Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

I-¸-enÂ-\n-¶v X-Ån-b ¹m-Ìn-Iv am-en-\yw \o-¡n-¯p-S-§n

hntij§Ä

sI.-U-»yp.-F-kv.-F. kw-Øm-\-k-t½-f-\w C-¶v

Im-k¿-tIm-Uv : tI-{μ-k¿-h-Iem-im-e-bn¬ Fw.--F-Uv. tIm-gvkv B-cw-`n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-ambn A-°m-Z-an-Iv ku-I-c-y-߃ hn-e-bn-cp-Øm≥ hn-Z-Kv-[-kwLw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øn. \m-j-\¬ Iu¨-kn¬ t^m ¿ So-®¿ F-v-P-yp-t°-j-s‚ hn-Z-Kv[ kw-Lmw-K-ß-fm-b F-kv hn Xn-cp-∏-Xn, bq-\n-th-gv-kn-‰n Akn- v U-bd - I - vS- ¿ tUm. hn ca-W-sd-Õn, sN-ss∂-bn-se saè tIm-f-Pv A-tkm-kn-tb-‰v {]-^. tUm. F-kv a-Wn F-∂n-hcm-Wv k¿-h-I-em-im-e-bp-sS hnZ-ym-\-K¿ Imw-]-kn-epw, s]-cn-bbn-epw k-μ¿-i\ - w \-SØ - n-bX - v. ssh-kv-Nm≥-kn-e¿ tUm. Pm≥-kn sP-bnw-kv, d-Pn-kv-{Sm¿ πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ F-Iv-kv- hn i-in-[-c≥ F-∂n-h-cp-am-bn - n. dn-t]m¿-´v I-th-‰¿ D-]-tbm-Kn-®v am-‰p-∂p kw-Lw N¿-® \-SØ

_m-e-kw-Lw kw-Øm-\ _m-¦n-se tem¬ X-«n¸v; kw-K-aw 27\v

sI.-]n.-hn.-bp. Pn-Ãm k-t½-f-\w 28\v

tc-J-IÄ I-Ì-Un-bnÂ

X-et- »cn: kz-Im-cy ÿm-]\ - Ø - nse Po-h\ - ° - m-cn A-dn-bm-sX i-ºf tc-JI - ƒ lm-Pc - m-°n {Km-ao¨ _m-¶n-s‚ X-et- »-cn im-Jb - n¬ \n∂p tem¨ X-´n-∏v \-SØ - n-sb∂ ]-cm-Xn-bn¬ _m-¶n-s‚ tem¨ tc-JI - fp-≈ e-UP -v d- p-Iƒ X-et- »cn {]n≥-kn-∏¬ F-k.v sF. kp-tc{μ≥ I-eym-S≥ I-ÃU - n-bn-se-Sp Øp. G-Xm\pw h¿-jw ap-ºv h-sc

X-et- »-cn-bn¬ {]-h¿-Øn-®n-cp-∂ kz-Im-cy ÿm-]\ - Ø - n-se Po-h\ - °m-cn c-ay-bp-sS ]-cm-Xn-bn-em-Wv t]m-en-kv tI-kv c-Pn-k‰-v ¿ sN-bX v- v A-t\zj-Ww B-cw-`n-®Xv. kz-Im-cy ÿm-]-\ D-S-abpw _m-¶v Po-h-\-°m-cpw H-Øp-tN¿∂v c-ay-sb I-_-fn-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p-sh-∂v t]m-en-kv kw-ibn-°p∂p.

F.-Sn.-Fw. X-«n-¸v: {]-Xn-¡p Pm-ayw X-e-t»-cn: F-.-Sn.-F-Ωn¬ \nt£-]n-t°-≠ c-≠v tIm-Sn-tbmfw cq-] sh-´n-∏v \-S-Øn-sb-∂ tI-kn¬ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sNbv-X ]p-t∂m-en-se Fw ]n l-ukn¬ jw-ko-dn-\v tIm-S-Xn Pmayw \¬-In. I-º-\n ss{U-h-dmbn-cp-∂ C-bmƒ-s°-Xn-tc, {]-XnI-sf ssa-kq-cn-se H-fn-k-t¶-XØn-se-Øn-®-Xn-\m-Wv tI-sk-

Sp-Ø-Xv. ap-Jy-{]-Xn-I-fm-b [¿a-Sw kz-tZ-in-bm-b ar-Wm-fpw ic-Øv-Ip-am-dpw dn-am≥-Un-em-Wv. ]-Ww X-´n-b-Xp-am-bn _-‘s∏-´v Hm-Un-‰v D-tZym-K-ÿ-cn-te°pw A-t\z-j-Ww \o-ßp-∂p≠v. apw-ss_ B-ÿm-\-am-°n {]-h¿-Øn-°p-∂ ssd-t‰-gk v- v tk^vK - m¿-Uv I-º-\n-bp-sS Po-h-\°m-cm-Wv ]n-Sn-bn-em-b-h¿.

I-Æq¿: I-tÆm-Øpw-Nm¬-˛-I°m-Sv tdm-Un¬ ho-Sp-Iƒ-°pw hm-l-\-߃-°pw t\-sc hym-]I A-{I-aw. sh-≈n-bm-gvN - A¿-[cm-{Xn-tbm-sS-bm-Wv ho-Sp-Iƒ°pw ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ \n-c-h-[n hm-l-\-߃-°pw t\sc B-{I-a-W-ap-≠m-b-Xv. ho-SpIƒ-°pw A-©v hm-l-\-߃°pw tI-Sp-]m-Sp ]-‰n-. lm¿- Im¿-kv Fw-.U - n. ]n hn k-em-lp-±o-s‚ ho-Sn-s‚ ap-I-ƒ \n-e-bn-se c-≠v P-\¬-®n-√pIƒ, I-Æq¿ A-ch - n-μv Pz-√d - n D-Sa A-c-hn-μ-s‚ ho-Sn-s‚ Xm-gsØ \n-e-bn-se P-\¬-®n-√pIƒ, C≥-Uym-\ kn-a‚ v Po-h\ - °m¿ Xm-ak - n-°p-∂ ho-Sn-s‚ P\¬-®n-√-Iƒ, km-[p _n¬-Unßn-s‚ c-≠p P-\¬ - ® - n-√p-Iƒ F-

I-Æq¿: a-S° - c - A¬ a-Zo-\ en-±Avh - Ø - n¬ C-ke v- m-an-bb - p-sS B-`n-ap-Jy-Øn-ep-≈ kzo-‰v Hm^v a-Zo-\ ]-cn-]m-Sn C-∂p \-S°pw. Pm-an-A a¿-I-kv U-b-d-IvS¿ tUm. F ]n A-_v-Zp¬ lIow A-kv-l-cn Im-¥-]p-cw D-ZvLm-S-\w sN-øpw. am-´q¬ lm-anZv tIm-bΩ - X-ßs - f ]u-cm-he - n B-Zc - n-°pw. kz-em-Øv k-a¿-∏Ww, A-∂Z- m-\w, Xn-cp-tI-i X_¿-dp-Iv hn-Xc - W - w, \n¿-[\ - ¿-°v km-¥z-\w dn-eo-^v hn-Xc - W - w, hn⁄m-\] - c - o-£m tP-Xm-°ƒ°p-≈ k-Ωm-\Z- m-\w, ]p-kX v- {- ]Im-i\ - w F-∂n-hb - p-≠m-hpw.

sI-«n-S-¯n-Â-\n-¶v ho-Wp-]-cn-¡v Im-k¿-tIm-Uv: \n¿-am-Ww \-S∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂ ^v-fm-‰n¬ \n-∂p tPm-en-°n-sS ho-Wv bphm-hn-\v ]-cn-t°-‰p. I¿-Wm-S-I K-Z-Iv Pn-√-bn-se Nn-c-´n sIm-©n-sK sIm-°q¿ K‘n-bn-se Xn-∏-Æ-bp-sS a-I≥ tam-l-\(20)\m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. C-∂-se D-®-bv-°v aq-t∂m-sS X-f-¶-c-bn-se \n¿-am-Ww \-S-∂psIm-≠n-cn-°p-∂ ^v-fm-‰n-s‚ ^n√-dn-se Xq-Wn¬ \n-∂p ]-e-I am-‰p-∂-Xn-\n-sS Xm-tg-°p-ho-gpI-bm-bn-cp-∂p. aw-K-em-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

∂n-h X-I¿-Øn-´p-≠v. C-cn-°q¿ ]n.-F-®v.-kn-bn-se tUm-. jn-Pn-bp-sS ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ Im-dn-s‚ ap≥-h-isØ-bpw ]n-≥-`m-K-sØ-bpw Nn√p-Iƒ X-I¿-Øp. ]-cn-k-c-sØ ap-Ø-∏≥ t£-{X-Øn-\p k-ao]w \n¿-Øn-bn-´ kz-cm-Pv Sq-dn-Ãv _-kn-s‚ ]n≥-h-i-sØ Nn-√v, {]-tZ-i-hm-kn-bm-b A-\-¥-s‚ ho-´p-ap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ am-cpXn Bƒ-t´m Im-dn-s‚ ]n≥-`m-KsØ Nn-√v F-∂n-h sN-Øp-I-√n´v X-I¿-Ø \n-e-bn-em-Wv. k-ao]-hm-kn-bm-b d-jo-Zn-s‚ ho-´pap-‰-Øv \n¿-Øn-bn-´ sj-h¿-se‰v kv-]m¿-°v Im¿, H-av-\n hm≥ F-∂n-h-bp-sS ]n≥-h-i-sØ Nn√pw X-I¿-Ø \n-e-bn-em-Wv. A-{I-a-Øn-\p ]n-∂n¬ B-

]pÂ-ta-Sp-IÄ I-¯n\-in-¨p

29 ap-X¬ 31 h-sc _mw-•q-cn¬ \- do-Py-\¬ I-Ωn-‰n ap-ºm-sI AwS-°p-∂ F≥.--kn.--Sn.--C. ku-Øv Ko-Im-c-Øn-\m-bn k-a¿-∏n-°pw.

