Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw k-lI-c-Wkw-L-¯n-sâ B-kv-Xn-IÄ hn-äv \n-t£-]w Xn-cn-¨p-\Â-Ipw: a-{´n kn F³ _me-Ir-jvW³ 10 Unkw_¿ 2013 sNmΔ

kannur/kk

hntij§Ä

kwbpà sXmgn-emfn bq\n-b-\p-I-fp-sS sF-Iy-ZmÀ-Vy dm-en 12\v IÆq¿: kwbp‡ sXmgn-emfn bq\n-b-\p-If - psS ]m¿e-sa‚ v am¿-®n\p sFIy-Zm¿Vyw {]ISn-∏n®v 12\v cmhnse 10\v IÆqcn¬ 15,000 sXmgn-em-fn-Iƒ ]s¶-Sp-°p∂ dmen \S-°pw. hnhn[ ÿ-eß - f - n¬ tI{μo-Icn®v {]I-S\ - a - mbn sXmgn-em-fnIƒ Su¨ kvIzb-dn¬ kw-Ka - n°pw. kn.sF-.Sn.bp. kwÿm\ P\-d¬ sk{I-´dn Ff-acw Icow DZvLm-S\w sNøpw. sXmgnepw sXmgn-eh - k - c - ß - fpw h¿[n-∏n-°p-I, sXmgn¬ \nb-a߃ I¿i-\a - mbn \-S∏ - m-°p-I, Akw-LS- nX taJ-eb - nse sXmgn-em-fn-If - psS km-aqlnI kpc£ Dd∏phcp-Øp-∂X - n\v tZ-iob ^≠v cq]o-Ic - n-°p-I Xp-Sßn-b B-hi - y-߃ sXm-gnem-fn kw-LS-\m `m-ch - m-ln-Iƒ D-∂b - n-®p. kn.sF.-Sn.bp. kwÿm\ sk{I-´dn sI ]n k - l-tZ-h≥, Pn√m sk{I-´dn hmSn chn, F-kv.Sn.bp. kwÿm-\ sk-{I´dn Fw F I-cow, F.sF.Sn-.bp.kn. Pn√m P-\d - ¬ sk{I´dn kn ]n k-t¥m-jv, _n.Fw.Fkv. Pn√m sk{I-´dn ]n _me≥, sI _m-eI - r-jvW≥, Fw sI P-bc - m-P≥ hm¿Ømk-tΩf-\-Øn¬ ]s¶-SpØp.

a\p-jymhImi Zn\m-N-c-Ww: aÂkcw C-¶v I-Æq¿: kmaq-lnI\oXn hIp∏ns‚ B`napJ-yØ - n¬ a - \ - p-jym-hI - mi Zn\m-Nc - Ww C∂v kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ lmfn¬ a\pjym-hI - mi IΩoj-\wKw AUz. sI C KwKm-[c≥ DZvLm-S\w sNøpw. \-Kck`m sNb¿t]-gk v ¨ tdmjv\n JmenZv A[-y£ - X hln-°pw. AUz. ]n cmP≥Ip´n {]`m-jWw \S-Øpw. XpS¿∂v sslkvIqƒ, tImfPv hnZ-ym¿YnIƒ°v {]kw-Kw, {]_‘ cN\m a¬k-cß - ƒ \S-°pw. sF.kn.Un.Fkv. t{]m{Kmw Hm^nkv ko\n-b¿ kq{]-≠v sI ]n l-kb - \ -v m¿ k-Ωm-\߃ hnX-cWw sNøpw.

I-Æq¿ Pn√m _m¶v Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ Pn√-bn-se k-lIm-cn-I-fp-am-bp-≈ ap-Jm-ap-J ]-cn-]m-Sn-bn¬ a{¥n kn F≥ _m-e-Ir-jv-W≥ kw-km-cn-°p∂p

tam-j-Ww t]m-b kzÀ-Ww hn-d-Ip-]p-c-bn s]¿-f: ho-´n¬-\n-∂p tam-„n-® kz¿-Wm-`-c-W-ß-fpw tc-J-Ifpw ho-Sn‚ A-Sp-°-f-`m-K-sØ hn-d-Ip-]p-c-bn¬ D-t]-£n-® \ne-bn¬ I-s≠-Øn. D-°n-\-Sp-°-bn-se a≥-kq-dn-

s‚ ho-´n¬\n-∂p I-gn-™ A©n-\v F-t´-Im¬ ]-h≥ kz¿Wm-`-c-W-ß-ƒ, hn-k, ]m-kvt]m¿-´v, _m-¶v ]m-kv-_p-°v, sN°v, B-[m¿ Im¿-Uv F-∂n-hbpw tam-j-Ww t]m-bn-cp-∂p. C-

∂-se ]p-e¿-s® a≥-kq-dn-s‚ `m-cy hn-d-sI-Sp-°m≥ t]m-b-ka-b-Øm-Wv I-h¿-® sN-bv-X B`-c-W-߃ πm-Ãn-Iv k-©n-bn ¬ D-t]-£n-® \n-e-bn¬ I-s≠Øn-b-Xv.

hm-b-\-im-e 80mw hmÀ-jnIm-tLmjw X-e-t»cn: ]m-dm¬ s]m-Xp-P-\ hm-b-\-im-e-bp-sS 80mw hm¿jnIm-tLm-jw \msf \-S-°p-w. P\p-h-cn 26 h-sc ]-cn-]m-Sn-Iƒ \o-fpw. \msf Pn√m ]-©mbØv {]-knU‚ v {]-^. sI F k-c-f D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hn Sn ap-c-fn, ]-∂y-∂q¿ `m-kn ]s¶-Sp-°pw. Nn-{X-c-N-\, {In-°‰v, t{Im-kv I¨{Sn a¬-k-c߃ D-≠m-hpw. P-\p-hc - n 19\p i-co-cZ- m-\˛Ah-bh - Zm-\ k-ΩX - ]{Xw ssIam-d¬, 26\v ]p-kvX - I - {]-Im-i\w. ssh-Io-´v k-am-]\ - k-tΩf\w a{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZvLmS-\w sN-øpw. tIm-Sn-tb-cn _m-eI - r-jvW≥ A-[y-£X - - hln-°pw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Øn-¬ Sn ]n k-\ojv, t{]-ac - mPv, Sn tKm-]me≥, hn Fw {ioPnØv, {]-Im-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

a\ojm tkYn I®q-cn IÆq¿: tkmfnUmcn‰n Pn√m IΩn‰n kwLSn∏n°p∂ a\pjymhImi ktΩ-f\ - w 13\p ssh-Io-´v \m-en\v IÆq¿kn‰n-bn¬ \-S° - pw. {]apJ BŒnhnÃv a\ojm tkYn DZvLmS\w sNøpw. tUmIypsa‚dn kwhn[mbI≥ sI ]n i-in, sF.F≥.F¬. kwÿm\ sk-{I-t´-dn-b‰ - wKw F≥ sI A–p¬ Ako-k,v ]n.Un.]n. kwÿm\ P\d¬ sk{I´dn \nkm¿ atØ¿, sI kp\n¬ Ipam¿, Fw Pnj, sI kmZnJv Dfnbn¬, Sn sI aplΩZ-en, F ]n APva - ¬, jwko¿ C{_m-lnw, ]n sI aplΩZv kmPn-Zv kw-km-cn-°pw.

Xpd¶ kwhm-Zw 19\v am-ßm-´p-]-dºv: B{¥t∏mfPnbn¬ KthjWw \S-Øp-∂ F-kv sI iinIp-am¿ ]n.F-®v.Un. _ncpZØn\mbn k-a¿-∏n® {]_‘Øn≥ ta-ep≈ Xpd∂ kwhm-Zw 19\p cmhnse 10.30\v Xet»cn ]mebmSv Imw]knse B{¥t∏mfPn hn`mKØn¬ \-S-°pw. {]_‘w skan\mdn\v aq∂pZnhkw apºpapX¬ Xet»cn Imw]knse B{¥t∏mfPn hn`mKw sse{_dnbn¬ ]cntim[\bv°v e-`n-°pw.

kl-IcWa{´n-¡v k-l-Im-cn-I-fpsS \nth-Z\{]hm-lw I-Æq¿: IÆq¿ Pn√m _m¶v lmfn¬ kw-LS- n-∏n® ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ a{¥n kn F≥ _meIr-jW -v ≥ ap-ºm-sI k-lI - m-cn-If - psS \nth-Z\ - ß-fp-sSbpw \n¿-tZ-iß - f - p-sSbpw {]hm-lw. ]cnbmcw saUn-°¬ tImf-Pn¬ Ccp-]X - n¬∏cw tPmen-°msc ÿnc-s∏-Sp-Øm-ØX - p kw-_‘n® ]-cm-Xn {i-hn-® a-{¥n, kl-Ic - W cwKØv tPmen-°msc hbv°p-∂Xv \nbahnt[-ba - m-bn-cn°-Ws - a-∂v \n¿-tZ-in®p. sUt∏mkn‰v Ie-£≥ GP‚p-am-cpsS h¿[n-∏n® B\p-Iq-ey- w A\p-hZn-°m≥ Ign-bmØ kwL-ßf - p-≠.v tKmƒUv Ass{]-k¿am-cpsS {]iv\ß - ƒ kw_-‘n®v ]Tn-°m≥ IΩ-n‰n-sb \n-tbm-Kn-®n´p≠v. kwL-ßf - psS C≥Iw-Sm-Ivkv, dnk¿-hv, DF. A[y£ tkm-Wn-bm Km-‘nbp-sS {i-≤b - n¬-s∏-Sp-Øpw. klI-cW - h-Ip-∏n¬ sI-´n-°n-S° - p∂ ^-be - p-Iƒ Xo¿-∏m-°m≥ A-Snb-¥c - \-S]-Sn kzo-Ic - n-°pw. 12 Pn√-If - n¬ ap-Jm-ap-Jw \-S∂ - pI-

