Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

23 am¿®v 2014 Rmb¿

hntij§Ä

X-cq-cn-s\-Xntc tI-sk-Sp-¡-Ww: tIm-Sn-tbcn

hn ]n a-t\m-l-c³ A-\p-kv-a-c-Ww C¶v ]-ø-∂q¿: I-Ym-Ir-Øv hn ]n at\m-l-cs\ ]-ø-∂q¿ B¿-Sv-kv B‚ v Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ A-\p-kv-a-cn-°p∂p. C∂p ssh-Io-´v a-lmtZ-h {Km-a-Øn-em-Wp ]-cn-]m-Sn. tImf-Pv hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°p≈ sN-dpI-Ym a¬-k-c-Øn-s‚ Ahm¿-Uv hn-X-c-Whpw \-S-°pw. tUm. ]p-\-Øn¬ Ip-™-–p√ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xp-S¿-∂v sN-ß-∂q¿ {io-Ip-am-cs‚ t\Xr-Xz-Øn-¬ ]-ø-∂q-¿ F-kv.Fkv. Hm¿-°-kv-{S-bpsS Km-\-ta-f A-c-tß-dpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ B¿ ap-c-fo-[c≥, hn Sn hn cm-Lh≥, kp-tc-{μ≥, ]n a-t\m-l-c≥, hn-P-b Ip-am¿ ]s¶-Sp-Øp.

taJ-em k-t½f-\w ]-¿-¶q-cn ]-ø-∂q¿: F-kv._n.Sn.Fw-tπmbo-kv bq-\nb-s‚ I-Æq¿, Im k¿-tIm-Uv taJ-em k-tΩf\w C∂p cm-hnse 9.30\v ]-ø∂q¿ ]pXn-b _-kà v- m‚ v ]-cn-kc-sØ skm-ssk-‰n lm-fn¬ \-S°pw. bq-\n-b≥ A-Jn-te¥ym P\-d¬ sk-{I´-dn sI ap-cf - o-[c - ≥ ]n-≈ D-ZL v- mS-\w sN-øpw.

Kp−m-en-Ìv; bp-hm-hn-s\ P-bn-en-e-S¨p X-e-t»cn: sIm-e-]mX-Iw Dƒs∏-sS {In-an-\¬ tI-kp-I-fn¬ {]-Xnbmb kn.]n.Fw. {]-h¿ØI-s\ Kp-≠m-en-Ãn¬-s∏-SpØn P-bn-en-eS- ®p. sIm-ft- »-cn Imhpw-`m-Kw Ip-t∂-cn ao-ج {_n t´m F-∂ hn-]n-s\(28)bm-Wv X-et»-cn {]n≥-kn-∏¬ Fkv.sF. kptc-{μ≥ I-eym-S≥ A-dà - v sN-bvXXv. Pn√m I-eI - Sv- d - p-sS \n¿-tZi{]-Im-ca - m-Wp \-S] - Sn. tIm-SX - nbn¬ lm-Pc - m°n dn-am≥-Uv sN-b-v Xv I-Æq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en-te°-b®p. c-≠pam-kw ap-ºv sIm-ft»-cn-bn¬ \-S∂ - kw-L´- \ - Ø - n ¬ H-cpbp-hm-hv sIm√-s∏-´ tI-knse ap-Jy{]-Xn-bm-Wv hn-]n-s\-∂v X-et- »-cn t]m-en-kv A-dn-bn- ® - p.

In-W-än Ip-Sp§n-b bp-hm-hn-s\ c-£-s¸-Sp-¯n s]cn-tßmw: 95 A-Sn Xm-gvN - b - p≈ In-Wd- n¬ Ip-Spßn-b bp-hm-hns\ c-£s- ∏-Sp-Øn. ]m-W∏p-g kvI - qfn-\p k-ao]-sØ tN-cq-°m-c≥- kp`m-jn(34)s\-bm-WvtÃ-j≥- am-ÿ sI Fw {io-\m-Yn-s‚ t\-Xr-XzØn¬ s]-cn-tßm-Øv \n-s∂Ønb ^b¿-t^m-gk -v v kw-Lw I-cbvs°-Øn-®X - .v sh-≈n-bmgvN sshIo-´v \m-tem-sS InW¿ hr-Øn-bm°m≥ Cdßn-b kp-`m-jn-\p ap-If - nte-°p I-bm-dm≥ km-[n-®n√. \m-´pIm¿ G-sd ]-cn-{i-an-®n´pw c-£n- °m-\m-bn√. H-Sp-hn¬ ^-b¿-t^m-g-v kv kw-Lw km-lk - n-Ia - m-bmWp bp-hm-hn-s\- I-cb - s v °-Øn-®X - .v

I-Æq¿ tem-Ivk-`m a-fi-e-w ÿm-\-m¿-Yn-Ifm-b F≥ Zmhq-Zv (_n.F-kv.]n), ]n ]n tam-l-\≥ (B¿.Fw.]n), sI hn iin-[-c≥ (Bw BZvan ]m¿´n) F∂n-h¿ Pn√m I-e-Œ¿ ]n _m-e-In-c-¨ ap-ºm-sI \m-a-\n¿-tZ-i ]-{Xn-I k-a¿-∏n-°p∂p

I®qÀ aÞ-e-¯n 17 Øm-\mÀ-YnIÄ; A-]-c³-amÀ 3 I-Æq¿: tem-Iv-k-`m Xn-c-s™Sp-∏n¬ \m-a\ - n¿-tZ-i ]-{Xn-I ka¿-∏n-°m-\p-≈ A-hk - c - w C-∂se A-hk - m-\n-®t- Xm-sS I-Æq¿ a-fie - Ø - n¬ ÿm-\m¿-Yn-If - psS Nn-{Xw sX-fn-™p. C-∂-se Pn-√m I-eŒ - ¿ tUm. ]n _m-eI - nc¨ ap-ºm-sI \m-a\ - n¿-tZ-i ]{Xn-I k-a¿-∏n-® 7 t]-cpƒ-s∏-sS sam-Øw 17 t]¿ ]-{Xn-I \¬-In.

_n.-Fk - v.] - n-bn-se F≥ Zm-hq-Zv, cm-L-h≥ tXm-b≥ (_n.-F-kv.]n. U-Ωn), B¿.-Fw.-]n-bp-sS ]n ]n tam-l\ - ≥, Bw B-Za v- n ]m¿´n-bp-sS sI hn i-in-[c - ≥ F-∂nh-cm-Wp C-∂s - e ]-{Xn-I k-a¿∏n-® I-£n ÿm-\m¿-Yn-Iƒ. bp.-Un.-F^ - v, F-¬.-Un.-F^ - v. ÿm-\m¿-Yn-If - p-sS t]-cn-t\m-Sv km-Zr-iy-ap-≈ 3 A-]-c-∑m-cpw

A-cn-bn jp-¡q-dn-sâ ho-«nÂ\n-¶v kn-±o-Jv {]-Nm-c-Ww Xp-S§n X-fn-∏-dºv: sIm-√-s∏-´ Fw.F-kv.F-^v. t\-Xm-hv ]-´phw A-cn-bn-en-se A-–p¬ jp-°q-dn-s‚ am-Xm-hn-s\ k-μ¿-in-®v Im k¿-tImUv ]m¿-e-sa‚ v a-fi-ew bp.Un. F-^v. ÿm-\m¿-Yn A-Uz. Sn kn-±o-Jv afi-ewX-e ]-cy-S-\w B-cw-`n-®p. ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]kn-U‚ v hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-e-hn DZv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI sI \u-jm-Zv A[y-£-X -h-ln-®p. ap≥-a{- ¥n sI ]n \q-dp-±o≥, s_-∂n s_l-∂m≥ Fw.-F¬.-F, ssl-_n Cu-U≥ Fw.-F¬.-F, ]n cm-aI - r-jW -v ≥-, Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥, bp.-Un.-F^ - .v Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n h¿-°n-Mv sN-b¿-am≥ Fw kn J-ad- p-±o≥, A-Pn-kv s_≥ am-Xyp, _-Zd- p±o≥ am-Sm-bn, ]n hn cm-tP-j,v A-Pn-Øv am-´q¬, ap-kX -v ^ - I-S∂ - ∏ - ≈ - n, F≥ \m-cm-bW - ≥, AUz. Sn kn-±n-J,v kn \m-cm-bW - ≥ kw-km-cn-®p. Xp-S¿-∂v ap≥ ap-Jy-a{- ¥n C sI \m-b\ - mcp-sS ]-X\ -v n im-cZ- So-®s - d I-eym-t»-cn-bn-se Imk¿-tIm-Uv ]m¿-e-sa‚ v a-fiew bp.Un.F-^v. ÿm-\m¿Yn Sn kn-±o-Jv C sI \m-b-\m-cp-sS ]-Xv-\n im-c-Z So®-sd k-μ¿-in-®-t∏mƒ h-kX - n-bn¬ k-μ¿-in-®p.-

kn.-]n.-Fw. \-S-]-Sn {]m-Ir-Xw: bp.-Un.-F-^v.

