Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw tlman-tbm]-Xn ta-J-e-bn anI¨ ap-t¶-äw: tUm. Jm-ZÀ am-§m-Sv

kannur/kk

hntij§Ä

]«n-IhÀK hnZ-ymÀYn-IÄ¡v em]v-tSm]v hnX-cWw

I-Æq¿:Pn√-bn-se {]^-j-\¬ tImgvkp-Iƒ°v ]Tn-°p∂ ]´n-Ih¿K hnZ-ym¿Yn-Iƒ°v ]´n-Ih¿K hnI-k\ hIp∏v aptJ\ \¬Ip∂ em]v-tSm]v hnX-cWw 22\v IÆq¿ Ie-IvStd‰v tIm¨^-d≥kv lmfn¬ \S-°pw. cmhnse 11\v Pn√m Ie-IvS¿ ]n _me-In-c¨ hn-XcWw sNøpw. Xnc-s™-SpØ C-¥y≥ tlman-tbm-]-Xn-Iv sa-Un-°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\- k-tΩ-f-\w I-Æq¿ hnZ-ym¿Yn-Iƒ c£n-Xmk¿-h-I-em-imem ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv IÆq-cn¬ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p °ƒs°m∏w cmhn-se 10\v IÆq¿ sF.Sn.Un.]n. Hm^nkn¬ F-ØWw.

F-kv.-F-kv.-F-^v. ssJ-a k-t½-f-\w Iq-Øp-]-d-ºv: F-kv.-F-kv.-F^v. Pn-√m I-Ωn-‰n kw-L-Sn-∏n-® kp-∂n _m-e-kw-Lw ssJ-a k-tΩ-f-\w k-am-]n-®p.-. Iq-Øp]-d-ºv A-bn-cw-sX-ßn¬ \n¿-an® Iq-Sm-c-Øn-em-bn-cp-∂p N-Sßv. Pn-√-bn-se 50 sk-Iv-‰-dp-Ifn¬ \n-∂v c-≠m-bn-c-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-s¶-Sp-Ø ]-cn]m-Sn-bn¬ hn-hn-[ ¢m-kp-I-fpw ]T-\-]-cn-io-e-\-hpw \-S-∂p. ssh-Io-´-sØ k-am-]-\ N-S-ßv F-kv.-ssh.-F-kv. kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sI ]n A_q-_-°¿ ap-kv-eym¿ ]-´p-hw, ]n sI A-_q-_-°¿ ap-kveym¿, F≥ A-–p¬ e-Øo-^v k-A-Zn, F-kv.-F-kv.-F-^v. kwÿm-\ sk-{I-´-dn A-–p¿-d-joZv \-cn-t°m-Sv, A-iv-d-^v BUq¿, Fw kp-tc-{μ≥, {]-^. bp kn A-–p¬ a-Po-Zv F-∂n-h¿ tN¿-∂v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. F-kv.-F-kv.-F-^v. Pn-√m {]-knU‚ v ss^-fp¿-d-lv-am≥ C¿^m-\n A-[y-£-X h-ln-®p. F-kv.-ssh.-F-kv. Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn A-iv-d-^v k-Jm^n I-S-h-Øq¿, sI Fw A-–p√-°p-´n _m-J-hn, kn ]n A–p¿-d-Du-^v ap-kv-eym¿, dm-in-Zv _p-Jm-cn C-cn-ß-Æq¿, A-–p¿d-jo-Zv sa-cp-h-ºm-bn, ap-l-Ω-Zv an-kv-_m-ln sNm-¢n, a-lv-aq-Zv lm-Pn au-th-cn, jm-P-lm≥ ankv-_m-ln kw-km-cn-®p.

Xn-c-sª-Sp-¸nse ]-´-bw; F-«p-e-£hp-am-bn c-−pt]À A-d-Ìn aw-Ke - m-]p-cw: tem-Ivk - `- m ÿm\m¿-Yn-If - p-sS t]-cn¬ ]-¥b - w-h® c-≠p-t]-sc t]m-en-kv A-dà - v sN-bvX - p. dm-Øm-Un-bn-se k-Zm\-μ sj-´n (38), am-hn-\° - m-Sv A-atk-_b - n-en-se A-tim-Iv `-´v (38) F-∂n-h-cm-Wv A-d-kv-‰n-em-b-Xv. C-h-cn¬-\n-∂v F-´p-e-£w- cq-]]n-Sn-s®-Sp-Øp. _n.-sP.-]n. ÿm\m¿-Yn tim-` I-e¥ - c - m-sP, tIm

¨-{K-kv ÿm-\m¿-Yn-b P-b-{]Im-iv sl-Ks v- U F-∂n-hc - p-sS t]cn-em-Wp ]-¥b - w-h® - X - v. k-Zm-\μ - sj-´n, cm-aÆ - sj-´n, N-{μ sj-´n, {]-Im-iv sl-Ks -v U F∂n-hc - pw ]-¶m-fn-bm-bn-cp-∂p. Xn-cs™-Sp-∏n¬ tim-` hn-Pb - n-°p-Ibpw P-b{- ]-Im-iv sl-Ks v- U tXm ¬-°p-Ib - pw sN-bX -v p. C-Xn-s‚ `mK-am-bn C-cp-hc - pw ]-Ww ssI-am-

dm≥ dm-Øm-Sn \-μn-s°m-≠ _-kv kvt- ‰m-∏n¬ F-Øn-bt- ∏mƒ c-lky-hn-hc - a - d - n-s™-Øn-b t]m-enkv ]n-Sn-Iq-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p. F-k.v ]n tUm.-t_m-de - n-¶ø - b - p-sS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[\. {]-Xn-Is - f Ip-¥m-]p-cw tIm-SXn-bn¬ lm-Pc - m-°n. C-h¿-s°-Xntc sF.-]n.-kn 87 h-Ip-∏v {]-Im-cam-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv.-

I-Æq¿: Im-≥k - ¿ Nn-In¬-km cwK-Øpƒ-s∏-sS tlm-an-tbm-]X - n ta-Je - {i-t≤-ba - m-b t- \-´w ssIh-cn-®X - m-bpw `m-hn-bn¬ an-I® - a - pt∂-‰w kr-„n-°m-\m-hp-sa-∂pw I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-em ssh-kv Nm≥-ke - ¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-S.v C-¥y≥ tlm-an-tbm-]X - n-Iv sa-Un°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\- k-tΩ-f\ - w I-Æq¿ tNw_¿ lm-fn¬ D-ZL v- m-S\ - w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A¿-_pZw sN-dp-°p-∂X - n¬ A-tem-]X - ntb-°mƒ ap-t∂-‰w tlm-an-tbm-]Xn- ssI-hc - n-®p- . Iq-Sm-sX, Ip-´n-Ifp-sS B-tcm-Ky-Øn-\pw G-sdt]¿ B-{i-bn-°p-∂X - v Cu hn-`mK-sØ-bm-W.v C-Øc - Ø - n¬ kzmK-Xm¿-la - m-b ta-Je - b - m-bn tlman-tbm-]X - n am-dn-. ssh-Zy-im-kv-{X-Øn¬ {]-h¿Øn-°p-∂-h¿-°m-Wv tUm-Œ¿F-∂ ]-Zw Iq-Sp-X¬ tbm-Pn-°p∂-Xv. H-cp-t\-c-sØ kp-`n-£-amb `-£-Ww a-\p-jy-\p-≠m-°m ≥ ]-‰p-sa-¶n-epw a-l-Øm-b Poh≥ \n-e-\n¿-Øm≥ C-t∏m-gpw tUm-Iv-S¿-am-¿ X-s∂-bm-Wv B{i-bw. cm-∏-I¬ t`-Z-a-t\y k-aql-sØ tk-hn-°p-∂- tUm-Iv-S¿am-¿ ]-Ww am-{Xw e-£y-an-´-√

aebmfnkv{Xo-I-fn km-aqlnIt_m-[w Ip-d-bp¶p: tUm. JZo-Pm apw-Xmkv I-Æq¿: kv-{Xo-hn-Im-cßsf hn-]-Wn-Iƒ Io-g-S-°n-sb∂pw ae-bm-fn kv-{Xo-I-fn¬ km-aqlnIt_m-[w Ip-d-™ph-cp-∂-Xmbpw F-gp-Øp-Im-cn tUm. JZo-Pm apw-Xm-kv. C-¥y≥ tlmantbm-]-Xn-Iv sa-Un-°¬ A-tkm-kn-tb-j≥ h-\n-Xm hn-`mKw D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-h¿. s]m-Xp-ÿe-sØ Ip-‰n-°m-´n-se-Øp-∂ am-en-\y-߃ C-XmWp kq-Nn-∏n-°p-∂Xv.- am-en-\y-°q-Sp-Iƒ F-hn-sS-\n∂p h-cp-∂p-sh-∂v B-temNn-®m¬ ho-Sp-I-fn¬-\n-∂pw Ch ]p-cpj-s‚ ssI-bn¬ -sImSp-°p∂-Xv kv-{Xo-I-fm-sW-∂pw t_m-[y-s∏-Spw. i-‡am-b kv{Xo km-∂n-[y-ap-≠m-bn-cp-∂ tI-c-f-Øn¬ kvv-{Xo-im-‡o-Ic-Ww Ip-d-™p-h-cn-I-bm-Wv. kv-{Xo-Iƒ-°v A-\p-Iq-eamb A-h-k-c-ßfpw \n-b-a-ßfpw \n-e-\n¬-°ptºmgpw im-‡o-I-c-W-Øn-s‚ Im-cy-Øn¬ G-sd ]n-d-In-emWv. H-tc a-´n¬ Nn-¥n-°m\pw {]-h¿-Øn-°m-\pw s]-cp-am-dm\p-amWv Zr-iy-am-[y-a-ß-fn-eq-sS ]Tn-∏n-°pv-∂-sX-∂pw J-ZoPm apw-Xm-kv Iq-´n-t®¿Øp. {]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. F-∂m¬ km-ºØ - n-I em-`Ø - n-\m-bn Cu ta-Je - b - n¬ F-Øp-∂h - ¿ hn-cf - a-s√-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\- {]-kn-U‚ v Pn kp-tc-jv _m-_p A-[y-£X - h-ln-®p. Atkm-kn-tb-j≥ h-\n-Xm hn-`m-

kp[m-Ic-sâ ]-cm-P-b-¯n-\p ]n-¶n tIm¬-{K-Ên-se {Kq-¸v t]mcpw  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

