Page 1

2

kannur/kk

D-Åm-fn\v Bßobt\XrXzw \Â-In-b a-\o-jn

hntij§Ä

h-tbm-P-\ km´z-\w ]-²-Xn D-Zv-LmS\w

I-Æq¿: B-dp ]-Xn-‰m-≠p-Im-ea - mbn aw-Ke - m-]p-cØ - n-\S- p-Ø sN-dp]-´-W-am-b D-≈m-fn-\v B-flo-b t\-Xr-Xzw \¬-In-bn-cp-∂ ]-fins]-cn-ß-Øq¿: sNm-¢n temX a-\o-jn Iq-Sn-bm-Wv C-∂s - e \n°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ \-Scym-X\ - m-b k-øn-Zv A-–p¿-d“ - m ∏m-°p-∂ h-tbm-P-\ km-¥z-\w ≥ A¬ _p-Jm-cn. X-߃ {]-i]-≤-Xn-bp-sS c-≠mwL-´w s]kvX - \ - m-bX - pw D-≈mƒ X-ßs - fcn-ß-Øq¿ Sn.Sn.sF-bn¬ X-e∂ t]-cn-¬ X-s∂. A-\p-bm-bn-It»-cn Pn√m hn-Zym-`ym-k Hm-^nfpw in-jy-∑m-cpw G-sd-bp-≈ Xmk¿ kn Cμn-c D-Zv-Lm-S\w sNPp¬ D-ea - (]-fin-XI - n-co-Sw) FbvXp. h-tbm-P-\-߃-°p-≈ D∂v hn-ti-j-W-hpw A-t±-l-Øn]-I-c-W hnX-c-tWm-Zv-LmS-\w \p-≠v. ]m-cº - c - y-Øn-s‚ {]u-VnJm-Zp kn-tbm¨ \n¿-h-ln®p. bpw ]m-fin-Xy-Øn-s‚ X-es - bsNm-¢n F.C.H. cm-P≥ ISp-∏p-ap-≈ A-]q¿-h hy-‡n-Xzw °m-S‚hn-S A-[y-£-X hIq-Sn-bm-Wp D-≈mƒ X-߃. ln®p. sI ]n lm-jnw, sI ]n {]-hm-N-I≥ ap-l-Ω-Zv- \-_n{]-Zo-]v Ip-am¿, sj¿-fn Ipbp-sS k-¥m-\ ]-c-º-c-bn¬-s∏cy≥, Fw sI cmPp, ]n sI cm´ X-ß-fp-sS ap≥-Km-an-Iƒ Fa-N-{μ≥, Sn sI l-\o-^v kwÆq-dn-te-sd h¿-j-߃-°p apkm-cn-®p. ºv b-a-\n-se l-f¿ -au-Øn¬-\n∂v tI-c-f-Øn-se-Øn-b k-øn-Zv Jm-kn ÿm-\-Øv 60 h¿-jw Xn-I-® D-≈mƒ Xß-sf Im-¥-]p-cw F ]n A-_q-_-°¿ ap-kveym¿ A-l-Ω-Zv P-am-ep-±o≥ _p-Jm-cn B-Wv. A-t±-l-Øn-s‚ ]n≥-ap-dB-Z-cn-°p∂p (^-b¬ t^m-t´m)

h-gn-]m-Sv Iu-−-À D-Zv-LmS-\w

C-cn-°q¿: am-am-\n-°p-∂v {io alm-tZ-ho t£-{X-Øn-s‚ Iw]yq-´¿h¬-°-cn® Hm-^n-kns‚bpw h-gn-]m-Sv Iu-≠-dn-s‚ D-Zv-LmS-\w a-e-_m¿ tZ-hkzw t_m¿-Uv sN-b¿-am≥ sI F N-{μ≥ \n¿-h-ln®p. a-e-_m¿ tZ-hkzw G-cn-bm I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ sIm-øw P-\m¿-±-\≥ A-[y-£-X h-ln®p. Hm¨-sse≥ h-gn-]m-Sv _p°n-Mv hn hn \m-cm-b-W≥ hmcy¿, Iw-]yq-´¿ kzn®vHm¨ sI B¿ hn P-b-Ip-am¿, B-Zy cioXn kzo-I-cn-°¬ Aw-KØn¬ A-P-bIp-am¿ F-∂nhcpw \n¿-h-ln®p. Fw ]n DÆn-Ir-jv-W≥ ap-Jym-Xn-Yn-bmbn-cp∂p.

2 s^{_phcn 2014 Rmb¿

\Kcw/ \m«n³]pdw °m-cm-Wp tI-c-f-Øn-se _pJm-cn J-_o-e. I-Æq-cn-se h-f]-´-W-Øv Xm-a-k-am-°n-b A-t±lw a-X-{]-Nm-c-W cw-K-Øv kPo-h-am-bn. C-t±-l-Øn-s\ ]n∑p-d-°m-cm-Wv tI-c-f-Øn-se køn-Zv Ip-Spw-_-ß-fn-se _p-Jm-cn hw-iw. A-l-Ω-Zm-_m-Zn-se {]i-kv-X-cm-b Jp-Øv-s_ B-ew _p-Jm-cn, jm-ln B-ew _p-Jmcn Xp-Sß - n-bh - s - cm-s° Cu ]-cº-cb - n¬-s∏-´h - c - m-Wv. sN-dp-∏w ap-Xt- e A-km-am-\y _p-≤n-i-‡n-bpw Hm¿-a-i-‡nbpw {]-IS- n-∏n-®n-cp-∂ X-߃ ]T\-Øn-epw an-Ih - v ]p-e¿-Øn-bn-cp∂p. I-cp-h≥-Xp-cp-Øn-bn-se ]pØ≥-ho-´n¬ ap-l-Ω-Zv- ap-k-eymcn¬ -\n-∂m-bn-cp-∂p Jp¿-B≥]T-\w A-`y-kn-®X - v. ]n-∂o-Sv a-X{K-Ÿß - f - p-sS ]T-\h - pw A-t±-lØn¬-\n-∂p X-s∂ B-cw-`n-®p. X-fn-∏-d-ºn¬-\n-∂m-Wv _n-cp-Z]T-\-Øn-\m-bn sh-√q¿ _m-Jn-

bm-Øn-te-°p t]m-bX - v. ssi-Jv B-Zw l-kd v- Ø - v, ssi-Jv l-k≥ l-kv-d-Øv Xp-S-ßn-b-h-cp-sS in£-WØ - n¬ c-≠p-h¿-jw A-hnsS ]Tn-®p. ]n-∂o-Sv _n-cp-Zw I-cÿ-am-°n-bX - v H-∂mw dm-t¶m-sS. Xn-cn-s®-Øn-b D-S≥ X-s‚ Kp-cp\m-Y\ - m-b A-hd - m≥ ap-ke v- ym-cpsS \n¿-tZ-i{- ]-Im-cw D-≈mƒ køn-Zv a-Z\ - n A-d_ - n-Iv tIm-fP - n¬ {]n≥-kn-∏e - m-bn. ln-Pvd - 1371¬ B-cw-`n-® B tk-h\ - w B-dp ]-Xn-‰m-≠m-bn XpS¿-∂p-hc - n-Ib - m-bn-cp-∂p. 1956-emWv kw-LS- \ - m cw-Kt- Ø-°p h-cp∂-Xv. B h¿-jw k-]vX - w-_¿ 20\p tN¿-∂ k-ak - X -v tI-cf - PwC-øØ - p¬ D-ea - m ap-im-hd - tbmKw D-≈mƒ X-ßs - f ap-im-hd - m Aw-Ka - m-bn Xn-cs - ™-Sp-Øp. 1965 B-Kk - X -v n¬ I-Æn-bØ - v A-lΩ - Zv ap-ke -v ym-cp-sS km-∂n-[y-Øn¬ tN¿-∂ ap-im-hd - X-_e v- o-Kv P-amA-Øn-s\-°p-dn-®v ]Tn-°m≥ \n-

tbm-Kn-® A-©w-K k-an-Xn-bn¬ X-ßf - pw Dƒ-s∏-´n-cp-∂p. 1989-¬ k-ak - X -v ]n-f¿-∂t- ∏mƒ Im-¥] - pcw F ]n A-_q-_° - ¿ ap-ke -v ymcp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ k-ak - X -v b - psS {]-kn-U‚ v ]-Zh - n-bn-se-Øn. Jm-kn ÿm-\Ø - v 60 h¿-jw Xn-I® - X-ßs - f 2009 H-tŒm-_d- n¬ D-≈mƒ Z¿-Km I-Ωn-‰n \¬-In-b B-Zc - h - v- \q-dp-IW - ° - n-\p ]-finX-∑m-cp-sS-bpw hn-hn-[ Xp-dI - f - nse D-ad- m-°f - p-sS-bpw km-∂n-[yw sIm-≠v- {]u-Va - m-bn-cp-∂p. I¿-a[-\y-am-b 90-mw h-b - n-te-°v- I-S∂ A-t±-ls - Ø Fw F A-–p¿ Jm-Z¿ ap-ke -v ym-cpw Im-¥] - p-cw F ]n A-_q-_° - ¿ ap-ke v- ym-cpw tN¿-∂m-Wv B-Zc - h - n-s‚ h-k{-v Xw A-Wn-bn-®X - v. a-°b - n-se {]-ap-J ]-fin-X\ - pw kq-^n-hc - y-\p-am-b k-øn-Zv A-∫m-kv A-eh - n am-en-In k-tμ-iw ssI-am-dp-Ib - pw ^-k¬ Pn-^vc - n X-߃ A-\p-tam-Z\ - ]{Xw k-a¿-∏n-°p-Ib - pw sN-bX -v p.