PbnepIfn ]pIhen \ntcm[\w \S¸m-bnà I-Æq¿: P-bn-ep-I-fn-se ]p-I-hen \n-tcm-[-\w A-´n-a-dn-°-s∏´p. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn¬ ]p-I-hen-°p-∂-Xv \n-tcm-[n-® sslt°m-S-Xn D-Ø-c-hn-\p kw-ÿm\-sØ P-bn-ep-I-fn¬ ]p-√p-hne-bm-Wv. I-gn-™ k¿-°m-cns‚ Im-e-Øm-Wp C-Xp-kw-_‘n-® \n-b-aw ]n≥-h-en-®-Xv. ]pI-h-en \n-tcm-[-\ \n-b-a-Øns‚ ]-cn-[n-bn¬-\n-∂v tIm-S-XnI-sf H-gn-hm-°n-b \-S-]-Sn-bp-sS ^-e-am-bn P-bn-ep-I-fn¬ {]-XnIƒ _o-Un-bpw kn-K-c-‰pw \n¿_m-[w D-]-tbm-Kn-°p-I-bm-Wv. s]m-Xp-ÿ-e-ß-fn-se ]p-Ih-en \n-tcm-[n-®p-≈ 2000Ønse ssl-t°m-S-Xn hn-[n-sb XpS¿-∂v 2003¬ \n-b-a-k-` C-Xpkw-_-‘n-® \n-b-aw ]m-km-°p-

Xn-tb-ä-dp-I-fn-se ]p-I-h-en-¡m-sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn I-Æq¿: \-K-c-Øn-se hn-hn-[ Xn-tb-‰-dp-Ifn¬ kn-\n-am-{]-Z¿-i-\-Øn-\n-sS ]p-I-h-en-® 101 t]-sc t]m-en-kv ]n-Sn-Iq-Sn ]n-g-bo-Sm-°n. Su¨ kn.-sF hn-t\m-Zv Ip-am¿, F-kv.-sF k\¬-Ip-am¿ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ Ign-™ Zn-h-k-am-bn-cp-∂p an-∂¬-∏-cn-tim-[-\. Xn-tb-‰-dp-I-fn-se ]p-I-h-en-bpw a-Zy-]m-\hpw kn-\n-a Im-Wm-s\-Øp-∂ Ip-Spw-_-k-Z n-\v _p-≤n-ap-´p-≠m-°p-∂p-sh-∂ ]-cm-Xnsb Xp-S¿-∂m-Wp \-S-]-Sn. C-h-cn¬-\n-∂v 200 cq-] ho-Xw ]n-g-bo-Sm-°n. ]-cn-tim-[-\ Xp-S-cpsa-∂pw _-kv -tÃm-∏p-I-fn-epw s]m-Xp-ÿ-e-

hy-h-Ø-bn \nÀ-an-¡mw: B-Ivj³ I-½nän X-e-t»-cn: k¿-°m¿ ÿ-e-a-\ph-Zn-®m¬ kz-Im-cy kw-cw-`I - s - c D-]t- bm-Kn-®v X-et- »-cn-˛ ssa-kq¿ sd-bn¬-∏m-X _n.-H.-Sn A-Sn-ÿm-\Øn¬ ]-Wn-bm-sa-∂v hn-hn-[ BIvj v ≥ I-Ωn-‰n `m-ch - m-ln-Iƒ Adn-bn-®p. C-Xn-\m-bn I-£n-cm-{„ob-Iƒ A-`n-{]m-bh - y-Xym-kß - ƒ D-t]-£n-®p k-lI - c - n-°W - w. \m-fn-Xp-h-sc X-e-t»-cn-sb {]-Xn-\n-[-o-I-cn-® P-\-{]-Xn-\n-[nI-fm-cpw ]-≤X - n-°m-bn B-flm¿-

ß-fn-epw ]p-I-h-en-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc-bpw \S-]-Sn-bp-≠m-hp-sa-∂pw t]m-en-kv ]-d-™p. C-Xn-\p-]p-d-sa, tIm-S-Xn D-Ø-c-hv ew-Ln®v hm-l-\-ß-fn¬ D-®-`m-jn-Wn sI-´n {]-Nm-cWw \-S-Øp-∂-h-sc-bpw ]n-Sn-Iq-Sn ]n-g Cu-Sm°n. hm-l-\-߃ \n¿-Øn-b ti-jw A\u¨-kv sN-ø-W-sa-∂pw hm-l-\w Hm-Sptºmƒ C-Xv ]m-Sn-s√-∂pw tIm-S-Xn \n¿-tZ-iap-≠v. C-Xv ew-Ln-°p-∂-h¿-s°-Xn-tc h-cpwZn-\-ß-fn¬ hm-l-\-߃ ]n-Sn-s®-Sp-°p-∂Xpƒ-s∏-sS-bp-≈ \-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa-∂pw t]m-en-kv A-dn-bn-®p.-

I-bpw 2005¬ P-bn-ep-I-fn¬ ]pI-h-en \n-tcm-[n-®p-sIm-≠v Pbn¬ Un.-Pn.-]n. D-Ø-c-hn-d-°pI-bpw sN-bv-Xn-cp-∂p. F-∂m¬ 2008¬ tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jv-W≥ B-`y-¥-c-a- [-\w- D-Ø-c-hn-eq-sS \o-°n-b- e-Øv ]p-I-h-en-®-Xn-\p ]n-Sn-°- _m-[w ]p-I-h-en-°m≥ I-gn-bp{¥n B-bn-cn-s°-bm-Wp \n-tcm- Xv. Np-cp-°-Øn¬, s]m-Xp-ÿ- s∏-´-h¿-°v P-bn-en-se-Øn \n¿- ∂ ÿn-Xn-bm-Wv.-

Hmcp-P-e aÂk-y-Irjn: in¸-im-e C¶v X-e-tÈcnþssa-kqÀ sd-bnÂ-¸m-X _n.H.Sn. I-Æq¿: a¬k-yk - a- r-≤n-˛X - o-ctZi Pe-Irjn \nb-aß - fpw \nb{¥-Wß - f - pw-˛Hmcp-Pe - a¬kyIrjn F∂nh kw_-‘n® in¬]im-e C∂p cmhnse 9.30\v Xmh°c tlm´¬ kvssI ]mekn¬ a{¥n sI _m_p DZvLmS\w sNøpw. F ]n A-–p√°p´n Fw.F¬.F. A[-y£ - X hln-°pw. Pn√m ]©m-bØv {]kn-U≠v {]^. sI F kc-f, F.Un.Fw. H apl-ΩZv A-kvew kw_-‘n-°pw.

IÆq¿: am¿-°‰ - n-Mv k-lI-cW kw-Lß - ƒ - kzo-Ic - n-® sU-t∏mkn-‰p-Iƒ Xn-cn-®p\¬-Im≥ BkvX - n-Iƒ hn¬-∏\ - \-SØ - p-sa∂v a-{¥n kn F≥ _m-eI - r-jW v- ≥. Pn√m _m¶v Hm-Un-t‰m-dn-bØ - n¬ Pn√-bn-se k-lIm-cn-I-fp-am-bp≈ ap-Jm-ap-Jw ]-cn-]m-Sn-bn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p At±lw. kw-ÿm\-sØ an° klIcW kw-L-ß-fpw I-Sp-Ø {]-Xn-k‘ - n-bn-emWv. C-Xp-aqew ]-e-cp-sS-bpw \n-t£-]-߃ CXp-hs - cbpw Xn-cn-®p-\¬-Im≥ Ign-™n-´n√. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv C-hc - p-sS B-kvX - n hn¬-∏\ - \S Øn \n-t£-]w Xn-cn-®p-\¬-Im≥ k¿-°m-¿ Xo-cp-am-\n-®Xv. k-lI-cW {]-ÿm\-sØ kw-c£ - n-°m-\m-hi - yam-b \-S] - S- nIƒ kzo-Ic - n-°pw. \n-t£-]I - c - n¬-\n-∂v B-Zm-b\ - n-IpXn Cu-Sm°p-∂X - p kw-_‘ - n® tI-{μ-Xocp-am-\w k-lI-cW - ta-Je - b - ° -v p Xn-cn-®S- n-bmWv. C-°mcyw bp.]n.

Y-X-tbm-sS {]-h¿-Øn-®n-´n-√. tI-{μ- k-la - {- ¥n ap-√∏ - ≈ - n cm-aN-{μ≥, Fw.-F¬.-Fa - m-cm-b tImSn-tb-cn _m-eI - r-jW v- ≥, sI sI \m-cm-bW - ≥, k-Æn- tPm-k^ - v, a{¥n sI ]n tam-l-\≥, sI kp[m-Ic - ≥ Fw.-]n F-∂n-hc - p-sS CS-s]-S-ep-Iƒ D-≠m-h-W-sa-∂pw C-h¿ B-hi - y-s∏-´p. kn ]n B-ep-∏n- tI-bn, tPm¨-k≥ I-e-hq¿, k-Po-h≥ amWn-b-Øv, hn _n C-kv-lm-Jv ]-

s¶-Sp-Øp. A-Xn-\n-sS, hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn-¬ hn-X-c-Ww sNbv-X Ip-dn-∏n¬ t]-cn-s√-∂p Nq≠n-°m-´n- B-£≥ I-Ωn-‰n `m-chm-ln-Iƒ X-Ωn¬ X¿-°a - p-≠mbn. hn-hn-[ I-Ωn-‰n `m-ch - m-ln-Iƒ H-∂n-®m-Wv {]-ktv- ^m-dØ - n¬ FØn-bX - v. F-∂m¬, X-et- »-cn sdbn¬-th B-£≥ I-Ωn-‰n sN-b¿am≥ B-ep-∏n tI-bn-tbm-Sv Nn-e¿ A-[n-t£-] kz-cØ - n¬ s]-cp-amdn-sb-∂m-Wv B-t£-]w.-

F-kv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯I-sâ ho-Sv B-{I-an-¨p ]gb-ßmSn: F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-ØI-s‚ ho-Sv A-Sn-®p XI¿Øp. I-gn-™ Znh-kw cm{Xn H∂-ct- bm-sS-bm-Wv kw-`hw. sam´m{ºw Pn-∂v tdm-Un-se I-Sh-Øv jm-ln-Zn-s‚ ho-SmWv ap-ke v nw eoKv {]-h¿-Ø-I¿ B-{I-an-®Xv. A©w-K kw-Lw ho-Sn-s‚ G-tgmfw P-\¬-®n√p-Iƒ A-Sn-®p X-I¿°p-Ib - m-bn-cp∂p. eo-Kv {]-h¿-ØIcm-b k-emw, C-jmw, ap-Øen_v, ^m-dq-Jv Xp-Sß - n-bh¿ c-≠p ss_-°p-If - n-se-Øn-bm-Wv B-{Ian-® Xv. C-h¿-s°-Xntc ]-gb - ß - mSn t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In. t]m-en-kv ]cn-tim-[n-®v At\z-j-Ww Xp-Sßn. A-{I-a-Øn ¬ {]-Xn-tj-[n-®v sam-´m-{º-Øv F-kv.Un.]n.sF. {]-h¿-Ø-I¿ {]-Xntj-[ {]-IS-\w \-SØn. B-cn^v, ap-\o¿, A-ivd-^v t\- sam-´m{ºw Pn-∂v tdm-Un-se I-Sh-Øv jm-ln-Zn-s‚ ho-Sn-s‚ P-\¬-®n√p-Iƒ X-I¿-Ø \n-e-bn¬ Xr Xzw \¬In.

