Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

25 s^{_phcn 2014 sNmΔ

B-[m-c-sa-gp-¯p ta-J-e-bn-se sXm-gn kw-c-£n-¡pw: a-{´n

kn-U-vtIm ]-cn-io-e-\ tI-{µ-§-fp-sS D-Zv-Lm-S-\w \m-sf Im-k¿-tIm-Uv: tI-c-f kn-UvtIm Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, F-d-WmIp-fw, tIm-´-bw, a-e-∏p-dw, Imk¿-tIm-Uv Pn-√-I-fn¬ kv-Io¬ U-h-e-]vsa‚ v s{S-bn-\n-Mpw knhn¬ k¿-ho-kv ]-co-£-bv°p≈ ]-cn-io-e-\ tI-{μ-ßfpw B-cw-`n-°p-∂p. kw-ÿm-\X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v aq- Hmƒ tI-c-f tUm-Iyp-sa‚ v ssd-t‰-gv-kv B‚ v kv-{ssI-_v-kv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ ∂n-\v Im-k¿-tIm-Uv hn-Zym-\k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn I-Æq-¿ \-K-c-Øn¬ \-S-∂ {]-I-S-\w K¿ kv-amƒ C≥-U-kv-{So-kv Atkm-kn-tb-j≥ lm-fn¬ sNb¿-am≥ kn- Sn A-l-Ω-Z-en \n¿h-ln-°pw. \-K-c-k-`m sN-b¿am≥ Sn C- A-–p-√ A-[y-£-X h-ln-°pw. ap≥ A-°m-Z-an U-bd-Œ¿ tam-l≥ A-{_-lmw, tªm-°v-˛-{Km-a∏-©m-b-Øv {]kn-U‚-p-am¿, kn-Uv-tIm U-b-dŒ¿-am¿ kw-_-‘n-°pw.

I-Æq¿: B-[m-cs - a-gp-Øv ta-Je - bn-se sXm-gn¬ kw-c£ - n-°p-sa∂v a-{¥n A-\q-]v tP-°_ - v. Hmƒ tI-c-f tUm-Iyp-sa‚ v ssd-t‰-gvkv B‚ v kvs - {sI-_vk - v A-tkmkn-tb-j≥ kw-ÿm-\ k-tΩ-f\ - Øn-s‚ k-am-]\ - s]m-Xp-kt- Ω-f\w I-Æq¿ kvt- ‰-Un-bw tIm¿-Wdn¬ D-ZL -v m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp∂p A-t±-lw. Cu ta-Je - b - n-se sXm-gn¬ \-„s - ∏-Sp-Øn-s°m-≠v B-[m-cß - ƒ Hm¨-sse≥ h-gn cPn-ÿ sN-øn-√. k¿-´n-^n-°-‰p-I-fpw t]-bvsa‚p-I-fpw Hm¨-sse≥ h-gn-

sI«nS\nÀamW N-«-ew-L\w

FÂ._n.F-kn tZio-b sk-an-\mÀ C-¶p-apXÂ

hm-Wn-Py-k-ap-¨-b- DS-abv¡v Imc-Ww Im-Wn-¡Â t\m-«okv

Imk¿-tImUv: s]m-Δ¬ F¬._n.F-kv. F≥-Pn-\n-b-dnMv tIm-f-Pn¬ c-≠pZn-hk-sØ tZio-b sk-an-\m¿ F≥-tIm¿sSIv C-∂pw \m-sf-bp-am-bn \-S°pw. sa-°m-\n°¬, C-e-{Œn °¬, Ce-t{Œm-Wn-Ivkv, knhn¬, Iw-]yq-´¿ k-b≥kv, C≥^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-fPn, Assπ-Uv k-b≥-kv ta-J-e-I-fnembn 120Hm-fw {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n-°pw. F¬._n.Fkv U-b-d-Œ¿ k-øn-Zv d-joZv, {]n≥-kn-∏¬ sI F \-hmkv, tUm. A-_q-_-°¿ Im-S-¶¬ t\-Xr Xzw \¬-Ipw. C-∂p cmhnse 9.30\v apwss_ sF.sF.Sn.sF-bn-se sa-°m-\n°¬ F≥-Pn-\n-b-dn-Mv ta-[m-hn tUm. I-Æ≥ A-ø¿- D-Zv-LmS\w sN-øpw. ssh-Io´v t_-°en-te-°v km-bm-” bm-{Xbpw Imk¿-tIm-s´ X\-Xv I-em-cq-]ß-fp-sS {]-Z¿-i-\hpw \-S-°pw.

I-Æq¿: sI-´n-S-\n¿-am-W N-´ßƒ ew-Ln-®v ]m¿-°n-Mv ÿe-hpw iu-Nym-e-b-hpw ssI-amdn-b-Xn-\p Imw-_-km¿ Cu-Ãv hm¿-Un¬-s∏-´ Xm-h-°-c tImwπ-kn-se 106 sI-´n-S-\-º-dp-Iƒ d-±m-°m≥ \-K-c-k-` \-S-]-Sn XpS-ßn. A-go-t°m-Sv kz-tZ-in sI F jm-Pv {]-im-¥v kw-ÿm-\ No-^v sk-{I-´-dn-°p \¬-In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wv \-S-]-Snsb-Sp-°m≥ X-t±-i-`-c-W h-Ip-∏v sk-{I-´-dn \-K-c-k-`-bv-°p \n¿tZ-iw \¬-In-b-Xv. C-tX-Øp-S¿∂v sI-´n-S-\-º-dp-Iƒ d-±m-°m-Xncn-°m≥ Im-c-Ww t_m-[n-∏n-°p∂-Xn-\v sI-´n-S D-S-a-Iƒ-°p t\m´o-kv \¬-In. 2005 sk-]v-Xw-_¿ G-gn-\mWv I-Æq¿ \-K-c-k-` ]m-d-bn¬ hn-iz-\m-Y≥ ap-X¬ 36 t]¿ \n¿an-® 108 ap-dn-I-fp-≈ Xm-h-°-c

_n-Pp cm-[m-Ir-jv-W-³ dn-am³-UnÂ

a¼d-¯v BÀ.F-kv.Fkv. t\-Xm-hn-sâ ho-Sn-\pt\sc t_mw-t_-dv

X-e-t»cn: tkm-fm-¿ X-´n-∏v tIkn-se {]-Xn _n-Pp cm-[m-IrjvW-s\ am¿-®v 10 h-sc Pp-Uojy¬ H∂mw ¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn dn-am≥-Uv sN-bv-Xp. Xe-t»-cn-bnepw ]-cn-k-c-ß-fn-epap≈ tUm-Iv-S¿-am-cp-sS ho-Sp-Ifn¬ tkm-fm¿ ]m-\¬ \n¿-an®p\¬-Im-sa-∂p hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv e-£-߃ X-´n-sb-SpØ tI-kn-emWp _n-Pp cm-[mIr-jvW-s\ C∂se X-e-t»-cn tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-b-Xv. kcn-X F-kv \m-b-tcm-sSm-∏w Xn-cp-h-ßm-s´ hnhn-[ tUm-Iv S¿-am-cp-sS ho-Sp-I-fn-se-Øn-bmWp X-´n-∏v \-S-Øn-b-Xv. X-fn-∏d-ºv Un-ssh.F-kv.]n. kp-Z¿-i\ - \ - m-Wv A-t\z-jW - NpaXe. C-Xpkw-_-‘n-® Ip-‰-] {Xw H-cpam-kw ap-ºv tIm-SX - n-bn ¬ k-a¿-∏n-®n-cp∂p. B-Zy `m-cysb sIm-es - ∏-SpØn-b tI-kn¬ Po-h-]-cy-¥w in-£n-°-s∏-´v hnøq¿ sk≥-{S¬ P-bn-en¬ in-£ A-\p-`h - n-°s - h-bm-Wv X-´n-∏ptIkn¬ X-e-t»-cn Pp-Uo-jy¬ H ∂mw¢m-kv a-Pn-kvt- {S-‰v tImS-Xn P-Uv-Pv F-kv kqc-Pv ap-ºm-sI C∂se lm-Pc - m-°n-bX - v.

tImw-π-Iv-kv F-∂ hm-Wn-PysI-´n-S k-ap-®-b-Øn-se Xm-gsØ \n-e-bn-se 30Dw H-∂pw c≠pw \n-e-bn-se 35 ho-X-hpw 10 ap-dn-Iƒ-°v \-º¿ A-\p-h-Zn-®Xv. Xm-g-sØ \n-e-bn¬ B-dp-apdn-Iƒ hm-l-\ ]m¿-°n-Mn-\p-≈ ÿ-e-am-bpw H-∂pw c-≠pw \n-eI-fn-se Hm-tcm ap-dn-Iƒ iuNym-e-b-ß-fp-am-bm-Wv \-K-c-k`-bv-°p \¬-In-b Iw-πo-j≥ πm\n¬ Im-Wn-®n-cp-∂-Xv. F-∂m¬ \-º-dp-Iƒ e-`n-®v G-sd \m-fp-Iƒ I-gn-bpw-ap-ºv, ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-b-Øn\pw \o-°n-h-® F-´p ap-dn-Iƒ \K-c-k-`-bn¬-\n-∂p \-º¿ e-`n®n-´n-√m-Ø ap-dn-I-fm-bpw ti-jn°p-∂-h \-º¿ e-`n-® ap-dn-I-fmbpw I-W-°m-°n ]-c-kv-]-cw `mKw-h-®v I-Æq¿ d-Pn-kv-{Sm¿ Hm^n-kn ¬ `m-K-°-cm¿ c-Pn-ÿ

