Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

12 am¿®v 2014 _p[≥

H-cpIn-tem kzÀ-W-hp-am-bn hntZi sN-dp-h-¯qÀ kz-tZ-in sXmgn-e-t\-z-j-IÀ¡v aw-K-em-]p-c-¯v ]n-Sn-bn ]T-\ -I-ymw]v

kv-IqÄ {]n³-kn-¸-en-s\ bq-¯v- tIm¬-{K-kv- D-]-tcm-[n-¨p

hntij§Ä

I-Æq¿: t\m¿°m dq´vkns‚ B`n-ap-J-y-Øn¬ G{]n¬ aq∂n\v hntZi sXmgnet\-z-jI¿°m-bn G-IZn\ ]T\ Iymw]v I-Æq¿ tlm´¬ ae-_m¿ dkn-U≥kn-bn¬ \S-Øpw. hnk kw_-‘-amb {]iv\߃, sXmgn¬ Icmdp-Iƒ, iºfhy-h-ÿ-Iƒ, hntZiØv C‚¿h-yq-hn\v ]s¶-Sp°m≥ DtZ-ym-Km¿Yn-Isf {]m]vX-cm-°p∂ ¢mkp-Iƒ, hntZi sXm-gn¬ kml-N-c-y߃, sXmgn¬ \nb-a-߃, hnhn[ Xcw hnk-Iƒ, hntZi cmP-y-ß-sf-°p-dn®v AX-ym-hiyw Adn-™n-cn-t°≠ \nb-a߃ F∂n-hsb Ipdn®v Iymw]n¬ {]K¬`¿ ¢msk-Sp-°pw. t\m¿°m dq´vkv \¬Ip∂ k¿´n-^n-°-‰v, ÃUo-sa-‰o-cnb¬kv, `£Ww F∂nh kuP-\-y-ambn \¬Ipw. Xm¬]-c-y-ap≈-h¿ 100 cq] ^ok-S®v t]cv ap≥Iq´n cPnÿ sNø-Ww. BZyw t]cv cPn-ÿ sN-øp-∂-h¿°p am{Xta {]th-i\w D≠m-bn-cn°p-I-bp-f-fq. t^m¨: 9447619044, 0497 2765310.

_-Ên t]m-¡-ä-Sn: 10 hÀ-j-¯n-\vti-jw {]-Xn-IÄ A-d-Ìn X-fn-∏-d-ºv: _-kv- bm-{X-bv-°nsS 34,000cq-] t]m-°-‰-Sn-s®-∂ tI-kn¬ 10 h¿-j-Øn-\p tijw {]-Xn-Iƒ A-d-Ãn¬. Im™-ßm-Sv- sIm-f-h-b¬ Nn-Ømcn-bn-se D-≠-h-f-∏n¬ sI ap-lΩ-Zv-(45), Nn-Øm-cn ssh-Zyp-Xn Hm-^n-kn-\p k-ao-]-sØ A-¥pam-s‚ a-I≥ ]p-fn-°m-Sv- lukn¬ sI ap-l-Ω-Zv-(48) F-∂n-hcm-Wv- ]n-Sn-bn-em-b-Xv-. b-Ym-{Iaw ]-S-∂-°m-Sv-, slm-kv-Zp¿-KvF-∂n-hn-S-ß-fn¬ h-®m-Wv- C-hsc A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. 2004¬ ]ø-∂q¿ sk≥-{S¬ _-km-dn¬ h®v- _-kv- bm-{Xn-I≥ cm-a-N-{μs‚ 34,000 cq-] tam-jv-Sn-s®-∂mWv C-h¿-s°-Xn-cm-b tI-kv. C-cp-h¿-°p-sa-Xn-tc X-fn-∏d- º - v Su¨, h-f] - ´- W - w, X-et- »-cn, h-SI-c, ]-ø∂ - q¿, Im-™ß - m-S-v F-∂nhn-Sß - f - n-epw t]m-°‰ - S- n tI-kpIƒ \n-eh - n-ep-≠.-v Un-ssh.-Fk - .-v ]n sI F-k-v kp-Z¿-is - ‚ kvI - zmUw-Kß - f - m-b F-k.-v s - F. hm-kp-tZh≥, ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-k-v Hm-^o-k¿-am-cm-b F P-bc - m-P,-v sI Un {^m≥-kn-k,-v kn F-®-v kn-±n-J-v F-∂n-h¿ tN¿-∂m-W-v {]-Xn-Is - f A-dà - -v sN-bX -v X - .-v {]-Xn-Is - f C-∂vtIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°pw.-

thm«pw ]-Ýn-a-L-« kw-c-£-Whpw _-Ôn-¸n-¡-cpXv: Fw ap-Ipµ³ amln: Zp-c-¥-ap-≠m-hp-tºmƒ cm-{„o-b-°m¿ P-\-ß-fp-sS c£- b v - s °- Ø p- I - b n- s √- ∂ pw thm´pw ]-›n-a-L-´ kw-c-£Whpw X-Ωn-¬ _-‘n-∏n-°p∂Xv i-cn-b-s√∂pw km-ln-Xy-Imc≥ Fw ap-Ipμ≥. D-Ø-cm-Jfinse {]f-bw t]m-se \m-sf ]-›n-a-L-´ Xm-gv-h-cbpw ap-ßptºmƒ H-cp cm-{„o-b-°m-c\pw Xn-cn-™v t\m-°m-\p-≠m-hn√. ]-›n-a-L-´ kw-c-£-W-Øn-\mbn I-£n-t`-Z-at\y F√m-hcpw ssI-tIm¿-t°-≠-Xn-\p ]I-cw Xm¬-°menI thm-´v cm-jv-{So-bØn-s‚ t]-cn¬ P-\-h-©-\-bmWv Im-Wn-°p-∂Xv. am-ln ap-t≠m-°v tZ-i-hm-knI-fp-sS A-\p-kva-c-W k-tΩ-f\hpw B-Z-c k-a¿-∏-Whpw D-ZvLm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]-≈y≥ {]-tam-Zv A[y-£-X h-ln®p. ]m-te-cn Zmtam-Zc≥, ssh-Zyp-Xn h-Ip-∏v Poh-\-°m-c-\m-bn-cp-∂ P-b-taml≥ F-∂nh-sc A-\p-kv-a-cn®p. am-eXn, tIm-´m-bn ap-Ip-μ≥, kao¿ F-∂nh-sc ap-Ip-μ≥ B-Zcn®p. a-t\m-fn ssk\-_, cm-tPjv ]-\-ßm-´n¬, _n _m-e-{]Zo]v, `-c-Wn-°¬ [-\-cm-Pv, sI ]n A-\q-]v Ip-am¿ kw-km-cn®p.

ss_-¡v I-¯n-\-in-¨ \n-e-bn ]m∏-n-\n-t»cn: ho-´p-ap-‰Ø - v \n¿Øn-bn-´ ss_-°v X-≈n-s°m-≠pt]m-bn Xo-bn-´p \-in-∏n-® \n-eb - n ¬ I-s≠-Øn. Im-´n-se-]≈ - n-bnse kn ]n ap-kvX - ^ - b - p-sS sI.F¬.-13 sk-U-v 2083 ss_-°m-W-v Xo-bn-´p \-in-∏n-®X - v. C-∂s - e ]pe¿-s®-bm-W-v kw-`h - w. {]-tZ-is - Ø cm-{Xn-Im-e a-W¬°-SØ - v kw-_‘ - n-®p t]m-en-kn-\v hn-hc - w \¬-Ip-∂X - v C-bm-fm-sW∂v B-tcm-]W - a - p-b¿-∂n-cp-∂p. CXn-s‚ ssh-cm-Ky-am-Wv Xo-hb - ] -v n\p ]n-∂n-se-∂m-Wp {]-tZ-ih - m-knIƒ \¬-Ip-∂ kq-N\ - . A-tX-ka - b - w, kw-`h - Ø - n-\p cm-{„o-ba- p-Jw \¬-Im-\m-Wp eo-Kv {i-an-°p-∂X - .v ap-kX -v ^ - ap-ke -v nweo-Kv- ]m-∏n-\n-ti-cn ]-©m-bØ - vsk-{I-´d- n-bm-W.v C-∂s - e ÿ-ew k-μ¿-in-® eoKv t\-Xm-°-fm-Wv C-Xn-s\ cm{„o-bm-[p-am-°m≥ Xo-cp-am-\n-®Xv. kw-`-h-w F-kv-.-Un.-]n.-sF. {]-h¿-Ø-I-cp-sS ta¬ sI-´n-hb-®m-Wv eo-Kp-Im¿ {]-I-S-\w \S-Øn-b-Xv.-

aw-Ke - m-]p-cw: _-Ps v- ] A-¥m-cm{„ hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬ ho-≠pw kz¿-Wt- h-´. H-cp In-tem kz¿-Whp-am-bn sN-dp-hØ - q-¿ kz-tZ-in-sb A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p. sN-dp-hØ - q¿ ssI-X° - m-Sv Nn-cn-°p-≠v lu-kn ¬ ap-lΩ - Z- v Ip-™n(39)sb-bm-Wv A-dk - ‰-v v sN-bX -v X - .v I-gn-™ Zn-hkw ]p-e¿ - s - ® F-b¿ C-¥y hn-am\-Øn-¬ F-Øn-bX - m-bn-cp- ∂ - p. c≠p-am-kØ - n-\p-≈n¬ \m-ec - t- ImSn cq-] hn-ae - a- X - n-°p-∂ 14 In-tem I-≈° - S- Ø - v kz¿-Wa - m-Wv aw-Kem-]p-cw hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬ \n

∂p ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. H-ºX - pt]-sc A-dà - v sN-bX -v n-cp-∂p. A-Xn-\n-sS Im-k¿-tIm-Uv am-bn∏m-Sn-bn¬ I-Ãw-kvsd-bU -v v \-SØ - n. am-bn-∏m-Sn-bn-se lm-cn-kv ssX-hf - ∏n-s‚ ho-´n-em-Wv Im-k¿-tIm-Uv Ikv‰- w-kv sd-bU -v v \-SØ - n-bX - .v I-gn™ am-kw G-gn-\v apw-ss_ A-¥mcm-{„ hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬ h-®v 966 {Kmw kz¿-Ww ]n-Sn-Iq-Sn-bXp-ambn _-‘s - ∏-´m-Wv sd-bU -v .v sIm-®n I-Ãw-kn-s‚ sk¿-®v hm-d‚ v {]-Imc-Wv sd-bU -v .v Iq-Sp-X¬ hn-hc - ß - ƒ X-fn-∏-d-ºv Nn-∑-bm-an-j≥ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-en-s\ bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿ D-]-tcm-[n-°p-∂p A-[n-Ir-X¿ ]p-dØ - p-hn-´n-´n-√.