I-Æq¿: tIm¨-{K-kn-s‚ hn-Pb-hpw hn-P-b-c-l-ky-hpw {Kq-∏pI-fm-sW-∂v hn-e-bn-cp-Øn ]m-¿´n A-[y-£-sb Xn-cp-Øn-b sI kp-[m-I-c-≥ I-Æq¿ tem-Iv -k`m a-fi-e-Øn¬ Z-b-\o-b-am-bn ]-cm-P-b-s∏-´-Xn-\p ]n-∂n¬ t]cm-hq¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Ønse {Kq-∏p-{]-iv-\-ß-fpw A-got°m-Sv a-fi-e-Øn-se tIm¨{K-kv-˛-ap-kv-enw eo-Kv X¿-°-ßfpw. F-kv.-Un.-]n.-sF-bp-sS km∂n-[y-Øn-\v ]p-d-sa sIm-´n-bqs]-cn-ß-Øq¿: A-≠-tØm-S≥ cn-epw B-d-f-Øpw I-kv-Xq-cn cw^m-an-en {S-Ãn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ s]-cn-ß-fw {Km-a-∏-©mb-Øv lm-fn¬ hn-Zym-`ym-k Icn-b¿ ¢n-\n-°pw D-∂-X hn-P-bnIƒ-°p-≈ A-\p-tam-Z-\-hpw \S-Øn. Pn-√m hn-Zym-`ym-k U]yq-´n U-b-c-Iv-S¿ Zn-t\-i≥ aTØn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. D∂-X hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ D-]-lmc hn-X-c-W-hpw \-S-Øn. sI \n- Im-k¿-tIm-Uv: {]m-b-]q¿-Ønbm-hm-Ø hn-Zym¿-Yn-\n-Is - f ]okm¿ A-[y-£-X h-ln-®p. C Un-∏n-® a-Zv-d-km A-[ym-]-I-s\F \m-k¿, {]-^. ]n ]n A- n-bn¬ lm-Pc - m-°n dn-am≥–p¬ a-Po-Zv, hn sI Ip-™n-aq- tIm-SX Uv sN-bv-Xp. I-gn-™ Zn-h-k-amk am-ÿ, Iq-S-Øn¬ Ip-™Wv I¿-Wm-SI - ]p-Øq¿ kz-tZ-in –p-√, _-jo¿ kw-km-cn-®p. F-Xn¿-tØm-s´ H-cp a-Zv-d-bn-se tPym-Xn-jv t]mƒ I-cn-b¿ ¢nA-[ym-]I - ≥ A-_q-_° - ¿ Zm-cn\n-°n-\v t\-Xr-Xzw \¬-In. an (38)sb- hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv A-dà - v sN-bX v- X - v. ]-tØm-fw hn-

hn-Zym-`ym-k I-cn-bÀ ¢n-\n-Iv

K≥ hn-j-b-Øn¬ I¿-j-I-sc Iq-sS-°q-´m≥ I-gn-bm-Xn-cp-∂Xpw I-Æq¿ tIm¨-{K-kn-se Icp-Ø-\p hn-\-bm-bn. A-go-t°m-Sv a-fie - Ø - n-se ]≈n-°p-∂v ]-©m-bØ - n¬ tIm¨{K-kpw eo-Kpw hy-Xy-kX -v I-Ωn-‰nIƒ cq-]o-Ic - n-®m-Wp {]-Nm-cW - w \-SØ - n-bX - .v A-go-t°m-Sv a-fie - Øn¬ am-{Xw ]-Xn-\m-bn-cØ - n-tesd thm-´n-s‚ Ip-dh - m-Wv kp-[m-Ic - \p-≠m-bX - .v C-hn-sS F-k.v U - n.-]n.sF. I-gn-™ \n-b-a-k-`m Xn-cs™-Sp-∏n-t\-°mƒ Iq-Sp-X¬ thm-´p-Iƒ t\-Sn. tIm¨-{K-kn ¬ C-\n {Kq-∏p-Iƒ D-≠m-hn-s√-

∂ F.-sF.-kn.-kn. A-[y-£ tkmWn-bm Km-‘n-bp-sS {]-Jym-]\ - sØ {Kq-∏p-Iƒ C-√m-Xm-°m≥ B¿-°pw I-gn-bn-s√-∂p Xn-cn-®S- n®m-bn-cp-∂p C-°g- n-™ s^-{_p-hcn-bn¬ kp-[m-Ic - ≥ {]-Xn-Ic - n-®X - .v F-∂m¬, \n-ba- k - `- m Xn-cs - ™-Sp∏n¬ bp.-Un.-F^ - n-s\m-∏w \n-∂ t]-cm-hq¿ a-fie - w- C-°p-dn ssIhn-´X - pw ]m¿-´n-bn-se tN-cn-t∏m-cv Im-cW - w X-s∂. I-kX -v q-cn cw-K≥ hn-jb - w I-Øn-\n-∂ sIm-´n-bq-cnepw tI-fI - Ø - pw kn.-]n.-Fw {]-Nmc-Ww ^-ew-I≠ - t- ∏mƒ bp.-Un.-F^v. {]-h¿-ØI - ¿ {Kq-∏p-If - n-®X - mbpw B-tcm-]W - a- p-≠.v

hn-ZymÀ-Yn-\n-IÄ-¡v ]oU\w: a-Zv-d-km A-[ym-]-I³ dn-am³-UnÂ

t]-cm-hq¿ a-fie - Ø - n¬ {Kq∏p-t]m-cv i-‡a - m-bn-cp-∂ A-øwIp-∂v B-bn-cØ - n¬ Xm-sg thm-´ns‚ Ip-dh - p-≠m-bt- ∏mƒ tI-fI - Øpw sIm-´n-bq-cn-epw I-Wn-®m-dnepw kp-[m-Ic - \ - v thm-´n-Sn-™p. t]-cm-hq-cn¬ tIm¨-{K-kn-se kw-LS- \ - m Zu¿-_e - y-hpw ap-g® - p\n-∂p. a-fie - Ø - n¬ D-≠m-bn-cp∂ 3 Un.-kn.-kn. sk-{I-´d - n-am¿ 3 h¿-jw ap-ºv cm-Pn-h® - X - n-\p-tijw H-cp sk-{I-´d- n-sb t]m-epw \nb-an-®n-√. 4 h¿-ja - m-bn C-√m-Xn-cp∂ C-cn-´n tªm-°v {]-kn-U‚n-s\ \n-ba - n-®X - m-hs - ´ Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Jym-]n-®X - n-\p ti-jh - pw. A-Xn-

19 sabv 2014 Xn¶ƒ

\m¬ k-Æn tPm-k^ - v Fw.-F¬.F-b° -v v {]-Nm-cW - {- ]-h¿-Ø\ - ß - sf G-tIm-]n-∏n-°m≥ km-[n-®ns√-∂ B-t£-]h - pw i-‡a - m-W.v C-°m-cyw Dƒ-s∏-sS-bp-≈ hn-jb - ߃ C-∂p-tN-cp-∂ Un.-kn.-kn, bp.-Un.-F^ - .v t\-Xr-tbm-Kß - f - n¬ Nq-tS-dn-b N-¿® - b - m-hpw. A-tX-ka - b - w, I-Æq-cn-se I-\Ø tXm¬-hn-bn¬ I-Sp-Ø A-kwXr-]X -v n tc-Js - ∏-Sp-Øn-b tIm¨{K-kv F hn-`m-Kw t\-Xm-°ƒ, _qØp-Xe - Ø - n¬ ]m-¿´- n-sb A-gn-®p]-Wn-bW - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´n-´p≠v. C-°m-cy-hpw Un.-kn.-kn. t\Xr-tbm-KØ - n¬ N¿-® sN-øpw.

