Page 1

2

kannur/kk

hntij§Ä

]p-kv-X-I {]-Xn-`m aÂ-k-cw; B-c-y-bpw A-\n-epw tP-Xm-¡Ä

\Kcw/ \m«n³]pdw h-[-{i-aw: 3 BÀ.F-kv.Fkv. {]-hÀ-¯-IÀ A-d-Ìn s]t{SmÄ-]¼v- Po-h\¡m-c\nÂ-\n-¶v- 13 e£w20 Pq¨ 2014 sh≈n

Iq-Øp-]d - º - :v kn.-]n.-Fw. tem-° ¬ I-Ωn-‰n-bw-Ks - Ø t_mw-s_-dn™pw sh-´n-bpw sIm-es - ∏-SpØm≥ {i-an-® kw-`h - Ø - n¬ aq-∂v B¿.-Fk - v.F - k - v. {]-h¿-ØI - s - c t]m-en-kv A-dk - ‰-v v sN-bX -v p. tImf-bm-Sv s]-cp-hb - n-se {io-cm-KØn¬ {io-Pn-Ø(v 26), tIm-fb - m-s´ Ip-©a - m-en¬ ho-´n¬ hn≥sk‚ v(29), tIm-fb - m-s´ I-Wnbmw-Ip-∂p-Ω¬ ho-´n¬ sI A-tPjv F-∂n-hs - c-bm-Wv Iq-Øp-]d- º - v kn.-sF. sI t{]w-kZ- ≥, I-Æh - w F-kv.s - F. ]n sI {]-Im-i≥ F∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw- A-d-Ãnemb {]-XnIƒ

I-Æq¿: hm-b-\- hm-cm-N-c-WØn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn Pn-√mX-e hm-b-\- hm-cm-N-W I-Ωn-‰n I-Æq¿ a-lm-fl a-μn-c-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-® ]p-kv-X-I {]-Xn`m a¬-k-c-Øn¬ sN-dp-Ip-∂v K-h.hn.F-®v.F-kv.F-kn-se ]n hn B-c-y-e-£v-an s]¨-Ip´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn-epw I-Xncq¿ K-h.hn.F-®v.F-kv.F-knse ]n A-\n¬-tP-ym-Xn B¨Ip-´n-I-fp-sS hn-`m-K-Øn-epw tP-Xm-°-fm-bn. sN-dp-Ip-∂v K-h.hn.F-®v.Fkv.F-kn-se in¬-∏ ]-hn-{X≥, Sn ssh-jv-W, am-Øn¬ Kh.tKƒ-kv F-®v.F-kv.F-knse sI hn A-eo-\, I-Æq¿ {io]p-cw Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iqfn-se ]n sI A-a¬ F-∂n-h¿ t{]m¬-km-l-\ k-Ωm-\w t\Sn. ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Imc-bn¬ kp-Ip-am-c≥, Pn-√m C≥^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C hn kp-K-X≥, B¿ {]-`m-I-c≥ amÿ F-∂n-h-cm-Wv tP-Xm-°-sf Xn-c-s™-Sp-Ø-Xv. I-Æq¿: a-fie - Ø - n-s‚ hn-Ik - \-hpw P-\ß - f - p-sS ]p-tcm-KX - n-bpam-Wv e-£y-sa-∂pw C-Xn-\m-bn km-[y-am-bs - X-√mw sN-øp-sa-∂pw ]n sI {io-aX - n Fw.--]n. I-eI - S-v t- d‰n¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø Pn-√m-Xe - DtZ-ym-Kÿ ta-[m-hn-If - p-sS tbm-KØn¬ kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cpI-Æq¿: hm-b-\ hm-cm-tLm-j- ∂p A-h¿. \-Kc - Ø - n-se K-Xm-KX - Øn-s‚ ap-t∂m-Sn-bm-bn I-Æq¿ Ip-cp-°p-If - pw Pn-√b - n-¬ sam-Øap-\n-kn-∏¬ l-b¿sk-°-≥-U- Øn-ep-≈ tdm-Uv X-I¿-®b - pw ]-cndn kv-Iq-fn¬ ssl-kv-Iqƒ hn-Z- l-cn-°m≥ \-S] - S- n-bp-≠m-hW - w. ym¿-Yn-Iƒ-°m-bn \-S-Øn-b Izn- ]-Wa - √ - tdm-Uv hn-Ik - \ - Ø - n-\v Xkv a¬-k-c-Øn¬ X-fn-∏-d-ºv aq- S- w. Pn-√b - ° -v I - s - Ø {]-i\ -v ß - tØ-S-Øv ssl-kv-Iq-fn-se fm-Wv F-∂X - m-Wp K-Xm-KX - {]-i-v B¿-j¬ sF-k-Iv tXm-a-kv H- \w N¿-® sN-bvX - t- ∏mƒ tI-{μ∂mw ÿm-\w t\-Sn. s]-c-f-t»- Øn-se {]n≥-kn-∏¬ sk-{I-´d - ncn F.sI.Pn. kv-am-c-I K-h.-F- am-cn¬-\n-∂v A-dn-bm≥ I-gn-™®v.F-kv.F- n-se Fw sI a-Rv- sX-∂v Fw.-]n. ]-d™ p. {]-[m-\Pp-\m-Yn-\m-Wv c-≠mw ÿms∏-´ ]-≤X - n-Iƒ sIm-≠p-hc - \w. Pn-√-bn-se hn-hn-[ hn-Z-ym-e- Ww. A-h ]m-km-°n-sb-Sp-°m≥ b-ß-fn¬ \n-∂m-bn \q‰-º-tXm- I-gn-bp-∂s - X-√mw sN-øp-sa-∂pw fw hn-Z-ym¿-Yn-I-fm-Wv ]-s¶-Sp{io-aX - n D-d∏ - p-\¬-In. Ø-Xv. C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]tZ-io-b-]m-X A-‰-Ip-‰-∏-Wn, ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏v, hn-Z- sI.-F-kv.-Sn.-]n. tdm-Uv {]-hrym-`-ym-k h-Ip-∏,vv ]n F≥ ]-Wn- Øn, ]m-∏n-\n-t»-cn Hm-h¿-{_n°¿ ^u-t≠-j≥ F-∂n-h-bpsS kw-bp-‡m-`n-ap-J-y-Øn-¬ \S-Øn-b a¬-k-cw X-fn-∏-d-ºv Un.C.H.F. F≥ A-cp-W D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm^n-k¿ C hn kp-K-X≥, ]n F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn Im-ca-´-∂q¿-: I-Æq¿- hn-am-\-Øm-hbn¬ kp-Ip-am-c≥ ]-s¶-Spf ]-≤-Xn-{]-tZ-i-Øp-\n-∂v- aØp. B¿ {]-`m-I-c≥ am-ÿ Æpw- N-fn-bp-w- H-gp-In-sb-Øn- \mIzn-kv \n-b-{¥n-®p. hn-P-bni-\-„w.-- I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn Iƒ-°v 22\v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw s]-bv-X I-\-Ø a-g-bn-em-Wv- aq¿I-\-I-°p-∂v sIm-´mc-Øn¬ J≥-]-d-ºn-\p k-ao-]-sØ ho-Sp\-S-°p-∂ kw-ÿm-\-X-e a¬- I-fn-te-°v- N-fn-bpw- sh-≈-hpwk-c-Øn¬ ]-s¶-Sp-°mw. H-gp-In-sb-Øn-b-Xv.-- sIm-tX-cn,F-f-ºm-d,- Im-c-t]-cm-hq¿- `m-Kß-fn-em-Wv- \m-i-ta-sd-bpw.- Ff-ºm-d t£-{X-Øn-\p k-ao-]sØ kn- ]n- h¬-k-e,- kn- sI k-Zm-\-μ≥,- H Fw- tam-l-\≥X-e-t»-cn: \-K-c-k-` 2013˛2014 F-∂n-h-cp-sS ho-Sp-I-fn-em-Wp hm¿jn-I ]-≤-Xn-bn¬-s∏-Spsh-≈w- I-b-dn-b-Xv.- h¬-k-e-bpØn AwK-]-cn-an-X¿-°p≈ sS ho-´p-ap-‰-Øv- ap-gp-h≥- a-Æpwho¬ sN-b¿, tSm-°n-Mv tkmN-fn-bp-a-Sn-™p. CXp c-≠mw- X^v-‰vshb¿, tam-t´m¿ L-Sn-∏n-® h-W-bm-Wv- hn-am-\-Øm-h-f ]ss{S-kn-°nƒ Xp-S-ßn-b D-]-I- ≤-Xn- {]-tZ-i-Øp-\n-∂v- sh-≈wc-W-߃ 26\p cm-hnse 9.30\v H-gp-In-sb-Øn- \m-i-ap-≠m-hpsN-b¿-t]-gv-k¨ B-an-\ am-fn- ∂-Xv.-- k-am-[m-\-tØm-sS I-gntb-°¬ hn-Xc-Ww sN-øpw. bm≥- km-[n-°m-Ø-Xn-\m¬- assh-kv sN-b¿-am≥ kn sI cXn-bm-b \-„-]-cn-lm-cw -\¬-Inta-i≥ A-[y-£-X h-ln-°pho-Spw- ÿ-e-hpw- hn-am-\-Øm-h∂. sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ ]≤- f I-º-\n- G-s‰-Sp-°-W-sa-∂vXn hn-i-Zo-I-cn-°pw. h¬-k-e In-bm¬- D-tZym-K-ÿtcm-Sv- B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. Im-ct]-cm-hq¿,- Ip-Ωm-\w- F∂n-hn-S-ß-fn¬- N-fn-sh-≈w- II-Æq¿: lnμnbn¬ Kthb-dn- \n-c-h-[n- In-W-dp-Iƒ- D-]jWw \S-Øp∂ ssjeP tbm-K-iq-\y-am-bn.-- d¨-th-bp-sSXs‚ ]n.F-®v.Un. _ncpZØn bpw- sS¿-an-\¬- _n¬-Un-Mn-s‚\mbn ka¿-∏n® ]_‘Øn≥ bpw \n¿-am-W-Øn-\m-bn aq¿taep≈ Xpd∂ kwhm-Zw 30\p J≥-]-d-ºn-se Ip-∂p-I-fn-Sn-°pcmhnse 10.30\v Kh. {_Æ≥ tImfPnse lnμn hn`mKØn¬ \-S-Øpw. {]-kv-XpX {]_‘w skan\mdn\v aq∂pZnhkw apºpapX¬ Kh. {_Æ≥ tImfPnse lnμn hn`mKw sse{_dnbn¬ ]cntim [\bv°v e-`n-°pw.

Lw ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. I-gn-™ Zn-hkw cm-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. ho-´n-te-°v \-S∂ - p-t]m-hp-Ib - mbn-cp-∂ kn.-]n.-Fw. tIm-fb - m-Sv tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kh - pw Iq-Øp-]d- ºv k-lI - c- W - dq-d¬ _m-¶v tIm-fbm-Sv {_m-©v Po-h\ - ° - m-c\ - p-am-b t{]-aN - {- μ-s\ Hm-t´m-dn-£b - n-seØn-b kw-Lw t_mw-s_-dn-™v sh-´n-s°m-√m-≥ {i-an-°p-Ib - m-bn-cp∂p. tI-kn¬ B¿.-Fk - .v F - k - .v {]h¿-ØI - \ - m-b jn-t\m-Pn-s\ t\-csØ A-dk - ‰-v v sN-bX -v n-cp-∂p. C-\n aq-∂p-t]-sc Iq-Sn ]n-Sn-Iq-Sm-\ps≠-∂v t]m-en-kv ]-d-™p.

X-«n-b tI-kv: H-cmÄ-Iq-Sn A-d-Ìn a-´-∂q¿-: s]-t{Smƒ-]-ºv- Po-h-\°m-c-\n¬-\n-∂v- 13 e-£w- cq-] X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬- H-cmƒIq-Sn- A-d-kv-‰n-¬.--- D-fn-bn¬- ]q-acw- kp-an-X -\n-hm-kn¬- hn- kp-Pnen-(21)en-s\-bm-Wv- a-´-∂q¿- kn.--sF. sI hn- th-Wp-tKm-]m-¬ ]nSn-Iq-Sn-b-Xv. kp-Pn-en-s‚ ss_°n-se-Øn-bm-Wv- Im-c-°p-∂nse hn-]n≥-Zm-kv,- hn-f-t°m-Sv- Nm°m-Sn-se B-_n-Zv- F-∂n-h¿ a-´∂q-cn-se ]-g-b- s]-t{Smƒ- ]-ºnse Po-h-\-°m-c≥- ]n- F- c-ho-

I-®q-À I-e-Iv-S-td-än Fw.--]n. skÂ

tdm-Uv hn-I-k-\-¯n-\v ]-W-a-Ã {]-iv-\w: ]n sI {io-a-Xn Fw.-]n.-

hm-b-\hm-cw Izn-kv; BÀ-j-en-\v H-¶mw Øm-\w

IÆq¿ I-e-Iv-S-td-‰n¬ \S∂ Pn-√m-X-e D-tZ-ym-K-ÿ ta-[m-hn-I-fp-sS tbm-K-Øn¬ ]n sI {ioa-Xn Fw.]n. kw-km-cn-°p∂p. Pn√m I-e-IvS¿ ]n _m-e-In-c¨ k-ao]w Uv-Pv \n¿-am-Ww, hm-´¿ A-tXmdn-‰n ss]-∏v-sse≥ {]-hr-Øn, A-go-°¬ Xp-d-ap-Jw, am-∏n-ft_ {U-Uv-Pn-Mv Xp-S-ßn hn-hn-[ {]-hr-Øn-I-fp-sS ]p-tcm-K-Xn kw-_-‘n-®v D-tZ-ym-K-ÿ-cn¬\n-∂p hn-h-c-߃ tNm-Zn-®-dn-

™p.- F-√m D-tZ-ym-K-ÿ-cpw hnI-k-\ Im-c-y-ß-fn¬ A-h-c-h-cpsS ]-¶v \n¿-h-ln-°m≥ X-øm-dmh-W-sa-∂v {io-a-Xn \n¿-tZ-in®p. Fw.--]n-sb F-√m-h¿-°pw kao-]n-°m-hp-∂ X-c-Øn¬ I-e-IvS-td-‰n¬ Fw.--]n. sk¬ {]-h¿-

Ø-\w Xp-S-ßp-w. D-tZ-ym-K-ÿ¿°pw P-\-߃-°pw C-Xv D-]tbm-K-s∏-Sp-Ømw. I-Æq¿ hn-am-\Ø - m-hf - w {]-hrØn ]p-tcm-KX - n-bn-em-sW-∂pw ASn-b¥ - c - a- m-bn 11.44 G-°¿ `q-an Gs‰-Sp-t°-≠X - p-s≠-∂pw _-‘-

s∏-´ U-]yq-´n I - e - I - S-v ¿ Fw.-]n-sb A-dn-bn-®p. C-Xn-\m-bn 53 Ip-Spw-_ß-sf ]p-\c - [ - n-hk - n-∏n-t°-≠n h - cpw. N¿-®I - ƒ ]p-tcm-KX - n-bn-emWv. {]-i\ -v w ]-cn-lc - n-®v ap-t∂m-´pt]m-hp-sa-∂v Pn-√m I-eI - Sv- ¿ ]n _m-eI - n-c¨ A-dn-bn-®p. km-aq-lnI \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ B-iz- m-kI - n-cWw ]-≤X - n, B¿.-Fk - .v _ - n.-ssh. ]-≤X - n-bn-se 2 e-£w C≥-jp-d≥kv B-\p-Iq-eyw F-∂n-h kw-_‘n-®v th-≠{- X t_m-[h - ¬-°c - Ww C-√m-ØX - n-\m¬ A¿-lc - m-bh¿-°v B-\p-Iq-eyw e-`n-°p-∂ns√-∂v Fw.-]n. _-‘s - ∏-´ D-tZ-ym-Kÿ-sc A-dn-bn-®p. sk-]vt- ‰-Pv am-en-\yw h-fa - m°n am-‰n D-]t- bm-Kn-°p-∂ ]-≤X - n X-fn-∏d - º - v I-cn-ºw ^m-an¬ \-S∏m-°m≥ ]q¿-W k-lI - c - W - a - p≠m-hp-sa-∂pw ]-≤X - n-bp-am-bn apt∂m-´p-t]m-hW - s - a-∂pw Pn-√m Ie-ISv- ¿-°v \n¿-tZ-iw \¬-In. F.Un.-Fw. F-®v Zn-t\-i≥, k-_v Ie-IS-v ¿ Sn hn A-\p-]a - , hn-hn-[ hIp-∏v ta-[m-hn-If - pw kw-km-cn-®p.-

A-{I-aw; c-−p-t]À I-Ì-Un-bn hn-am-\¯m-hf ]²Xn-{]tZi¯p-\n-¶vhoSp-I-fn-te¡v a®pw- Nfnbp-w- Hgp-In-sb-¯n

I-Æq¿: Im¬-sS-Iv-kn-se _o-h-dP-kv tIm¿-]-tdj-s‚ a-Zy-im-ebvv°p k-ao-]w X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-sb X-e-bv-°-Sn®p ]-cn-t°¬∏n® tI-kn¬ c-≠pt]¿ I-Ã-Un-bn¬. sIm-‰m-fn-bn-se _-jo¿, Xm-h-°-c-bn-se lmjnw F-∂n-h-sc-bm-Wv Su-¨ t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn-se-Sp-Ø-Xv. I-gn-™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wp X-an-gv-\m-Sv kz-tZin A-{I-a-Øn-\nc-bm-bXv. C-bmƒ A-t_m-[m-h-ÿ-bn¬ Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv.

