Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

hnÚm-\tI{µ§-sf X-IÀ-¡m³ `-c-W-Iq-Sw {i-an-¡p¶p: kp-\oXv- tNm-{]

bp-h-tI-c-f bm-{X 10\v {]-bm-Ww Xp-S§pw Im-k¿-tIm-Uv: bq-Øv tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v A-Uz. Uo≥ Ip-cym-t°m-kv \bn-°p-∂ bp-htI-c-f bm-{X 10\p ssh-Io´v aq-∂n-\v Ip-º-fbn¬\n-∂v {]-bm-Ww Xp-S-ßpsa∂v kw-Lm-S-I¿ A-dn-bn-®p. sI.]n.kn.kn. {]-kn-U‚ v c-taiv sN-∂n-Ø-e D-Zv-Lm-S-\w sNøpw. bq-Øv tIm¨-{K-kv A-Jnte-¥ym {]-kn-U‚ v cm-Po-hv k- I-Æq-cn¬ Pn√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kw-L-Sn-∏n-® tZio-b sk-an-\m¿ kp-\oXv -tNm-{] Xv-h ]-Xm-I ssI-am-dpw. P-\p-h- D-Zv-LmS-\w sN-øp-∂p cn 22\v Pm-Y Xn-cp-h-\-¥-]p-cØv k-am-]n-°pw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-Uz. kn sI {io-[-c≥, kmPn-Zv au-Δ¬, A-Uz. {io-Pn-Xv am-S-°¬, A-Uz. kp-[m-I¿ ssd kw-_-‘n-®p.

I-Æq¿: hn-⁄m-\w t\-Sm-\p-≈ ]u-c≥-am-cp-sS {i-aß - s - f X-I¿°m≥ `-cW - I - q-Sw {i-an-°p-∂X - mbn C-t¥m-˛s - Im-dn-b≥ {^‚ vk - vjn-]v A-tkm-kn-tb-j≥ P-\d - ¬ sk-{I-´d - n kp-\o-Xv t- Nm-{]. "hm-b\, kw-kI -v m-cw: am-dp-∂ tem-Iw-' F-∂ hn-jb - Ø - n¬ I-Æq-cn¬ Pn√m sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwL-Sn-∏n-® tZ-io-b sk-an-\m¿ D-ZvLm-S\ - w sN-øp-Ib - m-bn-cp-∂p At±-lw. C-Øc - w \o-°ß - s - f sNdp-Øp-tXm¬-∏n-°W - w. P-\ß - f - n-

te-°v C-dß - n-s®-∂m-te k-aq-lsØ ]Tn-∏n-°m-\m-hq. A-£c - h - nπ-hØ - n-\p-≈ k-ab - w A-Xn-{I-an®p. km-£c - X - a-\p-jy-s‚ A-t\zj-Wm- fl - I - X - s - b ]-cn-t]m-jn-∏n®p. en-]n-If - p-sS-bpw `m-jI - f - p-sSbpw h-f¿-®b - m-Wv a-\p-jy-s‚ Nn¥m-afi e - ß - f - p-sS hn-Im-kØ - n\p h-gn-h® - X - v. Pm-Xn-hy-hÿ C¥y-bn¬ hn-⁄m-\Ø - n-\v \n-tcm[-\w G¿-s∏-Sp-Øn-bt- ∏mƒ A-d_n-Is - f- t]m-ep-≈h - c - m-Wv Io-gv-

I-S-hp-I-fn aWÂ-hm-c \n-tcm-[-\w

c-P-XPq-_n-en B-tLm-j k-am]-\w C¶v ]-ø-∂q¿: I-S-∂-∏-≈n- t\-XmPn ¢-∫ns‚ c-P-XPq-_n-en BtLm-jw C-∂p k-am-]n-°pw. cm-hn-se H-º-Xn-\v I-S-∂∏-≈n bp.]n. kv-Iq-fn¬ ku-P-\y apJ-sshI-ey i-kv-{X-{In-bm Iymw]v \-S-°pw. ssh-Io-´v aq∂n-\p \-cn-°w-h-≈n-bn¬\n∂v kmw-kv-ImcnI tLm-j-bm{X X-p-S-ßpw. B-dn-\p kmw-kv-Imcn-I ktΩ-f-\w I-Æq¿ k¿-h-Iemime ssh-kv Nm≥-kn-e¿ tUm. Jm-Z¿ am-ßm-Sv D-ZvLmS-\w sN-øpw. Ime-Sn k¿h-I-emim-em U-b-d-Iv -S¿ tUm. en-kn amXyp ap-Jym-XnYn-bm-bn-cn°pw. cm{Xn G-gn\p Xn-cp-hm-Xn-c, Km-\-ta-f, \mS-Iw A-c-tß-dpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ C kn kp-[ojv, ]n sI Kw-Km[c≥, sI hn _m-e-Ir-jvW≥, kn Sn hn-Pb≥, kn cm-tP-jv kw-_-‘n-®p.

APb-Ip-am-dn\v Sq-dnkw- ssK-Uv A-hmÀUv X-e-t»cn: kwÿm-\ Sq-dn-kw A-hm¿-Uv c≠mw X-h-Wbpw Sq-dn-kw ssK-Uv A-P-b-Ip-am¿ X-e-t»-cn-°v. a-e-_m-dn-se bqtdm-]y≥ Im-e-L-´-Øn-se tijn-∏p-Iƒ I-s≠-Øm-\p-≈ Pb-Ip-am-dn-s‚ A-t\z-j-W-Ønem-Wv H-º-tXm-fw ]o-c-¶n-Iƒ I-s≠-Sp-Ø-Xv. 11\v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw a-kv°Øv tlm-´e - n¬ ap-Jy-a{- ¥n Ahm¿-Uv k-Ωm-\n-°pw.

kl-Im-cn-I-fp-am-bn \m-sf apJm-ap-Jw IÆq¿: kl-I-cW hIp-∏pambn _‘-s∏´ hnhn[ hnjb-ß-fn¬ kl-Im-cn-I-fpsS A`n-{]mbw Adn-bm\pw {]mtbm-KnI \n¿tZi-߃ ]cn-K-Wn-°m\pw ]cn-lm-cam¿K-߃ tX-Sm\pw kl-I-cW-a{¥n kn F≥ _me-IrjvW≥ Pn√-bnse kl-Im-cnI-fp-am-bn \msf apJm-apJw ]cn-]mSn \S-Øp-w. Pn√m _m¶v lmfn¬ cm-hnse 10\p \S-°p∂ ]cn-]m-Snbn¬ A-Uo-j\¬ c-Pnkv{Sm¿(s-{I-Un-‰v) sI hn kptc-jv_m_p apJy-{]-`mjWw \S-Øpw. XpS¿∂v a{¥n kl-Im-cn-I-fp-ambn N¿-® \-SØpw. CXphsc 39 \nth-Z-\ß-ƒ e`n-®p. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ Pn√m _m¶v {]kn-U‚ v F sI _me-Ir-jvW≥, hn k\¬Ip-am¿, hn hn IrjvWIp-am¿, bq\pkv ]mW-t{ºm≥ ]-s¶-SpØp.

A¶qÀ kachmÀjn-Iw 10\v ]ø-∂q¿: A∂q¿ k-a-c-Øns‚ 73mw hm¿jnIhpw Ncn-{X-ktΩ-f-\hpw ]pkvXI {]Im-i-\hpw 10\p cm-hn-se 10.30\p A∂q¿ im¥n{Kman¬ hn Un kXo-i≥ Fw.F¬.F. DZvLmS\w sNøp-sa∂v kwLm-S-I¿ A-dn-bn®p. sI Fw cta-i≥ Xøm-dm-°nb A∂q¿ kacw hgnhn-f-°p-Iƒ F∂ ]pkvX-IØns‚ {]Im-i-\hpw \S-°pw. hn iin-[-c≥ ]pkvXIw G‰p-hmßpw. hm¿Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n cta-i≥, sI Fw cta-i≥, sI Fw iin-[-c≥, PK-Zo-i≥, {]`mXv A-∂q¿ ]-s¶-SpØp.

I-®q-cn \nÀ-am-W -ta-J-e-bpw sXm-gn-em-fn-Ifpw {]-Xn-k-Ôn-bn- I-Æq¿: Pn-√b - n-se X-t±-iÿ - m-]\-ßf - n-se I-Sh - p-If - n¬ \n-∂p-≈ a-W¬-hm-ce - n-\v \n-tcm-[\ - w G¿s∏-Sp-Øn-s°m-≠p-≈ tZ-io-b lcn-X {Sn-_yq-W¬ D-Øc - h - v \-S∏ - m°p-∂t- Xm-sS \n¿-am-Wt- a-Je - bpw sXm-gn-em-fn-If - pw I-Sp-Ø {]Xn-k‘ - n-bn-te-°v. {Sn-_yq-We - ns‚-bpw ]m-cn-ÿn-Xn-I Im-em-hÿm h-Ip-∏v U-bd - Œ - d - p-sS-bpw \n¿-tZ-iw \-S∏ - m-°p-∂X - n-s‚ `mK-am-bp-≈ D-Øc - h - v \n-eh - n¬-hc - p∂-tXm-sS B-bn-c° - W - ° - n-\p sXm-gn-em-fn-Iƒ h-gn-bm-[m-ca - m-hpI-bpw \n¿-am-Wt- a-Je - ]q¿-Wa - mbpw kvX - w-`n-°p-Ib - pw sN-øpw.Cu-am-kw 22Hm-sS C-˛a - W - ¬

