Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

16 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

I-®q-cn \msf KXmKX \nb{´-W-w

I-fn-sb-gp-¯v B-Nm-cy-\v C-¶v B-Z-cw I-Æq¿: I-fn-sb-gp-Øn-s‚ Ipe-]-Xn-sb-∂v A-dn-b-s∏-Sp-∂ ap-Xn¿-∂ am-[y-a-{]-h¿-Ø-I≥ sI ]n B¿ Ir-jv-W-s\ C-∂p I-Æq¿ {]-kv-¢-∫n-s‚ t\-XrXz-Øn¬ B-Z-cn-°pw. am-Xr-`q-an kv-t]m¿-Sv-kv te-J-I-\m-bn A©p- ]-Xn-‰m-≠n-e-[n-Iw tk-h-\a-\p-jvTn-® sI ]n B¿ Ir-jvW≥ i-Xm-`n-jn-‡-\m-hp-∂-Xns‚ `m-K-am-bm-Wv am-[y-a-{]-h¿Ø-I¿ A-t±-l-sØ B-Z-cn-°p- ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-°m-bn I-Æq¿ P-h-l¿ tÃ-Un-b-Øn¬ k-÷-am°n-b Iq-‰≥ ]¥¬ ∂-Xv. I-eym-t»-cn-bn-se sI ]n B-dn-s‚ h-k-Xn-bn¬ C-∂p cmhn-se 10\v \-S-°p-∂ N-S-ßn¬ a-{¥n sI kn tPm-k-^v B-Z-ck-a¿-∏-Ww \-S-Øpw. Pn-√m ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f D-]-lm-cw k-Ωm\n-°pw. {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v sI F≥ _m-_p A-[y-£-X hln-°pw. ]-ªn-Iv dn-te-j≥-kv U-b-d-Iv-S¿ Sn th-em-bp-[≥, Ieym-t»-cn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v sI tKm-hn-μ≥, Sn kp-tcjv _m-_p kw-_-‘n-°pw.-

I-Æq¿: ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\-kº¿-° ]-cn-]m-Sn- \-S-°p-∂-Xn\m¬ \m-sf \-K-c-Øn¬ kp-c£m {I-ao-I-c-W-ß-fpw {Sm-^n-Iv \n-b-{¥-W-ß-fpw G¿-s∏-SpØn. ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂ P-hl¿ tÃ-Un-b-Øn-te-°p-≈ hgn-I-fn¬ t]m-en-kv ¢-∫v P-Mvj≥, Kp-Uv-sj-Uv tdm-Uv, {]-kv¢-∫v tdm-Uv, ]-g-b _-kv-Ãm≥Uv P-Mv-j≥, tbm-K-im-e tdm-Uv, F-kv.-]n-.-kn.-F. tdm-Uv, ]m-º≥ am-[-h≥ tdm-Uv P-Mv-j≥, a-lmflm- a-μn-cw P-Mv-j≥ F-∂n-hn-Sß-fn¬ _m-cn-t°-Uv D-b¿-Øn {]-th-i-\w \n-b-{¥n-°pw.

]-s¶-Sp-°m-s\-Øp-∂ s]m-XpP-\ß - f - pw ]-cm-Xn-°m-cpw k-lmbn-If - pw t^m-t´m ]-Xn-® G-sX¶n-epw Xn-cn-®d - n-b¬ tc-Jb - p-sS tIm-∏n (C-e£ - ≥ sF-U‚n-‰n Im¿-U,v td-j≥ Im¿-U,v ss{U-hnMv sse-k≥-k,v B-[m¿ Im¿-U)v \n¿-_‘ - a - m-bpw sIm-≠p-hc - W - w. ]p-Xn-b Ãm≥-Un¬-\n-∂p X-fn-∏d- ºv `m-Kt- Ø-°v t]m-hp-∂ _-kpIƒ {]-`m-Xv P-Mj -v ≥, K-Ãl -v u-kv P-Mj -v ≥, F-k.-v F - ≥. ]m¿-°,v Nmem-Sv, A-eh - n¬, a-∂ h-gn \m-j\¬ ssl-th-bn-eq-sS t]m-hW - w. ]-ø∂ - q¿ `m-KØ - p-\n-∂v IÆq¿ `m-Kt- Ø-°v h-cp-∂ N-c° - p-

tem-dn-Iƒ X-fn-∏d- º - v Nn-dh - ° - n¬\n-∂p {io-IW - vT] - p-cw tdm-Un¬ {]-th-in-®v Nm-tem-Sv h-gn X-e-t»cn `m-K-tØ-°v t]m-h-Ww. X-fn∏-d-ºv `m-K-Øp-\n-∂v I-Æq¿ hgn X-e-t»-cn `m-K-tØ-°v t]mhp-∂ sN-dp-hm-l-\-߃ s]m-Sn°p-≠n-¬-\n-∂p sIm-‰m-fn, Ip™n-∏-≈n, Xm-W h-gn X-e-t»cn `m-K-tØ-°v t]m-h-Ww. ]-cn]m-Sn-bn¬ ]-s¶-Sp-°m≥ h-cp-∂ hm-l-\-߃ sk‚ v ssa-°nƒkv kv-Iqƒ {Ku-≠v, K-h.- B-ip]-{Xn tdm-Uv, ]-øm-º-ew _o-®v tdm-Uv F-∂n-hn-S-ß-fn¬ ]m¿°v sN-ø-Ww.

P\-k-¼À¡ ]cn-]m-Sn-bp-sS H-cp-¡-§Ä A-´n-a-L-«-¯nÂ

Ahb-hZm-\ t_m-[-h¡-c-W ¢m-kv

apJy-a-{´nsb 452 t]À¡v t\-cn Im-Wmw; Xn-cn-¨-dn-b tc-Jbpw ]-IÀ¸pw \nÀ-_Ôw

I-Æq¿: kw-L¿-jm-¥-co-£Øn-\n-sS \m-sf I-Æq¿ ap-\nI-eym-t»cn: sI I-Æ-]p-cw kn-∏¬ P-h-l¿ tÃ-Un-btbm-K-im-em So-an-s‚ t\-Xr-Xz- Øn¬ \-S-°p-∂ ap-Jy-a-{¥n-bpØn¬ Ah-b-h˛c-‡Zm\ sS P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bpt_m-[-h¬°-c-W ¢m-kv kwsS H-cp-°-߃ A-¥n-a-L-´L-Sn-∏n®p. sI I-Æ-]p-cw Øn-te-°v. B-sI 5989 A-t]F¬.]n. kv-Iq-fn¬ I-eym-t»-cn £-I-ƒ e-`n-®-Xm-bpw kv-{Io-\n]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI Mv I-Ωn-‰n ]-cn-tim-[-\-bv-°p tKm-hn-μ≥ D-Zv-LmS-\w sNti-jw 298 A-t]-£-I-sc ap-JybvXp. {]-kn-U‚ v t]m-f ss_- a-{¥n-sb t\-cn¬-°-≠v ]-cm-XnPp A-[y-£ h-ln-®p. ]-cn-bmbn-t∑¬ Xo¿-∏v I¬-∏n-°m-\mcw sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se bn Xn-c-s™-Sp-Ø-Xm-bpw atUm-Œ¿ ss_-Pp ¢m-sk{¥n sI-kn tPm-k-^v hm¿-ØmSpØp. c-Po-jv ]p-t°mSn, ]n ]n k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. c-Jn-¬ kw-km-cn-®p. ap-Jy-a-{¥n-bp-sS Zp-cn-Xm-izmk \n-[n-bn¬-\n-∂p [-\-k-lm-

A\p-tam-Z\w 19\v

I-Æq¿: Pn√m ]©m-b-Øns‚bpw bph-P-\-t£a t_m ¿Un-s‚bpw B`n-ap-J-y-Øn¬ Pn√m tIc-tfm-¬kh hnP-bnIƒ-°p≈ A\p-tam-Z\ ]cn]mSn kwL-Sn-∏n-°p-∂p. 19\p ssh-Io-´v \m-en-\v IÆq¿ kb ≥kv ]m¿-°n¬ Pn√m ]©mbØv {]kn-U‚ v {]^. sI F kcf DZvLm-S\w sN-øpw.

kn.sF.Sn.bp. k-acw: {]m-tZin-I Nm-\ÂAS¨p]q-«n s]-cn-tßmw: tI-_nƒ Sn.hn. Fwtπm-bokv A-tkm-kn-tb-js‚ (kn.sF.Sn.bp) t\-Xr-Xz-Øn¬ sN-dp]p-gb - nse kn-.kn-. s\-‰v Nm \¬ Hm-^n-kn-\p ap-ºn¬ \-SØ - p∂ A-\n-›n-XIm-e k-ac-sØ Xp-S¿-∂v 12Hm-fw ]-©m-b-Øp-Ifn¬ kw-t{]-jW - a - p-≈ Nm-\e - n s‚ Hm-^n-kv AS®p]q´n. A-®S- °-ew-L\ - w B-tcm-]n-®v Nm\¬ dn-t]m¿-´sd ]p-dØ - m-°n-bX - n-s\Xn-tc-bmWv C-°g - n-™ 13\v tI_nƒ Sn.hn. Fw-tπm-bokv Atkm-kn-tb-js‚ t\-Xr-Xz-Øn ¬ D-]t- cm-[w- Xp-Sß - n-bX - .v tI-_nƒ sse-\p-Iƒ ]-e-bnS-Øpw hn-t—-Zn-°-s∏-´-Xn-\m¬ kw-t{]j-Ww ]-e-bn-SØpw apS-ßn-b-Xm-bn am-t\-Pv-sa‚ v Adn-bn®p. 22Hm-fw tI-_nƒ Sn.hn. Hm-]-td-‰¿-am¿ tN¿-∂v Xp-S-ßnb Nm-\-en¬ 12Hm-fw t]¿ tPmen-sN-øp-∂p≠v.

