Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

F-kv.-ssh.-F-kv. 60mw hmÀ-jn-I k-am-]-\ K-Xm-K-X \n-b-{´-Ww k-t½f\w C-¶v

hntij§Ä

bp.-Un.-F-^v. kÀ-¡m-cn-sâ B-bn-cw Zn-\-w: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \m-sf I-Æq¿: D-Ω≥-Nm-≠n-bp-sS t\Xr-X-z-Øn-ep-≈ bp.-Un.-F-^v. k¿-°m¿ B-bn-cw Zn-\-߃ ]q¿-Øn-bm-°p-∂-Xn-s‚ Pn-√mX-e B-tLm-jw 17\p I-Æq¿ tNw-_¿ lm-fn¬ \-S-°pw. D-®bv-°p 12\v a-{¥n sI kn tPmk-^v D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. F ]n A-–p-√-°p-´n Fw.-F¬.-F. A-[-y-£-X h-ln-°pw. hn-hn-[ h-Ip-∏p-I-fn¬ \n∂p-≈ B-\p-Iq-ey hn-X-c-Whpw a-{¥n \n¿-h-ln-°pw. sI kp-[m-I-c≥ Fw.-]n. ap-J-ym-YnXn-bm-bn-cn-°pw. Pn-√-bn-se Fw.-F¬.-Fam¿, Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v, \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gvk¨ Xp-S-ßn-b-h¿ kw-_-‘n°p-w. hn-I-k-\ Nn-{X-{]-Z¿-i-\hpw D-≠m-bn-cn-°pw.-

a-µw-tN-cn ]m-ew {]-hr-¯n- DZv-Lm-S-\w \m-sf

Imk¿-tImUv sN¿°f hm-Zn-ssXz-_-bn¬ F-kv.ssh.F-kv. 60mw hm¿jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ X-kvIn-b sk-j-\n¬ k-akv-X tI-c-f Pw-C-ø-Øp¬ De-a J-Pm-©n ap-lΩ-Zv Pn^vcn ap-Øp-t°m-b X-߃ kw-km-cn-°p∂p

C-´y³ a-tX-X-c-Xzw ]m-Ým-Xy kw-`m-h-\-bÃ: tUm. \-hm-kv \n-kmÀ sN¿-°f: C-¥y-bp-sS a-tX-Xc-Xz kz-`m-hw ]m-›m-Xy I-S-saSp-t∏m kw-`m-h-\-tbm A-s√∂pw A-Xv C-¥y≥ P-\-X-bp-sS I¿-a^-e-am-bn cq-]m-¥-c-s∏-´Xm-sW-∂pw A-eo-K-Uv ap-kv enw bq-\n-th-gv-kn-‰n-bnse Akn- v {]-^k¿ tUm. \-hmkv \n-km¿. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn a-tX-X-c C-¥y F-∂

hn-j-b-Øn¬ ¢m-sk-Sp°p-Ibm-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. a-X\yq-\-]-£-ß-fp-sS kw-c-£W-Øn-\mWv C-¥y-sb a-tX-Xc-Xz cm-{„-am°n {]-Jym-]n-®-Xv. ]n¬-°m-e-Øv Nn-e X¬-∏c Xo-{h a-X-hm-Zn-Iƒ A-Xp \m-iØn-te-°v sIm-s≠-Øn®p. a-X߃ Iq-Sp-X¬ Nq-j-Ww sN-øs∏-Sp-∂-Xpw C-tX a-tX-X-c-Xz

cm-Py-Øm-sW-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. {]-^. H-am-\q¿ ap-l-Ω-Zv, ap\o¿ lp-Z-hn ]m-Xn-c-a-Æ, tUm. C F≥ A-_v-Zp¬ e-Øo-^v, Aivd-^v ss^-kn I-Æm-Sn-∏-dºv, ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X߃ Ip-∂p-ss¶, Xzm-Jm A-la-Zv au-e-hn, P-a-ep-ss√-en X߃ kw-_-‘n-®p.-

sIm-´n-bq¿: a-μw-tN-cn-sb-bpw ]-∂n-bmw-a-e-sb-bpw _-‘n-∏n®v _m-h-en- ]p-g-bv-°p Ip-dp-sI \n¿-an-°p-∂ ]m-e-Øn-s‚ {]hr-Øn-bp-Zv-Lm-S-\w \m-sf ssh-Io-´v 3\p a-{¥n hn sI C{_m-low-Ip-™v \n¿-h-ln°pw.- k-Æn tPm-k-^v Fw.F¬.-F. A-[-y-£-X- h-ln°pw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI F k-c-f, X-t±-i ÿm-]-\ {]-Xn-\n-[n-Iƒ kw_-‘n-°p-w. 22.-32 ao-‰¿ \o-f-hpw 7.-5 ao-‰¿ ho-Xn-bp-ap-≈ c-≠v kv-]m-t\m-Sv Iq-Sn-b ]m-e-am-Wp \n¿-an-°p∂-Xv. C-cp-h-i-hpw 520 ao-‰¿ \of-Øn¬ k-ao-] tdm-Upw \n¿-an°pw. 565 e-£w cq-]-bm-Wp A\p-h-Zn-®-Xv.

hm-l-\-§Ä Iq«n-bn-Sn¨v K-Xm-K-Xw X-S-Ê-s¸-«p

X-et- »cn: kw-L] - c - n-hm-cØ - n s‚ kw-LS-\m {]-h¿-Ø\ - ß - fn¬-\n∂v Ip-d® - p\m-fp-If - m-bn hn´p-\n-¬° - p-∂ bp-hm-hn-s\ B-¿. F-kv. Fkv. {]-h¿-ØI - ¿ a¿-±n®p. hm-Sn-bn¬∏o-Sn-I Fw.Pn. \nhm-kn¬ Pn-tX-jn(35)\m-Wv a-¿±- \-ta-‰X - v. H-cpkw-Lw B¿.Fkv.F-k.v {]-h¿-ØI - ¿ C-cp-ºphSn sIm-≠v B-{I-an-°p-Ib - m-bn-cp∂p. I-gn-™ Znhkw cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. tlm-´¬ _n-kn-\k - p-Imc\m-b C-bm-fp-sS I®-hS- ]-¶m-fnIƒ kn.]n.Fw. {]-h¿-ØI - c - m-Ws{X. C-hc - p-am-bp-≈ ku-lr-Z-amWv A-{I-a-Øn-\p Im-c-W-w.

Fw Ip-´n k-Jm-^n ¢m-sk-Sp°pw. I¿-Wm-S-I Fw.-]n. hn-iz\m-Y ap-Jym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. H-º-Xn-\v {]-hm-kn kw-K-aw a{¥n sI kn tPm-k-^pw 10\v `mjm kw-K-aw ]m-W-°m-Sv ap-\-Δ-den in-lm-_v X-ßfpw D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. ssh-Io´v \m-en-\v kam-]-\ k-tΩ-f-\w ]m-W-°m-Sv

hm-l-\ ]mÀ-¡n-Mv kw-hn-[m-\w

kn Fw kv-a-c-W-I-fn \ndªv hm-ZnssXz-_

sN¿-°-f: tIm-gn-t°m-Sv, a-e-∏pdw, I-Æq¿, Im-™ß - m-Sv, _-Zn-bSp-°, kp-≈y `m-K-ß-fn¬-\n-∂v F-kv.s - sh.-Fk - v. k-tΩ-f\ - Ø - n\v h-cp-∂ hm-l-\-߃ tZ-io-b]m-Xb - n-se sN¿-°f - Su-Wn-\S- pØp-≈ ap-lb v- p-±o≥ h-en-b ]-≈n ]-cn-kc - Ø - p-≈ h-be - n-epw sN-¶f ]-©m-b-Øv tÃ-Un-bw, sN¿°-f kv-Iqƒ {Ku-≠v F-∂n-hn-Sß-fn-epw ]m¿-°v sN-øW - w. aw-K-em-]p-cw, Ip-º-f, Imk¿-tIm-Uv `m-K-Øp-\n-∂v tZ-iob-]m-X h-gn h-cp-∂ hm-l-\߃ hn-Zym-\-K¿ X≥-_o-lp¬ C-kv-emw kv-Iqƒ {Ku-≠n-epw, s]-cp-º-f h-gn-bpw-am-\y \o¿®m¬ h-gn-bpw h-cp-∂ hm-l-\ß-ƒ \m-b-am¿-aq-e B-ew-]m-Sn tdm-Un-se an-\n- kv-t‰-Un-b-Ønepw {]m-tZ-in-I hm-l-\-߃ kn-‰n-k¨ \-K¿, s]m-Sn-∏-≈w ap-√-t®-cn {Ku-≠n-epw, sN-¶-f d-lv -a-Øv \-K¿, sF.-F-kv.-Sn {Ku-≠v, _-Z-cn-øm {Ku-≠n-epw ]m¿-°v sN-ø-W-w. hm-l-\-߃-°v k-am-]-\ Znh-kw h-cp-∂-Xv ap-X¬ a-S-ßp∂-Xp h-sc ]-S-∂-°m-Sv sd-bn¬th Hm-h¿-{_n-Uv -Pv tSm-fn¬ ]ncn-hv \¬-tI-≠-Xn-s√-∂v A-[nIr-X¿ A-dn-bn-®-Xm-bn kzm-KX-kw-Lw sN-b¿-am≥ sa-t{Sm ap-l-Ω-Zv lm-Pn A-dn-bn-®p.

sN¿-°-f: k-a-kv-X tI-c-f Pw-Cø-Øp¬ D-e-am ssh-kv {]-knU‚pw aw-K-em-]p-cw-˛-sN-º-cn-° Jm-kn-bp-am-bn-cp-∂ kn Fw A_v-Zp-√ au-e-hn-bp-sS kv-a-c-WIƒ \n-d-™p-\n-∂-Xm-bn-cp-∂p hm-Zo ssXz-_-bn-se k-tΩ-f-\Øn-s‚ Hm-tcm sk-j-\p-I-fpw. Jm-kn-bp-sS hn-tbm-K-Øn-\v \mem-≠p Xn-I-bp-∂ Zn-h-kw Xs∂ A-\p-kv-a-c-W-hpw \-S-Øn. a-c-W-Øn-\p ]n-∂n-ep-≈ \nKq-V-X-Iƒ C-t∏m-gpw sh-fn-s∏´n-´n-√. ss{Iw-{_m-©v, kn.--_n.-sF. A-t\z-j-W-߃ \-S-∂n´pw Ip-‰-hm-fn-I-sf I-s≠-Øm-

sN¿°f: F-kv.ssh.F-kv. k-tΩ-f-\-tØm-S-\p_-‘n-®v H-cp-°n-b ss]-Xr-Iw C-kv -em-an-I {]Z¿-i-\-Øn-\v k-μ¿-i-I Xn-c-t°-dp-∂p. tI-c-f-°c-bn¬ am-en-Iv Zo-\m-dpw kw-L-hpw sIm-≠p-h-∂ C-kv-emw a-X-Øn-s‚ ss]-Xr-Iw Zr-iy-h¬-°-cn®p -sIm-≠p-≈-Xm-Wv {]-Z¿-i-\w. X-a- n-s‚ Zp¿-L-S ]m-X-Iƒ Io-dn-ap-dn-®v {]` sNm-cn-™ {]-hm-N-I{]-ta-bw {]-Z¿-i-\ I-

sN¿°f: F-kv.s - sh.F-kv. 60mw hm¿-jn-I k-tΩ-f\ - Ø - n-s‚ BZy-Zn-h-kw kw-L-Sn-∏n-® a-Pv-enkp-∂q¿ B-flo-b k-Zk - v hn-izmkn-Iƒ-°v th-dn-´ A-\p-`q-Xn-bmbn. B-flo-b kw-Ka - Ø - n-\v tImgn-t°m-Sv Jm-kn ap-lΩ - Z- v tIm-b X-߃ P-ae - p-ss√-en t\-Xr-Xzw \¬-In. A-d_ - n-bn-epw A-d_ - n a-eb - m-fØ - n-ep-am-bn {]m¿-Y\ - I - fpw ss_-Øp-If - pw kw-La - m-bn sNm-√p-∂-Xm-Wv a-Pv-en-kp-∂q-dn-

hm-Sw ap-X¬ Zr-iy-h¬-°-cn-®n-cn-°p-∂p. Xp-S¿∂v A-td-_y-≥ a-cp-`q-an-bpw tI-c-f-Øn-s‚ l-cnX Xo-c-hpw Nn-{Xo-I-cn-®-Xv hn-kv-a-b-I-c-am-Wv. k-μ¿-i-IØn-c-°v {]-am-Wn-®v {]-Z¿-i-\w _p-[\m-gv-N h-sc \o-´n. Xn-¶ƒ, sNm-Δ, _p-[≥ Zn-h-k-ß-fn¬ Ip-Spw_-߃-°v F-Iv-kn-_n-j≥ k-μ¿-in-°m-\p-≈ A-h-k-c-hpw H-cp-°n-bn-´p-≠v.

