Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

18 Unkw_¿ 2013 _p[≥

P\k-¼À-¡ ]-cn-]mSn: 2.96 tImSnbpsS [\klm-bw A-\p-h-Zn¨p „ kz-¥w {]-Xn-\n-[n

I-Æq¿: I-Æq¿ P-h-l¿ tÃ-Unb-Øn¬ \-S-∂ ap-Jy-a-{¥n-bpsS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ C∂se cm{Xn H-º-Xp hsc hnhn-[ ]-≤-Xn-I-fn-em-bn 2.-96 tImSn cq-]-bp-sS [-\-k-lm-b-hpw a‰m-\p-Iq-ey-ß-fpw A-\p-h-Zn-®p. ]p-Xp-Xm-bn 9866 A-t]-£-I-fmWv C-∂-se ta-f-bn¬ h-®v Fw.F¬.-F-am¿ ap-tJ-\ ap-Jy-a{¥n kzo-I-cn-®-Xv. C-°m-cyØn¬ Pn-√m `-c-W-Iq-Sw Xo¿-∏pI¬-∏n-°pw. t\csØ 5989 A-t]-£-Ifm-Wp e-`n-®-Xv. A-h-bn¬ C-∂se 298 A-t]-£-I¿ ap-Jy-a-

{¥n t\-cn-°¬-°-≠v ]-cm-XnIƒ t_m-[n-∏n-®p. D-®-bv-°v H∂p-ap-X¬ c-≠p-a-Wn h-sc ]pXn-b A-t]-£-I-cp-sS ]-cm-XnIƒ ap-Jy-a{- ¥n kzo-Ic - n-®p. C-Xn\p-ti-jw Fw.-F¬.-F-am-cm-b k-Æn tPm-k^ - pw F ]n A-–p√-°p-´n-bpw ]p-Xn-b ]-cm-Xn-Iƒ kzo-Ic - n-®p. t\-cs - Ø e-`n-® At]-£b - n¬ 62.-50 e-£w cq-]b - psS [-\-k-lm-b-am-Wv C-∂-se A-\p-hZ- n-®X - v. C-∂s - e ]-cn-KW - \-bv° - p h-∂ A-t]-£I - f - n¬ 1.45 tIm-Sn cq-]-bp-sS k-lm-bw \¬-In. Nn-In-km k-lm-ba - m-Wv C-Xn-te-sd-bpw. kv{- Io-\n-Mv I-Ωn‰n ip-]m¿-i sN-bv-Xv Xm-eq-°v Iu-≠d - p-Iƒ h-gn 88.-59 e-£w cq-

]-bpw hn-X-c-Ww sN-bv-Xp.ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬-\n-∂v [-\-k-lmbw e-`n-°p-∂-Xn-\m-bn A-t]£ \¬-In-b 1360 t]-cn¬ 154 t]¿ ap-Jy-a-{¥n-sb t\-cn¬-°≠p. [-\-k-lm-b-Øn-\v A¿-lX-bn-s√-∂p I-s≠-Øn-b 45 At]-£-Iƒ \n-c-kn-®p. _n.-]n.F¬. td-j≥ Im¿-Un-\m-bn At]-£ \¬-In-b 295 t]¿-°v Im¿-Uv \¬-In. `q-c-ln-X-cm-b B-Zn-hm-knIƒ-°v H-tc-°¿ `q-an Xn-I-®v \¬-Ip-∂-Xn-\m-bn Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ hy-‡n-I-fn¬ 141 t]¿°pw ssI-h-im-h-Im-i tc-J hnX-c-Ww sN-bv-Xp. C-Xn¬ 10

t]¿-°v ap-Jy-a-{¥n t\-cn-´m-Wv tc-J-Iƒ ssI-am-dn-b-Xv. D-®-bv°v c-≠p-a-Wn- h-sc 72.-11 e-£w cq-] hn-hn-[ ]-≤-Xn-I-fn-em-bn A-\p-h-Zn-®n-cp-∂p. t\-c-sØ \¬-In-b A-t]£-I-fn¬ hn-hn-[ Xm-ep-°p-Ifn-em-bn 38.-11 e-£w cq-] hn-X-cWw sN-bv-Xn-´p-≠v. X-fn-∏-d-ºv Xm-eq-°n¬ 20 e-£-hpw I-Æqcn¬ 6.-11 e-£-hpw X-e-t»-cn Xmeq-°n¬ 12.-70 e-£w cq-]-bp-amWv A-\p-h-Zn-®-Xv. C-∂-se cm-hnse B-dp-ap-X¬ A-t]-£-I-cpw D-tZym-K-ÿ-cpw kv-t‰-Un-b-Ønte-°v {]-th-in-®p. th-Zn-°pw sh-fn-bn-ep-am-bn I-\-Ø t]m-enkv kp-c-£ H-cp-°n-bn-cp-∂p.

P\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-°mbn ap-Jy-a{¥n D-Ω≥-Nm-≠n I-Æq¿ P-h-l¿ tÃ-Un-b-Øn-se th-Zn-bn-te-°v \S∂p- h-cp∂p

apJy-a{´n th-Zn-bn-se-¯nb-Xv ImÂ-\-S-bm-bn; Im-h-sem-cp¡n Im-¡n¸-S I-Æq¿: kw-L¿-jk - m-[y-Xb - psS ]-›m-Øe - Ø - n¬ P-\k - º - ¿° ]-cn-]m-Sn-°m-bn I-Æq-cn-seØn-b ap-Jy-a{- ¥n- D-Ω≥-Nm-≠n°v B-`y-¥c - h - I - p-∏v H-cp-°n-bX - v kw-ÿm-\w C-Xp-hs - c Im-WmØ I-\Ø - kp-c£ - . C-SX - p {]-Xntj-[Ø - n-s‚-bpw H-cp-am-kw ap-ºv I-Æq-cn¬ ap-Jy-a{- ¥n-°p t\-scbp-≠m-b I-t√-dn-s‚-bpw ]-›mØ-eØ - n-em-bn-cp-∂p \-S] - S- n-Iƒ. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn ap-X ¬ t]m-en-kv h-e-b-Øn-em-bn-cp∂p P-hl - ¿ tÃ-Un-bh - pw ]-cn-k-

c-hpw. \m-ev F-kv.-]n-am-cp-sS Iogn¬ I-am≥-tUm hn-`m-Kw Dƒ-s∏sS aq-hm-bn-ct- Øm-fw t]m-en-kpIm-sc-bm-Wp hn-\y-kn-®X - v. th-Zn°p k-ao-]s - Ø 10 tdm-Up-If - p-sS \n-b-{¥-Ww ]q¿-W-am-bpw Im°n-∏S- G-s‰-Sp-Øn-cp-∂p. ap-Jy-a{¥n-bp-sS Xm-ak - ÿ e - w kw-_‘n-® hn-h-c-߃-t]m-epw t]men-kv A-Xo-h c-l-ky-am-°n h®p. s{S-bn≥-am¿-Kw C-∂-se ]pe¿-s® 2.-30Hm-sS-bm-Wv ap-Jy-a{¥n I-Æq-cn-se-Øn-bX - v. hn-{i-a-Øn-\m-bn Xn-cs - ™-Sp-

Ø-Xm-hs - ´ ]-Xn-hn-\p hn-]c - o-Xa- mbn sd-bn¬-th tÃ-j\ - p k-ao-]sØ t]m-en-kv k-lI - c - W - kwLw skm-ssk-‰n-bp-sS Hm-^nkpw. km-[m-cW - I-Æq-cn-se-Ønbm¬ X-ßm-dp-≈ ]-øm-ºe - s - Ø k¿-°m¿ A-Xn-Yn-aμ - n-cw t]m-enkv \n¿-tZ-is - Ø Xp-S¿-∂v D-t]£n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. {]-tXy-I km-l-N-cy-Øn¬ K-Ãv lu-kn¬ Xm-a-kn-°p-∂Xv D-Nn-X-a-s√-∂pw kp-c-£-m \S-]-Sn-I-sf km-c-am-bn _m-[n-°psa-∂pw ap-Xn¿-∂ t]m-en-kv D-

kz-´w `q-an; Snâp eq-¡-bp-sS ]-cm-Xn ]-cn-K-Wn¨p I-Æq¿: tem-I Im-bn-I`- q-]S- Ø - n ¬ C-¥y-bp-sS b-i - p-b¿-Øn-b bp-hX - m-cw Sn‚p eq-°b - v° - v k¿°m¿ A-\p-hZ- n-® `q-an-bn-≥t- a-ep≈ km-t¶-Xn-I X-S- -߃ \o°m≥ ap-Jy-a-{¥n-bp-sS \n¿-tZiw. Im-bn-I an-Ih - n-\p-≈ D-]l - mc-am-bn 10 sk‚ v ÿ-eh - pw 10 e£w cq-]b - pw t\-cs - Ø k¿-°m¿ A-\p-hZ- n-®n-cp-∂p. F-∂m¬ XpI _m-¶v A-°u-≠n¬ h-s∂-¶nepw ÿ-ew C-Xp-hs - c Sn‚p-hn-s‚ t]-cn¬ e-`n-®n-cp-∂n-√. A-Xn-cp-Ifp-am-bn _-‘-s∏-´ km-t¶-Xn-IX-S  - ß - ƒ - aq-ew A-\p-hZ- n-® `q-an C-hc - p-sS t]-cn-em-°m-t\m I-ca - S- bv° - m-t\m km-[n-®n-√. km-t¶-Xn-I X-S- -߃ \o°p-∂-Xn-\v A-Xn-cp-I-fn¬ am-‰wh-cp-Øn k¿-°m-cn-\v A-bs - ®-¶nepw Aw-Ko-Im-cw e-`n-®n-√. C-°mcyw Nq-≠n-°m-´n-bm-Wv ap-Jy-a-