I-Æq¿: Xn-c-s™-Sp-∏n¬ ]-cmP-b-`o-Xn ]q-≠ kn.-]n.-Fw. Kdn-√m tam-U¬ A-{I-a-Øn-eqsS-bm-Wv kn.-Fw. ]n. Pn-√m IΩn-‰n Hm-^n-kv ]n-Sn-s®-Sp-ØsX-∂v bp.-Un.-F-^v. t\-Xm-° ƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n-®p. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P-≥ Dƒs∏-sS-bp-≈ t\-Xm-°-fp-w I-Æq¿ \-K-c-]-cn-[n-°v sh-fn-bn-se kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cp-am-Wv kn.-Fw.-]n. Hm-^n-kv ssI-tb-dnb-Xv. C-sXm-cn-°-epw Aw-Ko-Icn-°m-\m-hn-√. H-cp ]m¿-´n-°-I-sØ {]-iv-\Øn-s‚ t]-cn¬ a-s‰m-cp ]m¿-´nbp-sS t\-Xm-°-sf-Øn Hm-^n-kv ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xv A-]-e-]-\o-bIm-™-ßm-Sv: I-S¬a-W¬ I-S- am-Wv. C-t∏m-gpw bp.-Un.-F-^nØp-∂-Xv X-S-™v, t]m-enkn- se L-S-I I-£n-bm-Wv kn.-Fw.s\ hn-h-c-a-dn-bn-® hn-tcm-[-Øn\v ho-Un-tbm-{Km-^-sd ss_-°v X-S-™ph-®v a¿-±n-s®∂p ]-cmXn. A-Pm-\q¿ sX-t°-]p-d-sØ ho-Un-tbm{Km-^-dpw _-√m I-S∏p-dw kz-tZ-in-bp-am-b _n {]n-tbjn (24)\m-Wv a¿-±\ - t- a-‰X - v. I-gn™ Zn-hk - w ssh-Io-´v A-Pm-\q¿ I-Æq¿: C-cn-´n- hn-ft- °m-s´ F≥.- .v {]-h¿-ØI - ≥ ssk-\pI-S-∏p-d-sØ an-√n-\p k-ao-]-am- Un.-F^ - ∏-Sp-Øn-b Wv kw-`hw. H-cpkw-Lw B-{I- ±o-s\ sh-´n-s°m-es an-®X - mbn B-ip-]{- Xn-bn¬ I-gn- tI-kn¬ B-dp kn.-]n.-Fw. {]-h¿- Ip-‰° - m-cm-sW-∂p- I-s≠bp-∂ bp-hm-hv ]-cm-Xn-s∏-´p. lm- Ø-I¿ - n hn-[ncn-kv, C-kv-am-bn¬, A-ao≥, Pm- Øn-b kn.-_n.-sF. tIm-SX _n¿, D-ss_-Zv Xp-S-ßn 8 t]¿- sb kzm-KX - w sN-øp-∂X - m-bn s°-Xn-tc tI-sk-Sp-Øp.t]m-]p-e¿ {^-≠v Hm-^v C-¥y I-

ho-Un-tbm-{Km-^À-¡v aÀ-±-\w

]n. ]m¿-´n ap-∂-Wn hn-´p-t]m-bn´n-√ F-∂n-cn-s° Hm-^n-kv ]n-Sns®-Sp-Ø-Xv A-tß-b-‰w {]-Xntj-[-m¿-l-am-Wv. bp.- U n.F- ^ n- s e H- c p L- S I-I-£n-bp-sS Hm-^n-kv A-Xn{I- a - Ø n- e q- s S ]n- S n- s ®- S p- ° p∂ hn-h-c-a-dn-™m-Wv Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v A-hn-sS-sb-Ønb-Xv. kn.-Fw.-]n. t\-Xm-hv kn F A- P o- d n- s \- b pw Pn- √ m _m¶v {]-kn-U‚ v F sI _m-e-Irjv-W-s\-bpw A-{I-an-Iƒ a¿-±n®-h-i-cm-°n. kn.-Fw.-]n. Pn-√m I-Ωn-‰n Hm^n-kv k¿-°m¿ ]n-Sn-s®-Sp-Øv B¿.-Un.-H-sb G¬-∏n-°-W-sa∂v bp.-Un.-F-^v. sN-b¿-am≥ {]^. F Un ap-kv-X-^-bpw Un.-kn.kn. {]-k-n-U‚ v sI kp-tc-{μ\pw B-h-iy-s∏-´p.

ssk-\p-±o³ h[w: tImS-Xn hn-[n kzm-K-XmÀ-lwþt]m-]p-eÀ {^−v Æq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n {]-kX -v m-hn-®p. kn.-]n.-F-Ωn-s‚ sIm-e-]mX-I c-m-jv-{So-b-Øn-t\-‰ Xn-cn-®Sn-bm-Wp hn-[n-. sh-dp-sX hn-´h¿-s°-Xn-tc-bp-≈ Xp-S¿ \n-ba-\-S-]-Sn-Iƒ hn-Z-Kv-[-cp-am-bn B-tem-Nn-®v Xo-cp-am-\n-°p-sa∂pw Pn-√m I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p.-

Ip-«n-I-tfm-Sv AÇoe¨p-h-tbm-sS s]-cp-amäw; A-[ym-]-I³ A-d-Ìn Ccn´n: B¨Ip-´n-Ifpw s]¨Ip-´n-I-fp-w Dƒ-s∏-sS-bp≈ kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-tfm-Sv A-«oe®p-h-tbm-sS s]-cp-amdn-b kw`-h-Øn¬ A-[ym-]-I≥ A-dÃn¬. Io-gq¿ hn.bp.]n. kv-Iq-fnse Nn-{X-I-em- A[ym-]-I≥ FS-°m\-sØ kp-tc-jv _m_p(51)hn-s\-bm-Wv in-ip]o-U\ \n-tcm-[-\ \n-b-a{]-Im-c-w Ccn-´n t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-XXv. B-Zn-hm-kn Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h-cp-sS ]-cm-Xn-bn-emWp \-S-]Sn. kv-Iq-fn¬ Nn-{XIe A-`y-kn-∏n-°p-∂ kp-tc-jv _m-_p Ip-´n-I-fp-sS h-kv-{X-ßf-gn-®v i-co-c-Øn-se ]-e `m-K-ßfnepw kv-]¿-in-s®-∂mWp ]-cm-

A-d-Ãnemb kp-tc-jv _m-_p Xn. B-Zn-hm-kn hn-Zym¿-YnIƒ Xm-a-kn-°p∂ tlm-kv-‰-en¬ Iu-¨-ken-Mn-\v h∂-h-tcm-SmWp BZyw C-°mcya-dn-bn-®-Xv.

Iu-¨-kn-e¿ ]-cmXn I-Æq¿ h\n-Xm sk√n-\p ssI-am-dn. h-\n-Xm kn.sFbp-sS t\-XrXz-Øn¬ kv-Iq-fn-sebpw tlmkv‰ - e - n-sebpw Iq-Sp-X¬ hn-Zym¿Yn-I-fn¬\n-∂v sam-gn-sb-Sp-Ø ti-j-am-Wp C-cn-´n Un-ssh.Fkv.]n. kp-Ip-am-c≥, kn.sF. hn hn a-t\m-Pv F-∂n-hc - p-sS t\-XrXz-Øn¬ A-[ym-]Is‚ A-dk - v‰v tc-J-s∏-S-p-Øn-bXv. Xm≥ hnZym¿-YnI-sf ]o-Un-∏n-®n-´n-s√∂pw kz-¥w a°-sf t]m-se kvt\-ln°p-I am-{X-am-Wp sN-bvX-sX-∂pw A-[ym-]-I≥ t]menkn-t\m-Sv ]-d™ p. C-bmsf Xe-t»-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm°n dn-am≥-Uv sN-bvX - p.

A´m-cm-{ã JpÀ-B³ ]m-cm-b-W aÂk-cw I-®q-cn I-Æq¿: D-Øt- c-¥y≥ kw-ÿm\-ß-fn¬ k]v-X kz-c-ß-fn¬ Jp¿-Bs\∂ t]-cn¬ {]-kn≤am-b Jp¿-B≥ hn-kv-a-b kZ pw A-¥m-cm{„ Jp¿-B≥ ]mcm-bW - a¬-kc - hpw G-{]n¬ 15, 16 Xn-ø-Xn-I-fn¬ I-Æq¿- s{S-bn\n-Mv kvI - qƒ tIm-w]u-≠n¬ \-S°pw. a-lm-cm-{„, X-an-gv-\mSv, DØ¿-{]-tZ-iv Xp-Sßn-b kw-ÿm\-ßf - n-se ]-fin-Xc - pw ]m-cm-bW hn-ZK - v[ - cpw ]-s¶-Sp-°pw. A–p- a-Zv k-aZ- m-\n Fw.F¬.F. D-ZL v- mS-\w sN-øpw. ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-Ka - m-bn kw-ÿm\sØ {]-

a¬-kc - cw-KØ - p-≠v. sI kp-[mI-c≥, ]p-Øe - Ø - v {io-aX - n, sI kp-[m-I-c≥ F-∂n-h-cm-Wn-h¿. _n.-sP.-]n. U-Ωn ÿm-\m¿-Yn]n sI th-em-bp-[≥ I-gn-™ Znh-kw ]-{Xn-I \¬-In-bn-cp-∂p. ]n sI {io-a-Xn (-F¬.-Un.F-^v), sI kp-[m-I-c≥ (bp. Un.-F-^v), sI sI A-–p¬ P∫m¿ (F-kv.-Un.-]n.-sF), ]n

ap-J Jp¿-B≥ ÿm-]-\-ßfn¬\n-∂v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´h¿ ]-s¶-Sp-°p∂ Jp¿-B≥ ]mcm-bW - a¬-kc - hpw C ]n A-_q_-°¿ aue-hn A¬-Jm-kn-an-bpsS a-X{- ]-`m-jW - hpw D-≠m-hpw. J-ew I-Æq-cm-Wv ]-cn-]m-Sn- kwL-Sn-∏n-°p-∂Xv. I-Æq¿ tdm-b¬ H-ta-gv-kn¬ \-S-∂ kw-Lm-S-I k-an-Xn tbmK-w a-e-b-Ω A-_q-_-°¿_mJ-hn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F¬ hn a-Po-Zv lm-Pn- A-[y-£X-h-ln®p. F-kv hn ap-l-ΩZ-en ]-≤Xn hn-i-Zo-I-cn®p. A-–p-

a-Zv ap´w, lm-^n-kv A-–p- emw, A-–p¬ e-Øo-^v ]-∂nbq¿, hn jm-dqJv, a-iv-lq-Zv amWn-t°m-Øv kw-km-cn®p. kzmK-Xkw-Lw ap-Jy c-£m-[n-Imcn-bm-bn ]n sI ]n A-–p- emw ap-kv -eym-scbpw lminw Ip™n-t°m-b X߃, A-kv -ew X-߃ A¬ a-iv-lq¿, am-Wnbq¿ A-la-Zv ap-kv-eym¿, ]n ]n D-a¿ ap-kv-eym¿, Sn F-kv C-{_mlnw au-ehn, A-–p¿d-lv -am≥ I√mbn, hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ aue-hn F-∂nh-sc c-£m-[n-Imcn-Ifmbpw Xn-c-s™-SpØp.

kn tam-l-\≥ (_n.-sP.-]n), sI sI ssj-e-P (F¬.-Un.-F^v. U-Ωn), ]n ]n A-_q-_-°¿ (kn.-]n.-sF-˛-Fw.-F¬), sI kp-tc-{μ≥ (bp.-Un. F-^v. UΩn, sI _n ssk-a¨ (_n.-Fkv.-]n), sI kn ap-l-Ω-Zv j_o¿ (F-kv.-Un.-]n.-sF. U-Ωn) F-∂n-ß-s\-bm-Wp a-‰p ÿm\m¿-Yn-Iƒ.

