-\n-bn-se A-£-bv, ao-∏p-Kncn Im-fn-b-¶m-s´ ssh-im-Jv F-

∂n-h-sc I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´p-In´n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v Un-ssh.-Fkv.] -- n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tNmZyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv H-fn-k-t¶X-sØ-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-®-Xv. I-gn-™ G-gn-\m-Wv A-W¶q¿ sP.- ] - n tIm-f\ - n-°v k-ao-]w km-_n-Øn-s\ sIm-e-s∏-Sp-Ønb-Xv. C-Xn-\p-ti-jw Im-k¿-tImUv ]p-Xn-b _-kà v- m‚n¬ F-Ønb C-h¿ \n-ch - [ - n {In-an-\¬ tI-

tXm-Wn a-dn-ªv bp-hm-hn-s\ Im-WmXm-b kw-`-hw: Xn-c-¨n-en-\p \m-hn-I- hn-Z-Kv-[-sc-¯n-bnà _m-[n-°p-∂p-≠.v h-f] - ´- W - w ]p-gbp-sS `m-Ka- m-b ]-d» - n-\n ]p-gb - n-emWp kw-`h - w. tXm-Wn-bn¬ k-©cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂ bp-hm-hv C-Sb - -v °v kp-lr-Øp-°ƒ t]m-bt- ∏mƒ X-\n-®m-bn. H-Sp-hn¬ I-cb - n-te-°v Xp-g™ p-hc - s - h i-‡a - m-b H-gp°n¬-s∏-´v tXm-Wn a-dn-bp-Ib - m-bncp-∂p. ao-‰d- p-Iƒ A-Is - e-bp-≈ ]d-»n- \ - n-°S- h - v ]m-eØ - n-\p k-ao-]am-Wv tXm-Wn I-s≠-Øn-bX - .v AXn-\n-sS, I-gn-™ Zn-hk - w am-´q¬-˛A-go-°¬ `m-KØ - v H-cp ar-Xt- Z-lw H-gp-Ip-∂X - p I-≠X - m-bn a¬-kysØm-gn-em-fn-Iƒ ]-d™ p. Xn-c®n¬ \-SØ - n-sb-¶n-epw s]-s´-∂v Hgp-In-t∏m-bt- Xm-sS ar-Xt- Z-lw ImWm-Xm-hp-Ib - m-bn-cp-∂p.-

a-øn¬: ]p-g-bn¬ tXm-Wn a-dn™v H-gp-°n¬-s∏-´ bp-hm-hn-s\ I-s≠-Øm-\p-≈ Xn-c® - n¬ Im-cy£-aa - s - √-∂v B-t£-]w. C-°g- n™ Xn-¶f - m-gN -v \-Wn-bq¿ \-{ºw Pp-am a-kP -v n-Zn-\p k-ao-]w- Im-WmXm-b A-cn-{º-˛] - d - » - n-\n tdm-Uv \Wn-bq¿ \-{º-sØ D-∏m-e° - ≠ - n lu-kn¬ A-–p-√-bp-sS a-I≥ bp sI ap-lΩ - Z- v B-jn-Jn(23)\p th-≠n-bp-≈ Xn-c® - n-en-em-Wv A[n-Ir-X¿ A-\m-ÿ Im-´n-bX - .v kw-`h - w \-S∂ - b - p-S≥ - a-øn¬ tÃ-j\ - n¬ A-dn-bn-®X - n-s\ Xp-S¿∂v H-cp Po-∏n¬ t]m-en-sk-Øn ]d-»n-\n-°S- h - v ]m-eØ - n-\p k-ao-]w Xn-c® - n¬ \-SØ - n-bn-cp-∂p. ^-b¿t^m-gk -v p-w F-Øn-bX - v Im-cy-am-b

D-]I - c - W - ß - s - fm-∂p-w C-√m-sX. H∂-c a-Wn-°q-dn-\p ti-ja - m-Wp hf-]´- W - Ø - p-\n-∂v Xo-ct- Z-i kp-c£m-tk-\b - p-sS H-cp t_m-s´-Ønb-X.v C-hc - pw Xn-c® - n¬ \-SØ - n-bXv ]m-ew tI-{μo-Ic - n-®p am-{Xw. ssh-Io-´v G-tgm-sS Xn-c® - n¬ \n¿Øp-Ib - pw sN-bX -v p. kw-`h - w \-S∂v aq-∂p-Zn-hk - a - m-bn-´pw t\-hn DtZym-Kÿ - ¿ - F-Øn-bn-√. \m-hn-I tk-\b - p-sS ap-߬-hn-ZK - [ -v s - c Xnc-®n-en-\p \n-tbm-Kn-°W - s - a-∂mh-iy-s∏-´v I-gn-™ Zn-hk - w bp-hmhn-s‚ _-‘p-°ƒ Pn-√m I-eI - vS¿-°v \n-th-Z\ - w \¬-In-bn-cp-s∂¶n-epw ^-ea - p-≠m-bn-√. I-\Ø - a-gs - b Xp-S¿-∂v ]p-g \nd-™p-Ih - n-™X - v Xn-c® - n-en-s\

kv-{Xo-[-\ ]o-U-\w; aq-¶p-t]À-s¡-Xn-tc tIkv

hym-]m-cn-sb _-µn-bm-¡n I-hÀ-¨: H-cmÄ-Iq-Sn A-d-ÌnÂ

Im-™ß - m-S:v Iq-Sp-X¬ kv{- Xo-[\w B-hi - y-s∏-´v ]o-Un-∏n-°p-∂psh∂ bp-hX - n-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ `¿-Øm-hS- ° - w aq-∂p-t]¿-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øp. slm-kvZ- p¿-Knse Sn hn \m-cm-bW - am-cm-cp-sS aIƒ e-£v-an(30)bp-sS ]-cm-Xnbn¬ `¿-Øm-hv I-Æq¿ Nn-d° - ¬ am-Wn-t°m-Øv kz-tZ-in ]n ]n B-\μ - v(35), k-tlm-Zc - ≥ A-`n-emjv, am-Xm-hv cm-[m-aW - n F-∂n-h¿s°-Xn-tc-bm-Wv slm-kv-Zp¿-Kv t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØX - v. 2004 k-]vX - w-_¿ B-dn-\m-bncp∂p C-cp-hc - p-sSbpw hn-hmlw. 75 ]-h≥ kz¿-Wm-`c - W - ß - ƒ\ ¬-In-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Iq-Sp-X¬ kv{- Xo-[\ - w B-hi - y-s∏-´v ]o-Un∏n-°p-∂p-sh-∂m-Wp ]-cmXn.

aÀ±\w; c-−p t]À-s¡-Xn-tc tIkv ]-ø-∂q¿: an-kv-UvtImƒ sN-bvsX∂mtcm-]n-®v kz-Im-cy Bip-]-{Xn-bn¬ Im‚o≥ \-S-Øn∏p-Im-c\m-b bp-hm-hn-s\ a¿±n® kw-`-h-Øn¬ c-≠pt]¿s°-Xn-tc ]-ø-∂q¿ t]m-enkv tI-sk-SpØp. h-b-\m-Sv sh-≈-ap-≠ kz-tZin sI ap-lΩ-Zv A-iv-d-^n-s\ B-{I-an-®-Xn-\m-Wp \-S-]Sn. Ggn-tem-Sv kz-tZ-in A-iv-d-^ns\-Xn-tcbpw kp-lr-Øn-\p-saXn-tc-bm-Wp tIkv.

_m-e-]oU\w; c-−m-\-½ A-d-ÌnÂ

Ip-ºf - : aw-Ke - m-]p-cs - Ø hym-]mcn-sb-bpw Ip-Sp-w-_sØ-bpw _μn-bm-°n-b ti-jw 42 ]-h≥ kz¿Wm-`-c-W-ß-fpw 25,000 cq-]-bpw sIm-≈-b-Sn-® tI-kn¬ H-cm-sf°q-Sn A-dà - v sN-bX v- p. _mw-•q¿ tKm-hn-μ ]p-cs - Ø hm-knw F-∂ Un-®n hm-kn-an(27)s\-bm-Wv Ipº-f kn. sF A-dà - v sN-bX -v X - .v a-s‰m-cp tI-kn¬ A-d-Ãn-em-bn _mw-•q¿ ]-c∏ - \ - A-{K-lm-c P-bnen¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂p Cbmƒ. {]-Xn-bp-sS A-dà - v tc-Js - ∏-

Sp-Øn-b ti-jw Im-k¿-tIm-´p sIm-≠p-h∂ - v H∂mw¢m-kv a-Pn-k-v t{S-‰v tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°n. I-gn-™ Un-kw-_¿ 22\mWv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`hw. Ip-º-f A-\n¬ Ipw-sª tdm-Un-se cm-tP-jv tj-Wm-bnsb-bpw Ip-Spw-_sØ-bpw _μn-bm-°n-b ti-jw kz¿-Whpw ]-W-hpw ssI-°-em-°p-I-bmbn-cp-∂p. ap-Jy-{]-Xn _mw-•q¿ kz-tZ-in lm-en-an-s\ t\-c-sØ A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp-∂p.