C A-l-½-Zn-\v C-¶p I-®q-cn kzo-I-cWw

I-Æq¿: tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ a-e-∏p-d-Øp-\n-∂v hnP-bw t\Snb ap-kvenw eo-Kv tZin-b {]-knU‚ v C A-lΩ-Zn-\v Pn√m apZym¿- Y n- \ n- I ∂o-Sv ssN¬-Us v- se-\n¬ ]-cm-Xn kvvenw eo-Kv I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂p ssh-Io-´v \m-en-\v sf ]o-Un-∏n\¬-Ip-I-bp-am-bn-cp-∂p. Pn-√m tNw-_¿ lm-fn¬ kzo-Ic-Ww \-¬-Ipw. ]m¿-´n-bpsS tZ-io-b˛k® tI-kn-emt]m-en-kv ta-[m-hn-bp-sS \n¿-tZ- wÿm-\ km-c-Yn-I-fpw bp.Un.F^v. t\-Xm-°-fpw kw-_-‘n-°pw Wp \-S-]-Sn. i-{]-Im-ca - m-Wp tI-sk-Sp-ØX - v. ]o- U - \ - Ø nIgn-™ H-cp h¿-ja - m-bn sam\n-c-bm-b Ipss_ ¬ t^m-Wn¬ A-«o-e-Nn´n-Iƒ hn-hc - w {Xw Im-Wn-®v hn-Zym¿-Yn-Is - f \nc- £ n- X m- ° c-¥-c-am-bn ssew-Ko-I ]o-U-\sf A-dn-bn- - A - _ q _ - ° ¿ Øn-\p hn-t[-ba - m-°n-sb-∂m-Wp C-cn-´n: kw-i-bm-kv-]-Z-am-b co°p-I-bpw ]n- Zm-cn-an ]-cm-Xn. Xn-bn-¬ C-cn-´n Su-Wn¬ \n¬- aw-Ke - m-]p-cw: {]m-b] - q¿-Øn-bm°p-I-bm-bn-cp-∂ X-an-gv-\m-Sv kz- hm-Ø s]¨-Ip-´n-sb X-´n-s°mtZ-in-I-fm-b B-dp-t]-sc F-kv.- ≠p t]m-bn am-\`- w-Ks - ∏-SpØnb sF. sI P-b-\pw kw-L-hpw ]n- tI-kn-se c-≠p-t]sc t]m-enkv s]-cn-ß-Øq¿: A-Wn-bm-cw ISn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn- Kp-Pd - m-Øn¬\n-∂v A-dà - v sN-bv\-I-Xo¿-Yw P-\-{io kw-L-Ønbm-Wp kw-`-hw. Xp. t_m-t_-°c - n _-jo¿ (28), dms‚ aq-∂mw hm¿-jn-I-hpw ]TImk¿-tIm´pw I-Æq-cp-w Dƒ-s∏sS 5 a-fi-esk¬-h≥, in-h≥, a-Wn, A- [p-°s - ´ _-jo¿(30) F-∂n-hs - ct\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw \-S- I-Æq¿: I-Æq¿ ]m¿-esa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n¬ - n-°m≥ Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂p. cp¨, a-cp-I≥, ap-Øp F-∂n-h- bm-Wv ss{Iw-{_m-©v F-kv. ]n Øn. am-Wn-t°m-Øv Ip-™n-aq- F¬.Un.F^v. ÿm-\m¿Yn ]n sI {ioa-Xn-bpsS ß-fn¬ ]m¿-´n a¬-kc hn-P-b-Øn-¬ sF.F≥.F√n-\v \n¿-Wm-b-I ]-¶v X-߃ a¬-kc - n-®n-cp-s∂-¶n¬ Ccp a-fie - ß - f - n- cm-Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. tUm. i-cW - ∏ - b - p-sS t\-Xr-Xz-Ønk lm-Pn D-Zv-Lm-S-\-hpw ]TA-d-Ãv tc-J-s∏-Sp-Øn-b C- ep-≈ t]m-enkv kw-Lw Kp-Pd- mt\m-]-I-c-W hn-X-c-W-hpw \-S- h-ln-°m≥ I-gn-™-Xmbn Pn√m {]-knU‚ v sebpw ^-ew a-dn-®m-hp-am-bn-cp-∂p. F¬.Un.FAUz. Fw kn lm-inapw Pn√m sk-{I´-dn A-jvd- ^ns‚ hnP-bw a-tX-X-c-Xz-Øn-s‚bpw Iq-´m-bv-a- h-sc a-´-∂q¿ tIm-S-Xn-bn¬ lm- Øn-se H-sJ F-∂ ÿ-eØ - v H-fnØn. ap-Ip-μ≥ ]p-e-cn A-[y^v ]p-d-hqcpw {]-kv-Xm-h-\-bn¬ A-h-Im-i-s∏´p. bpsSbpw hn-Pb - a - m-sW-∂p A-h¿ Iq-´n-t®¿-Øp. P-cm-°n.hn¬ I-gn-bs - h- C-∂s - e ]n-Sn-Iq-Sn£-X h-ln-®p. ]n l-co-{μ≥, ]n sI ap-kv-X-^ am-ÿ, sI iin Ip-am¿, ta-{Xm¬ h¬-k-e, H l-cn-Zm-kv kw-km-cn-®p.

K-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w F-gp-ØpIm-cn tUm. J-Zo-P-m apw-Xm-kv \n¿-h-ln-®p. ]-Ømw hm¿-jn-Im-tLm-j-w tZ-io-b {]-kn-U‚ v tUm.-c-ho{μ≥ am-cn-b-∏≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ J-Pm-©n tUm. km-P≥ kw-km-cn-®p.

]-¿-¶q-À tIm¬-{K-kv k-t½-f-\-¯n-sâ 85mw hmÀjn-I k-am-]-\w 25 apX ]-ø-∂q¿: 1928¬ P-h-l¿-em¬ s\-lv-dp-hn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ ]-ø-∂q-cn¬ \-S-∂ A-Jn-e tIc-f tIm¨-{K-kv k-tΩ-f-\-Øns‚ v 85mw hm¿-jn-Im-tLm-jØn-s‚ k-am-]-\w hn-hn-[ ]-cn]m-Sn-I-tfm-sS \-S-Øp-sa-∂v Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc{μ≥ A-dn-bn-®p. hn-hn-[ ]-cn-]mSn-Iƒ 25,26,27 Xn-ø-Xn-I-fn-embn ]-ø-∂q¿, I-Æq¿, Im-™ßm-Sv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \-S-

°pw. 25\p cm-hn-se H-º-Xn-\v A-\p-kv-a-c-W ]-cn-]m-Sn ]-ø∂q¿ Km-‘n-]m¿-°n¬ sI.-]n.kn.-kn. {]-kn-U‚ v hn Fw kp[o-c≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. I-Æq¿, Im-k¿-tIm-Uv Pn-√I-fn-se _q-Øv {]-kn-U‚p-am¿ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ -`m-c-hm-ln-Iƒ ]-s¶-Sp-°pw. 26\p cm-hn-se H-ºXn-\v I-Æq-cn-se ]-cn-]m-Sn-bn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n, B-`y¥-c-a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e

Ø-e-hpw sI-«n-S-hp-an-Ã; Im-kÀ-tIm-Uv ]p-cm-h-kv-Xp ayq-kn-bw Np-h-¸p\m-S-bn Im-™ß - m-Sv: Hm-tcm Pn-√b - n-se-bpw ]u-cm-WnI-hpw ]-cº - c - m-KX - h - p-am-b kmw-kI v- m-cn-I ss]Xr-Iti-jn-∏p-Iƒ kq-£n-°p-∂-Xn\pw kw-c£n-°p-∂X - n\pw Pn-√b - n¬ X-s∂ ]u-cm-Wn-I ayq-kn-bw ÿm-]n-°m-\p-≈ kw-ÿm-\ k¿°m-cn-s‚ ]-≤X - n Pn-√b - n¬ \-S∏ - m-bn-√. Pn-√m- `c-W-Iq-S-Øn-s‚ A-\m-ÿ-bm-Wv C-Xn-\p hnLm-Xw. 2012em-Wv a-{¥n sI kn tPm-k^ - v F√m Pn-√-bn-epw sl-dn-t‰-Pv ayq-kn-bw ÿm-]n°m-\p-≈ ]-≤X - n \-S∏ - m-°n-bX - v. A-Xm-Xv Pn-√bn-se ss]-Xr-Ikz-Øp-Iƒ kq-£n-°m\pw kw-c-£n-°m-\p-amWv ]-≤-Xn e-£y-an-´-Xv. CtXØp-S¿-∂v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw, F-dW - m-Ip-fw, ]-Ø\ - w-Xn-´, Xr-»q¿, h-b\ - m-Sv, ]m-e° - m-Sv Pn-√I-fn¬ ayq-kn-bß - ƒ ÿm-]n-®p. sIm-√w, B-e∏p-g, C-Sp-°n Pn-√-I-fn¬ \n¿-am-W {]-hr-ØnIƒ B-cw-`n-®p. Im-k¿-tIm-Uv Pn-√b - n¬ ÿe-hpw sI-´n-S-hpw \¬-Im≥ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw bm-sXm-cp Xm¬-∏c - y-hpw Im-Wn-®n-´n-√. Pn-√b - n¬ \n-ch - [ - n ]p-cm-hk - X -v p-°ƒ D-s≠∂pw C-Xv a-‰p ÿ-eß - f - n-em-Wv kq-£n-°p-∂s - X∂pw B¿-°n-tbm-fP - n-°¬ U-bd- I - S-v ¿ Pn {]w-Ipam¿ ]-d™ p. kw-ÿm-\ k¿-°m¿ F-√m Pn-√m

I¿-WmS-I Hm]¨ k¿-hI-emim-e bpsS _m-®n e¿ Hm-^v ss^ ≥ B¿-Sv-kv hn`m-Kw ]-co-£bn¬ H-∂mw dm¶v t\-Snb ]m\q¿ sN-dp-]d-ºv kz-tZ-in jwPn-Øv. sN-dp-]d-ºv ]p-Ø≥]pc-bn¬ i-¶-c-s‚bpw Ku-cn-bpsS-bpw a-I-\m-Wv.

A-´Àkw-Øm-\ tam-ãm-¡Ä dn-am³-UnÂ; Kym-kv kn-en-−-dp-IÄ I-s−-¯n Im-k¿-tIm-Uv: I-gn-™ Zn-hkw A-d-Ãn-em-b A-¥¿-kwÿm-\ tam-„m-°-fm-b Ip-º-fbn-se \-ko¿ (21), ko-Xmw-tKmfn-bn-se \u-jm-Zv (21) F-∂n-hsc dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. kw-Lw hn¬-∏-\ \-S-Øn-b 1 ss_-°pw 5 Kym-kv kn-en-≠-dp-I-fpw t]men-kv I-s≠-Øn. sN¿-°-f-bn¬\n-∂p Im-WmXm-b ss_-°v sam-{Km¬-]pØq-cn-se ho-´p-ap-‰-Øp\n-∂pw, hn-hn-[ A-¶-W-hm-Sn-I-fn¬\n-

∂p I-h¿∂ kn-en-≠-dp-Iƒ sN¿-°-f-bn¬ \n-∂p-am-Wv ]n-SnIq-Sn-b-Xv. C-tXm-sS t]m-enkv I-s≠-Sp-Ø ss_-°p-I-fp-sS F-Æw 12 B-bn. I-gn-™ Zn-h-kw Unssh.Fkv.]n. Sn ]n c-Rv-Pn-Øn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ kw-L-am-Wv {]Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. I-h¿-®m kw-L-Ønse Iq-´m-fn-I-sf Is≠-Øm≥ Xn-c-®n¬ Du¿-÷nX-am-°n-. Ch¿ I¿-Wm-S-I-bnte-°v I-S-∂-Xm-bm-Wv kq-N-\.