In-W-änÂ-ho-W ]-ip-hn-s\ c-£-s¸-Sp-¯n s]-cn-tßmw: Im-\m-bn-se I™n-bm-S≥ ho-´n¬ X-_m-bn-bpsS ho-´p-In-W-‰n¬ ho-W ]-iphn-s\ s]-cn-tßmw ^-b¿-t^mgv-kv c-£-s∏-Sp-Øn. C-∂-se D®-bv-°v 12Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. D-S≥ s]-cn-tßmw ^-b¿-t^m-gvkn¬ A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿-∂v tÃ-j≥ Hm-^n-k¿ sI Fw {io\m-Yn-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-se-Ønb Po-h-\-°m-cm-Wv ]-ip-hn-s\ c-£-s∏-Sp-Øn-b-Xv.

{U-Kv-kv sse-k³-kv k-kv-s]âv sN-bv-Xp I-Æq¿: {U-Kk -v v B‚ v tIm-ks -v a‰n-Ik -v v \n-ba - ß - ƒ-°pw N-´ß - ƒ°pw hn-cp-≤a - m-bn {]-h¿-Øn-®X - n\v sa-Un-°¬ tjm-∏p-Iƒ-s°-Xntc \-S] - S- n. Iq-Øp-]d - º - n-se P-b sa-Un-°¬-k,v X-et- »-cn-bn-se P\-d¬ sa-Un-°¬-kv F-∂o ÿm]-\ß - f - p-sS sse-k≥-kv aq-∂v Znh-k-tØ-°v k-kv-s]‚ v sN-bvXp. Im-™ß - m-s´ Po-h≥ sa-Un°¬-kn-s‚ {U-Uv sse-k≥-kv Hcm-gv-N-tØ-°pw k-kv-s]‚ v sNbv-X-Xm-bn A-kn- v {U-Kv-kv I¨-t{Sm-f¿ A -v d - n-bn-®p.-

bw e-`n-°m-\m-bn A-t]-£ \¬In-b 1360 t]-cn¬ 154 t]-sc D-Ω≥Nm-≠n-sb t\-cn¬-°m-Wm≥ Xnc-s™-Sp-Øn-´p-≠v. [-\k - l - m-bØn-\p A¿-lX - b - n-s√-∂p I-s≠Øn-b 45 A-t]-£-Iƒ \n-c-kn®p. _n.-]n.--F¬. td-j≥ Im¿-Un\m-bn A-t]-£ \¬-In-b 1158 t]cn¬ hn-[h - I - f - pw i-øm-he - w-_c - pam-b 295 t]¿-°v Im¿-Uv Iu-≠dn¬ \n-∂p \¬-Ip-w. ti-jn-°p-∂h-cn¬ A¿-lc - m-b ap-gp-h≥ _n.]n-.F - ¬. Ip-Spw-_ß - ƒ-°pw kmaq- l n- I - ˛ - k m- º - Ø n- I - ˛ - P m- X n sk≥-k-kv ]q¿-Øo-I- -cn-® ti-jw Im¿-U-v A-\p-h-Zn-°pw. `q-c-ln-X-cm-b B-Zn-hm-kn-Iƒ-

°v H-tc-°¿ `q-an \¬-Im-\m-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ hy-‡n-Ifn¬ t\-tc-Ø ssI-h-i-tc-J \¬-Im-Xn-cp-∂ 141 t]-cp-sS -tcJ-bpw hn-X-c-Ww sN-ø-pw.A-t∂-Zn-h-kw cm-hn-se 6 apX¬ A-t]-£-I¿-°pw D-tZym-Kÿ¿-°pw tÃ-Un-b-Øn-te-°v {]-th-i\ - w A-\p-hZ- n-°p-w. sh-fp∏n-\v 5 a - p-X¬ _-kv k¿-ho-kv Bcw-`n-°p-w. cm-{Xn 10\p ti-jw Hmtcm a-Wn-°q¿ C-Sh - n-´v sI.-Fk - v.-B¿.-Sn.-kn. Dƒ-s∏-sS ]-ø∂ - q¿, X-e-t»-cn, C-cn-´n, B-e-t°m-Sv, {io-IW - vT] - p-cw, Iq-Øp-]d - º - v, a´-∂q¿ sIm-´n-bq¿, am-´q¬ `m-Kß-fn-te-°v k¿-ho-kv \-S-Øp-w.

I-®q-cn ]pXn-b I-e-IvSÀ Np-a-X-e-tb-äp I-Æq¿: tUm. c-Ø≥ tJ¬- h-´ H-cp-°-ß-fpw hn-e-bn-cp-Ø°¿ U-]yq-t´-j-\n¬ I¿-Wm-S- ep-I-fpw \-S-Øn-b I-e-Iv-S¿, cmI-bn-te-°v ÿ-ew-am-dn t]m-bXn-s\ Xp-S¿-∂v ]p-Xn-b I-Æq¿ Pn-√m I-e-Iv-S-dm-bn \n-b-an-X-\mb Fw Pn cm-P-am-Wn-Iyw Np-Xe-tb-‰p. X-an-gv-\m-Sv a-[p-c kz-tZin-bm-b C-t±-lw t\-c-sØ Xriq-cn¬ A-kn-kv-‰‚ v -I-e-Iv-S-dmbpw tZ-hn-Ip-fw k-_v I-e-Iv-S-dmbpw tk-h-\-a-\p-jvTn-®n-´p-≠v. k-¿-th U-b-c-Iv-S-dm-bn- {]-h¿Øn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp-∂p. \m-sf ap-Jy-a-{¥n-bp-sS P-\k-º¿-° ]-cn-]m-Sn \-S-°p-∂Xn-\m-em-Wv C-∂-se X-s∂ Npa-X-e-tb-s‰-Sp-Ø-Xv. A-h-km-\-

{„o-b-˛-km-aq-ln-I-˛-am-[y-a-{]h¿-Ø-I-tcm-Sv F-√m-hn-[ k-lI-c-W-ß-fpw A-`y¿-Yn-®p. t\-c-tØ ssI-tb-‰ hn-hm-Zw I-Øn-\n¬-°p-tºmƒ aq-∂mdn¬ c-≠p-h¿-jw F-Xn-cm-fn-Ifp-sS t]m-epw B-Z-c-hv ]n-Sn-®p]-‰n-b ti-j-am-Wp cm-P-am-WnIyw k¿-th U-b-c-Œ-dp-sS Np-aX-e-tb-s‰-Sp-Ø-Xv. 2008 _m-®pIm-c-\m-Wv. Xr-®n kz-tZ-in-\nbpw sF.-]n-.-F-k.-v Hm-^n-k-dpam-b \n-im-¥n-\n-bm-Wv `m-cy. I-Æq¿ Pn√m I-e-Iv-S-dm-bn Np-a-X-e-tb-s‰-Sp-Ø Fw Pn cm-P-am-WnIyw

a-Zy-hnÂ-¸-\ tNm-Zyw sN-b-vX-Xn-\p aÀ-±-\w; 6 t]À-¡p ]-cn-¡v t_-°¬: A-\-[n-Ir-X a-Zy-hn ¬∏-\-sb tNm-Zyw sN-bv-X hntcm-[-Øn¬ Ip-Spw-_-{io {]-h¿Ø-I Dƒ-∏-sS B-dpt]-sc a¿-±ns®∂p ]-cm-Xn. {]n-b-Z-in-\n Ip-

Spw-_-{in {]-h¿-Ø-I sR-¢n-bnse tcm-ln-Wn (35), P-h-l¿ _me-P-\ th-Zn {]-h¿-Ø-I-cm-b Znt\-iv (18), en-t_-jv (17), kp-[ojv (19), c-Xo-jv (18), D-t]-{μ≥

] ]m-cn-tXm-jn-Iw {]-Jym-]n-®sIm-®u-tk-∏v C-{X-bv-°p sIm®m-hc - p-Xv. c-≠p Zn-hk - s - Ø ssIb-Sn- am-{X-ta C-Ø-cw {]-hr-ØnIƒ-s°m-≠p t\-Sq. H-cp h-\n-X-bp-sS [o-c-X-bv°m-Wp k-Ωm-\w \¬-In-b-sX¶n¬ F-¥p-sIm-≠p ]o-Xmw-_c -Ip-dp-∏n-s\-Xn-tc {]-Xn-I-cn-® tiz-Xmta-t\m-t\m a-W¬ am^n-b-s°-Xn-tc U¬-ln-bn¬ k-Xy-{K-l-an-cn-°p∂ P-ko-d-bvt°m \¬-In-bn-√. sIm-®u-tk-∏n-s‚ hm-´¿Xow ]m¿-°n¬\n-∂v ho-Wp ]cn-t°-‰p h¿-j-ß-fm-bn Nn-In¬k-bn¬ I-gn-bp-∂ bp-hm-hn-\v A-t±-lw bm-sXm-cp km-º-ØnI k-lm-b-hpw \¬-In-bn-√.

s]¬-Ip-«n-¡v ]o-U-\w: ]n-Xm-hv A-d-ÌnÂ

kwØm-\ ]-hÀ en-^v-änMv; B-e¸p-g ap-¶nÂ

Ip-º-f: π-kvSp hn-Zym¿-Yn-\n-sb ]o-Un-∏n-s®-∂ ]-cm-Xn-bn¬ ]nXm-hv A-d-Ãn¬. Ip-º-f B-cn°m-Sn I-S-h-sØ A-–-p¿-d-lv-ams\(43)bm-Wv Ip-º-f kn.sF. A-d-Ãv sN-bv-X-Xv. A-©pam-kw ap-ºmWp ]o-U-\w Xp-S-ßn-b-Xv. ]o-U\ - w k-ln-°m-\m-hm-sX I-gn-™ sh-≈n-bm-gN v- s]¨-Ip´n ho-Sp-hn-´n-dß - n-bn-cp-∂p. s{S-bn\n¬ Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cs - Ø-Øn-b s]¨-Ip-´n-sb sd-bn¬-th tÃj-\n¬ A-hi - \ - n-eb - n¬ I-s≠Øn-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂v t]m-en-kv tNm-Zyw sN-bv-X-t∏m-gm-Wv \n-PÿnXn ]p-d-Ø-dn-bp-∂-Xv. Xn-cph-\-¥-]p-cw sd-bn¬-th t]m-enkn-s‚ \n¿-tZ-i-{]-Im-c-am-Wp tI-sk-Sp-ØXv.

