Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

7 Unkw_¿ 2013 i\n

\-ho-Ic-Ww \-S-¡p-¶ ]mÀ-¡n Sn¸À-tem-dn Ib-dn \m-i\ãw

sF.sF.F-¨v.Sn-bn A-´m-cmjv{S ]cn-io-e\w

X-et- »-cn: Im-fn tN-°p-]m-ew ]pg-tbm-c ]m¿-°n-¬ \-S° - p-∂ Sq-dnkw h-Ip-∏n-s‚ \n¿-am-W {]-hrØn-Iƒ-°v ao-sX ss]-∏vs - se≥ ]m-ew I-cm-dp-Im-c-s‚ aÆv Ib‰nb t- em-dn C-Sn-®p-Ib - d - n. C - ‚ ¿-tem-°v ]m-In \-ho-Ic - n-® D-Zym\-Øn-s‚ \-Sh - g - n 200 ao-‰t- dm-fw C-Sn-™p-Xm-gv∂ - p. e-£ß - f - p-sS \m-i\ - „ - w kw-`h - n-®X - m-bn I-W°m-°p-∂p. hym-gm-gv-N cm-hn-sebm-Wp kw-`h - w. C-hn-sS tbm-Kmk-\w A-`y-kn-®n-cp-∂-h-cm-Wv ]m¿-°n-\p \m-i\ - „ - w kw-`h - n-® hn-hc - w \m-´p-Im-sc A-dn-bn-®X - v. C-tXm-sS {]-tZ-i-hm-kn-I-sf-

IÆq¿: I-Æq-cnse C¥y≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v lm‚eqw sSIvt\m-f-Pn-bp-sS {]-Ya A¥m-cm-{„ ]cn-io-e\ ]cn]m-Sn-bpsS DZvLm-S\w Hº-Xn\p cm-hn-se 10\v tlm´¬ ªq ss\-en¬ Pn√m ]©m-bØv {]kn-U‚ v sI -F k-cf \n¿hln-°pw. {ioe¶≥ k¿°mcns‚ `mK-amb C≥Ãn-‰yq´v Hm^v sSIvssì B‚ v A∏m-c¬ F∂ ÿm]-\Ønse hnZ-Kv[-cm-Wp ]cn-ioe\w \¬Ip-I. lm‚ veqw sSIvt\m-f-Pn-bpsS hnI-k\w F∂ hnj-b-Øn¬ skan\mdpw kwL-Sn-∏n-°pw. tkew sF.sF-.F®v.Sn-bnse ko\nb¿ ^m°¬-‰n F a-Xn-hmW≥, Unssk≥ ÃpUntbm FIvkn-Iyq-´ohv _me≥ ]m-e, I-Æq¿ sF.sF-.F®v.Sn. IÆq¿ ko\n-b¿ ^m°¬‰n inh-Ip-am¿ hnj-b-߃ AhX-cn-∏n-°pw. A-–p¬ Icow tNte-cn, sI -N-{μ≥, sI hn k-t¥mjv hm¿Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ kw-_-‘n-®p.

Øn tem-dn X-S™ p. e-£-߃ sN-e-h-gn-®v N-Xp∏v a-Æn-´p-\n-I-Øn-bm-Wv Un.-Sn.]n.-kn-bp-sS k-lm-b-tØm-sS ]n-W-dm-bn ]-©m-b-Øv Im-fn ]m¿-°v \-ho-I-c-n-°p-∂-Xv. CXp-h-gn `m-c-hm-l-\-߃-°v {]th-i-\-an-√. bp.-sF.-Un.-F-kv.F-kv.-Fw.-Sn- kv-Io-an¬-s∏-SpØn A-©-c-°-≠n ]p-g-bn¬-\n∂v X-e-t»-cn-bn-te-°v Ip-Sn-sh≈w F-Øn-°p-∂-Xn-\m-bn Imfn ]p-g-bn¬ ss]-∏v-sse≥ ]mew ]-Wn-bp-∂p-≠v. sIm-®n-bnse sS-Iv-s{]m I-º-\n-°m-Wv CXn-s‚ I-cm¿.-

]m-e-Øn-s‚ ss]-en-Mn-\mbn ]p-g-bn¬ a-Æn-Sm-\m-Wv ]m-¿°n-eq-sS Sn-∏¿-tem-dn I-b-‰n-bXv. kw-`-h-a-dn-™v sI sI \mcm-b-W≥ Fw.-F¬.-F, Un.-Sn.]n.-kn. {]-Xn-\n-[n k-Pn h¿-Kokv, hm-´¿ A-tXm-dn-‰n A-kn v F-Iv-kn-Iyq-´o-hv F≥-Pn\o-b¿ sI ]n a-t\m-l-c≥, ]nW-dm-bn ]-©m-b-Øv {]-knU‚ v tIm-¶n c-ho-{μ≥ F-∂n-hsc-Øn A-t\z-j-Ww \-S-Øn. 15\-Iw ]m¿-°v ]q¿-h-ÿn-Xn-bnem-°p-sa-∂ I-cm-dp-Im-c-s‚ D-d∏n-s\ Xp-S¿-∂v {]-hr-Øn Xp-Scm≥ A-\p-h-Zn-®p.-

Sn∏¿tem-dn Ib-dn X-I¿∂ ]n-W-dm-bn tN-°p-]mew ]p-g-tbm-c ]m¿-°v sI sI \m-cm-b-W≥ Fw.F¬.Fbpw kw-Lhpw k-μ¿-in-°p∂p

am-t\-Pv-saâv s^-Ìv: sh-_v-ssk-äv D-Zv-Lm-S-\w am-ßm-´p-]-d-ºv: I-Æq¿ k¿-hI-em-im-e-bp-sS am-t\-Pv-sa‚ v ]T-\-hn-`m-K-Øn-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ kw-L-Sn-∏n-°p-∂ Z£n-tW-¥y≥ am-t\-Pv-sa‚ v s^-Ãn-s‚ sh-_v-ssk-‰v D-ZvLm-S-\-hpw tem-tKm {]-Im-i\-hpw hm-gv-kn-‰n sk-an-\m¿ lm-fn¬ \-S-∂p. t\m¿-Øv a-e-_m¿ tNw-_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv ap≥ {]-knU‚ v a-tl-jv N-{μ _m-en-K D-ZvLm-S-\w sN-bv-Xp. A-kn-Â v U-b-d-Iv-S¿ ]n hn-[p-ti-J¿ A-[y-£-X h-ln®p. {]-^. sI a-[p-kq-Z-\≥, \nt\-j d-lv-am≥, ]n hn kn-bm-Zv kw-km-cn-®p. Cu-am-kw 17, 18 Xn-ø-Xn-Ifn¬ sk-an-\m¿ lm-fn-em-Wp amt\-Pv-sa‚ v s^-Ãv \-S-°p-∂-Xv.

ho-Sp-I-fnepw PzÃ-dn-bnepw I-hÀ¨; bp-ht- I-cf- bm-{X-b¡ -v v 25 ]-h\pw ]-W-hpw ]m-{X-§fpw \-ã-s¸«p kzoI- c- Ww ]-ø-∂q¿: bq-Øv tIm¨-{K-kv kwÿm-\ {]-knU‚ v Uo≥Ip-cym-t°m-kv \-bn-°p-∂ bp-htI-cf - bm-{X-b° v- v 13\v cm-hn-se 11\v ]-ø∂ - q¿ Km-‘n-]m¿-°n¬ kzo-Ic - W - w \¬-Im≥ kw-Lm-SI k-an-Xn cq-]o-Ic - n®p. Fw hntP-jvIp-am¿ A-[y-£X - hln®p. F ]n \m-cm-bW≥, Fw sI cmP≥, hn kn \m-cm-bW≥, sI ]n cm-tP-{μ Ip-am¿, Imknw F-´n-°pfw, kp-\n-¬ I-cn-sh≈q¿, hn-tP-jv Ip-am¿ am-Xa - wKew, hn sP jn-tPm, k-Xo-i≥ Im¿-Øn-I∏-≈n kw-km-cn®p. `m-ch - m-lnIƒ: F ]n \m-cm-bW≥(sN-b¿-am≥), Fw hn hntP-jv Ip-am¿(P-\d - ¬ I¨-ho\¿), Sn hn Ip™-ºp \mb¿(J-Pm-©n).

^o Aäv tlmw DZvLm-S-\w IÆq¿: sIb¿ B‚ v sI-bdkv skmssk‰n Ikm-\t- °m´-bn¬ Bcw-`n-°p∂ ^o¬ A‰v tlmw ÿm]-\Ø - ns‚ DZvLm-S\ - w H-ºX - n\p cmhnse 10\v Aam\n HmUn-t‰m-dn-bØn¬ a{¥n Fw sI ap-\o¿ \n¿h-ln-°p-w. hgn-hn-f°v ]≤Xn sI Fw jmPn Fw.F¬-.Fbpw sskt°m dnPp-ht- \-j≥ Iymw]v F.Un.Fw. apl-ΩZv A-ke v- apw DZvLm-S\w sNøpw. k^nbm ap\o¿, jao-a C-kvemln-b, j_o\m j°o¿, j^m lao-Zv, Xmlndm A-id v- ^v hm¿ØmktΩ-f-\-Øn¬ ]-s¶-SpØp.