I-e-Iv-S-dp-sS D-Ø-c-hv C-d-ßn-bXv. t\-cs - Ø l-cn-X {Sn-_yq-W¬ hn-[n ]p-d-s∏-Sp-hn-®n-cp-s∂-¶nepw Pn-√b - n¬ \-S∏ - m-°n-bn-cp-∂n√. C-tX-Øp-S¿-∂v D-Øc - h - v D-S≥ \-S-∏m-°-W-sa-∂m-h-iy-s∏-´v Ign-™ am-km-h-km-\w k¿-°mdn¬-\n-∂v I¿-i\ - \n¿-tZ-iw e-`n®n-cp-∂p. D-Øc - h - n-s‚ ]-›m-Øe-Øn¬ C-˛-a-W¬ h-gn-bp-≈ aW¬ hn-Xc - W - h - pw \n¿-Øn-h® - ncn-°p-Ib - m-Wv. a-W¬ £m-aw cq£-am-bt- Xm-sS I-cn-©¥ - - hn¬∏-\b - pw hym-]n-®n-´p-≠v. C-˛a - W - ¬ kw-hn-[m-\w Im-cy£-aa - s - √-∂v t\-ct- Ø B-tcm-]W-ap-b¿-∂n-cp-∂p. A-t]-£n-®v am-

am-[-hv Km-Uv-Kn 18\v I-®q-cnÂ; kw-h-Zn-¡m³ A-h-k-cw I-Æq¿: ]-›n-a-L-´-kw-c-£Ww kw-_-‘n-® kw-L¿-j߃-°pw hn-hm-Z-߃-°p-an-sS am-[-hv Km-Uv-Kn¬ 18\v I-Æq-cnse-Øp-∂p. Pn-√m ]-cn-ÿn-Xn kan-Xn-bpw ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W k-an-Xn-bpw kw-L-Sn-∏n-°p-∂ kw-hm-Z-Øn¬ ]-s¶-Sp-°m-\mWv {]-ik - vX - ]-cn-ÿn-Xn im-kv{X-⁄\ - m-b {]-^. am-[h - v Km-UvKn¬ F-Øp-∂X - v. P-hl - ¿ sse{_-dn lm-fn¬ ssh-Io-´v aq-∂n-\p \-S-°p-∂ kw-hm-Z-Øn¬ Km-UvKn-en-t\m-Sv P-\-߃-°v t\-cn-´v tNm-Zy-߃ D-∂b - n-°mw. ]-cn-ÿn-Xn {]-h¿-ØI - c - pw imkv{- X-⁄c - p-am-b hn-im-em-£≥, tUm. hn F-kv hn-Pb - ≥, F taml≥-Ip-am¿, kn ]n ]-fl\ - m-`≥, tUm. Un kp-tc-{μ-\m-Y,v tUm. hn-

P-bI - p-am¿ Xp-Sß - n-bh - ¿ kw-hm-ZØn¬ ]-s¶-Sp-°pw. C-¥y-bn-se ]-cn-ÿn-Xn-{]-i\ v- ß - ƒ ]Tn-°m\pw ]-cn-lc - n-°m-\p-am-bn tI-{μk¿-°m¿ \n-tbm-Kn-® I-Ωn-‰n-bpsS sN-b¿-am-\m-Wv am-[h - v Km-UvKn¬. ]-›n-aL - ´- kw-c£ - W - Ø - n\v B-Zy-am-bn dn-t]m¿-´v X-øm-dm-°nb-Xp C-t±-la - m-Wv. ]-cn-ÿn-Xntem-e {- ]-tZ-iß - f - n¬ \n¿-am-W{- ]hr-Øn-Iƒ-°v X-t±-iÿ - m-]\ - ߃-°v A-[n-Im-cw \¬-Ip-∂ dnt]m¿-´v \-S∏ - m-°W - s - a-∂m-Wp an° ]-cn-ÿn-Xn-˛k - m-aq-ln-I kw-LS-\I - f - pw B-hi - y-s∏-´n-cp-∂X - .v tI-cf - Ø - n-se k-ly-ae - \ - n-cIƒ Dƒ-s∏-sS-bp-≈ `m-KØ - v H-cp \n¿-am-W{- ]-h¿-Ø\ - h - pw ]m-Sn-s√∂m-Wv Km-UK -v n¬ dn-t]m¿-´n-ep-≈Xv. C-Xv I¿-i\ - a - m-sW-∂p ]-d-

™m-Wv I-kX -v q-cn cw-K≥ - I-Ωo-js\ \n-tbm-Kn-®X - v. C-Xp \-S∏ - m°m≥ tI-{μ-k¿-°m¿ \n¿-tZ-iw \¬-In-bt- Xm-sS-bm-Wv a-et- bm-cta-Je - I - f - n¬ kw-L¿-jw Xp-Sßn-bX - .v F-∂m¬ I¿-jI - h - n-cp-≤am-bn bm-sXm-∂p-an-s√-∂v A-dn-bns®-¶n-epw cm-{„o-b∏ - m¿-´n-If - pw ka-c° - m¿-s°m-∏w \n-eb - p-d∏ - n-®tXm-sS kw-L¿-jh - pw {]-Xn-k‘n-bpw cq-£a - m-hp-Ib - m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ Km-UvK - n¬-˛I - k - vX - qcn cw-K≥ ip-]m¿-iI - ƒ hy-‡a - mbn a-\ - n-em-°m-sX-bm-Wp X-S -hm-Zß - ƒ D-∂b - n-°p-∂s - X-∂ A-`n-{]m-bß - ƒ D-b¿-∂p-h∂ - p. CtXm-sS-bm-Wv hn-hn-[ ÿ-eß - fn¬ kw-hm-Zh - pw sk-an-\m-dpw kwL-Sn-∏n-°m≥ ]-cn-ÿn-Xn kw-LS-\I - ƒ ap-t∂m-´p-h∂ - X - .v -

AÀ-_p-Z, £-b -tcm-Kn-IÄ-¡v s]³-j³ e-`n-¡p-¶nà ]-ø∂ - q¿: A¿-_p-Z˛- £ - b - t- cm-K߃ aq-ew I-„-s∏-Sp-∂-h¿-°v k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® s]≥-j≥ e-`n-°p-∂n-s√-∂p ]-cm-Xn. At]-£-I-cp-sS h-cp-am-\w kw-_‘n-® \n¿-tZ-iß - f - n-se A-]m-IX-bm-Wv C-Xn-\p Im-cW - w. Im≥k¿-_m-[n-X¿-°v 50 cq-]b - pw £b-tcm-Kn-Iƒ-°v 25 cq-]b - pw am-{Xsa h-cp-am-\-ap-≠m-hm≥ ]m-Sp≈q-sh-∂m-Wp \n¿-tZ-iw. C-°mcyw Nq-≠n-°m-´n hn-t√-Pv Hm-^n-

k¿-am¿ C-h¿-°m¿-°pw k¿-´n^n-°-‰v \¬-Im-dn-√. k¿-°m¿ {]-Jym-]n-® hn-[-hm-˛-hm¿-[-Iy s]≥-j-\p-Iƒ e-`n-°m-\p-≈ hm¿-jn-I h-cp-am-\w aq-∂p-e£ - am-°n D-b¿-Øn-bn-cp-∂p. F-∂m¬ A¿-_p-Z-˛-£-btcm-Kn-I-fp-sS h-cp-am-\ ]-cn-[n am-‰n-bn-´n-√. ]-e hn-t√-Pv Hm-^nk¿-am-cpw s]≥-j≥ A-t]-£Iƒ hm-ßm≥ hn-k-Ω-Xn-°p-Ibm-Wv. 700 cq-]-bm-Wv am-k

A\[nIr-X a-WÂ ]n-Sn-IqSn ]-ø-∂q¿: ]n-°-]v hm-\n¬ A\-[n-Ir-X-am-bn I-S-Øp-I-bm-bncp-∂ a-W¬ ]n-Sn-Iq-Sn. ss{Uh¿ Hm-Sn-c-£-s∏-´p. sI.-F¬.-

10. kn.-9187 ]n-°-∏m-Wv Ip-∂-cp I-c-ap-´-Øv F-kv.-sF. jm-Pn ]t´-cn-bpw kw-L-hpw ]n-Sn-Iq-Sn-bXv.-

P-bne- n asäm-cp sam-ss_ I-s−-¯nb- m sk³-Ip-am-dns- \bpw amäp-tamsb¶v tIm-Snt- bcn