X-fn-∏-d-ºv: H-∂mw ¢m-kv- hnZym¿-Yn-\n-sb a¿-±n-® B-b-s°Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-W-sa-∂mh-iy-s∏-´v bq-Øv-tIm¨-{K-kv{]-h¿-Ø-I¿ X-fn-∏-d-ºv Nn-∑bm-an-j≥ kv-Iqƒ {]n≥-kn-∏-ens\ D-]-tcm-[n-®p. C-∂-se cm-hnse 11 Hm-sS-bm-Wv- {]-Xn-tj-[°m-sc-Øn-b-Xv. H-∂mw ¢m-kv- hn-Zym¿-Yn-\n-sb a¿-±n-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ t\-csØ B-bs - b t]m-en-kv- A-dà - vsN-bX v- n-cp-∂p. F-∂m¬ kvI - qƒ A-[n-Ir-X¿ \-S] - S- n-sb-Sp-Øn-cp∂n-√. C-Xn-s\-Xn-sc-bm-Wv {]-Xntj-[a - p-b¿-∂X - v. k-ac - Ø - n-\n-sS

Fw._n.F. ]T-\-sa-¶ hymtP\ ]p-kv-X-I-hn¸\; hn-ZymÀ-YnIÄ X-«n-¸n-\n-c-bmbn I-Æq¿: Fw.-_n.-F. ]T-\-Øns‚ t]-cn¬ hn-Zym¿-Yn-I-sf I_-fn-∏n-®v ]-Ww X-´n-b I-º-\ns°-Xn-tc hn-Zym¿-Yn-Iƒ cw-KØv. tI-c-f-Øn-\-I-Øpw ]p-dØp-ap-≈ \n-c-h-[n Ip-´n-I-sfbm-Wv i-º-f-tam a-‰v B-\p-Iqey-ß-tfm \¬-Im-sX h¿-j-ßfm-bn I-º\ - n Nq-jW - w sN-øp-∂Xm-bn B-tcm-]W - a - p-b¿-∂X - v. IÆq¿ ]-gb - _-Ãm≥-Un-\p k-ao]-sØ km-[p _n¬-Un-ßn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ a-e_ - m¿ _n-kn-\kv F-Iv-kv-{]-kv F-∂ I-º-\n \yq U¬-ln B-ÿm-\a - m-bn {]h¿-Øn-°p-∂ Cw-]ƒ-kv F-∂ Iº-\n-bp-sS am¿-°‰ - n-Mv _n-kn-\kv {Kq-∏m-sW-∂p sX-‰n-≤c - n-∏n-®mWv hn-Zym-¿Y - n-Is - f Nq-jW - w sNbvX - X - v. D-]c - n-]T-\Ø - n-\m-bn Fkv.F - k - v.F - ¬.-kn.-, π-kSv- p k¿-´n^n-°‰ - p-Iƒ lm-Pc - m-°n-b ]-ecpw A-Sn-aI - s - f-t∏m-se C-t∏m-gpw ]p-kX v- I - w hn¬-°p-Ib - m-sW-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ hm¿-Øm-kt- Ω-f\-Øn¬ ]-d™ p.

{]-Xn-tj-[n-¨ hn-ZymÀ-Yn-¡v aÀ±\w I-Æq¿: Fw._n.F. ]T-\s - a-∂v t]-cn¬ X-´n-∏v \-SØ - n-sb∂mtcm-]n-® ÿm-]-\-Øn-te-°p hn-Zym¿-Yn-Iƒ \-SØn-b {]-Xntj-[-Øn-\n-sS a¿-±-\w. I-Æq¿ ]-g-b _-Ãm≥-Un-\p k-ao-]sØ km-[p _n¬-Un-ßnse a-e_ - m¿ _n-kn\kv F-Ik v- {v- ]-kv F-∂ I-º\ - n-s°-Xn-tc-bm-Wv {]-Xn-tj-[a - p-b¿-∂Xv. 20 Hm-fw hnZym-¿ Yn-Iƒ - C∂-se cm-hn-se {]-kv ¢-∫n¬ \-S∂ - hm¿-Ømk-tΩ-f\ - Ø - n-\p tijw Hm-^n-kn-te-s°-Øp-Ib - m-bn-cp∂p. Hm-^n-kv Po-h\ - ° - mcpw {]-Xn-tj-[° - mcpw X-Ωn¬ hm-t°‰hpw D¥pw X-≈p-ap-≠m-bn. C-Xn-\n-sS-bmWv G-®q¿ kz-tZ-in Pn-Pn≥ sI _m-eI - r-jW v- (23)\p a¿-±\ - t- a-‰Xv. C-bmsf F.sI. Pn. B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p- . I-º\ - n-bp-sS Kp-≠I - f - m-Wv A-{I-aØ - n-\p ]n-∂n-se-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ B-tcm-]n®p. ]T-\Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bp-≈ ^o¬-Uv h¿-s°-∂ t]-cn-em-Wv ]p-kX -v I - w hn¬-°m≥ hn-Zym¿-YnI-sf A-b° - p-∂X - .v 500 cq-]b - p-sS H-cp ]p-kX -v I - w hn-‰m¬ 50 cq-]b - mWv \¬-Ip-I. I-Æq-cn-\p ]p-dt- a tIm-gn-t°m-Sv, Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw, B-{‘-bn-se Kp-≠q¿, s\-√q¿, hn-Pb - h - m-U, hn-im-J] - ´- W - w Xp-S-

Bdf¯v A-]qÀ-h-bn-\w tN-c-s¡m¡³ ]-£n-sb I-s−¯n C-cn´n: Bd-fw h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn¬ \-S-∂ ]-£nk-t¶X k¿-th-bn¬ tN-c-s°m°≥ F-∂ A-]q¿-h-bn-\-w ]-£nsb I-s≠Øn. a-e-_m¿ \-mNz-d¬ ln-Ã-dn skm-ssk‰nbpw h-\w h-\y-Po-hn h-Ip∏pw tN¿-∂mWp k¿-th \-SØn-bXv. I-gn-™ 15 h¿-j-am-bn \-SØn-b \n-co-£-WØn¬ B-sI 240 A-]q¿-h-bn-\w ]-£nI-sf I-s≠-Øn-bn´p≠v. ]-£n-I-fp-sS h¿-[\-hv h-\yPo-hn k-t¶-X-Øn-s‚ {]m-[m-\y-w D-b¿-Øp-∂-XmWv. aq-∂v Zn-hk - a - m-bn \-S∂ - ph-∂ k¿-th ssh¬-Uv sse-^v hm¿U≥ Pn l-cn-Ir-jW -v ≥ \m-b¿ D-ZL -v mS-\w sN-bX v p. A-kn- v ssh¬-Uv sse-^v hm¿-U≥ hn a-[p-kq-Z\≥, i-in-Ip-am¿ sN߬ ]-s¶-SpØp. \n-co-£I - cmb tUm. Pm-^¿ ]m-temSv, sI hn D-Øa≥, kn i-in-Ip-am¿, i-in-[c - ≥ a-t\-°-c ]-s¶-Sp-Øp.

ßn-b ÿ-es - Ø-Øn-®v ]p-kvX - I hn¬-∏\ - \-SØ - n. H-cmƒ Np-cpßn-bX - v H-cp Zn-hk - w 5000 cq-]b - psS ]p-kX -v I - s - a-¶n-epw hn¬-°W - sa-∂m-Wp \n-_‘ - \ - . F-¶n¬ am{X-ta ÿm-]\ - Ø - n¬ Xp-Sc - m≥ Ign-bp-Ib - p-≈q. tIm-gk v- n-s‚ `m-Kam-bn X-ßf - p-sS Io-gn¬ 10 t]-sc°q-Sn tN¿-°W - s - a-∂pw 6 am-kw

a-e-_m¿ _n-kn\kv F-Iv-kv-{]-kv I-º-\n- Hm-^n-kn¬ hn-Zym¿-Yn-I-ƒ {]-Xn-tj[n°p∂p ho-Xw Iq-Sp-tºmƒ D-∂X - X-kX -v n- X¬ 20,000 h-sc {]-Xn-am-k iI-bn-te-°v {]-tam-j≥ \¬-Ip-I º-f-hpw ku-P-\y Xm-a-k-hpw `h-gn Fw.-_n.-Fb - p-sS Hm-tcm sk- £-W-hpw F-∂-Xm-Wv ]-c-kya-k‰ -v d - n-\p Xp-ey-am-b ]T-\w e-`n- Øn-se hm-N-I-w. I-º-\n-bp-sS °p-sa-∂p-am-Wv sX-‰n-≤c - n-∏n-®X - .v {]-tem-`-\-ß-fn¬ ho-Wv sN-dp2010 P-\p-h-cn-bn¬ {]-ap-J-]- {]m-b-Øn¬ X-s∂ A-Sn-a-I-sf{X-ß-fn-epw \-K-c-Øn-epw I-≠ t∏m-se I-º-\n-°p-th-≠n tPm]-c-ky-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn- en sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p-sh-∂v em-Wv ]-e-cpw I-Æq-cn-se- ÿm- hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]-d-™p. aq-∂p]-\-Øn-se-Øn-b-Xv. 8000 ap- h¿-j-sØ tIm-gv-kpw H-cp h¿-

j-sØ s{S-bn-\n-ßp-am-bn Poh≥-t]m-epw ]-W-b-s∏-Sp-Ønbm-Wv ]p-kv-X-I-߃ hn-‰-Xv. bm-sXm-cp ]-cn-N-b-hp-an-√mØ \m-Sp-I-fn-se-Øn-b ]-e¿°pw a-™∏ - n-Øw- , Aƒ-k¿ - , A∏‚n-ssk-‰n-kv, l¿-Wn-b Xp-Sßn-b tcm-K-߃ ]n-Sn-s]-´v tIm-gv-kv a-Xn-bm-°n ]-e-cpw Xncn-®p \m-´n-te-°v a-S-ßn. 15, 16 hb- p-≈ Ip-´n-Iƒ C-t∏m-gpw _n-kn-\- n-s‚ t]-cn¬ X-´n-∏n\n-c-bm-hp-I-bm-Wv. _-‘p-°ƒ B-sc-¶n-epw a-cW-s∏-Sp-It- bm ho-´n¬ A-Xym-hiy-Øn-\p t]m-hp-I-tbm sN-øpI-bm-sW-¶n¬ hn-e-]n-Sn-∏p-≈ h-kv-Xp-°ƒ hm-ßn h-®- -ti-jta A-\p-hZ- n-°p-≈p-. I-º\ - n A[n-Ir-X¿-s°-Xn-tc t]m-eo-kv ta-[m-hn-°pw ap-Jy-a{- ¥n-°pw ]cm-Xn \¬-In-bX - m-bn hn-Zym¿-YnI-fm-b ]n jn-t\m-Pv, sI C¿-jmZv, Pn-Pn≥, F-kv kp-Pn-Øv, F ]n \n-an-j F-∂n-h¿ hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p.