X-§-fp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v P-\-{]-hmlw F´n-°pfw: {]-ap-J ]-fin-X≥ D≈mƒ k-øn-Zv A-–p¿-dl - a v- m≥ A¬ _p-Jm-cn-bp-sS hn-tbm-Kh - m ¿-Øb - d - n-™v F-´n-°p-fs - Ø hk-Xn-bn-te-°v B-bn-cß - f - p-sS {]hm-lw. X-߃ A-hk - m-\ \m-fpI-fn¬ hn-{i-aP - o-hn-Xw \-bn-® C-fb-aI - ≥ ^-k¬ tIm-øΩ - X-ßf - psS ho-´n-te-°v A-¥n-tam-]N - m-cw A-¿∏ - n-°m≥ k-aq-lØ - n-s‚ hnhn-[ Xp-dI - f - n-se \n-ch - [ - n t]¿ F-Øn-s°m-≠n-cn-°p-Ib - m-W.v I¿Wm-SI - a{¥n bp Sn JmZ¿, a-{¥n sI kn tPm-k^ - ,v kn Ir-j-v W≥ Fw.-F¬.-F, Fw F A-_-v Zp¬ Jm-Z¿ ap-ke -v ym¿, Im-¥] - p-cw

F ]n A-_q-_° - ¿ ap-ke v- ym¿, sI F-kv B-‰t- °m-b- X-߃ Iptºm¬, lm-an-Zv tIm-bΩ - X-߃ am-´q¬, D-ad - p¬ ^m-dq-Jv X-߃ s]m-tkm-´,v C-_d-v m-ln-ap¬ J-eoep¬ _p-Jm-cn I-Se - p-≠n, bq-kp^v tIm-b X-߃ ssh-eØ - q¿, NnØm-cn lw-k ap-ke -v ym¿, s]m≥-af A-_Z-v p¬ Jm-Z¿ ap-ke -v ym¿, t]tcm-Sv A-–p¿-dl - a v- m≥ k-Jm-^n, P-eo¬ k-Jm-^n I-Se - p-≠n, A–p¬ e - Ø - o-^v k-AZ- n ]-g» - n, ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ _m-^J - n X-߃, sI ]n A-_q-_° - ¿ ap-k-v eym¿ ]-´p-hw, Fw hn A-–p¿-dl - -v am≥ ap-ke v- ym¿, ap-´n¬ ap-lΩ - Z- v

Ip-™n ap-ke -v ym¿, ap-ke -v nw eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-eh - n a-ønØv Im-Wm-s\-Øn. tI-cf - w I-≠ an-I® - ]-fin-X\m-bn-cp-∂p D-≈mƒ X-ßs - f-∂pw k-ap-Zm-bØ - n-\v Cu hn-Sh - v Xo¿°p-∂X - n-\va-s‰m-cm-sfI-s≠-Øm≥ km-[n-°p-Ib - n-s√-∂pw Fw F A–p¿¬ Jm-Z¿ ap-ke - v ym¿ A-\p-timN-\ k-tμ-iØ - n¬ ]-d™ - p. X-ßf - psS \n-cym-WØ - n¬ sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v c-ta-ivsN-∂n-Øe - , sI kp-[m-Ic - ≥ Fw,]n, I-Æq¿ Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ D≈mƒ kønZv A–p¿-d-lvam≥ A¬ _p-Jm-cn-bp-sS P\m-k Im-Wm-≥ ]-ø-∂q¿ F-´n-°pf-sØ h-k-Xn-bn¬ F-Øn-b-h¿ F-∂n-hc- pw A-\p-tim-Nn-®p.-

au-eo-Zv k-ZÊv

C-cn-°q¿: "C-_m-Zv'Z-Av-hm sk√n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ aueo-Zv k-Z- pw {]-hmNI {]-Io-¿Ø-\ k-Z pw kw-L-Sn-∏n-®p. J-Øo-_v Jm-en-Zv ss^-kn D-ZvLm-S-\w -sN-bvXp. ]n A-–p¬kemw aue-hn A-[y-£-X h-ln-®p. sI sI A-–p√ lmPn ªm-Øq¿, dm-^n F-f-ºm-d, dm-jn-Zv X߃, sI a≥-kq¿, B-cn-^v d-loan, ap-kv-X-^ Aam-\n, Ip∂-Øv i-^o-Jv, ]n bmk¿ kw-km-cn-®p. {]m¿-Y-\bv°v lwk ss^-kn a-Æm¿°m-Sv t\-XrXzw \¬-In.

B-ip-]{Xn P-oh - \ - ¡ - m-cn-sb ssI-tb-äw sN-bX -v bmÄ ]n-Sn-bn Xet»cn: kz-Im-cy B-ip-] {Xn P-oh - \ - ° - m-cn-sb ssI-tb-‰w sNbv-X _mw-•q¿ kz-tZ-in kp[o¿ dm-hp(28)hn-s\ X-e-t»-cn No-^v Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰ns‚ \n¿-tZisØ Xp-S¿-∂v at\m-tcm-K Nn-In¬-km tI-{μØn¬ A-b®p. sh-≈n-bmgvN - cm{Xn In-g¥ - n ap-°n¬ h-®m-Wv kz-Im-cym-ip]{Xn Po-h-\-°m-cn-sb C-bmƒ ssI-tb-‰w sN-bvX - Xv. \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-kn¬ G¬-∏n°p-Ib - m-bn-cp-∂p.

{XnXe ]©m-b¯v {]kn-U-âp-am-cpsS tbmKw tImgn-t¡m«v IÆq¿: Imk¿tKm-Uv, IÆq¿, tImgn-t°m-Sv, hb-\m-Sv, ae-∏pdw Pn√-If - nse tIm¨{K-kns‚ {Xn Xe ]©m-bØv {]kn-U‚ - p-am-cpsSbpw {]kn-U‚ - p-am-cn-√m Ø ÿe-ßf - n-se ]m¿´n eo U¿am-cpsSpw tbmKw B-dn\p cmhnse 11\v tImgn-t°mSv Un.kn.kn. HmUnt‰m-dn-bØ - n¬ tNcp-sa∂v sI. ]n.kn.kn. P\-d¬ sk{I-´dn hn F \mcm-bW - ≥ Adn-bn-®p.

]oU\w: \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv

I-®qÀ A-´m-cm-{ã hn-am-\-¯m-h-fw

bm-YmÀ-Yy-¯n-te-¡v H-cp-Np-h-SpIq-Sn; hm-t\m-fw {]-Xo-£-I-fp-am-bn D-¯-c -a-e-_mÀ I-Æq¿: h¿-j-߃ \o-≠ ImØn-cn-∏n-s\m-Sp-hn¬ I-Æq¿ hnam-\-Øm-h-f-sa-∂ kz-]v-\w bmYm¿-Yy-Øn-te-°p H-cp-Np-hS- v IqSn A-Sp-Øt- Xm-sS D-Øc - a - e - _ - mdn-se hn-Ik - \ - {- ]-Xo-£I - ƒ hmt\m-fa - p-b¿-∂p. C-∂p ssh-Io-´v aq-∂n-\p tI-{μ-a{- ¥n F sI B ‚-Wn hn-am-\Ø - m-hf - \n¿-am-W{]-hr-Øn-°v Xp-S-°-an-Sp-∂-tXmsS Im-k¿-tIm-Uv, I-Æq¿ Pn-√I-fn-epw {]-Xo-£-Iƒ h-f-cp-Ibm-Wv. hn-Ik - \ - Ø - n¬ ap-cS- n-®p\n¬-°p-∂ a-e-_m-dn-\pw C-Xv G-sd ap-X¬-°q-´m-hpw. G-sd°m-es - Ø B-tem-N\ - I - ƒ-°pw cm-{„o-bX - o-cp-am-\ß - ƒ-°pw tijw I-gn-™ F¬.-Un.-F^ - v. k ¿-°m-cn-s‚ A-hk - m-\I - m-eØ - mWv hn-am-\-Øm-h-f-Øn-s‚ inem-ÿm-]\ - w \n¿-hl - n-®X - v. `q-an G-s‰-Sp-°¬ kw-_‘ - n® {]-Xn-k‘ - n-Is - f-√mw G-sd-°psd ]-cn-lc - n-®X - v \n¿-am-W{- ]-h¿Ø-\ß - ƒ-°v G-sd B-izm-kI - c-am-hpw. a-´∂ - q-cn-\S- p-Øp-≈ aq¿J≥-]d - º - n-se \n¿-Zn-„ I-Æq¿ hn-am-\Ø - m-hf - \n¿-am-W sS≥U¿ I - n-bm¬- U-bd- Œ - ¿ t_m¿Uv Aw-Ko-Ic - n-®t- Xm-sS-bm-Wv ]≤-Xn-°p th-Kw Iq-Sn-bX - .v {]o- Izm-

1. ]co-£W ]d-°-en\pti-jw sl-en-]m-Un¬ Cd-ßnb ss]-e-‰p-am-sc In-bm¬ Fw.Un. Pn N{μ-au-en-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kzo-I-cn-°p∂p 2. a-´-∂q¿ aq¿-J≥-]-d-ºn-se I-Æq¿ hn-am-\-Øm-h-f `q-an-bn¬ \-S-°p-∂ X-d \n-c-∏m-°¬ {]-hrØn fn-^n-t°-j≥ sS≥-Ud - n¬ ^n\m≥-jy¬ _n-Uv G-‰h - pw Ip-d™ \n-c° - n¬ tc-Js - ∏-Sp-Øn-b apw-ss_-bn-se em¿-k≥ B‚ v Sq-t{_m en-an-‰U - v k-a¿-∏n-® sS≥U-dm-Wv Aw-Ko-Ic - n-°s - ∏-´X - v. CtXm-sS hn-am-\Ø - m-hf - \n¿-am-WØn-s‚ km-t¶-Xn-I sS≥-U¿ \-S]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-bn. 694 tIm-Sn cq-] sN-eh - n¬ d¨-

th \n¿-am-Ww, F¿-Øv h¿-°pIƒ, hn-am-\ß - ƒ-°v ]m¿-°v sNøm-\p-≈ G-{]¨ Dƒ-s∏-Sp-∂ Fb¿-ssk-Uv {]-hr-Øn-If - m-Wv C∂p-ap-X¬ aq¿-J≥-]d - º - n¬ \-S°p-I. sS¿-an-\¬ sI-´n-Sh - pw ]m¿°n-Mv ÿ-eh - pw a-‰pw Dƒ-s∏-Sp-∂ {]-hr-Øn-Iƒ c-≠mw-L´- Ø - n¬ \-S° - pw. I-gn-™ Pq-sse-bn-em-Wv kp-{]-[m-\a - m-b tI-{μ h-\w-]c - n-

sIm-e-t¡kv {]-Xn-I-sf k-lm-bn-s¨-¶m-tcm-]Ww; ho-Sp-I-fpw hm-l-\-hpw X-IÀ-¯p D-∏f - : ss]-hf - n-sK-bn-se _m-fnsK A-ko-kv sIm-et- °-kn-se {]Xn-Is - f- k-lm-bn-s®∂m-tcm-]n-®v H-cp kw-Lw aq-∂p ho-Sp-Iƒ-°v t\-sc B-{I-aw \-SØ - n. hm-l\ - ß-fpw Kr-tlm-]I - c - W - ß - f - pw XI¿-Øp. C-∂s - e ssh-Io-´v aqt∂m-sS-bm-Wv kw-`h - w. ss]-hf - nsK Im-b¿-I´- b - n-se sI F-®v A–p¬-Jm-Zd - n-s‚ ho-Spw ]-cn-kc - -

