Page 1

2

kannur/kk

a-tX-X-c I-£n-IÄ tbm-Pn-¨v Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-cn-S-Ww: ap-Pm-ln-Zv Z-Av-hm k-t½-f-\w

hntij§Ä

tI-c-f ap-kv-enw: N-cn-{X sk-an-\mÀ s^-{_p-h-cn-bnÂ

Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f ap-kvenw-Iƒ: D¬-∏-Øn, N-cn-{Xw, hnIm-kw F-∂ io¿-jI - Ø - n¬ Zm-dp¬-lp-Z C-kve - m-an-Iv bq-\nth-gvk - n-‰n ]q¿-hhn-Zym¿-Yn Iq´m-bva - b - m-b lp-Zh - o-kv A-tkmkn-tb-j≥ t^m¿ sU-thm-´U - v C-kve - m-an-Iv B-Iv‰ - n-hn-‰o-kv Imk¿-tIm-Uv Nm-]v‰ - ¿ - kw-LS- n-∏n°p-∂ sk-an-\m¿ s^-{_p-hc - n aq-∂n-\v Im-k¿-tIm-Uv ap-\n-kn∏-¬ tIm¨-^d - ≥-kv lm-fn¬ \-S° - pw. ]m-W° - m-Sv ap-\Δ - d - e - n in-lm-_v X-߃ D-ZvL - m-S\ - w sN-øpw. N-cn-{X-Im-c≥ Fw Pn F-kv \m-cm-bW - ≥ ap-Jym-Xn-Ynbm-bn-cn-°pw. Zm-dp¬-lp-Z C-kvem-an-Iv bq\n-th-gvk - n-‰n ssh-kv Nm≥-kne¿ _-lm-D±- o≥ ap-lΩ - Z- v \-Zvhn {]-`m-jW - w \-SØ - pw. A–p¿-dl - v-am≥ am-ßm-Sv, sI Sn lm-cn-kv lp-Zh - n Ip-‰n-∏p-dw- , sI A-_q-_° - ¿ am-ÿ, kzm-Zn-Jv ss^-kn Xm-\q-¿, ssk-\p-±o≥ a-μe - mw-Ip-∂v, tUm. kp-ss_¿ lp-Zh - n tN-I∂ - q¿, I-°m-Sv ap-lΩ-Zv ss^-kn hn-j-b-ß-ƒ A-hX-cn-∏n-°pw.

Iw]yq-«À em-_v D-Zv-Lm-S-\w

I-ºn¬ sIm-f-t®cn tÃUn-b-Øn¬ apPmlnZv ZAvhm ktΩ-f-\-Øn¬ lp-kbv≥ ke^n apJy{]`mjWw \-S-Øp∂p

P-e-\n-[n-bp-sS ss]-¸v s]m-«n Ip-Sn-sh-Åw ]m-gm-hp-¶p s]-cn-tßmw: s]-cn-tßmw-˛-h-b°-c ]-©m-b-Øn-se sh-ßm-´v P-e-\n-[n ]-≤-Xn-bp-sS ss]-∏v s]m-´n Ip-Sn-sh-≈w ]m-gm-hm≥ Xp-S-ßn-bn-´v H-cp-h¿-jw I-gn™p. ]-©m-b-Øv A-Xn-Ir-Xcm-h-s´ Xn-cn-™p-t\m-°n-b-Xp t]m-ep-an-√. tdm-U-cn-In¬ s]m-´n-sbm-gpIp-∂ sh-≈-am-Wv ÿ-e-sØ 10 ho-´p-Im¿ Ip-Sn-sh-≈-Øn-\m-

bn D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. ]-©mb-Øn¬ \-S-∏m-°n-b sR-¢n, aod, s]m-∂-ºm-d, Ip-t∏mƒ, s]-cn¥-´ Xp-S-ßn-b P-e-\n-[n ]-≤-XnIƒ {]-h¿-Øn-°p-∂p-an-√. sIm-√m-S-˛-Ip-ø-ßm-\w P-e\n-[n ]-≤-Xn-bp-sS ss]-∏m-Wv sh-ßm-´v s]m-´n-sbm-gp-Ip-∂-Xv. P-\-ß-fn¬-\n-∂v e-£-°-W°n-\p cq-] ]n-cn-®m-Wv ]-≤-Xn Xp-S-ßn-b-Xv.-

s]-cn-ßØ - q¿: A-Wn-bm-cw ku-Øv F¬.]n. kvI - q-fn-\v tI{μ k-la - {¥n ap√∏-≈n cm-aN - {μ-s‚ Fw.]n. ^-≠n¬-\n∂v A\p-hZ- n-® Iw-]yq-´d- n-s‚ D-ZL -v m-S\hpw hnhn-[ a¬-kc - tP-Xm°ƒ-°p-≈ A\p-tam-Z\ - N-Sßpw \-S∂p. sNm-¢n D-]P - n√m hn-Zym-`ym-k Hm-^n-k¿ cm-P≥ I°m-S‚hn-S D-ZL -v mS-\w \n¿-hln®p. Sn sI l\o-^ A-[y-£X h-ln®p. ]n a-PoZv, \p-_e -v m Pm-^¿ F-∂nh-sc A\p-tamZn®p. I-≠Ø - n¬ A-_q-_°¿, Fw ]n cmP≥, Jm-en-Zv ]n-em-hp≈-Xn¬, jo-P, Fw ]n a-\n-P, A–p¿d-low, kp-tc-jv _m_p, s]-cn-tßmw sh-ßm-´v s]m-´n-sbm-gp-Ip-∂ ss]-∏n¬-\n-∂v Sn hn _n-μp kw-km-cn-®p. sh-≈w ti-J-cn-°p-∂ kv{Xo

D-Zp-a: am-ßm-Sv-, A-Wn-™, Iqfn-°p-∂v {]-tZ-i-ß-fn¬- ap-kvenw -eo-Kv-˛-kn.-]n.-Fw. kw-L¿jw. H-º-Xv ho-Sp-I-fpw A-©p hm-l-\-ß-fpw X-I¿-Øp. 11 t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. i-\n-bm-gv-N cm-{Xn H-º-tXm-sS-bm-Wp kw-`hw. A-Wn-™-bn¬ kn.-]n.-Fw˛-eo-Kv {]-h¿-Ø-I¿ X-Ωn-ep-≈ hm-t°-‰w kw-L¿-j-Øn¬ Iem-in-°p-I-bm-bn-cp-∂p. kn.-]n.Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b Iq-fn-°p∂v- I-√p-h-f-∏n-se \m-cm-b-W≥ (42),- `m-cy- \m-cm-b-Wn- (35),- a-°fm-b tdm-j≥- (11),- kv-t\-l (9),k-tlm-Z-c≥- ]-hn-{X-s‚ `m-cy- ]fln-\n- (39),- in-h-\-μ (4),- A-b¬hm-kn- im-c-Z (55)- F-∂n-h¿-°v ]-cn-t°-‰p. C-h-sc sN-¶-f-bnse C sI \m-b-\m¿- kv-am-c-I B-ip-]-{Xn-bn¬- {]-th-in-∏n-®p. \ - m-cm-bW - s - ‚ ho-Sv, Hm-t´m-dn£-,- im-cZ- b - p-sS ho-S,v- - a-I≥- {io-[c-s‚ ss_-°v- F-∂n-h X-I¿-Øp. ap-ke v- nw eo-Kv {]-h¿-ØI - c - m-b A-Wn-™ I-´° - p-gn kp-\m-an tIm-f\ - n-bn-se ap-\o¿, k-^n-b,

t£-{X-¯n tamjWw; ]Whpw `-Þm-c-§fpw \-ã-s¸«p _-Zn-b-Sp-°: AS°-ÿ-e aptI-cp Zp¿-Km-]c - t- a-iz-cn t£-{XØn-se hm-Xn¬ Ip-Øn-Øp-d∂ - v I-h¿-®. A-ea - m-cb - n¬ kq-£n-® 20,000 cq-]b - pw c-≠p `-fim-cs - ∏-´nIfpw \-„s - ∏´p. {io-tIm-hn-en-\I - Øv I-S° - m-\m-hm-ØX - n-\m¬ a-‰p km-[\ - ß - ƒ tam-jW - w t]m-bn-´n√. C-∂s - e cm-hn-se ]q-Pm-Zn I¿-a߃-°m-bn F-Øn-b ]q-Pm-cn-bmWv t£-{X-Øn-se h-eX - p-`m-KsØ hm-Xn¬ Ip-Øn-Øp-d∂ - \ne-bn¬ I-≠X - .v D-S≥ \m-´p-Im-sc hn-hc - a - d- n-bn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. _Zn-bS- p-° t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