Iq-Øp-]-d-ºv: B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m t\-Xm-hns‚ ho-Sn-\p t\-sc t_mw-t_-dv. hm-Xn-ep-I-fpw P\-ep-I-fpw X-I¿-∂p. C-∂-se ]p-e¿-s® H-t∂msS-bm-Wv kw-`-hw. B¿.-F-kv.-F-kv. Pn-√m {]-Nmc {]-ap-Jpw P-∑-`q-an Zn-\-]-{X-Øn-s‚ I-Æq¿ bq\n-‰v A-kn-Â v am-t\-P-cp-am-b B-bn-Ø-d a-º-dsØ sI _n {]-Pn-en-s‚ ho-´n-\p t\-sc-bm-Wp t_mw-t_-dp-≠m-b-Xv. B¿-°pw ]-cn-°n-√. i-–wtI-´v {]-Pnen-s‚ ho-´p-Im¿ ]p-d-Øn-d-ßp-tºm-tg°pw A-{I-an-Iƒ c-£-s∏-´n-cp-∂p. A-Xyp-{K kv-t^m-S-\-ti-jn-bp-≈ t_mw-_mWp F-dn-™-Xv. Cu-bn-sS-bm-Wv {]-Pn-en-s‚ hnhm-lw I-gn-™-Xv. t\-c-sØ C-bm-sf H-cp-kwLw kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I¿ sh-´n-∏-cn-t°¬-∏n-®n-cp-∂p. H-cm-gv-N- ap-ºv B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿Ø-I-s\ C-hn-sS-h-®v H-cp-kw-Lw kn.-]n.-Fw. {]h¿-Ø-I¿ t_mw-s_-dn-™v ]-cn-t°¬-∏n-®n-cp∂p. C-Xn¬ Iq-Øp-]-d-ºv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b ssh-cm-Ky-am-Wv A-{I-a-Øn-\p ]n-∂nse-∂v kw-i-bn-°p-∂p. kw-`-h-Øn¬ I-≠m-e-dnbm-hp-∂ \m-ep-t]¿-s°-Xn-tc Iq-Øp-]-d-ºv t]men-kv tI-sk-Sp-Øp. I-Æq-cn¬ \n-s∂-Øn-b t_mw-_v kv-Izm-Upw t^m-d≥-kn-Iv hn-Z-Kv-[-cpw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. Iq-Øp-]-d-ºv kn.-sF. sI hn _m-_p, F-kv.-sF. sI kp-[m-I-c≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_mw-t_-dn¬ X-I¿-∂ ho´phm-Xn¬ t]m-en-kv ÿ-es - Ø-Øn ]-cn-tim-[\ - \-SØ - n. A{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cm- t_-dn¬ {]-Xn-tj-[n-®v I-Æq-cn¬ Xm-eq-°v X-esW-∂p _n.-sP.-]n. t\-Xr-Xzw B-tcm-]n-®p. t_mw- ß-fn-epw B-bn-Ø-d-bn-epw {]-I-S-\w \-S-Øn.

Im-dpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn-¨v aq¶v t]À-¡p ]-cn¡v

Nn-InÂ-km klm-b I-½n-ä-n cq-]o-I-cn¨p

sN-dp-]p-g-bn¬ ]cn-t°-‰-hsc Bip]{Xnbn¬ F-Øn-®-t∏mƒ

tX-\o-¨-bp-sS Ip-t¯-äv 14 t]À-¡p ]-cn¡v

C-cn´n: sXm-gn-epd-∏v ]≤-Xn tPm-en-°n-sS Im-´ptX-\o-®-bpsS Ip-tØ-‰v 10 t]¿-°v ]-cnt°‰p. hn-f-a-\-bn-se sI Sn kptemN-\, an-\n tdmbv, B-\-μh√n, Sn sI tamfn, sI Pn C-μnc, F ]-fln\n, sI c-Pn-X, H Hma\, sI hn D-j, sI iym-a-f F∂n-h-sc C-cn-´n Xm-eq-°v B-ipam-ßm-´p-]d - º - v: sse-^v k-b≥- ]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. C∂kn¬ K-th-jW - w \-SØ - p-∂ hn- se cm-hn-se-bm-Wp kw-`hw. Zym¿-∞n ]n.-F® - .v U - n. _n-cp-ZØ - n- sN-dp-]p-g: tX-\o-®-bp-sS Ip\m-bn k-a¿-∏n-® {]-_‘ - Ø - n≥ta-ep-≈ Xp-d-∂ kw-hm-Zw 28\p cm-hn-se 10.-30\v X-e-t»-cn ]m-ebm-Sv Imw-]k - n-se kvI - qƒ Hm-^v sse-^v k-b≥-kv hn-`m-K-Øn¬ D-cp-h-®m¬: I-t√-cn-°-c-bn¬ \-SØ - pw. sk-an-\m-dn-\v aq-∂p-Zn-h- kn.]n.F-Ωn-s‚ kv-Xq-]hpw kw ap-ºpap-X¬ X-et- »-cn Imw-]- sIm-Sn-a-c-ßfpw bp-h-tam-¿-®-bpkn-se kvI - qƒ Hm-^v sse-^v k- sS ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Ifpw Xb≥-kv hn-`m-Kw sse-{_-dn-bn¬ I¿Øp. _-kv sj¬-´-dn-\p apºn¬ kn.]n.Fw. ÿm-]n-® kv]-cn-tim-[\ - b - ° -v p e-`n-°pw.-

Xp-d-¶ kw-hm-Zw 28\v

{¥-am-bn ssI-Im-cyw sN-øm-hp∂ A-h-ÿ-bp-≠m-bn. kw-i-b-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\Øn-em-Wv Xm-g-sØ \n-e-bn¬ I-S \-S-Øn-bn-cp-∂ A-go-t°m-Sv kz-tZ-in sI F jm-Pv {]-im-¥v hn-h-cm-h-Im-i \n-b-a-{]-Im-cw {I-a-t°-Sp-Iƒ ]p-d-Øp-sIm≠p-h-∂-Xv. C-Xp-kw-_-‘n-®v \-K-c-k-`m sk-{I-´-dn-°v 2009 s^-{_p-h-cn c≠n\p ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂p. C-°m-cy-a-t\zjn-® d-h-\yq C≥ kv-s]-Œ¿ iio-{μ≥, sI-´n-S-Øn-s‚ H-∂mw\n-e-bn-se ap-dn-Iƒ hn-`-Pn-®Xm-bn Im-Wn-®p \¬-In-b B-dp \-º-dp-Iƒ Xm-sg ]m¿-°n-Mv ÿ-e-Øv \n-b-a-hn-cp-≤-am-bn \n¿-an-® ap-dn-Iƒ-°v D-]-tbm-Kn®-Xm-bn dn-t]m¿-´n \¬-In-bn-cps∂-¶n-epw \-K-c-k-` \-S-]-Sn kzo-I-cn-®n-cp-∂n-√.

ss_-¡n-se-¯n-b kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS am-e X-«n-sb-Sp¯p ap-t≈-cn-b: ss_-°n-se-Øn-b c-≠w-K kw-Lw bp-h-Xn-bp-sS kz¿-W-am-e X-´n-∏-dn-®p. ap-t≈cn-b Im-d-f-bn-se Xymw-]-Æ sj-´n-bp-sS a-Iƒ Ip-kp-a-bp-sS I-gp-Øn¬\n-∂m-Wv aq-∂p]h≥ am-e s]m-´n-t®m-Sn-b-Xv. Ign-™ Zn-h-kw D-®-bv-°m-Wp kw-`-hw. B-Zq¿ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn-\¬-In.

tØ-‰v \m-ep-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. I-Sp-ta-\n I-S-b-°-c tIm-f-\n°p k-ao-]w C-∂-se ssh-Io-´v \m-tem-sS-bm-Wp kw-`-hw. h-gn-bm-{X-°m-cm-b Ip-ØpI-√p-¶¬ {_n-t´m (48), hn B¿ c-Xo-jv (28), `m-cy kn-\p (23), A©n-√-Øv A-_q-_-°¿ (47) F∂n-h¿-°m-Wp Ip-tØ-‰-Xv. C-hsc sN-dp-]p-g sk‚ v sk-_mÃy≥-kv B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

kv-Xq-]hpw sIm-Sn-a-c-§fpw X-IÀ¯p Xq-]hpw k-ao-]-sØ I¿-j-I kw-Lw sIm-Sn-a-c-ß-fp-am-Wv XI¿-Ø-Xv. bp-h-tam¿-® ÿm]n® ^v-f-Iv-kv t_m¿-Uv Io-dn-\in-∏n®p. a-´-∂q¿ t]m-en-kv tIsk-Sp-Øp.

s]-cn-tßmw: s]-cn-¥-´ F.F¬.-]n. kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn\n-I-sf A-[ym-]-I≥ ssew-KnI-am-bn ]o-Un-∏n-® kw-`-h-Øn ¬ _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j≥ C-∂p k¿-°m-cn-\v dnt]m¿-´v k-a¿-∏n-°pw. kv-Iqƒ, B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cpw t]men-kpw N-´w ew-Ln-®-Xm-bn IΩo-j≥ I-s≠-Øn. hn-Zym¿-Yn-\nIƒ-°v ssh-Zy-kl - m-bw \¬-ImXn-cp-∂X - v Kp-cp-Xc - sX-‰m-sW-∂v dn-t]m-¿-´n-ep-≠v. _m-em-h-Im-i kw-c-£-W I-Ωo-j-\w-Kw- A-Uz. \-ko¿ Nm-en-bw C-∂-se kv-Iq-fn-seØn A-[ym-]-I-cn-¬-\n-∂pw c£n-Xm-°-fn¬-\n-∂p hn-h-c-߃ ti-J-cn-®n-cp-∂p. ]o-U-\-Øn\n-c-bm-b hn-Zym¿-Yn-\n-I-sf s]-

