Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

D-¨-`m-jn-Wn D-]-tbm-Kn-¨-Xn-\v tI-kv

hntij§Ä

Ip-¡n-Mv hÀ-t¡-gv-kv A-tkm-kn-tb-j³ k-t½-f-\w

D-∏-f: cm-{Xn 10\p ti-jw D-®-`mjn-Wn D-]-tbm-Kn-®-Xn-\v t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. i-\n-bm-gvN a-Æw-Ip-gn-bn¬ Zq-c-Z¿-i≥ Hcp-°n-b H-cp-a Ãm¿ ss\-‰v ]-cn]m-Sn-bn-emWp cm-{Xn 10 I-gn™pw D-®-`m-jn-Wn D-]-tbm-Kn®-Xv. D-®-`m-jn-Wn sk-‰v D-S-abvs°-Xn-tc-bm-Wp \-S-]Sn.

]m-\q¿: tIc-fm tÃ-‰v Ip-°n-Mv h¿-t°-gv-kv A-tkm-kn-tb-j≥ k-tΩf-\w ]m-\q-cn¬ a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I´-dn \u-jm-Zv A-[y-£-X h-ln®p. ]n l-co-{μ≥, sI sI N-{μ≥, ]n sI im-lp¬ l-aoZv, sI ]n bq-kp^v, sI sI k-Poh≥ kw-km-cn®p. A-]-I-S-Øn¬ a-cn-® ]m-NIsØm-gn-em-fn ss^-k-en-s‚ Ip-Spw-_-Øn-\p-≈ [-\-klmb hn-Xc-Ww a{¥n \n¿-hln®p. ]-g-bIm-e sXmgn-em-fnIfmb sam-bvXp, Ip-t‰y-cn A_p, C-{_m-lnw, k-Zm-\μ≥, A-_q-_°¿, ap-l-ΩZv, C-kvam-Cu¬, Ip-™-lΩ-Zv F∂nh-sc B-Z-cn-®p.

]o-U-\-t¡kv {]-Xn A-d-Ìn Im-k¿-tIm-U:v hn-hm-l hm-KZv- m\w \¬-In {]m-b-]q¿-Øn-bm-hmØ s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-®p K¿-`n-Wn-bm-°b tI-kn¬ bp-hmhn-s\ A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. a-[q¿ A-dt- ¥m-s´ in-h-cm-a(27)s\-bmWv hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn-bXv. ]o-U-\-Øn-\n-c-bm-b s]¨-Ip-´n I-gn-™ Zn-hk - w kzIm-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ H-cp-Ip-´n°v P-∑w \¬-In-bn-cp-∂p. {]-Xnsb tIm-SX - n dn-am≥Uv sN-bX v- p.

D¸-f-bnepw s]cn-b-bnepw ]pXnb t]menkv tÌj-\p-IÄ: B-`y-´-c-a{´n Im-k¿-tIm-U:v D-∏f - b - n-epw s]-cnb-bn-epw ]p-Xn-b t]m-en-kv tÃj-\p-Iƒ B-cw-`n-°p-sa-∂v B-`y¥-c a-{¥n c-ta-iv sN-∂n-Øe - . Kkv‰ - v lu-kn¬ am-[y-a{- ]-h¿-ØI-tcm-Sv kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p A-t±-lw. \n-eh - n¬ Im-k¿tIm-s´ c-≠p k¿-°nƒ C≥-kvs]-Iv-S¿-am-cn¬ H-cmƒ Im-k¿tIm-Uv {Sm-^n-Iv t]m-en-kv tÃ-js‚-bpw Su¨ t]m-en-kv tÃ-js‚-bpw Np-aX - e - h-ln-°pw. a-s‰mcp kn.--sF-b° -v v _-Zn-bU - p-°, hnZym-\K - ¿ t]m-eo-kv tÃ-j\ - p-If - psS Np-aX - e - \¬-Ipw. t]m-en-kn¬ Ip-‰m-t\-zj - W - -

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn A-d-kv-änÂ

AÐpÃ-¡p«n t]mb-Xv \-¶mbn: Sn sI lwk X-fn-∏-d-ºv: A-–p-√-°p-´n kn.]n.-F-Ωn¬-\n-∂v ]p-d-Øp-t]mb-Xv \-∂m-sb-∂pw F-¥n-\p th≠n-bm-Wv ]p-d-Øp-t]m-b-sX-∂v C-t∏mƒ hy-‡-am-sb-∂pw Sn sI lw-k X-fn-∏-d-ºn¬ ]-d™p. A-Ø-c-°m-sc Cu ]m¿´n-bn¬ h-®p-s]m-dp-∏n-°n-√. kcn-X-bp-sS h-c-hpw h-en-∏-hpw ImWp-tºmƒ X-s∂ \-ap-s°ms° t]-Sn-bm-hp-I-bm-Wv. B Ip´n F-ßn-s\-bm-Wv s]-´p-t]m-bsX-∂v a-\- n-em-hp-∂n-s√-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp.-

ho-Sn-\p-t\-sc t_mw-t_-dv Iq-Øp-]-d-ºv: I-Æ-hw t]m-enkv kv-t‰-j≥ ]-cn-[n-bn-se sNdp-hm-t©-cn-°-Sp-Øv a-Wn-bm-‰bn¬ B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿Ø-I-s‚ ho-Sn-\p t\-tc t_mwt_-dv. kw-`-hw \-S-°p-tºmƒ ho-´n¬ B-cp-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. Sn sI ]p-jv-]-s‚ ho-Sn-\p t\-scbm-Wv B-{I-a-Ww. ap≥-h-i-sØ aq-∂v P-\¬∏m-fn-Iƒ X-I¿-∂p. ho-´p-ap-‰Øp-\n-∂v s]m-´m-Ø H-cp-\m-S≥ t_mw-_v I-s≠-Øn. `m-cym-amXm-hv tcm-K-_m-[n-X-bm-b-Xn\m¬ ]p-jv-]-\pw Ip-Spw-_-hpw Ip-d-®p-Zn-h-k-am-bn cm-{Xn-bn¬ A-c-In-tem-ao-‰¿ A-I-se-bp-≈ `m-cy-ho-´n-em-Wv Xm-a-kn-°p-∂Xv. C-∂-se cm-hn-se ho-´n¬ Xncn-s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv kw-`-h-adn-bp-∂-Xv. I-Æ-hw F-kv.-sF. ssh _n ]p-cp-tjm-Ø-a-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep-≈ t]m-en-kv kwLw ÿ-e-sØ-Øn.

h-\n-Xm tUm-ÎÀ¡v Ip-t¯-äp I-Æq¿: \-Kc - Ø - nse ¢n-\n-°n¬ h-\n-Xm tUm-Œ¿°v Ip-t؉p. IÆq¿ kvt- ‰-Un-bw tIm¿-Wd - n-se _m-_m-kv tlman-tbm-]Xn-Iv ¢n\n-°n-se tUm-Œ¿ a-øn-en-se taml-\≥ \-ºym-cp-sS `m-cy Fw H an\n-°m-Wp (42) h-bd - n\p Ip-t؉-Xv. Ch-sc ]-cn-bm-cw sa-Un-° ¬ tIm-f-Pv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p. C∂-se ssh-Io-´v aqt∂m-sS-bm-Wp kw-`h - w. an-\n-bpsS _-‘p Ir-jvW - ≥ \-ºym-sc (75) Su¨ t]m-eo-kv I-k‰-v U - n-bnse-SpØp. Ip-Spw-_] - c - am-b {]-i-v \-ßf - m-Wp A-{I-aØ - n¬ I-emin-®s - X∂p t]m-enkv ]-d™p.

Im-¸pw-I-S-hnÂ-\n-¶v 50 S-¬ a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn C-cn-´n: A-\-[n-Ir-X a-W-¬-°-SØv X-S-bp-∂-Xn-\m-bn t]m-enkv-˛-d-h-\yq kv-Izm-Up-I-fp-sS {]h¿-Ø-\w i-‡-am-°n. C-cp-hn`m-K-hpw kw-bp-‡-am-bn \-SØn-b ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-ø∏≥-Im-hn-se Im-∏pw-I-S-hn¬ \n-∂v 50 S¨ a-W-¬ ]n-Sn-Iq-Sn. A-ø-∏≥-Im-hv, ]m-e-∏p-g `m-Kß-fn¬ hym-]-I-am-bn a-W¬s°m-≈ \-S-°p-∂p-s≠-∂ c-lky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn¬ C-cn-´n X-l-kn¬-Zm¿ sI B¿ c-ho-{μ-s‚ t\-X-r-Xz-Ønem-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. ]p-g-bn-te-°v tdm-Uv ÿm-]n®v Nm-°n-em-°n-bm-Wp hm-l-\Øn-eq-sS a-W¬ I-SØ - p-∂X - v. t\-cs - Ø Cu {]-tZ-iß - f - n¬-\n∂v t]m-en-kv C-˛a - W - ¬ F≥-t^mgvk - s -v a‚ v kvI - zm-Upw \-SØ - n-b ]cn-tim-[\ - b - n¬ B-bn-cØ - n-e[ - nIw S¨ a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. a-W¬-s°m-≈b - s -v °-Xn-tc {]-XnI-cn-°p-∂h - s - c `o-jW - n-s∏-SpØn ]n-¥n-cn-∏n-°p-∂X - pw ]-Xn-hm-

hpw {I-ak - a - m-[m-\h - pw Np-aX - e - Iƒ hn-`P - n-®v \-S∏ - m-°p-∂ ]-≤Xn-bp-sS ss]-e‰ - v s{]m-PI - ‰ v- v Imk¿-tIm-Uv Pn-√b - n¬ tem-Ik -v `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n-\p ti-jw \-S∏ - m°pw. Im-™ß - m-´v 24 a-Wn-°q-dpw {]-h¿-Øn-°p-∂ I¨-t{Smƒ dqw B-cw-`n-°pw. A-©p-hm-l\ - ß ƒ C-Xn-\m-bn \¬-Ipw. {]-i\ -v _ - m[n-X {]-tZ-iß - f - n¬ kn.--kn.--Sn.-hn. Im-ad- I - ƒ ÿm-]n-°m≥ 2.-28 tImSn cq-] A-\p-hZ- n-®p. Im-k¿-tImUv, a-t©-iz-cw, Im-™ß - m-Sv Fw.--F¬.-Fa - m¿ C-Xn-\m-bn 10 e£w cq-] ho-Xw ^-≠v \¬-In. Xr-°-cn-∏q¿, D-Zp-a Fw.--F¬.-