°m-Sv kz-tZ-in tPm-jn-bp-sS Imdm-Wv A-]-I-S-Øn¬-s∏-´-Xv. tPm-jn-bpw a-I-fp-am-Wv hml-\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂-Xv. B¿°pw ]-cn-°n-√. hm-l-\-tam-Sn-® tPm-jn D-d-ßn-t∏m-b-Xm-Wv A]-I-S-Im-c-Ww.-

KXm-KXw Xn-cn¨phnSpw

]o-U-\-t¡kv: hn-[n \msf Im-k¿-tIm-Uv : k-tlm-Z-cn-bpsS A-©p h-b- p-≈ a-I-sf ]oUn-∏n® tI-kn¬ Pn-√m skj≥-kv tIm-S-Xn \msf hn-[n- ]d-bpw. _m-e ssew-Kn-I]o-U-\ \n-tcm[\ \n-b-a-{]-Im-cw kwÿm-\-Øv B-Zyw hn-[n-]-d-bp∂ tI-km-Wn-Xv. I¿-Wm-S-I kz-tZ-in-bpw Im™-ßm-s´ hm-S-I Izm¿-t´-gv-kn ¬ Xm-a-k-°m-c-\p-am-b am-cp-Xn (40)bm-Wv {]-Xn. I-gn-™ G-{]n s]-cn-tßmw ]-©mbØv Hm-^n-kn-\p k-ao-]w ¬ 17\v D-®b - v° - m-Wv kw-`h - w. A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ Im¿

{]-Xn A-d-Ìn Im-™-ßm-Sv: cm-P-]p-cw, slmkv-Zp¿-Kv tÃ-j≥ ]-cn-[n-I-fn¬ \n-c-h-[n I-h¿-®-t°-kp-I-fn¬ {]- X n- b mb bp-hmhn-s\ sh- ≈ - c n°p-≠v t]m-en-kv ]n-Sn-IqSn. ]-S-∂°m-Sv Ipdp-¥q¿ t d m - U n - k\¬ se k-\em(23)Wv A-dk - v‰ - n-em-bX - v. tIm-fn-®m-en-se Pz-√-dn-bpw ]m-W-Øq¿ _m-∏w-I-b-sØ ho-Spw Ip-Øn-Øp-d-∂v kz¿Wm-`-c-W-߃ I-h¿-∂ tIkn-epw ]-S-∂-°m-Sv ta¬-∏m-ew ]-cn-k-c-sØ ho-Sv Ip-Øn-Øpd-∂v C-e-t{Œm-Wn-Iv-kv km-[-\߃ tam-„n-® tI-kn-epw Cbmƒ {]-Xn-bm-sW-∂v t]m-enkv ]-d-™p.

I v Æ - q¿: t]m-en-kv ¢-∫v Hm-Un-t‰mdn-bØ - n¬ B-cw-`n-® Pq-\n-b¿, amkvt- ‰-gk -v v ]-h¿ en-^‰-v n-Mv a¬-kc - Øn¬ B-Zy-Zn-\w F-´p kw-ÿm-\ sd-°m-Up-Iƒ Xn-cp-Øn. 53 In-tem Pq-\n-b¿ ]p-cp-jh - n-`m-KØ - n¬ Be-∏p-gb - p-sS I-Æ≥ hn-Pb - ≥ \m-ep

]p-Xn-b ao-‰v sd-t°m-Up-Iƒ ÿm]n-®v kz¿-Ww I-cÿ - a- m-°n. 2012¬ ÿm-]n-® kz-¥w sdt°m-Um-Wv I-Æ≥ Xn-cp-Øn-bX - .v 59 In-tem hn-`m-KØ - n¬ 2011¬ ÿm-]n-® kz-¥w sd-t°m-Uv Xriq-cn-se k-\¬ k-Zm-\μ - \ - pw X-

I¿-Øp. Pq-\n-b¿ ]p-cp-j hn-`m-KØn¬ c-≠p ¢m-kp-If - n-se a¬-kc-߃ k-am-]n-®t- ∏mƒ 36 t]m-bnt‚m-sS B-e∏ - p-g ap-∂n-em-Wv. 22 t]m-bn-t‚m-sS Xr-iq-cm-Wv sXm-´p]n-∂n¬. 14 t]m-bn-t‚m-sS tIm-gnt°m-Sv aq-∂m-w ÿ-m\ - Ø - m-W.v

A´ÀkwØm-\ ]m-X-bn I-¡q-kv am-en\yw XÅn

(19) F-∂n-h¿-°m-Wp a¿-±-\-ta-‰Xv. Im-™-ßm-Sv Pn-√m B-ip-]{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. i-\n-bmgv-N ssh-Io´v ssa-em-´n sR-¢nbn-em-Wv kw-`-hw.C-cn´n: C-cn-´n˛X-fn-∏d - º - v A-¥¿kwÿm\ ]m-X-bn¬ I-°q-kv am-en\yw X≈n. X-t¥m-Sv ap-X¬ I-∏t- ®-cn h-sc-bp-≈ H-cp In-temao-‰-tdm-fw Zq-c-Øn-em-Wv am-en \yw X-≈n-bXv. sk-]v-‰n-Iv Sm-¶v ip-No-I-cn-°p-∂ kw-LamtWm C-Xn-\p ]n-∂n-se-∂p kw-i-b-ap≠v. C∂-se cm-hn-se ap-X¬ hym-]I - Zp¿-K‘ - a - p-≠m-bn. sIm-®u-tk-∏v D-Ω≥-Nm-≠n-bphm-l-\ bm-{X-n-Icpw k-ao-]sS B-fm-Wv. C-S-Xp-k-a-c-ß-sf hm-kn-Ifpw A-dn-bn-®-Xn-s\ Xphn-e-bn-Sn-®p Im-´m-\p≈ {i-aw S¿-∂v ^b¿-t^m-gvkpw \m-´pam-[y-a-߃ \-S-Øp-∂p≠v. Imcpw tN¿-∂v tdm-Uv hr-Øn-bmsXm-gn-em-fn kw-L-S-\-I-fp- °n-. B-tcm-Ky h-Ip∏pw {]-tZisS ]m¿-es - a‚ v am¿-®pw Ip-Spw-_- Øv t¢m-dn-t\-j≥ \-SØ - n. {io-bp-sS- k-a-c-ß-fpw I-≠n-s√∂p \-Sn-°p-∂ am-[y-aß - ƒ aq-eº-≈n k-ac - s - Ø-bpw kn sI Pm\p-hn-s‚ k-a-c-sØ-bpw G-Xm\pw G-P≥-kn-I-fpw Xo-{h-hm-Zn I-Æq¿: ]p-∂-°-S-hv-˛-h-S-°pkw-L-S-\-I-fpw ]n-∂n-ep-≠m-bn- ºm-Sv-˛-aq-cn-t°m-Sv tdm-Un¬ ccp-∂ sN-ß-d k-a-c-sØ-bpw ≠v I-ep-¶p-Iƒ ]p-Xp-°n-∏-WnsIm-´n-tLm-jn-°p-∂p. k-a-c-ß- bp-∂-Xn-\m¬ C-Xp h-gn-bp-≈ fn-eq-sS-bm-Wv \mw \-Ω-fm-b-Xv. K-Xm-K-Xw P-\p-h-cn 15 h-sc cm-aP-\m-[n-]-Xy-hy-h-ÿ-bn¬ k-a- ¥-fn-˛-Nq-f-°-S-hv t]m-kv-‰v Hm c-ß-f-√m-sX {]-Xn-tj-[n-°m≥ ^n-kv tdm-Uv h-gn Xn-cn-®p-hn-Spa-‰p am¿-K-ß-fn-s√-∂pw F-fa- sa-∂v ]n.-U-ªyp.-Un. F-Iv-kn. cw Icow Iq´n-t®¿Øp. F≥-Pn-\o-b¿ A-dn-bn-®p.

ImÀ sSen-t^m¬ t]m-kv-änSn-¨v X-IÀ-¯p tam-j-W-t¡-kv s]-cn-tßmw: ]-©m-b-Øv Hm^n-kn-\p ap-∂n¬ \n-b-{¥-Wwhn-´ Im¿ sS-en-t^m¨ t]m-kv‰n-Sn-®v X-I¿-Øp. C-∂-se cm-hnse G-tgm-sS-bm-Wp kw-`-hw. ]ø-∂q-cn¬-\n-∂v sN-dp-]p-g-bn-te°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ a-™-

I-sØ thm-f‚ - n-b¿-am-cp-sS \n¿tZ-i-߃ ]m-en-°-Ww. A-t]£-I¿-°pw P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ°pw D-tZym-K-ÿ¿-°pw `-£Ww, Ip-Sn-sh-≈w, Nn-In¬-k F∂n-h \¬-Im-\p-≈ {I-ao-Ic - W - w G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. A-t]-£I¿-°v A-h-cp-sS C-cn-∏n-S-ßfn¬ X-s∂ D-®` - £ - W - w F-Øn®p-sIm-Sp-°p-sa-∂pw a-{¥n A-dnbn-®p. Pn-√m I-eI - vS- ¿ Fw Pn cmP-am-Wn-Iyw, Pn-√m t]m-en-kv No^v cm-lp¬ B¿ \m-b¿, k-_v I-e-Iv-S¿ Sn hn A-\p-]-a, A-kn v I-eI - vS- ¿ A-Yo-em A-_vZ- p√, F.-Un-.F - w. H ap-lΩ - Z- v A-kvew ]-s¶-Sp-Øp.