]-ø-∂q¿: l°ow h-[-Øn-se {]-XnI-sf ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂m-h-iys∏-´v t]m-en-kv kv-t‰-j-\n-te-°p bq-Øv eo-Kv \-SØn-b am¿-®n¬ t\-Xm-°ƒ Dƒ∏sS 50Hm-fw t]¿-s°-Xn-tc tI-kv. F-kv F jp-°q¿ lmPn, s]-cn-tßmw ap-kvX-^, sI sI A-ivd^v, ]n hn ap-bv-\p-±o≥, ]n sI D-ss\kv, A-kv-I¿ ]m-e-t°mSv, aplΩ-Zv dm-^n XpS-ßn I-≠m-e-dn-bm-hp∂ 50Hm-fw {]-h¿-Ø-I¿s°-Xn-tc-bm-Wp \-S-]Sn.

aÀ-±\w: aq-¶p-t]À A-d-ÌnÂ

I-Æq¿ hn-am-\-Øm-h-f ]-≤-Xn-{]-tZ-i-Øp-\n-∂v Hgp-In-sb-Øn b N-fn A-Sn-™p-IqSnb Ffºm-dbn-se h¬kebp-sS ho-SvI-bpw ssI-tØm-Sp-Iƒ- \n-I- k-Po-h≥,- ]n- kn- hn-t\m-Z≥,- InØp-I-bpw- sN-bv-Xn-cp-∂p. I\- bm¬- am-t\-P¿- ]n- _m-e≥,- SnØ a-g s]-øp-tºmƒ- ]-≤-Xn-{]- A-P-b-Ip-am¿,- F¬- B‚ v Sn- DtZ-i-Øp-\n-∂v sh-≈w- K-Xn-am- tZym-K-ÿ¿- k-μ¿-in-®p. aÆpwdn- Xm-gv-∂ {]-tZ-i-ß-fn-te-°v H- N-fn-bpw- \o-°m-\pw Hm-hp-Nm-epgp-Ip-I-bm-Wv. \m-i-\-„-ap-≠m- Iƒ-°v- kw-c-£-W-`n-Øn- \n¿b {]-tZ-i-߃- Io-g-√q¿- ]-©m- an-°m-\p-ap-≈ {]-hr-Øn- Inb-Øv- ssh-kv- {]-kn-U‚ v- kn- bm¬- B-cw-`n-®n-´p-≠v.--

Icm-dp-Imcsâ ho-Sn-\p t\-sc sh-Sn-h-bv-]v: {]-Xn aw-K-em-]p-c-¯v ]n-Sn-bnÂ

t»-Uv C-S-]m-Sv; _-Êp-S-a A-d-Ìn a-øn¬: A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S]m-Sp-Im-c-\m-b _- p-S-a A-dÃn¬. am-Wn-bq¿ I-\m-¬ ]m-eØn-\-Sp-Ø Im-©n-]p-c-Øn¬ k-t¥m-jn(32)s\-bm-Wv F-kv.sF. C hn ^m-bn-ke - n ]n-Sn-Iq-Snb-Xv. I-gn-™ Zn-hk - a - m-Wp kw`-hw. C-bm-fp-sS ho-´n¬ \-SØ - nb sd-bvU - n¬ ªm-¶v sN-°p-Iƒ, ap-{Z-]-{X-߃, B¿.-kn. _p-°v F-∂n-h ]n-Sn-s®-Sp-Øp. {]-Xnsb tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°n.

bp-hm-hn-s\ B-{I-an-¨v ]-Ww X-«n I-Æq¿: bp-hm-hn-s\ Kp-≠m-kwLw B-{I-an-®v 2500 cq-] X-´n-sbSp-Øp. I-°m-Sv kzm-an-aTw tdmUn-se ]n A-\n¬-Ip-am¿(42) BWv A-{I-a-Øn-\n-c-bm-b-Xv. I-gn™ Zn-hk - w cm-{Xn 8.-30Hm-sS ap\n-kn-∏¬ ssl-kvI - q-fn-\p k-ao]-sØ tdm-Un-eq-sS \-S∂ - p-t]mI-sh-bm-Wv kw-`h - w. aq-∂p-t]¿ X-S-™p-\n¿-Øn B-{I-an-°p-I-bpw Io-i-bn-ep≠m-bn-cp-∂ ]-Ww _-ew {]-tbmKn-®v ssI-°e - m-°p-Ib - pw sN-bvXp. ]-cn-t°-‰ A-\n¬ Ip-am-dns\ Pn-√m B-i-p-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.-

aw-K-em-]p-cw: ]n.U-ªyp.Un. Icm-dp-Im-c-s‚ ho-Sn-\pt\-sc shSn-bp-Xn¿Ø tI-kn-se {]-Xnsb aw-K-em-]p-c-Øv ss{Iw-{_m©v A-d-Ãv sN-bv-Xp. h-[-{i-a-w Dƒ-s∏sS \n-c-h-[n tI-kp-Ifn¬ {]-Xn-bm-b a-t©-iz-cw Ipcp-U-∏-Z-hn-se ap-l-Ω-Zv l-\o^v F-∂ ap-l-Ω-Z-en F-∂ ap-∂ (30)sb-bm-Wv c-≠v sh-Sn-bp-≠Iƒ k-ln-Xw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. {]Xn-sb I-Ã-Un-bn¬ hn-´p-In´m≥ hn-Zym-\-K¿ t]m-en-kv aw-Kem-]p-cw tIm-S-Xn-sb k-ao-]n°pw. D-∏-f Ip-cp-U-∏-Z-hv kz-tZin-bpw C-t∏mƒ I¿-Wm-S-I ]pØq-cn¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-Wv. A-t[m-tem-I kw-Lw c-hn ]q-Pm-cn-bp-sSbpw I-en tbm-tKjn-s‚-bpw kw-Lmw-K-am-Wv Aen-sb-∂v t]m-en-kv ]-d-™p. D≈mƒ sd-bn¬-th kvt- ‰-j\ - n-¬ \n-∂mWv C-bm-sf h-eb - n-em-°nb-Xv. t_-hn-©b - n-se I-cm-dp-Im-

h¿-® tI-kn-epƒ-s∏-sS {]-Xnbm-b ap-_-jn¿- H-fn-hn-em-Wv.B-_n-Zn-s\- kw-`-h-ÿ-e-ØpsIm-≠p-t]m-bn- sX-fn-sh-Sp-∏v\-S-Øn-b ti-jw- a-´-∂q¿- tIm-SXn-bn¬- lm-P-cm-°n dn-am≥-UvsN-bv-Xp.--A-Sp-Øn-sS Pn-√-bn¬- \-S-∂ Ip-g¬-∏-Ww- I-h¿-®-t°-kp-Ifn-se {]-Xn-I-fp-am-bn- _-‘-ap≈-h-cm-Wv- C-h-sc-∂v A-t\z-jW-Øn¬- sX-fn-™-Xm-bn t]men-kv ]-d-™p.--

\Kc-¯nse K-Xm-KX¡p-cp-¡v A-gn-¡m³ {]Y-a- ]-cnK-W-\: Fw.]n. I-Æq¿: a-fi-e-hn-I-k-\-Øn¬ {]-Y-a-]-cnK-W-\ \¬Ip-I \-K-c-Øn-se K-Xm-K-X-°p-cp-°v A-gn-°m-\m-sW-∂v ]n sI {ioa-Xn Fw.]n. {]-kv¢-∫v kw-L-Sn-∏n-® ao-‰v Zn {]-kn¬ kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. C-Xn-\p c-≠p ]-≤-Xn-I-fp-≠v. C-Xn\mbn Cu am-kw Xs∂ D-tZym-Kÿ c - p-sS hn-]p-eamb tbm-Kw hn-fn-°pw. tI-{μ˛kwÿm-\ k¿-°m-¿ D-tZym-Kÿ c - p-ambpw P\-{]-Xn-\n-[n-If - p-ambpw cm-{„o-b∏ - m¿-´n t\-Xm-°f - p-ambpw IqSnbm-tem-N\ - I - ƒ \-SØ - pw. hnhn-[ G-P≥-kn-I-fp-sS ^-≠v e-`y-am-°m≥ i-‡-am-bn C-Ss]-Spw. A-go-°¬ Xp-da - p-Jw hn-Ik-\w ^-≠n√m-ØX - n-\m¬ kvX - w-`n-®n-cn-°p-Ib - mWv. C-°m-cy-Øn¬ hn-iZ- am-b dn-t]m¿-´v tX-Sn-bn-´p-≠v. lm¿-_-dp-I-f-n-se a-Æv \o-°m≥ sS-≥-U¿ £Wn-®n-´pw G-s‰-Sp-°m≥ B-fn√. C-Xn-\p-]n-∂n¬ {]-tZ-ih - m-knIƒ-°v Nn-e kw-i-b-ß-fp≠v. A-tX-°p-dn-®v A-t\z-jn-°pw. sd-bn¬-th hn-I-k-\-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \n-c-h-[n \n-th-Z-\߃ \¬-In-bn-´p≠v. X-e-t»-cn˛ssa-kq¿ ]m-X, I-Æq¿˛hn-am-\-Ømh-fw ]m-X, I-Æq-cn¬ \memw πm‰v-t^mw, hnhn-[ sd-bn¬-th kv-t‰-j-\pI-fp-sS \-ho-Ic-Ww F-∂n-h-sb√mw B-h-iy-s∏-´n-´p-≠v. tZio-b-]m-X-I-fn-se {][m-\ tÃm-∏p-I-fn¬ _-kv sj¬-´¿, ]pcp-j≥-am¿°pw kv-{Xo-Iƒ°pw D-]-tbm-Kn-°m-hp∂ tSm-bve‰vv F-∂n-h- ÿm-]n-°m≥ ap-≥K-W-\ \¬-Ipw. _-kv t_-Iƒ \n¿-an-°m≥ ^-≠v I-s≠-Øpw. Fw.]n. ^-≠v k-a-b-_-‘n-X-am-bn ]q¿-Øn-bm-°m≥ {i-an°psa∂pw {ioa-Xn Iq-´n-t®¿Øp. {]-kv¢-∫v {]-knU‚ v sI F≥ _m-_p A-[y-£-X h-ln®p. sk-{I´-dn kp-tc-{μ≥ a-´∂q¿ kw-km-cn-®p.

]o-U-\-{iaw; hn-ZymÀ-Yn-s¡-Xn-tc tIkv X-e-t»cn: \-K-c-Øn-se D-∂-Xhn-Zym-e-b-Øn-se hn-Zym¿-Yn-\nsb ]o-Un-∏n-°m≥ {i-an-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ C-tX hn-Zym-e-bØn-se hn-Zym¿-Yn-s°-Xn-tc Xe-t»-cn t]m-en-kv tI-sk-Sp Øp. kw`-hw \-S-∂v G-sd Znh-

kw I-gn-™m-Wv hn-Zym¿-Yn-\n ]-cm-Xn \¬-In-bXv. kw`-hw ]pd-Ø-dn-™-tXm-sS hn-Zym¿-Ynsb k-l-]mTn-Iƒ ssI-Imcyw sN-bv-X-Xmbpw Xp-S¿-∂v hn-Zyme-b-Øn¬ h-cm-dn-s√∂pw t]men-kv ]-d-™p.

eo-Kv {]-hÀ-¯-IÀ-s¡-Xn-tc tIkv \n-thZ-\w \ÂIn

AwK-]-cn-an-XÀ¡v D-]I-c-W hn-X-cWw

Xpd¶ kwhm-Zw 30\v

{μ≥- kyq-´v-sI-bv-kn¬ sIm-≠pt]m-b 1340000 I-h¿-∂-Xv.--- I-√qcn-se ar-Km-ip-]-{Xn-°v- k-ao-]wh-®m-Wv ss_-°n-s‚ \-º¿-tπ‰v- am-‰n- X-´n-∏n-\p X-øm-dm-b-Xv.--sh-fn-b-{º kz-tZ-in- ap-_-jn-dmWv- I-h¿-®-bp-sS ap-Jy-kq-{X[m-c-s\-∂p Xn-cn-®-dn-™n-´p-≠v. --- B-_n-Zpw- hn-]n≥-Zm-kpw- ]Ww- X-´n-sb-Sp-Øv- ss_-°n¬- c£-s∏-S-sh- ap-_-jn-dpw- kp-Pnepw- a-s‰m-cp- hm-l-\-Øn¬- ]n∂n-ep-≠m-bn-cp-∂p. kz¿-W-°-

A-d-Ãnem-b ap-l-ΩZen c≥ Fw Sn ap-lΩ - Z- v Ip-™n- lmPn-bp-sS t_-hn-©b - n-se ho-Sn-\p t\-sc 2010epw 2013epw sh-Sn-bpXn¿-Ø tI-kn-se {]-Xn-bm-Wv. a‰p-{]-Xn-Iƒ-°v tXm-°v \¬-In-bXv A-en-bm-sW-∂v t]m-en-kv ]-d™p. 2011¬ tIm¨-{K-kv t\-Xmhv shm¿-°m-Sn-bn-se {]-`m-I¿

Nu-´-sb h-[n-°m≥ {i-an-® tIkn¬ A-en-sb A-dà - v sN-bvX - ncp-∂p. F-∂m¬ ]n-∂o-Sv Pm-ayØn¬ C-dß - n. 2013¬ a-t©-iz-c-sØ H-cp _n-kn-\-kp-Im-c-s\ B-{I-an-® tI-kn-epw {]-Xn-bm-Wv. A-tXh ¿-jw kn-±o-Jv F-∂ bp-hm-hn-s\ h-[n-°m≥ {i-an-® tI-kn¬ Imen-b d-^o-Jn-\pw kw-LØ - n-\pw Im¿ G¿-∏m-Sm-°n-bXv A-en-bmWv. D-∏f - ]-Xzm-Sn-bn-se ap-Øe - n_n-s\ sh-Sn-h® - p-sIm-∂ tI-kn ¬ Im-en-b d-^o-Jn-\pw kw-LØn-\pw tXm-°pw Xn-cI - f - pw \¬In-bX - pw A-en-bm-sW-∂v t]m-enkv ]-d™ p. 2007¬ 25 e-£w cq-]b - p-sS I≈-t\m-´p-am-bn C-bm-sf Un.B¿. sF A-dà - v sN-bX v- n-cp-∂p. Zp-_bn¬ \n-∂v _mw-•q-cn-te-°v hn-am\-am¿-Kw F-Øn-bt- ∏m-gm-bn-cp∂p A-dà - .v ]n-∂o-Sv Pm-ay-Øn-en-dßn ap-ßp-Ib - m-bn-cp-∂p.

jm-tUm t]m-en-kn-s\ C-Sn-¨pho-gv-¯nb a-W-Âtem-dn ]n-Sn-IqSn Im-k¿-tIm-Uv: ss_-°n¬ k-©-cn-® jm-tUm t]m-en-kn-s\ C-Sn-®pho-gØ v- n c-£s - ∏-Sm≥ {i-an-® a-W¬ tem-dn ]n-Sn-IqSn. C-∂s - e ]p-e¿-s® A-W¶q¿ sIm-√º - m-Sn-bn-em-Wv kw-`h - w. tem-dn-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰ jm-tUm t]m-en-kp-Im-cm-b [-t\-jv(28), c-Po-jv (26) F-∂n-h¿ P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn¬ N - n-

In¬-k tX-Sn. C-h¿ k-©c - n-® ss_-°v X-I¿-∂p. ]-t{Sm-fn-Mv \-S-Øsh a-W¬ I-b-‰n-b Sn∏¿tem-dn h-cp-∂-Xv {i-≤-bn¬-s∏-´ t]m-en-kpIm¿ ssI-Im-Wn-®-t∏mƒ \n¿-Øm-sX t]m-bn. ]n-∂o-Sv ]n-¥p-S¿-∂-t∏mƒ ss_-°n-en-Sn-®v temdn D-t]-£n-® ss{U-h¿ c-£-s∏-´p.

IqØp-]-dºv: hym-]m-cn-sb a¿±n-®p ]-cn-t°¬-∏n-® kw-`-hØn¬ aq-∂pt]-sc A-d-kv-‰v sNbvXp. ]p-d-°fw dw-e a-≥-knen¬ ap-lΩ-Zv tdm-j-≥ (20), ASn-b-d-∏m-d-bn-se ssk-\ a≥-knen¬ A-^v-\m-kv(21), ]-g-b \n-cØn-se i-co-^v tIm-t´-Pn¬ aplΩ-Zv i-co-^v(24) F-∂n-h-scbm-Wv Iq-Øp-]d-ºv t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. \-K-c-Øn-se k-Rv-Poh-\n B¿-t°-Un-se hym-]m-cn k-PnØn-s\ a-¿-±n-® tI-kn-em-Wp \S-]Sn.

]-ø∂ - q¿:sIm-‰n Pp-am-ak - P -v n-Zv Poh-\° - m-c≥ l-°ow sIm-et- °kn¬ A-t\zj-Ww Xz-cn-Xs - ∏-SpØn Ip-‰h - m-fnI-sf A-dà - v sN-øW-sa-∂m-hi - y-s∏-´v B-£≥ IΩn-‰n- ap-Jy-a{- ¥n-°v \n-thZ-\w \¬In. B-bn-ct- Øm-fw t]¿ H∏n-´ l-cP - n-bm-Wp \¬-In-bXv.

k¿-°m-cn¬-\n∂v km-ºØn-I klm-bam-hi - y-s∏-´v l-°o-ans‚ `m-cy-bp-sS l-cP - nbpw \¬In. kn Ir-jvW - ≥ Fw.F¬.F.bpsS km-∂n-[y-Øn¬ P-\Io-b B£≥ k-an-Xn t\-Xm-°fm-b Sn ]pcp-tjm-Øa≥, F≥ kp-{_-“Wy≥ t\-XrXzw \¬-In.

AÇo-e tN-jvS; c-−p-t]À ]n-Sn-bn I-Æq¿: kv{- Xo-It- fm-Sv A-«o-e tN-jvS Im-Wn-®X - n-\v c-≠p-t]¿ ]n-Sn-bn¬. C-S-t®-cn \o¿-®m¬ lu-kn¬ F≥ tPm¨-k¨(28) B-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - v. I-gn-™ Zn-

h-kw ssh-Io-´v B-tdm-sS- Im ¬sS-Ik v- v P-Mj v- \ - n-em-Wp kw-`h - w. a-s‰m-cp kw-`-h-Øn¬ ]p-Xnb-sX-cp P-Mv-j-\n-se k-^n-b Izm¿-t´-gv-kn¬ em-ep(29)hn-s\

Su¨ F-kv.sF. sI cm-P≥ ]nSn-Iq-Sn. hn-Zym¿-Yn-\n-Iƒ-°v t\-sc A-«o-etNjvS Im-Wn-®-Xn-\mWp ]n-Sn-bn-em-bXv.

KmÀlnI ]oU\w: \-ã-]-cn-lm-cw \Â-Im³ hn[n X-et- »-cn: bp-hX - n-sb `¿-Øm-hpw `¿-Xr-ho-´p-Im-cpw tN¿-∂v ]o-Un-∏ns®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ A-©p-e£ - w cq-]- \-„] - c - n-lm-cw \¬-Im≥ Xe-t»-cn A-Uo-j\ - ¬ No-^v PpUo-jy¬ a-Pn-ktv- {S-‰v hn F≥ hnP-bI - p-am¿ D-Øc - h - n-´p. Im-™n-

tcm-Sv I-cn-º-\ Nm-en¬ Ip-am-cs‚ a-Iƒ kn sI k-hn-Xb - p-sS ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp \-S] - S- n. 2011 Pq¨ 12\m-bn-cp-∂p khn-Xb - p-sS-bpw tIm-´q¿ Im-Sm-®nd-bn-se hm-Xp-°N - m-en¬ hn kn {]-Pn-Øn-s‚-bpw hn-hm-lw. Xp-

S¿-∂v H-am-\n-te-°p t]m-b {]-PnØn-s‚ A-dn-thm-sS `¿-Xr-ho-´pIm¿ ]o-Un-∏n-s®-∂m-Wv ]-cmXn. {]-Pn-Øn-s‚ am-Xm-hv ku-an\n, k-tlm-Zc - ≥ tdm-kvt- am≥, Cbm-fp-sS `m-cy A-Pn-X F-∂n-hcm-Wv F-Xn¿-I£ - n-Iƒ.-

I®q-cn ]mÀ-«n ]p-\-ÊwL-S-\ D-S³ th-W-sa-¶v Un.kn.kn. P-\-d t_mUn I-Æq¿: Ip-Spw-_-tbm-K-߃ hn-fn-®p-tN¿-Øv _q-Øv-X-ew apX¬ ]m¿-´n ]p-\- w-L-S-\ D-S\m-cw-`n-°-W-sa-∂v Un.-kn.-kn. P-\-d¬ t_m-Un tbm-K-Øn¬ B-h-iy-w. I-Æq¿, Im-k¿-tImUv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-e-ß-fn¬ tIm¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-I-fpsS tXm-¬-hn-bp-sS ]-›m-Ø-eØn¬ Iq-Sn-bm-bn-cp-∂p h¿-jß - fp-sS C-St- h-fb - v° - p ti-jw Un.kn.-kn. P-\d - ¬ t_m-Un tbm-Kw I-Æq-¿ P-hl - ¿ sse-{_-dn lm-fn¬ tN¿-∂-Xv. B-dp am-k-Ønsem-cn-°¬ P-\d - ¬ t_m-Un-bpw aq-∂p am-k-Øn-sem-cn-°¬ afi-ew {]-kn-U‚ - p-am-cp-sS tbmK-hpw hn-fn-°m≥ Xo-cp-am-\a - m-bn. X-t±-i-ÿm-]-\- Xn-c-s™-Sp-∏n\p-≈ ap-s∂m-cp-°-hpw tbm-Kw N-¿® - sN-bX v- p. tIm¨-{K- n-\p-≠m-b Xn-cn-®Sn Xm¬-°m-en-Iw am-{X-am-sW-¶nepw ]m¿-´n-sb Xm-tg-Øe - w ap-X¬ i-‡a - m-°W - w. \m-Sn-s‚ hn-Ik - \-{]-i\ -v ß - f - n¬ ]m¿-´n- C-Ss - ]-S¬ ip-jI v- a - m-sW-∂ s]m-Xp-hn-a¿-i\-ap-≠m-bn. C-Xp Ip-td-°q-Sn Im-cy£-aa- m-hW - w. hn-Ik - \ - {- ]-i\ -v ß - fn-epw P-\ß - ƒ-°v A-Xym-hi - y-ambn sN-tø-≠ Im-cy-ßf - n-epw tIm ¨-{K- n-s‚ X-t±-iÿ - m-]\ - ß - f - nse {]-Xn-\n-[n-Iƒ-°v {In-bm-flI - am-bn {]-h¿-Øn-°m≥ km-[n-°Ww. A-Øc - Ø - n¬ {]-h¿-Øn-°p-