Btßm-Zym\w kaÀ-¸Ww

a-t©-iz-cw: I-Sº - m-dn¬ ]q-´n-bn´ ho-Sv Ip-Øn-Øp-d∂ - v 25 ]-h≥ kz¿-Wm-`c - W - ß - f - pw 30,000 cq-]bpw I-h¿∂p. I-Sº - m-dn-se kn-±oJn-s‚ ho-´n-¬ Ip-Spw-_mw-Kß - ƒ I¿-Wm-SI - b - n-se _-‘p-ho-´n-te°v t]m-b- k-a-b-Øm-Wp kw`hw. ho-Sn-s‚ hm-Xn¬ ]n-°m-kv D-]t- bm-Kn-®p X-I¿-Øm-Wv tam„m-°ƒ A-IØ - p-IS- ∂ - X - v. A-e-

am-c-bn¬ kq-£n-®n-cp-∂ kz¿Wm-`c - W - ß - f - pw ]-Wh - p-am-Wv \„-s∏-´Xv. a-t©-iz-cw t]m-ensk-Øn sX-fn-sh-SpØp. ]-ø∂ - q¿: ]q-´n-bn-´ ho-´n¬-\n∂v Hm-´p-]m-{X-߃ I-h¿∂p. c-≠mgvN ap-ºv Bƒ-Øma-kw H-gn-™ cm-a¥-fn I-t√-‰p-IS- h - n-se kn cmL-hs - ‚ ho-´n-em-Wp kw-`hw. C∂se ho-Sv Xp-d∂ - p ]cn-tim-[n-°-

sh-bmWv tam-jW - h - n-hc - w Adn bp-∂X - .v c-≠mgvN - ap-ºphsc Cu ho-´n¬ hm-SI - ° - m-cm-bn-cp-∂p Xma-kn-®n-cp-∂X - v. Ch¿ D-]t- bm-Kn°m-Ø ]q-´n-b ap-dn-bn¬\n-∂mWv km-[\ - ß - ƒ \-„s - ∏-´X - v. Ae-am-c X-I¿Ø tam-„m-°ƒ, AI-Øp- kq-£n-® Hm-´pX-fn-I, c≠p In≠n, c-≠p Xq-°p-hn-f°v, Im-c F-∂n-h-bm-Wp A-]-l-cn-

{Kq-¸v t]m-cn-\n-sS sI.--]n.--kn.--kn. kw-Lw H-¼-Xn-\v I-®q-cn I-Æq¿: B-`y-{¥-a{- ¥n-s°-Xn-cmb ]-ck - y-{]-kvX - m-h\ - I - ƒ-°pw {Kq-∏p-t]m-cn-\p-an-sS sI.--]n.--kn.-kn. kw-Lw 9\p I-Æq-cn-se-Øp∂p. tem-Iv-k` - m Xn-cs - ™-Sp-∏n ¬ F.--sF-.k -- n.--kn. X-øm-dm-°p-∂ {]-I-S-\-]-{Xn-I-bn¬ Dƒ-s∏-SptØ-≠ Pn-√b - n-se hn-Ik - \ - {- ]iv\ - ß - ƒ kw-_‘ - n-®v A-`n-{]mb-ßf - pw \n¿-tZ-iß - f - pw kz-cq-]n°m-\m-Wv sI.--]n.--kn.--kn. \n-tbmKn-® I-Ωn-‰n Pn-√b - n-se-Øp-∂X - v.

P-\d - ¬ sk-{I-´d - n-am-cm-b iq-c\ - mSv cm-P-ti-J-c≥, A-Uz.--- k-Po-hv tPm-k^ - v, k-Xo-i≥ ]m-t®-\n F∂n-h-cpƒ-s∏-´ I-Ωn-‰n ]-øm-ºew K-Ãv lu-kn¬ cm-hn-se 10 apX¬ 2 h-sc Iymw-]v sN-øpw. k-∂-≤ kw-L-S-\-Iƒ, cm{„o-b∏ - m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Iƒ, hym]m-cn-˛h - y-hk - m-bn-Iƒ Xp-Sß - n `n∂-ta-Je - I - f - n¬ \n-∂p-≈h - c - n¬\n-∂v kzo-Ic - n-°p-∂ \n¿-tZ-iß - fm-Wpw F.--sF.--kn.--kn-°v k-a¿-

∏n-°p-Is - b-∂v Un.--kn.--kn. {]-knU‚ v sI kp-tc-{μ≥ A-dn-bn-®p. F-∂m¬ I-gn-™ Zn-hk - w kp-[mI-c≥-hn-cp-≤ {Kq-∏p-Im¿ I-Æqcn¬ c-lk - y-tbm-Kw tN-cp-Ib - pw sI.--F-kv.b -- p, bq-Øv tIm¨-{Kkv, Un.--kn.--kn. Dƒ-s∏-sS-bp-≈h¿ B-`y-¥c - a - {- ¥n-s°-Xn-tc ]-cky-am-bn cw-K-sØ-Øp-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS sI.--]n.--kn.--kn. kw-LØ - n-s‚ h-ch - n-\p cm-{„o-b{]m-[m-\y-hp-ap-≠v.-

Pbn Un.Pn.]n. {In-an-\-ep-I-fp-sS h-àm-sh¶v hn F \mcm-b-W³ I-Æq¿: P-bn¬ Un.-Pn.-]n. A-eIv-km-≠¿ tP-°-_v {In-an-\-epI-fp-sS h-‡m-hm-bn am-dn-bn-cn°p-I-bm-sW-∂v sI.-]n.-kn.-kn. P-\-d¬ sk-{I-´-dn hn F \m-cmb-W≥. C-t∏m-gpw tI-c-f B-`y¥-c-a-{¥n tIm-Sn-tb-cn _m-e-Irjv-W-\m-sW-∂v A-t±-l-Øns‚ {]-kv-Xm-h-\ tIƒ-°p-tºm

IÆq¿: amßmSv Fc-™o°¬ tZhkzw t_m¿Uv ]pXp°n∏Wn-X ar-XtZl k - wkvImc tI{μ-amb BtflmZym\w \msf sshIo´v \m-en\p {]kn-U‚ v F cm-aN - {- μ≥ ka¿∏n-°pw. 12 e£w cq]-bmWp \n¿-am-WØ - n-\mbn hn\ntbm-Kn-®X - v. ]qt¥m-´hpw Np‰paXnepw ]-Wn-Xn-´p-≠v. `mc-hmln-Ifmb Znt\jv Ben-¶o¬, sk{I-´d - n F ]n N-{μ≥, a[p C-cn-´n: I¿-j-I-t{Zm-ln-bm-b ]Wn-°¿ hm¿Ømk-tΩ-f\ - tI-{μ-a{- ¥n Nn-Zw-_c - w kw-ÿmØn¬ ]-s¶-SpØp. \-Øn-s‚ im-]a - m-sW-∂v tI-cf tIm¨-{K-kv (sP) kw-ÿm-\ sN-b¿-am≥ tPm-Wn- s\-√q¿. Ccn-´n-bn¬ tI-cf - tIm¨-{K-kv Pn]-ø-∂q¿: Fw.kn.F-kv. sh√m {]-Xn-\n-[n k-tΩ-f-\-Øn¬ ≈-®m¬ ap-´Ø - n-s‚ B-`n-ap-Jy- ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øp-I-bmØn¬ \-SØnb Pn√mX-e Hmbn-cp-∂p A-t±-lw. d-_d - n-s‚ hn∏¨ sN-kv a¬-kc - w- ko-\n-b¿ e-bn-Sn-hv X-S-bm≥ C-d-°p-a-Xn hn-`m-KØ - n¬ ]n P-bI - r-jvW\pw Pq-\n-b¿ hn-`m-KØ - n¬ k-®n≥ {]-Zo]pw Nmw-]y≥-am-cmbn-. F≥ sI A-–p√ lm-Pn D-ZvLm-S\ - w sN-bvXp. sN-kv Atkm-kn-tb-j≥ Pn√m {]knU‚ v Kw-Km-[c - ≥ ta-teS-Øv A-[y-£X - h-ln®p. kn ]n lmjnw hn-Pb - n-Iƒ-°v t{Sm-^nIfpw Im-jv A-hm¿Upw \¬In.

ƒ kw-ib - w tXm-∂p-∂p. k¿-°m ¿ i-º-fw hm-ßn-°p-∂ P-bn¬ Un.-Pn.-]n. Kp-cp-X-c-am-b N-´-ewL-\-am-Wv Im-´n-b-Xv. H-cp-\n-anjw B ÿm-\Ø - v A-t±-ls - Ø C-cn-°m-≥ A-\p-hZ- n-°c - p-Xv. Sn ]n h-[-t°-kv {]-Xn-I-fmb sIm-Sn kp-\n- Dƒ-s∏-sS-bp-≈ sIm-Spw-{In-an-\-ep-Iƒ-°v tIm-

gn-t°m-Sv P-bn-en¬ e-`n-® kp-Jku-I-cy-ß-sf Ip-dn-®v k-a-{K-mt\z-j-Ww \-S-Ø-Ww. kn.-]n.Fw. {_m-©v sk-{I-´-dn-bp-sS \n-e-hm-c-Øn¬ kw-km-cn-°p∂ Un.-Pn.-]n-s°Xn-tc I¿-i-\ \-S-]-Sn-sb-Sp-°m≥ B-`y-¥-c-hIp-∏v B¿-P-hw Im-´-W-sa-∂pw A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.-

tI-{µ [ - \ - a- {- ´nbpsS \ne-]mSv {]Xn-tj-[mÀlw: tPm-Wn- s\-ÃqÀ

tP-Xm¡fmbn

Np-¶w Iq-´-W-sa-∂v tI-c-fw Bh-iy-s∏-´n-´pw tI-{μ [-\-a-{¥n A-hK - W - n-®p. tI-cf - Ø - n-se tI{μ-a{- ¥n-am¿-°v t]m-epw Nn-Zw-_c-sØ \n-b{- ¥n-°m-\m-hp-∂n-√. Ip-Ø-I ap-X-em-fn-am-cp-sS kw-c-£-W-am-Wv Nn-Zw-_-c-Øns‚ e-£yw. tI-{μ-Øn-s‚ sX‰m-b \-bß - ƒ aq-ew kw-ÿm-\ k¿-°m-cn-s‚ hn-I-k-\ {]-h¿-

Ø-\-߃ P-\-ß-fn-se-Øn°m≥ I-gn-bp-∂n-s√-∂pw A-t±lw Iq-´n-t®¿-Øp. k-tΩ-f\ - w a{¥n A-\q-]v tP-°-_v D-Zv-Lm-S\w sN-bv-Xp. Pn-√m {]-kn-U‚ h¬-k≥ A-Øn-°¬ A-[y-£X h-ln-®p. A-Uz. sI F ^n-en∏v, tPm¿-Pv tPm-k-^v, ]n F-kv am-Xyp, tPm-kv Rm-h-≈n, tPmkv h-≠w-Ip-t∂¬ kw-km-cn-®p.-

]q«n-bn« ho-«n hm-\-c¡q«-¯nsâ A-Xn-{Iaw

Nm-cm-b-t¡-kn X-S-hv hn-Zym-\-K¿: F-´pen-‰¿ Nm-cmbw ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-se {]-Xnsb A-kn- v sk-j≥-kv- tImS-Xn aq-∂p-h¿-jw X-S-hn-\pw e£w cq-] ]n-gb - S- ° - m-\pw in-£n®p. a-[q¿ sIm-ey F-cn-°f - X-e°n lu-kn-se F k-Xo-j(29)sb-bm-Wv in-£n-®X - v. ]n-gb - S-®n-s√-¶n¬ aq-∂p-am-kw Iq-Sn XS-h\p-`h - n-°W - w. 2006 Pq¨ \m-en-\p t_-fb - nse sIm-fº - b - n¬ F-Ivs - sk-kv kw-Lw ]n-Sn-Iq-Sn-b tI-kn-emWp in-£.