am-Xm-hns\ B-{I-an-¨ a-I³ A-d-Ìn IÆq¿: a-Zy-el - c - n-bn¬ am-Xm-hns\ B-{I-an-®p ]-cn-t°¬-∏n-®Xn\p aI-s\ t]m-en-kv A-dk - ‰ v- v sN-bvXp. ]-≈n-°p-∂v Im-\Øq¿ t£-{X-Øn-\p k-ao]w `F-kv F P-ao-¬ kv-amcI C-i¬ N-{I-h¿-Øn ]p-c-kv-Im-cw ‡n-\n-hm-kn¬ ]n kq-c-Pnam-∏n-f-∏m-´v I-em-Imc≥ ]o¿ ap-l-Ω-Zn-\v k-Ωm-\n-°p∂p s\(33)bm-Wv Su¨ Fkv.sF. k-\¬ Ip-amdpw kw-Lhpw A-dÃv sN-bX v- Xv. i-\n-bmgvN - cm-{XnbmWv am-Xm-hv {]-ao-fs - b(71) ]´nIÆq¿: ku-Zn A-td-_y-bn-se tP-Xm-hn-s\ Xn-cs - ™-Sp-ØXv. dn- I I-jW v- w sIm-≠v B-{I-an-®Xv. tI-cf - am∏n-f I-em A-°mZ-an dn- bm-Zv- Nm-]v‰ - ¿ sk-{I´-dn C-kva - m- h-[-{i-a-Øn-\m-Wv C-bmƒ-s°bm-Zv Nm-]‰-v ¿ F-kv F P-ao-en-s‚ Cu ¬ Im-tcm-fØ - v A-[y-£X - - h- Xntc tI-sk-Sp-ØXv. t]-cn¬ G¿-s∏-SpØn-b C-i¬ N- ln®p. ss^-k¬ F-tf‰n¬ ap{I-h¿-Øn ]p-ck - I -v m-cw am-∏n-f∏ - m- Jy{]-`mj-Ww \-SØn. ´v I-em-Imc≥ ]o¿ ap-lΩ - Z- n-\v kA-°mZ-an kwÿm-\ sk-{I Ωm-\n®p. ap-g∏ - n-eß - m-s´ h-kX - n- ´-dn k-Po-hv am-Wn-bØv, I-Æq¿ bn-se-Øn-bmWv A-°mZ-an kw Pn√m P-\d - ¬ sk-{I´-dn \m-k¿ X-et- »cn: ÿ-ew hn¬-∏\ - \Sÿm-\ P-\d- ¬ sk-{I´-dn X-et- »- ssa-em-©n°¬, _-jo¿ t- Im-gn- Øn 10 e-£w cq-] ap≥-Iq-dmbn hmcn sI d-^o-Jv ]p-ck - I -v m-cw \¬-In- t°mSv, i-in-Ip-am¿, P-bm ]-ct- a- ßn-b ti-jw ÿ-etam ]-Wtam bXv. 51,000 cq-]bpw in-em-^e - I izc≥, {]-^. d-la -v m≥, A¬-Øm- Xn-cn-®p\¬-In-bn-s√-∂p ]-cmXn. hpwA-Sß - n-bX - m-Wv ]p-ck - I -v mcw. ^v am-ßmS≥, kn-±o-Jv A-lΩ - Zv, ]m-dm¬ kz-tZ-in Ip-™e - p-hn-s\sam-bvX - o≥ Ip´n-ssh-Zy¿ kv- F≥ ]n Fw \u^¬, d-km-Jv Xntc tI-sk-SpØv A-t\zj-Ww am-cI - k-an-Xn sN-b¿-am≥ kn ]n I√n¶¬, ap-Po-_v tIm-gn-t°mSv, \-SØ - m≥ Pp-Uo-jy¬ H∂mw¢m- pdw, j-ao¿- kv a-Pn-kt-v {S-‰v tImS-Xn D-Øc sk-bX -v e - hn, A-°mZ-an kwÿm- Kn-co-jv _m-_p a-e∏ - h - n- ≥-amcm-b B-Zn¬ ´p. sk-bX \ {]-knU‚ v ]n F-®v A-–p√, _m_p, Km-bI -v m¿-]≈ - n-bnse ]n sI am-∏n-f∏ - m-´v \n-cq-]I - ≥ ss^-k¬ AØp, kemw ]p-jv-]-Kncn, l A-–p¬ e-Øo-^m-Wv ]-cm-Xn- p-g, ap-lΩ - Z-en Im °m-c≥. 2013 Pqsse 20\m-Wv tIF-tf-‰n¬ F-∂n-hc - S- ßn-b P-Uv- ko-\ B-e∏ Pn-Mv I-Ωn-‰n-bm-Wv ]p-ck - vIm-c k¿-tIm-Uv kw-km-cn-®p. kn-\m-k] -v Z- am-b kw-`h - w.

C-i N-{I-hÀ-¯n ]p-c-kv-Im-cw ]oÀ -ap-l-½-Zn\p \ÂIn

hnizm-kh-©-\; tI-sk-Sp¯p

∂-X]T\ ^≠v ]cn[n F∂nh kw_‘n®pw am\-z¬ ]cn-jvIc - n-°p-∂X - n-\v k-an-Xn-sb Np-aX - e-s∏-Sp-Øpw. Sqdnkw kwL-߃, h\nXm kwL-߃ F∂n-hbv°v hntZ-iØp\n∂v A b-°p∂ ]Ww hn\n-abw \S-Øm-\p≈ kuIc-ya - p-≠m-hW - s - a∂v {]apJ kl-Imcn kn F APo-¿ B-hi - y-s∏-´p. \ne-hn-ep≈ hy-hÿ - I - f\p-kc - n®p ]cn-tim[n-°p-sa-∂v a{¥n hy-‡a - m°n. C Fw Fkv `h\-hm-b] v- b - psS ]eni 40 tImSn A\p-hZ- n-®X - m bpw DSs\ kwL-߃°v \¬Ip-sa∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿Øp. ]cn-]m-Sn°v apºpXs∂ 40 \nth-Z\ - ß - ƒ e`n-®n-cp-∂p. IqSmsX \nc-h[n kl-Im-cn-Iƒ \nth-Z\ - h - p-ambn thZn-bn-se-Øn.

gn™p. CØ-cs - am-cp ]-cn-]mSn t\c-sØ \-St- Ø-≠X - m-bn-cp-∂psh-∂v C-t∏m-gm-Wp t_m-[y-s∏-´sX-∂pw a{¥n Iq-´n-t®¿Øp. Pn√m k-lI-cW - _m-¶v {]-knU‚ v F sI _m-eI - r-jW -v ≥ A-

[y-£X - h-ln-®p. A-Uo-j\ - ¬ cPn-k{-v Sm¿ sI hn kp-tc-jv _m-_p, tPm-bn‚ v c-Pn-k{v- Sm¿ hn k-\¬ - Ip-am¿ kw-km-cn-®p. \n-ch-[n kl-Im-cn-Iƒ ]-cm-Xn-Ifpw \n¿-tZi-ßfpw k-a¿ - ∏ - n-°m-s\Øn.

BÀ.F-kv.F-kv. {]-hÀ-¯I-sâ sIm-e: {]-Xn t]m-enkv I-Ì-Un-bn ]-ø-∂q¿: ]-ø-∂q-cn¬ B¿.-Fkv.F - k - .v im-Jm Im-cy-hm-lI - v hnt\m-Zv Ip-am-dn-s‚ sh-´n-s°m-es∏-Sp-Øn-b-Xp-am-bn _-‘-s∏-´v dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂ {]-Xn-sb t]m-en-kv I-kv-‰-Un-bn¬ hn-´p sIm-Sp-Øp. tI-kn¬ ]n-Sn-bn-emb kn.-]n.-Fw. {]-h¿-ØI - ≥ tImØm-bn ap-°n-se K-eo-jn-s\-bmWv ]-ø∂ - q¿ Pp-Uo-jy¬ H-∂mw ¢m-kv a-Pn-kt-v {S-‰v tIm-SX - n c-≠p Zn-h-k-tØ-°v t]m-en-kv I-kv-‰Un-bn¬ hn-´p-sIm-Sp-Ø-Xv. I-gn™ H-∂mw Xn-øX - n ssh-Io-´m-Wv hn-t\m-Zv Ip-am¿ sIm-√s - ∏-´X - .v kw-`h - Ø - n¬ Un.-ssh.-F^ - v.-

sF. kw-ÿm-\ F-Iv-kn-Iyp-´ohw-Kw ]n k-t¥m-jv Dƒ-s∏-sS 15Hm-fw t]¿-s°-Xn-tc ]-ø∂ - q¿ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øn-cp-∂p. CXn¬ Un.-ssh.-F-^v.-sF. ]-ø∂q¿ tªm-°v {]-kn-U‚ v F hn cRvP - n-Øv, J-Pm-©n hn C cm-tKjv, K-eo-jv F-∂n-hs - c-bm-Wv Ad-Ãv sN-bX v- X - v. a-‰p {]-Xn-Iƒ H-fn-hn-em-sW∂v t]m-en-kv ]-d-bp-∂p. tI-kt\z-jW - Ø - n-s‚ `m-Ka - m-bn Iq-SpX¬ sX-fn-hp-Iƒ ti-Jc - n-°m-\mWv t]m-en-kv {]-Xn-sb I-Ã-Unbn¬ B-h-iy-s∏-´v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-®X - v.-

t^-kv_p-¡n hym-P {]-Nm-c-Ww: bp-hm-hv A-d-Ìn Im-k¿-tIm-U:-v tkm-jy¬ s\-‰-v h¿-°m-b hm-Sk -v -v A-∏n-epw s^-b-v kv_ - p-°n-epw hym-P{]-Nm-cW - w \-SØn-b kw-`h - Ø - n¬ H-cm-sf°q-Sn A-dà - v sN-bX -v p. B-Zq¿ ]-≈t- ¶m-

s´ ap-lΩ - Z- -v kn-dm-Pp-±o(18)s\-bmWv- hn-Zym-\K - ¿ t]m-en-kv A-dà - vsN-bX -v X - .-v kw-`h - Ø - n¬ I-√° - ´- bn-se Sn Fw D-ka -v m-s\ I-gn-™ Zn-hk - w A-dà - -v sN-bX -v n-cp-∂p.

