Page 1

2

\Kcw/ \m«n³]pdw

kannur/kk

hntij§Ä

kwØm-\ kv-IqÄ t\mÀ-¯v tkm¬ sK-bnwkv I-®q-cn I-Æq¿: kwÿm-\ kv-Iqƒ t\m¿-Øv tkm¨ sK-bnw-kpw tI-c-f kv-Iqƒ Sow Xn-c-s™-Sp∏pw 18 ap-X¬ 22 h-sc \-S-°pw. tlm-°n X-e-t»-cn ap-\n-kn-∏¬ tÃ-Un-b-Ønepw a-‰p a¬-k-c߃ I-Æq-cn-se hnhn-[ tI-{μß-fn-ep-am-Wv \-S-°pI. ta-f-bp-sS \-S-Øn-∏n-\v \-Kck-`m A[y£ tdm-jv-\n Jmen-Zv sN-b¿-t]-gv-k-\m-bpw Pn√m hn-Zym-`ym-k U-b-d-Iv-S¿ kn B¿ hn-P-b-\p-Æn P-\-d¬ I¨-ho-\-dmbpw kzm-K-XkwLw cq-]o-I-cn-®p. B-Zy-Zn-\w A-≠¿ 14, 17 a¬-k-c-ßfpw sN-kv A-≠¿ 14,17,19 F-∂nhbpw \-S-°pw. ta-f-bp-sS D-Zv-Lm-S-\w 18\p cm-hnse 9.30\v I-Æq¿ ap-\n-kn∏¬ shm-t°-j-\¬ l-b¿-sk°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S-°pw. Pn√m ]-©mb-Øv {]-knU‚ v {]-^. sI F k-c-f D-Zv-LmS-\w sN-øpw. s]m-Xphn-Zym-`ym-k Ub-d-Iv-S¿ _n-Pp {]-`m-I¿ ]XmI D-b¿-Øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ \-K-ck`m sN-b¿-t]-gv-k¨ tdm-jv-\n Jm-enZv, hn-Zym-`ym-k U-]yq-´n U-b-dIvv-S¿ kn B¿ hn-P-b-\p-Æn, Fw jw-kp-±o≥, Un.C.H. Fw A-–p¬ I-cow, {]-`m-Ic≥, sI c-ta-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

d-h\yq PnÃm Kp-kvXn Nmw-]y³-jn-]v \msf I-Æq¿: d-h\yq Pn√m kv-Iqƒ Kp-kv-Xn Nmw-]y≥-jn-]v \msf I-Æq¿ Pn.hn.F-®v.F-kv.Fkn¬ \-S-°pw. k-_v-Pq-\n-b¿, Pq-\n-b¿, ko-\n-b¿ B¨˛s] ¨Ip-´n-I-fp-sS \o-¥¬ a¬kcw Nm-e Nn≥-a-b kzn-Ωn-Mv ]qfn¬ 21\pw 24\v Pq-tUm, sh-bv‰ - v en-^v‰ - n-Mv I-Æq¿ Pn.hn.F-®v.Fkv.F-kn-epw \-S° - pw. d-kvenMv, Pq-tUm, sh-bv‰ - v en-^v‰ - n-Mv a¬-kc - ß - f - n¬ ]-s¶-Sp-°p-∂h¿ t^mt´m ]-Xn-® tbm-KXym k¿-´n-^n°-‰v sIm-≠p-hc - W - w.

A\-[ym-]-IsF-Iy-th-Zn [ÀW I-Æq¿: hnhn-[ B-h-iy-ß-fp∂-bn-®v 18\p cm-hn-se 10\v IÆq¿ k¿-h-I-emim-em ]-Sn°¬ [¿-W \-S-Øp-sa-∂v k¿h-I-emim-e F-bvU-Uv tImfPv A\-[ym]-I sF-Iy-th-Zn `m-c-hm-ln-Iƒ A-dn-bn®p. bp.Pn, ]n.Pn. tIm-gv-kp-Iƒ A´n-a-dn-°m-\p-≈ \o-°w sN-dp°p-I Xp-Sßn-b B-h-iy-ßfp∂-bn-®m-Wv k-a-cw. sI Fw kq-∏n D-Zv-LmS-\w sN-øpw. hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ F≥ k-Xym-\μ≥, sI ]n A-–p¬ k-Øm¿, k-ao¿ ]-d-ºØv, Sn sI k-Xoi≥, sI {]-Im-i≥ ]-s¶-Sp-Øp.