\nÀ-¯n-bn-« ImÀ I-¯n-\-in-¨p I-Æq¿: sd-bn¬-th kv-t‰-j≥ tdm-Un-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´ Im¿ I-Øn-\-in-®p. a-c-°m¿-I≠n-bn-se lm-jn-an-s‚ km≥t{Sm Im-dn-\m-Wp Xo-]n-Sn-®-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aq-t∂m-sSbm-Wp kw-`-hw. Im-dn-s‚ F≥Pn≥ tI-Sm-bn. t_m-W-‰n¬-\n∂v ]p-I D-b-cp-∂-Xp-I-≠v k-ao]-ap-≠m-bn-cp-∂-h-cm-Wv Xo-bW-®-Xv. _m-‰-dn-bn¬ \n-∂p-f-f ssh-Zyp-Xn tNm¿-®-bm-Wv Xo-∏nSn-Ø-Øn-\p Im-c-W-sa-∂v I-cpXp-∂p. kw-`-h-a-dn-™v ^-b¿t^m-gv-kpw ÿ-e-sØ-Øn.-

Xp-S¿-∂mWv {]-tXy-Iw ]-co-£ \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. 2000 H-tŒm-_¿ aq-∂n-\v 260/ 12 Im-‰K - d - n hn-`m-Kw A-t]-£ £Wn-®v em-Ãv t{K-Uv hn-`m-KØ - n-s‚ dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-Ic - n-®v am-k߃ I-gn-s™-¶n epw \n-ba - \ - Øn-\v bm-sXm-cp \-S] - S- n-bpw kzoI-cn-®n-´n-√. 2012 H-tŒm-_d- n-emWv Cu X-kX -v n-II - f - n-te-°p-≈ ]-co£-Iƒ \-SØ - n-bX - .v 2013 s^-{_p-

k-°d - n-b, ss^-k¬ a-Po-Zv, d-jo- Wv F-dn-™p X-I¿-ØX - v. ap-\o- ssI-\‰- n-Iv ss_-°p-If - pw X-I¿- jo-Zv, ^-bm-kv F-∂n-hs - c \q-≈nZv, k-°d - n-b, Iq-fn-°p-∂n-se D- dn-s‚-bpw d-jo-Zn-s‚-bpw ho-´p-ap-‰- Øp. A-{I-aØ - n¬ ]-cn-t°-‰ ss^- ∏m-Sn-bn-se kz-Im-cy B-ip-]{- Xnss_-Zv F-∂n-hc - p-sS ho-Sp-If - m- Øv \n¿-Øn-bn-´ lo-tdm tlm-≠, k¬ a-Po-Z,v k-°c - n-b, km-Zn-Jv, d- bn¬ {]-th-in-∏n-®p.-

h-cn-bn¬ dm-¶v en-Ãv {]-kn-≤o-Ic - n°p-Ib - pw sN-bvX - p. am¿-®v 23\v C‚¿-hyq \-SØ - n-sb-¶n-epw \n-ba - \w \-SØ - m≥ am-{Xw bm-sXm-cp \S-]S- n-bpw kzo-Ic - n-®n-´n-√. hn-I-emw-K-cn¬ hy-Xy-kvXhn-`m-Kß - f - n¬-s∏´-h¿-°v Xp-ey]-cn-K-W-\ e-`n-°p-∂-Xn-\p th≠n en-Ãv ]p-\-{I-ao-I-cn-t°-≠Xp-s≠-∂m-Wv ]n.-F-kv.-kn. Hm^n-kp-I-fn¬\n-∂v e-`n-°p-∂ a-

„ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Ip-ä-¡mÀ-s¡-Xn-tc IÀ-i-\ \-S-]-Sn th-Ww: t]m-]p-eÀ {^-−v

I-Æq¿: B¿.-F-kv.-F-kv. tI-{μ-am-b ]n-W-dm-bn ]p-Øw-I-≠Øv h≥ t_mw-_v ti-J-cw ]n-Sn-Iq-Sn-b kw-`-h-Øn¬ kz-X-{¥hpw \o-Xn-]q¿-h-hp-am-b A-t\z-j-Ww \-S-Øn Ip-‰-°m-sc \n-ba-Øn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-W-sa-∂v t]m-]p-e¿ -{^-≠v Pn-√m sk-{I-´-dn kn Fw \-ko¿ B-h-iy-s∏-´p. Iq-Øp-]-d-ºv, ]m-\q¿ ta-J-e-I-fn¬ t_mw-_v \n¿-am-W-hpw B-bp-[-ti-J-c-hpw B¿.-F-kv.-F-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S°p-∂-Xm-bp-≈ hm¿-Ø-Iƒ t\-c-sØ ]p-d-Øp-h-∂n-cp-∂p. ]p-Øw-I-≠w kw-`-h-Øn-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ kw-L-]-cnhm-c tI-{μ-ß-fn¬ sd-bv-Uv \-S-Øn B-bp-[-߃ I-s≠Øm≥ t]m-en-kv X-øm-dm-h-Ww. I-em-]w \-S-Øm-\p-≈ kw-L-]-cn-hm-c \o-°-Øn¬ ap-gph≥ P-\m-[n-]-Xy-hn-izm-kn-I-fpw {]-Xn-tj-[n-°-W-sa-∂pw Pn√m sk-{I-´-dn B-h-iy-s∏-´p. [p-hn-s\ _- n¬-°-b-dn sh-´n∏-cn-t°¬-∏n-®-Xv. 2011¬ a¬-ky hn¬-∏-\-°mc-\m-b A-iv-d-^n-s\ sh-´n-s°me-s∏-Sp-Øn-b tI-kn-se {]-Xn t{]w-Pn-Øv F-∂ Pn-Øp-hn-s‚ ho-

´n¬-\n-∂v t_mw-_p-If - pw t_mw_v \n¿-am-W km-a-{Kn-I-fpw ]nSn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. t]m-en-kv c-≠pt]-sc I-Ã-Un-bn-se-Sp-sØ-¶nepw t{]w-Pn-Øv Hm-Sn-c-£-s∏-SpI-bm-bn-cp-∂p.

Fw-.-FÂ-.-F-. ^-−nÂ\n-¶v k-lm-b-hm-Kv-Zm\w: ]m-em-h-b- \o-´Â-¡p-f-¯n-\v ]p-Xp-Poh³ Im-™-ßm-Sv: Pn-√-bn-se a-etbm-c-Øn-s‚ kz-]v-\]-≤-Xnbm-b ]m-em-h-b-en-se \o-¥¬°p-f-Øn-\v sI Ip-™n-cm-a≥ Fw-.-F¬-.-F-bp-sS km-º-Øn-I ssI-Øm-ßv ]p-Xp-Po-h≥ kΩm-\n-°p-∂p. A-k-‰v ^-≠n¬ \n-∂v 25 e-£w cq-]- A-\p-h-Zn°m-sa-∂v ]m-em-h-b¬ sk‚ v tPm¨-kv kv-Iqƒ am-t\-P¿ ^m. tPm-k-^v a-©-∏-≈n-sb Fw.F¬.F. A-dn-bn®p. \o-¥¬ a-¬k - c - Ø - n¬ an-I® t\-´w ssI-hc - n-°p∂ ]m-em-hb - en-\v aq-∂p]-Xn-‰m-≠n-se Im-Øncn-∏n-s\m-Sp-hn-em-Wv sk‚ v tPm ¨-kv kvI - q-fn-t\m-Sp tN¿-∂p \o¥¬-°p-fw \n¿-an-°m≥ k¿°m¿ 50 e-£w cq-] A-\p-hZ- n-®Xv. sS-≥U¿ \-S] - S- n-Iƒ ]q¿-Ønbm-°n \n¿-am-Ww ]p-tcm-Ka - n-°pI-bm-Wv. F-∂m¬ k¿-°m¿ A-

dp-]S- n. Hm-^n-kp-If - n¬ I-bd - n-bnd-ßm≥ _p-≤n-ap-´p-≈ hn-Ie - mwK-cp-sS Im-cy-Øn¬ ]n.-Fk - v.k - n. Xn-I-™ A-\m-ÿ-bm-Wv ImWn-°p-∂X - v. C°m-eb - f - h - n¬ \S-∂ P-\-d¬ en-Ãp-I-fn¬\n-∂v \n-ba - \ - w \-S° - p-∂p-≠v. hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ Xm¬-°m-en-I \n-b-a-\w X-Ir-Xn-bm-bn \-S-°ptºm-gpw en-kv-‰n-ep-≈ hn-I-emwK-sc A-hK - W - n-°p-Ib - m-Wv.

kwL]cnhm-c tI-{μ-§-fn B-bp-[ti-Jcw i-àn-s¸-Sp-¶p X-e-t»-cn: Pn-√-bn-se kw-L-]cn-hm-c kzm-[o-\ ta-J-e-I-fn¬ t_mw-_v \n¿-am-W-hpw B-bp-[ti-J-c-hpw i-‡n-s∏-Sp-∂p. ]nW-dm-bn sh-≠p-´m-bn ]p-Øw-I≠-Øv D-{K-kv-t^m-S-I ti-jnbp-≈ kv-‰o¬ t_mw-_p-Iƒ Dƒ-s∏-sS 36 t_mw-_p-I-fm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. A-{I-a-߃-°v tIm-∏p-Iq-´p∂-Xn-\p ]p-d-sa Iz-t´-j≥, ]n-Sn®p-]-dn, tª-Uv am-^n-b Xp-S-ßnb km-aq-ln-I-hn-cp-≤ {]-h¿-Ø\-ß-fpw C-°q-´-cp-sS ]-Xn-hmsW-∂v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. ap-ºv X-e-t»-cn-bn¬ F≥.Un.-F-^v. \-S-Øn-b kzm-X-{¥yZn-\ ]-tc-Un¬ ]-s¶-Sp-°m-≥ h∂-h-sc ]-Sn-™m-‰p-ap-dn-bn¬ h®v X-S-bp-I-bpw hm-l-\w X-I¿°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. C-tX ÿ-e-Øp-h-®m-Wv Io-g-Øq-cnse kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I≥ a-

