Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw atX-X-c tN-cn X-IÀ-¨-bnÂ: tUm.- sh-¦n-tS-jv- B-t{X-b23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

kannur/kk

hntij§Ä

ImÀjnI IÀatk\ DZvLmS\w C¶v Icn¶¬°pgn: sImft®cn {Kma∏©mbØv Im¿jnI I¿a-tk-\b - psS DZvLmS-\w C∂p cmhnse 8.30\v \Wnbq¿ ]mStiJc Hm^nkv ]cnkc-Øv Pn√m ]©mbØv {]knU ‚ v {]^. sI F kcf \n¿h ln°pw. ]©mbØv {]knU ‚ v sI sI apkvX^ A[y£ X hln°pw. kn F®v aplΩZv Ip´n ]≤Xn hniZoIcWw \SØpw. hn Sn aplΩZv a≥kq¿, Fw ZmtamZc≥, ]n kn [\cmP≥, hn sI cmaZmkv, k-cnXm taml≥, Fw A\¥≥ amÿ, sI ]n \mcm-bW≥ kwkmcn°pw.

F-kv.Un.Sn.bp. I¬-h³j³ C-cn-´n: F-kv.Un.Sn.bp. t]-cmhq¿ taJ-em I-Ωn-‰n cq-]oI-cW I¨-h≥-j≥ kwÿm-\ sk-{I´dn \u-jm-Zv aw-Ke - t- »-cn D-ZL -v mS-\w sN-bX v p. Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v j-^o-Jv ]p-∂m-Sv A-[y-£X - h-ln®p. `mc-hm-lnIƒ: j-ao¿ t]-cmhq¿ ({]-knU ‚ )v , jm-^n Io-g-v ∏≈n (ssh-kv {]-knU‚ )v , jao¿ \-cb - w-]m-d (P-\d- ¬ sk-{I-´dn), keow ]m-d° - ≠w (sk-{I´dn), Pm-^¿ B-df - w (J-Pm©n).

hn-P-bn-Isf A\p-tam-Zn¨p ]nW-dmbn: sN°n-°p-\n∏mew s]mXp-P-\- hm-b-\-im-ebn¬ hmb-\m-Zn-\hpw D∂X hnP-bn-Isf A\p-tam-Zn-°epw \-S∂p. sse{_dn Iu¨kn¬ Pn√m sk{I-´dn ]n sI ss_Pp DZvLm-S\w sNbvXp. hmb-\ime {]kn-U‚ v hn {]km-Z≥ A-[y-£X - h-ln®p. hm¿Uv saw_¿ ]n sI `mkvIc - ≥, sI ]n cma-Ir-jW v- ≥ kw-km-cn®p.

F-≥.F-^v-.]n.-C.- kwÿm-\ k-tΩf-\w I-Æq-cn¬ tUm.- sh-¶-ntS-jv- B-t{X-b D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p

I-Æq¿: hn-Zym¿-Yn-Is - f e-£y-an´v A-b¬-kw-ÿm-\ß - f - n¬ \n-∂v h-≥t- Xm-Xn¬ e-lc - n Kp-fn-II - ƒ I-SØ - p-∂p. a-Zy-]m-\h - pw I-©mhpw hn-´v anTm-bn-bp-sS-bpw Kp-fn-II - fp-sS-bpw cq-]Ø - n-ep-≈ e-lc- n Kp-fnI-If - m-Wv ssa-kq¿, I¿-Wm-SI - , hocm-Pt-v ]-´, apw-ss_ Xp-Sß - n-b ÿe-ßf - n-¬ \n-s∂-Øp-∂X - .v A-\ykw-ÿm-\ß - f - n-se tIm-fP - p-Ifn¬ ]Tn-°p-∂h - s - c-bm-Wv GP‚p-am-cm-bn D-]t- bm-Kn-°p-∂X - v. Pn-√b - n-se hn-hn-[ ÿ-eß - f - n¬ Cu-bn-sS hn-Zym¿-Yn-If - n¬-\n- ∂ - p e-lc - n-ac - p-∂p-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bt- XmsS-bm-Wv A-t\z-jW - w A-b¬kw-ÿm-\ß - f - n-°p \o-≠X - .v am-c-I-tcm-K-߃-°v th-Z-\-

kw-lm-cn-bm-bpw ku-μc - y-h¿-[\-bv° - pw ]p-Ih - e - n \n¿-Øm-\pw \¬-Ip-∂ Kp-fn-II - f - p-am-Wv e-lcn B-kzm-Z-\-Øn-\p D-]-tbm-Kn°p-∂-Xv. ]p-I-h-en \n¿-Øp-∂h¿-°m-bn tUm-Œ¿-am¿ Ip-dn-®p\¬-Ip-∂ \n-tIm-´-Iv-kv t]m-ep≈ a-b° - p-Kp-fn-II - f - m-Wv hy-m] - I-am-bn hn-‰g - n-°p-∂X - v. sa-Un°¬ tjm-∏p-If - n¬-\n-∂v tUm-Œdp-sS Ip-dn-∏S- n t]m-ep-an-√m-sX-bmWv C-Øc - w Kp-fn-II - ƒ hm-ßp∂-Xv. Im≥-k¿ tcm-Kn-Iƒ-°v I Tn-\t- h-Z\ - b - p-≠m-hp-∂ A-hk - m\\ - m-fp-If - n¬ th-Z\ - kw-lm-cnbm-bn tUm-IvS- ¿-am¿ \¬-Ip-∂ kv] - m-kvt- am t{]m-Ivk - n-thm F∂ Kp-fn-Ib - m-Wv Iq-Sp-Xe - m-bpw D-

]-tbm-Kn-°p-∂X - v. {]-tXy-I- a-Wsam-∂p-an-√m-Ø Cu Kp-fn-I H-scÆw I-gn-®m¬ X-s∂ aq-∂p \m-ep a-Wn-°q¿ h-sc e-l-cn-bp-≠mhpw. tI-cf - Ø - n¬ C-Xn-\p \n-tcm[-\a - p-≈X - n-\m¬ Iq-Sp-Xe - m-bpw ssa-kq-cn¬ \n-∂m-sW-Øp-∂Xv. H-cp cq-]- hn-eb - p-≈ Kp-fn-Ib - v° G-P‚p-am¿ 50 ap-X¬ 60 cq-] h-sc-bm-Wv Cu-Sm-°p-∂X - v. C-Xv F-√p-Iƒ, In-U\ v- n, I-cƒ F-∂nh-sb t\-cn-´p _m-[n-°p-sa-∂v Btcm-Ky hn-ZK - [ v- ¿ ]-db - p-∂p. D-d° - K - p-fn-II - f - p-sS hn-`m-KØn¬-s∏-´ U-bk - ] v- mw, ss\-{Smkn-]mw, B¬-{]-tkm-fmw, temdm-kn-]mw, t¢m¿-Ub - m-kn-t]mss¢-Uv F-∂n-hb - pw e-lc - n-°m-

Im-k¿-tIm-Uv: H-tc hy-‡n-bpsS t]-cn¬ c-≠p ]m-ktv- ]m¿-´v kºm-Zn-® kw-`-h-Øn¬ hn-Zym-\K¿ t]m-en-kv A-t\z-jW - w Xp-Sßn. jn-^m-kv D-ka v- m≥, Im-k¿tIm-Uv, tI-cf - F-∂ ta¬-hn-emk-Øn¬ tIm-gn-t°m-´p-\n-∂v 2013 Pq-sse H-∂n-\p A-\p-hZ- n-® ]mkvt- ]m¿-´n-s‚ Im-em-h[ - n 2023 Pq¨ 30\m-Wv. F-∂m¬ C-tX t^m-t´m D-]t- bm-Kn-®v a-s‰m-cp ]m-

kvt- ]m¿-´v _mw-•q-cn¬-\n-∂v kºm-Zn-®X - m-bn hn-hc - w e-`n-®p. apl-ΩZ- v C-I_ v- m¬ Im-Wn-°n-cn-]≈, C-´n-∏≈ - , I¿-Wm-SI - F-∂ ta¬-hn-em-kØ - n-em-Wv 2010 HtŒm-_¿ \m-en-\p _mw-•q¿ ]mkvt- ]m¿-´v A-\p-hZ- n-®X - v. 2020 H-tŒm-_¿ aq-∂n-\m-Wv C-Xn-s‚ Im-em-h-[n A-h-km-\n°p-∂-Xv. tIm-gn-t°m-´p- \n-s∂Sp-Ø ]m-kv-t]m¿-´n¬ 1982 \-hw-

_¿ 15 \m-Wv P-\-\-Xn-ø-Xn. F∂m¬ I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-s∂Sp-Ø ]m-kv-t]m¿-´n¬ 1984 k-]vXw-_¿ 18B-Wv P-\-\-Xn-ø-Xnbm-bn tc-J-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. {In-an-\¬ tI-kn¬ {]-Xn-Ifm-hp-∂-h¿-°v b-tY-„w ]m-kvt]m¿-´p-I-ƒ e-`y-am-°p-∂ c-lky G-P≥-kn-I-ƒ {]-h¿-Øn°p-∂-Xm-bm-Wv t]m-en-kv kwi-bn-°p-∂-Xv.-

a´∂q¿-: sh≈n-bmw-]dºv- {Km-aoW hm-b\im-e \SØn-b - tlman-tbm- saUn-°¬- Iym-w]v tUm.lcn-Ir-jW -v ≥- DZvL - m-S\w- sNbvXp.- sI hn- _m-eIr-jW -v ≥,tUm.- A\p-]a,- sI ]hn-{X≥,- ]nhn- P\m¿-Z\ - ≥- kw-km-cn-®p.-

Im-dpw tem-dn-bp-w Iq-«n-bn-Sn-¨v 4 t]À-¡p ]-cn-¡v Im-k¿-tIm-Uv: Xr-iq-cn¬ X-f¶-c kz-tZ-in-Iƒ k-©-cn-® Imdn-¬ tem-dn-bn-®v \m-ep bp-hm-°ƒ-°v ]-cn-t°-‰p. C-Xn¬ H-cm-fpsS \n-e Kp-cp-X-c-am-Wv. Jm-knsse-\n-se lm-cn-kv (35), Xm-be-ßm-Sn-bn-se ss^-k¬, inlm-_v, lm-cn-kv F-∂n-h¿-°mWp ]-cn-t°-‰-Xv. Jm-kn-sse-\nse lm-cn-kn-s‚ \n-e Kp-cp-X-cam-Wv. ]-cn-t°-‰-h-sc Xr-iq-cnse kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C-∂-se ]p-e¿s® \m-tem-sS-bm-Wv kw-`h - w. Ch¿ i-\n-bm-gv-N cm-{Xn-bm-Wv hnt\m-Z-bm-{X-bv-°v Im-k¿-tIm-´p\n-∂p Im-dn¬ ]p-ds - ∏-´X - v.