knhn kÀhokv SqÀW-saâv I-Æq¿: kwÿm-\-Xe knhn¬ k¿hokv Sq¿W-sa‚ v 17, 18 19 Xnø-Xn-I-fn¬ Xncp-h-\¥-]p-csØ Imc-y-h´w F¬.F≥.kn.]n.Cbn¬ \S°pw. a¬k-c-Øn¬ ]s¶-Spt°-≠ IÆq¿ Pn√m SoawK߃ 17\p cmhnse 8\Iw Imcy-h´w F¬.F≥.kn.]n.C {Ku≠n¬ Xncn-®-dn-b¬ k¿´n^n°‰p-ambn lmP-cm-h-Ww. Xnc-s™-Sp-°-s∏´ Pn√m Soaw K-߃ sk-e-Ivj≥ satΩm Pn√m kvt]m¿Svkv Iu¨kn¬ Hm^n-kn¬\n∂p ssI∏-‰W-sa-∂v kvt]m¿Svkv Iu¨ kn¬ sk{I-´dn Adn-bn-®p.

tcmK-\nÀW-b Iymw-]v \S¯n I-Æq¿: Pn√m ]©m-b-Øns‚ ka-{K Im≥k¿ \nb-{¥W ]≤-Xn-bpsS `mK-ambn tcmK\n¿Wb Iymw-]v \-SØ - n. Pn√mXe DZvLm-S\w ]p∂-t®cn ]n.F®v.knbn¬ Pn√m ]©mbØv {]-kn-U‚ v {]^. sI F kcf \n¿h-ln-®p. sNdp-Ip∂v ]-©m-bØv {]kn-U≠v sI \mcm-bWn A[-y£ - X hln-®p. Un.Fw.H. sI sP do\ ]≤Xn hni-Zo-Ic - n-®p. Sn ]n tim`-\, sI hn \mcmbW≥, Sn Aºp, tUm.- F ]n \oXp, ]n ]n Znhy, tUm.- A-aq-ey `m¿-Kh≥ kwkm-cn-®p.

_m-en-I-bpsS kzÀ-W-am-e X-«n-sb-Sp-¯p Im-k¿-tIm-Uv: sl¬-a-‰v [-cns®-Øn-b bp-hm-hv c-≠p -hb p-Im-cn-bp-sS I-gp-Øn-e-Wn™ kz¿-W-am-e s]m-´n-®p I-S∂p-I-f-™p. A-Sp-°-Øp-_-b ¬ Xm-b¬h-f-∏n-se \q-dp-±o-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-a-bp-sS B-`-c-WamWp \-„-s∏-´Xv. I-gn-™ Zn-h-kw cm-hn-se 11Hm-sS-bm-Wv kw-`-hw. ho-´p-hcm-¥-bn¬ I-fn-®p-sIm-≠n-cns° sl¬-a-‰v [-cn-s®-Øn-b bphm-hm-Wv am-e- X-´n-∏-dn-t®m-Sn-bXv. Im-k¿-tIm-Uv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn- \¬-In.

16 HIv-tSm_¿ 2013 _p[≥

am-ln Xn-cp-\mÄ: i-b-\-{]-Z-£n-Ww \-S-¯n

kn.]n.Fw. Hm-^n-kn-\p ]-¨ s]-bnâ-Sn-¨ kw-`hw; H-cmÄ-Iq-Sn A-d-ÌnÂ

am-ln: sk‚ v sX-tc-km-kv N¿®n-se Xn-cp-\m-fn- t- \m-S\ - p-_‘ - n®v C-∂s - e ]p-e¿-s® \-S∂ - i-b\-{]-Z£ - n-WØ - n¬ kv{- Xo-If - pw Ip-´n-I-fpw Dƒ-s∏-sS \n-c-h-[n t]¿ ]-s¶-Sp-Øp. ]p-e¿-s® c≠n-\p Xp-S-ßn-b N-S-ßv cm-hnse 7.-30 h-sc \o-≠p. am-Xm-hv t{X-kym-Ω-bp-sS Zo-]m-ew-Ir-Xam-b c-Yt- Lm-jb - m-{X-bn¬ \n-ch-[n `-‡¿ A-Wn-\n-c∂ - p. Zn-hy-]q-P-bv-°v tIm-gn-t°m-Sv _n-j-]v tUm. h¿-Ko-kv N-°me-°¬ ap-Jy-Im¿-an-I-Xzw h-ln®p. B-tLm-j N-S-ßp-Iƒ 14, 15 Xn-ø-Xn-I-fn¬ k-am-]n-s®-¶nepw Xn-cp-\mƒ 22 h-sc \o-fpw.

X-fn-∏d - º - v: A-cn-bn-en-¬ kn.-]n.Fw. {_m-©v I-Ωn-‰n Hm-^n-kn-\p ]-® s]-bn‚-Sn-® kw-`h - Ø - n¬ Hcp ap-ke v- nw eo-Kv {]-h¿-ØI - ≥-IqSn A-dà - n¬. A-cn-bn-en-se Im-\Øn¬ ap-k-Ωn-en(22)s\-bm-Wv X-fn-∏d - º - v F-kv.s - F. A-\n¬-Ip-