ssl-Z-c-en in-lm-_v X-߃ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. {]-^. sI Ben-°p-´n ap-kv-eym¿ A-[y-£-Xh-ln-°pw. sN-dp-t»-cn ssk-\p±o≥ ap-kv -eym¿ ap-Jy-{]-`m-jWw \-S-Øpw. H-am≥ kp-{]nw tIm-S-Xn P-Uv-Pv A-–p¬- P-e-o¬ _n≥ ap-l-Ω-Zv A¬-I-am-en apJy-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw.

\m-bn-√. ssl-t°m-S-Xn ]p-\-ct\z-j-W-Øn-\v D-Ø-c-hn-s´-¶nepw sIm-e-]m-X-I-Øn-s‚ bYm¿-Y hn-h-c-߃-t]m-epw ]p-dØp-h-cm-Ø-Xn¬ k-tΩ-f-\w B-i¶ - tc-Js - ∏-Sp-Øn. C-Xp-kw_-‘n-®v tI-{μ B-`y-¥c - k-la-{¥n ap-√-∏-f-fn cm-a-N-{μ-\v \nth-Z-\w \¬-In-b-Xm-bn kwÿm-\ sk-{I-´d - n \m-k¿ ss^kn Iq-S-Øm-bv ]-d-™p. tem-Ivk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n-\p ap-t∂mSn-bm-bn ap-kv-enw k-ap-Zm-b kwL-S\ - I - f - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ i‡-am-b k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®-¿Ø - p.

Im-k¿-tIm-Uv: F-kv.-ssh.-Fkv. k-tΩ-f-\-Øn-s‚ `m-K-am-bn C-∂p-®b - ° v- v 12 ap-X¬ t]m-en-kv K-Xm-KX - \n-b{- ¥-Ww G¿-s∏-SpØn. aw-Ke - m-]p-cØ - p\n-∂v _-Znb-Sp-° `m-Kt- Ø-°p≈ hm-l\ - ߃ Ip-ºf - b - n-te-°p Xn-cn-™v ko-Xmw-tKm-fn h-gn _-Zn-b-Sp-°bn-te-°v t]m-hW - w. aw-Ke - m-]p-cØp\n-∂v I-Æq¿ `m-K-tØ-°v t]m-hp-∂ hm-l-\-߃ Im-k¿tIm-Uv ]p-Xn-b Ãm≥-Uv, {]-kv¢∫v P-Mv-j≥ h-gn N-{μ-Kn-cn tdmUn-eqsS Im-™ß - m-t´-°v Xn-cn®p-hn-SW - w. _-Zn-bS- p-°b - n¬ \n∂v Im-k¿-tIm-t´-°p≈h koXmw-tKm-fn-˛-D-fn-b-Ø-Sp-° h-gn t]m-hWw. _-Zn-b-Sp-°-bn¬ \n ∂v Im-™-ßm-t´-°p≈ h s\√n-°-´, ss]-°, t_m-hn-°m-\w F-cn-™n-∏p-g h-gn t]m-hWw. I-Æq-cn¬-\n-∂v Im-k¿-tImUv, aw-Ke - m-]p-cw `m-Kt- Ø-°p≈ hm-l\ - ß - ƒ N-´© - m-en¬\n-∂v C-St- Øm-´v Xn-cn-™v tIm-fn-bS- p°w, s]-cp-ºf - ° - S- h - ,v tZ-fn, ]-ch - \-Sp-°w, sN-a\ - m-Sv {]-k¢ v ∫ - v tdmUv Pm-kq¿ P-Mj -v ≥ I-d¥ - ° - m-Sv h-gn t]m-hWw. ap-t≈-cn-bbn¬\n-∂v Im-k¿-tIm-t´-°p≈ _- p-Iƒ sN¿-°f - b - n¬ bm-{X°m-sc C-d° - n Xn-cn-®p-t]m-hWw. h-en-b hm-l\ - ß - ƒ, N-c° - ptemdn-Iƒ, Sm-¶¿ tem-dn-Iƒ F-∂n- h a-t©-iz-cw `m-KØ - pw Im-™ß - mSv `m-KØ - pw \n¿-Øn-bn-SWw.

F-kv.ssh.F-kv. 60mw hm¿jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ kZ v

a-Pv-en-kp-∂q¿ Bflo-b k-Z- n-\v tIm-gn-t°m-Sv Jm-kn ap-lΩ-Zv tIm-b P-a-ep-ss√-en X-߃ t\-Xr-Xzw- \¬-Ip-∂p

s‚ {]-tXy-IX - . l-ao-Ze - n in-lm_v X-߃ D-ZL v- m-S\ - w sN-bX v- p. l-k≥ k-Jm-^n ]q-t°m-´q¿ \kzo-lØ - v {]-`m-jW - Ø - n-\p t\-XrXzw \ ¬-In. lm-inw Ip-™n-t°mb X-߃, A-ke -v w a-il -v q¿ X-ß ƒ, ssk-\p¬ B-_n-Zo≥ X-߃ Ip-∂pw-ssI, Fw F-kv X-߃ a-Z\n, s - I sI F - k - v X-߃ sh-´n-®nd,- sa-t{Sm ap-lΩ - Z- v lm-Pn, J-Ø¿ C-{_m-lnw lm-Pn, A-_Z-v p- e - mw Zm-cn-an B-ew- ]m-Sn kw-_‘ - n-®p.

\-thm-°m-\w _m-lytam-Sn-I-fn-e-Ã: {]-^. B-en-¡p-«n ap-kveymÀ sN¿°f: _m-ly-tam-Sn-Iƒ sIm≠-√ \-thm-∞m-\w cq-]m-¥c - s - ∏´-sX∂pw I¿-a^ - e - ß - f - n-eq-sS-bmsW-∂pw F-kv.s - sh.-Fk - v. kwÿm-\ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n {]-^. B-en-°p-´n ap-kve - ym¿ ]-d™ p. \-thm-∞m-\ sk-j≥ D-ZvL - m-S\w sN-øpI-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. B-fp-If - p-sS h-kv{- Xco-Xnbpw Po-hn-Xssi-en-bpw I-≠v Ahsc hn-e-bn-cp-Øm-sX k-apZm-b-Øn-s‚ \-thm-∞m-\-Øn-

\v t\-Xr-Xzw \¬-Ip-∂ hy-‡nI-sf Xn-cn-®-dn-b-W-w. tI-c-f-Øn-¬ ap-kv-enw \-thm∞m-\-Øn-\v A-Sn-Ø-d ]m-In-bXv k-a-kv-X-bp-sS B-ZyIm-e t\Xm-°-fpw kq-^n h-cy-∑m-cm-sW∂pw A-t±-lw Iq-´n-®¿-Øp.- ]nW-tßm-Sv A-_q-_-°¿, A-_vZp¬ K-^q¿ A¬-Jm-kn-an, tUm. _-lm-hp-±o≥ ap-l-Ω-Zv \Zv-hn Iq-cn-bm-Sv, \m-k¿ ss^-kn Iq-S-Øm-bn ¢m-sk-Sp-Øp.

]n _m-e-In-c¬ I-®qÀ tImþHm]tdäohv skmsskän Xnc-sª-Sp-¸n-se A-{I-aw Ie-Iv-S-dmbn Npa-X-e-tb-äp I-Æq¿: I-Æq¿ Pn-√-m I-e-Iv-Sdm-bn ]n _m-e-In-c¨ Np-a-X-etb-‰p. t\-c-sØ sF.-Sn. an-j≥ U-b-d-Iv-S¿ B-bn-cp-∂p. F.-Un.Fw. H ap-l-Ω-Zv A-kv-ew, A-kn v I-e-Œ¿ A-Yo-em A-–p√, k-_v I-e-Œ¿ Sn hn A-\p-]-a Dƒ-s∏-sS-bp-≈ D-tZym-K-kv-Y¿ Pn-√m I-e-Iv-S-dp-am-bn N¿-® \-SØn. 2008 _m-®v sF.-F.-F-kv. Hm-^n-k-dm-b _m-e-In-c¨ ssl-Z-c-_m-Zv kz-tZ-in-bm-Wv. tIm-f-Pv hn-Z-ym-`-ym-k-Øn-\p- tijw \m-ep-h¿-jw an-ssk¬ kb‚n-Ãm-bn tPm-en-sN-bv-Xp. {_-t“m-kv an-ssk¬ s{]mP-Iv-‰n-s‚ `m-K-am-bn- {]-h¿-Øn®n-cp-∂p. sF.-]n.-F-kv. t\-Sn-bXn-\p ti-jw H-cp-h¿-jw ]-©m_v tI-U-dn¬ tPm-en-sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂v 2008¬ sF.-F.-F-kv.

t\-Sn tI-c-f tI-U-dn-se-Øn. tIm-gn-t°m-Sv A-kn- v I-eIv-S-dm-bn-cp-∂p.-2010-˛2011 ¬ ]Ø-\w-Xn-´-bn-se Xn-cp-h-√-bnepw 2011¬ H-∂-c h¿-jw Im-k¿tIm-´pw k-_v I-e-Iv-S-dm-bn-cp∂p. F≥-tUm-kƒ-^m≥ s{]mP-Iv-‰v, s]-cn-b, No-ta-\n {]-tZ-iß-fn-se sN-ß-d ]p-\-c-[n-hmk ]-≤-Xn F-∂n-h ssI-Im-cyw sN-bv-Xn-´p-≠v. 2012¬ sF.-Sn. U-]-yq-´n sk{I-´-dn-bm-bn-cp-∂p. A-£-b Ub-d-Iv-S-dm-bpw {]-h¿-Øn-®p. Pn√m I-e-Iv-S-dm-bn B-Zy \n-b-a-\am-Wv I-Æq-cn¬ e-`n-®n-cn-°p-∂Xv. B-{‘-bn¬ tem sk-{I-´-dnbm-bn-cp-∂ ]-tc-X-\m-b k-ºØv dm-hp-˛-h-\-P- Z-º-Xn-I-fp-sS a-I-\m-Wv. `m-cy: hn-im-J-]-´Ww kz-tZ-in-\n I-e-ym-Wn.-