Cu ta-J-e-bn-ep-≈-h-cp-sS s] ≥-j≥ Im-cy-Øn¬ D-S≥ Xo-cpam-\-sa-Sp-°pw. c-Pn-kv-t{S-j≥ ta-J-e-bn¬ \n-∂p-≈ d-h-\yq h-cp-am-\w I-gn™ h¿-jw 1950 tIm-Sn cq-]-bmWv. 40 i-X-am-\w h¿-[-\-bm-Wp {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. Nn-e ta-J-eI-fn¬ c-Pn-kv-t{S-j≥ ^o-kv \nc-°v Ip-d-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v 250 tIm-Sn cq-]-bp-sS \-„-ap-≠m-bn. c-Pn-kv-t{S-j≥ h-Ip-∏n-s‚ 150mw hm¿-jn-I-Øn-s‚ `m-K-am-bn Aaq-ey-am-b tc-J-Iƒ kq-£n-°p∂-Xn-\v ayq-kn-bw ÿm-]n-°p-

sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. {]-kn-U‚ v sI Pn C-μp-Iem-[-c≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ap≥-a-{¥n F≥ sI t{]-a-N{μ≥, F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.F¬.-F, tPm-bn sIm-∂-°¬, A-K-Ãn≥ tPm-kv, F-kv Ir-jvW-kzm-an ]n-≈, c-ta-i≥ tImbn-tem-S≥ kw-km-cn-®p. s]m-Xp-k-tΩ-f-\-Øn-\p apt∂m-Sn-bm-bn \-K-c-Øn¬ {]-IS-\w \-S-∂p. cm-hn-se h-\n-Xm k-tΩ-f-\w sI. sI. ssi-e-P D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

c-−p- am-kw ap-¼v kw-kv-I-cn-¨ \-h-Pm-X in-ip-hn-sâ ar-X-tZ-lw ]p-d-s¯-Sp-¯v ]-cn-tim-[n-¨p sN-dp-]p-g: c-≠p-am-kw ap-ºv kw-kv-I-cn-® \-h-Pm-X in-ip-hns‚ ar-X-tZ-lw tIm-S-Xn D-Ø-chn-s\ Xp-S¿-∂v ho-≠pw ]p-dsØ-Sp-Øv t]m-kv-‰v-tam¿-´-w sNbv-Xp. tUm-Iv -S-dp-sS A-\m-ÿsb Xp-S¿-∂m-Wp a-c-W-sa-∂ ]cm-Xn-sb Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. Nn-‰m-cn-°¬ B-b-∂q-cn-se Pn ¬-an dn-\o-jv {]-k-hn-®-bp-S≥ Ip-´n a-cn-® kw-`-h-Øn-¬ ]-ø∂q¿ k-_ B-ip-]-{Xn-bn-se tUm-Iv-S¿-am¿-s°-Xn-tc t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. C-∂-se sshIo-´v \m-tem-sS sN-dp-]p-g sk ‚ v ta-co-kv s^-tdm-\ ]-≈n skan-tØ-cn-b-se I-√-d Xp-d-∂m-Wv t]m-en-kv km-∂n-[y-Øn¬ ar-XtZ-lw ]p-d-sØ-Sp-Ø-Xv. X-fn-∏-d-ºv X-l-kn¬-Zm¿ sI sI A-\n¬-Ip-am¿, ]-ø-∂p ¿ kn.-sF. A-–p¿-d-low, t^md≥-kn-Iv k¿-P≥ tKm-]m-e-Irjv-W ]n-≈ F-∂n-h¿ k-∂n-lnX-cm-bn-cp-∂p. C-°-gn-™ Un-

\-h-Pm-X in-ip-hn-s‚ ar-X-tZ-lw t]m-kv-‰v-tam¿-´w \-S-Øm-\m-bn sN-dp-]p-g sk‚ v ta-co-kv s^-tdm-\ ]-≈n sk-an-tØ-cn-bn-se I-√-d Xp-d-∂-t∏mƒ kw-_¿ 24\m-Wv tI-kn-\m-kv-]Z-am-b kw-`-hw. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-k-h-Øn-\m-bn {]-th-in-∏n® Pn¬-an-sb Ip-´n D-Z-c-Øn-¬ h®p-X-s∂ a-cn-®-X-dn-bn-°m-sX

sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-te-°v ]-d™-b-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn. Nn-‰mcn-°¬ t]m-en-kn¬ Pn¬-an \¬-In-b ]-cm-Xn ]-ø-∂q¿ t]men-kn-te-°v ssI-am-dn-bn-cp-∂p.

I-®q-cn sd-bnÂ-th C³-Ìn-äyq-«v {]-hÀ-¯-\w ]p-\-cm-cw-`n-¨p I-Æq¿: I-Æq¿ sd-bn¬-th tÃj-\n¬ sd-bn¬-th C≥-Ãn-‰yq´n-s‚ {]-h¿-Ø-\w ]p-\-cm-cw-`n®p. ]m-e-°m-Sv Un-hn-j≥ AUo-j-\¬ sd-bn¬-th am-t\P¿ tam-l≥ F ta-t\m≥ {]-h¿Ø-t\m-Zv-Lm-S-\w \n¿-h-ln-®p. ko-\n-b¿ Un.-]n.-H. F≥ tKm-hnμ≥ A-[y-£-X h-ln-®p. ko-\nb¿ Un.-H.-Fw. sI \n-[o-jv, Ce-Iv-{S-^n-t°-j≥ ta-[m-hn sI a-t\m-l-c≥, sd-bn¬-th tÃj≥ am-t\-P¿ Fw sI ssi-te{μ≥, Sn-°-‰v kp-∏¿-ssh-k¿

ssa-°nƒ hn tPm-bv, sa-Un°¬ Hm-^n-k¿ tUm. _o-\, sdbn¬-th tÃ-j≥ I¨-kƒ-t´‰o-hv I-Ωn-‰n-bw-Kw ]n sI ss_Pp, Fw hn sam-bv-Xp, D-Æn-Ir-jvW≥ \-ºq-Xn-cn, C≥-Ãn-‰yq-´v sN-b¿-am≥ tPm-kv A-K-Ãn≥, sk-{I-´-dn kn k-Pn-Øv kw-kmcn-®p. 1937¬ Xp-S-ßn-b C≥-Ãn‰yq-´n-s‚ {]-h¿-Ø-\w I-gn-™ 13 h¿-j-am-bn {]-h¿-Ø-\-c-lnX-am-bn-cp-∂p. sd-bn¬-th Po-h-\-°m-cp-sSbpw Ip-Spw-_mw-K-ß-fp-sS-bpw

I-em-Im-bn-I {]-h¿-Ø-\-߃, ]-cn-io-e-\-߃ F-∂n-h C≥Ãn-‰yq-´v ap-tJ-\ \-S-∏m-°pw. sse-{_-dn-bpw H-cp-°p-∂p-≠v. dÆn-Mv _w-•m-hn-\-S-Øp-≈ sI´n-S-Øn-em-Wp C≥-Ãn-‰yq-´v {]h¿-Øn-°p-∂-Xv. Po-h-\-°m-cpsS c-‡-{Kq-∏v U-b-c-Iv-S-dn N-Sßn¬ {]-Im-i-\w sN-bv-Xp. ]me-°m-´p \-S-∂ Im-bn-I-a¬-k-cØn¬ aq-∂mw ÿm-\w t\-Sn-b Pn-√-bn-se Im-bn-I-Xm-c-߃°v tam-l≥ F ta-t\m≥ D-]lm-cw k-Ωm-\n-®-p.

kn.-]n.-Fw. A-\m-Y¡p-ªn-\v P-\-d B-ip-]-{Xn-bn kw-c-£-Ww k¿-tIm-Uv: {]-k-h-sØ Xpt\-Xm-¡Ä-s¡-Xn-tc ImS¿-∂v am-Xm-hv a-cn-® Ip-™n-s\ tI-kv P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn-te-°p amIp-º-f: kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n-W-dm-bn hn-P-b≥ \-bn-® tI-c-fc-£m- am¿-®n-\v Ip-º-f-bn¬ \¬-In-b kzo-I-cW- tbm-K-Øn-\v tdm-Uv ssItbdn ]-¥¬ sI-´n-b-Xn-\v G-cnbm sk-{I-´-dn- Dƒ-s∏sS G-gpt]¿-s°-Xn-tc Ip-º-f t]m-enkv tI-sk-Sp-Øp. G-cn-bm sk-{I-´-dn Fw c-LptZ-h≥, Hm-^n-kv sk-{I-´n hn hmkp, {]-km-Zv, c-Xv-\m-I-c≥, _m_p, k-p-ss_¿, A-Pn-Xv Xp-S-ßnb-h¿-s°-Xn-tc-bm-Wp \-S-]Sn.

‰n. ssN¬-Uvs - se≥ {]-h¿-ØI - cm-Wv Ip-´n-sb B-ip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®X - v. I-gn-™ 20\v ap-≠y-ØS- p-°bn-se ssN¬-Uvsse≥ {]-h¿Ø-Ic - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ t_m[-h¬-°c - W - ]-cn-]m-Sn kw-LS- n∏n-®n-cp-∂p. C-Xn-\n-S-bn-em-Wv _-‘p-°ƒ-s°m-∏w I-gn-bp-Ibm-bn-cp-∂ am-Xm-hv a-cn-® c-≠pam-kw {]m-b-am-b Ip-™n-s\ I- Imk¿-tImUv P-\-d¬ B-ip-]-{Xn-bn¬ I-gn-bp-∂ Ip™v s≠-Øn-b-Xv. sX-cp-hpk¿-°-kv \-S-Øn D- kz-tZ-in-\n- {]-k-h-sØ Xp-S¿- _-‘p-°-fp-sS kw-c-£-W-bn]-Po-h-\w I-gn-°p-∂ ssa-kq¿ ∂v a-c-W-s∏-´n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv em-bn-cp-∂p Ip-´n.

s]cn-´-« kv-Iq-fn-se ]o-U\w: I-½o-j³ dn-t]mÀ-«v C-¶p k-aÀ-¸n¡pw

D-∏-f: Im-dpw tem-dn-bpw Iq-´n-bnSn-®v aq-∂p-t]¿-°v ]-cn-t°-‰p. ]≈n-°-c-bn-se P-^m-kv(28), ktlm-Z-c≥ \u-jm-Zv(25), _-‘p k-ao¿(22) F-∂n-h¿-°m-Wp ]cn-t°-‰-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw D-®bv-°v D-∏-f Su-Wn-em-Wv kw-`hw. aw-K-em-]p-cw B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