]mdm-Sv kv-t^m-S-\w

t_mw-_v \nÀ-am-W-¯n-\p H¯m-i sN-bv-X-h-sc-¡p-dn¨v kq-N-\ ]m-\q¿: ]m-dm-´v ]p-Øq¿ ]p-gt- bmc-sØ h-be - n-ep-≠m-b t_mw-_v kvt- ^m-S\ - h - p-am-bn _-‘s - ∏-´v aq∂p {]-Xn-Is - f-°p-dn-®p Iq-Sn t]men-kn-\p hn-hc - w e-`n-®X - m-bn kqN-\. t_mw-_v \n¿-am-WØ - n-\p HØm-i sN-bvX - h - c - m-Wn-h¿. A-dkv‰ - n-em-bh - c - n¬-\n-∂p e-`n-® hnh-cß - f - p-sS A-Sn-ÿm- \ - Ø - n¬ \S-Øn-b A-t\z-jW - Ø - n-em-Wv Ch-sc-°p-dn-®v hn-h-c-߃ e-`n-®sX-∂v t]m-en-kv hr-Øß - ƒ ]-d™p. dn-am‚n¬ I-gn-bp-∂ \m-ep F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v-˛-bqØv eo-Kv {]-h¿-ØI - s - c hn-iZ- a - mbn tNm-Zyw-sN-øm-\m-bn I-kv-‰-

Un-bn¬ hm-ßm≥ ]m-\q¿ kn.sF. P-b≥ sUm-a\ - n-Iv D≥ tImS-Xb - n¬ A-t]-£ \¬-Ipw. A-tX-k-a-bw, kv-t^m-S-\I-Æq¿: ]m-dm-´v t_mw-_v \n¿-am-WØ - n-\n-sS \m- cWw. kp-∂nI-sf A-]m-bs - ∏-Sp-Øm-\mWp Øn ¬ Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t°-‰v ep bph m° ƒ° v ]c nt °‰ tIk ns‚ At \zjt_mw_ v \n¿amW Ø n\ v Izt ´-j≥ \¬-In-btIm-gn-t°m-s´ kz-Im-cy- B-ipWw h-gnXn-cn-®phn-Sm≥ \o-°w \-S° - p-∂X - m-bn sX-∂ kXyw \n-e\ - n¬s° a-dn- ®p-≈ {]-Nm-cW - ]-{Xn-bn¬ sh‚n-te-‰-dn¬ BF-kv.ssh.F-kv. I-Æq¿ Pn√m sk-{I-t´-dn-b‰ - v ߃ A-t\z-jW - w- h-gnXn-cn-®phn-Sm-\p-≈ `m-Kbn-cp-∂ ]-c-h‚-hn-S ]-Øm-bB-tcm-]n®p. t]m-en-kv ]p-dØ - phn-´ hn-hc - ß - ƒ am-sW∂pw tbm-Kw B-tcm-]n®p. Øn¬ A-∏p F-∂ A-^v-k¬ sR-´n-∏n-°p-∂X - mWv. k-ak - vX - b - p-sSbpw FF≥ A-–p¬ e-Øo-^v k-AZ- n, A-ivd^ - v kA-]-I-S-\n-e X-c-Ww sN-bv-Xkv.sI.F-kv.F-kv.F-^n-s‚bpw ]¶pw C-tXm- Jm-^n I-Sh - Ø - q¿, {]-^. bp kn A-–p¬ a-PoZv, Xm-bn tUm-Iv -S¿-am¿ A-dn-bnsS ]p-dØ - m-bn. Ip-‰° - m¿-s°-Xntc \n-km-c h-Ip- A-–p√-°p-´n _m-Jhn, k-°cn-b am-k‰ v- ¿, d-^o®p. C-bmƒ kw-km-cn-®p Xp-S∏p-Iƒ Np-aØ - n-bm-Wp tI-sk-Sp-ØX - v. A-Xm- Jv A-Wn-bmcw, A-–p¿d-km-Jv am-Wn-bq¿, Cßn-bn-´p-≠v. I-Æn-\p Kp-cp-X-cWp {]-Xn-If - n¬ H-cmƒ°v Pmayw e-`n-°m≥ Im- {_m-lnw, \n-km¿ A-Xnc-Iw kw-_‘ - n-®p. am-bn ]-cn-t°-‰ h-S-t°-´n¬ Pmkn-an-s\ tIm-b-º-Øq¿ A-c-hns]m-bn-eq¿ s]m-´‚-hn-S j- ß-c A-iv-d-^v, ]m-dm-s´ tIμv I-Æm-ip-]-{Xn-bn-¬ i-kv-{X- ≠n-h-cp-sa-∂v tUm-Iv-S¿-am¿ A{In-b-°v hn-t[-b-am-°n. C-bmƒ- dn-bn-®p. C-°-gn-™ aq-∂n-\p cm- ^o-Jv, a-t≠m-fn‚-hn-S a≥-kq tfm-Øv ap-l-Ω-Zv F-∂n-h-cm¿, sIm-‰n-bn¬ ap-kv-X-^, Ip-f- Wp ]n-Sn-bn-em-b-Xv. °v H-cm-gv-N-sØ Nn-In¬-k- th- {Xn-bm-Wp kw-`-hw.

tIkv h-gnam-äm³ B-kq-{Xn-X \o¡w: F-kv.ssh.Fkv.

