Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

Sm-¦À tem-dn ssh-Zyp-Xn¯q-Wn-en-Sn-¨v a-dn-ªp; \m-ev a-Wn-¡qÀ K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p

km-ln-XyaÂ-k-cw \m-sf Nn-d-°¬: Nn-d-°¬ Km-‘n-Pn dq-d¬ sse-{_-dn hm¿-jn-I-Øns‚ `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-°p∂ km-ln-Xy a¬-k-cw \m-sf cm-hn-se 10\p \-S-°pw. tUm. {]-im-¥v-Ir-jv-W≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.-

tI-{µ-kÀ-h-I-em-im-em ssh-kv Nm³-k-ednsâ Im-em-h-[n \o-«n Im-k¿-tIm-Uv : tI-{μ-k¿-h-Iem-im-e ssh-kv Nm≥-k-e¿ tUm. Pm≥-kn P-bnw-kn-\v Bdp-am-k-tØ-°v Iq-Sn Im-em-h-[n \o-´n-\¬-In. A-©v h¿-j-sØ \n-b-a-\-Im-em-h-[n \m-sf A-hkm-\n-°m-\n-cn-s°-bm-Wv ]-Zhn-bn¬ Xp-S-cm≥ cm-{„-]-Xn DØ-c-hn-´-Xv. ]p-Xn-b ssh-kv Nm≥-k-e¿ Np-a-X-e-tb¬-°p∂-Xv h-sc X¬-ÿm-\-Øv Xp-Scm-\m-Wv \n¿-t±-iw.

t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨n D-´pw X-Åpw ]m-\q¿: A-Jn-te-¥ym P-\m-[n]-Xy a-ln-fm A-tkm-kn-tbj≥ {]-h¿-Ø-I¿ \-S-Øn-b t]m-en-kv kv-t‰-j≥ am¿-®n¬ D¥pw X-≈pw. am¿-®v kv-t‰-j-\v k-ao-]w t]m-en-kv X-S-™-t∏mgm-bm-bn-cp-∂p kw-L¿-jm-hÿ D-S-se-Sp-Ø-Xv. C-tX Xp-S¿∂v t]m-en-kpw {]-h¿-Ø-I-cpw _-em-_-ew \-S-∂p. ÿ-e-Øv K-Xm-K-X X-S- w t\-cn-´p. hn-h-c-a-dn-™v ÿ-esØ-Øn-b t\-Xm-°≥-am¿ C-Ss]-´-tXm-sS-bm-Wv {]-iv-\w ]-cnlm-c-am-b-Xv. \n-e-ºq-cn-se cm[m tI-\-k-t\z-j-Ww t]m-enkv Im-cy-am-°p-I, tI-kn¬ Bcym-S≥ ap-l-Ω-Zn-s‚-bpw ju°-Øn-s‚-bpw ]-¶v A-t\z-jn°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-߃ D-∂-bn-®m-bn-cp-∂p am¿-® v. A-tkm-kn-tb-j≥ {]-knU‚ v sI eo-e D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. G-cn-bm {]-kn-U‚ v sI ]n eo-e A-[y-£-X h-ln-®p. ]n l-co-{μ≥, ]n k-tcm-Pn-\n kwkm-cn-®p. F-kv.-sF. cm-a-Ir-jvW-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ t]m-enkv kw-Lw X-S-™p.

A-Wn-bm-c-¯v eo-Kv Hm-^n-kn-\p Xo-bn-«p ]m-\q¿: A-Wn-bm-c-Øv eo-Kv Hm^n-kn-\v t\-sc A-{I-aw. in-lm_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-\v Xobn-´p. ]p-√q-°-c Ip-\-n-bn¬ ]o-Sn-Ibn¬ {]-h¿-Øn-°p-∂ ap-kv-enw eo-Kv Hm-^n-kv Iq-Sn-bm-b in-lm_v X-߃ dn-eo-^v sk-√n-s‚ sI-´n-S-am-Wv Xo-bn-´v \-in-∏n°m≥ {i-aw \-S-∂-Xv. Hm-^n-kn\-I-sØ ^¿-Wn-®-dp-Iƒ IØn-\-in-®p. sNm-¢n t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øv A-t\z-j-Ww XpS-ßn. Zn-h-k-߃-°v ap-ºv eo-Kv, _n.-sP.-]n Hm-^n-kp-Iƒ-°v t\sc A-{I-aw \-S-∂n-cp-∂p.

]pXp-¡nb s]t{SmÄ hne sIm-®n: C-∂-se A¿-[-cm{Xn ap-X¬ \n-e-hn¬ h-∂ ]p-Xp-°n-b s]-t{Smƒ-˛-Uok¬ \n-c-°p-Iƒ.- {_m-b°-‰n¬ \-¬-In-bn-cn-°p-∂Xv ]-g-b \n-c-°v Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 76.-85 (76.08) sIm-√w: 76.-45 (75.-69) B-e-∏p-g: 75.-92 (75.-15) ]-Ø-\w-Xn-´: 76.-26 (75.-50) tIm-´-bw: 75.-91 (75.-15) C-Sp-°n: 76.-40 (75.-64) F-d-Wm-Ip-fw: 75.-63 (74.-87) Xr-iq¿: 76.-08 (75.-32) ]m-e-°m-Sv: 76.-41 (75.-64) a-e-∏p-dw: 76.-13 (75.-37) tIm-gn-t°m-Sv: 75.-85 (75.-09) I¬-∏-‰(h-b-\m-Sv): 76.-44 (75.-67) I-Æq¿: 75.-80 (75.-03) Im-k¿-tIm-Sv: 76.-36 (75.-58) Uo-k¬ hn-e Xn-cp-h-\-¥-]p-cw: 59.-56 (58.95) sIm-√w: 59.-19 (58.-58) B-e-∏p-g: 58.-68 (58.-08) ]-Ø-\w-Xn-´: 59.-01 (58.-40) tIm-´-bw: 58.-68 (58.-07) C-Sp-°n: 59.-05 (58.-45) F-d-Wm-Ip-fw: 58.-42 (57.-81) Xr-iq¿: 58.-84 (58.-23) ]m-e-°m-Sv: 59.-14 (58.-54) a-e-∏p-dw: 58.-91 (58.-30) tIm-gn-t°m-Sv: 58.-65 (58.-04) I¬-∏-‰(h-b-\m-Sv): 59.-11 (58.-50) I-Æq¿: 58.-59 (57.-98) Im-k¿-tIm-Sv: 59.-10 (58.-49)

]n-W-dm-bn Hm´p-I-º-\n h-f-hn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Sm-¶¿-tem-dn

X-et- »-cn: ]n-Wd - m-bn Hm-´p-Iº - \n h-fh - n¬ \n-b{- ¥-Ww hn-´ Sm¶¿-tem-dn ssh-Zyp-Xn Xq-Wn-en-Sn®v a-dn-™X - v ]-cn-{`m-¥n ]-cØ - n. \m-ep a-Wn-°q-tdm-fw K-Xm-KX - w X-S- -s∏-´p. C-∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bm-Wp kw-`-hw. aw-Kem-]p-c-Øp-\n-∂v Xn-cp-h-\-¥-]pc-tØ-°v ^¿-W-kv Hm-bn-ep-ambn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Fw.-F®v.-04.-Pn.-F-®v.-0043. Sm-¶¿ tem-dn F-Xn-tc-h-∂ hm-l-\-Øn-\v ssk-Uv \¬-Ip-∂X - n-\n-sS \n-b{¥-Ww hn-´v a-dn-bp-Ib - m-bn-cp-∂p. A-]I - S- Ø - n¬ tem-dn ss{Uh¿ D-Ø¿-{]-tZ-iv kz-tZ-in Fw jw-ko¿ ap-l-Ω-Zv(36)\p ]-cnt°-‰p. tem-dn-bn-Sn-®v a-dn-bp-∂

h≥ i-–w tI-´v D-W¿-∂ ]-cn-kc-hm-kn-Iƒ Iq-Øp-]-d-ºv t]men-kn¬ hn-hc - w A-dn- b - n-®p. Xp-S¿∂v Iq-Øp-]d - º - n¬ \n-∂v A-·ni-a-\ tk-\-bpw [¿-a-Sw t]m-enkpw ÿ-e-sØ-Øn c-£m {]h¿-Ø-\w \-S-Øn. A-]-I-SØn¬-s∏-´X - v Kym-kv Sm-¶¿ temdn-bm-sW-∂ A-`yq-lw P-\-ßsf ]-cn-{`m-¥n-bn-em-g° v- n. C-Xp-hgn I-S∂ - p-t]m-th-≠ hn-hn-[ hml-\-ß-sf t]m-en-kv h-gn Xn-cn®p-hn-´t- Xm-sS A-`yq-lw ho-≠pw i-‡a - m-bn. 21,000 en-‰¿ ^¿-W-kv Hm-bnem-Wv Sm-¶n-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. hf-]-´-W-Øp \n-∂v sN-dn-b s{Ibn-s\-Øn-®v Sm-¶¿ D-b¿-Øm≥

{i-an-s®-¶n-epw \-S∂ - n-√. ]n-∂o-Sv A-hn-sS \n-∂pw Iq-‰≥ s{I-bn≥ sIm-≠p-h-∂m-Wv Sm-¶¿ D-b¿Øn-b-Xv. A-]-I-S-sØ Xp-S¿-∂v Sm-¶d - n¬ \n-∂p tNm¿-∂ ^¿-Wkv Hm-bn¬ kz-bw Xo-∏n-Sn-°p-Ibn-s√-∂v A-·n-i-a-\ tk-\ DtZym-Kÿ - c - pw t]m-en-kv A-dn-bn®p. F-∂m¬ Xo-∏n-Sn-®m¬ Hmbn¬ I-Sp-Ø Nq-Sn¬ I-Øp-Ibpw sN-øpw. h≥-In-S hy-hk - m-b im-eI - f - nse ^¿-Wk - n¬ Xo ]-S¿-Øp-∂Xn-\m-Wv ^¿-Wk - v Hm-bn¬ D-]tbm-Kn-°p-∂X - v. ^-b¿-t^m-gvk - v Pn-√m A-kn-k‰ v- ‚ v Un-hn-j\ - ¬ am-t\-P¿ A-id v- ^ - v A-en kw-`h - ÿ-e-w ]-cn-tim-[n-®p. sam-bv-Xp-

tN-fm-cn sF.-H.-kn. ¹mân-se k-a-cw; a-e-_mÀ ta-J-e ]m-N-I-hm-X-I £m-a-¯n-te-¡v I-Æq¿: hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v tN-fm-cn C-¥y≥ Hmbn¬ tIm¿-]-td-j≥ πm‚n-se I-cm¿ sXm-gn-em-fn-Iƒ \-S-Øp∂ k-a-cw Im-c-Ww a-e-_m¿ taJ-e ]m-N-I-hm-X-I £m-a-Ønte-°v. k-a-cw Xp-S¿-∂m¬ Km¿ln-Im-h-iy-Øn-\p-≈ ]m-N-Ihm-X-I kn-en-≠-dp-I-fp-sS hn-Xc-W-Øn-\v ]p-d-sa B-ip-]-{Xn, tlm-´-ep-Iƒ F-∂n-hn-S-ß-fnte-°p-≈ hn-X-c-W-hpw ap-Sßpw. tk-h-\-th-X-\w kw-_-‘n-