I°m-Sv A-{I-a-Øn-¬ X-I¿-∂ Im-dn-s‚bpw ho-Sn-s‚bpw Nn√pIƒ cm-sW-∂p hy-‡-a-√. cm-{Xn- ]-d-™-Xv. a-t\m-\n-e sX-‰n-b B-fmbn¬ i-–w tI-´v D-W¿-∂ ho-´pIm¿ H-cm-sf am-{X-ta I-≠n-´q- tWm A-{I-a-Øn-\p ]n-∂n-se≈q F-∂m-Wp t]m-en-kn-t\m-Sp ∂pw kw-i-bn-°p-∂p-≠v. hn-h-c-

a-dn-™v Su¨ F-kv .-sF. k\¬-Ip-am-dn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep≈ kw-Lw ÿ-e-sØ-Øn ]-cntim-[-\ \-S-Øn.

hn-ZymÀ-Yn-Iq-«m-bv-a-bn I-−Â-kw-c-£-W-¯n-\v Zn-hm-I-c³

Im-™ß - m-Sv: a-sÆm-en-∏pw I-cbn-Sn-®n-epw X-Sb - m-\pw ]p-Xp-Xe - ap-ds - b k-ky-߃ h-®p-]n-Sn-∏nt°-≠X - n-s‚ B-hi - y-IX - b - pw t_m-[y-s∏-Sp-Øn Iq-Sp-X¬ I≠¬ ssX-Iƒ \-Sm-\p-≈ X-bmsd-Sp-∏n-em-Wv {]m-tZ-in-I Im¿-jnI im-k{-v X-⁄≥ ]n hn Zn-hm-Ic≥.--BZ- y-]S- n-bm-bn X-f¶ - c - K-h.- ap-ke -v nw l-b¿ sk-°≥-Ud- n kvIq-fn-se F≥-F .-- k - F .v -- k - .v hn-Zym¿Yn-If - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ X-f¶ - c ]p-gt- bm-cØ - v 500 I-≠e - p-Iƒ \-- - {]-kn-U‚ v Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn-°p k-ao- ´p-]n-Sn-∏n-®p. ]n.--Sn- .-F - Z- v _-jo-dm-Wv {]-h¿-Ø\ - ]w ]p¬-ta-Sp-I-fn-se Xo-b-W- ap-lΩ - .v bv-°p-∂ A-Kv-\n-i-a-\-tk-\mw- ߃-°pw Np-°m≥ ]n-Sn-°p-∂X K߃ s]-cn-tßmw: s]-cn-tßmw Xm-eq°v B-ip-]{- Xn-°p k-ao-]w ]p¬ta-Sp-Iƒ I-Øn-\i - n-®p. I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´m-Wv Xo-]S- ¿-∂Xv. D-Ss - \ ^-b¿-t^m-gk v- v ÿ-esØ-Øn-bX - n-\m¬ h≥ A-]I - Sw H-gn-hm-bn. tÃ-j≥ am-ÿ sI Fw {io-\m-Yv t\-Xr-Xzw \¬-In. ssh-Zyp-Xn sse-\n¬ \n-∂m-Wp Xo-]S- ¿-∂X - v. s]-cn-tßmw Su-Wnepw ]-cn-k-c-ß-fn-epw Xo-]n-SpØw ]-Xn-hm-bn-´p-≠v.

Km-Ôn \m-S-I-bm-{X C-¶p-ap-XÂ

kzo-äv Hm-^v a-Zo-\ C-¶v

tI-{μ-k¿-h-I-em-im-e-bn¬ Fw.--F-U.v tIm-gv-kv B-cw-`n-°p-∂Xn-s‚ `m-K-am-bn A-°m-Z-an-Iv ku-I-c-y-߃ hn-e-bn-cp-Øm≥ hn-Z-Kv-[ kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-Øp-∂p

I¡mSv tdm-Un hoSp-IÄ¡pw hm-l-\-§Ä¡pw t\-sc A-{Iaw

I-Æq¿: tI-c-fm t^m-t´m-{Kt^¿-kv B‚ v ho-Un-tbm-{Kt^¿-kv bq-\n-b≥(kn.-sF.-Sn.bp.-) Pn-√m k-tΩ-f\ - w 28\v IÆq¿ F≥.-Pn.-H. lm-fn¬ \-S°pw. cm-hn-se 10\p kn.-]n.-Fw Pn-√m sk-{I-´d - n ]n P-bc - m-P≥ DZvL - m-S\ - w sN-øpw. sI.-]n.-hn.-bp. Pn-√m {]-knU‚ v tam-l\ - ≥ ap-≈n-°¬ - A[y-£X - h-ln-°pw. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ sI.-]n.-hn.-bp. Pn√m sk-{I-´d - n c-Xo-jv tIm-´I - p∂p-Ω¬, {]-kn-U‚ v tam-l\ - ≥ ap-≈n-°¬ - , sI hn k-RP v- o-hv, Sn cm-aI - r-jW v- ≥, sI A-timI≥ ]-s¶-Sp-Øp.-

I-Æq¿: im-kv-{X km-ln-Xy ]cn-j-Øn-s‚ _-lp-P\ - hn-Zym`ym-k ]-cn-]m-Sn-bm-b Km-‘n \m-SI - b - m-{X-Iƒ C-∂p Xp-Sßpw. hn-hn-[ Pn-√I - f - n¬ \n-∂mbn 96 tI-{μ-ßf - n¬ \m-SI - w Ah-Xc - n-∏n-°pw. h-S° - ≥ Pn-√m-PmY ]-ø∂ - q¿ Km-‘n ]m¿-°n¬ I-Ym-Ir-Øv Sn ]-fl\ - m-`≥ D-ZvLm-S\ - w sN-øpw. I-hn k-®n-Zm-\μ - s - ‚ Km-‘n \m-SI - s - Ø k-aI - m-eo-\ a-eb - mf \m-SI - t- h-Zn-bn-se kw-hn-[m-bI≥ a-t\m-Pv \-cm-bW - \ - m-Wv A-cß - n-se-Øn-®X - v. im-kv{- X km-ln-Xy ]-cn-jØ - n-se 20Hmfw t]-cm-Wv \m-SI - Ø - n¬ AWn-\n-c° - p-∂X - v. H-∂c - a-Wn°q¿ ssZ¿-Ly-ap-≈ \m-SI - b - m{X s^-{_p-hc - n 19\v Xr-iq-cn¬ k-am-]n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-cn-j-Øv kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn hn {io-\nhm-k≥, Pn-√m sk-{I-´-dn sI tKm-]n, Fw Fw k-No-{μ≥ ]s¶-Sp-Øp.-

tI-{µ-kÀ-h-I-em-im-e-bn hn-Z-Kv-[-kw-Lw ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n

t_-°¬: Xr-°-Æm-Sv I-S-∏p-dØv I-∏-en¬ \n-∂v H-gp-In-sbØn-b πm-Ãn-Iv am-en-\y-߃ DZp-a ]-©m-b-Øv A-[n-Ir-X-cpsS t\-Xr-Xz-Øn¬ \o-°n-Øp-Sßn. πm-Ãn-Iv _m-Kp-I-fp-sS Iqºm-cw F-Iv-kv-I-th-‰¿ D-]-tbmKn-®m-Wv \o-°n-b-Xv. ]-≈n-°-c sh-fp-tØm-fn-bnse πm-Ãn-Iv am-en-\y kw-kvI - c - W tI-{μ-Øn-te-°m-Wv am-‰n-bXv. _n.-B¿.-Un.--kn-bp-sS k-lI - c-W-tØm-sS A-Pm-\q¿, ]-≈n°-c, D-Zp-a, sN-a-\m-Sv ]-©m-bØp-Iƒ kw-bp-‡a - m-bn ÿm-]n® am-en-\y kw-kI v- c - W - tI-{μ-amWv sh-fp-tØm-fn-bn-te-Xv.

I-Æq¿: Im¿-s]‚-dn h¿-Iv kq]¿-ssh-tk-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ c-≠m-a-Xv kw-ÿm-\ k-tΩ-f-\w C-∂p cm-hn-se 10\p Su¨-_m-¶v Hm-Un-t‰m-dnb-Øn¬ \-S-°pw. D-®-bv-°p \-S°p-∂ s]m-Xp-k-tΩ-f-\w a-{¥n sI ]n tam-l-\≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f C≥-jq-d≥-kv ]-cn-c-£ hn-X-cWw \-S-Øpw. sI-´n-S \n¿-am-WØn-\p-≈ A-kw-kv-Ir-X D¬-∏∂-ß-fp-sS A-\m-h-iy \n-b-{¥Ww F-Sp-Øp-I-f-bp-I, a-W¬ \n-tcm-[-\w F-{X-bpw s]-s´-∂v ]n≥-h-en-°p-I, kn-a‚n-s‚-bpw a-c-Øn-s‚-bpw kv-‰o-en-s‚-bpw A-\ym-b hn-e-h¿-[-\-hv \n-b{¥n-°p-I Xp-S-ßn-b B-h-iy߃ D-∂-bn-®p.-

I-Æq¿: _m-e-kw-Lw kwÿm-\ kw-K-aw 27\p cm-hn-se 10\p I-√ym-t»-cn ]n.-B¿.-kn. _m-¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ \-S°pw. km-ln-Xy-Im-c≥ Sn ]-fl\m-`≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Fw hn tKm-hn-μ≥ ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw. 1982\v ap-ºp≈ _m-e-kw-L-Øn-s‚ {]-[m\ t\-Xm-°-sf B-Z-cn-°pw.hm¿-jn-Im-tLm-j `m-K-am-bn kw-L-Sn-∏n-® kw-ÿm-\-X-e I-Ym, I-hn-Xm, te-J-\m a¬-kc hn-P-bn-Iƒ-°p-≈ k-Ωm-\-Zm\-hpw N-S-ßn¬ \-S-°pw. sshIo-´v \m-en-\v \-S-°p-∂ k-am-]\-k-tΩ-f-\w ]n P-b-cm-P≥ D-ZvLm-S-\w sN-øpw. hm¿-Øm-ktΩ-f-\-Øn¬ kw-ÿm-\ sk{I-´-dn ]n sP A-`n-Pn-Øv, Fw {]-Im-i≥, ]n hn k-®n≥, ]n cm-a-N-{μ≥, Sn Sn _m-e-Ir-jvW≥ ]-s¶-Sp-Øp

26 P\phcn 2014 Rmb¿

C-\n \o-te-iz-cw tIm-´∏ - p-dw, D-Zn\q¿ F-∂n-hn-Sß - f - n-em-Wv I-≠ep-Iƒ h-®p-]n-Sn-∏n-°m-\p-≈ Xbm-sd-Sp-∏p-Iƒ Xp-Sß - n-bX - .v I-cn-bn-Sn-®n¬ X-S-bm-\pw kp-\m-an-bp-≠m-bm¬ i-‡-ambn h-cp-∂ Hm-f-ß-sf sN-dp-°m\pw I-≠-ep-I-fp-sS th-cp-Iƒ°v I-gn-bp-sa-∂m-Wv hn-e-bn-cpج. am-{X- -a-√ A-gn-ap-Jw hgn I-S-∂p-h-cp-∂ sN-dp a-¬-ky߃-°p hn-l-cn-°m-\pw h-en-b a-¬-ky-ß-fn¬ \n-∂pw c-£ t\Sm-\pw kp-c-£m Xm-h-fw Iq-Snbm-Wv I-≠¬- th-cn-Sp-°p-Iƒ. sN-Ωo-\p-Iƒ {]-[m-\-am-bpw ap-