X-e-t»-cn: P-bn-en-¬-\n-∂v samss_¬-t^m¨ I-s≠-Sp-Ø-Xns‚ t]-cn¬ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-e-Iv -km-≠¿ tP-°-_n-s\ \o-°n-b k¿-°m¿ a-s‰m-cp samss_¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bm¬ C-t∏m-gsØ Un.-Pn.-]n. Sn ]n sk≥-Ipam-dn-s\-bpw \o-°p-tam-sb-∂v kn.-]n.-Fw. t]m-fn-‰v-_yq-tdm Aw-Kw tIm-Sn-tb-cn _m-e-Ir-jvW≥. X-e-t»-cn-bn¬ am-[y-a-{]Im-k¿-tIm-Uv: sF.F.Un-bp- h¿-Ø-I-tcm-Sv kw-km-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sS t\-Xr-Xz-Øn¬ tI-{μ-k¿an-I® - Un.-Pn.-]n-am-sc bp.-Un.h-I-em-im-e-bpw \yq-U¬-lnbn-se sse-^v ^u-t≠-j-\pw F-^v. k¿-°m-cn-\v B-hi - y-an-√. kw-L-Sn-∏n-°p-∂ tZ-io-b -sk- dm≥-aq-fn-Is - f am-{X-am-Wp th-≠an-\m¿ C-∂pap-X¬ 10 h-sc D-fn- Xv. sam-ss_¬-t^m¨ ]n-Sn-Iq-Spb-Ø-Sp-° sF.F.Un. K-th-j- ∂-Xn-\\ - p-kc - n-®v Un.-Pn.-]n-am-sc W tI-{μ-Øn¬ \-S-°pw. kwam-‰m≥ Xp-Sß - n-bm¬ Im-cy-߃ tbm-Pn-X Nn-In¬-k, \q-X-\ -K- F-hn-sS-sb-Øpw. P-bn¬-h-Ipth-j-Ww F-∂o hn-j-b-ß-fn- ∏n¬ A-cm-P-I-Xzw \n-e-hn-epem-Wp N¿-®. s≠-∂m-Wv C-t∏mƒ sh-fn-s∏-´ ]-fl-`q-j¨ {]-^. _n Fw Im-cy-߃ Nq-≠n-°m-´p-∂-sXsl-Kv-sU D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. ∂pw tIm-Sn-tb-cn ]-d™ p. C-Sb - v{]-^. Pm≥-kn sP-bnw-kv A°n-sS-bp-≠m-hp-∂ I-St- e-‰ `o-j[y-£-X- h-ln-°pw. aq-∂p Zn-h- Wn-bn¬-\n-∂v X-e-t»-cn-sb ck-ß-fn-em-bn \-S-°p-∂ sk-an- £n-°m≥ k¿-°m¿ A-Sn-b¥ - c \m-dn¬ \q-tdm-fw {]-Xn-\n-[n\-S] - S- n- kzo-Ic - n-°W - w. Iƒ kw-_-‘n-°pw. {]-iv-\w A-[n-Ir-X-cp-sS {i-

tZ-io-b -sk-an-\mÀ C-¶v Xp-S-§pw

Dƒ-s∏-sS ap-gp-h≥ a-W¬-hm-cepw \n¿-Øm-\m-Wv X-t±-iÿ m]-\ß - t- fm-Sv Pn-√m I-eI - vS- ¿ \n¿tZ-in-®n-cn-°p-∂-Xv. \-Zo-X-S-ßfn¬ a-W¬-hm-cm-\pw J-\\ - w \S-Øm-\pw A-[n-Ir-X-cp-sS ap≥Iq¿ A-\p-a-Xn-bpw ]m-cn-ÿn-XnIm-\p-a-Xn-bpw th-W-sa-∂m-Wp N-´w. Hm-tcm A-tem-´vs - a‚n-\pw c≠m-gvN - ap-ºv ]m-kv \¬-Ip-∂ coXn-bm-Wp \n-eh - n-ep-≈X - v. 21 h-sc a-W¬ hn-Xc - W - Ø - n\p-≈ ]m-kv I-e-Iv-S-td-‰n¬-\n∂p \¬-In-bn-´p-≠v. C-Xp-Im-cW - am-Wv \n-tcm-[-\w 22 ap-X¬ B°n-bX - v. C-°g - n-™ sNm-Δm-gvN - bm-Wp C-Xp-kw-_-‘n-®v Pn-√m

≤-bn¬-s∏-Sp-Øpw. I-S¬-∏m-ew \n-e-\n¬-°p-∂ C-hn-sS ap≥ k¿-°m¿ hn-`m-h-\w sN-bv-X {Iq-bn-Uv t]m¿-´v ]-≤-Xn \-S-∏m°n-bm¬ ]p-\-cp-≤-cn-°m-sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. a¬-ky-sØm-gn-em-fn bq-\n-b≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn kn ]n Ip™n-cm-a≥, ^n-jv a¿-®‚ v I-Ωoj≥ B‚ v A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn \q-dp-±o≥ F-∂n-h-cpw tIm-Sn-tb-cn-s°m-∏w D-≠m-bn-cp-∂p.-

s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°p-∂-Xv. km-º-Øn-I-{]-bm-kw A-\p-`hn-°p-∂ A¿-_p-Z-˛-£-b-tcmKn-Iƒ-°v h-cp-am-\ ]-cn-[n-bn-√msX s]≥-j≥ A-\p-h-Zn-°-Wsa-∂pw \n-e-hn-ep-≈ D-Ø-c-hpIƒ hn-t√-Pv Hm-^n-kp-I-fn¬ e`y-am-°m≥ \-S-]-Sn kzo-I-cn-°W-sa-∂pw tI-c-f F≥.-Pn.-H Atkm-kn-tb-j≥ (F-kv) kwÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn sI hn Kn-co-jv B-h-iy-s∏-´p.-

Pm-Xn-°m¿-°v hn-⁄m-\w ]-I¿∂p-\¬-In-b-sX-∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v {]-^. sI F k-c-f A-[y-£X - h-ln-®p. sse-{_-dn Iu¨-kn¬ kwÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n sI l-cnIp-am¿, N-cn-{X-Im-c≥ sI sI F≥ Ip-dp-∏v, I-Æq¿ \-K-c-k-`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jmen-Zv, sse-{_-dn Iu¨-kn¬ Pn√m sk-{I-´-dn ]n sI ss_-Pp, ]-{X-{]-h¿-Ø-I bq-\n-b≥ kw-

ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw kn ]n kptc-{μ≥, {]-kv-¢-∫v {]-kn-U‚ v sI F≥ _m-_p, Fw {]-Imi≥, I-hn-bq¿ cm-P-tKm-]m-e≥ kw-km-cn-®p. hn-hn-[ hn-j-b-ß-fn¬ {]-apJ-¿ kw-km-cn-®p. C-∂p-cm-hn-se 10\v ap-\n-kn-∏¬ kv-Iq-fn¬ kmw-kv-Im-cn-I k-tΩ-f-\w F ]n A-_v -Zp-√-°p-´n Fw.-F¬.F. D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw. sI C F≥ Ip-™-l-Ω-Zv ap-Jy-{]-`mj-Ww \-S-Øpw.

{]-Xn-k-Ôn ]-cn-l-cn-¡-Ww: kn.-U-»yp.-F-kv.-F.I-Æq¿: a-W¬-hm-c¬ \n-tcm-[-\ D-Ø-c-hv Im-c-W-ap-≠mhp-∂ {]-Xn-k-‘n ]-cn-l-cn-°m≥ A-[n-Ir-X¿ \-S-]-Sn-sb-Sp°-W-sa-∂v I¨-kv-{S-Iv-j≥ h¿-t°-gv-kv kq-∏¿-ssh-tk-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hm-ln-Iƒ B-h-iy-s∏-´p. \n¿am-W-ta-J-e \n-›-e-am-hp-∂-tXm-sS e-£-°-W-°n-\m-fpIƒ ]-´n-Wn-bn-te-°v \o-ßp-w. ]-cn-ÿn-Xn-°v tIm-´w-X-´p-∂ ta-J-e kw-c-£n-°-Ww. Km-Uv-Kn¬-˛-I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´p-I-fn¬ A-]m-I-XI-fp-≠v. _-‘-s∏-´-h-cp-am-bn B-tem-Nn-®v ]-cn-lm-cw ImW-Ww. J-\-\-ta-J-e ]q¿-W-am-bpw \n-tcm-[n-®m¬ \n¿-amW-{]-h¿-Ø-\-߃ \n-›-e-am-hpw. C-Xp ]-cn-l-cn-°m≥ A\y-kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n-∂pw hn-tZ-i-cm-Py-ß-fn¬-\n-∂pw B-h-iy-am-b km-[-\-߃ k¿-°m¿ Xo-cp-am-\n-® Np-¶-Øn\p b-tY-jv-Sw sIm-≠p-h-cm-\p-≈ A-\p-hm-Zw \¬-I-Ww. \n¿-am-W-ta-e-bn-se {]-iv-\-߃ ]-cn-l-cn-°m-\m-bn k¿-°m¿ X-e-Øn¬ k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-°-W-w. {]m-tZ-inI-am-bn e-`n-°p-∂ \n¿-am-W-km-[-\-ß-fp-sS hn-e \n-›-bn°m≥ d-Kp-te-‰-dn I-Ωo-j-s\ \n-b-an-°-Ww. tI-c-f-Øn-se 44 \-Zn-I-fn-epw Um-ap-I-fn-epw A-Sn-™pIq-Sn-b a-W¬ ti-J-cw ip-≤o-I-cn-®v hn-X-c-Ww sN-bv-Xm¬ £m-aw ]-cn-l-cn-°mw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ kn.-U-ªyp.-F-kv.-F. `m-c-hmln-I-fm-b sI hn c-a-W≥, F th-Wp-tKm-]m-e≥, ]n Fw _m-e≥, C N-{μ≥, kn hn-t\m-Zv ]-s¶-Sp-Øp.

k-ßf - m-bn-´pw D-]t- `m-‡m-°ƒ°v a-W¬ e-`n-°m-Xm-bt- Xm-sS- ]e-cpw A-\[ - n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - pIm-sc-bm-Wp B-{i-bn-®X - v. Pn-√bn¬ B-bn-c° - W - ° - n-\p t]-cm-Wv a-W¬-hm-ce - p-am-bn _-‘s - ∏-´p Ign-bp-∂X - v. am-{X-a√ - , ]-tcm-£a - mbn ]-Xn-\m-bn-c° - W - ° - n-\p t]¿ \n¿-am-Wt- a-Je - b - p-am-bn _-‘s∏-´v D-]P - o-h\ - w \-SØ - p-∂p-≠.v a-W¬-hn-Xc - W - w kvX - w-`n-®m ¬ C-hc - p-sS-sb-√mw Po-hn-tXm-]m[n \n-eb - ° -v pw. A-tX-ka - b - w, Imcy-£a - a - m-b \-S] - S- n-If - n-eq-sS A\-[n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - v X-Sb - m≥ \-S] - S- n-sb-Sp-°m-ØX - v hn-a¿-i\ - Øn-\v C-Sb - m-°n-bn-´p-≠v. am-k-