]m-em-h-b-en¬ \n¿-am-Ww ]p-tcm-K-an-°p-∂ \o-¥¬-°p-fw \p-h-Zn-®-Xpw cq-]-tc-J X-vømdm°n-bX - pw Ip-´n-Iƒ-°v ]-cn-io-e\w \-SØ - m≥ am-{Xw ku-Ic - y-ap≈ \o-¥¬-°p-fa - m-Wv. a-¬k - c - ß - ƒ \-SØ - m≥ I-gnbpw-hn-[a - p-≈ \o-¥¬-°p-fØ - ns‚ \n¿-am-Ww ]q¿-Øn-bm-hptºmƒ Np-‰p-aX - n¬, Km-ed - n, ]-h-

en-b≥ F-∂n-hb - p-sS \n¿-am-Ww, sa-bv‚\ - ≥-kv, hm-´¿ {So-‰vs - a‚ v F-∂n-hb - v° - m-hi - y-am-b `m-cn-® sN-eh - v kvI - qƒ am-t\-Ps v- a‚ v Xs∂ I-s≠-tØ-≠n-hc - p-∂ kml-Nc - y-am-bn-cp-∂p \n-eh - n-ep-≠mbn-cp-∂X - v. C°m-cy-߃ {i-≤bn¬-s∏-Sp-Øn-bX - n-s‚ ^-ea - m-bn

]m-Sv kzo-Ic - n-°W - s - a-∂pw k-tΩ-f\ - w B-hi - y-s∏´p. {]-ap-J ]-fin-X≥ lm-cn-kn-_\ -v p k-eow D-ZL -v mS-\w sN-bX -v p. ]n Sn ]n A-–p¬ K-^q¿ A-[y-£X h-ln-®p. ^-ke - p¬ l-Jv D-ac - n, Xm-Pp-±o≥ kz-em-ln, ap-Pm-ln-Zv _m-ep-t»-cn, j-ao¿ a-Zo-\n ¢m-sk-Sp-Øp. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - Ø - n¬ jm¿-P C-¥y≥ C-k-v em-ln sk‚¿ {]-kn-U‚ v lp-kb - ≥ v k-e^ - n ap-Jy{]-`m-jW - h - pw kn ]n k-eow hn-jb - m-hX - c - W - h - pw \-SØ - n. sh¬-°w A-jd-v ^ - v A-[y-£X - h-ln-®p. apkve - nw eo-Kv Pn-√m sk-{I-´d- n A-Uz. sI A-–p¬ eØo-^,v sI.-]n.-kn.-kn. P-\d- ¬ sk-{I-´d- n k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, Un.-ssh.-F^ - .v s - F. Pn-√m {]-kn-U‚ v _nPp I-≠s - s°, Sn ]n ap-lΩ - Z- v a-Z\ - n kw-km-cn-®p.

DZp-a-bnse kw-L¿-j-Øn¬ X-I¿-Ø ap-kvenw eo-Kv {]-h¿-Ø-I≥ d-jo-Zns‚ ss_°pw kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-I≥ \m-cm-bWs‚ Hm-t´m-dn-£bpw

hn-I-emw-KÀ-¡m-bp-Å ]n.-F-kv.-kn. \n-b-a-\w ssh-Ip-¶p Im-™-ßm-Sv: k¿-°m¿ tPm-enI-fn¬ hn-I-emw-K¿-°v A¿-lam-b {]m-Xn-\n-[yw \¬-Ip-∂-Xn\mbn ]n.-F-kv.-kn. ap-Jm-¥n-cw hn-I-emw-K¿-°v {]-tXy-Iw \n-ba-\w \-S-Øm-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ Np-h-∏p-\m-S-bn¬. ]n.-F-kv.-kn. s]m-Xp-]-co-£- {]-Im-cw dn-{Iq-´vsa‚ v \-S-Øn-b hn-I-emw-K¿-°v A¿-l-am-b {]m-Xn-\n-[yw e-`n°n-s√-∂p t_m-[y-s∏-´-Xn-s\

I-ºn¬: cm-Pyw h¿-Ko-b-i-‡n-I-fp-sS ]n-Sn-bn¬ A-I-s∏-Sm-Xn-cn-°m≥ a-tX-X-c I-£n-Iƒ H-∂n®p-\n-∂v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ t\-cn-S-W-sa-∂v sIm-ft®-cn tÃ-Un-b-Øn¬ k-am-]n-® ap-Pm-ln-Zv Pn-√m Z-Av-hm k-tΩ-f-\w B-lzm-\w sN-bv-Xp. tIm¨{K-kn-t\-‰ £o-W-ß-fn¬-\n-∂v ]mT-apƒ-s°m≈m≥ ]m¿-´n X-øm-dm-hW - w. Cu \n¿-Wm-bI - L´-Øn¬ C-SX - p-]£ - I-£n-Iƒ a-tX-Xc - Iq-´m-bva - bv° - v i-‡n-]I - c - p-∂ \n-e] - m-Sv kzo-Ic - n-°W - w. hn-hm-lt- am-N\ - w, kv{- Xo-[\ - w Xp-Sß - n-b Ip-Spw-_{]-i\ -v ß - ƒ ]-cn-lc - n-°m≥ a-l√ - v X-eß - f - n¬ k-anXn-Iƒ cq-]o-Ic - n-°W - w. hn-hm-lt- Øm-S\ - p-_‘ - n-®p≈ [q¿-Øv X-Sb - m≥ a-l√ - v I-Ωn-‰n-Iƒ I¿-i\ - \n-e-

D-Zp-a-bn kn.]n.FwþeoKv kw-LÀ-jw: ho-Sp-I-fpw hm-l-\-§fpw X-IÀ-¯p

\-_n-Zn-\ dm-en 26\v

C-cn´n: F-kv.ssh.F-kv, Fkv.F-kv.F-^v. kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn¬ 26\v C-cn-´n-bn¬ \_n-Zn-\ dm-enbpw s]m-Xpk-tΩf-\hpw \-SØ - pw. ]-cn-]m-Sn-bpsS hn-Pb - Ø - n-\m-bn jm-^n eØn-^n sN-b¿-am\pw e-Øo-^v kA-Zn I-¨h - o-\d - p-am-bn 51 Aw-K I-Ωn-‰n cq-]o-Ic - n®p. tbmK-Øn¬ jm-^n e-Øo-^v A-[y£-X h-ln®p. j-d^ - p-±o≥ Aam\n, kn km-PnZv, jw-kp-±o≥ A-kvl - cn, Icnw k-Jm-^n, k^o¿ A-am-\n kw-km-cn-®p.

20 P\phcn 2014 Xn¶ƒ

\Kcw/ \m«n³]pdw

Fw.-F¬.F. ÿ-ew k-μ¿-in°p-Ib - pw a¬-kc - w \-SØ - m≥ A\p-tbm-Py-amw hn-[w \o-¥¬-°pfw \n¿-am-°m≥ Xp-I hm-KZv- m-\w sN-øp-Ib - p-am-bn-cp∂p. C-tXm-sS kz-]\ -v ] - ≤ - X - n DS≥ bm-Ym¿-Yy-amhp-sa-∂ {]-Xo-£b - n-em-Wp ]mem-hb - ¬ \n-hm-kn-Iƒ. I-Æq¿-, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√I-fn-se Ip-´n-Iƒ-°v C-hn-sS- \o¥¬ ]-cn-io-e-\w \-S-Øm-\mhpw. C-Xn-\m-bn kv-t]m¿-Sv-kv Un-hn-j-\pw kv-t]m¿-Sv-kv tlmkv‰ - e - pw A-\p-hZ- n-t°-≠X - p-≠v. Xr-iq-cn-\p h-S-°v \o-¥¬ ]-cnio-e\ - Ø - n-\v B-[p-\n-I ku-Icy-ß-fn-√m-Ø-Xv ]m-em-h-b-ens‚ Cu B-h-iy-Øn-\p ]n≥-_e-am-hp-∂p. C-sX-√mw bm-Ym¿Yy-am-°m-\p-≈ -{]-b-Xv-\-Ønem-Wv kv-Iqƒ am-t\-Pv-sa‚pw \m-´p-Im-cpw.