Nme ]m-t¡-Pv: Un.ssh.F^v.sF. {]-t£m-`-¯n\v I-Æq¿-: Nm-e Zp-c¥ - Ø - n-se C-cIƒ-°v {]-Jym-]n-® ]m-t°-Pv \S-∏m-°m-Ø-Xn¬ {]-Xn-tj-[n-®v {]-t£m-`w- kw-LS- n-∏n-°p-sa-∂v Un.-ssh.-F-^v.-sF. F-S-°m-Sv tªm-°v I-Ωn-‰n A-dn-bn-®p. a-cn®-h-cp-sS Ip-Spw-_-Øn-\pw ]-cnt°-‰h - ¿-°pw Nm-eb - p-sS k-a{- Khn-I-k-\-Øn-\pw B-h-iy-am-b ]-≤X - n-If - m-Wp k¿-°m¿ B-hnjvI - c - n-®X - v. a-cn- ® - h - c - p-sS B-{inX-cn¬ H-cmƒ-°v sF.-H.-kn-bp-ambn _-‘s - ∏-´v tPm-en \¬-Ip-sa∂v ap-Jy-a-{¥n {]-Jym-]n-®n-cp∂p. ]-cn-t°-‰h - c - p-sS ap-gp-h≥ NnIn¬-km sN-e-hpw h-ln-°p-sa∂v {]-Jym-]-\-ap-≠m-sb-¶n-epw

B-ip-]{- Xn-bn-se Nn-In¬-k am{X-am-Wp e-`y-am-b-Xv. Xp-S¿-NnIn¬-k kz-¥w sN-e-hn¬ \-StØ-≠n h-∂p. tdm-Uv hn-Ik - \ - hpw hm-KvZ- m-\Ø - n-sem-Xp-ßn. Zp-c-¥-Øn¬ A-Ω-bpw _‘p-°-fpw \-„-s∏-´ hn-\o-Xv Irjv-W≥ ]-cn-°p-I-sf A-Xn-Pohn-®m-Wv kw-ÿm-\ kv-Iqƒ Item¬-k-h-Øn¬ t\-´-w sIm-bvX-Xv. hn-Zym¿-Yn-bp-sS Xp-S¿-]T\ sN-e-hv k¿-°m¿ h-ln-°-Wsa-∂v k-a-c-k-lm-b k-an-Xn sN-b¿-am≥ sI sI \m-cm-bW≥ Fw.-F¬.-F. B-h-iy-s∏´p. Zp-c-¥-Øn-\p ti-jw Nm-ebn¬ c-≠p-X-h-W ap-Jy-a-{¥n-

sb-Øn ÿn-Xn-K-Xn-Iƒ I-≠Xm-Wv. ss{Iw-{_m-©v A-t\z-jW-hpw F-ßp-sa-Øn-bn-√. k-a-c-Øn-\p ap-t∂m-Sn-bm-bn \m-sf Nm-eb - n¬-\n-∂v I-eI - Sv- t- d‰n-te-°v _-lp-P\ - am¿-®v kw-LSn-∏n-°pw. sI sI \m-cm-bW - ≥ Fw.-F¬.-F. ^v-fm-Kv-Hm-^v sNøpw. I-eI - Sv- t- d-‰n-\p ap-∂n¬ kn.]n.-Fw. kw-ÿm-\ I-Ωn-‰n-bw-Kw Fw hn P-bc - m-P≥ D-ZL -v m-S\ - w sNøpw. hm¿-Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ Un.-ssh.-F^ - .v s - F. Pn-√m sk-{I´-dn A-Uz. _n-t\m-bv Ip-cy≥, {]kn-U‚ v _n-Pp I-≠s - s°, tªm°v sk-{I-´d- n sI hn _n-Pp, H ]n c-ho-{μ≥ ]-s¶-Sp-Øp.

∫n-s‚ tIm¨-{Io-‰v- sI-´n-SØ - ns‚ Np-a-cn-em-Wp ]-® s]-bn‚Sn-®-Xv. ]p-d-sØ Np-a-cp-I-fn-epw Xq-Wn-epw ]-® -]q-in-bn-cp-∂p. kn.-]n.-Fw. {_m-©v- sk-{I-´-dn Sn hn \m-cm-b-W-s‚ ]-cm-Xn-bnem-Wp tI-sk-Sp-ØX - v.-

s]m-Xp-taJ-em Øm-]-\-§Ä kw-c-£n-¡Ww: sI.Un.F^v.