® B-h-iy-ß-fn¬ t{S-Uv bq-\nb-\p-I-fpw I-cm-dp-Im-c-\pw XΩn-ep-≈ A-`n-{]m-b hy-Xym-ksØ Xp-S¿-∂m-Wv tN-fm-cn sF.H.-kn. πm‚n-se lu-kv Io-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-I-fpw I-b-‰n-d-°p sXm-gn-em-fn-I-fpw I-gn-™- Zn-hkw \n- -l-I-c-W k-a-cw Bcw-`n-®-Xv. C-tXm-sS πm‚n-se ]m-N-I-hm-X-I ^n-√n-Mv ]q¿-Wam-bpw \n-e-®p. sIm-®n-bn¬-\n-∂pw aw-K-em]p-c-Øp-\n-∂pw ]m-N-I-hm-X-Ihp-am-bn F-Øn-b _p-≈-‰v Sm-¶-

dp-Iƒ tN-fm-cn πm‚n-\p ap∂n¬ Du-gw Im-Øp-In-S-°p-Ibm-Wv. hn-hn-[ B-h-iy-ß-fp-∂bn-®v ]m-N-I-hm-X-I hn-X-c-W G-P≥-kn-Iƒ C-°-gn-™ 25\v \-S-Øm-\n-cp-∂ A-\n-›n-X-Ime k-a-cw Xm¬-°m-en-I-am-bn ]n≥-h-en-®n-cp-∂p. hn-X-c-W°m-cp-sS B-h-iy-߃ ]Tn°m≥ c-≠p-am-k-sØ km-h-Imiw th-W-sa-∂ F-Æ-°-º-\nI-fp-sS B-h-iyw Aw-Ko-I-cn-®mWp k-a-cw ]n≥-h-en-®-Xv. ]m-NI-hm-X-I I-º-\n-Iƒ sIm-≠p-

h-∂ \n-_-‘-\-Iƒ am-‰-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v Hmƒ C-¥y F¬.]n.-Pn. Un-kv-{Sn-_yq-t´-gv-kv s^U-td-j-\pw s^-U-td-j≥ Hm^v F¬.-]n.-Pn. Un-kv-{Sn-_yq-t´gv-kv Hm-^v C-¥y-bpw kw-bp-‡am-bm-Wp k-a-c-Øn-\v B-lzm\w sN-bv-Xn-cp-∂-Xv. kn-en-≠-dp-I-fp-sS hn-X-c-WØn-\v 30 ]p-Xn-b am¿-K-\n¿-tZi-ß-fm-Wp s]-t{Sm-fn-bw a{¥m-e-b-hpw F-Æ-°-º-\n-Ifpw hn-X-c-W-°m¿-°p \¬-Inbn-cn-°p-∂-Xv. D-]-t`m-‡m-hv

kn-en-≠¿ B-h-iy-s∏-´v 48 aWn-°q-dn-\-Iw \¬-In-bn-s√¶n¬ ]n-g-bo-Sm-°m-\m-Wp \n¿tZ-iw. h¿-j-Øn¬ aq-∂p ]-cmXn e-`n-®m¬ hn-X-c-W ssek≥-kv H-gn-hm-°p-∂-Xv Dƒ-s∏sS-bp-≈ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn°pw. F-∂m¬, Iw-]yq-´¿ tkm-^v‰v-sh-b¿ kw-_-‘n-® ]m-I-∏n-gIƒ hn-X-c-W-sØ km-c-am-bn _m-[n-°p-∂p-s≠-∂m-Wv GP≥-kn-I-fp-sS hm-Zw. A-tX-ka-bw, I-º-\n-I-fpw G-P≥-kn-I-

kw-Øm-\ A-d-_n-Iv A-[ym-]-Ikm-ln-Xy-aÂ-k-cw Xp-S-§n Im-k¿-tIm-Uv: s]m-Xp hn-Zym`ym-k h-Ip-∏v A-d-_n-Iv bq-\n-‰v kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kw-ÿm-\ A-d-_n-Iv A-≤ym-]-I km-lnXy a¬-k-cw N-´-©m¬-a-e-_m¿ C-kv-em-an-Iv tImw-π-Iv-kv sslkv-°q-fn¬ B-cw-`n-®p. kzm-K-X kw-Lw sN-b¿-am≥ bp Fw A–p¿ d-lv-am≥ au-e-hn ]-Xm-I Db¿-Øn. a¬-k-cw C-∂v ]n _n A-_vZp-d-km-Jv Fw.F ---- ¬.---- F. D-Zv-Lm-S\w sN-øpw Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ]n ]n iym-a-fm-tZ-hn ap-Jym--Yn-Xn-bm-bn-cn-°pw. s]mXp hn-Zym-`ym-k U-bd-Iv-S¿ tjJv ]-co-Zv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-SØpw. A-d-_n-°v kv-s]-j¬ Hm-

^n-k¿ Fw C-am-ap-±o≥, sN-a-\mSv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v B-bni k-l-Zp-≈, ]m-Zq¿ Ip-™m-ap lm-Pn, Un.U ---- n. C---- . kn cm-L-h≥, Un.]---- n.H---- . hn-P-b e-£n-an, U-b-‰v {]n≥-kn-∏¬ tUm. hn-P-b e£n-an, Un. C---- . H.---- . k-Xy-\m-cm-bW `-´v, F .C---- .H---- . c-ho-{μ-\m-Y dmhp, sI. F ---- . S---- n. F ---- -^.v kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn sI tam-bn≥ Ip-´n, sI. F ---- w.F ---- . kw-ÿm-\ sk-{I-´dn C-S-hw Jm-en-Zv Ip-™v, ]n hn Nm-t°m, ]n aq-k Ip-´n kw-kmcn-°pw. ssh-In-´v \-S-°p-∂ kam-]-\w sI Ip-™n-cm-a≥ Fw. ---F¬. F ---D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F≥ F s\-√n-°p-∂v Fw. F ---- ¬.---- kw-ÿm-\ A-d-_n-Iv A-[ym-]-I km-ln-Xy a¬-k-c-Øn-\v XpS-°w Ip-dn-®v F. A[y-£-X- h-ln-°pw. bp Fw A-–p¿-d-lv-am≥ au-e-hn ]-Xm-I D-b¿-Øp-∂p

25 S¬ a-W-ep-am-bn B-dv ss^-_À h-Å-§Ä ]n-Sn-Iq-Sn Im-k¿-tIm-Uv : N-{μ-Kn-cn ]p-gbn¬ \n-∂v ]-cn-ÿn-Xn-°v tIm´w-X-´p-∂ co-Xn-bn¬ a-W¬ hmcn I-≠-ep-Iƒ \-in-∏n-°p-∂-Xns\-Xn-tc t]m-en-kv \-S-]-Sn Xp-Sßn. Xp-cp-Øn, s]-cp-º-f I-S-hv, sN-fn-b-t¶m-Sv, sN-a-\m-Sv Xp-Sßn-b ÿ-e-ß-fn¬ \n-∂v aW¬ hm-cn I-S-Øp-I-bm-bn-cp∂ B-dv ss^-_¿ h-≈-ß-fmWv 25 S¨ aW-ep-ambn kn.--sF. _m-e-Ir-jv-W-s‚ t\-Xr-XzØn-ep-≈ kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-∂-se cm-hn-se H-º-Xv apX¬ ssh-In-´v \m-ev h-sc t]men-kv N-{μ-Kn-cn ]p-g-bn¬ hym-]I-am-b sd-bv-Um-Wv \-S-Øn-bXv. F-kv.s-- F. ssa-°n-fpw H-∏-ap≠m-bn-cp-∂p. h-≈w D-S-a-Iƒ-

]n-Sn-Iq-Sn-b h-≈-߃ s°-Xn-tc tI-sk-Sp-°p-sa-∂v t]m-en-kv A-dn-bn-®p. Ip-º-f: A-\-[n-Ir-X-am-bn Sn∏¿ tem-dnbn¬ I-S-Øp-I-bm-bncp-∂ H-cp-tem-Uv a-W¬ s]¿-ap-

Im-Wm-Xm-b hn-ZymÀ-Yn-\n-sb B-sfm-gn-ª ]-d-¼n A-h-i-\n-e-bn I-s−-¯n _-Zn-b-Sp-°: aq-∂v Zn-h-kw apºv kv-Iq-fn-te-°v ]p-d-s∏-´v ImWm-Xm-b hn-Zym¿-Yn-\n-sb Zp-cql km-l-N-cy-Øn¬ B-sfm-gn™ ]-d-ºn¬ A-h-i-\n-e-bn¬ I-s≠-Øn. hym-gm-gv-N ssh-In´m-Wv ho-Sn-\v k-ao-]-sØ ]-dºn¬ I-s≠-Øn-b-Xv. hn-h-c-a-dn™v ho-´p-Im¿ t]m-en-kn¬ hnh-c-a-dn-bn-®p. _-Zn-b-Sp-° t]men-kv h-\n-Xm t]m-enkn-s‚ klm-b-tØm-sS hn-Zym¿-Yn-\n-sb Im-k¿-tIm-Uv P-\-d¬ B-ip-]{Xn-bn¬ sIm-≠p-t]m-bn ssh-

N¿-®-bv-°v hn-t[-b-am-°n-bXv. tam-j-W-tØm-sS A-hkm-\n-°p-∂ I-Y tam-„m-hns\ I-s≠-Øn am-\-km-¥-cs∏-Sp-Øn sX-‰p-Xn-cn-Øn-°m\pw D-S-a-sb I-s≠-Øn Xn-cnt®¬-∏n-°m-\p-ap-≈ k-Xy-k‘-X-bp-sS B-i-b-am-Wv Ip´n-I-fn¬ cq-]-s∏-´-Xv. A-©mw ¢m-kn-se B-cy{io N¿-®-Iƒ t{Im-Uo-I-cn-®v I-Y-bv-°v cq-]w \¬-In-bt∏mƒ k-l-]mTn kn A-jv^m-°v kw-hn-[m-b-I-\m-bn.

sZ-bn¬ h-®v Ip-º-f t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. ss{U-h¿ Iq-Sm¬ ta¿-°-f-bn-se A-–p¿-d-lv am≥, d-^o-Jv am-bn-∏m-Sn, e-Øo^v F-∂n-h-sc A-d-Ãv sN-bv-Xp.