I-Æq¿: tIm¨-{K-kv {]-h¿-ØI-cp-sS ssI-tb-‰s - Ø Xp-S¿-∂v a-[y-hb - k - vI - ≥ a-cn-°m-\n-Sb - mb kw-`h - Ø - n¬ tI-{μ k-la - {¥n i-in X-cq-cn-s\- H-∂mw {- ]-Xnbm-°n tI-sk-Sp-°W - s - a-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-eI - r-j-v W≥. I-Æq¿ F.-sI.-Pn. kvI - z-bdn¬ F.-sI.-Pn. Zn-\m-Nc - W - Ø - ns‚ `m-Ka - m-bn kw-LS- n-∏n-® A\p-kva - c - W - ]-cn-]m-Sn D-ZvL - m-S\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±lw. Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ ]-cm-Pb - w D-d∏ - m-°n-b bp.-Un.-F^ - .v {]-h¿Ø-I¿ i-in X-cq-cn-s‚ ap-∂n¬h-®m-Wv hym-]m-cn-sb sIm-es - ∏Sp-Øn-bX - .v k-a\ - n-e sX-‰n-b bp.-

Un.-F^ - v. {]-h¿-ØI - ¿ kwÿm-\Ø - p-S\ - o-fw A-{I-aw Agn-®p-hn-Sp-Ib - m-Wv. Xn-cp-h\ - ¥ - ]p-cØ - v _n-j∏ - n-s\ t]m-en-kpIm¿ X-S™ p-h® - v A-]a - m-\n-®Xpw bp.-Un.-F^ - n-s\ A-\p-kc - n°m-ØX - n-s\ Xp-S¿-∂m-W.v B¿.-Fw.-]n-bp-sS c-£m- I - ¿Øm-hm-b Xn-cp-h© - q¿ cm-[m-Irjv-W≥ hm-bn¬ tXm-∂p-∂sXm-s° hn-fn-®p-]-d-bp-I-bmWv. A-Xm-Wv hn F-kn-s\-Xn-tc {]-Nm-cW - h - p-am-bn Xn-cp-h© - q¿ cw-Ks - Ø-Øn-bX - v. tI-{μ-Øn¬ aq-∂mw ap-∂W - n A-[n-Im-cØ - nte-dp-sa-∂pw tI-cf - Ø - n¬ 2004 B-h¿-Øn-°p-sa-∂pw tIm-Sntb-cn Iq-´n-t®¿-Øp.-

]n sI {io-a-Xn a-«-¶qÀ a-Þ-e-¯n ]-cy-S-\w \-S-¯n I-Æq¿: I-Æq¿ ]m¿-e-sa‚ v afi-ew F¬.-Un.-F^ - v. ÿm-\m ¿-Yn ]n sI {io-aX - n C-∂s - e a-´∂q¿ \n-tbm-P-I a-fi-e-Øn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øn. cm-hn-se F sI Pn- Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-Kam-bn- Su¨- kvI - z-bd - n-se ]p-jv]m¿-®\ - b - n¬ ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v In-cm-®n, tIm-bn-temSv,- ]m-e _-km¿,- I-ºn-Xq¨,- i-¶c-s\-√q¿,- Ip-dp-º° - ¬,- 11mw ssa ¬,- I-t≠-cn,- aq-∂mw-]o-Sn-I,- B-dßm-t´-cn,- s\-cp-hº - m-bn,- \o-¿t- hen,- I-≠≥-Ip-∂v,- a-Xm-fn-°m-Sv,- apt≠-cn-s∏m-bn¬,- I-cn-h≈ - q¿,- ameq¿ k - n-‰n,- ]-\º - ‰ - ,- Xr-°S- m-cns]m-bn¬-,- ap-≠t- bm-Sv,- tXm-e{- º kvI - qƒ,- im-k{v- Xn- \-K¿,- B-et- ®cn,- ]p-∂∏ - m-ew,- s\-Spw-s]m-bn¬,tIm-fb - m-Sv- Su¨ F-∂n-hn-Sß - f - nse-Øn thm-´¿-am-sc I-≠p. Nn-e ÿ-eß - f - n-se Ip-Spw-_ tbm-Kß-fn-epw- ]-s¶-Sp-Øp.-

F-kv.Un.]n.sF. Imk¿-tImUv tem-Ivk-`m afi-ew Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn‰n Hm-^nkv sN-b¿-am≥ d-km-Jv lm-Pn ]-dº-Øv D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

kn.]n.Fw. Kn½n¡vv I-fn-¡p-¶p: sI ]n F a-PoZv IÆq¿: Xnc-s™-Sp-∏ns\ Kuc-h-ambn ImWmsX kn.]n.Fw. KnΩnIv I-fn-°p-I-bm-sW∂v ap-kvenw -eoKv kw-ÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn sI ]n F aPo-Zv. sI kp[m-I-cs‚ \nb-a-k`m afi ewXe Xnc-s™-Sp∏v ]cy-S\ ]cn-]mSn Xfm-∏n¬ D¬Lm-S\w sNøpI-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. kzm{i-b- am-t\-Pvsa‚ v {]Xn-\n-[nsb Xncp-h-¥-]p-c-Øpw tamUnsb am{Xw ]cn-Nb - a - p≈ kzX-{¥s\ Fd-Wm-Ip-fØpw tIm¨{K-kn¬\n∂v ]pd-Øm-°n-bh - sc s]m∂m-\n-bnepw lmky-\S- s\ Nme-°p-Sn-bnepw \n¿-Øn-. _n.sP.]n. A[n-Im-cØ - n¬ hcp-∂X - n\p ]c-hX - m\n hncn-°p-Ib - m-Wv kn.]n.F-sΩ∂pw A-t±lw Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. A-–p¿-d“ - m≥ I√mbv A[y-£X hln-®p. Fw.F¬.F-amcmb s_∂n _lv\ - m≥, ssl_n CuU≥, F ]n A-–p√-°p´n, kÆn tPm-k^v, Un.kn.kn. {]kn-U≠v sI kptc{μ≥, hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-eh - n kw-km-cn®p.

kn.Fw.]n. Hm-^n-kv ]n-Sn-s¨-Sp¡Â; aWn-¡q-dp-IÄ \o-− kw-LÀ-jmhØ I-Æq¿: Xr-iq-cn¬ tN¿-∂ kn.Fw.-]n. t]m-fn-‰v _yq-tdm, tI-{μ I-Ωn-‰n tbm-K-ß-fn¬ A-c-hnμm-£-≥ hn-`m-Kw F¬.-Un.-F^n-s\ ]n-¥p-W-bv-°m≥ Xo-cpam-\n-®-tXm-sS I-Æq-¿ tbm-Kim-e tdm-Un-se kn.-Fw.-]n-. Pn√m Iu¨-kn¬ Hm-^n-kn-\p ap∂n¬ A-c-tß-dn-b-Xv \m-S-Io-bcw-K-߃. H-cp-Im-e-Øv kn.-]n.F-Ωn-s\-Xn-cm-b cm-{„o-b ]-It]m-°-en-\p A-Wn-b-d -X-{¥ß-sfm-cp-°n-b C sI kv-am-c-I a-μn-c-Øn¬, kn.-]n.-Fw. t\-Xm°-sf-Øn-b-Xm-h-s´ F.-sI.-Pnbp-sS N-c-a-Zn-\-Øn-epw. kw-L¿-jm-hÿ b - pw \m-SIo-bX - b - pw \n-d™ a-Wn-°q-dpIƒ-s°m-Sp-hn¬ Fw hn cm-Lh - s‚ X-´I - a - m-b I-Æq-cn-se kn.Fw.-]n. Hm-^n-kv C-\n F¬.-Un.F-^n-s‚ Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-h¿Ø-\ß - ƒ-°p Np-°m≥ ]n-Sn-°p∂ tI-{μ-am-bn. C-∂s - e D-®b - ° -v p 2.-30Hm-sS-bm-Wv kw-`h - ß - f - p-sS Xp-S° - w. Xp-S¿-®b - m-b A-hK - W - \ Im-cW - w bp.-Un.-F^ - v. hn-SW - sa-∂ s]m-Xp-hn-Im-cØ - n-s\-Xntc H-cp-hn-`m-Kw cw-Ks - Ø-Øn-bXp ap-X¬ kn.-Fw.-]n. ]n-f¿-∏n-tes°-∂ kq-N\ - \¬-In-bn-cp-∂p. am-k-߃-°p ap-ºv C-Ø-csam-cp t]m-cv ]-c-ky-am-b-t∏mƒ t]m-fn-‰v _yq-tdm Aw-Kw kn F A-Po-dn-s\ ]p-d-Øm-°n-b-Xmbn sI B¿ A-c-hn-μm-£≥ hn`m-Kw A-dn-bn-®p. F-∂m¬ IÆq¿ Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kv APo-dn-s‚-bpw kn ]n tPm¨ hn`m-K-Øn-s‚-bpw ssI-bn-em-bncp-∂p. C-Xn-\n-sS-bm-Wv A-{]Xo-£n-X-am-bn C-∂-se F-√mw X-In-Sw-a-dn-™-Xv. s]m-Sp-∂-s\bp-≠m-b ]n-Sn-s®-Sp-°¬ \-S] - S- n