F-am¿ D-S≥ ^-≠v \¬-Ipw. Kp≠m, am-^n-bm kw-Lw-ß-sf I¿-i\ - a - m-bn t\-cn-Spw. Pn-√b - n¬ h¿-Ko-bk - w-L¿-jw X-Sb - m≥ apJw t\m-°m-sX \-S-]-Sn-sb-Sp°pw. Zo¿-L-Im-e ]-cn-lm-c-am¿K-߃ I-s≠-Øpw. C-Xn-\m-bn B-`y-¥-c-a-{¥n-bp-sS km-∂n-[-yØn¬ ho-≠pw tbm-Kw tN-cpw. ]m¿-e-sa‚ v Xn-c-s™-Sp-∏n-s\ bp.-Un.-F^ - v. H-‰s - °-´m-bn t\-cnSpw. k-cn-X F-kv \m-b¿ F ]n A-–p-√-Ip-´n-s°-Xn-tc \-S-Ønb ]-cm-a¿-i-Øn-\v A-t±-lw Xs∂ a-dp-]-Sn ]-d-bp-sa-∂pw sN∂n-Øe - Iq-´n-t®¿-Øp.

B-ip-]-{Xn-I-fn-se I-hÀ-¨; bp-h-Xn A-d-ÌnÂ

X-et- »-cn: B-ip-]{- Xn-If - n¬ ]¿-± [-cn-s®-Øn kz¿-Ww I-h¿-∂ kw`-hØ - n¬ bp-hX - n A-dà - n¬. amln A-gn-bq-cn-se Xu-^o-J-v a≥-knen¬ j-_m-\ (23)sb-bm-W-v F-k-v amln: ]-≈q¿ {]n-b-Z¿-in-\n bp.-sF. kp-tc-{μ≥ I-eym-S≥ ]n-Sn-Iqh-tI-{μ-bp-sS H-ºXmw hm-¿-jnSn-bX - .v I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´v Im-tLmjw C h¬-k-cm-Pv [¿-aS- w an-j≥ B-ip-]{- Xn-bn-emFw.F¬.F D-Zv-LmS-\w sNIm-™ß - m-S:v A-©c - en-‰¿ hn-tZ- Wp kw-`h - w. ]n-©p-Ip-™n-s‚ bvXp. k-Xy≥ tI-tfm-Øv A- n-se ssI-bn-¬\ - n-∂v H-∂c - ]-hs - ‚ h-f [y-£-X h-ln-®p. cm-P≥ sI ]- IÆq¿ Su¨ ap-\n-kn-∏¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°≥U- i-aZ- y-hp-am-bn ]p-√q¿ a-Æ´- b Fw kp-\n-en-(33)s\ slm-kZv- p¿- I-hc - s - h-bm-Wp ]n-Sn-bn-em-bX - .v≈q¿, A-Uv-an-\n-kv-t{S-‰¿ B¿ dn kv-Iq-fn¬ π-kv-Sp ]co-£ I-gn-™v ]p-d-Øn-dßp∂ Kv F-Is -v sk-kv A-dà - v sN-bX -v p. B-ip-]{- Xn-bn-se-Øp-∂ j-_m-\ ap-\n-kzman, D-Ø-a≥ Xn-´-bn¬, hn-Zym¿-Yn-\nIƒ A-an-Øv Aan, sI hn l-co{μ≥ kw-km-cn®p.

hmÀ-jnIm-tLmjw

4 am¿®v 2014 sNmΔ

]-cn-Nb - w \-Sn-®-v Hm-tcm-cp-Øc - p-sSbpw ssI-bn¬-\n-∂v Ip-™n-s\ hm-ßn-®m-Wp I-h¿-® \-SØ - p-∂sX-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. Xp-S¿∂v- Ip-d® - -v k-ab - s - Ø em-f\ - b - ° -v p ti-jw Ip-™n-s\ Xn-cn-®p-\¬-In D-S≥ ÿ-ew hn-Spw. ]n-∂o-Sm-Wv Ih¿-® {i-≤b - n¬-s∏-Sp-I. I-gn-™ 24\v- X-et- i-cn k-lI - c-W B-ip-]{- Xn-bn¬ C-tX co-Xnbn¬ I-h¿-® \-SØ - n-b j-_m-\sb A-∂-v kn.-kn.-Sn.-hn. ]-cn-tim-[-

bn-eq-sS t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp∂p. kvt- ‰-j\ - n-se-Øn-® bp-hX - n B-`c - W - w Xn-cn-®p-\¬-Ip-Ib - pw sh-dp-sX hn-SW - s - a-∂-v I-c™ p ]d-™X - n-s\ Xp-S¿-∂-v t]m-en-k-v Xm°o-X-v sN-bX -v -v hn-Sp-Ib - pw sN-bX -v ncp-∂p. C-∂s - e I-h¿-∂ kz¿-Wh - f am-ln-bn-se H-cp Pz-√d - n-bn¬-\n∂v I-s≠-Sp-Øp. kw-LØ - n¬ a-‰-v c-≠p-t]¿ Iq-Sn-bp-s≠-∂-v bp-hX - n tNm-Zyw-sN-øe - n¬ k-Ω-Xn-®-Xmbn t]m-en-kv ]-d-™p.

B-ip-]-{Xn-bnÂ-\n-¶v A-©p- ]-h-³ am-e I-hÀ-¶p ]-cn-bm-cw: k-l-I-c-W lr-Zbm-e-b-bn¬ lr-Z-b-i-kv-{X-{Inb-°v- hn-t[-b-\m-th-≠p-∂ ]nXm-hn-s‚ k-lm-bn-bm-bn \n-∂ bp-hm-hn-s‚ A-©p ]-h-s‚ kz ¿-W-am-e I-h¿-∂p. ]m-Sn-®m¬ h-ßm-s´ ]p-Xn-b]p-c-bn¬ Ip-™n-cm-a-s‚ a-I≥ kp-ta-jn(34)s‚ am-e-bm-Wp \„-s∏-´-Xv. lr-Z-bm-e-b-bn-se _n tªm°n¬ 201-mw \-º¿ ap-dn-bn¬ AUv-an-‰m-Wv Ip-™n-cm-a≥ (64). C-∂-se cm-hn-se Ip-™n-cm-a\v- lr-Z-b-i-kv-{X-{In-b \-S-t°≠-Xm-Wv-. cm-{Xn ap-dn-bn¬ In-S-∂p-d-ßnb kp-ta-jv- C-∂-se ]p-e¿-s® F-gp-t∂-‰-t∏m-gm-Wp am-e \-„s∏-´-Xm-bn A-dn-bp-∂-Xv-. ]-cn-bmcw t]m-en-kv- tI-sk-Sp-Øp.-

t]m-en-kv kv-tä-j³ sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w ho-cm-Pv-t]-´: ho-cm-Pv-t]-´ t]men-kv kv-t‰-j-≥ sI-´n-Sw B-`y¥-c-a-{¥n sI sP tPm¿-Pv D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. hn-iz-\m-Yv Fw.-]n, kn Sn tPm¨ Fw.-F¬.-F, ap≥ Fw.F¬.-F. A-cp¨ am-®-ø kwkm-cn-®p.-