´-bn-´p hn-cn-™v H-cp ]-cn-[n-h-sc h-f-cp-∂ \-gv-k-dn-bm-bpw I≠¬-sN-Sn-I-sf hn-Z-Kv-[¿ ImWp-∂p-≠v. sIm-°p-I-fpw Nn-e-bn-\w Ipcp-hn-I-fpw Iq-Sp-Iq-´p-∂-Xpw CØ-cw I-≠¬-Im-Sp-I-fn-em-Wv. am-{X-hp-a-√ C-∂p I-≠¬-Im-SpIƒ tZ-im-S-\-°n-fn-I-fp-sS Bhm-k-tI-{μw-Iq-Sn-bm-bn-´p-≠v.- th-en-tb-‰ k-a-b-Øp ]p-g-bn¬ \n-∂pw I-c-bn-te-°v sh-≈w-Ib-dn-bm¬ e-h-Wmw-iw X-S-™p\n¿-Øm-\p-≈ ti-jn-bpw I-≠ep-I-fp-sS th-cp-Iƒ-°p-s≠∂pw Zn-hm-I-c≥ ]-d-bp-∂p.

lmweäv ]²Xn tImf-\n-I-fn hn-I-k-\-ap-−m-¡pw: a{´n sI kn tPmk-^v {io-I-WvT-]p-cw: lmw-e-‰v ]-≤Xn-bn-eq-sS Xn-cs - s™-Sp-°s - ∏-´ tIm-f\ - n-If - n¬ am-Xr-Im-]c - a - m-b hn-I-k-\-ap-≠m-°p-sa-∂v a-{¥n sI-kn tPm-k-^v. ]-øm-hq¿ hmXn¬-a-S `q-Zm-\w tIm-f-\n-bn-se lmw-e‰ - v ]-≤X - n D-ZL v- m-S\ - w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. IÆq¿ Pn-√b - n¬ lmw-e‰ - v ]-≤X - nbn¬ Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ c-≠p tIm-f\ - n-If - n¬ H-∂m-Wv `q-Zm-\w tIm-f\ - n. I-Æh - a - m-Wv a-s‰m-∂v. H-cp tIm-Sn cq-]b - p-sS hn-hn-[ {]-

hr-Øn-I-fm-Wv ]-≤-Xn-bn-eq-sS tIm-f\ - n-bn¬ \-S∏ - m-°p-∂X - v. ka-b-_-‘n-X-am-bn Ip-‰-a-‰ co-Xnbn¬ {]-hr-Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm°-Ws - a-∂v a-{¥n \n¿-tZ-in-®p. ]-≤X - n ]q¿-Øn-bm-hp-∂t- XmsS A-Sn-ÿm-\ ku-Ic - y hn-Ik - \-Øn¬ tI-cf - Ø - n-\m-sI am-XrI-bm-bn `q-Zm-\w tIm-f-\n am-dpsa-∂m-Wv {]-Xo-£n-°p-∂-Xv. ae-tbm-c ta-Je - b - n-se Zo¿-LI - me-am-bp-≈ {]-iv\ - ß - ƒ ]-cn-lc - n°m-\m-Wv k¿-°m¿ {i-an-°p-∂-

Xv. hn-Ik - \ - cw-KØ - v Cu ta-Je - bn¬ ap-sº-ßp-an-√m-Ø ap-t∂-‰am-Wv D-≠m-bn-´p-≈X - v. a-et- bm-c hn-I-k-\ ]-≤-Xn ^-≠n¬ Dƒs∏-Sp-Øn s]m-∂yw-]-d-ºv-˛-hmXn¬-a-S tdm-Un-\v 45 e-£-hpw hm-Xn¬-aS- ˛- a - p-≠m-hq¿ tdm-Un-\v 30 e-£-hpw A-\p-h-Zn-®-Xm-bpw a-{¥n A-dn-bn-®p. tIm-f-\n-bn¬ 4 Ip-g¬ InW¿, iv-a-im-\w, ho-Sn-√m-Ø-h¿°v ho-Sv, I-°q-kv, tdm-Uv Xp-Sß - nb 13 {]-hr-Øn-If - m-Wv lmw-e‰ - v

]-≤X - n-bn¬ \-S∏ - m-°p-I. t^m-dÃv C≥-U-kv-{So-kv {Sm-h≥-Iq¿ en-an-‰U - n-\m-Wv ]-≤X - n \-SØ - n-∏v Np-a-X-e. B-Zy-L-´-am-bn 25 e£w cq-] ssI-am-dn-°-gn-™p. {Km-a] - © - m-bØ - v {]-kn-U‚ v kn ]n tPm-kv A-[y-£X - - h-ln-®p. Pn-√m ]-©m-bØ - w-Kw tUm. sI hn ^n-tem-an-\, tªm-°˛v- {- Km-a∏ - ©m-bØ - v {]-Xn-\n-[n-Iƒ, Du-cpaq-∏≥ C sI c-ta-i≥, sF.-Sn.--Un.]n. s{]m-PI - ‰ v- v Hm-^n-k¿ tam-l\≥ sN-´n-bm¿ kw-_-‘n-®p.X-f-¶-c ]p-g-tbm-c-Øv hn-Zym¿-Yn-Iƒ I-≠¬-s®-Sn-Iƒ \-Sp-∂p

]m-\qÀ Su-Wn \n-co-£-W Im-a-d-IÄ Øm-]n-¡p¶p t]m-¡-ä-Sn ]m\q¿: ]m-\q¿ Su-Wn¬ \n-co£-W Im-ad- I - ƒ ÿm-]n-°p∂p. ]m-\q¿ t]m-en-kv ap≥-ssIsø-SpØm-Wv B-[p\n-I kw-hn-[m-\ß-fp-≈ Im-ad - I - ƒ ÿm-]n-°p∂-X.v _-kà -v m≥-Un¬ aq∂v, ]m\q¿ P-Mvj - \ - n¬ c-≠v, ]m-\q¿ ssl-kI v- q-fn-\v ap-∂n¬ H-∂v, IqØp-]-d-ºv tdm-Un¬ sI.Fkv.C._n Hm-^n-kn-\v k-ao]w sam-ss_¬ t^m¨, sF.Sn. hn-]W - \ - c - wK-Øv kw-ÿm\Øv B- H∂v, ]q-t°mw tdm-Un¬ H-∂v Zy-am-bn G¿-s∏-SpØnb Kp-Wt- a-∑b - ° v- p≈ ISO 9001˛2008 k¿-´n- F-∂n-ß-s\-bmWv Im-a-d-Iƒ ^n°-‰v ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bn¬ \n-∂p 3Pn sam-ss_¬ ÿm-]n-°p-∂Xv. sI-¬-t{Sm-Wn-s‚ k-lm-bthƒ-Uv am-t\-Pn-Mv U-bd - Œ-¿ F sI jm-Pn kzo-Ic - n-°p∂p

tØm-sS-bm-Wv Im-a-d-Iƒ ÿm]n-°p-I. C-Xn-\m-bn 20 e-£w cq-] Ir-jn-a{¥n sI ]n taml\-s‚ ^-≠n¬ \n∂p A-\ph-Zn-®n-cp-∂p. _m-°n XpI s]mXp-P-\ k-l-I-c-W-tØm-sS-bmWv kz-cq-]n-®Xv. Im-a-d-Iƒ {]-h¿-Ø-\-£-aam-hp-∂-tXm-sS ]m-\q¿ t]m-enkv kv-t‰-j≥, kn.sF. Hm-^n-kv F-∂n-hn-S-ß-fn-en-cp-∂v ]m-\q¿ Su¨ \-n-co-£n-°m≥ I-gn-bpw. H-cm-gv-N°-Iw Im-a-d {]-h¿-Ø\-am-cw-`n-°p-w.

tI-kp-I-fn-se {]-Xn A-d-kv-änÂ

Im-k¿-tIm-Uv: \n-c-h-[n t]m°-‰S- n tI-kp-If - n-se {]-Xn A-dkv‰ - n¬. F-dW - m-Ip-fw I-eq-cn-se i-^o-Jm(26) W - v A-dà - n-em-bX - v. I-gn-™ Zn-hk - w ssh-Io-´v _-kv bm-{X-bv-°n-sS kn.--]n.--kn.--B¿.-sF. Po-h-\-°m-c≥ ]m-e-°m-Sv ]p-Xp-t»-cn-bn-se Ir-jvW - ≥ Ip´n-bp-sS sam-ss_¬ t^m¨ Ih¿-∂ tI-kn-em-Wv A-dà - v. I-h¿-∂ t^m¨ N-°-c- _km-dn-se H-cp I-S-bn¬ hn¬-°ms\-Øn-b-t∏mƒ kw-i-bw tXm∂n-b I-Sb - p-Sa - t]m-en-kn-s\ Adn-bn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Xp-S¿-∂v kn.-sF-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ tNm-Zyw sN-bX v- t- ∏mgm-Wv B-e∏ - p-g, A-ºe - ∏ - p-g F∂n-hn-Sß - f - n¬ c-≠pw F-dW - m-Ipfw ku-Øn¬ H-cp tI-kpw t]mÿm-\s - Ø {S-jd- n-If - n¬ \n-t£- °-‰S- n-bp-sS t]-cn¬ C-bmƒ-s°]n-°W - s - a-∂ A-[ym-]I - k¿-ho- Xn-tc c-Pn-Ã-cv sN-bv-Xn-´p-s≠kv kw-LS- \ - I - f - p-sS B-hi - yw ∂p hy-‡-am-b-Xv.k¿-°m¿ Aw-Ko-Ic - n-®n-´n-√. s]≥-j≥ ^-≠v d-Kp-te-‰-dn B‚ v U-h-e-]v-sa‚ v A-tXm-dn‰n-bp-sS A-\p-a-Xn e-`n-°m-ØXm-Wv Im-c-W-sa-∂-dn-bp-∂p. {Sj-dn-Iƒ ]n.-F-^v.-B¿.-Un.-F. \n¿-tZ-i-Øn¬ Dƒ-s∏-´n-´n-√m- ¿: ]p-ga - W - ¬ I-SØ - pØ-Xm-Wv X-S- -am-b-Xv. I-gn- hn-Zym-\K - p-tam hm≥ t]m™ G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ kw- I-bm-bn-cp-∂ k ÿm-\-Øv 25000 e-[n-Iw t]¿ en-kv ]n-Sn-Iq-Sn. I-gn-™ Zn-hk - w cm-{Xn _n.-]p-Xp-Xm-bn k¿-ho-kn¬ {]-th- \ - n¬ h-®m-Wv in-°p-I-bpw ]-¶m-fn-Ø s]≥- kn. tdm-Uv P-Mvj j≥ ]-≤-Xn-bn¬ h-cn-I-bpw sN- a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xv. ss{U-h¿ Hm-Sn c-£s - ∏-´p. bv-X-Xm-bm-Wp I-W-°v.