Im-Wm-Xmbn Xet»cn: \n¿-am-Ws - Øm-gn-emfn-bmb 47Imc-s\ Im-Wm-Xm-bn. X-et- »-cn ]n-em-°q¬ kz-tZ-in bpw s]-cn-ßm-Sn sd-bn¬-th tK-‰n\p k-ao]sØ Xm-ak - ° - m-c\ - p am-b ]p-fn-bn-e°-≠n Fw kn lu-kn¬ hn ]n ip-°q-dn-s\-bmWv I-gn-™ H-tŒm-_¿ 20 ap-X¬ Im-Wm-Xm-bX - v. C-Xpkw-_‘ - n®v k-tlm-Zc - ≥ A-ivd^ - v \yq-amln t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In.

D-cp-h-®m¬: ]q-´n-bn-´ ho-Sns‚ Hm-Sp-Iƒ X-I¿-Øv A-I-Øp-Ibdn-b Ip-cß - n≥-Iq-´w \m-i\ - „ - ß-ƒ h-cp-Øn. in-h] - p-cw shºSn tdm-Un¬ sh-º-Sn-Ø-´n¬ hnPn-\m \n-hm-kn¬ Im-cm-bn hnPb-s‚ ho-´n¬ C∂-se D-®-bv°m-Wp kw-`-hw. hn-P-b\pw `mcybpw ho-Sv ]q-´n tPm-en-°v t]mb-Xm-bn-cp-∂p. D-®-tbm-sS Xn-cns®-Øn-bt- ∏m-gmWv ho-´n-se AXn-{I-aw {i-≤b - n¬-s∏-´Xv. A-Sp-°f - `m-Ks - Ø Hm-Sp-Iƒ X-I¿-°p-Ibpw A-IØ - p-Ib - dn `£-Wk - m-[\ - ߃, sS-en-hnj ≥, C-eI - {-v Sn-Iv D-]I - c - W - ß - ƒ, ]mN-Ih - m-XI - A-Sp-∏v F-∂n-h \-in∏n-°p-Ibpw sN-bvXp. ho-´p-]d - ºn-se Ir-jn-tØm-´hpw \-in∏n®p. t\-cs - Øbpw Ip-cß - p-i eyw Im-cW - w A-[n-Ir-X¿-°v ]eXhW ]-cm-Xn \¬-In-bn-cp-∂Xm-bn ho-´p-Im¿ ]-d™ p. 15Hm-fw Ip-cß - p-Iƒ Iq-´a - m-sb-Øn-bm-Wv A-Xn-{I-aw \-SØ - n-bXv. sX-ßn-≥ap-If - n¬ Ib-dn tXß-Ifpw \-in-∏n-®n-´p-≠.v am-eq¿ ]©mb-Øv A-[n-Ir-X¿ ÿ-ew kμ¿-in-®p. h-\w-hI - p-∏v A-[n-IrXsc hn-hc - a - d - n-bn-s®-¶nepw cm{Xn sh-º-Sn-Ø-´n¬ hn-Pb-s‚ ho-´nse ]m-{X-ß-f-pw a‰pw ssh-Inbpw B-cp-sa-Øn-bn√. Ip-c-ßp-Iƒ A-e-t¶m-e-s∏-SpØn-b \n-e-bn¬

®Xv. ]-ø∂ - q-cn-¬ t]m-en-kn¬ ]cm-Xn \¬-In. I-Æq¿: Pz√-dn Ip-Øn-Øpd-∂v A-ce-£w cq-]b - p-sS sh-≈n-bm-`c-Wß - ƒ I-h¿-∂p. _√m-¿U - v tdmUn-se A-\iz-c Pz√-dn-bn¬ I-gn™ Znh-kw cm-{Xn-bm-Wp kw`hw. C∂-se cm-hn-se I-SX - p-d°m≥ F-Øn-bt- ∏m-gm-Wv j-´¿ IpØn-Øp-d∂ - \n-eb - n¬ Im-Ws - ∏-

´Xv. Xm-h° - c - b - n-se Zn-t\i-s‚ D-Sa-ÿX - b - n-ep-≈X - m-Wv Pz√dn. sXm´-Sp-Ø tZ-hn t{S-Uv en-¶v F-∂ XpWn sam-Øh - ym]m-c ÿm-]\ - Ø - n ¬ I-h¿ - ® - m-{i-aw \-S∂p. C-hn-sS bpw j-´¿ Ip-Øn-Øpd-∂v tam-„m°ƒ A-IØ - p-Ib - d- n-sb-¶nepw H ∂pw \-„s - ∏-´n-´n√. Xp-Wn-Iƒ hmcn-he - n-®n-´ \n-eb - n-emWv. Su¨ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

sam-tI-cn-bn hm-b-\-im-e-bv-¡v t\-sc B-{IaWw ]m-\q¿: sam-tI-cn- kp-lr-ZP -v \ - hmb-\im-e B‚ v {K-Ÿm-eb - Ø - n\p t\-sc A-{Iaw. Hm-^n-kn-s‚ ]q-´p-XI - ¿-Øv A-IØ - p-IS- ∂ kw-Lw ]p-kX -v I - ß - ƒ kq-£n-® A-eam-c X-I¿-°p-Ibpw ]p-kX -v I-߃ hm-cn-he - n-®n-´v Xo-bn-Sm≥ {i-an-°p-Ibpw sN-bX v p. ]p-kX -v I - ߃ Im-Wm-Xm-bn-´p≠v. ]m-\q¿ t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \-¬I - n.

kw-`h - Ø - n¬ {K-Ÿm-eb - Ø - n ¬ tN¿-∂ A-Sn-b¥ - c- tbm-Kw {]Xn-tj-[n®p. A-{I-anI-sf D-S≥ Is≠-Øn i-‡am-b \-S] - S- n-sb-Sp°-Ws - a-∂v tbm-Kw B-hi - y-s∏ ´p. {]-knU‚ v Ip-am-c≥ A-[y-£X h-ln®p. sI sI jn-_n≥, hn {io-[c≥, sI sI kp-tc-jv_ - m _p, tIm-tdm-Øv {io-[c≥, sI cm- a-t©-iz-cw I-S-ºm-dn¬ I-h¿-® \-S-∂ ho-´n-se A-e-am-c tP-jv kw-km-cn®p. X-I¿-Ø \n-e-bn¬

bp-h-Xn-sb-bpw a-I-sf-bpw Im-Wm-Xmbn

`ÀXr-a-Xn-sb ]o-Un-¸n-¨ bp-hm-hv A-d-ÌnÂ

\o-te-iz-cw: `¿-Xr-a-Xn-sb-bpw \m-ep-h-b- p-≈ a-Isf-bpw ImWm-\n-s√-∂p ]-cm-Xn. `o-a-\-Sn Ip-∂pw-ssI-bn-se tPm-jn tPmk-^n-s‚ `m-cy t{K-kn(35), aIƒ Z¬-\(\m-ev) F-∂n-h-sc-bmWp I-gn-™ 24 ap-X-¬ Im-WmXm-b-Xv. C-cn-´n-bn-se [ym-\-tI{μ-Øn¬ t]m-Ip-∂p-sh-∂p ]-d™v ho-´n¬\n-∂v C-d-ßn-b-Xmbn-cp∂p. C-h-cp-sS tPm-en-°m-c\m-bn-cp-∂ H-cp bp-hm-hn-s\bpw Im-Wm-Xm-bn-´p-≠v. Nn-‰m-cn-°m ¬ t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.

AÇoe kn.Un-. hnÂ-¸-\: {]-Xn-¡v X-Shpw ]n-gbpw IqØp-]-dºv: A-«o-e kn-\n-abp-tSXv Dƒ-s∏-sS-bp≈ \o-e® - n{X kn.Un-Iƒ hn¬-∏\ - \-SØnb tI-kn¬ {]-Xn-°v X-Shpw ]n-gbpw. tIf-Iw Su-Wn-se I-S-bpSa sIm√-th-en¬ Pn¬-k-Wn (32)s\-bm-Wv Iq-Øp-]-d-ºv H∂mw-¢m-kv Pp-Uo-jy¬ a-Pn-kvt{S-‰v Fw Sn P-e-Pmdm-Wn B-dpam-kw X-Sh - n-\pw 2000 cq-] ]n-g-bS-bv-°m\pw in-£n-®-Xv. 2010em-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z am-b kw-`hw. tIf-Iw t]m-enkm-Wv tI-sk-Sp-Ø-Xv.

{]-I-S-\-t¡-kn ]ng Iq-Øp-]-dºv: a-{¥n-bm-bn-cp-∂ sI _n K-tW-jv-Ip-am-dn-s\-Xntc {]-IS-\w \-SØn-b tI-kn¬ {]-XnI-sf tImS-Xn in-£n®p. kn.]n.Fw. {]-h¿-Ø-Icm-b Imcm-bn Ip-t∂¬ {io-PnØv, tPm_n≥kv, tPmkv, tPm¨k¨, tdm-_n≥ F-∂n-hs - c-bm-Wv tImSXn ]n-cn-bpwh-sc X-Sh - n-\pw 700 cq] ho-Xw ]n-gb - S- b - v° - m-\pw IqØp-]d - º - v H-∂mw-¢m-kv Pp-Uojy¬ a-Pn-kvt- {S-‰v Fw Sn P-ePmdm-Wn in-£n-®X - .v 2011 H-Iv-tSm-_¿ c-≠n-\m-Wv kw-`hw. h-\w-h-Ip-∏v a-{¥n-bmbn-cp-∂ sI _n K-tW-jv-Ip-amdn-s\-Xn-tc ap-{Zm-hmIyw hn-fn-®v {]-IS-\w \-S-Øp-Ibpw tdm-Un ¬ am¿-K-X-S- -ap-≠m-°p-Ibpw sN-bv-X-Xn-\m-Wv am-eq¿ t]m-enkv tI-sk-Sp-ØXv.