JpXv-_p-±o³ A³-km-cn-¡v jp-¡q-dn-sâ am-Xm-hv I-¯b¨p X-fn-∏d - ºv: KpP-dmØv hwi-lX - y-bpsS `oIcX temIsØ Adnbn® JpXv_p±o≥ A≥-km-cn°v sIm√-s∏-´ Fw.F-kv.F-^v. t\-Xm-hv A-cnbn¬ A-–p¬ jp-°q-dn-s‚ am-Xm-hv B-Øn-° IØ-b® - p. C-SX - p-]£sØ hnhn-[ kmw-kI -v mcn-I kw-LS- \ - I - f - p-sS tIm-˛Hm-Un-t\-j≥ I-Ωn-‰nC∂-se X-fn-∏d - º - n¬ "hw-il - X - y-bp-sS hym-gh´w' F-∂ t- ]-cn¬ kw-LS- n-∏n-® sk-an-\m-dn¬ Ip-Xp-_p-±o≥ A≥-km-cn kw-_‘ - n-®n-cp-∂p. N-Sßn¬ Ip-Xp-_p-±os‚ B-flI-Yb - p-sS {]-Im-i\w jp-°q¿ h-[t- °-knse {]-Xn-If - n¬ H-cmƒ-IqSn-bmb kn.]n.Fw. I-Æq¿ Pn√m sk-{I´-dn ]n Pb-cm-P\ - m-Wp \n¿-hl - n-®Xv. C-Xn-s‚ ]-›m-eØ - nem-Wp jp-°q-dn-s‚ am-Xmhv JpXv_p±o≥ A≥km-cn-°v I-Øb - ® - Xv. tIc-fØ - n¬ kn.-]n.Fw. Hcp-°p-∂- th-Zn-If - n-¬ ]-s¶-Sp-°p∂ Hcm-sf∂ \n-eb - n¬ Nne Imcy-߃ Nq-≠n-°m-´m-\mWp IsØ-gp-Xp-∂s - X-∂v B-Øn° ]-db - p∂p. KpP-dm-Øn¬ kwL]-cn-hm-cØ - n\p ap∂n¬ Xm¶ƒ AI-s∏-´X - pt]mse IÆq-cnse kn.-]n.Fw. {]h¿-ØI - c - p-sS- ssI-bn¬ A-Is - ∏´pt]m-b Hcp aI-\p-≠m-bn-cp-∂p X-\n-°.v ]m¿´n i ‡ntI{μ-Øn¬ jp-°q-dns\ XS™p\n¿-Øn hn-

Nm-cW - \-SØ - n. Bk-ab - w, X-s‚ a-I≥ - Xm¶-sft∏mse Poh-\p-th-≠n bm-Nn®p. F-∂m¬ kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - ¿, {]m-Wt- h-Z\ - b - ° -v v sNhn-sImSp-°msX ]´m-∏I - ¬ \n-ch-[n t]-cpsS ap∂n ¬-h®v jp-°q-dn-s\ sIm-es - ∏-SpØn. Xm¶-tfmSv kwL]cn-hm¿ ImWn® Zb t]mepw kn.-]n.Fw. t\-Xm°ƒ Xs‚ aI-t\mSv ImWn-®n-√. Xm-¶f - psS Poh-Nc - n-{X {KŸw {]Im-i\w sNbvXX - v Xs‚ a-Is - \ sIm-es - ∏-SpØnb tI knse {]Xn-If - n¬ Hmcm-fm-sW∂p I≠-t∏mƒ a\- v ]n-S™p-t]m-sb∂pw B-Øn-° ]-db - p-∂p. Xs‚ aIs\ am{X-a√ - , kam-\a - m-b \n-ch[n sIme-]m-XI - ß - f - mWv kn.-]n.Fw. \S-Øn-bn-´p-≈Xv. Sn ]n N{μ-ti-Jc - ≥ F∂ Iayq-WnÃv t\Xm-hns\ sh-´n-s°m∂p. Xe-t»-cn-bnse apl-ΩZv ^ken-s\- t]m-ep≈ bphm-°sf Iim-∏p-Im-cs‚ Zbt]mepw ImWn-°msX sIms∂m-Sp-°n. Xm-¶f - psS t]mcm´w ^m-jn-Ãv hncp-≤X - t- bm-Sp≈ B-flm¿YXs - Im≠msW-¶n¬ tIc-fØ - n¬ \S-°p∂ kn.]n.Fw. ^mjn-khpw FXn¿-°m≥ Xm-¶ƒ°p _m[y-Xb - p-≠.v kn.-]n.Fw. thZn-If - n¬ CXp hnfn®p-]d- b - m≥ Xm¶ƒ Xt‚Sw Im-´-W-sa∂pw BØn-° B-h-iy-s∏-Sp∂p.

C-cn-´n A-ø-∏≥-Im-hn-se Im-∏pw-I-S-hn¬-\n-∂v ]n-Sn-Iq-Sn-b a-W¬ bn-´p-≠v. C-∂e - s - Ø sd-bvU - n¬ U-]yq-´n X-l-kn¬-Zm¿ hn sI kp-tc-jv _m-_p, ap-g-°p-∂v hnt√-Pv Hm-^n-k¿ Sn sI kp-[o-]≥ t\-Xr-Xzw \¬-In. \n-ba - h - n-t[-b-

am-bn a-W¬ I-Sp-Ø hm-l-\߃-°pw tXm-Wn-Iƒ-°pw {]tX-yI - Xn-cn-®d - n-b¬ \-ºd - p-Iƒ \¬-Im-\m-Wv A-[n-Ir-Xc - p-sS Xocp-am-\w. a-‰p-≈h - ]n-Sn-s®-Sp-°pw.

A-\[ - n-Ir-X I-Sh - p-If - n-te-°p-≈ kz-Im-cy-tdm-Up-Iƒ tIm¨-{Io‰v s^≥-kn-ßv D-]t- bm-Kn-®v X-Sbm≥ ]-©m-bØ - v sk-{I-´d - n-am¿°v \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p-≠.v

s]m-Xp-Øe-s¯ ]p-I-h-en; 22 t]À ]n-Sn-bn I-Æq¿: ]-S-∂-∏m-ew Xn-tb-‰¿ tImw-π-Iv-kn¬ kn-\n-a I-≠psIm-≠n-cn-s° ]p-I-h-en-® 22 t]-sc t]m-en-kv ssI-tbm-sS ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-h-kw sshIo-´m-Wp kw-`-hw. H-tc-k-a-bw F-cp-am-Sv a-Jmw D-dq-kn-s‚ `m-K-am-bn \-S∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn¬ I¿-Wm-S-I B-`y-¥-c-a{¥n \m-ev Xn-tb-‰-dp-I-fn-epw t]m-en- C-cn-°q¿ \n-em-ap-‰w ]m-e-Øn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a{¥n sI kn tPmk-^v \n¿-h-ln-°p-∂p kv ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-I-bmsI sP tPm¿-Pv kw-km-cn-°p∂p bn-cp-∂p. I-gn-™ Zn-h-kw Np-aX-e-tb-‰ Su¨ F-kv.-sF. F A-\n¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-XzØn-em-bn-cp-∂p A-d-kv-‰v.

hÀ-Ko-b-X h-fÀ-¯p-¶-h-sc H-ä-s¸-Sp-¯Ww: IÀ-Wm-S-I B-`y-´-c-a{´n

Im-dn-Sn-¨p ]-cn¡v

ho-cm-Pv-t]-´: B-cm-[-\m-e-b-ß ƒ a-Xk - u-lm¿-±w h-f¿ - Ø - m-\p-XIp-∂ tI-{μ-ß-fm-bn am-d-W-sa∂v I¿-Wm-S-I B-`y-¥-c-a-{¥n sI sP tP-m¿-Pv. F-cp-am-Sv aJmw D-dq-kn-s‚ `m-Ka - m-bn \-S∂ s]mXp-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ kw-km-cn-°pI-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. a-XØ - n-

]-ø-∂q¿: ss_-°n¬ Im-dn-Sn®v ss_-°v bm-{Xn-Icm-b Xm-bnt\-cn-bn-se Fw d-ao-kv(21), sI ]n k-°-cn-b(22) F-∂n-h-¿-°v ]-cn-t°‰p. Xm-bn-t\-cn a-kv-Pn-Zn-\-SpØm-Wp kw-`-hw. ]-ø-∂q¿ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

s‚ t]-cn¬ h¿-Ko-bX - bpw Xo-{hhm-Zhpw h-f¿-Øp-∂h-sc I-cp-Xnbn-cn-°-Ww. C-Ø-c-°m-sc H-‰s∏-Sp-Øm≥ a-Xt\-Xm-°ƒ ap≥ssI-sb-Sp-°-W-sa∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿Øp. kmenw X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-bX v- p. ap-JX v- m¿ X-߃ Ip-

tºm¬ A-[y-£X - h-ln-®p. d-joZv ssk-\n I-°n-© ap-Jy-{]-`mjWw \-SØn. sI Fw C-{_m-lnw, Fw ]n hn-iz-\mYv, sI sP s_m∏ø, \-ch - Æ - D-tajv, ]n ]n i-in-[¿ kw-km-cn®p. cm-{Xn tUm. ^m-dq-Jv \-Cu-^n a-X{- ]-`m-jW - w \-SØn. D-dq-kv G-gn-\p k-am-]n-°pw.

hnIk\ ]²-Xn-IÄ k-a-b-_-Ôn-X-am-bn \-S-¸m-¡pw: a-{´n C-cn-°q¿: hm-KZv- m-\w sN-bX v- F√m Im-cy-ßf - pw \-S∏ - m-°n-b k¿°m-cm-Wp tI-cf - w `-cn-°p-∂s - X∂v a-{¥n sI kn tPm-k^ - v. C-cn°q¿ \n-em-ap-‰w ]m-e-Øn-s‚bpw sN-ß-fm-bn-˛-C-cn-°q¿-˛-{ioI-WvT-]p-cw Su¨-˛-Xm-t¥m-Sv tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-s‚-bpw D-ZvLm-S\ - w \n¿-hl - n-°p-Ib - m-bn-cp-

∂p A-t±-lw. K-Xm-KX - cw-KØ - v G-‰h - pw an-I® - {]-h¿-Ø\ - a - m-Wp \-S-Øn-b-Xv. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂ {]-hr-Øn-Iƒ k-ab - _ - ‘ - n-Xam-bn sN-øm-\p-≈ \n-›-b-Zm¿Vyw k¿-°m-cn-\p-≠v. C-cn-°q¿ ]n.-F-®v.-kn. Xm-eq°v B-ip-]{- Xn-bm-bn D-b¿-Øp-∂ \-S] - S- n-Iƒ Xn-cs - ™-Sp-∏n-\p ti-

jw B-cw-`n-°p-sa-∂pw a-{¥n hy‡-am-°n. C-cn-°q¿ ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v Sn ]n ^m-Øn-a A-[y- £-X h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-bØw-Kw tUm. sI hn ^n-tem-an-\, kq-{]-≠n-Mv F≥-Pn-\o-b¿ t]mƒ am-Xyp kw-km-cn-®p. F-Ik v- n-Iyp´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ tim-`\ - Ip-amcn dn-t]m¿-´v A-hX - c - n-∏n-®p.