]-¦m-fn-¯ s]³-j³ A-\n-Ýn-X-Xz-¯n-\v hn-cm-a-w; s^-{_phcn ap-XÂ hn-lnXw ]n-Sn-¨pXp-S-§pw C-cn-°q¿: 2013 G-{]n¬ H-∂p apX¬ k¿-°m¿ k¿-ho-kn¬ {]-thin-® Po-h\ - ° - m-cp-sS-bpw A-[ym-]I-cp-sS-bpw ]-¶m-fn-Ø s] ≥-j≥ H-ºX - p-am-kw- ]n-∂n-´n-´pw ]n-Sn°m≥ Xp-Sß - m-ØX - p kw-_‘ - n® A-\n-›n-XX - z-Øn-\p hn-cm-aw. A-Sp-Øa- m-kw H-∂p ap-X¬ Po-h\ - °m-cn¬ \n-∂v ]-¶m-fn-Ø s]≥j≥ ]n-Sn-®v Xp-Sß - m≥ k¿-°m¿ \-S] - S- n-bm-bn. 2013 G-{]n¬ H-∂p-apX¬ Un-kw-_¿ 31 h-sc-bp-≈ IpSn-»n-I A-Sp-Ø 12 am-kß - f - n-em-bn ]n-Sn-°pw. A-Sn-ÿm-\ i-ºf - h - pw £m-a _-Øb - pw tN¿-Ø Xp-Ib - psS 10 i-Xa - m-\a - m-Wv Po-h\ - ° - m¿ A-Sb - tv- °-≠X - v. A-{X-bpw Xp-I

k¿-°m-cpw hn-ln-Xa - m-bn s]≥j≥ ^-≠n¬ \n-t£-]n-°pw. 2013 G-{]n-¬ H-∂p-ap-X¬ \-S∏ - m-°n-b ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ A-\n-›n-Xam-bn Xp-Sc - p-tºm-gpw Po-h\ - ° - m-cpw A-[ym-]I - c - p-sS-bpw hn-ca - n-°¬ B-\p-Iq-ey-ßs - f Ip-dn-®v k¿-°mcn¬-\n-∂v C-t∏m-gpw H-cp A-¥n-a Xo-cp-am-\a- p-≠m-bn-´n-√. c-≠p-am-kØn-\I - w C-°m-cy-Øn¬ H-cp Xocp-am-\a - p-≠m-Ip-sa-∂m-Wv [-\I - mcy h-Ip-∏v ]-db - p-∂s - X-¶n-epw ]m¿en-sa‚ v Xn-cs - ™-Sp-∏v {]-Jym-]\w A-Sp-ØX - n-\m¬ ho-≠pw \o-fm\m-Wv km-[y-X. ]-¶m-fn-Ø s]≥-j≥ k¿°m¿ \n-b{- ¥-WØ - n-ep-≈ {S-j-

dn-If - n-e√ - \n-t£-]n-°p-∂X - v. aq∂v s]m-Xp-ta-Je - m ÿm-]\ - ß - fn¬ G-Xm-≠v Xp-ey-am-bm-Wv \nt£-]n-°p-I. 33 i-Xa - m-\w bp.-Sn.sF-bn-epw 33 i-Xa - m-\w F¬.sF.-kn-bn-epw 34 i-Xa - m-\w F-k.v _n.-sF-bn-ep-am-Wv \n-t£-]n-°pI. Zo¿-LI - m-e \n-t£-]Ø - n-\p≈ ]-en-i \¬-Im-\m-Wv [m-cW - bm-bn-´p-≈X - .v \n-t£-]-Øp-I G-Xp hn-[Øn¬ hn-\n-tbm-Kn-°-W-sa-∂Xn¬ A-Xm-Xv ÿm-]\ - ß - ƒ - ° - v Xo-cp-am-\n-°m≥ A-[n-Im-c-hpw \¬-In. C-°m-cy-Øn¬ k¿-°m¿ H-cp \n-eb - ° -v pw C-Ss - ]-Sn-√. ]-¶mfn-Ø s]≥-j≥ hn-Xc - W - w kw-

a-W-ep-am-bn kp-tam-hm³ ]n-Sn-bnÂ

_p-²n-am-µy-ap-Å s]¬-Ip-«n-sb ]o-Un-¸n-¨-bmÄ A-d-Ìn _-Zn-b-Sp-°: anTm-bn \¬-In {]tem-`n-∏n-®v sIm-≠p-t]m-bn _p≤n-am-μy-ap-≈ 13Im-cn-sb ]o-Un∏n-® tI-kn¬ {]-Xn-sb A-d-ÃvsN-bv-Xp. ss]-° Nm-Ø-∏m-Snbn-se tam-l≥-Zm-km(44)Wv Ad-Ãn-em-b-Xv. Nm-Ø-∏m-Sn-bn-se s]¨-Ip-´n-sb ]o-Un-∏n-® tIkn-em-Wv A-d-Ãv. aq-∂p-Zn-h-kw ap-ºm-Wv kw-`h - w. {]-Xn-sb tImS-Xn dn-am‚ v sN-bvX - p. tam-l≥-Zm-kv


{]mtZ-inIw

26 P\phcn 2014 Rmb¿

k-½-Xn-Zm-b-I Zn-\m-tLm-jw \-S-¯n

C¶v sshZ-ypXn ap-S§pw I-Æq¿: I-Æq¿ Ce-Iv{Sn-°¬ sk-Ivj≥ ]cn-[n-bnse I°mSv, Ac-bm¬Ø-d, Ip\nbn¬]o-Sn-I, ]cn-∏n≥sam-´, tIm¿Pm≥ kvIqƒ ]cn-k-cw, sX°o_-km¿, kv]n-∂nMv an¬ F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhnse 10 apX¬ 2 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw.