sF.Sn.C.kn. sI-«n-tSm-Zv-Lm-S-\w Im-k¿-tIm-Uv: I-Æq¿ k¿-h-Iem-fm-bnse Im-k¿-tIm-Uv hnZym-\-K¿ Nm-e- Imw-]-kn¬ \n¿an-® C≥-^¿-ta-j≥ sS-Iv-t\m-fPn F-Pyp-t°-j≥ sk‚¿ sI-´nSw -a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. F≥ F s\√n-°p-∂v Fw.F¬.F. A-[y£-X h-ln-®p. ]p-Xp-Xm-bn Bcw-`n-® Fw._n.F. tIm-gv-kn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w I-Æq¿ bq-\n-th-gvkn-‰n ssh-kv Nm≥-k-e¿ Jm-Z¿ am-ßm-Sv \n¿-hln-®p. Pn-√m I-eI - Sv- ¿ ]n F-kv ap-lΩ-Zv k-Ko¿ ap-Jy-{]-`m-j-Ww \SØn. ssa-t\m-dn-‰n I-Ωo-j≥ sN-b¿-am≥ sN¿-°-fw A-_v-Zp√, kn-Utv- Im sN-b¿-am≥ kn Sn A-l-Ω-Z-en, I-c-Iu-i-e hn-Ik-\ tIm¿-]-td-j≥ sN-b¿- Im-k¿-tIm-Uv hn-Zym-\-K¿ Nm-e-bnse sF.-Sn.-C.-kn. sI-´n-Sw a-{¥n ]n sI A-_v-Zp-d-∫v am≥ Fw kn J-a-dp-±o≥, bq-\n- D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p th-gv-kn-‰n kn-≥Un-t°-‰wKw tUm. Fw F ap-l-Ω-Zv A-kv ew, \-K-c-k-`m Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥ A-_v-Zp¿-d-lvam≥ Ip-™n, c-Pn-kv-{Sm¿ tUm._m-e-N-{μ≥ Io-tgm-Øv, U-hI-Æq¿: _wKmƒ Dƒ°-Se - ns‚ e-]v-sa‚ v Hm-^nk¿ sI k-lsX°p-]-Sn-™m-dmbn cq]-s∏´ tZ-h≥ kw-km-cn-®p.\yq-\a - ¿±w hS-°p-`m-Kt- Ø°v \oßp-∂X - n-\m¬ 24 aWn-°q-dn-\Iw - Xo-cØ - v Npg-en-°m-‰n\p - m-Wv tam- tI-cf X-et- »cn: sk-bvX - m¿]-≈n-°- bn-cp-∂p. C-Xn\pti-ja ]-ø-∂q¿: ]p∂-°-S-hv-˛-h-S-°p- SpØ a-ld- n≥ A-Ø¿I-Sb km[-yX - b - p-≈X - mbn tImÃv Km¿ - n¬-s∏-Sp-∂Xv. - n¬- I- j-Ww {i-≤b ºm-Sv-˛-aq-cn-t°mSv tdmUn¬ I h¿® \S-Øn I-S∂ I-Sb - n-se kn.kn.Sn.hn-. cw-K Uv tÃj≥ Adn-bn-®p. - pI-f™ kvep-¶p-Iƒ ]pXp-°n∏Wn-bp-∂- {Xo-Iƒ kn.kn.Sn.hn-bn¬ Ip-Sp- ߃ ]cn-tim-[n-®t- ∏m-ƒ tam„m Im‰nt\msSm∏w i‡-amb Xn-\m¬ CXphgn-bp≈ KXm- ßn. C-°g- n-™ Zn-hk - p-≠v. Npgen- n™p. `w-Kn-bm-bn agbv°pw km[y-Xb - a - m-Wv kw- °-sf Xn-cn-®d KXw 12 apX¬ 15 hsc cma-¥-fn- `hw. A-Ø¿ hm-ßm-s\-∂ hym h-k{v Xw[-cn-®v I-Sb - n-seØn-b C- °m-‰ns‚ {]`-ht- I-{μ-Øn¬ 998 ˛-Nq-f-°-Shv t]m-Ãv Hm-^nkv tP-\s - b-Ønb c-≠p kv{- Xo-If - n h¿ A-Ø¿Ip-∏n-Iƒ km-cn-°p- F®v.]n. F. a¿±w tcJ-s∏-Sp-ØntdmUv hgn Xn-cn®phn-Sp-sa∂v ¬ H-cmƒ B-bn-cw cq-] hn-eb - n¬ bn-´p-≠v. IS-en¬ t]mhp-∂-h¿ - p≈ ≈n¬ H-fn-∏n-°p∂-Xv Im-ad- b ]n. U-ªyp.Un. FIv-kn-Iyq- tdm-b¬ an-dmjv X-{¥-]c - m-en-°W - s - a∂pw ap∂- a - m-bn ]-Xn-™n-´p-≠.v t]m-en-kv A-t\z Pm-{K-X ] ´ohv F≥Pn-\o-b¿ Adn-bn-®p. ssI-°e dn-bn∏v \¬-In-. - m-°n ÿ-ew-hn-Sp-Ib - m- j-Ww Xp-Sßn.

KXm-KXw Xn-cn¨phn-Spw

A-¯À-I-S-bn-se tam-jWw: h-\n-Xm-kw-L-¯n-sâ Nn-{Xw kn.kn.Sn.hn-bnÂ

Npg-en-¡m-än\v km[-y-X

kwØm\¯v hkv{X{Kmaw ]²Xn \S-¸m-¡pw: a{´n Fw sI ap-\oÀ a-øn¬: tI-cf - Ø - n¬ hn-hn-[ A∏m-c¬ ]m¿-°p-Iƒ ap-tJ-\ \n¿an-°p-∂ h-k{v- X-߃-°v hn-]W - n I-s≠-Øp-∂-Xn-\p h-kv-{X-{Kmaw ]-≤X - n \-S∏ - m-°p-sa-∂v a-{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿. C-Xn-\m-bn 35 e-£w cq-] F-√m A-∏m-c¬ ]m¿-°p-Iƒ-°pw A-\p-hZ- n-°p-w. Ip-‰y- m-´q¿ hn-t√-Pv ap-°n¬ Ip-Spw_-{io A-∏m-c¬ ]m¿-°v sI-´n-Sw D-ZvL - m-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p a-{¥n. Ip-Spw-_-{io-bn-eq-sS km[m-cW - ° - m-cs - ‚ Po-hn-X \n-eh - mc-am-Wp D-b¿-Ø-s∏-Sp-∂-Xv. {]bm-kß - ƒ t\-cn-Sp-∂h - ¿-°v D-]Po-h\ - kw-hn-[m-\s - am-cp-t°-≠Xv k¿-°m-cn-s‚ I-Sa - b - m-Wv. h-kv{- X-{Km-aw ]-≤X - n C-Øc - sam-cp Xp-S-°-am-sW-∂pw a-{¥n hy-‡a - m-°n. 35 e-£w cq-] sNe-hn-em-Wp sI-´n-Sw ]-Wn-X-Xv. in-ip-ku-lr-Z a - m-Xr-Im Pn-√b - mbn I-Æq-cn-s\ am-‰m-\p-ff - B-cqVw ]-≤-Xn-bp-sS in-em-ÿm-]\w sP-bnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.-

Ip‰-ym-´q¿ hn-t√Pv ap°n¬ IpSpw-_{io A∏m-c¬ ]m¿-°ns‚ sI´n-tSm-Zv-LmS-\w a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ \n¿-h-ln-°p∂p F. \n¿-hl - n-®p. Pn-√m ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v {]-^. sI F kc-f A-[y- £ - X - h-ln-®p. Ip-Spw-_-{io tIm-˛-Hm-Un-t\‰¿ Fw hn t{]-ac - m-P≥, sF.-kn.Un.-Fk - v. Hm-^n-k¿ ]n eo-em-Ω

]-≤-Xn hn-i-Zo-I-c-Ww \-S-Øn. Ip-‰-ym-´q¿ ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v kn kp-Pm-X, a-øn¬ ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v Fw ]-flm-hXn, sIm-f-t®-cn ]-©m-b-Øv {]kn-U‚ v sI sI ap-kv-X-^, Pn-

√m ]-©m-b-Øv sk-{I-´-dn Fw sI {io-Pn-Øv, Pn-√m ]-©m-bØv Ãm‚n-Mv I-Ω‰ - n sN-b¿-t]-gvk¨ H c-Xn, Ip-Spw-_-{io F.Un.-Fw. kn Sn jm-lp¬ j-ao-Zv kw-km-cn-®p.-


{]mtZ-inIw ssI-tb-dn-b-Xv 15 G-¡À; tI-c-f-¯n-sâ Ø-e¯v IÀ-Wm-S-I P-− sI-«n

10 Unkw_¿ 2013 sNmΔ

C¶v sshZ-ypXn apS§pw ]m-∏n-\n-t»cn: ]m∏n-\n-t»cn Ce-Iv{Sn-°¬ sk£≥ ]cn-[nbnse aS-°-c, It®-cn-Ø-d, Ccn-Wm-hv, tImeØv hb¬, enPn-a, sh≈m-©n-d, [¿a-°nW¿, F∂n-h-S-ßn¬ cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 5 hsc `mKnI-ambn sshZ-ypXn apS-ßpw.