a-WÂ ]n-Sn-Iq-Sn

I-Æq¿: h¿-jß - f - m-bn am-ßm-´p]-dº - n¬ {]-h¿-Øn-®p-h∂ - n-cp-∂ I-Æq¿ k¿-hI - e - m-im-eb - p-sS Bÿm-\w hn-hm-Zß - ƒ-s°m-Sphn¬ I-Æq¿ Xm-h° - c - b - n-te-°p am-‰n. C-∂s - e cm-hn-se ap-Xe - m-Wv Xm-h° - c - b - n-se ]p-Xn-b sI-´n-SØn¬ {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - n-bX - .v ssh-kv Nm≥-kn-ed- p-sS Hm-^n-k,v c-Pn-k{v- Sm-dp-sS Hm-^n-kv, `-cW - w, A-°m-Za - n-Iv, hn-Zym¿-Yn t£-aw, hn-hc - m-hI - m-i hn-`m-Kw F-∂n-hbm-Wv ]p-Xn-b sI-´n-SØ - n-¬ {]h¿-Øn-°p-I. H-cp am-kØ - n-\p≈n¬ Hm-^n-kv am-‰w ]q-¿Ø - n-bm°n ]q¿-Wk - ÷ - a - m-b co-Xn-bn¬ {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - m-\m-hp-sa∂m-Wp {]-Xo-£n-°p-∂s - X-∂v

a-W am-^n-b-bp-sS A-{I-a-¯n c-−v t]m-en-kp-ImÀ-¡v ]-cn-¡v B-Zq¿: A-\-[n-Ir-X-am-bn I-SØp-I-bm-bn-cp-∂ a-W¬-]n-Sn-IqSn-b t]m-en-kp-Im¿-°v t\-sc A-{I-aw. B-Zq¿ kv-t‰-j-\n-se kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿-amcm-b Sn sP t]mƒ, sI ]n hn cmPo-h≥ F-∂n-h-sc-bm-Wv a™w-]m-d-bn¬ B-dw-K kw-Lw A-{I-an-®-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wv kw-`-hw. kw-`-hØn¬ B-dp-t]¿-s°-Xntc BZq¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. Cu-bn-sS-bm-bn a-W¬ am-^n-bI-fp-sS A-{I-a-Øn¬ \n-c-h-[n t]m-en-kp-Im¿-°v ]-cn-t°-‰n-cp∂p. t_-°¬ F-kv.-sF. cm-tPjn-s\ I-gn-™-bm-gv-N sIm-es∏-Sp-Øm-\pw {i-an-®n-cp-∂p.

am-thm-hm-Zn-I-sf-¶v kw-i-bw; c-−p t]-sc IÀ-Wm-S-I t]m-enkv I-Ì-Un-bn-se-Sp-¯p _-Zn-bS- p-°: am-thm-hm-Zn-Is - f-∂v kw-ib - Ø - n¬ s]¿-f Km-‘n-I´- bn¬ c-≠v t]-sc I¿-Wm-SI - t]menkv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. hymgm-gN -v cm-{Xnbm-Wv kw-`h - w. C-hsc tNm-Zyw sN-bX -v p-hc - n-Ib - m-W.v c-≠m-gN -v ap-ºv am-thm-hm-Zn-Iƒ Xº-Sn-®p-sh-∂ c-lk - y-hn-hc - s - ØXp-S¿-∂v s_-≈q¿ ]-©m-bØ - nse s_-≈-®m-en¬ tI-c-f, I¿Wm-S-I t]m-en-kv kw-bp-‡-ambn Xn-c® - n¬ \-SØ - n-bn-cp-∂p-sh¶n-epw B-sc-bpw I-s≠-Øm-\mbn-√. F-∂m¬ Cu ÿ-es - Ø H-cp kz-Im-cy hy-‡n-bp-sS d-_¿ tXm-

´-Øn-se B-sfm-gn-™ ho-´n¬ t]m-enkv kw-Lw ]-cn-tim-[\ - \S-Øn-b-t∏mƒ Nm-cm-bw hm-‰p-Ibm-bn-cp-∂ H-cm-sf I-ÃU - n-bn-seSp-Øn-cp-∂p. ]n-Sn-Iq-Sn-b k-a-bØv C-bmƒ am-thm-hm-Zn-Iƒ-°v A-\p-Iq-ea - m-b aq-{Zm-hm-Iyw hn-fn®n-cp-∂p-sh-¶n-epw a-‰p sX-fn-hpIƒ C-√m-ØX - n-\m¬ hn-´b - ° - pI-bm-bn-cp-∂p-hs - {X. k-ao-]s - Ø I¿-Wm-SI - c-Pn-kt-v {S-j\ - p-≈ hml-\h - pw t]m-en-kv I-ÃU - n-bn-seSp-Øn-cp-∂p. C-Xn-\n-Sb - n-em-Wv c≠p-t]-sc I¿-Wm-SI - t]m-enkns‚ c-lk - ym-t\z-jW - hn-`m-Kw IÃ-Un-bn-se-Sp-ØX - .v

ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. A- ÿm-\w ]-Wn ]q¿-Øn-bm-hpw ap- Xym-hi - y-am-Wv. k¿-hI - e - m-im-e- n-\p ]n-∂n¬ cm-„o-b bv° –p¬ Jm-Z¿ am-ßm-Sv hm¿-Øm-k- ºv am-‰p-∂X - p Io-gn-¬ \m-Iv Aw-Ko-Im-ca - p≈ \n-ch - [ - n tIm-fP - p-If - p-≠.v F∂m¬ k¿-hI - e - m-im-eb - ° -v p \mIv Aw-Ko-Im-ca - n-√. C-Xv F-{X-bpw I-Æq¿: I-Æq¿ k¿-h-I-em-im-e-bp-sS Xm-h-°-c-bn-se Bs]-s´-∂p t\-Sn-sb-Sp-°m-\m-Wp ÿm-\-Øv t^m¨ I-W-£-\p-Iƒ e-`n-®p. s]m-Xp-hm-bp-≈ {i-an-°p-∂X - v. C-\n-bpw ssh-InA-t\z-j-Ww(P-\-d¬ F≥-Iz-b-dn)˛0497˛2769020. ssh-kv bm¬ bp-.P - n-.k - n-bp-sS [-\k - l - mNm≥-kn-e-dp-sS Hm-^n-kv: 0497˛2707350. c-Pn-kv-{Sm-dp-sS Hm-^nbw e-`n-°p-∂X - n-\pw X-S - a - m-hpw. kv: 0497˛2711460.\m-Iv Aw-Ko-Im-cw e-`n-°m- ≥ 45 tΩ-f\ - Ø - n ¬ A-dn-bn-®p. - c - p-sS X-kX -v n-I e-£y-ap-s≠-∂ B-tcm-]W - w i- ÿn-cw A-[ym-]I ]-co-£m hn-`m-Kw- am-‰p-∂X - n- cn-b√ - w. 15 F-ÆØ - n- . A-°m-Za - n-Iv Xm-¬∏ - cyw am- A-\p-hZ- n-®p In-´W \p ap-t∂m-Sn-bm-bn F-√m hn-`m-K- {X-am-Wp-≈X - m-bn-´p-s≠-∂pw - .v B-ÿm-\w I-Æq- \p Aw-Ko-Im-ca ß-sf-bpw Iw-]yq-´¿-hg - n _-‘n- cn-em-bn-cn-°p-sa-∂ ss_-tem-bp- Jm-Z¿ am-ßm-Sv ]-d™ p.- hm¿∏n-°p-∂ em≥-Uv tI-_n-fn-Mv kw- sS A-Sn-ÿm-\Ø - Ø - n ¬ tUm. _m- n-em-Wv 17 h¿- Øm-kt- Ω-f\ hn-[m-\w ]q¿-Øn-bm-°W - w. C-Xn- jw ap-ºv I-Æq¿ k¿-hI -v - e - m-im-e- e-N{- μ≥ , {]-^. sI sI ap-kX \p H-∂c - tIm-Sn°v kn-Utv- Im-bv- bp-sS {]-h¿-Ø\ - Z- e - n, {]- w Xp-Sß - n-bX - v. ^, {]-^. sI ]n ap-lΩ °p I-cm¿ \¬-In-bn-´p-≠v. B- \m-Iv Aw-Ko-Im-cØ - n-\pw C-Xv A- ^. k-Po-hv ]-s¶-Sp-Øp.-

t^m¬ \-¼-dp-IÄ

a-e-tbm-cta-J-e-bn hn-ZymÀ-Yn-I-sf e-£y-an-«v \o-e-¨n-{X dm-¡-äv

A-h-tdm-¯v s^-Ìv

hn A-Zn-cm-Ppw cmw-Pn-Øpw \mb-I-\m-bn. ¢m-kn-se a-‰v Ip-´nI-fpw Nn-{X-Øn¬ ]-¶m-fn-Ifm-hp-∂p-≠v. kv-Iq-fn¬ \-S-∂ N-Sßn¬ C-cn-´n _n.-]n.-H hn kn hn-P-b≥, F.-C.-H. k B¿ ]fln-\n Im-k-‰v ssI-am-dn kn\n-a dn-eo-kv sN-bv-Xp. N-S-ßn¬ sI F jm-Pn A[y-£-X h-ln-®p. Sn k-t\m-Pv Ip-am¿, Fw cm-a-N-{μ≥, ]n hn A-\q-]v am-kv-‰¿, Sn hn lmjnw, {]-[m-\m-[ym-]n-I sI sI P-b-e-£v-an ]-s¶-Sp-Øp.

fpw X-Ωn-ep-≈ {]-iv-\-Øn¬ Xß-sf _-en-bm-Sm-°p-∂-Xp i-cnb-s√-∂m-Wv D-]-t`m-‡m-°-fpsS \n-e-]m-Sv. A-Xn-\n-sS, ]m-NI-hm-X-I hn-X-c-W-Øn¬ \-S°p-∂ {I-a-t°-Sv A-h-km-\n-∏n°m≥ C-\n-bpw \-S-]-Sn kzo-I-cn®n-´n-√. A-Zm-e-Øv \-S-Øp-sa∂ I-e-Iv-S-dp-sS Xo-cp-am-\-hpw \-S-∏m-bn-´n-√. Xm-eq-°v A-Snÿm-\-Øn¬ am-k-Øn¬ A-Zme-Øv \-S-Ø-W-sa-∂m-Wv D-]t`m-‡r-t^m-d-Øn-s‚ B-hiyw.