P-\-k-º¿-° ]-cn-]m-Sn-bn¬ A-t]-£ \¬-In-b-h-cpw C-Xph-sc a-dp-]-Sn e-`n-°m-Ø-h-cp-w D-s≠-¶n¬ A-h-cp-sS tUm-°-‰v k-ln-Xw C-tX Iu-≠-¿ h-gn AI-Øv {]-th-in-°m-w. Iu-≠dn¬-h-®v a-dp-]-Sn ssI-∏-‰m-w. tcm-Kn-I-fm-b A-]-t£-I-cp-ambn h-cp-∂ Bw-_p-e≥-kp-I-ƒ t]m-en-kv ssa-Xm-\-Øv {]-tXyIw k-÷-am-°n-b sS‚p-I-fn¬ ]m¿-°v sN-ømw. A-hn-sS \ntbm-Kn-°-s∏-´ thm-f-‚ n-b¿-am¿ ap-tJ-\ th-Zn-bn-te-°v {]-th-in°m-\p-≈ ku-I-cy-߃ H-cp°pw. ]p-Xn-b A-t]-£-I¿ \n¿_-‘-am-bpw G-sX-¶n-epw X-c-

sIm-¨u-tk-¸v Nnän-e¸nÅn D-½³-Nm-−n-bp-sS BÄ: F-f-a-cw I-cow Im-™-ßm-Sv: k-©m-ckzm-X{¥yw B-h-iy-s∏-´v Xn-cp-h-\-¥]p-cØv C-S-Xp-ap∂Wn t\-Xm°-fp-am-bn I-b¿-Ø k-‘y-sbbpw ]m-cn-tXm-jn-Iw {]-Jym-]n® sIm-®u-tk-]v Nn-‰n-e-∏-≈nsb-bpw ]cn-l-kn-®v kn-.-sF-.-Sn-.bp kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´dn-bpw ap≥ a-{¥n-bp-am-b F-f-acw I-cow. kn-.-sF-.-Sn-.-bp-. {]-N-m-cW Pm-Y Im-™-ßm-Sv D-Zv-Lm-S\w sNøpI-bm-bn-cp-∂p. hy-‡n-]c - a - m-b sN-dn-sbm-cp _p-≤n-ap-´p-≠m-bt- ∏mƒ P-\I - o-b k-ac - Ø - n-\p t\-sc H-cp kvI - q-´¿ bm-{X-°m-cn \-SØ - n-b A-ht- l-f\-{]-IS- \ - w B-tLm-jn-°p-Ib - mWv am-[y-aß - s - f-∂v A-t±-lw ]-d™p. C-h¿-°v A-©p-e-£w cq-

Øn-ep-≈ Xn-cn-®-dn-b¬ tc-Jbp-sS A-k-epw ]-I¿-∏pw k-lnXw t]m-en-kv ¢-∫n-\p ap-ºn-se I-hm-Sw h-gn 6, 7 tK-‰p-Iƒ h-gn tÃ-Un-b-Øn-te-°v {]-th-in°-Ww. Xn-cn-®-dn-b¬ tc-J-bpw t^m-t´m ]-I¿-∏v {]-th-i-\ Ihm-S-Øn¬ G¬-∏n-°-Ww.hn.-sF-.-]n-Iƒ, P-\-{]-Xn-\n[n-Iƒ, D-tZym-K-ÿ¿, am-[y-a {]-h¿-Ø-I¿ F-∂n-h¿-°v A\p-h-Zn-® ]m-kv/£-W-°-Øv ssI-bn¬ I-cp-Xn \-Kc - k - ` - m Hm^n-kn-\p ap-ºn-se I-hm-SØ - n-eqsS-bpw {]-kv¢ - ∫ - n-\p ap-ºn-se Ihm-Sw h-gn-bpw tÃ-Un-b-Øn¬ {]-th-in-°W - w. tÃ-Un-bØ - n-\-

Cu _- p-Iƒ tÃ-Un-bw tIm¿W-dn¬-\n-∂p ]p-d-s∏-Spw. th-Znbn-te-°p-≈ {]-th-i-\ I-hm-S߃ ap≥-kn-∏¬ Hm-^n-kn-\p ap≥-h-iw, t]m-en-kv ¢-∫n-s‚ ap≥-hi - w, {]-kv¢ - ∫ - n-s‚ ap≥-hiw F-∂n-ß-s\ {I-ao-I-cn-®n-´p≠v. [-\k - l - m-bw e-`n-t°-≠h - cpw A-\p-Iq-e a-dp-]S- n e-`n-°m≥ A-dn-bn-∏v e-`n-®-h-cpw A-h-cp-sS A-dn-bn-∏v Im¿-Uv k-ln-Xw \-Kc-k-`m Hm-^n-kn-\p ap≥-h-isØ I-hm-S-Øn-eq-sS-bpw {]-kv¢-∫n-s‚ ap≥-h-i-sØ I-hm-Sw h-gn-bpw {]-th-in-®v ]-he - n-b≥ H∂n-se Iu-≠-dp-Iƒ h-gn tÃUn-bØ - n-te-°v I-S° - W - w.

I-Æq-cn¬ \-S-°p∂ kwÿm\ ]h¿ en-^v-‰n-Mn¬ h-\n-Xm hn-`m-Kw a¬-k-c-Øn¬-\n∂v

aSn-t¡-cn \-K-ck-`m Xn-c-sª-Sp-¸v: aÂ-k-c-¯n\v 93 Ø-m-\mÀ-Yn-IÄ ho-cm-Pt-v ]-´: Cu-am-kw 22\v \-S°p-∂ a-Sn-t°-cn \-Kc - k - `- m Xn-cs™-Sp-∏n¬ \m-a\ - n¿-tZ-i ]-{XnI k-a¿-∏n-°m-\p-≈ A-hk - m-\ Zn-hk - w C-∂s - e A-hk - m-\n-®n- c - ns° 93 ÿm-\m¿-Yn-Iƒ a¬-kc cw-KØ - v. B-sI-bp-≈ 23 hm¿-UpI-fn¬ F-√m-bn-SØ - pw tIm-¨{- Kkv, _n.-sP.-]n. ÿm-\m¿-Yn-Iƒ ]-{Xn-I \¬-In-bt- ∏mƒ sP.-Un.F-k˛v- 23, F-kv.U - n.-]n.-sF-˛8, F-

kv.] - n-˛5, kz-X{- ¥¿ 17 ko-‰p-If - nte-°m-Wv P-\h - n-[n tX-Sp-∂X - v. \n-eh - n¬ _n.-sP.-]n. `-cn-°p∂ \-Kc - k - ` - b - n¬ C-Øh - W - i‡-am-b a¬-kc - a - m-Wp \-S° - p-∂Xv. tIm¨-{K-kpw _n.-sP.-]n-bpw X-Ωn-em-Wp {]-[m-\ a¬-kc - w. Ign-™ X-hW - ssI-hn-´ \-Kc - k - `C-Øh - W - Xn-cn-®p-]n-Sn-°m-\p-≈ {i-a-Øn-em-Wp tIm¨-{K-kv. 24 \m-Wv thm-s´-Ƭ.

hn-ZymÀ-Yn-\n-sb s]m-Ån-¨-Xn-\v tIkv hn-Zym-\-K¿: B-dmw-¢mkv hnZym¿-Yn-\n-sb s]m-≈-te¬-∏n°p-I-bpw a¿-±n-°p-I-bpw sN-bvX kw-`h - Ø - n¬ _-‘p-hm-b kv{Xo-s°-Xn-tc t]m-en-kv tI-skSp-Øp. \m-b-≥am¿-aq-e Sn.-sF.F-®v.-F-kv.-F-kn-se B-dmw-Xcw hn-Zym¿-Yn-\n F-cn-bm-en-se A-kv-co-^(11)sb N-´p-Iw-sIm≠v s]m-≈t- e¬-∏n-°p-bpw a¿-±n°p-I-bpw sN-bv-X-Xn-\p _-‘phm-b F-cn-bm-en-se P-ao-e(33) bvs°-Xn-tc-bm-Wp tIkv.

DuÀ-Pkw-c-£-Ww; tkm-fmÀ hn-f-¡p-I-fp-ambn cm-a-Ir-jv-W³ Im-k¿-tIm-Uv : Du¿-Pkw-c-£-Ww e£y-am-°n cm-a-Ir-jv-W-≥ k-÷o-I-cn® tkm-fm¿ hn-f° - p-Iƒ-°v \m-´n¬ {]n-bt- adp-∂p. Z-£n-W sIm-dn-b-bn¬\n-∂v tkmfm¿ hn-f° - n-s‚ `m-Kß - ƒ C-d° - p-aX - n sNbv-Xv Xr-°-cn-∏q-cn-se X-¶-b-sØ bq-\n-‰nem-Wv hn-f° - p-Iƒ \n¿-an-°p-∂X - v. cm-aI - rjvW - s - ‚ B-kvt- {X-en-bb - n-ep≈ a-Iƒ tcjv-a-bp-tS-Xm-Wv Cu B-i-bw. _-lp-h¿-

]cnNbw W- hn-f° - p-Iƒ Dƒ-s∏-sS ]-{¥-≠n-\w hnf-°p-I-fm-Wv \n¿-an-°p-∂-Xv. 1300 cq-] apX¬ 23,000 cq-] h-sc-bm-Wp hn-e. km-[m-c-W-°m¿-°v D-]-tbm-Kn-°m≥ A-\p-tbm-Py-am-b dm-¥¬ hn-f-°p-Iƒ, tK-‰pw ap-dn-I-fpw ]q-t¥m-´-hpw A-e-¶-cn°m≥ A-\p-tbm-Py-am-b ]n-√¿ sse-‰v, ^vf-h¿ sse-‰v, _-´¿^v-ssf sse-‰v, A-{º√ sse-‰v Xp-S-ßn-b-h-bm-Wnh. c-≠ph¿-jw

-cm-a-Ir-jv-W-s‚ tkm-fm¿ hn-f-°v \n¿-am-W bq-\n-‰n¬ D¬-∏m-Zn-∏n-® A-{º√ sse‰v ap-ºm-Wv cm-a-Ir-jv-W≥ \n¿-am-W bq-\n-‰v B-cw-`n-°p-∂-Xv. a-Iƒ tc-jv-a A-h-[n-°v \m-´n¬ h-cp-tºmƒ sIm-≠ph-∂ tkmfm¿ hn-f-°v G-sd B-I¿-jn-®p. tkm-fm¿ hn-f-°v Du¿-Pkw-c-£-W-Øn-\p-≈ an-I® _-Ze - m-sW-∂ B-ib - w cm-aI - r-jvW - \ - p