C-cn´n: A-Xn¿-Øn ew-Ln-®v tI-cf-Øn-s‚ ÿ-ew I¿-WmS-Iw ssI-tbdn. am-°p-´w h-\y-Po-hn kt¶-Xw A-Xn¿-Øn ap-X¬ A-øwIp-∂v ]-©mb-Øv I-t®-cn-°S- hv, ]m-eØ - pw-IS-hv XpS-ßn \n-ch-[n ÿ-eß - f - p-apƒ-s∏-sS 15 G-°tdm-fw ÿ-ea - m-Wv I¿-Wm-SI - 10 In-tem-ao-‰t- dm-fw \o-fØ - n¬ P-≠ sI-´nb-X.v 1950¬ C-cp kw-ÿm-\ßfpw tbm-Pn-®v ÿm-]n-® k¿th I√p-Iƒ C-f° - nam-‰n-bn-´p≠v. ]-g-b k¿th I√p-Ifpw ]p-

]cn-]mSn

„IÆq¿ I-e-Iv-S-td-‰v ]-cn-

kcw: B-Zn-hm-kn tKm-{X P-\k-`-bp-sSbpw B-Zn-hmkn Z-enXv ap-t∂-‰ k-an-Xn-bp-sS-bpw t\-Xr-Xz-Øn¬ D-]-hmkw˛10.00 „I-Æq¿ Xmh-°c tlm´¬ kvssI ]m-e-kv: Hmcp-P-e a¬k-y-Irjn in¬∏-im-e D-ZvLm-S\w˛9.30 „I-Æq¿ kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ lmƒ: a-\p-j-ymh-Imi Zn\m-N-c-Ww˛10.00 „sNm-¢n bp.]n. kv-Iqƒ: sI.]n.F-kv.Sn.bp. F-Iv-knIyp-´o-hv I-Ωn‰n˛5.00 „sNm-¢n hn-P-bm Sm-°o-kv ]cn-kcw: am-a≥-hm-kp c-‡-km£n Zn-\m-N-c-Whpw i-co-cZm\˛A-h-b-hZm\ t_m-[-h¬°-c-Whpw˛5.00 „I°m-Sv Ip-\n-bn¬-]oSn-I Jm-Zn-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv: a-Xhn⁄m-\ k-Zkv˛8.00 „a-Ωm-°p-∂v Pp-am-a-kv-Pn-Zn-\v k-ao]w: a-X-{]-`m-j-W ]-c-ºc˛im-lp¬ l-ao-Zv _mJhn˛7.30 „Ccn-°q¿ kn-±o-Jv \-K¿ a-kvPn-Zv: C-kv-eman-I {]-`m-j-W ]cº-c˛7.30 „C-cn-°q¿ ]-©mb-Øv IΩyq-Wn-‰n lmƒ: tX-\o-® hf¿-ج ]-cn-io-e-\ Iymw]pw tX-\o® tImf-\n hn-X-c-Whpw˛10.00 „]ø∂q¿ A-∂q-¿ im-¥n{Kmaw: A-∂q¿ k-a-c-Øn-s‚ 71mw hm¿-jn-I N-cn-{X k-tΩ-f\-hpw ]p-kv-X-I {]-Im-i-\hpw˛10.30 „]-ø-∂q¿ ]p-∂-°S-hv _m-¶v ]-cnkcw: cm-a¥-fn {Km-a-∏©mb-Øv \n-Ip-Xn ]n-cn-hv Iymw-]v˛11.00

{]Xntj-[¡q-«mbv-a C¶v

t∏m-gm-Wv `q-an ssI-tb-‰w \-S∂ - Xm-bn A-dn-bp-∂-sX-∂m-Wv d-h \yp h-Ip-∏v A-[n-Ir-X¿ ]-d™p. ap-ºv A-©pX-hW - CØ-cw ssItb-‰w {i-≤b - n¬-s∏-´n´pw Imcyam-b \-S] - S- n-bp-≠m-bn-cp-∂n√. kw `h ÿ-ew A-øw-Ip-∂v {Km-a∏-©mb-Øv {]-knU‚ v tXma-kv a-®n-Øm-\nbpw hn-t√-Pv A-[n-IrXcpw k-μ¿-in®p. C-Xv kw-_‘n-®v ap-Jy-a{- ¥n-°v ]-cm-Xn \¬Ip-sa∂p ]-©mb-Øv {]-kn U‚ v ]-d™ p.

tI-c-f-Øn-s‚ `m-K-am-b A-øw-Ip-∂v ]p-g-bn-te-°p≈ tdm-Uv ssItbdn I¿-Wm-S-I P-≠ sI-´n Xn-cn-® \n-e-bn¬

Xmh-¡-c _n.H.Sn. _-kvÌm³-Uv: hn-i-Z-]T-\-¯n-\v D-]-k-anXn I-Æq¿: Xm-h-°-c-bn-se _n.-H.Sn. _-kv Ãm≥-Uv G-s‰-Sp-°p-∂Xp-am-bn _-‘-s∏-´v hn-i-Z-]T-\Øn-\v \m-ew-K D-]k - a - n-Xn-sb \nb-an-®p. sN-b¿-t]-gv-k≥ tdm-jv\n Jm-en-Z, ssh-kv sN-b¿-am≥ Sn H tam-l\ - ≥, Ãm‚n-Mv I-Ωn‰n sN-b¿-am≥-am¿, {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv bp ]p-jv-]-cm-Pv F-∂nh-cm- W - v D-]k - a - n-Xn Aw-Kß - ƒ. \n-Ip-Xn A-S-bv-°m-Øpw {Ia-t°-Sv kw-_-‘n-®pw hym-]-I ]-cm-Xn D-b¿-∂-Xn-s\ Xp-S¿-∂v _-kv Ãm≥-Uv G-s‰-Sp-°p-sa-∂v

Im-Wn-®v _n.-H.-Sn. I-cm-dp-Im-cmb sI sI _n¬-tU-gv-kv A-[nIr-X¿-°v t\m-´o-kv \¬-In-bn-cp∂p. F-∂m¬ I-cm-dp-Im-cp-sS hm-Zw Iq-Sn tIƒ-°-W-sa-∂p tIm-S-Xn A-dn-bn-®-Xn-s\ Xp-S¿∂v N¿-® \-S-Øm≥ Xo-cp-am-\n®-Xv. C-Xn-\p \¬-In-b a-dp-]-Sn hn-i-Z-am-bn ]Tn-°m-\m-bn D-]k-an-Xn-sb D-]-k-an-Xn cq-]o-Icn-°m≥ Xo-cp-am-\n-®-Xv. F-∂m¬ ssl-t°m-S-Xn-bn ¬ tI-kv \n-e-\n¬-°p-∂-Xn-\m ¬ A-¥n-a Xo-cp-am-\w tIm-S-Xn-

hn-[n-°v A-\p-k-cn-®v am-{X-ta F-Sp-°m≥ I-gn-bp-I-bp-≈q. C∂-se tN¿-∂ Iu¨-kn¬ tbmK-Øn¬ \-K-c-hn-I-k-\-hp-ambn _-‘-s∏-´ Su¨-πm-\-dp-sS dn-t]m¿-´n-s\ sNm-√n `-c-W-I£n ap-∂-Wn-bn-se tIm¨-{Kkv, eo-Kv {]-Xn-\n-[n-Iƒ XΩn¬ hm-Kzm-Z-ap-≠m-bn. eo-Kv t\-Xm-hm-b _n ]n ^m-dqJv \-Kk - `- m sN-b¿-am-\m-bn-cp-∂ k-a-b-Øm-Wv \-K-c-k-hn-I-k-\Øn-\v hn-iZ- ] - T-\w \-SØ - m≥ Xocp-am-\n-®X - .v C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-

Øn¬ Su¨ πm-\¿ X-øm-dm-°nb dn-t]m¿-´n-s\ sNm-√n-bm-Wv hmKzm-Za - p-≠m-bX - .v dn-t]m¿-´n≥-ta¬ ]-cm-Xn-If - pw B-t£-]ß - f - pw \ ¬-Im≥ A-hk - c - w \¬-In-b tij-w am-‰w h-cp-Øn-b dn-t]m¿-´v c≠p-am-kw ap-ºm-Wv \-K-c-k-`m tbm-KØ - n¬ Aw-Ko-Im-cØ - n-\mbn k-a¿-∏n-®X - .v dn-t]m¿-´v hn-i-Z-am-bn ]Tn°m≥ A-h-k-cw \¬-I-W-sa-∂ `-c-£-˛-{]-Xn-]-£ Aw-K-ß-fpsS A-`y¿-∞-\-sb Xp-S¿-∂v {]tX-b-I k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-®n-

cp-∂p. C-∂-se N¿-® sN-øm≥ Xp-S-ßn-b-t∏mƒ Iq-Sp-X¬ k-abw th-W-sa-∂v eo-Kv {]-Xn-\n-[nIƒ B-h-iy-s∏-´-t∏mƒ tIm ¨-{K-kpw {]-Xn-]-£-hpw D-S≥ Aw-Ko-Im-cw \¬-I-W-sa-∂v Bh-iy-s∏-´p. C-tXm-sS-bm-Wv A ¬-∏-t\-cw _-l-f-ap-≠m-b-Xv. F∂m¬ A-¥n-a-Xo-cp-am-\w 13\v ho-≠pw tbm-Kw tN¿-∂v F-Sp°m-sa-∂v sN-b¿-t]-gv-k≥ tdmjvv-\n Jm-en-Zv tbm-K-sØ A-dnbn-®-tXm-sS C-cp-hn-`m-K-hpw ]n¥n-cn-bp-I-bm-bn-cp-∂p.

3

"A-gn-a-Xn A-t\z-jn-¡-Ww' I-Æq¿: Pn√m ]-©mb-Øv I¿j-I¿°pw ]m-S-ti-J-c k-an-Xn°pw {Sm-Iv -‰dpw sIm-bv-Øpb{¥-ßfpw hm-ßp-∂-Xn¬ \S∂ A-gn-a-Xn-sb-°p-dn®v hn-Pn-e≥kv A-t\zj-Ww \-S-Ø-W-sa∂v hn-π-h P-\Io-b ap∂-Wn Pn√m I-Ωn‰n B-h-iy-s∏´p. \n-c-hm-c-ap-≈ I-º-\n-I-sf Xg™v \n-e-hm-c-an√m-Ø I-º\n-I-fp-sS sS≥-U-dpIƒ kzo-Icn°p-I h-gn tIm-Sn-°-W-°n-\p cq-]-bp-sS A-gna-Xn \-S∂p. CtX-°p-dn®v D-S≥ A-t\z-jn-°W-sa∂pw tbmKw B-h-iy-s∏´p. ep-Iv-am≥ ]-≈n°-≠n A-[y£-X h-ln®p. kp-[m-I-c≥ ]p∂mSv, A-cp-hn-°¬ Ir-jv-W≥ kw-km-cn-®p.

Npcp¡¯nÂ

]-co-£ H¶mw sk-a-ÌÀ; tNmZyw aq¶mw sk-a-kv-ä-dn-teXv X-e-t»cn: [¿Ω-Sw Kh. {_-Æ≥ tIm-f-Pn-se Un{Kn ^-Mv-j\¬ Cw-•o-jv H∂mw sk-a-ÿ ]-co-£-bn¬ ]n-ghv. t]-∏-dn¬ A-®-Sn® tNm-Zyw aq∂mw sk-a-Ã-dn-t‚-Xv. kw`-hw {]n≥-kn-∏en-s‚ {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn´pw \-S-]-Sn-bp-≠m-bn√. C-tXØp-S¿-∂v hn-Zym¿-Yn-Iƒ {]n≥-kn-∏-ens‚ Hm-^n-kn¬ Ip-Ønbn-cp-∂v {]-Xn-tj-[n®p. C∂-se cm-hn-se-bm-Wp kw-`-hw.