B-cm-[-\m-e-b-§-fn I-hÀ-¨ sN-dp-]p-g: {]m-s∏m-bn-en-\p kao-]w ap-f-{]-bn-se sk‚ v- A¬t^m≥-k ]-≈n-, s]-cp-¥-Sw Ppam a-kv-Pn-Zv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ tam-j-Ww. t\¿-®-s∏-´n Ip-Øn-Øp-d-∂p ]-Ww A-]-l-cn-®p .-C-∂-se cm-

kp-I-fn¬ {]-Xn-bm-b H-cm-fp-sS k-lm-b-tØm-sS am-hp-¶m-en¬ F-Øp-Ib - m-bn-cp-∂p. C-Xn-\p-tij-am-Wv sIm-∂° - m-Sv kz-tZ-in Ch¿-°v hm-l\ - w G¿-∏m-Sv sN-bX v- Xv. {]-Xn-Iƒ-°v c-£s - ∏-Sm-\pw Hfn-hn¬ I-gn-bm-\pw k-lm-bw sNbvX - p-sIm-Sp-Ø c-≠p-t]-sc-°p-dn®v t]m-en-kn-\v kq-N\ - e-`n-®n-´p≠v. C-cp-h-sc-bpw {]-Xn-tN¿-°psa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

]cn-t¡äp ]-ø-∂q¿: \-S-∂pt]m-I-sh ss_-°n-Sn®v _w-Km-fn bp-hm-hn\p ]-cn°v. ]p-©-°m-Sv tIm¨{Io-‰v sXm-gn¬-sN-bX v p h-cp-∂ {]^p√ h - m-e(35)bv°m-Wv ]-cn-t°‰Xv. ]p-©-°m-Sv {In-kv-Xy≥ ]≈n-°v k-ao-]w I-gn-™ Znh-kw cm-hn se 8.30Hm-sS-bm-Wp kw`hw. ]-ø∂ - q-cn¬ k-lI-cW - Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

daZm³- ]cn{hmPI\pw ]Sbmfn¡pw

{h

-X-sØ-°p-dn-®v au-em-\ P-em-ep-±o≥ I-am-b cm-k-{In-b C-hn-sS Zr-iy-amhp-∂p. kmdq-an-bp-sS {]-kn-≤-am-b H-cp I-hn-X- aq-ln-I tk-h-\-ß-fn-epw Im-cp-Wy {]-h¿-Øbp-≠v. iq-\y-am-b D-Z-c-sØ D-≈p s]m-≈-bm- \-ß-fn-epw \n-c-X-am-hp-∂ a-Wn-°q-dp-Iƒ-°v b ap-c-fn-tbm-Sv D-]-an-°p-∂ a-t\m-l-c-am-b `m- tZ-hm-e-b-Øn-se `-P-\-an-cn-°¬ t]m-se-tbm h-\. tZ-tl-—I-sfm-gn-™ i-co-cw A-Xn-\p-a-∏p-d-tam ]p-Wyw ]-XnB-fl-kw-Ko-Xw s]m-gn-°p-∂ ]p®p\¬-Ip-∂p-≠v ssZ-hn-I-Zo≥. d-a√m-¶p-g¬ t]m-se hn-ip-≤ a-[p-c-amZm-\n-se Zm-\-[¿-a-߃-°v ]-cnhp-sa-∂p kq-^n-bm-b I-hn ]-d-bpXym-K-Øn-s‚-bpw kzm¿-Y \n-{K-ltºmƒ A-Xv A-t±-l-Øn-s‚ tbmØn-s‚-bpw A-Xp-ey-am-b H-cp X-eKm-fl-I Po-hn-Xw km-[y-am-°n-b ap-≠v-. Zm-\-[¿-a-߃ D-≈-h-s‚ anA-\p-`-hw am-{X-a-√, km-[m-c-W a®-[-\w hy-bw sN-øm-\p-≈ ta-J-e\p-jy¿-°pw A-\p-`-hth-Zy-am-sWbm-b-√ C-kv-em-an-s‚ hn-`m-h-\. H∂-Xm-Wv bm-Ym¿-Yyw. cp Im-c-°®o-fv sIm-s≠-¶n-epw \n]-Zm¿-Y tNm-Z-\-I-fn¬-\n-∂p ap߃ \-c-I-sØ kq-£n-°p-I- F‡-am-hp-∂ A-kp-e-`-am-b Cu A∂p Xn-cp-h-N-\w. h-k-cw a-\p-jy-P-∑-߃ B-flmB-h-iyw I-gn-®p-≈-Xv sIm-Sphn-s‚ D-◊-sb t\-cn-´-dn-™-vA\p°m-\p-≈ \n¿-_-‘ Zm-\-Øn-\p jmP-lm≥ `-hn-°p-I-bm-Wv. i-co-c-sa-∂, hn-hn]p-d-sa-bp-≈ D-Zm-c-X-sb, B-flH-cp-a-\-bq¿ [ `q-X-ß-fp-sS kw-Lm-X-Øn-\-∏pXym-K-ß-sf A-Xp t{]m¬-km-lndw B-flm-hn-s‚ G-I-Xz-sØ Xn-cn-®-dn-bp-∂- ∏n-°p-∂p-≠v. X-s‚ k-tlm-Z-c-\v X-\n-°v CXv- {h-X-Øn-s‚ am-{Xw hy-Xn-cn-‡-X-bm-Wv. „-ap-≈-Xm-Wv sIm-Sp-t°-≠-Xv; _m-°n h-∂t\m-ºv \-Ω-sf h-√m-Ø GIo-`m-h-Øn-te- tXm X-\n-°v A-\-`n-e-j-Wo-b-am-b-tXm A-√. °p \-bn-°p-∂p-≠v. _m-lyhn-i-I-e-\-ß- £m-a-Øn-epw t£-a-Øn-epw ssZ-h-Øn-\p -Ifn¬ [-\n-I-\pw Z-cn-{Z-\pw H-cp-t]m-se ss]-Zm- Sw- \¬-Ip-∂-h¿ B-sc-∂p Jp¿-B≥ hn-fn-®p l-ß-f-dn-bp-∂p F-s∂m-scm-gp-°≥ a-´n¬ ]-d- tNm-Zn-°p-∂p. bp-∂-Xn-\-∏p-dw a-\p-jyPm-Xn-bp-sS A-Snd-a-Zm-\n-s‚ G-‰-hpw a-t\m-l-c-am-b B-hnÿm-\ tNm-Z-\-bn¬ A-h-sc H-∂m-bn A-\p-`- jv-Im-c-hpw B-fl-Xym-K-Øn-s‚ Xn-I-hp-‰ amh-Øn-eq-sS _-‘n-∏n-°p-I-bm-Wv d-a-Zm≥. H- Xr-I-bp-am-Wv _-Zv¿. _-Zv¿ d-a-Zm-\n¬ X-s∂ ∏w ar¨-a-b-am-b hm-gv-hn-s‚ B-k-‡n-Iƒ H- kw-`-hn-®-Xv tN-ep-≈ H-cp bm-Zr-—n-I-X Xgn-®v B-flm-hn-s‚ hn-`-h-߃ am-{Xw D-≠pw s∂! _-Zv¿ B-I-kv-an-I-X-tbm A-£-c-sØDu-´n-bpw H-cp A-]q¿-h E-Xp! t‰m B-bn-cp-∂n-√; A-Xv, hn-`-h-ß-fp-sS Zm-cn\n- w-K-am-b B-flo-b \n¿-hr-Xn-sb-∂-Xn- {Zy-Øn-epw H-cp B-Z¿-i-Øn-s‚ ]p-e¿-®\-∏p-dw {h-Xw km¿-Y-I-am-hp-∂-Xv ]p-Wy {]- bv°p th-≠n Ip-sd km-Xzn-I-cp-sS hn-e-tb-dnhm-N-I-s‚ Po-hn-X-Øn¬ A-Xv -A-Sn-®pho-ip- b c-‡-km-£y-ß-fm-bn-cp-∂p. ∂ H-cp kv-t\-l -tk-h-\-°m-‰m-bn am-dn-b-t∏mhn-izm-kn \n-c-¥-cw _-Zv-dn¬ B-bn-cn-t°gm-Wv. k-{In-b-am-b km-aq-ln-I-[¿-aw F-∂- ≠-Xp-≠v. B-flm-hn-s‚ bm-{X-I-sf h-gn-ap-S\n-e-bn¬ B-flo-b-X-sb N-e-\m-fl-I-am-°p- °p-∂ Im-a-\-Iƒ-s°-Xn-tc; hy-h-ÿm-]n-X I-bpw hy-‡n-˛k-aq-l Zz-μz-ß-sf a-t\m-l-c- cq-]w-]q-≠ ss]-im-Nn-I-X-bvs°-Xntc. d-aam-bn Iq-´n-t®¿-°p-I-bpw sN-øp-∂ C-kv-em-an- Zm≥ A-Xn-\p-≈ I-f-cn-bm-h-s´.

I®q-À, ImkÀ-tIm-Uv I-S¯o-c-§-fn kn-en-−À "Nm-I-c' Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-d-º ]©m-bØ - n-s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - nepw \o-te-iz-cw ssX-°-S-∏p-dØpw kn-en-≠d - p-Iƒ hym-]I - a - mbn I-c-bv-°-Sn-™p. h-en-b-]-dºn¬ am-{Xw B-tdm-fw kn-en-≠dp-Iƒ I-s≠-Øn. C-∂-se ]pe¿-s® ap-Xe - m-Wv i-‡a - m-b Xnc-am-eb - n¬ C-h F-Øn-Øp-Sß - nb-Xv. Im-k¿-tIm-Uv- I-S∏ - p-dØ - p\n-∂v e-`n-®-Xp t]m-ep-≈ Xp-d°m-\m-hm-Ø Ão¬ kn-en-≠d - pI-fm-Wv C-h. am-hn-em-IS- ∏ - p-dØ - v c-s≠-Æh - pw, ]-S∂ - I-S∏ - p-dw, Xr°-cn-∏q¿ I-S∏ - p-dw, I-∂p-ho-Sv- I-S∏p-dw F-∂n-hn-Sß - f - n¬ H-∂p-hoX-hpw kn-en-≠d - p-Iƒ I-cb - ° v- S- n™p. X-øn¬ ku-Øv I-S-∏p-dØv H-sc-Æh - pw I-c° - S- n-™p. \o-te-iz-cw ssX-°S- ∏ - p-dØ - v B-dp kn-en-≠d - p-If - m-Wp F-Ønb-X.v am-hn-em-IS- ∏ - p-dØ - v In-´n-b c≠p kn-en-≠d - p-Iƒ N-t¥-c t]meo-kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. I-gn™ G-Xm-\pw Zn-hk - w ap-ºv sXt° Xr-°c - n-∏q¿ I-S∏ - p-dØ - v A-c U-k-t\m-fw ^p-Sv-t_m-fpw, H-cp {^n-Uv-Pv, hn-tZ-i \n¿-an-X-Sq-Øv t]-Ãp-Iƒ, kn-en-≠¿, kvt- {] F∂n-h I-cb - ° -v S- n-™n-cp-∂p. am-´q¬: G-gn-a-e \m-hn-I A°m-Z-an-tbm-Sp tN¿-∂ I-S¬Øo-c-Øv {^n-Uv-Ppw ^p-Sv-t_mfp-I-fpw I-c-bv-°-Sn-™p. C-∂-