I-hÀ-¨: c-−p-t]À A-d-Ìn I-Æq¿: sd-bn¬-th tÃ-j≥, ]g-b _-kv -Ãm≥-Uv ]-cn-k-c-ßfn¬ h-gn-bm-{X-°m-sc A-Sn-®pho-gv-Øn ]-Ww I-h-cp-∂ kw-LØn-se c-≠p-t]¿ ]n-Sn-bn¬. Nmem-Sv sN-´n-bm¿-Im-hv kp-ss_Zm-kn¬- Fw ]n ap-lm-kv(22), ]S-∂-∏m-ew lm-jnw Izm¿-t´-gvkn¬ kn jm-Pp(28) F-∂n-h-scbm-Wv jm-tUm t]m-en-kn-s‚ k-lm-b-tØm-sS Su¨ t]m-enkv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. I-Æm-Sn-∏d - º - n¬ Xm-ak - n-°p∂ Qm¿-Jfi v kz-tZ-in c-ta-jv dm-an-s‚ ]-cm-Xn-bn-em-Wp \-S-]Sn. I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´v A©n-\p ]-øm-º-e-Øv t]m-bn Xncn-®p h-cs - h X-S™ p-\n¿-Øn a¿±n-®-Xn-\p ti-jw 1000 cq-]-bpw sam-ss_¬-t^m-Wpw A-]l - c - ns®-∂m-Wp tI-kv.-

A-`n-`m-j-I-sâ ho-Sm-{I-an-¨p ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ _m-dn-se ko-\n-b¿ A-`n-`m-j-I-\pw tIm ¨-{K-kv t\-Xm-hp-am-b Fw cm-aIr-jW v- s - ‚ ho-Sn-\p-t\-sc A-{Iaw. tK-‰n-\-Sp-Øv ÿm-]n-® Iq‰≥ t_m¿-Uv \-in-∏n-°p-I-bpw ]q-°ƒ Iq-´n-bn-´v ho-´p-ap-‰Ø - v doØv A¿-∏n-°p-Ib - pw sN-bX v- p. apºv kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI - \ - m-bncp-∂ cm-a-Ir-jv-W≥ C-t∏mƒ tIm-¨-{K-kv ]-ø-∂q¿ tªm-°v I-Ωn-‰n `-mc - h - m-ln-bm-Wv.

[ÀaSs¯ tdm«-dn kv-IqÄ A-S-¨p]q-«p¶p; A-[ym-]-IÀ-¡v ]n-cn-¨phn-S t\m-«o-kv X-et- »-cn: [¿-aS- w {_-Æ≥ tImf-Pn-\p k-ao-]w tdm-´d - n C‚¿-\mj-\¬ X-e-t»-cn Nm-]v-‰-d¿ \-SØp-∂ Cw-•o-jv ao-Un-bw kvI - q ƒ A-S-®p-]q-´p-∂p. A-[ym-]-Itcm-Spw Po-h-\-°m-tcm-Spw ]n-cn™p-t]m-hm≥ \n¿-tZ-in-®v amt\-Pv-sa‚ v t\m-´o-kv \¬-In-. F¬.-sI.-Pn. ap-X¬ G-gmw-¢m-kv h-sc 200Hm-fw Ip-´n-Iƒ ]Tn-°p∂ kv-Iq-fn¬ 11 A-[ym-]n-I-amcpw \m-ep Hm-^n-kv Po-h\ - ° - m-cpam-Wv D-≈X - v. ÿm-]\ - w em-`I - c - a-√m-ØX - n-s\ Xp-S¿-∂m-Wp A-S®p-]q-´p-∂s - X-∂m-Wv kq-N\ - . A-[y-b-\-h¿-jw A-h-km\n-°m≥ Zn-h-k-ß-ƒ am-{Xw tijn-s° hm¿-jn-I-∏-co-£ \-SØn ^-ew {]-kn-≤o-I-cn-®m¬ am-{X-ta Ip-´n-Iƒ-°v Xp-S¿-]T-\Øn-\m-bn a-‰p kv-Iq-fp-I-sf B{i-bn-°m-\m-hq. A-Xn-\m-¬ kvIqƒ Xp-S¿-∂pw {]-h¿-Øn-°-Wsa-∂m-Wv c-£n-Xm-°-fp-sS-bpw A-[ym-]-I-cp-sS-bpw B-h-iyw. am-t\-Pv-sa-‚ v \-S-]-Sn-bn¬ {]-Xntj-[n-®v A-[ym-]n-I-am¿ kvIqƒ h-cm-¥-bn¬ Ip-Øn-bn-cn-∏v

hn-iz-\m-Y Ku-U h-[-t¡-kv: {]-Xn-I-fpsS \p-W-]-cn-tim-[-\ Xp-S-§n Im-k¿-tIm-Uv: bq-Øv tIm¨{K-kv {]-h¿-Ø-I≥- hn-iz-\m-Y Ku-U h-[-t°-kn¬ {]-Xn-I-fmb kn.--]n.--Fw {]-h¿-Ø-I-cp-sS \p-W-]-cn-tim-[-\ Xn-cp-h-\-¥]p-c-w t]m-en-kv B-ÿm-\-sØ t^m-d≥-kn-Iv k-b≥-kv emt_m-d-´-dn-bn¬ B-cw-`n-®p. Imk¿-tIm-Uv H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kvt{S-‰v tIm-S-Xn-bp-sS D-Ø-c-hn-s\ Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. kn.--]n.--Fw. t_-U-Iw G-cn-bm I-Ωn-‰n-bw-Kw _m-_p-hn-s\ C-∂-se \p-W-]cn-tim-[-\-bv-°v hn-t[-b-am-°n. a-s‰m-cp {]-Xn-If - m-b Ip-‰n-t°m

¬ ]-©m-bØ - v Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ k-Pp A-K-Ãn-s\bpw kn.]n.Fw. ]-Sp-∏v tem-° ¬ I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn C sI cm[m-Ir-jv-W≥, i-¶-cw-]m-Sn-bnse a-[p, a-°-Sn-bn-se \m-cm-bW≥ F-∂n-h-tc-bpw hn-hn-[ Znh-k-ß-fn¬ \p-W-]-cn-tim-\-bv°v hn-t[-b-am-°pw. 12 h¿-jw apºm-Wp bq-Øv tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I-\m-b hn-iz-\m-Y KuU sh-Sn-tb-‰p a-cn-®-Xv. tem-° ¬ t]m-en-kv B-Zyw 5 kn.]n. Fw. {]-h¿-Ø-I¿-s°-Xn-tc tIsk-Sp-Øn-cp-∂p. ]n-∂o-Sv tI-kv

ss{Iw-{_m-©n-\p ssI-am-dn. X߃-°v sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-‘-an-s√-∂p {]-Xn-Iƒ tIm-SXn-bn¬ B-h¿-Øn-®n-cp-∂p. \n-c-]-cm-[n-Xzw sX-fn-bn-°m ≥ F-Xp-]-cn-tim-[-\-°pw X-ømdm-sW-∂v {]-Xn-Iƒ A-t\z-jW kw-Ls - Ø-bpw A-dn-bn-®p. Xp-S ¿-∂v \p-W-]-cn-tim-[-\ \-S-Øm ≥ A-\p-hZ- n-°W - s - a-∂m-hi - y-s∏´v Im-k¿-tIm-Uv H-∂mw-¢m-kv aPn-kv-t{S-‰v tIm-S-Xn-bn¬ A-t]£ \¬-Ip-I-bm-bn-cp-∂p. C-∂se ap-X¬ 5 Zn-h-k-ß-fn-em-Wp ]-cn-tim-[\ - \-SØ - p-∂X - v.