Fw N-S-b³ ]p-c-kv-Im-cw _-Z-dp-±o\v I-Æq¿: ap≥ Fw.F¬.F. Fw N-S-b-s‚ kv-a-c-Wm¿-Yw Z-enXv eo-Kv kwÿm-\ I-Ωn-‰n G¿-s∏-SpØn-b an-I® s]m-Xp-{]h¿-ØI - \ - p-≈ A-hm¿-Uv am-Sm-bn ]-gb - ß - m-Sn-bn-se F ]n _-Zdp-±o-\p \¬-Im≥ Xo-cp-am-\n-®X - m-bn {]-kn-U‚ v bp kn cm-a≥ A-dn-bn-®p. 18\v D-®b - ° -v p c-≠n-\v I-Æq¿ sF.Fw.F. lm-fn¬ \-S° - p-∂ N-Sß - n¬ sI Fw jm-Pn Fw.F¬.F. ]p-ck - I -v m-cw k-Ωm-\n-°pw. Fw N-Sb - ≥ A-\p-ka v c - W - k-tΩf-\w ap-ke v nw eo-Kv kwÿm-\ J-Pm-©n ]n sI sI _m-h D-ZL -v mS-\w sNøpw. kw-ÿm\ ssh-kv {]-knU‚ v hn sI A-–p¬ Jm-Z¿ aue-hn hn-Zym-`ym-k [-\k - l - m-bw hn-Xc-Ww sN-øpw. Z-en-Xv eoKv Pn√m {]-knU‚ v sI hn {]-Nn-X, P-\d - ¬ sk-{I´-dn sI sI l-co-j≥ F-∂n-hcpw hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ ]-s¶-SpØp.

s{S-bn-\n hn-ZymÀ-Yn-\n-bp-sS cma´fnbn ss_-¡p-IÄ- Xo-bn-«v \-in-¸n¨p Nn{Xw ]-I-À¯n-b bp-hm-hv A-d-Ìn IÆq¿: s{S-bn≥-bm-{X-bv-°nsS hn-Zym¿-Yn-\n-bp-sS Nn{Xw samss_-¬ t^m-Wn¬ ]-I¿Ønb bp-hm-hn-s\ t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bvXp. ]n-W-dm-bn ]m-\p≠ kz-tZ-in A-iv-d-^v(45)BWv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. I-gn-™ Znh-kw aw-K-em-]pcw˛tIm-b-ºØq¿ ^m-Ãv ]m-k-©¿ s{Sbn≥ X-e-t»-cn hn-´-t∏m-gm-bn-cp-

I-Æq¿: tem-I a-\p-jym-hIm-i Zn-\m-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-ambn \m-j\ - ¬ hn-a≥-kv {^-≠v(F≥. U-ªyq.F^v.) Pn√m I-Ωn-‰n C∂v I-eI - Sv- t- d-‰n-\p ap-∂n¬ {]-Xntj-[° - q-´mbva - \-SØ - pw. \m-dm-Øv tI-kn-se {]-Xn-If - psS a-\p-jym-hI - m-iw kw-c£ - n-°pI, \n-c] - c - m-[nI-sf th-´b - m-Sp∂Xv A-hk - m-\n-∏n-°p-I Xp-Sßn-b B-hi - y-ßf - p-∂b - n-®m-Wv Iq-´mbva \-SØ - p-∂Xv. cm-hn-se 10\p kw ÿm-\ ssh-kv {]-knU‚ v \koa Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw D-ZL v- mS-\w sN-øpw. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw sd-lm\-Øv So®¿, Pn√m {]-kn I-Æq¿: hn-e° - b - ‰ - w Dƒ-s∏-Sb - pU‚ v P-ko-e, sk-{I´-dn ^m ≈ P-\h - n-cp-≤ \-bØ - n-s\-Xn-cmØn-a ]-s¶-Sp-°pw. b Xn-cn-®S- n-bm-Wv hn-hn-[ \n-ba - k-`m Xn-cs - ™-Sp-∏n¬ kw-`h - n-®sX-∂v kn.-]n-.F - w. tI-{μ- I-Ωn-‰nbw-K-hpw C-t¥m-˛-sIm-dn-b {^ ‚k v- j v- n-]v A-tkm-kn-tb-j≥ PIqØp-]dºv: Nn-‰m-cn-∏d-ºv {Km- \-d¬ sk-{I-´d - n-bp-am-b kp-\o-Xv a-∏-©mb-Øv C-c-´-Ip-f-ß-c- tNm-{]. I-Æq-cn¬ am-[y-a{- ]-h¿bn¬ \n¿-an® tlmantbm Un-kv- Ø-tcm-Sv kw-km-cn-°p-Ib - m-bn-cps]≥-k-dn-bp-sS DZv-LmS-\w C ∂p A-t±-lw. U¬-ln-bn¬ Bw]n P-bc - m-P≥ Fw.F¬.F. \n¿v- n ]m¿-´n-°p-≠m-b ap-t∂-‰w h-ln®p. ]-©mb-Øv {]-kn-U‚ v B-Za hn _m-e≥ A-[y-£X - h-ln®p. Xm¬-°m-en-I-am-Wv. tIm¨-{KIq-Øp-]d-ºv tªm-°v ]-©mb- kn-\pw _n.-sP-.-]n-°pw F-Xn-cmØv {]-knU‚ v hn ku-an\n, ssh-kv {]-knU‚ v ]n D-Øa≥, ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v Sn km-hn{Xn kw-km-cn-®p.

]-ø-∂q¿: Un.-ssh.-F-^v-.-sF. t\-Xm-hn-s‚-bpw kp-lr-Øn-s‚bpw ss_-°v- Xo-h® - v- \-in-∏n-®p. Un.-ssh.-F^ - v.s - F. cm-a¥ - f - n hnt√-Pv- I-Ωn-‰n Aw-K-hpw ]-Sn™m-sd bq-\n-‰v- sk-{I-´d - n-bp-am∂p kw-`-hw. X-e-t»-cn sSw- b Ip-∂s - Ø-cp-hn-se Fw k-\q]nƒtK-‰v kz-tZ-in-\n-bpsS Nn- ]n-s‚ sI.-F¬. 59.F-^v-.1556 {X-am-Wv C-bmƒ ]-I¿-Øn-b-Xv. s]¨-Ip-´n _-l-fwh-®-Xns\ Xp-S¿-∂v k-l-bm-{Xn-I¿ Cbm-sf ]n-Sn-Iq-Sn sd-bn¬-th t]m-en-kn¬ G¬-∏n-°p-I-bmbn-cp-∂p. I-Æq¿ sd-bn¬-th t]m-en-km-Wv C-bm-fp-sS A-d-kvI-Æq¿: tem-Ik - `- m Xn-cs - ™-Sp‰v tc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv. ∏n¬ F.-sF.-kn.-kn. X-øm-dm-°p∂ {]-IS- \ - ] - {- Xn-Ib - n¬ Dƒ-s∏-SptØ-≠ Pn-√b - n-se hn-Ik - \ - {]-i-v \-߃ kw-_‘ - n-®v A-`n-{]m-bß-fpw \n¿-tZ-iß - f - pw kz-cq-]n°m≥ sI.-]n.-kn.-kn. \n-tbm-Kn-® I-Ωn-‰n ]-øm-ºe - w K-Ãv lu-kn - n. k-Æn tPm-kbp-≈ hn-Im-cØ - n-em-Wp Bw-B- ¬ Iymw-]v \-SØ -v m-S\ - w sNZv-an ap-t∂-dn-b-Xv. Cu ÿm-\- ^v Fw.-F¬.-F. D-ZL - p. Un.-kn. kn. {]-kn-U‚ v sI tØ-°v C-SX - p-]£ - w i-‡a - m-bn bvX kp-tc-{μ≥ A-[y-£X - - h-ln-®p. I-bd - n-hc - pw. t\m¿-Øv a-e_ - m¿ tNw-_¿ P-\ß - f - p-sS hn-hn-[ {]-i\ -v ß -v v {]-kn-U‚ v hnƒ G-s‰-Sp-Øv C-SX - p-]£ - w \-S- Hm-^v sIm-ta-gk - ≥, sk-{I-´d- n kn Øn-b t]m-cm-´Ø - n-s‚ Xm¬-°m- t\m-Zv \m-cm-bW - ,v F-Ik -v t-v ]m¿-t´-gk -v v Aen-I em-`w C-Øc - w {]m-tZ-in-I hn Zo-]I ]m¿-´n-Iƒ-°ve-`n-°p-Ib - m-Wv. C- tkm-kn-tb-j≥ {]-kn-U‚ v kn PXv ÿm-bn-b√ - . h¿-Ko-bX - b - ° v- pw b-N{- μ≥, dn-´.- tI-W¬ F≥ hn Pn -v n-d¬ tam-l\ - ≥, {]m-tZ-in-Ih - m-ZØ - n-\pw F-Xn-cm- \-ºym¿, A-Ua b ap-t∂-‰w C-S-Xp-]-£-Øn-s‚ {]-^. Kn-cn-[¿, tUm. ]n hn _m-e-v ≥, sI.-]n.-kn.-kn. \n¿-hmt\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-°p-sa-∂pw Ir-jW l-Ik - a - n-Xn-bw-Kw Fw \m-cm-bkp-\o-Xv tNm-{] Iq-´n-t®¿-Øp.

C-cn´n: Xn√-t¶-cn sX°w-s]m-bnen¬ B-cw- `- n-® A-£b - tI{μw ]-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v A-Wn-tb-cn N-{μ≥ D-ZvL - mS-\w sN-bX v p. ]-©m-bØ - v saw_¿ Sn k-t\m-PvIp-am¿ A-[y-£-X hln ®p. tªm-°v ]-©m-bØ - w-Kw kn A-ivd-^v Iw-]yq-´¿ kzn-®vHm¨ \n¿-hl - n®p.