I-Æq¿: tI-{μ-˛k - w-ÿm-\ s]mXp-ta-Je - m ÿm-]\ - ß - ƒ kw-c£n-°m≥ k¿-°m-cp-Iƒ X-ømdm-bn-s√-¶n¬ {]-t£m-`w B-cw`n-°p-sa-∂v tI-c-f Z-en-Xv s^-Utd-j≥ kw-ÿm-\ {]-kn-U‚ v ]n cm-a-`-{Z≥ A-dn-bn-®p. sImam-ln sX-tc-km-kv N¿-®n-se ®n≥ jn-]v-bm¿-Uv \-„-Øn-s‚ h-°n-em-Wv. 600Hm-fw Po-h-\Xn-cp-\m-f-n-t\m-S-\p-_-‘n-®v °m-¿ ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ ]m-eC-∂-se ]p-e¿-s® \-S-∂ °m-Sv sF.-sF.-Sn-bn¬ i-º-fw i-b-\-{]-Z-£n-W-w

 kz-¥w {]-Xn-\n-[n

am¿ ]n-Sn-Iq-Sn-bX - v. tI-kn¬ c-≠p{]-Xn-Is - f t\-cs - Ø A-dà - v sNbvX - n-cp-∂p. aq-∂p-t]-sc Iq-Sn In´m-\p-s≠-∂v t]m-en-kv ]-d™ p. C-°g- n-™ 23\m-Wp kw-`h - w. A-cn-bn¬ ]-©m-bØ - v- In-Wdn-\p k-ao-]-sØ sd-Uv-Ãm¿ ¢-

\¬-In-bn-´p am-k-ß-fm-bn. sI.F-kv.-B¿.-Sn.-kn-bp-sS ÿn-Xnbpw Kp-cp-X-c-am-Wv. F-√m k¿ho-kp-I-fpw \n-e-\n¿-Øn ap-gph≥ H-gn-hp-I-fn-epw ]n.-F-kv.-kn dm-¶v {]-Im-cw \n-b-a-\w \-S-Øn s]≥-j≥-_m-[y-X k¿-°m¿ G-s‰-Sp-°-Ww. Xr-iq-cn-se ]-´n-IP - m-Xn-˛] - ´- n-Ih¿-K tIm¿-]t- d-j\ - n¬ ]-en-ibpw A-[n-I ]-en-ib - p-am-Wv Cu-

Sm-°p-∂X - v. ]-´n-IP - m-Xn-˛] - ´- n-Ih¿-K° - m-cp-sS ]-g° - w-sN-∂ I-S߃ F-gp-Xn-Ø≈ - p- s - a-∂ h-Ip∏p-a{- ¥n-bp-sS hm-KZv- m-\w C-Xp-hsc-bpw \-S∏ - m-bn-´n-√. hm¿-Øm-ktΩ-f\ - Ø - n¬ sI.-Un.-F^ - v. Pn√m {]-kn-U‚ v sI N-{μ-`m-\p, ssh-kv {]-kn-U‚ v ]n Ip-am-c≥, Zen-Xv bp-hP - \ - s^-Ut- d-j≥ kwÿm-\ ssh-kv {]-kn-U‚ v sFh¿-Im-e -Zn-eo-]v ]-s¶-Sp-Øp.

Un.ssh.F^v.sF. X-IÀ¯-Xv kn.]n.Fw. A-\p-`m-hn-bp-sS Nn-¡³ÌmÄ s]-cn-tßmw: I-gn-™ Znh-kw am-X-aw-K-e-Øp≠m-b kw-L¿j-Øn¬ Un.ssh.F^v.sF. {]-h¿-Ø-I¿ eo-Kp-Im-c-t‚-sX∂p I-cp-Xn X-I¿-Ø-Xv kn.]n.Fw. A-\p-`m-hn-bp-sS tIm-gn°S. s]-cp-º kz-tZ-in a-l-vdq-^n-s‚ D-S-a-ÿ-X-bn-ep≈ tdmb¬ Nn-°≥ kv-‰m-fmWp X-I¿-Ø-Xv. Rm-b-dmgv-N -cm-hnse alv-dq-^v F-Øn-b-t∏mƒ H-cpkw-Lw Un.ssh.F-^v.sF. {]h¿-Ø-I¿ I-S ]q-´n-®n-cp∂p.

dn-jm-Zv h-[-t¡-kv: hn-[n 21te-¡p am-än Im-k¿-tIm-Uv: Nq-cn _-´w-]m-d-bn-se dn-jm-Zn-s\ Ip-Øns°m∂ tI-kn-s‚ hn-[n Pn-√m sk-j≥-kv tIm-S-Xn (aq-∂v) 21te-°p am-‰n. C-∂-se hn-[n-]-d-bm-\m-bn-cp-∂p t\-c-sØ tImS-Xn Xo-cp-am-\n-®n-cp-∂-Xv. 2011 P-\p-h-cn H-º-Xn-\p cm-{Xn-bm-Wp kw-`hw. kp-lr-Øns\m-∏w ss_-°n¬ t]mIsh h¿-Ko-b hn-tcm-[w-h® - v X-S™ p\n¿-Øn sIm-es - ∏-Sp-Øn-sb-∂mWp tI-kv. tI-fp-Kp-sÕ-bn-se In-c¨, ao-∏p-Kn-cn-bn-se ]-ci - p F-∂ ]¿-kp, kp-[o¿, A-Pn-Xv, Intjm¿-Ip-am¿, tPym-Xn-jv, Zn-t\-i≥ Xp-Sß - n-bh - c - m-Wv {]-Xn-Iƒ.