2013 Pq-Wn¬ Im-b-tem-Sv A¿-Øn-°m-hv t£-{X-Øn¬ c‡-∏m-Sp-Iƒ I-≠-Xn-s\ Xp-S¿∂v kw-L-]-cn-hm-cw h¿-Ko-b-Iem-]-Øn-\p {i-an-®p. ]-d-ºm-bn ]-≈n-bn-te-°v {]-I-S-\w \-SØn-b C-h¿ ]-≈n B-{I-an-°pI-bpw sN-bv-Xp. Pn-Øp-hn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-amWv sh-≠p-´m-bn ]p-Øw-I-≠-w ta-J-e-bn¬ hn-e-kp-∂-sX-∂mWv B-tcm-]-Ww. Im-Sp-aq-Sn-b I-\m¬ D-≈-Xn\m¬ A-]-cn-N-X-cm-cpw ss[-cys∏-´v C-hn-sS F-Øm-dn-√. B-fpI-sf _-ew-{]-tbm-Kn-®p sIm≠p-h-∂v a-c-Øn¬ sI-´n-bn-´v a¿±n-® kw-`-h-߃ A-c-tß-dn-bncp-∂p. H-Sp-hn¬, G-Xm-\pw amkw ap-ºv Un.-ssh.-F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I¿ C-hn-tS-°v am¿-®v \-S-Øp-I-bpw Im-Sv sh-´n hrØn-bm-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. Cu ÿ-e-Øp-\n-∂v I-gn™ Zn-h-kw t_mw-_p-Iƒ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv \m-Sn-s\ `o-Xn-bn-emgv-Øn-bn-´p-≠v.-

tIm¬-{K-kn-\pw _n.-sP.-]n¡p-sa-Xn-tc C-S-Xv _-ZÂ A-\n-hm-cyw: I-S-¶-¸-Ån \o-te-iz-cw: _n.-sP.-]n.-°pw tIm¨-{K-kn-\pw F-Xntc C-SXp-]£ - w tZ-io-b- _-Z¬ cq-]o-Icn-°-W-sa-∂v tIm¨-{K-kv (Fkv) kw-ÿm-\ A-[y-£≥ I-S∂-∏-≈n cm-a-N-{μ≥. \o-te-iz-cØv hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±-lw. k-a-cm-\p-Iq-en-I-tfm-Sv

{_n-´o-jp-Im¿ Im-Wn-® km-am\y-a-cym-Z-t]m-epw bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ Im-Wn-°p-∂n-√. tI-cf-Øn¬ `-cW - w \n-eh - n-en-√. hn-e° - b - ‰- w- sIm-≠v s]m-dp-Xnap-´p-∂ P-\ß - s - f kw-c£ - n-°m-\p≈ ]-≤X - n-t]m-epw k¿-°m¿ Bhn-jI -v c- n-°p-∂n√. C-Xn\p h-cm-\ncn-°p-∂ Xn-cs - ™-Sp-∏n-eq-sS a-dp-]-

Sn \¬-Im≥ P-\ß - ƒ X-øm-dm-hW - sa-∂pw I-S∂ - ∏ - ≈ - n ]-d™ p. Pn-√m {]-kn-U‚ v Ip-™n-cm-a≥ sIm-S°m-S,v h¿-°n-Mv {]-kn-U‚ v ssI-{]Øv Ir-jW -v ≥ \-ºym¿, kw-ÿm\ sk-{I-´d - n Fw A-\¥ - ≥ \ºym¿, C P-\m¿-Z\ - ≥, C hn tKmhn-μ≥, kn hn N-{μ≥, sI cm-P≥, F≥ ]n Zm-tam-Zc - ≥ kw-_‘ - n-®p.-

P-e-X-cw-Kw ]-²-Xn-bp-am-bn lw-k a-Sn-ss¡ „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

Im-™-ßm-Sv: Nn-In¬-k-bv-°pw Hu-j-[kky-ß-fp-sS {]-N-m-c-W-Øn-\p-ambn {]-h¿-Øn°p-∂ ssh-Zy≥ lw-k a-Sn-ss° P-eX-cw-Kw ]-≤-Xn B-hn-jv-I-cn-°p∂p. {]-Ir-Xn-bp-sS hc-Zm-\-am-b P-ew Gh¿-°pw A-h-Im-i-s∏-´Xm-sW-∂pw Ip-∏nsh-≈- I-®-h-S-Øn-s\-Xn-tcbp≈ {]-Xn-tj-[-am-Wv P-e-X-cw-Kw ]-≤-Xnsb∂pw A-t±-lw ]-d-™p. h-S-I-c-bv-°p k-ao-]w I-Æq-°-c-bn-emWv ]-≤-Xn B-Zy-am-bn Xp-S-ßnb-Xv. h-gn-tbmcØv H-cp In-W-dpw C-Xn-t\m-Sp tN¿-∂v h-gnbm-{X-

]cnNbw °m¿, am-\-kn-I tcm-Kn-Iƒ, A-i-c-W¿ Xp-Sßn-b-h¿-°v D-]-tbm-Kn-°m≥ Ip-Sn-sh≈ ss]-∏pw ÿm-]n-®p. kw-ÿm-\-sØ 16 tI-{μ-ß-fn¬ ]-≤-Xn \S-∏m-°p-w. a-Sn-s°-bn-se ho-Sn\p k-ao-]w Xs∂ C-t±-l-Øn-s‚ Hu-j-[]T-\ _m-e-k-`bpw {]-h¿-Øn-°p-∂p-≠v. ho-´p-]-d-ºn¬ 2000 Øn-e-[n-Iw A-]q¿-h Hu-j-[ k-ky-߃- kw-c-£n-®ph-cp-∂ C-t±lw kw-ÿm-\-sØ hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ Huj-[°m-hp-Iƒ, Hu-j-[ ]q¶m-h-\-߃, akv-Pn-Zp¬ _p-kv-Xm≥ Xp-S-ßn-b ]-≤-Xn-Ifpw \-S-∏m-°n-. G-gn-a-e \m-hnI A-°m-Z-an°m-bn Hu-j-[ ]q-t¥m-´hpw \n¿-an-®p. \n-ch-[n t£-{X-߃-°p th-≠n-bpw C-t±-lw ]q-¶m-h-\w H-cp-°n-. B-bp¿-th-Z-hpw {]-Ir-XnNn-In¬-k-bpw

h-S-I-c-bv-°p k-ao-]w I-Æq-°-c-bn¬ \n¿-an-® s]m-Xp-InW¿. C≥-ssk-‰n¬ lw-k a-Sn-ss° em-`-°-®-h-Sw am-{X-amb C-°m-e-Øv Xn-I®pw ku-P-\y-am-bm-Wv lw-k Hu-j-[-tXm-´w h-®p]n-Sn-∏n-°p-∂Xv. {]-Ir-Xn-tbm-Sv A-Sp-°ptºm-gm-Wv a-\- n-\p Iq-Sp-X¬ kw-Xr-]v-Xn e`n-°p-∂-sX-∂pw H-cp tcm-Kn-sb kp-J-s∏-SpØp-tºm-gm-Wv B-fl-kw-Xr-]v-Xn -D≠m-hp-∂sX-∂pw ssh-Zy¿ ]-d-bp-∂p. ]m-c-º-cysshZy cw-K-sØ tkh-\w I-W-°n-se-SpØv t^mIvtem¿ A-°mZ-an I-gn-™ h¿-jw A-hm¿Uv \¬-In-bn-cp∂p.

ae-_m-dn-t\m-SpÅ sdbnÂth Ah-K-W-\; bm-{X-¡mÀ Zp-cn-X-¯n I-Æq¿: cm-Py-sØ {]-[m-\ sdbn¬-th I-hm-S-am-b a-e-_m-dnse an-° tÃ-j-\p-I-fn-epw th≠-{X ku-I-cy-an-√m-Ø-Xv aqew bm-{X-°m¿ _p-≤n-ap-´n¬. ]m-e-°m-Sv Un-hn-j-\n-se {]-[m\ sd-bn¬-∏m-X-bm-Wv a-e-_m-dneq-sS I-S-∂p-t]m-hp-∂-Xv. sIm¶¨ dq-´n¬ Iq-Sp-X¬ s{S-bn-\pIƒ Hm-´m≥ Xp-S-ßn-sb-¶n-epw C-Xn-s‚ bm-sXm-cp Kp-W-hpw ae-_m-dn-se `q-cn-]-£w bm-{X°m¿-°pw e-`n-°p-∂n-√. sd-bn¬th-bp-sS hn-I-k-\-∏-´n-I-bn¬ G-‰h - pw ]n-∂n-ep-≈X - v bm-{Xm hcp-am-\-Øn¬ Iq-Sp-X¬ em-`w t\-Sn-s°m-Sp-°p-∂ ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ X-s∂. I-¶-\m-Sn ap-X¬ sjm¿-Wq¿

h-sc-bp-≈ 55 sd-bn¬-th tÃj≥ tI-{μo-I-cn-®v ]-Xn-\m-bn-c°-W-°n-\p bm-{X-°m-cm-Wv Znt\-\ bm-{X sN-øp-∂-Xv. ]m-e°m-Sv h-gn X-an-gv-\m-´n-te-°pw sIm-¶¨-]m-X h-gn I¿-Wm-SI - , apw-ss_ `m-K-tØ-°pw t]m-hptºmƒ ]-et- ∏m-gpw Ip-Sn-sh-≈w t]m-epw {]-[m-\ tÃ-j\ - p-If - n¬ e-`n-°n-√. I-¶\ - m-Sn, aw-Ke - m-]pcw, Im-k¿-tKm-Uv, Im-™ß - m-Sv, ]-ø∂ - q¿, I-Æq¿, X-et- »-cn, amln, h-SI - c - , sIm-bn-em-≠n, tImgn-t°m-Sv, Xn-cq¿, sjm¿-Wq¿ F∂o tÃ-j-\p-I-fn¬ am-{X-am-Wv A-Xym-h-iy ku-I-cy-ap-≈-Xv. Nn-e {Km-ao-W tÃ-j-\p-I-fp-sS tÃ-j-\p-I-fp-sS A-h-ÿ ]-dtb-≠X - n-√. bm-{X-°m¿ Im-´n-em-