B-e-t°mSv: `¿-Xr-a-Xnbpw c≠p Ip-´n-I-fp-sS am-Xm-hpam-b bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-® tI-kn¬ ap-kvenw eoKv {]-h¿-Ø-I≥ Ad-Ãn¬. s\-Sp-thm-Sv kz-tZ-in ]qawK-et- cmI-Øv kn-±o-Jn(30) s\bm-Wv kn.sF. e-Xo-jn-s‚ t\Xr-Xz-Øn-ep≈ t]m-en-kv A-dkv-‰v sN-bv-XXv. s\Sp-thm-Sv kztZ-in-\nbmb bp-hX - n-bp-sS ]-cmXn-bn-em-Wv \-S-]Sn. bp-h-Xn-bpsS `¿-Øm-hv Kƒ-^n-em-Wv. I-gn-™ B-K-kv-Xv \m-en-\p kn±oJv

cm{Xn ho-´n¬ A-Xn-{I-an-®p Ibdn ]o-Un-∏n-s®-∂m-Wp ]-cmXn. C-Xn-s‚ A-Sn-ÿm-\-Øn¬ Ign-™ Znh-kw t]m-en-kv kn-±oJns\ I-kv-‰Un-bn-se-Sp-°p-Ibm-bn-cp-∂p. s\Sp-thm-´v C-cp-hn-`m-Kw kp∂n {]-h¿-ØI - ¿ X-Ωn-ep≠mb kw-L¿-jØ - n-\n-sS Im-¥] - pcw hn-`m-Kw t\-Xm-hv i-d-^p-±o≥ lm-Pn-sb B-{I-an-® tI-kn-se {]-Xn-bm-Wv kn-±o-Jv F∂v t]men-kv ]-d™ p.

amth-en kv-tämÀ 10 hÀ-j-am-bn«pw ssh-Zyim-kv-{X A-ayq-kv-saâv ]mÀ-¡v bm-YmÀ-Yy-am-bnà D-Zv-LmS\w ]-ø∂ - q¿: ]-cn-bm-cw sa-Un-°¬ tIm-fP - n-s‚ `m-Ka - m-b ssh-Zy-imkv-{X A-ayq-kv-sa‚ v ]m¿-°v ]≤-Xn 10 h¿-j-am-bn´pw bm-Ym¿Yy-am-bn√. sa-Un-°¬ tIm-fP - v, B-bp¿thZ tIm-f-Pv, Hu-j-[n F-∂o ÿm-]-\-߃-°p k-ao ]w 4,000 N-Xpc-{i ao-‰¿ ÿ-ew ]m¿-°n-\mbn \o-°n-h® - n-cp-∂p. s]m-Xp-P-\-߃-°pw tcm-KnI ƒ°pw hn-Zym¿-Yn-Iƒ-°pw Dƒ-s∏-sS am-\kn-tIm√m-kØ - neq sS A-dn-hv ]-Ic - pIsb-∂ e£y-tØm-sS-bmWv 40 tIm-Sn- cq] sN-e-hn¬ ]≤-Xn \-S-∏n-em°p-I. c-≠c - t- °m-Sn cq-]a - m-Wv ap-

X¬-ap-S-°v. k-μ¿-i-I-cn¬\n∂p ^o-kv ti-Jc - n-®m-Wv _-m° - n Xp-I I-s≠-ØpI. I-S-∂-∏-≈n, ]m-W-∏p-g, sNdp-Xmgw, ]-cn-bm-cw {Km-a-∏-©mb-Øp-I-fnse s]m-Xp-P-\-ßfn¬-\n∂v Xp-I ti-J-cn-®v ]m-kv \¬-Im-\m-bn-cp∂p D-t±-in-®-Xv. A-dn-hn-s‚bpw A-Xph-gn hnt\m-Z-k-©m-c-Øn-s‚-bpw ta-Je-I-sf sXm-´p-W¿-Øm≥ km[n-°p-sa-∂-Xp sIm-≠mWv DZym\w cq-]I¬∏-\ sN-bv-XsX∂v sa-Un-°¬ tIm-f-Pn-se B¿-´nkv-‰m-b Fw hn c-ho-{μ≥ ]-d-™p.

Ccn´n: t]-cm-hq¿ ]-©m-b-Ønse a-W-Ø-W-bn¬ A-\p-h-Zn-® am-th-en tÃm-dn-s‚ D-Zv-Lm-S-\w a{¥n A-\q-]v tP°-_v \n¿-hl - n®p. kÆn- tPmk-^v Fw.F¬. F. A-[y-£X - h-ln®p. t]-cmhq¿ {Km-a∏ - © - mb-Øv {]-knU ‚ v sI kp-[m-Ic - ≥ B-Zy-hn¬-∏\ \n¿-hl - n®p. k-ssπtIm do-Py-\¬ am-t\P¿ sI kp-Pm-X, Pn√m kssπ Hm-^n-k¿ kn P-b{- ]-Imiv, A Uz. sI F ^n-en]v, ss_-Pp h¿Ko-kv, kp-[o¿ _m_p, bp hn A\n¬Ip-am¿, Fw sI D-j, hn KoX kw-km-cn-®p.

ho-«-½-sb sIm-e-s¸-Sp¯n-b tI-kv: hn-[n H-¼-Xn-\v hn-Zym-\-K¿: a-I-sf hn-hm-lw sN-øm-\p-≈ B-{K-l-Øn-\v XS- w-\n-∂ am-Xm-hn-s\ sIm-es∏-Sp-Øn Im-en-sØm-gp-Øn¬ sI- ´ n- Ø q- ° n- b tI- k n¬ Pn√m A- U o- j - \ ¬ - s k- j ≥- k v tIm-S-Xn (c-≠v) H-º-Xn-\p hn[n- ]-d-bpw. Xr-°-cn-∏q¿ H-f-h-d-bn-se Ip™n-∏p-c-bn¬ `m-\p-a-Xn(53) sIm-√-s∏-´ tI-kn-em-Wp in£ {]-Jym-]n-°pI. Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw h¿-°e - sh´q¿ {Km-aØ - n-se sI ]n lu-kn ¬ F-kv k-Po-hv F-∂ k-Poh≥

(45), Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cw ]q-¥p-d aW-°m-s´ km-P≥ F-∂ {io-PnXv(22) F-∂n-hc - m-Wp {]-Xn-Iƒ. 2009 P-\p-hc - n 25\p cm-{Xn-bm-Wv tI-kn-\m-kv-]-Z-am-b kw-`-hw. \n¿-am-WsØm-gn-em-fn-If - m-b {]Xn-Iƒ H-fh - d - {]-tZ-iØ - v tPm-ens°-Øn-bX - m-bn-cp-∂p. H-∂mw-{]-Xn k-Po-h≥ `m-\pa-Xn-bp-sS a-I-sf hn-hm-lw I-gn°m≥ B-{K-lw {]-I-Sn-∏n-®n-cp∂p. F-∂m¬ `m-\p-a-Xn C-Xn-\v X-S - w-\n-∂p. Cu hn-tcm-[a - m-Wv sIm-e] - m-XI - Ø - n-\p Im-cW - s - a∂m-Wv t{]m-kn-Iyq-j≥ tI-kv.

B-fll - X - y-bm-sW-∂p h-cp-ØnØo¿-°m≥ ho-´n-\p-≈n¬\n-∂v ar-Xt- Z-lw F-Sp-Øp-sIm-≠p-t]mbn sXm-´S- p-Ø Im-en-sØm-gpØn¬ sI-´n-Øq-°n-b-Xm-sW∂pw t]m-en-kv A-t\z-jW - Ø - n ¬ hy-‡a - m-bn-cp-∂p. kw-`h - Zn-hk - w cm-{Xn `m-\p-aXn-bp-sS ho-´n-se-Øn-b {]-Xn-I ƒ sS-dk - n-s‚ ap-If - n¬ I-bd - n a¿±n-°p-I-bpw ]n-∂o-Sv- h-g-°n-Sp-Ibpw sN-bvX - p. C-Xn-\n-Sb - n¬ izmkw-ap-´n-®v sIm-es - ∏-Sp-Øp-Ib - mbn-cp-∂p. BsI 34 km-£n-If - mWv D-≠m-bn-cp-∂X - v.

hm-l-\m-]-I-S-¯n c-−p-t]-À-¡v ]-cn-¡v

]¿¶qÀ sIm-e-]m-XIw: aq-¶p {]-Xn-I-fp-sS Pm-aym-t]-£ XÅn

s]-cn-tßmw: Ip-‰q¿-˛-sh-t≈md tdm-Un¬ _- pw ss_-°pw Iq-´n-bn-Sn-®v c-≠p-t]¿-°v ]-cn°v. ss_-°v bm-{X-°m-cm-b FIv-ssk-kv dn-´. Hm-^n-k¿ I-cn∏m-Sn-bn-se \m-cm-b-W≥ (55), tI-i-h≥ (52) F-∂n-h¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰-Xv. aw-K-em-]p-c-sØ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn¬ {]th-in-∏n-®p.