ap-Jy-a-{¥n-°v ]-cm-Xn \¬-Im-s\-Øn-b Sn‚p eq-°-bp-sS am-Xm-]n-Xm-°ƒ - n-®p. H-cm-gN -v b - ° -v I - w {¥n-°v Sn‚p ]-cm-Xn \¬-In-bX - v. ‰w Aw-Ko-Ic _-‘-s∏-´ D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn `q-an-bp-sS D-S-a-ÿm-h-Im-iw Ipkw-km-cn-®v ap-Jy-a-{¥n ÿ-e- Spw-_-Øn-s‚ t]-cn-em-°n \¬- h - n-Sp-Ib - pw sN-bv-Xp. Øn-s‚ A-Xn-cn¬ h-cp-Øn-b am- Im≥ D-Øc

Nnän-e¸-nÅns¡Xntc ]-cn-lm-ky- hÀ-j-hp-am-bn P-b-cm-P³-amÀ I-Æq¿: tkm-fm¿- X-´n-∏v tIkn¬ ap-Jy-a-{¥nbpsS cm-Pn-bmh-iy-s∏´v F¬.-Un.-F-^v. \-SØn-b I-cn-s¶m-Sn -{]-Xn-tj-[Øn-\n-sS P-bc - m-P≥-am-cp-sS ]-cnlm-ky-h¿-jw. am¿-®v D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v kn.-]n.-Fw. tI-{μ- I-Ωn-‰nbw-Kw C ]n P-b-cm-P≥ ap-Jy-a{¥n-sb-bpw sIm-®u-tk-∏v Nn-‰ne-∏≈ - n-sb-bpw ]-cn-lm-ky-tØmsS-bm-Wp t\-cn-´X - .v Nn-‰n-e∏ - ≈ - n-sb- t]m-ep-≈ A-dph-jf - ≥-am-sc D-]t- bm-Kn-®v C-SX - p-

{]-Xn-tj-[-sØ Zp¿-_-e-am-°m\m-hn-s√-∂m-bn-cp-∂p C ]n-bp-sS A`n-{]mbw. k-cn-Xm- \m-b¿ A-b® t{]-at- e-J\ - h - p-am-bm-tWm apJy-a{- ¥n F-Øn-bs - X-∂m-bn-cp-∂p Pn-√m sk-{I-´d- n ]n P-bc - m-Ps - ‚ ]cn-lm-kyw. D-S≥ ]p-dØ - n-dß - p-∂ k-cn-Xb - ° v- v tI-skm-Xp-°m≥ Fhn-Sp-∂m-Wv ]-Ww In-´n-bX - .v ap-Jy-a{- ¥n-bm-Wv k-cn-Xb - p-sS AΩ-b° -v v ]-Ww sIm-Sp-Øs - X-∂pw P-bc - m-P≥ ]-d™ p. a-Pn-ktv- {S-‰ns\-Xn-tc-bm-bn-cp-∂p Fw hn P-b-

cm-Ps - ‚ ]-cm-a¿-iw. k-cn-Xb - p-sS ]-cm-Xn-Iƒ tI ƒ°m-Ø Nn-e a-Pn-kt-v {S-‰p-am-cp-≠mbn-cp-∂p. C-Øc- ° - m-sc-bm-WvXm≥ ipw-`≥-am-sc-∂p hn-fn-®s-- X∂pw At±-lw ]-d™ p. kn c-ho-{μ≥ A-[y£-X h-ln-®p. sI sI \m-cm-bW≥, sP-bnw-kv am-Xyp, sI sI cmtK-j,v sI ]n k-lt- Z-h≥, Sn \nkm¿ A-lΩ - Z- ,v C ]n B¿ th-ime, hn hn Ip-™n-°r-jW -v ≥, h¿°n h-´∏ - m-d, Fw {]-Im-i≥, hn cmtP-jv t{]w kw-_‘ - n-®p.-

I-tÃ-dv hn-hm-Z-¯n-se bq-¯v- tIm¬-{K-Êp-Im-c³ P-\-k-¼À-¡-¯n-se hn.-sF.-]n. I-Æq¿: t]m-en-kv Im-bn-I-ta-fbp-sS k-am-]\ - - N-Sß - n-¬ ap-Jy-a{¥n-°v t\-sc-bp-≠m-b B-{I-aW-Øn-\n-sS-bp-≠m-b I-t√-dv hnhm-ZØ - n¬-s∏-´ bq-Øv tIm¨-{Kkv {]-h¿-ØI - ≥ P-\k - º - ¿-° ]cn-]m-Sn-bn¬ hn.-sF.-]n. sIm-ft- ®cn ]-≈n-∏-d-ºn-se Ip-™p-ap-lΩ-Zm-Wv C-∂s - e P-hl - ¿ tÃ-Unb-Øn¬ hn.-sF.-]n. _m-UP -v v [-cns®-Øn-bX - .v sI kp-[m-I-c-\p-am-bn A-SpØ-_-‘-ap-≈ Ip-™p-ap-l-ΩZv P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-se k- P o- h - k m- ∂ n- [ y- a m- b n- c p- ∂ p. thm-f‚n-b-dm-bn {]-h¿-Øn-°pI-bpw `-£-W-s∏m-Xn I-gn-°p-Ibpw sN-bv-Xp. tkm-fm¿ hn-hm-Z-Øn-\p tijw B-Zy-am-bn I-Æq-cn-se-Ønb-t∏m-gm-Wv ap-Jy-a-{¥n-s°-Xntc F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I¿ I-s√-dn-™-Xv. F-∂m¬ kw-L

sIm-f-t®-cn ]-≈n-∏-d-ºn-se Ip-™p-ap-l-Ω-Zv P-\-k-º¿-° -]-cn-]m-Sn-bn¬ ¿-j-a-dn-s™-Øn-b bq-Øv tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I¿-s°m-∏-w D-≠m-bn-cp-∂ Ip-™p-ap-l-Ω-Zv

F¬.-Un.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-sc I-s√-dn-™n-cp-∂p. C-Xv kn.-]n.Fw. ]-{X-hpw Nm-\-epw ap-Jy-a{¥n-s°-Xn-tc I-s√-dn-bp-∂p-sh∂ hn-[-Øn¬ hm¿-Ø \¬-Inb-tXm-sS Un.-kn.-kn. {]-kn-U ‚ v sI kp-tc-{μ≥, bp-hm-hn-s\ a-Wn-°q-dp-Iƒ-°-Iw Hm-^n-knse-Øn-®v hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-w \-S-Øn hn-i-Zo-I-cn-®n-cp-∂p. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv kv-t‰-j\p k-ao-]-Øp-\n-∂v kn.-]n.-Fw. {]- h ¿- Ø - I ¿- s °- X n- t c- b m- W v Xm≥ I-s√-dn-™-sX-∂m-bn-cp∂p Ip-™p-ap-l-Ω-Zn-s‚ sam-gn. F-∂m¬, C-bmƒ-s°-Xn-tc tIsk-Sp-°m-Ø-Xv C-S-Xp-ap-∂-Wn B-bp-[-am-°p-I-bp-≠m-bn. AXn-\n-sS-bm-Wv h≥ kp-c£ - m-{Iao-Ic - W - ß - ƒ-°n-Sb - n-epw c-≠mwL-´ P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ bp-hm-hv. hn.-sF.-]n. ]-cn-K-W-\tbm-sS k-Po-h-am-b-Xv.

tZym-K-ÿ¿ D-Ω≥-Nm-≠n-sb t_m-[n-∏n-®p. Iq-Sm-sX, F¬.Un.-F^ - v. {]-Xn-tj-[w \n-e\ - n¬°p-∂ ]-›m-Ø-e-Øn ¬ Intem-ao-‰-dp-Iƒ A-I-se-bp-≈ tÃ-Un-bØ - n-te-°v b-Ym-ka - b - w F-Øn-s∏-Sm≥ {]-bm-kw t\-cnt´-°p-sa-∂pw A-dn-bn-®p. C-tXØp-S¿-∂m-Wv ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Xm-a-k-tI-{μ-Øn¬ t]m-en-kv am-‰w-hc - p-Øn-bX - v. _p-≈-‰v-{]q-^v hm-l-\w ths≠-∂p ]-d-™v cm-hn-se Ft´m-sS I-\-Ø kp-c-£-bn¬