Wp s{S-bn-\n-dt- ß-≠X - v. πm-‰v-t^mw \o-f-an-√m-Ø-Xpw ta¬-°q-cb - n-√m-ØX - pw Im-cW - w a-g-bpw sh-bn-ep-ta¬-°-Ww. ]e Zo¿-L-Zq-c s{S-bn-\p-I-fpw {][m-\ tÃ-j-\p-I-fn¬ t]m-epw \n¿-Øp-∂n-√. I-Æq-cn¬ ]n-‰vsse≥ A-\p-hZ- n-°p-sa-∂v _-P‰n¬ {]-Jym-]\ - w D-≠m-bn-cp-s∂¶n-epw \-S-∏m-bn-´n-√. I-Æq¿-˛ssa-kq- ¿ ]m-X, h-f] - ´- W - w-˛A - g- o°¬ Xp-da - p-J] - m-X, I-Æq¿-˛a - ´- ∂q¿ hn-am- \ - Ø - m-hf - ]m-X, - Im™-ßm-Sv-˛-I-Wn-bq¿ ]m-X F∂n-hb - ° v- p th-≠n-bp-≈ Im-Øncn-∏pw \o-fp-I-bm-Wv. I-Æq-cn¬\n-∂v aw-Ke - m-]p-cw `m-Kt- Ø-°pw tIm-gn-t°m-Sv `m-K-tØ-°pw ]mk-©¿ - s{S-bn-\p-Iƒ j-´n¬ k¿-

ho-kv B-cw-`n-®m¬ ]-I-en-se bm-{Xm-Zp-cn-Xw ]-cn-l-cn-°-s∏Spw. tÃ-j\ - p-If - n¬ Iq-Sp-X¬ Sn°-‰v Iu-≠d - p-Iƒ A-\p-hZ- n-°pI F-∂X - pw bm-{X-°m-cp-sS h¿j-ß-fm-bp-≈ B-h-iy-am-Wv. a-e_ - m-dn-se sd-bn¬-th tÃj-\p-If - p-sS tim-Nym-hÿ ]-cnl-cn-t°-≠X - v A-\n-hm-cy-am-sW∂v sd-bn¬-th Un-hn-j≥ ]m-kt©-gk v- v A-tkm-kn-tb-j≥ Bh-iy-s∏-´pw. C-°m-cy-ap-∂-bn-®v A-Sp-ØZ- n-hk - w ap-X¬ s{S-bn-\pI-fpw sd-bn¬-th tÃ-j\ - p-If - pw tI-{μo-Ic - n-®v H-∏p-ti-Jc - W - w XpS-ßpw. ]-Xn-\m-bn-cw bm-{X-°m-¿ H-∏n-´ `o-a-l-c-Pn sd-bn¬-th a{¥m-e-b-Øn-\v k-a¿-∏n-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®p.


{]mtZ-inIw

20 P\phcn 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

kannur/knr

1.91 e£w Ip«n-IÄ-¡v t]mfntbm XpÅn-a-cp¶v \Â-In

„IÆq¿ kvt]m¿Svkv

Iu¨kn¬ lm-ƒ: AwK-]-cnan-X-cmb sXmgn¬cln-X¿-°p≈ a¬-kc∏co£m ]cn-io-e-\w˛10.00 „s]cn-tßmw cm-[ma-Wn ^v-f-Uv-en-‰v tÃ-Unbw: D-Ø-c tI-cfm thmfn-t_mƒ Sq¿-Wsa‚ v˛6.00 „Imhn≥aq-e {io ]-te-cn t£{Xw: \m-K {]-Xn-jvTm-Zn\w˛10.30 „X-e-t»-cn kn-‰-n-sk‚¿ {Ku≠v: Xm-Pv-a-l¬ {]-Z¿-i-\ta-f˛4.00

I-Æq¿: ]ƒ-kv t]m-fn-tbm C-Ωy- qssW-tk-j≥ ]-cn-]m-Sn-bp-sS `mK-am-bn Pn-√b - n-¬ A-©p- h-b - n\v Xm-sg {]m-ba - p-≈ 1.-91 e-£w Ip´n-Iƒ-°v t]m-fn-tbm Xp-≈n-ac - p-∂v \¬-In. C-Xn¬ A-\y- k - w-ÿm-\°m-cp-sS Ip-´n-If - pw Dƒ-s∏-Sp-∂p. Pn-√m-Xe - D-ZL -v m-S\ - w X-fn-∏-d-ºv _-kv-Ãm≥-Un¬ \-S-∂p. k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-Iƒ,

Un-kv-s]≥-k-dn-Iƒ, A-¶-Whm-Sn-Iƒ, kv-Iq-fp-Iƒ, kz-Imcy B-ip-]-{Xn-Iƒ F-∂n-hn-Sß-fn-epw _-kv-Ãm≥-Up-Iƒ, sd-bn¬-th tÃ-j-\p-Iƒ F-∂nhn-S-ß-fn-ep-am-bn sam-Øw 1901 _q-Øp-Iƒ k-÷o-I-cn-®n-cp∂p. C-Xn-\p ]p-d-sa 56 {Sm≥-kn‰v _q-Øp-I-fpw 217 sam-ss_¬ _q-Øp-I-fpw {]-h¿-Øn-®p.

{]-tX-yI - w ]-cn-io-e\ - w t\-Sn-b 9275 thm-f‚n-b¿-am-cpw 539 kq-∏¿ssh-k¿-am-cpw hn-Xc - W - Ø - n¬ ]¶m-fn-If - m-bn. Pn-√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI sP do-\, B¿.-kn.-F® - .v Hm-^n-k¿ tUm. ]n sI t_-_n, F≥.-B¿.-F® - .v F - w. t{]m-{Kmw am-t\-P¿ tUm.- F-kv kn-≤m¿-Y≥ Xp-Sß - n-bh - ¿ {]-h¿Ø-\ß - ƒ-°v t\-Xr-Xzw \¬-In.

3

]n¡-¸v hm³ a-c-¯n-en-Sn-¨v ss{U-h-À-¡p ]-cn¡v C-cn´n: D-fn-bn¬ K-h. bp.]n kvIq-fn-\p k-ao-]w ]n°-∏v hm≥ \n-b-{¥-Ww-hn-´p a-c-Øn-en-Sn-®v ss{U-h¿-°v ]-cn-t°‰p. t]-c´kz-tZ-in D-adn(50)\m-Wp ]-cn-t°‰Xv. C-bmsf I-Æq¿ F.sI.Pn. B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®X - v.

C∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bmWv kw-`hw. t]-c´- b - n¬-\n∂v a¬ kyw FSp-°m-\m-bn I-Æq-cn-te-°v ]p-ds - ∏´ hm-l\ - a - m-Wp A-]I - S- Ø - n¬s∏-´X - v. ]n°-∏v hm\n-s‚ ap≥-`mKw ]q¿-Wa- mbpw X-I¿-∂p.

Adnbn-¸pIÄ

\n-tcm-[-\m-Ú: t]m-en-kv \n-co-£-Ww i-à-am-¡n

kuP\y Icms¯ ]cnio-e\w IÆq¿: Pn√m IcmsØ amkvt‰gvkv Atkmkntbj≥ kv{Xokpc£bpsS `mKambn Pn√bnse 15 tI{μß-fn¬ 12 apX¬ 50 h-bkv hscbp≈ h\nXIƒ°v Hcm-gvN kuP \yambn kzbw {]Xntcm[ apdIƒ ]cnioen∏n°p∂p. Pn√mX-e D-ZvLmS\w s^{_ hcn 15\p ssh-Io-´v aq-∂n\v Pn√m kv-t]m¿-Svkv Iu¨kn ¬ lmfn¬ \S-°pw. ]s¶Sp °m≥ B{Kln°p∂h¿ s^{_hcn 10\p apºv cPnÿ sN-øWw. t^m¨: 9447645628, 9446268038.

]p-d-t¼m-¡n-se hr-£-§Ä-¡v Xo-bn-Sp¶p sN-dp-]p-g: ]p-d-tºm-°n-se sXßpw ImSpw Xoh-®v \-in-∏n°p∂p. sN-dp-]p-g _-kv -Ãm≥Un-\p k-ao]-w ]p-g-tbm-Sp tN¿∂ ÿe-sØ I-≠¬-°m-SpIfpw sX-ßp-am-Wv Xo-bn-´p \in-∏n-°p-∂-Xv. Su-Wn-se am-en-\y-߃ Chn-sS sIm-≠p-h-∂m-Wp I-Øn°p-∂Xv. \√- Im-bv-^-eap-≈ sX-ßpIƒ ]q¿-W-ambpw I-cn™p-W-ßn. Ip-‰-°m¿-s°-Xntc I¿-i-\ \-S]-Sn th-W-sa∂v ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn B-h-iy-s∏-´p.