]cn-t°-‰ kn F A-Po¿ B-ip-]-{Xn-bn¬

IÆq-cnse kn.Fw.]n. Pn√m I-Ωn‰n Hm-^n-kv A-c-hn-μm-£≥ hn-`m-Kw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-X-dn-™v ÿ-e-sØØn-b Un.kn.-kn. {]kn-U‚ v sI kp-tc-{μ-s\ {]-h¿-Ø-I¿ Xn-cn-®-b-°p∂p - .v L-SI - I - £ - n t\- F≥ N-{μ≥, hn cm-tP-jv t{]w, sht\m-°n-\n¬-°m-t\ A-Po-dn-\pw F¬.-Un.-F^ - pw Hm-^n-kn-se-Øn. C-Xn-\n- t≈m-d cm-P≥, sI sI cm-tK-j,v Iq-´¿-°pw I-gn-™p-≈q. F¬.- Xm-°f - n-bh - ¿ Un.-F-^n-s\ A-\p-Iq-en-°p-∂ sS, bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø- sI ]n k-lt- Z-h≥ Xp-Sß - n¬ kw-_‘ - n-®p. C-Xnkn.-Fw.-]n. {]-h¿-Ø-I¿ Hm-^n- I¿-s°m-∏w Un.-kn.-kn. {]-kn- tbm-KØ - s - ‚ Ip-Spw-_kv ]n-Sn-s®-Sp-ØX - d - n-™v kn.-]n.- U‚ v sI kp-tc-{μ≥ Hm-^n-kn-se- \n-sS, Fw hn cm-Lh - pw A-ch - n-μm- n-te-°p I-bd- m≥ Øn-s‚ ]n-¥p-Wb Fw. t\-Xm-°ƒ D-S\ - S- n kw-c£ - - Øn ap-Iƒ-\n-eb - n-\m-sW-∂p sX-fn- v Nn-e¿ X-S™ p. A¬-∏- £≥ hn-`m-KØ Ww Xo¿-°m≥ A-hn-sS-sb-Øn. {i-an-®X - Ø hm-t°-‰Ø - n-s\m-Sp-hn- ¬ bn-®v Fw hn B-dn-s‚ a-Iƒ Iq-SnSn ]n N-{μ-ti-Jc- s - ‚ ]-X\ -v n sI t\-cs - ]-´t- Xm-sS A-t±-lw bm-b kn.-Fw.-]n. Pn-√m Iu¨-knsI c-a-]-øm-ºe - s - Ø F sI Pn kv- t]m-en-kv C-Ss - pw `¿-Øm-hv {]-^. Xn-cn-®p-t]m-bn. C-Xn-\p-ti-ja- m-Wv ew-Kw Kn-cn-Pb am-cI - kvX - q-]Ø - n¬ ]p-j] -v m¿-®\ - pw Hm-^n-kn-se-Øn - n-s‚ Xn-cs - ™-Sp-∏v Ip-™n-cm-a\ \-SØ - n-bX - n-s\-Xn-tc kn.-]n.-Fw. F¬.-Un.-F^ - ‚ Hm-^n-kn¬ hn-fn-®p-tN¿-Ø hm-¿- I-Ωn-‰n Hm-^n-km-bn Hu-tZym-Kn-I- ]n-¥p-W- {]-Jym-]n-®p. A-—s B-{K-lw k-^e - a - m-sb-∂pw C- w \-SØ - n-bX - .v Øm-kt- Ω-f\ - w sh-´n-®p-cp-°n-bm- {]-Jym-]\ - m-\n-s√-∂pw kn.-Fw.-]n. Pn-√m sk-{I-´d- n kn t∏mƒ Iq-Sp-X¬ ]-db Wp Pn-√m sk-{I-´d- n ]n P-bc- m-P≥, - t- cm-Sv ]-d- s - \ kn.-]n.-Fw. Pn- Kn-cn-P am-[y-a{- ]-h¿-ØI kw-ÿm-\ k-an-Xn Aw-Kß - f - m-b sI \m-cm-bW - \ - pw A-t±-l- m-P≥ c-‡- ™p. Fw hn cm-Lh sI ]n k-lt- Z-h≥, sI sI cm-tK- √m sk-{I-´d- n ]n P-bc - pw t\-cs- Ø F¬.-Un.- n-bn-®v kzo-Ic - n-®p. kn.-]n.- Øn-s‚ a-\ jv F-∂n-hs - c-Øn-bX - .v C-hs - c kn.- lm-ca- W Fw.-]n. t\-Xm-°ƒ Hm-^n-kn-te- sF. Pn-√m sk-{I-´d- n kn c-ho-{μ≥, F-^n-s\m-∏w- B-sW-∂p {]-^. Ipp. C-SX - p-]£ - - n, ]n ]n Zn-hm-Ic - ≥, ™n-cm-a≥ ]-d™ °v kzo-Ic - n-®p. an-\p-´p-Iƒ-°I - w kn ]n ap-cf

tØm-sSm-∏w D-d® - p-\n¬-°p-sa-∂pw ]n sI {io-aX - n-sb hn-Pb - n-∏n-°m≥ B-h\ - m-gn-bn-se F-√m A-k{-v X-ßfpw {]-tbm-Kn-°p-sa-∂pw kn.-Fw.-]n. Pn-√m sk-{I-´d- n kn sI \m-cm-bW≥ hy-‡a- m-°n. a-Wn-°q-dp-Iƒ ]n-∂n-´t- ∏m-gpw kw-L¿-jm-hÿ \n-e\ - n¬-°p∂-Xn-\m¬ h≥ t]m-en-kv k-∂mlw ÿ-eØ - v \n-eb - p-d∏ - n-®p. Xn-cs™-Sp-∏v I-Ωn-‰n Hm-^n-km-bn {]Jym-]n-®t- Xm-sS F¬.-Un.-F^ - v. {]-h¿-ØI - c - p-sS k-Zm h - e - b - n-Ønem-hp-I h-gn kn ]n tPm¨ hn-`m-KØn-s‚ Xn-cn-®p-hc- h - n-s\ ]q¿-Wa- mbpw {]-Xn-tcm-[n-°m-\pw A-ch - n-μm£≥ hn-`m-KØ - n-\m-bn. A-Sh - p-\b - Øn-s‚ t]-cn¬ kn.-]n.-FΩ - n¬-\n∂p ]p-dØ - p-t]m-b kn.-Fw.-]n. ]Xn-‰m-≠p-Iƒ-s°m-Sp-hn¬ ]-gb - ]mf-bØ - n-te-°p X-s∂ a-Sß - p-Ib - mWv. C-Xn-\p ]p-ds - a, F.-sI.-Pn. kl-Ic- W - B-ip-]{- Xn, ]-cn-bm-cw saUn-°¬ tIm-fP - v F-∂n-hb - ° -v p ]n∂m-se Fw hn cm-L-h-s‚ ssIbn-ep-≠m-bn-cp-∂ kn.-Fw.-]n. Pn√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kv Iq-Sn kn.-]n.F-Ωn-s‚ ssI-bn-se-Øpw.

I-©m-hv I-S-¯v: amln-bn tZ-io-b]m-X-tbmc-s¯ a-Zy-jm-¸p-IÄ sI sI c-a-bp-tS-Xv ssI-tb-äw: H-cmÄ-Iq-Sn \m-«n³-]p-d-§-fn-te-¡v am-äp-¶p kn.-]n.-Fw. A-d-kv-än bp-sS-bpw ]-¥° - ¬ l-b¿-sk- I-Æq¿: kn.-]n.-F-Ωn-s‚ ssIam-ln: tZ-io-b] - m-Xt- bm-cØ - v a- fn¬ ÿ-ew I-s≠-Øn-. Im-k¿-tIm-Uv: I-©m-hv I-SØp-am-bn _-‘-s∏-´v H-cm-sf°qSn t]men-kv A-dkv-‰v sN-bvXp. C-Sp°n cm-Pm°m-Sv kztZ- i n- b pw ss{U-hd - pam-b k-\ojv F-∂ I- Æ (27) A-d-kv-‰nem-b s\- b m- W v k-\ojv \m¿-t°m´n-Iv sk¬ Un-ssh.-Fk - v.] - n-bpw kw-Lh - pw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. Im-k¿-tIm-Uv, a-t©-iz-cw, I-\ym-\, D-∏-f, _-¥n-tbm-Sv, slm-∂-aq-e `m-K-ß-fn-te-°v CSp-°n-bn¬\n-∂v I-©m-sh-Øn®-Xv C-bm-fp-sS hm-l-\-Øn-emsW-∂ sam-gn-bp-sS A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wp \-S-]Sn.

Zy-jm-∏p-I-fpw _m-dp-I-fpw hn-e°n-s°m-≠p-≈ kp-{]nw tIm-SXn D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂v ]q-gnØ-e ap-X¬ am-ln-∏m-ew h-scbp-≈ sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b aZy-jm-∏p-If - pw _m-dp-If - pw-Dƒ-{]tZ-iß - f - n-te-°v am-‰m≥ ÿm-]\-bp-S-a-Iƒ X-øm-sd-Sp-°p-∂p. C-Xn-\m-bn a-©° - ¬, ]-≈q¿, ]¥-°¬, Cu-Ãv ]-≈q¿ Xp-Sß - nb P-\k - m-{μ-Xb - p-≈ {]-tZ-iß - -

am-ln-bn¬ 74 a-Zy-jm-∏p-If - p≠v. G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ jm-∏p-If - p≈-Xv ]-¥° - ¬, aq-e° - S- h - v {]-tZi-Øm-W.v tIm-∏m-ew ap-X¬ H-cp In-tem-ao-‰d- n-\p-≈n¬ 14Hm-fw sNdp-Xpw h-ep-Xp-am-b a-Zy-jm-∏p-If - p≠v. a-Xÿ - m-]\ - ß - f - p-sS-bpw Bcm-[\ - m-eb - ß - f - p-sS-bpw kvI - q-fpI-fp-sS-bpw k-ao-]Ø - m-Wp ÿew I-s≠-Øn-bn-´p-≈X - v. \n-ehn¬ aq-e° - S- h - v Pp-ap-AØ - v ]-≈n-

°≥-Ud - n kvI - q-fn-s‚-bpw {io-\mcm-bW aT-Øn-s‚-bpw k-ao-]Øv _m-dp-Iƒ ÿn-Xn-sN-øp-∂p≠v. am-‰n-ÿm-]n-°s - ∏-Sp-∂h - a-Xÿm-]\ - ß - f - p-sS hn-Zym-eb - ß - f - psS-bpw k-ao-]a - m-sW-¶n¬ sN-dp°m-\m-bn \m-´p-Im¿ P-\I - o-b IΩn-‰n-Iƒ cq-]o-Ic - n-®p. \n-ba - h - n-cp≤-am-bn a-Zy-jm-∏p-Iƒ Xp-d° - m\p-≈ \o-°w F-¥v hn-es - Im-SpØpw X-Sb - m-\m-Wv Xo-cp-am-\w.