]-ø∂ - q¿: s]-cp-ºb - n-¬ kw-L¿j-Øn-\nsS B¿.F-kv.F-kv. ]ø-∂q¿ Su¨ im-Jm Im-cy-hm-lIv sN-dp-Xm-gw tIm-°m-Sv kztZin hn-t\m-Zv Ip-am¿(28) sIm√s∏-´ tI-kn-¬ dn-am‚n¬ I-gn-bp∂ aq-∂p-t]-cpsS Pm-aym-t]-£tImS-Xn X≈n. Un. ssh.F^v. sF. ]-ø-∂q¿ tªm-°v {]-kn U‚ v F hn c-Pn-Øv, tªm-°v J-

Pm-©n hn C cm-tKjv, kn.]n. Fw. In-km≥sIm-Δ¬ {_m-©v sk-{I´-dn F≥ K-eo-jv F-∂n-hcpsS -Pm-aym-t]-£-bm-Wv ]-ø∂q¿ tImS-Xn X-≈n-bX - v. A-Xn-\n-sS, I-gn-™ Zn-h-kw A-d-kv-‰nem-b tIm-tdmw Iq¿-°c kz-tZ-inbpw Hm-t´m ss{U-hdpam-b ]m-hq¿ A-P-b-s\(36) tImS-Xn dn-am‚ v sN-bv-Xp. X-´p-

Ω-en-se e-£v-aW-s\ B-{I-an® kw-`-h-Ønepw hml-\w XI¿-Ø tI-kn-ep-am-Wv C-bm-sf t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-X-Xv. kn-.sF. A-–p¿d-lo-an-\m-Wv tI-k-t\z-j-W Np-a-X-e. F-kv. F-^v.sF. Pn√m sk{I-´-dn kcn≥ i-in Dƒ-s∏-sS A-º-tXmfw t]¿-s°-Xn-tc-bm-Wv tIsk-Sp-Øn-cn-°p-∂Xv.


{]mtZ-inIw

7 Unkw_¿ 2013 i\n

C¶v sshZ-ypXn apS§pw I-Æq¿: ImSm-®nd CeIv{Sn°¬ sk-Ivj≥ ]cn-[nbnse N°-c-°-√v, aq´n-se-Nn-d, ]f-fn-°-≠n, ]t\-cn-®m¬, _mthm-Sv, Ccn-thcn I\m¬, s]m-Xp-hm-t®-cn, B¿.hn. sa´, ]mtd-°-p≠v, Ip‰n-h-b¬, Inem-eq¿, ]mfbw F∂n-hn-Sß-fn¬ cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 5 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw. N°-c-°¬ skIvj≥ ]cn-[n-bnse a\-b-Øpaq-e, km[p- ]m¿°v, tªm°v FtÃ-‰v, B‰-S-∏, \qt™≥ Imhv F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhn se 9 apX¬ sshIn´v 5 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw. ]≈n-°p∂v sk-Ivj≥ ]cn-[n-bnse s]mSn-°p-≠v, sIm‰mfn tdmUv, an¬a, FS-t®-cn, Aw_nI tdmUv, Ip∂m-hv, h\nXm tImf-Pv, sN´n-∏o-Sn-I, sImbn en ]cn-kcw F∂n-hn-S-ß-fn¬ cmhnse 9 apX¬ sshIo´v 4 hsc sshZ-ypXn apS-ßpw.

]cn-]mSn I-Æq¿ sl-Uv t]m-kv-‰v Hm^n-kn-\p k-ao]-sØ bp-≤-kvam-cIw: [o-c-P-hm≥-am¿-°v B-Z-cm-Rv-Pen˛9.30 I-Æq¿ t]m-en-kv skm-ssk‰n lmƒ: Jm-Zn t_m¿-Uv Fwtπm-bo-kv bq-\n-b≥ kwÿm\ k-tΩ-f-\w˛10.00 I-Æq-¿ ap-kvenw eo-Kv Pn√m I-Ωn-‰n Hm-^n-kv: `m-c-hm-ln-Ifp-sS tbm-Kw˛10.30 apt≠-cn l-b¿-sk-°≥Udn kv-Iqƒ {Ku≠v: am-b≥-ap°v {In°-‰v ¢-∫n-s‚ t\-Xr-XzØn¬ tkm-^v-‰vt_mƒ ^v-f-Uven-‰v {In°-‰v Sq¿-W-sa‚ v˛7.00 ]-ø-∂q¿ _n.B¿.kn. lmƒ: D]Pn√m K-Wn-Xim-{X A-tkm-kn-tbj-s‚ B-`n-apJy-Øn¬ sk-an-\m¿˛10.00 ]ø∂q¿ s]-cp-amƒ Sq-dn-Ãv tlmw: tPm-bn‚ v Iu¨-kn¬ {_m-©v k-tΩ-f\w˛2.00 ]m-e-t°m-Sv hen-b I-S-∏pdw: cm-a¥-fn {Km-a-∏-©mb-Øv \n-Ip-Xn ]n-cn-hv: 10.00 ss]-X¬a-e: {]-Ir-Xn]T-\ Iymw-]v˛10.00

ImÀ bm-{XnIÀ X-½n-¯Ãn; H-cmÄ-¡p ]-cn-¡v ]-ø-∂q¿: Im-¿ ss{Uh¿ h-fhn¬h-®v tlm-W-Sn-°m-Ø-Xns\ sNm√n C-cp-Im-dp-I-fn-sebpw bm-{X-°m¿ G-‰p-ap´n. C∂se ssh-Io-´v cm-a¥-fn h-f-hnem-Wv kw-`-hw. cm-a-¥-fn-bn-se sIm-´-°¬ In-g-t° ho-´n¬ hn]n(30)s\ I√p-sIm-≠v a¿-±-\ta-‰v ]-cn-°p-I-tfm-sS ]-cn-bmcw sa-Un-°¬ tImf-Pv B-ip-]-{Xnbn¬ {]-th-in-∏n-®p.

3

_m-_-cn-bpsS HmÀ-a-IÄ am-bm-sX \n-e-\nÀ-¯pw: C-amw-kv Iu¬-kn kw-K-aw IÆq¿: ^m-jn-Ãp-Iƒ X-I¿-Ø _m_-cn a-kvP - n-Zns‚ Hm¿-aI - ƒ am-bm-sX \n-e\ - n¿-Øp-sa-∂pw Xe-ap-dI - ƒ-°v ]-I¿∂p-sIm-Sp-° W-sa∂pw _m_-cn {]-Xntj-[ kwK-aw B-lzm-\w sN-bvXp. Hmƒ C¥ym C-amw-kv Iu¨kn¬ Pn√m I-Ωn-‰n- I-Æq¿ tÃUn-bw tIm¿-Wd - n¬ kw-LS- n-∏n® kwKaw Zm-dp¬ J-Z kwÿm\ sN-b¿-am≥ D-≈m-´n¬ A-–p

¬ e-Øo-^v aue-hn D-ZL v- mS-\w sN-bv-Xp. h¿-Ko-b˛^m-jn-Ãv i‡nI-sf {]Xn-tcm-[n-°m-\p-≈ B-Zy-sØ am¿-Kw Hm¿-aI - ƒ - \ne-\n¿Øp-I F-∂X - mWv. I-em-]ß - f - n-eq-sSbpw D-≥a - q-e\-ßf - n-eq-sSbpw cm-Py-sØ `n-∂n∏n-°p-∂ kw-L] - c - n-hm-ci - ‡ - n-Isf {]-Xn-tcm-[n-°m≥ {]-hm-NIs‚ ]n≥-ap-d° - mcm-b ]-fin-X≥am¿ H-‰s - °-´m-bn cw-KØ - n-dß - W - -

sa∂pw A-t±-lw Iq-´n-t®¿Øp. kwÿm-\ k-an-Xn-bwKw ss^k¬ aue-hn a-e∏ - p-dw ap-Jy{]`mj-Ww \-SØ - n. t]m-]p-e¿ {^≠v Pn√m sk-{I´-dn kn Fw \ko¿, F-kv.Un.]n.sF. Pn√m P\-d¬ sk-{I´-dn _n iw-kp-±o≥ au-ehn, F≥.kn.F-®v.B¿.H. {]-Xn-\n-[n AUz. ^ukv, Imw]kv {^-≠v Pn√m {]-knU‚ v Pm_n¿ ]p-∂m-Sv kw-km-cn-®p.

Hmƒ C¥y C-amw-kv Iu¨-kn¬ Pn√m I-Ωn-‰n- I-Æq-cn¬ kw-L-Sn-∏n-® _m_-cn {]-Xntj-[ kwK-aw Zm-dp¬ J-Z kwÿm-\ sN-b¿-am≥ D-≈m-´n¬ A-–p¬ e-Øo-^v aue-hn D-Zv-LmS-\w sN-øp∂p

am\-Z-Þ-§Ä ]m-en-¡msX Ip-gÂ-¡n-WÀ \nÀ-am-W-w; \n-_-Ô-\-IÄ I-À-i-\-am¡n I-Æq¿: am-\-Z-fi-߃ Im‰n¬-∏-d-Øn Pn-√-bn¬ Ip-g¬°n-W¿ \n¿-am-Ww hym-]-I-amb-tXm-sS I¿-i-\ \n-b-{¥-Whp-am-bn Pn-√m `-c-W-Iq-Sw cw-KØv. ]p-Xp-Xm-bn Ip-g¬-°n-W¿ Ip-gn-°p-∂h - ¿ kp-{]nw tIm-SX - n ]p-d-s∏-Sp-hn-® am¿-K-\n¿-tZ-i߃ ]m-en-°W - s - a-∂v `q-Pe - hIp-∏v Pn-√m Hm-^n-k¿ A-dn-bn®p. Ip-g¬-In-W¿ Ip-gn-°m≥ Dt±-in-°p-∂ hy-‡n-tbm ÿm-]\-tam 15 Zn-h-k-Øn-\p ap-ºv C°m-cyw `q-P-e h-Ip-∏v Pn-√m Hm-

^n-k-sd-tbm Pn-√m I-e-Iv-S-sdtbm tc-Jm-aq-ew A-dn-bn-°W - w. G-P≥-kn-bp-sS-bpw B¿-°pth-≠n-bm-tWm Ip-gn-°p-∂-Xv A-hc - p-sS-bpw t]-cpw ta¬-hn-emk-hpw F-gp-Xn-b t_m¿-Uv In-Wdn-s‚ A-cn-In¬ ÿm-]n-°W - w. Ip-gn-°p-∂ ÿ-e-Øn-\p Np-‰pw th-en-sI-´n th¿-Xn-cn-°-Ww. \n¿-am-WØ - n-\p ti-jw A-c ao‰¿ \o-fØ - n-epw ho-Xn-bn-epw Ipg¬-°n-W-dn-\p Np-‰pw ^v-fm-‰vt^mw tIm¨-{Io-‰v ]-Wn-bW - w. Ip-g¬-°n-Wd - n-s‚ ta-e‰ - w D-d∏ - p-