Im¬-\-S-bm-bm-Wv ap-Jy-a-{¥n th-Zn-bn-se-Øn-b-Xv. H-∂mw tK‰v h-gn I-S-°m-sX ap-t∂m-´p-\-S∂v sSw-t]m kv-‰m≥-Un-\p k-ao]-sØ G-gmw tK-‰v h-gn-bm-WvtÃ-Un-b-Øn-te-°p {]-th-in-®Xvv. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv kv-t‰-j\p k-ao-]w B-bn-c-ß-sf A-Wn\n-c-Øn C-S-Xp-ap-∂-Wn-bp-sS Icn-s¶m-Sn {]-Xn-tj-[w \-S-°ptºmƒ P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ A-t]-£-I-cp-sS ]-cm-XnIƒ {i-hn-°p-I-bm-bn-cp-∂p apJy-a-{¥n.-

t]m-en-kv A-S-¨ h-gn k-a-c-¡mÀ Xp-d-¸n-¨p

ap-Jy-a-{´n-sb tdm-Un Im-¯p-\n¶ P-ºm-dn-\v BZy [-\-k-lmbw I-Æq¿: ap-Jy-a{- ¥n°v ]-cm-Xn \¬-Im-\m-bn IÆq-cn¬ F-Øn-bX - m-bn-cp∂p tImtøm-Sv kz-tZin P-∫m¿. cm-hn-se t]m-en-kv A-Iº - Sn-tbmsS th-Zn-bn-te-°p \-S-°-sh- bmZr-›n-I-am-bmWv ap-Jy-a{- ¥n, tÃ-Un-bØ - n-te-°p≈ {]-thi-\w Im-Øv sSw-t]m kv‰ - m≥-Un-\p k-ao]w \n¬-°pI-bm-bn-cp-∂ P-∫m-dn-s\ I≠-Xv. DSs\ AcnIn-se-Øn-b D-Ω≥-Nm-≠n Imcyw Xn-c° - n. ap-Jya-{¥n-sb Im-Wm-≥ h-∂-sX-∂m-bn-cp-∂p a-dp]Sn. Xp-S¿-∂v ]-cm-Xn {i-hn®p. kz-¥am-sbm-cp ho-Sv X-s‚ kz-]v-\-am-sW ∂pw F-s¥-¶nepw [-\-k-lm-b-w A-\p-h-Zn-°W-sa∂pw P-∫m¿ A-t]-£n®p. D-S≥ ap-Jy-a{¥n 30000 cq-] A-\p-hZ- n-®v ]-cm-Xn-bn¬ X-s∂ D-Øc-hv tc-J-s∏-SpØn. `-h-\\n¿-am-W-Øn\mbn apºv c-≠pe-£w cq-] A-\p-hZ- n-®ncp-∂p-. CXn¬ B-ZyK-Up-hm-bn e-`n-® 17500 cq-] sIm≠v ho-Sn-s‚ X-d ]-Wn-Xp. `-h\ - \n¿-am-WØ - n-\v Xp-I A-\p-h-Zn-®-Xn-\m¬ ap-Jy-a{¥n Zp-cn-Xmizm-k \n-[n-bn¬\n∂mWv Ct∏mƒ Xp-I A-\ph-Zn®-Xv. I-°m-Sv ]-≈n-∏pd-Øv hm-S-I-ho-´n¬ P-∫m-dn-s‚ ]-cm-Xn {i-hn-°p-∂ Xm-ak - n-°p-Ib - m-Wv P-∫mdpw Ip-Spw-_h - pw. D-Ω≥-Nm≠n

I-Æq¿: kw-L¿-jkm[yXsb Xp-S-¿∂v t]m-en-kv _m-cnt°-Uv ÿm-]n-®v A-S-® h-gn ka-c-°m¿ Xp-d-∏n-®p. C-∂-se F¬.-Un.-F-^v. I-cn-s¶m-Sn {]I-S-\-Ø-n\-nsS-bm-Wv kw-`-hw. {Sm-^n-Iv t]m-en-kv kv-t‰-j-\p ap-∂n¬ {]-Xn-tj-[-°m-sc X-Sbm≥ \-S-∏m-X Dƒ-s∏-sS A-S-®v h≥ t]m-en-kv k-∂m-lw \n-ebp-d-∏n-®n-cp-∂p. kv-t‰-Un-bw tIm¿-W¿, tIm-S-Xn, tIm-f-Pp-Ifn-te-°p t]m-th-≠-h-cpw P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-¬ FtØ-≠-h-cpw C-tXm-sS Zp-cn-XØn-em-bn. {]-Xn-tj-[ am¿-®v D-Zv-Lm-S\-Øn-s\m-cp-ß-sh kw-`-hw {i≤-bn¬s∏-´ C ]n P-b-cm-P≥ Fw.F¬.F. _m-cn-t°-Uv am‰m≥ B-h-iy-s∏-´p. k-a-c-°m¿ A-hn-tS-°p t]m-hn-s√-∂pw P-\-

ß-sf A-∏p-dtØ°v IS°m≥ A\p-h-Zn-°-W-sa∂pw tcm-jtØm-sS ]-d-™p. B-sf _p≤n-ap-´n-°p-∂ t]m-en-kpw H-cp DΩ≥-Nm-≠n-bpw. ^pSv-]m-Øn¬\n∂v _m-cn-t°-Uv am-‰ns°m-Sp°v F-∂m-bn-cp-∂p P-b-cm-P-s‚ B-h-iyw. C-tXm-sS t]m-en-kv \-S-∏m-X-bn-se _m-cn-t°-Uv am‰n s]m-Xp-P-\-ß-sf-bpw hnZym¿-Yn-I-sf-bpw I-S-Øn-hn-´p. F-√m-h-sc-bpw I¿-i-\ ]-cntim-[-\-bv-°p ti-jw ho-Untbm-bn¬ ]-I¿-Øp-∂p-≠m-bncp-∂p. ¢n-^v lu-kv D-]-tcm-[Øn-\n-sS h-gn-ap-S-°n-b-Xn-\v k‘y-sb-∂ ho-´-Ω tcm-j-tØmsS {]-Xn-I-cn-®-Xv hm¿-Øm-{]m[m-\yw t\-Sn-bn-cp-∂p. C-tXmsS-bm-Wv h-gn-ap-S-°nbp≈ k-ac-Øn¬ \n-∂v F¬.-Un.-F-^n-\v P\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn-se kZ v a-\w-am-‰-ap-≠m-b-Xv.-

]p-Xp-Xm-bn 295 _n.-]n.-FÂ. ImÀ-Up-IÄ

hn-hm-Z-§-fn sXm-Sm-sX D-½³-Nm-−n; FÂ.-Un.-F-^n-s\ hn-aÀ-in-¨v sI kp-[m-I-c³

I-Æq¿: P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ Pn-√b - n¬ 295 t]¿-°v ]p-XpXm-bn _n.-]n.-F¬. Im¿-Uv A-\ph-Zn-®p. B-sI 1222 A-t]-£-Ifm-Wp C-Xn-\m-bn e-`n-®X - v. G-gp-t]¿-°v ap-Jy-a-{¥n t\cn-´pw a-‰p-≈-h¿-°v {]-tXy-Iw X-øm-dm-°n-b Iu-≠-dn-eq-sSbpw Im¿-Up-Iƒ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. ]p-Xp-Xm-bn A-\p-hZn-® Im¿-Up-Iƒ-°v {]-Xn-amkw H-cp-cq-] \n-c-°n¬ 25 Intem A-cn-bpw c-≠p-cq-]-bv-°v 5 In-tem- tKm-X-ºpw H-cp Ip-Spw_mw-K-Øn-\v 400 {Kmw ho-Xw ]©-km-c-bpw e-`n-°pw. P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ td-j≥-Im¿-Up-Iƒ ssI-∏-‰m≥ I-gn-bm-Ø-h¿-°v Xm-eq-°v k-ssπ Hm-^n-kn¬-\n-∂v hmßm-w. A-Xn-\n-sS, I-Æq¿ It‚m¨-sa‚n-se 285 Ip-Spw-_߃-°v _n.-]n.-F¬. Im¿-Uv A-\p-h-Zn-®p. Zm-cn-{Zy-tc-J-bv-°v Xm-sg-bm-bn-cp-∂n-´pw \m-fp-I-fmbn _n.-]n.-F¬. Im¿-Un-s‚ B\p-Iq-ey-ß-sfm-∂pw C-hn-sS-bp≈-h¿-°v e-`n-®n-cp-∂n-√. Zm-cn-{Zy-e-Lq-I-c-W ]-≤-Xnbp-sS k-lm-bt- Øm-sS X-øm-dm°n-b dn-t]m¿-´v {]-Im-cw Pn-√m- Ie-Iv-S-dm-Wv Im¿-Uv A-\p-h-Zn°m≥ s]m-Xp-hn-X-c-W h-Ip-∏n\p \n¿-tZ-iw \¬-In-bX - v.