]m-ew X-I¿-®b - n-em-bt- i-jw Zn\w-{]-Xn \q-dp I-W° - n-\v A-[n-I`m-c tem-dn-If - pw _p-≈‰ - v Sm-¶¿, Sm-¶¿ tem-dn-I-fpw Dƒ-s∏-sS-bp≈ hm-l-\-߃ C-Xp-h-gn-bmWp I-S∂ - p-t]m-hp-∂X - v. sIm-Spwh-f-hp-I-fpw I-b-‰-ß-fp-ap-≈ Xe-t»-cn-˛a - º - d - w ]m-Xb - n¬ A-\y kw-ÿm- \ - ß - f - n¬ \n-∂p h-cp-∂ ss{U-h¿-am-¿-°v \¬-Im-\p-≈ kn-Kv-\-ep-Iƒ H-cp ÿ-e-Øpw ÿm-]n-®n-´n-√. A-]I - S- ß - ƒ s]cp-Im≥ kn-·-ep-I-fp-sS A-`m-hhpw Im-c-W-am-hp-∂p-≠v. c-£m {]-h¿-Ø-\-Øn-\v ]n-W-dm-bn ]©m-bØ - v {]-kn-U‚ v tIm-¶n cho-{μ≥, ]-fl\ - m-`≥ t\-Xr-Xzw \¬-In.-

I-®qÀ kÀ-h-I-em-im-e-m B-Øm-\w Xm-h-¡-c-bn-te-¡p am-än

X-e-t»-cn: A-[n-I-h-n-e-bv-°v hn¬-°m-\m-bn c-l-ky-am-bn ti-J-cn-®v kq-£n-® aw-K-em-]pcw a-W¬ an-\n-tem-dn-bn¬ I-SØ-th [¿-a-Sw t]m-en-kv ]n-SnIq-Sn. h-S-°p-ºm-Sv F-kv.-F≥. ]p-c-sØ B-sfm-gn-™ ]-d-ºnZy-]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. F- em-Wp kw-`-hw. tem-dn- t]m-en- s]-cn-tßmw: a-e-tbm-c ta-J-e∂m¬ ssew-Kn-I ]o-U-\-Øn-\v kv I-Ã-Un-bn-se-Sp-Øp. bn-se ssl-kv-Iqƒ, l-b¿-skhn-t[-b-am-bn-´n-s√-∂v t]m-en-kv °≥-U-dn kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I]-d-™p. s\-√n-°-´ km-e-Ø-Spsf e-£y-an-´v \o-e® - n-{X dm-°‰ - v ° kz-tZ-in-\n-bm-Wv hn-Zym¿-Yn- am-ln: Cu-Ãv ]-≈q-cn¬ A-h- k-Po-h-am-bn. I-gn-™ Zn-h-kw \n.-tdm-Øv s^-Ãv 2014 kw-L-Sn-∏n- s]-cn-tßmw t]m-en-kv kvt- ‰-j≥ 25\v cm-hn-se-bm-Wv ho-´n¬ ®p. C h¬-k-cm-Pv Fw.-F¬.-F. A-Xn¿-Øn-bn-se H-cp l-b¿-sk\n-∂pw Im-Wm-Xm-b-Xv. C-Xp- D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. sI hn l- °≥-U-dn kv-Iq-fn-se ssl-kvkw-_-‘n-®v _-Zn-b-Sp-° t]m- co-{≥ A-[y-£-X h-ln-®p. kn.- Iqƒ hn-`m-Kw hn-Zym¿-Yn-I-fn¬en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. ssN C.-H. sP en-√n-°p-´n, A-Uv-an-\n- \n-∂v \o-e-®n-{Xw Dƒ-s∏-´ kv¬-Uv sse-\n-s‚ Iu¨-kn-en- kv-t{S-‰¿ B¿ ap-\n-kzm-an, Fw am¿-´v t^m-Wp-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bßn-\v hn-Zym¿-Yn-\n-sb hn-t[-b- c-ho-{μ≥, sF A-c-hn-μ≥, C tXm-sS-bm-Wp kw-`-hw ]p-d-Øam-°p-sa-∂v Unssh.-F-kv.-]n. k-]v-\, Fw ap-kv-X-^, A-`n-\-μv dn-bp-∂X - v. Sn ]n c-Rv-Pn-Øv A-dn-bn-®p. t{]-a≥ kw-km-cn-®p. A-©mw ¢m-kv hn-Zym¿-Yn-

hn-ZymÀ-Yn-I-fpsS {l-kzNn-{Xw {i-t²-b-am-hp¶p C-cn-´n: ssk-°nƒ tam-j-WØn-s‚ I-Y ]-d-bp-∂ ]mT `mK-sØ ]p-\-¿ hm-b-\-bv-°pw Xp-S¿ N¿-®-bv-°pw hn-t[-b-am°n Xn-√-t¶-cn hm-Wn-hn-emkw F¬.-]n-. kv-Iqƒ hn-Zym¿Yn-Iƒ km-£m¬-°-cn-® {lkz-Nn-{X-am-b Zn {^-≠v-kv {it≤-b-am-hp-∂p.A-©mw ¢m-kn-se Cw-•ojv ]mT-]p-kv-X-I-Øn-se ssk-°nƒ tam-j-W-Øn-s‚ I-Y ]-d-bp-∂ Zn {Uow-kv Hm¨ ho¬-kv F-∂ ]mT `m-Kam-Wv hn-Zym¿-Yn-Iƒ ¢m-kn¬

1 am¿®v 2014 i\n

Iƒ ap-X¬ dm-°-‰n-s‚ ]n-Snbn¬s∏-´X - m-bm-Wd - n-bp-∂X - v. Ign-™ Zn-hk - w H-cp-Iq-´w hn-Zym¿Yn-Is - f kvI - q-fn-\p ]-cn-kc - s - Ø Bƒ ]m¿-∏n-√m-Ø {]-tZ-iØ - p\n-∂v kz-h¿-Kc - X - n-°n-sS ]n-Sn-IqSn-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v A-[ym-]I - ¿ \-S-Øn-b tNm-Zyw-sN-ø-en-epw A-t\z-j-W-Øn-\p-an-S-bn-em-Wvhn-Zym¿-Yn-Iƒ kv-Iq-fn-\p k-ao]w H-fn-∏n-®p-h-®n-cp-∂ aq-∂v kvam¿-´tv- ^m-Wp-Iƒ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. C-h-bn¬ \n-d-sb \o-e-®n-{Xß-fm-bn-cp-∂p. hn-hc - w c-£n-Xm-

°-sf [-cn-∏n-°p-∂-Xn-\m-bn sNm-Δm-gv-N kv-Iq-fn¬ ]n.-Sn.-F. tbm-Kw tN¿-∂n-cp-∂p. kv-Iq-fns‚ k¬-t∏-cn-s\ I-cp-Xn hn-hc - w ]p-dØ - d - n-bm-sX {i-≤n-°m-\m-bncp-∂p tbm-KØ - n-s‚ Xo-cp-am-\w. kw-`-h-sØ-°p-dn-®v C-Xp-h-sc ssN¬-Uvs - se-\n-s‚ {i-≤b - n¬s∏-Sp-Øm-\pw A-[ym-]-I¿ Xøm-dm-bn-´n-√. \o-e-®n-{X-Øn-s‚ D-dh - n-Ss - Ø-°p-dn-®v A-[ym-]I - ¿°p e-`n-® hn-h-c-߃ t]m-enkn¬ A-dn-bn-°m-sX aq-Sn-h® - n-cn°p-Ib - m-Wv.

Nm-h-tÈ-cn-bn sd-bv-Uv D-cp-h-®m¬: I-gn-™ Zn-h-k-ßfn¬ cm-{„o-b kw-L¿-jw \-S∂ Nm-h-t»-cn s]-c-{¥-®m¬ taJ-e-bn¬ t_mw-_p-Iƒ-°pw B-bp-[-߃-°p-am-bn t]m-enkv sd-bv-Uv \-S-Øn. B-bp-[-߃ kq-£n-®n-´ps≠-∂ c-l-ky hn-h-cw In-´n-bXn-s\ Xp-S¿-∂m-Wv ]-cn-tim-[\ \-S-Øn-b-Xv. a-´-∂q¿ kn.-sF sI hn th-Wp-tKm-]m-e-s‚ t\Xr-Xz-Øn-em-Wv Xn-c-®n¬ \-SØn-b-Xv. t_mw-_v kv-Izm-Uv, tUm-Kv kv-Izm-Uv F-∂n-h-bp-sS k-lmb-tØm-sS-bm-Wv sd-bv-Uv \-SØn-b-Xv.

am-ln-bn-se s]-t{SmÄ-_-¦v ImkÀt¡m«v 593 a-´v _m-[n-XÀ; Po-h-\-¡mÀ-¡v i-¼-f-hÀ-[-\ Nn-InÂ-km ]-cn-]m-Sn \m-sf ap-XÂ am-ln: am-ln ta-J-e-bn-se s]t{Smƒ-_¶v Po-h-\-°m¿-°v 1100 cq-]-bp-sS i-º-f h¿-[-\. aq-∂p-h¿-jw k¿-ho-kv ]q¿Øn-bm-°n-b-h¿-°v 5 i-X-am\w C≥-{In-sa‚pw e-`n-°pw.14 ]-ºp-I-fse 300Hm-fw Po-h-\°m¿-°v s^-{_p-h-cn H-∂p-apX¬ h¿-[-\ _m-[-I-am-bn-cn°pw. te-_¿ Hm-^n-k¿ sI l-co{μ≥ hn-fn-® s]-t{Smƒ ]-ºv D-S-

a-I-fp-sS-bpw t{S-Uv bq-\n-b≥ t\-Xm-°-fp-sS-bpw tbm-K-Ønem-Wp Xo-cp-am-\w. am-t\-Pv-sa‚ v {]-Xn-\n-[n-Ifm-bn kp¿-Pn-Øv, C F≥ KtW-i≥, a-Po-Zv, [-t\-jv F-∂nh-cpw hn-hn-[ sXm-gn-em-fn kwL-S-\-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v sI tam-l-\≥, F t{]-a-cm-P≥, Sn kp-tc-{μ≥, ]n ]n {]-Im-i≥, ]n Ir-jv-W≥, \n¿-a¬ F-∂n-hcpw ]-s¶-Sp-Øp.