h-[-{i-a-t¡-kv; {]-Xn A-d-Ìn Ip-º-f: c-≠p h-[-{i-a-t°-kp-I-fn-se {]-Xn-bm-b bp-hm-hn-s\ Ip-º-f t]m-en-kv a-e-∏p-d-Øp\n-∂v A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-e-∏p-dsØ ap-l-Ω-Z-en(32)bm-Wv A-d-Ãn-em-b-Xv. ap-l-Ω-Z-en t\-csØ Ip-º-f _-Zv-cn-b \-K-dn-em-bn-cp-∂p Xm-a-kn-®n-cp-∂-Xv. \mep-h¿-jw ap-ºv Ip-º-f s]¿-hm-Un-se A-–p¬ e-Øo-^n-s\ X-ebv-°v _n-b¿Ip-∏n sIm-≠v ]-cn-t°¬-∏n-® tI-kn¬ {]-Xnbm-Wv. Ip-º-f-bn-se an-\n-tem-dn ss{U-h¿ kp-sse-am-s\ IpØn-s°m-√m≥ {i-an-® tI-kn-epw {]-Xn-bm-Wv.

ao³-tem-dn \n-b-{´-Ww-hn-«p a-dnªp Im-Sm-®nd: a-Ωm-°p-∂v H-cn-I-c-bn¬ \n-b{¥-Ww-hn-´ ao≥tem-dn a-dn™p. C∂-se ]p-e¿-s® aq-t∂m-sS-bm-Wp kw-`hw. tImgn-t°m-Sv `m-K-Øp-\n-∂v aw-K-em-]p-c-tØ°v t]m-hp-Ib - m-bn-cp-∂ \m-j\ - ¬ s]¿-an‰v tem-dn-bm-Wp A-]-I-S-Øn¬-s∏-´Xv. hfw \n¿-am-W-Øn-\p-≈ No-™ a-Øn-bmbn-cp-∂p hm-l-\-Øn¬ D-≠m-bn-cp-∂Xv. ss{U-h¿ ]-cn-t°¬-°m-sX c-£-s∏´p. a¬kyw tdm-Uc - n-In¬ Nn-Xd - n°n-S∂p. CXn-\p ]n-∂mse I-Æq-cn-¬-\n∂v tIm-gnt°mt´-°v t]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ a-cwIb‰nb tem-dnbpw A-]I - S- Ø - n¬-s∏-´p. tdm-Un¬ NnX-dn°n-S-∂ a¬-ky-߃°p ap-I-fn¬ I-b-dn-b-Xn-s\ Xp-S¿∂v \nb-{¥-Wwhn-´v ssh-Zyp-Xn-Øq-Wn¬ C-Sn°p-I-bm-bn-cp∂p. ssh-Zyp-Xn_-‘w h-nt—-Zn-°-s∏-´-Xn-\m-¬ Zpc-¥-sam-gn-hm-bn.

a-Ωm-°p-∂v H-cn-I-c-bn¬ A-]-I-S-Øn¬-s∏-´ ao≥-temdn

aÀ-±-\w; \m-ep-t]À-s¡-Xn-tc tI-kv G-gn-a-e- am-en-\y-kw-kvI-c-W ¹-mâv {]-hÀ-¯n-¡p¶-Xv A-\-[n-Ir-X-ambn B`c-Ww \-ã-s¸«p Ip-º-f: tIm-bn-∏m-Sn I-S-∏p-dØv ho-´n¬ A-Xn-{I-an®pI-b-dn \m-ew-K kw-Lw bp-h-Xn-sbbpw k-tlm-Z-cs\bpw a¿-±ns®∂p ]-cm-Xn. a¬-ky-sØm-gnem-fn ap-l-Ω-Zv lm-^n-kv (23), k-tlm-Z-cn ap-\o-j (20) F-∂n-

h¿-°m-Wv a¿-±-\-ta-‰-Xv. I-gn™ Zn-h-kw cm-{Xn F-t´m-sS-bmWp kw-`-hw. kw-`-h-Øn¬ Ip-´≥, C-´p, {io-Pn-Øv, I-≠m-e-dn-bm-hp-∂ H-cmƒ F-∂n-h¿-s°-Xn-tc Ipº-f t]m-en-kv tI-sk-Sp-Øp.-

]-ø-∂q¿: cm-a¥-fn \n-hm-knIƒ-°v Zp-cn-Xw hn-X-bv-°p∂ Ggn-a-e \mhn-I A-°m-Z-an-bp-sS am-en-\y-kw-kvIcW πm‚ v {]h¿-Øn-°p∂-Xv a-en-\oI-c-W \n-b{¥W t_m¿-Un-s‚ A-\pa-Xn-bn√msX. t_m¿-Uv D-tZym-