]-«n-I-Pm-Xn t£-a-k-an-Xn k-t½-f-\w s]-cn-tßmw: ]-´n-I-Pm-Xn t£a-k-an-Xn s]-cn-tßmw G-cn-bm k-tΩ-f-\w s]-cn-tßmw sI ]n Ir-jv-W≥ kv-am-c-I lm-fn¬ \S-∂p. kn Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. G-cnbm {]-kn-U‚ v Fw A-ºp A[y-£-X h-ln-®p. kn.-]n.-Fw. G-cn-bm sk-{I-´dn tKm-hn-μ≥, sI sI Ir-jvW≥, Fw P-\m¿-±-\≥ , t£-ak-an-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn C KwKm-[-c≥ kw-km-cn-®p.-

I-Æq-¿ ]-g-b _-kvÃm≥-Un-se _q-Øn¬ Ip-™n-\v t]mfntbm Xp-≈n-a-cp-∂v \¬-Ip-∂ B-tcm-Ky-{]-h¿-ØI¿

I-Æq¿: Sn ]n h-[t- °-kv hn-[n-bpam-bn _-‘s - ∏-´v X-et- »-cn k-_v Un-hn-j\ - p Io-gn-epw ]-ø∂ - q¿ t]m-en-kv kvt- ‰-j≥ ]-cn-[n-bn-epw \n-tcm-[\ - m-⁄ {]m-_e - y-Øn¬ h-∂ km-lN - c - y-Øn¬ C-hn-Sß - fn¬ t]m-en-kv \n-co-£W - w i-‡am-°n. ]n-Wd - m-bn ]p-Øw-I≠ - Øv I-gn-™ Zn-hk - w h≥-t_mw_v ti-Jc - w ]n-Sn-s®-Sp-Øt- Xm-sS X-et- »-cn ta-Je - b - n¬ t]m-en-kv

A-Xo-h Pm-{K-Xb - n-em-W.v sIm-fh - √ - q¿, I-Æh - w, ]m-\q¿, sNm-¢n, [¿-ΩS- w, X-et- »-cn, I-Xncq¿, \yq-am-ln t]m-en-kv kvt- ‰j≥ ]-cn-[n-If - n-epw ]-ø∂ - q¿ kvt‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se ÿ-eß - f - nep-am-Wv Pn-√m t]m-en-kv ta-[m-hn tUm. F {io-\n-hm-kv 25 h-sc \ntcm-[\ - m-⁄ {]-Jym-]n-®X - .v kwL¿-jk - m-[y-Xb - p-≈ {]-tZ-iß - fn¬ an-∂¬-∏c - n-tim-[\ - \-SØ - m-

\pw \n¿-tZ-ia - p-≠v. ta-Je - I - f - nse kn.-]n.-Fw. ]m¿-´n Hm-^n-kpI-fpw {]-tXy-Iw \n-co-£n-°pw. IÆq-cn-se km-bp-[t- k-\m Iymw]n¬-\n-∂p-≈ ap-gp-h≥ tk-\s - bbpw Iq-Sm-sX H-cp I-º\ - n km-bp[-tk-\s - b A-[n-Ia - m-bn hn-hn-[ {]-tZ-iß - f - n¬ \n-tbm-Kn-®n-´p-≠.v ]p-dt- a, am-ln-bn¬ t]m-≠n-t®-cn t]m-en-kpw {I-a-k-am-[m-\ kwhn-[m-\w H-cp-°n-bn-´p-≠v.-

ta-¡p-¶vþI-t−m-¯v tdm-Un hym-]I ssI-tb-ä-sa-¶p I-s−¯n „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

sNm-¢n: H-cp h¿-jØ - n-e[ - n-Ia - mbn K-Xm-KX - w Xm-dp-am-dm-b ta-°p∂v˛- I - t- ≠m-Øv tdm-Un¬ an-°`- mK-hpw kz-Im-cy-hy-‡n-Iƒ ssItb-dn a-Xn-ep-Iƒ sI-´n-bX - m-bn I-

s≠-Øn. X-et- »-cn-bn¬- \n-s∂Øn-b d-h\ - yq, ]n.-Uª - yp.-Un, hnt√-Pv A-[n-Ir-X¿ \-SØ - n-b kwbp-‡ ]-cn-tim-[\ - b - n-em-Wv ssItb-‰w t_m-[y-s∏-´X - v. tdm-Uv \n¿-am-WØ - n¬ A-]Im-Xb - p-s≠-∂p Nq-≠n-°m-´n ta-

°p-∂v \n-hm-kn-Iƒ Pn-√m I-eI - vS¿-°pw X-lk - n¬-Zm¿-°pw ]-cmXn- \¬-In-bn-cp-∂p. C-Xn-s‚ ASn-ÿm-\Ø - n-em-Wv ÿ-ea - f - ∂ - p ]-cn-tim-[n-°m≥ I-e-Iv-S¿ \n¿tZ-iw \¬-In-bX - v. c-≠p ao-‰t- dmfw \o-fØ - n¬ tdm-Uv ssI-tb-dn

a-Xn-ep-Iƒ sI-´n-sb-∂p sX-fn™-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ ]-d™ p. C-tX-Øp-S¿-∂v ssI-tb-dn-b `mKw s]m-fn-®p-\o-°m-≥ \n¿-tZ-iw\¬-In. tdm-Uv \n¿-am-Ww \o-fp∂-Xn-\m¬ C-Xp-hg - n-bp-≈ K-XmK-Xw G-sd Zp- l - a - m-Wv.

X-et- »-cn Xm-eq-°v k¿-hb - ¿ hn sI A-tim-I≥, s]m-Xp-ac - m-aØv h-Ip-∏v A-kn-kv‰ - ‚ v F-≥P - n\o-b¿ Fw sF c-ho-{μ≥, Hm-h¿kn-b¿ sI A-tim-I≥, C Acp¨, {]-Zo-]≥ ]-cn-tim-[-\-bv°p t\-Xr-Xzw \¬-In.-

Ip-Sn-sh-≈ t{km-X m-b ]-g»n P-e-kw-`-c-Wn-bn-te-°m-Wv C-cn-´n ]p-g-bn-se sh-≈samgpIp-∂-Xv F-∂-Xn-\m-¬ ]-I¿-®hym-[n `o-j-Wnbpw \n-e-\n-¬°p-∂p-≠v. ]p-g a-en-\-am-°p-∂h¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S]Sn kzo-I-cn-°m≥ ]-©m-bØpw B-tcm-Kyh-Ip∏pw ap-t∂m-´phc-W-sa-∂mWv \m-´p-Im-cp-sS F-kv.Un.]n.sF. X-e-t»-cn a-fi-ew I¨-h≥-j≥ kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn ]n A-–p¬ B-h-iyw. l-ao-Zv am-ÿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

ho-«n-se ]q-¨-«n-IÄ \-in-¸n¨p am-ln: ]-¥-°¬ aq-e-°-S-hv Ppam a-kv-Pn-Zn-\p k-ao]w ]m-e-bmSn Jm-Z-dn-s‚ k-^o-\mkv ho-´nse C-cp-]-tXm-fw ]q-®-´n-Iƒ \in-∏n®p. ho-Sn-s‚ ap≥-`mK-sØ a-Xn-en¬ h-® ]q-®-´n-I-fm-Wv Fdn-™p-S-®Xv. I-gn-™ Znh-kw A¿-[-cm{Xn-bm-Wp kw-`hw. ]-¥-°¬ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-. apºv l-k≥ap-°n-se Nn-e ho-SpI-fn-se ]q-®-´n-Ifpw \-in-∏n-°pI-bpw tK-‰nse _ƒ-_p-Iƒ C-cn-´n ]p-g-bn¬ am-en\yw Nm-°n¬-s°´n X≈n-b \n-e-bn¬ tam-„n-°p-I-bpw sN-bv-Xn-cp∂p. t]m-en-kv cm-{Xn-Im-e-ß-fn¬ ]t{Sm-fn-Mv \-S-Øm-dp-s≠-¶n-epw B-scbpw ]n-Sn-Iq-Sm≥ I-gn™n-´n√.

a-p«-¶q-cn sN-¦Âtem-dn a-dnªp C-cn-°q¿: ap-´-∂q-cn¬ \n-b-{¥Wwhn-´ sN¶¬tem-dn a-dn™p. Nm-temSv˛C-cn-°q¿ tdm-Un¬ ap´-∂q¿ {]n-bZ- ¿-in-\n h-\n-Xm klI-cW - kw-LØ - n-\p k-ao]-w I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - w. Du-cØ - q-cn¬-\n-∂p sN¶√v Ib-‰n A-©-c°-≠n `m-K-

tØ-°v t]m-Ish \n-b-{¥-Ww hn-´v a-dn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p. tdm-Uc - n-Inse sX-ßn-¬ C-Sn®-Xn-\m¬ sX-ßv ap-dn-™phoWp. B¿°pw ]-cn-°n√. A-]I - S-sØ Xp-S¿-∂v Nm-tem-Sv˛C-cn-°q¿ d-q´n¬ H-∂c - a-Wn-°q-tdm-fw K-XmKXw kvX - w-`n-®p.