I-Æq-cn¬ Un.kn.kn. P-\-d¬ t_m-Un tbm-K-Øn¬ {]-knU‚ v sI kp-tc-{μ≥ kw-km-cn-°p∂p ∂-h¿-°p am-{X-ta Xn-cs - ™-Sp∏n¬ ÿm-\m¿-Yn-Xzw \¬-Im≥ ]m-Sp-≈q-sh-∂pw \n¿-tZ-ia - p-b¿∂p. ]m¿-´n-°I - Ø - v I¿-i\ - a - m-b s]-cp-am-‰® - ´- w th-Ws - a-∂v sF {Kq∏n-se Nn-e¿ B-hi - y-s∏-´p. D-Øc - hm-Zs - ∏-´ Nn-e t\-Xm-°ƒ \-SØ - p∂ ]-ck - y-{]-kX -v m-h\ - I - ƒ {]-h¿Ø-Ic - p-sS B-flh - o-cyw sI-Sp-ØpI-bm-Wv. t\-Xm-°t- fm P-\{- ]-Xn\n-[n-It- fm hn-a¿-i\ - ß - ƒ-°v AXo-Xc - √ - . F-∂m¬ C-h ]m¿-´n t^m-dß - f - n¬ am-{Xw a-Xn-. ]-ck - y-

{]-kX v- m-h\ - I - ƒ A-®S- ° - e - w-L\-am-bn I-≠v F-{X D-∂X - c - m-bmepw \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W - s - a-∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏-´p. sI.-]n.-kn. kn. P-\d - ¬ sk{I-´d - n-am-cm-b ]n cm-aI - r-jvW - ≥, hn F \m-cm-b-W≥, k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, kp-am _m-e-Ir-jvW≥, bp.-Un.-F^ - v. Pn-√m sN-b¿am≥ {]-^. F Un ap-kX v- ^ - , ]n ]n e-£v-a-W≥, Fw \m-cm-bW≥-Ip-´n, sI kn I-S-ºq-cm≥, sI sP tXm-ak - v, hn {]-`m-Ic - ≥

am-ÿ, hn F≥ F-cn-]p-cw, k-Pohv am-tdm-fn, H \m-cm-b-W≥, ]≈n-{]w ]-hn-{X≥, hn jm-lp¬ l-ao-Zv, sI {]-tam-Zv, A-Uz. Sn H tam-l\ - ≥, sIm-øw P-\m¿-±\ - ≥, Nm-t°m ]m-e° - t- em-Sn, ap-t≠-cn Kw-Km-[c - ≥, Fw ]n ap-cf - n, Fw ]n D-Æn-Ir-jv-W≥, hn cm-[m-Ir-jvW≥ am-ÿ, ]n kn jm-Pn, kXy≥ h-≠n-®m¬, hn kp-tc-{μ≥ am-ÿ, ]n Sn am-Xyp, A-Uz am¿´n≥ tPm¿-Pv, tkm-Wn sk-_mÃy≥ kw-km-cn-®p.-


2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

\yq tImkvtam s]m-fn-ä³ ¢_v Ip-Spw-_kulr-Z tI-{µ-am-¡pw X-e-t»cn: \-K-c-Ønepw ]-cnk-c{]-tZ-i-ß-fn-ep-am-bn hy-XykvX ta-J-e-I-fn¬ hy-‡nap-{Z ]-Xn-∏n-® ap-∂q-dn¬∏-cw t]-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ cq-]o-Ir-Xamb X-et- »-cn \yq tIm-ktv- am t]m-fn-‰≥ ¢-∫v Ip-Spw-_ kulr-Z tI-{μ-am-°p-sa-∂v `m-chm-lnIƒ A-dn-bn®p. C-Xn-s‚ `m-Ka - m-bn ¢-∫v sI-´n-SØ - n¬ hmb-\m-apdn, tlmw Xntb‰¿, B[p\n-I d-tÃmd‚ v Xp-Sß - nb ku-Ic - y-߃ H-cp-°n-. ]pXn-b kw-hn-[m-\ß - f - p-sS D-ZL v- m-S\ - w \msf F.Un.Pn.]n. F≥ i-¶¿ sd-Õn \n¿-hl - n-°pw. G-gn-ae \m-hnI A-°mZ-an U-]yq-´n Iam≥-U‚ v dn-b¿ A-Ua v- n-d¬ Pn hn c-ho-{μ≥ ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn- C-cn-°q¿ \-Wn-t»-cn-°-≠n \-^o-k-bp-sS ho-Sn-s‚ ap≥`m-K-w I-\-Ø a-g-bn¬ °pw. {]-kv¢∫ - v {]-knU‚ v sI C-Sn-™ \n-e-bn¬ Sn {]-Àm-Zv, sk-{I´-dn D-Ω≥ A®mc-Øv hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn¬ ]-s¶-SpØp.

F³.F^v.]n.C. kwØm-\ k-t½f-\w I-®q-cn I-Æq-¿:\m-j-\¬ s^-U-tdj≥ Hm-^v t]m-kv-‰¬ Fw-tπmbo-kv 36 mw kwÿm-\ k-tΩf\w 22,23,24 Xnø-Xn-I-fn¬ IÆq¿ d_vtIm Hm-Un-t‰m-dn-bØn-¬ \-S-°pw. 22\v cm-hnse 9.30\v k-tΩf\w C-¥y≥ kmºØn-I im-kv-{X-Rv-P≥ tUm.sh-¶-tS-jv B-t{X-b D-ZvLmS-\w sN-øpw. ssh-Io-´v 4\v kmw-kv-Imcn-I k-tΩ-f-\-w \-S°pw. F≥ {]-`m-h¿a ap-Jy-{]`mj-Ww \-SØ - pw. k-tΩ-f\ - tØm-S\ - p-_‘ - n-®v \-S∂ - Iem˛km-ln-Xy a¬-kc - Ø - n¬ hnP-bn-®h - ¿-°p-≈ k-Ωm-\Z- m\hpw hn-hn- [ - I-em-]c - n-]m-SnIfpw A-ct- ß-dpw. 23\v t{S-Uv bq-\n-b≥ k-tΩf-\w F kºØv Fw.]n D-ZL v- mS-\w sN-øpw. 24\v cm-hn-se 11\v h-\n-Xm k-tΩf-\w \-S° - pw. ]n sI {ioa-Xn So®¿ Fw.]n. D-ZL v- m-S\ - w k-tΩf\w D-ZL v- mS\w sN-øpw. sshIo´v 4\v tÃ-Un-bw tIm¿-Wdn¬ s]m-Xp-kt- Ω-f\ - w Fw hn tKm-hn-μ≥ am-k‰ v- ¿ D-ZL v- mS-\w sN-øpw.kn.]n.sF. kwÿm-\ sk-{I´-dn ]-∂y≥ c-ho-{μ≥ A[y-£X - h-ln-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ kzm-KX - k - w-Lw sN-b¿-am≥ Fw {]-Im-i≥ amÿ, F≥.F-^v.]n.C. kwÿm\ I¨-ho-\¿ ]n hn cm-tP-{μ≥, P-\d - ¬ I¨-ho-\¿ Fw k-lt- Zh≥, sI kp-\n¬Ip-am¿ ]-s¶SpØp.

t^mt«m-{K^n aÂ-k-cw: Bim l-cn¡v H¶mw-Øm\w I-Æq¿: temI ssPhsshhn[y Zn\-tØm-S-\p-_-‘n-®v h\w hIp-∏ns‚ B`n-ap-J-yØn¬ IÆq¿ tkmjy¬ t^mdkv{Sn Unhn-j≥ Pn√bnse t^mt´m-{Km^¿am¿°mbn kwL-Sn-∏n® _tbmªn‰vkv a¬kc-Øn¬ Bim-lcn, lcn N°-c° - ¬, cPojv cmLhv F∂n-h¿ H∂v, c≠v, aq∂v ÿm\-߃ t\Sn. bYm-{Iaw 1500, 1000, 750 cq] kΩm-\Ø - pIbpw ]s¶-SpØ F√m-h¿°pw km£-y] - {- Xhpw e`n-°pw. Pqsse 29\p \S-°p∂ NS-ßn¬ kΩm\w hnX-cWw sNøpw.

l¡ow h-[w: ^-b-ep-I-Ä ss{Iw-{_m-©n-\v ssI-am-dpw ]-ø-∂q¿: sIm-‰n Pp-am a-kv-Pn-Zv Po-h-\-°m-c≥ a-ºe-sØ l°o-an-s\ sIm-es - ∏-Sp-Øn-bhsc {]-tXy-Im-t\z-jW - kw-LØ - n\pw I-s≠-Øm≥ km-[n-°m-Ø km-lN - c - y-Øn¬ XpSc-t\zjWw ss{Iw-{_m-©n-\v ssI-am-dm≥ B-`y-¥c - h-Ip-∏v \-S] - S- n-Iƒ Xp-Sß - n. C-Xpkw-_‘ - n-®v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - p\n-∂p-≈ D-Øchv ss{Iw-{_m-©v tIm-gn-t°m-Sv bq-\n-‰n-\v e-`n-°p-∂t- XmsS tI-kv ^-be - p-Iƒ ssI-am-dpw. Zn-hk - ß - ƒ-°pap-ºv tIm-gn-t°m-Sv ss{Iw{_m-©v bq-\n-‰n-se D-tZymK-ÿ¿ l°ow sIm√-s∏-´ ÿ-eh - pw ]-tc-Xs‚ Ip-Spw-_mw-K-ß-sfbpw k-μ¿-in-®v sam-gn-sb-Sp-Øncp∂p. A-]q¿-hß - f - n¬ A-]q¿-ham-b sIm-e] - m-XI - a - m-Wv C-sX∂mWv A-t\z-jW - kw-LØ - n-s‚ hn-eb - n-cpج.

A\m-Ym-e-b-¯n-s\-Xn-tc ]-cmXn ]-ø-∂q¿: s]-cn-tßmw t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bnse A-ch-©m-en¬ a-Xnbm-b tc-J-I-fn√msX {]-h¿-Øn-°p-∂ A-\mYm-e-b-Øn-s\-Xntc ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿-Ø-I¿ t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. a-Xnbm-b tcJ-Itfm A-Snÿm-\ kuIcytam C√m-sX {]-h¿-Øn-°p-∂ sI-´n-S-Øn¬ 22Hm-fw Ip-´nI-sf ]m¿-∏n-®n-cn-°p-∂-Xmbpw C-Xn-s\-Xn-tc \-S]-Sn th-W-sa∂p-am-Wv B-h-iyw. ]-cm-Xn-bp-sS A-Sn-ÿm-\-Øn¬ t]m-en-kv A-t\zj-Ww Xp-S-ßn.

t{]-a-N-{µ-³ h-[-{i-aw: {]-Xn-IÄ-¡mbn t]m-en-kv aw-K-em-]p-c-t¯-¡v

am-thm-hm-ZnI-sf I-s−-¶ sh-fn-s¸-Sp-¯Â sI-«n-¨-a-¨-sX-¶v t]m-enkv

Iq-Øp-]-d-ºv: kn.-]n.-Fw. tIm-f-bm-Sv tem°¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw F sI t{]-a-N-{μ-s\ sh-´n-s°m-e-s∏-Sp-Øm≥ {i-an-® tI-kn-se {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-\m-bn t]m-en-kv aw-Kem-]p-c-tØ-°v Xn-cn-®p. t{]-a-N-{μ-s\ B{I-an-®-h¿ aw-K-em-]p-c-Øv H-fn-hn¬ I-gn-bp∂p-s≠-∂ hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Ønem-Wp t]m-en-kv A-hn-tS-°p t]m-b-Xv. tI-kn¬ ]n-Sn-bn-em-b hn≥-sk‚-n-s‚ DS-a-ÿ-X-bn-ep-≈ Hm-t´m-dn-£ I-kv-‰-Un-bnse-Sp-Øp. Cu Hm-t´m-bn¬ k-©-cn-®m-Wv {]-Xn-Iƒ A-{I-aw \-S-Øn-b-Xv. I-gn-™ Znh-kw ]n-Sn-Iq-Sn-b 12 t_mw-_p-Iƒ t]m-enkv C-∂-se \n¿-ho-cy-am-°n. A-tX-k-a-bw, kw-`-h-Øn¬ B¿.--F-kv-.F -- -kv. t\-Xr-XzØn-s‚ Kq-Vm-tem-N-\-sb-°p-dn-®v A-t\zjn-°-W-sa-∂v kn.--]n.--Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ B-h-iys∏-´p. t{]-a-N-{μ-s\ h-[n-°m≥ \-S-Øn-b t_mw-_v \n¿-am-W-Øn-\p- ]n-∂n¬ sh-≠p´m-bn-se t{]w-Pn-Øv A-S-°-ap-≈ Iz-t´j≥ kw-L-am-sW-∂p sX-fn-™n-´p-≠v. sh-≠p-´m-bn Iz-t´-j≥ kw-L-hpw B¿.--F-kv.F -- -kv. t\-Xr-Xz-hpw X-Ωn-ep-≈ _-

{io-IW - T v ] - pcw: ]-øm-hq¿ Im-™n-cs - °m√nbn¬ am-thm-hm-ZnI-sf I-≠X - mbn Kr-l\ - mY≥ ]-d™-Xv a-Zy-el - c - n-bn¬ kr-„n-® sI-´pI-Yb - m-sW-∂v sX-fn-™p. Im-™n-cs - °m√n _w-•m-hn-\S- p-Ø Im-\®n-d jm-Pn-bm-Wv I-gn™ Znh-kw ]p-e¿-s® A©w-K A-⁄m-XkwLw X-s‚ ho-´n-se-Øn-sb∂p sh-fns∏-Sp-Øn-b-Xv. 3 ]p-cp-j≥-am-cpw 2 kv-{XoIfpw A-Sßn-b kw-Lw hm-Xn-en¬ ap-´n hnfn-®p-W¿-Øn A-cnbpw km-[\ - ß - fpw B-hiy-s∏-s´∂pw apJ-Øv kvt{] A-Sn-°m≥ {ian-®X - m-bpw _m-Kn¬\n-∂v B-bp-[ß - ƒ FSp-°m≥ Xp-\n-™X - m-bpw jm-Pn ]-d™ n-cp∂p. F-∂m¬ t]m-en-kv C-bmsf tNmZyw sN-bv-X-t∏mƒ ]-c-kv-]-ch-n-cp-≤-am-bn-cp-∂p sam-gn. am-{X-a√, C-bmƒ a-Zye-lc - n-bn-em-bncp-∂p. 2 kv-{Xo-I-f-Sßn-b am-thm-hm-Zn kwL-Øn¬ H-cm-ƒ km-cn-bm-Wp [-cn-®s - X-∂v jm-Pn ]-d-™-tXm-sS C-Xp sI-´p-I-Y-bmsW-∂ kwi-bw t]m-en-kn-\p-≠mbn. kw-LØ - n-se kv{- Xo-Iƒ km-cn [-cn-°mdn√. {]-tXyI bq\n-t^m-w B bn-cn°pw A-hcp-sS th-jw. jm-Pn-sb t]m-ep-≈ H-cm-sf amthm-hm-Zn-Iƒ `o-jW - n-s∏-Sp-tØ-≠ Im-cy-ans√-∂ \n-e] - m-Sn-em-Wp t]m-enkv.

kv-IqÄ In-äv hn-Xc-Ww C-cn-´n: Bd-fw K-h. l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iq-fn-se \n¿-[-\ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v Fw.Fkv.F^v. Bd-fw bq-\n-‰v I-Ωn‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ kvIqƒ In-‰v hnX-c-Ww sN-bv-Xp. ap-kvenw eo-Kv t]-cm-hq¿ afiew sk-{I´-dn C-{_mlnw lmPn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ^-hmkv ]p-∂m-Sv A-[y-£-X hln®p. A-_q-_-°¿ lmPn, A–p√ am-ÿ, Xp-ss^¬, CPmkv, A-Pv-a¬ kw-km-cn-®p.

ip-No-I-c-Ww \S¯n I-Æq¿: H-°n-\m-h≥ I-cm-sØ tUm. B‚ v kvt- ]m¿-Svk - v sk‚dn-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ _√m¿Uv tdm-Un-¬ a-g°m-e ip-NoI-cWw \-SØ - n. sk≥-km-bv ]n F≥ a-t\m-Pv, k-Pn-Xv F-fb - mhq¿, A-Pn-Xv t\-XrXzw \¬-In.