]-I¿-∂Xpw a-Iƒ Xs∂. C-Xn¬-\n-∂v {]tNmZ-\w Dƒ-s°m-≠v aI≥ cm-tP-jn-s‚ ]n-¥p-W-tbm-sS cw-K-sØ-Øn. tkm-fm¿ \n¿-am-W bq-\n-‰p-I-sf-°p-dn-®v ]Tn-°p-Ibpw C-Xn-s‚ A-kw-kv-Ir-X h-kv-Xp-°ƒ ti-J-cn-°m≥ sIm-dn-b-bn-te-°v t]m-hpI-bpw sN-bvX - p. bq-\n-‰v \n¿-an-°m-\m-hi - yam-b A-©pe-£w cq-] Jm-Zn B‚ v hn-t√Pv C≥-Uk - v{- So-kv hm-bv] - b - m-bn A-\p-hZ- n®p. Z-£n-W sIm-dn-b-bn¬\n-∂v C-d-°p-aXn sN-øp-∂ tkm-fm¿ hn-f-°n-s‚ `m-K߃ cm-a-Ir-jv-W-s‚ X-¶-b-sØ ho´n¬h-®v kw-tbm-Pn-∏n-®v D¬-∏-∂-am-°n am-‰p∂p. ]-{¥-t≠m-fw sXm-gn-em-fn-I-fmWv tPm-ensN-øp-∂X - v. B¿.-sI. tkm-fm¿ D¬-∏-∂-߃ F∂ t]-cn-em-Wv C-hb - p-sS hn-]W - \w. km[m-cm-W-°m¿ ap-X¬ B-Uw-_-c `-h-\߃ h-sc tkm-fm¿ hn-f-°n-s‚ D-]-t`m‡m-°-fm-Wv.


{]mtZ-inIw PnÃm XpSÀhn-Z-ym-`-ymk I-temÂkhw: Xe-tÈcn \K-c-k-`-bv-¡v In-coSw

16 Unkw_¿ 2013 Xn¶ƒ

]cn-]mSn

„I-eym-t»cn: ap≥Im-e ]-{X{]-h¿-Ø-I≥ sI ]n B¿ IrjvW-\v I-Æq¿ {]-kv¢-∫n-s‚ B-Z-cw˛10.00 „X-e-t»-cn tIm-tWm¿h-b¬ kv-t‰-Unbw: c-Rv-Pn t{Sm-^n {In-°-‰v˛10.00

Adnbn-¸pIÄ

A-hmÀ-Un-\v A-t]-£n-¡mw I-Æq¿: 2012˛2013, 2013-˛2014 Im-e-b-f-hn¬ G-‰-hpw Iq-SpX¬ X-cn-ip-\n-ew Ir-jn-tbmKy-am-°n-b 3 an-I-® ]-©m-bØp-Iƒ-°v Ir-jn h-Ip-∏v Ahm¿-Uv \¬-Ip-∂p. s\-√v, ]-®°-dn, hm-g, In-g-ßv h¿-K-߃Xp-S-ßn-b hn-f-Iƒ Ir-jn-sN-bvX X-cn-ip-`q-an-Iƒ ]-cn-K-Wn°pw. \m-a-\n¿-tZ-iw Im¿-jn-I hn-I-k-\ k-an-Xn-bn¬ N¿-®sN-bv-X ti-jw A-\p-_-‘ tcJ-Iƒ, t^m-t´m-{Km-^p-Iƒ, kn.-Un-Iƒ k-ln-Xw Pn-√m Irjn Hm-^-n-k¿-°v k-a¿-∏n-°Ww. A-t]-£-Iƒ Ir-jn-`-h\p-Iƒ ap-tJ-\ A-Xm-Xv Pn-√m {]n≥-kn-∏¬ Ir-jn Hm-^n-k¿am¿-°v 31\-Iw \¬-I-Ww. At]-£m-t^m-dw ^mw C≥-^-¿ta-j≥ _yq-tdm-bp-sS www.fibkerala.gov.in F-∂ sh-_v-ssk-‰n¬ e-`n-°pw.

hn-Z-ym-`-ym-k [-\-k-lm-bw I-Æq¿: I-b¿-sXm-gn-em-fn t£-a-\n-[n Aw-K-X-z-sa-Sp-Øv Ip-Sn-»n-I Iq-Sm-sX hn-ln-Xw A-S-®p-h-cp-∂ 60 h-b- n¬ Xmsg-bp-≈-h-cp-sS a-°ƒ-°v hn-Zym-`-ym-k [-\-k-lm-b-Øn-\v At]-£n-°mw. F-kv.-F-kv.-F¬.kn. ]m-km-b- ti-jw tI-c-fØn-se K-h. -Aw-Ko-Ir-X ÿm]-\-ß-fn¬ ^pƒ-ssSw tIm-gvkp-I-fn¬ D-]-cn-]-T-\w \-S-Øp∂-h¿-°m-Wp [-\-k-lm-bw e`n-°p-I. A-t]-£m t^m-dw 10 cq-]-bv-°v t_m¿-Un-s‚ F-√m Hm-^n-kp-I-fn-epw e-`n-°pw. ]qcn-∏n-® A-t]-£ kw-ÿm-\sØ I-b¿-sXm-gn-em-fn t£-a\n-[n t_m¿-Un-s‚ F-√m Hm^n-kp-I-fn-epw 31 h-sc kzo-I-cn°pw. C-tX B-h-i-y-Øn-\v a-‰p t£-a-\n-[n-I-fn¬ \n-t∂m, a-‰v ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-t∂m k¿°m¿ k-lm-bw e-`n-°p-∂-h¿ A-t]-£n-t°-≠-Xn-√.-

ko-\n-tbm-dn-än en-Ìv I-Æq¿: X-e-t»-cn Su¨ Fwtπm-bv-sa‚ v F-Iv-kv-tN-©n¬ 2014-˛2016 h¿-j-sØ H-gn-hp-Ifn-te-°v ]-cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\v sk-e-Iv-‰v en-Ãp-Iƒ {]-kn-≤oI-cn-®p. ]-cm-Xn-Iƒ D-≈-h¿ 28\-Iw A-t]-£ \¬-I-Ww.-

I-Æq-cn¬ Pn√mXe XpS¿hn-Z-ym-`-ymk I-tem-¬-k-h-w a{¥n sI kn tPmk-^v D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

I-Æq¿: A-Xp-eyw ]-≤-Xn-bp-sS `m-K-am-bn IÆq¿ K-h.- shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk-°-≥-U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-∂ Pn-√m-X-e Xp-S¿-hn-Z-ym-`-ym-k Item-¬-k-h-Øn¬ 103 t]m-bn-t‚m-sS X-e-t»-cn \K-c-k-` Nmw-]y≥-am-cm-bn. 76 t]m-bn-t‚m-sS C-cn-°q¿ tªm-°n-\m-Wv c≠mw-ÿm-\w. t{]-c-Iv-am-cp-sS hy-‡n-K-X hn-`mK-Øn¬ C-cn-°q¿ tªm-°n-se Sn hn k-Po-h≥ Ip-bn-eq¿ tP-Xm-hm-bn. ]-Ømw Xp-ey-Xm ]Tn-Xm-°-fn¬ ]-ø-∂q¿ \K-c-k-`-bn-se F≥ A-\o-jpw 4, 7 Xp-ey-Xm ]TnXm-°-fn¬ Iq-Øp-]-d-ºv tªm-°n-se kn -k-Pn-\bpw H-∂mw-ÿm-\-tØ-°v Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´p. 20 ap-X¬ 80 h-sc h-b- p-f-f B-bn-c-tØm-fw ]Tn-

≈h ]-Wb - wh-®m-Wv cm-∏I - ¬ t`-Za - t- \y e-£ß - ƒ ap-S° - n-bp≈ Nq-Xm-´w. F-∂m¬, t]m-en-kv C-Ss - ]-Se - p-Iƒ Im-cy-£a - a - √ - . t]m-en-kn-s‚ Xs∂ sd-bvUv hnh-cw tNm¿-Øn\¬-Ip-∂Xn-\m¬ sN-dpInS Nq-Xm-´-°m¿ am-{X-amWp ]n-Sn-bn-em-hp-∂-Xv. hn-e-tbdnb hntZi\n¿an-X Im-

dp-I-fn¬ F-Øn \-K-c]-cn-k-csØ `-h-\k-ap-—-b-Øn¬ cmhpw ]-Iepw e-£-߃ a-dn-bp-∂ Nq-Xm-´w \-S-°p-∂-Xv ]-c-kyamb c-l-ky-am-Wv. D∂X t]m-enkv D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn A-SpØ hy-‡n_-‘w ]p-e¿-Øp∂-h-cm-Wv C-hn-sS F-Øp-∂Xn¬ G-sd-bpw. C-°mcya-dn-bp

∂ t]m-en-kv au-\w ]m-en-°p-IbmWv. {]-tZ-i-hm-kn-I-fp-sS {]Xn-tj[sØ Xp-S-¿-∂v -h-\k-ap—-b-Øn-\v k-ao]sØ Bƒ ∏m¿-∏n-√m-Ø ho-´n¬ t]m-enkv sd-bv-Uv \-S-Øn 20,000 cq-] Is≠-Sp-Øn-cp-∂p. dn-b¬ F-kvt‰‰v, tªUv C-S]m-Sp-I-fn¬\n∂p e-`n-°p-∂

A-\p-kv-acWw amln: A-¥-cn-® {]ap-J Nn-{X-Im-c≥ kn F≥ Icp-Wm-I-c-s\ am-ln a-ebm-f I-em-{Kmaw A-\p-kva-cn®p. tbm-K-Øn¬ kp-tc-jv Iq-Øp-]-d-ºv A[y-£-X h-ln®p. Nme-°-c ]p-cp-jp, jo-Pm inh-Zm-kv, Kn-co-jv-Ip-am¿, do-\, sI sI _m_p, Fw P-b-cm-P≥ kw-km-cn®p.