߃-°p ap-ºv C-˛a - W - ¬ F≥t^m-gk -v s -v a‚ v kvI - zm-Uv ]-cn-tim[-\ \-SØ - n-bn-cp-s∂-¶n-epw Ct∏mƒ \n-e® - p. A-\[ - n-Ir-X a-W¬-°S- Ø - pIm-cn¬-\n-∂v ]-Ww ssI-∏‰ - p-∂ t]m-en-kp-Im-cpw D-tZym-Kÿ - c - pw \n-ch - [ - n-bm-Wv. _-Z¬ kw-hn-[m\w G¿-s∏-Sp-Øm-sX a-W¬-hm-cen-\p \n-tcm-[\ - w G¿-s∏-Sp-Øp∂-Xv I-Sp-Ø {]-Xn-tj-[Ø - n-\v CS-bm-°n-bn-´p-≠.v hn-hn-[ kw-L-S-\-Iƒ F-Xn ¿-∏p-am-bn cw-K-sØ-Øn-b-tXmsS, Pn-√-bn¬ \n-tcm-[-\w H-gnhm-°m-\m-≈ Xo-{h-{i-a-Øn-emWp A-[n-Ir-X¿.

tdm-Uv X-IÀ-¨; C-cn-¡qÀþNm-tem-Sv dq-«n _-Êp-IÄ ]-Wn-ap-S-¡p-w

C- Snbp-sS ]-cm-aÀ-iw ]n³-h-en-¡-Ww: Uo³ Ip-cym-t¡m-kv

C-cn-°q¿: sS≥-U¿ Dƒ-s∏-sSbp≈ \-S-]-Sn-Iƒ ]q¿-Øn-bmbn´pw C-cn-°q¿˛Nm-tem-Sv tdm-Uv {]-hrØn Xp-S-ßm-Ø-Xn¬ {]Xn-tj-[w- i-‡w. C-Xp-hg - n-bp-≈ _-t m-´w 16 ap-X¬ \n¿-Øn-hb - v°m≥ _- p-S-a-Iƒ Xo-cp-am-\n®p. a-e-tbm-c ta-J-e-bn¬\n-∂v I-Æq¿, tIm-gn-t°mSv, X-et- »cn, a-´∂ - q¿, Iq-Øp-]d - º - v `m-Kß - f - nte-°p-≈ hm-l\ - ß - s - f√mw HmSp-∂ dq-´m-Wn-Xv.

Im-k¿-tIm-Uv: cm-lp¬ Km-‘ns°-Xn-tc C Sn ap-lΩ - Z- v _-jo¿ Fw.-]n \-SØ - n-b ]-cm-a¿-iw ]n≥h-en-°-W-sa-∂p bq-Øv tIm¨{K-kv kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v Uo≥ Ip-cym-t°m-kv B-hi - y-s∏´p. ÿm-\-am-\-ß-ƒ-°p ]n-∂mse t]m-hm-Ø t\-Xm-hm-Wv cmlp¬ Km-‘n. ap-∂-Wn-sb Iq´pØ-c-hm-Zn-Ø-tØm-sS ap-t∂m-´p

\-bn-°m≥ D-Øc - h - m-Zn-Øs - ∏-´ Hcp ap-Xn¿-∂ t\-Xm-hn¬\n-∂v CØ-c-sam-cp A-`n-{]m-b-{]-I-S-\w B-cpw {]-Xo-£n-°p-∂n-√. C Sn bp-sS {]-kv-Xm-h-\-bv°p ]n-∂n¬ sX-‰n-≤m-c-W-bmtWm A-s√-¶n¬ F-s¥-¶n-epw Zp-cp-t±-i-am-tWm F-∂ Im-cyØn¬ A-t±-lw X-s∂ hn-i-ZoI-c-Ww \¬-I-Ww. ]m¿-´n πo-\-

Øn-s‚ Nq-Sm-dpw-ap-ºv ]m¿-esa‚-dn hym-tam-lw _m-[n-® ]nW-dm-bn hn-P-b≥ A-c-a-\-Iƒ Ib-dn-bn-d-ßp-I-bm-Wv . tem-Iv-k`m Xn-c-s™-Sp-∏v e-£y-an´v e°pw-e-Km-\p-an-√m-sX ap-t∂m´pt]m-hp-∂ kn.]n.Fw. tI-c-fØn¬ a-tX-X-c a-\-km-£n-°v ap-∂n¬ {]-Xn-Iq-´n-em-bn-cn-°p-Ibm-sW-∂pw A-t±-lw ]-d-™p.

D-cp-h-¨m Su¬ hnI-k-\ ap-c-Sn-¸n D-cp-h® - m¬: a-´∂ - q¿ \-Kc - k - `- b - nse c-≠m-as - Ø h-en-b Su-Wm-b D-cp-h® - m-¬ hn-Ik - \ - ap-cS- n-∏n¬. ]-db - Ø - ° - hn-Ik - \ - s - am-∂pw Chn-sS-bn-√. en-an-‰U - v tÃm-∏v _- pIƒ-°p ]p-ds - a ^m-Ã˛-v k - q-∏¿-^mÃv _- p-Iƒ-°pw kvt- ‰m-∏p-≈ Dcp-h® - m-en¬ sh-b‰ v- n-Mv sj¬-´¿ C-√. sh-bn-en¬-\n-∂pw a-gb - n¬-\n∂pw c-£t- \-Sm≥ I-SØ - n-ÆI - fn¬ I-bd- n-\n¬-t°-≠ K-Xn-tI-Snem-Wp bm-{X-°m¿. Sm-Ik -v n Ãm≥Un-\p th-≠n kz-Im-cy-hy-‡nbn¬-\n-∂p 18 sk‚ v ÿ-ew hmßn-bn-´v 15 h¿-jw ]n-∂n-´p. Ãm≥Un-\v ]p-ds - a Iw-^¿-´v tÃ-j≥, a¬-ky-am¿-°‰- v F-∂n-h ]-Wn-bm\m-bn-cp-∂p e-£y-an-´n-cp-∂X - .v 2006˛2007 h¿-js - Ø {]m-tZin-I hn-Ik - \ - ^-≠n¬-\n-∂-v A∂-sØ Fw.-]n-bm-bn-cp-∂ F ]n A-–p-√° - p-´n A-\p-hZ- n-® 250000

D-cp-h-®m¬ Su¨ cq-] sN-eh - n-´v Iw-^¿-´v tÃ-j≥ \n¿-an-®n-´p-≠v. F-∂m¬ ssh-ZypXn I-W£ - ≥ e-`y-am-°m-ØX - n\m¬ Iw-^¿-´v tÃ-j≥ Xp-d∂ - psIm-Sp-Øn-´n-√. Su-Wn-se hym-]mc ÿm-]\ - ß - ƒ - ° - v ap-∂n-epw sabn≥ tdm-Un-t\m-Sv tN¿-∂pw ]m¿°v sN-øp-∂ Hm-t´m-dn-£I - f - pw a-

‰p Sm-Ik -v n hm-l\ - ß - f - pw Im¬-\S-bm-{X-°m¿-°v `o-jW - n-bm-hp-Ibm-Wv. C-Xp-aq-ew, km-[\ - ß - ƒ hm-ßm≥ I-SI - f - n¬ F-Øp-∂h - cp-sS _p-≤n-ap-´pw sN-dp-X√ - . CXpƒ-s∏-sS-bp-≈ Im-cy-߃ ]-eX-hW - \-Kc - k - `- m A-[n-Ir-Xc - p-sS {i-≤-bn¬-s∏-Sp-Øn-bn-cp-s∂-¶n-

epw ^-ea - p-≠m-bn-√. hym-]m-cn-If - p-sS F-Xn¿-∏v cq£-am-bX - n-s\ Xp-S¿-∂v, I-SI - f - psS ap-∂n¬ \n¿-Øn-bn-Sm-dp-≈ hen-b hm-l\ - ß - ƒ C-t∏mƒ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-hm-Ø Sm-Ik -v n Ãm≥Un-te-°v am-‰n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. I-SØ - n-Æb - n-em-bn-cp-∂p Su-Wnse a¬-ky-am¿-°-‰n-s‚ {]-h-¿Ø-\w. _-kv Im-Øp-\n¬-°p-∂h¿-°pw hym-]m-cn-Iƒ-°pw Zp¿-K‘w Im-cW - w aq-°p-s]m-Øn \n ¬-t°-≠ A-hÿ - b - m-W.v P-\t- cm-jw i-‡a - m-bt- Xm-sS a¬-ky-hym-]m-cn-Iƒ I-®h - S- w SuWn¬-\n-∂p in-h] - p-cw tdm-Un-te°v am-‰n-bn-cn-°p-Ib - m-W.v ]-g» - n Kh. F¬.-]n. kvI - q-fn-\p-th-≠n \-Kc-k`- b - p-sS k¿-hi - n-£m A-`n-bm\pw tN¿-∂v D-cp-h® - m¬ Su-Wn-\Sp-Øv sI-´n-Sw ]-Wn-XX - m-Wp F-SpØp-]d- b - m-hp-∂ Im-cyw.-