≈ A-S-∏v D-]-tbm-Kn-®v \-´pw t_mƒ-´pw C-´-S-°-Ww. ]-ºv dn∏-b¿ sN-øp-∂ th-fb - n¬ Ip-g¬°n-W¿ A-{i-≤-am-bn Xp-d-∂n-Scp-Xv. D-t]-£n-°s - ∏-´ Ip-g¬-°nW-dp-Iƒ i-cn-bm-b co-Xn-bn¬ aqSn ÿ-ew- ]q¿-hÿ n-Xn-bn-¬ B°n-bX - n-\p ti-jw hn-hc - w `q-Pe h-Ip-∏v Pn-√m Hm-^n-ks - d A-dn-bn°-Ww. Iq-Sm-sX, Hm-^n-kn¬-\n∂v k¿-´n-^n-°‰ - v hm-ßn kq-£n°-Ww. \n-_‘ - \ - I - f - n¬ ho-gvN - h-cp-Øp-∂-h¿-s°-Xn-tc \n-b-a\-S-]-Sn- kzo-I-cn-°p-sa-∂pw A-

t±-lw ap-∂d - n-bn-∏v \¬-In. Pn-√-bn¬ F-√m-bn-S-Øpw Ipg¬-°n-W¿ Ip-gn-®p-sIm-Sp-°p∂-Xn-\v G-P‚-p-am¿ {]-h¿-Øn°p-∂p-≠v. ]-e ÿ-e-Øpw ]-e X-c-Øn-em-Wp hm-S-I Cu-Sm°p-∂-Xv. {]-tZ-i-Øn-s‚ `q-P-ee-`y-X, Kp-W-\n-eh - m-cw, k-ao-]w ÿn-Xn-sN-øp-∂ In-W-dp-am-bn ]p-Xn-b In-Wd - n-s‚ A-Ie - w, B {]-tZ-i-sØ In-W-dp-I-fp-sS FÆw, `q-Pe - a-en-\o-Ic - W - km-[yX Xp-S-ßn-b-h ]-cn-K-Wn-®p-thWw Ip-g¬-°n-Wd - p-Iƒ ÿm-]n-

°m≥. Iq-Sm-sX `q-P-e D-]-tbmKw Xn-´s - ∏-Sp-Øp-Ib - pw th-Ww. F-∂m¬, C-h-sbm-∂pw ]m-en°m-sX-bm-Wv Pn-√-bn¬ Ip-g¬°n-W¿ \n¿-am-Ww \-S° - p-∂X - v. Pn-√m ssa-\n-Mv B‚ v Pn-tbm-fPn Hm-^n-kn¬ ]-cm-Xn-Iƒ tcJm-aq-ew e-`n-°m-ØX - n-\m¬ Imcy-am-b A-t\z-j-W-߃ \-SØm-dn-√. \n-b-a-ew-L-\w s]-cpIn-bX - n-\p ]p-ds - a `q-K¿-` P-e\ - nc-∏v Ip-db - m-\p-≈ km-[y-XI - q-Sn I-W-°n-se-Sp-Øm-Wv A-[n-IrX¿ \-S] - S- n I¿-i\ - a - m-°p-∂X - v.-

"`ÀXr-a-Xn-bpsS acWw; D¯-c-hm-Zn-Isf Is−-¯-Ww' D-fn-°¬: ]-cn-°-f-Øv `¿-Xr-aXn Xo-sIm-fp-Øn a-cn-® kw-`-hØn-\v D-Ø-c-hm-Zn-I-fm-b-h-sc D-S≥ A-d-Ãv sN-ø-W-sa-∂v aln-fm tIm¨-{K-kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn en-kn tXm-a-kv B-hiy-s∏-´p. I-gn-™-am-kw 28-\mWv ]-cn-°-f-sØ kp-\n¬Ip-amdn-s‚ `m-cy ssi-e-P(36) a-c-Ws∏-´-Xv. F-∂m¬ kw-`-h-hp-am-

B-Øm-\-a-µn-cw D-Zv-LmS\w

¬ Iymw-]v kw-L-Sn-∏n-°p-∂-Xv. Ip-Spw-_-{io _m-e-k-`-bn-se H∂p-ap-X¬ 5mw ¢m-kv h-sc-bp-≈ 2100 Ip-´n-Iƒ-°v c-≠mw-L-´Øn¬ Iymw-]pw {]-Ir-Xn ]T-\ k-μ¿-\-ß-fpw \-S-Øpw. _m-ekw-L-S-\-Iƒ, bp-h-P-\ -kw-LS-\-Iƒ, ko-\n-b¿ kn-‰n-k¨kv F-∂n-h-cp-am-bn _-‘-s∏-SpØn-bpw in-ip-ku-lr-Z ]-≤-XnIƒ B-hn-jv-I-cn-®n-´p-≠v.-

Npcp¡¯nÂ

Fkv.F-kv.F-^v. I-Æq¿ Un-hn-j≥ ap-XA√nw k-tΩ-f-\Øn¬ dm-jn-Zv _p-Jm-cn hn-j-bm-h-Xc-Ww \-S-Øp∂p

ap-Jm-ap-Jw C¶v I-Æq¿: hn-am-\-Ømh-f Hm-l-cn-bp-am-bn _-‘-s∏-´v tNw_¿ Aw-K-߃°pw a-‰v \n-t£-]-I¿-°pap-≈ ]-cm-Xn-Iƒ°v ]-cn-lm-cw Im-Wm-\mbn C‚¿-\m-j-\¬ Fb¿-t]m¿-´v en-an-‰Uv(In-bm¬) D-tZym-K-ÿ-cp-am-bn C∂v ap-Jm-ap-Jw \S-Øp∂p. tNw_¿ Hm-^v tIm-ta-gv-kv lm-fn¬ tN-cp-∂ ]-cn]m-Sn-bn¬ ap-gph≥ Hml-cn \n-t£-]-Icpw ]-s¶-Sp-Øv kwi-b\n-hmc-Ww h-cp-Ø-W-sa-∂v `m-c-hm-ln-Iƒ hm¿-ØmIp-dn-∏n¬ A-d-n-bn-®p.

t]m-en-kv kv-tä-j³ amÀ-¨v C-¶v

bn _-‘-s∏-´v \m-´p-Im¿ t]men-kn-\p \¬-In-b sam-gn-bn¬ hy-‡-am-b kq-N-\ \¬-In-bn´pw tI-skm-Xp-°m-\p-≈ {i-aam-Wv \-S-°p-∂-Xv. t]m-en-kv XnI-™ A-\m-ÿ- Im-´p-I-bm-Wv. bp-h-Xn-°v am-\-kn-I-tcm-Kam-sW-∂v h-cp-Øn-Øo¿-°m\pw {i-aw \-S-°p-∂p-s≠-∂pw en-kn tXm-a-kv B-tcm-]n-®p.-

s]-cn-tßmw: ]m-Sn-tbm-´p-Nm-en-se Hm-t´m s{sU-h-dpw Fkv.-F-kv.-F-^v. {]-h¿-Ø-I-\p-am-b ap-l-Ω-Zv Pm-kn-an-s\ B-{I-an-® tI-kn-se {]-Xn-I-sf ]n-Sn-Iq-Sm-Ø-Xn¬ {]-Xntj-[n-®v F-kv.-F-kv.-F-^v. s]-cn-tßmw tkm-Wn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ C-∂p-cm-hn-se 10\v s]-cn-tßmw t]m-en-kv kv-t‰j-\n-te-°p am¿-®v \-S-Øpw. Pn-√m {]-kn-U‚ v A-–p¬ eØo-^v k-A-Zn ]-g-»n D-Zv-Lm-S-\w sN-øpw.

tdm-Un-\v XpI A-\p-h-Zn¨p C-cn-°q¿: C-cn-°q¿ K-h. l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iqƒ˛_Zcnb tdm-Uv hn-I-k-\-Øn-\v aq-∂pe-£w cq-] A-\p-h-Zn-®p. a{¥n sI kn tPm-k^ - n-s‚ Fw.F¬.F- ^-≠n¬\n-∂m-Wv tdm-Uv tkm-fn-Mn-eqsS Sm-dn-Mv \-SØ - m-≥ Xp-I A-\p-hZ- n-®Xv. hm¿-Uv sa-w_dpw ]-©m-bØ - v t£-aIm-cy sN-b¿-am-\pam-b F≥ hn hm-Pn-Zn-s‚ \n-th-Z\-sØ Xp-S¿-∂m-Wp \-S] - Sn.

BcqVw ]²-Xn: ]T-\-I-ymw]v kwL-Sn-¸n¡pw

I-Æq¿: Pn-√m ]-©m-b-Øn-s‚ B-cp-Vw ]-≤X - n-bp-sS `m-Ka - m-bn ]T-\I - y- mw-]v kw-LS- n-∏n-°p-∂p. in-ip ku-lr-Z am-Xr-Im P - n-√b - m°n am-‰m-\p-≈ Pn-√m ]-©m-bØn-s‚ in-ip-hn-Ik - \ - ]-cn-]m-e\ ]-≤X - n-bm-Wv B-cq-Vw. Pn-√-bn-se 21 sF.-kn.-Un.-Fkv. s{]m-P-Iv-‰p-I-fn-se A-¶-Whm-Sn-Iƒ h-gn 4200 {]o kv-Iqƒ IÆq¿: A-Jn-e-tI-c-f X-{¥n- Ip-´n-Iƒ-°m-Wv B-Z-y-L-´-Øn k-am-Pw D-Ø-c-taJ-em L-S-IØn-s‚ B-ÿm-\-a-μn-chpw \£-{X-hr-£ b-⁄w c-≠mw-L´ ]-cn-]m-Sn-I-fp-sSbpw D-Zv-Lm-S\w F-´n-\p cm-hn-se 11\p I-°m- s]cntßmw: aS°mws]mbn¬ Sv tN-t\m-fn Kp-cp-tZ-ho t£-{X s]cp∏maSbn¬ ]p¬taSv IØn ]-cn-kc-Øv \-S-°pw. \in-®p. C∂se ssh-Io-´v aqXm-t°m¬-Zm-\w kn ]n in-h- t∂m-sS-bm-Wp kw-`hw. s]cn cm-Pv X-{¥n-k-am-Pw kwÿm-\ A-[y-£≥ th-g-∏d-ºv Ir-jvW≥ \-ºq-Xn-cn-∏m-Sn-\p \¬-Ipw. Xp-S¿-∂v B-Nm-cy-kwK-aw \-S°pw. ssh-Io-´v \m-en-\p kmw-kvImcn-I k-tΩf-\w sI kp-[m-Ic≥ Fw.]n. D-ZL v- mS-\w sN-øpw. Fw ]n ho-tc-{μ-Ip-am¿ ap-Jym-XnYn-bm-hpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ Im-´p-amSw Cu-im-\≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv, C-Sh - e-Øv ]p-Sb - q ¿ Ip-t_-c≥ \-ºq-Xn-cn-∏mSv, ap √∏-≈n \m-cm-bW - ≥ \-ºq-Xncn, sI Pn _m-_p ]-s¶-SpØp.