{Sm³-kv-t^m-a-dnÂ-\n-¶v Hm-bn tamjvSn¨p

H-tc hy-‡n-bp-sS t]-cn¬ _mw-•q-cn¬-\n-∂pw tIm-gn-t°m-´p-\n-∂pw F-Sp-Ø ]m-kv-t]m-¿-´v

t_-¡-en-se sI-.-Sn-.-Un-.-kn. tIm-t«-Pv \nÀ-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn Im-™-ßm-Sv: kw-ÿm-\ Sq-dnkw hn-I-k-\ tIm¿-]-td-j≥ (sI.---Sn-.U -- n.--kn) t_-°e - n¬ B-cw`n-® tIm-t´-Pv \n¿-am-Ww ]m-Xn-hgn-bn¬. ]-≈n-°c - _o-®v ]m¿-°n\p k-ao-]w t_-°¬ dn-tkm¿-´vkv U-he - ] - s -v a‚ v tIm¿-]t- d-j≥ G-s‰-Sp-Ø A-t©-°¿ Xo-ct- Ziw ]m-´Ø - n-s\-Sp-Øm-Wv tIm-t´Pv \n¿-am-Ww Xp-Sß - n-bX - .v F-∂m ¬ h¿-jß - ƒ ]n-∂n-´n-´pw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°n-bn-√. H-cp-tIm-Sn cq] sN-eh - n¬ G-gp tIm-t´-Pv \n¿an-°m-\m-bn-cp-∂ ]-≤X - n. `q-Xe - Øn¬-\n-∂v D-b¿-∂p a-cß - ƒ am{Xw D-]t- bm-Kn-®m-Wp sN-dn-b tImt´-Pp-Iƒ \n¿-an-°p-∂X - .v ta¬-°qc-b° v- p {]-tXy-IX - c - w Hm-Sp-If - pw D-]t- bm-Kn-°p-∂p. I-S¬-Øo-ca - m-bX - n-\m¬ D-∏v Im-t‰-‰p {Z-hn-°m-Xn-cn-°m≥ teml-߃ Xo¿-Øpw H-gn-hm-°n-bmWp \n¿-am-Ww. k¿-°m¿ G-P≥kn-bm-b In-‰vt- Im-bv° - m-Wv \n¿am-W® - p-aX - e - . G-gp tIm-t´-Pp-Ifp-sS-bpw \n¿-am-Ww `m-Kn-Ia - m-bn am-{X-am-Wp \-S-∂n-´p-≈-Xv. AtX-k-a-bw tI-{μ G-P≥-kn A\p-hZ- n-® ^-≠v Xn-cn-®p-\¬-IW - sa-∂v B-hi - y-s∏-´X - p sI.---Sn-.U -- n-.-kn-sb {]-Xn-k-‘n-bn-em-°n-bn´p-≠v. tIm¿-]t- d-j≥ \n¿-am-W-

Im-k¿-tIm-Uv: F-cn-bm-en¬ ÿm-]n-® sI.-Fk - v.C - .-_n-bp-sS {Sm≥-kvt- ^m-ad - n¬-\n-∂v Hm-bn¬ I-h¿-∂p. I-gn-™ 19\p A¿-[c - m{Xn 12\pw 20\v cm-hn-se 10\pw CS-bn-em-Wv kw-`h - w. c-≠p-e£ - w cq-]-bp-sS \-„w I-W-°m-°p∂p. Hm-bn¬ Du-‰n-bX - n-s\ Xp-S¿∂v {Sm≥-kvt- ^m¿-ad - n-se ssh≥Un-Mv I-ºn I-Øn-\i - n-®p. sI.-F-kv.-C.-_n. s\-√n-°p∂v sk-£≥ Hm-^n-kn-se Akn-Â v F≥-Pn-\o-b¿ am-Xyp X-e-t»-cn: tZ-io-b-]m-X-bn¬ I]n eq-bn-b-p-sS ]-cm-Xn-bn¬ t]m- Æq-cn-s\bpw X-e-t»-cn-sbbpw en-kv tI-sk-Sp-Øp. _-‘n-∏n-°p-∂ {]-[m-\ ]m-eam-b sam-bv-Xp-]m-e-Øn¬ A-]I-S-hpw K-Xm-K-X°p-cp-°pw \n_-Zn-b-Sp-°: Izm-¿-t´-gv-kn-\v ap- Xy-kw-`-h-am-Ip-∂-Xv A-[n-Ir-X∂n¬ \n¿-Øn-bn-´ am-cp-Xn Im¿ cp-sS A-\m-ÿ- Im-c-Ww. A-]tam-j-Ww t]m-bn. \o¿-®m-en- I-Sm-h-ÿ-bn-em-b sam-bv-Xp-]mse A-–p¬-Jm-Zvc - n-bp-sS Im-dm- ew h-gn `m-c-h-≠n-Iƒ I-S-∂pWv Im-Wm-Xm-bX - v. I-gn-™ Zn-h- t]m-hp-∂-Xv H-cp-h¿-j-Øn-e-[nkw cm-{Xn 11\v \n¿-Øn-bn-´-Xm- I-am-bn \n-tcm-[n-®n-´v. Xp-S-°bn-cp-∂p. C-∂s - e ]p-e¿-s® \-a- Øn¬ C-hnsS t]m-en-kv Im-hkvI - m-cØ - n-\v ]-≈n-bn¬ t]m-hp- ep≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬, cm-{Xn∂-Xn-\v Im-sd-Sp-°m≥ t\m-°n- bn¬ tem-Up-am-bn h-cp-∂ temb-t∏m-gm-Wv tam-jW - h - n-hc - w A- dn-I-sf ssI-°q-en hm-ßn I-Sdn-bp-∂-Xv. _-Zn-b-Sp-° t]m-en- Ønhn-Sp-∂-Xv ]-Xn-hm-b-tXm-sS kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In. Cu kw-hn-[m-\w \n-e®p. ]n-∂o-

°p-≈- k-Ωm-\Z- m-\h - pw- {]-`m-h¿a- \n¿-hl - n-®p.--- Fw- s-I- a-t\m-lc - ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\p t{S-Uv- bq-\n-b≥ k-tΩ-f\ - w- F- k-ºØ - v- Fw-.] -- nbpw- \m-sf cm-hn-se- 11\v- h-\n-Xmk-tΩ-f\ - w- ]n- sI- {io-aX - n- Fw-.] -- nbpw- D-ZL v- m-S\ - w- sN-øpw.--s]m-Xp-k-tΩ-f-\w- kv-t‰-Unbw- tIm¿-W-dn-¬ kn-.] -- n-.F -- w.--kw-ÿm-\- sk-{I-t´-dn-b-‰w-KwFw- hn- tKm-hn-μ-≥ D-Zv-Lm-S-\wsN-øpw.

]o-U-\w: H-fn-hn I-gn-ª A-[ym-]-I³ A-d-Ìn Im-k¿-tIm-Uv: Im-k¿-tIm-s´ H-cp kv-Iq-fn-se B-tdm-fw hnZym¿-Yn-\n-I-sf ssew-Kn-I-am-bn ]o-Un-∏n-®-Xn-\p ti-jw H-fnhn¬ I-gn-™ A-[ym-]-I-≥ Ad-Ãn¬. _-Zn-b-Up-° \o¿-®m-ense hm-S-I-ho-´n¬ Xm-a-kn-°p∂ _m-e-ap-c-fn (26) sb-bm-Wv _-Zn-b-Up-° Su-Wn¬ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. 2012 ap-X-em-Wv hn-Zym¿-Yn\n-I-sf ]o-Un-∏n-®p-h-∂n-cp-∂Xv. hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ A-kz-ÿX {]-I-Sn-∏n-®-Xn-s\ -Xp-S¿-∂v A-[ym-]-I-cpw c-£n-Xm-°-fpw A-t\z-jn-®-t∏m-gm-Wv ]o-U-\hn-h-cw ]p-d-Øm-b-Xv. Xp-S¿-∂v ssN¬-Uv-sse≥ {]-h¿-Ø-Isc hn-h-c-a-dn-bn-°p-I-bm-bn-cp∂p. ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v I-gn™ am¿-®v 26\m-Wv Im-k¿tIm-Uv t]m-en-kv tI-sk-Sp-ØXv. A-d-Ãv `-b-∂v A-[ym-]-I≥

bn D-]t- bm-Kn-°p-∂p-≠v. im-co-cnI tcm-Kß - f - p-sS Nn-In¬-kb - ° -v mbn D-]t- bm-Kn-°p-∂ tam¿-^n≥, s]-ØU - n≥, _yq-{]n-t\m¿-^n≥, sa-∏c - n-Un≥, s]‚-tkm-kn≥, sUkvt- {Sm-{]-t]m-Ik -v n-^o≥ F-∂n-hbpw Zp-cp-]t- bm-Kw sN-øp-∂p-≠v. s]-bn‚ v, Xn-∂¿, s]-t{Smƒ, Uok¬, s\-bn¬-t]m-fo-j,v Kym-k,v ]i, F-bt-v dm-tkmƒ ap-Xe - m-bh - XpS¿-®b - m-bn iz-kn-®v e-lc - n B-kzZn-°p-∂h - c - p-ap-≠.v e-lc - n Kp-fn-II-fp-sS-bpw th-Z\ - k - w-lm-cn-If - psS-bpw A-an-tXm-]t- bm-Kw am-\k - nI-tcm-Kw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ B-tcmKy-{]-i\ -v ß - ƒ-°v Im-cW - a- m-°p-w. X-et- ®m-dn-se \m-Un-Is - f Xf¿-Øp-It- bm D-tØ-Pn-∏n-°p-I-