\o-te-iz-cw: π-kvh¨ hn-Zym¿Yn-\n-sb ]o-Un-∏n-s®∂ ]-cmXn-bn¬ \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc \o-te-iz-cw t]m-en-kv tI-sk-SpØp. a-Sn-ss° Im-™n-c-s∏m-bnen-se cm-tP-{μ≥, c-ta-i≥, kzIm-cy _-kv I-≠-Œ¿ A-\o-jv, Hm-t´m ss{U-h¿ hn-t\m-Zv F∂n-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wp tI-kv. C-Xn¬ cm-tP-{μ-s\bpw c-ta-is\bpw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øp. Xm-b-∂q¿ kz-tZ-in-\n-bm-b s]¨-Ip-´n-sb-bm-Wv ]o-Un-∏n®-Xv. s]¨-Ip-´n C-t∏mƒ ]-c- I-Æq¿: t]m-en-kv kv-t‰-j≥ hh-\-Sp-°sØ a-ln-fm a-μn-c- f-∏n-se a-c-߃-°p Xo-bn-´-Xv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏mƒ A-]-aØn-em-Wv. cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-b C-cn°q¿ t]m-en-kn-s\-Xn-tc \-S-]Sn-bm-h-iy-s∏-´v I-e-Iv-S-td-‰v ]-Sn°¬ k-a-cw \-S-Øp-∂ ]-cnÿn-Xn {]-h¿-Ø-I C-cn-°q-¿ ]gb-ßm-Sn: k-±mw -tdm-Un-se s]-cp-a-Æn-se ho-Wm-a-Wn-sb ssa-em-©n-°¬ P-ao-e-bp-sS B-ip-]-{Xn-bn-te-°p am-‰n. Cho-Sn-\p ap-I-fn-se hn-d-Ip-]p-c- ∂-se 12.-30Hm-sS-bm-Wv Pn-√m bn-¬ Xo-∏n-SnØw. C-∂se D-®- B-ip-]-{Xn-bn-se tUm. dn-Øp, bv-°v H-t∂m-sS-bm-Wp kw-`hw. ho-Wm-a-Wn-sb ]-cn-tim-[n-®v ]p-c-bn¬ Iq-´n-bn-´ hn-d-Ip-Iƒ B-tcm-Ky-\n-e Xr-]v-Xn-I-c-a-√mNm-º-embn. Ø-Xn-\m¬ t]m-en-kv k-lm-bXo B-fn-∏-S¿-∂v ho-´n-\p- tØm-sS am-‰n-b-Xv. C-Xn-\n-sS, ≈n-te°pw hym-]n-®n-cp∂p. Su¨ F-kv.-sF. k-\¬-Ip-amtjm¿-´v k¿-Iyq-´m-Wv Im-c-W- dpw kw-L-hpw ÿ-e-sØ-Øn-. sa-∂v I-cp-Xp-∂p. A-\n-›n-XI - m-e \n-cm-lm-cw ]-ø-∂q-cn¬ \ns∂Øn-b C-∂-se B-dmw Zn-h-k-Øn-se^b¿-t^m-gv-kv kw-Lhpw \m- Øn-bt- ∏m-gm-Wv A-[n-Ir-X¿ C-S´p-Imcpw tN¿-∂m-Wp Xo-b-W- s]-´X - v. ho-Wm a-Wn-s°-Xn-tc I®Xv. 50,000 cq-]-bp-sS \-„-w I- ≈-t°-sk-Sp-Ø C-cn-°q¿ t]mW-°m-°p∂p. en-kn-s\-Xn-tc I¿-i\ - \-S] - S- n

Øv \n¿-Øn-bn-´n-cp-∂ dn-Sk v- v Imdpw X-I¿-Øp. bq-Øv eo-Kv {]-h¿Ø-I≥ I-fm-bn-se A-_Z- p¬ Ako-kn-s‚-bpw `m-cym-]n-Xm-hv Fw F-kv ap-lΩ - Z- n-s‚bpw ho-Sp-Iƒ°v t\-sc-bp-am-Wv B-{I-aw \-S∂ - Xv. A-ko-kn-s‚ ho-´p-ap-‰Ø - v \n¿Øn-bn-´n-cp-∂ ss_-°v X-I¿-Øp. ap-l-Ω-Zn-s‚ ho-´n-¬ A-Xn{I-an-®p- I-b-dn-b kw-Lw C-e-

t{Œm-Wn-Iv-kv D-]-I-c-W-߃, ^¿-Wn-®-dp-Iƒ F-∂n-h X-I¿Øp. c-≠v Im-dp-I-fn-se-Øn-b kw-L-am-Wv B-{I-aw \-S-Øn-bsX-∂v ho-´p-Im¿ ]-d-™p. kv{Xo-Iƒ \n-e-hn-fn-s®-¶n-epw B{I-aw Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-∂p. kw`-h-a-dn-™v Ip-º-f kn.-sF kn_n- tXm-a-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Ønep-≈ kw-L-saØn.

\ncmlm-c k-acw: hoWma-Wnsb B-ip-]-{Xn-bn-te-¡p am-än

hn-d-Ip-]p-c-bn-Â Xo-¸n-Sn¯w

I-e-Iv-S-td-‰v ]-Sn-°¬ ka-cw \-S-Øp-∂ ]-cn-ÿn-Xn{]-h¿-Ø-I C-cn-°q-dnse ho-Wm-a-Wn-sb t]m-enkv B-ip-]-{Xn-bn-te-°v am-‰p∂p kzo-Ic - n-°W - s - a-∂v sh¬-s^-b¿ ® {]-Xn-tj-[ kw-Ka - Ø - n¬ Pn]m¿-´n Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v √m {]-kn-U‚ v tPm-k-^v tPm P-_o-\m C-¿j - m-Zv B-hi - y-s∏-´p. ¨, ]n Sn ]n km-Pn-Z, ]n kn jI-eI - S-v t- d-‰v ]-Sn-°¬ kw-LS- n-∏n- °o-e kw-km-cn-®p.-

ÿn-Xn a-{¥m-eb - Ø - n-s‚ A-\p-aXn e-`n-®X - .v C-Xv ]-≤X - n-°v ]p-XpPo-h\ - m-bn. {]-tZ-iØ - p-\n-∂v ap-dn°p-∂ a-cß - ƒ-°p ]-Ic - a- m-bn Iog-√q¿ ]-©m-bØ - n-s‚-bpw a-´∂ - q¿ \-Kc - k - `- b - p-sS-bpw hn-hn-[ `m-Kß - fn¬ a-cw-\S- o¬ {]-hr-Øn-Iƒ Xp-Sßn. A-Xn-\n-sS- cm-{„o-bh - n-hm-ZØn-s‚ t]-cn¬ ]-≤X - n-bp-sS ta ¬-t\m-´ Np-aX - e - b - p-≈ In-bm¬

Fw.-Un-bm-bn-cp-∂ Xp-fk - o-Zm-kv cm-Pn-h® - X - v ]-≤X - n-sb B-i¶ - b - nem-gØ v- n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Xm-akn-bm-sX X-s∂ ]p-Xn-b Fw.-Unbm-bn Pn N-{μ-au-en ÿm-\t- a-‰tXm-S ]-≤X - n-°v th-Kt- a-dn. 2015 Un-kw-_-tdm-sS I-Ωoj≥ sN-bv-Xv 2015 s^-{_p-h-cntbm-sS B-Zy-hn-am-\w ]-d-∂n-dßpw. l¿-Øm¬ t]m-ep-≈ k-

a-c-ß-fn¬ hn-am-\-Øm-h-f {]hr-Øn-Iƒ X-S- -s∏-Sm-Xn-cn°m≥ {]-tZ-i-sØ cm-„o-b∏m¿-´n-I-fp-sS tbm-Kw hn-fn-®n-cp∂p. tI-{μ-{]-Xn-tcm-[ a-{¥m-eb-Øn-s‚ kp-{]-[m-\ ÿm-]-\ß-fp-≈ I-Æq-cn¬ hn-am-\-Ømh-f ]-≤-Xn bm-Ym¿-Yy-am-hp-∂ N-S-ßv P-\-Io-tbm¬-k-h-am-bmWv sIm-≠m-Sp-∂-Xv.