I-Æq¿: tZ-io-b k-Ω-Xn-Zm-b-I Zn-\m-tLm-j-Øn-s‚ Pn-√m-X-e ]-cn-]m-Sn {]-ap-J Km-‘n-b≥ sI ]n F d-low D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ]p-Xp-Xm-bn tN¿-Ø thm-´¿-am¿-°p-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ Im¿-Uv hn-X-c-tWm-Zv-Lm-S-\w N-e-®n-{X-Xm-cw A¿-®n-Xm A-PnX-\v \¬-In A-t±-lw \n¿-h-ln®p. Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-Pam-Wn-°w A-[-y-£-X h-ln-®p. I-Æq¿: sNm¢n Ce-Iv{Sn-°¬ k-∫v I-e-Iv-S¿ Sn hn A-\p-]-a sk-Ivj≥ ]cn-[n-bnse amln{]-Xn-⁄ sNm-√n-s°m-Sp-Øp.∏mew, I√mbn, ]cn-a-Tw,- In-Sm Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n cwIp∂v F∂n-hn-S-ß-fn¬ \m k¿ C hn kp-KX - ≥, C-e£ - ≥ sf cmhnse 7apX¬ sshIo´v sU-]y- q-´n I-eI - S-v ¿ sI Sn A-\n¬ 5 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw. Ip-am¿, X-lk - n¬-Zm¿ kn Fw tKm-]n-\m-Y≥ kw-km-cn-®p. tImf-Pp-If - n¬ C-eI - vS- d - ¬ tdmƒ Aw_m-kU - ¿-am-cm-bn {]-h¿-ØnI-Æq¿ t]m-en-kv ssa®-h¿-°pw _n.-F¬.-Ha - m¿-°pw {]Xm\w: ]pjv-t]m¬-khw ]p-jv- tZiob kΩXn-Zm-bI Zn\m-tLm-j-w Pn√m-Xe ]cn-]mSn {]apJ Km‘n-b≥ sI ]n F dlow iwkm]-{Xw k-_v I-eI - S-v ¿ hn-X]m-e¶m-c a¬k-cw˛9.30 c-Ww sN-bX -v p. Ne-®n-{X-Xmcw A¿-®nXm APn-X\v Xncn-®-dn-b¬ Im¿Uv \¬In DZvLmS\w sN-øp∂p I-Æq¿ am-[-h-dm-hp kn-‘y tlm-kv-]n‰¬: kuP\y sl¿Wn-b Iymw]v˛9.30 IÆq¿ P-h-l¿ sse-{_-dn lmƒ: ]n.F-^v. s]≥-j-t\-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ I-Æq¿ taJ-em I¨-h-≥j≥˛4.00 I-Æq¿ Kp-cpa-μncw: {]-Iº\w I-e-km-ln-Xy th-Zn-bpsS H F≥ hn Ihn-Xm a¬-kcw˛2.00 IÆq-¿ Su¨ _m¶v Hm-Unt‰m-dnbw: Im¿-s]‚-dn h¿-Iv kq]¿-ssh-tk-gv-kv A-tkm-kntb-j≥ kwÿm-\ k-tΩf\w˛9.30 ]-ø-∂q¿ Km-‘n-]m¿°v: Km- n¬ A-dn-bn-®p. Hm-tcm - m-X hn-`m-Kw k¿-°m¿ A-\p-a-Xn e-`n-®m¬ am≥ tbm-KØ I-Æq¿: \-Kc - t- dm-Up-If - p-sS A-h- epw Xp-I tZ-io-b] ‘n-\m-S-I bm{X˛5.00 - n-´n-√m-ØX - n-\m¬ ]-Wn Xp- \-S-]-Sn-sb-Sp-°p-sa-∂v Pn-√m I- h-Ip-∏n-\pw e-`n-t°-≠ ^-≠n-s\- w ]-cn-Xm-]I - c- a- m-sW- A-S® Iq-Øp-]d-ºv Su¨: F- ÿ A-Xy- ¥ - n-Is- f-bpw Ip- n-°p-∂X - n-\v _-‘- S-ßn-bn-´n-s√-∂v F ]n A-_Z-v p-√- e-Iv-S¿ D-d-∏p-\¬-In. \n-e-hn-ep- bpw A-\p-hZ- n-® ]-≤X kv.sI.F-kv.F-kv.F-^v. a-\p- ∂pw ]-cn-lc - n- p-sS tNm-Zy- - ≈ I-S-hp-Iƒ-°p ]p-d-sa A-go- dn-®pw _-P‰- n¬ hy-‡a- m-°p-∂X s∏-´ h-Ip-∏p-tZ-ym-Kÿ - ¿ \-S] - S- n °p-´n Fw.-F¬.-Fb jy-Pm-en-I˛4.00 - v Im-Øn-cn- v.C - .-_n. F-Ivk - n- °¬ t]m¿-´n-se a-W¬ Iq-Sn C- \m¬ ^-≠v e-`n-°p-∂X - n-em-°W - s - a-∂pw Pn-√m hn- Øn-\v sI.-Fk tXm-´-S ]-©mb-Øv kmw-kv- th-KØ - n-Iƒ B-hn-jI -v c- n-®v - ≥-Pn-\o-b¿ a-dp-]S- n ˛-a-W¬ kw-hn-[m-\-Øn-\v Io- °m-sX ]-≤X I-k\ - k-an-Xn tbm-KØ - n¬ \n¿-tZ- Iyp-´o-hv F Imcn-I \n-ebw: \-Sm¬ Im¿- s- a-∂v tbm-K- v.S- n.-]n. ]-≤X - n- gn¬ sIm-≠p-h-cm≥ I-gn-bp-tam ^-≠n-\m-bn {i-an-°W iw. I-Æq-¿ \-Kc- Ø - n-se tdm-Up-I- \¬-In. sI.-Fk Wn-h¬ D-Zv-Lm-S-\w˛10.00 Øn¬ \n¿-tZ-ia- p-≠m-bn. ^-≠v Xn- f - h - p-]m-d F-∂ Im-c-yw ]-cn-tim-[n-°p-w. sf-√mw \m-am-ht- i-ja- m-bn-. ss]-∏n- bn¬-s∏-´ X-et- »-cn-˛h IÆ-hw sh-fpº-Øv aJmw: I-gn-™ am-ks - Ø tbm-KØ - n- I-bm-sX h-cp-∂ h-Ip-∏p-Iƒ sk ≥- f - p-sS-bpw Sm≥ Ip-gn-® I-cm-dp-Im¿-°v Ip-gn hr- tdm-Un-s‚-bpw ]m-eß aJmw D-dq-kv a-X-{]-`m-j- S- n A-ht- e-mI - \ - h - pw {S¬ ]q-fn¬ \n-∂p Xp-I I-s≠- n-\I - w \n-›n- s‚ Xp-S¿-\S- ] Øn-bm-bn \n-IØ - m-\pw D-Øc - h - m- {]-hr-Øn 2 am-kØ Ww˛10.00 - s- a-∂pw hn-Ik - \ - p-sS 2013 Un-kw- Øm≥ {i-an-°W - n ssI-hc - n-°p-sa-∂v hn-hn-[ h-Ip-∏p-If Zn-Øa - p-≠.v hm-´¿ A-tXm-dn-‰n-tb- X ]p-tcm-KX hm-cw {io hn-iz-I¿-a tZ-ho - ]-≤X - n ]p-tcm-KX - n k-an-Xn tbm-Kw \n¿-tZ-in-®p. - n-\o-b¿ tbm-KØ - n _¿ h-sc-bp-ff bpw ]n.-Uª - yp.-Un. tdm-Uk -v v hn-`m- A-kn.-- F-≥P t£-{Xw: Xn-d a-tlm¬Pn-√b - n¬ 127 tUm-IvS- ¿-am-cp- w, C-cp-]X - n-\ ]-cn-]m- v A-ht- em-I\ K-sØ-bpw Ip-dn-®v km-[m-cW - P-\- ¬ A-dn-bn-®p. k-Æn tPm-k^ khw˛4.00 - n Z¿-i≥, Fw.-F¬.-F.-, sS H-gn-hp-s≠-∂pw 400te-sd - m-Wv C-°m-cyw tbm- Sn, tIm-f\ ߃-°p-≠m-b tam-iw- [m-cW - am- Fw.-F¬.-Fb - a - m-Wv Fw.-]n. ^-≠v ]p-tcm-KX - n A-h- tUm-IvS- ¿-am-cp-sS tk-h\ - n-®X - .v ‰m-\p-ff - {i-aw D-≠m-hW - w. ]-e- K-Øn¬ D-∂b - n-se k¿-°m-cm-ip-]{- Xn-I- w F-∂n-hb - pw \-S∂ - p. hn- Pn-√b Pn-√-bn¬ C-˛-a-W¬ kw-hn- tem-I\ bn-SØ - pw Ip-gn ]q¿-Wa - m-bn aq-Sm- y-ap-≈s - X-∂pw Pn-√m - k-an-Xn tbm-KØ - n¬ ]-e fn¬ B-hi sX-bn-´n-cn-°p-∂X - v {i-≤b - n¬-s∏- [m-\w h-gn C-Xp-h-sc 1,25,020 A- I-k\ - pw πm≥-^≠ - pw t\m¨- sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. sI ´-Xm-bn Pn-√m I-eI - S-v ¿ Fw Pn cm- t]-£-I-fm-Wv e-`n-®-Xv. C-Xn¬ h-Ip-∏p-If p.- 2013-˛14 km-º- n-bm-\m-Im- sP do-\ ]-d™ 52518 t]¿-°v a-W¬ e-`-y-am-°n- πm≥ ^-≠pw Xn-cn-®d P-am-Wn-°w ]-d-™p. - c 1097.-58 e- n¬ ]-≤X - n ]p-tcm-KX - n Øn-I h¿-jw C-Xp-hs tZ-io-b] - m-Xb - n¬ ]p-Xn-bs - X- . a-W¬ £m-aw cq-£-am-b-Xn- Ø hn-[Ø - p-sS 381 {]-hr-Øn-Iƒ - m-bpw ]-e- £w cq-]b cp-˛X - m-sg sNm-Δ tdm-Un-s‚ ho-Xn \m¬ I-S-hp-Iƒ h-gn-bp-f-f a-W- dn-t]m¿-´v \¬-Ip-∂X - - hn-hn-[ Fw.-F¬.-F am¿ \n¿-t±Iq-´m≥ X-S - a - m-bn \n¬-°p-∂ se-Sp-∏v F-{X-bpw th-Kw ]p-\-cm- t∏m-gpw dn-t]m¿-´v \n-›n-X k-ab I-Æq¿: dn]-ªn-Iv-Zn-\ sk-dn- ssh-Zyp-Xn-Øq¨ am-‰n-ÿm-]n- cw-`n-°-W-sa-∂p kn Ir-jv-W≥ Øn-\I - n¬ 825.-41 e-£w cq-]b - p-sS - w \¬-Ip-∂n-s√-∂pw Pn-√m in-®X tam-Wn-b¬ ]-tc-Uv C-∂v cm-hn- °m≥ F-Ãn-ta-‰v \¬-In-sb-¶n- Fw.-F¬.-F. B-h-i-y-s∏-´p. πm-\n-ßv Hm-^n-k¿ ap-lΩ - m-\p-a- Z- v D-k-v 309 {]-hr-Øn-Iƒ-°v `-cW se 8 ap-X¬ I-Æq¿ t]m-en-kv ]-tc-Uv {Ku-≠n¬ \-S-°pw. a{¥n sI ]n tam-l-\≥ ]-tcUn¬ A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-°p-w. sk-dn-tam-Wn-b¬ ]-tc-Upw A\p-_-‘-®-S-ßp-I-fpw X¬-k-abw kw-t{]-j-Ww sN-øm≥ IÆq¿ hn-j≥ Nm-\-en-\v A-\p-aX-et- »cn:P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn- Iyq-cn-‰n No-^v A-≠√q¿ kz-tZ-in am{Xw Xn-cn-®p-\¬-In tI-skm-Xp- IÆq¿: Pn√m B-ip-]-{Xn-bn¬ Xn \¬-In D-Ø-c-hm-bn.- m-Wv ]-Ww ]n-Sp-ßn-bs - X- °m≥ B-ip-]{Xn A-[n-Ir-X¿- sI-´n-S-\n¿amW tPm-en-°n-sS se tcm-KnI-sf k-μ¿-in-°p-∂- cm-a\ - y-sØ t]m-en-kv Xm-sg-ho-Wv sXm-gn-em-fn-°v Kp- kw-Lw I-s≠- °p-≈ Xm¬-]c Xn\v Cu-Sm-°p-∂ tK-‰v I-e-£- ∂v A-t\z-jW - t- Øm-sS-bm-Wv Im-Wp- cp-X-c ]-cn°v. Imk¿-tIm-Uv - f - m- kw-ib \n¬ Ir-{Xn-aw Im-Wn®v 20 e-£- Øn-bn-cp-s∂-¶nepw h¿-jß - \ c-£n- kz-tZ-in D-Æn(40)sb-bm-Wv AtØm-fw cq] X-´n-∏v \-SØ - n-b bn Xp-S-cp-∂ X-´n-∏n¬ B-ip-]- ∂Xv. cma-s\ C-ßs - p-sS t_m-[m-h-ÿ-bn¬ Pn√m B- p- ®m¬ B-ip-]{Xn A-[n-Ir-[c kw-`h - Ø - n-se A-t\z-jW - w- A- {Xn-bn-se a-‰p ]-e¿°pw _-‘a I-Æq¿: kzm-X{¥y k-a-c-tk- ´n-ad - ]-S¬ ]p-dØp-sIm-≠p-hc - n- ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®Xv. - \w. C-Ss - n-°p-∂X - m-bn B-tcm-]Ww. s≠-∂mWv t]m-en-kv \n-Ka \m-\nbpw kn.Fw.]n-bpsS B- A-t\z-jW \m-ep e-£w cq-]b - m-Wv C-Ø- s√-∂m-Wv C-h¿ I-cp-Xp-∂Xv. C- C∂-se cm-{Xn-bm-Wv A-]-ISw. - h - p-ambn B-ip-]{Xn ZymIm-e t\-Xm-hp-am-bn-cp∂ C A-[n-Ir-X¿ k-lI - w- A-´n-ad - n- B-ip-]{Xn A-‰-Ip-‰-∏-Wn-bp-sS - m-°n-bs - X-∂pw Xm-Wv A-t\z-jW - c - n-°p-∂n-s√- c-Øn¬ ssI-°e ]n Ir-jv-W≥ \-ºym-cp-sS 27mw ∂mWv B-tcm-]-W-ap-b¿-∂n-cn- C-Xp Xn-cn-®S- b - X∂pw `m-K-am-bp≈ tPm-en-°n-sS-bm- ° v p-sa∂pw cm-a≥ °m≥ t{]-cn-∏n-°p-∂s N-c-a hm¿jn-I Zn-\m-Nc-Ww \m- °p-∂Xv. B-ip-]{- Xn-bn-se sk- ]-d™ Wv A-]I-Sw kw-`-hn-®Xv. - b - p-≠v. p. cm-a≥ ]-db - p-∂ Xp-I kq-N\ sf \-S-°pw. cm-hnse 9\v sIm-ft®-cn kv-am-c-I kv-Xq-]-Øn¬ ]mSyw cm-Ps‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ]p-jv-]m¿-® \-S-Øpw. Xp-S¿-∂v kn.Fw.]n. t\-Xm-hv Fw hn cmL-h-s\ B-Z-cn-°pw. Fw hn B-dns‚ ho-´n¬ \-S°p-∂ N-Sß - n¬ tkm-jy-en-kv‰ - v P-\X - ]m¿-´n t\-Xmhv Fw ]n hotc-{μ-Ip-am¿ B-Z-cn-°pw. hm¿]-ø-∂q¿: cm-jv-{So-b A-[n-Im-c- Xy ]m¿-´n-bm-sW-∂v ]-d-bp-∂Øm k-tΩ-f\ - Ø - n¬ ]n hn h¬Øn-\pw kzm¿-Y-em-`-Øn-\p-]w Xv I-S-epw I-S-em-Sn-bpw X-Ωn-epk≥, ap-S∏-Øn _m-e≥, B¿ `mth-≠n {]-Xy-b im-kv-{X-sØ- ≈ _-‘w t]m-se-bm-Wv. Bkv-I-c≥, sI I-cp-Wm-I-c≥, ]n t∏m-epw ]-W-bw h-bv-°p-∂ A- Z¿-iw sIm-≠p-≈ cm-jv-{So-bw Dhn ]-hn-{X≥ ]-s¶-SpØp. IÆ-hw sh-fpº-Øv aJmw D-dq-kn-s‚ `m-K-am-b a-X{]-`mj-Ww h-ÿ-bn-em-Wv kn.-]n.-Fw. t\- t]-£n-®v B-bp-[w sIm-≠v {]Xr-Xz-sa-∂v ln-μp sF-Iy-th-Zn h¿-Ø-\w B-cw-`n-®-Xm-Wv IsI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p kw-ÿm-\ A-[y-£ sI -]n -i- Æq-cn-se {]-iv-\-߃-°v Im-cin-I-e. kn -Fw -hn-t\m-Zv Ip-am- W-w. A-Wn-I-sf A-Sn-a-I-fm-bn dn-s‚ sIm-e-]m-X-I-Øn¬ {]- Im-Wp-∂ kn.-]n.-Fw. I-Æq¿: kwÿm\ _-P-‰n¬ Xn-tj-[n-®v am¿-Iv-kn-Ãv A-{I-at\-Xr-Xzw k-am-[m-\w ]-dKp-a-kv-X≥am-cp-sS t£-a-\n-[n B-\p-Iqeyw h¿-[n-∏n-® [-\- IqØp-]-dºv: IÆ-hw sh-fpº-Øv aJmw D-dq-kn-s‚ c-≠mw-Zn-\w hn-cp-≤ k-an-Xn ]-ø-∂q-cn¬ \-S- tb-≠ Im-ew hn-Zq-c-a-s√-∂pw ia{¥n sI Fw am-Wn-sb tIc-fm a-X-{]-`mj-Ww sI kp-[m-I-c≥ Fw.]n. D-Zv-Lm-S\w sN-bvXp. tI- Øn-b -tbm-K-Øn¬ kw-km-cn- in-I-e ]-d-™p. kn -hn -X-ºm≥ A-[y-£-X h-ln-®p. _n.-sP.A-Uz-t°-‰v-kv ¢m¿-°v-kv A- {μ l-÷v I-Ωn-‰n-bwKw A-_v-Zp- a-Zv ]q-t°m-´q¿ {]-`mj-Ww \- °p-I-bm-bn-cp-∂p. kn.] n.-F Ω n\ v kzm[ o\ a p]n. Pn-√m {]-kn-U‚ v sI- c-RvSØn. ]n sI aqk lmP n A[ y£ X hl n®p. A_ v Z p¬A k ok v tkm-kn-tb-j≥ kwÿm-\ IΩn-‰n A-`n-\-μn-®p. A-tXm-sSm- Zm-cn-an sI√q¿ kw-km-cn®p. c-≠mw-sk-j-\n¬ kn Fw bq-kp-^v ≈n-S-sØ-√mw A-{I-a-cm-jv-{So- Pn-Øv, _n.-Fw.--F-kv. ta-J-em ∏w sa-Un-s¢-bnw, s]≥-j≥, A-[y-£-X h-ln®p. Pp-ss\-Zv k-A-Zn au-t®cn, b-lv-bm _m-Jhn, b-Øn-s‚ ap-J-am-Wv A-h¿-°p- {]-kn-U‚ v kn -sI -cm-a-N-{μ≥, s^-Ãn-h¬ A-e-h≥-kv Dƒ-s∏- ]n sI A-kokv, aΩ-Zv I-Wn-bm-º-‰ kw-km-cn®p. cm{Xn \-S-∂ Zn- ≈-Xv. C-¥y-bp-sS X-s∂ I-Æo- kn kn -C-μp-I-em-[-c≥, F -]n bn am-dn-b I-Æq-cn-em-Wv kn.- Kw-Km-[-c≥, B-\n-b-Ω cm-tPbp-≈ B-\p-Iq-ey-ß-fnepw h¿- Iv-dv l¬-J-bv-°v C sI ap-lΩ-Zv Zm-cn-an t\-XrXzw \¬-In. Sn ]n cm]n.-F-Ωn-\v cm-Py-Øv G-‰-hpw {μ≥, F -sI -cm-P-tKm-]m-e≥, [\-hv G¿-s∏-Sp-Ø-W-sa-∂pw lp-k-bv≥ ap-kv-eym¿ D-Zv-t_m-[-\ {]-kw-Kw \-SØn. ap-\o¿ kA- Iq-Sp-X¬ kw-L-S-\m kw-hn-[m- sI -]n -cm-tP-jv, I-cp-Wm-I-c≥ A-tkm-kn-tb-j≥ t\-Xm°ƒ Zn a-t©cn, lw-k ap-kv-eym¿, F≥ hn lwk ss^-kn h-gn-°-Shv, \-ap-≈-Xv. kn.-]n.-Fw. P-\m-[n-]- kw-km-cn-®p.hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn- F-kv lm-cn-kv ap-kv-eym¿ kw-km-cn-®p. bn-®p. kwÿm-\ P-\-d¬ sk{I´-dn ]n ]n cm-L-h≥, ]n hn {]`m-I-c≥ F-∂n-h¿ ]-s¶-SpØp.