tbm sN-øp-I h-gn a-\ - n-s‚ Xmfw-sX-‰p-Ib - pw a-t\m-hn-{`m-¥n, hnjm-Z-tcm-Kw, B-fl-l-Xym {]-hW-X Xp-S-ßn-b-h h¿-[n-°p-Ibpw sN-øpw. t\-cs - Ø hn-Zym-eb ]-cn-kc - ß - f - n¬ ap-dp-°m≥, kn-Kc-‰v, _o-Un, ]m≥ ]-cm-Kv, lm≥kv, a-[p Xp-Sß - n-bh - b - m-Wv hn¬∏-\ \-S-Øn-bn-cp-∂-sX-¶n¬ Ct∏mƒ G-P‚p-am¿ e-lc - n-Kp-fn-II-fp-am-bm-Wv F-Øp-∂X - v. hn-Zyme-b ]-cn-kc - ß - f - n-epw hn-Zym¿-YnIƒ H-Øp-Iq-Sp-∂ _-kvt- Ãm-∏v, sd-bn¬-th tÃ-j≥, _-kà -v m≥Uv F-∂n-hn-Sß - f - n-epw jm-tUm t]m-en-kn-s‚ i-‡a - m-b \n-co-£Ww G¿-s∏-Sp-ØW - s - a-∂ B-hiyw i-‡a - m-Wv.

A\[nIr-X a-W-eq-äv; H-cmÄ A-d-ÌnÂ

Bw_p-e³-kv kÀhokv D-Zv-LmS-\w

]-ø-∂q¿:A-\-[n-Ir-X-am-bn aW¬ hm-cp-∂-Xn-\n-sS H-cm-sf ]-ø-∂q¿ t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sn. H∏ap-≠m-bn-cp-∂ aq-∂p-t]¿ c£-s∏-´p. ]-ø-∂q¿ ]p-©-°ms´ Ip-Sp-°n¬ sI {]-`m-Ic-\mWv ]n-Sn-bnem-b-Xv. C∂se D-®tbmsS Ipd-¶S-hv ]p-g-bn-em-Wp kw-`-hw. tXm-Wn-bn¬ a-W¬ hm-cp-∂-Xn-\n-sS- t]m-enkv ]cntim-[-\-bvs°-Øp-I-bm-bn-cp∂p. tXm-Wn-bpw a-W-epw I-kv‰-Un-bn-se-SpØp.

amln: k-aq-l-Øn-s‚ Xm-tg-Ø-´n-ep-≈-h¿°v {]tbm-P-\-I-cam-b Im-cy-߃ sN-øm≥ I-gn-bp-∂Xm-Wv b-Ym¿-Y tk-h-\-sa-∂v a{¥n Fw sI ap\o¿. am-ln tUm. km-°n¿ lp-k-bv≥ sa-tΩm-dnb¬ F-Pyq-t°-j-\¬ Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv D-ZvL - mS-\w sN-øp-Ib - mbn-cp-∂p A-t±-lw. {S-kv-‰v sN-b¿-am≥ A-–p¿-dlvv-am≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Fw.U-ªyp.F. {]-

_m-e-ap-c-fn I¿-Wm-S-I-bn-te-°v I-S-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-bm-fp-sS samss_¬ t^m¨ kzn-®v Hm-^mb \n-e-bn-em-bn-cp-∂p.

kn-U‚ v sI _n a-Ωq-´n ap-Jy-{]-`mj-Ww \-SØ - n. ta-Je - b - n¬ F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kv Sp ]co-£b - n¬ ap-gp-h≥ hn-jb - ß - f - nepw F π-kv t\-Snb-h¿°v C h¬-kc - m-Pv sam-sat‚m hn-Xc-Ww sNbvX - p. d-oP - y-\¬ A-Ua v- n-\n-ktv- {S-‰¿ kn hn cm-P≥ am-ÿ, ]n sI hn kzm-enlv, C hn \m-cm-bW≥, hn P-b_ - m-ep, kn sI c-ho-{μ≥, kn hn kp-sse-am≥ lmPn, a-t\m-fn Al-ΩZv kw-km-cn-®p.

\n¿-am-Ww ]m-Xn-h-gn-bn-em-b t_-°-en-se sI.-Sn.-Un.-kn-. tIm-t´-Pv {]-hr-Øn-Iƒ b-Ym-ka - b - w ]q¿Øn-bm-°m-ØX - m-Wv ^-≠v Xn-cn®p-]n-Sn-°m≥ Im-cW - w- . hn-t\m-Z-k-©m-c tI-{μ-ßfn¬ k¿-°m¿ k-lm-bt- Øm-sS tIm-t´-Pp-Iƒ \n¿-an-°p-I-bpw kz-Im-cy km-∂n-[y-an-√m-Ø ÿe-ßf - n¬ tIm-t´-Pv G-s‰-Sp-Øp \-SØ - p-Ib - p-am-Wp sI.---Sn-.U -- n-.k -- n. sN-bv-Xp-h-cp-∂-Xv. F-∂m¬ ASp-Ø-Im-e-Øm-bn a-e-_m-dn-se

]-e {]-h¿-Ø-\-ß-fpw kv-Xw-`n®n-cn-°p-Ib - m-Wv. tIm-Sn-Iƒ ap-S° - n dm-Wn-]p-cØv tIm-t´-Pv \n¿-an-®n-´pw C-Xph-sc {]-h¿-Ø-\-£-a-am-°m≥ I-gn-bm-Ø-Xpw tIm¿-]-td-js‚ t]m-cm-bv-a-bm-bn Nq-≠n-°mWn-°p-∂p. A-tX-k-a-bw kzIm-cy tlm-´¬ kw-cw-`-I¿ t_°-en¬ k-Po-h-am-bn {]-h¿-Øn°p-∂p-ap-≠v.-

amln: aq-e-°S-hv ]m-≠n-h-b-ense tÃ-j-\-dn-°-S-bn¬-\n-∂v \n-tcm[nX e-l-cnh-kv-Xp-°ƒ ]n-S-n-IqSn. I-S-bp-S-a hn sI {io[c-s\ ]-≈q¿ Fkv.sF. [\z¥-cn A-d-Ãv sN-bvXp. ap-ºpw e-l-cnh-kv-Xp-°ƒ hn-‰-Xn\v C- am-ln tUm. km-°n¿ lp-k-bv≥ sa-tΩm-dn-b¬ F-Pyq-t°-j-\¬ Nm-cn-‰-_nƒ {S-kv-‰n-s‚ Bw-_p-e≥-kv k¿-ho-kv D-Zv-Lm-S-\-Øn-\p ti-jw a{¥n Fw sI ap-\o¿ kw-km-cn-°p∂p bmsf A-d-Ãv sN-bv-Xn-cp∂p.

am«q-en-se I-S-em-{IaW{]-tZ-iw bp.Un.F^v. t\-Xm-¡Ä k-µÀ-in¨p am-´q¬: I-S-¬-t£m-`w cq-£-amb am-´q¬ Xo-cw k-μ¿-in-°ms\-Øn-b bp.-Un.-F-^v. t\-Xm°ƒ-°p ap-∂n¬ {]-tZ-i-hm-knI-fp-sS ]-cm-Xn-{]-f-bw. a¬-kysØm-gn-em-fn-I-ƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈ \n¿-[\ - ¿ Xm-ak - n-°p-∂ hoSp-I-ƒ i-‡-am-b I-S-em-{I-a-WØn¬ A-]-I-S-`o-j-Wn-bn-emsW-∂v C-h¿ ]-d™ p. aq-∂c - In-tem-ao-‰t- dm-fw h-cp∂ Xo-c-tZ-i tdm-Uv I-S-se-SpØp. \n-ch - [ - n sX-ßp-Iƒ I-S] - pg-In. ^-e-{]-Z-am-b \-S-]-Sn-Iƒ _-‘s - ∏-´h - c - p-sS `m-KØ - p-\n-∂v D-≠m-hn-s√-∂pw \m-´p-Im¿ Btcm-]n-®p. Xo-c-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS Bi-¶-b-I-‰m≥ A-Sn-b-¥-c- \-S-]Sn- th-W-sa-∂v kw-Lw k¿-°mcn-t\m-Sv B-h-iy-s∏-´p. am-Sm-bn ap-X¬ am-´q¬ Xo-cw h-sc ]p-enap-´v \n¿-an-°p-∂-X-S-°-ap-≈ \S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°-W-sa-∂v ap-Jy-a-{¥n-tbm-Spw a-{¥n sI _m-_p-hn-t\m-Spw A-`y¿-Yn-®p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kptc-{μ≥, sI _m-e-Ir-jv-W≥ IS-em-{I-aWw cq£-amb am-´q¬ Xocw bp.Un.F^v. t\Xm-°ƒ k-μ¿-in-°p-∂p am-ÿ, A-Pn-Øv am-´q¬, H sI {In-Ãn, Fw F ap-kv-X-^, ]n N- Um-\n-tb¬, a-Wn-I-WvT≥ am- tPm¨, hn Pm-\-In, kn sI Sn \-ho≥ F-∂n-h¿ kw-L-Øn-ep{μ≥, ]n A-`n-em-jv, Sn F-kv ÿ, sI th-em-bp-[≥, sI sI ap-l-Ω-Z-en, hn sP sP-bv-k¨, ≠m-bn-cp-∂p.