‘w C-Xn-eq-sS hy-‡-am-bn-. A-{I-a-hp-ambn X-߃-°p _-‘-an-s√-∂m-Wv B¿-.F -- kv-.F -- -kv. t\-Xr-Xz-Øn-s‚ hm-Zw. F-∂m¬, B¿-.F -- -kv-.F -- -kv. t\-Xr-Xzw X-s∂ B-kq{X-Ww sN-bv-X h-[-{i-a-am-Wv C-sX-∂p t]m-en-kv A-t\z-j-W-Øn-eq-sS sX-fn™p. C-tX-°p-dn-®v \n-e-]m-Sv hy-‡-am-°Ww. \-tc-{μ -tam-Un A-[n-Im-c-Øn-¬ FØn-b-tXm-sS s]m-bn-eq-cn¬ ap-kv -enw -IpSpw-_-ß-sf B-´n-∏m-bn-®n-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw ]-≈n-°p-∂v ]-©m-b-Øn-se H-‰sØ-ßn¬ Ip-f-Øn¬ Ip-fn-®-Xn-s‚ t]cn¬ Ir-kv-Xy≥ k-ap-Zm-b-Øn-se 13Im-cs\ B¿-.F -- -kv-.F -- - p-Im¿ a¿-±n-®p. tam-Unbn-kw F-¥m-sW-∂v sX-fn-bn-°p-∂ kw-`h-ß-fm-Wn-Xv. tIm-f-bm-´v ap-kv-enw k-ap-Zm-b-Øn-se Hcp hy-‡n-bp-sS ÿ-ew ssI-tb-dm-\p-≈ {i-a-sØ F-Xn¿-Ø-Xn-s‚ t]-cn-em-Wv t{]a-N-{μ-s\ h-[n-°m≥ {i-an-®-Xv. A-[n-Im-c K¿-hn¬ \m-Sn-s‚ k-am-[m-\w X-I¿-°p-∂ B¿-.F -- -kv-.F -- - n-s\ H-‰-s∏-Sp-Øm≥ P-\߃ ap-t∂m-´p-h-c-W-sa-∂pw {]-kv-Xm-h-\bn¬ B-h-iy-s∏-´p.-

s{S-bn³ bm{Xm\nc¡v hÀ-[-\-bn hym-]-I {]-Xn-tj[w I-Æq¿: sd-bn¬-th _-P‰ - n-\p apt∂m-Sn-bm-bn s{S-bn≥ bm-{Xm-\nc-°v h¿-[n-∏n-® \-S-]-S-n-bn¬ hym-]-I {]-Xn-tj-[w. kw-ÿm\-Øv _-kv \n-c° - v Ip-Øs - \ Iq´n-bX - n-\p ]n-∂m-se sd-bn¬-th \n-c-°pw h¿-[n-∏n-®-Xv km-[m-cW-°m-cp-sS \-Sp-shm-Sn-°pw. sdbn¬-th-sb km-ºØ - n-Ia - m-bn `{Z-am-°p-Is - b-∂ \ym-bo-Ic - W - w ]-d-™m-Wp \-S-]-Sn. A-Sp-Øam-ka - m-Wv sd-bn¬-th _-P‰ - v Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. F-∂m¬ AXn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn sd-bn¬th t_m¿-Un-s‚ ip-]m¿-i I-

W-°n-se-Sp-Øv \n-c-°v Ip-Øs\ Iq-´p-I-bm-bn-cp-∂p. tI-{μØn¬ tam-Un k¿-°m¿ A-[nIm-ct- a-‰- ti-js - a-Sp-Ø G-‰h - pw h-en-b \-S] - S- n-bm-Wn-Xv. \n-c-°v Ip-Ø-s\ Iq-´n-b-Xv ]p-Xn-b k¿-°m-cn-s\-Xn-tc {]-Xntj-[ß - ƒ-°p Im-cW - a- m-tb-°pw. 14.2 i-Xa- m-\w bm-{Xm-Iq-en-bpw 6.5 i-Xa - m-\w N-c° - p-Iq-en-bpw h¿-[n∏n-®X - v sh-√p-hn-fn-bm-sW-∂m-Wv bm-{X-°m-cp-sS hn-a¿-i-\w. \n-c- y-Øn-\p Po-h\ - ° - m-sc °v h¿-[-\-bn-eq-sS 8,000 tIm-Sn Xv. B-hi A-[n-Iw k-am-lc - n-°m-sa-∂m-Wv \n-b-an-®m¬ X-s∂ Sn-°-‰v I-esd-bn¬-th a-{¥m-eb - w ]-db - p-∂- £≥ h¿-[n-∏n-°mw. F-∂m¬, C-

aÂ-ky G-Pân-\v sh-t«-äp

Xn-\p \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ X-ømdm-bn-´n-√. Zn-t\-\ cm-Py-Øp-S\ - ofw H-cp tIm-Sn-bn-te-sd B-fp-Iƒ s{S-bn≥-bm-{X \-S-Øp-∂p-s≠∂m-Wp I-W° - .vtdm-Uv- bm-{X-bn-se K-Xm-KX-°p-cp-°pw k-a-b-\-„-hpw IW-°n-se-Sp-°p-tºmƒ {l-kzZq-c bm-{X-bv-°p t]m-epw Iq-SpX¬ t]¿ s{S-bn-\p-I-sf-bm-Wp B-{i-bn-°p-∂-Xv. F-∂m¬, \nc-°p-h¿-[-\ km-[m-c-W-°m-cmb s{S-bn≥ bm-{X-°m¿-°v h≥ Xn-cn-®-Sn-bm-Wp k-Ωm-\n-°p-I. N-c-°p-Iq-en Iq-´n-b-Xv \n-tXym-

]-tbm-K km-[-\-ß-fp-sS hn-e h≥-tXm-Xn¬ h¿-[n-°m≥ C-Sbm-°pw. D-]-t`m-K kw-ÿm-\am-b tI-c-f-sØ-bm-Wp C-Xp km-c-am-bn _m-[n-°p-I. bm-{Xm-\n-c-°v ]n≥-h-en-°W-sa-∂v sd-bn¬-th Un-hn-j≥ ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kn-tbj≥ hm¿-Øm-°p-dn-∏n¬ B-hiy-s∏-´p. A-√m-Ø ]-£w i‡-am-b {]-t£m-`w \-S-Øp-sa∂pw ]m-k-t©-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ {]-kn-U‚ v cm-tP-jv sIm√-td-Øpw sk-{I-´d- n ]n sI ss_Pp-hpw A-dn-bn-®p.

Bdfw ^m-an Im-«m-\-bn-d§n; hym-]-I Ir-jn-\miw

C-cn-´n: B-df - w ^m-an¬ Im-´m-\°q-´-an-d-ßn hym-]-I-am-bn Irjn \-in-∏n-®p. 11mw tªm-°n-se tNm-am-\n-°p-∂n-em-Wv kw-`h - w. C-cp-\q-tdm-fw hm-g-I-fpw, I-hpßv, sX-ßv, ap-Xe - m-b Ir-jn-If - pam-Wp \-in-∏n-®-Xv. h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn¬-\n-∂v 10mw tªm°v h-gn-bm-Wp k-ao-]s - Ø P-\hm-k ta-Je - b - m-b tNm-am-\n-°p∂n¬ Im-´m-\b - n-dß - n-bX - v. c-≠pam-kw ap-ºv C-tX tªm-°n-en-dßn-b Im-´m-\ Ip-Sn-en¬ D-dß - n°n-S-∂ am-[-hn-sb-∂ B-Zn-hmIm-k¿-tIm-Uv: sIm-S-°m-Sv I- kn bp-h-Xn-sb Ip-Øn-s°m-eem-\n-tI-X\ - Ø - n-s‚ Cu h¿-j- s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. I-gn-™ am-kw ^mw k-μ¿-insØ kw® Pn-√m I-eI - vS- ¿, h-\y-ar-Ki - ÿm-\ \meyw X-Sb - m≥ \-S] - S- n kzo-Ic - n-°pS≥-Ie - m Asa-∂pw Zn-hk - ß - ƒ-°I - w Im-Sv hm¿-Un-\v sh-´n-sØ-fn-bn-°p-sa-∂pw D-d∏ - ptIm¬- ° - f n ]-cn-io-eI - ≥ ]-ø-∂q-cnse hn Sn hn Zmt a m - Z - c ≥ hn Sn hn - ≥ A ¿ - l - \ m - Zm-tam-Zc bn. 5000 cq-]bpw {]-ik - vX - n]-{X-hpw A-Sß - p- ]-cn-bm-cw: a-g Xp-Sß - n-bt- Xm-sS ∂ ]p-ck - vI - m-cw Pqsse B-dn-\p ]-cn-bm-cw B-bp¿-th-Z tIm-fP - v sIm-S° - m-Sv \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ B-ip-]{- Xn-bn¬ sIm-Xp-Ip-ie - yw kn hn _m-eI - r-jvW - ≥ k-Ωm-\n- cq-£w. B-bp-¿t- h-Z Nn-In¬-kb - -v °p-sa-∂v sk-{I-´-dn tUm.Fw °p Ip-gº - ,v F-Æ, sh-≈w F-∂nF-kv \m-b¿, sN-b¿-am≥ sI Pn h D-]t- bm-Kn-°p-∂X - n-\m¬ BsIm-S° - m-Sv A-dn-bn-®p. ip-]{- Xn ]-cn-kc - Ø - v sIm-Xp-Ip-ieyw cq-£a - m-Wv. ]-I¿-®h - ym-[nIm-™-ßm-Sv: a-¬-ky-hn¬-∏-\°m-cn-bp-sS sh-t´-‰v G-P‚n-\v ]-cn-t°-‰p. Im-™-ßm-Sv a-o≥ am¿-°‰ - n-se a-¬ky G-P‚pw h-SI-c ap-°n-se Izm¿-t´-gk v- n¬ Xma-k° - m-c\ - p-am-b ]m-WØ - q¿ kztZ-in Sn F k-Pn-°m-Wv (33) sht´-‰-Xv. Im-™-ßm-s´ kz-Im-cy Bip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

hn Sn hn Zm-tam-Z-c-\v ]p-c-kv-Imcw hm-b-\hm-cm-N-c-W-Øns‚ `mK-am-bn I-Æq-¿ sk≥{S¬ Pbn-en¬ A-c-tßdn-b \m-S-I-Øn¬-\n∂v

hmb\bpsS {]m[m\yw hnfn-t¨mXn eLp\m-S-Iw I-Æq¿: hm-b\ - hm-cm-Nc - W - Ø - ns‚ `m-K-am-bn Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn-en-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-¬ Xn-¶ƒ ap-X¬ sh-≈n h-sc e-Lp\m-SI - w sk≥-{S¬ P-bn-en¬ Ac-tß-dn-. hm-b\ - \¬-Ip-∂ Du¿P-hpw B-flh - n-izm-kh - pw k-Poh-am-°p-∂-Xn-\v s]m-Xp C-S-ßsf i-‡a - m-°m≥ B-lzm-\w \ ¬-Ip-∂X - m-bn-cp-∂p \m-SI - w. Kn-cojv {Km-an-I c-N\ - b - pw kw-hn-[m-\hpw \n¿-hl - n-® \m-SI - Ø - n¬ kp-

tc-jv_ - m-_p sIm-ft- »-cn, {]-Imi≥ sN-߬, hn sI Ip-™n-IrjvW - ≥, kp-[o¿ _m-_p I-cn¶¬-Ip-gn, _n-Pp B‚-Wn, _m-eIr-jW v- ≥ Np-ge - n, kp-Pm-X ta-eSp-°w, Pn¬-\ I-eym-S≥, ]n i-cWy, sI Sn tkm-Wn-b F-∂n-h¿ A-`n-\b - n-°p-∂p. ap-c-fn Im-Sm-®n-d-bm-Wv Km-\ c-N-\. I-hn-X I-cn-sh-≈q¿ ap-cfn. P-bn¬ sse-{_-dn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ hm-b-\ -hm-

cm-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bm-Wv \m-SI - w A-hX - c - n-∏n-®X - v. Kn-co-jv {Km-an-I D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. Pbn¬ kq-{]-≠v C≥-˛-Nm¿-Pv Atim-I≥ A-cn-∏ A-[y-£-X hln-®p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn-√m sk-{I-´d - n ]n sI ss_-Pp, A-kn-Â v P-bn-e¿ sI Fw ]pcp-tjm-Øa - ≥, sh¬-s^-b¿ Hm^n-k¿ sI hn ap-tI-jv, P-bn¬ A-t¥-hm-kn d-^o-Jv \o¿-th-en kw-km-cn-®p.

_mÀ A-tkm-kn-tb-j\v dn-t]mÀ-«v \Â-In Im-™-ßm-Sv: am-Xm-]n-Xm-°ƒ aqt∂-Im¬ e-£w cq-]bv-°v c≠p-a° - s - f hn-‰ kw-`h - Ø - n¬ CS-\n-e-°m-cn-bm-bn {]-h¿-Øn-® aw-K-em-]p-c-sØ A-`n-`m-j-I B-im-e-X-bvs°-Xn-tc slm-kvZp¿-Kv t]m-en-kv aw-K-em-]p-cw _m¿ A-tkm-kn-tb-j\ - p dn-t]m ¿-´v \¬-In. Ip-´n-sb hn-‰ tI-kn

¬ {]-Xn-tN¿-°s - ∏-´ A-Uz. Bim-e-X-sb ]n-Sn-Iq-Sm≥ t]m-enkv \n-ch - [ - n X-hW - aw-Ke - m-]p-cØpw Im¿-hm-dn-epw A-t\z-jWw \-S-Øn-sb-¶n-epw ^-e-ap≠m-bn√. Cu km-lN - c - y-Øn-emWv C-h-sc-°p-dn-®p-≈ hn-i-Zmwi߃ A-dn-bm-\pw tI-kn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b Im-cyw hn-iZ- o-I-

cn-°m-\p-ap-≈ dn-t]m¿-´v t]m-enkv aw-K-em-]p-c-w _m¿ A-tkmkn-tb-j\ - p ssI-am-dn-bX - v. am-Xm-]n-Xm-°ƒ Cu A-`n-`mj-Ibv-°v ssI-am-dn-b c-≠p -Ip´n-If - n¬ s]¨-Ip-™n-s\ kq-dØvI√ - n-se hym-]m-cn kp-{_-“Wy-s‚ ho-´n¬\n-∂v slm-kvZ- p¿Kv t]m-en-kv I-s≠-Øn-bn-cp-∂p.

^pSv-t_m-Ä aÂ-k-c-¯n-\n-sS ssh-Zyp-Xn \n-e¨p; sI.F-kv.C._n. Hm-^n-kn A-{Iaw I-Æq¿: tem-I-I-∏v ^p-Sv-t_mƒ a¬-k-c-Øn\n-sS ssh-Zyp-Xn \n-e-®-Xn¬ tcm-jm-Ip-e-cmb H-cp-kw-Lw ]-≈n-°p-∂n-se ssh-Zyp-Xn sk-£≥ Hm-^n-kv B-{I-an-®p. P-\¬-®n-√pw Iw-]yq-´¿ {]n‚-dpw F-dn-™p X-I¿-Øp. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn 10.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sIm-fw-_n-b-˛-sF-h-dn tIm-kv-‰v a¬-k-cw \-S-°-sh ssh-Zyp-Xn \n-e-®n-cp-∂p. a¬-k-cw sS-en-hn-j-\n¬ I-≠p-sIm-≠n-cp-∂ bp-hm-

°ƒ ]-e-X-h-W ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn-te-°v hn-fn-s®-¶n-epw bm-sXm-cp {]-Xn-I-c-W-hpw D≠m-bn-cp-∂n-√. Xp-S¿-∂v \m-ev ss_-°p-I-fnepw H-cp Hm-t´m-dn-£b - n-epw 12Hm-fw t]-¿ Hm-^nkn-se-Øn A-Xn-{I-aw Im-´p-Ib - m-bn-cp-∂p. ss_°p-If - p-sS \-º¿ sI.-Fk - v.C - .-_n. Po-h\ - ° - m¿ Xn-cn-®d - n-™n-´p-≠v. A-kn- v F≥-Pn-\o-bd - psS ]-cm-Xn-bn¬ s]m-Xp-ap-X¬ \-io-Ic - W - Ø - n-\v 12Hm-fw t]¿-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

D-Ånhym-]m-c-¯n-se X-«n-¸v; a-lm-cm-{ã t]m-en-kv X-e-tÈ-cn-bn X-et- »-cn: hym-]m-cØ - n-\m-bn alm-cm-{„-bn¬-\n-∂v tem-Uv I-W°n-\p D-≈n F-Øn-® h-Ib - n¬ Hcp-tIm-Sn 30 e-£w cq-] \¬-ImsX ap-ßn-b hym-]m-cn-sb tX-Sn alm-cm-{„ t]m-en-kv X-et- »-cn-bnse-Øn. t\-cs - Ø X-et- »-cn-bn¬ sam-Ø hym-]m-cw \-SØ - n-bn-cp-∂bm-sf A-t\z-jn-®m-Wv a-lm-cm-

{„-bn-se kmw-•n-bn¬-\n-∂p t]men-kv F-Øn-bX - .v C-bmƒ-°v \n-ehn¬ ]m-e° - m-´m-Wp I-®h - S- w. Ad-k‰ v- v H-gn-hm-°m≥ _-‘p-°f - pw kp-lr-Øp-°f - pw \-SØ - n-b ]-cn{i-aØ - n-\p \-Kc - Ø - n-se c-≠p cm{„o-b t\-Xm-°f - p-sS H-Øm-ibpw D-≠m-bX - m-bn A-dn-bp-∂p. X-e-t»-cn-bn-se D-∂-X t]m-

en-kv D-tZym-Kÿ s - ‚ km-∂n-[yØn¬ \-SØ - n-b a-[y-ÿ N¿-®bn¬ {]-Xn-am-kw 15 e-£w cq-] h-®v X-h-W-I-fm-bn A-S-®p-Xo¿°m≥ [m-cW - b - m-bn. tI-kv ]n≥h-en-°m-\pw Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn A-dn-bp-∂p. C-Xp-{]-Im-cw C-S]m-Sn-s‚ B-Zy-KU - p a-lm-cm-{„ t]m-en-kv ssI-∏‰ - n.

Im-´m-\-°q-´w X-I¿-Ø Bd-fw ^mw 11mw tªm-°n-se _me-s‚ ]dºnse sXßv \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xp-hs - c H-cp {]-hr-Øn-bpw \-S∂ - n-´n-√. Im´-m\ - B-{I-aW - w X-Sb - m≥ h-\t- aJ-eI - ƒ-°v Np-‰pw- ku-tcm¿-P th-en-Iƒ ÿm-]n-®n-cp-s∂-¶n-

epw ^-e{- ]-Za - m-bn-√. Im-´m-\ iey-Øn-s\-Xn-tc i-‡a - m-b \-S] - Sn-bm-hi - y-s∏-´v {]-t£m-`w- Xp-Sßm-\p-≈ H-cp-°Ø - n-em-Wv hn-hn[ kw-LS- \ - I - ƒ.

B-bpÀ-th-Z sa-Un-¡Â tImf-Pv B-ip-]-{Xn-bn sIm-Xp-Ip-ieyw cq£w

U-bm-en-kn-kv skâÀ D-Zv-Lm-S-\w Ip-«n-I-sf hn-ä kw-`-hw: A-`n-`m-j-I-bv-s¡-Xn-tc t]m-en-kv C-cn´n: ap-g-°p-∂v iw-kp¬ Dea A-\m-Y a-μn-c-Øn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C-cn-´n \n-J-n¬ B-ip]-{Xn-bn¬ ÿm-]n-® I-\n-hv Ubm-en-kn-kv sk-‚-dn-s‚ D-ZvLmS-\w km-ZnJ-en in-lm-_v X-߃ \n¿-h-ln®p. ]n Fw A–p¿d-lv-am≥ lm-Pn A-[y-£X h-ln-®p. C-cn-´n tªm-°v ]©mb-Øv {]-knU‚ v sI {io[c≥, sI A-–p¿ d-joZv, ]n ]n A-timI≥, tXma-kv h¿-Kokv, C-{_mlnw ap-t≠cn, sI Sn A–p√ au-ehn, h-¬k - ≥ Xn√t¶cn, Sn kn‘p, F≥ Ip™naq-k lmPn, sI A-–p∂mkn¿, Sn sI i-co-^v lmPn, Sn sI sam-bvX - o≥ kw-km-cn®p. \n¿-[\ - tcm-Kn-Iƒ-°v A-t]-£bv° - \ - p-kc - n-®v kuP-\y \n-c°n-em-bn-cn°pw U-bm-en-kn-kv.

21 Pq¨ 2014 i\n

hn¬-∏-\ \-S-Øn-b B¨-Ip-´nsb C-\n-bpw I-s≠-Øm-\m-bn-´n√. Cu B¨-Ip-´n D-Up-∏n-bntem a-Wn-∏m-en-tem D-s≠-∂ Nne kq-N\ - I - s - f Xp-S¿-∂v h-\n-Xm t]m-en-kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ kwLw I-gn-™ Zn-hk - w Cu ta-Je-bn¬ A-t\z-jW - w \-SØ - n-sb¶n-epw ^-ea - p-≠m-bn-√.

Iƒ ]-Sc - m-Xn-cn-°m≥ tcm-Kn-Iƒ°v sIm-Xp-Ip-he - \¬-IW - s - a∂m-Wv B-hi - yw. tcm-Kn-Iƒ-°p-≈ `-£W - k - m[-\Ø - n-s‚ Kp-Wt- a≥-ab - pw A-fhpw D-b¿-ØW - s - a-∂pw B-hi - yap-b¿-∂n-´p-≠.v \n-eh - n¬ H-cp tcmKn-°v 100 {Kmw A-cn-bpw 30 {Kmw

sN-dp-]b - d - p-am-Wp \¬-Ip-∂X - v. C-Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ {]-iv\ - ß - ƒ tcm-Kn-Iƒ ÿ-ew Fw.-F¬.-F. Sn hn cm-tP-jn-s‚ {i-≤b - n¬-s∏Sp-Øn-cp-∂p. A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-߃ sa-®s - ∏-Sp-Øm≥ \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W - s - a-∂v Fw.-F¬.-F. A-[n-Ir-Xt- cm-Sv B-hi - y-s∏-´p.