\m-sf ssh-Zyp-Xn ap-S§pw

]cn-]mSn

kannur/knr

hn-Zym-`ym-k cw-K-s¯ -]cn-jv-I-c-W-¯n\v X-S-Êw C-S-Xp-]-£-sa¶p a-{´n a´∂q¿: hn-Zym-`ym-k cwK-Øv ka{K ]-cn-jI -v c-Ww sIm-≠p-hc - p-∂Xn¬ C-SX - p]-£w XS- w \n¬-°pI-bm-sW-∂p a-{¥n sI kn tPmk^v. tIc-fm {]-tZ-iv kvI - qƒ So-t®gvk - v bq-\n-b≥(sI.]n.F-k.v Sn.bp.) X-et- »-cn hn-Zym-`ym-k Pn√m k-tΩ f-\w D-ZL -v mS-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp∂p A-t±lw. BZyw F-Xn¿-°p-Ibpw 10 h¿-jw I-gn-™v A-Xp sX-‰mbn-t∏m-sb-∂v hn-eb - n-cp-Øp-Ibpw

sN-øp-∂h - c- m-Wv C-SX - p-]£ - w- . tI-cf - Ø - n¬ kz-bw `-cW tImf-Pp-Iƒ sIm-≠p-hc - m≥ {i-an-°ptºmƒ C-SX - p]-£w F-Xn¿-°p-Ibm-Wv. tIm-gk v- v Xo-cp-am-\Ø - n¬ am-{X-am-Wv A-h¿-°v A-hI - m-ia- p≠m-hp-I. \n-b{- ¥-Ww ]q¿-Wambpw k¿-°m-dn-\m-bn-cn-°psa∂pw A-t±-lw ]-d™p. hn B¿ `m-kI v- c - ≥ A-[y-£X h-ln®p. sI kp-tc-{μ≥, Fw

Zm-tam-Zc - ≥, hn [-\e - £ - van, sI ctai≥, sI sI c-ta-i≥, ]n Fw Zn-t\-i≥ kw-km-cn®p. hn-Zym-`ymk kmw-kI v- mcn-I k-tΩf-\w kÆn tPm-k^ - v Fw.F¬.Fbpw {]-Xn-\n-[n k-tΩf-\w k-Xo-i≥ ]m-t®-\nbpw D-Zv-LmS-\w sNbvXp. ta-‰-Sn-bn¬ In-W-‰n¬ hoW Ip-´n-sb c-£s - ∏-SpØn-b anYp-\n-s\ k-tΩ-f\ - ]-cn-]m-Sn-bn ¬ A\p-tam-Zn-®p.

P]v-Xn \-S]-Sn Xp-SÀ-¶m _m-¦p-IÄ D-]-tcm-[n-¡pw: hn-[-hm-kwc-£-W k-anXn C-cn´n: hn-[-h-I-fp-sS hm-bv-]-bn≥-ta¬ P-]v-Xn \S]-Sn Xp-S¿-∂m¬ _m-¶p-Iƒ D-]-tcm-[n-°p-sa-∂v tI-c-f hn-[-hm-kwc-£-W k-an-Xn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. P-]v-Xn \-S-]-Sn-Iƒ \n¿-Øn h-bv-°p-I, hn-[-h-I-fp-sS I-S-߃ F-gp-Xn-Ø-≈p-I Xp-Sßnb B-h-iy-߃ D-∂-bn-®v \-S-Øp-∂ H-∂mw-L-´ k-a-cam-b dn-te k-Xy-{K-lw k-am-]n®p. cm-{„o-b ]m¿-´n-Iƒ hn-[-h-I-fp-sS t£-a-Øn\v \¬-Ip-∂ \-S-]-Sn-Iƒ {]I-S-\ ]-{Xn-I-bn¬

\K-c-tdm-Up-I-fpsS timN-ym-h-Ø: ]cn-lm-cw th-K-¯n-em-¡m³ \nÀ-tZ-iw a-WÂ-{]-iv-\-¯n\v kÀ-¡mÀ A-\pa-Xn e-`n-¨m ]-cn-lm-cw

dn-]-»n-Iv-Zn-\ ]-tc-Uv: a-{´n tam-l-\³ A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-¡pw

3

Xn-bm-bn- . 22.-1 e-£w cq-] sN-eh - g- n®-Xm-bn ^n-\m≥-kv Hm-^n-k¿ H Fw A-tim-I≥ A-dn-bn-®p. Fw.]n. ^-≠n¬ sI kp-[m-Ic - ≥ s‚ ^-≠n¬ \n-∂pw 1295.-97 e-£w cq] A-\p-hZ- n-®X - n¬ 1081.-42 e-£hpw(83.-44 i-Xa- m-\w) tI-{μ B-`y¥-c k-la - {- ¥n ap-√∏ - ≈ - n cm-aN - {μ-s‚ ^-≠n¬ \n-∂p 338.-25 e£w A-\p-hZ- n-®X - n¬ 211.-06 e-£hpw ]n I-cp-Wm-Ic - s - ‚ ^-≠n¬ \n-∂v 381.-4 e-£w A-\p-hZ- n-®X - n¬ 234.-87 e-£w cq-]b - pw sN-eh - g- n-®p- .I-eI - vS- t- d-‰v tIm¨-^d - ≥-kv lm-fn¬ tN¿-∂ tbm-K-Øn¬ Pn-√m I-e-Iv-S¿ Fw Pn cm-P-amWn-°w A-[-y-£-X h-ln-®p. Fw.-F¬.-Fa - m-cm-b F ]n A-_vZp-√° - p-´n, k-Æn tPm-k^ - v, kn Ir-jv-W≥, Sn hn cm-tP-jv, F.Un.-Fw. H ap-lΩ - Z- v A-kve - w, Irjn a-{¥n-bp-sS {]-Xn-\n-[n sI ]n N-{μ≥, Pn-√m-Xe - h-Ip-∏p ta-[mhn-Iƒ kw-_‘ - n-®p.