Izm-Àt«-gv-kn A-\m-im-kyw: c-−pt]À A-d-Ìn hn-Zym-\-K¿: sN¿-°-f sI.-sI. ]p-d-sØ Izm¿t´-gv-kn¬ A-\m-im-ky-Øn¬ G¿-s∏-´ bp-hXn-sbbpw bp-hm-hn-s\-bpw \m-´p-Im¿ ]n-Sn-Iq-Sn t]m-en-knte¬-∏n-®p. t_-°¬ I-cn-s∏m-Sn-bnse sI hn hn-a¬-Ip-am¿ (27), a-[q¿ am-bn-∏m-Sn-bnse jw-ko-\ F-∂ j-°o-d (21) F-∂n-hs - cbmWv Im-k¿-tIm-Uv kn.-sF. tP-°_ - v A-dà - v sN-

bvX - X - v. bp-hX - n-sb Izm-¿t´-gk v- n¬ F-Øn-® C-S\n-e° - mcn kp-ae - X - t]m-en-kn-s\ I-≠v Hm-Sn c£-s∏-´p. C-∂s - e D-®t- bm-sS-bm-Wp kw-`h - w. Izm-¿t´-gv-kv tI-{μo-I-cn-®v A-\m-iym-k {]h¿-Ø-\w \-S-°p-∂-Xv \m-´p-Im-cp-sS {i-≤bn¬-s∏-´n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v t]m-en-kn¬ hn-h-c-adn-bn-°p-I-bm-bn-cp-∂p.

h-i-ap-≈ ]-øm-º-e-sØ F.sI.-Pn. kv-am-c-I kv-Xq-]-Øn¬ B¿.-Fw.-]n. ÿm-\m¿-Yn-bpw sI sI c-a-bpw \-S-Øn-b ssItb-‰-Øn-\p t]m-en-kv Iq-´p\n¬-°p-I-bmsW∂v kn.-]n.Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cmP≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-d-™p. a-\∏ - q¿-hw {]-tIm-]\ - a - p-≠m°m-\p-≈ {i-a-am-Wn-Xv. ap≥-Iq´n {]-Jym-]n-°m-sX F-Øn-bX - n\m-em-Wv A-hn-sS {]-th-in-°m\m-bX - v. ]m¿-´n \n¿-an-® kv-Xq-]-Øn ¬ A-\p-a-Xn-bn-√m-sX-bm-Wv ]pjv-]m¿-®-\ \-S-Øn-b-Xv. C-Xns\-Xn-tc Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωoj-\pw t]m-en-kn-\pw ]-cm-Xn \¬-In-bn-´p-≠v. c-a ]-db - p-∂X - m-Wv B-`y-{¥-a{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe - b - pw t]men-kpw tIƒ-°p-∂s - X-∂pw P-bcm-P≥ Ip‰-s∏-SpØn.


{]mtZ-inIw

23 am¿®v 2014 Rmb¿

h-f-]´Ww sF-Un-b¬ hm-

Adnbn-¸pIÄ

3

sI ]n \q-dp-±os\ A-\p-tam-Zn¨p j-_v-jo-dn-\v \m-«p-Im-cp-sS bm-{Xm-samgn

]cn-]mSn b-\-im-e: F a-l-vaq-Zv I-Ym-]pc-kvIm-c k-a¿-∏-Ww˛10.00 tN-te-cn cn-^m-Cu \-K¿: B-≠pt\¿-®bpw kz-em-Øv a-Pv-en-kpw˛7.00 cbtcmw aJmw: aX{]`mjWw. apkvX^ lpZhn Bt°mSv˛8.00 X-e-t»-cn {In°-‰v tÃ-Unbw: Pn√m F Un-hn-j-≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.30 X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃUn-bw: Pn√m F Un-hn-j-≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.30 am-ln ap-\n-kn-∏¬ tÃUnbw: sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ˛7.00

kannur/knr

tI-{μ k¿-°m-cn-s‚ ]p-c-kv-Im-cw G-‰p-hm-ßn-b ti-jw ]-ø-∂q-cn-seØn-b Jm-Zn t_m¿-Uv sshkv sN-b¿-am≥ sI ]n \q-dp-±o\v kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. D-]-lm-cw k-Ωm-\n-°p∂p

]-ø-∂q¿: tI-c-f-Øn-se Jm-Zn ÿm-]-\-߃-°v tI-{μ k¿°m¿ G-¿-s∏-SpØn-b A-hm¿Uv tI-c-f Jm-Zn {K-m-a hyhkmb t_m¿-Un-\v e-`n-®p. U¬-ln-bn¬ \-S-∂ N-S-ßn¬ tI-{μ-a{¥n sI F-®v ap-\n-b-∏ Jm-Zn t_m¿-Uv ssh-kv sN-b¿am≥ sI ]n \q-dp-±o-\v A-hm¿-Uv k-Ωm-\n-®p. _-lp-a-Xn-°p tijw \m-´n-seØnb ssh-kv sNb¿-am-\v ]-ø-∂q¿ Jm-Zn tI-{μØn¬ kzo-Ic-Ww \¬In. kn Ir-jv-W≥ Fw.F¬.F. D-]lm-cw k-Ωm-\n®p. Jm-Zn tI{μw U-bc - I - Sv- ¿ sI A-\¥ - ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. hn ]n A-∏p-°p´ s]m-Xp-hmƒ, tUm. Sn sI \m-cm-bW - ≥ \-ºq-

Xn-cn, C cm-aN - {- μ≥, F≥ Kw-Km[c≥, sI bp cm-[m-Ir-jW v ≥, Sn Sn hn Ip-™n-Ir-jvW≥, sI hn Kn-co-jv Ip-am¿, F≥ \m-cm-bW ≥, km-ap-h¬ t]m-Øn-\m¬, Fw Fw c-ho-{μ≥ kw-km-cn-®p.

kv-IqÄ hmÀ-jnIw C-cn-°q¿: ]-´p-hw hm-Wo-hn-emkw F.F¬.]n. kv-Iqƒ 78mw hm¿-jnIm-tLm-jw {]kv-t^mdw {]-knU‚ v a-S-hq¿ A-–p¬ Jm-Z¿ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. ]n.Sn.F. {]-knU‚ v kn Kw-Km[-c≥ A-[y-£-X h-ln®p. sI ]n e-kn-X, {io-aXn, _n sI c-Xojv, kn ]n {]-Zo]≥, Fw ]n \-ko-a, ]n B-Z¿-iv kwkm-cn-®p.

amln: s]-cn-ßm-Sn sd-bn¬-th tK-‰n-\p k-ao-]w s{S-bn-\n-Sn-®p a-cn® Ip-Sp-°n‚hn-S B-kn-bm-kn¬ j-_v-jo-dn\v (15) _-‘p°-fp-sSbpw k-l-]mTn-I-fp-sS-bpw \m-´p-Im-cp-sSbpw bm-{Xmsamgn. am-ln Fw.Fw. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn-se hn-Zym¿Yn-bm-Wv. F-kv.F-kv.F¬.kn. ]co-£ I-gn-™v Ah-[n BtLm-jn-°m≥ X-øm-sd-Sp-°-sh-bm-Wv ac-Ww X-´n-sb-Sp-ØXv. ]T-\-Øn¬ anI-hv ]p-e¿-Øn-bn-cp∂ -j-_v-jo¿ A-[ym-]-I-cpsS C-„-hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp∂p. Ppap-A \-a-kv-I-cn-°m≥ ]-≈nbn¬ t]m-th≠ X-{X-∏m-Sn¬ I-S-bn¬-\n∂v km-[-\߃ hmßn ho-´n-te-°p h-c-sh-bm-Wv A-Xym-lnXw. _-jo¿˛kmln-Z Z-ºX - n-If - p-sS a-I\ - mWv. G-I aI-s‚ th¿]m-Sn¬ tX-ßp∂ am-Xm-]n-Xm°-sf B-iz-kn-∏n-°m-\m-hm-sX _-‘p-°fpw \m-´p-Imcpw Ip-gß - n. X-et- »-cn P-\d¬ B-ip-]{Xn-bn¬-\n-∂v t]m-kv‰vt- am¿-´Ø - n-\p ti-jw ssh-Io-t´msS ho´n-se-Øn-® ar-Xt- Z-lw s]m-Xp-Z¿-i\ - Ø - n-\p h-®t- ijw \yq-amln I√m∏-≈n J-_¿-ÿm-\n¬ J-_d - S- ° - n. F-kv.Un.]n.sF. kwÿm-\ P-\d - ¬- sk-{I´-dn A-–p¬ l-ao-Zv am-ÿ - Dƒ-s∏sS ]-e {]-ap-Jc - pw P\m-k Im-Wm-s\-Øn-bn-cp∂p.

\msf sshZ-ypXn apS§pw a-´-∂q¿: a´-∂q¿ Ce-Iv{Sn-°¬ sk£≥ ]cn-[n-bnse htfmc apX¬ 21-mw ssa¬ hsc \msf cmhnse 9 apX-¬ sshIo´v 6 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw.

dm¦v enkv-äv {]kn-²o-I-cn-¨p I-Æq¿: Pn√-bn¬ lb¿sk°-≥Udn FPyqt°-j≥ hIp∏n¬ em_v Akn-Â v XkvXnI-bn-te-°p-≈ dm¶v enÃv ]n. Fkv.kn. {]kn-≤o-I-cn-®p. Pn √m C≥^¿ta-j≥ sk‚-dn¬ ]cn-tim-[-\-bv°p e`n-°pw. I-Æq¿: kmt¶-XnI hnZ-ym-`ymk hIp-∏n¬ t{SUvkvam≥ (C-e-Iv{Sn-°¬) XkvXn-I-bnte°v ]n.Fkv.kn. \S-Ønb H_v-P-Iv‰ohv ]co-£-bpsS dm ¶v enÃv {]kn-≤o-I-cn-®p. Pn√m C≥^¿ta-j≥ sk‚-dn¬ ]cntim-[-\-bv°p e`n-°pw.