]-ø-∂q¿: s]-cp-º ]m-e-Øn-\p ap-If - n-¬ aq-∂p hm-l\ - ß - ƒ Iq´n-bn-Sn-®p. C-Xp-aq-ew tZ-io-b] - mX-bn¬ H-cp a-Wn-°q-tdm-fw K-XmK-Xw X-S - s - ∏-´p. C-∂s - e D-®b - v°v H-∂n-\m-Wp kw-`h - w. Hm-t´m-dn£ s]m-Sp-∂-s\ \n¿-Øn-bt∏mƒ ]n-d-In-ep-≠m-bn-cp-∂ Sn∏¿-tem-dn \n¿-Øn. A-Xn-\p ]n∂n-se-Øn-b hm≥ tem-dn-bn-en-Sn®p. sXm-´p-]n-ds - I h-∂ _-kv hm\n-epw C-Sn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. hm≥ ss{U-h¿ ]o-en-°S- v sX-cp-hn-se sI ]n a-t\-jn(30)\v ]-cn-t°-‰p. t]m-en-sk-Øn A-]I - S- Ø - n I-Æq¿ Pn√m I-e-IvS-dm-bn Np-a-X-e-tb-‰ ]n _m-e-In-c-Wns\ ¬-s∏-´ hm-l\ - ß - ƒ \o-°w sN-b-v F.Un.Fw. H aplΩZv A-kv-e-an-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ Xm-Wv K-Xm-KX - w ]p-\ÿ - m-]n-®X - .v Po-h-\-°m¿ kzo-I-cn-°p∂p _- pw Sn-∏¿-tem-dn-bpw \o-°m-≥ k-ab - t- a-sd-sb-Sp-Øp. tZ-io-b] - mX-bp-sS C-cp-`m-Kß - f - n-epw hm-l\ - ߃ \n-cb - m-bn In-S∂ - X - n-\m ¬ ]m-eØ - n-\p ap-If - n-te-°v s{I-bn≥ sIm-≠p-hc - m-\p-≈ {i-aw hn-Pb - n®n-√. hm≥ X-≈n-\o-°n ]m-eØ - n\p ]p-ds - Ø-Øn-® ti-ja- m-Wv KXm-K-Xw ]p-\-ÿm-]n-®-Xv.-

bphm-hn\v aÀ-±-\-w

sN¿°f: F-k.v s - sh.-Fk - .v 60mw hm¿-jn-I k-tΩ-f-\-Øn-s‚ kam-]\ - w C-∂p ssh-Io´v \-S° - pw. cm-hn-se G-gn-\p Fw Fw ap-lb -v p±o≥ ap-kve - ym¿ D-Zvt_m-[\ - w \-SØpw. 8.-30\v kp-{]-`m-Xw skj≥ a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ DZv-Lm-S-\w sN-øpw. sIm-S-Iv A–p¿-d-lv-am≥ ap-kv-eym¿, kn

B-ßo-b-\nÀ-hr-Xn ]-IÀ-¶v a-Pv-en-kp-¶qÀ

sIw-t{Im-kv sh-bÀlu-kv D-Zv-Lm-S-\w ss]-XrIw {]-ZÀ-i-\w aq-¶pZn-h-kw- Iq-Sn Xp-S-cpw I-Æq¿: tI-c-fm tÃ-‰v do-s´bn¬ sa-Un-°¬ tjm-∏v tImHm-]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n-(sIwt{Im-kv)bp-sS I-Æq¿ sh-b¿lu-kv D-Zv-Lm-S-\w \msf ssh-Io´v 3.30\v sP.-Fk - v. t]mƒ tIm¿-Wd - n¬ \-S° - p-sa∂v `m-ch - m-ln-Iƒ A-dn-bn-®p. dos´-bn¬ Hu-j[ - h - ym-]m-cn-Iƒ°v hn-e° - p-dh - n¬ a-cp-∂p-Iƒ e`y-am-°p-∂X - n-\m-bn Xp-Sß - n-b k-lI - c - W - kw-LØ - n-s‚ \mem-aX - v sh-b¿-lu-km-Wn-Xv. tIm-gn-t°m-´pw tIm-´b - Ø - pw DS≥ sh-b¿-lu-kv {]-h¿-Ø\ - w Xp-Sß - pw. B-izm-kv, tk-h-\ tjm-∏pI-fn-te-Xn-t\-°m-ƒ hn-e-°p-dhn¬ hn¬-°m≥ I-gn-bp-∂ hn[-Øn¬ I-º-\n-I-fn¬\n-∂v acp-∂p-Iƒ t\-cn-´v kw-`-cn-®v hnX-c-Ww sN-øp-I-bm-Wp e£yw. F-∂m¬ Ip-Ø-I I-º\n-Iƒ C-Xn-\p X-S- w \n¬°p-∂-Xm-bn `m-c-hm-ln-Iƒ Btcm-]n-®p. k¿-°m-cn-s‚ I¿-i-\-\n¿tZ-i-ap-≠m-bn-´pw a-cp-∂p-jm-∏pI-sf _-ln-jv-I-cn-°p-∂-Xv Dƒs∏-sS-bp-≈ X-S- -ß-fm-Wp kr-„n-°p-∂-Xv. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ sIw-t{Im-kv {]kn-U‚ v kn Fw sI Ip-dp-∏v, sk-{I-´-dn _n-Pp tXm-a-kv, ssh-kv {]-kn-U‚ v F c-ho-{μ\m-Y≥ ]-s¶-Sp-Øp.

16 s^{_phcn 2014 Rmb¿

k-kv-s]³-j³ ]n³-h-en-¡-W-sa-¶v t]m-en-kv A-tkm-kn-tb-j³ {]-tabw

Nm-em-Sv A-º-e-Øn-\p k-ao-]w X-t≠≥ lu-kn¬ dn-Pp¬ cmPv(26) F-∂n-hs - c I-Æq¿ Pp-Uojy¬ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tIm-SX - n dn-am≥-Uv sN-bX v- p. C-hsc-√mw B¿.-Fk - v.F - k - v. hn-´v \tam-hn-Nm¿ a-©n-eq-sS kn.-]n.-FΩn¬ tN¿-∂h - c - m-Wv. t_mw-t_-dn-epw ssI-tb-‰Øn-epw \n-km-c ]-cn-t°-‰ knhn¬ t]m-en-kv Hm-^n-k¿ tam-l\≥ Pn-√m B-ip-]-{Xn-bn¬ NnIn¬-k tX-Sn. t_mw-_v t]m-enkv kw-L-Øn-\p A¬-∏w Zq-sc ho-Wv s]m-´n-bX - n-\m¬ A-]I - S- -

s∏-´X - m-bm-Wp kq-N\ - . A-tX-ka - b - w, t]m-en-kv Im-bnI-ta-fb - p-sS k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w D-ZL v- m-S\ - w sN-øm-s\-Øn-b apJy-a{- ¥n-°p t\-sc I-t√-dp-≠m-b kw-`h - Ø - n¬ kp-c£ - m-ho-gN v- hcp-Øn-sb-∂ B-tcm-]W - s - Ø°p-dn-®v Pn-√m sk-{I-´d - n sI sP am-Xyp A-hX - c - n-∏n-® {]-h¿-Ø\ dn-t]m¿-´n¬ ]-cm-a¿-ia - n-√. {]-Xn\n-[n k-tΩ-f\ - w sI Fw jm-Pn Fw.--F¬.--F. D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Fw a-t\m-P-v Ip-am¿ A-[y-£X - h-ln-®p. Pn-√m t]m-en-kv No-^v tUm.

F -{io-\n-hm-kv, X-e-t»-cn F.F-kv.-]n. Sn \m-cm-b-W≥, kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n Un D-Æn, I-Æq¿ Un-ssh-.-F-kv.-]n. sP k-t¥m-jv Ip-am¿, Fw F c-Lp\m-Yv, Fw Pn tPm-k-^v, hn sI a-t\m-l-c≥, C Fw l-_o-_p¿d-“m≥ kw-km-cn-®p. sI.--F.-]n. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pn -B¿ A-Pn-Xv dn-t]m¿-´pw Pn√m -sk-{I-´-dn sI sP am-Xyp {]h¿-Ø-\ dn-t]m¿-´pw ]n -t_-_n h-c-hp-sN-e-hv I-W-°pw ]n Sn kp-Pn-Xv Hm-Un-‰pw sI sI jmPp {]-ta-b-hpw A-h-X-cn-∏n-®p.

2013 H-Iv-tSm-_¿ A-©n-\p skm-ssk-‰n Xn-c-s™-Sp-∏p-ambn _-‘-s∏-´v t]m-en-kp-Im¿ tN-cn-Xn-cn-™v G-‰p-ap-´n-b-Xp-ambn _-‘s - ∏-´m-Wv 25Hm-fw t]-sc k-kvs - ]≥-Uv sN-bX v- X - v. \-S] - S- nsb Xp-S¿-∂v Pn-√-bn-se t]m-enkv tk-\b - n¬ I-Sp-Ø cm-{„o-b `n-∂X - \n-e\ - n¬-°p-Ib - m-Wv. C°-gn-™ c-≠p-Zn-hk - ß - f - n-em-bn I-Æq-cn¬ \-S-∂ k-tΩ-f-\Øn¬-\n-∂p kn.-]n.-Fw. A-\pIq-e t]m-en-kp-Im¿ h≥-tXmXn¬ hn-´p-\n-∂n-cp-∂p. bp.-Un.-F^v. Fw.-F¬.-F-am-sc am-{X-am-

ImWm-Xmbn

aZvd-km Po-h-\-¡mcsâ Zp-cq-l-a-c-Ww; a-I-\n-Â-\n-¶v hn-h-c-§Ä ti-J-cn¨p

I-Æq¿: a-[y-h-b-kvI-s\ ImWm-Xm-sb∂v Su¨ tÃ-j\n¬ ]-cmXn. A-©-c-°-≠n IÆm-Snsh-fn-®-sØ Ip-©p-hn-s‚ a-I≥ cm-a-Ir-j-W(48)s\-bmWv C-°-gn-™ H-ºXv ap-X¬ ImWm-Xm-bXv. Po≥-kv ]m‚ vkpw sh-≈ h-c-bp-≈ j¿-´p-am-Wp thjw. C-cp-\n-dw. C-Xp-am-bn _‘-s∏-´v hnh-cw e-`n-°p-∂-h¿ A-Sp-Øp≈ t]m-en-kv kvv-t‰-j\n¬ A-dn-bn-°-W-sa-∂v Su¨ t]m-en-kv A-dn-bn®p.