A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m-Ø; sam-bv-Xp-]m-e-¯n A-]-I-Sw ]-Xn-hm-Ip-¶p

Im-À I-hÀ-¶p

{]-kn-U-‚ v- Kn-cn-cm-Pv- kn-Mv,- sk{I-´-dn- P-\-d¬- Fw- Ir-jv-W-≥,_n-.F -- -kv-.F -- -≥.--F¬.--- k¿-°nƒsk-{I-´-dn- sI- tam-l-\-≥,- knkn- ]n-≈,- sI- hn- {io-[-c-≥,- F≥ _m-e-Ir-jv-W-≥,- ]n- hn- N-{μti-J-c-≥,- B¿- ko-Xm-e-£v-an,]n- kp-tc-jv,- ]m-fip-cw-K -dm-hp,B¿- in-h-\m-cm-b-W,- sI- taml-\-≥, Fw- {]-Im-i-≥,- Fw- kl-tZ-h-≥ kw-km-cn-®p. kmw-kv-Im-cn-I -{]-`m-j-Whpw- hn-hn-[ a¬-kc - hn-Pb - n-Iƒ-

e-l-cnh-kv-Xp-¡Ä ]n-S-n-IqSn

saUn-¡Â Iymw]v Nnd-°¬: Nnd-°¬ Km‘nPn dqd¬ sse{_-dn aøn¬ CSqgn am[-h≥ \ºq-Xncn Bbp¿thZ Bip-]{- Xn-bpsS kl-Ic - W - tØm-sS kw-LS- n-∏n-°p∂ saUn-°¬ Iymw-]v 29\p cm-hnse 10\v \-S° - pw. ]s¶-Sp-°p-∂h¿°v kuP\y acp∂pw e`n°pw. Xm¬∏cy-ap-≈h - ¿ 27\Iw t]cv cPn-ÿ sNøWsa∂v _‘s∏-´h - ¿ A-dnbn®p.

I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t{S-Uvbq-\n-b≥- {]-ÿm-\ß - ƒ- Dƒ-s∏sS-bp-≈-h-bp-sS Pm-{K-X-bn-epw{]-Xn-tcm-[Ø - n-epw am-{X-am-Wv- C\n- cm-Py-Øn-\v- {]-Xo-£-b¿-∏n°m≥- km-[n-°p-Is - b-∂pw- A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp. F≥.F-^v.]n.C. --- tPm-bn-‚ vI¨-ho-\¿- tP-°-_v- tXm-a-kvA-[y-£-X h-ln-®p. Fw- F-kvkm-_p c-‡-km-£n- {]-ta-bhpw- ]n- hn- cm-tP-{μ≥- A-\p-timN-\ {]-ta-b-hpw- A-h-X-cn-∏n-®p.---

hnZym-À-YnI-sf e-£y-an-«v hym-]-I-ambn e-l-cnKp-fn-I I-S-¯p-¶p

H-cmÄ¡v c-−v ]m-kv-t]mÀ-«v: t]m-en-kv At \zj W w XpS § n t£-a-\n-[n hn-X-c-W-w Ccn´n: k-a-kv-X tI-c-f Pw-C-øØp¬ ap-A√n-ao≥ C-cn-´n td©v I-Ωn-‰n- t£-a-\n-[n klm-b hn-Xc - W - h - pw A\p-tamZ-\ k-tΩ-f\ - h - pw \-SØn. C-cn-´n C¿-jm-Zp¬ C-ke -v mw a-Zd-v k - bn¬ ]n ap-lΩ-Zv ss^-kn D-Z-v LmS-\w sN-bX -v p. sI hn A–p¬ l-ao-Zv Zm-cn-an A-[y-£X h-ln®p. sI sI A-_Z-v p√ lmPn, sI sI Ip-™naq-k lmPn, sam-bX -v p ss^-kn, Peo¬ ss^kn, hn lw-k, sI F-kv A-en au-eh - n kw-km-cn-®p.

I-Æq¿-:- D-Zm-ch - ¬-°c - W - h - pw- BtKm-fh - ¬-°c - W - h - pw- kr-„n-® apc-Sn-∏n-s\m-∏w- a-tX-Xc - t- N-cn-bpwX-I¿-®b - n-te-°m-sW-∂ kq-N\ - bm-Wv- tI-{μ-Øn¬ \-tc-{μ-tamUn A-[n-Im-cØ - n-se-Øn-bt- XmsS sX-fn-bp-∂s - X-∂-v {]-ik - X -v kmº-Øn-I- im-k{-v X-⁄≥ - tUm. sh-¶n-tS-j-v B-t{X-b. \m-j\ - ¬s^-Ut- d-j≥ - Hm-^v- t]m-kv‰ - ¬Fw-tπm-bo-kv- 36mw- kw-ÿm-\- ktΩ-f\ - w- I-Æq-¿ d-_tv- Im- Hm-Unt‰m-dn-bØ - n¬ D-ZL v- m-S\ - w- sN-øp-

Sv cm-{Xn-bn¬ C-SX - S- h - n-√m-sX `mc-hm-l\ - ߃ I-S∂ - pt]m-hp-∂Xv ]-Xn-hm-bn. `m-ch - ≠ - n-Iƒ ]mew h-gn t]m-hp-∂-Xv X-S-bm-\mbn-cp-∂p ]n-∂o-Sv t{Im-kv _m¿ ÿm-]n-®-Xv. ]m-e-Øn-\n-cp-h-ihpw \n-›n-X D-b-c-Øn¬ C-cpºpI-ºn-Iƒ sIm-≠p-≈ t{Imkv _m¿ H-cp ]-cn-[n-hs - c `m-ch - ≠n-I-sf X-S-™n-cp-∂p. F-∂m ¬, ]-cn-[n-bn-epw I-hn-™v temUp-am-sb-Øp-∂ tem-dn-Iƒ I-S∂pt]m-hp-∂-Xv ÿn-c-am-b-tXmsS t{Im-k_ v- m-dn-\v C-f° - w X-´n ho-gm≥ Xp-Sß - n. Ip-d™ Im-eØn-\n-sS c-≠p X-h-W-bm-Wv t{Im-k_ v- m¿ X-I¿-∂X - v.

I-gn-™ 28\v l-cn-bm-\b - n¬ \n-∂p-≈ tem-dn-bn-Sn-®v t{Im-kv _m-¿ C-f-In-bn-cp-∂p. C-Xv Imcy-am-bn \-∂m-°n-bn-cp-∂n-√. AXm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw t{Im-kv_m-dns‚ X-I¿-®-bv-°pw a-Wn°q-dp-I-tfm-fw K-Xm-K-X-°p-cp°n\pw C-Sn-bm-°n-b-Xv. ]m-eØn-s‚ _-e£ - b - w Im-cW - w `m-ch-≠n-Iƒ I-Æq-cn ¬\n-∂v Im-Sm®n-d a-Ωm-°p-∂,v aq-∂p-s]-cn-b, aº-dw h-gn-bm-Wv X-et- »-cn-bn-te°v F-tØ-≠X - .v C-Xv Zp-c° - p-Sp-Xem-bX - p Im-cW - a - m-Wv h-≠n-Iƒ F-fp-∏h - g- n-sb-∂ \n-eb - n¬ A-]I-Sk - m[y-X I-W° - n-se-Sp-°m sX sam-bvX - p-]m-eØ - n¬ Iq-Sn

t]m-hm≥ Im-cW - w. cm-{Xn-Im-eß-fn¬ t]m-en-kv ]-cn-tim-[\ - i‡-am-°n-bn-s√-¶n¬ ]m-ew X-Icm-\n-Sb - m-°p-sa-∂ B-i¶ - b - n-emWv k-ao-]h - m-kn-Iƒ. A-tXk-ab - w, _-Z¬-hg- n-bmb Im-Sm-®n-d˛- a - Ω - m-°p-∂v tdm-Unepw A-]I - S- w ]-Xn-bn-cn-°p-Ib - mWv. Im-Sm-®n-db - n¬\n-∂v a-Ωm-°p∂n-te-°v I-bd - p-∂ `m-KØ - v tdmUn¬ h≥ Ip-gn-If - m-Wp-≈X - .v IqSm-sX, a-Ωm-°p-∂v ]m-ew h-sc A]-IS- h - f - h - p-Ifpw \n-ch - [n. C-hnsS-sbm-∂pw tdm-Uv A-Sb - m-fØ - n\p≈ dn-^f -v Œ - ¿ ÿm-]n-®n-´n-√. CXpIm-cW - w t\-cs - Ø C-hn-sS \nc-h[ - n A-]I - S- ß - ƒ \-S∂ - n-cp∂p.

bp-hm-hn-s\ ]p-g-bn Im-Wm-Xm-bn-«v H-cp-hÀjw, thZ-\-tbm-sS Ip-Spw-_w]-g-b-ßmSn: ]n-Xm-hn-s\m-∏w a¬-ky_-‘\ - Øn-\p t]m-b bp-hm-hns\ ]p-gb - n¬ Im-Wm-Xmbn´v H-cp-h¿-jw Xn-I-bp-tºmƒ th¿-]m-Sn-s‚ th-Z\ - b - n¬ Ip-Spw-_mw-K߃. s]m-ep-∏n¬ kztZin Fw sI tcm-ln-jn(25)s\-bm-Wp Im-WmXm-bX - v. 2013 Pq¨ 24\p ]p-e¿-s® am-´q¬ ]p-gbn-em-bn-cp-∂p kw-`h - w. A-Xym-lnXw I¨-ap∂n¬ -I-≠-Xns‚ \-Sp-°w ]n-Xm-hv Im-∏m-S≥ tam-l\ - \ - v C-\nbpw hn-´p-am-dn-bn-´n√. a¬-ky_‘-\w \-SØ - sh i-‡am-b Im‰nepw a-gb - nepw tXm-Wn a-dn-™v tcm-ln-jv H-gp-°n¬-s∏-Sp-Ib - mbn-cp-∂p. aI-s\ c-£s - ∏-Sp-Øm-\p-≈ {i-aw hn^-ea - m-bn. tam-l\ - ≥ \o-¥n c - £ - s - ∏-´p. aq-∂v Zn-h-k-tØmfw t]m-enkpw ^b¿t^m-g-vkpw \mhn-I A-°m-Zan slen-tIm-]v-‰dpw Xn-c-®n¬ \-S-Øn-bn-cp-s∂-¶nepw tcm-lnjn-s\ I-s≠-Øm-\m-bn√. C-Xn-\nsS, D-∂XXe tbm-Kw tN¿-∂v bp-hm-hn-s‚ Ip-Spw-_-Øn-

\v [-\-k-lm-b-Øn-\m-bn k¿-°m-cn-¬ ip-]m¿-i sNbv-Xn-cp-s∂-¶nepw \-S-]-Snbp-≠m-bn√. \n¿-am-WsØm-gn-em-fnbm-bn-cp∂ tam-l-\≥ hmbv-]-sb-Sp-Øm-Wv tXm-Wnbpw h-e-bpw hm-ßn-bXv. Ip-Spw-_w I-gn-™n-cp-∂tcm-ln-jv Xmhs´ ^¿-Wn-®¿ tPmen sN-bv-Xn-cp∂ tcm-lnjn-s‚ h-cp-am-\-Øn-epw. F-∂m¬, bp-hm-hns‚ Xn-tcm-[m-\-tØm-sS Ip-Spw-_w ]-´n-Wn-bnemWv. A-Xn-\nsS, a¬-ky-_-‘-\-Øn-\n-sS Im-Wm-Xm-hp-∂-h¿-°p-≈ C≥-jp-d≥-kv [-\k-lm-bw D-S≥ \¬-I-W-sa-∂ k¿-°m¿ D-Øc-hn¬ {]-Xo-£-b¿-∏n-®n-cn-°p-I-bm-Wv Cu \n¿-[-\ Ip-Spw_w.