a-«-¶q-cn h-cp-¶-Xv tem-I-\n-e-hm-c-ap-Å hn-am-\-¯m-h-fw I-Æq¿: tem-I\ - n-eh - m-cØ - nep-≈ hn-am-\Ø - m-hf - a - m-Wv a-´∂ - q-cn-se a-q¿-J≥-]d - º - n ¬ h-cp-∂X - v. C-Xp-hg - n temI- thym-a `q-]S- Ø - n¬ C-\n I-Æq-cn-s‚ t]-cp-Iq-Sn Dƒs∏-Spw. H-tc-ka - b - w 20 hn-am\-߃-°p h-sc C-hn-sS ]m ¿-°v sN-øm-\p-≈ ku-Ic - yap-≠m-hpw. C-Xn-\p-]p-d-sa sS¿-an-\e - n-s‚ ]p-dØ - pw hnim-ea - m-b ku-Ic - y-߃ - G ¿-s∏-Sp-Øpw. H-tc-k-a-bw 700 Im-dp-Iƒ-°pw 200 Sm-Ivkn-Iƒ-°pw 25 _- p-Iƒ°pw ]m¿-°v sN-øm≥ kuI-cy-ap-≠m-hpw. Xp-S° - Ø - n ¬ 3050 ao-‰¿ \o-fh - pw 45 ao‰¿ ho-Xn-bp-ap-ff - d¨-th-bmWv \n¿-an-°p-I. c-≠mw-L-´ hn-I-k-\Øn¬ C-Xv 3400 ao-‰-dm-°n D-b¿-Øpw. C-tXm-sS cm-PysØ {]-ap-J hn-am-\-Øm-hf-ß-tfm-Sv In-S-]n-Sn-°p-∂ d¨-th-bm-bn I-Æq-cn-teXp am-dpw. I-cn-∏q¿, aw-K-em]p-cw _-Pv-s] hn-am-\-Ømh-f-ß-fn-te-Xn-t\-°mƒ hen-b d¨-th-bpw ]-cn-ÿnXn ku-lr-Z-sa-∂-Xpw IÆq-cn-s‚ am-{Xw k-hn-tij-X-I-fm-hpw. t_m-bn-M˛-v 7- 47-˛400, t_mbn-M˛-v 747-˛300, C.-B¿. hn-am\-߃ C-hn-sS em‚ v sNøm≥ I-gn-bpw. A-]I - S- k - m[y-XI - ƒ ]q¿-Wa - m-bpw H-gnhm-°n-bp-≈ d¨-th \n¿-amW-am-Wp D-t±-in-°p-∂X - .v

F-k.v Un.]n.sF. P\hn-Nm-cW - bm-{X \m-en\v h-SI-c: F-kv.Un.]n.sF. kw ÿm-\ P-\d- ¬ sk-{I´-dn ]n A–p¬ lao-Zv am-ÿ \-bn-°p-∂ `ap-∂W - n-If - p-sS P-\h - © - \ - b - v s°-Xn-tc P-\h - n-Nm-cW - bm{X-` \m-en\p cm-hn-se 9\v sIm-bn-em≠n a-fie - Ø - n-se tIm-´° - e - n¬ \n-∂m-cw-`n-°pw. Pm-Ym Iym-]‰-v \ - p ]XmI ssI-am-dn- kwÿm-\ {]-

knU‚ v AUz. sI Fw A-id v ^v D-ZL -v mS-\w sN-øpw. G-gv a-fie - ß-fn-se ]-cy-S\ - Ø - n-\p ti-jw 10\v hS-Ic tIm-´∏ - d - º - n¬ \-S°p∂ s]m-Xp-kt- Ω-f\ - t- Øm-sS k-am-]n-°pw. k-am-]\ - k-tΩf-\w tZ-io-b {]-knU‚ v F k-Cu-Zv D-ZL -v mS-\w sN-øpw. AUz. sI kp-[m-Ic≥,

\qdpt]À-s¡-Xn-tc h-[-{i-a-¯n-\v tI-kv

I-cm-dp-ImÀ G-sä-Sp-¡m-¯-Xv {KmaoW tdm-Uv hn-I-k-\-¯n\v X-S-Êw: a-{´n

sN¿-°-f: _n.-sP.-]n. {]-h¿Ø-I¿ k-©-cn-® hm-l-\-߃°v t\-sc I-s√-dn-™v \m-ep-t]¿°v ]-cn-t°-‰ kw-`-h-Øn¬ I≠m-e-dn-bm-hp-∂ \q-dp-t]¿-s°Xn-tc hn-Zym-\K - ¿ - t]m-en-kv h-[{i-aØ - n-\v tI-sk-Sp-Øp. sh-≈nbm-gvN - ssh-Io-´v G-tgm-sS sN¿°-fb - n-em-Wp kw-`h - w. _n.-sP.]n. ]m¿-es - a‚ v a-fie - w s]m-Xpk-tΩ-f\ - w I-gn-™v hm-l\ - ß - fn¬ t]m-Ish sN¿-°f - kvI - q-fn\-Sp-Øph-®v {]-tIm-]\ - ] - c - a - m-b ap-{Zm-hm-Iyw ap-g° - n-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v I-s√-dn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p-sh∂v t]m-en-kv ]-d™ p. am-hp-¶m-¬ Ieym¨ tdm-Unse Im¿-Xym-b-\n F-∂ X-ºmbn(50), ssh-im-Jv(26), a-t\mPv(25), ]m¿h-Xn (24) F-∂n-h¿°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. X-ºm-bnsb aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xn-bnepw a-‰p-≈-h-sc Im-™-ßm-s´ B-ip-]-{Xn-bn-epw {]-th-in-∏n®p. G-Xm-\pw hm-l-\-ß-fp-sS Nn√p-Ifpw X-I¿-∂p. t]m-ensk-Øn em-Øn- ho-in-bmWp A-{I-an-I-sf Xp-c-Øn-b-Xv.

Im-k¿-tIm-U:v {Km-ao-W tdm-UpI-fp-sS hn-Ik - \ - Ø - n-\v k¿-°m¿ {]-tXy-I ]-cn-KW - \ - \¬-In-bn-´ps≠-∂v a-{¥n sI kn tPm-k^ - v. F-∂m¬ {]-[m-\a - {- ¥n {Km-ao-W k-UI - v tbm-P\ - ]-≤X - n-bn¬-s∏Sp-Øn-b tdm-Up-If - p-sS \n¿-am-WØn-\v I-cm-dp-Im¿ cw-KØ - ph-cmØ-Xv hn-Ik - \ - Ø - n-\v X-S - a - mhp-∂X - mbn A-t±-lw ]-d™ p. F≥-tUm-kƒ-^m≥ ]m-t°Pn¬-s∏-Sp-Øn ]n.-Fw.-Pn.-Fk - v.ssh. ]-≤X - n-bn¬ \n¿-am-Ww ]q¿Øn-bm-°n-b ]p-√q¿-˛s - ]-cn-b ]©m-bØ - n-se s]-cn-b t]m-fn-sS-I-v

F kn P-em-ep-±o≥ (ssh-k-v Iym-]-v ‰≥-am¿), Sn sI sI ss^kn, kmenw A-gn-bq¿, kn sI d-low amÿ, ]n D-a¿ am-ÿ Pm-Ym Aw-Kß-fmWv. C-ka -v b - n¬ I-Ω\ - (PmYm U-bd- Œ - ¿). cm-Pyw Hcp s]mXpXn-cs - ™-Sp-∏v Iq-Sn A-`n-ap-Jo-Icn-°m≥ t]m-hp-∂ km-lN - c- y-Øn ¬ I-gn-™ B-dc- ∏ - X - n-‰m-≠v Im-ew

\n-I˛-v I - p-ºf - X-Æn-tØm-Sv tdm-Uns‚-bpw D-ZL -v m-S\ - w \n¿-hl - n-°pI-bm-bn-cp-∂p a-{¥n.- sS-≥U-dn¬ 20 i-Xa- m-\w A-[n-Iw \¬-Im≥ a{¥nk-` A-\p-aX - n \¬-In-bn-´pw kw-ÿm-\Ø - v 198 tdm-Up-If - n¬ 58 F-ÆØ - ns‚ {]-hr-Øn am-{Xam-Wv G-s‰-Sp-ØX - .v tI-{μ s]m-Xpa-cm-aØ - v h-Ip-∏n-s‚ I-cm¿ \n-_‘-\I - ƒ ]n.-Fw.-Pn.-Fk - v.s - sh. tdm-Up-Iƒ-°pw _m-[I - a - m-°W - sa-∂vkw-ÿm-\ k¿-°m¿ tI-{μtØm-Sv B-hi - y-s∏-´n-´p≠v. ]n.-Fw.-Pn.-F-kv-.-ssh. ]-≤XnIƒ k-ab - _ - ‘ - n-Xa - m-bn ]q¿-

cmPyw `-cn-®h - c- p-sS P-\h-©\ - Xncn-®d- n-bp-Ibpw hn-Nm-cW - sN-øs - ∏Sp-Ibpw sN-tø-≠ k-μ¿-`a - m-WnsX-∂v `m-ch - m-ln-Iƒ - hm¿-ØmktΩ-f\ - Ø - n¬ ]-d™p. ]n A-–p¬ l-ao-Zv am-ÿ, kn F lm-cnkv, AUz. sI kp[m-Ic≥, C-kv-a-bn¬ IΩ-\, Da¿ am-ÿ ]-s¶-SpØp.

Øn-bm-°p-∂X - n¬ Pn-√ am-Xr-Ibm-sW-∂v a-{¥n ]-d-™p. kwÿm-\-Øv H-∂mw L-´-Øn¬ A-\p-hZ- n-® tdm-Up-Iƒ ]q¿-Ønbm-°m-Ø-Xn-\m¬ c-≠mwL-´ tdm-Up-Iƒ A-\p-hZ- n-°m≥ X-S -ap-≠m-sb-∂pw a-{¥n Nq-≠n°m-´n. ]n I-cp-Wm-Ic - ≥ Fw.-]n. A-[y-£-X h-ln-®p. sI Ip™n-cm-a≥ Fw.-F¬.-F. ap-JymXn-Yn-bm-bn-cp-∂p. Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-af - mtZ-hn, Im-™-ßm-Sv tªm-°v ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v F Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p.

Im-dn I-S-¯n-b 38 sI-bv-kv hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn Im-™-ßm-Sv-: Bƒ-t´m Imdn¬ I-S-Øn-b hn-tZ-i-a-Zy-hp-ambn H-cm-sf t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. sN¿-°-f t_-hn-©bn-se lm-jn-an(32)s\-bm-Wv- 38 sI-bv-kv- a-Zy-hp-am-bn Nn-Øm-cnhm-Wn-bw ]m-d-°-Sp-Øp-h-®vslm-kv-Zp¿-Kv- t]m-en-kv- ]n-Sn-IqSn-bXv. Im-dpw a-Zy-hpw I-Ã-Un-

bnseSp-Øp. t]m-enkv- ]n-¥p-Scp-∂-Xn-\n-S-bn¬ C-bmtfmSn-® Im¿ t]m-en-kv- hm-l-\-Øn-en-Sn®-Xn-s\ -Xp-S¿-∂v- lm-jn-an-\p ]cn-t°-‰p. C-bmƒ t]m-enkv- Imh-en¬ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In-¬k-bn-em-Wv-.Im-dn¬ a-Zyw I-SØ - p-∂p-s≠∂ c-lk - y-hn-hc - sØ -Xp-S¿-∂v-

t]m-en-kv- tdm-U-cn-In¬ ImØp-\n¬-°p-I-bm-bn-cp-∂p. CXn-\n-S-bn-em-Wv- Bƒ-t´m- Im¿ F-Øn-b-Xv-. t]m-enkv- ssI Im-Wn-®v\n¿-Øm≥ \n¿-tZ-in-s®-¶nepw sh-´n-®v- I-S-∂p-I-f-bp-I-bm-bncp-∂p. Xp-S¿-∂mWv t]m-en-kv]n-¥p-S¿-∂v- ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.