I-Æq¿: Cu ko-k-Wn-se Ah-km-\-sØ P-\-k-º¿-° ]cn-]m-Sn I-Æq¿ P-h-l¿ tÃ-Unb-Øn ¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-X ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n s]mXp-P-\-sØ A-`n-kw-t_m-[-\ sN-bv-X-Xv hn-hm-Z-hn-j-b-ßfn¬ sXm-Sm-sX. F-∂m¬, B-iw-k-Iƒ t\ ¿-∂p kw-km-cn-® sI kp-[m-Ic≥ Fw.-]n. F¬.-Un.-F-^v. {]Xn-tj-[-sØ ]-tcm-£-am-bn hn-a¿-in-®p. km-[m-c-W-°m-c-s‚ I-„-∏mSp-I-sf-bpw P-\-k-º¿-° ]-cn]m-Sn-bp-sS {]m-[m-\y-sØ-bpw Ip-dn-®m-bn-cp-∂p ap-Jy-a-{¥n-bp-

sS {]-kw-Kw. A¿-Y-K¿-`-am-b hm-°p-Iƒ 15 an-\p-´v \o-≠p. P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn C-hn-sS Xocn-s√-∂pw e-£yw-Im-Wpw h-sc Xp-S-cp-sa-∂pw A-t±-lw {]-Jym]n-®p. F-∂m-¬, {]-kw-K-Øn-epS-\o-fw C-S-Xp-ap-∂-Wn-sb I-W°n-\v Ip-‰-s∏-Sp-Øm≥ sI kp[m-I-c≥ a-d-∂n-√. P-\-k-º¿-°-sØ F-Xn¿°p-I-bpw B-t£-]n-°p-I-bpw sN-øp-∂-h¿ ]m-h-s∏-´ P-\-ßsf-bm-Wv sh-√p-hn-fn-°p-∂-sX∂v A-t±-lw Xp-d-∂-Sn-®p. hn-a¿in-°-s∏-Sp-∂-Xpw F-Xn¿-°s∏-Sp-∂-Xpw Zu¿-`m-Ky-I-c-amWv. hn-t√-Pv Hm-^n-k¿ sN-tø-

≠ tPm-en-I-f-t√ F-∂p-]-d™v ]-cn-l-kn-°p-I-bm-Wp Nne¿. C-Xn-s\ A¿-ln-°p-∂ Ah-K-W-\-tbm-sS ]p-—n-®p X≈p-∂p. Np-h-∏p-\m-S-bn¬ Ip-Spßn-°n-S-°p-∂ P-\-ß-fp-sS {]iv-\-ß-fp-sS Ip-cp-°m-Wv ap-Jya-{¥n A-gn-°p-∂-Xv. C-Xv a-\pjy-Xz-]-c-am-b k-ao-]-\-am-Wv. P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn-Iƒ `-cW-Iq-Sw Ku-c-h-tØm-sS {i-hn°p-I-bpw A-\p-`m-h-]q¿-hw ]-cnl-cn-°p-I-bpw sN-øp-∂ P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn C-Xn-\-Iw N-cn{X-Øn¬ C-Sw-t\-Sn-b-Xm-Wv. {]Xn-tj-[-߃ ap-Jy-a-{¥n-s°Xn-tc A-√. k¿-°m-\p-w F-Xn-

tc-b-√. I-„-∏m-Sp-Iƒ A-\p-`-hn-°p∂ ]m-h-s∏-´ P-\-߃-s°-Xntc- B-sW-∂pw kp-[m-I-c≥ Iq´n-t®¿-Øp. A-\n-hm-cy-am-b kml-N-cy-Øn-em-Wv i-‡-am-b kp-c-£m {I-ao-I-c-W-߃ IÆq-cn-se P-\-k-º¿-° ]-cn-]mSn-bn¬ G¿-s∏-Sp-Øm≥ \n¿-_‘n-X-am-b-sX-∂v A-[y-£-X hln-® a-{¥n sI kn tPm-k-^v hy-‡-am-°n. a-{¥n-am-cm-b sI ]n tam-l\≥, A-Sq¿ {]-Im-iv, Fw.-F¬.F-am-cm-b F ]n A-–p-√-°p-´n, k-Æn tPm-k-^v, sI Fw jm-Pn kw-km-cn-®p.-

Ip-ªqªn-t\m-Sv ]-cn-`-h-hp-ambn ]p-Xp-¸-Ån-¡mcn I-Æq¿: C-Xv Hm¿-ab - p-t≠m....? apJy-a-{¥n-bp-sS kz-¥w ssI-∏-Sbn¬ Fgp-Xn-b Ip-dn-∏v Im-Wn-®v ]-cm-Xn-°m-cn-sem-cmƒ tNm-Zn-®t∏mƒ D-Ω≥-Nm≠n B-Zyw A-ºc∂p. ]n-s∂ ap-Ja - p-b¿-Øn ]-cmXn-°m-cn-bp-sS ap-Jt- Ø-°v t\m°n-bt- ∏mƒ ap-Jy-a{- ¥n ]p-©n-cn®p. _m-ey-Im-e kp-lr-Øpw Ab¬-hm-kn-bp-am-b kq-k-Ωm amWn-sb I-≠t- ∏mƒ Ip-d® - p-t\-c-

tØ-°v D-Ω≥-Nm≠n tIm-´-bØp-Im-cp-sS Ip-™q-™mbn amdn. ap-Jy-a{- ¥n-sb _-‘s - ∏-Sm-\p≈ t^m¨\-ºc - pw H-∏p-am-bn-cp∂p Ip-dn-∏n¬. c-≠p-h¿-jw ap-ºv hn-tam-N\ bm-{X-bv° - n-sS D-Ω≥-Nm-≠n-°p e-`n-® jmƒ kq-kΩ-b° -v p ssIam-dn-bX - v hm¿-Øb - m-bn-cp∂p. Cu th-Zn-bn¬-h® - m-Wv ap-Jy-a{- ¥n Xs‚ t^m¨-\º - ¿ \¬-In-bX - .v ]-

t£, kq-kΩ - b - p-sS C-∂s - Ø Ah-ÿ tI-´t- ∏mƒ ap-Jy-a{- ¥n-bp sS ap-Js - Ø Nn-cn- am-™p. tNtºcn ]p-j] -v K - n-cn-bn-em-Wv kq-kΩ C-t∏mƒ Xm-ak - n-°p-∂X - .v `¿-Øm-hv X-fn-∏-d-ºn-ep≠mb hm-l-\m-]-I-S-Øn¬ a-cn-®ncp-∂p.a-°ƒ hn-hm-lw- I-gn-™v Zq- c - ÿ - e - ß - f n- e m- b - X n- \ m¬ kq-k-Ω X-\n-®m-bn. A-b¬-hmkn-bm-b tZ-hn-bmWv k-lm-b-

Øn-\p-≈-Xv. c-≠pX-h-W- lr-Zb-hm¬-hv am-‰n-h-® kq-k-Ω Pohn-X-Øn-te-°v Xn-cn-®p-h-c-shbmWv h-b-‰n-\p-≈n¬ ap-g Is≠-Øn-b-Xv. I-Æq-cn¬ P-\k - º - ¿-° ] - c - n]m-Sn-°v ap-Jy-a-{¥n-bm-b X-s‚ kp-lr-Øv h-cp-∂p-s≠-∂d - n-™v H-Øn-cn _p-≤n-ap-´n-bm-Wv k - q-kΩ F-Øn-b-Xv. C-h¿-°v D-Ω≥Nm≠n 15,000 cq-] A-\p-h-Zn-®p.

1. P\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ ]-cm-Xn \¬-Im-s\-Ønb-h-cpsS Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-Iƒ ]cn-tim-[n-°p∂ t]m-enkv 2. a-{¥n-amcm-b sI kn tPm-k^pw sI ]n tam-l-\\pw Bw-_p-e≥-kn¬ ap-Jy-a-{¥n-tbm-Sv ]-cm-Xn ]-d-bp-∂ kqkΩ FØnb tcm-Kn-I-fp-sS hn-h-c-߃ ti-J-cn-°p∂p


{]mtZ-inIw

18 Unkw_¿ 2013 _p[≥

ss_-¡v I-¯n-¨p

]cn-]mSn

]-ø-∂q¿: Ip-™-n-aw-K-ew ]p-Xnb ]p-g-°-c ]m-e-Øn-\p k-ao-]w \n¿-Øn-bn-´ ss_-°v km-aq-lnI-hn-cp-≤¿ Xo-bn-´v \-in-∏n-®p. C-°-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn-bmWp kw-`-hw. ssh-Io-´v b-{¥-Ø-I-cm¿ Im-c-Ww _-kv -kv-t‰m-∏n-\p kao-]w \n¿-Øn-bn-´-Xm-bn-cp-∂p. ap-´w sh-ß-c kz-tZ-in F-kv ]n ap-l-Ω-Zn-s‚ sI.-F¬.-13.-ssh.1646 ]ƒ-k¿ ss_-°m-Wv IØn-®-Xv. ]-ø-∂q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

IÆq¿ P-h-l¿ sse-{_-dn

lmƒ: ]-›n-a-L-´-sØ-°p-dn®v kw-hmZw˛3.00 I-Æq¿ ]-g-b _-k-vÃm-≥Uv sP.kn.F-kv.F-kv.H. lmƒ: sI.F.Sn.F-kv.F. Pn√m k-tΩ-f-\w˛10.00 sIm-f-t®-cn ]-©mb-Øv tÃ-Unbw: ^v-fh¿ -tjm˛2.30 C-cn-°q¿ \n-em-ap-‰w: \n-em-ap-‰w aJmw D-dqkv˛8.00 IqØp-]d-ºv ssl-kv-Iqƒ: X-e-t»-cn Pn√m kv-Iu-´v ssKUv F-Iv-kn-Iyp-´o-hv tbmKw˛2.00