Iym-]v-ä³ Ir-jv-W³ \m-b-sc A-\p-kv-a-cn-¨p I-Æq¿: I-gn-™ Zn-h-kw \n-cymX-\m-b eo-em {Kq-∏v ÿm-]-I sN-b¿-am≥ Iym-]v-‰≥ Ir-jvW≥ \m-b¿ A-Km-[-X-bn¬-\n∂v h-f¿-∂p ]-¥-en-® hy-h-kmbn-bm-sW-∂v ^n-^ ap≥ A∏o¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n ]n e-£va-W≥. I-Æq¿ tNw-_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv kw-L-Sn-∏n-® Ir-jvW≥-\m-b¿ A-\p-kv-a-c-W ktΩ-f-\-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-

X-§-fp-sS ]-¦v \nÀ-Wm-b-I-sa¶v sF.F³.F-Â.

sN-dp-]p-g: hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn bq-\n-‰v Ip-Spw-_-kw-K-aw Pn-√m {]-knU‚ v tZ-h-ky ta-t®-cn D-ZL v- mS-\w sN-bX v- p sP sk-_m-kv‰y≥ A-[y-£X - h-ln-®p. ]-ø∂q¿ tªm-°v ]-©m-bØ - v {]kn-U‚ v ]n hn Ku-cn ap-Jym-XnYn-bm-bn-cp-∂p. I-Æq¿ ssk_¿-sk¬ F-kv.s - F. l-cn-{]km-Zv {]-`m-jW - w \-SØ - n. tPmkv C-S∏ - d - º - n¬, sI Ip-™n-°rjvW - ≥ \m-b¿, F≥ hn Ip-™ncm-a≥, ]n hn A-–p¬ Jm-Z¿, sI ]n e-£a v- W - ≥, sI \n-bmkv, tdm-bn tPm-kv kw-km-cn-®p.

sN-dp-]p-g: Xncp- h - \ - ¥ - ] pcw Ip-∂-\m-Sv a-W-°m-e tXm-´-Øp-ho´n¬ Ir-jW v≥-Ip-´n(67)sb Im-Wm-Xmbn. Nn-‰m-cn-°- Ir-jW v- ≥-Ip-´n en-\p-k-ao-]w ]-d-º-bn¬ tPm-en-°pv h-∂-Xmbn-cp-∂p. am¿-®n¬ \m-´n-te-°p t]m-b Ir-jv-W≥-Ip-´n-sb ImWm-\n-s√-∂ `m-cy-bp-sS ]-cm-Xnbn¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. C-bm-sf-°p-dn-®v hn-h-cw e-`n-°p∂-h¿ 0467222105 F-∂ \-ºdn¬ A-dn-bn-°-W-sa-∂v Nn-‰m-cn°¬ t]m-en-kv A-dn-bn-®p.

bm-bn-cp-∂p. tNw-_¿ {]-kn-U ‚ v hn-t\m-Zv \m-cm-b-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. {]-kv-¢-∫v sk{I-´-dn a-´-∂q¿ kp-tc-{μ≥, Un.kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc{μ≥, _n.-sP.-]n. Pn-√m {]-knU‚ v sI c-©n-Øv, kn.-]n.-sF. t\-Xmhv kn ]n ap-c-fn, tUm. F sI \-ºym¿, sP-an-\n i-¶-c≥, kn P-b-N-{μ≥, kn hn Zo-]-Iv kw-km-cn-®p.-

X-an-gv-\m-Sv kz-tZ-in-I-fm-b 14Im-cn-sb X-«n-s¡m-−p t]m-bn _-em-Â-kw-Kw: B-dp-t]À A-d-Ìn c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

]T-t\m-]-I-c-W hn-X-c-Ww

Ip-Spw-_- kw-K-aw

Xn-cp-h-\-´-]p-cw kz-tZ-in-sb Im-Wm-Xm-bn

I-eI - S-v ¿-am¿-°pw C-Xn-\m-bn \n¿-tZ-iw \¬-In-bncp-s∂-¶n-epw Im-k¿-tIm-Uv `-cW - I - qSw am-{X-amWv bm-sXm-cp Xm¬-∏c - y-hpw Im-´m-Øs - X∂pw At±-lw hy-‡a - m-°n. F-∂m¬ C-Øc - w ]-≤X - nsb°p-dn-®v X-\n-°v bm-sXm-cp \n¿-tZ-ih - pw e-`n®n-´n-s√-∂mWv I-eI - Sv- d - p-sS hmZw. Im-k¿-tImUv, Im-™ß - m-Sv Xp-Sß - n-b \-Kc - lr-Zb - `- m-KØ - v X-s∂ k¿-°m¿ `q-an [m-cm-fa- p-≠m-bn-´pw Cu ]≤-Xn-°v th-≠n `q-an A-\p-hZ- n-°m≥ bm-sXm-cp Xm¬-∏cy-hpw Im-´p∂n-√. kmw-kI -v m-cn-I kw-LS-\I - f - pw C-Xn-\m-bn cw-KØ - ph-∂n-´n-√. `m-jm kw-K-a`q-an-bm-b Xp-fp-\m-Sn-s‚ kmw-kv-Im-cn ss]-Xr-Iw Im-Øpkq-£n-°m ≥ I¿-Wm-S-I k¿-°m¿ t]m-epw Xm¬-∏-cy-saSp-°p-tºmƒ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw C-sXm-∂pw Adn-™n-s√-∂ a-´n-em-Wv. tIm-´ sIm-Ø-f-ß-fpsS-bpw ]-S-tbm-´-ß-fp-sS-bpw Xn-cp-ti-jn-∏p-Ifp≈ Im-k¿-tIm-Un-s‚ a-Æn¬ C-∂pw a¨a-d-bm-sX \n¬-°p-∂ ]u-cm-Wn-I k-º-Øv Im-Øpkq-£n-®v ]p-XpX-e-ap-d-bv°v ]-cn-N-bs∏-Sp-tØ-≠-Xv A-\n-hm-cy-amWv. C-Xn-\m-bn Pn√m `-c-W-Iq-Sw X-s∂ cw-K-Øp-h-c-W-sa∂m-Wv B-h-iyw.

kw-_-‘n-°pw. 27\v cm-hn-se 11\v Im-™-ßm-Sv h-≈n-t°mØv I-hn k-tΩ-f-\-w Dƒ-s∏-sSbp-≈ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S\w a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Ø-e \n¿-h-ln-°pw. s\-lv-dp-hn-s‚ 50mw N-a-c-hm¿-jn-I Zn-\m-N-cWw hn-]p-e-am-b ]-cn-]m-Sn-Itfm-sS I-Æq-cn¬ \-S-°pw. cm-hnse H-º-Xn-\v km-[p I-eym-W afi-]-Øn¬ ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥Nm-≠n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

kn.-]n.-Fw-þ-_n.-sP.-]n. kw-LÀ-jw: tI-sk-Sp-¯p a-t©-iz-cw: thm-s´-Ƭ Zn-\Ø - n ¬ slm-k¶ - S- n-bn¬ kn.-]n.-Fw-˛_n.-sP.-]n. {]-h¿-ØI - ¿-G‰- p-ap-´nb kw-`h - Ø - n¬ t]m-en-kv tI-skSp-Øp. kn.-]n.-Fw {]-h¿-ØI - ≥ l-co-jn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ {io-PnØv, A-an-X,v A-hn-t\-jv Xp-Sß - n-bh¿-°pw _n.-sP.-]n {]-h¿-ØI - ≥ A-hn-\m-jn-s‚ ]-cm-Xn-bn¬ l-cojv, \n-Xn≥-Ip-am¿, Zn-hy-cm-P,v cm-Pp Xp-Sß - n-bh - ¿-°p-sa-Xn-tc a-t©-izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

hn-ZymÀ-Yn-¡v aÀ-±-\w; \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv D-∏f - : a-ÆI - p-gn-bn-se C¿-jm-Zns\(17) a¿-±n-®p- ]-cn-t°¬-∏n-®X - n\v \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc a-t©-izcw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. anYp≥, Zo-]p F-∂ Zo-]I - ,v a-tl-j,v k-¥p F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wp tI-k.v I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´v {]-Xm-]v \-Kd- n-em-Wv kw-`h - w.-

A-d-Ãn-em-b {]-XnIƒ b-X.v C-S° - n-Sp kz-tZ-in-\n-sb I-gn™ am-ka- m-Wv a-Sn-t°-cn-bn-te-°v X-´n-s°m-≠pt]m-bn ]o-Un-∏n-®Xv. kw-`-hw ]p-d-Ø-dn-bn-®m¬

B-kn-sUmgn-®v sIm-√p-sa-∂v {]Xn-Iƒ `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. s]¨-Ip-´n-bp-sS ]-cm-Xn-bn ¬ hn-´¬ t]m-en-km-Wp tI-skSp-Ø-Xv. {]-Xn-I-sf A-d-Ãv sNøm-ØX - n-s\-Xn-tc \n-ch - [ - n kwL-S-\-Iƒ {]-[n-tj-[-hp-am-bn cw-Ks - Ø-Øn-bn-cp∂p. hn-´¬, ]pØq¿, aw-Ke - m-]p-cw F-∂n-hn-Sß - fn¬ {]-[n-tj-[ {]-IS- \ - ß - f - p-ap≠mbn. tI-kn-se aq-∂mw {]-Xn P-∫m-¿ H-fn-hn-em-Wv.