]-ø-∂q¿: a-Zv d-km Po-h-\-°mc≥ ]-ø-∂q¿ sX-t° a-ºesØ l-°o-an(45)s‚ ar-X-tZ-lw sIm-‰n Pp-am-a-kv-Pn-Zv tIm-w]u≠nse a-Av-Z-\q¬ Deqw a-Zv-d-kbv-°p k-ao-]w I-Øn-°-cn-™ \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b kw-`-hØn¬ t]m-en-kv Iq-Sp-X¬ t]-

Xfm-¸v kw-LÀ-jw: 25 t]À-s¡-Xn-tc tIkv; \m-ep-t]À dn-am³-UnÂ

I-Æq¿: B¿.-F-kv.-F-kn¬-\n∂v H-cp-hn-`m-Kw cm-Pn-h® - v kn.-]n.F-Ωn¬ tN¿-∂ X-fm-∏v A-ºm-Snap-°n¬ I-gn-™ Zn-hk - a - p-≠m-b kw-L¿-j-Øn-epw t_mw-t_-dnepw C-cp-hn-`m-K-Øn-epw s]-´ 21 t]¿-s°-Xn-tc Su¨ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp. kw-`h - k - a - b - w Ad-k‰ v- v sN-bX v- kn.-]n.-Fw. {]-h¿Ø-I-cm-b X-fm-∏n-se a-S-∏-≈n lu-kn¬ [o-cP - I v- p-am¿ (38), Ipdp-h hm-b-\-im-e-bv-°p k-ao-]w Ip-gn-∏≈ - n lu-kn¬ Sn sI c-Pojv(32), ap-√s - °m-Sn-bn-se tI-tfmØv ]p-c-bn¬ {io-hn-im¬ (28),

Wv k-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]-s¶-Sp-∏n-®sX-∂m-Wv C-hc - p-sS B-t£-]w. C-Xn-\n-Sb - n-em-Wp C-∂s - e k-kvs]≥-j-s\-Xn-tc {]-ta-bw AwKo-I-cn-®-Xv. A-Sp-Ø-bm-gv-N \-S°p-∂ kv‰ - m-^v Iu¨-kn¬ tbmK-Øn¬ ]-cn-K-Wn-°m≥ Pn-√m t]m-en-kv No-^n-\v A-tkm-kntb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n k-a¿-∏n-® A-P≠ - b - n¬ Cu B-hi - yw Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂n-√. C-S-Xv t]men-kp-Im-cp-sS {]-Xn-tj-[w I-W°n-se-Sp-Øv k-kv-s]≥-j≥ ]n≥-h-en-°m≥ A-tkm-kn-tbj≥ Hu-tZym-Kn-Ia - m-bn B-hi - y-

I-Æq¿: Pn-√m t]m-en-kv tIm-˛H - m]-td-‰o-hv skm-ssk-‰n U-b-d-IvS¿ t_m¿-Uv Xn-cs - ™-Sp-∏p Zn-hk-ap-≠m-b A-\n-„ kw-`h - ß - f - psS t]-cn¬ A-®S- ° - \-S] - S- n t\cn-´ ap-gp-h≥ t]m-en-kp-Im-scbpw Xn-cn-s®-Sp-°W - s - a-∂m-hi - ys∏-´v tI-c-f t]m-en-kv A-tkmkn-tb-j≥ I-Æq¿ Pn-√m k-tΩf-\Ø - n¬ {]-ta-bw. C-SX - v A-\pIq-e t]m-en-kp-Im-cm-Wp k-kvs]≥-j\ - n-ep-≈X - v. F-∂m¬ Atkm-kn-tb-j≥ Pn-√m I-Ωn-‰n Ct∏mƒ ]q¿-W-am-bpw bp.-Un.-F^v. \n-b{- ¥-WØ - n-em-Wv.

sam-gn-hm-bn. t\-c-sØ B¿.-Fkv.F - k - .v tI-{μ-am-bn-cp-∂ A-ºmSn-ap-°n¬ 200Hm-fw t]¿ ]m¿-´n hn-´t- Xm-sS kvX - q-]ß - f - n-epw Np-hcp-If - n-epw Np-h∏ - v s]-bn‚-Sn-°pI-bpw kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´dn ]n P-bc - m-P≥ ]-Xm-I- D-b¿-ØpI-bpw sN-bX -v n-cp-∂p. C-Xn-\p-tijw I-gn-™ Zn-hk - w C-Xn-\p kao-]w _n.-sP.-]n-bp-sS-bpw hn-izln-μp ]-cn-jØ - n-s‚-bpw ]-Xm-IIƒ D-b¿-Øn-bt- Xm-sS-bm-Wv ho≠pw kw-L¿-ja - p-≠m-bX - .v hn-hc - a - d - n-s™-Øn-b t]m-enkn-\p t\-sc- kn.-]n.-Fw. {]-h¿-

Ø-I¿ t_mw-s_-dn-™n-cp-∂p. {K-t\-Upw Sn-b¿ Kym-kpw {]tbm-Kn-®m-Wv t]m-en-kv A-{I-anI-sf t\-cn-´-Xv. kw-L¿-jm-hÿ I-W-°n-se-Sp-Øv I-Æq¿ Un-ssh.-Fk - v] - n. sP k-t¥m-jv Ip-am-dpw F-kv.s - F. k-\¬-Ip-amdpw ÿ-es - Ø-Øn kn.-]n.-FΩ - ns‚-bpw _n.-sP.-]n-bp-sS-bpw ]Xm-I-I-fpw kv-Xq-]-ß-fpw F-kvI-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v s]m-fn-®p\o-°n. Pn-√m t]m-en-kv No-^v tUm. F {io-\n-hm-k≥, a-‰v D-∂X D-tZym-K-ÿ¿ ÿn-Xn-K-XnIƒ \n-b{- ¥-Wh - n-t[-b-am-°n.-

sc tNm-Zyw-sN-bv-Xp. C-Xn-\-Iw 30Hm-fw t]-sc tNmZywsN-bv-XXn¬ sam-gn-bn¬ ssh-cp-[yap≈ aq-∂pt]¿ kw-i-b-Øns‚ \n-g-en-emWv. A-Xn-\n-sS l°o-an-s‚ 13Im-c\m-b aI≥ ^mcn-kn¬\n-∂v A-t\z-j-W kwLw hn-h-c-߃ ti-J-cn-®p.

I-gn-™ Znh-kw l-°o-ans‚ ho-´n-se-Øn-bm-Wp hn-h-c߃ tNm-Zn-®-dn-™-Xv. kw-`hZnh-kw ho-´n¬ A-kzm-`m-hnI-am-bn Bcpw F-Øn-bn-cp-∂ns√∂v ^m-cnkv ]-d-™p. ho´n¬\n-∂v C-d-ßp-∂-Xn-\p ap-ºv ]n-Xmhv t^m-Wn¬ ]-e-tcmSpw

kw-L-]-cn-hm-c-¯n-\v sh-{]m-fw: kn.-]n.-Fw. I-Æq¿: {]-h¿-Ø-I¿ Iq-´-tØm-sS hn-´p-t]m-b-Xn-ep-≈ kw-L-]-cn-hm-c-Øn-s‚ hn-d-fn-bpw sh-{]m-f-hp-am-Wv I-gn™ Zn-h-kw X-fm-∏n-se A-ºm-Sn-ap-°n¬ I-≠-sX-∂v kn.]n.-Fw. Pn-√m sk-{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ {]-kv-Xm-hn-®p. {]-tZ-i-Øn-\p A-ºm-Sn-ap-s°-∂v \m-a-I-c-Ww sN-bv-Xh-cn¬ H-cmƒ-t]m-epw C-∂v kw-L-]-cn-hm-c-Øn-s\m-∏-an-√. C-h-sc {]-tem-`n-∏n-®pw `o-j-Wn-s∏-Sp-Øn-bpw H-∏w \n¿Øm-\p-≈ \o-°-ß-ƒ ]-cm-P-b-s∏-´p. C-tXm-sS-bm-Wv Xß-fp-sS sIm-Sn D-b¿-Øn-tb A-S-ßq-sb-∂ hm-in-bp-am-bn hn-Zq-c ÿ-e-ß-fn¬-\n-∂v B¿.-F-kv.-F-kv. {]-h¿-Ø-Isc sIm-≠p-h-∂v sIm-Sn-bp-b¿-ج {]-l-k-\w \-S-Øn-bXv. B¿.-F-kv.-F-kv-˛-_n.-sP.-]n t\-Xr-Xzw {]-tIm-]-\ {]kw-K-am-Wp \-S-Øn-b-Xv. kw-L¿-j-Øn-\v H-Øm-i sN-øp-∂ \n-e-]m-Sm-Wv t]men-kpw kzo-I-cn-®-Xv. C-Xn-s‚ ^-e-am-Wv Nn-e A-\n-„ kw-`-h-ß-ƒ D-≠m-bsX-∂pw P-b-cm-P≥ Iq-´n-t®¿-Øp.-

kw-km-cn-®n-cp∂p. sIm-e-]mX-Iw kw-_-‘n-® Dulm-t]m-l-߃-°v A-Snÿm-\-an-s√-∂pw {]-Xn-Iƒ DS≥ h-e-bn-em-hp-sa-∂pw t]men-kv ]-d™p. l-°o-ans‚ Un.F-≥.F. ]-cn-tim-[-\m^ew H-cm-gv-N-bv°-Iw e-`y-am-hpw.

I-hÀ-¨m-kw-Lw aÀ-±n-¨p ]-ø∂ - q¿: B-cp-an-s√-∂p I-cp-Xn ]-´m-∏I - ¬ ho-´n¬ tam-jW - Ø - ns\-Øn-b X-an-gv-kw-Lw 15Im-cs\ a¿-±n-®v c-£s - ∏-´p. ]-ø∂ - q¿v A-ºe - Ø - n-\S- p-Øv tN-cn-°¬ ap°n¬ hm-SI - b - ° -v p Xm-ak - n-°p-∂ Kn-co-j˛-v {- ]-` Z-ºX - n-If - p-sS a-I≥ tcm-ln-Xn(15)\m-Wv a¿-±\ - t- a-‰X - .v ]-ø∂ - q¿ k-lI - c - W - B-ip-]{- Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. I-gn-™ Zn-hkw D-®b - ° -v m-Wp kw-`h - w.Xm-bn-t\-cn F-kv.-F.-_n.-Sn.Fw. kv-Iq-fn¬ ]Tn-°p-∂ tcmln-Xv D-®-bv-°v ho-´n-se-Øn-bncp-∂p. am-Xm-]n-Xm-°ƒ D-≠mbn-cp-∂n-√. Cu k-a-b-Øm-Wv X-an-gv kw-km-cn-°p-∂ c-≠p-t]sc-Øn-b-Xv. C-h¿ tcm-ln-Xn-s\ a¿-±n-® ti-jw c-£-s∏-´p. t]men-kv tI-sk-Sp-Øp.-


{]mtZ-inIw t]m-]p-eÀ {^-−v bq-\n-än amÀ-¨v \m-sf F-kv.Un.]n.sF. [À-W C-cn-«n-bnÂ

16 s^{_phcn 2014 Rmb¿

C¶v sshZ-ypXn apS§pw I-Æq¿: a´-∂q¿ Ce-Iv{Sn-°¬ sk£≥ ]cn-[n-bn-se ]n.ssh.sF.]n. hb¬, I´v B‚ v I - h - ¿, ]m-tem´p-]f≈n, s]t{Smƒ]ºv ]cn-kc - w, tImSXn ]cn-kcw F∂n-hn-Sß - f - n¬ cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 6 hsc sshZ-ypXn apSßpw.