Im-k¿-tIm-Uv : tZ-io-b a-¥ptcm-K \n-hm-c-W ]-cn-]m-Sn-bpsS `m-K-am-bn \m-sf ap-X¬ 28 h-sc k-aq-l a-¥p-tcm-K \n-hmc-W Nn-In-¬km ]-cn-]m-Sn Pn√-bn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂p. ]- c n- ] m- S n- b p- s S `m- K - a m- b n Pn- √ - b n- s e 11e£- t Ømfw t]¿- ° v Un. - C - .-- k n--, B¬- _ ≥U- t kmƒ Kp- f n- I - I ƒ hn- X - c Ww sN-øpw. Pn-√-bn-se 2e£tØmfw ho-Sp-I-fn¬ 50 ho-SpIƒ- ° v H- c mƒ F- ∂ I- W °n¬ 5531 thmf‚n- b ¿- a m¿

Cu Zn-\-ß-fn¬ a-cp-∂v hn-X-cWw \-S-Øpw. 2574 a-‰p ÿm-]\- ß - f n- e pw a- c p- ∂ v F- Ø n- ® v \¬-Ipw. Pn-√-bn¬ 563 kq-∏¿ssh-k¿-am-sc-bpw a-¥p-tcm-K \n¿- a m¿- ÷ - \ Kp- f n- I hn- X - c W- Ø n- \ m- b n \n- t bm- K n- ® n- ´ p≠v. Un.--- C. k --- n. Kp-fn-I-I-fpw, B¬-_≥-U-tkmƒ Kp-fn-I-Ifpw hn-hn-[ ]n. F --- -®v.---kn.---I-fn¬ F-Øn-®p-. Kp-fn-I hn-X-c-W-Øn-\m-bn B- t cm- K y, B- i , A- ¶ - W - h mSn, Ip-Spw-_-{io {]-h¿-Ø-I¿,

\- g v - k n- M v hn- Z ym¿- Y n- I ƒ, a- ‰ p k-∂-≤ kw-L-S-\m {]-h¿-ØI¿ F-∂n-h¿-°v {]-tXy-Iw ]cn-io-e-\w \¬-In-bn-cp-∂p. \m-sf hm¿-Uv X-ew ap-X¬ Pn- √ m- X - e w h- s c P- \ - ß - ƒ °v t_m- [ - h ¬- ° - c - W w \¬Ipw. Pn-√-bn¬ C-Xp-h-sc a-¥p-tcmKn-I-fm-b 593 enw-t^-Un-a tIkp-I-fn¬ 10 ss^-t{Um-kn¬ tI-kp-I-fpw D-≈-Xm-bn I-s≠Øn- b n- ´ p- ≠ v . 83- t]¿ ss^t{Um- k n¬ Hm- ] - t d- j - \ p hnt[-b-cm-bn-´p-≠v.


{]mtZ-inIw

1 am¿®v 2014 i\n

kannur/knr

tIm-f-bm-Sv ]-©m-b-¯v hmÀ-jn-I ]-²-Xn-¡v Aw-Ko-Im-cw

sse-t{_-dn-b³-amÀ ssh-Z-yp-Xn ap-S-§pw \n-cm-lm-ck-a-cw \-S-¯n C¶v

s]-cn-ß-Øq¿: sNm-¢n C-e-Iv{Sn-°¬ sk-£≥ ]-cn-[n-bn-se I-√m-bn, s]-cn-ßm-Sn, Cu-®n, ]m-Øn-°en¬ cm-hn-se 9 apX¬ ssh-Io-´v 5 h-sc `m-Kn-I-ambn ssh-Z-yp-Xn ap-S-ßpw.-

I-Æq¿: sse-t{_-dn-b≥ A-eh≥-kpw ]p-kv-X-I {Km‚pw hnX-c-Ww sN-ø-W-sa-∂m-h-iys∏-´v sse-t{_-dn-b≥-am¿ I-e-IvS-td-‰n-\p ap-ºn¬ \n-cm-lm-c ka-cw \-S-Øn. kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ k-anXn-bw-Kw Fw hn P-b-cm-P≥ D-Zv]-ø-∂q¿ A-∂q¿ B-tcm-Ky- Lm-S-\w sN-bv-Xp. sse-t{_-dn\n-tI-X≥: kn.-B¿.-B¿. h¿- b≥-kv bq-\n-b≥ Pn-√m {]-kna N-c-a-hm-¿-jn-Im-N-c-Ww-˛10.-00 U‚ v ]n i-io-{μ≥ A-[y-£-X F-Sm-´v Xr-ss° a-lm-hn-jvh-ln-®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ Wp t£-{Xw: Ko-Xm-⁄m-\ b- sk-{I-´-dn sI _m-e-Ir-jv-W≥ ⁄w-˛6.-30 \-ºym¿, Pn-√m sk-{I-´-dn C A]-ø-∂q¿ Xm-bn-t\-cn Xp-fp\o-jv-Ip-am¿, kn-.-]n.-Fw. Pn-√m º-∂q¿ a-lm-hn-jv-Wp t£sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥, Pn-√m {Xw: sIm-Sn-tb-‰ a-tlm¬-k]-©m-b-Øv ssh-kv {]-knhw-˛6.-00 U‚ v Sn Ir-jv-W≥, ]n sI X-e-t»-cn {In-°-‰v tÃ-Unss_-Pp, H hn \m-cm-b-W≥, _nbw: Pn-√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In°-‰v-˛9.-00 ]m∏n-\n-t»-cn sh-Ãv F¬.]n kv-Iqƒ: Ip-´n-Iƒ-°mbp≈ kuP-\y Z-¥˛t\-{X tcm-K ]cn-tim-[-\Iymw]v˛9.30

]cn-]mSn

\mfs¯ ]cn-]mSn I-Æq-¿ am-[-h-dm-hp kn-‘y

tlm-kv-]n-‰¬: A¿-i-kv, ^nÃp-e \n¿-W-b Iymw-]v-˛9.-00 I-Æq¿ Xm-W ap-g-Ø-Sw bp.]n. kv-Iqƒ: Pn-√m-X-e dm-]n-Uv sN-kv Sq¿-W-sa‚ v-˛10.-00 h-f-]-´-Ww ]-©m-b-Øv an\n tÃ-Un-bw: A-Jn-te-¥ym sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ-˛7.-00 X-e-t»-cn {In-°-‰v tÃ-Unbw: Pn-√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In°-‰v-˛9.-00 X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃUn-bw: Pn-√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°-‰v-˛9.-00 Im-\-t®-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv: ]p-\¿-\n¿-an-® ]-≈n- D-Zv-Lm-S\w-˛7.-00 Nm-e im-¥-Zo-]w kv-s]jy¬ kv-Iqƒ: ku-P-\y saUn-°¬ Iymw-]v-˛10.-30

Adnbn-¸pIÄ

{]-hÀ-¯-\ {Km³Un-\v A-t]-£ £-Wn-¨p I-Æq¿: sse-{_-dn Iu¨-kn ¬ {K-Ÿ-im-e-I-fn¬-\n-∂v {]-h ¿-Ø-\ {Km‚n-\v A-t]-£ £Wn-®p. A-t]-£-Iƒ am¿-®v H∂n-\-Iw Xm-eq-°v sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Hm-^n-kn¬ FØn-°-Ww. A-t]-£-tbm-sSm∏w t\m-´o-kv, t^m-t´m, ]-{X-I´n-Mv F-∂n-h-bpw D-≠m-h-Ww.

l-Öv slÂ-]v sU-kv-Iv

I-Æq¿: l-÷v I-Ωn-‰n-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Pn-√-bn¬-\n-∂v Cu h¿-jw l-÷n-\p t]m-hm\p-t±-in-°p-∂-h¿-°v sl¬-]vU-kv-Iv h-f-]-´-Ww b-Xow-Jm-\bn¬ {]-h¿-Ø-\w Xp-S-ßn. ]pXn-b \n¿-tZ-i-߃-°pw A-t]£-t^m-dØn\pw ]-cn-io-e-\w e-`n-® s{S-bn-\¿-am-cp-sS tk-h\w e-`n-°pw. -9895239752.

Un.-kn.-F. tIm-gv-kv

I-Æq¿: sI¬-t{Sm-Wn-s‚ X-fn∏-d-ºn-se t\m-f-Pv sk‚-dn¬ Un-tπm-a C≥ Iw-]-yq-´¿ B-πnt°-j≥, th-Uv t{]m-k-kn-Mv B‚ v Um-‰m-F≥-{Sn, {Km-^n-Ivkv, sh-_v Un-ssk-\n-Mv tIm-gvkn-te-°v G-Xm-\pw ko-‰v H-gn-h p-≠v. tbm-Ky-X: π-kv-Sp. -hn-h-c߃-°v 0460 2205474 \-º-dntem sI¬-t{Sm¨ t\m-f-Pv sk ‚¿, ap-\n-kn-∏¬ _-kv-Ãm≥Uv _n¬-Un-Mv, X-fn-∏-d-ºv hnem-k-Øn¬ _-‘-s∏-S-Ww.-

sse-t{_-dn-b≥-kv bq-\n-b≥ Pn-√m I-Ωn-‰n sk-{I-t´-dn-b‰n-\v ap-ºn¬ \-S-Øn-b \n-cmlm-ck-a-cw kn.-]n.-Fw. kwÿm-\ k-an-Xn-bw-Kw Fw hn P-b-cm-P≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

k≥-kv A-\p-h-Zn-°-cp-sX-∂ sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U‚n-s‚ \n-e-]m-Sv kzm-K-Xw sN-bv-Xp. F-√m ]-©m-b-Øp-I-fn-epw a-Zy-h ¿-P-\w \-S-∏m-°-W-sa∂pw B-h-iy-s∏-´p. Pn-√m {]-knU‚ v iw-kp-±o≥ ]m-e-t°m-Sv A-[y-£-X h-ln-®p. sk-{I-´-dn

kn kn k-°o¿ ^m-dq-Jn, J-Pm©n sI F¬ ]n lm-cn-kv, ]n Sn ]n ap-kv-X-^, Sn ap-l-Ω-Zv \-Po_v, hn ]n sI A-–p¿-d-lv-am≥, Fw ]n \n-km-ap-±o≥, lm-cn-kv ]p-∂-°¬, ]n A-iv-d-^v lm-Pn, A-iv-d-^v a-º-dw, sI A-–p-¬ aPo-Zv kw-km-cn-®p.