tem-dn-bpw Im-dpw Iq-«n-bn-Sn-¨v 3 t]ÀKp-cp-X-cmh-Ø-bnÂ

{Xn-bn-em-Wp kw-`-hw. B-gv-NIƒ-°v ap-ºv sN-dp-]p-g Su-Wnse Pz-√-dn X-I¿-Øv kz¿-Whpw ]-W-hpw A-]-l-cn-®n-cp- : aw-Ke - m-]p-cw-˛j - n-dn-b tZ∂p. {]m-s∏m-bn¬ I-≈p-jm-∏n- Ip-ºf iob ] mX b n¬ temd nb pw kzn-^vse ta-i Ip-Øn-Øp-d-∂v ]-Ww ‰v Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®v aq-∂p-t]¿I-h¿-∂n-cp-∂p.°v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰p. C∂-se ssh-Io-´v 4.15 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. Im-k¿-tIm-´p-\n-∂v awK-em-]p-cw `m-Kt- Ø-°v t]m-hp-Ibm-bn-cp-∂ tem-dn-bpw aw-Ke - m-]pcw `m-KØ - p-\n-∂p tIm-gn-t°m-t´°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ kzn-^v‰ - v Im-dp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®X - v. tIm---gn-t°m-Sv Iq-cm-®p¬ lukn-se A-lv-a-Zn-s‚ a-I≥ bq-\pkv (25), tIm-gn-t°m-Sv ta-∏-øq-cnse aq-k-bp-sS a-I≥ dw-jm-Zv (23) F-∂n-h-sc aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bn-epw tIm-gn-t°mSv Ip-‰ym-Sn ]-c-h≥-X-d-bn-se sam-bv-Xp-hn-s‚ a-I≥ A-Pv-\mkn-s\ (23) Im-k¿-tIm-s´ kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-thin-∏n-®p. A-]-I-S-sØ -Xp-S¿-∂v tZ-io-b-]m-X-bn¬ G-sd-t\-cw sN-dp-]p-g sk‚ v- A¬-t^m≥-k ]-≈n-bn-se t\¿-®-s∏-´n K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p.--Ip-Øn-Øp-d-∂ \n-e-bn¬

Im-™-ßm-Sv: H-º-Xv h-b- pIm-c-s\ {Iq-c-am-bn ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ c-≠m-\-Ω-sb Nn-‰mcn-°m¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. Ip-∂pw-ssI I-√p-hf-∏n-se d-kn-b A-{_-lm-amWv A-d-Ãn-em-b-Xv. Ip-∂pw-ssI K-h. F¬.]n. kvIqƒ hn-Zym¿-Yn A-e≥ F-{_lm-an-s\ ]o-Un-∏n-s®∂p Im-Wn®v {]-[m-\m-[ym-]I≥ H Fw _me-Ir-jW v- ≥ \¬-In-b ]-cm-Xn-bnem-Wp \-S] - Sn. I-Æq¿: k-lI-cW - h-Ip∏v {]n≥kn-∏¬ sk-{I-´d- n-bp-sS aI-\v ]-cnbm-cw k-lIcW sa-Un-°¬ tIm-fP - n¬ {]-thi-\w \¬-In Fw X-e-t»cn: 2011¬ t]m-]p-e¿- hn P-bc - m-P≥ X-´n-∏n¬ ]pXnb N{^≠v Hm-^v C-¥y \-S-Øm-\n- cn{Xw kr-„n-®n-cn-°p-Ib - m-sWcp-∂ {^o-Uw ]-tc-Un-\v A-\pa- ∂pw CØ-cw ]-I¬ sIm-≈° - mXn \n-tj-[n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n- sc k-lm-bn-°p-∂ k-lI-cW ®v {]I-S-\w \-S-Ø-b-Xn-\v F-S- a{¥n I-≈≥-am¿-°v I-™n-hb - v°m-Sv t]m-en-kv {]Xn tN¿-Ø- °p I-bm-sW-∂pw bq-Øv tIm hsc X-e-t»-cn A-Uo-j-\¬ ¨-{K-kv I-Æq¿ tem-Ik -v `- a-fiNo-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v ew {]-knU‚ v dn-Pn¬ am-°p-‰n Bhn-P-b-Ip-am¿ sh-dp-sX hn´p. tcm-]n®p. sa-Un-°¬ tIm-fP - n-se F-S-°m-Sv kz-tZ-in-Ifm-b aq-k- ap-gp-h≥ {]-th-i\ - hpw kp-Xm-cy°p´n, \-Zo-¿, B-kn-^v F-∂n-h- am-°W - w- . Fw hn P-bc - m-P≥ t]msc-bm-Wv sh-dp-sX hn-´-Xv. C- en-kn¬ ]-cm-Xn-s∏-Sp-Ibpw a-dph¿°p th-≠n A-Uz. sI kn `mK-Øv A-\¿-lam-b hn-Zym¿-Ynj-_o¿ lm-P-cm-bn. Iƒ-°v ko-‰v \¬-Ip-Ibpw sN-

Im-k¿-tIm-U:v s{S-bn≥ bm-{X-°mcp-sS sam-ss_¬ t^m-Wp-Iƒ sIm-≈b - S- n-°p∂ kw-LØ - n-se H-cm-sf sd-bn¬-th t]m-en-kv A-dkv‰- v sN-bX -v p. I-Æq¿ C-cn-°q¿ s]cp-hfØp]-dº - v Ip-dp-°≠ - n lukn-se dm-jn-Zn(26) s\-bm-Wv C-∂se ]p-e¿-s® sN-ss∂-˛a- w-Ke - m-]pcw sh-Ãv tIm-kv F-Ik -v {-v ]-kn¬ \n-∂v kw-ib - km-lN - c - y-Øn¬ Im-k¿ - t- Im-Uv sd-bn¬-th t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-bm-fn¬\n-∂v 15,000 cq-] hn-eh - c - p-∂ sam-ss_¬ t^m¨ I-s≠-Sp-Øp.

27 Pqsse 2013 i\n

1. h-en-b-]dº am-hnemIS∏pdØv Icbv°Sn-™ knen≠dpIƒ Nt¥c t]menkv kvt‰-j-\n¬ 2. am-´q¬ I-°m-S≥-Nm-en¬ I-s≠Ønb kn-en-≠¿ ]-g-b-ßm-Sn t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°v am-‰n-b-t∏mƒ se cm-hn-se 10.-30Hm-sS-bm-Wv C°m-cyw \m-´p-Im-cp-sS {i-≤b - n¬s∏-´-Xv. kw-`-h-a-dn-™v ÿ-esØ-Øn-b ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv C-h I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øp. AXn-\n-sS, am-´q¬ I-°m-S≥-Nmen¬ Ão ¬ kn-en-≠¿ I-cb - v° - Sn-™p- . C-∂s - e cm-hn-se F-t´m-

sS-bm-Wv \m-´p-Im-cp-sS {i-≤bn¬-s∏-´-Xv. H-cp ao-‰¿ D-b-c-ap≈ kn-en-≠-dn¬ hm-X-Iw \n-d®n-´n-√. ap-Iƒ `m-K-Øv hmƒ-hp≠v. F-kv.-sF jn-Pp-hn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-¬ t]m-en-sk-Øn knen-≠¿ ]-cn-tim-[n-®p. ]n-∂o-SnXv ]-gb - ß - m-Sn kvt- ‰-j\ - n-te-°p

shdp-sX hn«p

I-Æq¿: ]-cn-bm-cw k-lI - c - W - sa-Un-°¬ tIm-fP - n¬ kn.-]n.Fw t\-Xm-hv Fw hn P-bc - m-Ps - ‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ `-cW - k - a - nXn Np-aX - e - t- b-‰X - p ap-X¬ \-S∂ - F≥.--B¿-.s - F ko-‰p-If - n-se {]-th-i\ - w kw-_‘ - n-®v hn-Pn-e≥-kv A-t\z-jW - w \-SØ - W - s - a∂v Un.-kn.-kn {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ B-hi - y-s∏-´p. A-c-t°m-Sn-bn-e-[n-Iw cq-] hn-e-h-cp-∂ B-dv F≥.--B¿.-sF. ]n.--Pn ko-‰p-I-fn¬ {]-th-i-\w t\-Sn-b-h¿ \n-›n-X tbmKy-X t\-Sm-Ø-h-cm-sW-∂ B-tcm-]-W-ap-b¿-∂-Xv Ku-c-htØm-sS Im-W-Ww. Un.-ssh.-F-^v.-sF. t\-Xm-hn-s‚ a-Iƒ-°v F≥.-B¿.-sF. ko-‰n¬ {]-th-i-\w \¬-In-b-X-S-°w t\-c-sØ-bpw \n-c-h-[n hn-hm-Z-߃ C-hn-sS \-S-∂n-cp-∂p. Cu km-l-N-cy-Øn¬ {I-at°-Sp-I-sf-√mw sh-fn-s∏-Sm≥ hn-Pn-e≥-kv A-t\z-j-Ww Bh-iy-am-sW-∂v sI kp-tc-{μ≥ ]-d-™p.-

tIm-k‰-v v Km¿-Un-s‚ hn-iZ- o-Ic- W - w. C-°m-cyw ÿn-co-Ic- n-°m≥ I-∏e - p-Sa-If - p-sS {]-Xn-\n-[n-If - pw I-∏e - n-s‚ k¿-th-bd- pw C-∂s- e Im-k¿-tIm-´v F-Øn-bn-cp-∂p. I-Æq¿ Pn-√b - n-se I-S¬-Øo-cØ - p-\n-∂v I-s≠-Øn-b h-kX -v p-°s - f-°p-dn-®p-≈ dn-t]m-¿´- v t]m-en-kv D-S≥ ssI-am-dpw.