Iq-Øp-]d-ºv: F-´ph¿-j-am-bn X-e-bn¬ Syq-a¿ _m-[n-® Iq-Øp]d-ºv aq-cym-s´ JZo-P _o-hn-bpsS a-I≥ C-kv-lm-Jns‚ (33) NnIn¬-km k-lm-bm¿Yw I-Ωn-‰-n cq-]o-I-cn®p. apºv F-d-Wm-Ip-fsØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ c-≠pX-h-W i-kv-{X-{In-b \-SØn-bn-cp-s∂-¶nepw A-kp-Jw t`-Z-am-bn√. hn-ZKv[ ]cn-tim-[\- Syq-a¿ h-f¿-∂ph-cp-∂-Xm-bmWv I-s≠-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. Imgv-Ni-‡n \-„am-b C-kv-lmJn\v Xp-S¿Nn-In¬-k- \-S-Ø-Wsa-¶n¬ C-\nbpw hen-b km-ºØn-Iw I-s≠-tØ-≠n h-cpw. A°u-≠v \-º¿: 42352200110788. hniZhn-h-c-߃-°v 09846399188, 9744-164189 \-ºd - p-Ifn¬ _-‘s - ∏-SW - w.

sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. X-t±-iÿ m-]-\-ß-fp-sS sI-´n-S-\n¿am-W N-´-{]-Im-cw s]m-Xp B-hiy-Øn-\p \o-°n-h-® `m-Kw Iq´m-bn ssI-h-iw-h-bv-°m-sX ss I-am-dp-∂ ]-£w sI-´n-S-Øn-\p A-\p-h-Zn-® ap-gp-h ≥ \-º-dp-Ifpw A-km-[p-hm-Ipw. A-Xn-\m ¬ ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-bØn-\pw \o-°n-h-® F-´p-ap-dn-I ƒ Iq-Sn `m-Kn-®v ssI-am-‰w \-SØn-b `m-K-I-cm¿ {]m-_-ey-Øn ¬ h-cp-∂-tXm-sS sI-´n-S-Øn-\p \-K-c-k-` \¬-In-b \-º-dp-Iƒ A-km-[p-hm-bn am-dpw. F-∂m¬ C-°m-cyw ]-cn-K-Wn-°m-sX \-Kc-k-`m A-[n-Ir-X¿ `m-K-°-cm¿ {]-Im-cw \-º-dp-≈ 100 ap-dn-I-fpsS Pw-K-am-h-Im-iw B-fp-I-fpsS t]-cn¬ am-‰n-\¬-In. C-tXmsS ]m¿-°n-Mn-\pw iu-Nym-e-bØn-\pw am-‰n-h-® ap-dn-Iƒ kz-X-

bm-°p-∂-Xv Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv H-cn-S-Øv \-S-∏m-°p-I-bmWp sN-bv-X-Xv. c-Pn-kv-{Sm¿ Hm^n-kp-I-fn¬ {^-≠v sU-kv-Iv kw-hn-[m-\w sIm-≠p-h-cp-∂ Im-cy-hpw B-tem-Nn-°p-∂p. Bsc-bpw sXm-gn¬ c-ln-X-cm-°pI-b-√, a-dn-®v sXm-gn¬ kw-c£n-°p-I-bm-Wp sN-øp-∂-Xv. c-Pn-kv-t{S-j≥ ta-J-e-bn¬ am-‰-߃ h-cp-tºmƒ A-Xv Dƒs°m-t≈-≠-Xp-≠v. \-ho-I-c-W B-i-b-ß-fp-sS `m-K-am-bn kmt¶-Xn-I-hn-Zy-Iƒ h-cp-tºmƒ A-Xv sXm-gn-en-s\ _m-[n-°n-√.

cn-tßmw t]m-en-kv ]-ø-∂q¿ Bip-]-{Xn-bn¬ F-Øn-®-t∏m-ƒ h\n-Xm ssK-\-t°m-f-Pn-kv-‰v Cs√-∂p ]-d-™m-Wv ]-cn-tim-[n°m≥ hn-k-Ω-Xn-®-Xv. kv-{Xo-Ifp-sS-bpw Ip-´n-I-fp-sS-bpw kp-c£-bv-°p th-≠n-bp-≈ 20-12se \n-b-a-{]-Im-cw c-Pn-kv-t{S-Uv sNbv-X G-Xp tUm-Iv -S-dpw ku-P\y-am-bn Nn-In¬-k- \¬-I-W-sa∂p \n-jv-I¿-jn-°p-∂p-≠v. C-Xn\p hn-cp-≤-am-bm-Wp B-ip-]-{Xn A-[n-Ir-X-cp-sS \-S-]-Sn-. ]-cn-tim-[n-°m-X-n-cn-°m-\p≈ Im-c-Ww tc-Jm-aq-ew th-Wsa-∂v in-ip-t£-a k-an-Xn A-[nIr-X¿ B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ B¿.-Fw.-H. F-gp-Xn \¬-In. B¿.Fw.-H-bp-sS \-S-]-Sn-sb-°p-dn-®v t]m-en-kv A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn-

bn-´p-≠v. tI-kn¬ A-d-kv-‰n-emb A-[ym-]-I≥ h¿-j-߃-°p ap-ºp-X-s∂ ]o-U-\w Xp-S-ßnbn-cp-∂-Xm-bn B-t£-]-ap-≠v. A-Sp-Ø Im-e-Øm-bn kvIqƒ hn-Zym¿-Yn-I-sf sIm-≠p-hcp-∂ Po-∏n¬ I-b-dn-bm-Wv Cbmƒ ]o-Un-∏n-°m-dp-≈-Xv. C°m-cyw t\-c-sØ s]¨-Ip-´nIƒ {]-[m-\m-[ym-]n-I-bp-sS {i≤- b n¬- s ∏- S p- Ø n- b n- c p- s ∂- ¶ nepw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn-√. ]n.-Sn.F. F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tbm-Kw tN ¿-∂v {]-iv-\w {]-[m-\m-[ym-]n-Ibp-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øp-I-bp≠m-bn. C-tXm-sS B-tcm-]-Whn-t[-b-\m-b A-[ym-]-I≥ 13\v A-h-[n-bn¬ {]-th-in-°p-I-bpw ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn ¬ A-Uv-an-‰m-hp-I-bm-bn-cp-∂p.-

kv-IqÄ Hm-t«mdn-£ a-dn-ªv 14 Ip-«n-IÄ-¡p ]-cn¡v IÆq¿: kv-Iqƒ Ip-´n-I-fp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Hmt´mdn-£ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´v 14 t]¿-°v ]-cn-t°‰p. C∂se cm-hn-se H-º-tXmsS I-Æq¿ ^-b¿ tÃ-j-\-Sp-Øm-Wv kw-`hw. _¿-W-t»-cn-bn-se {]o-an-b¿ Cw-•o-jv ao-Un-b-Ønte-°v Ip-´n-I-fp-am-bn t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Hm-t´m-bmWv A]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. Xm-W, Xm-b-sØ-cp, I-km-\-t°m-´ `m-K-ß-fn-se hn-Zym¿Yn-Ifm-b sI C-{_m-lnw(9), \m-^nb(9), kn-Z(10), ap-_jnd(8), dn-l(10), en¬l(7), d-jo-^m-Øna(8), _n-em¬(7), hn-im¬(8), X-em¬(8), Pn-bm≥(9), \-kow(8), \n-lm¬(8), \nbm¬(7) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. Chsc Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. B-cp-sSbpw ]-cn-°v Kp-cp-X-c-a√.

k-b³-kv ]-t\m-c-a F-Iv-kn-_n-j³ \m-sf ap-XÂ Im-k¿-tIm-Uv: I¿-Wm-S-I k¿°m-cn-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS Km-fn-ap-Jw ]p-Xn-b-h-f-∏v J-eo ¬ kz-em-lv F-Pyq-t°-j-\¬ {S-Ãv kw-L-Sn-∏n-°p-∂ ]-t\m-ca F-Iv-kn-_n-j≥ \m-sf Xp-Sßpw. πm-\-t‰m-dn-bw, X-]m¬-˛-h\w h-Ip-∏p-Iƒ, am-en-Iv Zo-\m¿ B-ip-]-{Xn-bp-sS -sa-Un-°¬ Iymw-]v, ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬

tIm-f-Pv F-∂n-h-bp-sS ]-h-en-b\p-Iƒ D-≠m-hpw. tem-Im-¤p-X-ß-fp-sS am-XrI, {]-hr-Øn-]-cn-N-b ta-f, ]ucm-Wn-I C-kv -em-an-I tk-h-\߃, I-c-Iu-i-e D¬-∏-∂-ß ƒ, Im-gv-N-bn-√m-Ø-h-cp-sS hn⁄m-\ ta-J-e-Iƒ, Xp-S-ßn-bh F-Iv-kn-_n-j-\v am-t‰-Ipw. I ¿-Wm-S-I a-{¥n-am-cm-b In-Ω-Æ