Ip-™-n-aw-K-e-Øv Xo-bn-´p \-in-∏n-® ss_-°v

kannur/knr

Fkv.Un.]n.sF. Hm-^n-kv X-IÀ-¯ kw-`hw; B-dp-t]À-Iq-Sn A-d-Ìn ]m-\q¿: X-߃-∏o-Sn-I-bn-se F-kv.-Un.-]n.-sF. sam-tI-cn ]©m-b-Øv Hm-^n-kv X-I¿-°p-Ibpw t]m-en-kn-s\-Xn-tc t_mws_-dn-bp-I-bpw sN-bv-X B-dpt]¿ Iq-Sn ]n-Sn-bn-em-bn. sam-tI-cn kz-tZ-in-I-fm-b jm-Pn(35), Xp-≠n-bn¬ dn-\n¬ (22), ssj-Pp(29), jn-t\m-Pv (25), ]p-Øq-¿ kz-tZ-in- k-Xoi≥(33) F-∂n-h-cm-Wv I-gn™ Zn-h-kw t]m-en-kn¬ Io-gS-ßn-b-Xv. C-∂-se ap-Øm-dn-∏o-

K-XmK-Xw \n-tcm-[n¨p C-cn´n: lmPn-tdmUv˛A-ø∏≥-Im-hv tdm-Un¬ Nm°m´v I¬-h¿-´v \n¿-an-°p∂-Xn-\m¬ CXp-h-gn-bn-ep≈ hm-l-\ K-XmK-Xw P-\ph-cn 11 h-sc \n-tcm-[n-®-Xmbn ]n.U-ªyp.Un. F-Iv-knIyp-´o-hv F≥-Pn-\o-b¿ Adn-bn®p. hm-l-\-߃ hn-ft°m-Sv˛A-ø-∏≥-Im-hv tdmUv h-gn t]m-hWw.

apXnÀ-¶ ]u-c³-amÀ¡v _-Êp-I-fn A-h-KW\

Fkv.Un.Sn.bp. amÀ-¨v \msf

koäv kw-h-c-Ww D-¯-c-hn am-{Xw

s]m-bv-Øpw-I-Shv: A-go-°¬ t]m¿-´v aW¬-sXm-gn-em-fn bq\nb≥ (F-kv.Un.Sn.bp.) \m-sf cm-hn-se 10\p t]m¿´v Hm-^n-knte-°p am¿-®v \-S-Øpw. a-W¬{]-Xnk-‘n kr-„n-® P-\-{]-Xn\n-[n-If - p-sS \mS-Iw A-hk - \ - m∏n-°p-I, t]m¿-´v A-[n-Ir-Xc - p-sS I-≈°-fn \n¿ØpI F-∂o Bh-iy-ßf - p-∂b - n-®m-Wv am¿-®v.

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

hn-tZ-ia-Zy-hp-ambn ]n-Sn-bnÂ

X-e-t»-cn: kz-Im-cy-_- p-I-fn ¬ ap-Xn¿∂ ]u-c≥-am¿°pw AwK-ssh-I-eyw D-≈-h¿-°p-ambn kw-h-c-Ww sNbv-X ko-‰p-Iƒ ssI-tb-dp∂Xv A-\¿-l¿. C-tX-

°p-dn®v ]-cm-Xn-s∏-´m¬ ]-et- ∏m gpw ]-cn-lm-ka - m-Wv ^ew. cm-hnsebpw ssh-Io-´p-am-Wv _- p-Ifn¬ bm-{X-°m-cp-sS Xnc °v h¿[n-°p-∂-Xv. F-∂m¬, G-Xp Xn-c-°n-s\ bpw a-dn-IS-∂v _- n¬-°-b-dp-

∂ Nn-e¿ ssI-b-S°p-∂-Xv hr≤-cp-sSbpw hn-I-emw-Kc - p-sSbpw ko-‰p-If - m-Wv. Gsd {]-bm-ks - ∏´v _- n¬ I-bd - p-∂ C-h¿°v _ n¬ \n¬-∏v X-s∂ i-cW - w. Chsc k-lm-bn°mt\m ssI-tbdnb ko-‰v H-gn™p-sIm-Sp-°m-≥

ap≥-ssI-sb-Sp°mt\m _-kv Po-h\ - ° - m-cpw X-ømd√. kv-{Xo-I-fp-sS ko-‰v ssI-tbdp-∂- ]p-cp-j≥-amcpw hn-c-fa√. {]m-b-am-b-h-¿-°v _- p-I-fn¬ t\c-sØ A-\p-h-Zn-® ko-‰p-Ifp-sS F-Æw k¿-°m¿ h¿-[n-∏n-

®n-´p-≠v. ]pXn-b D-Øc-hv {]-Imcw \m-ep ko-‰m-Wv C-Ø-c-°m¿°v A-\p-h-Zn-®n-´p-≈-Xv. Ch IrXy-ambpw A¿-lc - m-bh - ¿-°v e-`n°p-∂p-s≠-∂v D-d∏ - ph-cp-Øm≥ P-\-ssa{Xn t]m-en-kv i-‡-ambn C-S-s]-tS-≠-Xp-≠v.

Ip-f-ºptcm-K-Øn-s\-Xn-tc Io-gv-∏-≈n-bn¬ \-S∂ t_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv Pn√m sa-Un-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. kn c-ta-i≥ D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

Ip-f¼p-tcmKw: B-df-¯v {]Xn-tcm-[ {]-hÀ-¯-\§Ä DuÀ-Pn-X-am¡n

sk-an-\mÀ 19 ap-X-Â

]cmXnIfn ]cnlmcw ImWpwhsc P\-k¼À¡ ]cn]mSn XpS-cpw: ap-Jy-a-{´n

hn-ZymÀ-Yn-¡v aÀ±\w

-]cp-¯n kw-kIv -c-W tI-{µ-¯n hn-Pn-e³-kv ]-cn-tim[-\

C-cn-°q¿: ]g-»n A-Ws - °-´ns‚ j-´d - p-Iƒ ap-∂d - n-bn-∏n-√msX Xp-d∂ - X - n-s\ Xp-S¿∂v aÆq¿°-Sh - n-¬ ]p-g I-S° - p-Ibm-bn-cp∂ hn-Zym¿-Yn-Ifpw kv{- Xo-Ifpw H-gp-°n-¬s - ∏´p. aÆq¿, a-cp-Xmbn, s]-cn-b® - q¿, ap≈yw F-∂n-h-Sn-ß-fn¬\n∂v C-cn-°q¿ ta-Je - b - n-te-°v h-cp-∂h - c - m-Wv A-]I - S- Ø - n¬s∏-´X - v. i-‡a - m-b P-e{- ]hml-sØ Xp-S¿-∂m-Wp kw` hw. C-hsc \m-´p-Im¿ c-£s∏-Sp-Øn I-cb - s v- °-Øn ®p. a-Æq¿°-S-hn¬ ]m-ew ]Wn Xp-S-ßn-b-tXm-sS I-SØn-\v tXm-Wn- C√m-Xm-bn-cp∂p. ]g-»n d-nk¿-thm-b-dn¬ sh-≈w kw-`-cn-°p-∂-Xn-\mbn A-W-s°-´n-se 16 j-´-dpIfpw A-S-®n-´-n-cp∂p. km-[mc-W \n-e-bn¬ j-´¿ Xp-d-°ptºmƒ ap-∂-dn-bn-∏v \ ¬-Imdp≠v. F-∂m¬, C-Xn-\p hncp-≤-am-bn I-gn-™ Znh-kw j-´¿ Xp-d-∂-XmWv A-]-I-SØn-\p Im-c-Ww.

ssh-Zyp-Xn I-W-£³ e-`n-¨nÃ; ]m-bw B-bpÀth-Z B-ip-]-{Xn {]-hÀ¯-\w {]-Xn-k-Ôn-bn  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

C-cn´n: ssh-Zyp-Xn I-W-Ivj≥ e-`n-°m-Ø-Xn-s\ Xp-S¿-∂v ]mbw B-bp¿th-Z B-ip-]-{Xn {]h¿Ø-\w {]-Xn-k-‘n-bn-em-bn. 2009˛2010 P-\-Io-bm-kq{X-W ]≤-Xn-bn¬-s∏-Sp-Øn e-£-߃ ap-S-°n-bm-Wv ]m-bw ]-©mbØv tIm-fn-°-S-hn¬ B-ip-]-{Xn sI-´n-Sw ]-Wn-X-Xv. 2010 G-{]n¬ 11\v D-Zv-LmS\w sN-øp-∂ th-f-bn¬ X-s∂ h-b-dn-Mv kw-_-‘am-b {]-hrØn ]q¿-Øn-bm-°n-sb-¶nepw I-W-£≥ e-`y-am-°m≥ \-S]-Sn kzo-I-cn-®ncp-∂n√. I-gn-™ Znh-kw I-W-£≥ e-`y-am-°m-\p-≈ \-S-]-Sn{I-aß-fn-te-°v A-[n-Ir-X¿ \o-ßsh-bm-Wv sI-´n-S-Øn-\v sse-k ≥-kv \¬-In-bn-cp-∂n-s√∂ Imcyw t_m-[y-s∏-´-Xv. ssh-Zyp-Xn C√m-Ø-Xn-\m-¬ B-ip-]-{Xn-bn-