Dƒ-s°m-≈n-®n-s√-¶n¬ {]-Xntj[ thm-´v tc-Js∏-Sp-Øp-Itbm kzX-{¥ ÿm-\m¿-YnI-sf a¬k-cn-∏n-°p-Itbm sN-øp-w. C-cn-´n- ]-g-b _-kv-Ãm≥-Uv ]-cn-kc-Øv \-S-∂ Iq-´ k-Xym{K-l ka-cw sI.hn.hn.Fkv. kw ÿm-\ sN-b¿-am≥ hn Un _nt‚m D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI sI j¿-^ A-[y-£-X h-ln®p. kmhn-{Xn {io-[c≥, ta-cn am-Xyp, hn-em-kn-\n Hm-ebn¬ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

`£ hn-e-hÀ-[-\: tlm-«epS-a-Ifpw D-tZym-K-Øcpw tbm-K-¯n-s\-¯n-bnà X-e-t»cn: tlm-´-ep-I-fnepw d-kv-t‰m-d‚p-I-fnepw `-£-W-]Zm¿-Y-߃°v A-\ym-b-am-bn hn-e-h¿-[n-∏n-® kw-`-h-Øn¬ hym-]-I-am-bn D-b¿-∂ {]-Xn-tj[-sØ Xp-S¿-∂v k-_v I-eIvv-S¿ hn-fn-®p-tN¿Ø tbm-K-Øn¬ \n∂p tlm-´¬ D-S-aIfpw eo-K¬ sa-t{Sm-fPn, `-£y-kp-c-£-{I-aoI-c-W hn-`mKw D-tZym-K-ÿcpw hn-´p-\n-∂p. tbm-K-Øn¬ \-Kc-k-` sN-b¿-t]-gv-k≥ B-an-\m-am-fn-tb°¬, Xm-eq-°v kssπ Hm-^n-k¿ h-c-Z-cmP≥, F.Sn.Fkv.H. i-¶-c-\m-cm-b-W≥, hnhn-[ kw-LS-\m `-c-Wm[n-Im-cn-Iƒ ]-s¶-SpØp. tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Xn-cp-∂ DØ-c-hm-Z-s∏-´ D-tZym-K-ÿ¿-s°-Xn-tc t\m-´n-kv \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®-Xm-bn A-[n-Ir-X¿ A-dn-bn®p. tlm-´-ep-S-a-Iƒ tbm-K-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-Ø-Xn-s\-Xn-tc tbm-K-Øn¬ cq-£hn-a¿-i-\-ap-b¿∂p.

F-kv.Un.]n.sF. km-bm-Ó [À-W Nn-d°¬: P-\-ß-fp-sS Po-hn-X-`m-cw D-b¿-Øp∂co-Xn-bn¬ \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-ß-fp-sS hn-e IpØ-s\ h¿-[n-°p∂-Xn¬ k¿-°m¿ A-Sn-b-¥-c-am-bn C-S-s∏-´n-s√-¶n¬ temIvvk-`m Xn-c-s™-Sp-∏n¬ I-\-Ø Xn-cn®-Sn t\-cn-tS-≠n h-cpsa-∂v \-hm-kv Im-´mº-≈n ]-d™p. F-kv.Un.]n.sF. Nn-d-°¬ ]-©mb-Øv I-Ωn‰n hn-e-°b-‰-Øn-s\-Xn-tc Im-´m-º-≈n-bn¬ \-SØn-b km-bm-” [¿W D-Zv-LmS-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±lw. ]n kn kmPnZv, sI hn d-kmJv, Fw kn lm-inw, ]n kn dm-jnZv, ap-kΩn¬, F k-eow [¿-W-bv-°v t\-XrXzw \¬-In.

B-ip-]-{Xn-bn P\d B-ip-]-{Xn: tK-äv I-e-Ivj³ {I-a-t¡-Sv PnÃm tPm-en-¡n-sS ho-Wv A-t\z-j-W-w A-«n-a-dn-¡p¶p sXm-gn-em-fn-¡v ]-cn¡v

N-c-ahmÀjn-I Zn-\m-NcWw

kn.]n.Fw. {]Xybimkv-{X-w t]mepw ]Wbw h-bv-¡p¶p: sI ]n i-inI-e

[\a-{´n¡v A-`n-\µ\w

am-e Im-Wm-Xmbn Dcp-h-®m¬: Hm-t´m-bm-{X-bv-°nsS ho-´-Ω-bp-sS aq-∂p-]h-s‚ am-e Im-Wm-Xmbn. C∂-se D-®bv-°v in-h-]p-cw sam-´-Ω-en¬ \n∂p I-b-\n-bn-te-°p-≈ Hm-t´m bm-{X-bv-°n-sS-bmWv sam-´-Ω-ense ssk-\ a≥-kn-en¬ B-bnj-bp-sS aq-∂p-]h-s‚ am-e \-„am-bXv. a-´-∂q¿ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬In. bm-{X sNbv-X Hmt´m-bn¬ A-t\z-jn-s®¶nepw Is≠-Øm-\m-bn√.

a-X-{]-`mj-Ww D-Zv-Lm-S-\w

hnam-\-¯m-hfw {]hr¯n DZvLm-S\w P\-Io-tbm-Âk-h-am-¡m³ Xo-cp-am\w

I-Æq¿: \n¿-±n-„ I-Æq¿ hn-am-\-Øm-h-f \n¿-am-W {]-hr-Øn D-Zv-Lm-S-\w P-\-Iotbm-¬-h-am-°n am-‰m≥ a-´-∂q-cn¬ tN¿-∂ hn-]p-e-am-b kzm-K-X-kw-L-tbm-Kw Xo-cpam-\n-®p. s^-{_-h-cn 2\p tI-{μ {]-Xn-tcm-[ a-{¥n F sI B‚-Wn \n¿-h-ln-°p-∂ D-ZvLm-S-\-®-S-ßn¬ hn-hn-[ cm-jv-{So-b-∏m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ, km-aq-ln-I-˛-kmw-kv-Im-c-nI kw-L-S-\-Iƒ, Ip-Spw-_-{io, P-\-{io XpS-ßn-b kw-L-S-\-Iƒ, hn-Z-ym¿-Yn-Iƒ, X-t±]m\q¿: A-l-Ω-Zm-_m-Zn-¬ hym-]m-cn-bm-bn-cp∂ t\m¿-Øv i-hm-kn-Iƒ F-∂n-h-sc ]-s¶-Sp-∏n-®v P-\H-f-hn-ew k-^m a-≥-kn-en¬ Ip- ]-¶m-fn-Øw D-d-∏p-h-cp-Øm-\pw Xo-cp-am-\am-bn. ap-J-y-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n-bm-Wv A-[\n A-lΩ-Zv lm-Pn(74). `mcy: y-£-X- h-ln-°p-I. Ip-™m-an l-÷p-Ω. D-Zv-Lm-S-\-N-S-ßv sI-t¶-a-am-°m-\m-bn a°ƒ: \m-k¿(jm¿P), hn-hn-[ ÿ-eß - f - n¬ K-Xm-KX - ku-Ic - y- a - S- Imknw(A-lv-a-Zm-_m-Zv), im°-ap-ff - h - G¿-s∏-Sp-Øm-\pw N-Sß - n-\v hymln-Z, k-do-\, j-°o-e. a-cp- w \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\a - m-bn. a°ƒ: A-_v-Zp¬-JmZ¿, a-PoZv, ]-I {]-Nm-cW tbm-KØ - n¬ sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.-]n. A-[y- k-eow, ssJ-dp-∂n-k, jm-ln£-X h-ln-®p. A-Uz. k-Æn tPm-k^ - v Fw.\. k-tlm-Z-cn: B-bnj.

thÀ-]mSv A-l½-Zv lm-Pn

£-X-bn¬ Pn-√m Pw-C-ø-Øp¬ ap-A-√nao≥ ssh-kv {]-kn-U‚ v A-–p¬ e-Øo-^v ss^-kn ]-d-ºm-bn D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. Pn√m P-\-d¬-sk-{I-´-dn km-Pn-Zv am-Sm-bn tZio-b-]-Xm-I D-b¿-Øpw. dm-jn-Zv h-f-]-´-Ww tZ-io-tbm-Zv-{K-Y-\ Km-\w B-e-]n-°pw. kn sI A-_q-_-°¿ lm-Pn, A-–p¬ \m-k¿ Du¿-∏-≈n, \q-dp±o≥ au-e-hn kw-km-cn-°pw. Pn-√-bn-se 39 sd-bv-©p-I-fn¬ _m-e-dm-en, a-Zv-d-km X-eß-fn¬ ]-Xm-I D-b¿-ج, {]-ta-b hn-i-ZoI-c-Ww, a-[p-c-]-e-lm-c hn-X-c-Ww, B-Z-cnI-Æq¿: dn-]-ªn-Iv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v °¬ F-∂n-h \-S-°pw. k-a-kv-X tI-c-f kp-∂n _m-e-th-Zn kwÿm-\ hym-]-I-am-bn B-N-cn-°p-∂ _m-eC-¥yp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w C-∂p cm- I-Æq¿: apJ-ya - {- ¥n-bpsS s]mXp-P\ ]cmXn hn-se 7.-30\v Iq-Øp-]-d-ºv sd-bv-©n-se ]-d- ]cn-lmc sk√b kpXm-cy tIc-f-Øns‚ ºm-bn \p-kv-d-Øp kn-_n-bm≥ a-Zv-d-k-bn¬ 27\p \-S-Øm≥ \n›-bn-® Pn√mXe Ah\-S-°pw. F-kv.-sI.-F-kv.-_n.-hn. Pn-√m {]- tem-I\ tbmKw am‰n. ]pXp-°n-b XnøXn kn-U‚ v A-^v-k¬ cm-a-¥-fn-bp-sS A-[y- ]n∂oSv Adn-bn-°pw.