c-Xv-\m-I-c, hn-\-b-Ip-am¿ skm¿°, bp Sn Jm-Z¿, c-am-\m-Y ssd, ]n I-cp-Wm-I-c≥ Fw.-]n, Fw.- D-cp-h-®m-en¬ A-]-I-S-Øn¬ X-I¿-∂ an\ntem-dn-bpw Imdpw F¬.-F-am-cm-b F≥ F s\-√n°p-∂v, ]n _n A-–p¿-d-km-Jv kw-_‘ - n-°pw. hm¿-Øm-kt- Ωf-\Ø - n¬ {]n≥-kn-∏¬ Um-en ]b-kv, {S-Ãv sk-{I-´d - n D-ad - p¬ ^mdq-Jv X-߃, l-ao-Zv ]-≈t- ¶m-Sv, - m-bn-cp-∂ an-\ntemDcp-h-®m¬: Im-dpw an\ntem-dn- Ib-‰n h-cn-Ib kp-ss_¿ ]-Sp-∏v kw-_‘ - n-®p.-- S- Ø - n¬-s∏-´X - .v bpw Iq-´n-bn-Sn®v Im¿ ss{U-h¿- dn-bp-am-Wv A-]I Im-dn-\I - Øv Ip-Spßnb tPm°p Kp-cp-X-c ]-cn-°v. C∂-se D- c - m-Wp ]p-d®-tbmsS a-´-∂q¿ tdm-Un¬ D-cp- _n s\ Hm-Sn-°q-Sn-bh h-®m¬ ]-g-»n-bn-em-Wv kw-`h - w. sØ-Sp-Øv B-ip-]{- Xn-bn¬ F- .v a-´∂ - q¿ Fkv.sF. ]n sI Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰ F-Sq-cn- Øn-®X kw-ÿm-\t- Ø°v IS-Øp∂ kwLw ae-tbm-cØv se tPm-_n(40)s\ I-Æq-cn-se {]-Imi-s‚ t\-Xr-Xz-Øn{]h¿Øn-°p-∂X - m-bn ]-cn-kc - h - m-kn-Iƒ ]-db - p∂p. B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. seØnb t]m-enkpw ssl-th ]pg ssI-tb-‰Ø - n\pw Cu-‰° - m-Sp-Iƒ hym]-I- D-cp-h-®m¬ `m-KØ - Ø-Øn. C-Sn- p\n-∂v C-cn-´n- t]m-enkpw ÿ-es ambn \in-∏n-°p-∂p-≠v.- A[n-Ir-X¿ C-°m-cy-ß- bn-te-°v t]m-hp-Ib - n¬ Im-dns‚ - m-bn-cp-∂ Imd- bp-sS B-Lm-XØ sf√mw I-≠n-s√∂p \-Sn-°p-Ib - mWv. pw a-´∂ - q¿ `m-KØ - p-\n∂v sN¶√v ap≥-`m-Kw ]q¿-Wa- mbpw X-I¿-∂p.

]p-g-tbmcs¯ Cu-ä-¡m-Sp-IÄ \in-¸n-¡p-¶p sNdp-]p-g: a-et- bm-ct- a-Je - b - nse ]p-gt- bmc-Øp\n∂v Cu-‰° - m-Sp-Iƒ sh´n\in-∏n-°p-∂X - m-bn ]-cmXn. Imcyt¶mSv ]pg-bnse ]em-hb - e - n-emWv hym]-Ia- mbn Cu‰-°m-Sp-Iƒ \in-∏n-°p-∂Xv. CXv ]pg-bpsS \mi Øn\v Imc W-am-hp-∂p≠v. Cu‰-Im-Sp-Iƒ sh ´n A\y-

an\ntem-dn-bpw Imdpw Iq-«n-bn-Sn-¨v ss{U-hÀ-¡p ]-cn-¡v


{]mtZ-inIw tIm¬-{K-Ên-\v tI-c-f-¯n H-cp- ko-äpw e-`n-¡n-Ã: ]n-W-dm-bn hnPb³

25 s^{_phcn 2014 sNmΔ

]cn-]mSn IÆq¿ Ie-IvS-td‰v

tIm¨^-d≥kv lmƒ: h\nXm IΩ-oj≥ saKm AZm-e-Øv˛10.30 IÆq¿ ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Unbw: Zriy˛{im-hy ta-f˛7.00 I-Æq¿-kn-‰n X-øn¬ F≥.F-kv.Fkv. Hm-Un-t‰m-dnb-Øn-\p k-ao-]w: a-Pv-en-tk a-B-cn-^v˛8.00 h-f-]´-Ww ]-©mb-Øv an\n tÃ-Unbw: A-Jn-te¥ym sk-h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ˛7.00 A-go-t°m-Sv cm-a-P-bw bp.]n kv-Iqƒ: F¬.kn.Un s{]m-P-Iv‰v D-Zv-Lm-S-\w˛11.00 I-Æq-°-c am-Wn-° {io Iqdp-º t£-{Xw: t£-t{Xm¬-ktI-c-f-c-£m am¿-®p-ambn I-Æq-cn-se-Øn-b kn.]n.Fw. kwÿm-\ sk-{I´dn ]n-W-dm-bn hw. I-f-∏m´v˛7.00 hn-P-b≥ {]-h¿-Ø-I-sc A-`n-hm-Zyw sN-øp-∂p X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃUnbw: Pn√m Un-hn-j-≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00 X-e-t»-cn {In°-‰v tÃUnbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00

Adnbn-¸pIÄ

apAÃnw tIm-gv-kn-\v A-t]-£ £-Wn-¨p ]-ø-∂q¿: s]-cp-º t{]m-{K-kv sk‚-dn¬ \-S-°p-∂ ap-A√nw, J-Øo-_v tIm-gv-kn-\v At]£ £-Wn-®p. tIm-gv-kv Imemh-[n B-dp-amkw. P-\-d¬ ssk-t°m-fPn, Iu¨-ken-Mv, kv-In¬-kv, Sn.F.F.F≥. F¬.]n Xp-Sßn-b hn-jb߃ Dƒ-s∏-´-Xm-Wp kn-e_-kv. Xm¬-∏-cy-ap-≈-h¿ DS≥ c-Pn-kv-‰¿ sN-øWw. t^m¨: 9400016191.

_-Uv-kv dn-lm-_n-en-tä-j³ skâÀ D-Zv-Lm-S-\w I-ºn¬: sIm-f-t®-cn ]-©m-bØn-se _-Uv-kv kv-Iq-fn¬ ]Tn°p-∂ `n-∂-ti-jn-bp-≈ Ip-´nIƒ-°v kz-bw-sXm-gn¬ ]-cn-ioe-\-Øn-\m-bn Ip-Spw-_-{io anj-s‚ k-l-I-c-W-tØm-sS Bcw-`n-°p-∂ do-lm-_n-en-t‰-j≥ sk‚¿ A-kn- v I-e-Iv-S¿ tUm. A-Yo-em A-–p-√ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI sI ap-kv-X-^ A[y-£-X h-ln-®p. Zp-cn-Xm-izm-k \n-[n hn-X-cWw ssh-kv-{]-kn-U‚ v Sn hn aRv-Pp-f \n¿-h-ln-®p. F.-F≥.F¬. C‚¿-\m-j-\¬ sN-b¿am≥ ]n sI A-–p¬ _m-cn, t£-a-Im-cy Ãm‚nw-Kv I-Ωn-‰n sN-b¿-t]-gk v- ¨ Sn ]n ko-\, A–p¬ I-cow tN-te-cn, kn _m-eIr-jW v- ≥ am-ÿ, Fw A-–p¬ A-ko-kv, ]n ]n Ip-™n-cm-a≥, ]n hn h¬-k≥ am-ÿ, Fw A-\¥≥, sI tim-`\ - kw-km-cn-®p. sk-{I-´d - n sI _n jw-kp-±o≥ dnt]m¿-´v A-hX - c - n-∏n-®p.

]n.-F-Ωn-s\ cm-{„o-b-am-bn th-´-bm-Sp-I-bm-Wv. Hcp-hn-`m-Kw am-[y-a-߃ C-Xn-\v Nq-´p-]n-Sn-°p-∂ps≠-∂pw A-t±-lw Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. dn-´. P-UvP - n Fw F \n-km¿ A-[y-£X - h-ln-®p. kn.-]n.-Fw. tI-{μ I-Ωn-‰n-bw-Kw sI sI ssi-e-P, ]n sI {io-a-Xn, kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´d - n ]n P-bc - m-P≥, Fw {]Im-i≥, sI F k-cf - , sI sI cm-tK-jv, tUm. hn in-h-Zm-k≥, -Sn hn cm-tP-jv Fw.-F¬.-F, cm-a-N{μ≥ I-S∂ - ∏ - ≈ - n, F≥ N-{μ≥ kw-km-cn-®p.

in¸-im-e \S¯n I-Æq¿: A£b kwcw-`-I¿°p-ff in¬∏-im-e Pn√m Ie-IvS¿ ]n _me-In-c¨ D-Zv-LmS-\w sNbvXp. A-£b s{]m-P-Iv‰v Hm^n-k¿ \ujmZv ]qX-∏md A[-y-£X hln-®p. BZ¿iv, Fw hn Pb-Zo-]v, B≥{Uqkv h¿Ko-kv ]s¶-SpØp.

ap−-hf-¸v tdm-Uv hn-I-k-\w: ssI-tb-äw H-gn-¸n-¡m³ PnÃm I-e-IvS-dp-sS D-¯chv  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

]m-∏n-\n-t»-cn: I-eym-t»-cn ]©m-b-Øn-se 13mw hm¿-Un-epw ]m-∏n-\n-t»-cn ]-©m-b-Øn-se 5mw hm¿-Un-epw Dƒ-s∏-´ Io-t®cn ap-≠-h-f-∏v tdm-Uv hn-Ik - \ - Øn-s‚ `m-Ka - m-bn tdm-Uc - n-In-se kz-Im-cy-hy-‡n-If - p-sS ssI-tb‰w H-gn-∏n-°m≥ Pn-√m I-eI - vS- ¿ _-‘s - ∏-´h - ¿-°p \n¿-tZ-iw \¬In. \m-´p-Im-cp-sS k-lm-bt- ØmsS 12 h¿-jw ap-ºv \n¿-an-®X - pw ]n∂o-Sv I-eym-t»-cn ]-©m-bØ - v Gs‰-Sp-Ø-Xp-am-b tdm-Um-Wn-Xv. F-∂m¬, ]m-∏n-\n-t»-cn ]-©m-bØn-s‚ ]-cn-[n-bn-ep-≈ `m-Kw kzIm-cy-hy-‡n-Iƒ ssI-tb-dn aXn¬ sI-´n-bpw a-‰pw X-S - w kr„n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. tdm-Uv hn-I-k-\-hp-am-bn _‘-s∏-´p h¿-j-߃-°v ap-ºp-Xs∂ \m-´p-Im¿ X-Ωn¬ X¿-°-ap≠m-bn-cp-s∂-¶n-epw D-∂-X-X-e C-S-s]-S-ep-Iƒ ssI-tb-‰-°m¿- ssI-tb‰-sØ Xp-S-¿-∂v ho-Xn Ip-d-™ ]m-∏n-\n-t»-cn Io-t®-cn ap-≠-hf-∏v tdmUv