h≥ I-Ωo-j≥ t\-Sp-∂-h-cn¬ Nn-e-cmWv Nq-Xm-´-Øn-\p t\XrXzw \¬-Ip-∂Xv. hn-am-\w hgn-bp≈ kz¿-W°-S-Øp-am-bn _-‘-ap-s≠-∂v t\c-tØ Btcm-]-Wap-b¿-∂ cm-{„o-b- t\Xr-Xzw C-Xn-\v k-u-Icyw sN-bvXp-sIm-Sp-°p-∂p-sh-∂ B-tcm]-Ww i-‡-am-Wv.

hr-²-bp-sS kzÀ-Wam-e X-«n-sb-Sp-¯ tI-kv: A-t\zjWw DuÀ-PnXw X-e-t»-cn: Ip-Sn-»n-I-∏-Ww hmßn-Ø-cm-sa-∂p ]-d-™v, B-ip]-{Xn-bn¬ _-‘p-hn-s\ Im-Wms\-Øn-b hr-≤-bp-sS kz¿-Wam-e X-´n-sb-Sp-Ø kw-`-hØn¬- tI-k-t\z-j-Ww Du¿-PnX-am-°n. I-Æm-Sn-∏-d-ºn-se tIm-Sn-bn¬ ho-´n¬ A-_q-_-°dn(62)s\ t]m-en-kv Xn-c-bp-∂p. F-c-t™m-fn e-£w-ho-Sv tIm-f\n-bn-se No-\m-≠n \m-cm-bWn(80)bm-Wv X-´n-∏n-\n-c-bm-bXv. C-Xn-\p k-am-\-am-b X-´n-∏v c≠p-h¿-jw ap-ºv A-_q-_-°¿ \-S-Øn-bn-cp-∂p. tIm-f-bm-Sv B-e-t©-cn-bnse ]n Pn \n-hm-kn¬ Pm-\In(72)bp-sS aq-∂p-]h - ≥ am-eb - mWv A-∂p I-h¿-∂-Xv. tI-kn¬ A-∂-sØ kn.-sF. Fw ]n hnt\m-Zpw kw-L-hpw A-_q-_-°dn-s\ A-dk - v‰ - v sN-bvX - n-cp-∂p. X-

e-t»-cn P-\d - ¬ B-ip-]{- Xn-bn¬ Nn-In¬-k-bn¬ I-gn-bp-∂ ktlm-Z-cn-sb k-μ¿-in-® ti-jw ]p-Xn-b _-kv-Ãm≥-Un-te-°v t]m-I-sh-bm-Wp \m-cm-b-Wn I_-fn-°-s∏-´-Xv. tIm-f-bm-Sv h-nt√-Pv Hm-^n-ks - d-∂p kz-bw ]-cnN-b-s∏-Sp-Øn-bm-Wv a-[y-h-b-kvI≥ am-e ssI-°e - m-°n-bX - v. hm¿-[-Iy-Im-e s]≥-j≥ Xc-s∏-Sp-Øn -\¬-Im-sa-∂p ]-d™v A-go-t°m-Sv Nm-en¬ A-cn∏m-d lu-kn¬ h-\-P(65)bp-sS kz¿-W-am-e 2011 k-]w-Xw-_¿ 17\v X-´n-sb-Sp-Ø tI-kn¬ IÆq¿ H-∂mw-¢m-kv a-Pn-kv-t{S-‰v tam-t´m¿ hm-l-\h-Ip-∏n-s‚ tdm-Uv kpc-£m ss_-°v dm-en I-Æq-cn¬ {Sm≥kv-t]m¿-´v A-_q-_-°-sd H-cp-h¿-jw X-S- I-Ωo-j-W¿ E-jn-cm-Pv kn-Mv ^v-fm-Kv Hm-^v sN-øp∂p hn-\pw ]n-g-b-S-°m-\pw in-£n®n-cp-∂p. in-£m-Im-em-h-[n Ign-™ ti-j-w C-bmƒ X-e-t»cn-bn¬ F-Øn-sb-∂m-Wv t]men-kv I-cp-Xp-∂-Xv.

_o-¡¬ sse-äv D-]-tbm-Kw A-Xym-k-¶ tcm-Kn-I-fp-am-bn t]m-hp-t¼mÄ am-{X-w: E-jn-cm-Pv kn-Mv

Ccn-°q¿: N-cn-{X-{]-kn-≤am-b C-cn-°q¿ \nem-ap-‰w a-Jmw D-dq-kv C-∂m-cw-`n-°pw. D-dq-kn-\v ap-t∂m-Sn-bm-bn C∂se a-Zvdk - m hn-Zym¿-Yn-Ifp-sS-bpw al√v I-Ωn-‰n `m-ch - m-ln-If - p-sSbpw A-[ym-]I - c - p-sSbpw t\-Xr-Xz-Øn¬ hn-fw-_c tLm-jb - m-{X \-S∂p. ssh-Io-´v \q¿ a-kP v- n-Zn\p k-ao-]-Øp-\n-∂m-cw-`n-® tLm-j-bm-{X Su¨ Np-‰n aJmw ]-cn-kc-Øv k-am-]n®p. sI ap-lΩ-Zv A-iv-d^v, sI sI A-–p√ lmPn, sI ]n A-–p¬ A-ko-kv am-ÿ, Jmen-Zv ss^kn, \n-km¿ ss^-kn-, sI A-–p emw lm-Pn t\-XrXzw \¬-In. 25 h-sc \ofp-∂ D-dq-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\ kw-K-ahpw ZnIv¿˛Zp-B a-Pv-enkpw C-∂p ssh-Io´v 6.30\v \-S-°pw. ap-Z-cn-kv lwk ss^-kn ]Xm-I Db¿-Øpw. k-akv-X hn-Zym-`ymk t_m¿-Uv {]knU‚ v ]n sI ]n A-–p- emw ap-kveym¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. al√v {]-kn-U‚ v sI hn A-–p¬ Jm-Z¿ A-[y-£-X h-ln-°pw.

Npcp¡¯nÂ

bq¯v-eo-Kv k-t½f-\w k-am-]n¨p C-cn´n: aq-∂p-Zn-h-k-am-bn ]-g-t©-cn-bn¬ \-S-∂p-h-∂ C-cn-´n Su¨ ap-kv-enw- bqØveo-Kv k-tΩf-\w k-am-]n®p. Io-gq-cn¬ \n-∂m-cw-`n-® bph-P-\ dm-en \K-cw Np-‰n ]-g-t©-cn-bn¬ kam-]n®p. s]m-Xp-k-tΩf-\w ap-kvenw eo-Kv kwÿm\ sshkv {]-kn-U-‚ v hn sI A-_v-Zp¬- Jm-Z¿-aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. A-_v-Zp-¿-d-lv-am-≥ A-[y-£-X h-ln®p. B-en-t°m-b sh´w, C-{_mlnw ap-t≠-cn, X-dm¬ Cu-k, kn ap-lΩ - Z- en, A-{¥p-ak - m^n, kn sI D-ka -v m≥, Fw Fw a-Po-Zv kw-km-cn®p. kmw-kI -v m-cn-I k-tΩf-\w AUz. k-Æn tPm-k^v Fw.F¬.F. D-ZL -v mS-\w sN-bX v p. hn sI lmjnw A-[y-£X h-ln®p. Sn F≥ F JmZ¿, \n-km¿ ]p-∂mSv, sI S-n ap-lΩ - Zv, hn sI ap-kX v ^ - , ^n-tdm-kv ap-cn-°≥-tN-cn kw-km-cn®p.

Nn{X-c-N\m aÂkcw I-Æq¿: tZiob D]-t`m-‡rZn-\m-N-c-W- `mK-ambn knhn¬ kssπkv hIp-∏n-s‚bpw kssπ-tIm-bp-sSbpw B-`n-ap-JyØn¬ Nn{X-c-N\˛{]_-‘-c-N\m a¬-k-c߃ kwL-Sn-∏n®p. ]me-bmSv Ub‰v ko\n-b¿ eIvN-d¿ F cho-{μ≥ DZvLmS\w sNbvXp. Pn√m kssπ Hm^nk¿ kn Pb-{]-Im-iv A[y-£-X- h-ln®p. k-ssπtIm Akn. -am-t\-P¿am-cm-b sI at\mPvIpam¿ (I-Æq¿), F Fw {]Zo-]vIp-am¿ (X-e-t»cn), Xmeq°v kssπ Hm^n-k¿ sI lmco-kv, F≥ {]Imi≥, sI sI KoX, ]n N{μ≥ kwkm-cn-®p.

I-cmÀ k-{¼-Zm-bw A-h-km-\n-¸n-¡Ww ]-ø∂ - q¿: F-^v.kn.sF-bn-se I-cm¿ k-{º-Zm-bw A-hk - m-\n∏n-°p-I, a-{Zmkv ssl-t°mS-Xn hn-[n tI-cf - Ø - nepw \-S∏ - m-°p- I Xp-Sßn-b B-hi - y߃ F-^.v- kn.sF h¿-t°-gk v- v k-tΩ-f\w D-∂b - n®p. kn.sF.Sn.bp. kwÿm-\ {]-knU‚ v F kºØv Fw.]n. D-ZL v- m-S\ - w- sN-bvXp. Fw B-\μ - ≥ A-[y-£X - hln®p. ]n P-\m¿-±\≥, ]n {]-Imi≥, sI hn hn-Pb≥, Fw cm-aIr-jvW≥, kPn, ]n N-{μ≥, sI ]n X-ºm≥ kw-km-cn-®p.