sIm-t≠m-´n: I-cn-∏q¿ hn-am-\Øm-h-f-Øn¬ I-f-™p-In-´n-b ]m-ktv- ]m¿-´v t]m-enkn-s‚ A-{i≤-aq-ew Xn-cn-®p-In-´m≥- ssh-In-bXn-\m¬- hn-tZ-ib - m-{X a - p-Sß - n-bXm-bn bm-{X-°m-cs - ‚ ]-cm-Xn. IÆq¿ F-S° - m-Sv h-f∏ - n¬ kp-ssl_v C-ka v- m-bn¬ F-∂ bm-{X-°mc-\m-Wp I-cn-∏q¿ hn-am-\Ø - m-hf - Øn-se F-bU v- v- t]m-en-kn-s\-Xntc ]-cm-Xn-bp-ambn cw-Ks - Ø-Ønb-Xv. I-gn-™ H-∂n\p k-tlm-Zc - s‚ hn-hm-lh - p-am-bn _-‘s - ∏-´v

10 Zn-hk - s - Ø A-h[ - n-°m-Wp kpssl-_v a-kI v- Ø - n¬ \n-∂p I-cn∏q-cnse-Øn-bX - v. `m-cy-sbbpw- aq∂p-a° - s - f-bpw a-kI v- Øn¬ \n¿Øn-bm-Wv \m-´n-se-Øn-bX - v. F∂m¬ hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬ \n∂p ]p-dØ - n-dß - n-bt- ∏mƒ C-bmfp-sS ]m-kvt- ]m¿-´pw 20,000 c-q] - bpw A-Sß - n-b _m-Kpw \-„s - ∏´p. \m-´n-se-Øn-bt- ∏m-gm-Wp hnh-ca-dn-™X - v. F-S° - m-Sv t]m-enkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. sXm-´S- p-ØZ- n-hk - w I-cn-

∏q¿ hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n¬ FØn F-b¿-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n°pw hn-am-\Ø - m-hf - Ø - n-se F-b-v Uv t]m-k‰-v n-epw ]-cm-Xn ]-d™ p. ]m-kt-v ]m¿-´v e-`n-®m¬ hn-hc - w ]d-bm- s - a-∂v ]-d™ v C-bm-sf- a-S°n. a-kI -v Ø - n¬ \n-∂v kp-ssl_n-\p a-‰v cm-Py-ßf - n-te-°v t]mhm-\p-≈ hn-kb - pw ]m-kvt- ]m¿´n¬ ]-Xn-®n-cp-∂p. 20 h¿-ja - m-bn C-bmƒ a-kI -v Ø - n¬ _n-kn-\k - pIm-c\ - m-W.v ]-cm-Xn- \¬-In sXm-´Sp-ØZ- n-hk - w X-s∂ Uyq-πn-t°-‰v

]m-kt-v ]m¿-´n-\p A-t]-£n-®p. Kƒ-^n-te-°v a-Sß - n-t∏m-hm-\mbn Uyq-πn-t°-‰v ]m-kt-v ]m¿-´v {]-Xo£n-®n-cn-°p-tºm-gm-Wv 10\p hn-am-\Øm-hf - Ø - n¬ ]m-kt-v ]m-¿´- v I-f™p-In-´n-bX - m-bn hn-hc - w e-`n-®X - .v Xp-S¿-∂v hn-am-\Ø - m-hf - Ø - nseØn A-t\z-jn-®t- ∏m-gm-Wv ]m-k-v t]m¿-´v G-gn\p X-s∂ F-bU -v v t]mkv‰- n¬ e-`n-®X - m-bn A-dn-bm≥ I - g- n™-sX-∂v kp-ssl-_v ]-db - p-∂p. k-ab - Ø - n-\p ]m-kt-v ]m¿-´v e-`n-®n-cps∂-¶n¬ 10\p X-s∂ C-bmƒ-°v C-

hn-f-°pw X-fn-I-bp-w G-¥n "-t\c-sØ Im-es - Ø h-ct- W Im-am-' F-∂ D-W¿-Øp-]m-t´m-sS ]m¬ hr-£ Np-h-´n¬ k-a¿-∏n-°p-∂ N-S-ßm-Wv Im-a-s\ A-b-°¬. --- t£-{X-ß-fn-epw Im-hp-I-fnepw Cu Zn-h-k-ß-fn¬ ]q-c-°fn, a-d-Øp-°-fn F-∂n-h A-ctß-dpw. X-d-hm-Sp-Iƒ A-Wp-IpSpw-_-ß-fn-te-°v h-gn-am-dn-btXm-sS ]p-Xp-X-e-ap-d-bn-se ]nt©m-a-\-Iƒ-°pw I-\y-I-am¿°pw ]q-tcm-¬-k-hw C-∂v ]-g-aI-fn-se tI-´p-tIƒ-hn am-{X-amb sh-dpw Hm¿-a-Iƒ am-{X-am-hpI-bm-Wv.--

tX ]m-kt-v ]m¿-´n¬ a-Sß - m-am-bn-cp∂p. F-∂m¬ Uyq-πn-t°-‰v ]m-k-v t]m¿-´n\v A-t]-£n-®X - n-\m¬ I-f™p-In-´n-b ]m-kt-v ]m¿-´n¬ t]mhm-\m-hmØ A-hÿ - n-bn-em-bn. \ne-hn-en-t∏mƒ Uyq-πn-t°-‰v ]m-k-v t]m¿-´v d-±m-°m-\pw \n-eh - n-se bm{X ]p-\{I-ao-Ic - n-°m-\p-am-bn s\t´m-´t- am-Sp-Ib - m-sW-∂v kp-ssl-_v hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ]-d™p. A-{i-≤ Im-Wn-® t]m-en-kp-Im¿s°-Xn-sc \-S] - S- n-sb-Sp-°W - s - a∂pw C-bmƒ- B-hi - y-s∏´p.

sam-{Km¬: A-\-[n-Ir-X-am-bn kq-£n-® 21 tem-Uv a-W¬ F. Un.F-Ωn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-cw d-h\yq A-[n-Ir-X¿ ]n-Sn-IqSn. sam-{Km¬ h-Æm-Ø-h-f-∏n¬ \n∂v 11 tem-Uv a-Wepw Ip-´n-bmwh-f-∏n¬ \n-∂v 10 tem-Uv- a-W-epam-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. a-W¬ Ipºf t]m-en-kv kv-t‰-j≥ ]-cn-kc-tØ-°v am-‰n. ]n-Sn-IqSn-b aW¬

kv-{Xo-[-\-]o-U-\w: tIsk-Sp¯p D-∏-f: Iq-Sp-X¬ kv-{Xo-[-\w Bh-iy-s∏-´v bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏ns®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ tIm-S-Xn \n¿-tZ-i{- ]-Im-cw `¿-Øm-hn-\pw _-‘p-°ƒ-°p-sa-Xn-tc t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. D-∏-f Ip-fq¿ Nm¿-f-bn-se D-{am-kv ^m-Øna(24)bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ `¿-Ømhv D-∏f - Ip-dn-®n-∏≈ - b - n-se ap-lΩ-Zv kn-dm-Pv(32), am-Xm-hv \q-dp∂n-k(50), _-‘p l-ko-\(36) F-∂n-h¿-s°-Xn-sc-bm-Wv tIsk-Sp-ØX - v. 2007 Pq¨ 18\m-Wv C-cp-hc - pw hn-hm-ln-Xc - m-bX - v. hnhm-lk - a - b - w- 35 ]-h≥ kz¿-Wm-`c-W-߃ kv-{Xo-[-\-am-bn \¬In-bn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Iq-Sp-X¬ kv{Xo-[\ - w B-hi - y-s∏-´v ]o-Un-∏ns®-∂ ]-cm-Xn-bn-em-Wv tI-kv.

amln-bn ap³-kn-^v tImS-Xn A-\p-h-Zn¨p aetbmc-Øv hn-cn™ ]q°ƒ k-h-Øn-se {]-[m-\ N-S-ßnsem-∂m-Wv ]q-c-°-fn.--- \m-´n-se hm-ey-°m¿ \n-e-hn-f-°n-\p Np‰pw ]q-c-∏m-´v ]m-Sn Np-h-Sp-h-bv°p-∂-Xm-Wv ]q-c-°-fn. \o-te-iz-cw, -a-μw-]p-d-Øp Im-hv,- am-Sm-bn-°m-hv F-∂n-hn-Sß-fn-se ]q-tcm-¬-k-h-߃-°v G-sd {]-[m-\y-ap-≠v.]q--- cw \m-fpI-fn¬ X-d-hm-Sp-I-fn¬ ]q-°ƒ sIm-≠v Im-a-tZ-h-s‚ cq-]w \n¿an-°pw. `-‡ym-Z-c-]q¿-hw \-S°p-∂ Im-a-s\ A-b-°¬ N-Sßpw {i-t≤-b-am-Wv. H-º-Xp-Zn-h-kw Im-a-\v t\Zyw sN-bv-X ]q-hpw Im-a-cq-]-hpw