Ìp-Un-tbm X-IÀ-¯p ]oU-\-t¡kv {]-Xn-sb sh-dp-sXhn«p sN-dp-hØ - q¿: _-kvà - m≥Uv ]cn-kc - s - Ø hn-jz¬ s\-‰v Un-Pn‰¬ Ãp-Un-tbm A-Sn-®pX-I¿-Øp. C-∂s - e cm-hn-se 10Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. H-cp kw-Lw Ãp-Untbm-bp-sS ap≥ h-is - Ø Iu-≠dpw sse-‰p-I-fpw a-‰pw X-I¿-°pI-bm-bn-cp-∂p. N-t¥-c kz-tZ-in sI hn A-\q-]n-s‚ D-Sa - ÿ - X - b - nep-≈X - m-Wv Ãp-Un-tbm. kn.UnI-fpw a-‰p km-a{- Kn-If - pw A-{I-aØn¬ \-in-®p. N-t¥-c t]m-enkn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

X-et- »cn: ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p Ib-dn s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏ns®-∂ tIkv sX-fn-hp-Iƒ kzo-Imcy-as - √-∂p Nq-≠n-°m-´n X-et- »-cn A-Uo-j\ - ¬ sk-j≥-kv P-UP v- v F F-^v h¿-Ko-kv X-≈n. Bd-fw B-{i-aw P-Mj v- \ - n-se sN-dp-]p-c ]p-Ø≥ho-´n¬ kp-tc-jvIp-am¿ F-∂ kp-[n(28)sb-bm-Wv tImSXn Ip-‰h - n-ap-‡\ - m-°n-bX - .v 2009 G-{]n¬ c-≠n-\p cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv kw-`hw. A-b¬ho-

´nse s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-s®∂m-Wp tI-kv. s]¨-Ip-´n-bp-sS c-lk - y-sam-gn tc-Js - ∏-SpØn-b a´-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v jn-_p, sshZy]cntim-[\ - \-SØn-b X-et- »-cn P-\d¬ B-ip-]{- Xn-bnse ssK-\t°m-f-Pn-kv-‰v tUm. Kn-cn-Pm tZhn, tI-k-t\z-jn-®v Ip-‰-]-{Xw k-a¿-∏n® kn.sF. X-ºm≥ F∂n-hsc t{]m-kn-Iyq-j≥ km£n-I-fm-bn hn-kv-X-cn-®n-cp∂p.

XetÈ-cn a-ssd³ ayq-kn-bw {]-hr-¯n\nÀ-¯nh-bv-¡-m³ \nÀ-tZiw X-et- »-cn: X-et- »-cn-bn¬ ]p-cmh-kvX - p A-\p-hZ- n-® a-ssd-≥ ayqkn-bw ]-≤X - n Xp-da - p-J h-Ip-∏v Dt]-£n-t®-°pw. ss]-Xr-I \-Kcn-bm-bn {]-Jym-]n-°-s∏-´ X-et»-cn-bp-sS K-XI - m-e N-cn-{Xw k©m-cn-Iƒ-°pw K-th-j-W hnZym¿-Yn-Iƒ-°pw Iq-Sp-X¬ hy‡-Xt- bm-sS \¬-Ip-I F-∂X - mbn-cp-∂p a-ssd≥ ayq-kn-bw ]-≤Xn-bn-eq-sS e-£y-an-´n-cp-∂X - v. CXn-\m-bn 98 e-£Ø - n-s‚ `-cW - m\p-aX - n-bpw cq-]t- c-Jb - pw e-`n-®p. I-S¬-∏m-e-Øn-\p k-ao-]w h¿-j-ß-fm-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ t]m¿-´v Hm-^n-kv sI-´n-Sw \-ho-Icn-®v ayq-kn-ba - m-°m-\p-≈ {]-hrØn-Iƒ ]p-tcm-Ka - n-°s - h-bm-Wv \-S-]-Sn-Iƒ Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h-bv-°-W-sa-∂ \n¿-tZ-

]-g-b-Im-e kn-Kv-\¬, Cu-bn-sS t]m¿-´v Hm-^n-kv ]-cn-kc - Ø - p-\n∂v I-s≠-Sp-Ø 8 ]o-c¶ - n-Iƒ, ]oc-¶n D-≠-Iƒ, ]-g-b-Im-e t^mt´m-Iƒ, hm-kv-tIm-U Km-a-sb°p-dn-®p-≈ tc-JI - ƒ, a-‰p ]p-cmh-kv-Xp-°ƒ Xp-S-ßn-b a-ssd≥ ayq-kn-b-Øn¬ kq-£n-°m-\pw {]-Z¿-in-∏n-°m-\p-am-bn-cp-∂p ]≤-Xn-. F-∂m¬ {]-h¿-Ø\ - m-\p-aXn e-`n-® H-cp ]-≤X - n s]m-Sp-∂s\ \n¿-Øn-hb - v° - m≥ \n¿-tZ-iw e-`n-®X - n¬ Zp-cq-lX - b - p-s≠-∂mWv B-tcm-]W - w. C-Xp-kw-_-‘n-® km-t¶-XnX-e-t»-cn a-ssd≥ ayq-kn-b-Øn-s‚ `m-K-am-bn \n¿-an-® sI-´nSw I h-iß - s - f-°p-dn-®v hn-iZ- m-t\ziw e-`n-®X - v. I-gn-™ Zn-hk - w Xn- ∂-Xpw A-Xv an-\p-Sv-kn¬ tc-J- j-W-Øn-\p ti-j-ta ]-d-bm≥ I-gn-bp-I-bp-≈q-sh-∂v t]m¿-´v - pw sN-bvX - X - v. cp-h-\-¥-]p-c-Øv tN¿-∂ t]m¿- s∏-Sp-Øp-Ib I- S ¬- s Øm- g n- e m- f n- I ƒ- ° v I¨-k¿-th-‰¿ ]n hn-t\m-Zn-\n ´v A-[n-Ir-Xc - p-sS tbm-KØ - n-emWv C-Øc - s - am-cp \n¿-tZ-ia - p-b¿- A-]m-b kq-N-\ \¬-In-bn-cp-∂ A-dn-bn-®p.


{]mtZ-inIw

20 Pq¨ 2014 sh≈n

Hm-Un-t‰m-dnbw: tcm-Kn-Iƒ-°p≈ ho¬ sN-b¿ hn-X-cWw˛4.30 ]ø∂q¿ t{S-Uv bq-\n-b≥ sk‚¿: F≥.F-^v.]n.C. kwÿm-\ k-tΩ-f\w. sk-an-\m¿˛5.00 am-ln kn-hn¬ tÃ-j≥ HmUn-t‰m-dn-bw: ssh-Zyp-Xn D-]-t`m-‡r X¿-°]-cn-lmc A-Zm-e-Øv˛10.00

Adnbn-¸pIÄ I-Æq¿: ]o-kv Pn√m Nm-]v-‰-dns‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ tI-c-fm sa-Un-°¬ F≥-Pn-\o-b-dn-Mv, A-Jn-te¥ym sa-Un-°¬ F≥Pn-\o-b-dn-Mv F-∂n-h-bv-°p-≈ Hm¨-sse≥ Hm-]v-j≥ c-Pn-kvt{Sj≥, sl¬-]v U-kv-Iv F∂n-h X-e-t»-cn \m-c-ßm∏pd-sØ Zn-i Iu¨-kn-en-Mv B‚ v ssK-U≥-kv sk‚-dn¬ B-cw-`n-®p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS dm-¶n-\\pk-cn-®v e-`n-°m≥ km-[y-Xbp≈ tIm-fPv, tIm-gv-kv F∂nh-sb Ip-dn-®p≈ ssKU≥kpw \¬-Ipw. t^m¨: 944770912, 0490 2344141.

Xn-c-sª-Sp¸v: hml\hmSI hnX-c-Ww I-Æq-¿: temIv-k`m Xnc-s™Sp-∏p-ambn _‘-s∏´v IÆq¿ Xmeq°v Ce-£≥ hn`m-KØ - n\p- th≠n HmSnb kz-Im-cy hml-\ß - f - psS hmSI hnXcWw sNbvXp XpS-ßn. ssI∏-‰m≥ ti-jn-°p-∂h¿ Bh-iy- a - mb tcJ-Iƒ klnXw IÆq¿ Xmeq°v Hm^nkn¬ cmhnse 10.30\pw ssh-Io´v 3\pw CS-bn¬ lm-Pcm-hWsa∂v Xl-kn¬Zm¿ Adn-bn-®p.

a-WÂ-tem-dn a-dn-ªp sN-dp-]p-g: I-Sm-¶p-∂v tdm-Un-se Ip-t∏mƒ-h-f-hn¬ a-W¬-tem-dn \n-b-{¥-Ww-hn-´v a-dn-™p. aw-Kem-]p-c-Øp \n-∂p ]mv-°-‰v a-Wep-am-bn I-°-d-bn-te-°v h-cn-Ibm-bn-cp-∂ tem-dn-bm-Wv A-]I - S-Øn¬-s∏-´-Xv. ss{U-h-dpw klm-bn-bpw ]-cn-t°¬-°m-sX c£-s∏-´p. c-≠p-Zn-h-kw ap-ºv Chn-sS a-W-ep-am-sb-Øn-b Sn-∏¿tem-dn tem-dn-bn-en-Sn-®v c-≠p-t]¿°v ]-cn-t°-‰n-cp-∂p. s]-cn-tßmw F-kv.-sF. Fw hn \m-cm-b-Ws‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ c-£m-{]h¿-Ø-\w \-S-Øn

ap-Jm-ap-Jw \-S-¯n I-Æq¿: t\m¿-Øv a-e_ - m¿ tNw_¿ Hm-^v sIm-ta-gn-kn-s‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ ]n sI {io-a-XnFw.-]n-bp-am-bn ap-Jm-ap-Jw kwL-Sn-∏n-®p. F≥.-Fw.-kn.-kn. {]kn-U‚ v hn-t\m-Zv \m-cm-b-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ssh-kv {]kn-U‚ v kn P-b-N-{μ≥ ]-≤-XnIƒ A-h-X-cn-∏n-®p. Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥, kpjq¬ B-tdm¨, sI hn l-\ojv, tlm-W-d-dn sk-{I-´-dn kn hn Zo-]-Iv kw-km-cn-®p.-

A\p-tam-Zn¨p

3

kÀ-tKm-Â-k-h-am-bn hm-b-\ Zn-\m-NcWw

]cn-]mSn I-Æq¿ ap-kv-enw P-amAØv

Hm-]v-j³ c-Pn-kv-t{S-j³ Xp-S§n

kannur/knr

C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip-∏pw ]n -F≥ ]-Wn-°¿ ^u-t≠-j-\pw kw-L-Sn-∏n-® hm-b-\-Zn-\- hm-cmN-c-W Pn√m-X-e D-Zv-LmS-\tØm-S-\p-_-‘n-®v IÆq-cn¬ \-S-∂ hn-Zym¿-Yn dmen

I-Æq¿: hm-b-\m-Zn-\m-N-c-ß-fpsS Pn-√m-Xe - D-ZL v- m-S\ - w-k¿-tKm¬-kh - a - m-bn am-dn. I-Æq¿ K-h. ap\n-kn-∏¬ l-b¿ sk-°≥ - U - d - n kvI - qƒ Pq-_n-en lm-fn¬ ]n sI {io-aX - n Fw.-]n D-ZL v- m-S\ - w sN-bvXp. Hm-tcm hn-Zy- m¿-Yn-bp-sS-bpw Ign-hv hn-Ik - n-∏n-°m-\pw Po-hn-XØn¬ D-∂X - hn-Pb - ß - ƒ ssI-hcn-°m-\pw ]T-\t- Øm-sSm-∏w kmln-Xy {K-Ÿß - f - p-sS hm-b\ - b - pw {]-[m-\a- m-sW-∂v {io-aX - n So-®¿ ]d-™p. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-knU‚ v {]-^ sI F k-cf - - A-[y- £ - X h-ln-®p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n _m-e-Inc¨ hm-b\ - m-Zn-\ {]-Xn-⁄ sNm√n-s°m-Sp-Øp. \-K-c-k-`m sN-

b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-en-Zv hm-b-\m-Zn-\ k-tμ-iw \¬-In. {]-i-kv-X km-ln-X-y-Im-c≥ bp sI Ip-am-c≥ ap-Jy- m-Xn-Yn-bm-bn. ]n.-F≥.]-Wn-°¿ ^u-t≠-j≥ {]-Xn-\n-[n B¿ {]-`m-I-c≥ amÿ ]n.-F≥.-]W - n-°¿ A-\p-kva-cW - {]-`m-jW - w \-SØ - n. C≥^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-tej≥-kv h-Ip-∏pw ]n.-F≥ ]-Wn°¿ ^u-t≠-j\ - pw tN¿-∂m-Wv ]-cn-]m-Sn kw-LS- n-∏n-®X - v. Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kw ]n am[-h≥ am-ÿ, hn-Zy- m-`y- m-k sU-]yq-´n U-bd - I - vS- ¿ Zn-t\-i≥ aTØn¬, Ip-Spw-_{- io tIm-Un-t\‰¿ Sn ]n t{]-ac - m-P≥, km-£c - X - m an-j≥ tIm-Un-t\-‰¿ ]n ]n kn-dm-

Pn-Ã-bn-se 17 B-ip-]-{Xn ^mÀ-a-kn-IÄ cm-{Xn-bn-epw {]-hÀ-¯n-¡pw I-Æq¿: Pn-√-bn-se hn-hn-[ Xmeq-°p-I-fn-se 17Hm-fw B-ip-]{Xn-I-fn-se ^m¿-a-kn-Iƒ cm{Xn k-a-b-ß-fn-epw {]-h¿-Øn°pw. tUm-Iv-S-dp-sS Ip-dn-∏-Sntbm-sS ^m¿-a-kn-I-fn¬ \n-∂pw a-cp-∂p-Iƒ e-`n-°p-sa-∂v I-Æq ¿ A-knkv‰‚ v {U-Kv-kv I¨t{Sm-f¿ A-dn-bn-®p. cm-{Xn {]-h¿-Øn-°p-∂ ^m ¿-a-kn-Iƒ C-h-bm-Wv.- F.-sI.Pn. B-ip-]-{Xn, sIm-bn-en Bip- ] - { Xn, I- Æ q¿ [- \ - e - £ v - a n B- i p- ] - { Xn, A- t im- I B- i p]-{Xn, B-in¿-hm-Zv B-ip-]-{Xn

]\n; PnÃ-bn C¶-se Nn-InÂ-k tX-Sn-b-Xv 1362 t]À I-Æq¿: ]-I¿-®∏-\n _m-[n-®v C∂-se a-{Xw Pn√-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn-sb-Øn-b-Xv 1362 t]¿. C-Xn¬ 31t]-sc A-Uv-an-‰v sN-bv-Xn-´p-≠v. A-tX k-a-bw, Pn√-bn¬ H-cmƒ-°v U-¶n∏-\n ÿn-co-I-cn-®n-´p≠v. c-≠p t]-¿-°v U-¶n kw-ibn-°p-∂pap≠v. C-h-cp-sS ]cn-tim-[-\ ^-ew e-`n-®n-´n√. H-cm-sf Nn°≥-t]m-Iv-kv _m-[n®n´pw A-Uv-an-‰v sN-bv-Xn-´p-≠v. kw-ÿm\-Øv I-Æq¿ Dƒs∏-sS G-gpPn√-bn-em-Wv B-bn-c-Øn-e-[n-Iw t]¿ ]-\n-

_m-[n-®v C∂-se am{Xw B-ip-]-{Xn-I-fn-seØn-bXv. I-Æq-cn-\v ]pd-ta Xn-cp-h-\-¥-]pcw, sIm√w, F-d-Wm-Ipfw, Xr-»q¿, ]m-e-°mSv, ae-∏p-d-w F-∂n-hn-S-ß-fn-em-Wv B-bn-c-Øn-e[n-Iw t]¿ H.]n-bnepw sF.]n-bn-ep-am-bn NnIn¬-k tX-Sn-bXv. kw-ÿm\-Øv ]-I¿-®-∏-\n-bn¬ K-Wyamb Ip-d-hp-s≠-∂m-bn-cp-∂p I-gn-™ Znh-kw Xn-cp-h-\-¥-]pc-Øv tN¿-∂ D-∂X-Xe tbm-Kw hn-en-bn-cp-Øn-bXv.

Xm-h-°-c, kv-s]-j-ym-en-‰n Bip-]-{Xn Xm-W, ]n.-B¿. cm-ah¿-Ω-cm-P sa-tΩm-dn-b¬ tIm˛- H m- ∏ - t d- ‰ o- h v B- e - t °m- S v , ]ø-∂q¿ tIm Hm-∏-td-‰o-hv, eq¿±v X-fn-∏-d-ºv, X-fn-∏-d-ºv tImHm- ∏ - t d- ‰ o- h v , X- f n- ∏ - d - º v \gv knMv tlmw, A- a - e aƒ- ´ n kv s]-j-ym-en-‰n C-cn-´n, tPm-kv-Kncn C-cn-´n, C-μn-cm-Km-‘n tImHm- ∏ - t d- ‰ o- h v X- e - t »- c n, a- e _m¿ Im≥- k ¿ sk‚¿ X- e t»- c n, X- e - t »- c n an- j - y ≥ Bip-]-{Xn, X-e-t»-cn tIm Hm-∏td-‰o-hv B-ip-]-{Xn.-

D-cp-h-®m¬: am-eq¿ ]-©m-b-Øn-se in-h-]p-c-Øv a-™-∏n-Øhpw ]-I¿-®-∏-\nbpw ]-S-cp∂p. a-™-∏n-Øw _m-[n-®v ]-Sp-]m-d-bnse dkvan-\ I-gn-™ Znh-kw a-cn-®n-cp∂p. in-h-]p-c-Øv G-Xm\pw t]¿]-\nbpw a-™-∏n-Øhpw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn-emWv. ]-\n _m-[n®v \n-ch-[n t]¿ k¿-°m¿ B-ip-]-{Xn-bnepw kz-Im-cy B-ip-]-{XnI-fnepw Nn-In ¬-k tX-Sp-∂p-≠v.