F-kv.Un.]n.sF. P-\-Io-b k-a-cPm-Y-bv-¡v k-am-]\w C-cn´n: tI-{μ˛kwÿm-\ k¿°m-cp-sS P-\h - n-cp-≤ \-bß - ƒs°-Xn-tc F-kv.Un.]n.sF. Pn √m {]-knU‚ v sI sI A-–p-¬ P-∫m¿ \-bn-°p∂ P-\I - o-bk-ac Pm-Yb - p-sS Pn√m-Xe - ]-cy-S\ - Øn-\p C-cn-´n-bn¬ k-am-]\w. 20\v X-fn-∏d - º - n¬ kwÿm-\ P\d¬ sk-{I´-dn \-mk-dp-±o≥ F-

fa-cw ]XmI ssI-am-dn D-ZL v- mS\w sN-bvX - Pm-Y \m-ep-Zn-hk sØ ]-cy-S\ - Ø - n-\p ti-j-amWp k-am-]n-®Xv. C-∂s- e 19mw ssa-en¬-\n∂v Bcw-`n-® PmY ]p-∂mSv, h-≈n-tØmSv, Io-g∏ - v ≈n, t]-cm-hq¿ Xp-Sßn-b tI{μ-ßf - nse kzo-Ic- W - Ø - n-\p tijw C-cn-´n Su-Wn-seØn. ]-gb - _-

kvà - v m≥-Un-\p k-ao-]w \-S∂ - k-am]\ tbm-KØ - n¬ afi-ew {]-kn U‚ v ]n sI ^m-dq-Jv A-[y-£X - hln-®p. Pm-Ym eo-U¿ sI sI A–p¬ P-∫m¿, a-jl -v q-Zv I-Æm-Sn-∏dºv, _n iw-kp-±o≥ au-ehn, sI hn kn A-_p lmPn, C-{_mlnw h-≈ntØmSv, k-Øm¿ Iq-c≥-ap°v, bm-°q-_v C-cn-´n kw-km-cn-®p.

ISbv-¡p t\-sc A-Xn-{Iaw a-´-∂q¿: Nm-h-t»-cn 21mw ssa-ense c-ay F≥-Pn-\o-b-dn-Mv h¿-Ivkn-\p t\-sc A-{Iaw. I-S-bv°p ap-∂n-¬ Ip-∏n-®n-√p-Iƒ hn-X-dpIbpw am-en-\yw X-≈p-Ibpw sN-bvXp. C∂-se cm-hn-se I-S Xp-d-°ms\-Øn-b-t∏m-gm-Wv AXn-{I-aw {i-≤-bn¬-s∏-´-Xv. ISbpS-a c-ta-i≥ a-´-∂q¿ t]m-en- F-kv.Un.]n.sF. P-\-Io-b k-a-cPm-Y-bv-°v t]-cm-hq-cn¬ \-¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ Pn√m kn¬ ]-cm-Xn \¬-In. {]-knU‚ v sI sI A-–p-¬ P-∫m¿ kw-km-cn-°p∂p

hnhmZw; ]m\qÀ alÃv P-amA-¯v I-½n-än cm-Pn-h-¨p ]m\q¿: hn-hm-Z-Øn\pw \m-´pIm-cp-sS {]-t£m-`-Øn\p-sam-Sphn¬ sI Fw kq-∏n {]-kn-U‚mbp-≈ ]m-\q¿ al√v P-amA-Øv I-Ωn-‰n cm-Pn-h®p. cm-Pn-°Øv ]m-\q¿ Jm-kn kn F-®v C{_mlnwIp-´n ap-kv -eym¿-°v C∂se cm-hn-se k-a¿-∏n-®-p. P\-d¬t_m-Un -tbmKw hn-fn-°mØ-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v \m-´pIm¿ I¿-a-k-an-Xn cq-]o-I-cn-®v IΩn-‰n-s°-Xntc {]-t£m-`w \-SØn-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. A-Xn-\nsS, ]m-\q¿ a-l√v PamA-Øv `m-c-hm-ln-Iƒ X-\ns°-Xn-tc D-∂-bn® B-tcm-]W-߃ A-Sn-ÿm-\-c-ln-X-amsW∂v ssh-kv {]-knU‚ v ÿm-\-Øp-\n∂v cm-Pn-h-® ]n

I-Æq¿: P-\h - n-cp-≤ \-bß - ƒ ]n-¥p-Sc - p-∂ tIm ¨{K- n-\v tem-Ik v- `- m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ tI-cf - Ø - n¬\n-∂v H-cp-ko-‰v t]m-epw e-`n-°n-s√-∂p kn.-]n.-Fw. kw-ÿm-\- sk-{I-´d - n ]n-Wd - m-bn hn-Pb - ≥. tI-cf - c - £m am¿-®n-\p I-Æq-cn¬ \¬-In-b kzo-Ic - W - Øn¬ kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. bp.Un.-F^ - v. k¿-°m-cn-ep-≈ hn-izm-kw \-„s - ∏-´ P-\߃ Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ {]-Xn-Im-cw sN-øpw. P-\h - ncp-≤ k¿-°m-cn-s‚ A-¥y-am-bn-cn-°pw Xn-cs - ™-Sp∏n-¬ D-≠m-hp-I. km-ap-Zm-bn-I kw-LS- \ - I - s - f-√mw bp.-Un.-F^ - n-s\-Xn-cm-Wv. kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s\Xn-cm-b {]-t£m-`ß - ƒ C-\n-bpw Xp-Sc - pw. P-\-t{Zm-l-Øn¬ tIm¨-{K- pw _n.-sP.-]nbpw H-‰s - °-´m-Wv. C-cp-hc - pw tIm¿-]t- d-‰p-Is - f-bmWp k-lm-bn-°p-∂X - v. P-\w aq-∂mw _-Ze - n-\v B{K-ln-°p-∂p-≠v. Sn ]n h-[t- °-kn¬ k¿-°m¿ kn.-

sI jm-lp¬ l-ao-Zv hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. P\m-[n-]-Xyco-Xn-bn-¬ Xn-c-s™Sp-°-s∏-´ I-Ωn-‰n-bp-sS Im-emh[n aq-∂ph¿-j-am-Wv. F-∂m¬ Im-emh-[n I-gn-™n´pw P-\-d¬ t_m-Un hn-fn-°m-Ø-Xm-Wp \m´p-Im-sc {]-tIm-]n-X-cm-°n-b-Xv. sI´n-S \n¿-am-WØ - nepw a‰pw Kp-cp-Xc - a - m-b km-ºØn-I Ip‰mtcm-]W - ß - ƒ I-Ωn-‰n t\-cn-Sp-∂p≠v. Cu A-hÿ - b - n¬ I-Ωn-‰n-bpsS \n-e-]m-Sp-am-bn HØp-t]mhm≥ I-gn-bm-ØX - n-\m-em-Wp cmPn-h® - Xv. ap≥ I¨-ho-\s - d-∂ \ne-bn¬ ÿm-]\ - Ø - n-s‚ ]p-tcm-KXn-°m-hi - yam-b Im-cy-߃ \n¿h-ln-°p-Ib - √m-sX a-s‰m-∂pw Xs‚ `m-KØ - p-\n∂v D-≠m-bn-´n-√.

X-\n-s°-Xn-tc D-∂b - n-® 4,60,000 cq-]b - p-sS A-gna-Xn k-Xy-hn-cp-≤am-Wv. I¨-ho-\¿-°v sN-°p-Iƒ ssI-Imcyw sN-øm≥ km-[n-°p∂ kw-hn-[m-\a - √ al√v I-Ωn-‰nbn-ep-≈X - v. {]-hr-Øn-Iƒ-°m-hiyam-b ^-≠v sk-{I-´d - nbpw JPm-©nbpw H-∏n-´p \¬-Inb sN°v ap-tJ-s\-bm-Wp I-s≠-Øn-bXv. C-Xns\ A-gna-Xn B-tcm-]W - am-bn Nn-{Xo-Ic - n-°p∂-Xv {]-t£m`w \-SØ - p-∂ al√v \n-hm-kn-If - psS {]-i\ -v w Xn-cn-®phn-Sm-\m-W.v kv-Iqƒ bq\n-t^mw Xp-WnØ-c-߃ an√n¬-\n∂v t\-cn´phm-ßn-b-Xm-Wv. H-cp C-S-\n-e°m-c\pw C-Xn-ep-≠m-bn-´n-√. X\n-s°-Xn-tc hymPm-tcm-]-W߃ D-∂-bn-®-h¿-s°-Xntc \n-

b-a \-S]-Sn kzo-I-cn-°p-sa-∂pw ]n sI jm-lp¬ hy-‡-am°n.

bq-¯v tU \S¯n ]m\q¿: kzm-an hn-th-Im-\μ - s - ‚ 150mw P-∑-Zn\m-tLm-j `m-K-ambn I√n°-≠n F≥.F.Fw tImf-Pn¬ kw-LS- n-∏n-® bq-Øv tU ]-cn-]mSn {io- cm-aIr-jvW - m{i-aw {]-knU‚ v kzm-an `p-h\ - m-flm-\μ D-ZvL - m-S\ - w- sN-bvX - p. tImf-Pv {]n≥-kn-∏¬ tUm. sI sI ap-kX -v ^ - A-[y-£X - hln®p. e-^v F ]n j-ao¿, tUm. tPm-bn h¿°n, {]-^. Fw ]n bqkp^v, tUm. F k-Xy \m-cmbW≥, ap-lΩ-Zv A≥-ko¿, kp¿Pn-Øv kw-km-cn-®p.