_-Ên-Sn-¨v kv-Iq-«À bm-{X-n-I-\v ]-cn-¡v B-e-t°m-Sv: \n-b-{¥-Ww hn-´v _- n-s‚ A-Sn-bn¬-s∏-´ kv-Iq´¿ bm-{Xn-I≥ \n-km-c ]-cn-°pI-tfm-sS c-£-s∏-´p. Im¿-Øn-I]p-c-sØ sN-Øv sXm-gn-em-fn cLp(40)hm-Wv A-]-I-S-Øn¬s∏-´-Xv. B-e-t°m-Sv K-h. tlman-tbm B-ip-]-{Xn-°v k-ao-]w h®mWv kw`hw. \m-´p-Im¿ tN¿-∂m-Wv c-Lp-hn-s\ Bip]-{Xn-bn-se-Øn-®Xv.-

I-Æq¿: Pn-√-sb `o-Xn-bn-em-°n a-¥p-tcm-K-_m-[n-X¿ s]-cp-Ip∂p. kw-ÿm-\-Øv a-¥p-tcm-K \n-hm-c-W Nn-In¬-km ]-cn-]m-Sn \-S-∏m-°p-∂ Np-cp-°w Pn-√-Ifn¬ I-Æq-cn-s\-bpw Dƒ-s∏-SpØn-bn-´p-s≠-¶n-epw B-izm-kyI-c-a-√ Pn-√-bn-se Im-cy-߃. k¿-th-bn¬ C-Xp-h-sc Is≠-Øn-b 615 a-¥p-tcm-Kn-Iƒ°v ]p-d-sa Pn-√-bn¬ 16 tcm-K-hml-I-sc-bpw I-s≠-Øn. A-got°m-Sv, h-f-]-´-Ww, Nn-d-°¬, Xfn-∏-d-ºv, tN-tem-d F-∂n-hn-Sß-fn¬ tcm-K-_m-[-bp-≠v. ]pXn-b-Xm-bn tcm-K-_m-[ I-s≠Øn-b-Xv A-[n-I-hpw A-\-y-kwÿm- \ sØm- g n- e m- f n- I - f n- e m-

sW-∂v sU-]yq-´n- Pn-√m sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. Fw sI jm-Pv ]-d-™p. F-∂m¬, ap-gp-h≥ sXm-gn-emfn-I-sf-bpw ]-cn-tim-[n-°m≥ km-[n-°m-Ø km-l-N-cyw \n-e\n¬-°p-∂p-≠v. a-dp-\m-S≥ sXmgn-em-fn-I-fn-eq-sS tcm-Kw C-hn-Sp≈-h-cn¬ hym-]-I-am-hp-sa-∂ B-i-¶-bpw. kz-¥w \m-´n¬-\n∂p-X-s∂ tcm-K-hp-am-sb-Øp∂ C-h-cp-sS tI-c-f-Øn-se Pohn-X-km-l-N-cyw H-´pw kp-c-£nX-a-√. tcm-Km-Wp i-co-c-Øn-seØn-bm¬ tcm-K-e-£-Ww {]-IS-am-hm≥ h¿-j-ß-sf-Sp-°pw. Nn-e-t∏mƒ e-£-W-sam∂pw {]-I-S-am-hm-Ø-Xv k-a-b-

Øv Nn-In¬-k In-´m-Xn-cn-°m≥ C-S-bm-°pw. sIm-Xp-Ip-\n-hm-cW-am-Wv G-I {]-Xn-hn-[n. sImXp-Ip-Iƒ h-gn Iq-Sp-X¬ t]-cnte-°v ssa-t{Im-ss^-te-dn-b F-∂-dn-b-s∏-Sp-∂ sN-dp-hn-c-I ƒ F-Øp-∂-Xv tcm-Kw ]-S-cm≥ Im-c-W-am-hpw. tcm-K-_m-[-bp-≈ sIm-Xp-Iv B-tcm-K-y-hm-\m-b H-cm-sf I-Sn°p-tºmƒ sN-dp-hn-c-Iƒ hy‡n-bp-sS e-kn-Im-\m-fn-I-fnepw {K-Ÿn-I-fn-epw F-Øp-Ibpw 6 am-kw ap-X¬ 1 h¿-jw hsc-bp-≈ Im-e-b-f-hn¬ h-f¿-® t\-Sn e-kn-Im-{K-Ÿn-I-fn¬ X-S -hpw {I-ta-W ho-°-hpw D-≠m°pw. a-¥v tcm-K-e-£-Ww aq¿-

—n-®m¬ Nn-In-¬-kn-®p am-‰m-\mhn-√ F-∂-Xm-Wv `o-j-Wn. am-c-I-a-s√-¶n-epw B-bp-jvIm-ew ap-gp-h≥ tcm-K-]o-U A\p-`-hn-t°-≠n h-cp-∂p. I-gn™ h¿-j-ß-fn¬ -tcm-K-\n-hmc-W-Øn-\v Kp-fn-I-Iƒ hn-X-cWw sN-bv-Xn-cp-s∂-¶n-epw hmßp-∂-h¿ ap-gp-h≥ C-h I-gn-®ncp-∂n-√. C-Xm-Wp tcm-K-h-ym-]\-Øn-\v Im-c-Ww. a-¥v tcm-K_m-[ ]q¿-W-am-bpw H-gn-hm-bn´n-√m-Ø-Xn-\m¬ {]-Xn-tcm-[ -]cn-]m-Sn-bp-am-bn s]m-Xp-P-\w kl-cn-°-W-sa-∂v U-]yq-´n- Un.Fw.-H. A-dn-bn-®p. \m-sf ap-X¬ 28 h-sc \o-fp∂ Nn-In-¬-km -]-cn-]m-Sn-bn¬

Ccn´n: I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m ¿-´v am-‰-an√m-sX \-S-∏m-°m-\p≈ tI-{μ k¿-°m¿ \o-°-Øn ¬ {]-Xn-tj-[n-®v Bd-fw ]-©mb-Øn¬ C-∂v F¬.Un.F-^v. t\-Xr-Xz-Øn¬ l¿-Øm¬. t\c-sØ dn-t]m¿-´n-s‚ IcSv hn-⁄m]-\w h-∂-L-´-Øn¬

Im-´m-º-≈n: sÃ-∏v tdm-Un¬ ss_-°n-s\ a-dn-I-S-°p-∂-Xn-\nsS kz-Im-cy _- pw kv-Iqƒ hm\pw Iq-´n-bn-Sn-®v hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈-h¿-°v \n-km-c ]-cn-t°-‰p. ss_-°v bm-{Xn-I-\p km-cam-bn ]-cn-t°-‰p. C-∂-se cm-hnse H-º-tXm-sS ssI-c-fn sl-dnt‰-Pn-\p k-ao-]-am-Wv A-]-I-Sw. I-Æm-Sn-∏-d-ºv-˛-tN-te-cn dq-´ntem-Sp-∂ tdm-b¬- Ãm¿ _- pw {io-]p-cw kv-Iqƒ hm-\p-am-Wv Iq-´n-bn-Sn-®-Xv. sl-dn-t‰-Pn-se

sk-Iyq-cn-‰n Po-h-\-°m-c≥ {ioI-WvT-]p-cw Im-™n-te-cn kztZ-in kn ]n \m-cm-b-W≥ s]mSp-∂-s\ ss_°p-ambn tdm-Uv ap-dn-®p-I-S-°-sh _-kv \n-b-{¥Ww hn-´v kv-Iqƒ hm-\n¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp-∂p. km-c-am-bn ]-cn-t°-‰ C-bmsf sIm-bv-en B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. hm-\n-ep-≠m-bncp-∂ ]-tØm-fw hn-Zym¿-Yn-Iƒ°v \n-km-c ]-cn-t°-‰p. X-e-\mcn-g-bv-°m-Wv h≥ Zp-c-¥w H-gnhm-b-Xv. Im-´m-º-≈n sÃ-∏v tdm-Un¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ss_-°v

Zp-cq-l-a-c-Ww A-t\z-jn¡Ww Iq-Øp-]-d-ºv: tIm-´-bw a-e-_m ¿ X-t≈m-s´ tIm¨-{K-kv {]h¿-Ø-I≥ _-tØ-cn-Ω¬ ho´n¬ sI sI kp-tc-jn-s‚ `m-cy ]p-jv-]-P-bp-sS Zp-cp-l-a-c-WØn¬ k-a-{Km-t\z-j-W-Øn-eqsS Ip-‰-hm-fn-I-sf ]n-Sn-Iq-S-Wsa-∂v tIm-¨-{K-kv _q-Øv IΩn-‰n B-h-iy-s∏-´p. ]p-jv-]-Psb ho-´p-ap-‰-sØ In-W-‰n¬ sIm-√-s∏-´ \n-e-bn-em-Wp Is≠-Øn-b-Xv. {]-Xn ssj-Pp-hns\ H-cp-h¿-j-Øn-\v ti-jw t] m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp-∂p. sIme-]m-X-I-Øn-\v ]n-∂n¬ ssjPp am-{X-a-√, a-‰p-≈-h¿ Iq-Sn Ds≠-∂m-Wv B-tcm-]-Ww.-

am-ln: sN-{º-bn-se tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn-\v Iq-Sp-X¬ kuI-cy-߃ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xns‚ t]-cn¬ sN-{º K-h. F¬.]n. kv-Iqƒ C-√m-Xm-°m-\p-≈ \o-°-Øn-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w i-‡-am-bn. C-Xn¬-\n-∂v am-ln A-Uv-an\n-kv-t{S-‰-dpw hn-Zym-`ym-k ta-e[y-£-bpw ]n-¥n-cn-b-W-sa-∂v \m-´p-Im-cpw B-h-iy-s∏-´p. A©mw ¢m-kv h-sc ]Tn-°p-∂-h¿°p-≈ ku-I-cy-߃ am-{X-ta sN-{º kv-Iq-fn-¬ D-≈p-sh-∂ncn-s°-bm-Wv \n-e-hn-ep-≈ sI-

´n-S-ku-I-cyw tI-{μo-b hn-Zym-eb-Øn-\v Iq-Sn A-\p-h-Zn-°m≥ _-‘-s∏-´-h¿ D-Ø-c-hn-d-°p∂-Xv. tI-{μo-b hn-Zym-e-b-Øn\p ÿ-ew ssI-am-dm-\p-≈ \o°-hp-am-bn ap-t∂m-´p-t]m-hp-Ibm-sW-¶n¬ kv-Iqƒ kw-c-£W k-an-Xn cq-]o-I-cn-®v {]-t£m`w- \-S-Øm≥ tbm-Kw Xo-cp-am-\n®p. ]n.-Sn.-F. {]-kn-U‚ v Zn-hy A-[y-£-X h-ln-®p. D-Ø-a≥, A-gn-bq¿ \m-cm-b-W≥, ]n hn cmPo-h≥, A-\n¬ Ip-am¿, hn hn jm-Pn Ip-am¿, ap-c-fn Ip-\n-bn¬, A-\o-jv-Ip-am¿ kw-km-cn-®p.

hÀ-Iv-tjm-¸v am-en-\yw tdm-U-cn-In-Â

IzmÀ-t«-gv-kv D-Zv-Lm-S-\w C-cn-´n: hn-f-t°m-Sv ln-Zm-b-Øp ¬ C-kv -emw I-Ωn-‰n \n¿-an-® Izm¿-t´-gv-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w ]mW-°m-Sv d-jo-Z-en in-lm-_v X߃ \n¿-h-ln-®p. a-l-√v {]-kn-U‚ v ]n sI aqk lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. D-a¿ ap-Jv-Xm¿ lp-Z-hn ap-Jy-{]`m-j-Ww \-S-Øn. A-–p- -emw A≥-h-cn, Fw sI Ip-™m-en, H-

ºm≥ lw-k, sI am-b≥ lm-Pn, ]n l-ao-Zv lmPn, sI ]n ap-l-ΩZv, sI hn d-jo-Zv, Pm-^¿ ss^kn, sI lw-k lm-Pn, ]n A-enlm-Pn, H a-Po-Zv, H A-–p-¬-JmZ¿ kw-km-cn-®p. kn-±o-Jv Zm-cn-an a-X-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. \m-sf \-S-°p-∂ {]m¿-Y-\m k-Z- n-\v k-eow tIm-b X-߃ cn-^m-bn \-¥n t\-Xr-Xzw \¬-Ipw.