{]mtZ-inIw kv-IqÄ i-Xm-Ðn B-tLm-j-w Xp-S-§n

2 s^{_phcn 2014 Rmb¿

]cn-]mSn IÆq¿ t]m-en-kv ssa-

Xm\w: ]pjv-t]m¬-k-hw. B`-c-W \n¿-amWw˛3.00 I-Æq¿ tNw-_¿ lmƒ: tX≥ a-tlm¬-k-hw˛9.00 I-Æq¿ ap-\n-kn-∏¬ sslkv-Iq-ƒ Pq-_n-en lmƒ: ]qacw kzm{i-b kv-Iqƒ I-tem¬-k-hw˛10.00 ]n-W-dm-bn k¿-ho-kv klI-c-W _m¶v Hm-Un-t‰m-dnbw: lcn-tXm¬-k-hw. sk-an-\m¿˛10.00 Iq-Sm-fn Xm-t‰ym-´v {io-a-lmhn-jv-Wp t£{Xw: {]-Xn-jvTmZn-\ a-tlm¬-k-hw.I-em-`ntjIw, D-®-]qP˛11.00 ]-ø-∂q¿ K-h. t_m-bv-kv ssl-kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-bw: Zr-iy B-¿-Sv-kv B‚ v skmssk-‰n A-hm¿-Uv Zm-\hpw Km-\-ta-f-bpw˛6.00 ]-ø-∂q¿ tSm]v-t^mw Hm-Unt‰m-dnbw: tlm-´¬ B‚ v d-kvt‰m-d‚ v A-tkm-kn-tb-j-s‚ Po-h-Im-cy-Wy {]-h¿-Ø-t\m-ZvLm-S\w˛5.00

sF.-]n. t»m-¡v dmw-]v D-Zv-Lm-S-\w C-cn-´n: C-cn-´n Xm-eq-°v B-ip-]{Xn-bn¬ F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. ]≤-Xn-bn-¬-s∏-Sp-Øn 24 e-£w cq-] sN-e-hn¬ \n¿-an-® sF.-]n. tªm-°n-te-°p-≈ dm-w-]n-s‚ DZv-Lm-S-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f \n¿-h-ln-®p. C-cn-´n tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI {io[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. H.-]n. Iw-]yq-´¿-h¬-°-c-Ww Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI sP do-\ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. t{]m-{Kmw am-t\-P¿ Sn F-kv kn≤m-¿-Y≥, tUm. ]n ]n c-ho-{μ≥, ]n tdm-k, sI A-–p¿-d-jo-Zv, A-\n-Xm Ip-am-cn, sI hn-P-b≥, F hn t{]-a-h-√n, B¿ sI taml≥-Zm-kv, tXm-a-kv h¿-Ko-kv, Fw _m-_p-cm-Pv, cm-a-Zm-kv F-S°m-\w, kn-_n hm-g-°m-e, A-Pb≥ ]m-bw kw-km-cn-®p.

s]-cn-tßmw: s]-cn-tßmw K-h. l-b¿sk-°≥Udn kv-Iq-fns‚ H-cph-¿-jw \o-fp-∂ i-Xm-–n BtLm-jß - ƒ Xp-Sßn. D-ZvL - m-S\ - h - pw Hm-Un-t‰m-dnb-Øn-s‚ in-em-ÿm-]\ - hpw a{¥n sI kn tPmk^v \n¿-hl - n®p. tI-cf - Ø - n-¬ th≠-{X tIm-gvk - p-Iƒ C√m-ØXn-\m-em-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v a-‰p kw-ÿm-\ß - sf B-{i-bn-t°-≠n h-cp-∂s - X-∂pw CXv A-]a - m\-I-c-am-sW∂pw a{¥n ]-d-™p. kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. A-[y-£-X h-ln-®p. Pn√m ]-©m-b-ØwKw C ]n I-cp-Wm-Ic≥, ]n hn X-ºm≥, sI kp-tc-{μ≥, Sn sI kXy-tKm]me≥, ]n X-ºm≥, Fw DΩ¿, sI ]n a-Wn-IWvT≥, sI I-a-em-£≥, C-_v-dm-lnw ]q-aw-KeØv, Sn hn Ip-™-ºp-\mb¿, ]n ap-kvX-^, sI s]-cn-tßmw K-h. l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iq-fns‚ i-Xm-–n B-tLm-j-w a{¥n sI kn tPmk-^v cm-a-Ir-jv-W≥ kw-km-cn®p. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p ]-cn-]m-Sn-tbm-S-\p-_-‘n-®v s]m-∂-ºm-d-bn¬-

I-W-£≥ B-[m-dp-am-bn en-¶v sN-øW - s - a-∂ k¿-°m¿ \n¿-tZiw A-\p-kc - n-®h - c - m-Wn-h¿. B-[m-dp-am-bn en-¶v sN-bv-Xmte Kym-kv kn-en-≠¿ In-´q-sh∂p I-cp-Xn k-a-bw ]m-gm-°n-bh¿-°v kn-en-≠-td \¬-In-s√∂m-Wv G-P≥-kn-I-fp-sS \n-e]m-Sv. Zn-h-k-ß-tfm-fw Kym-kv G-P≥-kn-bn-epw _m-¶n-epw I-

tIm-¨n-Mv ¢m-kv \S¯n I-Æq¿: \-h-`mcXv sF.F.Fkv. A-°m-Za - n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ ku-P\ - y kn-hn¬ k¿-hokv {]n-en-an\-dn ]-co-£m tIm-®n-Mv ¢m-kv \-SØn. ]-co£sb F-ßs\ t\-cn-Smw F-∂ hn-jb - Ø - n¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw tÃ-‰v kn-hn¬ k¿-ho-kv A-°mZ-an A-[ym-]I - ≥ ]n sI \nw-jn-Zv ¢m-sk-Sp-Øp. kwÿm\ kvI - qƒ I-tem¬k-hØ - n-s‚ t]m-k‰-v ¿ Un-ssk≥ sNbvX - A¿-Pp≥ hn-Lt-v \-jn-s\ {_-Æ≥ tImf-Pv C-°t- Wm-an-Ik -v v hn-`m-Kw {]-^k - ¿ sI ^¬-Kp-W≥ am-eq¿ tdm-Un¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im¿ A\p-tam-Zn®p.

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn ]n-Sn-bn ]-ø-∂q¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn hntZ-i-aZyw ssIh-iw h-®-bm-sf FIvs - sk-kv kw-Lw ]n-Sn-IqSn. Ip-‰q¿ A-⁄m-\∏p-g kz-tZ-in aZvIØ - v Ir-jvW - s - \(65)bm-Wv 11 Ip-∏n hn-tZ-ia - Z- y-hp-am-bn ]-ø∂ - q ¿ sd-bv© - v A-Uo-j\ - ¬ FIvssk-kv C≥-kvs - ]-Œ¿ hn A-ivd^pw kw-Lhpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.

\n-th-Z-\w \Â-In am-´q¬: B-dmw hm¿-Un-se IpSn-sh-≈-£m-aw ]-cn-l-cn-°-Wsa-∂m-h-iy-s∏-´v F-kv.-Un.-]n.sF. a-S-°-c {_m-©v I-Ωn-‰n am´q¬ ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn-°v \n-th-Z-\w \¬-In. c-≠p Zn-h-kØn-\-Iw {]-iv-\w ]-cn-l-cn-°psa-∂v A-[n-Ir-X¿ D-d-∏p-\¬-In. a-jq-Zv am-´q¬, dw-jm-Zv a-S-°-c, djo-Zv F-∂n-h-cm-Wp \n-th-Z-\w \¬-In-b-Xv.-

j-«n SqÀ-W-saâv

Im-d]-ISw; aq-¶pt]À-¡v ]-cn-¡v

`À-Xr-a-Xn-sb Im-Wm-Xmbn

ipNo-I-cWw am-än

I-Æq¿: AUo-j-\¬ knhn¬ tÃj≥ sI´n-SØ - nse hnhn[ Hm^nkp-If - nse Poh-\° - msc D]-tbm-Ks - ∏-Sp-Øn C∂v Hm^n kv ]cn-kc - Øv \S-Øm-\n-cp∂ ipNo-Ic - W {ia-Zm\w as‰mcp Znh-kt- Ø°v am-‰n-bX - mbn Pn√m Ie-IvS¿ Adn-bn-®p. ]pXp-°nb XoøXn ]n∂oSdnbn-°pw. B-e-t°mSv: a-cp-∂v hm-ßm≥ t]m-b H-º-Xmw-¢m-kv hn-Zym¿Yn-sb Im-Wm-Xmbn. c-b-tcmw ssl-kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn ]-c∏ s\Sp-thm-´ A-cp¨ tXm-akn(14)s\-bm-Wv Im-Wm-Xm- b