°v k-lm-b-I-am-hp-I-bm-bn-cp∂p. I-eym-t»-cn ku-Øv bp.-]n. kv-Iq-fn-se Ip-´n-I-fpw tIm-eØp-h-b¬ ho-th-gv-kv skmssk-‰n-bn-se sXm-gn-em-fn-I-fpw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]¿ B-{ibn-°p-∂ tdm-Um-Wn-Xv. tdm-Uv hn-I-k-\-hp-am-bn _‘-s∏-´v I-eym-t»-cn, ]m-∏n-\nt»-cn ]-©m-b-Øp-Iƒ, Sn hn cmtP-jv Fw.-F¬.-F. ]n I-cp-WmI-c≥ Fw.-]n, a-{¥n-am-cm-b Fw sI ap-\o¿, sI kn tPm-k-^v F∂n-h¿-°v {]-tZ-i-hm-kn-Iƒ \nth-Z-\-w \¬-In-bn-cp-∂p. Iq-SmsX, C-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v \m´p-Im¿ tN¿-∂v ap-≠-h-f-∏v sdkn-U≥-kv A-tkm-kn-tb-j≥ F-∂ kw-L-S-\ cq-]o-I-cn-°p-Ibp-≠m-bn. A-tkm-kn-tb-j≥ sN-b¿-am≥ k-emw ]m-∏n-\n-t»cn, ]n {io-[-c≥ \-ºym¿, hn _me-Ir-j-v W≥, hn cm-L-h≥ F∂n-h¿ tN¿-∂m-Wp Pn-√m I-eIv-S¿-°v ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.-

¿, X-fn-∏-d-ºv, I-Æq¿ \-K-c-k-`-I-fn-se-bpw am-ÿ s{S-bn-\¿-am¿-°m-Wp ]-cn-io-e\ - w. 26\p X-e-t»-cn, ]m-\q-¿, Iq-Øp-]-d-ºv, t]-cm-hq¿, C-cn-´n tªm-°p-I-fn-se-bpw, X-et»-cn, Iq-Ø-p-]-d-ºv, a-´-∂q¿ \-K-c-k-`-I-fnse-bpw am-ÿ s{S-bn-\¿-am¿-°v ]-cn-io-e\w \¬-Ipw. am¿-®v 5\-Iw ]-©m-b-Øv/\-Kc-k-`m X-e ]-cn-io-e-\w \-S-°pw. Xp-S¿-∂v tem-Iv-k-`m Xn-c-s™-Sp-∏v Xn-ø-Xn h-sc-bmWp Imw-]-bn≥. am¿-®v 2\p A-Xp-eyw km£-c-Xm hn-P-tbm-¬-k-h-Øn ¬ ]-s¶-Sp-°p∂-h¿-°pw am¿-®v 16\p ]-Ømw-X-cw Xp-e-yX ]Tn-Xm-°ƒ-°pw t_m-[-h-¬-°-c-W ¢mkv \-S-Øpw. km-£-c-Xm an-j-s‚ F-√m tI{μ-ß-fn-epw am¿-®n¬ Xn-c-s™-Sp-∏v km£-c-X-bp-sS t_m-[-h-¬-°-c-Ww D-≠m-bncn-°pw. C-∂p \-S-°p-∂ am-ÿ s{S-bn-\¿ ]cn-io-e-\w Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v sI F k-c-f-bpw \m-sf Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n _m-e-In-c-Wpw D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Fw sI {io-Pn-Øv, C-e-Iv -j≥ U-]-yq-´n I-e-Iv-S¿

I-Æq¿: Po-h-\-°m-sc \n-b-an°p-I, Hu´vt- km-gk v- nMv \n¿-Øem-°p-I, kvs - ]-jy¬ A-kn-à ‚ ˛v sl-Uv Im-jy¿ X-kX -v n-I \ne-\n¿-Øp-I, ¢-dn-°¬˛k-_v Ãm^v \n-ba-\w Xz-cn-Xs - ∏-Sp-Øp-I, I¿-aNm-cn tk-\b - p-sS A-^n-entb-j≥ Aw-Ko-Ic - n°p-I Xp-Sßnb B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®v Hm-ƒ C ¥y bq-\n-b≥ _m¶v Hm-^v C-¥y Fw-tπm-bo-kv s^-Ut- d-j≥ - 28\p ]-Wn-ap-S° - pw. ]-Wn-ap-S° - n-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn bq-\n-b≥ _m-¶v im-JI - ƒ-°v ap∂n¬ Po-h\ - ° - m¿ {]-IS-\w \SØn. I-Æq-cn¬ C Ip-™n-cma ≥, C aWn, a-´∂ - q-cn¬ F sI ]p cptjm-Øa≥, ]n ]n ap-Ipμ≥, sI ]n cm-P≥ t\-XrXzw \¬In.

Npcp¡¯nÂ

"Icn-\nbaw Npa-¯n A-d-Ìv sN-bv-Xh-sc hn-«-b-¡Ww' I-Æq¿: bp.F.]n.F. {]-Im-cw Pn√-bn¬\n-∂v A-d-Ãv sN-bvXhsc hn-´-b-°-W-sav-∂v ]o-∏nƒ-kv aq-hv-sa‚ v F-K-bv≥-Ãv bp.F.]n.F. Pn√m I-Ωn-‰n cq-]oI-cW tbm-Kw B-h-iy-s∏´p. t{]-a≥ ]m-Xn-cn-bm-Sv A-[y-£-X h-ln-®p. Fw ]n ap-lΩZv, hn Ir-jv-W≥ I-cn-¶¬Ipgn, sI kp-\n¬Ip-am¿, F≥ Zm-hq-Zv, AUz. ap-lΩ-Zv ^ukv, X≥-ho-¿ Pm^¿, aq-k amÿ, \n-Jn¬ kw-km-cn®p. `m-c-hm-ln-I-fm-bn t{]-a≥ ]m-Xncn-bm-Sv ({]-knU‚ v), sI Fw ap-\o-¿ (ssh-kv {]-knU‚ v), Fw ]n ap-l-ΩZv (P-\-d¬ sk-{I´-dn), hn hn \n-Jn¬ (sk{I´-dn), _n lm-jnw (J-Pm©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

l¡ow h-[w: ]pI-a-d kr-ãn-¡-cpXvþ eoKv ]-ø-∂q¿: sIm-‰n-bn-se l°ow h-[-hp-am-bn _-‘-s∏-´v al√v P-am-A-Øn-s\- am{Xw kw-i-b-Øn-s‚ \n-g-en¬ \n¿Øp-∂-Xpw b-Ym¿-Y {]-Xn-Iƒ-°v c-£-s∏-Sm≥ hgn-sbmcp°pw hn-[w am-[y-a-ß-fnepw a‰pw hm¿-Ø ]c-Øn ]pI-a-d kr-„n-°p-∂Xpw A-h-km-\n-∏n-°-W-sa∂v ]-ø-∂q¿ afiew ap-kvenw eo-Kv I¨-h≥-j≥ B-h-iy-s∏´p. \q-X-\ am¿K-߃ D-]-tbm-Kn-®v b-Ym¿-Y {]-XnI-sf D-S≥ A-d-Ãv sNøm≥ t]m-en-kv \-S]-Sn kzo-I-cn-°Ww. C-Xp-h-sc-bp-≈ At\zj-Ww H-cp hn-`mK-sØ am{Xw A-h-tl-fn-°p-∂ co-Xnbn¬ ap≥-hn[n-tbm-sS-bp-≈-Xpw {[p-ho-Ic-Ww kr-„n-°p∂-Xp-amWv. CØ-cw A-]-I-S-I-cam-b {]-h-W-X-Iƒ A-hkm-\n-∏n-°-W-sa-∂pw B-h-iy-s∏´p. Pn√m sk-{I´-dn s]cn-tßmw ap-kv-X-^ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. F-kv F ip-°q¿ lm-Pn A-[y-£-X h-ln-®p. sI ]n A-–p√, ]n sI A–p¬ Jm-Z¿ au-ehn, F-kv sI a-lv-aqZv, C-Jv-_m¬ tImbn{], hn sI ]n C-kv-am-Cu¬, P-\-d¬ sk-{I´-dn sI sI A-iv-d-^v, Fw A-–p√ kw-km-cn®p.

kvamÀ-«v ¢-m-kvdqw D-Zv-LmS\w

C-cn´n: ho-Sn-\p k-ao]sØ tdm-Un¬ \n ¿-Øn-bn-´ Hm-t´mdn£ Xoh-®v \-in-∏n ®p. Io-gq¿-Ip-∂˛v FS-°m-\w tdm-Un-se F tZ-hm-\μs‚ Hmt´m-dn-£b - m-Wp IØn-®Xv. S-b¿ s]m-´n-sØdn-°p-∂ i-–wtI-´v k- a o- ] - h m- k n- I ƒ t\m-°n-bt- ∏m-gmWv Hm-t´mdn-£ I-Øp- Io-gq¿°p-∂n¬ tdm-U-cn-In¬ \n¿-Øn-bn∂-Xp I-≠X - v. D-S≥ ´ Hm-t´mdn-£ I-Øn-\in® \n-e-bn¬ ÿ- e - s ØØn- b A-·ni-a\ - tk-\m hn-`m-Khpw t]m-enkpw \m-´p-Imcpw tN¿-∂v Xo-bW-°m≥ {i-an-s®-¶n-epw ]q¿-Wa - m-bpw \-in-®n-cp∂p. ta-Je - b - n¬ I-gn™ H-∂c - am-kØ - n-\n-sS B-tdm-fw hm-l\ - ß - f - m-Wv C-cp-´n-s‚ a-dhn¬ Xoh®p \-in-∏n-®-Xv.

sNm¢n: H-fh - n-ew cm-aI - rjvW ssl-kI v- q-fn¬ Fw.F¬.F. ^-≠p-]t- bm-Kn-®v \n¿-an-® kva - m¿-´v ¢m-kd v- qw, Iw-]yq-´n-Mv F∂n-hb - p-sS D-ZL v- mS-\w {]-Xn-]£ - D-]t- \-Xmhv tImSn-tb-cn _m-eI - r-jW v- ≥ \n¿-hl - n®p. sNm-¢n {Km-a∏ - © - mb-Øv {]knU‚ v sI ]n jao-a A-[y-£X - h-ln®p.

am-ln-bn t]-¸-«ni-eyw cq-£-w amln: am-ln- ta-J-e-bn¬ t]-∏-´ni-eyw cq-£-am-b-tXm-sS \m-´pIm¿ `o-Xn-bn¬. C-Xn\-Iw Ip-´n-Iƒ Dƒ-s∏-sS \nch-[n t]¿-°v sX-cp-hp-\m-b-bpsS I-Sn-tb-‰n-cp∂p. ]-ecpw B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k-bn-¬ Xp-S-cp-I-bmWv. \m-b-i-ey-Øn-s\-Xntc ^-e-{]-Zamb \-S-]-Sn-Iƒ A-[n-Ir-X¿ kzo-I-cn-°m-Ø-Xn¬ Su¨ ap-kvenw eo-Kv I-Ωn-‰n {]-Xn-tj-[n-®p. i-‡am-b P-\Io-b {]-t£m-`w kwL-Sn-∏n-°p-sa-∂v tbm-Kw ap-∂-dn-bn-∏v \¬-In. {]-knU‚ v F hn bq-kp-^v A-[y-£-X h-ln®p. ]n Aen, F hn kn-±o-Jv lmPn, kn F A-_q-_°¿, sI A-en-lmPn, ]n A_q´n, lw-k lm-Pn, F hn k-emw, ]n ^k-ep kw-km-cn-®p.