]pg-tbmc-¯v X-Ån-b t_¡dn am-en\yw t]m-en-kv Xn-cn-s¨-Sp-¸n-¨p h³Xp-I ]n-g Cu-Sm¡n X-e-t»-cn: [-¿-a-Sw ]-©m-b-Ønse A-≠-eq¿ Xm-sg-Im-hv tImtfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w ]p-gbn¬ t_-°-dn am-en-\y-߃ X≈n. H-Sp-hn¬ t]m-en-kv A-t\zj-W-Øn-eq-sS Ip-‰-°m-sc Is≠-Øn Xn-cn-s®-Sp-∏n-®v h≥-XpI ]n-g Cu-Sm-°n. I-gn-™ Zn-hkw A¿-[-cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. D-]-tbm-Kn-® ti-jw H-gn-hm°n-b tπ-‰p-Iƒ, πm-Ãn-Iv •mkp-Iƒ, t_-°-dn D¬-∏-∂-ßfp-sS D-]-tbm-K-iq-\y-am-b Akw-kv-Ir-X km-[-\-߃, _n√p-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ H-cp tem-Uv km-[-\-ß-fm-Wv ]p-gtbm-c-Øp X-≈n-b-Xv. cm-hn-se \m-´p-Im-cp-sS {i-≤bn¬-s∏-´-Xn-s\ Xp-S¿-∂v hm¿Uv saw-_¿ Iq-Sn-bm-b ]-©m-bØv ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n k-Xnsb hn-h-c-a-dn-bn-®p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn-¬ ]-cm-Xn \¬-In. ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v ]n Fw {]`m-I-c≥, [¿-a-Sw F-kv.-sF. F∂n-h-¿ ÿ-se-Øn. h-S-I-c-bnse H-cp t_-°-dn-bp-tS-Xm-sW∂p am-en-\y-ßs - f-∂v ]-cn-tim-[\-bn¬ t_m-[y-s∏-´p. am-en-\y°q-ºm-cØ - n¬-\n-∂p e-`n-® _n√n-se t^m¨-\-º-dn¬ hn-fn-®v C-°m-cyw ÿn-co-I-cn-°p-I-bpw sN-bv-Xp. ÿm-]-\-Øn-s‚ amt\-Ps - c-bpw a-‰p D-Øc - h - m-Zn-Øs∏-´-h-sc-bpw t]m-en-kv A-≠eq-cn-te-°v h-n-fn-®p-h-cp-Øn. amen-\yw ap-gp-h-\pw Xn-cn-s®-Sp-∏n-

A-≠-eq¿ Xm-sg-Im-hv tIm-tfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w ]p-g-bn¬ X≈n-b am-en\yw ®v ]n-g-bn-\-Øn¬ ]-©m-b-Øv h≥-Xp-I Cu-Sm-°n. {]-Xn-ÿm-\-Øp-≈ t_-°dn-°v kz-¥-am-bn am-en-\y-kw-kvI-c-W πm-\p-≠v. C-hn-sS- kw-kvI-cn-°m-\m-hm-Ø am-en-\y-

߃ \o-°m≥ kz-Im-cy-hy-‡n°v Iz-t´-j≥ \¬-In-sb-∂m-Wv kq-N-\. F-∂m¬, I-cm-sd-Sp-Øh¿ ]m-Xn-cm-{Xn-bn¬ ]p-g-bn¬ X-≈p-I-bm-bn-cp-∂p. ap-ºpw tIm-tfm-Sv ]m-e-Øn-\p k-ao-]w

am-ey-߃ X-≈m-dp-≠v. H-cp-amkw ap-ºv H-cp Nm-°v \n-d-sb aZy-°p-∏n-Iƒ C-hn-sS tdm-U-cnIn¬ X-≈n-bn-cp-∂p. F-∂m¬ bm-sXm-cp \-S-]-Sn-bpw A-[n-IrX¿ kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√.


{]mtZ-inIw A\[nIrX I-¸Â-s¸m-fnim-e-m {]-tZ-iw kn BÀ \o-e-I-WvT³ k-µÀ-in¨p

19 sabv 2014 Xn¶ƒ

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw sNm¢n: sNm-¢n C-e-Iv{Sn-°¬ sk-Ivj-\p Io-gn-se a-Ωn-ap°v, \yq-amln, s]-cn-ßmSn, I√m-bn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ cm-hn-se 8 apX¬ ssh-Io´v 5 h-sc ssh-ZypXn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn I-Æq¿ tNw-_¿ lmƒ: thm-

bv-kv B¿-´n-kv-‰v A-tkm-kntbj≥ Hm-^v tI-c-f I¨-h≥-j-≥˛9.30 I-Æq¿ Kh. KÃv lu-kv: bp.Un.F^v. Pn√m t\Xr-tbm-Kw˛10.00 I-Æq¿ Un.kn. _p-Ivkv: Un-£W-dn taf˛10.00 I-Æq¿ Un.kn.kn. Hm-^nkv: Un.kn.kn. tbm-Kw˛-3.00 I-Æq¿ tNw-_¿ lmƒ: C A-l-Ω-Zn-\v kzo-I-cWw˛4.00 X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Unbw: Nm-\¬ t{Sm-^n Sz‚n˛20 {In-°‰v˛9.30

Adnbn-¸pIÄ

hn-ZymÀ-YnIsf A\p-tam-Zn-¡p¶p sNm¢n: F-kv.F-kv.F¬.kn. ]-co-£-bn¬ ap-gp-h≥ hn-jb - ß-fnepw F π-kv t\-Sn-b sNm¢n {Km-a∏ - © - m-bØ - v ]-cn-[nbnse hn-Zym¿-YnI-sf sNm-¢nbn-se d-_¬-tZ B¿-Svk - v B‚ v kvt- ]m¿-Svk - v ¢-∫n-s‚ t\-Xr-XzØn¬A\p-tam-Zn-°p-∂p. hniZhn-hc - ß - ƒ-°v 9846177213 \-ºd - n¬ _-‘-s∏-S-W-sa-∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p.

sN-¡p-IÄ ssI-¸äWw I-Æq¿: Pn√m ]©mb-Øv ka{KhnZym`ymk ]≤ Xnbmb apIpfw ]≤XnbpsS sN-°p-Ifpw hu®-dp-Idpw ka¿-∏n® {][m\m[ym-]-Icpw {]n≥-kn-∏¬-am-cpw C-∂v IÆq¿ hnZym`ymk D] UbdŒ-cn¬-\n-∂v ssI-∏-‰-Ww.

A-{I-aw; tIm¬-{K-kv {]-hÀ-¯-I³ A-d-Ìn {io-IW - T v ] - p-cw: a-™m-¶c - n-bn¬ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI - \ - p t\-sc A-{I-aw. kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI - ≥ ªm-Øq¿ sN-dp-hm-t»-cn-bn-se tPm-jn tPm-k-^n(37)s\ C-cn°q¿ F-kv.s - F. sI kp-[m-Ic - ≥ A-dà - v sN-bX v- p. A-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰ kn.]n.-Fw. {]-h¿-Ø-\m-b Xn-cq-cnse \-Sp-°-≠n h-b¬-]m-Øv l\o-^ (32) I-Æq¿ F.-sI.-Pn. Bip-]{- Xn-bn¬ Nn-In-¬k - b - n-em-W.v

tdm-Un-se sa-ä am-än-bn-Ã

A-go-°-¬ kn¬-°n-se A-\-[nIr-X I-∏¬-s∏m-fnim-e-m {]-tZiw kn B¿ \o-e-I-WvT≥ k-μ¿-in-°p∂p

{io-I-WvT-]p-cw: A-\-[n-Ir-X ]-W-an-S-]m-Sv \-S-Øp-∂p-s≠-∂ hn-h-c-sØ Xp-S¿-∂v s\-Sp-hm-eqcn¬ t]m-en-kv sd-bv-Uv. \n-c-h-[n ªm-¶v sN-°p-I-fpw ap-{Z-]-{X-ß-fpw B-[m-c-ß-fpw ]n-Sn-s®-Sp-Øp. s\-Sp-hm-Øq-cnse I-f-Øn¬ am-Xyp-hn-s‚ ho´n-em-Wp kw-`-hw. {io-I-WvT-]p-cw F-kv.-sF. kn F-®v D-Æn-Ir-jv-W-\pw kwL-hp-am-Wv ]-cn-tim-[-\ \-SØn-b-Xv. C-∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS B-cw-`n-® sd-bv-Uv sshIo-´v 6 h-sc \o-≠p. am-Xyp Cu k-a-bw ho-´n-ep-≠m-bn-cp-∂n-√. t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.-

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-ebpsS Xm-h° - c - b - n-se B-ÿm-\ a-μn-cØ - n-s‚ ÿ-eØ - v \n¿-an-® Iq-‰≥ Hm-hp-Nm-en¬ am-en-\yw sI-´n-°n-S-°p-∂-p. H-cp h¿-jtØm-fa - m-bn sI-´n-°n-S° - p-∂ aen-\Pew H-gp-°n-hn-Smt\m Hm-S ip-No-I-cn°m-t\m A-[n-Ir-X-cpsS `m-KØ - p-\n∂v \-S] - S- n-bn√. CtXm-sS ]-cn-kc - a - msI Zp¿-K‘ - w hym-]n-®n-cn-°p-I-bmWv. Zn-t\\ \q-tdm-fw hn-Zym¿-Yn-Ifpw Po-h\ - °mcpw F-Øp-∂ k¿-hI-em-ime-m B-ÿm\-Øv hr-Øn-lo-\am-bn In-S° - p-∂ Hm-hp-Nm¬ tcmK-`o-Xn- D-b¿-Øp-∂p≠v. …m-_pI-fn´v aq-Sm-ØXpw {]-iv-\w k¶o¿-Wa - m-°n. tIm¨-{Io-‰v- …m_v ]m-In-b-Xm-hs´ {]-[m-\ Ihm-St- Ø-°p≈ `m-KØp am-{X-w. c-≠Sn-tbm-fw Xm-gvN - b - n¬ am-en\y-߃ sI-´n-°n-S-°p-∂ Hm-hpNm-ens‚ a-‰p `m-Kß - ƒ Xp-d∂ - n-´ \n-eb - n-emWv. sh-≈s - °-´v cq-£a - m-hp-sa-∂Xn-\m¬ k¿-h-I-em-imem Bÿm-\w C-hn-tS°v h-cp-∂X - n¬