Npcp¡¯nÂ

X-®oÀ¯S-§Ä kw-c-£n-¡pw: bq-¯v tIm¬-{Kkv

\m-dmØv: ]-©m-b-Øn-se X-Æo¿-Ø-S-ßfpw s\¬-h-b-epIfpw I-bv-∏m-Sp-Ifpw kw-c-£n-°p-sa-∂v bq-Øv tIm¨-{K-kv \m-dm-Øv afi-ew I-Ωn-‰n A-dn-bn®p. {]-Ir-Xn-bp-sS h-c-Zm\am-b C-h \-in-∏n-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc i-‡-am-b \-S-]-SnIƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏´p. sÃ-∏v tdm-Un-\v k-ao-]w X-Æo¿Ø-Sw a-Æn-´p \n-I-Øp∂-Xv bq-Øv tIm¨{K-kn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ X-S-™p. ka-cw a-\o-jv I-tÆmØv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kp-[o-jv \m-dm-Øv, {]-im-¥v amÿ, cm-Po-h≥ ]p√q∏n, sI A-Pva¬, \n-tIjv Hm-W-∏-dºv, Fw hn D-Æn-Ir-jvW≥, sI A-ao≥, ^-lZv, sI F≥ a¿kqJv kw-km-cn-®p.

Fw.F-kv.F-^v. PnÃm F-Iv-kn-Iyp-«o-hv Iymw]v \m-sf- apXÂ

C-cn-«n ]p-g-bn am-en-\y-\n-t£-]w hym]Iw C-cn-´n: A-d-hpam-en-\y-w Dƒ-s∏sS-bp≈ am-en-\y-߃ C-cn-´n ]pg-bn¬ X-≈p∂-Xv ]-Xn-hm-bn. ]pXn-b _kvÃm≥-Un-\p k-ao]-w Im-Sp]n-Sn-®v In-S-°p-∂ Bsfm-gn-™ ]p-g-tbm-cØpw a-‰pam-Wv hym-]-I am-en-\y-\n-t£]w. hnhm-l k¬-°m-cß - f - n-se A-hi - n-„ß - fpw A-dh - pam-en-\yßfpw X-≈p-∂X - v C-hn-sS-bmWv. Pn√-bn-se G-‰hpw h-en-b

D-fn-bnen¬ \n-b{- ¥-Ww-hn´p a-cØ - n-en-Sn-® ]n°-∏v hm≥

hn-e h-À-[n-¨Xv thm-«À-amÀ-¡v: A-Ðp- l-ao-Zv am-ÌÀ Xet»cn: I-gn-™ A-©p-h¿j-Øn-\p-≈n¬ G-‰hpw hn-e h¿-[n-®Xv thm-´¿-am¿-°m-sW-∂v F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ P\-d¬ sk-{I´-dn ]n A-–p¬ lao-Zv am-ÿ. F-kv.Un.]n.sF. Xe-t»-cn a-fi-ew I¨-h≥-j≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpI-bm-bn-cp∂p A-t±lw. a¿-±n-X P-\-hn-`mK-߃°pw \yq\-]-£ -hn-`m-K߃-°pw Xn-c-s™-Sp-∏v A-Sp-

Ø-tXm-sS hn-e h¿-[n-®n-´p≠v. C-S-Xv˛he-Xv ap-∂-Wn-Iƒ P\sØ I-_-fn-∏n-°p-I-bm-Wv. P-\h - © - \ - ap-Ja - p-{Z-bm°n-b ap-∂-Wn-bm-Wv F¬.Un.F^v. ]m-N-I-hmXI hn-e h¿-[-\-bvs°-Xn-tc \-SØnb ka-cw ]n≥h-en-®-Xv F-¥n-\m-sW-∂p hy‡-am-°Ww. cm-{„ob _-Z-en\mbn P-\ß - ƒ \-SØn-b A-t\zj-W-Øn-s‚ {]-Xn-^-e-\-am-Wv

Bw B-Za v- n ]m¿-´n. F-∂m¬ B ]m¿-´n-bp-sS Iu-≠U v- u¨ Xp-Sßn-°-gn™p. am-[y-a-߃ Db¿Øn-b ]m¿-´n-bm-W-sX∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. afi-ew {]-kn-U‚ v F kn Pem-ep-±o≥ A-[y-£X - h-ln-®p. kn sI D-a¿ am-ÿ, kn F B-cn^v, hS-Ic - ]m¿-es - a‚ v afi-ew P-\d¬ I-¨h - o-\¿ C-ka -v m-Cu¬, ]n sI A-ko-kv kw-km-cn-®p.

I-Æq¿: Pn√m Fw.F-kv.F-^v. F-Iv-kn-Iyp-´o-hv Iymw-]v 21,22 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I-S-h-Øq-cn¬ \-S-Øpw. A-–p-¿d-lv-am≥ s]-cp-h-W A-[y-£-X h-ln®p. kwÿm-\ Imw]-kv hn-Mv I¨-ho-\¿ ss^-k¬ sN-dp-Ip-t∂m≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. h-n-tZi-Øv t]mhp-∂ Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v \-ko¿ AØm-g-°p-∂n-\v bm-{X-b-b-∏v \¬-In. kp-ss_¿ sX-°-bn-ens\ Pn√m ssh-kv {]-kn-U‚mbpw ^-hm-kv ]p-∂m-Sn-s\ Imw]-kv hn-Mv I¨-ho-\-dm-bpw Xn-c-s™-Sp-Øp.

kphÀ-W Pq-_n-en km-ln-tXymÂk-hw

C-cn-°q¿: ]-´m-∂q¿ sI.]n.kn. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ kph¿-W Pq-_n-en B-tLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn km-lntXym¬-k-hw kw-L-Sn-∏n-®p. F≥ {]-`m-I-c≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F≥ i-in-[-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. c-ta-i≥ ªm-Øq-¿, F- hn tPym-Xn¿-abn, ]n hn jm-PnIpam¿ kw-km-cn-®p. kv-Iqƒ A-[ym-]-I≥ Sn {]-im-¥≥ c-Nn-® A-¥-cw-Kw F-∂ I-hn-Xm k-am-lm-cw F≥ i-in-[-c≥ sI sI Nq-fn-bm-Sn-\p \¬-In {]-Imi-\w sN-bv-Xp. tUm-Iyp-sa‚dn {]-Z¿i-\w I-Æq¿ {io-e-X D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Pn-Øp tIm-f-bm-Sv kw-km-cn-®p.

kn F-¨v Kw-Km-[-c³ A-\p-kv-a-c-Ww

am-ln: bq-t\ymw A-an-°¬-kv am-ln-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kn F-®v Kw-Km-[-c≥ A-\p-kv-ac-Ww \-SØn. t\m-h-en-kv‰v Fw ap-Ip-μ≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. kn F-®v kv-a-cWn-I C h¬-k-cm-Pv Fw.F¬.F. Fw a-p-Ipμ-\v \¬-In {]-Im-i-\w sN-bvXp. I-Ym-Ir-Øv Fw cm-L-h≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Sn ]n Jm-enZv, ]-≈y≥ {]-tamZv, Nme-°-c ]p-cpjp, F≥ hn AP-b-Ip-am¿, cm-tK-jv ]-\-ßm-´n¬, ]n Ir-jv-W-{]-kmZv, ]pXp∏-Ww K-^q¿, cm-P-≥ C-S-bn¬-∏o-Sn-I, D-Ø-a-cm-Pv amln, hn-a¬ am-ln kw-km-cn-®p.

ImdnSn¨v ]cnt¡ä ]-ip-hn-s\ D-S-a-س ssI-sbm-gnªp tdm-U-cn-Inse {Z-hn¨ ssh-Zyp-Xn-¯q¬

t_mÀ-Uv \-in-¸n-¨p G-®q¿: G-®q¿ Su-Wn¬ F-kv.F≥.-Un.-]n. ÿm-]n-® ^vf - I - vk - v t_m¿-Uv \-in-∏n-®p. C-∂-sebm-Wv kw-`h - w. km-aq-ln-Ih - n-cp≤-cm-Wv A-{I-aØ - n-\v ]n-∂n-se∂v I-cp-Xp-∂p. F-kv.-F≥.-Un.-]n. I-Æq¿ bq-\n-b≥ {]-Xn-tj-[n-®p. G®q¿ im-Jm `m-ch - m-ln-If - p-sS ]cm-Xn-bn¬ N-°-c-°¬ t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

I-Æq¿: A-an-Xt- h-KØ - n-¬ h-∂ Im-dn-Sn-®v ar-X-{]m-b-bm-b ]-ip A-ca - W - n-°q-tdm-fw tdm-Un¬ InS-∂p. Im¿ \n¿-Øm-sX t]m-bn. Im-sem-Sn-™v X-e-bv-°p ]-cnt°-‰v c-‡w hm¿-∂p-In-S∂ - ]-iphn-s\ tdm-U-cn-In¬ In-S-Øn ]cn-Nc - n-®X - v \m-´p-Im¿. I-Æq¿ knhn¬ tÃ-j≥ - B¿.-Sn. Hm-^n-kn\p ap-∂n-se tdm-Un-¬ C-∂-se cm-{Xn 9.-30Hm-sS-bm-Wp kw-`h - w. Xm-h-°-c `m-K-tØ-°v A-anX-th-K-Øn¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp-