]-ø∂ - q¿: sIm-‰n Pp-am-ak - P -v n-Zv Poh-\° - m-c\ - m-b l-°o-an-s‚ sIme-]m-Xn-Is - f I-s≠-ØW - s - a-∂mh-iy-s∏-´v am-Xm-hv \n-cm-lm-c k-ac-Øn-\.v l-°o-an-s‚ am-Xm-hv sXs° a-ºe - s - Ø ]-Sn-™m-sd ho´n¬ I-eym-Wn A-Ω- kn.-sF. sI kp-jo-dn-\v ]-cm-Xn \¬-In-. I-eymWn A-Ωb - p-w l-°o-an-s‚ a-I≥ ^m-cn-kpw Dƒ-s∏-sS B-dv t]-cS- ßn-b Ip-Spw-_ß - ƒ H-∏n-´ ]-cm-Xnbm-Wv kn.-sF-°p \¬-In-bX - .v {]-Xn-Is - f F-{X-bpw th-Kw ]nSn-Iq-Sn \n-ba - Ø - n-\p ap-∂n¬ lmP-cm-°W - s - a-∂pw A-√m-Ø] - £w t]m-en-kv kvt- ‰-j\ - p ap-∂n ¬ a-cW - w h-sc \n-cm-lm-c k-ac - w \-SØ - p-sa-∂pw A-h¿ ]-d™ p. cm-hn-se Ip-Spw-_ß - t- fm-Spw P-\Xm-Zƒ(F-k)v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰nbw-Kw F≥ sI `m-kI v- c - ≥, t\Xm-°f - m-b Sn kn hn _m-eI - r-jvW≥, A-Uz. ]n cm-tP-j,v sI kn e-Xn-tI-jv F-∂n-h¿-s°m-∏a - m-Wv I-eym-Wn A-Ω- t]m-en-kv kvt- ‰-j\n-se-Øn-bX - v. kn.-]n.-Fw-˛U - n.ssh.-F^ - .v s - F t\-Xm-°f - pw kn.sF-sb I-≠v l-°ow h-[Ø - n-se {]-Xn-Is - fD-S≥ A-dà - v sN-øW - sa-∂v B-hi - y-s∏-´p.

21 tem-Uv a-WÂ ]n-Sn-IqSn

IÆq¿: A-d° - ¬ ayq-kn-ba- S- ß - p ∂ sI-´n-Sw Im-e∏ - g- °-w Imc-Ww \-ho-Ic - W - Ø - n\pw Nn-X¬ - hn-cp-≤ Nn-In¬-kb - ° v- p-ambn B¿-°ntbmf-Pn Un-∏m¿-´s -v a‚ v ap-tJ\ 16, 17, 18 Xn-øX - n-If - n¬ k-μ¿-iI - ¿°p hn-et- °¿-s∏-Sp-Øn-bX - m-bn am-t\-P¿ F ]n F am-bn≥Ip-´n Adn-bn®p. X-t±-io-bcpw hn-tZ-iob cpw a-‰v kvI - qƒ, tImf-Pv hn-Zym¿-YnIfpw A-d° - ¬ k-μ¿-i\ - w ta¬ Zn-hk - ß - f - n¬ H-gn-hm-°W - s - a-∂pw A-dn-bn-∏n¬ hy-‡a- m°n.

D¯-c-tI-c-f-¯n C\n ]qc-¡m-ew; hc-h-dn-bn-¨v ]q-¡Ä angn-Xp-d-¶p sN-dp-]p-g: {Km-a-hn-ip-≤n-bp-sS \n-d-®m¿-Øv A-dn-bn-®v h-S-°≥ tI-cf - Ø - n¬ a-s‰m-cp ]q-c° - m-ew Iq-Sn ]-Sn-I-S-s∂-Øp-∂p.--- ]q-tcm¬-kh - s - Ø h-ct- h¬-°m≥ ]q-c∏p-°f - pw an-gn-Xp-d∂ - t- Xm-sS h-S°≥ tI-c-f-Øn-se I-\y-I-amcpw ]q-tcm¬-kh - s - Ø h-ct- h¬°m-s\m-cp-ßn. a - o-\a - m-kØ - n-se Im¿-Øn-I-\mƒ ap-X¬ ]q-cw\mƒ h-sc-bp-≈ H-º-Xv \m-fpIƒ ln-μp-`h - \ - ß - f - n¬ {h-Xi - p≤n-bp-sS ]q-a-W-ap-b-cpw. ssIem-k-\m-Y-s‚ tIm-]m-·n-bn¬ F-cn-™-a¿-∂ Im-a-tZ-h-s\ ]qPn-°p-∂ I-\y-I-am-cp-sS D¬-kh-am-Wv ]q-cw. -e-£v-ao-tZ-hn-sb Ip-Sn-bn-cp-Øn tN-´s - b B-´n-bI - ‰p-tºmƒ ]p-dØ - v ]q-hn-´v tZ-hX - sb ]q-Pn-°p-∂ kw-kv-Im-c-hpw ]q-tcm-¬k - h - Ø - n¬ Im-Wmw. Im¿-Øn-I-\mƒ ap-X¬ ]qcw-\mƒ h-sc-bp-≈ ]q-cw hr-Xam-Wv {]-[m-\ N-S-ßv. I-\y-I-amcpw ]n-©p-Ip-´n-I-fpw X-d-hm-´nse ap-Ø-»n-bp-sS ssI-øn¬ \n∂p ]q-°ƒ hm-ßn Im-a-tZ-h-\v \n-th-Zn-°p-∂ N-S-ßv H-º-Xp\mƒ \o-≠p-\n¬-°pw. ]q-Pm-apdn, -In-W¿,- Ip-fw F-∂n-h-bp-sS I-c-I-fn-epw ]q-hn-Spw. Hm¿-°n-Uv C-\-Øn¬-s∏-´ Im-´n-epw ]m-d{]-tZ-i-ß-fn-epw I-≠p-h-cp-∂ \-c-b≥(-I-´-∏p) ]q-°-fm-Wv ]qtcm-¬-k-h-Øn-se {]-[m-\ ]q. ap-cn-°n≥ ]q-hv, F-cn-°n≥ ]q-hv,sN-º-I-∏q-,- ]m-e-∏q-hv Xp-S-ßnb-h-bp-sS-sb-√mw K-‘m-\p-`qXn Iq-Sn ]q-P-bn-ep-≠v. -]q-tcm-¬-

l¡ow h[w: am-Xmhv ac-Wwh-sc \n-cm-lm-c-¯n-\v

Ifªp-In«nb ]mkv-t]mÀ-«v t]m-en-kv Xncn-¨p-\ÂIn-bnÃ; bp-hm-hnsâ hn-tZ-i-bm-{X ap-S-§n-

A-d-¡Â ayq-kn-bw: k-µÀ-i-IÀ¡v hne¡v

Bd-fw h-\y-Po-hn k-t¶-X-Øn¬ \-S-Øn-b k¿-th-bn¬ I-s≠Øn-b A-]q¿-h-bn-\-w tN-c-s°m-°≥ ]£n

kvI - qƒ Po-h\ - ° - m-cp-am-bn A¬∏-t\-cw hm-t°-‰-ap-≠m-bn. kvIqƒ A-[n-Ir-X¿ A-t\z-j-Ww \-S-Øm-sa-∂pw C-Xn-\p-ti-jw \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂pw N¿-®bn¬ {]n≥-kn-∏¬ D-d∏ - v- \¬-Inb-Xn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv D-]t- cm-[w A-hk - m-\n-∏n-®X - v.bq-Øv tIm¨-{K-kv tªm-°v{]-kn-U‚ v cm-lp¬ Zm-tam-Zc≥, hn cm-lp¬, {]-Po-jv- Ir-jvW≥, j-_o¿ Ip-‰n-t°m¬, hn sI kn-tPm-bn t\-Xr-Xzw \¬-In. X-fn-∏d- º - A-Uo. F-k.-v s - F. cm-aN-{μ-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkv- ÿ-es - Ø-Øn-bn-cp-∂p.

hn-ZymÀ-Yn-I-sf C-d-¡nhn-«-Xn-\p _-Êp-S-a 15,000 cq] \-jv-S-]-cn-lm-cw \Â-I-Ww Im-k¿-tIm-Uv: tIm-fP - v hn-Zym¿Yn-Is - f h-gn-at- [y _- n¬ \n-∂v C-d° - n-hn-´X - n-\p \-jvS- ] - c - n-lm-cam-bn 15,000 cq-] \¬-Im≥ Pn-√m D-]t- `m-‡r X¿-° ]-cn-lm-c t^m-dw hn-[n-®p. sN-dp-]\ - Ø - S- n sk‚ v ta-co-kv tIm-fP - v _n.-_n.-F. hn-Zym¿-Yn cm-P] - p-cw A-ø¶ - mhv s\-Sp-aT - Ø - n¬ ho-´n-se kz]n≥ tam-l\ - \ - m-Wv ]-cm-Xn-°mc≥. Im-™ß - m-s´ sI.--F¬.--14.Un.-4380 \-º¿ A-©e - n _-kv k¿-ho-kv \-SØ - p-∂h - c - m-Wv FXn¿-I£ - n-Iƒ.-- am-e° - √ - n¬ \n∂pw _- n¬ I-bd- n-b H-cp Iq-´w hn-Zym¿-Yn-Is - f _-kv Po-h\ - °m¿ tIm-fP - v tÃm-∏n¬ F-Øn°m-sX c-≠v In-tem-ao-‰¿ A-Ise h-gn-at- [y C-d° - n hn-Sp-Ib - mbn-cp-∂p. _-kv bm-{X-°m-cn¬ hnZym¿-Yn-Iƒ Iq-Sp-Xe - m-bX - n-\m¬ {Sn-∏v em-`I - c - a - s - √-∂p ]-d™ v hnZym¿-Yn-Is - f C-d° - n-hn-´v _-kv Xncn-®p-t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂p. am-\kn-I hn-ja - t- Øm-sS hn-Zym¿-YnIƒ c-≠v In-tem-ao-‰¿ h-sc \-S∂p. ¢m- n¬ F-Øp-tºmƒ H-cp ]n-cn-bU - v I-gn-™n-cp-∂p. _-kv Po-h\ - ° - m-cp-sS tam-ia - m-b s]-cpam-‰s - Ø Ip-dn-®v cm-P] - p-cw t]m-en-

kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-sb-¶n-epw t]m-en-kv \-S] - S- n-sb-Sp-Øn-s√∂pw ]-cm-Xn-bn¬ ]-db - p-∂p. bm{X-°m-sc _- n¬ I-b‰- n-bm¬ Sn°-s‰-Sp-Ø ÿ-eØ - v F-Øn-t°≠ D-Øc - h - m-Zn-Øw _-kv Po-h\ - °m¿-°p-s≠-¶n-epw A-Xv ]m-en®n-s√-∂v tIm-SX - n hn-eb - n-cp-Øn.-Pn-√b - n¬ hn-Zym¿-Yn-It- fm-Sv _-kv Po-h\ - ° - m¿ h-fs - c tam-iam-bm-Wv s]-cp-am-dp-∂s - X-∂v hn[n-\ym-bØ - n¬ Nq-≠n-°m-´n. imco-cn-Ia - m-bpw, am-\k - n-Ia - m-bpw hnZym¿-Yn-It- fm-Sv ]-cp-ja - m-bm-Wv s]-cp-am-dp-∂X - v. tdm-Un¬ Ip-tdt\-cw Im-Øp-\n¬-t°-≠n h-cp∂ hn-Zym¿-Yn-Is - f _-kv ]p-ds - ∏Sm≥ sk-°‚p-Iƒ _m-°n \n¬s° A-IØ - p X-≈n-°b - ‰- p-Ib - mWv. A-dh - v ar-Kß - s - f-s∏m-te-bmWv s]-cp-am-dp-∂X - .v _- n-\I - Ø - v hn-Zym¿-Yn-\n-Isf t]m-epw _-kv Po-h\ - ° - m¿ X≈p-∂ Im-gvN - ]-Xn-hm-Wv. ko-‰pIƒ H-gn-™p-In-S° - p-∂p-s≠-¶nepw hn-Zym¿-Yn-Is - f C-cp-∂v bm-{X sN-øm≥ A-\p-hZ- n-°m-dn-√. a-‰p≈ bm-{X-°m-cp-sS ap-∂n¬ hnZym¿-Yn-\n-Is - f No-Ø hn-fn-°p-Ibpw, A-]a - m-\n-°p-Ib - pw sN-øp-

∂p. \m-fs - Ø hm-KZ-v m-\ß - f - pw, `c-Wm-[n-Im-cn-If - pw B-th-≠ hnZym¿-Yn-It- fm-Sv C-Øc - w s]-cp-am‰w A-hk - m-\n-∏n-°W - s - a-∂v tImS-Xn \n¿-tZ-in-®p. hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS au-en-Imh-Im-i-sØ l-\n-°p-∂ X-cØn-ep-≈ s]-cp-am-‰w k-aq-lØn-\p tZm-jw sN-øpw. k-aqlw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°v B-tcmKy-I-c-am-b A-¥-co-£w kr-jvSn-®p \¬-I-Ww.]-cm-Xn-°m-c-\m-b kz-]n≥ tam-l-\-\p \-jv-S-]-cn-lm-c-ambn 10,000 cq-]-bpw a-t\m-hn-j-aw D-≠m-b-Xn-\v 5000 cq-] \-jv-S-]cn-lm-c-hpw F-Xn¿-I-£n-bm-b A-©-en _-kv k¿-ho-kv \-SØp-∂-h¿ 30 Zn-h-k-Øn-\-Iw \¬-I-Ww. \-jv-S-]-cn-lm-cw \¬-Ip-∂Xn¬ ho-gv-N h-cp-Øn-bm¬ _ n-s‚ s]¿-an-‰v d-±m-°m-\pw B¿.--Sn.--H-°v t^m-dw \n¿-tZ-iw \¬-In. D-]-t`m-‡r X¿-° ]-cnlm-c t^m-dw P-Uv-Pv ]n c-am-tZhn, saw-_¿-am-cm-b sI -Pn _o\, jo-_ Fw km-ap-h¬ F-∂nh-c-S-ßn-b t^m-d-am-Wv hn-[n {]kv-Xm-hn-®-Xv.

amln: am-ln-bn¬ \n-e-hn-ep-≈ k_vt- Im-SX - n-°v ]p-ds- a ap≥-kn-^v Iw a-Pn-kt-v {S-‰v tImS-Xn Iq-Sn A-\ph-Zn®p. \n-eh - n-ep-≈ k-_v P-UP -v n A-h[ - n-bn-em-bm- ¬ I-£n-Iƒ-°v A-∏o¬ ^-b¬ sN-øm\pw Pmayw e-`y-am-°m\pw ]p-Xp-t®-cn tIm-SX - nbn¬ t]m-th-≠n h-cp∂-Xv H-gn-hm°m-\m-WnXv. ]pXnb tImS-Xn h-cp∂-tXm-sS A-Uo-j\ - ¬ sk-j≥kv tI-kp-Ifpw am-ln-bn-¬ \-SØ - m\m-hpw. \n-eh - n-ep-≈ k-_vtImS-Xn A-∏o¬ tIm-SX - n-bm-bn am-dpw. s]mXp {]-h¿-ØI - \m-b AUz. A-timIv Ip-am¿ sN ss∂ ssl-t°m-SX - nbn¬ \¬ Inb s]m-Xp Xm¬]-cy I-Æq¿: tZ-in-b A-[ym-]I - n-bp-ff - h - ¿ 15\-Iw Sn \m- A-hm¿-Uv- tP-Xm-°f - p- Æq¿, Im-k¿-tIm-Sv Pn-√b l-cP - n-bn-em-Wv A-∏o¬ tImS-Xn sS hn-hc - ≥, a-lm-tZ-h{- Km-aw, ]-ø∂ - q¿ F-∂ hn-em- ß - ƒ A-Sß - n-b H-cp U-bd - I - vS- d - n X-øm-dm- cm-bW ÿm-]n-°m-≥ DØ-ch - m-bX - .v - w. t^m¨: 9447691388. °p-∂p. _-tbm-Um-‰- \¬-Im≥ _m-°n-bp-≈ I- k-Øn¬ F-Øn-°W

A[ym-]-I A-hmÀ-Uv- tP-Xm-¡-fp-sS U-bd-IvS-dn X-¿m-dm-¡p-¶p


{]mtZ-inIw

12 am¿®v 2014 _p[≥

C¶v ssh-Zyp-Xn ap-S-§pw I-Æq¿: ]m∏n-\n-t»cn CeIv{Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]cn-[nbnse tIm´¨kv tdmUv, Fw.Fw. tlmkv]n-‰¬, Im´nse-]-≈n F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhnse 9 apX¬ sshIo-´v 6 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw. amX-aw-Kew Ce-Iv{Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]cn-[n-bnse Fcaw, t\m¿Øv, kuØv t]cq¬, IS-b-°-c, \Sp-hn-se°p\n F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhnse 9 ap-X¬ ssh-Io´v 5.30 aWn hsc sshZ-ypXn apS-ßpw. ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ ssh-Zyp-Xn sk-Ivj≥ ]-cn-[n-bnse tImtdmw, tIm-tdmw hn-t√-Pv Hm^nkv, ap-≠-h-f∏v, Iq¿°-c, apXn-bew, ]-c-h¥-´, apØ-Øn F-∂o {]-tZ-i-ß-fn¬ cm-hn-se H-º-Xpap-X¬ ssh-Io-´v A©ph-sc ssh-Zyp-Xn ap-S-ßpw.

]cn-]mSn IÆq¿ tÃ-Un-bw

tIm¿W¿: tam-t´m¿ {Sm-≥kvt]m¿-´v Fw-tπm-bo-kv bq-\nb≥ {]-Nm-c-W hm-l-\Pm-Y k-am-]\w˛5.30 Xet»-cn {In°-‰v tÃ-Unbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In°‰v˛9.30

Sm-¦À ss{U-hÀ-am-cp-sS ]-Wn-apS-¡v XpS§n IÆq¿: Sm-¶¿ D-S-a-I-fp-sSbpw s]-t{Smƒ ]-ºv Po-h\ - ° - m-cp-sSbpw ]-Wn-apS-°v ]n≥-he - n-®X - n-\v ]n-∂mse Sm-¶¿ ss{U-h¿-am-cp-sS k-ac- w Pn√-bn¬ Xp-Sßn. C-Xp-Imc-Ww s]-t{Smƒ ]-ºp-If - n¬ ]-eb - n-SØpw F-Æ Xo¿∂p. th-X\ - h¿-[\ - Bh-iy-s∏-´m-Wv tem-dn ss{U-th-gk -v v B‚ v ¢o-t\-gk -v v A-tkm-kn-tbjs‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ss{U-h¿-am-¿ ]Wn-ap-S° - p-∂Xv. Pn√-bn¬ 120 s]t{Smƒ ]-ºp-If - m-Wp-≈Xv.

A{I-a-¯n {]Xn-tj-[w I-Æq¿: sam-ss_¬ t^m¨ dos´-btv e-gk -v v A-tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ sk-{I´-dn ju°-Øv K-ke - n-\p t\-sc sFUn-b I-º\ - n°m-¿ \-SØ - n-b A-{I-aØ - n¬ {]-Xntj-[n®v C∂v ssh-Io-´v F√m taJ-eI - f - nepw {]-Xntj-[ {]-IS-\w \-SØ - m≥ Pn√m I-Ωn-‰n B-lzm-\w sN-bX v p. A-{Ia-Ww Xp-S¿-∂m¬ tI-cf - Ø - n¬ \n-∂ X-s∂ C√mXm-°m≥ I-gn-bp-sa∂v Hm¿-°W-sa-∂v Fw.]n.B¿.F. Pn√m sk-{I´-dn ]n sI X≥-ho¿ hm¿Øm-°p-dn-∏n¬ A-dn-bn®p.

kannur/knr

`£yhn-j_m-[: NnInÂ-k-bn-epÅ c-−v Ip-«n-IÄ ]-co-£sbgp-XnI-Æq¿: `-£y-hn-j-_m-[-tb-‰v I-gn-™ Znhkw ]-co-£ F-gpXm-Xn-cp-∂ aq-∂v hn-Zym¿-Yn-Ifn¬ c-≠p-t]¿ C∂-se ]-co-£sb-gpXn. h-f] - ´-Ww kn.F®v. IÆq¿ sIm-bn-en B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-kb - n¬ I-gn-bp-∂ h-f] - ´W-sØ sI ln-_m sj-dn≥, ]p-Xn-bs - X-cp-hn-se an-kvdo-\ F∂n-h-cmWv D-®-tbm-sS- Bw-_pe≥-kn-¬ kv-Iq-fn-se-Øn ]-co£-sb-gp-Xn-bXv. ]-co-£m-lmfn¬ \n-∂v {Un∏v \¬-In-bm-Wv Ch¿ ]-co-£ F-gp-Xn-b-Xv. C-∂sebpw tUm-Œ¿-∑mdpw \-gv-kpam-cpw kvI - q-fnse-Øn-bn-cp-∂p. ]-co-£-bv-°p ti-jw ho ≠pw Ip-´nI-sf B-ip-]-{Xn-bnte-°p am‰n. A-tX-k-abw, aw-