{]mtZ-inIw tUm. {]n-b BÀ tat\ms\ BZ-cn¨p

23 Pq¨ 2014 Xn¶ƒ

]cn-]mSn I-Æq¿ K-h:- hn.-F-®v.-F-kv.-

F-kv: hm-b-\- hm-cm-N-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn hnZym¿-Yn-Iƒ°v Pn-√m-X-e K-Z-y-˛-]-Zy ]m-cm-b-W a¬-k-cw-˛10.-30  IÆq¿ d_vtIm Hm-Un-t‰mdnbw: F≥.F-^v.]n.C. kwÿm-\ k-tΩ-f-\w. {]Xn\n-[n k-tΩf\w ˛10.00

a-´-∂q¿: A-]q¿-h-tcm-Kw _m-[n®v a-c-W-tØm-Sp a-√-Sn-® s]¨Ip-´n-sb ITn-\ {]-b-Xv-\-Øn-eqsS Po-hn-X-Øn-te-°v Xn-cn-®psIm-≠p-h-∂ tUm-Iv-S¿-°v \mSn-s‚ B-Z-cw. aw-K-em-]p-cw slKv-sU B-ip-]-{Xn-bn-se \yqtdm hn-`m-Kw A-kn-kv-‰‚ v {]-^k¿ tUm. {]n-b B¿ ta-t\ms\-bm-Wv B-Z-cn-®-Xv. \m-Uo hyq-l-sØ _m-[n-® tcm-K-sØ Xp-S¿-∂v aw-K-em-]p-cØv \m-ep-am-kw Nn-In¬-kbn¬ I-gn-™ Io-g-√q¿ ]m-etbm-Sv ap-≠-°≥-Nm¬ cm-Po-h-

Adnbn-¸pIÄ

t]m-fn-bn K-Ìv e-Iv-N-dÀ CâÀ-hyq \msf I-Æq¿: I-Æq¿ K-h.-- t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pn¬ sI-an-kv-{Sn, ^n-kn-Iv-kv, I-W-°v, Cw-•o-jv, Iw-]yq-´¿ k-b≥-kv hn-`m-K-ßfn¬ K-Ãv e-Iv-N¿-am-sc \n-b-an°p-∂p. Iw-]-yq-´¿ k-b≥-kn-\v 60 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-Ø _n.--sS-Iv _n-cp-Z-am-Wv tbm-K-yX. a-‰p-f-f-h-bv-°v 55 i-X-am-\Øn¬ Ip-d-bm-Ø ]n.--Pn-bpw. sI-an-kv-{Sn, ^n-kn-Iv-kv, Cw-•ojv hn-j-b-ß-fn¬ 24\v cm-hnse 10\pw I-W-°v, Iw-]-yq-´¿ k-b≥-kv hn-j-b-ß-fn¬ AtX Zn-h-kw D-®-bv-°v c-≠n-\pw C≥¿-hyq \-S-°pw. D-tZym-Km¿Yn-Iƒ tbm-K-y-X, {]-hr-Øn-]cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn-°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰v, k¿-´n-^n-°-‰p-Ifp-sS ]-I¿-∏v, _-tbm-Um-‰ F∂n-h k-ln-Xw I-Æq¿ K-h.- t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pv {]n≥kn-∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-hWw. t^m¨: 2835106.--

P-\-d \-gv-kn-Mv: A-t]-£ £-Wn-¨p I-Æq¿: B-tcm-K-y-h-Ip-∏n-\p Io-gn-se 14 \-gv-kn-Mv kv-Iq-fnte-°pw B-{im-a-sØ ]-´n-IPm-Xn/]-´n-I-h¿-K-Im¿-°v am{X-ap-≈ \-gv-kn-Mv kv-Iq-fn-te°pw P-\-d¬ \-gv-kn-Mv tIm-gvkn-te-°v ^n-kn-Iv-kv, sI-an-kv{Sn, _-tbm-f-Pn F-∂o -hn-j-bß-sf-Sp-Øv +2/X-Øp-ey- - ]-co£ 40 i-Xa - m-\w am¿-t°m-sS hn-Pb - n-®h - c - n¬-\n-∂v A-t]-£ £-Wn-®p. A-t]-£m-t^m-dh - pw t{]m-kvs - ]-IvS- k - pw A-Xm-Xv Pn√-bn-se \-gvk - n-Mv kvI - q-fn¬-\n∂v 200 cq-]b - v° - v e-`n-°pw. ]-´nI-Pm-Xn/]-´n-Ih - ¿-K° - m¿-°v t^m-dØ - n-s‚ hn-e 50 cq-]b - mWv. t^m-dw I-Æq¿ K-h.- \-gvkn-Mv kvI - q-fn¬-\n-∂v cm-hn-se 10 -ap-X¬ ssh-Io-´v 3 h-sc e-`n°pw. A-t]-£ Pq-sse 31\v ssh-Io-´v 5\-Iw A-Xm-Xp Pn-√bn-se \-gv-kn-Mv kv-Iqƒ {]n≥kn-∏-en-\v e-`n-°-Ww.-

K-Ìv e-Iv-N-dÀ \n-b-a-\w I-Æq¿: I-Æq¿ K-h.--t]m-fn-sSIv-\n-Iv tIm-f-Pn-se sa-°m-\n°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`m-KØn¬ d-Kp-e¿, km-bm-” ¢mkp-I-fn-te-°m-bn K-Ãv e-Iv-N-dsd \n-b-an-°p-∂p. \n-›n-X hnj-b-Øn¬ 60 i-X-am-\-Øn¬ Ip-d-bm-Ø _n.--sS-Iv. _n-cp-Z-amWv Ip-d-™ tbm-K-y-X. Xm¬-∏c-y-ap-f-f-h¿ tbm-K-y-X, {]-hrØn-]-cn-N-bw F-∂n-h sX-fn-bn°p-∂ k¿-´n-^n-°-‰p-Iƒ, k¿´n-^n-°-‰p-I-fp-sS ]-I¿-∏p-Iƒ, _-tbm-Um-‰ F-∂n-h k-ln-Xw Pq-sse c-≠n-\p cm-hn-se 11\v I-Æq¿ K-h. -t]m-fn-sS-Iv-\n-Iv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ ap-ºm-sI lm-P-cm-h-Ww. t^m¨: 2835106.

Fw.--F-kv-kn. {]-th-i-\w

I-Æq¿: X-fn-∏-d-ºv G-gmw ssaen-se tIm-f-Pv Hm-^v A-ssπ-Uv k-b≥-kn¬ Fw.--F-kv-kn. C-eIv-t{Sm-Wn-Iv-kv, Iw-]-yq-´¿ kb≥-kv F-∂n-h-bn-te-°p-f-f A-t]-£-t^m-dw hn-X-c-Ww XpS-ßn. Pq-sse 5 h-sc A-t]-£ kzo-I-cn-°pw. t^m¨: 04602206050.--

F-Iv-kn-Iyq-«o-hv tbm-Kw I-Æq¿: hnhn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn®v Pqsse A-©n-\v \-S°p-∂ I-e-Iv -S-td-‰v am¿-®n-s‚ `m-K-am-bn sI.F-kv.Sn.F. Pn √m F-Iv-kn-Iyq-´o-hv tbm-Kw tN ¿-∂p. kwÿm-\ F-Iv-kn-Iyq-´ohv Aw-Kw Fw ap-c-fo-[-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. sd-bn¬-th bm-{XmIq-en h¿[-\-bn¬ {]-Xn-tj-[n®p. Pn√m {]-knU‚ v F≥ Sn kp-[o-{μ≥ A-[y-£X - h-ln®p. kwÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v F≥ _m-eIr-jvW≥, F sI _o-\, ]n kn Kw-Km-[c≥, hn kp-Pm-X, ]n B¿ h-k¥ - Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

U‚ v Fw kp-kv-an-X A-[y-£X h-ln-®p. Nn-In¬-km k-lmb I-Ωn-‰n J-Pm-©n sI _m-eIr-jv-W≥ dn-t]m¿-´v A-h-X-cn∏n-®p. {]-kv-¢-∫v sk-{I-´-dn a-´∂q¿ kp-tc-{μ≥, ]n ]p-cp-tjmØ-a≥, Fw cm-P≥, ]n. A-\¥≥, sI Ip-™n-°Æ - ≥, ]n cmtP-j,v sI cm-tK-j,v sI ]n hn-t\mZ≥ kw-km-cn-®p. F-k.v F - k - .v F - ¬.-kn. ]-co-£bn¬ ap-gp-h≥ hn-jØ - n-epw F πkv t\-Sn-b hn an-Yp≥, sI j¿-an-\ F-∂n-h¿-°v N-S-ßn¬ D-]-lmcw \¬-In.

tUm. {]n-b B¿ ta-t\m\v Pn√m ]-©mbØv {]-knU‚ v {]^. sI F k-c-f D-]-lm-cw k-Ωm-\n-°p∂p

Kym-kv kn-en-−À hn-X-c-W-¯n-se ho-gv-N; G-P³-kn-IÄ-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-¡v \nÀ-tZ-iw I-Æq¿: I-Æq-cnse tZ-hq Kymkv, a-´-∂q-cnse Sn.-B¿. Kym-kv, bq-\n-th-gv-k¬ Kym-kv F-∂n-hnS-ß-fn¬ ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ F.-Un.-FΩn-s‚ \n¿-tZ-iw. D-]-t`m-‡m°-fp-sS hym-]-I ]-cm-Xn-sb XpS¿-∂m-WnXv. I-gn-™ Zn-h-kw I-e-Iv-S-td-‰n¬ \-S-∂ ]m-N-Ihm-X-I A-Zm-e-Øn¬ Cu aq-∂v G-P≥-kn-Iƒ-°p-sa-Xn-tc hym]-I ]-cm-Xn-bm-Wv D-b¿-∂-Xv. Cu-sbm-cp ]-›m-Ø-e-Øn-emWv Kym-kv G-P≥-kn-I-fn¬ ]-cntim-[-\ \-S-Øm≥ F.-Un.-Fw.