C³skâohv {Kmâv hnX-c-Ww I-Æq¿: Pn√-bnse hnZ-ym-e-bß-fn¬ 1 apX¬ 4 hsc ¢mkpI-fn¬ ]Tn-°p∂ ]´n-Ih - ¿K hnZ-ym¿Yn-If - psS c£n-Xm-°ƒ°p-≈ C≥sk‚ohv {Km‚ v 21, 22 Xnø-Xn-If - n¬ IÆq¿ sF.Sn.Un.]n. Hm^nkn¬ cmhnse 10 ap-X¬ ssh-Io-´v 3 hsc hnX-cWw sNøpw. AXmXv slUvam-ÿam¿ Hm^n-knseØn XpI ssI∏-‰Ww. A-t]-£ \¬Inb slUvam-ÿ°v am{Xta XpI hnXcWw sNøp-Ib - p-≈q.

hoSn\v ap¼n do¯v h¨p IÆq¿: tI¨{Kkv {]h¿Ø-I s‚ ho-Sn\p ap∂n¬ doØv hbv°pIbpw P-\¬®n√p-Iƒ XI¿°pIbpw sN-bX v p. Xmsg-sNm-Δb - nse Nt{μmØv tkma-kp-μc - Ø - ns‚ ho-´n-¬ C∂-se ]p-e¿-s® 2.30HmsS-bm-Wp kw-`hw. i–wtI´v ho ´p-Im¿ DW¿∂-t∏m-gm-Wv A-Xn-{Iaw {i-≤b - n¬-s∏-´Xv. hmXn¬ Xpd ∂v ]pdØph∂-t∏m-g°pw A{Ian-Iƒ c£-s∏-´p. Su¨ t]menkv ÿe-sØØn.

tem-Uv I-W-¡n-\p ]-gIn-b Ae¡ptkm-¸p-IÄ h-b-en XÅn ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ ss_-]m-kv tdm-Un-\p k-ao-]-sØ h-b-en¬ tem-Uv I-W-°n-\p ]-g-In-b Ae-°p-tkm-∏p-Iƒ X-≈n-b \n-ebn¬. tdm-U-n-\-Sp-Ø tXm-Sn-\-cnIn-¬ C-∂-se cm-hn-se-bm-Wp C-h I-s≠-Øn-b-Xv. Kp-cp-X-c-amb Ip-Sn-sh-≈-˛-]m-cn-ÿn-Xn-I

{]-iv-\-Øn-\p Im-c-W-am-hp-∂Xm-Wv kw-`-hw. C-hn-sS-\n-∂v \K-c-k-`m Hm-^n-kv ]-cn-k-c-tØ°v tdm-Up-≠m-°p-sa-∂v- A-[nIr-X¿ ]-d-™n-cp-∂p. C-Xn-\mbn a-Æn-d-°p-I-bpw sN-bv-Xp. CXn-\p k-ao-]w Im-e-ß-fm-bn amen-\yw X-≈p-∂p-≠v.

sI-´n-Sw s]m-fn-®-Xn-s‚ Ah-in-„-߃ h-sc D-t]-£n-®n´p-≠v. A-e-°p-tkm-∏n-s‚ C-{Xbpw h-en-b ]-g-In-b ti-J-cw Fhn-sS-\n-∂m-Wv C-hn-tS-°v FØn-®-sX-∂p A-dn-bn-√. Kp-Uvkv Hm-t´m-dn-£-bn¬ am-en-\yw sIm-≠p-h-∂p X-≈p-∂-Xv I-≠-

I-Æq¿: X-an-gv-\m-´n¬- \n-s∂ Øn-b hr≤ sIm-®p-aI-sf IÆq-cn¬ D-t]-£n-®p ap-ßn. Xrin-\m]≈n hma-\w ]n-≈-bm¿ tXm-∏n-se \-S-cmP-s‚ a-IƒtKm-a-Xn(17)sb-bm-Wv A-Ωq-Ω [-\-e-£v-an B-bn-°-c I-S-∏pdØv D-t]-£n-®-Xv. tIc-fw ImWn-°m-sa-∂p ]d-™v tKm-a-Xnsb Iq-´n ]p-d-s∏-´ [-\-e-£v-an I-Æq-cn¬ s{S-bn-\n-d-ß ti-jw

B-bn-°-c-bn-se-Øn. I-S∏ - pd-Øv Iq-Sn \-S° - p-∂X - n\n-S-bn¬ [-\-e-£v-an ap-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. X-\n®m-b bph-Xn H-Sp-hn¬ k-ao]-sØ ho-´n-te-°v Hm-Sn-°b - dn. ho-´p-Im¿ \¬In-b hn-hc-sØ Xp-S¿∂v h-\-n-Xm t]m-en-sk-Øn s]¨-Ip-´n-sb Iq´n-s°m≠p-t]m-bn. tKm-a-XnbpsS A-Ωbpw _-‘p-°fpw IÆq-cn-te-°v ]p-ds - ∏-´n-´p-≠v.

]-gb - ß - m-Sn: Nq-´m-Sv I-S∏ - p-dØ - p\n-∂v A-\-[n-Ir-X-am-bn a-W¬ I-SØ - n-b tem-dn-bn-se ss{U-h¿ t]m-en-kn-s\ I-≠v C-dß - n-tbmSn. hm-l-\w ]p-g-bn-te-°v a-dn™p. I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn-bmWp kw-`h - w. t]m-en-kv hm-l\ - w ]n-¥p-Sc - p-∂X - p I-≠m-Wv a-W¬tem-dn D-t]-£n-®X - v. tem-dn-bn-ep≠m-bn-cp-∂ c-≠p sXm-gn-em-fn-Isf t]m-en-kv c-£s - ∏-Sp-Øn.

AÐp -P-ºmÀ Ccn-¡qÀ, a-«-¶qÀ a-Þ-e-§-fn ]-cyS-\w \S-¯n

A{I-a-¯n bp-hm-hn\p ]-cn¡v

"tIc-f {]-hm-knkw-Lw C-S-Xn-s\ ]n´pW-bv¡pw '

bphm-hv A-d-ÌnÂ

XetÈ-cn-bnse s]³ kn-K-c-äv hn¸-\: A-t\zj-Ww _mw-¥q-cn-te¡v sd-bv-Un-em-Wv s]≥ kn-K-c-‰p-Ifpw e-l-cn-anTm-bn-I-fpw ]n-Sn-IqSn-b-Xv. A-d-Ãn-em-b I-S-bp-S-a-If-tfm-Sv hym-]m-cw kw-_-‘n-® hn-h-c-߃ \¬-Im≥ t]m-en-kv \n¿-tZ-in-®n-´p-≠v. C-h-cp-sS hni-Z-am-b sam-gn tc-J-s∏-Sp-Øpw. B-tcm-Ky-{]-i\ v- ß - ƒ-°v C-Sbm-°m-Ø kn-Kc - s - ‰-∂p hn-iz-kn∏n-®m-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏sS-bp-≈-h¿-°v s]≥ kn-K-c-‰pIƒ hn¬-°p-∂s - X-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. B-I¿-jI - a - m-b ]m-°‰p-If - n-em-°n kvt- {Sm-_d - n, se-

a¨ Xp-Sß - n-b ^vt- f-hd - p-If - n-emWv C-h hn¬-∏\ - \-SØ - n-bn-cp-∂Xv. c-lk - y-hn-hc - s - Ø Xp-S¿-∂mWv I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn t]men-kv an-∂¬-∏c - n-tim-[\ - \-SØ - nb-Xv. Pn-√b - n¬ B-Zy-am-bm-Wv CØ-cØ - n¬ s]≥ kn-Kc - ‰ - p-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sp-∂X - v. Cu-bn-sS Im-k¿tIm-´p-\n-∂v C-Øc - Ø - n-ep-≈ D¬-∏∂ - ß - ƒ t]m-en-kv I-s≠-SpØn-cp-∂p. kn.-sF. hn sI hn-izw`-c≥, {]n≥-kn-∏¬ F-kv.s - F. kp-tc-{μ≥ I-eym-S≥ F-∂n-h¿°m-Wv A-t\z-j-W Np-a-X-e.-

Hm-S-I-fnse a-®pw N-fnbpw \o-¡m³ \-K-ck-`m Xo-cp-am\w I-Æq¿: a-g-°me-]q¿-h {]-hrØn-bp-sS `m-K-am-bn \-K-c-]-cn[n-bn-se Hm-SI - f - n¬-\n-∂v a-Æpw N-fnbpw \o-°m≥ \-Kc - k-`m Iu¨-kn¬ tbm-KØ - n¬ Xo-cpam\w. h¿-jß - f - m-bn Hm-SI - f - n¬ \n-∂v am-en-\y-߃ \o-°mØ-Xp aqew k-ao-]{]-tZ-iß - f - n¬ sh≈-s°-´p-Iƒ cq-£a - m-hm-dp≠v. Hmtcm hm¿-Unepw G-sX√mw Hm-SI-fn¬-\n-∂p a-Æv \o-°Wsa∂Xv Iu¨-kn-e¿-am¿ F-gp-Xn \¬-I-Ww. Po-h-\-°m-sc h-®v ip-No-I-cn-°m-\m-Wp Xo-cp-am

hn-h-c-a-dn-™v ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn Pn-√m sk-{I-´-dn `m-kvI-c≥ sh-≈q¿ ÿ-ew k-μ¿-in®p. C-tX-°p-dn-®v A-t\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂pw am-en-\yw am‰m≥ \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂pw ]-cn-ÿn-Xn k-an-Xn `m-c-hm-lnIƒ B-h-iy-s∏-´p.-

Xan-gv-\m-«p-Im-cn sIm-¨p-aI-sf A\[n-Ir-X a-WÂ-¡S¯v; tem-dn I-®q-cn D-t]-£n-¨p A-]-I-S-¯nÂ-s¸«p