F«v \q-äm−v ]-g-¡-ap-Å Ip-fw \m-i-¯n-sâ h-¡n C-cn-°q¿: a-e-tbm-c ta-J-e-bnse A-Xn-]p-cm-X-\am-b Ip-fw \m-i-Øn-s‚ h-°n¬. tN-Sn-t®cn-bn-se sh√q-cn-S-Øn¬ Xm-gØn-S-Øn¬ 800 sIm√w ]-g-°ap-≈ hn-im-e-am-b Ip-fw 15 sk‚n-e-[n-Iw ÿ-e-Øm-Wv ]-WnXn-cn-°p-∂Xv. `q-\n-c∏ - n¬ \n-∂p 40 ao-‰¿ Xm-gN -v b - n¬ Ip-gn-® Ip-fw A-Sn-`m-Kw ap-X¬ ap-Kƒ ]u-cmWnI I-em-in¬-∏ cq-]Ø - n¬ sN¶√n-emWv ]-Wn-Xn-cn-°p-∂Xv. Ip´n-Iƒ ap-X¬ hr-≤¿-°p h-sc \-S∂n-dß - m\pw I-bd- m\pw ku-Ic - yØn¬ ]Wn-X ]-S-hp-Ifpw B-

K-em-]p-cw kz-Im-cy-mip-]-{Xnbn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ Nn-d-°¬ Io-cn-bms´ k¿-^mkv C-∂-se-bpw ]-co-£-bv-s°Øn-bn√. hn-Zym¿-Yn-bpsS \n-ebn¬ am-‰-an√. In-Uv-\n-°v X-Icm-dp-s≠-∂ kw-i-b-Øn ¬ hnZKv[ ]cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[b-am-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. c-‡w, aq{Xw F∂n-h ]cn-tim-[-\ \-SØn. C-∂v D-®-tbm-sS am-{Xta ]cn-tim[-\m ^-ew e-`n-°pI-bp-≈q-sh∂v _-‘p-°ƒ Adn-bn-®p. `-£yhn-j-_m-[-bv-°p Im-c-Wam-b I-Æq-cn-se jo≥ t_-°-dn-bp-sS tÃ-j≥ tdm-Unse-bpw Im¬-sS-Iv-kn-sebpw im-J-Iƒ C-∂-sebpw Xpd-∂p {]-h¿-Øn-®p.

Npcp¡¯nÂ

Pe A-tXm-dn-än-s¡-Xntc \-Kc-k-` I-e-IvS-sd k-ao-]n-¡p¶p bn tdm-Up-Iƒ sh-´n-s∏m-fn-®mWv P-e A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X-¿ ss]-∏v sse-\n-se A-‰-Ip-‰-∏Wn-I-ƒ Xo¿-Ø-Xv. c-≠m-g-N-°p-≈n¬ tdm-Uv ]p-Xp-°n-∏-Wn-bp-sa-∂v P-e-AtXm-dn-‰n A-[n-Ir-X-¿ D-d-∏p-\¬In-bn-cp-s∂-¶n-epw C-Xp-h-sc]m-en-®n-´n-√. Iq-Sm-sX \-K-c-k-

Zp-cn-Xwt]-dn I-a-e½; \-c-I-bm-X-\ ]pdw-temIw Adn-b-cp-sX¶v A-[n-IrXÀ X-et- »cn: P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn¬ Zp-cn-Xw t]-dn I-gn-bp-∂ Nme kz-tZ-in I-ae - Ω - (50)bp-sS Z-b\ - o-bm-hÿ ]p-dw tem-Iw Adn-bm≥ ]m-Sn-s√-∂v B-ip-]{Xn A-[n-IrX¿. I-gn-™ 20 Zn-hk - am-bn P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn-se k¿-Pn-°¬ hm¿-Un¬ Nn-In¬k-bn-emWv. Im-en¬ ]-gp-∏v h-∂v A-Xv {h-Wa - m-bn ]p-gp-hc - n-® \n-eb - n-em-Wv Ch-sc _-‘p-°ƒ B-ip-]{- Xn-bn¬ F-Øn-®X - v. k-lm-bn-°m≥ B-cpan√m-sX Iq-´n-cn-°m≥ ]-cn-N-b-°m¿ t]mepw C√m-sX-bm-Wv I-ae - Ω - B-ip-]{- Xn-bn¬ I-gn-bp-∂Xv. Nn-In¬-k \¬-Ip-∂p-s≠-¶nepw A-hs - bm∂pw ^-e{- ]-Za - mhp-∂n√. C-hc - p-sS Zpcn-X Po-hn-Xw A-dn-™m-Wv km-aq-lnI{]h¿-ØI - ≥ _m-_p- ]m-dm¬ am[y-a {]-h¿Ø-It- cm-sSm-∏w Bip-]{Xn kq-{]-≠n-s\ t\-cn¬ I-≠Xv. Im-cy-߃ {i-≤n-® tijw hm¿-Un¬ I-gn-bp-∂ C-hc - p-sS t^m-t´mtbm hm¿-Øtbm \¬-Ic - p-sX∂pw C-hs - bm∂pw ]pdw-tem-Iw A-dn-tb-≠ Im-cy߃ As√-∂p-am-bn-cp-∂p kq-{]-≠n-s‚ \n-e-]mSv. kq-{]-≠ns‚ \n-e] - m-Sn¬ am[y-a {]-h¿-ØI - ¿ {]-Xn-tj-[n®p.

`-bp-sS ]-e `m-K-ß-fn-epw ss]∏v-sse-\p-Iƒ s]m-´n-°n-S-°p-Ibpw sh-≈w ]m-gm-hp-I-bp-amsW-∂v \-K-c-k-`m Iu¨-kne¿-am¿ Nq-≠n-°m-´n. Xm-h-°-cbn¬ h-\n-Xm tlm-kv-‰¬ \-SØp-∂-Xn-\m-bn sS≥-U¿ te-eØp-I-bm-b 50001 cq-]-bp-sS AwKo-Im-cw Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωn-j-

s‚ A-\p-a-Xn-tbm-sS ]m-km°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. kn.-F® - v ap-lΩ - Z- v tIm-b satΩm-dn-b¬ Nm-cn-‰-_n-ƒ skmssk-‰n-°m-Wv te-ew. \-Kc - k - ` - bp-sS `-cW - L - S- \ - {]-Im-ca - m-Wv te-ew \-S-Øn-b-sX-∂v sN-b¿t]-gk v- ¨ tdm-j\ - n- Jm-en-Zv tbmK-Øn¬ A-dn-bn-®p. \-Kc - Ø - n-se

tdm-Up-If - p-sS A-‰I - p-‰∏ - W - n-Ifn¬ tam-Wn-‰d - n-Mv I-Ω‰ - n-bp-sS {]-h¿-Ø\ - w Im-cy-£a - a - s - √-∂p {]-Xn-£] - w B-tcm-]n- -®p. ]-g-b Su¨-lmƒ ]-cn-k-c-Øv G{]n¬ 15h-sc lm‚ v-eq-an-s‚ {]Z-¿-i-\w \-S-Øm≥ N-Xp-c-{i ASn-°v 40cq-] \n-c-°n-¬ Aw-KoIm-cw \¬-In.-

s]cn-§f-¯v lÀ-¯m-en-\nsS I-S-bv¡pw hym-]m-cn-¡pwt\sc A-{I-aw s]-cn-ß-Øq¿: _n.-Fw.-F-kv. {]-h¿-Ø-I≥ A-Wn-bm-c-sØ F sI a-t\m-Pn-s\ A-{I-an-®Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v ln-μp sFIy-th-Zn s]-cn-ß-fw ]-©m-bØn¬ B-lzm-\w sN-bv-X l¿Øm¬ ]q-¿-Ww. I-S I-tºm-f߃ Xp-d-∂n-√. cm-hn-se ho-´nte-°v km-[-\-ß-sf-Sp-°-m-\mbn I-S Xp-d-°-sh ]m-en-em-≠n ]o-Sn-I-bn-se am-cn-b‚-hn-S Xmsg Ip-\n-bn¬ sI hn-tP-jn-s\

H-cp kw-Lw _n.-sP.-]n {]-h¿Ø-I¿ B-{I-an-®p ]-cn-t°¬∏n-®p. Xp-S¿-∂v A-{I-an-Iƒ I-Sbn-se km-[-\-߃ \-in-∏n-®p. tkm-Um Ip-∏n sIm-≠v X-e-°Sn-tb-‰ hn-tP-jn-s\ ]m-\q-cn-se B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. A-{I-a-hp-am-bn _-‘-s∏-´v \m-ev _n.-sP.-]n {]-h¿-Ø-I¿s°-Xn-tc sNm-¢n t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp. kw-`-h-Øn¬ kn.]n.-Fw. s]-cn-ß-fw tem-°¬ I-

Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. I-gn-™ Znh-k-ß-fn-em-bn s]-cn-ß-Øqcpw ]-cn-k-c-ß-fn-ep-am-bn \-S-∂ A-{I-a kw-`-h-ß-fn¬ B-sI 12 tI-kp-Iƒ sNm-¢n t]m-en-kv cPn-kv-‰¿ sN-bv-Xn-´p-≠v. s]-cn-ßØq-cpw ]-cn-k-c-Øp-am-bn \m-ev ]n-°-‰v t]m-kv-‰p-Iƒ sNm-¢n t]m-en-kv ÿm-]n-®n-´p-≠v. C∂p cm-hn-se ]m-\q¿ kn.-sF. Hm-^n-kn¬ k¿-h-I-£n k-am[m-\ tbm-Kw hn-fn-®n-´p-≠v.-