IqØp-]-dºv: kn.]n.Fw. F-∂ ap-ßp-∂ I-∏en¬ B-sc-¶nepw A-_-≤-Øn¬ I-b-dn-bn-´ps≠-¶n¬ Aa-fn a-\- n-em-°n Xn-cn-®n-d-ß-Wsa-∂v _n.sP.]n. tZio-b k-an-Xn-bwKw ]n sI Ir-jv-W-Zmkv. ]mSyw ]-©mb-Øv _n.sP.]n. I¨-h≥-j≥ sN-dp-hm-t©-cn bp.]n. kv-Iq-fn¬ D-Zv-LmS-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. X-e-bv-°v sh-fn-hp-≈ Bcpw kn.]n.F-Ωn-te-°v t]m-hn√. _n.sP.]n. hn-´p-h-cp-∂-h-sc-sb√mw kw-c-£n-°p-sa-∂m-Wv ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ t\-Xm-°ƒ ]-d-bp-∂Xv. ]p-∂{- ]˛h-be - m¿ k-ac - t- k-\m-\nbm-b hn Fkv A-Nyp-Xm-\μ-s\ kw-c-£n-°m≥ I-gn-bm-Øh-cm-Wv \Ω-sf kw-c£ - n-°m≥ h-cp-∂Xv. D-∏p-h-® I-ew t]m-se-bm-Wv kn.]n.F-Ωn-

td D-]-t`m-‡m-°-fm-Wv G-P≥kn-I-fn-se-Øn \n-cm-i-cm-bn a-Sßn-bX - v. B-[m¿ en-¶n-Mv kw-_‘n-® A-hy-‡-X Xp-S¿-∂m¬ h-cpw-Zn-\-ß-fn¬ hn-X-c-W-Øn\p ]p-ds - a t_m-´n-en-Mpw \n-eb - v°m≥ km-[y-X-bp-s≠-∂m-Wv F-Æ-°-º-\n A-[n-Ir-X-cpw t_m-´n-en-Mv πm‚ v Po-h-\-°mcpw ]-db - p-∂X - v.-

am-bn. bp- h - X nsb ImWm- X mb- X n- \ p ]n-∂mse ka o ] sØ ho´n-se bphm-hns\bpw I m - W m - k-^o-d Xm-bn´p≠v. C-bmƒ D-cp-h-®m-en-se Hmt´m ss{U-h-dmWv. Sm-‰ G-bv -©¬ h-≠n-bn¬ C-cp-h-cpw I¿-Wm-S-I-bn-te-°v I-S-∂-Xm-bm-Wp kqN-\. bp-hXn-bp-sS k-tlm-Z-c-≥ C-cn-´n Unssh.F-kv.]n-°v \¬Inb ]-cmXn-bn¬ tI-sk-SpØp.

hn-ZymÀ-Yn-sb Im-Wm-Xmbn

_n.sP.]n. hn-«-hÀ Xn-cn-¨p-h-cWw: ]n sI Ir-jv-W-Zmkv

s‚ C∂-sØ A-h-ÿ-sb∂pw Ir-jv-W-Zm-kv Ip-‰-s∏-SpØn. Su-Wn¬ \-S∂ s]mXp-tbm-Kw kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v Fw Sn c-ta-iv DZv-LmS-\w sN-bvXp. B¿ hn hn-izw-`-c≥ A-[y£-X h-ln-®p.

{]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn¡Ww: F³.FÂ.kn. I-Æq¿: \n¿am-W ta-J-e-bn-se {]-Xn-k-‘n ]-cnl-cn-°m≥ A-Sn-b-¥-c- \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa∂v \m-j-\-en-Ãv te-_¿ tIm¨-{K-kv Pn√m IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. F≥.kn.]n. Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v l-ao-Zv C-cn-Wm-hv D-Zv-L-mS-\w sN-bvXp. C ]n cm-a-N-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI sI cm-P≥ ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øn.

D]I-c-W hn-XcWw

tcm-Kn-I-sf-bpw ]-cn-N-c-n-°p-∂Xn¬ Du-∂¬ \¬-In-b ]m-entb-‰o-hv ]-≤X - n-Iƒ-°v 5 e-£w cq-] \¬-Im-\m-Wv Xo-cp-am-\w. im-c-o-cn-I-˛-am-\-kn-I sh-√phn-fn t\-cn-Sp-∂ Ip-´n-Iƒ-°p-≈ kvt- Im-f¿-jn-∏n-\v 50:25:25 F-∂ tXm-Xn¬ Pn-√m ]-©m-b-Øv, tªm-°v ]-©m-b-Øv, {Km-a-∏©m-bØ - v F-∂n-h hn-ln-Xw D-]tbm-Kn-°p-∂X - m-Wv a-s‰ - m-cp ]-≤Xn. C-μn-cm B-hm-kv tbm-P\ - ]-

≤-Xn-bn-te-°v Pn-√m ]-©m-bØ - v 25 i-Xa - m-\h - pw tªm-°v ]-©m-bØv 40 i-X-am-\-hpw Xp-I hn-\ntbm-Kn-°pw. P-e\ - n-[n ]-≤X - n \-S∏m-°n-hc - p-∂ {Km-a∏ - © - m-bØ - pI-fp-sS A-[n-I_ - m-[y- X - G-s‰ - S- pØp-sIm-≠p-≈ kw-bp-‡ s{]mP-I‰ v- p-Iƒ-°pw tbm-KØ - n¬ [mc-W-bm-bn. A-X-yp¬-∏m-Z-\ -tijn-bn-ep-≈ sX-ßp-Ir-jn hym-]\w, Sn-jy- q I - ƒ-®¿ hm-gs - sØ hnX-cW - w, s\¬-Ir-jn hn-Ik - \ - w

tPXm¡Ä F-S-°mSv: ap-g-∏n-e-ßm-Sv ]©mb-Øv ap-kvenw bq-Øv eo-Kv kw-L-Sn-∏n-® hn-Zym¿-Yn s^-Ãv dm-jn-Zv A¬-_p-Jm-cn D-Zv-LmS\w sN-bv-Xp. d-bo-kv ]m-®m-°-cA-[y-£-X h-ln-®p. C- p-±o≥ s]m-Xp-hm-t®-cn ap-Jy {]-`mjWw \-S-Øn. ap-_md-Iv l-b¿sk-°≥U-dn a-Zv-d-k tP-Xm-°fmbn. im-Zp-en-ø a-Zv-d-k c≠mw ÿm-\hpw ap√-∏p-dw Zm-dp¬ Deqw a-Zvdk aq∂mw ÿm-\hpw t\-Sn. hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ t{Sm^nIƒ F-S-°m-Sv a-l√v sk{I´-dn ]n l-ao-Zv, F-S-°m-Sv Su¨ ap-kvenw eo-Kv sk-{I´-dn F ]n d-jo-Zv F-∂n-h¿ k-Ωm\n®p. A-lΩ-Zv k-^v-hm≥, ]n hnhn-[ B-h-iy-ß-fp-∂-bn-®v I-e-IvS-td-‰v ]-Sn-°¬ \-SØn-b [¿-W-bv-°n-sS ar-Kß-sf A-–p¬kemw kw-km-cn-®p. ]cn-tim-[n-°p-∂ sh-‰-dn\-dn tUm-Œ¿-am¿

Xv. C∂-se ssh-Io-´v a-cp-∂p hm-ßm≥ B-e-t°m-s´ B-ip-]{Xn-bn-te-°v t]m-b-Xm-bn-cp∂p. ]n-∂o-Sv Xn-cn-s®-Øn-bn-´n√. _‘p-°ƒ B-e-t°m-Sv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬In.

D-Zv-LmS-\w sN-bvXp

Xp-Sß - n-b s{]m-PI - v‰ - p-If - pw kwbp-‡a - m-bn \-S∏ - m-°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ I-gn™ h¿-j-sØ ]-≤-Xn-I-fn¬ an-I-® t\-´-am-bn-cp-∂p Sn-j-ypIƒ-®¿ em-_v ]-≤-Xn-sb-∂v {]kn-U‚ v sI F k-c-f ]-d-™p. ssh-kv {]-kn-U‚ v Sn Ir-jvW≥, ÿn-cw k-an-Xn sN-b¿-t]gv-k¨-am-cm-b H c-Xn, F ]n kpPm-X, sk-{I-´-dn Fw sI {io-PnØv kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

"A-d-_n-Iv kÀ-h-I-emim-e Øm-]n-¡Ww'

Iq-Øp-]-dºv: A-[ym-]-I ]m-t°-Pn¬-s∏-´ ap-gph≥ A-[ym]-I¿°pw ap≥Im-e B-\p-Iq-ey-ßfpw k¿-hokpw \¬Im≥ \-S-]-Sn- th-W-sa∂pw A-d-_n-Iv k¿-h-I-em-im-e DS≥ ÿm-]n-°-W-sa-∂pw sI.F.Sn.F-^v. Iq-Øp-]d-ºv D-]Pn√m k-tΩf-\w B-h-iy-s∏-´p. d-h\yq Pn√m P-\-d¬ sk-{I´-dn sI A-–p¿d-lv-am≥ amÿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kn Fw A-–p¬ P-eo¬ am-ÿ A-[y-£-X h-ln®p. hn-Zym-`ym-k Pn√m {]-knU‚ v hn hn ap-lΩ-Zv A≥-kmcn, F sI A-–p¬ P-∫m¿, a-Po-Zv tIm-bap-Xnb-ß, sI \u-^¬ h-b-\m-Sv, hn A-_q-_°¿, bp a-lvdq^v, ]n sI ss^-k¬ kw-km-cn-®p.

kÀ-Kh-k-´w C¶v

I-Æq¿: Pn√m A{Kn tlm¿-´n Iƒ®-d¬ skm-ssk-‰nbpw I-Æq¿ kn-‰n- Nm-\-epw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ k¿-K-h-k-¥w ]cn-]mSn C∂v ]pjv-t]m¬-k-h \-K-cn-bn¬ \-S-°pw. ssh-Io´p B-dn\v Pn√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f, \Kc-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv I-e-IvS¿ Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw, Pn√m t]m-en-kv No-^v tUm. _n {io-\nhmkv, tI-W¬ _n F-kv _m-en, A-–p∂nkm¿, Un.Un.C. Zn-t\-i≥ aT-Øn¬, ]n.B¿.Un. taJ-em U-]yq-´n U-bdŒ¿ Sn th-em-bp-[≥, {]-kv-¢-∫v {]-knU‚ v sI F≥ _m_p, sI ]n ap-lΩ-Zv A-ivd-^v, \m-S-I˛kn-\n-amXmcw kt¥m-jv Io-gm-‰q¿ F-∂n-h¿ tN¿-∂v D-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln°pw. Xp-S¿-∂v kwÿm-\ kv-Iqƒ I-tem-¬-k-h {]-Xn-`Isf-bpw tZio-b kv-s]-jy¬ H-fn-w]n-Iv-kv Nm-w]y≥-am-scbpw Ieym-t»-cn-bn-se c-£m-{]-h¿-Ø-\-Øn-\p ^b¿-t^mgv-kn-s\-bpw B-Z-cn-°pw.