\nÀ-am-W-¯n-epÅ ho-Sn-\v Xo-bn«p X-e-t»cn [¿-aSsØ tdm´-dn kv-Iqƒ A-S-®p-]q-´p-∂-Xn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[n-°p-∂ A-[ym-]n-I-am¿ k-a-cw \-S-Øn. c-£n-Xm-°-fpw C-h¿-°v ]n-¥p-W {]-Jym-]n-®p. \m-sf ap-X¬ A-\n-›n-X-Ime k-ac - w \-SØ - p-sa-∂v tI-cf - FbvU - U - v kvI - qƒ So-t®-gvk - v Hm¿-K-

ss\-tk-j≥ A-dn-bn-®p. Im¬ \q-‰m-≠m-bn {]-h¿-Øn-°p-∂ kvIq-fn¬ t\-c-sØ aq-I-˛-_-[n-c hn-`m-K-hpw D-≠m-bn-cp-∂p. k¿°m¿ ]p-Xp-Xm-bn \n¿-tZ-in-® i-

º-f-hpw B-\p-Iq-ey-hpw \¬Im≥ I-gn-bm-Ø-Xm-Wp ÿm-]\w A-S-®p-]q-´-m≥ Im-c-W-sa∂m-Wv tdm-´d - n- Nm-]v‰ - ¿ A-[n-IrX-cp-sS hn-iZ- o-Ic - W - w.

X-e-t»cn: [¿a-Sw t_m-´v sP-´n tdm-Un¬ \n¿-amW-Øn-en-cn-°p∂ ho-Sn-\pt\-sc A-{I-a-Whpw Xo-h-bv-]pw. tKm-]m-e-t∏-´ kz-tZ-inbpw Nm-en-se a¬-ky-sØmgn-em-fn-bpam-b _-jo-dn-s‚ ho-SmWp A-{I-an-°-s∏-´-Xv. ]p-Xp-Xm-bn ]-Wn-bp-∂ ho´n¬ Rm-b-dmgv-N ssh-Io-´v h-sc _-jo¿ D-≠m-bncp∂p. C∂-se cm-hn-se Xn-cn-s®-Øn-b-t∏m-gm-Wv kw`-hw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. hm-Xn-en-\p Xo-bn-SpIbpw h-b-dn-Mp-Iƒ \-in-∏n-°p-Ibpw sN-bv-Xp. H-∂-cam-kw ap-ºv ho-Sp]-Wn B-cw-`n-® L-´Ønepw C-hn-sS B-{Ia-Ww D-≠m-bn-cp-∂p. \q-dv Nm°paW¬, ssS¬-kv F-∂n-h In-Wd - n¬ X-≈n-bn-´v

\-in-∏n-°p-Ib - p-≠mbn. t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-bn´pw bm-sXm-cp \-S] - S- nbpw D-≠m-bn-√. t]m-enkn-s‚ \n-cp-Øc - h - m-Z ]-ca - m-b \n-e] - m-Sm-Wp A-{Iaw B-h¿-Øn-°m≥ Im-cW - s - a∂v ]-©mb-Øv {]knU‚ v ]n Fw {]-`m-Ic - ≥ ]-d™ p. [¿a-Sw t]men-kn-¬ _-jo¿ ]-cm-Xn \¬-In. ho-Sn-s‚ ]n≥-`mKØv A-e° - p-I√v ÿm-]n-®X - n¬ Ab¬-ho-´p-Im¿°v ]-cm-Xn-bp-s≠-∂ B-tcm-]W - a - p-≠v. X-et- »cn: ]p-t∂m¬˛s]-´n-∏m-ew tIm-f\ - n-°p k-ao ]w tZ-io-b]m-Xb - psS ]-cn-kc-sØ D-Wßn-b ]p√n\v Xo-∏n-Sn®p. C∂-se D-®t- bm-sS-bm-Wv kw-`h - w. Xe-t»-cn-bn¬-\n∂v ^-b¿ - t- ^m-gs -v k-Øn Xo-bW - ®p.


{]mtZ-inIw I-®qÀ kÀ-h-I-emim-em I-temÂk-hw C-¶p-apXÂ

4 am¿®v 2014 sNmΔ

]cn-]mSn

„IÆq¿ tÃ-Un-bw tIm¿-

W¿: ]m-º≥ am-[-h≥ N-c-a hm¿-jn-Iw˛5.30 „I-Æq¿-kn‰n: C-kv-em-an-s‚ cm-{„o-bw P-\m-[n-]-Xyw. {]-`m-jWw˛7.00 „h-f-]´-Ww ]-©mb-Øv an\n tÃ-Unbw: A-Jn-te¥ym sk-h≥-kv ^pSv-t_mƒ˛7.00 „Xet»-cn {In°-‰v kv-t‰Unbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00 „X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃUnbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00 „]ø∂q¿ tIm-fPv: k¿-h-Iemim-em I-tem¬-k-hw˛10.00 „]-ø-∂q¿ Xm-bn-t\-cn Xp-fp-º≥ a-lm-hn-jv-Wp t£-{Xw: sIm-Sn-tb-‰ a-tlm¬-khw˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

t£a-\n[n IpSn-Èn-I: Xn¿Xn \o-«n I-Æq¿: tamt´m¿ sXmgn-emfn t£a-\n[n IpSn-»nI hcp-Ønbh¿°v IpSn-»nI A-S-bv°p∂ Xn-ø-Xn Cu-amkw 31 h-sc \o-´n. IpSn-»nI AS-bv°p-∂-Xn\p≈ Ah-kcw {]tbm-P-\s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw Ah-kcw hn\n-tbm-Kn-°mØ sXmgn-emfn-I-fpsS DS-a-Iƒ ASbv°p∂ t£a-\n[n hnlnXw sXmgn-em-fn-Iƒ°v e`n-°ns√∂pw Pn√m FIvkn-I-yp-´ohv Hm^nk¿ Adn-bn-®p.

B[mÀ Iymw-]v \msf

I-Æq¿ k¿-h-I-emim-em I-tem¬-k-h-Øn-s‚ `m-K-am-bn ]-ø-∂q-cn¬ \S∂ hn-fw-_c tLm-j-bm-{X

„ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

C-cn-´n: D-fn-°¬ Su-Wn¬ {]h¿-Øn-°p-∂ _o-h-td-Pv tIm¿]-td-j-s‚ Nn-√-d hn¬-∏-\ imJ-bp-sS sse-k≥-kv D-fn-°¬ {Km-a-∏-©m-b-Øv d-±m-°n. ]-

temIm-bpà kn-änMv

©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn Xo-cpam-\w tc-Jm-aq-ew _o-h-td-Pv tIm¿-]-td-j≥ Fw.-Un.-sb Adn-bn-®n-´p-≠v. ]p-Xn-b ]-©m-b-Øo-cm-Pv Xo-cp-am-\-{]-Im-cw ]-©m-b-Øv ]-cn-[n-bn¬ a-Zy-jm-∏v {]-h¿-

Øn-°-W-tam th-≠-tbm F-∂v Xo-cp-am-\n-°m-\p-≈ A-[n-Imcw ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn°p-≠v. t\-c-sØ X-s∂ SuWn¬ k-am-[m-\-¥-co-£-Øn\p hn-Lm-X-am-hp-∂ a-Zy-jm-∏v A-S-®p-]q-´-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v

{]-ta-bw ]m-km-°n-bn-cp-∂p. `-c-W-k-an-Xn-bp-sS Xo-cp-am\-Øn-\v hn-hn-[ cm-{„o-b-∏m¿-´nI-fpw k-∂-≤ kw-L-S-\-I-fpw ]n-¥p-W A-dn-bn-®-tXm-sS-bmWv C-∂-se \-S-∂ ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn \¬-In-b sse-

k≥-kv d-±m-°n-b-Xv. a-Zym-k‡n-s°-Xn-tc \-S-Øp-∂ P-\Io-b t_m-[-h¬-°-c-W-Øns‚ `m-K-am-bn Cu am-kw F-´n\p D-fn-°¬ Su-Wn¬ a-Zy-hntam-N-\ D-]-hm-k k-Xy-{K-lw kw-L-Sn-∏n-®n-´p-≠v.

\rØw, Hcp ZenXv bphXnbpsS IZ\IY F∂o ]pkvXIßfpsS lnμn ]cn-`m-j-bpsS {]-Im-i-\®-S-ßn¬ Fw ap-Ip-μ≥ kw-km-cn-°p∂p

tem-tb-gv-kv tIm¬-{K-kv k-t½-f\w I-Æq¿: C-¥y≥ tem-tb-gv-kv tIm¨-{K-kv I-Æq¿ bq-\n-‰v ktΩf-\w \-SØn. Pn√m {]-knU‚m-bn \n-b-an-Xn\m-b AUz. Un sI tKm-]n-\mY-\v kzo-IcWw \¬In. bq-\n-‰v {]-knU‚ v AUz. Fw kn c-ta-i≥ A-[y£-X h-ln®p. P-\-d¬ sk-{I´dn Pn hn ]-¶-Pm£≥, kn sI cXv-\m-Ic≥, C ]n lw-k°p´n, sI hn-Pb≥, t{]-a≥ am-hn-e, at\m-Pv Ip-am¿, {io-{]-`, Sn Fw ^¬-Kp-\≥ kw-km-cn-®p.