C-cn-°q¿: I-Æq¿ tem-Iv-k-`m tj-[w Xp-W-bm-hp-sa-∂m-Wv Xn-c-s™-Sp-∏n¬ F-kv.-Un.-]n.A-_v -Zp¬ P-∫m-dn-s‚ {]-XosF. ÿm-\m¿-Yn-bm-bn a¬-k£. hn-e-°-b-‰w sIm-≠v s]mcn-°p-∂ sI sI A-_vZp-¬ Pdp-Xn-ap-´p-∂ km-[m-c-W-°m-sc ∫m-¿ C-∂-se C-cn-°q¿, a-´h-©n-°p-∂ ap-∂-Wn-Iƒ-s°∂q¿ a-fi-e-ß-fn¬ ]-cy-S-\w Xn-tc _-Z¬ cm-jv-{So-b-am-Wv F\-S-Øn. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-sekv.-Un.-]n.-sF. ap-t∂m-´p-h-bvØn-b-t∏mƒ B-th-i-I-c-am-b °p-∂-Xv. h-c-th¬-∏m-Wp e-`n-®-Xv. {]-Nm-c-W-cw-K-sØ-√mw ka-´-∂q¿ B-bn-∏p-g-bn¬ \nPo-h-]n-¥p-W-bm-Wv D≠m-hp∂m-cw-`n-® {]-Nm-c-Ww C-cn∂-Xv. ssh-Io-´v F-kv.-Un.-]n.°q¿ kn-±o-Jv \-K¿, s]-cp-h-f- ti-jw D-fn-bn-en¬ k-am-]n-®p. sF. D-fn-bn¬ {_m-©v I-Ωn-‰n Øp-]-d-ºv e-£w-ho-Sv tIm-f-\n, Kr-l-k-μ¿-i-\-hpw ]u-c-{]-ap- Hm-^n-kv sI sI A-_vZp¬ PIm-hp-º-Sn e-£w-ho-Sv tIm-f-\n, J-sc k-μ¿-in-°p--Ibpw sN- ∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. C\o¿-th-en, I-Æ-hw, D-fn-bn¬ bvXp. C-S-Xv˛-h-eXv ap-∂-Wn-I- ∂p cm-hn-se t]-cm-hq¿ a-fi-e]-ø-∂q¿: ap-Jwaq-Sn kw-L-Øn- F-∂n-hn-S-ß-fn-se {]NmcW tfm-Sp-≈ thm-´¿-am-cp-sS {]-Xn- Øn-em-Wp ]-cy-S-\w.s‚ B-{I-aW - Ø - n¬ bp-hm-hn-\v ]-cn-t°‰p. Im-c kz-tZ-inbpw cma¥-fn dq-d¬ _m-¶n-se sk-Iyqcn-‰n Po-h-\-°m-c-\pam-b kn ]n ssk-^p-±o-\m(24)Wv a¿-±\ - t- a-‰Xv. I-gn-™ Znh-kw tPm-en-°v t]m-Ish ]p-∂° - S-hv ]m-eØ - n- ™-Sp-∏n¬ C- Im≥ Im-eX - m-ak - s - a-Sp-°p∂Xmbpw - {]-hm-kn kw\p k-ao-]w cm-{Xn 10.30Hm-sS-bm- I-Æq¿: I-Æq¿ tem-Ivk`m Xn-cs - ÿm-\m¿-Yn ]n sI {io-aX - n-sb hn-Pb - n- Lw B-tcm-]n-®p. \n-XmJ-Øv hn-jb - Ø - n¬ {]-hmWp kw-`-hw. ]-ø-∂q¿ k-_m S-Xp-]£ - pB-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. ∏n-°m≥ tIc-fm {]-hm-kn kw-Lw I-Æq¿ Pn√m- knImcy a-{¥nbpw ap-Jy-a{- ¥n-bpw hn-tZ-iØ IΩn‰n Xo-cp-am-\n-®p. A-c-e-£-tØm-fw {]-hm- \n∂p a-Sß - p∂h-sc ]p-\c - [ - n-hk - n-∏n-°m≥ \-S] - Snkn-If - p-sS {]-iv\ - ß - f - n¬ tI-{μ ˛kwÿm-\ k¿- sbSp-Øn√. A-hnS-sØ kmw-kI -v m-cn-I kw-LS- \ - °m-cp-Iƒ C-Xp-h-scbpw bmsXmcp C-Ss]-S-ep- I-fp-w {]-hm-kn kw-Lh - pam-Wv \m-´n-se-Øn-°m-\pCcn´n: Kp-≠m-en-Ãn¬ Dƒ-s∏-´ Ifpw \-SØ - n-bn-´ns√∂v `m-ch - m-ln-Iƒ hm¿-Øm- ≈ \-S]-Sn kzo-Ic - n-®X - .v AXn\m¬ F¬.Un.F-^.v _n.sP.]n. {]-h¿-Ø-I≥ A-d- k-tΩ-f-\-Øn¬ B-tcm-]n®p. F¬.Un.F-^v . ÿm-\m¿-YnIsf hn-Pb - n-∏n-°m-\m-hi - yam-b {]-h¿Ãn¬. Io-gq-cn-se N-t{μm-Øv I- k¿-°m-cm-Wv {]-hm-kn-Iƒ-°v s]≥-j\pw t£-a- Ø-\h - p-ambn ap-t∂m-´n-dß - p-w. 11 A-kw-ªn- a-fie - ≠-Øn¬ A-tP-jn(24)s\-bm- \n-[n-Ifpw \-S-∏m-°n-b-Xv. C-Xp-aq-ew c-≠p-e-£- Øn¬ I¨-h≥-j\ - p-Iƒ kw-LS- n-∏n-°p-sa-∂pw Wv Fkv.sF. sI C P-b≥ ]n-Sn- tØm-fw t]¿°v B-\p-Iq-ey-߃ e-`n®p. `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Iq-Sn-bXv. ta-Je - b - n-se A-t©mF¬.Un.F-^v. k¿-°m¿ sIm-≠p-h∂ Øn¬ Pn√m sk-{I´-dn Fw hn chn, C Fw ]n Afw {In-an\¬ tI-kp-I-fn¬ C- km¥z\w ]≤-Xn A-\¿-l¿-°mWv kw-ÿm-\ _q-_°¿, kn sI kn ap-l-Ω-Zv,sI _m-e-Ir-jvbmƒ {]-Xn-bm-Wv. k¿-°m¿ \¬Ip-∂s - X∂pw B-hi - y-°m¿-°v \¬- W≥,sI ]-hn-{X≥ kw-_-‘n®p.

X-e-t»-cn: \-K-c-Øn-se hn-hn-[ kv-t‰-j-\-dn I-S-I-fn¬-\n-∂v el-cn-anTm-bn-bpw s]≥ kn-K-c‰pw ]n-Sn-s®-Sp-Ø-Xp-am-bn _‘-s∏-´ A-t\z-j-Ww t]m-enkv _mw-•q-cn-te-°v hym-]n-∏n®p. _mw-K-fq¿ tI-{μo-I-cn-®mWv C-Ø-cw D¬-∏-∂-߃ hn-Xc-Ww sN-øp-∂-sX-∂p I-s≠Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wn-Xv. ]g-b _-kv Ãm≥-Un-se sd-Uv tdm-kv, ]p-Xn-b Ãm≥-Un-se Pn.sI. kv-t‰m¿ F-∂n-hn-S-ß-fn¬ jm-tUm t]m-en-kv \-S-Øn-b

Xm-bn ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ ]-d™p. a-g-°m-e-am-hp-∂-tXm-sS ]-cn-k-c-{]-tZ-i-am-sI ]m-cnÿn-Xn-I {]-iv-\-߃-°v A-e°p-tkm-∏n-s‚ ti-J-cw Im-c-Wam-hpw. tkm-∏v ]-X-™v In-W-dpI-fn-epw Ip-Sn-sh-≈ t{km-X- pI-fn-epw F-Øpw.

\w. a-‰p-≈ {]-hr-Øn-Iƒ°v sS≥-U¿ £-Wn-°pw. G-{]n¬˛sa-bv am-kØ - n-\Iw ]-Wn ]q¿-Øn-bm-°W - w. C-Xn-\mbn Iu¨-kn-e¿-am¿ Iq-Sp-X¬ {i-≤s - N-ep-ØW - s - a-∂v \-Kc - k`m sN-b¿-t]-gk -v ¨ tdm-j\ -v n Jmen-Zv \n¿-tZ-in-®p. h¿-jß - f - m-bn X-Ic - m-dn-em-bn In-S° - p-∂ \-Kc - k-`b - p-sS hm-l\ - ß - ƒ D-S≥ \∂m-°m-\pw [m-cW - b - m-bn. Btcm-Ky-hn-`m-KØ - n¬ \n-eh - n¬ \nc-Øn-en-dß - p-∂X - v Hcp hml-\w am-{X-am-W.v C-°m-cy-Øn¬ {i-≤-

sN-ep-Øm≥ km-[n-®n-´n-√. hm-l\-߃ tI-Sp-h∂ - m¬ D-S≥ ]-cnlm-cw Im-Wm-≥ km-[n-°W - sa∂pw sN-b¿-t]-gk v ¨ A-dn-bn®p. P-hl - ¿ tÃ-Un-bØ - n-s‚ timNym-hÿ cq-£a - m-sb∂pw D-]tbm-Kn-°p-∂h - ¿ tXm∂-nbXp t]m-se Ip-gn-Is - f-Sp-°p-∂ {]-hW-Xb - p-s≠∂pw hn-a¿-i\ - a - p-b¿∂p. P - \ - ß - ƒ Iq-Sp-Xe - m-bn D-]tbm-Kn-°p∂ ssa-Xm-\w s]m-XpP-\ I - q-´m-ba-v b - n-eq-sS X-s∂ ]-cnl-cn-°W - s - a-∂v ssh-kv sN-b¿am≥ Sn H tam-l\ - ≥ ]-d™p.