{]mtZ-inIw

8 Unkw_¿ 2013 Rmb¿

]cn-]mSn

„I-Æq¿ P-hl¿ Hm-Un-t‰m-

dnbw: Fw.F-kv.Fw. l-b¿sk-°≥U-dn k-tΩ-f\w˛9.00 „I-Æq¿ ap-\n-kn-∏¬ sslkv-Iqƒ: sd-Uv-Ãm¿ kv-t]m¿-Svkv ¢-∫v hm¿-jnIm-tLmjhpw Nn-{X-cN-\m a¬-k-chpw˛9.30 „I-Æq¿ ap-\n-kn-∏¬ l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ: Pn√m sse-{_-dn Iu-¨-kn¬ tZio-b sk-an-\m¿˛9.30 „IÆq¿ Ir-jv-Wta-t\m≥ kv-am-c-I h-\n-Xm tIm-fPv: Pn√m ]p-cp-j˛h\n-X sh-bv-‰ven-^v-‰n-Mv Nmw-]y≥-jn-]v˛10.00 „I-Æq¿ ]-g-b _-kv-Ãm≥-Uv: `m-cXo-b bp-‡n-hm-Zn {]-h¿Ø-I-cp-sSbpw A-\p-`m-hn-I-fp- sN-dp]p-g {]m-s∏m-bn-en-se h-\-Øn¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øp∂ t]m-en-kv kwLw sS-bpw kw-bp‡ tbm-Kw˛10.00 „I-°m-Sv Ip-\n-bn¬-∏oSn-I Jm-Zn-cn Pp-am-a-kv-Pn-Zv: hn⁄m-\ k-Z v˛8.00 „ap-t≠-cn Pn.F-®v.Fkv.Fkv: tkm-^v‰v-t_mƒ ^v-f-Uv-en-‰v {In-°‰v˛7.00 „Iss√-°¬ C- -Øp¬ Ckvvemw a-Zvd-k: F-kv.sI.Fkv._n.hn sk-an-\mdpw t_m-[h¬°-c-W˛A-h-Im-i-tc-Jm {]-Im-i-\-hpw˛10.00 „X-fn-∏d-ºv Im-™n-c-ßm-Sv C≥-tUm¿ ]m¿-°v: X-fn-∏d-ºv G-cn-bm ap-Pm-ln-Zv Ip-Spw-_kw-Kaw˛9.00 - n-®p. tcm-K\ - n-hm-c- bm-Wp \n-tcm-[-\w. F-∂m¬, I-Æq¿: kw-ÿm-\-Øv Ip-f-ºp- Izm-Uv cq-]o-Ic - w \-SØ - m- Ip-f-ºp-tcm-Kw ]-S-cp-tºm-gpw Itcm-Kw ]-S¿-∂p-]n-Sn-°p-∂ km- W-Øn-\pw \n-co-£W - ß - f - p- ∂p-Im-en I-S-Øv k-Po-h-am-sWl-N-c-y-Øn¬ A-\y-kw-ÿm-\- \pw {]-Xn-tcm-[ {]-h¿-Ø\ - Ø - n-\p-am-bn Pn-√m ∂m-Wv B-t£-]w. {]-[m-\ sNß-fn¬-\n-∂v Pn-√b - n-te-°v \m¬- sS G-tIm-]\ °m-en-I-sf sIm-≠p-h-cp-∂-Xv ar-K-kw-c-£-W Hm-^n-kn¬ I Iv-t]m-Ãp-I-fn-eq-sS Im-en-I-sf ]-g-b-ßm-Sn: A-\p-h-Z-\o-b-am- k¿-°m¿ \n-tcm-[n-®p. ap≥-I-cp- ¨-t{Smƒ dqw {]-h¿-Ø-\w Xp-S- hm-l-\-ß-fn¬ I-S-Øp-tºmƒ ]-cn-tim-[-\ {]-l-k-\-am-hp-I- n-se I-∂p- ßn-. t^m¨: 0497 2702982. b A-f-hn¬ Iq-Sp-X¬ C-¥y≥- X-se-t∂m-Ww Pn-√b A-\-y-kw-ÿm-\-ß-fn¬-\n- bm-Wv. Ir-Xy-am-bn {]-Xn-tcm-[ - pw I-∂p-Im-en N\n¿-an-X hn-tZ-i-a-Zyw kq-£n-®- Im-en- hym-]m-ch Xn-\p c-≠p-t]-sc F-Iv-ssk-kv ¥-I-fpw \n¿-Ø-em-°n-bn-´p-≠v. ∂v I-∂p-Im-en-Iƒ, B-Sp-Iƒ, Ip-Øn-h-bv-]v \-S-Øm-Ø-Xpw c- m-°m-≥ Pn-√m A- ]-∂n-Iƒ F-∂n-h-sb sIm-≠p- ≠-c am-k-tØm-fw s]-bv-X a-gkw-Lw A-d-Ãv sN-bv-Xp. I-°w- C-°m-cyw \-S∏ ]m-d ]-Sn-™m-sd-∏p-c-bn¬ Ir- Sn-ÿm-\-Øn¬ hn-Pn-e≥-kv kv- h-cp-∂-Xn-\p Xm¬-°m-en-I-am- bp-am-Wv tcm-Kw ]-S-cm≥ Im-cjv-W≥ (63), F-´n-°p-fw sam-´°p-∂n¬ hn ]n tKm-hn-μ≥ (59) F-∂n-h-cm-Wp A-d-Ãn-em-b-Xv. C-∂-se ]-g-b-ßm-Sn _-kvÃm≥-Uv, F-cn-]p-cw F-∂n-hn-Sß-fn¬-\n-∂m-Wv ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. F-Iv-ssk-kv {]n-h‚o-hv Hm^n-k¿-am-cm-b sI `m-kv-I-c≥, Sn k-t¥m-jv, kn-hn¬ F-Iv- I-Æq¿: Pn-√m-]© - m-bØ - n¬ essk-kv Hm-^n-k¿-am-cm-b k-Pn- £-ßf - p-sS A-gn-aX - n-sb-∂v t]m-k-v Øv-Ip-am¿, C-{_m-lnw, Fw sI ‰¿ {]-Nm-cW - w. I¿-jI - ¿-°m-bn kp-ta-jv F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz- sIm-bØ -v p-b{- ¥-hpw {Sm-I‰-v d- pw hmØn-em-bn-cp-∂p ]-cn-tim-[-\. ßn-bX - n-em-Wv e-£° - W - ° - n-\p cq]-bp-sS A-gn-aX - n \-SØ - n-bX - m-bn Im-Wn-®v hn-πh - P-\I - o-b ap-∂W - nbp-sS t]-cn¬ \-Kc- Ø - n¬ t]m-k‰-v dp-Iƒ {]-Xy-£s - ∏-´X - .v I-Æq¿: A-]-Io¿-Øn-I-cam-b Pn-√m ]-©m-bØ - v Hm-^n-kn-s‚ hm¿-Ø {]-kn-≤o-I-cn-s®-∂p a-Xn-en-epw Np-hc - p-If - n-epw a-‰pw Nq-≠n-°m-´n 20 e-£w cq-] \-„- t]m-k‰ -v d - p-Iƒ ]-Xn-®n-´p-≠.v H-cp ]-cn-lm-cw B-h-iy-s∏-´v Xm-W tIm-Sn-bp-sS b-{¥w hm-ßn-bX - n¬ hm¿-Uv Iu¨-kn-e¿ Fw j- 40 i-Xa - m-\w I-Ωo-j≥ ssI-∏‰ - n^o-Jv tZ-im-`n-am-\n ]-{X-Øn-\v sb-∂m-Wv t\m-´o-kn-ep-≈X - v. A-h-°o¬ t\m-´o-k-b®p. gn-aX - n-°m-sc sX-cp-hn¬ hn-Nm-c\-hw-_¿ 30\p {]-kn-≤o-I- W sN-øp-sa-∂pw \-tam-´o-kn-ep-cn-® ]-{X-Øn¬ A-¶-W-hm-Sn ≠v. I-gn-™ Pn-√m ]-©m-bØ - v sI-´n-Sw hn.F-®v.]n-°v hm-S-I- tbm-KØ - n-epw {I-at- °-Sp kw-_bv°v sIm-Sp-Øp-sh-∂m-Wv B- ‘n-®v B-t£-]a - p-b¿-∂n-cp-∂p.- I-Æq¿ \-K-c-Øn¬ {]-Xy-£-s∏´ t]m-kv-‰¿ tcm-]n-°p-∂Xv. am-\-kn-Ihpw km-aq-ln-I-hp-am-bn A-]-Io¿Øn-bp-≠m-°n-sb-∂pw 15 Zn-hk - Øn-Iw Xn-cp-Øn-bn-s√-¶n¬ \a-Ωm-°p∂v: a-l√v sh¬-t^¿ „-]-cn-lm-cw \¬-I-W-sa∂pw A-tkm-kn-tb-j≥ dn-eo-^v I-ΩnB-hi - y-s∏-´mWv AUz. sI ]n ‰n \m-ep-Zn-\ a-X{- ]-`mj-Ww \mj-l-cn-bm¿ aptJ\ t\m-´o-kv sf Xp-S-ßpw. \m-sf ssh-Io´v A-b® - Xv. C-cn-°q¿: kw-ÿm-\] - m-Xb - n¬ °q-dn-te-°p h-cn-Ib - m-bn-cp-∂ 8.30\p al√v J-Øo-_v sam-bX -v ps]-Sb - t- ßm-Sv Pp-am- a-kP -v n-Zn-\p k- sI.-F¬.-59.-F^ - .v 5- 478 Hm-t´m-bpw _mJ-hn D-ZL -v mS-\w sN-øpw. Xpao-]w Im-dpw Hm-t´m-dn-£b - pw Iq-´n- sI.-F¬.-14.-sP.-9482 Im-dp-am-Wv S¿-Zn-h-k-ß-fn¬ h-lm-_v \bn-Sn-®v Hm-t´m ss{U-h¿ s]-cp-hf - - A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´X - v. ]-cn-t°-‰ Cuan, jm-°n¿ _m-Jhn, A-_vØp-]d - º - n-se lw-k(28)bv° - v ]- lw-ks - b C-cn-°q-dn-se kz-Im-cy Zp√-Øo-^v ss^kn, ap-kv-X-^ am-ßm-´p-]-dºv: IÆq¿ k¿h- cn-t°-‰p. s]-cp-aÆ - n¬-\n-∂v C-cn- B-ip-]{- Xn-bn-¬ {]-th-in-∏n-®p.lpZ-hn kw-km-cn-°pw. I-em-im-em- amt\-Pvsa‚ v ]T-\hn-`m-Kw \-SØ - p∂ Z£n-tW-¥y ≥ amt\-Pvsa‚ v s^Ãns‚ sh _vssk‰v DZvLm-S\ - hpw temtKm {]Im-i\ - h - pw ae-_m¿ tNw_¿ - n Hm^v tImtagvkv ap≥ {]kn-U‚ v C-cn-°q¿: sI.F-k.v Sn.]n. ]-≤X - T v ] - p-cw Su-Wn¬ atljv N{μ _menK DZvLm-S\ - w {]-Im-cw {io-IW - p∂ tdm-Uv \-ho-IcWw AsN-bvXp. 17, 18 XnøXn-I-fn¬ \-S° - n-¬. 21\pap-ºv {]-hrskan-\m¿ lm-fn-emWv amt\- ¥naL-´Ø Pvsa‚ v s^Ãv \S-°p-∂-Xv. A- Øn-Iƒ ]q¿-Øn-bm-°n K-XmK-Xw - a - m-°p-Ib - m-Wv e-£yw. Ckn-. Ub-c-IvS¿ ]n hn[p-ti-J¿ kp-Ja A[y-£-X h-ln®p. {]^. sI cn´n˛ X-fn-∏d-ºv kw-ÿm-\]m-Xa[p-kq-Z-\≥, \nt\j dlvam≥, bn¬ \n-em-ap-‰w ]mew, C-cn-°q¿ Su¨, {io-IW - T v ] - p-cw Su¨, ]-cn]n hn kn-bm-Zv kw-km-cn®p. ∏m-bn, sN-ßf - mbn, X-t¥m-Sv F∂n-hn-Sß - f - n-em-Wp tdm-Uv \-ho-Ic-Ww \-S° - p-∂Xv. C-Xn¬ 95 i-X]n-em-Ø-d: G-gn-tem-s´ N-¢n-b am-\w {]-hr-Øn-If - pw ]q¿-Øn-bmtIm-f-\n-bn¬-\n-∂v 30 en-‰¿ hm- bn. X-t¥m-S,v C-cn-°q¿ Su-Wp-Ijpw A-©p-en-‰¿ hm-‰v Nm-cm-b- fnse ]-Wn-Iƒ am-kß - ƒ-°pap{io-I-WvT-]p-cw Su¨ tdm-Uv hpw F-Iv-ssk-kv kw-Lw ]n-Sn- ºv ]q¿-Øn-bm-bn-cp∂p. Iq-Sn. C-∂-se D-®-tbm-sS I\n-em-ap-‰Øv ]m-ew]-Wn ]q emWv. Su-Wn¬ _m-¶v tdm-Un- B-ZyL-´ Sm-dn-Mv ]q¿-Øn-bm-hp Æq¿ F-Iv-ssk-kv kn.-sF. sI ¿-Øn-bm-sb-¶nepw A-t{]m-®v se ]p-cm-X\ - amb a-Jmw hn-Ik - - ∂p. a-e-∏pd-sØ G-sd-\m-S≥ Ip-™n-cm-a≥, {]n-h‚o-hv Hm- tdm-Up-b¿-Øn Sm-dn-Mv \-S-°p-I- \-Øn-\m-bn s]m-fn-°p∂-Xv {]m- F≥-Pn-\o-b-d-n-Mv F‚¿-ss{]-k^o-k¿ kn. P-b-{]-Im-i≥ F- bm Wv. {io-IW - vT] - pc-Øv _-kv- tbm-Kn-I-a√m-Ø-Xn-\m¬ CXn- kn-\m-Wv \n¿-am-W-®p-a-X-e. ∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ c-l- Ãm≥-Un\pw sk≥-{S¬ P-Mv-j- t\m-Sv sXm-´p-cp-Ωn-bm-bn-cn°pw tem-I _m-¶n-s‚ I¨-kƒ-´≥ky-hn-h-c-Øn-s‚ A-Sn-ÿm-\- \p-w CS-bn-ep-≈ Hm-hp-Nm-ep-If - p- Hm-S \n¿-an-°p-I. D-b¿-Øn-b kn-bm-Wv {]-hr-Øn-Iƒ-°v ta¬Øn-em-bn-cp-∂p sd-bv-Uv. sS {]-hr-Øn A-¥n-a-L-´-Øn- Su¨ tdm-Un-s‚ H-cp `mK-sØ t\m-´w h-ln-°p-∂-Xv.