B-Zy-L´- Ø - n¬ k-ao-]h - m-kn-Ifn¬ I-SpØ F-Xn¿-∏p-≠m-bn-cp∂p. F-∂m¬ Hm-hp-Nm¬ \n¿an®v {]-i\ v- w ]-cn-lc - n-°p-sa ∂ A-[n-Ir-Xc - p-sS D-d∏ - n¬ {]-Xn-tj[w A-g™p. N-Xp-∏p-\new ap-gph≥ a-Æn´v \n-IØ - n- Hm-hp-Nm¬ ]-Wn-sX-¶nepw ^-e{- ]-Za - √. sh≈w H-gp-In-t∏m-hp-∂X - n-\v X-S - ß-fp-s≠-∂v k-ao-]h - m-kn-Iƒ ]d-bp-∂p. H-cp-h¿-jw apºv k¿-hI-emim-em A-[n-IrX¿ ]pXn-b Hm-hp-Nm¬ C-tX tIm-w]u-≠n¬ \n¿-an-®n-cp-s∂-¶nepw \n¿-amWØnse A-]m-IX - Xn-cn-®S- n-bmbn. C°-gn-™ th-\¬-ag- b - n¬ cq-£am-b sh-≈s - °-´v cq-]s - ∏-Sp-Ibpw ]-Xnhnepw Iq-Sp-X¬ am-en\yw \n-db - pI bpw sN-bX - v p. F-∂n´pw bm-sXm-cp \S-]S- n-bpw kzo-Ic- n-®n√. B-ÿm-\a- m-‰w Xn-Sp-°Ø - n¬th-s≠-∂v]-e kw-LS-\I - f - pw B-hi - y-s∏-´n-cp-s∂-¶nepw A-[n-Ir-X¿ A-hK - W - n-°p-Ibm-bn-cp-∂p. C-t∏mgpw k¿h-Ie - mim-eb - n-te-°p≈ tdm-UpIƒ \ ∂m-°n-bn-´n√. am-kß - f - mbn sN-¶√v ]mInb A-hÿ b - n¬\n∂v H-cp-am‰hpw tdm-Un\v kw-`h - n-®n-´n√. Pq-

]me-Øp¶-c: C.sI. hn-`m-Kw Fkv.ssh.Fkv. t\-Xm-hn-s\ H-cpkw-Lw kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - ¿ B-{I-an-®X - m-bn ]-cm-Xn. ]m-eØp-¶c - - I-\m-en-\p k-ao]w \q¿ al-en¬ A-lΩ-Zv tX-¿f - m-bn-sb

bpw Ip-Spw-_mw-Kß - s - f-bp-amWv ssI-tb-‰w sN-bX -v Xv. C∂-se cm{Xn H-ºt- Xm-sS-bm-Wv kw-`hw. ]m-eØ - p-¶c - ]-≈n D-dq-kn-s‚ k-am-]\ - Zn-hk - am-b C∂-se ]≈n-bn-te-°v t]m-Is - h, ap-lΩ-Zv

I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bpsS- Xmh-°-c B-ÿm-\-Øv \n¿-an-® Hm-hp-Nm-en¬ sI-´n-°n-S-°p-∂ am-en\yw Wn¬ Sm-dn-Mv \-SØ - n-bn-s√-¶n¬ a-g° - meØv Bÿm-\ a-μn-cØ - nte-°v F-Øn-s∏Sp-I Zp- l - a - mbn-cn-°pw. B-ÿm-\w {]-h¿-Ø-

F-∂b - m-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ H-cp-kw-Lw kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI¿ kw-LS- n-s®Øn B-{I-an-s®∂m-Wp ]-cm-Xn. kw-`h - a - d- n-™v aøn¬ t]m-en-sk-Øn A-{I-anIsf hn-c´n-tbm-Sn®p.

Jp¿-B≥ te-Wn-Mv kv-Iqƒ I-Æq¿ bq-\n-‰v kw-L-Sn-∏n-® N¿-®m th-Zn kn.sF. Fw ]n B-km-Zv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Npcp¡¯nÂ

A-`n-\-µn¨p Xet»cn: sNΩmSv Zmdp¬ lpZm C-kvem-an-Iv k¿-h-I-emim-e-bn¬ \S∂ "kn_mJv-˛14' a’cØn¬ k_v Pq\nb¿ IhnXm cN-\bn¬ tP-Xmhmb Zmdp emw C-kvemanIv A°mZan hnZym¿-∞n sI Fw anZv-em-Pns\ IΩn‰n `mchmlnIƒ A`n\μn®p.

s]-cn-ß-Øq¿: c-≠pam-kw ap-ºv ho-´p-ap‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ I-cn-bms´ tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I≥ N-ß‚hn-S kn sI _m-_p-hns‚ Hm-t´mdn-£ Xo-bn-´p \-in-∏n-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tIm-¨-{K-kv afi-ew I-Ωn-‰n kz-cq-]n-s®-Sp-Ø Xp-I ssIamdn. I-cn-bm-Sv sX-cp-hn-se _m-_p-hn-s‚ ho-´n¬ \-S-∂ N-Sßn¬ tI-{μ B-`y-¥-c k-l-a-{¥n ap√∏-≈n cm-a-N-{μ≥ ssI-am-dn. afi-ew tIm-¨-{K-kv {]-knU‚ v Sn Fw _m-_pcm-Pv am-ÿ A-[y-£-X h-ln®p. kn sI Ir-j-vWIp-amcn, ]n Sn c-Xv-\m-Ic≥, Sn F-®v \mcm-bW≥, sI A-timI≥, Sn cm-a-Ir-jvW≥, F-S°-≠n {io-P, C√-Øv _m_p, ]n i-¶c≥, ]n {]-`m-Ic≥, hn ]n i¶c≥, ]n _m-e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

\-am-cw-`n-®t- Xm-sS Hm-hp-Nm¬ hrØn-bm-°p-∂X - n\pw ]-cn-an-Xn-Ifp-≠v. Ah-[n Zn-hk - ß - f - nepw a‰pw am-{X-ta C-Xp km-[n-°p-I-

bp-≈q-sh-∂ \n-e] - m-Sn-em-Wv A[n-IrX¿. H-cp-h¿-jt- Øm-fa - m-bn sI-´n-°n-S° - p-∂ am-en\yw \o°m≥ Zn-hk - ß - s - f-Sp-°pw.

am-«q-en Im-äm-Sn a-c-§Ä-¡v Xo-¸n-Sn-¨p

Agn-aXn- im-]-am-bn amdn: C ]n- Pbcm-P³

]-g-b-ßm-Sn: am-´q¬ A-go-°en¬ Im-‰m-Sn a-c-°q-´-Øn-\v Xo∏n-Sn-Øw. \n-c-h-[n a-c-߃ IØn-\-in-®p. C-∂-se cm-{Xn Ft´m-sS-bm-Wv kw-`-hw. I-S-∏p-dw _n-cn-bm-Wn tdm-Un-\-Sp-Øv kmaq-ln-I h-\ h¬-°-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn h-\w-h-Ip-∏v \-´p-h-f¿Øn-b Im-‰m-Sn a-c-ß-fm-Wp \in-®-Xv.-\m-´p-Im¿ A-dn-bn-®-Xns\ Xp-S¿-∂v ]-ø-∂q-cn¬-\n-∂v A-·n-i-a-\ tk-\mw-K-ß-sfØn. H-cp a-Wn-°q-tdm-fw {]-b-Xv\n-®m-Wv Xo-b-W-®-Xv.

A-\p-tim-Nn-¨p

a-´-∂q¿-: \n¿-am-W-{]-hr-Øn-Ifp-sS a-d-hn¬- A-gn-a-Xn-bn-eq-sS ]-W-ap-≠m-°p-∂-Xn-\v- Nn-e¿{i-an-°p-∂-Xv- \m-Sn-\p- im-]-ambn- am-dn-sb-∂v- C ]n- P-bc - m-P≥Fw.F¬.F.--- Io-g-√q¿- ]-©m-bØn-se Ip-Ωm-\w-˛-hm-bm-´p-hb¬- ]m-eh - pw- A-t{]m-®vt- dm-UpwD-ZvL - m-S\ - w- sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂pA-t±-lw.--- I-Æq¿- hn-am-\Ø - m-hf \n¿-am-W-Øn-¬-t]m-epw- A-gn-aXn- \-S-Øm≥- {i-a-ap-≠m-bn.-- ]≤-Xn-{]-tZ-i-sØ a-cw-ap-dn-bn-eqsS-bm-bn-cp-∂p Xp-S° - w.--kz-Im-cy-hy-‡n-I-fn¬-\n-∂v]-Ww- \¬-In- hm-ßn-b ÿ-esØ a-c-Øn-s‚ F-Æ-hpw- hn-ebp-sa-√mw- h-\w- h-Ip-∏v- Xn-´-s∏Sp-Øn-bn-cp-∂p.--- F-∂m¬- L-´wL-´-am-bn- a-cw-߃- ap-dn-®-t∏m ƒ- H-cp -am-\-Z-fi-hp-an-√m-Xm-bn-.--C-Xn-eq-sS tIm-Sn-I-fp-sS {I-at°-Sm-Wp \-S-Øn-b-Xv. C-Xn-\v-