F-®v Zn-t\-i≥ D-Ø-c-hn-´-Xv. ]cm-Xn-Iƒ h¿-[n-°p-tºm-gpw ]cn-lm-cw Im-WmsX \n-cp-Ø-chm-Z-]-c-am-b s]-cp-am-‰w D-≠mhp-∂-Xm-bn {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p≠v. tZ-hq Kym-kn-s‚ G-P≥-kn d-±m-°m≥ Hm-bn¬ I-º-\n-°v dnt]m¿-´v \¬-Ipw. A-tX-k-a-bw, A-Zm-e-Øn¬ Hm-tcm ]-cm-Xn ]-cn-K-Wn-°ptºm-gpw hm-Z-{]-Xn-hm-Z-ß-fp-ambn C-S-s]-Sp-∂ D-]-t`m-‡r kwL-S-\m {]-h¿-Ø-I-cp-sS co-Xn hn-a¿-i-\-Øn-\n-S-bm-°n. A-Zme-Øn¬ Xo-cp-am-\-sa-Sp-°p-∂-

Xn-\v C-h-cp-sS A-an-X C-S-s]S¬ hn-Lm-X-ap-≠m-°p-∂-Xmbn F.-Un.-Fw. ]-d-™p. G-P≥kn-bn-se Po-h-\-°m-cp-sS {]-hrØn-bn¬ D-S-a-bv°v D-Ø-c-hm-ZnØ-ap-≠v. A-h-cp-≠m-°p-∂ {]iv-\-ß-fn¬ D-S-a-bpw _m-[-yÿ-cm-Wv. _n-√v hn-X-c-Ww sNøm-Ø-Xpw _p-°n¬ tN¿-°msX Kym-kv hn-X-c-Ww sN-øp-∂Xpw {i-≤-bn¬-s∏-´n-´p≠v. GP≥-kn-bn¬ hn-fn-®m¬ t^msW-Sp-°m-Ø-Xv Kp-cp-X-c-am-b A-ew-`m-h-am-Wv. A-Zm-e-ØpIƒ Xm-eq-°v X-e-Øn¬ kw-L-

Sn-∏n-°m\pw Xo-cp-am-\-am-bn. Pqsse 15\-Iw aq-∂v Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-kp-I-fp-sS t\-Xr-X-zØn¬ A-Zm-e-Øv \-S-Øn {]-iv\-]-cn-lm-cw D-≠m-°pw. sa-bv H-∂n-\v _p-°v sN-bvX - n´pw Kym-kv e-`n-°m-Ø ]-cm-Xnbn¬ A-Sp-Ø Zn-hk - w X-s∂ FØn-°m-sa-∂v Sn.-B¿. Kym-kv GP≥-kn-bpw c-≠ph¿-ja - m-bn Kymkv \¬-Ip-∂n-s√-∂ ]-cm-Xn-bn¬ H-cm-gv-N-°-Iw {]-iv-\w ]-cn-l-cn°m-sa-∂v tZ-hq Kym-kpw k-ΩX - n®p. tZ-hq Kym-kn¬ hym]I {I-at°-Sv \-S-°p-∂-Xmbn Xm-eq-°v

k-ssπ Hm-^n-k¿ sI lm-cn-kv ]-d™ p. Pq-sse 17\v Pn-√m kssπ Hm-^n-kd - p-sS t\-Xr-Xz- Ø - nep-ff - kvI - zm-Uv C-S] - m-Sp-Iƒ ]cn-tim-[n-®v \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa ∂v F.-Un.-Fw. A-dn-bn-®p. bq-\n-th-gv-k¬ Kym-kn¬ Pq¨ 27\pw a-´-∂q¿ Sn.-B¿ Kym-kn¬ Pq-sse 17\pw ]-cntim-[-\ \-S-Øpw. X-fn-∏-d-ºv Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ t_m-_n sP-dmƒ-Uv, X-e-t»-cn Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-k¿ -sI h-c-Z-cm-P≥ F-∂n-h-cpw A-Zm-eØn¬ kw-_-‘n-®p.

Ém-_p-IÄ am-änØm-]n-¡m³ s]-cn-t§mw tI{µob hnZym-e-b-¯n\v ^-−nà A-\p-hZn¨ Øew sh«n-¨p-cp-¡n ]-ø∂ - q¿: Su-Wn-se s]m-´n-s∏mfn-™ …m-_p-Iƒ am-‰n ]p-XnbXv ÿm-]n-°m≥ ]n.U-ªyp.Un°v ^-≠n√. C-Xn-\p-≈ sNe-hv k-∂≤ - kw-LS\-Itfm hy-m] - mcn-Itfm h-ln-®m¬ …m-_p-Iƒ am-‰m-sa-∂ \n-e] - m-Sn-em-Wv A-[nIr-X¿. km-[m-cW - b - m-bn a-g° - me]q¿-h ip-No-Ic - W - Ø - n-\m-bn ]n.U-ªyp.Un-°v k¿-°m¿ ^-≠v A-\p-hZ- n-°m-dp≠v. CXp]-tbmKn-®m-Wv X-I¿-®b - n-ep≈ …m-_pIƒ am-‰n-bn-Sm-dp-≈Xv. F-∂m¬ C-°pdn ip-No-Ic - W {]-hr-ØnIƒ°v \-Kc - k - `- I - ƒ°pw ]-©mb-Øp-Iƒ-°pw ^-≠v A-\p-hZ- n°p-∂X - n-\m¬ ]n.U-ªyp.Un. hgn-bp-≈ ipNoI-cW - w th-s≠∂ph-b° -v p-Ib - m-bn-cp-∂p. C-Xn-\m¬, ]-ø-∂q¿ ]n.Uªyp.Un. Hm-^n-knepw ^-≠v e`n-®n√. {]-[m-\-s∏-´ ÿ-e-ß-

fn¬ ÿm-]n-°p-∂X - n-\p≈ …m_p-Iƒ C-h¿ X-øm-dm-°n h-®-n´p≠v. F-∂m¬ ]-g-b-Xv am-‰-Wsa-¶n¬ sXm-gn-em-fn-Iƒ-°v Iqen \¬-IW - w.

{]-Xn-\n-[n k-t½-f-\w

sN-dp-]p-g: s]-cn-tßmw kn.-B¿.]n.-F^ - v. tI-{μ-tØm-S\ - p-_‘ - n®v 2010¬ {]-h-¿-Ø-\-am-cw-`n-® tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-s‚ lb¿-sk-°≥ - U - d - n tam-lß - ƒ-°v k¿-°m-cn-s‚ ]p-Xn-b D-Ø-c-hv `o-j-Wn-bm-hp-∂p. 2013 H-Iv-tSm_¿ 17se D-Øh - v {]-Im-cw 7.-5 G°¿ ÿ-e-am-Wv hn-Zym-e-b-Øn\v D-≠m-bn-cp-∂p.-F-∂m¬ 2014 s^-{_p-h-cn-bn-se D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v aq-t∂-°d - m-bn sh-´n-®pcp-°n.-- C-tXm-sS kvI - q-fn¬ A-Sn-

I-Æq¿: hn-kU v- w Pn√m {]-Xn-\n[n k-tΩ-f-\w Z-Av-hm k-an-Xn kwÿm\ ssh-kv sN-b¿-am≥ A-_q-_-°¿ ke-^n D-Zv-Lm-S\w sN-bvXp. \m-k¿ kz-em-ln A-[y-£X - h-ln-®p. tUm. j-lZm-Zv an-j≥ A-h-X-cn-∏n®p. A_vZp-∂m-kn¿ _m-ep-t»cn, jwko¿ kz-em-ln {]-`mj-Ww \SØn. sI ]n ap-Po-_p√m A≥km-cn, sI ]n _p-Jmcn, ]n sI ico-^v F-em-t¶mSv, Sn ]n ap-lΩ-Zv a-Z\n, A-–p√m ^m-kn¬, Sn sI D-ss_Zv, ap-lΩ-Zv dp-ssa-kv I-Æq¿: Im-e-h¿-j-Øn-epw {]Kp¬-j≥ kw-km-cn-®p. Ir-Xn-t£m-`-Øn-epw \m-i-\„w kw-`-hn-®-h¿-°v b-Ym¿-∞ \-„-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa-∂v In-km≥-k-` Pn-√m Iu¨-kn¬ B-h-iy-s∏-´p. {]-kn-U‚ v F {]-Zo-]≥ A-[y-£-X h-ln-®p. Pn-√m -sk-{I-´-dn sI ]n Ip-™nIr-jv-W≥, kn ]n ssj-P≥, Fw Kw-Km-[-c≥, I-Æm-Sn-b≥ `m-kv-I-c≥, ]-¥-° tKm-hn-μ≥, sI sI tkm-a≥, Sn sI Kw-Km--[c≥ kw-km-cn-®p.-