Kÿ¿ ]cn-tim-[n-® ti-jw ]cm-Xn-°m-sc tc-Jm-aq-ew A-dnbn-®-Xm-Wv C°m-cyw. πm‚n¬-\n∂v am-en-\yw P-\hmk tI-{μ-Øn-se ]-dº - p-If - nepw In-Wd- p-If - n-ep-w H-gp-Ip-Ib - mWv. CtX-Øp-S¿-∂mWv Pn√m a-en-\oI-c-

am-\-`w-K-t¡kv {]-Xn A-d-Ìn Ip-º-f: a-e-∏p-d-Øv ho-´n¬ AXn-{I-an®pI-b-dn _-‘p-°-sf sI-´n-bn-´ ti-jw bp-h-Xn-sb ]o-Un-∏n-® tI-knse {]-Xn-sb N-´-©m-en¬\n-∂v Ip-º-f t]men-kv A-d-Ãv sN-bv-Xp. a-e-∏p-dw ]-Sn-™m-sd X-d-bn-se A-–p¬ k-eo-an(30)s\-bm-Wv ]n-Sn-Iq-SnbXv. 2006em-Wv tI-kn-\m-kv-]Zam-b kw-`-hw. k-eo-an-s\ a-e∏p-dw t]m-en-kv A-d-Ãv sN-bv-Xv tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°n-bn-cp∂p. F-∂m¬ Pm-ay-Øn-en-d-ßn ap-ßp-I-bm-bn-cp-∂p. {ioI-WvT-]p-cw Xr°-S-ºn¬ an¬a- ae-tbmc U-b-dn-bpsS inem-ÿm-]-\w a{¥n Ip-º-f-b¬ a-W¬°-S-Øv sI kn tPmk-^v \n¿-h-ln-°p∂p tem-dn-bn¬ ss{U-h-dm-bn tPmensN-øp-I-bm-bn-cp-∂p. c-l-kyhn-h-c-sØ Xp-S¿-∂m-Wv F-kv.sF-bpw kw-L-hpw N-´-©m-en- c - ß - f - pw sXm-gn-epw {]-Zm- se Xm-a-k ÿ-e-Øp\n-∂v ]n2011¬ G-gp-e£ - w en-‰¿ ]m¬ A-hk {io-I-WvT-]p-cw: £o-c-I¿-j-I - p-∂ Ãm¿-´v A-∏v Sn-Iq-Sn-bXv. {]-Xn-sb a-e-∏p-d- p-\n-∂v C-d° - p- \w sN-øm-\p-XI ta-Je - s - b kw-c£ - n-°m≥ k¿- a-‰p kw-ÿm-\Ø - vT] - p-cØ - v Xp-S- tØ-°v sIm-≠p-t]m-bn. - n-cp-∂p. F-∂m¬ C- hn-t√-Pv {io-IW °m¿ k-lm-bw \¬-Ip-sa-∂pw a-Xn sN-bvX - e - £ - w am-{X-am-bn Np- ßp-sa-∂v a-{¥n {]-Jym-]n-®p. sI £o-tcm¬-∏m-Z\ - Ø - n¬ kw-ÿm- ∂-Xv c-≠c - ≥ Fw.-]n. ap-Jy-{]-`m- Ø - n-¬ C- kp-[m-Ic \-sØ kz-bw-]c - ym-]X v- a - m-°p-sa- cp-ßn-. ]m¬ D¬-∏m-Z\ - n. - f - h - n¬ 30- i-Xa - m-\w h¿-[- j-Ww \-SØ ∂pw a-{¥n sI kn tPm-k^ - .v {io- °m-eb I-Æq¿, tIm-gn-t°m-Sv U-bd - n- ¿-jI - ¿-°v I-WvT] - p-cw Xr-°S- º - n¬ an¬-a- \-bp-≠m-bn. £o-cI - m-b hn-e D-d∏ - m-°m≥ km- Iƒ-°p-≈ `-£y-kp-c-£m Aw- s]-cn-tßmw: s]-cp-ºS-hv ]-≈n bp-sS a-e-tbm-c U-b-dn in-em- \ym-ba - {- Xw Pn-√m ]-©m-bØ - v tdm-Un-se I-S-bn¬\n-∂v I¿-j- m-bpw a-{¥n Iq-´n-t®¿-Øp. Ko-Im-c] ÿm-]\ - w \n¿-hl - n-°p-Ib - m-bn- [n-®X - k-cf - I¿ hym-Ph-fw ]n-Sn-IqSn. a-e- ≥ A-[y-£- {]-kn-U‚ v {]-^. sI F cp-∂p. an¬-a i-‡a - m-b k-lI - - a-{¥n sI ]n tam-l\ tbm-c- ta-J-e-bn¬ hym-Ph-fw DX h-ln-®p. bp-h k - w-cw- ` - I - ¿-°v ssI-am-dn.c-W {]-ÿm-\a - m-Wv. ]-tbm-Kn-®-Xn-s‚ ^-e-am-bn \mem-bn-c-tØm-fw d-_¿a-c-߃ D-W-ßn-bn-cp∂p. \m-eph¿-jtØm-f-am-bn a-e-tbm-c ta-J-ebn¬ hy-m-Ph-f hn¬-∏-\ Xp-SI-Æq¿: a¬-ky-hn¬-∏-\-°m-cn- I√-°S- b - n-se d-kn-bb - m-Wp I- sW∂pw sXm-gn-se-Sp-°m-\p-≈ ßn-bn´v. C-Ø-cw hym-]m-cn-Iƒsb a¿-±n-°p-Ibpw sXm-gn-ep-]- Æq¿ taJem sF. Pn. kp-tc-jv km- l - N cy- s am- c p- ° - W - s a- ∂ p- s°-Xntc \-S-]-Sn-sb-Sp-°-Wsa-∂v I¿-j-I¿ B-h-iy-s∏´p. I-c-W-߃ \-in-∏n-°p-Ibpw cm-Pv ]p-tcm-ln-Xn\p ]-cm-Xn am-Wv ]-cm-Xn-bn-ep-≈Xv. sNbv-X kw-`-h-Øn¬ Ip-‰-°m \¬-In-bXv. t\c-tØ Imk¿-tIm-Uv F- hym-Ph-f-Øn-s‚ kmw-]nƒ ti¿-s°-Xn-tc i-‡am-b \-S-]-Snc-≠p s]¨-Ip-´n-I-fp-≈ X- kv.]n, B-`y-¥-c-a-{¥n, Un.Pn. J-cn-®p. I¿-Wm-S-I-bn¬ \n-∂mBh-iy-s∏-´v sF.Pn-°p ]-cm s‚ Po-h-t\m-]m-[n X-I¿-Øh- ]n. F-∂n-h-¿-°v ]-cm-Xn \-¬-In- Wv C-hn-tS-°v h-fw F-Øn-°p∂-sX∂v I¿-j-I¿ ]-d-™p. Xn. Imk¿-tIm-Uv A-W¶ - q¿ sc t]m-en-kv kw-c-£n-°p-I-bm- bn-cp∂p.