]cn-t¡äp ]-ø-∂q¿: ss_°pw kv-Iq-´dpw Iq-´n-bn-Sn-®v ]-cn-t°-‰ F-Sm-s´ ^vf-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ \-in-∏n-®-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.Sn.bp. {]-h¿-Ø-I¿ kzm-Xn {]-Im-in-s\(34) ]-ø-∂q \-SØn-b {]-IS\w ¿ k-lI-c-W B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. I-gn-™ Znh-kw ssh-Io-´v ]pXn-b _-kvà - m‚n-\v k-ao-]a - mWv A-]I - S- w. ]-ø-∂q¿: I√pw h-Snbpw sIm≠p-≈ A-{I-a-Øn¬ ]-cn-t°-‰ ]p-Xn-b-ßm-Sn _o-®v tdm-Un-se tI-f-Iw: tIm¨-{K-kn-s\-Xn-cmSn jm-Pn¿ Ip-am-dn(20)s\ ]-øb P-\-hn-Im-cw _n.-sP.-]n-°p ∂q¿ k-lI-c-W B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p. amln: G-Xm\pw Zn-h-k-ß-fn- ®-Xv. c≠mw tSw ]co-£ \-S- t\-´-ap-≠m-°n-sb-∂pw aq-∂m-aem-bn am-ln hn-Zym-`ym-k ta-J- °m-\n-cn-s° A-\n-›n-XIm-e sXm-cp i-‡n A-[n-Im-c-Øn¬ e-bn¬ \-S-∂ph-∂ hn-Zym-`ym- hn-Zym-`ym-k _-μv \-S-Øp-∂-Xn- h-cm≥ P-\-߃ B-{K-ln-°pC-cn´n: bq-Øv tIm-¨{- K-kv Xn√- k _μpw \n-cm-lm-c k-a-c-hpw t\m-Sv c-£n-Xm-°ƒ F-Xn¿-∏v ∂p-sh-∂-Xn-s‚ sX-fn-hm-Wv Xnc-s™-Sp-∏v ^-e-sa-∂pw kn.-]n.t¶-cn afi-ew I-Ωn-‰n- {]-h¿-Ø- Xm¬-°m-e-n-I-am-bn \n¿-Øn- {]-I-Sn-∏n-®n-cp∂p. I I¨-h≥-j≥ Pn√m ssh-kv h®p. C∂-se D-®-bv-°v am-ln KA-tXka-bw {In-kv-Xpa-kv Fw. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn ]n{]-kn-U‚ v H sI {]-km-Zv D-Zv- h. lu-kn¬ kw-bp-‡ A-[ym- A-h-[n-°p ti-jw hn-Zym-e-b- W-dm-bn hn-P-b≥. kn.-]n.-Fw. LmS-\w sN-bvXp. cm-tK-jv Xn√- ]-I c-£m-I¿-Xr k-an-Xn `m-c- ß-ƒ Xp-d-°p-tºm-tg°pw A- t]-cm-hq¿ G-cn-bm I-Ωn-‰n- sImt¶-cn A-[y-£-X h-ln®p. kn hm-ln-I-fpam-b A-Uv-an-\n-kv- [ym-]-I \n-ba-\w ]q¿-Øo-I-cn- ´n-bq¿ ]-cn-ÿn-Xn kw-c-£-W hn k-t¥mjv, bp kn Xn√-t¶cn, t{S-‰¿ B¿ ap-\n-kzm-an \-S-Øn- °p-sa-∂v ]p-Xp-t®-cn hn-Zym-`ym- sF-Iy-Zm¿-Vy {]-Jym-]-\ ksI ]n ]-fl-\m`≥, sI c-Rv-Pn b N¿®-sb Xp-S¿-∂m-Wv ka-cw k U-b-c-Iv-S¿ hn h√-`≥ t\-Xm- tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. _n.-sP.Øv, hn c-Xo-jv kw-km-cn-®p. Xm¬-°m-en-I-am-bn \n¿-Øn-h- °ƒ-°v D-d-∏p-\¬-In-bn-´p≠v. ]n-bp-sS hn-P-bw tam-Un X-cw-Kw sIm-≠-√. tI-c-f-Øn¬ bp.-Un.-F-^v. k¿-°m-cn-\p C-\n A-[n-Iw Bbp-kn-√. bp.-Un.-F-^v. A-\p-ZnI-Æq¿: Im¿jnI taJ-eb - n¬ \-S∏ - m°p∂ am F≥Pn-\o-bd - nMv hn`mKw \S-Øn-hc - p-∂t- X-bp-≈q. \w X-I-cp-I-bm-Wv. F¬.-Un.-FXrIm-]c - a - m-b ]≤-Xn-Isf Ah-aX - n-°pw-hn[w IrX-yk - a - b - w sS≠¿ ka¿∏n-°m-Xn-cp∂ Nne Iº- ^n-\p-≈ kzo-Im-cy-X h¿-[n-°ph∂ hm¿Ø-Iƒ ASn-ÿm-\a - n-√m-ØX - pw sX-‰n-≤n- \n-If - p-≠.v AXv Pn√m ]©m-bØ - ns‚ Ip‰-a√ - . I-bm-Wv. I-kv-Xq-cn cw-K≥ dncn-∏p-°m-\p-≈X - p-am-sW-∂v Pn√m ]©m-bØv Ign™ kmº-ØnI h¿jw hnhn[ ]mS-ti-Jc t]m¿-´n-s\-Xn-cm-b k-a-c-߃{]kn-U‚ v sI F kcf Adn-bn-®p. Pn√m ]©m- kan-Xn-Iƒ°v \¬Inb b{¥-km-a{- KnIsf√mw \∂m °v kn.-]n.Fw. ]n-¥p-W {]-JymbØv ^≠p-]t- b-mKn-®v 2013-˛14 h¿j-tØ-°p-≈ bn {]h¿Øn°p-∂p≠v. hkvXp-XI - ƒ At\-zj - n-°m- ]n-®-Xv thm-´p-_m-¶v e-£y-an-´Im¿ jnI b{¥-߃ hmßm-\p≈ sS≠¿ \S-]S- n- \p-≈ kmh-Imiw am[-ya- ß - ƒ ImWn-°m-Xn-cp-∂Xv √. ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ-°v ap-ºv XIƒ A{Kn-Iƒ®¿ Akn- v FIvkn-Iy- p-´ohv tJZ-Ic- a- m-sW∂pw hm¿-Øm-Ip-dn-∏n¬ A-dn-bn®p. s∂ I¿-j-I-sc Ip-Sn-bn-d-°m-\p-

I¬h³j³

hmÀ-¯ sX-än-²-cn-¸n-¡m-s\¶v PnÃm ]-©mb¯v

W≥-Ip-´n, Un.-kn.-kn. `m-ch - m-ln-Ifm-b k-Xy≥ h-≠n-®m¬, am¿-´n≥ tPm¿-P,v Fw ]n ap-cf - n, ap-t≠-cn KwKm-[c - ≥, I¿-j-I tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v sI kn hn-Pb≥, a-ln-fm tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v X-¶Ω - th-em-bp-[≥, bq-Øv tIm¨-{K-kv ]m¿-en-sa‚ v a-fi-ew {]-kn-U‚ v dn-Pn¬ am°p-‰n, sI.-Fk - v.b - p. Pn-√m {]-knU‚ v kp-Zo-]v P-bnw-kv, \yq-\-]£h - n-`m-Kw Pn-√m {]-kn-U‚ v H hn Pm-^¿, a¬-ky-sØm-gn-em-fn tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v ]n {]-`m-Ic - ≥, Z-en-Xv tIm¨-{K-kv Pn-√m {]-kn-U‚ v A-Pn-Øv am-´q¬, k¿-ho-kv kw-LS- \ - m t\-Xm-°f - mb P-bI - r-jW -v ≥, cm-tP-jv J-∂, cm-Po-h≥, _m-_p Nm-tØm-Ø,v Znt\-iv N-{μ≥ kw-_-‘n-®p. hnhn-[ \n¿-tZ-i-߃ k-an-Xn-°p ap-ºm-sI k-a¿-∏n-®p.

^vf-Iv-kv t_mÀ-Up-IÄ \-in-¸n¨p

A-£-btI{µw Xp-S§n

am-ln-bnse hn-Zym-`ym-k _-µv \nÀ-¯nh¨p

ss_-°pw kp-lr-Øv- sI sI Zo]-°n-s‚ sI.-F¬.-13.-F¬.-2401 ss_-°p-am-Wv- I-Øn-\i - n-®X - v. I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 11.-30 Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. sX-°-Sh≥ A-∏p-hn-s‚ ho-Sn-\v- ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-´-Xm-bn-cp-∂p ss_°p-Iƒ. ss_-°p-If - n-se Xo ho-

{]-I-S-\- ]-{Xn-I: sI.-]n.-kn.-kn. k-an-Xn Iymw-]v \-S-¯n

^ew P\-hn-cp² \b-¯n-\pÅXncn-¨-Sn: kp-\o-Xv tNm{]

Un-kv-s]³-k-dnD-Zv-LmS\w

Xp-Xm-bn ÿm-]n-® P-≠-Ifpw X-Ωn¬ A-©pap-X¬ 10ao-‰¿ hsc hy-Xym-k-ap≠v. am-°q-´w h\m-Xn¿-Øn-tbm-Sv tN¿-∂pIn-S°p-∂ {]-tZ-i-ß-fm-Wn-h. _mc-t]mƒ Pe ssh-Zyp-Xnbpw ssI-tb-dn-b-Xn¬-s]-Sp-∂p≠v. I-gn-™ Znh-kw A-øw-Ip-∂v ]-©m-bØ - n-se ]m-eØ - p-IS- h - n ¬ a-W¬ °SØv tem-dn I¿-WmS-I h-\w-h-Ip-∏v ]n-Sn-Iq-Sn-bn-cp ∂p. C-Xp-am-bn _-‘s - ∏-´v hn-t√Pv A-[n-Ir-X¿ ÿ-ew k-μ¿-in-®-

kannur/knr

h-f-]-´Ww: s]m-bv-Øpw-I-Shn¬ F-kv.Un.Sn.bp. t\-Xm-hv t{Km-hm-kp-hn-\v kzo-I-c-Whpw s]m-Xp-k-tΩ-f-\hpw \-S-Øp∂-Xn-s‚ {]-Nm-c-Wm¿-Yw ÿm]n-® ^v-f-Iv-kv t_m¿-Up-Iƒ hym-]-I-am-bn \-in-∏n®p. I-gn™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wv km-apln-I-hn-cp-≤¿ ^v-f-Iv-kv t_m¿Up-Ifpw a‰pw \-in-∏n-®Xv. kw-`-h-Øn¬ {]-Xn-tj-[n-®v F-kv.Un.Sn.bp. taJ-em I-Ωn-‰n {]-IS-\w \-SØn. taJ-em {]knU‚ v sI hn dn-jm-Zv kw-kmcn®p. Pn-hmkv, jm^n, d-aokv, I-cow t\-XrXzw \¬In.