_wKm-fn- bp-hm-hn-sâ sIm-e: {]-Xn-sb Iq-¯p-]-d-¼n-se-¯n-¨p sX-fn-sh-Sp¯p Iq-Øp-]-d-ºv: \-c-hq-cn¬ _wKmƒ kz-tZ-in-sb I-gp-Øv sRcn-®v sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tIkn¬ ]n-Sn-bn-em-b _w-Km-fn bphm-hn-s\ Iq-Øp-]-d-ºn-se-Øn®p sX-fn-sh-Sp-Øp. sIm¬-°Ø sh-Ãv s]-c-ºq-cn-\v k-ao-]w \m-cm-b-W-≥-]q-cn-se sP sI tLm-jv tdm-Un-se jw-kp-±os\ sIm-e-s∏-Sp-Øn-b tI-knse {]-Xn ap-l-Ω-Zv B-km-Zn-s\bm-Wv sIm-¬-°-Ø-bn¬ \n∂pw Iq-Øp-]-d-ºn-se-Øn-®-v sX-fn-sh-Sp-Ø-Xv. {]-Xn-sb-bpw sIm-≠v C-∂se ]p-e¿-s®-bm-Wv t]m-en-kv kw-Lw Iq-Øp-]-d-ºn-se-Øn-. jw-kp-±o≥ sIm-√-s∏-´ \n-ebn¬ I-s≠-Øn-b \-c-hq¿ NmØm-Sn a-\-°-en-\v k-ao-]-sØ Nm-°v tKm-Uu¨, Iq-Øp-]-dºn¬ \n-∂pw {]-Xn ]-®-°-dn-

B-km-Zn-s\ t]m-enkv sX-fn-sh-Sp-∏n-\m-bn sIm-≠ph-∂t∏mƒ Iƒ hm-ßn-b I-S, a-cp-∂v hm- sIm-e sN-øm≥ Im-c-Ww Iq-enßn-b sa-Un-°¬ tjm-∏v, X-e- Ø¿-°-am-sW-∂v ap-l-Ω-Zv At»-cn-bn¬ \n-∂pw ]-W-sa-Sp- k-Zv t]m-en-kn s\m-Sp sh-fn-s∏°m≥ {i-an-® F.-Sn.-Fw Iu- Sp-Øn. jw-kp-±o≥ X-s∂ 450 cq≠¿ Xp-S-ßn-b ÿ-e-ß-fn¬ ] ZnhkIq-en Xm-cm-sa-∂v ]-d{]-Xn-sb-bpw Iq-´n Iq-Øp-]-d-ºv ™m-Wv sIm¬-°-Ø-bn¬ \nkn.-sF sI hn _m-_p-hpw kw- ∂pw Iq-Øp-]-d-ºn¬ F-Øn-®L-hpw sX-fn-sh-Sp-∏v \-S-Øn. sX-∂pw F-∂m¬ 150 cq-] a-m{- XA-tX-k-a-bw jw-kp-±o-s\ am-Wv Iq-en-bm-bn X-∂n-cp-∂p-sX-

]cn-bm-cw ko-äv hn-hmZw: k-l-I-c-W a-{´n-s¡-Xn-tc ivam--ae-in\ywm-\-¯n X-Ån-b-Xn\v bq-¯v tIm¬-{Kkv 30,000 cq-] ]n-g hnPn-e³kv At\z-jn-¡-W-sa¶v tIm¬-{Kkv

am-‰n. I-gn-™ Zn-hk - ß - f - n¬ Imk¿-tKm-Uv Pn-√-bn-se ]-e-`m-KØpw hm-X-I-Sm-¶p-I-fpw {^n-UvPp-I-fpw ]-¥p-I-fpw I-c-bv-°-Sn™n-cp-∂p. P-∏m-\n-se F.-H.-F¬. Iw-t^m ¿-´v I-º\ - n-bp-sS X-I¿-∂ N-c° - p-I∏ - e - n-¬\ - n-∂v H-gp-In-sb-Ønb-Xm-Wp C-hs - b-∂m-Wv apw-ss_

øp∂-Xv ]-cn-lm-ky-am-W.v {I-at- °Sn-s\-Xntc \-S]-Sn kzo-Ic - n-®n-s√¶n¬ i-‡am-b {]-t£m-`w \-SØp-sa-∂pw A-t±-lw ]-d™ p. F≥.B¿.sF.˛]n.Pn ko-‰nte-°v \-S∂ - F≥-{S≥-kv ]-co-£bn¬ \-S∂ - hym-]I - am-b Xn-cn-ad - nsb Ip-dn-®v k¿-°m¿ A-t\z-jn°-W-sa∂v sI.F-kv.bp. Pn√m {]-knU‚ v kp-[o-]v P-bnw-kv {]kvX - m-h\ - b - n-¬ A-dn-bn-®p. {]n≥kn-∏¬ sk-{I-´d - n-bp-sS aI-\v Agn-aX - n-bn-eq-sS ko-‰v X-cs - ∏-Sp-Øn \¬-In-bX - neq-sS kn.]n.Fw. t\Xm-°fpw {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´dn-bp-am-bp-≈ A-hn-ln-Xw _‘w ]p-d-Øph-∂n-cn-°-bm-sW ∂pw sI.F-k.v bp. B-tcm-]n-®p.

X-e-t»cn: I-≠n-°-en-se s]mXp iva - i - m-\Ø - n¬ am-en\yw X≈n-bX - n-\v \-Kc-k`- B-tcm-Ky hn`m-Kw tKm-]m-et- ]-´b - n-se t^m¿Nyq¨ tam-t´-gvk - n\p 30000 cq-] ]n-g Np-aØ - n. ÿm-]\ - Ø - n-se ]g-b d-Iv-kn≥, πm-Ãn-Iv I-h-dpI ƒ, D-]t- bm-K iq-\yam-b hm-l\ `m-Kß - ƒ F-∂n-hb - m-Wv iva - m- i - \-Øn¬ X-≈n-bXv. am-en\yw X-≈m≥ D-]-tbmKn-®v sI.F¬.58.Un.8370 hml\w I-≠p sI-´n s]¿-an-‰v d-±v sNbv-Xv B¿.Sn.H-hn-\v dn-t]m¿-´v \¬In. ss{U-h-dp-sS sse-k≥kv d-±v sN-øm-\p-≈ \-S-]-Sn-bpw B-cw-`n-®p.

∂pw ap-l-Ω-Zv B-km-Zv t]m-enkn-\v sam-gn \¬-In. C-Xp kw-_‘n-®v cm-{Xn hm-°v- X¿-°a - p-≠mhp-I-bpw Xp-S¿-∂v I-b-sd-Sp-Øv I-gp-Øv ap-dp-°p-Ib - pw sN-bvs - X∂pw t_m-[w sI-´v \n-e-Øv hoW-t∏mƒ ap-dn-bn-te-°v h-en-®n-g®v sIm-≠p t]m-Ip-I-bpw I-gpØv A-dp-°p-Ib - p-am-bn-cp-∂p-sh∂v B-km-Zv t]m-en-kn-t\m-Sv ]-d™p. Xp-S¿-∂v jw-kp-±o-s‚ F.Sn.-Fw Im¿-Uv ssI-°-em-°n-bXn-\v ti-jw X-e-t»-cn-bn-seØn F.-Sn.-Fw Iu-≠-dn¬ \n∂pw ]-W-sa-Sp-°m≥ {i-aw \-SØn-bn-cp-∂-Xm-bn {]-Xn k-ΩXn-®p. C-∂pw \m-sf-bpw sX-fnsh-Sp-∏pw tNm-Zyw sN-ø-epw \-SØn-b-Xn-\v ti-jw {]-Xn-sb IqØp-]-d-ºv H-∂mw ¢m-kv Pp-Uojy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°p-w.-

X-S-¸p-gp \n-b-{´-W ]-co-£-W-¯n-sâ hn-P-bm-tLm-j-w C-¶v Im-k¿-tIm-Uv : tI-{μ tXm-´-hnf K-th-j-W ÿm-]-\-Øn-\p Io-gn-se Ir-jn hn-⁄m-\ tI{μ-Øn-s‚-bpw Xn-cp-h-\-¥-]p-cw tI-{μ In-g-ßp-h¿-K- hn-f K-thj-W ÿm-]-\-Øn-s‚-bpw t\Xr-Xz-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ hm-g-bp-sS X-S-∏p-gp \n-b-{¥-W ]-co-£W - Ø - n-s‚ hn-Pb - m-tLmj-hpw hn-f-sh-Sp-∏v D-¬-k-h-hpw C-∂p-®-bv-°v 2.--30 \v ]p-√q¿-˛-s]cn-b ]-©m-b-Øv I-Ωyq-Wn-‰n lm-fn¬ \-S-°pw. sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬.-F D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. kn.--]n.-kn.--B¿.--sF. U-b-d-Iv-S¿ tUm. tPm¿-Pv hn tXm-a-kv A-[y-£X h-ln-°pw. kn.--]n.--kn.--B¿.-sF-bn-se hn-f kw-c-£-W ta[m-hn tUm. kn F P-b-{]-Im-ins‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wv a-c-®o-

\n- C-e-bn¬-\n-∂p \-∑, ta-∑ F-∂o ssP-h Io-S-\m-in-\n-Iƒ hn-I-kn-∏n-s®-Sp-Ø-Xv. a-Sn-ss°, ]p-√q¿-˛-s]-cn-b ]©m-b-Øp-I-fn¬ \n-∂m-bn \mev, A-©v am-kw {]m-ba - p-ff - 10,000 hm-g-I-fn-em-Wv ]-co-£-Ww \-SØn-b-Xv. \-∑-bp-sS {]-tbm-KØn¬ X-s∂ X-≠p-Xp-c-∏≥ h≠p-Is - f-bpw, ]p-gp-°s - f-bpw \nb-{¥-W hn-t[-b-am-°m≥ I-gn™-Xm-bn I¿-jI - ¿ km-£y-s∏Sp-Øp-∂p. Cu ]-co-£-W-hn-P-bw a-‰p I¿-j-I-cn-te-°v F-Øn-°p-∂Xn-\pw D¬-∏-∂-߃ I¿-j-I¿°n-S-bn¬ {]-N-cn-∏n-°p-∂-Xn-\pam-bm-Wv hn-f-sh-Sp-∏v D¬-k-hw \-S-Øp-∂-sX-∂v Ir-jn hn⁄m≥ tI-{μ t{]m-{Kmw tIm-˛Hm-Un-t\-‰¿ A-dn-bn-®p.--


{]mtZ-inIw

27 Pq-sse 2013 i\n

kannur/kSD

"t{S-Uv bq-\n-b³ {]-hÀ-¯-IÀ-¡v t£-a-\n-[n GÀ-s¸-Sp-¯-Ww-'

C¶v sshZypXn apS§pw s]¿-f: C-e-Œn-°¬ sk-£≥ Io-gn¬ s]¿-f Su¨, \¬-°, A-Uy-\-Sp-°, A-Sp-°-ÿ-e, hm-Wn-\-K¿, kz¿-K, Im-´p-Ips° F-∂n-hn-S-ß-fn¬ cm-hnse H-º-Xv ap-X¬ ssh-In-´v A©v h-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßp-sa∂v A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn-®p.