In-tem-ao-‰¿ Zq-cw t]mepw \-S°m-\m-hmØ C A-l-Ω-Zn-s\ ÿm-\m¿-Yn-bm-°n-b-Xn-\p ]n∂n-se k-º∂ tem-_nI-sf Xncn-®-dn-b-W-sa-∂m-Wv bq-Øv eoKn-s‚ t]-cn-ep≈ t]m-kv-‰-dn-ep≈Xv. a-fi-ew `m-c-hm-ln d-Cukv ]m-®m-°-c-bp-sS t\-Xr-XzØn-em-Wv ]-c-ky-am-bn t]m-kv‰-dp-Iƒ ]-Xn-®-Xv. F-S-°m-Sv _o-®n¬ C A-l-Ω-Zn-s\-Xn-tc bq-Øv-eoKv ]-Xn® t]m-kv‰¿

A_vv-ZpÃ-¡p-«n-s¡-Xn-tc hym-]-I-{]-Xn-tj[w; Un.ssh.F-^v.sF. tIm-ew-I-¯n¨p I-Æq¿: tkm-fm¿ X-´n-∏v tI-knse {]-Xn k-cn-Xm \m-b-cp-sS ]cm-Xn-bn¬ _-em¬-kw-K-°p-‰w Np-a-Ø-s∏-´ I-Æq¿ Fw.--F.--F. F ]n A-_p-Zp-√-°p-´n-s°-Xntc Pn-√-bn¬ hym-]-I {]-Xn-tj[w. Pm-ay-an-√m h-Ip-∏v {]-Im-cw tI-sk-Sp-Ø-Xn-\m¬ A-_v-Zp-√°p-´n Fw.--F¬.--F. ÿm-\w H-gnb-W-sa-∂v hn-hn-[ cm-{„o-b-I£n-Iƒ B-hi - y-s∏-´p. Un.--ssh.--F^ - .vs-- F. Pn-√b - n-se hn-hn-[ tI-{μ-ßf - n¬ {]-Xn-tj-[ {]-IS- \ - w \-SØ - n. I-Æq-cn¬ tImew-IØ - n-°e - pw t]m-ÿ {]-Nm-c-

W-hpw \-SØ - n. H sI hn-\o-j,v ]n {]-im-¥≥, H k-Pn-Ø,v sI j-l-v dm-k,v ]n A-Jn¬ kw-km-cn-®p. ]nem-Ød - , X-et- »-cn, a-´∂ - q¿, X-fn∏-dº - v, {io-IW - vTm-]p-cw, am-Øn ¬, N-°c - ° - √ - v F-∂n-hn-Sß - f - n¬ {]-IS- \ - w \-SØ - n. cm-{„o-b-[m¿-an-I-X A-h-tijn-°p-∂p-sh-¶n¬ Fw.--F¬.-F. ÿm-\w cm-Pn-h-bv-°m≥ A_vv-Zp-√-°p-´n X-øm-dm-h-W-sa-∂v F-kv.U -- n.--]n.--sF. Pn-√m {]-knU‚ v sI sI A-_v-Zp¬-P-∫m¿ B-h-iy-s∏-´p. \n-c-]-cm-[n-Xzw sX-fn-bn-°p-

∂-Xp h-sc \n-b-a-k-`mw-K-am-bn Xp-S-c-cp-sX-∂pw A-t±-lw ]-d™p. Kp-cp-X-c-am-b B-tcm-]-Wß-fp-sS t]-cn¬ tI-sk-Sp-Ø km-l-N-cy-Øn¬ A-_v-Zp-√-°p´n Fw.--F¬.--F. ÿm-\w cm-Pn-hbv-°-W-sa-∂v sh¬-s^-b¿ ]m ¿-´n Pn-√m sk-{I-t´-dn-b-‰v tbmKw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-knU‚ v tPm-k-^v tPm¨ A-[y£-X h-ln-®p. ssk-\p-±o≥ I-cnsh-≈q¿, ]-≈n-{]w {]-k-∂≥, P-_o-\m C¿-jm-Zv, F≥ Fw i^o-Jv, a-[p I-°m-Sv, kn ap-lΩ - Z- v Cw-Xn-bm-kv kw-km-cn-®p.--

amt\-Pv-saâns\Xntc _m-À Po-h-\-¡mÀ k-a-c-¯n I-Æq¿: Xm-h° - c - b - n-se kvssI ]mekv _m-¿ am-t\Pvs -v a‚-ns - ‚ ]oU-\w- A-hk - m-\n-∏n-°W - s - a-∂m-hiy-s∏´v Pn-h\ - ° - m¿ A-\n›n-X Im-e ]-Wn-apS°v Xp-Sß - n. CXpImcWw _mdpw d-tÃm-d‚pw tem-UP v pw C∂se {]-h¿-Øn-®n√. H-cp-amkw ap-ºv C-hn-sS tPm-en sN-bX -v n-cp∂ B-dp Poh-\° - m-sc _m¿ D-Sa]n-cn-®p-hn-´n-cp-∂p. I-gn-™ am-kw A-©n-\p CXp kw-_‘ - n-®v te_¿ Hm-^n-kdp-sS km-∂n-[y-Øn¬ \-SØn-b N¿-®b - n¬ Pn-h\ - ° - m-sc Xn-cn-s®Sp-°m≥ [m-cW - b - m-bn-cp-∂p. ]t£ C-Xp-hs - c Xn-cn-s®-Sp-Øn´n√. 17 a-Wn-°q-dmWv tPm-en k-abw. ]-gI - n-bXpw tam-ia - m-bX - pamb `-£W - a - m-Wv \¬-Ip-∂X - .v Zn-hkw 150 cq-]b - mWv i-ºf - w. am-kØn¬ \m-ep eo-hp-s≠¶nepw eo-sh-Sp-Øm¬ A-{Xbpw XpI i-º-f-Øn¬ \n-∂p cm-a-Ir-jvW≥, P-kn-Øv, P-b≥-]o-‰¿, at\m-l-c≥, tam-l-\≥, si¬h≥ F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-ØnemWv k-a-cw- \-S-Øp-∂Xv.

Io-gv-am-S-Øv Sn-∏¿ tem-dn-bn-en-Sn®p X-I¿-∂ Im¿

Sn-¸À tem-dn-bpw Imdpw Iq-«n-bn-Sn¨p sNm-¢n: Io-gv-am-S-Øv Sn-∏¿ temdn-bpw Im-dpw Iq-´n-bn-Sn-®p. ta°p-∂v \n-∂p h-cn-I-bm-bn-cp-∂ sI.-F¬.-58.-sP.-74 Sn-∏¿ tem-dnbpw ta-°p-∂v `m-K-tØ-°v t]mhp-∂ sI.-F.-05.-Fw.-Pn.-2755 Ct∂m-h Im-dp-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®Xv. ]p-fn-b-\-{º s\-t√mƒ-I-≠n

lu-kn-se a-Po-Zn-s‚-Xm-Wv Im¿. C-Sn-bp-sS B-Lm-X-Øn¬ Im-dn-s‚ ap≥-`m-Kw ]q¿-W-ambpw X-I¿-∂p. B¿-°pw ]-cn-°n√. sNm-¢n t]m-en-kv tI-sk-SpØp. Sn-∏¿ tem-dn-bp-sS A-an-X th-K-X-bm-Wv A-]-I-S Im-c-Wsa-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-™p.-

ImÀ X-S-ªv aÀ-±\w: B-`y-´-c a-{´n¡p ]-cm-Xn

a´∂q¿: Im¿ X-S-™p\n-¿-Øn bm-{X-°m-sc a¿-±n-® kw-`-hØn¬ Pn√m t]m-en-kv ta-[m-hn°pw B-`y-¥-c a-{¥n°pw ]-cm-Xn \¬In. a-´-∂q¿ I-t√-cn-°-c-bn-se j¿-_n-\m-kn¬ ap-lΩ-Zv \n-jm-Zm-Wv ]-cm-Xn \¬-In-bXv. I-gn-™ Znh-kw \n¿-a-e-Kn-cn-bn¬ h-®v ap-lΩ-Zv \njmZpw Ip-Spw-_hpw k-©-cn-® Im¿ XS-™v \n¿-Øp-Ibpw \n¿-a-e-Kn-cn kz-tZ-inbm-b j-lo¿- a¿-±n-°p-I-bp-am-bn-cp∂p. kw-`-h-Øn¬ Iq-Øp-]d-ºv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-sb-¶nepw t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn-se-Sp-Øv Pm-ay-Øn¬ hn-Sp-I-bm-bn-cp-∂p.

tcm-KnI-sf I-_-fn-¸n-¡p-¶-Xm-bn ]-cmXn I-Æq¿: Pn√-bn-se hnhn-[ kz-Im-cy B-ip-]{- Xn-If - n¬ NnIn¬-kb - vs°-Øp-∂ tcm-KnIsf I-_f - n-∏n-°p-∂X - m-bn ]-cmXn. tcm-Kß - f - p-sS hn-hc - w tcm-Kn-It- fm-Sv ]-db - m-sX ct≠m aqt∂m a-cp-∂p-Iƒ Ip-dn-®nSp-I am-{X-am-Wv tUm-Œ¿-∑m¿ sNøp-∂X - v. a-cp-∂n-s‚ t]-cv hen-b A-£c - Ø - n¬ F-gp-XW - s - a∂ B-tcm-Ky h-Ip-∏n-s‚ \n¿-tZ-ihpw ]m-en-°p-∂n√. ]cntim-[\ - \-SØn-b dn-t]m¿-´v a-dn-®p t\m°pI t]mepw sNøp-∂n√. ^o-kn-\Ø - n¬ 300 cq-] hmßn H.]n. No-´n¬ 30 cq]-Im-Wn-® kw-`h - hpw D-≠m-bn-´p-≠v. C-Xn-s\-Xn-sc i-‡a - m-bn ap-t∂m-´p t]mhp-sa∂pw s]mXp-P\ - ß - s - f t_m-[y-s∏-Sp-Øp-sa∂pw P-\Io-b {]XnI-cW - th-Zn hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn-®p. sk-{I´dn hn hn {]-`m-Ic - ≥, H hn H-tX-\≥, ]n hn c-a, {]-Im-iv I-Æm-Snsh-fn®w ]-s¶-SpØp.