I-Æq¿ ku-Øv D-]-Pn√m I-tem¬-k-h-Øn¬ tP-Xm-°fmb I-S-ºq¿ F-®v.F-kv.F-kv. Sow t{Sm-^n-bp-ambn

I®qÀ ku-¯v D-]-PnÃm I-temÂ-khw: I-S-¼qÀ F-¨v.F-kv.F-kn-\v Hm-h-tdmÄ

F-S° - mSv: ap-g∏ - n-eß - m-Sv K-h. lb¿-sk-°≥U-dn kvI - q-fn¬ \-S∂ I-Æq¿ ku-Øv D-]P - n√m Item¬-kh - Ø - n¬ I-Sº - q¿ l-b¿sk-°≥U-dn kvI - qƒ Hm-ht- dmƒ tP-Xm-°f - m-bn. F¬.]n. hn-`m-K- q¿ F-®v.F-kv.F tßmw ^b¿kvt‰j\n-se A- Øn¬ I-Sº - qfkn-k‰-v ‚ v Hm^nk¿ sI Fw {io kpw am-º Cu-Ãv F-¬.]n. kvI Im¥ns‚ t\XrXzØn¬ Po pw Nmw-]y≥-jn-∏v ]-¶n-´p. j¨apJ hn-em-kw F¬.]n. kvI - q-fn-\mh\°mscØn XobW®p.

]pÂtaSv I¯n\-in¨p

Wv c-≠mw-ÿm\w. bp.]n. P-\d¬ hn-`m-KØ - n¬ I-Sº - q¿ F®v.F-k.v F-k.v H-∂m-as - X-Øn. tXm-´-S sh-kv-‰v bp.]n. kvIqfpw s]-c-f-t»-cn l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iqfpw c-≠mw-ÿm\w ]-¶n´p. ssl-kv-Iqƒ P-\d¬ hn-`m-K-Øn¬ I-S-ºq¿ F®v.F-kv.F-kv. tP-Xm-°-fm-bn. s]-c-f-t»-cn F-®v.F-kv.F-km

Wv d-Æ-d-]v. l-b¿-sk-°≥U-dn P-\-d¬ hn-`m-K-Øn¬ I-S-ºq¿ F-®v.Fkv.F-kv. H-∂mw-ÿm-\hpw s]c-f-t»-cn F-®v.F-kv.F-kv. c≠mw-ÿm-\hpw t\Sn. k-am-]\ k-tΩf-\w sI sI \m-cm-bW - ≥ Fw.F¬.F. D-ZvL - mS-\w sN-bvXp. ]©mb-Øv {]-knU‚ v sI kn-‘p A-[y-£X - h-ln-®p.

j-«n SqÀ-W-saâv k-am-]n¨p sNm¢n: A-©p Zn-h-k-ß-fn-em-bn sNm-¢n hn.]n. Hm-dnb‚¬ kv-Iq-fn¬ \-S-∂ D-Ø-c-taJ-em j-´n¬ Sq¿-W-sa‚ v k-am-]n-®p. ap≥-Im-e j-´n¬ Xm-c-ß-fm-bn-cp∂ tUm. ]n sI kp-[m-I-c≥, sIm-fn-{]-Øv A-\-¥≥, ap-Ip-μ≥, F cmLh≥, sI Fw cm-P≥, in-h-Zm-k≥ F-∂nh-sc B-Z-cn®p. sNm-¢n {Km-a-∏-©mb-Øv ssh-kv {]-knU‚ v sI ]n c-XojvIp-am¿ A-[y-£-X h-ln-®p. {Km-a-∏-©mb-Øv ap≥ {]knU‚ v sI ]n hn-P-b≥ D-]-lm-c-w hn-Xc-Ww sN-bvXp. iymw sNm¢n, kp-tc-jv _m-_p kw-km-cn-®p.

a-X-hnÚm-\ k-ZÊv I-Æq¿: Xm-W kp-∂n sk‚-dn-¬ a-X-hn⁄m-\ kZ v \-Po_v X-߃ D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. A-–p¬ ^-Øm-lv A-[y£-X h-ln®p. sI sI ]n Ip-™-lΩ-Zv am-ÿ ¢m-skSpØp. Fw j-^oJv, ^m-dq-Jv lmPn, F \-ko¿, ]n ]n F kØm¿, \q-dp-±o≥ Xm-W, sI Sn lmjnw kw-km-cn®p.

]T-\ kn.-Un. hn-X-c-Ww ]g-Èn ]-²-Xn{]-tZ-i-s¯ ssI-tbäw X-S-bm³ \-S]Sn C-cn-´n: tI-cf - hn-Zym-`ym-k h-Ip-∏n\p Io-gn-se F-kv.s - F.-CS- n-bn¬ ]T-\ kn.-Un-Iƒ hn-Xc - W - w sNøp-∂p. ss{]-ad- n ¢m-kp-Iƒ-s°m∏w F-´mw X-cØ - n-se I-W° - ,v ^nkn-Ik -v v F-∂n-hb - pw π-kh -v ¨, πkvS- p ¢m-kp-If - n-se k-b≥-kv hnj-bß - f - p-sS kn.-Un-If - pw e-`y-amWv. kvI - q-fp-Iƒ, Aw-Ko-Ir-X sse{_-dn-Iƒ F-∂n-hb - ° -v v 75 i-Xa- m\w k-_k v- n-Un \n-c° - n¬ e-`n°pw. t^m¨: 0490251901.-

Ip-Spw-_kw-K-aw sNm¢n: ]-∂y-∂q-cn-se X-´mcØv X-d-hm-Sv Ip-Spw-_-kwK-aw ta¬-im-¥n \m-cm-b-W≥ \-ºqXn-cn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. Sn C {io-[-c≥ \-ºym¿ A-[y-£-X h-ln®p. Sn C A-∏p-°p-´n \ºym¿, Sn a-t\m-lc≥, Sn sI apc-fo-[-c≥, H Ip-™n-Ir-jvW≥, Sn ]n _me≥, Sn C cm-a-IrjvW≥, t{]-a-N-{μ≥, ]n hn thWp tKm-]me≥, Fw am-[-h≥ \ºym¿, ]n kn cm-a-Ir-jvW≥, \tc-{μ \m-cm-bW≥, Fw am[h≥, kn sI Kw-Km-[c≥, Sn `mkv-I-c≥ kw-km-cn®p.

kannur/knr

I-cm-s¯ aÂ-k-cw A-\n-›n-XIm-e D-]hm-k k-a-c-Øn\v sF-Iy-Zm¿Vyw {]-I-Sn-∏n-®v kw-bp-‡ A-[ym-]-I˛ c-£m-I¿-Xr k-anXn am-ln-bn¬ \-SØn-b {]-IS\w

amln-bn hn-Zym-`ym-k _-µv B-N-cn¨p amln: am-ln-bnse hn-Zym-`ym-k ta-Je - t- bm-Sp≈ ]pXp-t®-cn k¿-°m-cns‚ A-hK - W - \ - b - n-¬ {]-Xn-tj-[n®v am-ln-bn¬ C∂-se F-k.v F^v.sFbpw F≥.Fkv.bphpw hn-Zym-`ym-k_-μv B-Nc - n®p. hn-Zym¿-YnIƒ {]-IS-\w \-SØn. Xn-¶f - mgvN - ap-X¬ taJ-em tPm-bn‚ v ]n.Sn.F-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ A-\n-›-

Im-e hn-Zym-`ym-k _-μv \-SØ - m≥ Xo-cp-am-\n®p. ]n.Sn.F. \-SØ - p-∂ \n-cm-lm-ck-ac - w 5 Znh-kw ]n-∂n´pw A-[n-Ir-X¿ C-S-s]-Sm-Ø-Xn¬ `m-c-hmln-Iƒ {]-Xn-tj-[n®p. {]-iv\ - w ]-cn-lc - n-°p∂-Xp h-sc hn-Zym¿-YnI-sf kvI - q-fn-te-°v A-b° - c - p-sX∂v ]n.Sn.F. c-£n-Xm-°t- fm-Sv A-`y¿-Yn®p.

I-Æq¿: Pn-√m I-cm-sØ am-kt-v ‰-g-v kv A-tkm-kn-tb-j≥ ]-©m-bØv X-e I-cm-sØ a¬-kc - ß - ƒ kw-LS- n-∏n-°p-∂p. Pn-√m-Xe - D-ZvLm-S\ - w P-\p-hc - n B-Zy-hm-cw Ago-t°m-Sv h≥-Ip-fØ - v h-be - n¬ \S-°pw. Xm¬-∏c - y-ap-≈h - ¿ 094476 45628, 09446268038, 09745529292 \º-dp-If - n¬ _-‘s - ∏-SW - s - a-∂v Pn-√m I-cm-sØ am-ktv- ‰-gk v- v Atkm-kn-tb-j≥ P-\d- ¬ sk-{I-´dn sI hn a-t\m-lc - ≥ A-dn-bn-®p.