{]n³-kn-¸-en-s\ F-kv.-F-^v.-sF. D-]-tcm-[n-¨p X-e-t»-cn: {_-Æ≥ tIm-f-Pnse A-[ym-]-I-sc `o-j-Wn-s∏Sp-Øn-sb-∂m-tcm-]n-®v t]m-enkn¬ \¬-In-b ]-cm-Xn ]n≥-hen-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v D-dpZp, am-Xv-kv ¢m-kp-I-fn-se hnZym¿-Yn-Iƒ F-kv.-F-^v.-sF-bpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ {]n≥-kn-∏en-s\ D-]-tcm-[n-®p. tIm-f-Pv A[n-Ir-X-¿ ]-cm-Xn-s∏-Sm-Xn-cp-∂Xn-\m¬ k-a-c-°m-sc t]m-en-kv \o-°n-bn-√. K-Wn-Xm-[ym-]-I-cm-b ]n cmPo-h≥, ]n H k-t¥m-jv, D-dp-Zp A-[ym-]n-I -F-∂n-h¿-s°-Xn-tc h-[-`o-j-Wn- ap-g-°n-sb-∂m-Wp ]-cm-Xn. kw-`-h-hp-am-bn _-‘s∏-´v F-kv.-F-^v.-sF. Pn-√m IΩn-‰n-bw-Kw C≥-km-ap¬ A-JvX-dn-s\-Xn-tc [¿-a-Sw t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. D-]-tcm-[w F-kv.-F-^v.-sF. Pn-√m sk-{I-´-dn Fw kp-im-¥v D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

apkvenweoKv P\-t_m-[\ Pm-Y-bpsS hS-°≥ taJ-em ]-cy-S-t\m-Zv-LmS\w ]ø∂q-cn¬ kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn sI ]n F aPo-Zv ]-XmI ssI-am-dn \n¿-h-ln-°p∂p

apkvenweoKv P\-t_m-[\ Pm-Y Xp-S§n I-Æq¿: a-tX-Xc - X - z- `m-cX - w, H-cpa-tbm-sS tI-c-fw F-∂ {]-ta-bhp-am-bn Pn-√m ap-kv-enw eo-Kv P\-t_m-[\ - Pm-Y- Xp-Sß - n. c-≠p ta-J-e-bn-em-bn \-S-°p-∂ Pm-Y Pn-√-bn-se hn-hn-[ ta-J-e-bn¬ ]-cy-S-\w \-S-Øpw. Pn-√m P-\d¬ sk-{I-´d - n A-–p¿-dl - va - m≥ I-√m-bn \-bn-°p-∂ h-S° - ≥ ta-

F≥ tZ-ho-Zm-kv, Ip-Spw-_-{io Pn-√m an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ Fw hn t{]-a-cm-P≥, tÉv dn-tkm-gv-kv sk‚¿ t{]m-{Kmw tIm-˛-HmUn-t\-‰¿ tUm. kn kz-cm-Pv, Pn-√m km-£c-Xm an-j≥ tIm-˛-Hm-Un-t\-‰¿ ]n ]n kn-dm- p]md tdm-Uv hn-Ik - \ - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn ]p-∂m-Sv Pv, tÃ-‰v dn-tkm-gv-kv t]-gv-k-¨-am-cm-b Sn X-et- »cn˛h-fh - n-In¬ ap-dn-®n-´ a-c߃ tam-l-\≥, Sn hn _m-e-Ir-jv-W≥, sI Ip-c- Su-Wnse tdm-Uc ym-t°m-kv ]-s¶-Sp-°p-w.-

Hm-t«m-s¯m-gn-em-fn- k-a-cw 11\v tdm-Uv hn-I-k-\w-: ap-dn-¨n-« a-c-¯-Sn-IÄ C-cn-°q¿: ]-©m-b-Øn-se Aw-Ko-IrX Hmt´m-dn-£-Iƒ-°v \-º-dn-Sm≥ H-cph¿-jw apºv At]-£ \¬-In-bn-´pw \-S-]-Sn-bn√m-ØXn¬ {]-Xn-tj-[n®v kw-bp-‡ Hm-t´m sXmgn-em-fn bq-\n-b≥ am¿-®v 11\v kqN-\m ]-Wnap-S-°pw ]-©mbØv Hm-^n-kv ]-Sn-°¬ [¿Wbpw \-S-Øpw. X-I¿∂ tdm-Up-Iƒ A-‰-Ip-‰∏-Wn \-SØm-Ø-Xn-epw {]-Xn-tj-[w i-‡-am-Wv. CXp-kw-_-‘n® t\m-´o-kv I¨-ho-\¿ ]©mb-Øv sk-{I-´-dn-°p \¬-In.

3

bq-\n-b³ _m-¦v Po-h-\-¡mÀ ]-Wn-ap-S¡pw

Hm-t«m-dn-£-bv-¡v Xo-bn«p

Xn-c-sª-Sp-¸v km-£-c-Xm Imw-]-bn-\p-am-bn km-£-c-Xm an-j³ I-Æq¿: Xn-c-s™-Sp-∏v I-Ωo-j≥, tÃ-‰v dntkm-gv-kv sk‚¿ F-∂n-h-cp-am-bn tN¿-∂v km-£-c-Xm an-j≥ kw-ÿm-\ hym-]-I-ambn Xn-c-s™-Sp-∏v Imw-]-bn≥ \-S-Øp-∂p. thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿-°¬, Xn-cs™-Sp-∏v A-h-Im-iw hn-\n-tbm-Kn-°¬ F∂n-h-bn¬ s]m-Xp-P-\-ß-fn¬ A-h-t_m[w kr-„n-°p-I-bm-Wp e-£-yw. Xn-c-s™Sp-°-s∏-´ C-e-Iv -j≥ Aw-_m-kn-U¿-am¿ ho-Sp-Iƒ I-b-dn Imw-]-bn≥ {]-h¿-Ø-\w \S-Øpw. thm-´¿-∏-´n-I-bn¬ t]-cv tN¿-°m≥ Hm¨-sse≥ c-Pn-kv-t{S-j-≥, thm-´v sN-øp∂-Xn-s‚ {]m-[m-\-yw, sN-tø-≠ co-Xn Xp-Sßn-b-h hn-i-Zo-I-cn-°pw. Imw-]-bn-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-∏v DtZ-ym-Kÿ ¿ s]m-Xp-P\ - ß - ƒ-°v C-eI - vt- {SmWn-Iv thm-´n-Mv sa-jo≥ ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øpw. Pn-√m-Xe - am-ÿ s{S-bn-\¿-am¿-°p-≈ ]-cn-ioe-\w C-∂pw \m-sf-bp-am-bn Pn-√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ lm-fn¬ \-S-°pw. C-∂p ]-ø∂q¿, X-fn-∏-d-ºv, I-eym-t»-cn, C-cn-°q¿, IÆq¿, F-S° - m-Sv tªm-°p-If - n-se-bpw ]-ø∂ - q

kannur/knr

\o-¡n-bnÃ

C-cn´n: X-e-t»cn˛h-f-hp]md tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn ap-dn-®n-´ a-c-߃ am-‰mØ-Xv A-]-I-S-`o-j-Wn bm-hp∂p. X-e-t»-cn ap-X¬ ]p-∂m-Sv h-sc-bp-≈ a-c-ß-fm-Wp te-e-sa-Sp-Øh¿ ap-dn-®n-´Xv. F-∂m¬ a-c-Ø-SnIƒ H-cp am-k-Øn-te-sd-bm-bn tdm-Un-\n-cp hihpw In-S-°p-I-bm-Wv. te-ew sIm-≠-h¿ ap-dn-®n-´ ÿ-e-ß-fn¬ h-®pX-s∂ hn¬-∏-\ sN-øp-∂-Xm-Wv a-cw \o-°m-Ø-Xn-\p Im-cWw. C-Xp-aqew hn-Zym¿Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ Im¬-\-S-bm-{X-n-I-cp-sS Zp-cn-Xw sN-dp-X√. A-an-Xth-K-Ønse-Øp-∂ hm-l-\ß-sf `-b∂v tdm-Un¬ \n∂p am-dn\n¬-°m≥ t]m-ep-am-hmØ A-h-ÿ-bm-Wv.

J-em Pm-Y ]-ø∂ - q-¿ ]-gb - _-kvÃm‚ v ]-cn-k-c-Øv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI ]n F aPo-Zv D-ZvL - m-S\ - w sN-bvX - p. kw-ÿm-\ sk-{I-t´-dn-b-‰wKw sI hn ap-l-Ω-Zv Ip-™n A[y-£-X h-ln-®p. sI Fw jm-Pn Fw.--F¬.-F. ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. Pn-√m

{]-kn-U‚ v sI Fw kq-∏n \-bn°p-∂ sX-°≥ ta-J-em Pm-Y s]-cn-ß-Øq-cn¬ kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn sI A_-Zp¬ Jm-Z¿ au-e-hn D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Sn F k-eow ap-Jy {]-`m-jWw \-S-Øn. ]n sI sI _m-h ]-Xm-I ssI-am-dn.-

Thejas Epaper kannur Edition 2014-02-25  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-02-25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you