F¬.-F.-, Pn-√m I-eI - vS- ¿ Fw Pn cm-Pa - m-Wn°w, \-Kc - k - `- m s - N-b¿-am≥ sI `m-kvI - c - ≥, C-cn-´n tªm-°v ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v sI {io-[c - ≥, Io-g√ - q¿ ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v F≥ kp-kva - n-X, F Un ap-kvX - ^ - , Un-ssh.F-kv.] - n. ]n kp-Ip-am-c≥, Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v sI kp-tc-{μ≥ kw-_‘ - n-®p.-

_m-e-C-´y Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w

kpXm-cytIcfw tbmKw amän

dn]-ªn-Iv Zn\m-tLm-j `m-K-am-bn h-f-]´-Ww {Ik‚ v kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-Iƒ H-cp°n-b In-Uv-kv C¥y

]oU-\tI{µw A-S-¨p-]q-«Ww: t]m-]p-eÀ {^−v Iq-Øp-]-d-ºv: th-ßm-Sv tI-{μoI-cn-®v h¿-j-ß-fm-bn {]-h¿Øn®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ Jp-Δ¬J-Zo¿ kn¬-kn-eØ - p¬ Jm-Zn-cnø-bp-sS ÿm]-\w sd-bv-Uv \SØn A-S® - p-]q-´W - s - a-∂v t]m-]pe¿ {^-≠v a-´∂ - q¿ Un-hn-j≥ - IΩn-‰n B-hi - y-s∏´p. C-hn-sS Zpcql a-cW - ß - ƒ Dƒ-s∏-sS ]-e Ak≥-am¿Kn-I A-\m-im-ky {]h¿-Ø-\-߃ \-S-°p-∂-Xm-bn dn-t]m¿-´v sN-bvX - n´pw t]m-en-kv \n-kw-KX - ]m-en-°p-Ib - mWv. ssew-Kn-Ia - m-bn ]o-Un-∏n-°s∏-´X - m-bn H-cp bp-hX - n- ]-cm-Xns∏-´n-´v tI-sk-Sp-°m≥ Xm¬]cyw Im-Wn-°mØ t]m-en-kv ]cm-Xn-°m-cn-sb A-]a - m-\n-°p-∂

k-ao-]\ - a - m-Wv kzo-Ic - n-°p-∂Xv. kw-ÿm-\Ø - n-s‚ hnhn-[ {]-tZß-fn¬ \n-∂m-bn Nn-e Zpcq-l hy‡n-Iƒ C-Sb - ° v- n-sS C-hn-sS kμ¿i-\w \-SØ - p-∂p≠v. \m-Sn-s‚ k-am-[m-\hpw [m¿-an-IX - bpw \-„s∏-Sp-Øn {]-h¿-Øn-°p-∂ ÿm]-\Ø - n-s\-Xn-tc t]m-en-kv \-S] - S- n kzo-Ic - n-°W - s - a∂pw A√m-Ø]£w P-\ß-sf A-Wn-\nc-Øn _lp-P\ {]-t£m-`-Øn-\v t\-Xr Xzw \¬-Ip-sa∂pw Un-hn-j≥ IΩn-‰n A-dn-bn®p. Un-hn-j≥ {]-knU‚ v F≥ ]n j-°o¬, sk-{I´-dn sI leow kw-km-cn®p. \n-km-ap±o≥ A-©-c-°-≠n, l-\o-^, jao-kv kw-km-cn®p.

t_m-[-h-Â-¡-W Iymw-]v I-Æ] - p-cw: X-fn-∏d - º - v k¿ k-ønZv tIm-fP - v t\-®¿ B‚ v ^mw ¢∫n-s‚ B-`n-ap-Jy- Ø - n¬ \-SØ - nb tZ-io-b ]-cn-ÿn-Xn t_m-[h¬-°-c-W Iymw-]pw Hu-j-[tØm-´ \n¿-am-W-hpw ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v Fw iym-a-f D-ZvLm-S\ - w sN-bX v- p. kvI - qƒ ]n.-Sn.F. {]-kn-U‚ v sI D-Æn-°r-jvW≥ A-[y- £ - X - h-ln-®p.

Iq«-tbm-«w \S-¯n D-fn-bn¬: t]m-]p-e¿ {^≠v Hm^v C-¥y I-Æq-cn¬ kw-LS- n-∏n°p-∂ P-\a - p-t∂-‰ k-tΩ-f\ - Ø - ns‚ {]-Nm-cW - m-¿Y - w D-fn-bn¬ Gcn-bm I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-JyØn¬ Iq-´t- bm-´w kw-LS- n-∏n-®p. h-tfm-c-bn¬ \n∂p D-fn-bn¬ hsc-bm-Wv Iq-´t- bm-´w kw-LS- n-∏n®-Xv. k-Øm¿, \m-k¿, j-_o¿, a¿-kq-Jv t\-XrXzw \¬In.

ss_-¯p-Àd-lv-a D¨`m-jn-Wn; t£-{X-]-cn-kc-s¯ Xm-t¡mÂ-Zm-\w ho-«p-S-a \n-cm-lm-c-¯n\v C-cn-´n: ap-kv-enw eo-Kv Su¨ IΩn-‰n Io-gq-cn-se \n¿-[-\ Ip-Spw_-Øn-\v \n¿-an-®p \¬-In-b ss_-Øp-¿d-lv -a `-h-\-Øn-s‚ Xm-t°m¬-Zm-\w sI Fw jm-Pn Fw.-F¬.-F. \n¿-h-ln-®p. Kp-P-dm-Øv hw-i-l-Xy-bpw B¿.-F-kv.-F- n-s‚ Im-]m-enI-X-bpw C-Xp-h-sc X-≈n-∏-d-bmØ \-tam hn-Nm¿ a-©p-am-bn Iq´p-]n-Sn-°m-\p-≈ kn.-]n.-F-Ωns‚ {i-aw `m-hn-bn¬ A-]-S-I-Sw sN-øp-sa-∂v A-t±-lw ]-d-™p. C-_v-dm-low ap-t≠-cn A-[y-£X h-ln-®p. k-Æn tPm-k-^v Fw.-F¬.F.-, A≥-km-cn Xn-√-t¶-cn, kn ap-l-Ω-Z-en, A-Uz. sI ap-l-ΩZ-en, ]n kn \q-dp-±o≥, Fw ]n A_vv-Zp¿-d-lv -am≥, kn A-_v -Zp-√, A-¥p a-km-^n, k-ao¿ ]p-∂m-Sv, \n-km¿ ]p-∂m-Sv, k-°-cn-øm ]md-bn¬, hn ]n d-jo-Zv, F≥ sI j-d-^p-±o≥, Jm-en-Zv Xn-´-bn¬ kw-km-cn-®p.

X-e-t»-cn: t£-{X-Øn¬ \n-∂p ]p-e¿-s®-bpw ssh-Io-´pw D-®-`mjn-Wn-bn-eq-sS-bp-≈ `-‡n-Km-\߃ ]-cn-kc - h - m-kn-Iƒ-°v _p≤n-ap-´p-≠m-°p-∂ co-Xn-bn¬ {]t£-]-Ww sN-øp-∂-Xv kz-ÿX \-in-∏n-°p-∂-Xm-bn ]-cm-Xns∏-´v ho-´p-Sa - \n-cm-lm-c k-a-cw \-S-Øp-sa-∂v hm¿-Øm-k-tΩ-f\-Øn¬ ]-d-™p. aq-go-°-c-bnse Sn F≥ k-en¬ {io-[-c-\mWv i-–-a-en-\o-I-c-Ww kw-_‘n-® ]-cm-Xn-°m-c≥. aq-gn-°-c-bn-se ssh-cn-Lm-XI≥ t£-{X I-Ωn-‰n sk-{I-´-dn Iq-Sn-bm-Wv ]-cm-Xn-°m-c≥. `-‡nKm-\ß - ƒ tIm-fm-ºn ssa-°n-eqsS t£-{X-Øn¬ \n-∂p i-–Øn¬ {]-t£-]W - w sN-øp-∂X - ns\-Xn-tc kw-km-cn-®-Xn-\v t£{X-Po-h\ - ° - m-cpw ]-cn-kc - h - m-knI-fpw X-s∂ H-‰s - ∏-Sp-Øn-sb-∂v C-t±-lw ]-d™ p. C-tXm-sSm-∏w Ip-Spw-_s - Ø `o-jW - n-s∏-Sp-Ønsb-∂pw hym-P] - c - m-Xn \¬-In ]oUn-∏n-°p-∂X - m-bpw hm¿-Øm-k-

tΩ-f\ - Ø - n¬ B-tcm-]n-®p. \n-ba-hn-cp-≤-am-bn D-®-`m-jn-Wn D-]tbm-Kn-®v A-kz-ÿX - D-≠m-°p∂-h¿-s°-Xn-tc \-S] - S- n kzo-Ic - n°m-Ø \yq-am-ln t]m-en-kv hymP-]-cm-Xn-bn¬ X-\n-s°-Xn-tc tI-kv c-Pn-ÿ sN-bvs - X-∂pw ken≥ ]-d™ p.-

Hm-dn-b-tâ-j³ ¢m-kv IÆq¿: \-h-`mcXv sF.F.Fkv. A-°m-Z-a-n-bp-sS B-`n-ap-JyØn-¬ d_vtIm Hm-Un-t‰m-dn-bØn¬ kuP-\y kn-hn¬ k¿hokv Hm-dn-b-t‚-j≥ ¢m-kv C ∂p cm-hnse 9.30\v \-S-°pw. sF.F-kv.B¿.H ap≥ im-kv{X-⁄≥ tUm. Sn ]n i-in-Ip-am¿ ¢m-kv \-bn-°pw. ]-s¶-Sp-°m≥ Xm¬-]c - y-ap-≈- π-kvSp, Un-{Kn, ]n.Pn hn-Zym¿-Yn-Iƒ t]-cv c-Pnÿ sN-øm\m-bn 9447735845 F∂ \-ºd - n¬ _-‘s - ∏-SWw.

Thejas Epaper kannur Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-01-27

Thejas Epaper kannur Edition 2014-01-27  

Thejas Epaper kannur edition. 2014-01-27