I-Æq¿: "H-cp-at- bm-sS P-\I - o-bm-h- LmS-\w sN-øpw. kw-ÿm-\- k- {I-´d- n-amcm-b kn Fw \-ko¿, Sn _n Im-iß - ƒ-°mbn' F-∂ {]-ta-b- an-Xn-bw-Kw ]n \q-dp¬ A-ao≥ ap- Pm-_n¿, C-cn-´n Un-hn-j≥ {]-knU ‚ v hn _-jo¿ kw-km-cn-°pw. - pw. Øn¬ ÿm-]I - Z- n-\m-tLm-jØ - n Jy-{]-`mj-Ww \-SØ Zm-dp¬J-Z kw-ÿm-\ {- ]-kn s‚ `m-Ka- mbn t]m-]p-e¿ {^≠v tZk-aq-l-Øn-se A-Sn-ÿm-\i-hym-]I - a- m-bn \-SØ - p-∂ bq-\n-‰n U‚ v D-≈m-´n¬ A-_Z-v p¬ e-Øo- hn-`m-K-ß-fp-sS im-‡o-Ic-Ww am¿-®v Pn√-bn¬ \m-sf C-cn-´n-bn¬ ^v A¬- Iu-kcn, F-kv.Un.]n. e-£y-an-´v ap≥-h¿-j-ß-fn-te\-S° - pw. ssh-Io´v 4.45\p Io-gq-cn¬ sF. Pn√m {]-knU‚ v sI sI A- Xp t]m-se hn-Zym-`ymkw, sXm\n-∂m-cw-`n-°p-∂ am¿-®v ]-gb - _- _vvZ- p¬- P-∫m¿, ]n.Un.]n. kw gn¬, B-tcm-Kyw, km-º-Øn-Iw, kvÃm≥-Un¬ k-am-]n-°pw. hn- ÿm-\ sk-{I´-dn \n-km¿ taØ A-Snÿm-\ ku-Icyw Xp-Sßn„IÆq¿ d_vtIm Hm-Un-t‰m- ¬ hn-a≥-kv {^-≠v b B-izm-k ]-≤-Xn-Iƒ \-S-∏mZym¿-Yn-If - p-sS I-em-{]-IS- \ - ߃, ¿, \m-j\ dn-bw: \-h-`mc-Xv sF.F.F-kv. _-lp-P\ - ¬ sk-{I´-dn Sn °pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ - d - men, thm-f‚n-b¿ ]- kwÿm-\ P-\d A-°m-Z-an-bp-sS t\-Xr-Xztc-Uv F-∂n-h-bp-≠m-hpw. Xp-S¿- jm-ln-\, Imw]-kv {^-≠v kw-ÿm- t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn√m skØn¬ ]-co£m ∂p s]m-Xp-k-tΩf-\w t]m-]p- \ k-an-Xn-bw-Kw D-a¿ A-_Z-v p¬ A- {I´-dn kn Fw \-ko¿, Pn√m I]-cn-io-e\w˛9.30 e¿ {^-≠v kwÿm-\ k-an-Xn-bw- kokv, t]m-]p-e¿ {^-≠v Pn√m {]- Ωn-‰n-bw-K-ßfm-b hn _-jo¿, „I-Æq¿ P-h-l¿ Hm-Un-t‰m-dn- Kw kn ]n ap-lΩ-Zv _-jo¿ D-Zv- knU‚ v sI ]n X-k\ -v ow, Pn√m sk- sI C-{_mlow ]-s¶-SpØp. bw: kn.Fw.]n. I¨-h≥j≥˛10.00 „hf]-´-Ww ]-©mb-Øv an\n tÃ-Unbw: A-Jn-te¥ym ^pSv-t_mƒ˛ 7.00 „X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃUnbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00 „X-e-t»-cn {In°-‰v kv-t‰Unbw: Pn√m Un-hn-j≥ eo-Kv {In-°‰v˛9.00 „X-e-t»-cn kn-‰n sk‚¿ {Ku≠v: ]pjv-t]m¬-khw˛5.00 „X-e-t»-cn k¿°-kv {Ku-≠v: ]pjv-t]m¬-khw˛5.00 „]-ø-∂q¿ K-h. ssl-kv-Iqƒ {Ku≠v: Iq-Øp]d-ºv c-‡-km£n kv-am-c-I ^pSv-t_mƒ˛5.00 „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n „]ø∂q¿ A-∂q¿ im-¥n{Kmaw: Nn-{X-Im-c≥ A-timX-e-t»-cn: Xet»cn \Kc-k-`m I≥ s]m-Xp-hmƒ Hm-^n-kv sU-¶n∏-\n `o-Xn-bnA-\p-kv-a-cWw˛6.00 em-b-tXm-sS Po-h-\-°m¿ B-iamln: \yq-am-ln I-co-°p-∂v ta-J-e-bn¬ sU-¶n∏-\n ]-S¶-bn¬. F≥-Pn-\o-b-dn-Mv hn-`mcp∂p. I-gn-™ G-Xm\pw Zn-h-k-ß-fn-em-bn C-hnsS 20 t]¿K-Øn-se Po-h-\-°m¿-°v I-Sp°v ]-\n ]n-Sn-s∏-´n-´p-≠v. Ch¿ X-e-t»-cn K-h. B-ip-]-{Xn, amØ ]-\n dn-t]m¿-´v sN-bvXp. ln K-h. B-ip-]-{Xn F-∂n-hn-S-ß-fn¬ Nn-In¬-k- tX-Sn. -I-gn{Im-^v-‰v-am≥ X-kv-Xn-I-bn¬ ™ \m-epam-k-ambn \yq-am-ln-bn¬ sl¬-Øv C≥-kv-s]-IvtPm-ensN-øp-∂ A-\n¬IpS¿ C√. {]-Xn-tcm-[ \-S-]-Sn-Iƒ kzo-I-cn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ am¿, A-kn- v F≥-Pn-\o-b¿ A-Sn-b-¥-c \-S]-Sn kzo-I-cn-°-W-sa-∂m-Wv B-h-iyw. F kp-tc-jv, Hm-h¿-kn-b¿-amcmb {]-Zo-]≥, cm-[m-Ir-jvX-e-t»-cn: s]≥-j≥ B-\p-Iq- W≥, ¢¿-°p-amcmb cm-[m-Ir- hnhn-[ B-ip-]-{Xn-I-fn¬ Nn- {Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn-em-Wv. A-ku-I-cy-ß-fm¬ ho¿-∏peyw X-c-s∏-Sp-Øm-sa-∂p ]-d- jv-W≥, \m-cm-b-W≥ F-∂n-h¿- In¬-k tX-Sn-. C-Xn¬ sU-¶n∏™v hr-≤-bp-sS kz¿-W-am-e X- °m-Wp I-gn-™ P-\ph-cn G-gp- \n ÿn-co-I-cn-® H-cmƒ I-Æq¿ ap-´p-∂ \-Kc-k-`m Hm-^n-kv hrap-X¬ ]-\n _m-[n-®-Xv. Ch¿ F.sI.Pn. k-lIcW B-ip-]- Øn-lo-\am-b Np-‰p-]m-Sn-em-Wp ´n- s b- S p- Ø bmƒ A-dà - n ¬. I-Æq¿-kn‰n-bn-se Im-cm¶-≠n A-_q_-°¿ (65) B-Wv c-≠pam- k - Ø n- \ p ti-jw ]n-Sn- m-aw t\-cn-Sp-sa-∂bn-em-bX - v. F-ct- ™m-fn e-£w- D-cp-h-®m¬: a-™-∏n-Øw hym- ∂v aq-∂w-K Ip-Spw-_w C-∂-se Ip-Sn-sh-≈£ - e - Ø - n-s‚ e-`y-X ho-Sv tIm-f\ - n-bn-se Nn-\m-≠n- ]-I-am-b D-cp-h-®m-en-epw ]-cn-k- Nn-In¬-k-bv-°m-bn \m-´n-se- Xn-\m¬ ip-≤P - p-hc - p-ØW - s - a-∂v B-tcm-Ky- m-en-se hn-hm- - D-d∏ bn¬ \m-Wn F-∂ \m-cm-b- c-{]-tZ-i-ß-fn-epw B-tcm-Ky-h- Øn. C-h¿ D-cp-h® - n-bn-∏v \¬-In. BWn(75)bp-sS H-∂c - ]-h≥ am-eb - m- Ip-∏n-s‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ {]-Xn- l-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øv I-gn-™- h-Ip-∏v ap-∂d - ƒ - ° - m-bn ]p-dt- a-\ntcm-[˛- t- _m-[h - ¬-°c - W - {]-h¿ - - bm-gv-N Kƒ-^n-te-°v t]m-b-Xm- tLm-j th-fI Wv C-bmƒ ssI-°e - m-°n-bX - .v - q¿ \-Kc - k - ` - b - n¬ ∂v sF-kv hm-ßn D-]t- bm-Kn-°p- ƒ Du¿-Pn-Xw. A-Sp-Øn- bn-cp-∂p. a-´∂ I-gn-™ Un-kw-_¿ 11\v ]-g- Ø-\ß - ∏-Sp-Øb _-kv-Ãm≥-Uv Pq-_n-en tjm- sS D-cp-h-®m-en-se H-cp hn-hm-l G-gv kv-Izm-Um-bn Xn-cn-™v B- ∂-Xn¬ \n-b{- ¥-Ww G-¿s - pw th- ] - m-\o-bw Ip- tcm-Ky-h-Ip-∏v D-tZym-K-ÿ¿ ho- Ww. ip-Nn-Xzw ]m-en-°p-Ib ∏n-Mv tImw-π-Iv-kv ]-cn-k-c-Øm- ho-´n¬-\n-∂v io-Xf - sl¬-Øv C≥-kv- ¿-°v a-™∏ - n-Øw ]n-Sn-s∏- ´p-In-W-d-p-I-fn-epw a-‰pw t¢m-dn- Ww. Pq-\n-b¿ Wp kw-`-hw. _m-¶v {]-kn-U‚- Sn-®h s]-ISv- ¿ _m-_p-cm-Pv A-ø√ - q¿ - p-∂p-≠v. - n-eh - m-ca - n-√m-Ø t\-j≥ \-SØ m-sW-∂p ]-cn-N-b-s∏-Sp-Øn-bm- ´n-cp-∂p. Kp-W\ - ¬-°c - W - ¢m-sk-Sp-Øp. B-im h¿-°¿-am¿ D-cp-h® - m¬, t_m-[h Wv C-bmƒ \m-Wn-sb k-ao-∏n- sF-km-Wv D-]-tbm-Kn-®-sX-∂v - z-Xn, k-Pn-X, d-^o-Jv _-mt- hm- n ta-Je - I - f - n¬ ho-Sp-If - n¬ k-ck ®-Xv. I-gp-Øn-se am-e A-gn-®p- A-t\z-j-W-Øn¬ t_m-[y-s∏- ]-g» - ¬-°c - W - w \-SØ - n-hc - n-I- ´p-]m-d, P-bt- e-J, ]n sI A-iv-d- n-Øw _m- t_m-[h am-‰n I-S-em-kn-¬ s]m-Xn-™v ´p. A-Xn-\n-sS, a-™∏ - m-bn-cn-s° ^v, A-l-Ω-Zv-Ip-´n kw-km-cn-®p. - n-s\ Xp-S¿-∂v Kƒ-^n¬-\n- bm-W.v th-\¬ cq-£a Xn-cn-®p-\¬-In D-S≥ h-cm-sa-∂p [n-®X ]-d-™v A-_q-_-°¿ ap-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. G-sd I-gn-™pw Cbmƒ Xn-cn-®p-h-cm-Ø-Xv \m-Wn°v kw-ib - Ø - n-\n-Sb - m-°n. am-e s]m-Xn-™ I-S-em-kv Xp-d-∂t∏mƒ I-cn-¶¬-No-fpw kn-a‚ v s]m-Sn-bp-am-Wv I-≠X - v. Xp-S¿-∂v t_m-[-c-ln-X-bm-b \m-Wn-sb X-e-t»-cn: G-gp-Zn-h-k-ß-fn-em- \m-hm-Ø A-h-ÿ-bm-Wv. b-Øv C-Øh - W - t]-cn-\p-t]m-epw Hm-t´m-ss{U-h¿-am-¿ t]m-en-kv bn \-S-°p-∂ A-≠-√q¿ Im-hn- p-‰∏ - W - n \-SØ - n-bn-´n-√. ss{U-hd- p-sS {i-≤ ]m-fn-bm ¬ A-‰I kvt- ‰-j\ - n¬ F-Øn-°p-Ib - m-bn- se D¬-k-hw Xp-S-ßn-bn-´pw Im- tXm-´n-te-t°m h-be - n-te-t°m acp-∂p. \n-c-h-[n X-´n-∏p-Iƒ \-S- hn-te-°v F-Øm-\p-≈ \m-ev {]- dn-bm≥ km-[y-X G-sd-bm-W.v {_Øn hn-Z-Kv-[-am-bn ap-ßp-∂ A- [m-\ C-S-tdm-Up-Iƒ \-∂m-°m- Æ≥ tIm-fP - v sa≥-kv tlm-k‰-v ¬, I-Æq¿: 19 apX¬ 23 hsc Ipbn_q-_-°¿ ]-e-X-h-W t]m-en- Ø-Xv bm-{Xm-Zp-cn-X-Øn-\v C-S- ss{U-hn-Mv sS-kv‰ - h-fn-b{º Umw tdmUv hgn- v {Ku-≠v˛- I - n-g- eq¿-˛s kv ]n-Sn-bn-em-bn-´p-≠v. bm-°p-∂p. a-e-_m-dn-se {]-[m-\ s° ]m-e-bm-Sv h-gn t£-{X-Øn- bp-ff hml\KXm-KXw \ntcmD¬-k-h-am-bn ]-cn-K-Wn-°p-∂ se-Øp-∂ tdm-Uv, In-g-s° ]m- [n-®-Xmbn ]g»n Pe-tk-N\ A-≠-eq¿ Im-hn-te-°v D¬-k-h- e-bm-Sv-˛-A-≠-eq¿ tdm-Uv F-∂n- ]≤Xn hn`mKw FIvkn-Iy- p-´ohv Zn-\-ß-fn-¬ \n-c-h-[n t]-cm-Wv h-bm-Wv A-[n-Ir-X-cp-sS A-\m- F≥Pn-\o-b¿ Adn-bn-®p. ]g»n k-μ¿-i-I-cm-bn F-Øp-∂-Xv. Nn- ÿ-bn¬ A-\m-Y-am-bn In-S-°p- Pe-tk-N\ ]≤-Xn-bpsS AWs°-´ns‚ Bdm-a-sØ-bpw 11m-ad-°p-\n-˛-ar-Km-ip-]-{Xn tdm-Uv, ∂-Xv. ]-ø∂ - q¿: amap≥-Im-eß - f - n¬ I-Æn ¬ sØbpw tdUn-b¬ j´-dp-Iƒ No-°p-\n-˛-ssI-c-fn hm-b-\-im-e hn-t®-cn-bn-se h-gn A-≠-√q¿ Im-hn-te-°p-≈ s]m-Sn-bn-Sm-s\-¶n-epw tdm-Uv {]- s]mfn®v s{I-bn\p]-tbm-Kn®v dn-´. ]n.U- n-s\ Xp-S¿-∂m- - \o°w sNøp-∂X tdm-Uv F-∂n-h-bn-eq-sS Hm-t´m-dn- hr-Øn-Iƒ sN-øm-dp-≠.v h¿-jß ªyp.Un. U£-bn¬ t]m-epw bm-{X sN-øm- fm-bn kn.-]n.-Fw. `-cn-°p-∂ ]-©m- Wp \n-tcm-[\w. ]yq-´n No-^v F≥-Pn-\o-b¿ hn N-{μ-ti-Jctj-Wm-bn (68). ]-ø∂ - q¿ ]n.Uªyp.Un. tdm-Uv Un-hn-j\ - ¬ F≥Pn-\o-bd- m-bn-cp∂p. Xp-S¿-∂v Im°S-hv ]-≤X - n-bp-sS B-Zy F≥-Pn\o-bd- mbn. Imk¿-tIm-Uv ]n.Uªyp.Un. Hm-^n-kn¬ F-Ik -v nIyp-´o-hv F≥-Pn-\o-bd- m-bn tPmensN-bX -v n-´p≠v. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØp\n-∂v U-]yq-´n No-^v F≥-Pn\o-bd- m-bm-Wv hn-ca - n-®Xv. `mcy: kp-tN-X tj-Wmbn. a°ƒ: tKm]-Ip-am¿ (s{]m-U£ - ≥ am-t\P¿, ss^-k¿ ^m¿-ak - yq-´n°¬kv, apwss_), tUm. {]-Zo-]v Ip-am¿ (sI.Fw.kn. B-ip-]{- Xn. aw-Ke - m-]p-cw). a-cp-a°ƒ: A-\pcm-[ (F≥-Pn-\ob¿, apwss_), cq-] (Nm¿-t´-Uv A-°u-≠‚ ,v awK-em-]p-cw). kw-kv-Im-cw C-∂p sI.-F-kv.-Sn.bp. Pn√m ktΩ-f-\w I-Æq-cn¬ sI Fw jmPn Fw.-F¬.-F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øp∂p ssh-Io-´v aq-∂n\v.