Npcp¡¯nÂ

_m-e-Ir-jv-W³ am-ÌÀ-¡v A-´ym-Rv-Pen X-e-t»cn: I-gn-™ Znh-kw \n-cym-X\mb kn.]n.sF. t\-Xmhv F-SØ - n¬ _m-eI - r-jW v- ≥ am-Ãd - p-sS ar-Xt- Z-lw C∂-se D®-tbm-sS ho-´p-hf - ∏ - n¬ kw-kI v- c - n®p. ]-∂y≥ c-ho-{μ≥, kn F≥ N-{μ≥, ]n sI tKm]n, F≥ {]-`m-Ic≥, Nq-cy-mbn N-{μ≥, F≥ iin-[c≥, Fw ]n _m-eI - r-jvW≥, ]n sI Ir-jW v- Z- m-kv Xp-Sß - nb {]-ap-J¿ N-Sß - n¬ ]-s¶-SpØp. A\p-tim-N\ tbm-KØ - n¬ kn c-ho-{μ≥, {]-Zo-]v ]p-Xp-°qSn, sI sI am-cm¿, hn sI kp-tc-jv _m_p, AUz. kn H Sn Da¿, kn Fw _m-eI - r-jvW≥, cm-P≥ ]me-bm-Sv kw-km-cn®p. kn ]n ssj-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

elcnhn-cp-² Imw-]-bn³ X-fn-∏dºv: Xm-eq-°v B-ip-]-{Xn ]-cn-k-c-Øv el-cn D¬-∏-∂߃ hym-]-I-am-hp-tºm-gpw \-S-]-Sn-bn√m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj[n-®v F-kv.Un.]n.sF. I-cn-ºw {_m-©v {]-t£m-`-Øn-\p cq]w \-¬-In. 20 ap-X¬ 30 h-sc e-l-cnhn-cp-≤ Imw-]-bn≥ \-SØm≥ Xo-cp-am-\n-®p. hn Fw dlow A-[y-£-X h-ln®p. C¿jmZv, jp-lq-Zv kw-km-cn-®p.

141 B-Zn-hm-kn Ip-Spw-_-§Ä¡v ssI-h-im-hIm-i tc-J

C-cn-´n: ta-J-e-bn¬ Ip-f-ºp-tcmKw hym-]-I-am-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v B-d-fw {Km-a-∏-©m-b-Øn-¬ {]Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø-\-߃ Du¿Pn-X-am-°n. Io-gv-∏-≈n-bn¬ £otcm¬-∏m-Z-I k-l-I-c-W kw]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q¿ hn-Zym-a-μn¿ a-Sn-t°-cn-bn¬ F-kv.Un.]n.sF. Xn-c-s™-Sp-∏v I-¨-h≥-j≥ L-Øn-s‚-bpw Pn-√m ar-K kw-ctIm-f-Pn¬ kw-L-Sn-∏n-°p∂ tZio-b k-an-Xn-bw-Kw km-°n-_v km-ln-_v D-Zv-LmS-\w £-W h-Ip-∏n-s‚-bpw kw-bpD-∂-X hn-Zym-`ym-k sk-an-\m¿ sN-øp∂p ‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ £o-c-I¿-j19 ap-X¬ 29 h-sc \-S-°p-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. tImta-gvkv, tkm-tjym-fPn, a-ebmfw, Cw-•ojv, Iw-]y-´¿ sSIvt\mf-Pn hn-j-b-ß-fn¬ hn-Z-Kv[¿ {]-_-‘-߃ A-h-X-cn-∏n°pw. D-Zv-Lm-S-\w 19\v cm-hnse 9.30\v I-Æq¿ k¿-h-I-emim-e hn.kn. tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv I-Æq¿: P-\-ß-fp-sS ]-cm-Xn-IP-\-ß-fp-sS {]-iv-\-߃-°v h-ÿ-bn-se I-Sp-Ø \n-b-{¥\n¿-h-ln-°pw. fn¬ ]-cn-lm-cw Im-Wpw-h-sc P- A-\p-tbm-Py-am-b Xo-cp-am-\w D- W-߃-°v am-‰w h-cp-Øn-tb a]ø-∂q¿ \-K-ck-`m sN-b¿- \-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn Xp-S-cp-sa- ≠m-hp-∂-Xp h-sc P-\-k-º¿- Xn-bm-hq. t]-gv-k¨ sI hn efn-X Un-Pn- ∂v ap-Jy-a-{¥n D-Ω≥-Nm-≠n. c- ° ]-cn-]m-Sn-bp-am-bn ap-t∂m-´pP-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bp‰¬ sse-{_-dn-bp-sS D-Zv-LmS- ≠mw-L-´-Øn-se A-h-km-\ P- t]m-hpw. Xm-sg X-´n-ep-≈ D- am-bn _-‘-s∏-´v k¿-°m¿ C\w \n¿-h-ln-°pw. \-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn I-Æq-¿ ap- tZym-K-ÿ¿ sN-bv-Xp-Xo¿-t°- Xn-\-Iw 45 ]p-Xn-b D-Ø-c-hphm¿- Ø m- k - t Ω- f - \ - Ø n¬ \n-kn-∏¬ P-h-l¿ tÃ-Un-b- ≠ tPm-en-I-f-t√ C-sX-√m-sa- Iƒ ]p-d-s∏-Sp-hn-®p. C-h-sbkn \m-cm-b-W≥ \-ºym¿, {]- Øn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm- ∂m-Wv P-\-k-º¿-°-sØ-°p-dn- √mw ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv h-Ip^. sI hn \m-cm-b-W≥, ]n sI bn-cp-∂p A-t±-lw. ®v D-b¿-∂p-h-cp-∂ s]m-Xp-hm-b ∏v t{Im-Uo-I-cn-®v {]-kn-≤o-Itk-Xp-am-[h≥, bp \m-cm-bW cn-®n-´p-≠v. ap-gp-h≥ Pn-√-I-fn¬Xn-I™ Nm-cn-Xm¿-Yy-tØm- hn-a¿-i-\w. ≥ kw-_-‘n-®p. F-√mw D-tZym-K-ÿ¿ sN-bv- \n-∂pw e-`n-® ]p-Xn-b \n¿-tZsS-bm-Wv C-∂n-hn-sS {]-kw-Kn°p-∂X - v. D-tZym-Kÿ c - p-sS ]q¿- Xp-Xo¿-t°-≠-Xp X-s∂. F- i-߃ a-{¥n-k-` N-¿-® sN-bvW k-l-I-c-W-hpw B-flm¿-Y- ∂m¬, I-Sp-Ø \n-b-{¥-W-ß- Xv A-¥n-a-Xo-cp-am-\w ssI]-ø-∂q¿: _-kv-kv-t‰m-∏n-te-°v X-bpw sIm-≠v 13 Pn-√-I-fn-se- fpw hy-h-ÿ-I-fpw aq-ew A-h¿- s°m-≈pw. P-\-k-º¿-° ]-cn- º - ¿-° ]-cn-]m-Sn hn-P- °v \-S-∏m-°m-\m-hp-∂n-√. A-Xn- ]m-Sn-bp-sS {]-k-‡n-bpw C-Xmh-cn-I-bm-bn-cp-∂ hn-Zym¿-Yn-sb bpw P-\k bn∏ n° m\ m-bn. F-∂m¬, C-Xp- \p D-tZym-K-ÿ-sc Ip-‰w ]-d- sW-∂pw ap-Jy-a-{¥n Iq-´n-t®¿A-Sn-®p ]-cn-t°¬-∏n®p. C-°g- n™ Znh-kw ssh-Io-´v F-Sm-´v sIm-s≠m-∂pw k¿-°m-cn-s‚ D- ™n-´p Im-cy-an-√. A-Xn-t\m-Sv Øp. a-{¥n sI kn tPm-k-^v X-\n-°pw tbm-Pn-∏n-√. \n-b-a-hy- A-[y-£-X h-ln-®p. - m-Zn-Øw Xo-cp-∂n-√. tImf-Pv kvt- ‰m-∏n-te-°v \-S∂ - ph- Ø-ch cn-Ib - m-bn-cp∂ s]-cp-¥´- kz-tZin H ]n en-_n(18)s\-bm-Wv ]-cnt°¬-∏n-®Xv. F-Sm-´v bq-\n-th-gk v- ¬ tImfPv hn-Zym¿-Yn-bm-Wv. ]-ø∂ - q¿ k- ]-ø∂ - p-∂ ]-cp- Xm-bn ]-cm-Xn-bp-≠m-bn-cp∂p. - q¿: Jm-Zn t_m¿-Un-s‚ Io- \m-´n¬-\n∂p sIm-≠p-hc lI-cW - B-ip-]{- Xn-bn¬ {]-th- gn-ep-≈ Im-t¶m¬ G-‰p-Ip-Sp-° ]- Øn-bn¬ Xn-cna-dn \-SØ - n-sb-∂ ]- I-Æq¿ hn-Pn-e≥-kv kn.sF. ain-∏n-®p. [p-kq-Z\≥, F.Fkv.sF. i-in- Sn. cp-Øn kw-kI v c - W - tI-{μ-Øn¬ cm-Xn-sb Xp-S¿-∂Wp \-S] ]-cp-Øn sh-≈-Øn¬ ap-°n [-c≥ F-∂n-h-¿ ]cn-tim-[-\-bvhn-Pn-e≥-kv ]-cn-tim[-\. C-°g- n™ Zn-hk - a - m-Wp kw-`hw. X-an-g-v Xq-°w h¿-[n-∏n-®v Im-Wn-°p-∂- °p t\-XrXzw \¬-In.