Ip-Sn-sh-Å ip-Nn-Xz ]-cn-io-e-\-w s]-cn-ß-Øq¿: s]-cnß-fw {Km-a-∏-©m-b-Øn¬ Ip-Sn-sh≈w, ip-Nn-Xzw, B-tcmKyw ]-cn-io-e-\ ]-cn-]m-Sn-°v Xp-S-°am-bn. ]-©m-b-Øn-se P-\-{]-Xn-\n-[nIƒ, hm¿-UpX-e kwLm-S-I¿ F-∂n-h¿-°m-Wp B-Zy-L-´-Øn¬ ]-cn-ioe-\w \¬-In-bXv. X-øp-≈-Xn¬ ap-kvenw F¬.]n. kv-Iq-fn¬ ]©mb-Øv {]-knU‚ v \uj-Øv Iq-S-Øn¬ D-Zv-Lm-S-\w sNbvXp. ssh-kv {]-knU‚ v sI \n-km¿ A-[y-£-X h-ln-®p. In-e dn-tkmgv-kv t]-gv-k¨ Fw F tam-l-\≥ ]≤-Xn hn-iZo-I-cn®p. Sn Sn cm-P≥, kp-tc-jv Ip-am¿ ¢m-sk-SpØp. C F \m-k¿, sI A-Nyp-X≥ kw-km-cn-®p.

≠v. C-sXm-gn-hm-°-Ww. Bw_p-e≥-kn-s‚ ssk-d¨ a-‰p ]e ss{U-h¿-am-cn-epw H-cp-X-cØn-ep-≈ `o-Xn kr-„n-°p-∂p≠v. C-Xp-aq-ew A-]-I-S-ß-fpw D≠m-bn-´p-≠v.kw-ÿm-\-Øv kz-Im-cy-_kv Dƒ-s∏-sS-bp-≈ ap-gp-h≥ hml-\-ß-fn-epw kv-]o-Uv K-thW¿ L-Sn-∏n-®p I-gn-™p. F∂m¬ C-Xv tI-Sp-h-cp-Øn D-]tbm-Kn-°p-∂p-sh-∂ ]-cm-Xn-Ifpw e-`n-°p-∂p-≠v. C-Xn-\m-bn F-√m-bn-S-Øpw ]-cn-tim-[-\ XpS-cm≥ \n¿-tZ-iw \¬-In-bn-´p≠v. ]-cn-tim-[-\-bn¬ A-]m-I-

X-Iƒ Im-W-s∏-Sp-∂ hm-l-\ß-fp-sS s]¿-an-‰v D-S≥ d-±m-°pw. A-Xp-t]m-se sl¬-a-‰v, ko-‰v s_¬-‰v Xp-S-ßn-b Im-cy-ß-fnepw ]-cn-tim-[-\ Xp-S-cpw. tam-t´m¿ hm-l\ - h-Ip-∏v \-S∏m-°n-b {]-h¿-Ø-\-ß-fp-am-bn _-‘-s∏-´v kw-ÿm-\ hym-]-Iam-bn hn-h-c-ti-J-c-Ww \-S-Ønh-cn-Ib - m-Wv. Cu hn-h-c-߃ A-Sp-Ø amkw {]-kn-≤-s∏-Sp-Øp-sa-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. tUm. kpƒ-^n-°¿ A-en A-[y-£-X h-ln-®p. B¿.-Sn.-H. {]-km-Zv F{_-lmw kw-km-cn-®p.

]-¿-¶qcn hnI-k-\ {]-hr-¯n-IÄ¡v 17.5 e-£w A-\p-h-Zn¨p

Nnd¡c kv-IqÄ sI-«n-S-¯n-\v A-Snb-´-c A-ä-Ip-ä-¸Wn

kvIq-fn-s\ A-]-IoÀ-¯n-s¸-Sp-¯m³ eo-Kv \o-¡w: kn.]n.sF.

]-ø-∂q¿: \n-b-ak-`m a-fi-eØn¬ hnhn-[ hnI-k-\ {]-hrØn-Iƒ°v 17.5 e-£w cq-] A-\ph-Zn-®X - m-bn kn Ir-jv-W≥ Fw. F¬.F. A-dn-bn®p. sN-dp]p-g ]©m-bØ - n-se Np-≠˛hm-g°-≠w tdm-Un¬ I¬-h¿-´n\pw s]-cntßmw˛hb-°c - ]-©m-bØ - n-se I-°d - K-h. Km-‘n kva - m-cI bp.]n. kvI - qƒ Hm]¨ Hm-Un-t‰mdn-bØ - n\pw A-©pe-£w ho-Xw h-Ib - n-cpØn. cm-a¥-fn {Km-a-∏-©m-b-Ønse \o-eI - c - ® - m¬ Ip-Sn-sh-≈ ] ≤-Xn ss]-∏v sse≥ \-ho-Ic - W - Øn\pw Im-t¶m¬ B-e∏ - S-ºv k_vt- Ã-j≥˛sI-tf-¶c tdm-Uv do Sm-dn-Mn-\pw aq-∂pe-£w ho-Xh - p-w Xet»cn Nnd°c shm-t°-j-\¬ l-b¿ sk-°≥U-dn kv-Iq-ƒ sI-´nSw A-\p-h-Zn-®p. C-Xn-\p]pd-sa Imt¶m¬ F.F¬.]n. kvI - qƒ, Im-dta¬ F.F¬.]n, kv-Iqƒ, ]-ø∂q¿ ku-Øv F.F¬.]n kvI - qƒ F-∂n-hn-Sß - f - n¬ c-≠pho-Xw Iw]yq-´d - p-Iƒ hm-ßm≥ 50,000 cq-] ho-Xhpw A-\p-hZ- n-®p.

X-e-t»cn: Nn-d-°c shm-t°-j\¬ l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ tImw-]u-≠n-se tIm¨-{Io‰v sI-´n-Sw A-]-I-Sm-h-ÿ-bn-emb-Xn-s\ Xp-S¿∂v A-Sn-b¥c \S]-Sn kzo-I-cn-®v tIm-S-Xn-sb hnh-c-a-dn-bn-°m≥ k_vv I-e-Iv -Sdp-sS \n¿-tZiw. C-°mcyw \-K-ck-`m Iu¨-kn-¬ ]-cn-K-Wn°pw. A-c-\q-‰m-≠v ]-g-°-ap-≈Xm-Wv sI-´n-Sw. Xp-cp-ºn® tIm¨-{Io-‰v Iºn-Iƒ cm-k-{]-{In-b-bn-eq-sS _-e-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-≠v. C-Xn\m-bn F¬._n.F-kv. sk-‚¿ t^m¿ k-b≥-kv B‚ v sSIvt\m f-Pn-bnse hn-ZK - v[ - c - p-sS tkh-\w D-]t- bm-Ks - ∏-Sp-Øpw.

Ad-_nIv tImf-Pv I-temÂ-k-hw: am-Wn-bqÀ _p-kv-Xm-\p D-eqw tP-Xm¡Ä ap-°w: Im-caq-e Zm-dp-kz-em-lv Ckve v- m-an-Iv A-°m-Za - n-bn¬ \-S∂ kwÿm-\ Ad-_nIv tImf-Pv Item¬-k-h-Øn¬ 230 t]m-bnt‚m-sS I-Æq¿ am-Wn-bq¿ _p-kvXm-\p¬ Deqw tImf-Pv tP-Xm-°fm-bn. bq-\p-kv Im-°b - ß - mSv, lk≥ I-Δmbn, e-Øo-^v ]m-eØ - p¶-c F-∂nh¿ -{]-Xn-`m]-´-w I-c-

B-Z-cn¨p ]ø∂q¿: km-ln-Xy a-RvP-cn ]p-c-kv-Im-c tP-Xm-hv tUm. C {io-[c-s\ F sI Ir-jvW - ≥ amkv-‰¿ kv-am-c-I k-an-Xn- B-Zcn®p. F sI cm-a-Ir-jv-W≥ A[y-£-X h-ln®p. I-hn ]n sI tKm-]n D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ]n A-∏p-Ip-´≥, {]-^. tae-Øv N-{μti-Jc ≥, Sn ]n `m-kvI - c s]m-Xphmƒ, cm-a-Ir-jv-W≥ I-tÆmw, sI sI _m-et- Km-]m-e≥-, tUm. C {io-[c - ≥ kw-km-cn®p.

`m-c-hm-lnIÄ D-cp-h-®m¬: hym-]m-cn hy-h-kmbn G-tIm-]-\ k-an-Xn am-eq¿ bq-\n-‰v cq-]o-Ic - n®p. Pn√m sk{I´-dn F kp-[m-Ic - ≥ D-ZL -v mS-\w sN-bX v p. ]n ]pcp-tjm-Øa - ≥ - A[y-£X - - h-ln®p. H kp-tc-jns\ {]-kn-U‚pw F≥ k-lt- Z-hs\ sk-{I-´d - n-bp-am-bn X-cn-s™-Sp Øp. A-–p√ lmPn, F-kv _-jo ¿, a-t\m-Pv Xm-sg]p-cb - n¬, Fw kp-tc-{μ≥ kw-km-cn®p.

ÿ-am-°n. a-S-hq¿ Pman-A AkvAc - nø tIm-fP - n-\m-Wv c-≠mwÿm\w. Iq-\t- ©-cn Zm-dp-∂P - mØv tImf-Pv aq-∂m-as - XØn. kn tam-bn≥-Ip-´n Fw.F¬. F. D-ZL v- mS-\w sN-bvXp. F Fw A-l-Ω-Zv-Ip-´n lm-Pn A-[y-£X -h-ln-®p. hn-P-bn-Isf _p-kvXm-\p¬ Deqw tIm-f-Pv I-Ωn‰n,

]q¿-hhn-Zym¿-Yn kwL-S\ - A¬_p¿-lm≥, hn-Zym¿-Yn kw-LS-\ k-_m-lv F-∂n-h-bp-sS t\-XrXz-Øn¬ A\p-tam-Zn-®p. ap-kX v- ^ sslX-an D-]l - m-cw hn-Xc-Ww sN-bv-Xp. i-co-^v _mJ-hn A-[y-£-X h-ln®p. ip-°q¿ lp-Zhn, i-_o¿ Zm-cnan, l-ko-_v lpZ-hn kw-km-cn-®p.