]cn-]mSn

B-dp-t]À-¡v I-Sp-¯ ]\n

hr-²-bp-sS kzÀ-W-am-e X-«n-sb-Sp-¯-bmÄ A-d-kv-änÂ

{]-h¿-Øn-°p-∂-Xv. sI-´n-°n-S°p-∂ ^-b-epIƒ s]m-Sn-]nSn®v B-kv-Xa t]m-ep-≈ izm-ktImi tcm-K-߃°v C-S-h-cpØp-∂ hn-[-Øn-emWv. Fen, s]-cp-®m-gn Xp-Sß - n-b £p-{Z-Po-hn-If - p-sS ieyw th-sdbpw. \-Kc-k` - m Hm-^n-kn-\p kao]sØ s]m-XptaJ-em ÿm-]\-Øn-s‚ I-°q-kns‚ sk-]v‰ - nIvSm-¶v s]m-´n am-en-\y-߃ ]p-dtØ-s°m-gp-Ip-∂Xpw tcm-Kß - ƒ ]-Sc - m≥ Im-cW - a - m-hp∂p. ]-\n-`oXn-bp-sS ]-›m-Øe - Ø - n¬ \-Kck-`m Po-h\ - ° - m-cn¬ ]-ec - pw Ah-[n-°mbn h-Ip-∏v ta-[m-hn-Iƒ-°v At]-£ \¬-In-bn-cn-°p-Ib - mWv.

ap-Pm-ln-Zv kw-L-À-jw; Npcp¡¯n c−p tI-kp-IÄ kn.]n.sF. P\Iob bm{X C¶pap-X c-Pn-kv-ä-À sN-bv-Xp IÆq¿: hne°b‰Øn\pw AgnaXn°pw h¿KoI-Æq-¿:- I-gn-™ Zn-hk - w I-Æq-¿kn-‰n k-e^ - n sk-‚d - n¬ C-cp-hn`m-Kw ap-Pm-ln-Zv {]-h¿ - Ø-I¿ - XΩn-ep≠mb kw-L¿ - j - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v kn-‰n t]m-enkv c≠p tI-kp-Iƒ c-Pn-k‰-v ¿ - sN-bX -v p. du^v, k-hm-Zv F-∂n-hc - p-sS ]-cm-Xnbn-em-Wp \-S] - Sn. sh-≈n-bm-gvN Pp-ap-A {]-`m-jW - w \-S° - s - h-bmWp kw-L¿ - j - w D-Ss - e-SpØ-X.v A-–p¬ Jm-Z¿ - au-eh - n hn-`mK-hpw sI sI k-°-cnø, ap-Pmln-Zv _m-ep-t»-cn F-∂n-hs - c A\p-Iq-en-°p-∂ hn-`m-K-hpw X-Ωnem-Wv kw-L¿-j-ap-≠m-b-Xv. ]cn-t°-‰ \m-ept]-sc Pn-√m B-ip]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®n-cp-∂p.

s]mXp-tbm-Kw amän Im-´m-º≈n: Nn-d-°¬ afiew bq-Øv tIm¨-{K-kv I-Ωn-‰nbp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Im-´m-º≈n-bn¬ \-SØ - m-\n-cp-∂ cm-{„ob hn-i-ZoI-cW tbm-Kw 24te°v am-‰n-h-®-Xm-bn {]knU‚ v i-d^ - p-±o≥ A-dn-bn-®p.

Dcp-h-¨m-ense aª-¸n-¯ _m-[; KÄ-^n- t]m-b-hÀ Xn-cn-s¨¯n

A-−ÃqÀ DÂk-hw Xp-S§n; Im-hn-te-¡p-Å tdm-Up-IÄ \-¶m-¡n-bn-Ã

F-kv.Un.]n.sF. ]-d-ºm-bn {_m-©v I-Ωn-‰n- \-SØn-b a™-∏n-Ø t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kn¬ th-ßmSv ]-©mb-Øv sl¬-Øv C≥-kv-s]-IvS¿ _m-_p k-Xo-i≥ kw-km-cn-°p∂p

aª¸n-¯ \nÀ-W-b Iymw-]v a-º-dw: F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-dºm-bn {_m-©v I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ a-™-∏n-Ø tcm-K \n¿-W-b Iymw-]pw t_m[-h¬-°-c-W ¢m-kpw \-S-Øn. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI sI A_vv-Zp¬-P-∫m¿ D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. F-kv.-Un.-]n.-sF. th-ßm-

KXm-KXw \ntcm-[n-¨p sse-k³-kv

thÀ-]mSv N{µ-ti-J-c tj-Wmbn

]p-Xn-b-sX-cp-þ-a-¿nÂ-þ-a-e-¸-«w-þ-{io-I-WvT-]p-cw tdm-Uv hn-I-k-\w; {]-hr-¯n D-Zv-Lm-S-\w \m-sf I-ºn¬: Pn-√-bn-se \n-c-h-[n sN-dp-Su-Wp-I-fp-sS-bpw {Km-aß-fp-sS-bpw hn-I-k-\-Øn-\v hgn-Xp-d-°m≥ k-lm-b-I-am-hp-∂ ]p-Xn-b-sX-cp-˛-a-øn¬-˛-a-e-∏-´w {io-I-WvT-]p-cw tdm-Uv tI-{μ tdm-Uv ^-≠v ]-≤-Xn-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn hn-I-kn-∏n-°p-∂p. 25 tIm-Sn cq-]-bm-Wv {]-hr-Øn-bpsS F-Ãn-ta-‰v Xp-I. ho-Xn-Iq-´¬, _-es - ∏-Sp-ج, sa-°m-Uw Sm-dn-Mv F-∂n-hb - m-Wp \-S-∏m-°p-I. tdm-Uv A-`n-hr-≤ns∏-Sp-ج {]-hr-Øn D-ZL -v m-S\ - w \m-sf cm-hn-se 11\v I-ºn¬ SuWn¬ a-{¥n hn sI C-{_m-lnw-Ip™v \n¿-hl - n-°pw. a-{¥n sI kn tPm-k^ - v A-[y-£X - h-ln-°pw. sI kp-[m-I-c≥ Fw.-]n. ap-Jym-

Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Fw.-F¬.-Fam-cm-b sP-bnw-kv am-Xyp, sI Fw jm-Pn ap-Jy-{]-`m-jW - w \-SØ - pw. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v {]^. sI F k-cf - , hn-hn-[ tªm-°-v ˛-{Km-a ]-©m-b-Øv {]-kn-U-‚pam¿ kw-_‘ - n-°pw. a-et- bm-c taJ-eb - n-ep-≈h - ¿-°v I-Æq-cp-am-bn _-‘-s∏-Sm-\p-≈ F-fp-∏-am¿-Kam-bn Cu tdm-Uv am-dpw. ap-\º - p-IS- h - v ]m-ew h-∂n-´pw {io-I-WvT-]p-cw-˛-a-e-∏-´w-˛-a-øn¬ tdm-Un-se K-Xm-KX - w tdm-Un-s‚ tim-Nym-hÿ aq-ew kp-Ka - a - m-bncp-∂n-√. {io-IW - T v ] - p-cw, a-e∏ - ´- w {Km-a∏ - © - m-bØ - p-If - n¬ Dƒ-s∏-´ tdm-Un-\m-Wv ho-Xn-°p-d-hv Iq-SpX¬. P-\-Io-b C-S-s]-S-en-eq-sSbm-Wp C-hn-sS tdm-Un-\p th-≠-

{X ho-Xn Iq-´p-∂X - .v sP-bnw-kv amXyp Fw.-F¬.-F. ap≥-ssI-sb-SpØv tdm-Un-s‚ hn-Ik - \ - k - m-[y-X A-[n-Ir-Xs - c-bpw \m-´p-Im-sc-bpw t_m-[y-s∏-Sp-Øp-Ib - p-≠m-bn. k¿-°m-cn-s‚ Xm¬-∏-cy-hpw Iq-Sn-bm-b-t∏mƒ tI-{μ-]-≤-Xnbn¬ ]p-Xn-bs - X-cp-˛- {io-IW - vT] - pcw tdm-Un-\v ap≥-KW - \ - e-`n-°pI-bm-bn-cp-∂p. \n-e-hn¬ \m-dmØv ]-©m-bØ - n-se Sn.-kn. tK-‰v ap-X¬ - sIm-ft- ®-cn ]-©m-bØ - nse \m-emw-]o-Sn-I h-sc-bp-≈ tdm-Uv c-≠p-tIm-Sn sN-eh - n¬ hoXn-Iq-´n-bpw Hm-hp-Nm¬ ]-Wn-Xpw \-ho-Ic - n-°p-∂p-≠v. C-Xn-\p ]p-dsa-bm-Wv ]p-Xn-bs - X-cp-˛a - ø - n¬-˛a - e-∏-´w-˛-{io-I-WvT-]p-cw tdm-Uns‚ \-ho-Ic - W - w Xp-S-ßp-∂-Xv.

3

]gb-ßmSn: P-\b - Io-b k-ac - ߃ A-Sn-®a - ¿-Øn A-hI - m-i߃ \n-tj-[n-°p∂-Xv Im-SØ - c - am-sW-∂v F-k.v Un.]n.sF. Pn√m {]-knU‚ v sI sI A-–p¬ P∫m¿. Kp-≠m B-Œv Zp-cp-]t- bm-Kw X-Sb - p-I, s]m-Xp-{]-h¿-ØI - s - c Kp≠m- B-Œn¬ Dƒ-s∏-Sp-Øn \m-Sp-IS-Øm-\p-≈ \o°w D-t]-£n-°pI F-∂o B-hi - y-ßf - p-∂b - n®v Fkv.Un.]n.sF. I-eym-t»-cn afiew I-Ωn-‰n- ]-gb - ß - m-Sn _-kà -v m≥Un¬ kw-LS- n-∏n-® {]-Xntj-[ [¿-W D-ZL -v mS-\w sN-øpI-bm-bncp-∂p A-t±-lw. afi-ew {]-knU ‚ hn sI ]n ka-Zv A-[y-£X - hln®p. Pn√m sk-{I-´d- n F ]n a-l-v F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-Isc Kp-≠m- B-Œn¬-s∏-Sp-Øn \m-Sp-I-S-Øm-\p-≈ aqZv, Xu-^o-Jv am-´q¬, a-jq-Zv am- \o-°-Ø-n-s\-Xntc ]-g-b-ßm-Sn _-kv-Ãm≥-Un¬ kw-L-Sn-∏n-® {]-Xntj-[ [¿-W Pn√m ´q¬ kw-km-cn-®p. {]-knU‚ v sI sI A-–p¬ P-∫m¿ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

XetÈcn \Kc-k-`m Hm-^n-kv sU-¦n¸-\n `o-Xn-bn \yq-am-ln-bnepw sU-¦n-¸\n

kannur/knr

k-kv-s]âv sN-bv-Xp I-Æq¿: {U-Kv-kv B‚ v tIm-kvsa-‰n-Iv-kv \n-b-a-߃-°pw N-´ßƒ-°pw hn-cp-≤-am-bn {]-h¿Øn-®-Xn-\v X-e-t»-cn-bn-se Io ¿-Øn tlm-kv-]n-‰¬ ^m¿-a-knbp-sS sse-k≥-kv A-©p Zn-hk-tØ-°v I-Æq¿ A-kn- v {U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ k-kvs] ≥Uv sN-bv-Xp.

Sv ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v ap-lΩ-Z-en ]-d-ºm-bn A-[y-£-X hln-®p. ]-©m-b-Øv sl¬-Øv C≥-kv-s]-IvS¿ _m-_p k-Xoi≥ ¢m-sk-Sp-Øp. Iymw-]n-\v X-e-t»-cn kn-‰n em-_v sS-Iv\ojy≥-am-cm-b sI a-\m-kv, {]-im¥v t\-Xr-Xzw \¬-In.-

bXbv°psa-Xntc kn.]n.sF. kw-L-Sn-∏n-°p∂ P\Iob bm{X C∂p sshIo´v A-©n\v Nn‰mcn∏d-ºn¬ tZiob FIvknIyq´ohv AwKw sI C Ckva-bn¬ DZvLmS\w sNøpw. 21\p sshIo´v ]ø∂q-cn¬ kwÿm\ A-kn-Â v sk{I´dn kn F≥ N{μ≥ k-am]\ s]mXptbmKw DZvLmS\w sNøpw. Pn√m sk{I´dn kn cho{μ≥ \bn°p∂ PmYbn¬ Pn√m A-kn-Â v sk{I´dnamcmb F {]Zo]≥ U]yq´n eoUdpw kn ]n kt¥mjvIpam¿ UbdIvSdpw B-bn-cn-°pw. sI hn _m_p, sI Sn tPmkv, ]n N{μ≥, kn ]n ssjP≥, hn sI kptcjv_m_p, F≥ Dj, AUz. ]n APbIpam¿ F∂nhcmWv PmYmwK-߃.

kzm-K-X-kw-Lw cq-]o-I-cWw s]-cn-ß-Øq¿: Ip-Sn-sh-≈w ip-Nn-Xz kp-c-£n-XXzw F-∂Xn¬ {Km-ak-`m sa-w_¿-am¿-°p-≈ ]-cn-io-e-\ ]≤-Xn \-S∏m-°p-∂-Xp-ambn _-‘-s∏-´v s]-cnß-fw {Km-a-∏-©mb-Øv HºXmw hm¿-Un-se kmw-kv-Imcn-I tI-{μ-Øn¬ kzm-K-XkwL cq-]oI-c-Ww \-S∂p. s]-cnß-fw {Km-a-∏-©m-b-Øv {]knU‚ v \uj-Øv Iq-S-Øn¬ D-Zv-Lm-S\w \n¿-h-ln®p. sI A-Nyp-X≥ am-ÿ A-[y-£-X h-ln®p. _n-tPm-bv s]-cn-ßØq¿, kpc-`n h¬-k≥, kp-tc-jv _m-_p kw-km-cn-®p.

Nn-InÂ-km k-lm-b ^-−v ssI-am-dn I-ºn¬: P-∏m≥ Pz-cw _m-[n-®v Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-™n-cp∂ sIm-f-t®-cn-bn-se ssX-h-f-∏n¬ `m-kv-I-c≥-˛-km-hn-{Xn Zº-Xn-I-fp-sS G-I a-Iƒ A-£-b- D-Zm-c-a-Xn-I-fp-sS k-lm-bØn-\n-sS bm-{X-bm-bn. Nn-In¬-k-bv-°m-bn sN-e-hm-b Xp-I I-gn-®v _m-°n \m-´p-Im¿ kz-cq-]n-® Xp-I ssI-am-dn. am-Xm-]nXm-°-fp-sS t]-cn¬ tPm-bn‚ v ^n-Iv-k-Uv Un-t]m-kn-‰v sN-bvX-Xn-s‚ c-io-Xn sP-bnw-kv am-Xyp. Fw.--F¬.--F. Ip-Spw-_sØ G¬-∏n-®p. sIm-f-t®-cn ]-©m-b-Øv hn-I-k-\-Im-cy Ãm‚n-Mv I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ hn Sn ap-l-Ω-Zv a≥-kq¿ A-[y£-X h-ln-®p. I-Ωn-‰n I¨-ho-\¿ ]n hn h¬-k≥ am-ÿ dnt]m¿-´v A-h-X-cn-∏n-®p. ]n ]n Ip-™n-cm-a≥, A-Uz. ]n A-Pb-Ip-am¿, ]n ]n Ip-™n-cm-a≥, sI hn I-a-em-£n So-®¿, Sn kp-{_-“-Wy≥, ]n sI hn-P-b≥, Fw A-tim-I≥, A-\o-jv _m-_p, C A-Pn-X kw-km-cn-®p.

KmÀln-I ]oU-\w; sNehv \Â-Im³ hn[n X-e-t»cn: Km¿ln-I ]o-U\t°-kn¬ `m-cy-bv°v {]-Xn-amkw 3000 cq-] sN-e-hn\p \¬-IW-sa-∂v X-e-t»-cn A-Uo-j\¬ Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kv-t{S-‰v tImS-Xn-bp-sS hn[n. hn-f-t°m-´q-cn-se sam-t´-Ω ¬ ho-´n¬Fw c-Pn-e-bv°v `¿Øm-hv sNm-¢n H-f-hne-sØ am-

Wn-t°m-Øv ap-c-f-n-bm-Wv Xp-I \¬-tI-≠-Xv. 2000 k-]vX - w-_¿ 13\m-bn-cp∂p C-hc - p-sS hn-hmlw. a-Iƒ ]nd∂-tXm-sS A-I¬-®bp-≠m-hp-I bpw c-Pne-sb im-co-cn-Ia - m-bn ]oUn-∏n-°p-Ibpw sN-bvX - s{X. XpS¿-∂m-Wv C-h¿ AUz. ]n Hm-a\ h-gn tIm-SX - n-sb k-ao-]n-®X - .v

]m-\q-cn \n-co-£-W Im-a-d-IÄ {]-h-À¯-\w XpS§n ]m\q¿: ]m-\q¿ Su-Wn-se N-e\ - ß - s - f√mw H-∏n-sbSp-°m≥ \n-co-£W - Im-ad - I - ƒ k-÷a - m-bn. C∂se ssh-Io-´v a-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZL v- m-S\ - w \n¿-hl - n®p. F-´v F-®.v Un. Im-ad - I - f - m-Wv Su-Wn¬ ÿm-]n-®n-´p-≈Xv. \m-se-Æw Su¨ P-Mj v- \ - nepw c-s≠-Æw _-kv-Ãm≥-Unepw H-∂v ho-Xw ]m-\q¿ ssl-kI v- q-fn-\v ap-∂nepw ]qt°m tdm-Un-ep-w. kwÿm\-Øv CXm-Zy-am-bm-Wv s]m-Xptdm-Un¬ F®v.Un. Im-ad - I - ƒ ÿm-]n-°p-∂X - .v Su-Wn-s‚ {][m\ `m-Kß - f - n-se Zr-iy-߃ 24 a-Wn-°qdpw dn-°m-¿-