ap¶-dn-bn-¸n-Ãm-sX j«À Xp-d¶p; kv-{Xo-I-fpw Ip-«n-I-fpw H-gp-¡nÂ-s¸«p

{]-I-S-\w \-S-¯n

X-e-t»cn: ]p-t∂m¬ ku-lr-Z-th-Zn 22\v ]p-t∂m¬ F¬.]n kv-Iq-fn¬ sa-Km sa-Un-°¬ Iymw-]v kw-LS- n-∏n-°p-sa-∂v hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ A-dn-bn®p. hn-ZK - [ v- tUm-ISv- ¿-am¿ ]cn-tim[-\b - ° v- v t\-XrXzw \¬-Ipw. a-e_ - m¿ Im≥-k¿ sk‚¿ U-bc - IvSv- ¿ tUm. k-Xo-i≥ _m-ek - p-{_-“W - yw D-ZL v- mS-\w sN-øpw. ]n ]n thWp-tKm-]me≥, t{]a≥, Ko-Xm km-bn-\m-Yv ]-s¶-Sp-Øp.

I¬-h³-j³ \-S¯n

ss_¡pw hm-\pw Iq-«n-bn-Sn-¨p ]-cn¡v

ap-S-°pw. _m-¶v bq-\n-b-\p-I-fpsS sF-Iy-th-Zn-bm-b bp.-F-^v._n.-F.-bp-hn-s‚ B-lzm-\ {]Im-c-am-Wv k-a-cw. C-∂-se ssh-Io-´v _m-¶v Poh-\-°m¿ X-e-t»-cn-bn¬ {]-I-S\w \-S-Øn. ta-J-em I¨-ho-\¿ F≥ hn _m-_p, hn ]n A-_q-_-°¿, sI c-ta-i≥ (_n.-C.-F^ - v.s - F), X-e-t»-cn: hn-hn-[ B-h-iy-ß- Sn l-co-{μ≥ (F≥.-kn.-_n.-C), fp-∂-bn-®v _m-¶v Po-h-\-°m¿ C- ]-hn-{X≥ (F.-sF.-_n.-C.-F) ∂v tZ-io-b hym-]-I-am-bn ]-Wn- t\-Xr-Xzw \¬-In.Sn-I kz-tZ-in {]-Im-i(31)s\ ]m-\q¿ F-kv.-sF-bpw kw-Lhpw A-d-Ãv sN-bv-Xp. C-°-gn™ H-∂n-\m-bn-cp-∂p tI-kn\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. C-tXmsS 12Hm-fw t]¿ tI-kp-am-bn _-‘-s∏-´v A-d-Ãn-em-bn.-

sa-Un-¡Â Iymw]v

am-en-\y-§Ä I-¯n¡-sh s]m-«n-s¯dn; bp-h-Xn-¡p ]-cn¡v

C-cn-°q¿: ]-øm-hq-cn¬ am-en-\y-߃ I-Øn°-sh kv-t^m-S-\Øn¬ bp-h-Xn-°p ]-cn-°v. ]-øm-hq¿ ap-Øm-dn-°pf-Øv H-‰-∏]-ø-∂q¿: 12 Ip-∏n hn-tZ-ia-Zy\m¬ jm-Pn-bp-sS `m-cy jo-_(25)bpsS I-Æn-\m-Wp ]-cn-t°hp-am-bn H-cmƒ ]n-Sn-bn¬. B-e‰-Xv. bp-h-Xn-sb I-Æq¿ sIm-bn-en B-ip-]-{Xn-bn-¬ {]-th-int°mSv˛]-cp-Øn°√v kz-tZ-in am∏n-®p. C∂-se ssh-Io-´v 3.30Hm-sS-bm-Wp kw-`-hw. DS-s\ ]Ø≥ F-∂ am-Xyp-hn(44)bm-Wv øm-hq¿ t]m-en-sk-Øn ]cn-tim-[-\ \-SØn. F-Ivs - sk-kv {]n-h‚ohv Hm-^nk¿ iin, Km¿-Up-amcm-b {io-\nhmk≥, _m-eI - r-jW v- ≥ F-∂nh-¿ A-dà - v sN-bX -v X - .v Xn-cp-ta-\n ap-Xp-hw a-lm-hnkwÿm-\ {]-knU‚ v Ajv-Wp t£{Xw ]-cn-k-c-Øm-bn- ho-cm-Pv-t]-´: a-Sn-t°-cn \-K-ck`m Xn-c-s™-Sp-∏v {]-Nm-c-Wm¿- –p¬ a-Po-Zv sIm-S-en-t∏-´, Acp-∂p kw-`hw. Yw F-kv.Un.]n.sF-. {]-h¿-Ø- ao≥ ap-lv -kn≥, F≥ ]p-Ø-\I I¨-h≥-j≥ \-SØn. tZio- ©-ø kw-km-cn-®p. 19\v a-Sn-t°b k-an-Xn-bw-Kw km-°n-_v km- cn-bn¬ Xn-c-s™-Sp-∏v dm-enbpw ln-_v D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. sI s]m-Xp-k-tΩ-fhpw \-S-Øm≥ ]-ø-∂q¿: s]-cp-º s]-t{Smƒ]- \q-dp-±o≥ A-[y-£-X h-ln®p. X-o-cp-am-\n-®p. ºn\p k-ao-]w ss_-°pw ]n°∏v hm\pw Iq-´n-bn-Sn-®v ss_-°v b-m-{X-nI\v ]-cn-t°‰p. C-∂-se cm-hn-se 7.30Hm-sS-bm-Wp kw-`hw. F-Sm-s´ k-\o-Xn(22)s\ klI-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

3

IÆq¿: B-df-sØ 141 B-Zn-hmkn Ip-Spw-_-߃-°v Htc-°¿ hoXw `q-an. Ch¿°p≈ ssI-him-hIm-i tc-J P\k-º¿° thZn-bn¬ hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. 10 t]¿-°v apJya{¥n t\cn´pw a‰p-≈-h¿°v {]-tXy-Iw X-øm-

dm°n-b Iu≠-¿ hgn-bp-amWv tcJ-Iƒ ssI-am-dn-bXv. `q-c-ln-Xcm-b Ip-Sn-tb-‰ BZn-hm-kn Ip-Spw-_߃-°v H-tc°¿ `qan F∂ k¿-°m¿ \bØn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn-emWv \S-]-Sn.

Io-dn-ap-dn¨ tdm-UpIÄ; a{´n-k`m Xocp-am-\w C¶v

I¿-°m-bn t_m-[-h¬-°-c-W ¢m-kv kw-L-Sn-∏n-®p. Pn-√m saUn-°¬ Hm-^n-k¿ tUm. kn cta-i≥ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. ar-K-kw-c-£-W h-Ip-∏v Pn√m U-]yq-´n U-b-c-Iv -S¿ tUm. sI hn c-ho-{μ≥, tUm. jp-°q¿, tUm. sd-Õn, tUm. jn-_p ¢msk-Sp-Øp. ]-©m-b-Øv saw-_

¿ tZ-hn-Ir-jv-W≥, hn Sn Nmt°m, Sn Un kn-‘p kw-km-cn®p. h-cpw-Zn-h-k-ß-fn¬ ]-©mb-Øn-se ap-gp-h≥ I-∂p-Im-enIƒ-°pw Ip-Øn-h-bv-∏v \-S-Øm\pw tcm-Kw _m-[n-® I-∂p-Imen-I-fp-sS D-S-a-ÿ¿-°v k¿°m¿ {]-Jym-]n-® B-\p-Iq-ey߃ \¬-Im-\pw Xo-cp-am-\n-®p.-

hn-t\m-Zv h-[-t¡-kv: A-t\z-j-W-¯n-\v {]tXyI kw-Lw

hym-]m-c-Øm-]-\-§Ä A-S-ªp-InS¶p; I®q-cn lÀ-¯m {]-Xo-Xn

I-Æq¿: ]-ø-∂q¿ s]-cp-º-bn¬ B¿.F-kv.Fkv. Im-cy-hmlIv hn-t\m-Zv Ip-am-dn-s\ sh-´n-s°me-s∏-SpØn-b tI-kns‚ A-t\zj-WØn\v {]tXy-I -kwLsØ \n-tbm-Kn-°p-sa-∂v apJy-a{¥n DΩ≥Nm-≠n. a-I-s‚ Lm-XIsc \n-b-aØn-\p ap-∂n¬ sIm-≠p-h-c-Wsa-∂mh-iy-s∏´v P\-k-º¿° ]cn-]m-Sn-bn¬ am-Xmhv tim-`-\ \¬In-b ]-cm-Xn-sb Xp-S¿-∂mWp \-S] - Sn. C-°g- n™ H-∂n-\m-Wv B¿. F-kv.F-kv˛kn.]n.Fw. kw-L¿j-Øn-\n-sS-bmWv tI-kn-\m-kv]-Zam-b kw-`h - w. \m-ept]-sc Ad-Ãv sN-bX v- n-cp-∂p. A-t\zj-Ww Du¿-Pn-X-am°-W-sa-∂pw ap-gp-h≥ {]-Xn-Isf-bpw ]n-Sn-Iq-S-W-sa-∂pw tim`-\ B-h-iy-s∏´p. k-tlm-Z-c-ßfm-b hnPn¬ Ip-amdpw hn]n≥Ipamdpw H-∏-ap≠m-bn-cp∂p.