hm-Wn U-b-d-Œ¿ C≥-˛-Nm¿-Pv _m-e-Ir-jv-W≥ sIm-øm¬, IÆq¿ k¿-h-I-em-im-e kn≥-Unt°-‰w-Kw {]-^. sI ]n ap-l-Ω-Zen, tUm. hn Sn hn tam-l-\≥, hn- I-Æq¿: kv-t]m¿-Sv-kv U-h-e-]v\n¬ F-kv _m-_p kw-km-cn-®p. sa‚ v {S-Ãpw sN-kv A-tkm-kn-tbj\pw kw-LS- n-∏n-® Pn√m dm-]n-Uv sN-kv Sq¿-Ws - a‚n¬ hn Fw Pntjm¿ tP-Xm-hmbn. C jo-\b - ° -v m Wp c≠mw ÿm-\w. jn-_p-cm-Pv aq∂mw ÿm-\w I-cÿ - a - m°n. ^o-^ A-∏o¬ I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n ]n e-£a -v W - ≥ D-ZL - m-S\ - w sN-bX -v p. \-Kc - k-`m Iu-¨k - n-e¿ G-dº≈n c-ho-{μ≥ A-[y-£X - h-ln-®p. {S-Ãv sk-{I´-dn Sn Kn-cn-[c≥, ]n cm-Poh≥, sI ]n a-ld-v q^v, sI c-tai≥, kp-μ¿ _m_p, hn hn _edmw kw-km-cn®p. hn-Pb - n-I ƒ°v kvt- ]m¿-Svk - v Iu¨-kn¬ Pn√m ssh-kv {]-knU‚ v Fw sI \m-k¿ k-Ωm-\ß - ƒ \¬In.

hn Fw Pn-tjmÀ PnÃm sN-kv Nmw-]y³

Np-a-X-e-tb-äp s]-cn-tßmw: s]-cn-tßmw F-kv.-sF-bm-bn ]n _n k-Po-h-v Np-aX - e - tb-‰p. D-fn-°¬ kz-tZ-in-bm-W.v I]q-h-Øpw-Xd-bn-se P-\-hn-cp-≤ I-≈p-jm-∏n-s\-Xn-tc sNºn-tem-Sv ]-©mb-Øv Hm-^n-kn-te-°p Æ-]p-cw Fkv.sF-bm-bn tPm-en-v p h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. F-kv.Un.]n.sF. \-SØn-b am¿-®v Pn√m sk-{I´-dn _n jw-kp-±o≥ aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p sN-bX

°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. ho-Sn-√m-Ø-h¿-°p-f-f `-h-\\n¿-am-W [-\-k-lm-bw, `q-anbn-√m-Ø-h¿-°v `q-an e-`-y-am°p-∂ ]-≤-Xn F-∂n-h-bn¬ A\p-h-Zn-°p-∂ Xp-I h¿-[n-∏n°pw. F-kv.-kn. {]-tam-´¿-am-cpsS tlm-W-td-dn-bw 7000 Bbpw A-{]‚n-kv ¢¿-°p-am-cp-sS

]-ø-∂q¿: sIm-‰n Pp-am-a-kv-Pn-Znse Po-h-\-°m-c≥ a-º-e-sØ l-°ow sIm-√-s∏-´ kw-`-h-Øns‚ tI-k-t\z-j-Ww h-gn-sX-‰n°m≥ B-kq-{Xn-X \o-°w \-S°p-∂-Xm-bn t]m-en-kn-\v kq-N\ e-`n-®p. a-cn-®X - v l-°ow A-s√∂p h-cp-Øn-Øo¿-°m-\m-Wp Nne-cp-sS \o-°w. ]-ø∂ - q¿ sd-bn¬th tÃ-j≥ ]-cn-k-c-Øv G-Xm\pw Zn-h-k-ß-fm-bn Np-‰n-Øn-cn™n-cp-∂ \m-tSm-Sn-sb Im-Wm-\n-

tÌUnbw cq-]-tc-J-bn am-äw h-cp-¯Ww: tlm-¡n A-tkm-. X-e-t»-cn: X-e-t»-cn \-K-ck-`m tÃ-Un-bw \-ho-I-c-W-Øn\m-bn X-øm-dm°nb cq-]-tc-J-bn¬ tlm-°n-°v ku-Icyw \n-tj-[n-°p∂-Xv i-cn-b-s√∂pw cq-]-tc-J-bn¬ am-‰w h-cpØ-W-sa∂pw tlm-°n A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ B-h-iy-s∏´p. tI-cf - Ø - n-se 13 Pn√-If - n-se bpw tlm-°n B-ÿm-\w X-et»-cn-bmWv. A-©ptIm-Sn cq-] apS-°n tÃ-Un-bw cq-]t- c-Jb - n¬ am-‰w h-cp-Øn tlm-°n-sb ]-gb-Xv t]m-se Dƒ-s∏-Sp-ØW - sa∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏´p. sI hn tKm-Ip¬-Zmkv, ]n Fw \q¿ ap-lΩ - Zv, sI ]n ap-kX v ^, kp-tc-jv _m _p, Fw ap-kX -v m-Jv ]-s¶-Sp-Øp.

am-´q¬: ho-´p-Im¿ ssI-sbm-gn™ am-´q¬ sk≥-{S-en-se sI N-{μ-\v(70) A-`-bw I-S-Øn-Æ-. Cu-\n-e Xp-S¿-∂n-´v H-cp h¿-jtØm-f-am-bn. \m-´p-Im¿ \¬-Ip∂ \m-W-b-Øp-´p-Iƒ kz-cq-]n®m-Wv am-\-kn-I-\n-e sX-‰n-b N{μ-≥ hn-i-∏-I-‰p-∂-Xv. ap-tº `mcy-bpw a-I-\pw N-{μ-s\ D-t]£n-®n-cp-∂p. Xp-S¿-∂v k-tlm-Zc-߃-s°m-∏-am-bn-cp-∂p Xm-akw. \-∂m-bn A-[zm-\n-°p-∂ N{μ-s‚ Zp-cn-Xw Xp-S-ßp-∂-Xv IpSpw-_-kz-Øv `m-Kw-h-® ti-j-amsW-∂v \m-´p-Im¿ ]-d-bp-∂p. kz-Øv Hm-lc - n-h® - h-Ib - n¬ Hcp-]¶ - v C-bmƒ-°pw e-`n-®n-cp-∂p. F∂m¬ Cu Xp-I A-Sp-Ø_ - ‘ - p ssI-°e - m-°n-bs - {X. tcm-Kk - a- b - Øv N-{μ≥ ]-Ww Xn-cn-sI tNm-Zn-®t∏mƒ _-‘p- ssI-ae - ¿-Øn. Xp-S¿∂m-Wvam-\k - n-I\ - n-e X-mf - w sX-‰n-b-

hm-Wn-b-∏m-d-bn¬ P-\Io-b k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tdm-Uv D-]-tcm-[n-°p∂p

hm-Wn-b-¸m-d-bn tdm-Uv D-]-tcm-[n¨p C-cn´n: hm-Wn-b-∏m-d˛c-≠mw-IShv˛Xp-Sn-a-cw tdm-Uv K-XmKXtbm-Ky-am-°-W-sa-∂v Bhiy-s∏-´v P-\Io-b k-an-Xn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ \m-´p-Im¿ hmWn-b-∏m-d-bn¬ tdm-Uv D-]-tcm-

[n-®p. 15 h¿-j-am-bn A-‰-Ip-‰∏Wn \-S-ØmØ tdm-Un¬ Ct∏mƒ Im¬-\-S-bm-{X Zp-jv-I-cam-bn. Xp-S¿-∂m-Wv \m-´p-Im¿ k-a-c-Øn-\n-d-ßn-b-Xv. D-]-tcm-[w ]n ]n A-tim-I≥

IÆq¿: Fkv.Fkv.F^v. IÆq¿kn-‰n sk-Iv-‰¿ I-Ωn‰n Xøn-en¬ kw-L-Sn-∏n® aPventk aB-cn^v aX-{]-`m-j-W ]cºc kam-]n-®p. ssk\p¬ B_n-Zo≥ _m^Jn X-߃ DZvLm-S-\w sN-bvXp. epJvam-\p¬ l-°ow, im^n kJm^n ap≠-{º, tUm. dnbmkv Fd-Wm-Ip-fw, JmenZv Dsshkn {]`m-jWw \S-Øn. _p¿Z aPven-kn\v ip°q¿ Aam-\nbpw Zn-Iv¿˛kzemØv aPven-kn\p kønZv kzmenlv _p-Jm-cnbpw t\XrXzw \¬In. kam-]\ ktΩ-f\w Fkv.Fkv.F^v. Pn√m {]-knU‚ v ss^-fp-¿dlvam≥ C¿^m\n DZvLm-S\w sNbv-Xp. l\o^ Ipcn-°-f-IØv A[y-£-X h-ln®p.

s√-∂ {]-Nm-cW - w C-tXm-sSm-∏w \-S-°p-∂p-≠v. \m-tSm-Sn-sb h-Ih-cp-Øn l-°ow ÿ-ew-hn-s´-∂p h-cp-Øm-\m-Wp {i-a-sa-∂v t]men-kv I-cp-Xp-∂p. F-∂m¬ sIm√-s∏-´-Xv l-°ow X-s∂-bm-sW∂ hn-izm-k-Øn-em-Wp t]m-enkv A-t\z-jW - w \-S° - p-∂X - v. ]cn-tim-[\ - m ^-ew e-`n-®m-ep-S≥ A-d-kv-‰v \-S-]-Sn-I-fn-te-°v \oßn-tb-°pw. A-Xn-\n-sS, C-∂s - e ssh-Io-´v

aq-t∂m-sS sF.-Pn. kp-tc-jv cm-Pv ]ptcm-ln-X,v F.-Un.-Pn.-]n. i-¶¿ sdÕn, Un-ssh.-Fk - .v ] - n. sI kp-Z¿i≥ F-∂n-hc - S- ß - p-∂ t]m-en-kv kw-Lw l-°ow sIm-√s - ∏-´ ÿ-ehpw ]-≈n-∏c - n-kc - h - pw k-μ¿-in-®p. A-tX-ka- b - w, l-°o-an-s‚ Lm-XI-sc ]n-Sn-Iq-Sm-ØX - n¬ {]-Xn-tj[n-®v kn.-]n.-Fw. ku-Øv tem-°¬ I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-∂pcm-hn-se 10\v ]-ø∂ - q¿ t]m-en-kv kvt‰-j\ - n-te-°p am¿-®v \-SØ - p-w.-