\-ã-]-cn-lm-cw \Â-I-Ww: In-km³-k-`

]p-kv-X-I-ti-J-c {]-Z-Ài\w

td-j³ hn-X-c-Ww I-Æq¿: Pn-√-bn-se td-j≥-I-SIƒ h-gn Cu-am-kw Xm-sg ]-dbp-∂ A-f-hn-epw \n-c-°n-epw td-j≥ km-[-\-߃ hn-X-cWw sN-øpw. _n.--]n.--F¬. Im¿Up-S-a-Iƒ-°v 1 cq-] \n-c-°n¬ 25 In-tem A-cn-bpw 2 cq-] \n-c°n¬ 5 In-tem tKm-X-ºpw F.-]n.--F¬. Im¿-Up-S-a-Iƒ-°v 8.--90 cq-] \n-c° - n¬ 9 In-tem A-cn-bpw 6.--70 cq-] \n-c° - n¬ 2 In-tem tKmX-ºpw e-`n-°pw. F.--]n.--F¬. k_vk - n-Un hn-`m-KØ - n¬-s∏-´h - ¿°v 2 cq-] \n-c° - n¬ 9 In-tem Acn-bpw, 6.--70 cq-] \n-c° - n¬ 2 Intem tKm-Xº - pw e-`n-°pw. F.--F.-ssh. hn-`m-K° - m¿-°v 1 cq-] \n-c°n¬ 35 In-tem A-cn, A-∂] - q¿W Im¿-Up-Sa - I - ƒ-°v {]-Xn-amkw 10 In-tem A-cn ku-P\ - y- a - mbn e-`n-°pw. a-sÆ-Æ ssh-Zy- p-Xo-Ic - n-® ho-Sp-Iƒ-°v A-c en-‰d- pw, ssh-Zyp-Xo-Ic - n-°m-Ø ho-Sp-Iƒ-°v 4 en-‰¿ ho-Xh - pw e-`n-°pw.

s‚ a-I-fpw th-ßm-Sv K-h. l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-\n-bp-am-b kp-c-`n-bm-Wv k¶o¿-Wm-h-ÿ-bn¬-\n-∂v Po-hnX-Øn-te-°p Xn-cn-®p-h-∂-Xv. tUm-Iv-S¿ Ip-´n-bp-sS Nn-In¬km ^o-kn¬ \-s√m-cp Xp-I Hgn-hm-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ]m-e-tbm-Sv F¬.-]n. kv-Iqfn¬ \-S∂ - N-Sß - v Pn-√m ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. tUm. {]n-bb - v° - v {]-kn-U‚ v D-]lm-cw \¬-In. Io-g-√q¿ ]-©m-b-Øv {]-kn-

Imw]-kv {^-≠v h-f-]´-Ww G-cn-bm-X-e saw-_¿-jn-∏v hnX-c-tWm-Zv-Lm-S\w ]n sI ]n ^-hm-kv \n¿-h-ln-°p∂p

saw-_À-jn-¸v hnX-c-Ww h-f-]-´Ww: Imw]-kv {^-≠v hf-]´-Ww G-cn-bm-Xe - saw-_¿-jn∏v hnX-ct- Wm-ZL v- mS\w hf]´Ww kn F®v ap-lΩ-Zv tIm-b kvam-cI - l-b¿-sk-°≥U-dn kvI - q-

fn¬ \-S∂p. G-cn-bm sk-{I´-dn ]n sI ]n ^-hm-kv bq-\n-‰v {]knU‚ v dn-jm-en\p \¬-In D-ZvLmS-\w sN-bvXp. k-^v-hm≥, ^m-bnkv, Xm-l kw-_-‘n-®p.

s]m-Xp-hm-t®cn: hm-b-\m-Zn-\Øn-¬ cm-a-hn-em-kw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ B-bn-c-tØm-fw ]pkv-X-I-ßfpw \n-ch-[n hm-cn-IIfpw am-kn-I-Ifpw ]-{X-ßfpw {]-Z¿-in-∏n-®p. Sn ]n P-bdmw D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. {]-[m-\m-[ym]-I≥ Sn {]-Im-i-v A-[y-£-X- hln®p. Sn F≥ Zn-eo-]v Ip-am¿, sI Sn A-–p¬ k-emw, ]n hn kvan-X kw-km-cn®p.

ÿm-\ ku-Ic - y-sam-cp-°m≥ km[n-°n-√. cm-Py-sØ 10 hn-Zym-eb - ߃-°m-Wv C-Ø-c-Øn¬ ÿew ]-cn-an-Xs - ∏-Sp-Øn-bX - v. kp-c£ - n-XX - zw,- ÿ-e] - c - n-anXn Xp-Sß - n-b \ym-bo-Ic - W - ß - ƒ ]-d™ m-bn-cp-∂p \-S] - S- n. F-∂m ¬ s]-cn-tßm-Øv B-hi - y-Øn-\p ÿ-ea - p-s≠-∂pw kn.-B¿.-]n.-F^v. A-Xv e-`y-am-°m-sa-∂pw kvIqƒ am-t\-Pvs - a‚ v I-Ωn-‰n sNb¿-am≥ Iq-Sn-bm-b Un.-sF.-Pn. t\-cs - Ø A-dn- b - n-®n-cp-∂p. C-Xp

]-cn-KW - n-°m-sX-bm-Wv ]p-Xn-b DØ-ch - v ]p-dØ - n-dß - n-bX - .v C-Xp \S-∏m-°p-∂t- Xm-sS tI-{μo-b hnZym-eb - Ø - n-se Ip-´n-If - p-sS `m-hn ]-cp-ße - n-em-hpw. \n-eh - n¬ H-ºX - mw ¢m-kv h-scbpw A-Sp-Øh - ¿-jw ]-Ømw ¢mkpw Xp-Sß - m-\n-cn-s°-bm-Wv ]pXn-b D-Øc - h - .v - ]-ø∂ - q¿ tI-{μo-b hn-Zym-eb - Ø - n-epw am-ßm-´p-]d- º - v sI¬-t{Sm¨ \-Kd - n-epw am-{X-amWp π-kS-v p ¢m-kp-Iƒ D-≈X - .v ]cn-an-X-am-b ko-‰p-I-fpw.-

]pfnt§mw ]n.F-¨v-.kn. sI-«n-Sw tNmÀ-s¶m-en-¡p¶p sN-dp-]p-g: Im-eh - ¿-jw I-\Ø - tXm-sS ]p-fn-tßmw ]n.-F® - v.- k - n. sI-´n-Sw tNm¿-s∂m-en-°m≥ XpS-ßn. tUm-Œd - p-sS ]-cn-tim-[\ - map-dn-bpw tcm-Kn-Iƒ C-cn-°p-∂ ÿ-e-hp-am-Wv tim-Nym-h-ÿbn-em-bX - v. sN-dp-]p-g, Cu-Ãv Ftf-cn ]-©m-bØ - p-If - n-se \n¿-[\-cm-b \n-c-h-[n tcm-Kn-Iƒ B{i-bn-°p-∂ B-ip-]-{Xn-bp-sS ÿn-Xn-bm-Wn-Xv. Im-‰pw a-g-bpw Xp-S-ßn-bm¬ tcm-Kn-I-fpw Po-h\-°m-cpw B-i¶ - b - n-em-Wv. sI-´n-S-Øn-se tNm¿-® Im-cWw I-gn-™-h¿-jw H-cp-`m-Kw πm-Ãn-Iv jo-‰n-´v aq-Sp-I-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ a-dp-`m-K-Øm-Wv tNm¿®. t\-c-sØ 3 tUm-Œ¿-am-cp-sS tk-h-\-w e-`y-am-bn-cp-s∂-¶n- ]pfntßmw ]n.F-®v-.kn. epw C-t∏m-gp-≈-Xv H-cmƒ am- sI-´n-S-Øn-se {Xw. C-hn-sS-sb-Øp-∂ tcm-Kn- tNm¿-s∂m-en-°p∂ apdn I-fp-sS F-Æ-Øn¬ h¿-[-\-bp≠m-b-tXm-sS \n-e-hn-ep-≈ tUm-Œ¿-°v \n-∂p-Xn-cn-bm≥ t]mepw ]-‰p-∂n-√. tIm¨-{Io-‰v sI-´n-S-Øn-s‚ H-cp-`m-K-sØ X-d-°-√v C-f-Im≥ Xp-S-ßn-bn-´p-≠v. ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n-bp-sS {]-tZ-in-I hn-I-k-\ ^-≠v D-]tbm-Kn-®v ]p-fn-tßmw ]n.-F-®v-.-kn-°p th-≠n \n¿-an-°p-∂ ]p-Xn-b sI-´n-S-Øn-epw sh-≈w sI-´n-°n-S-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠v.

kannur/knr

3

"sI.F-kv.BÀ.Sn.kn. _kv A-\p-h-Zn-¡Ww' h-f-]-´Ww: hy-hkm-b ta-Jebm-b h-f-]-´W-Øv bm-{Xm ku-Icyw Zp-jv-I-c-am-b-Xn-\m¬ I-Æq¿ B-ip-]-{Xn˛h-f-]´-Ww h-gn A-go-°¬ s^-dn-bn-te-°v sI.F-kv.B¿.Sn.kn. _-kv A\p-h-Zn-°-W-sa-∂v tkm-jy¬ sh¬-s^-b¿ dn-eo-^v I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. Bw-_p-e≥-kv hm≥ ^≠ns‚ D-Zv-LmS-\w tUm. sI ]n ssk-\p¬ B-_n-Zv \n¿-h-ln®p. I-_o¿ I-Æm-Sn-∏-d-ºv A[y-£-X- h-ln®p. I-f-Øn¬ kp-ss_¿, ]n sI dm-^n, Fw A-kv-K-d-en X߃, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI Fw XmPp-±o≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Iq-cm-d _-Zv-dp¬ lp-Z a-Zv-d-k-bp-sS in-em-ÿm-]-\w ]m-W-°m-Sv l-aoZ-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln-°p∂p

a-Zv-d-km- in-em-Øm-]-\w ]m\q¿: Iq-cm-d _-Zv-dv a-kv-Pn-Zn¬ Ppap-A B-cw-`hpw _-Zvdp¬ lp-Z a-Zv-d-k-bp-sS in-em-ÿm-]-\-hpw ]m-W-°m-Sv laoZ-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln®p. al√v {]-knU‚ v aplΩ-Zv am-Wn-t°m-Øv- A-[y-£-X h-ln-®p. A-–p¿-d-lv-am≥ Zm-cn-an Ppap-A {]-Jym]-\w \-SØn. Sn F-kv C-_v-dm-lnw apkvv-eym¿ Jp-Øp-_ \-SØn. \q-dp-±o≥ ap-kv-eym¿, dlow NºmSv, ]m-e-bm-Sv sam-bv-Xp lmPn, Fw ]n A-jv-d^v, A-_vZp√ _mJ-hn kw-km-cn-®p.