]cn-]mSn _-Zn-b-Sp-° s_-fn-©w iw-kp¬ D-e-a C-kv-em-an-Iv A-°m-Z-an: _-Z-¿ Zn-\ ]-cn-]mSn-˛2.- 00 hn-Zym-\-K¿ kp-∂o sk‚¿: A-øq-_v Jm≥ k-A-Zn A-\pkv-a-c-Ww-˛2.- 00 hn-Zym-\-K¿ Un.-Un.--C. Hm^nkv ]-cn-k-cw: tZ-io-b A[ym-]-I ]-cn-j-Øv [-¿-W-˛10.00 I-e-Iv-S-td-‰v tIm¨-^-d≥In-e-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°ƒ--°v Imk¿tIm´v \-S-Øn-b kv lmƒ: Pn-√m hn-I-k-\ k-an- in¬-∏-im-e In-e sN-b¿-am≥ ^n-en-∏v tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p Xn tbm-Kw-˛11.-00

Im-k¿-tIm-Uv : t{S-Uv bq-\nb≥ {]-h¿-Ø-I¿-°v t£-a-\n[n G¿-s∏-Sp-Øn A¿-∏-W t_m-[-tØm-sS Cu cw-K-Øv {]h¿-Øn-°m≥ km-l-N-cyw H-cp°m≥ k¿-°m¿ \-S-]-Sn kzo-Icn-°-W-sa-∂v In-e sN-b¿-am≥ ^n-en-∏v tPm-k-^v ]-d-™p. `q-cn-]-£w t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fpsS-bpw Po-hn-Xkml-N-cy-߃ h-f-sc _p-≤n-ap-´nem-Wv. t{S-Uv bq-\n-b≥ cw-K-Øv

20 h¿-j-sa-¶n-epw {]-h¿-Øn-®h¿-°v s]≥-j≥ B-\p-Iq-ey߃ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ t£-a-\n[n G¿-s∏-Sp-Øm≥ k¿-°m-cn\v In-e \n-th-Z-\w \¬-Ip-sa-∂v sN-b¿-am≥ A-dn-bn-®p.-In-e-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn-se t{S-Uv bq-\n-b≥ t\Xm-°ƒ-°ƒ-°m-bn Im-k¿tIm-Uv kv-]o-Uv th C≥ Hm-Unt‰m-dn-b-Øn¬ \-S-∂ in¬-∏-ime D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-

∂p A-t±-lw. doPy-\¬ te-_¿ I-Ωo-jW¿ F F-kv i-in-{]-Im-iv A[y-£-X h-ln-®p. t{S-Uv bq-\nb≥ t\-Xm-°-fm-b ]n Pn tZ-hv, bp X-ºm≥ \m-b¿, ]n ]n _m-eIr-jv-W≥, ]n cm-P≥, A-_vZp¬-k-a-Zv, I-cn-sh-≈q¿ hn-Pb≥, sI ]n ap-l-Ω-Zv A-jv-d-^v, sI A-ºm-Sn, In-se s^-t√m Fkv F-kv k-Pp, hn _n _n-Pp kw-_-‘n-®p.--

h-en-b-]-d-¼n I-SÂt£m-`w cq-£-am-bn Xr-°-cn-∏q¿: h-en-b-]-d-º Zzo]n¬ I-S¬t£m-`w cq-£-am-bn. ]-Sn-™m¿ `m-K-Øv 24 In-tem-ao‰¿ ssZ¿-Ly-Øn¬ I-S-tem-chpw In-g-°v `m-K-Øv I-Δm-bn Imb-en-\pw C-S-bn¬ ÿn-Xn sNøp-∂ h-en-b-]-d-º Zzo-]n¬ I-Sepw Im-b-epw A-Sp-Øv ho-Xn Ip-

d-™ {]-tZ-i-ß-fn-em-Wv I-S¬ t£m-`n-®-Xv. h-en-b-]-d-ºn-s‚ `m-K-ß-fn¬ i-‡-am-b Xn-c-ame-bn¬ I-∂p-ho-Sv I-S-∏p-dw, Xr°-cn-∏q¿ I-S-∏p-dw, h-en-b-]-d-º kv-Iqƒ ]-cn-k-cw F-∂n-hn-S-ßfn-se ho-Sp-I-fn¬ sh-≈w I-bdn-bn-´p-≠v. sN-dn-b Im-‰v ho-ip-

∂-tXm-sS I-S-tem-c \n-hm-kn-Ifp-sS `-bw h¿-[n-°p-∂ A-hÿ-bn-em-Wv. Im-‰v i-‡-am-hp-∂-tXm-sSbm-Wv I-S-en-\pw I-en-bn-f-Ip-∂Xv. c-≠m-gv-N ap-ºv Cu `m-K-Øv I-S¬ t£m-`-Øn¬ \n-c-h-[n sX-ßp-Iƒ I-S-se-Sp-Øn-cp-∂p.

3

A-gn-a-Xn: ]-cm-Xn-IÄ hn-Pn-e³-kn-s\ A-dn-bn-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m-X-e hn-Pn-e≥-kv I-Ωn-‰n-bp-sS {]-Y-a-tbm-Kw B-K-kvXv 19 \v ssh-Io-´v 3.--30\v I-e-Iv-Std-‰v an-\n tIm¨-s^-d≥-kv lm-fn¬ tN-cpw. Pn-√m- I-eIv-S¿ sN-b¿-am-\pw hn-Pne≥-kv Un--ssh.--F-kv.] -- n I¨-ho-\-dpw hn-hn-[ h-Ip∏p-If - p-sS Pn-√m ta-[m-hn-Ifpw P-\-{]-Xn-\n-[n-I-fpw a‰pw ]-s¶-Sp-°p-∂ tbm-KØn¬ A-gn-aX - n kw-_‘ - n® ]-cm-Xn-Iƒ t_m-[n-∏n°p-∂-Xn-\v s]m-Xp-P-\߃-°v A-h-k-cw D-≠mbn-cn-°pw. I-Ωn-‰n ap-ºm-sI ]-cn-K-Wn-°-s∏-tS-≠ ]-cmXn-Iƒ Im-k¿-tIm-Uv hn-Pne≥-kv Un--ssh.--F-kv.] -- n-bpsS Hm-^n-kn¬ B-Kk - vXv 17 \-Iw k-a¿-∏n-°W - w.

Adnbn-¸pIÄ

B-K-kvXv H-¶n-\v ¢m-kp-IÄ B-cw-`n-¡pw Xr-°-cn-∏q¿: ]p-Xp-Xm-bn AwKo-Im-cw -e-`n-® Xr-°-cn-∏q¿ B¿-Sv-kv B‚ v k-b≥-kv tImf-Pn¬ B-K-kv-‰v H-∂n-\v ¢m-kpIƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v {]n≥-kn∏¬ A-dn-bn-®p. Im-tcm-f hƒh-°m-Sv tdm-Un¬ ÿn-Xn-sNøp-∂ bq-tdm S-h-dn-em-Wv tImf-Pv B-cw-`n-°p-∂-Xv. t^m¨: 9446401415.-

Iq-Sn-¡m-gv-N 30\v

Im-k¿-tIm-Uv: sN-dp-h-Øq¿ K-h.- -sS-Iv-\n-°¬ ssl-kv-°qfn¬ K-Wn-X-im-kv-{X hn-j-bØn¬ Xm¬-°m-en-I-am-bn KÃv A-[ym-]-I-s\ \n-b-an-°p∂-Xn-\p-≈ Iq-Sn-°m-gv-N 30 \v cm-hn-se 11\vv kv-Iqƒ Hm-^okn¬ \-S-Øpw. tbm-Ky-X-bp-ff D-tZym-Km¿-∞n-Iƒ A- ¬ k¿-´n-^n-°-‰p-I-fp-am-bn Iq-Sn°m-gv-N-bv-°v lm-P-cm-I-Ww.--

am-en-\yw: Im-ª-§m-«v lÀ-¯m 12\v Im-™-ßm-Sv: am-en-\y {]iv-\w cq-£-am-b Im-™ßm-Sv \-K-c-k-`m ]-cn-[n-bnepw A-Pm-\q¿ ]-©m-bØ - nepw B-Kk - vX - v 12\v ip-Nn-Xz l¿-Øm¬ \-S-Øm≥ Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^-nk¿ hn-fn-®p-tN¿-Ø P-\-{]-Xn\n-[n-I-fp-sS-bpw k-∂-≤kw-L-S-\-I-fp-sS-bpw tbmKw Xo-cp-am-\n-®p.--

Im-ä-Sn-¡m³ km-[y-X

Im-k¿-tIm-Uv: A-Sp-Ø 24 a-Wn-°q-dn¬ tI-cf - X - o-cß - fn-epw e-£-Zzo-] {]-tZ-iß-fn-epw ]-Sn-™m-d≥ Zn-ibn¬ \n-∂pw 45 In.- -ao-‰¿ ap-X¬ 55 In.- -ao-‰¿ h-sc th-KX - b - n¬ i-‡a - m-b Im‰-Sn-°m≥ km-[y-X-bp-≈Xn-\m¬ a-¬ky-sØm-gn-emfn-Iƒ Pm-{K-X ]m-en-°W - sa-∂v ^n-jd - o-kv sU-]yq-´n U-bd - I - vS- ¿ A-dn-bn-®p.