I-Æq¿: P-\k - º - ¿-° ]-cn-]m-Snbn¬ kw-L¿-jk - m-[yX I-W°n-se-Sp-Øv t]m-en-kv kpc-£m ta-Je - b - m-bn {]-Jym-]n-®X - n-\m¬ \-Kc - Ø - n¬ l¿-Øm¬ {]-Xo-Xn. ]-cn-]m-Sn \-S° - p-∂ P-hl¿ tÃUn-bØ - n-\p sh-fn-bnse tImw-πIvk - n-sebpw ]-cn-kc - ß - f - n-sebpw I-SI - s - f√mw A-S™ p-In-S∂p. saUn-°¬ tjm∏v, an¬-a, Nn-e Pyqkv I-SI - ƒ F∂n-h am-{X-amWp {]h¿-Øn-®Xv. Np‰pw t]m-en-kv h-eb-Øn-em-sW-¶nepw kw-L¿-jap-≠m-tb-°p-sa-∂ `o-Xn-bm-Wv hym-]m-cnI-sf ]n-¥n-cn-∏n-®Xv. I-SI - f - n-se Po-h\ - ° - m¿-s° √mw t]m-en-kv Xn-cn-®d- n-b¬ Im¿Uv \¬-In-bn-cp-∂p. Ht∂m ct≠m t^m-t´m-k‰-v m-‰v I-SIƒ Xp-ds - ∂¶nepw ]-cm-Xn-bp-sSbpw a‰pw ]-I¿s∏-Sp-°m-≥ F-Øn-bh - c - p-sS Xn-c°m-bn-cp∂p. tIm-SX - n-bn-¬ F-Øp∂-hs - cbpw A-`n-`m-jI - s - cbpw hsc Xn-cn-®d- n-b¬ tc-J Im-Wn-® ti-j-am-Wv t]m-en-kv I-S-Ønhn-´Xv. F-∂m¬ \-K-c-Øn-se tIm-f-Pp-Iƒ-°v Ah-[n {]-Jym-

Im-ªn-te-cn- A-]-I-Sw: _-Ên-\v X-I-cm-dp-Å-Xm-bn c-£n-Xm¡Ä

Dcp-h-®m¬: Im-™n-te-cn-bn¬ I-gn-™ Zn-hk - w kvI - qƒ_-kv adn™v 9 hn-Zym-¿Y - n-Iƒ Dƒ-s∏-sS 11 t]¿°v ]-cn-t°-‰ kw-`h - Ø - n¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ hm-l-\Øn\v X-I-cm-dp-≈-Xm-bn c-£nXm-°ƒ. a-´-∂q¿ {io i-¶-c hnZym-]oTw kv-Iq-fnse _- mWv C-S-∏g-»n Im-™n-te-cn sh-Ãv F¬.]n. kvI - q-fn-\S- p-Øv \n-b{- ¥Ww-hn-´p a-dn-™Xv. t{_-°n-´n ´pw _-kv \n¬-°m-Xm-bt- ∏mƒ Iºn ap-dp-sI ]n-Sn-t®msb-∂v ss{U-h¿ ]-d™ X - mbn ]-cn-t°‰ hn-Zym¿-Yn-Iƒ sh-fn-s∏-SpØn. ÿn-ca - p-≠m-Im-dp≈ ss{U-hdm-bn-cp-∂n√ A-]I-Sw \-S° - ptºmƒ _-t m-Sn-®n-cp-∂Xv. ss{Uh-dp-sS ]-cn-Nb - ° - p-dhpw _- n\p≠m-b X-Ic - m-dp-am-Wv A-]I - S- Øn-\p Im-cW - s - a-∂v ]-db - s - ∏-Sp ∂p. X-et- »-cn C-μn-cm-Km-‘n k]m-bw ]-©mb-Øv B-bp¿-th-Z Bip-]-{Xn lIcW B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In se D-]-I-c-W-߃ {]-h¿-Øn- Po-h-\-°m¿ G-sd _p-≤n-ap-´n- ¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ A-©p hn∏n-°m≥ I-gn-bn√. th-\-en¬ bm-Wv I-gn-bp-∂-Xv. Zym¿-Yn-Ifpw D-cp-h-®m¬ sa-Un-

°¬ sk‚-dn¬ I-gn-bp-∂ \mephn-Zym¿-Yn-Ifpw kp-Jw {]m-∏n®p h-cp-∂p. A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´ _-kv a-´∂ - q¿ t]m-en-kv kvt- ‰-j≥ h-f∏ - n-te-°p am‰n.

_Êpw tem-dn-bpw Iq-«n-bn-Sn¨p C-cn-°q¿: B-bn∏p-g h-f-hn¬ kz-Im-cy_ pw tem-dn-bpw Iq´n-bn-Sn®v bm-{X-°m¿ A¤p-XI-c-am-bn c-£-s∏´p. X-e-t»-cnbn¬\n-∂v Nm-tem-Sv h-gn C-cn°q-dn-te-°v h-cn-I-bm-bn-cp-∂ am-am-\w Uo-e-Iv-kv _ pw sIm-f-∏-bn¬\n∂v Du-c-Øq-cnte-°v sN-¶¬ I-b-‰m≥ t]m-hpI-bm-bn-cp-∂ an-\ntem-dn-bp-amWv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. B-bn-∏p-g a-c-an√v h-f-hn¬ ap-∂n¬ t]m-hp-I-bm-bn-cp∂ tem-dn s]m-Sp-∂s\ \n¿-Øn-bt∏mƒ ]n-∂n-ep-≈ _-kv sN∂n-Sn-°p-I-bm-bn-cp∂p. _-kns‚ ap≥-`mK-sØ Nn√pIƒ ]q ¿-W-am-bpw X-I¿-∂p.

I-Æq¿: \-Kc - Ø - n-se tdm-Up-If - psS tim-Nym-hÿ ]-cn-lc - n-°m \p≈ \S-]S- n-Iƒ C∂p a{¥nk` {]tXy-Ia - mbn ]cn-KW - n-°psa∂v apJy-a{¥n DΩ≥Nm≠n Adn-bn-®p. C°mcyw [\-a{- ¥nbp-ambn N¿® sNøpw.

IpSnsh≈ ss]-∏pIƒ CSp∂Xn\v tdm Uv I-pg- n-°pIbpw amkß-fmbn KXm-KXw ZqjvIc-am-hpIbpw sNbvXA-hÿ sI kp-[mI-c ≥ Fw.]n-. thZn-bn¬ apJy-a{- ¥nbpsS {i-≤b - n¬s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv \-S] - Sn.

P-h-l¿ tÃ-Un-b-Øn¬ A-S-™p-In-S-°p-∂ I-SIƒ ]n-°m-Ø-Xn-\m¬ cm-hn-se Xs∂-sbØn-b hn-Zym¿-Yn-Iƒ he™p. _m-cn-t°-Uv ÿm-]n-®pw Xn-cn-®-Sn-bmbn. hm-l-\-K-XmK-Xw \n-b-{¥n®-tXm-sS \K-cw l¿-Øm¬ {]Xo-Xn-bn-em-bn-cp∂p. Im¬-sS-Ivkn¬ \n-∂p-≈ hm-l-\-߃ Xmh-°-c h-gn-bm-Wv Pn√m B-

ip-]{Xn `m-Kt- Ø-°p I-SØ - n-hn´-Xv. P-\k - º - ¿-°Ø - n-\p FØp∂-hcpw Xn-cn®p-t]m-hp-∂-h-cpw _- n-\m-bn s\-t´m-´-tam-Sn. sN´n-∏oSn-I ap-X¬ t]m-en-kv Imh¬ G¿s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. AXn-\n-sS K-XmK-Xw Xn-cn-®p-hn´ tdm-Up-I-fn¬ cq-£amb hm-l\-°p-cp-°v A-\p-`-h-s∏-´p.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-18  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-18

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-18  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-18

Advertisement