b¯ow-Jm-\m ]qÀ-h-hn-ZymÀ-Yn kwKaw C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ d-lv-am\n-b Z¿-kv am-t\-Pn-Mv I-Ωn-‰n-bpsS Io-gn¬ {]-h¿-Øn-°p∂ d-“m\n-b b-Xow-Jm-\-bn¬\n∂v ]T-\w ]q¿-Øn-bm-°n-b-h¿ b-Xow-Jm-\-m Imw-]-kn¬ H-Øq-IqSn. a-l√v {]-knU‚ v sI hn A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. b-XowJm-\m am-t\-P¿ sI kemw lmPn A-[y-£-X h-ln®p. J-Øo-_v H-gp-Iq¿ ap-lΩ-Zv _m-J-hn ap-Jy{]-`mj-Ww \SØn. sI lp-k-bv≥ lmPn, ]n kn ap-l-ΩZv, sI ap-lΩ-Zv A-iv-d-^v lmPn, sI a≥-kq¿, ]n P-∫m¿, hn –p¬ JmZ¿, B¿ ]n lp-k-bv≥, ]n ap-lΩ-Zv Ip™n, Sn F-®v apÿ-^, sI sI Ip-™n-am-b≥ kw-km-cn-®p.

Kh. tIm-f-Pv D-Zv-LmS-\w Pqsse-bn ]-ø∂ - q¿: ]-ø∂ - q¿ a-fie - Ø - n se s]-cn-tßm-Øv ]p-Xp-Xm-bn A-\p-hZ- n-® k¿-°m¿ B¿-Sk -v v B ‚ v k-b≥-kv tIm-fP - n-s‚ DZvL - mS-\w Pqsse A-©n-\p a{¥n ]n sI A-–p¿d-∫v \n¿-hln-°p-sa∂v kn Ir-jv-W≥ Fw. F¬.F. A-dn-bn-®p.

DZv-LmS-\w sN-bvXp amln: kn.F-®v. sk‚¿ am-ln K-h. B-ip-]{- Xn-°p \¬In-b hm-´¿ - lo-‰d- n-s‚ D-ZL -v mS-\w a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ \n¿-hln-®p. C h¬-kc - m-Pv Fw.F¬.F. A-[y-£X - h-ln®p. sI sI _-jo¿, kn hn kp-sse-am-≥ lm-Pn, F hn bq-kp^v, aplΩ-Zv Xzm-ln¿, Sn im-lp¬ l-aoZv, ]n sI Im-knw, sI A-en lm-Pn, kn F A-_q-_° - ¿, Sn sI hkow kw-km-cn-®p.

BÀ.Sn. Hm-^n-kv amÀ-¨v \m-sf I-Æq¿: tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn-Itfm-Sp≈ k¿-°m-cns‚ \-bw Xncp-ØW - s - a-∂m-hi - y-s∏-´v \msf Pn-√-bn-se B¿.Sn. Hm-^n-kp-Ifn-te-°v am¿-®v \-S-Øpw. \n-IpXn˛C≥-jp-d≥-kv h¿[\ ]n≥h-en-°p-I, \n-Ip-Xn 5 h¿-jt- Ø°v H-∂n-®-S-bv°-W-sa-∂ D-Øc-hv d-±m-°pI, tam-t´m¿- sXm-gnem-fn t£-a-\n-[n A-S-°m-sX C≥-jpd≥-kv {]o-an-bw A-Sbv°m-sa-∂ D-Ø-c-hv ]n≥-h-en°p-I Xp-S-ßnb B-h-iy-ß-fp∂-bn-®m-Wv I-Æq¿, X-fn∏-d-ºv, X-et- »cn B¿-.Sn. Hm-^n-kp-If - n-

te-°v am¿-®v \-S-Øp-∂-Xv. am¿®v hn-P-bn-∏n-°m≥ tam-t´m¿ sXm-gn-em-fn kw-bp-‡ k-a-ckan-Xn A-`y¿-Yn-®p. I-Æq-cn¬ kn.sF-.Sn.bp. kwÿm-\ sk-{I-´-dn sI ]n k-ltZ-h≥, X-e-t»cn-bn¬ _n.Fw.F-kv. kw-ÿm-\ U-]yq-´n sk{I-´d - n Fw ]n cm-Po-h≥, X-fn-∏d - ºn¬ sF.F≥.Sn-.bp.kn. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v Fw H Zm-tamZ-c≥ F-∂n-h¿ D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. Pqsse 1,2 Xn-øX - n-If - n¬ \S-°p-∂ N-{I-kX v- w-`\ - Ø - n-s‚ apt∂m-Sn-bm-bm-Wv am¿-®v.

I\¯-ag Xp-S-cp¶p; C-Sn-an-¶-en ]-tim-g-bN-§ym-hmSn-ØXm--benÂq-¡v B-ip-]-{Xn- _n.sP.]n. Hm-^n-kn A-Xn-{Iaw \m-i-\ãw C-cn-´n: Pn-√-bn¬ ]-e-bn-S-Øpw Im-e-h¿-j-s°-Sp-Xn Xp-S-cp-∂p. I-\-Ø a-g-bn¬ ]-b-t©-cn-bnse h-f-b-ßm-S≥ k-Xn-bp-sS ho-´n-se In-W-¿ C-Sn-™p Xm-gv∂p. Im-°b - ß - m-S˛v- ] - m-e∏ - p-g tdmUn-se sh-≈s - °-´v hm-l\ - ß - ƒ°pw bm-{X-°m¿-°pw H-cp-t]mse Zp-cn-Xa - m-bn am-dn. tdm-Un-\v Ccp-h-i-Øpw Hm-hp-Nm¬ kw-hn[m-\a - n-√m-ØX - m-Wv sh-≈w sI´n-\n¬-°m≥ Im-c-Ww. B-d-fw t]m-en-kv kv-t‰-j-s‚ a-Xn¬ ]q¿-W-am-bpw X-I¿-∂p. I-gn™ Zn-h-k-sØ a-g-bn¬ a-Xn¬ `m-Kn-I-am-bn X-I¿-∂n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-k-ap-≠m-b i‡-am-b C-Sn-an-∂-en¬ h-≈ntØm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]-w kn kn A-_p-hn-s‚ ho-Sn-\p \m-i\-„-ap-≠m-bn. h-b-dn-Mv ]q¿-Wam-bpw I-Øn-\-in-®p. Np-a¿-`nØn `m-Kn-I-am-bn ]n-f¿-∂p. hoSn-s‚ ap≥-`m-K-Øv \n¿-Øn-bn-´ Im-dn-s‚ Nn-√pw X-I¿-∂p. sN-dp-]p-g: sN-dp-]p-g-˛-Nn-‰m-cn°m¬ tdm-Un¬ \-t√m-ºp-g-°v k-ao-]w tdm-Un¬ a-cw I-S-]p-gIn K-Xm-K-Xw X-S- -s∏-´p. sshZyp-Xn-Øq-Wp-I-fpw X-I¿-∂p. ]m-em-h-b¬ h-gn-bm-Wv hm-l-\ß-sf I-S-Øn-hn-´-Xv. \m-´p-Im-

]-g-b-ßm-Sn: ]-g-b-ßmSn Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-bpsS ]-g-b sI-´n-Sß-fp-sS tim-Nym-h-ÿ aqew tcm-Kn-Ifpw Po-h-\-°mcpw Zp-cn-XØn¬. Znt\-\ \n-ch[n tcm-Kn-IsfØp-∂ Bip-]-{Xn-bp-sS ta¬°q-c-bn¬\n-∂v tIm¨-{Io-‰v A-S¿-∂p-ho-gp-I-bmWv. a-g I\-ØtXm-sS Zp-cn-Xw C-c-´n®p. F√m ap-dn-Ifpw tNm¿-®bpw hym-]-I-ambn-´p-≠v. a-Xnbmb tUm-Œ¿-am-cp-sS A-`m-h-hpw Xn-cn-®-Sn-bm-bn´p≠v. 12 tUm-Iv-S¿-am¿ th-≠nS-Øv D≈-Xv \m-ep-t]¿ am-{Xw. Gtgmw, am-Smbn, sN-dp-Xmgw, Ip-™n-aw-K-ew ]-©m-b-Øp-I-fn-se P\-߃ B-{i-bn-°p-∂ B-ip-]-{Xn-bm-WnXv. I-eym-t»-cn tªm-°v ]-©m-btØm B-ip-]{Xn hnI-k-\ k-anXntbm bm-sXm-cp \-S-]Sn-bpw kzo-I-cn-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[w hym-]-I-amWv.

C-cn´n h-≈n-tØm-´n¬ kn kn A-_p-hn-s‚ ho-Sn-s‚ h-b-dn-Mv C-Sn-an-∂-en¬ IØn-b \n-e-bn¬ cpw sI.-F-kv.-C.-_n. Po-h-\-°m- ≠v a-Wn-°q-dn-\p-ti-jw K-Xm-Kcpw tN¿-∂v a-cw ap-dn-®p-\o-°n c- Xw ]p-\-ÿm-]n-®p.

s]-cn-ß-Øq¿: ]p-√q-°-c ap-°n¬-]o-Sn-I-bn-se _n.-sP.-]n. s]-cnß-fw ]-©m-bØ - v Hm-^n-kn-\p-t\-sc A-Xn-{I-aw. i-\n-bm-gvN - A¿-[cm-{Xn-bm-Wv kw-`h - w. Hm-^n-kn-se t_m¿-Uv, {]-Nm-cW - _m-\¿, ]-Xm-I F-∂n-h \-in∏n-®p. sNm-¢n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. kw-`h - Ø - n-¬ {]-Xn-tj-[n-®v _n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - ¿ {]-IS- \ - w \-SØ - n.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-06-23  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-06-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you