A-\p-tam-Z-\ kw-K-aw

C-cn´n: D-fn-bn¬ a-Pv-en-kv Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-I-q-fn¬ hnhn-[ I-em˛Imbn-I a¬-k-c-ß-fn¬ D-∂-X hnP-bw t\-Snbh-sc A-\-p-tam-Zn-®p. F ]n A-–p√-°p-´n Fw.F¬.F. DZv-LmS-\w sN-bvXp. {]n≥-kn-∏¬ A¿-jm-Zv ]-≈n-∏m-Øv A[y-£-X h-ln®p. sI C-{_mlnw am-ÿ, A¿-jm-Zv lp-kbv≥, e-Øo-^v s]m-bne≥, sI kp-Pm-X, k-kv-]Xn, kn sI ^¿-ko≥, jw-kp-±o≥ am-ÿ kw-km-cn-®p.

No-«pI-fn kw-Lw A-d-Ìn amln: am-ln-bn-se {]-apJ tem-U-v Pn¬ e-£ß - f - p-sS No-´p-If - n-bn¬ G¿-s∏-´ 12 AwK kwLsØ Fkv.sF. F-kv cm-aphpw kw-L hpw A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p.1 5050 cq]bpw I-ÃU - n-bn-se-Sp-Øp. a-e_m¿ tIm-´b - s - Ø a-ld-v q-^v (34), aq-gn-°c - b - n-se Jm-Z¿ (62), sSw]nƒtK-‰n-se \n-jm-Zv (32), ap-g∏ - n-e-

ßm-s´ A-id v ^ - v (49), t]-cm-hq-cnse k-ao¿ (30), tIm-´b-sØ kptc-{μ≥ (40), X-et- »-cn-bn-se KtW-i≥ (48), s]m-∂yw ]me-sØ ap-lΩ-Zv A-j¿ (28), F-S° - m-s´ C-ka v- m-bn¬ (29), t]-cm-hq-cn-se A-kI v- d-en (33), tem-UP v- v am-t\P¿ a-t{I-cn-bn-se c-ho-{μ≥(62) F∂n-hc - m-Wp A-dà - n-em-bXv.

t£-{X-¯n-se tIm-gn-¡p-cp-Xn bp-àn-hm-Zn-kw-Lw X-S-ªp

amln: am-ln kn.F®v. sk‚-dns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ \n¿-[\ tcm-Kn-Iƒ-°v hnhn-[ D-]I - c - W - ߃ hn-Xc-Ww sN-bvXp. F hn bq-kp-^v A-[y-£X - h-ln®p. amln: t£-{X-Øn-se tIm-gn°p-cp-Xn bp-‡n-hm-Zn-kw-Lhpw \m-´p-Imcpw tN¿∂v X-SX-et- »-cn: [¿a-Sw t_-kn-Iv bp.]n ™p. ]-≈q-¿ sIm-tøm-S≥ tImkvI - qƒ 123mw hm¿-jn-Ihpw F-≥- tdm-Øv Xn-d-bp¬-k-h-tØm-StUm-hs- v a‚ v hn-Xc- W - hpw \-S∂ - p. I- \p-_-‘n-®v h¿-jw-tXmdpw \-SYm-Ir-ØvF≥ {]-`m-Ic- ≥ D-ZL - v mS-\w Øn-h-cm-dp≈ tIm-gn-°p-cp-XnsN-bX v p. hm¿-UvAw-Kw ]n Sn k-\¬ bmWv {]-Xn-tj[-sØ Xp-S¿-∂v Ip-am¿ F≥-tUm-hvs - a‚ v hn-Xc- \n¿-Øn-h-®Xv. Ww sN-bX -v p. Sn t{]-ae-X, F.C. `-‡n-bp-sS t]-cn-ep-≈ P-¥p˛ H. sI sI tim-`\ - kw-km-cn®p. {]m-Wn Ip-cp-Xn-Iƒ A-\p-hZ- n-°c - p-

km´z-\ ]-cn-N-c-W -ta-J-e-bn kw-bp-à ]-²-Xn-I-fp-ambn PnÃm ]©m-b¯v

FS°m-Sv: ap-t≠-cn- j-´n¬ jqt´-gv-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ kwL-Sn-∏n-°p∂ c-≠ma-Xv Pn√m-Xe, tªm-°X v- e - j-´n¬ _m-Uvan‚¨ Sq¿-Ws - a‚ v 8,9,10 Xn-øX - nI-fn¬ I-t®-cn-∏d- º - nse ^vf - U - e -v n‰v {Ku-≠n¬ \-SØ - s - ∏-Spw. ]-s¶Sp-°m-\m-{K-ln-°p-∂ So-ap-Iƒ 9746566679, 9895201461, 9895565949 I-Æq¿: km-¥z-\ ]-cn-Nc - W - t- a\-ºd- p-If - n¬ _-‘s - ∏-SWw. J-e-bn¬ {Km-a- -∏-©m-b-Øp-Ifp-am-bn tN¿-∂v Pn-√m ]-©m-bØv ]-≤X - n-Iƒ X-øm-dm-°p-∂p. C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ ]-©mb- Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v - b - p-sS A-[yØv sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n I¨- {]-^. sI F k-cf - n¬ tN¿-∂ tbm-KØ - n¬ h≥-j\pw s]-bn≥ B‚ v ]m-en- £-Xb tb-‰o-hv sI-b¿ ]T-\¢mkpw Pn√m {Km-a-˛-tªm-°v ]-©m-b-Øv {]{]-knU‚ v tPmk-^v tPm¨ D-Z-v kn-U‚p-am-cpw sk-{I-´-dn-am-cpw - n \n¿-tZ-iß - ƒ LmS-\w sN-bX -v p. afi-ew {]- kw-bp-‡ ]-≤X - c - n-∏n-®p. ho-Sp-If - n¬ A-hknU‚ v ]n F B‚-Wn A-[y-£- A-hX X h-ln®p. afi-ew sk-{I´-dn i-Xb - n¬ I-gn-bp-∂ hr-≤s - c-bpw F≥ hnXm-ln¿, bp sI amb≥, kn kn ^m-Øn-a, kn kn dm-_n-b kwkm-cn®p. Pn√m sk-{I´-dn ssk-\p±o≥ I-cn-sh-≈q¿ ¢m-sk-Sp-Øp

I¬-h³-j³

X-c-Ww sN-tø-≠-Xn-s√-∂m-Wv F-Æ I-º-\n-I-fp-sS A-\utZym-Kn-I \n¿-tZ-iw. I-gn-™ amkw B-Zy-hm-cw ]m-N-I-hm-X-I hn-eh - ¿-[\ - , B-[m¿ Im¿-Uv {]iv-\w F-∂n-h kw-_-‘n-® Bi-b-°p-g-∏w aq-ew kw-ÿm-\Øp-S\ - o-fw Kym-kv kn-en-≠¿ hnX-cW - w \n-e® - n-cp-∂p. C-tX-ØpS¿-∂v ho-´Ω - a - m¿ Dƒ-s∏-sS H-t´-

Dcp-h® - m¬: `¿-Xr-aX - nbpw \m-ep a-°-fp-sS am-Xm-hpamb bp-h-Xnsb Im-Wm-Xm-bn. D-cp-h® - m¬ ]g-»n- _-Zvcn-b a≥-kn-en¬ F k^o-d(23)sb-bm-Wv sh-≈n-bmgvN cm-hn-se 11Hm-sS- Im-Wm-XmbXv. D-cp-h-®m-en¬ {]-h¿-Øn°p-∂ tI-c-f {Km-ao¨ _m-¶n s‚ I-tc-‰ im-Jb - n-te-°v t]m-hp∂p-sh-∂p ]-d™v ho-´n¬-\n-∂v C-dß - n-bX - m-bn-cp∂p. Ip-Spw-_-hoSpw ÿ-ehpw hn‰p-In´n-b A-©pe-£w cq-] \mep-am-kw ap-ºv k-tlm-Z-c≥ bph-Xn-sb G¬-∏n-®n-cp∂p. Cu Xp-I {Km-ao¨ _m-¶n¬ \n-t£]n-®n-cp-∂p-sh-∂m-Wv bph-Xn ]d-™n-cp-∂-Xv. F-∂m¬, I-gn-™ Znh-kw k-tlm-Z-c≥ A-t\z-jn-®-t∏mƒ C-ßs\-sbm-cp XpI _m-¶n¬ \n-t£-]n-®n-cp-∂n-s√-∂v hy-‡-

P-\-k-¼À-¡ Nn-InÂ-km [-\-k-lm-bw: tc-J F-¯n-¡-Ww

kzem-¯v k-t½f-\w

b-dn-bn-d-ßn tc-J-Iƒ i-cn-bm°n-b-h¿-°m-Wp Xn-cn-®-Sn-bp≠m-b-Xv. a-e-_m¿ ta-J-e-bnse 80 i-X-am-\w t]-cpw k¿°m¿ \n¿-tZ-iw h-∂-bp-S≥ Xs∂ Kym-kv B-[m-dp-am-bn en-¶v sN-bv-X-h-cm-Wv. tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b D-Øc - h - v h-cp-∂X - p-hs - c B-[m¿ Im¿-Up-≈h - ¿-°v kn-en-≠¿ hn-

Dcp-h® - m¬: D-cp-h® - m-en¬\n-∂v am-eq-cn-te-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ Im¿ \n-b{- ¥-Wwhn-´v tdm-Un ¬\n-∂p ]-dº - n-te-°v ]m-™pIb-dn sX-ßn-en-Sn®v aq-∂pt]¿°p ]-cn-°.v C∂-se ssh-Io-´v At©m-sS- am-eq¿ tdm-Un¬ e-£who-Sn-\p k-ao-]a - m-Wv kw-`hw. ameq-cn-se A-\o-jv(32), `m-cy jn-Pn\(25), a-I≥ A-ss\-Ir-jvW (H∂v) F-∂nh-sc ]-cn-°p-It- fmsS D-cp-h-®m¬ sa-Un-°¬ sk ‚¿ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]Ya ip{iq-j \¬-In X-et- »-cn- K-h. Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p.