Ip-Ωm-\w hm-bm´phb¬- ]m-ehpw- At{]m-®v-tdm-UpwC ]n- Pbcm-P≥- Fw-.F¬-.F. DZv-Lm-S\w- sNøp-∂p In≥-{^-bpw- In-bm-epw- F¬B‚ v Sn- I-º-\n-bp-sa-√mw D-Øc-hm-Zn-I-fm-sW-∂pw A-t±-lw Ip-‰-s∏-Sp-Øn. ]-©m-b-Øv- {]-kn-U‚ v- Fwkp-kv-an-X A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn- hn- ]n- _m-_p-cm-P≥-

dn-t]m¿-´v- A-h-X-cn-∏n-®p.- ]n- ]nc-Xv-\,- sI I-a-e,- ]n- sI N-{μ≥,]n- hn- D-j,- ]n- kn- hn-t\m-Z≥,sI c-ho-{μ≥,- ]n- _m-e-Ir-jvW≥,- sI kn- A-–p¬ -Jm-Z¿,Fw- cm-P≥,- sI sI {]-tam-Zv- kwkm-cn-®p.--

Ip-gÂ-¡n-W-dnÂ-\n-¶v P-e-{]-hmlw; \m-«p-ImÀ-¡v B-izmkw

{]-hW - X - s - b Ku-ch - a - m-bn Im-WW-sa-∂pw kn.-sF. Iq-´n-t®¿-Øp. A-Uz. ap-lΩ - Z- v jm-^n A-[y-£X h-ln-®p. Fw.-Fk - .v F - w. kw-ÿm\ ssh-kv {]-kn-U‚ v dm-^n t]-cm{ºhn-jb - m-hX - c - W - w \-SØ - n. AUz. ]n hn P-bc - m-P≥, A-–p¬ A-ko-kv kz-em-ln, ]n Sn ]n ap-kvX-^, ]n \u-jm-Zv kw-km-cn-®p.-

I-Æq¿: eo-em {Kq-∏v ÿm-]-I sN-b¿-am≥ Iym-]v-‰≥ kn ]n Ir-jv-W≥ \m-b-cp-sS \n-cym-WØn¬ thƒ-Uv a-e-bm-fn Iu¨kn¬ t\m¿-Øv tI-c-f t{]m-hn ≥-kv tbm-Kw A-\p-tim-Nn-®p. sN-b¿-am≥ kn A-\n¬-Ip-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. A-ssUz-k-dn t_m¿-Uv sNb¿-am≥ kn P-b-N-{μ≥, {]-knU‚ v C Un tPm-k-^v, sk-{I-´dn, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Un ]n tPm-kv, ssh-kv sN-b¿-am≥ ]n \m-cm-b-W≥, ssh-kv {]-kn-U ‚ v A-Uz. kn hn \m-cm-b-W≥ kw-km-cn-®p.-

I-S-IÄ¡v `o-j-Wn-bm-bn Iq-ä³ acw

Im-WmXm-b hr-²-\m-bn ]p-g-bn Xn-c-¨n DuÀ-Pn-Xw

C-cn-°q¿: ]-©mb-Øv h-I ÿe-sØ Iq-‰≥ X-W¬-a-cw kao-]sØ ho-Sp-Iƒ°pw hym ]m-c ÿm-]-\-߃°pw `o-jWn-bm-bn.B-bn∏p-g P-Mv-j-\nse No\a-c-am-Wv A-]-I-Sm-hÿ-bn-ep-≈Xv. {]-tZ-i-hm-knIƒ \n-ch-[n X-h-W ]-cm-XnIƒ \¬-In-bn´pw a-cw ap-dn-®pam‰m-\p-≈ \-S-]-Sn-bn√. cm-∏-I¬ t`-Z-a-s\y \n-ch-[n hm-l\ - ß - ƒ k-©c - n-°p∂ tdmUv Iq-Sn-bm-WnXv. ]-©m-b-Ø-v, h-\w-h-Ip-∏v A-[n-Ir-X-¿ ]cntim-[-\ \-S-Øn-sb-¶nepw \-S]-Sn-bp-≠m-bn√.

s]-cn-ß-Øq¿: I-cn-bm-s´ Im™n-c-°-S-hv ]m-e-Øn-\-Sp-Ø tIm-hp-Ω¬ ]-Sn-™m-sd Ip-\nbn¬ c-Lp-\m-Yn-(62)s\ Im-WmXm-bn. sN-s∂-bn¬ Nm-b I-®h-S-am-bn-cp-∂p tPm-en. i-\n-bmgv-N ssh-Io-´v ap-X-em-Wp ImWm-Xm-b-Xv. C-bm-fp-sS ho-Sn-\p sXm-´p-]n-d-In¬ a-ø-gn ]p-g-bmWv. ]p-g-tbm-c-Øv c-Lp-\m-Yn-

IpSpw-_-¯n [mÀanIt_m-[w h-f-cWw: kn.sF. Fw ]n B-kmZv

sN-dp-]p-g:I-Sp-Ø th-\e - n¬ ip-≤P - e - t{km-X - p-Iƒ h-‰n- \m-´p-Im¿ s\-t´m-´t- am-Ss - h sh-≈w \n-ds - ™m-gpIp-∂ Ip-g¬-°n-W¿ \m-Sn-\v B-izm-ka- m-bn am-dp-∂p. sN-dp-]p-g sIm-√m-Sb - n-se a-‰Ø - n¬ A-\o-jn-s‚ ho-Sn\p k-ao-]s- Ø Ip-g¬-°n-W¿ \n-∂m-Wv sh-≈w A-\kyq-Xw {]-hl - n-°p-∂p. In-W¿ Ip-gn-®n-´pw sh-≈w In´m-sX h-∂t- Xm-sS-bm-Wv Ip-g¬-°n-W¿ \n¿-an-®X - .v k-ao-]s - Ø In-Wd- p-If - pw ]p-gb - pw h-‰n-bt- Xm-sS k-ao-]h - m-kn-Iƒ A-\o-jn-s‚ ho-´n-se Ip-g¬-°n-Wdn¬ \ - n-∂m-Wv sN-dn-b ss]-∏v h-gn sh-≈s- a-Sp-°p-∂X - .v ip-≤P - e - £ - m-aw t\-cn-Sp-∂ sIm-√m-Sb - n-se H-t´-sd ho-´pIm¿-°v Ip-Sn-sh-≈w \¬-Im≥ km-[n-°p-∂X - p `m-Ky- sNdp-]pg sIm√mS-bn-se A-\o-jn-s‚ ho-´pam-bm-Wp _-kv ss{U-hd- m-b A-\o-jv I-cp-Xp-∂X - .v ap-‰-sØ Ip-g¬-°n-W-¿

s‚ sN-cn-∏pw \-S-°m-≥ D-]-tbmKn-°p-∂ h-Sn-bpw I-≠-Xn-\m¬ X-e-t»-c-n-bn¬- \n-s∂-Øn-b A·n-i-a-\- tk-\mw-K-߃ ]p-gbn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øn-sb-¶nepw I-s≠-Øm-\m-bn-√. Pn-√m I-e-Œ-dp-sS \n¿-tZ-isØ Xp-S¿-∂v A-go-°-¬ tImkv-‰v-Km¿-Uv kw-L-hpw ]-cn-tim[-\ \-S-Øn.

knänMv amän I-Æq¿: Xt±i-`-cW ÿm]-\߃°m-bp-ff Hmw_p-Uvkvam≥ 20, 21, 22 Xnø-Xn-I-fn¬ ∂p-Xn-cn-bm≥ t]m-epw ÿ-e-an- dm-b Iq-‰≥-a-c-hpw D-≈-Xn-\m¬ tImgn-t°mSv Ie-IvS-td-‰v tIm √. H-cp-`m-K-Øv Iq-‰≥ Ip-∂pw a- B-i-¶-tbm-sS-bm-Wp Po-h-\- ¨^-d≥kv lmfn¬ \S-Øm-\n- I-cn-bm-Sv Im-™n-c° - S- h - v ]p-gb - n¬ ho-sW-∂v I-cp-Xp-∂b - m-ƒ° - p s‰m-cp `m-K-Øv \n-ew-]-Xn-°m- °m¿ tPm-en-sN-øp-∂-Xv. cp∂ kn-‰nMv am-‰n-h-®p. th-≠n- Xn-c® - n¬ \-SØ - p-∂ A-·n-ia - \ - t- k-\mw-Kß - ƒ C-cn-´n ]m-e-Øn-\p k-ao-]w {]-h¿-Øn-°p-∂ h-\wh-Ip-∏ns‚ sN-Ivt]m-kv-‰v

I-Æq¿: sXm-gn¬ kw-c-£-Whpw sse-k≥-kpw G¿-s∏-SpØm-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v hgn-tbm-c I-®-h-S-°m¿ {]-t£m-`Øn-s\m-cp-ßp-∂p. C-Xn-s‚ `mK-am-bn \m-sf I-e-Iv-S-td-‰v am¿®v \-S-Øm≥ Pn-√m tjm-]v-kv FÃm-ªn-jv-sa‚ v B‚ v sIm-ta-gvky¬ h¿-t°-gv-kv bq-\n-b≥ Pn√m I¨-h-≥-j≥ Xo-cp-am-\n-®p. bq-\n-b≥ Pn-√m P-\d - ¬ sk{I-´d - n sI hn cm-Lh - ≥ D-ZL v- m-S\w sN-bX v- p. sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn. kw-ÿm\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw F-kv Ip-amc≥ A-[y-£-X h-ln-®p. em-ep Ip-∂∏ - ≈ - n, F Sn \n-jm-Øv, ]n cm-P≥ kw-km-cn-®p.-

k-lm-b[-\w ssI-amdn

I-Æq¿: Pn√-bnse Kh. B‚ v F bvUUv {]n≥kn∏¬amcpsS tbm Kw 21\p cmhnse 11\v sk‚ v ssa °nƒkv lb¿sk-°≥ - Udn kvIq fn¬ tNcpw. F√m {]n≥kn-∏¬amcpw ]s¶-Sp-°W - s - a∂v do-Py-\¬ U]-yq´n Ub-dI - Sv ¿ Adn-bn-®p.