hn-f-t°m-Sv l-n-Zm-b-Øp¬ C-kv-emw I-Ωn-‰n \n¿-an-® Izm¿-t´-gv-kv ]m-W-°m-Sv d-jo-Z-en in-lm-_v X-߃ DZvLm-S\w sNøp∂p

ssU-Cu-ssX¬ Im¿-_-a-kn ≥, B¬-_‚-tkmƒ F-∂o Kpfn-I-Iƒ hn-X-c-Ww sN-øpw. kzIm-cy B-ip-]-{Xn-I-fn-se tUmIv-S¿-am¿ h-gn-bpw a-¥v tcm-K-\nhm-c-W Kp-fn-I-I-fp-sS {]-Nm-cW-hpw t_m-[-h¬-°-c-W-hpw \-S-Øp-w. Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf A-go-t°m-Sv ]-©m-b-Øn¬ \-S°p-w. F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. Pn-√ m am-t\-P¿ tUm. Sn F-kv kn-≤ m¿-Y≥, F≥.-B¿.-F-®v.-Fw. aoUn-bm Hm-^n-k¿ sI F≥ N-{μ ≥, a-te-dn-b Hm-^n-k¿ Sn hn A`-b≥, _-tbm-f-Pn-Ãv C≥-˛-Nm¿Pv ]n kp-\n¬-Z-Ø≥ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.-

Xn-cn-¨-dn-b ImÀ-Uv ssI-¸-ä-Ww

_-Êpw kv-IqÄ hm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨p

I-Æq¿: I-e-ym-t»-cn, A-go-t°mSv,- I-Æq¿, [¿-a-Sw a-fi-e-ßfn¬ kw-£n-]v-X thm-´¿-∏-´n-I ]p-Xp-°-ep-am-bn _-‘-s∏-´v ]pXp-Xm-bn t]-cv tN¿-Ø-h-cn¬ CXp-h-sc Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv e`n-°m-Ø-h-cp-s≠-¶n¬ am¿-®v 10\-Iw I-Æq¿ Xm-eq-°v Hm-^nkn¬ lm-P-cm-bn Im¿-Uv ssI∏-‰-Ww. C-°m-e-b-f-hn¬ thm´¿-∏-´n-I-bn¬ Xn-cp-Ø-¬ h-cpØnb ]-g-b Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿Uv ssI-h-i-ap-≈-h¿ Xn-cn-sI \¬-I-Ww. Uyq-πn-t°-‰v Im¿Un-\p-≈ A-t]-£- C-\n-ap-X¬ sNm-Δm-gv-N-bpw sh-≈n-bm-gv-Nbpw am-{X-ta kzo-I-cn-°q.-

]-©mb-Øv P-\-Io-b I¿-a-k-anXn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ I-e-IvS-td-‰v am¿-®v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ {]t£m-` ]-cn-]m-Sn-Ifpw c-≠p X hW l¿-Ømepw \-S-Øn-bncp∂p. I-kv-Xq-cncw-K≥ dn-t]m¿-´ns‚ A-Sn-ÿ-m-\-Øn¬ ]-cn-ÿn

]-g-b I-cm¿ X-s∂ H-cp am-ktØ-°v \o-´n h-bv -°p-I-bm-bncp-∂p. C-°m-e-b-f-hv s^-{_p-h-cn 15\v A-h-km-\n-®p. A-Xn-\pti-jw tKm-Uu-Wn¬ `£y[m-\y-߃ C-d-°p-I-tbm I-b-‰n-hn-Sp-I-tbm sN-bv-Xn-´n√. 30,000 S¨ `-£y-[m-\y tiJ-c-W ti-jn-bm-Wv tKm-UuWn-ep-≈-Xv. C-t∏mƒ 25,000 S¨ `-£y-[m-\y-߃ sI-´n°n-S-°p-∂p-≠v. 122 I-cm¿ sXmgn-em-fn-I-fm-Wv tKm-Uu-Wn-ep≈-Xv. C-h-sc C-{X-Im-e-am-bn-´pw

t]m-en-kv ss{U-h-dp-sS Ø-ew-am-äw X-S-ªp ]-g-b-ßm-Sn: ]-g-b-ßm-Sn tÃj-\n-se ko-\n-b¿ kn-hn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k-dpw ss{U-hdp-am-b sI hn in-h-Zm-kn-s‚ ÿ-ew am-‰w Pn-√m t]m-en-kv ta[m-hn X-S-™p. I-Æq¿ F.-B¿. Iymw-]n-te°m-bn-cp-∂p C-t±-l-sØ am-‰nbn-cp-∂-Xv. a-W¬-°-S-Øv kwL-Øn-s‚ k-Ω¿-±-sØ Xp-S¿∂m-Wv ÿ-ew am-‰-sa-∂v Btcm-]-W-ap-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m ¬ in-h-Zm-kn-s\ ]-g-b-ßm-Snbn¬ \n-e-\n¿-Øm≥ F-kv.-]n. \n¿-tZ-iw \¬-Ip-I-bm-bn-cp∂p. eo-Kv t\-Xr-Xzw C-S-s]-´m-Wv in-h-Zm-kn-s\ ÿ-ew am-‰-n-bsX-∂pw eo-Kn-s\-Xn-tc \o-°w \-S-Øn-sb-∂pw- ]-d-™v I-gn™ Zn-h-kw P-\-t_m-[-\ bm{X ]-g-b-ßm-Sn-bn-se-Øn-b-t∏m ƒ am-Sm-bn ]-©m-b-Øw-K-hpw ap-kv-enw eo-Kv t\-Xm-hp-am-b F

]n _-Z-dp-±o≥ {]-kw-Kn-®-Xv Gsd hn-hm-Z-am-bn-cp-∂p. _-Z-dp-±os\-Xn-tc ]-g-b-ßm-Sn _-kv Ãm≥-Un¬ hym-]-I t]m-kv-‰¿ {]-Nm-c-W-hpw D-≠m-bn-cp-∂p. _-Z-dp-±o-s‚ {]-kw-K-Øn-s\-Xntc eo-Kn-se H-cp hn-`m-K-hpw cwK-sØ-Øn-bn-´p-≠v. C-t±-l-Øns‚ cm-Pn Pn-√m I-Ωn-‰n B-h-iys∏-´-Xm-bpw A-dn-bp-∂p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W dm-en

C-cn-°q¿: `m-c-Xv \n¿-a¬ A-`nbm-\pw C-cn-°q¿ tªm-°v ]©m-b-Øpw kw-bp-‡-am-bn Ccn-°q-dn¬ ip-Nn-Xz t_m-[-h¬°-c-W dm-en \-S-Øn. D-tZym-Kÿ¿, a-ln-fm {]-[m≥, tªm-°v ]-©m-b-Øv `-c-W-k-an-Xn- AwK-߃ ]-s¶-Sp-Øp. tªm-°v ]©m-b-Øv {]-kn. {]-^. kn F®v ta-an, hn-I-k-\ sN-b¿-am≥ {]-`m-I-c≥, _n.-Un.-H. hn Un A–p¬ P-eo¬, Sn ap-l-Ω-Zv kmPn-Zv, Pm-^¿, jo-P kwkm-cn®p.

ÿn-c-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√. Unt∏m A-S-®n-´-Xn-\m¬ sXm-gnem-fn-I-fpw Ip-Spw-_mw-K-ß-fpw ]-´n-Wn-bn-em-Wv. tKm-Uu¨ Xp-d-∂v {]-h¿-Øn-°p-∂-Xn-\mbn sXm-gn-em-fn-Iƒ {]-t£m-` ]-cn-]m-Sn-Iƒ \-S-Øm≥ Xo-cpam-\n-®n-´p-≠v. am¿-®v aq-∂n-\p ssh-Io-´v ]ø-∂q¿ Su-Wn¬ {]-I-S-\-hpw ]-g-b _-kv -Ãm-≥-Un¬ s]m-Xptbm-K-hpw \-S-Øpw. kn Ir-jvW≥ Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hn-hn-[ t{S-Uv bq-\nb≥ t\-Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-°pw. F-^v.-kn.-sF-bn-se sXm-gn-em-

F.-sI.-Sn.-F. [À-W A-©n-\v I-Æq¿: X-ø¬ sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n t_m¿-Uv ]p-\-kwL-Sn-∏n-°p-I, an-\n-aw s]≥j≥ B-bn-cw cq-]-bm-bn D-b¿Øp-I Xp-S-ßn-b B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v F.-sI.-Sn.-F. kw-ÿm\ hym-]-I-am-bn \-S-Øp-∂ k-ac-Øn-s‚ `m-K-am-bn Pn-√m I-Ωn‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ A©n-\v Xm-eq-°v Hm-^n-kp-I-fn¬ am¿-®pw [¿-W-bpw \-S-Øp-sa∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. X-e-t»-cn Xm-eq-°v Hm-^n-kv am¿-®v cm-hn-se 10\p Pn-√m I-Ωn‰n sk-{I-´-dn C P-\m¿-±-\-\pw IÆq¿ Xm-eq-°v Hm-^n-kv am¿-®v Pn-√m {]-kn-U‚ v sI hn _m-e\pw X-fn-∏-d-ºv Xm-eq-°v Hm-^nkv am¿-®v kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bwKw kn c-ho-{μ-\pw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. hm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ sI hn _m-e≥, C P-\m¿-±-\≥, Sn F kp-\n¬-Ip-am¿, C ]n Ip™n-cm-a≥, kn c-ho-{μ≥ ]-s¶Sp-Øp.-

Xn-tem-e {]-tZ-i-ß-f-m-bn {]Jym-]n-® 123 hn-t√-Pp-I-fn-¬ H∂m-Wv B-dfw. tI-{μ k-¿-°m-cn-s‚ \-S-]-Snbn¬ I-Sp-Ø B-i-¶-bn-em-Wv B-d-fw \n-hm-knIƒ. cm-hn-se B-dpap-X¬ ssh-Io-´v B-dv hsc-bm-Wv l¿-Øm¬.