12 hÀ-j-¯n-\v ti-jw ]n-Sn-bn a-´-∂q¿: A-Sn-]n-Sn tI-kn¬ H-fn-hn¬ I-gn-bp-I-bm-bn-cp-∂ bp-hm-hn-s\ 12 h¿-j-Øn-\v ti-jw t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. Dfn-bn¬ B-hn-em-s´ tIma-Øv a-Po-Zn(41)s\-bm-Wv a-´-∂q¿ kn.sF sI cm-Po-hv Ip-am¿ A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. 2002¬ \-S-∂ A-Sn-]n-Sn tI-kn¬ tIm-S-Xn-bn¬ lm-Pcm-hm-sX h-∂-Xn-\m¬ ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-bm-bn {]-Jym-]n°p-I-bm-bn-cp∂p. Kƒ-^n-em-bn-cp-∂ a-Po-Zv I-gn-™ Zn-hk-am-Wv \m-´n-se-Øn-bXv. a-Pn-Zn-s\ a-´-∂q¿ tIm-S-Xnbn¬ lm-P-cm-°n.

`£y-hn-j-_m-[: apJy-a-{´n-¡v Fkv.Un.]n.sF. \n-thZ-\w \ÂIn

C A-l-½-Zn-s\-Xn-tc F-S-¡mSv _o-¨n t]m-kv-äÀ F-S-°m-Sv: A-\n-›n-X-XzØns\m-Sp-hn¬ a-e-∏pd-Øv temIvk-`m ÿm-\m¿-Yn-bm-bn ho≠pw C A-l-Ω-Zn-s\ \n¿Øn-b-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-S°m-Sv bq-Øv eo-Kv t]m-kv‰¿. ae-∏pd-sØ hnhn-[ ÿ-e-ßfn¬ {]-I-S-\hpw t]m-kv-‰-dpIfpw hym-]-I-am-b-Xn-\n-sS-bmWv F-S-°m-Sv _o-®n¬ bq-Øv eo-Kv {]-h¿-Ø-cmb 10Hm-fw t]¿ t]m-kv-‰¿ ]-Xn-®Xv. eo-Kv t\-Xr-Xz-Øn¬- Du¿-P-kz-ecmb t\-Xm-°-fp-≠m-bn´pw A-c

I¿-j-WobamWv. I-hm-S-Øn¬ X-s∂ H-cp Ip-fn-∏p-c-bp-ap-≠v. Ip-fn-°m\pw ]q-Pm I¿-a߃°pw G-Xv `mK-Øv \n-∂n-dßm\pw ku-I-cy-ap≠v. Ip-fØn-s‚ ]-Sn-™m-dv `mK-Øv {]tXy-I B-cm[m-\ aT-hp-ap≠v. G-Xp Im-em-h-ÿ-bnepw \√-h sh-≈-ap-≈ Ip-fw Ct∏mƒ ]m-bepw ]q-∏epw \nd™v D-]-tbm-K i-q-\y-am-bn In-S°p-I-bmWv. \q-‰m-≠p-Iƒ ]-g°-ap-≈ Ip-fw kw-c-£n-°m≥ \-S-]-Sn th-W-sa-∂v B-h-iy-apb-cp-∂p≠v.

]m-b-ep-Iƒ \nd-™v \m-iw t\-cn-Sp-∂ tN-Sn-t®-cn sh√q-cn-SØn¬ Xm-g-Øn-S-Øn¬-Ipfw

\Kc-¯n-se tdm-Up-IÄ sh-«n-s¸m-fn-¡Â

I-Æq¿: Ip-Sn-sh-≈ ss]-∏n-Sm\m-bn sh-´n-s∏m-fn-® \-K-c-Ønse tdm-Up-I-ƒ A-‰-Ip-‰-∏-Wn\-S-Øp-∂-Xn¬ P-e A-tXm-dn-‰n A-[n-Ir-X-¿ Im-Wn-°p-∂ A\m-ÿ-bv-s°-Xn-tc Pn-√m I-eIvv-S¿-°v ]-cm-Xn \¬-Im≥ \-K-ck-`m-tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. \-Kc-Øn-se P-e-hn-X-c-W-Øn-\m-

3

I-Æq¿: h-f] - ´-Ww l-b¿-sk°≥U-dn kvI - q-fn-se hn-Zym¿-YnIƒ-°v ]co-£ F-gp-Xm≥ I-gn-bmØ hn-jb - Ø - n¬ A-Sn-b¥ - c - a - mbn C-Ss - ]-´v hn-Zym¿-Yn-If - p-sS Bi-¶ A-I‰- W - s - a-∂v B-hi - y-s∏-´v ap-Jy-a{- ¥n, hn-Zym-`ym-k a-{¥n, Btcm-Ky a{¥n F-∂n-h¿ - ° - v Fkv.Un.]n.sF. Nn-d° - ¬, h-f] - ´Ww ]-©mb-Øv I-Ωn-‰nIƒ ^m- v h-gn \n-th-Z\ - w \¬In. {]-i-v hf]´-Ww kv-Iq-fn-se `-£y-hn-j-_m-[-bv -°p Im-c-W-°m-sc in-£n-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Ivk \-Øn\p Im-cW - ° - mcm-b t_°sh¬-s^-b¿ ]m¿-´n \-SØn-b {]-IS\w

dn D-Sa - bvs - °Xn-tc I¿-i\ - \-S]Sn F-Sp-°W - s - a∂pw hn-Zym¿-YnIƒ-°v A-[y-b\ - h¿-jw \-„s - ∏Sm-Xn-cn-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b¥ - c-am-bn C-Ss - ]-SW - s - a-∂pw \n-th-Z\-Øn¬ B-hi - y-s∏´p. F-kv.Un.]n.sF. Nn-d-°¬ ]-©mb-Øv {]-knU‚ v \-hmkv Im´m-º≈n, h-f-]´-Ww ]v©mb-Øv {]-knU‚ v Zp-Pm≥ a∂ F-∂n-h-cm-Wv \n-thZ-\w \¬-In-bXv.

Xnsb tem-Ivk`m Xn-c-sª-Sp-¸v: I-®q-cn bphX-«n-s¡m-−pt]m-bn ]o-Un-¸n¨p; ]-cm-Xn-I-sfm-¶p-an-sÃ-¶v \-fn-\n s\täm bp-hm-hv A-d-Ìn I-Æq¿: IÆq¿, Imk¿tImSv Pn√-If - n-se Xncs™-Sp∏v {Iao-Ic - W - ß - ƒ ap-JyXnc-s™-Sp∏v Hm^nk¿ \fn\n s\t‰m-bpsS km-∂n-[y-Øn¬ Ah-tem-I\ - w sN-bvXp. IÆq¿ Pn√-bn¬ {]tXyIn®v ]cm-Xn-Is - fm∂pw e`n-®n-´n-s√∂pw kpc£ kw_-‘n® Imcy-߃ Ie-ISv dpw Pn√m t]menkv No^pw hne-bn-cpØn Bh-iy-amb \S-]S- n-sb-Sp°psa∂pw kn.C.H. \-fn-\n s\t‰m A-dn-bn®p. A¥na thm-´¿∏-´nI Xøm-dm-°¬, t]m-fnMv tÃj-\p-IfpsS k÷o-Ic - Ww XpS-ßnb Imcy-߃ - hne-bn-cpØn. {]h¿Ø-\ß - ƒ \√-co-Xn-bn¬ ]ptcm-Ka- n-°p∂p≠v. P\p-hcn 22\p thm´¿ ]´nI {]kn-≤o-Ic - n® tijw e`n® At]-£I - f - n¬ ]c-am-h[n thKØn¬ ]cn-tim-[\ - \SØn Xo¿∏pI¬∏n-°m\m Wv {iaw-. CXp \√ coXn-bn¬ \S-°p-∂p-≠.v _qØp-If - n¬ {]mY-anI ASn-ÿm\ kuI-cy߃ Dd-∏m-°m\pw Bh-iy-amb \S-]S- n- kzoI-cn°pw. G‰hpw {]mbw sN∂ thm´¿am-cpsS IW°v {]tXy-Ia- mbn tiJ-cn-°m\pw \n¿tZi-ap-≠.v tbmKØn¬ Pn√m Ie-IvS¿ ]n _me-In-c¨, Imk¿tImSv Ie-IvS¿ ]n F-kv apl-ΩZv kKo¿, IÆq¿ k_v Ie-ISv ¿ Sn hn A\p-]a- , Imk¿tImSv k_v

C-cn-´n: sam-ss_¬ t^m-Wn-eqsS {]-W-bw \-Sn-®v 18Im-cn-sb X-´n-s°m-≠p t]m-bn ]o-Un-∏n® kw-`-h-Øn¬ bp-hm-hv A-dÃn¬. B-d-fw Xq-Δ-°p-∂n-se sIm-√w ap-dn-bn¬ A-\o-jv Ipam-dn(32)s\-bm-Wv C-cn-´n U-nssh.-F-kv.-]n. ]n kp-Ip-am-c≥ A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. ]-´n-IP - m-Xn-Im-cn-bm-b bp-hXn-sb hn-hm-l hm-KZ-v m-\w \¬-In Pn-√b - ° -v p ]p-dØ - pw ]-e `m-Kß - fn-epw sIm-≠p-t]m-bn ]o-Un-∏ns®-∂m-Wp ]-cm-Xn-. bp-hX - n-sb I-e-Iv -S-td-‰n¬ ap-JyXnc-s™-Sp∏v Hm^nk¿ ssh-Zy ]-cn-tim-[\ - b - v° - v hn-t[\fn\n s\t‰m-bpsS km-∂n-[y-Øn¬ \-S-∂ Xn- b-am-°n. bp-hX - n-bp-sS ]-cm-Xn {]c-s™-Sp-∏v A-h-tem-I-\w Ie-IvS¿ Poh≥_m-_p, IÆq¿ F.Un.Fw. F®v Znt\-i≥, Imk¿tImSv F.Un.Fw. H apl-ΩZv Akve v w, IÆq¿ C.Un.kn. F≥ tZho-Zm-k≥, IÆq¿ Fkv.]n. DÆn-cm-P, A-kn.- I-eI - Sv ¿ A-Yoem A_vZp√, a-‰v Xnc-s™-Sp∏v DtZym-Kÿ - ¿ ]s¶-Sp-Øp.

Im-cw A-dà - v sN-bX -v A-\o-jv Ipam- d - n-s\ a-´∂ - q¿ tIm-SX - n-bn¬ lm-Pc - m-°n dn-am‚ v sN-bX -v p.

A-\n-jv Ip-am¿

Thejas Epaper kannur Edition 2014-03-12  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-03-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you