´n-se A-Sp-°f - b - n-te-°v- ]-S¿-∂ncp-∂p. ss_-°v- I-Øp-∂X - v- I-≠vho-´p-Im¿ D-W¿-s∂-¶n-epw A-Sp°-fb - n-te-°v- Xo-]S- ¿-∂X - n-\m¬ Xo-b-W-°m-\m-bn-√. ss_-°pIƒ ]q¿-Wa - m-bpw I-Øn-\i - n-®n´p-≠v. ]-ø∂ - q¿ t]m-en-kv- tI-skSp-Øv A-t\z-j-Ww Xp-S-ßn.-

tem-dn ss_-¡nen-Sn-¨v c-−pt]À-¡v ]-cn¡v D-cp-h-®m¬: tem-dn ss_-°nenSn-®v c-≠pt]¿-°v ]-cn°v. X-et»-cn tdm-Un-se U-n-ssh-U¿ Np-‰nØn-cn-bp-∂-Xn-\n-sS sN¶¬ I-b-‰nt∏m-hp-∂ an-\n temdn-bn-Sn-®m-Wv A-]-ISw. ]-cn-t°‰ ss_-°v bm-{X-nIcmb in-h-]p-cw I-cq-™n-bnse i-in(20)°pw a-s‰m-cmƒ °pw ]-cn-t°-‰p. Ch-sc D-cp-h®m¬ sa-Un-°¬ sk‚¿ Bip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n®p. knKv\ v- ¬ \¬-Im-sX ss_°v Xn-cn°p-∂X - n-\n-sS ]n-∂m-se-sbØn ban-\n tem-dn-bn-Sn-®v tem-dn-°S- nbn¬-s∏-Sp-Ib - m-bn-cp∂p.

\nÀ-¯n-bn-« tem-dn-¡p ]n-¶n an\n-tem-dn-bn-Sn¨pD-cp-h® - m¬: a-´∂ - q¿˛C-cn-´n dq´n¬ Nm-ht- »-cn 19mw ssa-en¬ hml-\m-]I - Sw. \n¿-Øn-bn-´ tem-dn°p ]n-∂n¬ sN-¶¬ Ib-‰n h-cnI-bm-bn-cp-∂ an-\n-tem-dn C-Sn-® tijw Po-∏n¬ C-Sn-°p-Ib - p-am-bncp∂p. ap-∂n¬ t]m-hp-∂ Po-∏v s]s´-∂v t{_-°n-´X - mWv A-]I - S- -

Øn-\v Im-cW - w- . C-cn-´n `mK-Øv \n∂v sN-¶¬ Ib-‰n h-cn-Ib - m-bn-cp∂p an-\ntemdn. X-Ic - m-dnemb tem-dn aq-∂v Zn-hk-am-bn tdm-Uc - n-In¬ \n¿-Øn-bn´-Xm-bn-cp∂p. a-´∂ - q¿ Fkv.sF. ]n sI {]-Im-i\pw kw-Lh - pw ÿ-es - Ø-Øn.

a-W¡S-¯v X-S-bm³ P-e-tk-N-\-h-Ip¸v \-S-]-Sn C-cn´n: ]-g» - n- ]≤-Xn {]-tZi-Øv \n∂p A-\-[nIr-X a-W¬°SØv X-S-bm≥ P-e-tk-N-\ hn-`mKw \-S]-Sn Xp-Sßn. P-et- k-N\ h-Ip-∏v Po-h-\-°m-sc ]-g-»n-bnse Aw-KoIr-X a-W¬ I-Sh - p-Ifn¬ Im-h¬ \n¿-Øn-bn-´p≠v. tem-dn-Iƒ ]n-Sn-s®-Sp-°m\pw IS-hp-I-fn¬ ]cn-tim-[-\ \-SØm\p-am-bn P-e-tk-N-\ hn-`mKw A-kn-kv‰‚ v F-Iv-kn-Iyp-´ohv F≥-Pn-\o-b¿ Pn√m t]m-en-kv

kp-{]-≠n-\v I-Øv \¬In. ]p-gbn¬ ap-ßn hm-cm≥ D-]-tbm-Kn°p-∂ N-ßm-S-ßfpw tXm-WnIfpw ]n-Sn-s®-Sp-°m≥ F.Un.FΩn-s‚ k-lm-bw tX-Sn-bn-´p≠v. ]≤-Xn {]-tZi-sØ Aw-KoIr-X a-W¬ I-Sh - p-Ifm-b A-ø∏≥-Icn, c-≠mw-ssI, ]-\w-° ≠n, P-∫m¿-°S- hv, h-≈ym´v, A-Iw-XpcpØn, s]-cp-ºd- ºv, I√pw-ap´n, ssh-Zy¿-°≠n, Um-an-s‚ Xm-sg `mKw F-∂n-hn-Sß - f - n-em-Wv C-t∏mƒ

Im-h¬ G¿-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xv. ]g-»n ]≤-Xn {]-tZi-Øv \n∂pw aW¬ hm-c¬ \n-tcm-[n-®n´pw cm-{XnIm-eß - f - n¬ hym-]I - a- m-bn a-W¬ I-SØ - p-Ib - mWv. I-gn-™ Znh-kw I-Æq-cn-seØn-b a-{¥n ]n sP tPm k-^v CXns\-Xn-tc i-‡am-b \-S]-Sn-sb-Sp-°W - s - a-∂v D-tZym-Kÿ - ¿°v \n¿-tZiw \¬-In-bn-cp∂p. CtXØp-S¿-∂m-Wv P-et- k-N\ - hn`m-Kw i-‡a- m-b \-S] - S- n-If - p-am-bn ap-t∂m-´ph-∂Xv.

klI-c-W ta-J-e ap-t¶-ä ]m-X-bn-se-¶v a-{´n X-et- »cn: tZio-b _m-¶p-It- fmSv In-S-]n-Sn-°p-∂ co-Xn-bn-te-°v tI-c-f-Øn-se k-lI-c-W _m¶p-Iƒ ap-t∂-dn°-gn-s™-∂v a{¥n kn F≥ _m-eI - r-jvW≥. sS-en®-dn tIm˛Hm-]-td-‰o-hv ]pXn-b sl-tÕm-^n-kv sI-´n-Sw D-ZvL - mS-\w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p

aq¶mw-I-£n-sb P-\w B-{K-ln-¡p¶p: ]n-W-dmbn ≈ \o-°-߃-s°-Xn-cm-b k-ac-Øn-\v F.-sI.-Pn. t\-Xr-Xzw \¬-In-bn-cp-∂p. ]-cn-ÿn-Xn kwc-£-W-Øn-s‚ t]-cn¬ tI-{μ k¿-°m¿ \-SØ - n-b bp-≤ {]-Jym]-\-Øn-s‚ {]-Xn-^-e-\-am-Wv sIm-´n-bq¿ ta-Je - b - n¬ \-S∂ - A\n-jvS- kw-`h - ß - ƒ. ]-›n-aL - ´kw-c£ - W - Ø - n-\pw {]-Ir-Xn kwc-£-W-Øn-\pw kn.-]n.-Fw. FXn-c-√. h-\-sØ-bpw h-\y Po-hn-sbbpw kw-c-£n-°p-∂-tXm-sSm∏w P-\-ß-fp-sS Po-h-\pw kzØn-\pw kw-c-£-Ww \¬-IWw. sIm-´n-bq-cn-epw Xm-a-c-t»cn-bn-ep-ap-≠m-b A-{I-aw P-\ß-fp-sS tcm-j-{]-I-S-\w am-{Xam-Wv. A-Xn¬- B-›-cy-s∏-´n-´p Im-cy-an-√. ÿn-Xn \n-b-{¥n°m≥ t]m-en-kn-s\ hn-fn-°p∂ P-\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ P-\-߃s°-Xn-sc-bp-≈ t]m-en-kn-s‚ {]-Xn-Im-c \-S-]-Sn \n-b-{¥n-°m\pw C-S-s]-S-W-sa-∂v ]n-W-dmbn ]-d-™p. kn.-]n.-Fw. IÆq¿ Pn-√m -sk-{I-´-dn ]n P-b-

A]I-S-Øn¬-s∏-´ an\n-temdn

cm-P≥ A-[y-£-X h-ln-®p. tI{μ I-Ωn-‰n-bw-Kw C ]n P-b-cmP≥, P-bnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.F.-, sI sI ssi-e-P, hn hn ]fl-\m-`≥ kw-km-cn-®p.-

\-_mÀUv Hm^nkv am-än I-Æq¿: \-_m¿Uv A-kn.- P-\d¬ amt\-P-cpsS Xfm-∏nse Hm ^nkv Xfm-∏n¬ Xs∂-bp-≈ 4 F, kvssIsse≥ slb¿eqw F∂ hnem-k-Øn-te°v amdn-bXmbn F.Pn.Fw. Adn-bn-®p. t^m¨: 2700030, 9447374713.

ap-X-AÃnw k-t½f\w I-Æq¿: F-kv.F-kv.F-^v. IÆq¿ Un-hn-j≥ kw-LS- n-∏n-® apX-A√nw k-tΩf-\w kwÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw dm-jn-Zv ap-t≠-cn Ccn-ßÆ - q¿ D-ZvL - mS-\w sN-bvX - p. sI Fw A-–p√°p-´n _m-Jhn, ]n ]n a-il v- q-Zv k-Jm^n, kn ]n ap-\o¿ k-Jm-^n kw-_‘ - n-®p.

A-t±lw. km-[m-cW - ° - mc-\v \nt£-]n-°p-∂ sNdn-b kw-Jy-bv°p t]mepw C≥-Iw Sm-Iv-kv \nIp-Xn Np-a-Øn-bn-cp-∂ \-S-]-SnIƒ H-gn-hm-°m≥ \-S]-Sn ssIs°m-≠n- ´- p≠v. sI sI \m-cm-bW - ≥ Fw. F¬.F. A-[y-£X - h-ln®p.

tem-°¿ D-ZvL - mS-\w \-Kc - k-`m sN-b¿-t]-gvk - ¨ B-an-\m am-fntb-°epw \nt£-] k-am-lcWw k-lI-cW tPm-bn‚ v U-bc - IvvS- ¿ hn k-\¬ Ip-amdpw \n¿-hln®p. _m-¶v {]-knU‚ v sI kptci≥, ]n sI Zm-tam-Zc - ≥ \ºym¿ kw-km-cn®p.

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-10  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-10

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-10  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-10