I-S∏ - p-dØ - v t_m-´S- p-∏n-°p-∂ ÿ-es - Ø ]p-gb - n-em-Wp tem-dn a-dn-™-Xv. cm-{Xn-Im-e ]-t{Sm-fnMn-\v C-d-ßn-b-Xm-bn-cp-∂p t]men-kv kw-Lw. A-]I - S- ÿ - e - Ø - v F-Øn-b-t∏m-tg-°pw hm-l-\w ]q¿-Wa - m-bpw sh-≈Ø - n¬ Xm-gv∂n-cp-∂p. A-Pa v- ¬(19), d-jo-Zv(20) F-∂n-hs - c-bm-Wp c-£s - ∏-Sp-Ønb-Xv. F-kv.s - F. C sI jn-Pp, F.F-kv.-sF. \m-cm-b-W≥, ko-\n-

b¿ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b in-hZ- m-k≥, kmw-k¨ ]-cn-tim[-\b - n¬ ]-s¶-Sp-Øp. ss{U-h¿-s°-Xn-tc A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-am-°n. I-S¬-aW¬ A-\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Ønb-Xn-\v -sXm-gn-em-fn-Iƒ-s°-Xntc tI-sk-Sp-Øp. dn-°-h-dn hml-\w D-]-tbm-Kn-®v tem-dn ]n∂o-Sv ]p-g-bn¬-\n-∂v t]m-en-kv kv-t‰-j≥ h-f-∏n-te-°p am-‰n.-

BÀ.Fw.]n. Øm-\mÀ-Yn-¡v sI-«n-h-bv-¡m³ Xp-I \Â-Inb-Xv H `-cX-sâ ]-Xv\n IÆq¿: I-Æq¿ tem-Ivk-`m afi-eØ - n-se B¿.Fw.]n. ÿm\m¿-Yn ]n ]n tam-l\-\v sI-´n-hbv-°m-\p-≈ Xp-I-bp-sS ]-Ip-Xn \¬-In-b-Xv kn.]n.F-Ωn-s‚ kap-∂-X t\-Xm-hm-bn-cp-∂ H `-cXs‚ `m-cy k-tcm-Pn-\n. F-S° - mSn-s\ \n-ba - k - `- b - n¬ {]-Xn-\n-[oI-cn-®n-cp∂ H `-cX-s\ ]n-∂o-Sv kn.]n.F-Ωn¬\n-∂v ]p-d-Øm°n-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v H-‰s - ∏-´ `-cX≥ Zpx-Jt- Øm-sS-bm-bn-cp-∂p ac-W-a-S-™Xv. `-c-X≥ D-b¿-Øn∏n-Sn® I-Ωyq-Wn-Ãv aq-ey-߃°p th-≠n \n-es - Im-≈p-∂ ÿm-

\m¿-Yn F-∂ \n-e-bn-em-Ws{X tam-l\-\v k-lm-b-hp-am-bn FØn-bX - v. _m-°n XpI \¬-InbXv ap≥ F≥.Pn.H. bq-\n-b≥ t\Xm-hm-bn-cp∂ tam-l\-s‚ ]-gb k-l{]-h¿-ØI - \ - m-Wv. F.sI.Pn. N-c-a-Zn\am-b C ∂-se cm-hn-se ]-øm-ºe-sØ kv-ar-Xn a-fi-]-Øn¬ ]p-jv]m¿-®-\ \-SØn-b ti-j-am-Wp tam-l-\≥ Pn√m I-e-Iv-S¿ ]n _m-e-In-c¨ ap-ºm-sI ]-{Xn-I \¬-Ims\-Øn-b-Xv. B¿-.Fw. ]n. t\-Xm-°fm-b sI sI c-a, hna-e So-®¿ k-∂n-ln-Xc - mbn.

Npcp¡¯nÂ

sXmgn-ep-d¸v ]-²-Xn-bnse A\m-Ø-: DtZ-ym-K-ØÀ-s¡-Xntc \S-]Sn I-Æq¿: sXmgn-ep-d∏v ]≤Xn \n¿h-l-W-Øn¬ {Kma∏-©mbØv DtZ-ym-K-ÿ-cpsS A\m-ÿbpw A{i-≤-bpw kw-`-hn®-Xmbn Fcp-th»n ]©m-b-Ønse sXmgn-ep-d∏v ]≤Xn \n¿hlWw kw_-‘n®v e`n® ]cmXn At\-z-jn-®-XneqsS hy-‡-am-b-Xmbn Hmw_p-Uvkvam≥ Adn-bn-®p. CXns\-Xntc \S-]-Sn-sb-Sp-°pw. kz-Im-cy `qhp-S-a d_¿ssX-Ifp-sS πm‰vt^mw sN-Øn-sb∂h-Im-i-s∏´v sXmgn-ep-d∏v ]≤Xn th-X-\w sN-e-hn-´-Xmbn Is≠-Øn. ]©m-bØv DtZ-ym-K-ÿ-cpsS ta¬t\m-´-an-√msX sNbvX {]hr-Øn°v sXmgn-ep-d∏v ^≠v hn\n-tbm-Kn-°m≥ ]m-Sn-√. aÿ tdmfn¬ Ir{Xnaw \S-Øn-b-Xn-\v ta-kv-Xn-cnsb Hgn-hm°m≥ \n¿-tZ-in-®p. sNømØ sXmgnen\v tcJ-s∏-Sp-Ønb lmP¿ A\p-h-Zn-t°-s≠-∂pw D-Ø-c-hn-´p. Fcp-th»n 12mw hm¿Unse sXmgn-ep-d∏v sXmgn-em-fn-bpsS ]cm-Xn-bn≥taemWv \S-]-Sn.

£-b-tcm-K Zn-\m-N-c-Ww \msf I-Æq¿: tem-I £-b-tcm-K Zn-\am-b \m-sf I-Æq-cn¬ Btcm-Kyh-Ip-∏n-s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ t_m-[-h¬°-c-W dm-enbpw Pn√m-X-e D-Zv-Lm-S-\hpw kw-L-Sn-∏n-°pw. cm-hn-se 9.30\p Im¬-sS-Iv-kkv P-Mv-j-\n¬ t_m-[-h¬°-c-W dmen- Pn-Pn-\ ^v-fmKv Hm-^v sNøpw. 10.30\v tN-w_¿ lm-fn¬ s]m-Xp-k-tΩf-\w Pn√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI sP do-\ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Pn√m Sn._n Hm-^n-k¿ tUm.sI sI jm‚n A-[y-£X h-ln-°pw. tUm. F Sn at\m-Pv ap-Jy{]-`mj-Ww \-S-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ U-]yq-´n B-tcm-Ky U-b-c-Œ¿ tUm. a-t\mPv,tUm.im-¥n,tUm.]-fl-\m-`≥, X-¶®≥, D-ta-jv ]-s¶SpØp.

PeZn-\w B-tLm-jn¨p I-Æq¿: tem-I P-e-Zn-\w Pq-\n-b¿ tNw-_¿ C‚¿ \m-j\¬ ]m-∏n-\n-t»-cn Nm-]v-‰¿ B-tLm-jn®p. Im¬-sS-Iv-kv PMv-j-\n¬ H-cp Znh-kw \o-≠p\n-∂ kuP-\y Ip-Sn-sh-≈ ]cn-]m-Sn \-SØn. B-bn-c-Øn-te-sd bm-{X-°m¿-°v Pq-\n-b¿ tNw-_¿ C‚¿-\m-j-\¬ {]-h¿-Ø-I¿ ip-≤-Pew, \m-c-ß sh-≈w, \-∂m-dn k¿_-Øv F∂n-h \¬In. tN-w_¿ {]knU‚ v Sn {]-tam-Zv Ip-am¿, sP.kn.sF. \m-j-\¬ s{S-bn\¿ A-_q-_-°¿, kn _p-iv-d kw-km-cn®p.

AÐp l-ao-Zv am-ÌÀ hS-I-c a-Þ-e-¯n ]-cyS-\w Xp-S-cp¶p P\-]-£ _-Z-ep-IÄ I-cp-¯v

Pn√m _n Un-hn-j≥ {In°-‰v eo-Kn¬ tP-Xm-°fm-b X-e-t»-cn tdm-°o-kv Sow

h-S-I-c: h-S-I-c ]m¿-e-sa‚ v afi-ew F-kv.-Un.-]n.-sF. ÿm\m¿-Yn ]n A-–p¬ l-ao-Zv amÿ C-∂p h-SI - c - b - n-se hn-hn-[ `m-K-ß-fn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. cm-hn-se H-ºX - n-\p A-gn-bq-¿ Np¶-Øp-\n-∂v B-cw-`n-°p-∂ ]-cyS-\w a-fie - Ø - n-se hn-hn-[ ÿe-ßf - n-eq-sS I-S∂ - p-t]m-hpw. A-gn-bq¿, H-©n-bw, tNm-tdSv, G-dm-a-e, h-S-I-c ap-\n-kn-∏men-‰n F-∂n-hn-S-ß-fn¬ thm-´¿am-sc Im-Wpw. C-∂-se sIm-bnem-≠n- A-kw-ªn a-fi-e-Øn-

se ]-tøm-fn-bn¬-\n-∂v H-∂mwL-´ ]-cy-S-\w B-cw-`n-®p. C-∂p ssh-Io-´v G-gn-\p h-SI-c Xm-sg A-ßm-Sn tIm-Xn-_km-dn¬ \-S-°p-∂ k-tΩ-f-\Øn¬ Pn-√m k-an-Xn-bw-Kw Peo¬ k-Jm-^n ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. ]-tøm-fn-bn-se {]-Nm-cW - w Fkv.U - n.-Sn.-bp. kw-ÿm-\ J-Pm©n C-ka v- m-bn¬ I-Ω\ - D-ZL v- m-S\w sN-bX v- p. hn-hn-[ tI-{μ-ßf - nse ]-cy-S\ - Ø - n-\p ti-jw sImbn-em-≠n Su-Wn¬ k-am-]n-®p.-

sX-fn-bn-¡pw: l-ao-Zv hm-Wn-b-¼-ew I-Æq¿: tem-Ivk`- m Xn-cs - ™-Sp∏n¬ ]pXnb P\-]£ - cm-{„ob _-Ze - p-Iƒ I-cp-Øv sX-fn-bn-°psa-∂v sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n kw ÿm-\ {]-knU‚ v A-–p¬ lao-Zv hm-Wn-bº-ew. I-Æq¿ ]m¿esa‚ v afi-ew Xn-cs - ™-Sp-∏v I¨-h≥-j≥ D-ZL v- mS-\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Iz-t´-j≥ ]m¿-´n-If - m-Wp C-SXp]-£Ø - n-\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-

∂Xv. Cu km-lN - c - y-Øn¬ ]pXnb P\-]£ - _-Ze - p-If - n-em-Wp P\-ßf - p-sS {]-Xo-£. AØ-cw Iq´m-ba v- I - ƒ-°v sh¬-s^-b¿ ]m¿´n t\-XrXzw \¬-Ip-sa∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿Øp. Pn√m B-Iv‰nMv ]-knU‚ v ]-≈n{]w {]-k∂≥ A-[y-£X - h-ln®p. ssk\p-±o≥ I-cn-sh-≈q¿, F≥ Fw i^oJv, kn ap-lΩ-Zv Cw-Xn-bmkv, P_o-\m C¿-jm-Zv kw-km-cn-®p.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-03-23  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-03-23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you