kannur/knr

{]m-s¸m-bn-en am-thm-hm-Zn-I-Ä bp-hm-hn-s\ X-S-ªp-h-¨-Xm-bn samgn sNdp-]p-g: sN-dp-]p-g-bv°p k-ao-]w {]m-s∏m-bnen-¬ Sm-∏n-Mv sXm-gn-em-fn-sb am-thm-hm-Zn kwLsa∂v kw-i-bn-°p-∂h¿ X-S-™p-h-®-Xm-bn ]-cmXn. C∂se ]p-e¿-s® \m-tem-sS-bm-Wp kw-`-hw. A-©w-K-kw-Lw tXm-°p-Im-´n `o-j-Wn-s∏SpØn Po-∏v hn-fn-®psIm-Sp-°m≥ \n¿-tZ-in-®Xmbn {]m-s∏m-bn-¬ kz-tZin a-S-∏f-fn ap-c-fn(46) ]-d™p. Iq-SmsX, sam-ss_¬-t^m¨ B-h-iys∏-´v i-cocw ]cn-tim-[n-°p-Ibpw sN-bvXp. Cu k-a-b-w, A-Xph-gn Hcp ss_-°v h-∂-t∏mƒ kwLw {]m-s∏m-bn¬ K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kvIqƒ sI-´n-S-Øn-\p k-ao]w a-d-™p-\n-∂p. C-Xn-\n-sS Xm≥ Hm-Sn-c-£-s∏-Sp-I-bm-bn-cp-∂psh-∂pw apc-fn ]-d-™p. kw-`-h-a-dn™v t]m-enkv kw-L-sa-Øn. Xr-iq¿ hm-Sm-\-∏-≈n-bnse cqt]-jv Dƒ-s∏-´ am-thm-hm-Zn kw-L-am-Wn-sX-∂v

t]m-en-kv ]-d™p. A-Xn-\n-sS, D-®-bv-°p ]-iphn-\v Xo-‰-bv-°mbn ]p√-cn-bp-I-bm-bn-cp∂ ho-´Ω-bpw tXm-°p-[m-cnI-sf I-≠-Xm-bn sh-fn-s∏SpØn. ]-ø-∂q¿ kn.sF. F A-–p¿d-low, Fkv.sF-amcm-b cm-a-Ir-jvW≥, \m-cm-b-W≥ F-∂n-h-cp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-º-tXm-fw kmbp-[- t]m-en-kp-Im¿ Im-´n¬ Xn-c-®n¬ \-S-Øn.

\h-Xnbm-tLm-j k-am-]-\w X-e-t»cn: I-Xn-cq¿ K-h. shm-t°-j-\¬ l-b¿sk-°≥U-dn kv-Iqƒ \-h-Xnbm-tLm-j k-am-]\w 10\v \-S≥ {io-\n-hm-k≥ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. ¢m-kv ap-dn-I-fp-sS D-Zv-Lm-S-\hpw C-tXm-sSm-∏w \-S°pw. ]-©mb-Øv {]-knU‚ v sI hn ]-hn{X≥, {io-Pn-Øv tNm-e, ]m¿h-Xn ao-c, ]√hn, hnP-b≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Ip-f¼p-tcm-K `o-j-Wn: PnÃ-bn I-¶p-Im-en¡-S-¯n-\p \n-tcm[\w

hn-tZ-i-a-Zy-hp-am-bn c-−p-t]À A-d-ÌnÂ

Ww. F-√m h¿-j-hpw Pn-√-bn¬ Ip-f-ºp-tcm-Kw dn-t]m¿-´v sN-ømdp-s≠-¶n-epw Ir-Xy-am-bn {]-Xntcm-[ Ip-Øn-h-bv-]v F-Sp-°m≥ h-Ip-∏n-\p I-gn-bm-dn-√. h¿-jØ - n¬ c-≠p-Xh - W - IpØn-h-bv-]v \-S-Øm-\pw A-Xn¿Øn sN-It-v ]m-Ãp-If - n¬ ar-Kß - fp-sS c-‡k - mw-]nƒ ]-cn-tim-[n®v tcm-Kk - m-[y-X C-√m-Xm-°p-∂Xn-\pw th-≠ km-ºØ - n-Ik - l - m-

bw tI-{μ-k¿-°m-cm-Wp \¬-Ip∂-X.v F-∂m¬, kw-ÿm-\w C-h ^-e-{]-Z-am-bn D-]-tbm-Kn-°p-∂ns√-∂m-Wp ]-d-bp-∂-Xv. B-dp-amk-Øn-sem-cn-°¬ Ir-Xy-am-bn {]-Xn-tcm-[ hm-Ivk - n≥ Ip-Øn-h®m¬ tcm-Kw X-Sb - m-\m-hpw. P-\ph-cn-bn-epw B-Kk - vX - n-epw ÿn-cam-bn Ip-Øn-hb - ] -v v F-Sp-°p-∂X - n\p ]-I-cw tXm-∂n-b-Xp-t]m-sebm-Wv C-Xp \-SØ - p-∂X - .v -