C-cn´n: ]g-»n kw-`c- W - n-sb A-]I - Sm-hÿ - b - n-em-°p-∂ a-We - q-‰n- \pw ÿ-ew ssI-tb-‰Ø - n-\p-sa-Xntc I¿-i\ - \-S]-Sn kzo-Ic - n-°m≥ P-ehn`h a{¥n ]n sP tPmk-^v D-Øc-hn-´p.I-Æq-cn¬ ]g-»n P-et- k-N\ -

hn-`m-Kw D-tZym-Kÿ - c- p-sS A-ht- emI\ tbm-KØ - n-emWp C-Xp-kw-_‘n-®v \n¿-tZiw \¬-In-bX - .v A-Ws - °-´n-s‚ kp-c£ - b - ° v- v `o-jW - n D-b¿-Øp-∂ X-cØ - nep≈ a-W¬-hm-c¬ \n-b{- ¥n-°m-

≥ I¿-i\ - \-S] - S- n-Iƒ D-≠m-hp∂n-s√-∂p Nq-≠n-°m-´n bq-Ø{v- ^≠v(Fw) kwÿm-\ P-\d - ¬ sk{I´-dn AUz. tdmP-kv sk-_m-kv‰y≥ a-{¥n-°p \¬In-b \n-th-Z\ - sØ Xp-S¿-∂m-Wp \-S] - S- n.

"]-Ýn-aL-«w kw-c-£n-¡Ww' I-Æq¿: ]-›n-aL - ´- ]-cn-ÿn-Xnsb kw-c-£n-°m-\p-≈ \-S]-Sn th-W-sa∂v A-Jn-te¥ym kam[m-\ sF-Iy-Zm¿-Vy k-anXn Pn√m I-Ωn-‰n B-hi - y-s∏´p. N¿®-Iƒ \-SØ - msX am-[h - v Km-UvKn¬˛I-kX v- q-cn cw-K≥ I-Ωn‰n- dnt]m¿-´pIƒ G-I-]-£o-b-am-bn \-S-∏m-°m≥ {i-an-®-Xm-Wv {]-iv\-߃-°p Im-cW - w- . {]-knU‚ v AUz. kn H Sn D-a¿ A-[y-£X h-ln®p. sk-{I´-dn Fw tam-l\≥, ]p-g-°¬ hm-kp-tZh≥, - ≥ \mb¿, hf]´-Ww ]m-eØ - n-\p k-ao-]w C∂-se cm{Xn \n-b{- ¥-Ww-hn-´v tUm. ]n sI Kw-Km-[c ]n sI c-X\ v- m-Ic - ≥ kw-km-cn-®p. Un-ssh-Ud - n¬ C-Sn-® Im¿

Xd-¡-Ãn«p Ccn´n: kn.]n.Fw. Iogq¿Ip∂v {_m©v IΩn-‰n°v \n¿an-°p∂ \mb-\m¿ kvamcI aμn-c-Øn\v Pn√m sk{I-´dn ]n Pb-cm-P≥ Xd-°-√n-´p. ]n ]n Atim-I≥ A[y-£X hln-®p. sI {io[c≥, ]n {]km-Zv, sI _me-Ir-jvW≥ kw-km-cn-®p.

¹m-Ìn-Iv Im-cn-_m-Kv \n-tcm[-\w X-e-tÈ-cn-bn ]mfn

a´∂q¿ D-]-Pn√m kv-Iqƒ Item¬-kh - Ø - n¬ Pq-\n-b¿ am∏n-f∏ - m-´v a¬-kc - Ø - n¬ c-≠mwÿm-\w t\-Sn-b kn ]n Ad-^ (N-ºm-Sv F¬.]n. kvI - qƒ)

X-et- »-cn: πm-Ãn-°n-s\ ]-Sn-°v ]p-dØ - m-°m≥ \-Kc - k - ` - ssIsIm-≠ \n-tcm-[\ - {]-Jym-]\ - w A-[n-Ir-X¿-°v X-et- h-Z\ - b - m-bn. I-gn-™ am-kw 14\m-Wv \-Kc - k - `m ]-cn-[n-bn¬ πm-Ãn-Iv Im-cn-_mKp-Iƒ \n-tcm-[n-®X - v. 40 ssa-t{ImWn-¬ Xm-sg-bp-≈ πm-Ãn-Iv Im-cn_m-Kp-Iƒ ]q¿-Wa - m-bpw H-gn-hm°p-Ib - m-bn-cp-∂p e-£yw. F-∂m ¬ \n-tcm-[\ - w \-S∏ - m-°m≥ \-Kc - k-` kzo-Ic - n-® am¿-Kß - ƒ am-kw H-∂v I-gn-™n-´pw {]m-h¿-Øn-Iam-bn-´n-√. hym-]m-cn-Iƒ C-Xn-s\Xn-tc ap-Jw Xn-cn-®X - m-Wp \-Kc - k-`s - b sh-´n-em-°n-bX - v. 40 ssa-t{Im-Wn¬ Xm-sg-bp≈ Im-cn _m-Kp-Iƒ kv-t‰m-°p-

≈ ÿm-]-\-߃ t]-cv, hn-emkw, sse-k≥-kv \-º¿ F-∂nh \-K-c-k-`-bn¬ \¬-In ko¬ sN-ø-W-sa-∂m-bn-cp-∂p \n-_‘-\. C-Xp-{]-Im-cw hn-hn-[ hen-∏-Øn-ep-≈ _m-Kp-I-ƒ-°v 10, 15, 20, 25, 30 ho-Xw A-S-bv-°-Ww. F-∂m¬ H-cp-hn-`m-Kw I-®-h-S°m¿ \-K-c-k-`-bp-sS \n¿-tZ-iw A-\p-k-cn-®n-√. k-lI - c - n-°n-s√-∂v ]-ck - y-ambn {]-Jym-]n-® hym-]m-cn-Iƒ DØ-c-hv ]n≥-h-en-°-W-sa-∂m-hiy-s∏-´v ssl-t°m-SX - n-bn¬ l-cPn \¬-Ip-bpw sN-bvX - p. {]-iv\ - Øn¬ C-Xp-hs - c Xo¿-∏m-bn-´n-√. 30 ssa-t{Im-Wn¬ Xm-sg-bp-≈ πm-Ãn-Iv k-©n-Iƒ hn¬-°-cp-

sX-∂v I-gn-™ h¿-jw G-{]n¬ H-∂p-ap-X¬ k¿-°m¿ {]-Jym-]\ - ap-≠m-bn-cp-∂p. F-∂m¬ 20 ssat{Im-Wn¬ Xm-sg-bp-≈ πm-Ãn-Iv k-©n-Iƒ \-Kc - Ø - n-se a¬-kyam¿-°‰ - v Dƒ-s∏-sS-bp-≈ C-Sß - fn¬ C-t∏m-gp- w kp-e`- a - m-Wv.

kzo-I-c-Ww \Â-In s]-cn-tßmw: Pn-√-bn-se an-I-® Ir-jn A-kn-kv-‰‚n-\p-≈ ]p-ckv-Im-cw t\-Sn-b F-c-aw-˛-Ip-‰q¿ Ir-jn-`-h-\n-se sI c-ta-i-\v amX-aw-K-e-Øv kzo-I-c-Ww \¬In. kn Ir-jv-W≥ Fw.-F¬.-F. D-]-lm-cw k-Ωm-\n-®p. ]-©m-bØv {]-kn-U‚ v sI _n _m-eIr-jv-W≥ A-[y-£-X h-ln-®p.

I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t]mÀ-«n-s\-Xn-tc Ip-S-In-epw {]-Xn-tj-[w ho-cm-Ptv- ]-´: Km-UK v- n¬-˛I - k - X v- qcn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc tI-cf-Øn-\p ]n-∂m-se I¿-Wm-SI - b - nse Ip-SI - n-epw {]-Xn-tj-[a - p-bc - p∂p. I-kvX - q-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´ns‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ Ip-SI - n-se ]-e ÿ-eß - f - pw ]-cn-ÿn-Xntem-e {]-tZ-ia - m-bn {]-Jym-]n°m-\p-≈ \o-°Ø - n-s\-Xn-sc Ign-™ Zn-hk - w a-Sn-t°-cn-bn¬ hnhn-[ cm-{„o-b∏ - m¿-´n- {]-Xn-\n-[n-Ifp-sS-bpw k-∂≤ - kw-LS- \ - m- `mc-hm-ln-If - p-sS-bpw tbm-Kw tN¿∂v k-ac - k - a - n-Xn cq-]o- I - c - n-®p. ]T-\- dn-t]m¿-´v I¿-Wm-S-Ibn¬ {]-kn-≤o-Ic- n-°W - s- a-∂v tbmKw A-hi - y-s∏-´p. I-kX -v q-cn cw-K≥

dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc Cu am-kw Pn-√bn-se {Xn-Xe - ]-©m-bØ - p-If - n¬ {]-ta-bw A-hX - c - n-∏n-°pw. Pn-√b - nse P-\h - n-Im-cw tI-{μ k¿-°m-dns\ kw-ÿm-\w A-dn-bn-°W - w. A√m-Ø] - £ - w k¿-°m-cn-s‚ t\-XrXz-Øn¬ I-∂S- km-ln-Xy ]-cn-jØv a-tlm-¬k - h - w \-S° - p-∂ P-\ph-cn G-gn-\p Ip-SI - n¬ _-μv B-Nc- n°p-sa-∂w k-ac - k - a- n-Xn ap-∂d- n-bn∏v \¬-In. tbm-Kw Ip-SI - v ap≥ Pn-√m ]-©m-bØ - v {]-kn-U‚ v sP F Idp-ºø - D-ZL -v m-S\ - w sN-bX -v p. Acp¨ am-®b - , Un.-kn.-kn. {]-knU‚ v hn Sn {]-Zo-],v sIm-¶¨ tdm- I-kv-Xq-cn-cw-K≥ dn-t]m¿-´n-s\-Xn-tc a-Sn-t°-cn-bn¬ kw-L-Sn-∏nbn, a-\p- tj-Wm-bn, hn-jW -v p Im- ® k-a-c-k-an-Xn cq-]-o-I-c-W tbm-Kw Ip-S-Iv ap≥ Pn-√m ]-©m-bcym-∏, \-μm-kp-_ø - kw-km-cn-®p. Øv {]-kn-U‚ v sP F I-dp-º-ø D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Thejas Epaper kannur Edition 2013-12-07  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-12-07