IpSpw_w ssI-sbm-gn-ª hr²-\v A`-bw I-S-¯n-®

sIm-´n-bq¿, tI-fIw, I-Wn-®m¿, I-cn-t°m-´° - cn, A-ßm-Sn-°S- h - v, Io-gv-∏≈n, ]n.F-®v.kn-°p Iognepw t]-cm-hq¿ tªm-°v B-ip]-{Xn-°p Io-gnepw a-cp-∂phn-Xc - Ww \-S-∂ph-cp-∂-Xm-bn sIm-´nbq¿, I-cn-t°m-´°-cn ]n.F-®v.kn sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿-amcmb ]-hn-{X≥ tXm-´Ø - n¬, F sI Ir-jv-W≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ A-dn-bn-®p.

i-º-fw 10000 cq-]-bm-bpw h¿-[n∏n-°p-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´nt®¿-Øp. Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n _m-e-Inc¨, ]-´n-I-Pm-Xn hn-I-k-\ hIp-∏v U-]yq-´n U-b-d-Iv-S¿ sI apc-fo-[-c≥, Pn-√m ]-´n-I-Pm-Xn hnI-k-\ Hm-^n-k¿ ]n ]-fl-cmP≥ kw-km-cn-®p.-

Npcp¡¯nÂ

l¡ow h-[-t¡kv: D-¶X t]m-en-kv kw-Lw Ø-ew ]cn-tim-[n¨p

a-´ptcm-K \n-hm-c-Ww XpS§n C-cn-´n: tZio-b a-¥ptcm-K \n-hm-cW- b-⁄\ - Ø - n-\v a-et- bm-c ta-Je-bn¬ Xp-S° - a - mbn. {]m-Ya - nImtcm-Ky tI-{μ-Øn-\p Io-gn-se Po-h\-°m¿ k-∂≤ - kw-LS- \ - ˛Bi˛Ip-Spw-_{- io {]-h¿-ØI - c - p-sS k-lI - c - W - t- Øm-sS-bm-Wp t_m[-h¬-°c - W - hpw Kpfn-I hn-Xc - Whpw Du¿-Pn-Xa - m-°n-bXv. ]-cn-ioe-\w t\Snb thm-f‚ - nb¿-am¿ Kr-lk - μ - ¿i-\w \-SØ - n.

B-e-t°m-Sv: D-Z-b-Kn-cn ]-©mb-Øn-se ]-f-fn-∏-Sn aq-∂mwtXm-Sv sN-°v-Umw a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. a-e-tbm-c hn-I-k-\ G-P≥-kn G-s‰-Sp-Ø {]-hr-Øn-I-fn¬ ]q¿-Øn-bm-hp-∂ B-Z-y-sØ ]≤-Xn-bm-Wn-Xv. 12.-7 e-£w cq-]-bm-Wp \n¿am-W sN-e-hv. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v tPm-bn-®≥ ]-≈n-bmen¬ A-[-y-£-X h-ln-®p. d-h. tUm. -tPm¨-k¨ A-¥-ym-¶pfw kw-km-cn-®p. A-kn-Â v F-Iv-kn-Iyp-´o-hv F-≥-Pn-\o-b¿ sI _n-tPm-bv dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p.

aPventk aB-cn-^v k-am-]n¨p

amln: ]-≈q-cn-¬ {Km-a-tk-hm Nm-cn-‰-_nƒ {S-Ãns‚ D-Zv-LmS\w a-e-_m-¿ Im≥-k¿ sk‚¿ U-b-d-Iv-S¿ tUm. k-Xo-i≥ _me-kp-{_-“-Wy≥ \n¿-h-ln®p. {S-Ãv {]-knU‚ v kn ]n K-tW-i≥ A-[y-£-X- h-ln®p. tUm. hn cm-a-N-{μ≥, Zo]-Iv D-®-º≈n, - psS hnhm-Z sh-fn-s∏-Sp-Øe - ns‚ ]-›m-Øe - Ø - n¬ F ]n A-–p√-°p-´n-bp-sS ItUm. `m-kv-I-c≥ Im-cm-bn kw- k-cn-X- F-kv \m-bc Æq-cn-se Iymw-]v Hm-^n-kn-te-°v Un.ssh.F^v.sF. \-SØn-b {]-IS-\w t]m-en-kv X-S™ t- ∏mƒ km-cn-®p.

]p-kv-X-Iw {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. tUm. hn F≥ c-a-Wn ]p-kv-X-Iw ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn. A-Uz. ]n alv-aq-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. k¿k-øn-Zv tIm-f-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. J-eo¬ sNm-Δ, B-Im-i-

sN-¡v-Umw D-Zv-Lm-S-\w

I-Æq¿: lnμnbn¬ Kthj Ww \S-Øp-∂ sI ]n [-\y ]n.F-®v.Un. _ncpZØn\mbn ka¿-∏n® {]_-‘Øn≥-taep≈ Xpd∂ kwhm-Zw 11\p cm-hn-se 10.30\v ]-ø-∂q¿ tImfPnse lnμn hn`m-KØn ¬ \-S-°pw. {]_‘w skan \mdn\v aq∂pZnhkw apºpapX ¬ ]-ø∂q¿ tImfPnse lnμn hn`mKw sse{_dnbn¬ ]cntim[\bv°v e-`n-°pw.

hmb\bpsS taJe hnI-kn¨p: ap-Ipµ³ I-Æq¿: hm-b\ - b - p-sS ta-Je - hnI-kn-®n-cn-°p-I-bm-sW-∂v F-gpØp-Im-c≥ Fw ap-Ip-μ≥. ap-Ipμ≥ c-Nn-® \r-Øw, H-cp Z-en-Xv bph-Xn-bp-sS I-Z\ - I - Y - F-∂o ]p-kvX-I-ß-fp-sS ln-μn ]-cn-`m-j-bpsS {]-Im-i\ - N-Sß - n¬ ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. t\m-h-ep-I-fp-sS-bpw I-Y-I-fp-sS-bpw I-hn-X-I-fp-sSbpw hm-b-\ Ip-d-bp-∂p-s≠-¶nepw hm-b-\ a-cn-°p-∂n-√. Ct∏mƒ hm-b-\-°m¿ ]p-kv-X-Iw kz-¥-am-°m-\m-Wp Xm¬-]-cys∏-Sp-∂X - v. A-Xp-sIm-≠m-Wv hmb-\-im-e-I-fn¬ F-Øp-∂-h-cpsS F-Æw Ip-db - p-∂X - v. C-°m-cyØn¬ B-i-¶-s∏-tS-≠-Xn-s√∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. hn F-kv A-\n¬-Ip-am¿ sI sI B¿ sh-ß-c-bv-°p \¬-In

3

Xpd¶ kw-hm-Zw 11\v

{S-Ìv D-Zv-LmS-\w

]«n-I-PmXn [\-k-lmbw hÀ[n-¸n-¡pw: a{´n A\nÂ-Ip-amÀ I-Æq¿: ]-´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ - hIp-∏v ap-tJ-\ \¬-In-hc - p-∂ [-\k-lm-b-hpw B-\p-Iq-e-y-ß-fpw A-Sp-Ø h¿-jw ap-X¬ h¿-[n-∏n°p-sa-∂v a-{¥n F ]n A-\n¬-Ipam¿. I-e-Iv-S-td-‰v tIm ¨-^-d≥kv lm-fn¬ ]-´n-IP - m-Xn hn-Ik - \ h-Ip-∏v ]-≤-Xn-I-fp-sS A-htem-I\ - tbm-KØ - n¬ kw-km-cn-

Dcp-h-®m¬: ]g-»n Um-an¬\n-∂v A-\-[n-Ir-X-ambn tem-dn-bn¬ I-S-Ønb a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn. a-´-∂q¿ t]m-en-kn-\p e-`n® c-l-kyhn-h-c-sØ XpS¿∂v Fkv.sF. cm-Po-hv Ip-amdpw kw-Lhpw \SØn-b ]cn-tim-[-\-bn-em-Wp ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. tIm-fm-cn ]-≈n-°v k-ao-]-am-Wp kw-`hw. temdnbpw ss{U-h-sdbpw I-kv-‰-Un-bn-se-SpØp. Ign-™ Znh-kw sh-fnb-{º ]p-°p-≠n¬ 300 Nm°p-a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p.