Uv sN-øm\pw I¨-t{Smƒ dq-an-en-cp-∂v Im-Wm\pw \n¿-tZ-iß - ƒ \¬-Im\pw I-gn-bp∂ Un-Pn-‰¬ \q-X\ km-t¶-Xn-Ihn-Zy D-]t- bm-Kn-®p-≈ kw-hn-[m-\w sI¬-t{Sm-Wn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-em-Wp H-cp-°n-bX - .v 20 e-£-tØm-fw cq-]-bm-Wp sN-e-hv. G-gpe£w cq-] a-{¥n-bp-sS hnI-k-\ \n-[n-bn¬\n-∂v A-\p-h-Zn®p. _m-°n Xp-I sI ]n Zn-hm-I-c≥ {]kn-U‚pw Sn A-_q-_-°¿ sk-{I-´-dn-bpam-b cq]o-I-cn® tk^v ]m-\q¿ k¿-sh-b-e≥-kv kn-Ãw s{]m-P-Iv-‰ns‚ `m-K-am-bn ti-J-cn-®p.

sI.-F-kv.-Sn.bp. PnÃm kt½-f\w sk-Iyq-cn-än Po-h-\-¡m-c-sâ a-c-Ww; am-Xm-hn\pw I-Æq¿: sI.---F-kvS.--- n.--bp. d-h-\yq Pn-√m k-tΩ-f-\w sI Fw jmPn Fw.---F¬.---F. D-Zv-Lm-S-\w sNbv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ v F≥ F C-kv-am-bn¬ A-[y-£-X h-ln®p. kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn F sI ssk-\p-±o≥ {]-ta-bw A-h-X-cn-∏n-®p. ap-kv-enw eo-Kv kw-ÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v hn sI A_v-Zp¬ Jm-Z¿ au-e-hn, Un.C.H. Zn-t\-i≥ aT-Øn¬, Fw ]n apl-Ω-Z-en, _-jo¿ sN-dn-bm-≠n, ]n sI kp-ss_¿, ]n kn d-^oJv, sI -hn Sn ap-kv-X-^, kn ]n A-_v-Zp-√ kw-km-cn-®p. ]T-\ sk-j-\n¬ kn-dm-Pp-±o≥ ]-d-º-

Øv ¢m-sk-Sp-Øp. hn sI A-am\-Øv A-[y-£-X h-ln-®p. kn±o-Jv Iq-S-Øn¬, sI F≥ lp-kbv≥ kw-km-cn-®p. h-\n-Xm-kw-K-aw \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jmen-Zv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _n \kv-do-\, sI km-Pn-X kw-km-cn®p. hn-Zym-`ym-k sk-an-\m¿ a{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. tUm. hn-P-b≥ Nm-tem-Sv, Fw kn-±o-Jv ¢m-sk-Sp-Øp. sI Jm-en-Zv A-[y-£-X h-ln-®p. bm-{X-b-b-∏v k-tΩ-f-\w ap-kvenw-eo-Kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI Fw kq-∏n D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp.

k-tlm-Z-c-§Ä-¡p-sa-Xn-tc tIkv

X-et- »-cn: [-\e - £ - a v- n _m-¶v F.Sn.Fw. Iu-≠d - n-se sk-Iyq-cn-‰n Poh-\° - m-c≥ s{S-bn-\n-Sn-®p a-cn® kw-`h - Ø - n¬ `m-cy-bp-sS ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂v tImS-Xn D-Øc - h - p{]-Im-cw \n-ba - \-S] - S- n-Iƒ B-cw-`n®p. ]me-bm-Sv bq-\n-th-gk v- n-‰n Imw-]k - n-\S- pØ X - mh-Øv ho-´n¬ {]-Zo-]s - \ 2012 Pqsse 20\v s{S-bn-\n-Sn®p a-cn-®\n-eb - n¬ I-s≠-Øn-bn-cp∂p. _-‘p-°f - p-sS ]o-U\ - a - m-Wv a-cW - Im-cW - s - a-∂p Nq-≠n-°m-´n `mcy ]p-jv] - h - √n-bp-sS ]-cm-Xn-bn¬ {]-Zo-]s - ‚ am-Xmhv Iu-key, ktlm-Zc - ß - fm-b F≥ k-Poh≥, cm-Po-h≥, {]n-tb-jv F-∂n-h¿ - s - °-Xntc-bm-Wp tI-sk-Sp-ØXv. {]-Zo]v X-\n-°v kwc-£W - s - ®ehv \¬Im≥ tImS-Xn D-Øc - h - p-≠mIW-sa-∂p Nq-≠n-°m-´n am-Xmhv Iukey Ip-Spw_tIm-S-Xn-bn¬ lc-Pn \¬-In-bn-cp-∂p. tI-kv tIm-S-Xnbn¬ hn-Nm-cW - b - s v- °-Øp-∂ Znh-kw X-s∂-bm-Wv {]-Zo]-s‚ a-cW - hpw. 2005 Un-kw-_¿ 18\m-bn-cp-∂p {]-Zo-]≥ - ˛]p-j] v- h - √n- Z-ºX - n-If - psS hn-hmlw. hn-hm-lti-jw Xs‚ B-`c - W - ß - ƒ `¿-Xrho-´p-Im¿ ssI-°e - m-°n-sb-∂pw X-s∂bpw a-Is - \bpw am-\k - n-Ia - m-bn ]o-Un∏n-®X - mbpw ]p-j] v- h√n l-cP - n-bn¬ ]-d-bp-∂p.

kn.]n.F-½n tNÀ-¶ bp-hm-hv I-©m-hp-ambn ]n-Sn-bnem-b kw-`hw: X-Åm\pw sIm-Åm-\p-am-hm-sX {]m-tZin-I t\-XrXzw I-Æm-Sn-∏-d-ºv: t]m-]p-e¿ -{^≠n¬-\n-∂pw ap-ke v- nw-eo-Kn¬ \n∂pw cm-Pn-h® - v kn.-]n.-FΩ - n¬ tNcp-∂p-sh-∂v {]-Jym-]n-® kw-LØn-sem-cm-sf I-©m-hp-am-bn ]nSn-Iq-Sn-b-tXm-sS C-h-sc X-≈m\pw sIm-≈m-\p-am-hm-sX kn.-]n.Fw. {]m-tZ-in-I t\-Xr-Xzw sh-´n¬. I-Æm-Sn-∏d - º - v \n-Sp-hm-´v kz-tZin i-co-Zn-s\-bm-Wv I-gn-™ Zn-hkw Hm-t´m-bn¬ I-©m-hv I-SØ - p∂-Xn-\n-sS F-Is v- sk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. C-bmƒ-°v t\-csØ cm-{„o-b-∏m¿-´n-I-fp-am-bn _-‘-sam-∂pw D-≠m-bn-cp-∂ns√-¶n-epw t]m-]p-e¿ {^-≠n¬-

\n-∂p cm-Pn-h-®-Xm-sW-∂p kn.]n.-Fw. Pn-√m t\-Xr-Xzw {]-Nm-cWw \-S-Øn-bn-cp-∂p. C-tXm-sS kn.-]n.-Fw. Pn-√m t\-Xr-Xz-Øns‚ F-Sp-Øp-Nm-´w {]-tZ-i-sØ A-Wn-Iƒ-°n-S-bn-ep-≠m-°n-b A-a¿-jw i-‡a - m-bn. hn-Zym¿-Yn-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp≈-h¿-°v I-©m-hv hn¬-∏-\ \-SØp-∂-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v D-Sse-Sp-Ø {]-iv-\-am-Wv cm-{„o-b B-bp-[-am-°m≥ kn.-]n.-Fw. {ian-®-Xv. I-©m-hv hn¬-∏-\ t]men-kn-\v H-‰n-s°m-Sp-sØ-∂m-tcm]n-®v t]m-]p-e¿ {^-≠v {]-h¿-ØI≥ ip-ssl-_n-s\ H-cp-kw-Lw

B-{I-an-®-tXm-sS-bm-Wv Xp-S°w. C-Xn-\p ]n-∂m-se A-{I-ankw-L-Øn-se {]-[m-\n-bpw Kp≠m- \n-b-a-{]-Im-cw B-dp-am-kw P-bn-en¬ I-gn-™-bm-fp-am-b tdm-j-\v sh-t´-‰p. t\-c-sØ kn.]n.-Fw. A-\p-`-m-hn-bm-bn-cp-∂ tdm-j-\pw kp-lr-Øp-°-fpw {]tZ-i-hm-kn-I-fn¬-\n-∂v H-‰-s∏-´tXm-sS-bm-Wv cm-{„o-bm-`-bw tXSn kn.-]n.-F-Ωp-Im-sc k-ao-]n-®Xv. ta-J-e-bn-se ap-kv -enw-Iƒ°n-S-bn¬ kzm-[o-\-an-√m-Xn-cp-∂ kn.-]n.-Fw. C-Xn-s\ cm-{„o-bh¬-°-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. tdm-j-s\ k-μ¿-in-® t\-Xm-

°ƒ B-ip-]-{Xn sN-e-hv h-ln°m-sa-∂v D-d-∏p-\¬-Ip-I-bpw kp-lr-Øp-°-sf ]m¿-´n-bn-te°v sIm-≠p-h-c-W-sa-∂v \n¿-tZin-°p-I-bpw sN-bv-Xp. C-Xp-{]Im-cw ]m¿-´n ]-{X-Øn¬ hm¿Ø-bpw {]-kn-≤o-I-cn-®p. F∂m¬ B-Zy-Zn-h-kw Un-.-ssh.F-^v.-sF. {]-h¿-Ø-I-\v sh-t´‰p-sh-∂v Nn-{X-k-ln-Xw hm¿-Ø \¬-In-b kn.-]n.-Fw. ap-J-]-{Xw ]n-t‰-∂v tdm-j-\pw kw-L-hpw t]m-]p-e¿ {^-≠n¬-\n-∂v cm-Pnh-®-h-cm-sW-∂p hm-Zn-°p-I-bmbn-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. Pn-√m sk{I-´-dn ]n P-b-cm-P≥ X-s∂ C-h-

sc Pn-√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-te°p £-Wn-®v N¿-® \-S-Øn. CXn¬ ]-s¶-Sp-Ø 13 t]-cn¬ H-cmfm-Wv I-gn-™ Zn-h-kw I-©m-hpam-bn ]n-Sn-bn-em-b i-co-Zv. I-©m-hv-˛-Iz-t´-j≥ kw-LsØ ]m¿-´n-bn-se-Sp-°p-∂-Xv t\-c-tØ A-Wn-Iƒ-°n-S-bn¬ A-a¿-j-Øn-\v C-S-bm-°n-bn-cp∂p. C-t∏mƒ I-©m-hv ]n-Sn-Iq-Snb-t∏mƒ bp-hm-hn-\p th-≠n cwK-Øn-d-ßm≥ X-øm-dm-bn-´n-√. kw-L-sØ ]m¿-´n-bn-se-Sp-°p∂-Xn¬ Xo-cp-am-\-am-bn-´n-s√∂m-Wv {_m-©v, tem-°¬ I-Ωn‰n t\-Xm-°-fp-sS {]-Xn-I-c-Ww.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-02-16  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-02-16