k-a-kv-X s]mXp-]-co-£-bn¬ G-gmw-X-c-Øn¬ Pn-√-bn¬ c-≠mw dm-¶v t\-Sn-b F-cnbm¬ A≥-hmdp¬ C-kv-emw a-Zv-d-k-bn-se ^m-Øn-a-Øv a-lv-kq-d. F-cn-bm-en-se sI _n ap-\o¿fn-s‚ Hm-Sp-Iƒ ]m-dn.- -slm-k- ˛-^u-kn-b Z-º-Xn-I-fp-sS ¶-Sn, Im-fn-Imw-_ t£-{X-Øn-\v a-I-fm-Wv k-ao-]-sØ sh-¶n-{S-a-W-bp-sS ho-Sv a-cw ho-Sv X-I¿-∂p. a-[q¿ IqUve - p, \m-¶q¿ tdm-Un-se sIm-d∏m-fp-hn-s‚ ho-Sn-te-°v a-cw hoIm-™-ßm-Sv: I-cn-¥-f-Øv hoWp. Nn-‰m-cn-°m¬ hn-t√-Pn-se I- ´p-ap-‰-Øv kv-Iq-´¿ D-t]-£n-® º-√q-cn¬ I-\Ø - a-gb - n¬ aq-∂p \n-e-bn¬. I-cn-¥-fw ]-ªn-Iv tdm-U-cnho-Sp-I-ƒ X-I¿-∂p. I-º-√q-cnse {]-k-∂ Kw-Km-[-c≥, F hn In-se ]m-em-Ø-Sw tPm¿-÷nX-¶Ω - F-∂n-hc - p-sS Hm-Sn-´ ho-Sp- s‚ ho-Sn-s‚ ap-‰-Øm-Wv aq-∂pI-fpw kn¬-hn cm-Ps - ‚ B-kv_ - - am-kw ap-ºv H-cmƒ sI.--F¬ 13 kv-t‰m-kv jo-‰n-´ ho-Spw X-I¿- kn 5552 \-º¿ kv-Iq-´-¿ sIm∂p. Xr-°-Æm-Sv, tIm-´n-°p-fw ≠p-h-®-Xv. t]m-en-kn¬ ]-cm-XnXo-c-ß-fn-¬ I-S-em-{I-a-Ww cq- \¬-In.-£-am-bn. A-Pm-\q¿ I-S∏ - p-dØ - v 50 te-sd Ip-Spw-_-߃ I-S-emIm-‰n¬ Hm-Sp-Iƒ X-I¿-∂ ap-t≈-cn-b {io K-Pm-\-\ {I-aW - `o-jW - n-bn-em-Wv. A-PmF-.-F¬.-]n. kv-Iq-ƒ sI-´n-Sw \q¿ ^n-jve - m‚n-Mv sk‚-dpw C- Ip-º-f: B-cn-°m-Sn ]p-g-bn¬ I-fp-sS Hm-Spw sj-Upw jo-‰pw ho-Wv K-Xm-KX - w X-S - s - ∏-´p. ap- Xn-\v sXm-´v h-S° - p-`m-Kw Nn-Øm- \n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ Im-‰n¬ X-I¿-∂p. ap-´w jn-dn-b t≈-cn-b-bn¬ i-‡-am-b Im- cn A-gn-ap-Jw-h-sc I-S-epw ]p-g- I-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂ c-≠p tXmtdm-Un¬ B¬-a-cw I-S-]p-g-In ‰n¬ K-Pm-\-\ F.--F¬.--]n kv-Iq- bpw H-∂m-bn-´p-≠v. Wn-Iƒ t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn.

Im-e-hÀ-jw i-àw; Im-än hym-]-I \m-iw Im-k¿-tIm-Uv/_-Zn-b-Sp°/Im-™-ßm-Sv: Im-e-h¿-jw i-‡a - m-bn. C-S° - n-sS-bp-≠m-Ip∂ i-‡-am-b Im-‰n¬ hym-]-I\m-iw. ap-t≈-cn-b, D-∏-f, A-Zo°, G-Ø-Sp-° F-∂n-hn-S-ß- fn¬ hym-]I - Ir-jn-\m-iw. \n-ch-[n ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. I-S-em-{I-a-W-hpw cq-£-ambn. G-ØS- p-° X-ºv Iq-´g - n, I-S°p-fw, t_¿-°-S-hv, ta-\-∏m-Sn, k-P¶ - n-e, X-eh - b - ¬, A-K¬-]mSn F-∂n-hn-S-ß-fn-em-bn 500tesd hm-gI - f - pw \q-dp-°W - ° - n-\v Ihp-ßp-If - pw \-in-®p. ssh-Zyp-Xn sse-\p-If - pw X-I¿-∂p. D-∏f - aptkm-Sn A-Zo-° I-S∏ - p-dØ - v I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn-bp-≠m-b i‡-am-b Im-‰n¬ \m-ev ho-Sp-Iƒ X-I¿-∂p. C-{_m-ln-an-s‚ ho-Sn\v ap-If - n- ¬ a-cw- ho-Wv X-I¿-∂p. F-d-ap-≈m≥, C-kv -am-bn¬, A–p¬-Jm-Z¿ F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-

kv-Iq-«À D-t]-£n-¨ \n-e-bnÂ

tXm-Wn-IÄ ]n-Sn-Iq-Sn

D-½³-Nm-−n cm-Pn-h-¨n-sÃ-¦nÂP-\w Xm-sg-bn-d-¡pw: ]n sI {io-a-Xn \o-te-iz-cw: ap-Jy-a-{¥n ]-Z-hnbn¬ I-Sn-®p-Xq-ßn-bm¬ D-Ω≥Nm-≠n-°v P-\w am-∏p-\¬-In-s√∂pw D-S≥ cm-Pn-h-®v \m-Sn-s\ c£n-°p-I-bm-Wv th-≠-sX-∂pw kn.--]n.--Fw. tI-{μ-IΩ - n-‰n-bw-Kw ]n sI {io-aX - n ]-d™ p. \o-te-iz-cØ - v \-S° - p-∂ F¬.--Un-.F -- ^ - v A-\n-›n-X cm-]I¬ k-Xym-{K-lk - a - c - Ø - n-s‚ aq-

∂mw-Zn-hk - s - Ø k-ac - w D-ZL v- m-S\w sN-bvX - p kw-km-cn-°p-Ib - mbn-cp-∂p A-h¿. tIm-Sn-If - p-sS tkm-fm¿ X-´n∏n-\v k-lm-bs - am-cp-°n sIm-SpØ ap-Jy-a{- ¥n-bp-sS Hm-^n-kv h©-Ic - p-sS-bpw D-]P - m-] kw-Lß-fp-sS-bpw Iq-Øc - ß - m-bn am-dnbn-cn-°p-Ib - m-sW-∂pw ]n sI {io-aX - n ]-d™ p. sI hn Ir-jv-

W≥ am-ÿ A-[y-£X - h-ln-®p. Sn Ir-jW v- ≥, sI ]n k-Xo-ivN-{μ≥, ]n F \m-b¿, F sI \mcm-bW - ≥, sI Ip-™n-cm-a≥ Fw.--F¬-.F -- , _-¶f - w ]n Ip-™nIr-jW v- ≥, sI _m-eI - r-jW v- ≥ \-ºym¿, sIm-S° - m-Sv Ip-™n-cma≥, tUm. P-b{- ]-km-Zv, sF.--F≥-.-F¬ Pn-√m-sk-{I-´d - n A-ko-kv IS-∏p-dw, Sn sI c-hn kw-km-cn-®p.

Zp-cn-Xm-izm-k\n-[n-bnÂ\n-¶v 28 e-£w cq-]-bp-sS [-\-k-lm-bw D-∏-f: ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠nbp-sS Zp-cn-Xm-izm-k\n-[n-bn¬ \n-∂v 173 Ip-Spw-_-߃-°m-bn 28,12,800 cq-]-bp-sS [-\-k-lmbw A-\p-h-Zn-®-Xm-bn ]n _n A–p¿-d-km-Jv Fw.--F¬.-F. A-dnbn-®p. Ip-©-Øq-cn-se l-eo-a-bpsS Ip-Spw-_-Øn-\v c-≠pe-£w cq-]-bpw _o-\ tPm-kv I-S-ºm¿, _o-^m-Øn-a Ip-©-Øq¿, k°o-\ _w-{_m-W, ap-l-Ω-Zv Aj-d-^v, \-fn-\n ti-J-c, eo-em-h-

Xn, Ir-jv-W≥ Ip-º-f, B-kypΩ ap-l-Ω-Zv, A-j-d-^v Ip-º-f, C-{_m-lnw aw-K¬-]m-Sn, I-a-em ]q-Pm-cn sIm-S-e-ap-K¿ F-∂n-h¿°v H-cp e-£w cq-] ho-X-hpw A\p-h-Zn-®p. \m-cm-bW - Z- m-kv tIm-bn-∏m-Sn, A-Iv-_¿ D-fp-hm¿, A-¥p-™n, hn-iz-\m-Y-sj-´n tIm-bn-∏m-Sn, sam-bvX - o≥ Ip-™n, B-cn-°m-Sn, N-{μ-ti-Jc - , J-Po-Z A-∫m-kv F∂n-h¿ - ° - v 50,000 cq-] ho-Xh - pw [\-kl - m-bw e-`n-°pw.

A-W-¦qÀ tZ-io-b-]m-X-bn h³-Ip-gn: Zn-i sX-än-¨p-h-cp-¶ hm-l-\-§-sf k-Im-¯v hn-X-c-Ww \m-«p-ImÀ- X-S-ªp Im-cy-£-a-am-¡-Ww Im-k¿-tIm-Uv: A-W-¶q¿ tZ- °p-sa-∂v Nq-≠n-Im-Wn-®m-Wv sN-a\ - m-S:v Zm-cn-{Z \n¿-am¿-P\ - Ø - n\v C-kvemw ap-t∂m-´phbv° - p-∂ k-Im-Øv Im-cy-£a - a - m-bpw hy-hÿm-]n-Xa - m-bpw \n¿-hl - n-°m≥ a-l√ - v P-am-AØ - p-Iƒ ap≥-ssIsb-Sp-°W - s - a-∂v sN-a\ - m-Sv P-amA-Øv J-Øo-_v lp-kbv≥ Iman¬ k-Jm-^n ]-d™ p. P-am-AØv k-°m-Øv sk¬ sIm-º\ - S- p° A≥-km-dp¬ C-ke -v mw a-kP -v nZn¬ kw-LS- n-∏n-® {]-`m-jW - ]-cn]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-Ib - m-bncp-∂p A-t±-lw.

io-b-]m-X-bn¬ h≥-Ip-gn-Iƒ cq]-s∏-´p. _-kv tÃm-∏n-\v k-ao-]sØ tdm-Un-em-Wv Ip-gn {]-Xy£-∏-´-Xv. C-tXm-sS Im-k¿-tIm-Uv `mK-Øp\n-∂p h-cp-∂ -hm-l-\߃ Ip-gn-bn¬ ho-gm-Xn-cn°m≥ Zn-i sX-‰n-®v Hm-Sn-b-tXmsS \m-´p-Im¿ cw-K-Øn-d-ßn. hml-\-ß-sf X-S-bp-I-bm-bn-cp∂p. Zn-i sX-‰n-®v h-cp-∂ hm-l\-߃ A-]-I-S-Øn-\v C-S-bm-

\m-´p-Im¿ hm-l-\-ß-sf-X-S™-Xv. t]m-en-kv F-Øn A-\p-\-bn∏n-®p. c-≠p-am-kw ap-ºm-Wv s]m-Xp-a-cm-a-Øv h-Ip-∏v e-£ßƒ sN-e-h-gn-®v tdm-Un-se Ipgn A-S-®-Xv. a-g i-‡-am-b-tXmsS ho-≠pw Ip-gn cq-]-s∏-Sp-I-bmbn-cp-∂p. \n¿-Ωm-W-Øn-se A]m-I-X-bm-Wv tdm-Uv X-I-cm≥ hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]-\ k-an-Xn Im-k¿-tIm-Uv bq-\n-‰v sk-{I-´-dn-bm-bn Im-c-W-sa-∂v \m-´p-Im¿- ]-d- Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ \m-tK-jv sj-´n-°v Sq-ho-te-gv-kv A-tkm-kn-tb≥ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS D-]-lm-cw A-Uz. _n sI am-ln≥ \¬-Ip-∂p ™p.