F≥ km-bn-_m_-sb hn-´-b-°p-I, ssh-Zyk-lm-bw e-`y-am°p-I F-∂o B-h-iy-ßfp∂-bn-®v sF-Iy-Zm¿-Vy I¨-h≥-j\pw H-∏v ti-J-c-W-hpw 22\v ssh-Io-´v aq-∂n\p I-Æq¿ sd-bn≥t_m Sq-dn-kv‰v tlmw tIm¨-^-d≥-kv lm-fn¬ \-S-°pw. a-\p-jym-hIm-i {]-h¿- ae∏pdØv AIm-c-W-am-bn A-[ym-]-I-s\ ]n-cn-®p-hn-´ \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xn-tj-[n-®v sI.F-kv.Sn.F. I-Æq-cn¬ \-S-Øn-b {]-IS\w Ø-I≥ t{Km hm-kp D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

Pn-Ãm sse-{_-dn Iu¬-kn 30 e-£-¯n-sâ hn-I-k-\ ]-²-Xn-IÄ \-S-¸m-¡pw Pn-√b - n-se ap-gp-h≥ {K-Ÿi - m-eI - sf-bpw C≥-jp-d≥-kv ]-cn-[n-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øpw. kn-˛U - n-‰n-s‚ km-t¶-Xn-I klm-bt- Øm-sS tªm-sK-gp-Øv in ¬-∏i - m-e kw-LS- n-∏n-®v hm-b\ - im-e-I-fp-sS {]-h¿-Ø-\w DƒsIm-≈p-∂ tªm-Kv {]-kn-≤o-Icn-°pw. 50 {K-Ÿ-im-e-I-fn¬ ]cn-ÿn-Xn \n-ba - tIm¿-W¿ cq-]oI-cn-°pw. Pn-√-bn-se sse-{_-dn {]-ÿm-\Ø - n-s‚ k-a{- K-am-b Ncn-{Xw X-øm-dm-°pw. {K-Ÿ-im-e-I-fn¬ Iw-]yq-´¿,

C-cn-°q¿: F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£b - n¬ ap-gp-h≥ hn-jb - ß - ƒ°pw F π-kv t\Sn-b ]n Fw ^-ko-e, sI A-Rv-P-\ F-∂nhsc am-tßm-Sv F.sI. kva - m-cI hm-b-\-im-e-bpsS B-`n-ap-JyØn¬ A\p-tam-Zn®p. hm¿-Uv sa-w_¿ {]-k∂ - D-]lm-cw k-Ωm-\n-®p. sI ]n k-Poh≥ A-[y-£X - h-ln®p. hn kn Im-©\ - kw-km-cn-®p.

ssa-°v sk-‰v, A-e-am-c F-∂n-h hn-X-c-Ww sN-øpw.- Pn-√m sse{_-dn-bn¬ tkm-fm¿ ÿm-]n°pw. hn-hn-[ ]p-c-kv-Im-c-߃°p th-≠p-bw ^-≠v h-I-bn-cpØn-bn-´p-≠v. in¬-∏-im-e t^mIv-tem¿ A-°m-Z-an sN-b¿-am≥ {]-^. _n ap-l-Ω-Zv A-l-Ω-Zv DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn√m sk-{I-´-dn ]n sI ss_-Pp ]-≤-Xn-tc-J A-h-X-cn-∏n-®p. Ihn-bq¿ cm-P-tKm-]m-e≥ A-[y£-X h-ln-®p.-

]-©m-b-¯v Hm-^n-kv amÀ-¨v

tbm-Kw \msf sNm¢n: Hmƒ tI-cf t^m¿-a¿ ]-©mb-Øv saw-t_-gv-kv Atkm-kn-tb-j≥ ]m-\q-¿ tªm°v-Xe tbm-Kw \msf ssh-Io-´v 4.30\v s]-cn-ß-Øq¿ b-XowJm\ Sn.Sn.sF.bn¬ tN-cpw. ap≥ {Xn-X-e ]-©mb-Øv Aw-K-߃ ]-s¶-Sp-°-W-sa∂v Pn√m {]-knU‚ v sI sI _- Zp¿-`-c-W-Øn-\pw A-gn-a-Xn-°p-sa-Xn-tc Io-gq¿-˛-Nm-h-t»-cn {Km-a-∏-©m-b-Øv Hm-^n-kn-te-°v bq-Øv tIm¨-{K-kv \-SØn-b am¿®v t]m-en-kv X-S-bp∂p jo¿ A-dn-bn®p.

C-cn-´n: Io-gq¿-˛-Nm-h-t»-cn {Km-a∏-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn-bp-sS Zp¿-`-c-W-Øn-\pw A-gn-a-Xn-°psa-Xn-tc bq-Øv tIm¨-{K-kns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]-©m-bØv Hm-^n-kn-te-°p am¿-®v \-SØn. ]-©m-b-Øv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w C-cn-´n F-kv.-sF. sI C P-b-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kw-Lw X-S-™p. XpS¿-∂v [¿-W bq-Øv tIm¨-{Kkv Pn-√m {]-kn-U‚ v dn-Pn¬ am°p-‰n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. A-tP-jv A-[y-£-X h-ln®p. ]-Sn-bq¿ Zm-tam-Z-c≥ am-kv‰¿, Pq-_n-en Nm-t°m, ]n F \ko¿, sI ]n kn-Pp, Fw sI hnt\m-Zv, sI kp-tc-jv Ip-am¿, Fw hn c-Rv-P≥ kw-km-cn-®p.-

I\¯ a-g; ]-e-bn-S-¯pw hym-]-I \m-iw C-cn-°q¿: I-\-Ø Im-‰nepw a-g-bnepw Pn√-bn¬ ]-e-bn-SØpw hym-]-I \m-i-\„w. tIm-tfm-Sv tN-°n-s‚I-Øv A-–p¬ Jm-Z¿ lm-Pn-, ]-≈-n-∏m-Øv Imknw lmPn-, tªm°v Hm-^nkn-\p k-ao]-sØ InWm-°q¬ Aeo-a l-÷p-Ω F-∂n-h-cpsS ho-Sn-\p k-ao]-sØ a-Xn-ep-Iƒ XI¿∂p. tIm-tfm-Sv tdm-Un¬ K-Xm-K-X XS- -ap-≠mbn. ]-Sn-bq¿ \nSn-tbm-Sn-bn¬ Hm¿-°m-t´-cn cm-Poh-s‚ ho-Sn-t\m-Sp tN¿-∂ In-W¿ Xm-gv∂p. H-cpe-£w cq-]bp-sS \-„w I-W-°m-°p∂p. t]m-en-kv {Ku-≠n-se Iq‰≥ a-c-Øn-s‚ in-J-c߃ ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ s]m-´nhoWp. C-tXm-sS hm-l-\K-Xm-K-Xw aWn-°q-dp-I-tfm-fw X-S- -s∏´p. tIm-tfmSv ]-≈n-°v k-ao]-sØ tX-°pa-cw s]m´n sX-ßn-t∑¬ ho-Wp. ar-Km-ip-]-{Xn-°v ]n-∂n-se Iq‰≥ πm-hn-s‚ sIm-ºp-Iƒ s]m-´n ssh-Zyp-Xnsse-\n-te-°v ho-W-p. tIm-tfm-Sv kn hn ssk\-_, ]n ]n apl-Ω-Zv Ip-™-n F-∂n-h-cp-sS Ir-jn-bn-SØnse hm-g-Iƒ Im-‰n¬ \new-s]mØn. tIm-tfmSv, ]-´phw, ]-´o¬, h-f-hp-]mew,

a-Æq¿ `m-K-ß-fnepw hr-£-߃ I-S-]pgIn. Ccn-´n: C-cn-´n˛t]-cm-hq¿ dq-´n¬ ]b-t©-cn tªm°v Hm-^-n-kn-\p k-ao-]w kz-Im-cyhy-‡n-bp-sS ]-d-ºn-se sX-ßv s]m-´n ssh-Zyp-Xn-Øq-Wn¬ ho-W-Xn\m¬ C-Xp-h-gn-bp≈ K-XmK-Xw kvv-Xw-`n®p. C∂-se D-®-bv-°v 12Hm-sS-bm-bn-cp∂p kw-`hw. H-cp a-Wn°q-tdm-fw K-XmKXw X-S -ap-≠mbn. ^b¿-t^m-gvkpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v Xq¨ am-‰n K-XmKXw ]p-\-ÿm-]n-®p. Io-gq¿ hn-Im-kv \-K-dn-¬ Ip-™n-∏-dº-Øv Ip-™-l-Ω-Zn-s‚ 14 tIm¬ Xm-gvN-bp-≈ In-W¿ I-\-Ø a-g-bn¬ CSn™p. ho-Sn-\p k-ao-]w ]p-Xp-Xm-bn \n¿an-® In-W-dm-bn-cp-∂p C-Xv. I-\-Ø a-gbn¬ ]g-»n A-¶-W-hm-Sn-°-Sp-Ø A-ko\m-kn¬ D-kv-am-s‚ ho-Sn-s‚ Np-‰p-a-Xn-¬ ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂p. ]p-Xn-b]p-cbn¬ amb-s‚ ho-Sn-s‚ a-Xn-epw X-I¿∂p. ]-ø-∂q¿: i-‡am-b Im-‰n¬ kvIqƒ tIm-w]u-≠n-se X-W¬a-cw tImSXn tdm-Un-se sI-´n-S-Øn-te-°v I-S-]p-gIn. C-∂-se cm-hn-se G-tgm-sS-bm-Wv

Npcp¡¯nÂ

Imw]-kv {^-≠v h-f-]´-Ww G-cn-bm-X-e saw-_¿-jn-∏v hnX-c-tWm-Zv-LmS-\w G-cn-bm sk-{I´-dn ]n sI ]n ^-hm-kv \n¿-h-ln-°p∂p

Imw]-kv {^-−v saw-_À-jn-¸v hn-X-c-Ww Iu¬-ken-Mv \S¯n

sFIy-ZmÀ-Vy I¬-h³-j³ 22\v I-Æq¿: U¬-ln k¿-h-I-em-im-e-bn-se {]-^-k-dmb tUm. Pn

I-fpw {K-Ÿ-im-e-I-fpw X-Ωn-ep≈ G-tIm-]\ - a - p-≠m-°pw. B-Zy-L´- Ø - n¬ 50 ssl-kvIq-fn¬ _p-°v ¢-∫v {]-h¿-Ø\ - wXp-Sß - pw. t^m-Ivt- em¿ A-°m- Z- an, bp-hP - \ - t- £-a t_m¿-Uv F∂n-hc - p-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS t^m-Ivt- em¿ ¢-∫v, bq-Øv ¢-∫v F-∂n-h {K-Ÿi - m-eI - f - n¬ cq-]o-Icn-°pw. ^n-enw ¢-∫v, h-tbm-P\ th-Zn F-∂n-h° - pw km-ºØ - n-I k-lm-bw \¬-Ipw. Iw-]yq-´¿-h¬°-cn-® \q-tdm-fw sse-{_-dn-If - n¬ C‚¿-s\-‰v kw-hn-[m-\w H-cp-°pw.

A-`n-{]m-bs - ∏-´p. A-dn-hn-t\°mƒ D-]c - n hn-th-Ia - p-ff - X-ea - p-dsb hm¿-sØ-Sp-°p-Ib - m-Wv B-hi-yw. ]mT-]p-kX v- I - ß - ƒ A-dn-hv ]-Ic - p-tºmƒ km-ln-Xy hm-b\ hn-th-Iw t\-Sm≥ k-lm-bn-°p-Ibm-Wv sN-øp-∂X - v. A-dn-hv sIm≠v am-{Xw \-√ a-\p-jy- c - m-In-√. Adn-hn-t\-°mƒ A-∏p-dØ - m-Wv hnth-Iw. hn-th-Ih - pw a-\p-jy- X - z- h - pap-ff - \-√ a-\p-jy- c - m-Im≥ A-£c-ßf - p-sS-bpw km-ln-Xym-kz- m-Z\ - Øn-s‚-bpw h-gn-bn-eq-sS ap-t∂dm≥ A-t±-lw hn-Zy- m¿-Yn-Is - f Bl-zm-\w sN-bX v- p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS ap-t∂m-Sn-bm-bn hn-Zy- m¿-Yn-If - pw P\-{]-Xn-\n-[n-If - pw ]-s¶-Sp-Ø hmb-\m k-tμ-i dm-en-bpw \-S∂ - p.

I-ºn¬: Imw]-kv {^-≠v h-f-]´-Ww G-cn-bm-X-e saw-_¿jn-∏v hnX-c-tWm-Zv-LmS-\w I-ºn¬ am∏n-f l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iq-fn¬ G-cn-bm sk-{I´-dn ]n sI ]n ^-hm-kv bq-\n-‰v {]-knU‚ v A-^v-k-en-\p \¬-In \n¿-h-ln®p. k^o¿, ap-l-ΩZv, e-Øo-^v ]-s¶-Sp-Øp.

am-eq-cn a-ª-¸n-¯w ]-S-cp¶p

I-Æq¿: Pn-√-bn¬ 30 e-£-Øns‚ hn-Ik - \ - ]-≤X - n-Iƒ \-S∏ - m°m≥ sse-{_-dn Iu¨-kn¬ in¬-∏i - m-eb - n¬ Xo-cp-am-\w. CXp-{]-Im-cw 50 {K-Ÿi - m-eI - ƒ hnt√-Pv t\m-fP - v sk‚-dm-bn am-‰pw. \n-eh - n¬ C≥-^¿-ta-j≥ l-∫v {]-h¿-Øn-°p-∂ sse-{_-dn-Is - fbm-Wv C-Xn-\m-bn ]-cn-K-Wn-°pI. tI-{μ G-P≥-kn-I-fp-sS kmº-Øn-I k-lm-b-tØm-sS- sk ‚-dn-s‚ {]-h¿-Ø\ - w hn-]p-eo-Icn-°pw. hn-Zym¿-Yn-If - n¬ hm-b\ - io-ew h-f¿-Øp-∂X - n-\v kvI - q-fp-

Pv, A-£b - A-kn.-tIm-Un-t\-‰¿ \u-jm-Zv ]q-X∏m-d, ap-\n-kn-∏¬ K-h.-F® - v.F - k - v.F - k - v. sl-Uva - mÿ kp-tc-{μ≥, ]n.-Sn.-F {]-knU‚ v {]-Im-i≥, C≥-^¿-ta-j≥ B‚ v ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv ta-Jem sU-]y- q-´n U-bd - I - vS- ¿ Sn them-bp-[≥, Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C hn kp-KX - ≥, A-kn. C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ C sI ]-fl\ - m-`≥ kw-km-cn-®p. ap-\n-kn-∏¬ ssl-kI v- qƒ hnZ-ym¿-Yn-\n A-Kk - X -v ym tZ-hn I-hnX B-e] - n-®p. G-‰h - pw \-√ a-\p-jy-\m-bn h-f¿-Øp-Ib - m-Wv km-lnX-ym-kz- m-Z\ - Ø - n-s‚ e-£y- s - a-∂v km-ln-Xy kw-hm-ZØ - n¬ kw-kmcn-® bp sI Ip-am-c≥ I-Ym-Ir-Øv

1. I-\-Ø Im-‰nepw a-g-bnepw X-I¿-∂ A-e-hn-se ]p-jv-]-cmP-s‚ ho-Sv 2. ]m-\q-cn¬ Xm-gv-∂ InW¿ kw-`-hw. ssh-Zyp-Xn_-‘w \n-e-®-Xn- ]-‰n. ^b¿-t^m-gv-kv F-Øn-bm-Wv a-cw \m¬ A-]-I-Ssam-gn-hm-bn. a-cw ho-Wv ap-dn-®p\o-°n-bXv. C-Xp-h-gn-bp-≈ hm-lsI-´n-S-Øn-\p km-c-am-bn tI-Sp-]m-Sp-Iƒ \K-Xm-K-Xw G-sdt\-cw X-S- -s∏-´p.

X-e-t»-cn: F≥-Pn-\o-b-dn-Mv ]T-\-Øn-\p Pn√-bn¬\n-∂v Xøm-sd-Sp-°p-∂-h¿-°v tIm-gv-kp-I-sfbpw {]-th-i-\ co-Xnsbbpw Ip-dn®v \m-c-ßm-∏p-dw Fw.F-kv.Fkv. Ip-´ym-ap sk‚-dn¬ kuP\y Iu¨-ken-Mv kw-L-Sn-∏n®p. X-e-t»-cn F≥-Pn-\o-b-dn-Mv tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. hn k-Po-hv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. {]-^. F ]n kp-ss_¿ {]-`mj-Ww \-SØn. ]n A-–p¿d-km-Jv A-[y-£-X h-ln-®p. F≥-Pn-\o-b-dnMv tImf-Pv kv-‰m-^v Fw hn-P-b≥ ¢m-sk-SØp. Fw.F-kv.Fkv. Pn√m sk-{I´-dn Fw k-°cn-b kw-km-cn-®p.

am-¡q-«-¯v tI-c-f-¯n-sâ `q-an IÀ-Wm-S-I h-\w-h-Ip-¸v ssI-tb-dn C-cn-´n: am-°q-´Ø - v tI-cf - Ø - n-s‚ ssI-h-i-ap-≈ d-h-\yq-`q-an I¿Wm-SI - h-\w-hI - p-∏v ssI-tb-dn P≠ ÿm-]n-®v ]-® s]-bn‚-Sn-®p. I¿-Wm-SI - b - n-se {_-la v- K - n-cn h\y-Po-hn k-t¶-XØ - n-s‚ `m-Ka - mb a-Sn-t°-cn ssh¬-Uv sse-^v Un-hn-j\ - n-se am-°q-´w h-\t- a-Je-tbm-Sv tN¿-∂ tI-cf - Ø - n-s‚ dh-\yq `q-an-bm-Wv I¿-Wm-SI - h-\wh-Ip-∏v ssI-tb-dn-bX - v. _m-cm-t]mƒ ]p-gb - p-sS Xo-ctØm-Sp tN¿-∂v h≥-ac - ß - ƒ C-S-

Xq¿-∂v h-fc - p-∂ c-≠p In-tem-ao-‰tdm-fw h-cp-∂ {]-tZ-ia - m-Wn-X.v Ccp kw-ÿm-\ß - f - pw h¿-jß - ƒ°p ap-ºv kw-bp-‡a- m-bn ÿm-]n® P-≠b - p-≈ ÿ-eØ - p-\n-∂v ao-‰dp-Iƒ am-dn ]p-Xn-b P-≠ ÿm-]n®m-Wv ssI-tb-‰w. ap-º,v X-et- »-cn X-lk - n¬-Zm-dp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ am-°q-´Ø - v ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n ssI-tb-‰w ÿn-co-Ic - n-®n-cp-∂p. kw-bp-‡ k¿-th \-SØ - n I¿Wm-SI - ssI-tb-dn-b ÿ-ew Xn-cn®p-]n-Sn-°m-sa-∂v D-tZym-Kÿ - ¿ D-d-

∏pw \¬-In-bn-cp-∂p. F-∂m¬ tI-cf-Øn-s‚ `m-KØ - p-\n-∂v H-cp \-S] - Sn-bpw D-≠m-bn-√. C-tX-Øp-S¿-∂mWv I¿-Wm-SI - ÿ-ew ho-≠pw ssI-tb-dn ÿm-]n-® P-≠b - ° -v v ]®-s]-bn‚ v A-Sn-®X - .v {_-la -v K - n-cn h-\y-Po-hn k-t¶-Xw a-Sn-t°-cn ssh¬-Uv sse-^v Un-hn-js - ‚ t_m¿-Upw ÿm-]n-®p. h-\Ø - n-\p≈n-te-°p {]-th-in-°c - p-sX-∂v ap∂-dn-bn-∏pw \¬-In-bt- Xm-sS tI-cf - Øn-s‚ `q-an ^-eØ - n¬ I¿-Wm-SI h-\w-hI - p-∏n-\p Io-gn-em-bn.-

ss_-¡v bm-{XnI-s\ X-«n-s¡m−p-t]m-b kw-`-h-¯n Zp-cqlX X-et- »-cn: ]p-t∂m¬ lp-k≥sam-´ _-kvt- Ãm-∏n-\p k-ao-]w ss_-°v bm-{Xn-Is - \ X-´n-s°m≠p-t]m-b kw-`h - Ø - n-se Zp-cq-lX \o-ßn-bn-√. I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´m-Wv kw-`h - w. Zr-Ivk - m£n-If - n¬ Nn-e¿ \yq-am-ln t]men-kn¬ C-Xp-kw-_‘ - n-® hn-hc - ߃ \¬-In-bn-cp-s∂-¶n-epw t]men-kv Xp-S¿-\S- ] - S- n kzo-Ic - n-®n-´n-√.

bp-hm-hv k-©c - n-® ss_-°ns\ ]n-¥p-S¿-∂v Po-∏n-se-Øn-b kw-Lw _-ew {]-tbm-Kn-®v Io-gvs∏-Sp-Øn sIm-≠p-t]m-hp-Ib - m-bncp-∂p. sXm-´p-]n-∂m-se-sb-Øn-b a-s‰m-cp Po-∏n¬ bp-hm-hv k-©c - n® ss_-°pw I-b‰- n sIm-≠p-t]mbn. t]m-en-sk-Øn ]-cn-tim-[n-s®¶n-epw Im-cy-am-b hn-hc - ß - ƒ e-`n®n-√. bp-hm-hv [-cn-®s - X-∂p I-cp-