{μ≥ Xn-√-t¶-cn D-Zv-Lm-S-\w sNbvX - p. Fw hn c-©≥ A-[y-£X h-ln-®p. Sn F≥ F Jm-Z¿, ]n sI P-\m¿-±\ - ≥, ]-Sn-bq¿ Zm-tamZ-c≥, tXm-ak - v h¿-Ko-kv, kn Aivd - ^ - v, Fw A-tP-jv, sI hn Aen, ]n F k-emw, kn kn \-ko¿ lm-Pn, F≥ \m-cm-b-W≥, sI th-em-bp-[≥ kw-km-cn-®p.

a-l-Ãv t\-Xr-kw-K-aw I-Æq¿: ]m-W-°m-Sv ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ Pn-√m Jm-knbm-bn Np-a-X-e G-¬-°p-∂-tXmS-\p-_-‘n-®v Pn-√m kw-bp-‡ ap-kv-enw P-am-A-Øv I-Ωn-‰n kwL-Sn-∏n-® a-l-√v t\-Xr-kw-K-aw k-a-kv-X tI-c-f C-kv -emw a-X hn-Zym-`ym-k t_m¿-Uv {]-knU‚ v ]n sI ]n A-–p- -emw apkvv-eym¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]n ]n D-a¿ ap-kv-eym¿ A-[y-£X h-ln-®p. A-©-c-°-≠n A-–p¿-d-lv am≥ ap-kv -eym¿ {]m¿-Y-\ \-SØn. lm-jnw Ip-™n- X-߃, A-kv-ew X-߃, k-eow tIm-b X-߃, am-Wn-bq¿ A-l-Ω-Zv au-e-hn, sI sI ]n A-–p-√ ss^-kn, A-–p¿-d-lv -am≥ I√m-bn, kn F-®v A-_q-_-°¿ lm-Pn, am-Wn-bq¿ A-–p¿-d-lv am≥ ss^-kn, hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ au-e-hn, F-kv sI lw-k lm-Pn, ]m-e-Øm-bn sam-bv-Xp lm-Pn, A-l-Ω-Zv tX¿-fm-bn, A–p- -a-Zv ap-´w, F sI A-–p¬ _m-Jn, A-–p-k-a-Zv Zm-cn-an InW-h-°¬, sI sI ap-l-Ω-Zv, ae-b-Ω A-_q-_-°¿ _m-J-hn, F¬ hn a-Po-Zv lm-Pn, Fw sI aiv-lq-Zv lm-Pn, A-iv-d-^v _w-Kmfn sam-l-√, D-kv-am≥ lm-Pn kwkm-cn-®p.

aWÂ ]n-Sn-IqSn

P\-Pm-{KXm k-Z-Êv \-S-¯n

I-Æq¿: h¿-Ko-b ^m-jn-k-Øn\pw sIm-e] - m-XI - cm-{„o-bØ - n\p-sa-Xn-tc a-tX-Xc - C-¥y F-∂ k-tμ-ih - p-am-bn tIm¨-{K-kv Pn√-bn-se hn-hn-[ tI-{μ-ßf - n¬ P\-Pm-{K-Xm k-Z- v \-S-Øn. IÆq¿ tÃ-Un-bw tIm¿-W-dn¬ Un.-kn.-kn. {]-kn-U‚ v sI kptc-{μ≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw A-–p¿-d-“m≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øn. sh-Ãv a-fi-ew {]-kn-U‚ v a-t\m-l-c≥ Xm-fn°m-hv A-[y-£X - h - l - n-®p. F ]n A-–p-√-°p-´n Fw. F¬.-F, sI {]-tam-Zv, am¿-´n≥ tPm¿-Pv, hn hn ]p-cp-tjm-Øa - ≥, I-Æq¿: temIm-bp‡ am¿®v 5, ]n kn A-tim-I≥, B¿ c-RvP - n6 Xnø-Xn-I-fn¬ tImgn-t°mSv Øv, sI _n-t\m-Pv, Fw kn {ioKh. KÃv lukv tIm¨^P kw-_-‘n-®p. Io-gq¿-˛ Nm-hd≥kv lmfnepw 7 \p IÆq¿ t»-cn a-fie - w I-Ωn-‰n-bp-sS ]-cnKh-. KÃv luknepw Iymw]v ]m-Sn Un.-kn.-kn. sk-{I-´-dn Nkn-‰nMv \S-Øpw. \n›nX t^md-Øn-ep≈ ]pXnb ]cmXn-Iƒ kzo-I-cn-°p-w.

I-Æq¿: sh¬-s^-b-¿ ]m¿-´n h\n-Xm hn-Mv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ aZy-hn-cp-≤ {]-t£m-`-w F-´n-\p \S-°pw. cm-hn-se 10\v Im¬-sS-Ivkv ]-cn-k-sØ _o-h-td-P-kv tIm¿-]-td-j-s‚ Hu-´v-se-‰n-\p ap-∂n¬ Pn-√m I-Ωn-‰n-bp-sS B`n-ap-Jy-Øn¬ k-a-cw \-S-Øpw. ]-cn-]m-Sn hn-P-bn-∏n-°m≥ kzmK-X-kw-L-w cq-]o-I-cn-®p. Pn-√m ssh-kv {]-kn-U‚ v P_o-\m C¿-jm-Zv A-[y-£-X hln-®p. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bwKw ]n \m-Wn, Pn-√m {]-kn-U‚ v tPm-k-^v tPm¨, Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´-dn ssk-\p-±o≥ Icn-sh-≈q¿, h-\n-Xm hn-Mv t\Xm-°-fm-b eq-kn s_-∂n, ]n kn j-°o-e, Sn sI Pw-jo-d, ko\-Øv X-e-t»-cn kw-km-cn-®p.

[ Un-]m¿-´s -v a‚p-If - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ D-b¿-Ønbn-´p≠v. C-hb - p-sS A-\m-—mZ-\w Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v {]^. sI F k-cf - \n¿-hl - n-®p.

D-fn-¡-Â Su-Wnse hntZ-ia-Zy-jm-¸n-sâ sse-k³-kv ]-©mb-¯v d-±m¡n

s]cn-tßmw: amXaw-Kewssh.Fw.kn.FbpsS B`napJy-Øn¬ \msf cmhnse 9.30\v sh≈cnbm\wkulrZ lmfn¬ B[m¿ Iymw]v kw-LSn∏n°p-∂p. ]pXnbXmbn B[m¿ cPnÿ sNøp∂Xn-\pw \nehnep≈ Im¿Unse sX‰pIƒ XncpØp∂Xn-\pw kuIcyap≠mbncn°pw. hniZhnhc߃°v 9562920862, 9747058917 \ºdpIfn¬ _‘s∏S-Ww-.

a-Zy-hn-cp-² {]-t£m-`w F-«n-\v

]-ø-∂q¿: I-Æq¿ k¿-h-I-emim-em I-tem¬khw C-∂p-apX¬ ]-ø∂ - q¿ tIm-fP - n¬ \-S° - pw. 120 C-\-ß-fn-em-bn 4200 {]-Xn-`-Iƒ am-‰p-c-bv-°pw. C∂pw \m-sfbpw Nn-t{Xm¬-khpw km-ln-tXym¬k-hw A-ct- ß-dpw. C-∂p cm-hn-se Nn-t{Xm¬-kh - w K-tW-jv Ip-am¿ Ip-™n-aw-K-ehpw km-lntXym¬-k-hw kp-`m-jv N-{μ-\pw D-Zv-LmS-\w sNøpw. I-tem¬-k-h-Øn-s‚ hn-fw-_c tLm-j-bm{X C∂-se \-S-∂p. ]-ø-∂q¿ \-K-ck-`m sN-b¿t]-gvk¨ sI hn efn-X ^vf - mKv Hm-^v sN-bvX - p. in-¶m-cntafw, ap-Øp-Ip-S, h¿-W _-eq¨ Xp-Sßnbh tLm-jb - m-{X-sb h¿-Wi-_f - a - m-°n. aoUn-b sk‚¿ ]-he - n-b≥ kw-hn-[m-bI - ≥ sj-dn DZvL - mS-\w sN-bX -v p. 16ma-Xv I-tem¬-kh - h - p-am-bn _‘-s∏-´v 16 {]Nm-cW - in¬-∏ß - ƒ Imw-]k - n¬ hnhn-

kannur/knr

D-Zv-Lm-S-\w sN-bvXp. hn sP kt\m-Pv A-[y-£-X h-ln®p. sI sP k-Poh≥, F≥ sF kp-Ip-amc≥, tPm-_n D-∏p-°p gn, kn Ip-cy≥, iymw B-ep-¶¬ kw-km-cn-®p.

am-´q¬ t\m¿-Øv P-ko¥m kv-t‰m-∏n-se I-S-Øn-Æ-bn¬ I-gn-bp-∂ N-{μ≥ Xv. tPm-en-sN-øm≥ h-øm-Ø N-{μ≥ {I-ta-W _-‘p-°ƒ-°v _m-[y-Xbm-bn. ssh-Im-sX, ho-´n¬-\n-∂v ASn-®n-d° - s - ∏-´p. D-Sp-ap-≠v ]p-X® - m-Wv

C-bmƒ kn-a‚ v X-db - n¬ In-S∂ - p-dßp-∂X - .v am-´q¬ t\m¿-Øv P-ko¥m kvt- ‰m-∏n-se I-SØ - n-Æb - n-emWv N-{μ-s‚ Po-hn-Xw.--

Thejas Epaper kannur Edition 2014-03-04  
Thejas Epaper kannur Edition 2014-03-04  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-03-04

Advertisement