t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j³ Xn-c-sª-Sp-¸v: Hu-tZym-Kn-I hn-`m-Kw \n-e-\nÀ-¯n Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√-bn-se 36 ko-‰p-I-f-n-te-°v \-S-∂ t]m-enkv A-tkm-kn-tb-j≥ Xn-cs™-Sp-∏n¬ \n-e-hn-ep-≈ tIm¨-{K-kv A-\p-Iq-e-hn-`m-Kw 30 ko-‰p-I-fn¬ hn-P-bn-®p. 6 ko‰n¬ F¬.- -Un.- -F-^v A-\p-Iqe t]m-en-kv kw-L-S-\-bpw hn-Pbn-®p. Im-k¿-tIm-Uv, a-t©-iz-cw, B-Zq¿, sh-≈-cn-°p-≠v, hn-Zym\-K¿, t_-°¬ F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv hn-a-X hn-`m-Kw hn-P-bn-®Xv. F.- -B¿ Iymw-]n¬ 12 ¬ 12Dw hn-Pn-e≥-kv, kv-s]-jy¬

bq-\n-‰v, N-t¥-c, No-ta-\n, \o-teiz-cw, Nn-‰m-cn-°m¬, cm-P-]p-cw, A-º-e-Ø-d, slm-kv-Zp¿-Kv, t_-U-Iw, _-Zn-b-Sp-°, {Sm-^nIv, Xo-c-tZ-i t]m-en-kv, Ip-º-f, h-\n-Xm sk¬ F-∂n-hn-S-ß-fnem-Wv Hu-tZym-Kn-I hn-`m-Kw hnP-bn-®-Xv. \n-e-hn-ep-≈ sk-{I-´-dn sI hn cm-Po-h≥, tPm-bn‚ v sk-{I´-dn cm-tP-{μ≥, J-Pm-©n i-inIp-am¿, kw-ÿm-\ k-an-Xn-bwKw k-t¥m-jv, h-\n-Xm sk¬ cm-P-e-£v-an F-∂n-h¿ hn-P-bn-®h-cn¬ Dƒ-s∏-Spw.

"hn-ZymÀ-Yn-I-sf aÀ-±n-¨-Xv Im-«m-f kw-kv-Im-cw-' Xr-°-cn-∏q¿: hn-ip-≤ d-aZm\n¬ a-kv-Pn-Zn¬ {]m¿-∞-\ \S-Øm≥ t]m-epw A-\p-h-Zn-°msX hn-Zym¿-Yn-I-sf A-{I-an-® Un.-ssh.-F-^v.-sF.-˛-F-kv.-F^v.s - F. kw-kvI - m-cw Im-´m-fØ - am-sW-∂v Un.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI hn Kw-Km-[-c≥, Xr-°-cn-∏q¿ tªm-°v tIm¨-{Kkv {]-kn-U‚ v ]n Ip-™n-°Æ≥, bq-Øv tIm¨-{K-kv a-fiew ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw c-Pojv _m-_p F-∂n-h¿ Ip-‰-s∏-SpØn. No-ta-\n- Xr-°c - n-∏q¿ F≥Pn-\o-bd - n-Mv tIm-fP - n-se sI.-Fkv.b - p.- t\-Xm-°s - f-bm-Wv ]-≈nbn¬ t]m-hp-∂-Xn-\n-sS I-gn™ Zn-hk - w A-{I-an-®X - v.-

]mÀ-°n-kp-º b-£-Km-\ I-em-tI-{µ \nÀ-am-Ww Xz-cn-X-s¸-Sp-¯pw Im-k¿-tIm-Uv v: b-£-Km-\ I- e-£w cq-]-bp-sS \n¿-am-W {]- kn-U‚ v a-©p-\m-Y B¬-h, IIm-´m-\°q-´w \-in-∏n-® I-hp-ßn-≥ tXm-´w

Im-«m-\¡q-«w Ir-jn -\-in-¸n-¨pcm-P-]p-cw: ]-\-Ø-Sn ]-©m-bØn-se h-Æm¿-°-b-Øv Im-´m\-Iƒ hym-]-I-am-bn Ir-jn \-in∏n-®p. I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ Xp-S¿-®-bm-sb-Øn-b Im-´m-\Iƒ \n-c-h-[n I¿-j-I-cp-sS Im¿-jn-I hn-f-I-fm-Wv \-in-∏n®-Xv. tI-c-f-˛-I¿-Wm-S-I t^m-d-Ãv A-Xn¿-Øn {]-tZ-i-ß-fn-se I¿j-I-cp-sS Ir-jn-bn-S-ß-fn-epw

F≥.--F-kv.F -- -kv. F-tÃ-‰n-ep-amWv Im-´m-\-Iƒ \m-iw hn-X-®Xv. sX-ßv, I-hp-ßv F-∂n-h-bmWv \-in-∏n-®-h-bn¬ G-sd-bpw. ]m-{X-]m-¶≥ tZ-h-ky,- a-etº¬-]-Xn-bn¬ Ão-^≥,- sPbnw-kv, Xp-≠n-°¬ en≥-kv, entPm Xp-S-ßn-b-h-cp-sS \q-dp-IW-°n-\v I-hp-ßp-I-fm-Wv Im-´m\ \-in-∏n-®-Xv.

Npcp¡¯nÂ

e-bp-sS Ip-e-]-Xn ]m¿-Yn- kp∫-s‚ t]-cn¬ Ip-º-f ap-÷wKm-hn¬ \n¿-an-°p-∂ I-em-t£{X-Øn-s‚ \n¿-am-Ww Xz-cn-Xs∏-Sp-Øm≥ _-‘-s∏-´-h-cp-sS tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Ip-º-f ]-©m-b-Øn¬ tN¿-∂ tbm-KØn¬ ]n _n A-_v-Zp¿-d-km-Jv Fw.--F¬.--F. A-[y-£-X h-ln®p. ]m¿-Yn- kp-∫ b-£-Km-\ Iem-t£-{X-Øn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ \n¿-an-°p-∂ Cu ]T-\ K-th-j-W kmw-kv-Im-cn-I tI{μ-Øn-s‚ {]-hr-Øn-Iƒ ap-Sßn In-S-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 44.--50

hr-Øn-Iƒ A-S-ßn-b F-Ãn-ta‰m-Wv X-øm-dm-°n-bn-cp-∂-Xv. kmw-kv-°m-cn-I h-Ip-∏v 20 e£w cq-] A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. _m-°n Xp-I Fw.--F¬.--F-am-cpsS ^-≠n¬\n-∂p h-I-bn-cpØn-bn-´p-≠v. tbm-K-Øn¬ I-em-t£-{X Kp-W-t`m-‡r k-an-Xn-sb ]p-\kw-L-Sn-∏n-®p. k-an-Xn-bn-te°v ]-Xn-\m-ev Aw-K-߃ Xn-cs™-Sp-Øp. Iq-Sm-sX B-dw-K F-Iv-kn-Iyq-´o-hv I-Ωn-‰n-tbbpw Xn-c-™-Sp-Øp.-Ip-º-f -]-©m-b-Øv {]-knU‚ v ]n F-®v dw-e, ssh-kv {]-

em-t£-{Xw {]-kn-U‚ v P-b-cma C-S-\o¿, A-kn. sU-h-e-]vsa‚ v I-Ωo-j-W¿ sI Fw cm-aIr-jv-W≥, tªm-°v ]-©m-bØv Aw-Kw kv-t\-l-e-X, bp Irjv-W-sj-´n, F-®v cm-a-N-{μ-sj´n, k-Xo-jv Bƒ-h, F≥ tI-ih {]-km-Zv, I-a-em-£n, Sn kptem-N-\, B¿ A-tim-Iv, Fw sI ap-l-Ω-Zv, Sn tI-i-h, c-hn ]q-Pm-cn, _n sI F a-Po-Zv, sI N-{μ≥, F B¿ kp-∫-ø-°-s´, k-Zm-in-h ssd s_-≈n-∏m-Sn, am-\y c-ho-{μ am-ÿ, ]-©m-bØv sk-{I-´-dn F≥ N-{μ-ti-Jc≥ kw-_-‘n-®p.

kw-ÿm-\ Ir-jnh-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® ]-®-°-dn hn-f-sh-Sp-∏v a-¬k-c-Øn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Xr-°-cn-∏q¿ ^-b¿-t^m-gv-kn-\v th-≠n a-{¥n sI ]n tam-l-\\-n¬\n-∂v A-kn-Â vkv-t‰-j≥ Hm-^nk¿ Fw hn¬-k¨ A-hm¿-Uv G-‰p-hm-ßp-∂p

]¨-¡dn hnf-sh-Sp¸v aÂkcw: A-hmÀ-Uv G-äp-hm-§nXr-°-cn-∏q¿: k¿-°m¿ ÿm-]-\-߃-°m-bn kw-ÿm-\ Ir-jn h-Ip-∏v kw-L-Sn-∏n-® ]-®-°-dn hn-f-sh-Sp-∏v a-’-cØn¬ H-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Xr-°-cn-∏q¿ ^-b¿-t^m-gv-kv A-hm¿-Uv G-‰p-hm-ßn. Xn-cp-h-\-¥-]p-c-Øv \-S-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n sI ]n taml-\-\m-Wv 25,000 cq-]-bpw {]-i-kv-Xn ]-{X-hpw A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-®-Xv. A-kn-Â v kv-t‰-j≥ Hm-^o-k¿ Fw hn¬k¨ A-hm¿-Uv G-‰p-hm-ßn. B-[p-\n-I ku-I-cy-ß-tfm-SpIq-Sn-b Ir-jn ^mw kv-t‰-j-\n¬ ku-P-\y-am-bn B-cw-`n°p-hm-\pw a-{¥n A-[n-Ir-X¿-°v \n¿-t±-iw \¬-In. 2012˛-13 h¿-j-Øn¬ ^-b¿-kv-t‰-j≥ ]-d-ºn¬ D-tZym-K-ÿ¿ \-SØn-b l-cn-X hn-π-h-Øn-\m-Wv kw-ÿm-\-X-e-Øn¬ AwKo-Im-cw e-`n-®-Xv. ]-S-h-ew, sh-≈-cn, I-°n-cn, No-c, I-bv-], sh-≠, ]-b¿, Im-t_-Pv, tIm-fn-^v-f-h¿ Xp-S-ßn H-´p-an-° ]®-°-dn-I-fpw hm-g-bpw I-∏-bpw C-hn-sS I-gn-™ h¿-jw hn-fbn-s®-Sp-Øn-cp-∂p. ^-b¿-kv-t‰-j-\n-se tlmw-Km¿-Uv A-S°-ap-≈ C-cp-]-Ø-t©m-fw tk-\mw-K-ß-fm-Wv Ir-jn-°v t\Xr-Xzw \¬-Ip-∂-Xv.-