Npcp¡¯nÂ

I-km-\-t°m-´-bn¬ \-SØnb hm¿-Uvk-`m Aw-K-߃°p≈ ¢m-kn¬ \n∂v

hmÀ-Uvk-` Aw-K-§Ä¡v ¢m-kv \S¯n I-Æq¿: In-e-bp-sSbpw \-K-c-k-`-bp-sSbpw kw-bp-‡m-`n-apJy-Øn¬ Ip-Sn-sh-≈w, ip-Nn-Xzw, am-en-\y ]-cn-]me-\w F∂o hn-j-b-ß-fn¬ I-km-\-t°m-´ kuØv, t\m¿-Øv hm¿Up-Iƒ kw-bp-‡-am-bn hm¿-Uvk-`m Aw-K-߃-°mbn ¢mkv \-SØn. Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gvk≥ kn ko\-Øv D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ sI ]n kp^o-d A-[y-£-X h-ln®p. sl¬-Øv C≥-kv-s]-Iv-S¿-amcm-b Fw A-–p¬ k-Øm¿, F sI {]-Im-i≥ ¢m-sk-SpØp. tIm¿Un-t\-‰dm-b j-^v-ko-\, kPv-\ kw-km-cn®p.

kp-[o-c-\pw hn Un k-Xo-i-\pw \m-sf kzo-I-c-Ww I-Æq¿: sI.-]n.-kn.-kn. {]-kn-U-‚m-b ti-jw B-Zy-am-bn Pn√-bn-se-Øp-∂ hn Fw kp-[o-c-\pw ssh-kv {]-kn-U‚ v hn Un k-Xo-i-\pw \m-sf kzo-I-c-Ww \¬-Im≥ Un.-kn.-kn, sI.-]n.-kn.-kn. `m-c-hm-ln-I-fp-sS -tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. sshIo-´v aq-∂n-\p I-Æq¿ \-h-\o-Xw Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S-°p∂ Pn-√m {]-h¿-Ø-I I¨-h≥-j≥ hn Fw kp-[o-c≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hn Un k-Xo-i≥ Fw.-F¬.-F, sI kp-[mI-c≥ Fw.-]n, sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn A-Uz. Sn kn-±n-Jv, a-‰p sI.-]n.-kn.-kn. `m-c-hm-ln-Iƒ kw-_-‘n-°pw. aq-∂n-\p ssh-Io-´v Pn-√-bn-se 93 a-fi-e-ß-fn¬ P-\-Pm-{KXm k-Z- v kw-L-Sn-∏n-°m-\pw tbm-Kw Xo-cp-am-\n-®p. Un.-kn.kn. {]-kn-U‚ v sI kp-tc-{μ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. sI.-]n.kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn-am-cm-b k-Xo-i≥ ]m-t®-\n, hn F \m-cm-b-W≥, Un.-kn.-kn. `m-c-hm-ln-I-fm-b sI ]n {]-`mI-c≥, k-Po-hv, A-Uz. a-- m¿-´n≥ tPm¿-Pv, hn cm-[m-Ir-jv-W≥-, N-{μ≥, ]n kn jm-Pn, sI {]-tam-Zv, ap-t≠-cn Kw-Km-[-c≥, Fw ]n ap-c-fn, ]-hn-{X≥, k-Xy≥ h-≠n-®m¬ kw-km-cn-®p.

]-¿-¶qÀ F-^v.-kn.-sF. {]-hÀ-¯-\w {]-Xn-k-Ôn-bn ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂¿ F-^v.-kn.sF. tKm-Uu-Wn-s‚ {]-h¿Ø-\w A-[n-Ir-X-cp-sS A-\mÿ- Im-c-Ww {]-Xn-k-‘n-bn¬. I-cm¿ ]p-Xp-°p-∂-Xn¬ A\m-ÿ Xp-S¿-∂m¬ tKmUu¨ A-S-®p-]q-t´-≠n h-cpsa-∂m-Wv ]-cn-k-c-hm-kn-Iƒ ]-d-bp-∂-Xv. 2002¬ B-cw-`n-® tKm-UuWn¬ \n-∂v I-gn-™ 12 h¿-jam-bn I-cm¿ hy-h-ÿ-bn-em-Wv k m-[-\-an-d-°p-∂-Xpw I-b-‰p∂-Xpw. C-°-gn-™ P-\p-h-cn 12\v I-cm¿ Xo¿-∂p. F-Sp-°m≥ ]p-Xn-b Bƒ h-cm-Ø-Xn-\m¬

m-b-Øn-s‚ hm¿-jn-I ]-≤-Xn-bpsS Um-‰ F≥-{Sn c-≠p-Zn-h-kØn-\-Iw ]q¿-Øn-bm-°p-sa-∂v A-[-y-£-X h-ln-® k-an-Xn sNb¿-t]-gv-k¨ Iq-Sn-bm-b Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f ]-d-™p. 2 ]-©m-b-Øpw 4 \-K-c-k-`bpw H-gn-sI Pn-√-bn-se F-√m Xt±-i-ÿm-]-\-ß-fpw tem-I-_m¶v ^-≠n-\v tbm-K-y-X t\-Sn-bXm-bpw Xp-I D-S≥ e-`n-°p-sa∂pw D-tZ-ym-K-ÿ≥ A-dn-bn-®p. 28 X-t±-i-ÿ m-]-\-ß-fp-sS 2013˛2014 h¿-j-sØ t`-Z-K-Xn s{]mP-Iv-‰p-Ifpw Aw-Ko-I-cn®p. πm\n-Mv Hm-^n-k¿ ap-l-Ω-Zv D-kvam≥, Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I´-dn {io-Pn-Øv, Un.-]n.-kn. AwK-߃ kw-_-‘n-®p.-

Ikv-Xq-cncw-K³ dn-t]mÀ-«v: B-df-¯v C-¶v FÂ.Un.F-^v. lÀ-¯mÂ

a-´p-_m-[n-XÀ s]-cp-Ip-¶p; Nn-InÂ-km ]-²Xn-bp-am-bn B-tcm-Ky-h-Ip-¸v

sN-{¼ kv-IqÄ C-Ãm-Xm-¡m-\p-Å \o-¡-¯n-s\-Xn-tc {]-Xn-tj-[w

C-cn-°q¿: B-bn-∏p-g a-c-an-√v PMv-j≥ S-h¿ tdm-U-cn-In¬ h¿Iv-jm-∏p-I-fn-se am-en-\y-ß-ƒ Iq-´n-bn-´-Xv \m´p-Im¿°v Zp-cn-Xam-hp-∂p. B-bn-∏p-g-bn-se c-≠p h¿-Iv-jm-∏p-I-fn-se- I-cn- Hm-bn ¬, Sn-∂v-, S-b¿, Syq-_v Xp-S-ßn-bh-bm-Wp Iq-´n-bn-´-Xv. Im¬-\-Sbm-{Xn-I¿-°v k©-cn-°m≥ -dm]-‰mØ A-h-ÿ-bm-Wv.

I-Æq¿: F-√m X-t±-i-ÿm-]-\ß-fpw 2014-˛2015 h¿-j-tØ-°p≈ ]-≤-Xn-Iƒ D-S≥ k-a¿-∏n°m≥ Pn-√m B-kq-{X-W k-anXn \n¿-tZ-in-®p. Xn-c-s™-Sp-∏v s]-cp-am-‰-N-´w ]-≤-Xn Aw-KoIm-c-sØ _m-[n-°m-Xn-cn-°m≥ {]-h¿-Ø-\-߃ th-K-Ønem°-Ww. tIm-f-bm-Sv ]-©m-b-Øn-s‚ 2014-˛2015 h¿-j-sØ ]-≤-Xn-°v k-an-Xn Aw-Ko-Im-cw \¬-In. 366.-815 e-£w cq-] A-S-¶¬ {]Xo-£n-°p-∂ 88 s{]m-P-Iv-‰p-Ifm-Wv ]-©m-b-Øv hm¿-jn-I ]≤-Xn-bn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn-b-Xv. hm¿-jn-I ]-≤-Xn-°v Pn-√m Bkq-{X-W k-an-Xn-bp-sS Aw-KoIm-cw t\-Sp-∂ Pn-√-bn-se B-Zy ]-©m-b-Øm-Wn-Xv.-Pn-√m ]-©

t\m-bv Ip-cy≥, Fw tam-l-\≥, ap-Ip-μ≥ aT-Øn¬, ]-ø-∂q¿ Ip-™n-cm-a≥, Sn kp-tc-jv _m_p, F≥ Sn kp-Xo-{μ≥, C N{μ≥, kn tkm-a≥, ssh-°-Øv \m-cm-b-W≥, ]q-t°m-S≥ N{μ≥ kw-km-cn-®p. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f \m-cm-ßm-\ocv \¬-In k-a-cw A-h-km-\n-∏n®p.

`-àn-bp-sS a-d-hn-ep-Å Nq-j-Ww Xn-cn-¨-dn-b-Ww: sI.-F³.-Fw. I-Æq¿: `-‡n-bp-sS a-d-hn¬ Nne ]p-tcm-ln-X≥-am-cpw BƒssZ-h-ß-fpw \-S-Øp-∂ Nq-jW-߃ k-aq-lw Xn-cn-®-dn-b-Wsa-∂v sI.-F≥.-Fw. Pn-√m sk{I-t´-dn-b-‰v B-h-iy-s∏-´p. bp.-Un.-F-^v. `-c-W ]-©m-bØp-I-fn¬ a-Zy-im-e-bv-°v sse-

3

fn-Iƒ tb m-Kw tN¿-∂v ]n N{μ≥ I¨-ho-\-dpw sI hn-Pb≥ tPm-bn‚ v I¨-ho-\-dpw sI k-Pn sN-b¿-am-\p-am-bnI¿-a-k-a-n-Xn cq-]-o-I-cn-®p. X-fn-∏-d-ºv Xm-eq-°n-se tdj-≥ I-S-I-fn-te-°v ]q¿-W-ambpw I-Æq¿ Xm-eq-°n-s‚ H-cp `m-K-tØ-°pw `-£y [m-\y߃ I-b-‰n-b-b-°p-∂-Xv C-hnsS \n-∂m-Wv. ]-ø-∂q¿ tKmUu¨ Cu am-kw 15 ap-X¬ AS-®n-´-Xv Im-c-Ww \o-te-iz-cw tKm-Uu-Wn¬ \n-∂m-Wv Cu `m-K-ß-fn-se td-j≥ I-S-I-fnte-°v km-[-\-sa-Øp-∂-Xv.

h-Sp-h³-Ip-f-¯n am-en-\y-\n-t£-]w C-cn-°q¿: C-cn-°q¿-˛-ªm-Øq¿ ]m-X-tbm-c-sØ kn-±o-Jv \-K-dnse P-e-t{km-X- m-b h-Sp-h≥Ip-f-Øv am-en-\y-\n-t£-]w hym]-Iw. H-cn-°-epw sh-≈w h-‰mØ Ip-f-Øn-s‚ H-cp-`m-Kw tdmU-cn-In-em-b-Xn-\m¬ cm-{Xn-Ime-ß-fn-em-Wp am-en-\y-߃ sIm-≠p-h-∂v X-≈p-∂-Xv. A-dhp-im-e-bn-se-bpw ao≥- am¿-°‰n-se-bpw am-en-\y-߃-°p ]p-dsa hn-hm-l- k¬-°m-c-ß-fn-se `-£-Wm-h-in-„-ß-fpw a-‰pw Chn-sS-bm-Wv \n-t£-]n-°p-∂-Xv. Zp¿-K-‘-]q-cn-X-am-Wv {]-tZ-iw. \m-´p-Im¿ ]-e-X-h-W ]-cm-XnIƒ \¬-In-bn-´pw \-S-]-Sn-bn-√.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-03-02  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-03-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you