PnÃm- ]-©m-b-¯n Agn-a-Xnbmtcm-]n¨v kn.]n.-Fw. A-{I-a-¯n ]-cn-t¡ä tIm¬-{K-kv t]m-kv-äÀ

A]IoÀ-¯n hmÀ-¯: t\m-«o-kb¨p

Imdpw Hm-t«m-bpw Iq-«n-bn-Sn¨v ss{U-hÀ-¡p ]-cn-¡v

aX{]-`m-j-Ww

sh_vsskäv DZvLm-S-\w

{io-I-WvT-]p-c¯v tdm-Uv \-ho-IcWw A-´naL-«-¯n-Â

Nm-cm-bw ]n-Sn-Iq-Sn

sNm-¢n D-]-PnÃm I-temÂ-k-h-w: cm-a-hn-em-kw F-¨v.F-kv.Fkv. tP-Xm¡Ä s]-cn-ß-Øq¿: sNm-¢n D-]-Pn√m kv-Iqƒ I-tem¬-k-h-Øn¬ ssl-k v -I qƒ- ˛- l- b ¿- s k-° ≥U-dn hn-`m-K-ß-fn¬ sNm-¢n cma-hn-em-kw F-®v.-F-kv.-F-kv. tP-Xm-°-fm-bn. s]-cn-ß-Øq¿ F≥.-F.-Fw. F-®v.-F-kv.-F-kn\m-Wv c-≠mw ÿm-\w. bp.-]nbn¬ cm-a-hn-em-kw kv-Iq-fn-\mWp In-co-Sw. N-ºm-Sv sh-Ãv bp.-]n-bpw tNmXm-hq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn-bpw c-≠mw-ÿm-\w ]-¶n-´p. F¬.-]n. A-d-_n-°n¬ N-ºm-Sv F¬.-]n. kv-Iqƒ H-∂m-a-sX-Øn. am-cm-¶≠n Fw.-F¬.-]n kv-Iqƒ, ta-\{]w F¬.-]n kv-Iqƒ F-∂n-h c≠mw-ÿm-\w ]-¶n-´p. bp.-]n. A-d-_n-°n¬ I-cn-bmSv \-ºym¿-kv bp.-]n kv-Iqƒ, A¬-^-em-lv hp-a≥-kv C-kv emw bp.-]n. kv-Iqƒ F-∂n-h H∂pw sNm-¢n bp.-]n. kv-Iqƒ c≠pw ÿm-\-߃ t\-Sn. ssl-

I-cn-bm-´v sNm-¢n D-]P - n√m kvI - qƒ I-tem¬-kh - Ø - ns‚ k-am-]\ k-tΩf-\w a{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZL v- mS-\w sN-øp∂p kv-Iqƒ A-d-_n-°n¬ s]-cn-ßØq¿ F≥.-F.-Fw F-®v.-F-kv.F-kv. tP-Xm-°-fm-bn. tNm-Xmhq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn-°m-Wv c-≠mw-ÿm-\w. bp.-]n kw-kI v- r-XØ - n¬ tNmXm-hq¿ l-b¿-sk-°≥-U-dn Inco-Sw t\-Sn. N-ºm-Sv sh-Ãv bp.-]n. c-≠m-a-sX-Øn. F-®v.-F-kv. kw-

kv-Ir-X-Øn¬ H-∂mw-ÿm-\w tNm-Xm-hq¿ l-b¿-sk-°≥-Ud - nbpw c-≠mw ÿm-\w cm-a-hn-emkw l-b¿-sk-°≥-Ud - n-bpw I-cÿ-am-°n. k-am-]\ - k-tΩ-f\ - w a-{¥n sI ]n tam-l\ - ≥ D-ZL v- m-S\w sN-bv-Xp. I-cn-bm-Sv {Km-a-∏©m-bØ - v {]-kn-U‚ v Fw Sn sI kp-sse-J A-[y-£X - h-ln-®p.

Nm-h-tÈ-cn, C-cn-«n kv-IqÄ tP-Xm-¡Ä C-cn-´n: Xn-√t- ¶-cn Im-hp-ºS- n kn.F-®v.-Fw. l-b¿-sk-°≥-U-dn kvI - q-fn¬ \-S∂ - C-cn-´n D-]P - n-√m I-tem¬-kh - w k-am-]n-®p. l-b¿sk-°≥-U-dn hn-`m-K-Øn¬ 174 t]m-bn‚ v t]m-bn-t‚m-sS Nm-ht»-cn Pn.-F® - v.F - k - v.F - k - v H-∂mw ÿm-\w t\-Sn. ssl-kv-Iqƒ hn`m-KØ - n¬ 172 t]m-bn-t‚m-sS Ccn-´n ssl-kI v- q-fn-\m-Wv Io-co-Sw. bp.-]n-bn¬ ap-g-°p-∂v Pn.-bp.-]n.F-kv H-∂m-as - X-Øn. F¬.-]n-bn¬ I-SØ - pw-IS- h - v sk‚ t-v Pm¨-kv _m-]n-Ãv F-®.v F-k.v F - k - n-\m-Wv Io-co-Sw. sslkvI - qƒ hn-`m-Kw- A-d_ - n-Iv Item¬-kh - Ø - n¬ Nm-ht- »-cn Pn.F-®.v F - k - .v F - k - ,v bp.-]n-bn¬ D-fnbn¬ Pn.-bp.-]n.-Fk - .v tP-Xm-°f - mbn. ssl-kI -v q-ƒ hn-`m-Kw- kw-k-v Ir-tXm¬-kh - Ø - n¬ C-cn-´n sslkvI - qƒ H - ∂mw ÿm-\w t\-Sn. bp.-]n-bn¬ Io-gq¿ hn.-bp.-]n.F-kn-\m-Wv In-co-Sw. k-am-]\ - ktΩ-f\ - w- C-cn-´n tªm-°v ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI {io-[c - ≥ D-Z-v Lm-S\ - w sN-bX -v p.

{]-hÀ-¯I-sâ \n-e Kp-cpXcw X-fn-∏-d-ºv: kn.-]n.-Fw. A-{I-aØn¬ ]-cn-t°-‰ tIm¨-{K-kv {]-h¿-Ø-I-s\ Kp-cp-X-cm-h-ÿbn¬ aw-K-em-]p-cw sF-em‚ v B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p. Ip-dp-am-Øq¿ hm¿-Uv tIm¨-{Kkv sk-{I-´-dn s\-Sp-ap-≠-bn-se sI _m-_p-cm-Pn(33)s\-bm-Wv B-{I-an-®-Xv. I-gn-™-Zn-h-kw cm-{Xn-bm-Wp kw-`-hw. h-\n-Xm tIm¨-{K-kv t\-Xmhpw P-bn¬ D-]-tZ-i-I k-an-Xnbw-K-hp-am-b k-c-kz-Xn-bp-sS Im-dn-s‚ ss{U-h-dm-b _m-_pcm-Pv s]m-°p-≠n-se _-kv sj¬-´-dn¬ H-cmƒ X-e-s]m-´n In-S-°p-∂-Xv I-≠p. F-¥m-Wp Im-cy-sa-∂v A-t\z-jn-°-sh kn.-]n.-Fw. {]-h¿-Ø-I-cm-b cmtP-jv, N-{μ≥, i-co-^v, {]n-tbjv F-∂n-h¿ B-{I-an-s®-∂mWp ]-cm-Xn. _-kv sj¬-´-dn-\p k-ao-]-sØ kp-tc-{μ-s‚ I-Sbn¬ k-ao-]-hm-kn-Iƒ H-gn-™

]m-N-I-hm-X-I kn-en-≠-dp-Iƒ kq-£n-°m-dp-≠v. A-Xn-sem-scÆw F-Sp-Øv _m-_p-cm-Pn-s‚ Im¬ X-I¿-Øp. X-fn-∏-d-ºv eq¿-±v B-ip-]-{Xnbn¬ F-Øn-® _m-_p-cm-Pn-s‚ \n-e Kp-cp-X-c-am-b-Xn-\m¬ IÆq-cn-se kz-Im-cy B-ip-]-{Xnbn-te-°v am-‰n. C-hn-sS-\n-∂v awK-em-]p-c-tØ-°v sIm-≠p-t]mhp-I-bm-bn-cp-∂p. P-\-t\-{μn-bØn-\pw A-Sn-h-b-dn-\pw A-Sntb-‰n-´p-≠v. A-tX-k-a-bw _m_p-cm-Pv I-ºn-h-Sn sIm-≠v B{I-an-s®-∂ ]-cm-Xn-bp-am-bn Np-gen Nm-en¬-h-b-¬ Ip-∂pw-]n-Sn°-bn-se Ip-™n-cm-a≥(45) Xfn-∏-d-ºv k-l-I-c-Wv B-ip-]{Xn-bn¬ Nn-In¬-k tX-Sn. a-c-∏-Wn-°m-c-\m-b Ip-™ncm-a≥ tPm-en-I-gn-™v \m-´n-te°p t]m-hm≥ s]m-°p-≠n-se _-kv sj¬-´-dn¬ \n¬-°-sh B-{I-an-s®-∂m-Wp ]-cm-Xn.-