Ip-Spw-_-{io hn-]-W-\tI-{µw H-cp-§p-¶p

Im-k¿-tIm-Uv : Pn-√m-]-©m-b-Øv Ip-Spw-_-{io kw-cw-`-I¿°m-bn \n¿-Ωn-® hn-]-W-\ tI-{μ-Øn-s‚ \n¿-Ωm-W {]-h¿Ø-\-߃ A-h-km-\-L-´-Øn¬. Pn-√m-]-©m-b-Øv Hm-^okn-\v sXm-´-Sp-Øv \n¿-Ωn-°p-∂ c-≠v \n-e sI-´n-S-Øn-s‚ H∂mw-\n-e-bp-sS \n¿-Ωm-Ww ]q¿-Øn-bm-bn. Ip-Spw-_-{io bq\n-‰p-I-fp-sS D¬-∏-∂-߃ hn-‰-gn-°p-∂ kq-∏¿-am¿-°-‰m-bn tI-{μw {]-h¿-Øn-°pw. H-∂mw \n-e-bn¬ F-´v ap-dn-I-fm-Wp≈-Xv. C-hn-sS kq-∏¿-am¿-°-‰v, Ip-Spw-_-{io Im‚o≥, sF.--Sn bq-\n-‰v F-∂n-h-bpw ap-I-fn-e-sØ \n-e-bn¬ Hm-^o-kpw {]h¿-Øn-°pw.-h-\n-Xm L-S-I ]-≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-bm-Wv \n¿-ΩmW {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn-b-Xv. sI-´n-S-Øn¬ C-Xn-\-Iw 35 e£w cq-] sN-e-h-gn-®p. A-h-km-\ L-´-Øn¬ 20 e-£-Øns‚ {]-h¿-Ø-\-߃ \-S-∂p h-cp-∂p. F¬.--F-kv.P -- n.--Un F-Ivkn-Iyq-´o-hv F≥-Pn-\n-b¿-°m-Wv \n¿-Ωm-W Np-a-X-e.--

Nm{µ-bm³ {]-ZÀ-i-\w

Xr-°-cn-∏q¿: N-{μ-bm≥ Zn-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn sa-´-Ω¬ kn.F-®v. ap-l-Ω-Zv tIm-b kv-am-c-I l-b¿ sk-°≥-U-dn kv-Iqfn¬ t^m-t´m {]-Z¿-i-\w \-S-Øn. {]n≥-kn-∏¬ Sn sP ta-cn°p-´n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw Kw-Km-[-c≥, Sn A-\o-jv, F≥ Fw ]-c-ta-iz-c≥, Fw hn P-b kw-km-cn-®p.

F-bv-Uv-kv t]m-j-Im-lm-c hn-X-c-W-¯n-\v {]-tXy-Im-\p-a-Xn \Â-I-W-sa-¶v Pn-Ãm ]-©m-b-¯v io-b-X-e-Øn¬ G-sd {]-iw-kn°-s∏-´ ]-≤-Xn C-Ø-c-Øn¬ kw-ÿm-\-Øv B-Zy-am-bm-Wv \-S-∏n-em-°n-b-Xv. F-®v.s-- F.--hn _m-[n-X-cm-b 309 t]¿ Cu ]-≤-Xn-bp-sS Kp-Wt`m-‡m-°-fm-Wv. C-Xn¬ 175 t]¿ kv-{Xo-I-fpw F-´p Ip-´n-Ifpw Dƒ-s∏-Sp-∂p. Kp-W-t`m-‡m°-fp-sS hy-‡n-K-X hn-h-c-߃ sh-fn-s∏-Sp-Øm-dn-√. Cu ]-≤Xn Im-cy-£-a-am-bn Xp-S-cp-∂-Xn\v k¿-°m-dn-s‚ {]-tXy-Im-\p-aXn e-`n-°p-∂-Xn-\v C-S-s]-S-epIƒ \-S-Øn h-cn-I-bm-sW-∂v Pn-√m-]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v A-dn-bn-®p.--

Im-k¿-tIm-Uv: Pn-√m-]-©m-bØv \-S-∏m-°p-∂ F-®v.s-- F.--hn. F-bv-Uv-kv _m-[n-X¿-°p-≈ t]m-j-Im-lm-c hn-X-c-W ]-≤Xn-bn¬ kw-ÿm-\ F-bv-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk-‰n \n¿t±-in-® A-f-hn¬ `-£y-[m-\yw \¬-Ip-∂-Xn-\v {]-tXy-Im-\p-aXn \¬-I-W-sa-∂v Pn-√m-]-©mb-Øv tbm-Kw B-h-iy-s∏-´p.-]-≤-Xn cq-]o-I-c-W D-Ø-chn¬ k¿-°m¿ H-cmƒ-°v 250 cq] \n-c-°n¬ t]m-j-Im-lm-c hnX-c-Ww sN-ø-W-sa-∂v \n-jv-I¿jn-®n-´p-≠v. F-∂m¬ Pn-√-bn¬ \-S-∏n-em-°p-∂ ]-≤-Xn-bn¬ Fbv-Uv-kv I¨-t{Smƒ skm-ssk-

‰n-bp-sS \n¿-t±-i-{]-Im-cw {]-Xnam-kw {]m-b-]q¿-Øn-bm-b-h¿°v 15 In-tem-{Kmw A-cn, 1.--5 Intem-{Kmw ho-Xw sN-dp-]-b¿, I-Se F-∂n-h-bpw Ip-´n-Iƒ-°v `£y-[m-\y-߃ Cu A-f-hn-s‚ t\¿ ]-Ip-Xn-bp-am-Wv hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xv. \-S-∏v h¿-j-sØ ]≤-Xn-bn¬ Pn-√m-]-©m-b-Øv 25 e-£w cq-] C-Xn-\m-bn h-I-bn-cpØn-bn-´p-≠v.-Pn-√-bn¬ aq-∂p hn-X-c-W tI-{μ-ß-fn-eq-sS I-gn-™ am¿®n-em-Wv A-h-km-\-am-bn t]mj-Im-lm-cw hn-X-c-Ww sN-bv-XXv. Cu am-kw H-cp K-Up hn-X-cWw sN-tø-≠-Xm-bn-cp-∂p. tZ-

{]-`m-j-W-hpw C-^v-Xmdpw \m-sf

sN-½-«w-h-b-en C³-kn-\-td-äÀ; Iu¬-kn-eÀ cm-Pn-¡v

Ip-º-f: F-kv.s-- sh.--F-kv, F-kv.-sI.--F-kv.F -- -kv.F -- -^v, F-kv._ -- n.-hn. I-f-Øq¿ im-J I-Ωn-‰n-I-fpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ d-a-Zm≥ {]`m-j-W-hpw C-^v-Xm¿ ao-‰pw \msf \m-en-\v I-f-Øq¿ in-lm-_v X-߃ \-K-dn¬ \-S-°pw. C{_m-lnw k-A-Zn I-f-Øq¿ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. A-–p¬-JmZ¿ A¬-Jm-kn-an _w-{_m-W apJy-{]-`m-j-Ww \-S-Øpw. kpss_¿ \n-km-an I-f-Øq¿ A[y-£-X-h-ln-°pw. _n sI kpss_¿ A-j-d-^n a-t©-iz-cw, ap-kv-Xm-Jv Zm-cn-an, A-–p¬-JmZ¿ au-e-hn I-f-Øq¿, ap-kv-X-^, ^m-dq-Jv ]m-®m-Wn, A-–p¿-d-lvam≥ a-S-∏m-Sn kw-km-cn-°pw.

Im-™-ßm-Sv: sN-Ω-´w-h-b¬ s{S-©-n-Mv {Ku-≠-n¬ C≥-kn-\td-‰¿ ÿm-]n-°m-\p-≈ \-K-ck-`-bp-sS Xo-cp-am-\-Øn¬ {]Xn-tj-[n-®p hm¿-Uv Iu¨-kne-dpw tIm¨-{K-kv Aw-K-hp-amb Ip-kp-aw cm-Pn-s°m-cp-ßp∂p. A-Sp-Ø Zn-h-kw tN-cp-∂ hm¿-Uv tbm-K-Øn¬ cm-Pn {]Jym-]n-°m-\m-Wv km-[y-X. I-gn™ Zn-h-kw tN¿-∂ \-K-c-k-`m Iu¨-kn¬ tbm-K-Øn¬- sNΩ-´w-h-b-en¬ C≥-kn-\-td-‰¿ ÿm-]n-°p-∂-Xn-s\-Xn-tc Ipkp-aw cw-K-Øp-h-∂n-cp-∂p.-Zn-h-kw 150 In-tem am-en-\yw am-{Xw kw-kv-°-cn-°m-hp-∂

C≥-kn-\-td-‰¿ H-cp X-c-Øn-epw {]-tbm-P-\-s∏-Sn-s√-∂v A-h¿ ]-d-™n-cp-∂p. F-∂m¬, sN-Ω-´w-h-b¬ s{S-©n-Mv {Ku-≠v \-K-c-k-`-bpsS kz-Øm-sW-∂pw C≥-kn-\td-‰¿ A-hn-sS ÿm-]n-°p-∂-Xn\p X-s∂-bm-Wp Xo-cp-am-\-sa∂pw sN-b¿-t]-gv-k¨ l-ko-\ Xm-Pp-±o-\pw ap≥ sN-b¿-am≥ A-Uz. F -- ≥ F Jm-en-Zpw hy-‡am-°n-bn-cp-∂p. Ip-kp-aw cm-Pn-h-®m¬ `q-cn-]£w \-„-am-b bp.--Un-.F -- -^n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ \-K-c-k-`m `c-Ww Iq-Sp-X¬ {]-Xn-k-‘n-bnte-°p \o-ßpw.

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-07-27  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-07-27

Thejas Epaper kasaragod Edition 2013-07-27  

Thejas Epaper kasaragod edition. 2013-07-27

Advertisement