∂ Im¿ ]-ip-hn-s\ C-Sn-®p-sXdn-∏n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. hm-l\w \n¿-Øn F-¥m-Wp kw-`-hn®-sX-∂v t\m-°m≥-t]m-epw bm{X-°m¿ X-øm-dm-bn-√. Hm-Sn-°qSn-b \m-´p-Im-cm-Wv ]-ip-hn-\p Xp-W-bm-b-Xv. tUm-Œ-sd A-t\z-jn-®v Pn-√m ar-Km-ip-]-{Xn-bn¬ sN-s∂-¶nepw I-s≠-Øm-\m-bn-√. H-Sphn¬ X-fn-∏-d-ºv ar-Km-ip-]-{Xnbn-se tUm-Œ-sd ]-≈n-°p-∂nse ho-´n¬-\n-∂p A-]-I-S-ÿ-

e-Øv F-Øn-®m-Wp {]m-Y-an-I ip-{iq-j-Iƒ \-S-Øn-b-Xv. F∂m¬, ]-ip A-]-I-S-Øn¬-s∏´-X-dn-™n-´pw tI-kp-≠m-hp-sa∂ `-bw Im-c-Ww D-S-a-ÿ≥ hcm≥ X-øm-dm-bn-√. Xn-c-t°-dn-b \-K-c-Øn¬ Ae-™p-Xn-cn-bp-∂ ]-ip-°ƒ hml-\-߃-°pw h-gn-bm-{X-°m¿°pw i-ey-am-hp-I-bm-Wv. ]-cmXn-Iƒ \n-c-h-[n D-b¿-∂n-´pw CØ-cw ]-ip-°-sf ]n-Sn-Iq-Sn D-S-aÿ-¿-s°-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-

°m≥ \-K-c-k-` X-øm-d-√. s]mXp-\n-c-Øn¬ s]m-Xp-P-\-߃°v lm-\n-bp-≠m-°p-∂ hn-[Øn¬ A-e-™p-Xn-cn-b¬, KXm-K-X X-S- -ap-≠m-°¬ Xp-Sßn-b h-Ip-∏p-I-fn¬ ]-ip-°-fpsS D-S-a-ÿ¿-s°-Xn-tc t]m-enkn-\p tI-sk-Sp-°mw. H-cp-h¿-jw X-St- hm 5000 cq-] ]n-gt- bm c-≠pw-Iq-Sn-tbm e-`n-°mhp-∂ Ip-‰ß - f - m-Wv C-h. F-∂m ¬, C-°m-cy-Øn¬ t]m-en-kpw th-≠{- X ip-jI -v m-¥n Im-´p-∂n-√.-

A]-I-S`o-j-Wn-bm-hp¶p C-cn-°q¿: I-eym-Sv tdm-Un-\p kao-]-sØ Nn-X-e-cn-®p {Z-hn-® ssh-Zyp-Xn-Øq¨ A]-I-S`o-jWn-bm-hp∂p. F.kn. ]-d-ºn-\p In-g-°p`mK-Øv ÿn-XnsN-øp∂ Cu Xq-Wn-eq-sS ssl-sS≥j≥ sse-\m-Wp t]m-hp-∂-Xv. k-ao-]-Ømbn A-º-tXm-fw hoSp-Ifpw ÿm-]-\-ß-fp-ap-≠v. a-c-Øq¨ G-Xp-\n-an-j-hpw

[ÀW \-S¯n I-Æq¿: tdm-Up-If - p-sS tim-Nymh-ÿb - n¬ {]-Xn-tj-[n-®v kzX {¥ Hm-t´mdn£ sXm-gn-em-fn bq-\nbs‚(F-®v.Fw.F-kv) t\-Xr-XzØn¬ I-Æq¿ kvt- ‰-Un-bw tIm¿W-dn¬ [¿-W \-SØ - n. F-k.v F. Sn.bp. Pn√m {]-knU‚ v AUz. IkvX - q-cn tZ-h≥ D-ZL v- mS-\w sNbvXp. h¿-°n-Mv {]-knU‚ v Fw iin-[c - ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]u-cm-hIm-i kwc-£-W k-a-n-Xn sk-{I´-dn kn iin, hnh-cm-hIm-i {]-h¿-Ø-I≥ C{_mlnw _-bm≥, sF ]n N-{μti-J-c≥ kw-km-cn-®p. F≥ koXm-dmw, kn cm-Poh≥, kn sI Pb-cmP≥, kn ]n c-m-Pojv, sI hn cm-tPjv, hn hn a-lv-aq-Zv t\XrXzw \¬-In.

^p-St-v _mÄ ss\-äv am-´q¬: Sow C≥-Xn-^m-Z ^p-St-v _m ƒ ss\-‰v\-SØ - n. F-k.v Un.-]n.-sF. Pn-√m {]-kn-U‚ -v sI sI A-–p¬ P-∫m¿ D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. F-k.v Un.-]n.-sF. Pn-√m sk-{I-´d- n a-la -v qZv am-´q¬, hym-]m-cn hy-hk - m-bn GtIm-]\ - k-an-Xn am-´q¬ ]-©m-bØv sk-{I-´d- n a≥-kq¿ lm-Pn, ajq-Zv am-´q¬ kw-_‘ - n-®p.

\nem-ap-äw ]m-ew A-t{]m-¨v tdm-Uv \nÀ-am-Ww Xp-S§n

sX°ws]mbn¬ ]-g-»ncm-P kmw-kv-Imcn-I tI-{μw ap-l-Ω-Zv t]-cm-{º D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p

kmw-kv-Imcn-I tI{μw D-Zv-Lm-S-\w

C-cn-´n: D-fn-bn¬ sX°w-s]m-bn-en¬ ]-g-»ncm-P kmw-kv-Imcn-I tI{μw B‚ v {K-Ÿme-bw ap-lΩ-Zv t]-cm-{º D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. {]-knU‚ v hn-e-tß-cn Zn-t\-i≥ A-[y-£-X h-ln-®p. in-h-Zmkv a-´-∂q-cn-s\ N-S-ßn¬ A-\p-tam-Zn®p. Xn√-t¶-cn ]-©mb-Øv {]-knU‚ v ]n Iuk-ey So®¿, I-hn tPm-bn tXm-akv, Fw ]n a-t\m-lc≥, Sn k-t\m-Pv Ip-am¿, sI kmZnJv, d-jo-Zv ]qa-cw kw-km-cn®p.

C-cn-°q¿: C-cn-´n˛X-fn-∏d-ºv kwÿm-\]m-Xb - psS c-≠mw-L´- hnI-k\ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn C-cn°q¿ \n-em-ap‰-Øv \n¿-an-°p-∂ ]m-eØ - n-s‚ {]-hr-Øn-Iƒ Ahkm-\ L-´Ø - n-se-Øn. ]m-eØn-s‚ H-cp`m-KØ - v P-∏m≥ Ip-Snsh-≈ ]-≤X - n-bp-sS F-b¿hmƒhv ÿn-XnsN-øp-∂X - n-s\ sNm√n-bp-≠mb X¿-°w Xo¿-∂tXm-sS am-kß - f - m-bn \n-e® - n-cp-∂ {]-hr-Øn Iƒ {Zp-XK-Xn-bn¬ ]ptcm-Ka - n-°p-Ib - mWv. a-dp`mK-sØ C-cp-]m¿-iz-ßf - n-ep-ap-≈ A-t{]m®v tdm-Un-s‚ ]-Wnbpw Xp-Sß - n-. ]m-e-Øn-s‚ ]-Wn ]q¿-Ønbm-°n am¿-®n¬ D-Zv-LmS-\w \-SØm-\m-hp-sa-∂m-Wv A-[n-Ir-Xcp-sS {]-Xo£. c-≠mw-L´- - hnIk-\w \-S-°p∂ kw-ÿm-\]mX-bn-se G-I ]p-Xn-b]m-ew IqA-t{]m-®v tdm-Un-s‚ ]-Wn Xp-Sßn-b \n-em-ap-‰w ]mew Sn-bm-Wv \n-em-ap-‰w ]m-ew.

s]m-´m-hp-∂ \n-e-bn-emWv. A]-I-Sm-h-ÿ sI.F-kv.C._n. sk£≥ Hm-^n-kn¬ A-dn-bn®n-´pw ÿ-ew k-μ¿-in-°m≥ t]mepw D-tZym-K-ÿ¿ X-øm-dmhp-∂n-s√-∂m-Wv B-tcm-]Ww. I-eym-Sv tdm-U-cn-In-¬ {Z-hn-®pho-gmdmb ssh-Zyp-Xn-Øq¨

Thejas Epaper kannur Edition 2014/01/20  

Thejas Epaper kannur edition. 2014/01/20

Thejas Epaper kannur Edition 2014/01/20  

Thejas Epaper kannur edition. 2014/01/20

Advertisement