B-[m-c-sa-gp-¯v Hm-^n-kn-\v t\-sc I-tÃdv

I-Æq¿: A-Xym-k-∂ \n-e-bn-ep≈ tcm-Kn-I-fp-am-bn t]m-Iptºmƒ am-{X-ta Bw-_p-e≥-kpI-fn¬ _o-°¨ sse-‰pw sskd-Wpw D-]-tbm-Kn-°m≥ ]m-Sp≈q-sh-∂v {Sm≥-kv-t]m¿-´v I-Ωoj-W¿ E-jn-cm-Pv kn-Mv. Bw-_p-e≥-kv hm-l-\ ss{U-h¿-am-cp-sS Iq-´m-bv-a-bmb F-bv-©-epw tam-t´m¿ hm-l\-h-Ip-∏pw tN¿-∂v k-b≥-kv ]m¿-°n¬ kw-L-Sn-∏n-® ]-cn-ioe-\ ]-cn-]m-Sn D-Zv-Lm-S-\w sNøp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. A√m-Ø k-a-b-ß-fn-epw ]-e-cpw C-Xv D-]-tbm-Kn-®p Im-Wp-∂p-

s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ sI-´n-SØn-\p t\-sc-bmWv I-t√-dp≠m-b-Xv. P-\¬-®n√pIƒ X-I¿∂p. sI´n-SbpS-a C-cn-´n t]m-en- sNm-¢n: hm-l-\m-]-I-S-߃ ]Xnhmb ]m-\q¿˛sNm-¢n tdm-Unkn¬ ]-cm-Xn \¬-In. se ta-°p-∂v ss_-]m-kn¬ ssh-Zyp-Xn-Øq¨ ÿn-Xn-sNøp∂Xv tdm-Un-\v \-Sp-hn¬. CXp-ImcWw A-]-I-S-`o-Xn-bn-emWv hm-l-\-bm-{XnI¿. ta-°p-∂v P-Mv-j-\n¬ Hm-hpNm¬ \n¿-amW-Øn-\p Ip-gn-sb-Sp-Ø-Xn-\m ¬ B-gv-N-I-fm-bn ap-gp-h≥ hml-\-ßfpw ss_-]m-kn-eq-sSbmWv I-S-∂pt]m-hp-∂-Xv. Xq¨ \n¬-°p-∂ ÿ-eØns‚ D-S-abpw s]m-Xp-a-cmaØv h-Ip-∏pw X-Ωn-ep-≈ {]-iv-\amWv C-Xp am-‰m≥ X-S- -w. Xq¨ am-‰n ÿm-]n-°-W-sa∂m-h-iy-s∏-´v lyq-a¨ ssd-‰vkv t^m-dw {]-h¿-Ø-I≥ l-aoZv InS-™n sNm-¢n-bn-se sshZyp-Xn h-Ip∏v, B¿.Un.H., Pn√m Io-g√q-cn-se B-[m-c-sa-gp-Øv Hm-^n-kn-s‚ P-\¬-®n√pIƒ I-e-Iv S¿, hn-t√Pv Hm-^n-kv FI-t√-dn¬ X-I¿-∂ \n-e-bn¬ ∂n-hn-S-ß-fn¬ ]-cm-Xn \¬-In. ta-°p-∂n¬ tdm-Un-\v \-Sp-hnse ssh-Zyp-Xn- Xq¨ C-cn´n: Io-gq¿ k-_v c-Pn-kv-{Sm¿ Hm-^n-kn-\p k-ao-]sØ B-[mc-sa-gp-Øv Hm-^n-kn-\p t\-sc A-{Iaw. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn-bm-Wp kw-`hw. ]n _me-

Hm¬-sse³ A-t]-£mtI{µw Xp-S§n X-e-t»cn: ]o-kv Pn√m Nm-]‰ v- d - n-s‚ B-`n-ap-Jy-Øn¬ Hm¨sse≥ At]-£m tI-{μw \m-cß - m-∏pd-w Zn-i ^m-an-en Iu-¨ken-Mv B‚ v ssK-U≥-kv sk‚-dn¬ {]-h¿Ø-\w Xp-Sßn. Pn˛sa-bn≥, Pn˛A-Uzm≥-kvUv, Ip-km-‰v˛Iym‰v, tI-cf - saUn°¬/ F≥-Pn-\o-bd - nMv, A-Jn-te¥ym sa-Un°¬, Fbnwkv, Pn-]s v- a≥, F.F-^v.Fw.kn. Xp-Sßn-b {]-^j - \ - ¬ tIm-gk v- v F≥-{S≥-kv ]-co-£Iƒ, ]n.F-kv.kn, bp.]n.Fkv.kn, Ãm-^v sk-e£ - ≥ I-Ωoj≥, sd-bn¬-th dn-{Iq-´s v- a‚ v t_m¿Uv, sF._n.]n.F-kv. Xp-Sßn-b a¬-kc - ]-co-£Iƒ, hnhn-[ K-h. kvt- Im-f¿-jn-∏p-Iƒ, kn-˛sS‰v, sI-sS‰v, sk‰v, s\-‰v F-∂n-hb - ° v- p-≈ Hm¨-sse≥ At]-£m k-a¿-∏W - Ø - n-\pw ku-Ic - y-w e-`n-°pw. t^m¨: 0490 2344141, 9447709121.

C-cn-´n: ]m-e K-h. l-b¿-sk-°≥-U-dn kv-Iq-fns\-bpw A-[ym-]-I-sc-bpw A-]-Io¿-Øn-s∏-SpØm-\p-≈ ap-kv-enw eo-Kn-s‚ \-S-]-Sn A-h-km-\n∏n-°-W-sa-∂v kn.-]n.-sF. ap-g-°p-∂v tem-°¬ I-Ωn-‰n B-h-iy-s∏-´p. A-[ym-]n-I-sb A-k-`yw- ]-d-bp-I-bpw B-{Ian-°m≥ {i-an-°p-I-bpw sN-bv-X Fw.-F-kv.-F^p-Im-c-s\-Xn-tc \-S-]-Sn-sb-Sp-Ø-t∏mƒ A-Xns\-Xn-tc hn-Zym-`ym-k a-{¥n-bp-sS Hm-^n-kn¬\n-∂v h-gn-hn-´v C-S-s]-Sm-\pw ]n-∂o-Sv tIm-S-Xnbn¬ t]m-hm-\pw t\-Xr-Xzw \¬-In-b-Xv Nn-e ]©m-b-Øw-K-ß-fp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ap-kv -enw eo-Km-bn-cp-∂p. kv-Iq-fn-¬ \n-c-¥-c-am-bn D-≠m-hp-∂ A-{I-akw-`-h-ß-fn-epw sh-fn-bn¬-\n-∂v t\-Xr-Xzw sImSp-°p-∂-Xv eo-Kn-s‚ ]-©m-b-Øw-K-߃ Dƒ-s∏-´ kw-L-am-Wv. A-‘-am-b cm-jv-{So-b hn-tcm-[w sIm-≠v hn-Zym-e-b-sØ I-cn-tX-®p Im-Wn-°m-\p≈ {i-a-am-Wv ap-kv -enw eo-Kv \-S-Øp-∂-sX-∂pw

ssh-Zyp-Xn Xq¬ tdm-Un-\v \-Sp-hnÂ; \o-¡m³ \-S-]-Sn-bnÃ

3

\nem-ap-äw D-dq-kv C-¶p-apXÂ

Xm-°ƒ ]-s¶-Sp-Øp. I-tem¬-k-hw a-{¥n sI kn tPm-k-^v D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp. Pn-√m ]-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v {]^. sI F k-c-f A-[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ km-£-c-Xm an-j≥ U-b-d-Iv-S¿ tUm. -Ko-Xm k-Pohv ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn.

X-e-tÈ-cn \Kcw Nq-Xm-«-¡m-cp-sS ]n-Sn-bnÂ; Ip-Sp-§p¶-Xv sN-dp-ao-\p-IÄ am-{Xw X-et- »cn: \-Kc - Ø - n-se tem-U-v PpIƒ, Izm¿-t´-gk -v pIƒ, `-h\ - kap-—b - ß - ƒ tI-{μo-Ic - n-®v Nq-Xm-´wk-Po-hw. \-Kc - ] - c - n-[n-°v sh-fn-bn se ÿ-eß - f - n-epw Nq-Xm-´w hym-]I-am-hp-tºm-gpw sN-dp-ao-\p-Iƒ am{X-amWp ]n-Sn-bn-em-hp-∂X - .v C-cpN-{I-hm-l\ - ß - ƒ, hn-et- bdn-b kz¿-W D-cp-∏S- n-Iƒ Dƒ-s∏-sS-bp

kannur/knr

tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. ]n \m-cm-b-W≥ A-[y£-X h-ln-®p. kn.-]n.-sF. a-fi-ew sk-{I-´-dn hn jm-Pn, kn sI N-{μ≥, kn {]-Zo-]≥ kw-km-cn-®p.

]mc-e tImf-Pv I-temÂ-k-hw: kw-Lm-S-Ik-an-Xn-bmbn I-Æq¿: P-\ph-cn \mev, A-©v Xn-ø-Xn-I-fn¬ ]ø-∂q-cn¬ \-S-°p-∂ D-Ø-c-ta-J-em ]m-c-e¬ tImfPv I-tem¬-k-h-Øn-s‚ kw-Lm-S-I k-anXn cq-]o-I-cn®p. sI F≥ cm-[m-Ir-jvW≥ (ap-Jy c-£m-[n-Im-cn), cm-P≥ tXm-akv, Fw hn ]pcptjm-Øa≥, kn A-\n¬ Ip-am¿, F {]-`m-Ic≥ (c-£m-[n-Im-cn-Iƒ), sI ]n P-b-]m-e≥(sN-b¿am≥, Sn hn hn-Pb≥(ssh-kv sN-b¿-am≥), sI bp b-Xo-{μ≥ (P-\-d¬ I¨-ho-\¿), bp \m-cm-bW≥ (J-Pm-©n). tbm-Kw kwÿm-\ {]-knU‚ v sI F≥ cm-[m-Ir-jv-W≥ D-Zv-LmS-\w sN-bv-Xp.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-16  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-16

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you