3

sI-«n-tSm-Zv-LmS-\w \msf X-e-t»cn: sS-en®-dn tIm˛Hm-]td-‰o-hv A¿-_≥ _m-¶v slUv Hm-^n-kn-s‚bpw a-t™m-Sn {_m-©n-s‚bpw {]-h¿Ø-\w at™m-Sn-bn¬ ]q¿-Øn-bm°n-b ]pXn-b sI-´n-SØ - n-te-°v. sI-´ntSm-ZL -v m-S\ - w \msf ssh-Io-´v aq∂n-\v a{¥n kn F≥ _m-eI - r-jvW-\pw {_m-©v D-Zv-LmS-\w F sI i-io-{μ≥ Fw.F¬. Fbpw \n¿-h-ln-°pw. sI sI \m-cm-b-W≥ Fw. F¬.F. A-[y-£X h-ln°pw. sI kp-tc-jv, Zm-tam-Z-c≥ \-ºym¿, Nm-غ-≈n N-{μ≥, ]n in-h-Zmkv, ]n hn cm-tPjv, ]n h\-P, C-kv-am-Cu¬ hm¿-Ømk-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Npcp¡¯nÂ

\o¿-th-en-bn¬ A-]-ISØn¬s∏´ ss_°v

ImÀ ss_-¡n-en-Sn-¨p ]-cn¡v D-cp-h-®m¬: am-cp-Xn-Im¿ ss_-°n-en-Sn-®v ss_-°v bm{XnI\p ]-cn-°v. \o¿-th-en A-f-Im-]p-cn-bn¬ B-bn-Ød tdm-Un-em-Wv A-]-I-Sw. Im-™n-te-cn-bn-se _-jodn(32)s\ B-ip-]-{Xn-bn¬ {]-th-in-∏n-®p.

lr-t{Zm-Kþ{]-tal \nÀ-W-b Iymw]v X-e-t»cn: ]m-N-IsØm-gn-em-fn s^-U-td-j≥ [¿Ω-Sw afi-ew I-Ωn‰n, aw-K-em-]p-cw lm¿´v kv-Im≥ ^u-t≠j≥, H-ta-K B-ip-]{Xn F-∂n-bp-sS kw-bp-‡m-`n-ap-JyØn¬ C-∂p cm-hn-se H-º-Xn\v ap-g-∏n-e-ßm-Sv F-bv-©¬ kvIq-fn¬ lr-t{Zm-K˛{]-tal \n¿-W-b Iymw-]v \-S-Øpw. sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.F¬.F. D-Zv-LmS-\w sN-øpw.

kzo-I-c-Whpw s]m-Xp-k-t½-f-\-hpw I-Æq¿: tkm-jy¬ U-tam-{Im-‰n-Iv t{S-Uv bq-\n-b≥(Fkv.Un.Sn.bp.) kwÿm-\ {]-kn-U‚pw sXm-gn-em-fn t\-Xmhpamb F hm-kp-hn-\v kzo-Ic - W - hpw F-k.v Un.Sn.bp. A-go-t°mSv taJ-em s]m-Xp-ak - t- Ω-f\ - w 13\v ssh-Io-´v A-©n-\v s]m-b-v Øpw-IS- h - n¬ \-SØ - m≥ Xo-cp-am-\n-®p. ]-cn-]m-Sn-bp-sS hn-Pb - Ø - n\m-bn dn-jmZv Im-´m-º≈n I¨-ho-\d- pw a-pk - X -v ^ - A-go-°¬ tPm-bn‚ v I¨-ho-\d- p-am-bn kw-Lm-SI - k-an-Xn cq-]o-Ic - n®p. ]n ]n Pnhmkv, A-io¿ awK-e, ]n ]n A-^k v ¬, Fw Sn ]n _-jo¿, Sn hn jm-^n ]-≈n°-≠n F∂n-hc - mWv I-Ωn-‰n-bw-K߃.

dn-eo-^v D-Z-vLm-S-\w \msf X-e-t»cn: afi-ew ap-kvenw eo-Kns‚ in-lm-_v X-߃ dneo-^v \msf ssh-Io´v 6.30\v ]-g-b _-kvÃm≥Uv ]-cn-kc-Øv a{¥n tUm. Fw sI ap-\o¿ D-Zv-LmS-\w sN-øpw. Xn-c-s™-Sp°-s∏-´ 20 t]¿-°v Nn-In¬-k, ho-Sv ]p-\-cp-≤mc-Ww, sXm-gn¬ F-∂o B-h-iy-߃-°p-≈ km-º-Øn-I-k-lm-bw hn-XcWw sN-øpw. ss_-Øp¿d-lv -a `-h-\]-≤-Xn-°p-≈ k-lmbhpw \¬-Ipw. AUz. ]n hn ssk-\p-±o≥, F≥ a-lv-aqZv, F sI A-_q-´n lm-Pn hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

am-X-awK-ew Su¬ A-ku-I-cy-¯m hoÀ-¸p-ap-«p¶p am-X-aw-Kew: a-e-tbm-c- ta-J-ebn-se G-‰-hpw ]-g-°-ap-≈ SuWp-I-fn¬ H-∂mb F-caw˛Ip‰q¿ ]-©m-b-Øn-se am-X-awKew Su¨ A-ku-I-cy-ß-fm¬ ho¿-∏p-ap-´p∂p. ]n-emØ-d, sNdp-]p-g, s]-cn-tßmw, I°-d, sht≈m-d, G-cyw, s]-cp-º-Shv, s]md-°p∂v, Xu-h-d XpS-ßnb ÿe-ß-fn-te-°v Znt\\ \n-ch-[n _- p-Iƒ h∂p-t]m-hp-∂ am-XawK-ew Su-Wn¬ _-kv-Ãm-≥-Uv C√ F-∂-Xm-Wv {][m-\ {]iv\w. C-hn-sS Ãm≥-Uv \n¿-an-°W-sa-∂ B-h-iy-Øn\p h¿-jß-fp-sS ]-g-°-ap-≠v. C-Xp I-W°n-se-SpØv ]-©mb-Øv GXm\pw h¿-j-ß-ƒ-°pap-ºv SuWn-\-Sp-Ø ]-g-b Ip-fw \n-I-Øn {]-hr-ØnIƒ Xp-S-ßn-bn-cp∂p. aq-∂ph¿-jw ap-ºv Ãm≥-Uns‚ ]-Wn ]q¿-Øn-bm-hp-Ibpw sNbv-Xp. F-∂m¬ C-Xphsc k-¿°m¿ A-\pa-Xn e-`n-®n-´n√. ]p-Xp-Xm-bn _kvÃm≥Uv \n¿-an-°p-tºmƒ ]m-en-t°-≠ \n-_‘ - \ - ß - f - mWp Xn-cn-®S- n-bmb-Xv. Ãm≥-Un¬ I-bd - n-bn-dß - m\p≈ c-≠ph-gn-I-fp-sS A-`m-hhpw C-dß - m-\p-≈ h-gn-°v kz-Im-

cyhy-‡n-Iƒ ÿ-ew hn-´p-\¬Im-Ø-Xp-am-Wv {]-Xn-k-‘n-°p Im-cW - s - a∂v ]-©mb-Øv {]-kn U‚ v sI _n _m-eI - r-jW v- ≥ ]d-™p. Cu A-h-ÿ-bn¬ Ãm ≥Uv Xp-d∂ - psIm-Sp-Øm¬ K-XmK-X{]-iv-\w cq-£-am-hp-sa∂pw A-t±-lw hy-‡a - m°n. ]-©mbØv Hm-^nkv, l-b¿sk-°≥-U-dn kv-Iqƒ, So-t®-gvkv s{S-bn-\n-Mv C≥-Ãn-‰yq´v, sS et^m¨ F-Iv-kv-tN-©v, sI. F-kv.C._n. Hm-^n-kv, B-ip-]{Xn-Iƒ XpSßn \n-ch-[n ÿm]-\-߃ ÿn-Xn-sN-øp-∂ am-XawK-ew Su-Wn¬ \n-ch-[n t]cm-Wp ssZ-\wZn-\ B-h-iy-߃-°m-bn F-Øp-∂-Xv. Su-Wn¬ 500 ao-‰d - n-\n-Sb - n¬ aq∂p ÿ-eß - f - n-em-bn- _- p-Iƒ bm-{X-°m-sc I-b‰- n-bnd-°p-∂Xpw a-e© - c - ° - v ÿm-]\ - ß - f - n-te-°v hm-l\ - ß - f - n¬\n-∂v km-[\ - ß ƒ C-d° - p-∂Xpw K-Xm-KX - ° - p-cp°v cq-£-am-hm≥ Im-c-W-am-hp ∂p. Sm-Iv-kn Ãm≥-Uv, Iw-^¿-´v tÃj≥ XpS-ßnb ku-Ic - y-ßfn√m-ØX - pw Xn-cn-®S- n-bm-bn. am-X-awK-ew Su¨

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-08  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-08