3

\n∂v kv-Iqƒ ]-cn-k-c-tØ-°v tLm-j-bm-{X \-S∂p. s]-cn-tßmw kn.B¿.]n.F^v. I-em-Im-c≥I-Æq¿: ap-Jy- a - {- ¥n-bp-sS s]m-Xpam¿ A-h-X-c-n-∏n-® I-em-k-‘y-bpw A-c-tß-dn. P-\ k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ NnIn-¬k - m-hi - y- m¿-Yw A-t]-£n-®v [-\k - l - m-bw A-\p-hZ- n-°s - ∏-´ I-Æq¿-: Ipdp-h ln-Zm-b-Øp¬ C-kvemw k-` kw- Kp-Wt- `m-‡m-°f - p-sS t]-cp-hn-hL-Sn-∏n-°p-∂ kz-em-Øv hm¿jn-I k-tΩ-f-\w c-߃ _-‘s - ∏-´ I-Æq¿ Xm-eqC∂papX¬ B-dph-sc \-S-°pw. l-aoZ-en in-lm- °v ]-cn-[n-bn-se hn-t√-Pv Hm-^n_v X-߃ D-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln-°pw. k-akvX kp-If - n¬ e-`y- a - m-°n. h-cp-am-\ s]m-Xp-]-co-£-bn-se kwÿm-\ dm-¶v tP-Xm-hv k¿-´n-^n-°‰ - v e-`n-°p-∂X - n-\m-h^m-Øn-am A-–p√-sb F.Un.Fw. ap-lΩ-Zv A- i-ya - m-b tc-JI - ƒ, 6 am-kØ - n-e[ - nkvv-ew A\p-tam-Zn-°pw. Iw Im-e∏ - g- ° - a - n-√m-Ø A- ¬ ]n sI ]n A-–p- emw ap-kv -eym¿, A-Øn-∏- sa-Un-°¬ km-£y- ] - {- Xw F-∂n‰ ap-lv-bp-≤o≥Ip-´n ap-kv -eym¿, tN-e-°m-Sv ap- h k-ln-Xw _-‘s - ∏-´ hn-t√-Pv lΩ-Zv ap-kv -eym¿, A-ao≥ lpZ-hn h-≠q¿ kw- Hm-^n-k¿ ap-ºm-sI aq-∂n-\p D-®_-‘n-°pw. bv° - v c-≠n-\I - w lm-Pc - m-°W - w.-

Bib¡p-g¸w; ae_mdn ]mNIhmXI hnXcWw \nÀ¯nh-¨p I-Æq¿: B-i-b-°p-g-∏w Im-cWw B-[m¿ \-º¿ _m-¶v A°u-≠p-am-bn en-¶v sN-bvX - D-]t`m-‡m-°ƒ-°p-≈ ]m-N-I-hmX-I hn-Xc - W - w a-e_ - m-dn-se GP≥-kn-Iƒ \n¿-Øn-h® - p. C-tXmsS k-_k v- n-Un e-`n-°m-\m-bn I„-s∏-´v B-[m¿ Im¿-Upw _m-¶v A-°u-≠pw kw-L-Sn-∏n-®-h¿ _p-≤n-ap-´n-em-bn. ]m-NI - h - m-XI -

kannur/knr

sX-∂m-hi - y-s∏-´v t\c-sØ bp‡nhm-Zn kw-Lw t\-Xm-°ƒ amln A-Ua-v n-\n-kt-v {S-‰¿°pw t]m-enkv kq-{]-≠n\pw \n-thZ-\w \¬In-bn-cp∂p. F-∂m¬ tIm-gn-°pcp-Xn \-S-Øm≥ H-cp hn-`m-Kw {ian-°p-I-bm-bn-cp∂p. cm-{Xn 11HmsS A-h-km-\n-∏n-t°-≠ NS-ßp-Iƒ ]p-e¿-s® c-t≠m-sSbm-Wv A-h-km-\n-®Xv. ]-≈q¿ F-k.v sF. Kn-co-{μ-s‚

t\-Xr-Xz-Øn¬ t£-{X∏-dº - n-ep≠m-bn-cp-∂ bp-‡n-hm-Zw kw-Lw t\-Xm-°fm-b Nme-°c - ]p-cpjp, sI kp-tc-j_ -v m_p, \n-jm-Zv \n-t‰{ºw, an-{X≥ C√n°¬, Sn Sn tam-l\≥ Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv {]-Xn-tj-[Øn-\p t\-XrXzw \¬-In-bXv. am-ln ta-J-e-bn-se a-‰p t£{X-ß-fn-sebpw P-¥p lnw-k \ntcm-[n-°-W-sa-∂v bp-‡n-hm-Zn kw-Lw Bh-iy-s∏´p.

\-_n-Zn-\ ]-cn-]m-Sn I-Æq¿: Xm-W kp-∂n- sk‚-dns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-\o-dp¬ C-kv -emw a-Zv-d-k-bn¬ C-jv-tJ l-_o-_v \-_n-Zn-\ ]-cn-]m-Sn kw-L-Sn-∏n-®p. k¿-k-øn-Zv tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. J-eo¬ sNm-Δ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw j-^o-Jv A-[y-£-X hln-®p. I-_o¿ am-ÿ A-–p¬ ^-Øm-lv, \-Po-_v X-߃, ]n \-ko¿, A-–p¬ Jm-Z¿ au-ehn, A-e-hn au-e-hn kw-km-cn®p. I-em-a¬-k-c-ß-fn¬ hn-Pbn-®h¿°v A-Uz. \n-km¿ X߃ A¬ a-iv-lq¿ k-Ωm-\w hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. Hm-h-tdmƒ t{Sm-^n tUm. ap-l-Ω-Zv k-Ωm\n-®p. \q-dp-±o≥ Xm-W, sI Sn lm-jnw kw-km-cn-®p.

kq-N-\m k-a-cw: Hm-^n-kv ]q-«n ar-K-tUm-ÎÀ-amÀ Ø-ew-hn-«p ]-ø∂ - q¿: hn-hn-[ B-hi - y-ßf - p∂-bn-®v k-ac - w sN-øp-∂ ar-Kt- UmŒ¿-am¿ Hm-^n-kv ]q-´n ÿ-ew-hn-´tXm-sS P-oh - \ - ° - m¿ Hm-^n-kn-\p≈n¬ I-bd - m-\m-hm-sX Ip-gß - n. ar-Kk - w-c£ - W - h-Ip-∏n-se k¿ho-kv kw-LS- \ - b - m-b tI-cf - Kh¨-sa‚ v sh-‰d- n-\d- n Hm-^n-tk-g-v kv A-tkm-kn-tb-js - ‚ kq-N\ - m ]-Wn-ap-S° - n-em-Wp tUm-Œ¿-am¿ Hm-^n-kv ]q-´n ÿ-ew-hn-´X - .v ]-ø∂ - q-¿ t]m-en-kv kvt- ‰-j≥ tdm-Un-se ar-Km-ip-]{- Xn-°v k-ao]w {]-h¿-Øn-°p-∂ Du¿-Pn-X I∂p-Im-en hn-Ik - \ - ta-Je - m Hm-^nkn-se 12Hm-fw Po-h\ - ° - m-¿ C-tXmsS C-∂s - e- cm-hn-se ap-X¬ Hm-^nkn-¬ I-bd- m-\m-hm-sX ]p-dØ - n-cp-

∂-p. sh-‰d- n-\d- n tUm-Œ¿-am¿ Ftßm-´p-t]m-sb-∂d- n-bm-sX Po-h\ - °m¿ Ip-gß - n. Xm-t°m-en-\m-bn Poh-\° - m¿ ]-eb - n-SØ - pw A-t\z-jns®-¶n-epw I-s≠-Øm-\m-bn-√. CtXm-sS B-ip-]{- Xn-bn-se-Øn-b Bh-iy-°m-cpw I-„s - ∏-´p. \n-eh - n¬ \m-ev tUm-Œ¿- a- m-cm-Wv c-≠p Hm-^nkn-ep-am-bn tPm-en-sN-øp-∂X - .v I-Æq-cn¬ [¿-W I¿-jI tIm¨-{K-kv kwÿm-\ sk{I´-dn sI sP tPmk-^v D-ZvLmS-\w sN-bvXp. sI sP h¿Ko-kv A-[y-£-X h-ln®p. _o‰n tPm-k^v, {]-Zo]v, Kn-co-jv _m_p, c-ta-iv-Ip-am¿, hn≥sk‚ v, k-cn-K, {io-hnZy, tUm. kp-\n¬-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

B-\-∏¥n˛ \m-t´¬ tdm-Uv X-I¿-∂ \n-e-bn¬

B-\¸´nþ\m-t«Â tdm-Uv X-IÀ-¶p C-cn-´n: X-I¿-∂v bm-{X Zp-jI -v c - a - mb B-\∏ - ¥ - n-˛I - W - n-°≠ - w-˛ ap≠-bmw-]d - º - v tdm-Uv K-Xm-KX tbm-Ky-a-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v \m-´p-Im¿ {]-t£m-`Ø - n-s\m-cpßp-∂p.-\h - o-Ic - W - Ø - n-\m-bn 58 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®v {]-hr-Øn°v I-cm¿ \¬-In H-cp h¿-ja - m-sb¶n-epw \-S] - S- n-sbm-∂p-w D-≠m-bn-

√. I-cm-dp-Im-cs - ‚ A-\m-ÿb - mWv {]-hr-Øn ap-Sß - m≥ Im-cW - w. \m-´p-Im¿ \n-c-¥-c-am-bn \-SØn-b k-a-c-Øn-s‚ ^-e-am-bmWv Pn-√m ]-©m-b-Øv ]-Ww hI-bn-cp-Øn-b-Xv. tdm-Uv K-X-KmX tbm-Ky-am-°-W-sa-∂m-h-iys∏-´v \m-´p-Im¿ B-£≥ I-Ωn‰n cq-]o-I-cn-®p.

Thejas Epaper kannur Edition 2014/02/02  

Thejas Epaper kannur edition. 2014/02/02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you