Xp-∂ sd-bn≥-tIm-´v kw-`h - ÿ - e - Øp-\n-∂vIn-´n-bn-´p-≠.v Ip-g¬-∏W C-S] - m-Sp-am-bn _-‘s - ∏-´m-Wv kw-`h-sa-∂v I-cp-Xp-∂p. t\-cs - Ø X-et»-cn C-√n-°p-∂n¬ ss_-°v bm{Xn-Is - \ Im-dn-se-Øn-b kw-Lw X-´n-s°m-≠t- ]m-b kw-`h - w \m-´pIm¿ t]m-en-kn-s\ A-dn-bn-®n-cps∂-¶n-epw bm-sXm-cp hn-h-c-hpw e-`n-®n-cp-∂n-√.-

ImÀ I-¼-\n-bp-sS t]-cn sam-ss_-en-eq-sS X-«n¸v ]-ø-∂q¿: kz-Im-cy Im¿ I-º-\n-bp-sS t]-cn¬ sam-ss_¬ t^m-Wn-eq-sS h≥ X-´n-∏v. t]-cpw ta¬-hn-em-k-hpw t^m¨-\-º-dpw I-s≠-Øn Xm¶ƒ-°v Im-dpw aq-∂p-tIm-Sn cq-]-bpw k-Ωm-\-ambn e-`n-s®-∂ k-tμ-i-a-b-®v bp-hm-hn-s\ I-_-fn∏n-°m≥ {i-aw. ]p-©-°m-Sv Ir-kv-Xy≥ ]-≈n-°p k-ao-]-sØ bp-hm-hn-s‚ sam-ss_¬ t^m-Wnte-°m-Wv k-tμ-iw h-∂-Xv. bp-hm-hn-s\ hn-fn-®v {]-ap-J Im¿ I-º-\n-bp-sS t]-cn¬ aq-∂p tIm-Sn cq-]-bpw Im-dpw k-Ωm-\-am-

bn e-`n-®-Xm-bn A-dn-bn-®p. C-Xp-kw-_-‘n-® \-S]-Sn-{I-a-ß ƒ-°m-bn 24800 cq-] A-S-bv-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v bp-hm-hn-s\ \n-c-¥-cw hn-fn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. U¬-ln sa-t{Sm-bn¬-\n-∂m-bn-cp-∂p B-Zy-hn-fn. Xp-S¿-∂p-≈ tIm-fm-h-s´ Cw-•-≠n¬-\n-∂p-w. Cw-•≠ - n-se Im¿ I-º\ - n sam-ss_¬ \-º¿ tI{μo-Ic - n-®v \-dp-s°-Sp-Ø k-Ωm-\¿-la - m-b A-©p t^m¨ \-ºd - p-If - n-sem-∂v Xm-¶f - p-tS-Xm-sW-∂v ]d-™m-bn-cp-∂p k-tμ-ia - b - ® - X - v.-


{]mtZ-inIw Fkv.ssh.Fkv. 60mw hmÀjnIw: {]-Jym-]-\dm-en \-S-¯n

21 Pq¨ 2014 i\n

]cn-]mSn IÆq¿ P-h-l¿ sse-{_-dn

lmƒ: sI.F-kv.Sn.F. Pn√m Iu¨-kn¬˛10.00 hmbm-´p-]-dºv bp ]n kvIqƒ: Pq_nen BtLm-jw˛2.30 sNm-¢n F.C.H. Hm-^nkv: kv-Iu-´v ssK-Uv sNm-¢n te°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ F-Iv-kn-Iyq´o-hv tbmKw˛2.30 Iog√q¿ ]metbmSv F¬.]n. kvIqƒ: tUm. {]n-b B¿ tat\m\v ]ucmhenbpsS Fkv.ssh.F-kv. Pn√m IΩn‰n I-Æq-cn¬ \SØnb {]Jym]\dm-en kzoIc-Ww-˛6.00 C-cn-°q¿ s]-cp-h-f-Øp-]dºv d-lv-am\n-b b-Xow-Jm-\-: hn-Zym¿-Yn kw-K-aw˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

A[ym-]-I CâÀhyq C¶v Ago-t°mSv: ao≥-Ip-∂v K-h. lb¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ kp-thmf-Pn hn-j-b-Øn¬ H-gnhp-≠v. C‚¿-hyq C∂p cm-hnse 10\v kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. DtZym-Km¿-Yn-Iƒ A-k¬ k¿-´n^n-°-‰p-ambn Hm-^n-kn¬ lmP-cm-hWw.

slÂ-¯v ImÀ-Uv hn-XcWw I-Æq¿: _n.]n.F√p-Im¿°pw km-º-Øn-I-am-bn ]n-∂m-°w \n¬-°p-∂-h¿°pw t]m-®-∏≥ ]-ªn-Iv Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãv \-S∏m-°p-∂ kuP-\y sl¬-Øv Im¿-Un-\v Pn√-bn¬\n-∂v At]-£n-®-h-cp-sS sl¬-Øv Im¿-Uv hn-X-c-W-Øn-\m-bn FØn-. A-t]-£n-®-h¿ hniZhnh-c-Øn-\m-bn 9447283039 \-ºdn¬ _-‘-s∏-SWw.

CcpN-{I hm-l-\ hn-X-c-Ww

I-Æq¿:2015¬ a-e∏ - p-dØ - v \-S° - p∂ F-k.v s - sh.-Fk - .v 60mw hm¿-jnI k-tΩ-f\ - Ø - n-s‚ {]-Nm-cW - m¿Yw I-Æq¿ Pn-√m {]-Jym-]\ - dmen \-SØ - n. 13 ta-Je - b - n-¬\ - n-∂v Xn-cs - ™-Sp-°s - ∏-´ {]-h¿-ØI - ¿ A-Wn-\n-c∂ - p. Im¬-sS-Ivk - n¬ \n-∂m-cw-`n-® dm-en πm-k P-Mvj≥ h-gn tÃ-Un-bw tIm¿-W-

dn¬ k-am-]n-®p. Xp-S¿-∂v F-kv. ssh.-Fk - v. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v {]-Jym-]\ - w \-SØ - n. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ e-Øo-^v k-A-Zn A-[y-£-X hln-®p. im-^n X-߃, A-iv-d-^v k-Jm-^n I-S-h-Øq¿, {]-^. bp kn A-–p¬ a-Po-Zv, ]n sI A-en°p-™n Zm-cn-an, sI Fw A-–p-

I-®qÀ sd-bn-Â-th kv-täj³ c−mw Sn¡-äv Iu-−-dn-\p ap-¶n Zp-cn-X-bm-{X I-Æq¿: I-Æq¿ sd-bn¬-th kvt‰-j-s‚ c-≠mw Sn-°-‰v Iu-≠dn-\p ap-∂n-se tdm-Uv N-fn-°p-fam-b-tXm-sS Im¬-\-S-bm-{X-°mcp-sS Zp-cn-Xw C-c-´n-®p. Sn-°-‰v Iu-≠¿ {]-h¿-Ø-\-am-cw-`n-®v h¿-j-ß-fm-bn-´pw C-Xn-\p ap-∂nep-≈ tdm-Uv C-Xp-h-sc- Sm¿ sNbv-Xn-´n-√. a-g s]-bv-Xm¬ t]m-enkv Izm¿-t´¿-kv tdm-Un¬ \n∂pƒ-s∏-sS-bp-≈ a-en-\-P-ew

Ip-Øn-sbm-en-®v C-hn-tS-°mWp F-Øp-∂-Xv. Izm¿-t´-gv-kv tdm-Un-se Hmhp-Nm-ep-Iƒ C-Xp-h-sc- hr-Ønbm-°n-bn-´n-√. ]-e-bn-S-Øpw aÆ-Sn-™p- Iq-Sn-. Hm-hp-Nm-¬ Ah-km-\n-°p-∂-Xv Iu-≠-dn-\p ap∂n-se tdm-Un-em-Wv. C-Xp-Im-cWw tdm-Un-se sh-≈w Iu-≠dn-\p ap-∂n-te-°p-X-s∂ Xn-cns®-Øp-I-bm-Wv. sN-dn-b a-g s]-

bv-Xm¬ t]m-epw Iu-≠-dn-\p Np‰pw sh-≈-s°-´m-Wv. t]m-en-kv Izm¿-t´-gv-kv tdm-Un-s‚ A-hkm-\w h-sc Sm¿ sN-bv-Xn-cp-s∂¶n-epw Iu-≠-dn-te-°p-≈ sdbn¬-th-bp-sS `m-Kw am-{X-am-Wv Sm¿ sN-øm-sX am-‰n-h-®-Xv. hm-l-\-ß-fn¬-\n-∂p ]m¿°n-Mv ^o-kv Cu-Sm-°p-∂p-s≠¶n-epw B-h-iy-am-b ku-I-cy-w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. Zn-t\-\ \n-

c-h-[n hm-l-\-߃- C-hn-sS FØp-∂p-≠v. Cu C-\-Øn¬ am{Xw sd-bn¬-th-bv-°v \-s√m-cp Xp-I e-`n-°p-∂p-≠v. ]m¿-°v sN-øp-∂ hm-l-\-߃ h¿-[n-®tXm-sS Izm¿-t´-gv-kv tdm-Un-s‚ C-cp-h-i-ß-fn-ep-w X-e-ßpw hne-ßp-am-Wp \n¿-Øn-bn-Sp-∂-Xv. a-g -s]-bv-Xm¬ Iu-≠-dn-seØm≥ ]m-Sp-s]-Sp-I-bm-Wv. sa-‰ep-Iƒ -]m-In-b-X-√m-sX a-‰v A-

‰-Ip-‰-∏-Wn-sbm-∂pw \-S-Øn-bn´n-√. Iu-≠¿ {]-h¿-Ø-\w Xp-Sßn h¿-j-ß-fm-bn-´pw tdm-Uns‚ tim-Nym-h-ÿ ]-cn-l-cn°m-Ø-Xv {]-Xn-tj-[-Øn-\n-Sbm-°n-bn-´p-≠v. I-e-Iv -S-td-‰v aμn-cw, Pn-√m -]-©m-b-Øv Hm-^nkv, ]-g-b _-kv-Ãm≥-Uv Xp-Sßn-b {]-[m-\ ÿ-e-ß-fn-te°v \n-c-h-[n t]¿ C-Xp-h-gn-bmWp t]m-hp-∂-Xv.

Imdp-am-bn t]mb ]q-Pm-cn-sb Im-Wm-Xm-bn a-´-∂q¿-: A-kp-J-_m-[n-X-\m-b a-I-s\ Im-Wm-s\-∂p- ]-d-™v- a-s‰m-cm-fp-sS Im-dp-am-bn- t]m-b ]q-Pm-cn-sb Im-Wm-Xm-bn.---- Iq-Smfn- ]q-h-Øq¿- t£-{X-Øn-se ]qPm-cn- I¿-Wm-S-I kz-tZ-in- Kn-cojv- `-´n-s\-bm-Wv- Im-Wm-Xm-bXv.---- a-I-\v- A-kp-J-am-sW-∂pw- DS≥- t]m-h-W-sa-∂pw- ]-d-™ Knco-jv- `-´v- t£-{X I-Ωn-‰n-bw-Kwkn- ]n- jn-t\m-Pn-s‚ kzn-^v-‰v-

s]-cn-ß-Øq¿: s]-cnß-fw {Kma-∏© - m-bØ - v 2013˛2014 hm¿jnI ]-≤X - n-bn¬-s∏-Sp-Øn hn-`n-∂ ti-jn-bp-≈h - ¿-°v C-cpN-{I hml-\ß - ƒ hn-Xc-Ww sN-bvXp. ]©mb-Øv {]-knU‚ v jo-\m `mkv-I-c≥ hn-Xc-tWm-Zv-LmS-\w \n¿-hl - n®p. sI \n-km¿ A-[y£-X h-ln®p. tUm. ^l-Zv \nPn¬ dn-t]m¿-´v A-hX - c - n-∏n®p. ]n ]n {]-ao-f, C F \mk¿, do-P ]mØn-bn¬, P-b-{]-Imiv, Jm-en-Zv ]n-em-hp-≈-Xn¬, sI Sn JmZ¿, Sn Zm-tam-Zc≥, l-co-{μ≥ ]-dºI-Æq¿:l-b¿-sk-°≥-Ud- n, shmØv kw-km-cn-®p. t°-j\ - ¬ l-b¿-sk-°≥-Ud - n kvI - q-fp-If - n¬ {]-hr-Øn-Zn-\w A©v B-°p-I, l-b¿-sk-°≥-Udn A-[ym-]-I X-kv-Xn-I-Iƒ Pq- B-°m-\p-≈ \o-°w D-t]h-f-]-´Ww: h-f-]´-Ww Xm- \n-b¿ Pp¬ Deqw l-b¿-sk-°≥U-dn £n-°p-I, F-√m {]-tam-j-\p-Ikv-Iqƒ ]n.Sn.F. hn-P-tbm¬-k- fpw D-S≥ ]q¿-Øn-bm-°p-I Xp-Shw kw-L-Sn-∏n-®p. sI Fw jmPn Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Xp-S¿-®-bm-b 14 h¿jw F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co£-bn¬ \q-dp-ta\n hnP-bw IÆq¿: sd-bn¬-th bm-{Xm\n-ct\Snb hn-Zym¿-Yn-I-sfbpw A- °v IpØ-s\ Iq´n-b tI-{μ k¿- S- n-bn¬ {]-Xn-tj-[n®v [ym-]I - s - c-bpw A\p-tam-Zn®p. h- °m-¿ \-S] f-]´-Ww ap-kvenw sh¬-s^-b¿ sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n Pn√m I-ΩnA-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v ‰-n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-Æq¿ sI F-kv ap-lΩ-Zv A-en lm-Pn sd-bn¬-th tÃ-j-\n-te-°p ]A-[y-£X - h-ln®p. ]n.Sn.F. {]- ¥w sIm-fp-Øn {]-IS-\w \-SknU‚ v ]n hn \u-jmZv, {Km-a∏ - - Øn. Pn√m {]-knU‚ v tPmk-^v ©mb-Øv {]-knU‚ v A-–p¿dlvv-am≥, sh-tè C-¥y ssπhp-Uv am-t\-Pn-Mv U-bc - I - vS- ¿ ]n sI ap-lΩ - Zv, {]-^. sI ap-lΩ - Zv, _n ]n kn-dm-Pp-±o≥, kn ]n A–p¿-dl - a v- m≥, hn sI ]n C-ka v- mCu¬, ]n hn cmw-Zmkv, kn A–p¬ a-Po-Zv kw-km-cn-®p.

Im-dp-am-bm-Wp C-°-gn-™ H-ºXn-\v ÿ-ew-hn-´-Xv. 12\v hn-fn-®ncp-∂p. ]n-∂o-Sv- hn-hc - ß - s - fm-∂pwe-`n-®n-√sam.---ss_¬ t^m¨- Hm^m-Wv. irw-tK-cn- kz-tZ-in-bmsW-∂m-Wv- 2012 am¿-®n¬- t£{X-Øn¬- ]q-Pm-cn-bm-bn- \n-b-anX-\m-b-t∏mƒ- \¬-In-b hn-h-cw.---t£-{Xw- I-Ωn-‰n- sk-{I-´-dn- taml-\≥- a-´-∂q¿- t]m-en-kn¬- ]cm-Xn- \¬-In.

a-´-∂q¿-: Hmƒ- C-¥y- C≥-jp-d≥kv- Fw-tπm-bo-kv- A-tkm-kntb-j≥- ÿm-]-I-t\-Xm-hpw- P\-d¬-sk-{I-´-dn-bp-am-b k-tcmPv- Nu-[-cn-sb- F¬-.-sF.-kn-. Fw-tπm-bo-kv- bq-\n-b≥- A-\pkv-a-cn-®p.-- C-Xn-s‚ `m-K-am-bn IÆq¿,- Im-k¿-tIm-Uv Pn-√-I-fnse F¬.--sF.-kn-. Hm-^n-kp-Ifn¬- "am-dn-b tI-{μ-`-c-Ww-˛-sXmgn-em-fn-I-fp-sS I-S-a'- F-∂-hn-jb-Øn¬- N¿-® \-S-Øn. a-´-∂q-cn¬- sI _m-lp-te-b ≥,- kn- N-{μ≥,- ]n- ]n- hn-Pb - ≥,- knsI jm-ep-cm-Pv,- I-Æq-cn¬- FwsI t{]w-Pn-Øv,- ]n- sI k-\n¬,Fw- kp-[o¿-Ip-am¿,- X-et- »-cnbn¬- ]n- hn- cm-Po-h≥,- sI Fw- Ptb-{μ≥,- hn- hn-Pb - I - p-am¿,- X-fn-∏d-ºn¬- sI sI Kw-Km-[c - ≥,- F≥cm-P≥,- ]-ø∂ - q-cn¬- sI cm-Poh≥,- sI th-Wp- kw-km-cn-®p.--

"Hm-hp-Nm \nÀ-an-¡Ww'

I-Æq¿: sF.F-kv.F-Ωn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ Jp¿-B≥ l-Zokv te-Wn-Mv kv-Iqƒ ]Tn-Xm-°fp-sS hm¿jn-I ]-co-£ \msf cm-hn-se H-º-Xv ap-X¬ 11.30 hsc \-S-°pw. Pn√-bn-se \q-tdmfw tI-{μ-ß-fn¬ 1500 ]Tn-Xm°ƒ ]co-£sb-gp-Xpw. Nm-em-Sv ke-^n sk‚¿ Pn√m ]co-£m tI-{μ-am-bn-cn-°pw. {]m-b-t`-Z-a-t\y F√m-hcpw ]-co-£-bn¬ ]-s¶-Sp-°pw. IÆq¿ C-kv -em-ln tImw-π-Ivkn¬ \-S-∂ B-temN\m tbmK-Øn¬ a-lv-aq-Zv hmcw, \u-jmZv k-emln, aq-k Io-gv-∏≈n, Bt]m-]p-e¿ {^≠v Im´mº-≈n bq-\n-‰n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ cn-^v \-Sp-hn¬ kw-km-cn-®p. ]p-kvX-I hn-Xc-tWm-Zv-LmS\w h-f-]´-Ww Un-hn-j≥ {]-knU‚ v ap-lΩ-Zv j-ao¿ \n¿-h-ln-°p∂p

bm-{X-bb-¸v \ÂIn

Bw-_p-e³-kv D-Zv-Lm-S-\w \msf amln: tUm. km-°n¿ lp-k-bv≥ sa-tΩm-dn-b¬ F-Pyqt°j≥ B‚ v Nm-cn-‰_ - nƒ {S-kv‰ - n-s‚ Bw-_p-e≥-kv D-ZvL - m-S\hpw am-ln ap-kvenw sh¬-s^-b¿ A-tkm-kn-tbj-s‚ samsat‚m hn-Xc - W - h - pw \m-sf cm-hn-se 10\v {io-\m-cmb-W Hm-Unt‰m-dn-bØ - n¬ \-S° - pw. a{¥n Fw sI ap-\o¿ Bw-_p-e≥-kv DZvL - mS-\w sN-øpw. F-kv.F-kv.F¬.kn, π-kvSp ]-co-£I - f - n¬ ap-gp-h≥ hn-jb - Ø - nepw F π-kv t\-Sn-bh - ¿°v C h¬-kc - m-Pv Fw.F¬.F. sam-sat‚m hn-Xc - W - w sN-øpw. do-Py-\¬ A-Uva - n\n-kvt- {S-‰¿ B¿ ap-\n-kzman, tUm. F-kv t{]w-Ip-am¿, ]n sI hn km-en-lv ]-s¶-Sp-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ _n aΩq´n, AUz. ip-ss__v, hn Sn iw-kp-±o≥ ]-s¶-Sp-Øp.

hm-b-\ hm-cmNcWw s]-cn-ß-Øq¿: s]-cn-ß-Øq¿ ap-kv-enw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ hmb-\ hm-cmN-c-W-Øns‚ D-Zv-LmS-\w s]-cnß-fw ]-©m-bØw-Kw ]n ap-c-fo-[-c≥ \n¿-h-ln®p. hn sI Fw ]-hn-{X≥ A[y-£-X h-ln®p. sI ]n apl-Ω-Zv km-ZnJv, sI t{]a-e-X _n-tPm-bv s]-cn-ß-Øq¿ kw-km-cn®p. ]q-t°mw ap-kv-enw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ sI ]n A-–p¿d-lv-am≥ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. sI ap-lΩ-Zv kn-±o-Jv A-[y-£-X h-ln-®p. s]-cnß-fw ]-©mb-Øv hn-Zym-`ym-k k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ AWn-bm-cw ku-Øv F¬.]n. kv-Iq-fn¬ hmb-\m Zn-\m-N-c-Ww \-SØn. ]©mb-Øv {]-knU‚ v jo-\m `m-kv-I-c≥ D-Zv-LmS\w sN-bvXp. Sn sI l-\o-^v A-[y-£-X h-ln®p. t{]-am-\μ≥ N-ºm-Sv apJ-y{]-`mj-Ww \-S-Øn.

sNm¢n: `-£ykpc-£m I-Ωoj-Wd - m-bn Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-ct- Ø°v ÿ-ewam-‰w e-`n® X-et- »-cn k-_v I-e-Œ¿ Sn hn A-\p-]-a-bv°v hm¬-keyw ]≤-Xn Pn√m Soan-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ bm-{X-bb∏v \¬-In. P-\m¿-±\ - ≥ A-[y-£X h-ln-®p. ]≤-Xn Pn√m tIm˛HmUn-t\-‰¿ A-Pb - ≥ sam-sat‚m ssI-amdn. thm-f‚ - nb¿ b-lnb, {]n-b kw-km-cn-®p.