Jp¿-B≥ F-∂ hn-j-b-Øn-ep≈ N¿-®m-th-Zn D-ZvL - m-S\ - w sNøp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. [¿-at_m-[-ap-≈ X-e-ap-d-sb h-f¿Øn-s°m-≠p-hc - p-∂X - n¬ am-Xm°ƒ-°p-≈ ]-¶v h-ep-Xm-Wv. th-Z{- K-Ÿß - f - n-se A-[ym-]\ - ß-sf sX-‰m-bn hym-Jym-\n-®v Ip-‰Ir-Xy-߃ kz-bw I-s≠-Øp-∂

h-gn-tbm-cI-¨-h-S-¡m-cp-sS I-e-Iv-S-td-äv amÀ-¨v \m-sf

a´∂q¿:- Pn√m IcmsØ am-kv-t‰-gvkv Atkmkn-tb-j-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ a´∂q¿ Kh. bp.]n. kvIqfn¬ \S∂ Pn√mXe IcmsØ a¬k-c-w a-´-∂q¿ \-K-ck-`m sN-b¿am≥ sI `mkvIc≥ am-ÿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kwÿm\ kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn-ewKw {]^. ]n sI PK∂mY≥ A[y£X h-ln®p. sI hn at\m-lc≥ {]`mIc≥ \m-a-Øv kw-km-cn-®p. Pn√bpsS hnhn[ `mK-ßfn¬\n∂m-bn \q-tdmfw IcmsØ A`ymknIƒ a¬kcØn¬ ]s¶SpØp.

{]n³kn-¸Âam-cpsS tbmKw

I-Æq¿: Iu-am-c° - m-cn¬ Ip-‰I - rXy hm-k\ - h¿-[n-°p-∂X - v Ip-Spw_-Øn-s‚ [m¿-an-I-Ø-I¿-®-bn ¬ \n-∂m-sW-∂v I-Æq¿ k¿°nƒ C≥-kvs - ]-Œ¿ Fw ]n Bkm-Zv. Jp¿-B≥ te-Wn-Mv kvIqƒ I-Æq¿ bq-\n-‰n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ tNw-_¿ - lm-fn¬ kwL-Sn-∏n-® Rm≥ a-\ - n-em-°n-b

bn¬ G¿-s∏-Sp-∂n-√. ]-Ic - w A\y-kw-ÿm-\ sXm-gn-em-fn-If - mWp Cu {]-hr-Øn sN-øp-∂X - .v AXn-\m¬ C-hs - c _m-[n-°p-∂ tcmK-߃ ]p-dw-tem-Iw A-dn-bp-∂n√. P-\h - m-k tI-{μ-ßs - f {]-XnIq-ea - m-bn _m-[n-°p-∂ {]-i\ -v a - mbn-´p t]m-epw D-Øc - h - m-Zn-Øs - ∏´-h¿ Ku-ch - t- Øm-sS C-Ss - ]-SmØ-Xv Zu¿-`m-Ky-Ic - a - m-sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. k-a-c-k-an-Xn sN-b¿-am≥ F≥ sI a-t\m-l-c≥, I¨-ho\¿ Fw jm-P-lm-≥, tPm-bn‚ v I¨-ho-\¿ km-Pn-Zv Xp-Sß - n-bh - cpw k-μ¿-i-I kw-L-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. A-Xn-\n-sS, I-∏¬s∏m-fn im-e-bv-s°-Xn-tc-bp-≈ \m-´p-Im-cp-sS k-Xy-{K-lw 20mw Zn-hk - Ø - n-te-°v I-S∂ - p.-

3

PnÃm Icms¯ aÂkcw kam-]n¨p

F-kv.ssh.Fkv. t\-Xm-hn-s\ B-{I-an¨p

C-cn-«n h-\w-h-Ip-¸v sNIv-t]m-kv-äv A-]-I-Sm-h-Ø-bn C-cn-´n: C-cn-´n ]m-eØ - n-\S- p-Ø h\w h-Ip-∏v sN-Itv- ]m-k‰ v- v A-]I - S-`o-j-Wn-bn¬. k-ao-]-sØ Iq‰≥-ac - w G-Xp-\n-an-jh - pw I-S] - p-gIm-dm-b \n-eb - n-em-Wv. ]p-gb - v° - cn-In¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ sN-Ivt]m-kv-‰n¬ A-Sn-ÿm-\ ku-Icy-ß-fn-√. a-c-Ø-Sn sIm-≠v `nØn-I-fp-≠m-°n ta¬-°q-c Bkv_ - t- Ãm-kv jo-‰p-Iƒ - ]m-In-b \n-e-bn¬ h¿-j-߃-°v ap-ºmWp \n¿-an-®X - v. I¿-Wm-S-I-bn¬-\n-∂p sIm≠p-hc - p-∂ a-cß - ƒ ap-gp-h≥ ]-cntim-[n-t°-≠ C-hn-sS B-h-iyam-b Po-h\ - ° - m-cn-√. hm-l-\-߃ \n¿-Øn-bn-´v ]cn-tim-[n-°m≥ ÿ-e-ku-I-cyhpw ]-cn-an-Xw. 24 a-Wn-°q-dpw {]h¿-Øn-t°-≠ sN-Iv-t]m-kv-‰n ¬ Po-h-\-°m¿-°v {]m-Y-an-Im-hiy-߃ \n¿-h-ln-°m-\pw \n-

A-\[ - n-Ir-X I-∏¬-s∏m-fn {]m-tZin-I {]-iv\ - a - s - √-∂pw Xo-ct- Z-iØn-\pw I-Se - n-\pw H-cp-t]m-se `oj-Wn-bm-sW-∂pw kn B¿ \o-eI-WT v ≥ ]-d™ p. s]m-fn-°m≥ sIm-≠p-hc - p-∂ I-∏e - p-Iƒ ]-cn-tim-[n-°m≥ Chn-sS bm-sXm-cp kw-hn-[m-\h - p-an√. A-Xn-\m¬, G-sXm-s° am-en\y-߃ X-≈p-∂p-sh-∂pw ]-db - m\m-hn-√. ]p-d¥ - ≈ - s - ∏-Sp-∂ cm-kh-kvX - p-°ƒ ti-Jc - n-®v kw-kvI - cn-°m-\pw kw-hn-[m-\ß - f - n-√. P∏m-s‚ km-t¶-Xn-I k-lm-btØm-sS Kp-Pd - m-Øn-se B-e¶ - n¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ I-∏¬ - s - ∏m-fn im-eb - n¬ t]m-epw cm-ka - m-en-\y߃ kw-kI -v c - n-°m-\p-≈ kw-hn[m-\ß - ƒ ^-e{- ]-Za - √ - . kn-¬° - nse Po-h\ - ° - m-¿ I-∏¬-s∏m-fn-

Hm-hp-Nm-en-se am-en-\yw \o-¡n-bnÃ; kÀ-h-I-em-imem B-Øm-\¯v tcm-K-`oXn

sN-dp-]p-g: cm-P-Kn-cn-˛-tPm-kv-Kncn tdm-U-cn-In¬ C-d-°n-b sa‰¬ hm-l\ - ß - ƒ-°pw Im¬-\S- bm-{X-°m¿-°pw Zp-cn-Xa - m-hp-∂p. Sm-dn-Mn-\m-bn I-cm-dp-Im-c≥ aq-∂pam-kw ap-ºm-Wv sa-‰¬ C-d° - n-bXv. C-Xn-\p-ti-jw I-cm-dp-Im-c≥ C-tßm-´v Xn-cn-™p-t\m-°n-bn-√. ho-Xn-Ip-d™ tdm-Un¬ sa-‰¬ \n-c∂ - t- Xm-sS hm-l\ - ß - ƒ I-S∂p-t]m-hm≥ _p-≤n-ap-´p-∂p. C-cpN-{I hm-l\ - b - m-{X-°m-cm-b \n-ch-[n t]¿ C-hn-sS A-]I - S- Ø - n¬s∏-Sp-Ib - pw sN-bX v- p.-

s\-Sp-hm-eq-cn t»-Uv sd-bv-Uv

A-go-t°m-S:v s]m-Xp-ta-Je - m ÿm]-\a - m-b A-go-°¬ - kn¬-°n-se A-\[ - n-Ir-X I-∏¬-s∏m-fn im-eb - psS ]-cn-kc- w {]-ap-J ]-cn-ÿn-Xn {]h¿-ØI - ≥ - kn B¿ \o-eI - W - T v \pw k-ac - k - a - n-Xn `m-ch - m-ln-If - pw k-μ¿-in-®p. C-∂s - e D-®t- bm-sSbm-Wv kw-`h - w. I-∏¬-s]m-fn ime k-μ¿-in-°m≥ t\-cs - Ø A-\pa-Xn tX-Sn-bn-cp-s∂-¶n-epw kn¬°v A-[n-Ir-X¿ \n-ck - n-®X - m-bn k-ac - k - a - n-Xn sh-fn-s∏-Sp-Øn. H-Sphn¬, t_m-´n-eq-sS I-∏¬-s∏m-fn im-eb - p-sS ]-cn-kc - w Np-‰n-°≠ - v Im-cy-߃ hn-eb - n-cp-Øp-Ib - m-bncp-∂p. k-μ¿-i\ - w 2 a-Wn-°q-tdmfw \o-≠p. Xp-S¿-∂v kn¬-°n-\p k-ao-]s - Ø I-∏¬-s∏m-fn-im-em hn-cp-≤ k-ac - k - a - n-Xn-bp-sS D-]h - mk-∏¥ - e - n-se-Øn. A-go-°e - n-se

kannur/knr

Thejas Epaper kannur Edition 2014-05-19  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-05-19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you