]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn-se an-\n kn-hn¬ tÃ-j≥ \n¿-am-Ww A¥n-a-L-´-Øn-em-sW-∂pw k-]vXw-_¿ A-h-km-\-tØm-sS _‘-s∏-´ h-Ip-∏p-Iƒ-°v ssI-am-

dm≥ I-gn-bp-sa-∂pw \n-b-a-k-`bn¬ a-{¥n hn sI C-{_m-lnw Ip-™v kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.-F-sb A-dn-bn-®p. sh-≈q¿-˛-]m-Sn-tbm-´p-Nm¬

I¬-ho-\À-am-cp-sS tbmKw sNm¢n: sNm-¢n D-]P - n√-bn-se hnhn-[ k-_vP - I - v‰v Iu¨-kn-¬ I¨-ho-\¿-am-cp-sS tbm-Kw hn-Zym`ym-k Hm-^n-k¿ H ]n _m-eI - r-j-v W≥ D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ]-hn{X≥ Iq-temØv, sI Fw kp-tcjv _m_p, ]n sI tam-l\≥, sI ]n ss^-k¬ kw-km-cn-®p.

bm-Sv \-S-∂ Iq-´mbv-a sh¬-°w a-lv_ - q-_v D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p. kn-dm-Pp-±o≥ Imk¿-tIm-Uv A-[y-£X - h-ln-®p. _n-tPm-bv s]-cn-ßØ - q¿, Jm-en-Zv ]n-em-hp-≈Xn¬, aq-k jn-^, jp-°q¿ a-øn¬ kw-km-cn®p. _n._n.F-Ωn¬ _ncp-Zw t\Sn-b {Kq-∏w-Kw Pw-jm-Zv a- IqØp-]d-ºv: I√n¬Ø´n Ipl-vaq-Zn-\v D-]l - m-cw \¬-In. ´n-Iƒ ho-WX - n-s\ Xp-S¿-∂v I√p am-‰sh ho-´Ω-sb bp-hm-hv a¿-±ns®-∂p ]-cmXn. ]-m-Xn-cn-bm-Sv ssI-tX-cn s]m-bn-en-se ]n ]n lu-kn¬ ap-lΩ - Z- n-s‚ `m-cy ]n ]n J-Zo-P(55)bv° - m-Wv ]-cn-t°‰Xv. X-et- »-cn C-μn-cm-Km-‘n k- B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th]p-fn-tßmw tdm-Un¬ sa-°m- lI-cW - p-sS ho-Sn-\p apUw Sm-dn-Mn-\p-≈ F-kv-‰n-ta-‰v X- in-∏n®p. J-Zo-Pb øm-dm-°p-∂p-≠v. Xp-S¿-\-S-]-Sn- ∂n¬ A-b¬-hm-knbm-b c-Po-jv Iƒ D-S-\p-≠m-hp-sa-∂pw a-{¥n I√n-´n-cp-∂p. C-Xv Ip-´n-Iƒ-°p hn-ja - a - m-bt- ∏mƒ JZo-P I-s√-SpA-dn-bn-®p.Øv am-‰sh c-Po-jv a¿-±n-s®-∂mWp ]-cmXn. Iq-Øp-]d-ºv t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp.

]-d-Èn-\n-¡-S-hv kv-t\-¡v ]mÀ-¡n-\v kq A-tXm-dn-än-bp-sS Aw-Ko-Im-cw I-Æq¿: ]-d» - n-\n-°S- h - v ]m-ºp-hf - ¿-ج tI{μ-sØ sN-dn-b ar-Ki - m-eb - m-bn sk≥-{S¬ kq A-tXm-dn-‰n Aw-Ko-Ic - n-®p. am-ÿ-πm≥ {]-Im-cap-≈ {]-hr-Øn-Iƒ 2015-Hm-sS ]q¿-Øn-bm-°pw. 1982-¬ ]m-∏n-\n-t»-cn hn-j-Nn-In¬-km skmssk-‰n {]-kn-U‚ v Fw hn cm-Lh - s - ‚ t\-XrXz-Øn¬ ÿm-]n-® kvt- \-Iv ]m¿-°n¬ A-]q¿h-ß-fm-b ]m-ºp-Iƒ, ap-X-e-Iƒ, knw-l-hme≥ Ip-c-ßp-Iƒ F-∂n-h-bp-≠v. F-√m-bn-\w Po-hn-Iƒ-°pw tI-{μ h-\w-˛] - c - n-ÿn-Xn a-{¥me-bw \n-jv-I¿-jn-°p-∂ co-Xn-bn¬ B-hm-k-

hy-h-ÿ H-cp-°pw. A-\m-t°m-≠ Dƒ-s∏-sSbp-≈ A-]q¿-h Po-hn-Is - f-bpw sIm-≠p-hc - pw. h-\y-Po-hn-Iƒ-°m-bn Ip-dp-am-Øp¿ hn-t√-Pnse A-t©-°d - n-¬ kp-c£ - m-tI-{μw H-cp-°pw. {]-tXy-I ar-Km-ip-]{- Xn-bpw ÿm-]n-°pw. k-μ¿-i-I¿-°v tIm-^n tjm-]v, A-tIz-dnbw, an-\n Xn-tb-‰¿ F-∂n-hb - pw k-÷a - m-°pw. ]-cn-t°-‰ ar-Kß - s - f h-\w-hI - p-∏n-s‚ k-lI - c-Wt- Øm-sS C-hn-sS kw-c£ - n-®v Nn-In-¬k - n°pw. C-Xn-s‚ am-kv‰ - ¿ πm≥ X-øm-dm-bX - m-bn U-bd - Œ - ¿ C Ip-™n-cm-a≥ A-dn-bn-®p.-

Imäpw a-gbpw; PnÃ-bn \m-i-\-ãw Xp-S-cp¶p

1. C-cn´n s]-cp-º-d-ºv ]m-e-Øn-s‚ I-cn-¶¬`n-Øn X-I¿-∂ \n-e-bn¬ 2. C-cn-°q¿ ]-´p-h-w Io-ØS-Øv lp-k-bv≥ lm-Pn-bp-sS ho-Sn-s‚ tK-‰n-¬ I-S]p-gIn-b acw C-cn´n: C-cn´n˛X-fn-∏d-ºv kw-ÿm-\]mX-bn¬ s]-cp-ºd-ºv ]m-e-Øn-s‚ A-Sn`mK-sØ I-cn-¶¬`n-Øn I-gn-™ Zn-hksØ I-\-Ø a-g-bn-¬ X-I¿-∂p. tdmUn¬ G-gpam-kw ap-ºm-Wv A-‰-Ip-‰∏Wn \-S-Øn-b-sX-¶nepw h¿-j-߃-°p

I-Æq¿: d-a-Zmt\m-S-\p-_-‘n-®v hnhn-[ Z-Av-hm ]-cn-]m-Sn-Iƒ kw-L-Sn-∏n-°m≥ sF.F-kv.Fw. Xo-cp-am-\n-®p. \m-sf sshIo-´v 7\v tNw-_¿ lm-fn¬ d-a-Zm≥ {]-`mj-Ww \-S-Øp-ww. skwÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v A-lΩ-Zv A\-kv aue-hn {]`m-j-Ww \-S-Øpw.

ho«-½-bv-¡v aÀ±\w

an-\nkn-hnÂtÌ-j³ \nÀ-am-Ww k-]v-Xw-_-dn ]q-À-¯n-bm-¡pw

knän-Mv 27\v amln: ]p-Xp-t®-cn Pn√m D-]-t`m‡r X¿-°]-cnlmc t^m-d-Øns‚ am-ln-bnse kn-‰n-Mv 27\p cm-hn-se 10.30\v am-ln K-h. lukn¬ \-S-Øp-sa∂v do-Py-\¬ A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ A-dn-bn-®p. Ccn-°q¿: I-\Ø - Im-‰nepw a-gb - nepw Pn√bn¬ ]-eb - n-SØpw \m-i\ - „ - w Xp-Sc - p∂p. C-cn-°q¿ ]-´o-¬ hn sI F-kv tdm-Un\p kao-]s - Ø \-Wn-t»-cn°-≠n \-^o-kb - p-sS ho-Sn-s‚ ap≥`m-Kw- a-Æn-Sn-®n-en¬ X-I¿∂p. k-ao-]Ø - v 30 ao-‰¿ B-gØ - n¬ a-sÆ-Sp-ØXm-Wp hn-\b - m-bXv. I-gn-™ Zn-hk - a- m-Wp kw-`hw. U-b\m-tam-kv {Ku-≠n-\p k-ao-]sØ am-ßm-S≥ ssk-\_ - b - p-sS \n-Sp-h≈q¿ ]m-Xt- bmcsØ ho-Sn-s‚ sN-¶¬`nØn tdm-Un-te-°v X-I¿-∂p-ho-Wp. 50,000 cq]-bp-sS \-„w- I-W° - m-°p∂p. I-\Ø - Im‰n¬ ]-´ph-w tN-°n‚I-Øv lu-kn¬ IoØS-Øv lp-kb - v≥ lm-Pn-bp-sS ho-Sn-s‚ tK-‰n-epw k-ao]sØ ssh-Zyp-Xn sse-\nepw hr-£w I-g] - p-gI - n tI-Sp-]m-Sp-Iƒ ]‰n. ta-Je - b - n¬ ssh-Zyp-Xn_-‘w \n-e® - p. ]-Sn-bq¿ ]q-hØ - n¬ ]m-Sym-e Poh-s‚ I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS hoSn-t\m-Sp tN¿-∂ In-W¿ Xm-g∂ v- p. C-cnFw.F. `-c-X-\m-Sy-Øn¬ - Ø arH∂mw dm-¶v t\Sn-b ]n-em-Ø- °q¿ tªm-°v Hm-^n-kn-\p k-ao-]s - n-s‚ ta¬°q-c d em-ky tImfPv Hm-^v ss^ Km-ip-]{- Xn-bp-sS sI-´n-SØ X-I¿-∂p- . a-cp-∂p-Iƒ kq-£n-® ^m¿-ak - n ≥ B¿-Sv-kn-se sI A-Pn-Xv - h-≈w sI-´n°n-S° - p-Ib - m _me≥. Xr-°-cn-∏q¿ sX-°p- ap-dn-bn¬ a-gs - a - p-≈ sI-´n-SØ - n-s‚ ºm-s´ c-aWn˛Fw hn _me≥ Wv. 58 h¿-jw ]-g° ta¬°q-c {Z-hn-®v A-]I - S- m-hÿ - b - n-em-W.v Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\mWv.

Npcp¡¯nÂ

Po-hIm-cp-Wy {]-hÀ-¯-\-§-fp-am-bn I-cn-bms« hm-Sv-kv B-¸v Iq-«m-bv-a

Iyp.F-¨v.FÂ.F-kv. ]-co-£ \msf

Im-´m-º≈n: t]m-]p-e¿ {^≠v Im´mº-≈n bq-\n-‰n-s‚ B-`n-ap-JyØn¬ kv-Iqƒ Ntem Imw-]-bn-s‚ `m-K-ambn Im-´mº-≈n Kh. am∏n-f bp.]n. kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v ]p-kvX-Iw hn-Xc-Ww sNbvXp. h-f-]´-Ww Un-hn-j≥ {]-knU‚ v ap-lΩ-Zv j-ao¿ hnX-ctWm-Zv-LmS-\w \n¿-h-ln®p. kv-Iqƒ sl-Uv-am-ÿ C≥ Nm¿-Pv e-Øo-^v, t]m-]p-e¿ {^-≠v Im-´mº-≈n G-cn-bm {]-kn-U‚ v Pm-^¿ I-Æm-Sn-∏-d-ºv, bq-\n-‰v sk-{I´-dn Sn sI ap-lΩZv k-^vhm≥ ]-s¶-Sp-Øp.

a-º-dw: th-ßm-Sv {Km-a-∏-©mbØv ]-d-ºm-bn-bn¬ A-\p-h-Zn-® sl¬-Øv sk‚-dn-s‚ \n¿amWw D-S≥ B-cw-`n-°-W-sa-∂p ]-d-ºm-bn ap-kv-enw-eoKv im-Jm I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p ]n kn Da¿ A-[y-£-X h-ln®p. kn sI A-_q-_-°¿ lmPn, e-Øo-^v, kn sI- ap-\o¿ auehn, Fw kn e-Øo^v, kn sI d-kmJv, bp sI ap-lΩ-Zv kwkm-cn-®p.

d-a-Zm³ {]-`m-j-Ww \m-sf

ßn-b B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®v sI.- a-lm-fl do-tU-gvkv t^m-dw I-Æq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® am¿-Iv-kv A-\p-kva-c-W ]-cn-]m-Sn-bn¬ F-kv.S- n.-Fb - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tUm. k-Xy-\m-cm-b-W≥ kw-km-cn-°p∂p A-[ym-]-I¿ {]-Xn-tj-[ Zn-\-amN-cn-®p. ap-{Zm-hm-Iyw tc-Js - ∏-SpØn-b _m-Uv-Pv [-cn-®m-Wv tPmen-s°-Øn-b-Xv. kv-Iq-fp-I-fn¬ tbm-Kw tN¿-∂v {]-Xn-tj-[Ø - ns‚ hn-iZ- o-Ic - W - w \-SØ - n.C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g˛]m-e-ap°v tdm-Un¬ A-Sn-b-¥-c-am-bn Hm-hp-Nm¬ \n¿-an-°-W-sa-∂v hym-]m-cn hy-h-km-bn G-tIm-]- s]-cn-ß-Øq¿: Po-hIm-cp-Wy \ k-an-Xn bq-\n-‰v tbmKw B-h- {]-h¿-Ø-\-߃ \S-Øn thmtPm-kv D-ZL v- mS-\w sN-bX v- p. Pn√m P-\-d¬ sk-{I´-dn iy-s∏´p. sI hn am-ap A-[y-£- bvkv Hm^v I-cn-bm-Sv F-∂ hmssk-\p-±o≥ I-cn-sh-≈q¿ A- X h-ln®p. sI sI ap-kvX-^, Svkv B∏v Iq-´m-bv-a {i-t≤-b-am[y-£-X h-ln®p. ]-≈n{]w {]- ]m-d-Ω¬ A-iv-d^v, F≥ A¿- hp∂p. \n¿-[-\ Ip-Spw-_-߃°v [-\-klm-bw, ]T-\kk∂≥, F-≥ Fw i-^o-Jv, Pp-\≥ kw-km-cn-®p. lmbw, d-a-Zm≥ In-‰v Xp-Sßn-b afi-ew {]-knU‚ v sI AC-\-Øn¬ aq-∂p-e-£-tØm-fw –p¬ A-kokv, sk-{I´-dn s_cq-] C-Xn-\Iw sN-e-h-n´p. I-cn∂n kw-km-cn®p.

t]m-]p-eÀ {^-−v kv-IqÄ Ntem

"slÂ-¯v skâÀ \nÀ-am-Ww Xp-S§Ww'

sNm¢n: tam-¥m¬ h-en-bp-√m-ln A-–p¿d-lv-am≥ ssi-Jns‚ 98ma-Xv D-dq-kpw a-X-{]-`m-j-Whpw tam-¥m¬ Pp-am a-kvPn-Zn¬ \-S∂p. k-akv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ D-e-a Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v F-kv _n ]n X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. AUz. sI ip-ssl-_v X-߃ A-[y-£-X h-ln®p. l°ow k-Jm-^n B-b-t©-cn ap-Jy {]-`m-j-Ww \-S-Øn.

]´w-sIm-fp-¯n {]-IS-\w

A-\p-kv-a-cn-¨p

3

D-dq-kv \S¯n

A-[ym-]-IÀ {]-Xn-tj-[Zn-\w B-N-cn¨p

hn-P-tbmÂ-k-hw \S¯n

√-°p-´n _m-J-hn, sI C-{_mlnw am-ÿ, _n F A-en sam{Km¬, sI ap-lv-bp-±o≥ k-Jm^n, F≥ k-°-cn-b am-ÿ, _n ap-kv-X-^ au-e-hn, sI F ap-lΩ-Z-en lm-Pn, sI sI A-lv-a-Zv lm-Pn, ss^-fp¿-d-lv-am≥ C¿^m-\n, sI hn k-ao¿ am-ÿ, djo-Zv \-cn-t°m-Sv kw-_-‘n-®p.-

kannur/knr

ap-ºv \n¿-an-® ]m-ew \-∂m-°n-bn-cp∂n√. Znt\-\ \n-ch-[n hm-l-\-߃ IS∂p-t]m-hp-∂ Cu dq-´n¬ ]m-e-Øn-s‚ ]m¿iz`n-Øn C-f-Inb-Xv A-]-I-S`o-jWn- D-b¿-Øp-I-bm-Wv. ]m-ew D-S≥ \-hoI-cn-°-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw.

]-ø-∂q¿: I-\-Ø Im-‰nepw a-g-bn-epw IΔm-bn ap-°p-ht- ®-cn-bn-se sX-s° ho-´n¬ Xm-cb - psS Hm-Sn-´ ho-Sv X-I¿-∂p. ta¬-°q-cbn-se I-gp-t°m-ep-Ifpw Hm-Spw \n-ew-s]mØn. Np-ac - n-\v hn-≈e - p-≠mbn. hn-t√Pv Hm^n-kv A-[n-Ir-X¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®p.

{]Xn-tj-[n¨p amln: 18 h¿-j-tØm-f-ambn hm®-vam-s‚bpw ip-NoI-cW sXmgn-em-fn-I-fp-sSbpw tPm-ensNøp-∂hsc A-]-am-\n-°p-Ibpw t{Zm-ln-°p-Ibpw sN-øp-∂ Nn-e D-tZym-Kÿ - c - p-sS k-ao-]\ - Ø - n¬ ]m¿-´v ssSw sU-be v- n thP-kv Poh-\° - m-cp-sS F-Ivk - n-Iyq-´o-hv tbm-Kw {]-Xn-tj-[n-®p. h¿-jß - fm-bn tPm-ensN-øp-∂ Zn-hk - thX-\ Po-h\ - ° - m-sc ÿn-cs - ∏-SpØ-Ws - a∂pw B-hi - y-s∏-´p. sI Fw {]-Zo]≥ A-[y-£X - h-ln ®p. sk-{I´dn Fw ap-lΩ - Z- e - n, ]n ]n cPn-j kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-06-21  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-06-21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you