£octa-J-e-bv-¡v k-lm-bw \Â-Ipw: a-{´n

I-S-bnÂ\n-¶v hym-Ph-fw ]n-Sn-IqSn

aÂ-ky-hnÂ-¸-\-¡m-cn¡p aÀ±\w: sF.Pn-¡v ]-cmXn

W \n-b{¥W t_m¿-Uv ]cntim-[\ - \-SØ - n-bX - v. πm‚n-te°p≈ ss]-∏p-Ifpw hm¬-hpIfpw s]m´n-sbm-gp-Ip-∂X - v 15 Znh-kØ - n\-Iw ]-cn-lc - n-°W - s - a∂v \mhn-I A-°mZ-an A-[n-Ir-Xtcm-Sv t_m¿-Uv \n¿-tZ-in®p.

I-Æq¿: c-t≠ ap-°m¬ ]-h≥ kz¿-Wm-`c-Ww b-m-{X-bv-°n-sS \-„-s∏-´p. B-bn-°-c ]q-h-fh∏v tXm-t´≥ lu-kn¬ B-jnJn-s‚ a-Iƒ ^m-Øn-a-Øp¬ A-jv-en-b(10)bp-sS s\-t¢-kv B-Wv I-m-Wm-Xm-bXv. Xn-¶-fmgv-

N cm-hn-se ho-´n¬-\n∂v \-K-cØn-se h-kv-{Xm-e-b-Øn-te°v Ip-Spw-_-tØm-sS t]m-I-sh-bmWv kw-`hw. kn-‰n t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬In-. I≠pIn-´p-∂h - ¿ 9746929189 \º-dn¬ _-‘s - ∏-SW - w.


{]mtZ-inIw s\Ãn¸m-d ]o-U-\w: H-cmÄ-Iq-Sn A-d-ÌnÂ

16 HIv-tSm_¿ 2013 _p[≥

]cn-]mSn ap-g-∏n-e-ßm-Sv _o-®n-se

Nn¬-{U≥-kv ]m¿-°v: tUm. kn F-®v A-ivd-^v \-bn-°p-∂ lm-∏n ^m-an-en t{]m-{Kmw˛5.00 ]-ø-∂q¿ Km-‘n- ]m¿°v: Fw F≥ hn-P-b≥ A-\p-kva-cW k-an-Xn sk-an-\m¿˛4.00

s]cp-¶mÄ \-a-kv-Imcw sR¢n _-Z¿ Pp-am- a-kv-PnZv:

^n¿-Zu-kv ss^-kn C¿^m\n˛8.00 s]tS-\ \q¿ Pp-am -a-kv-PnZv: lm-cn-kv Zm-cnan˛7.30 s]-cn-tßmw Pp-am -a-kv-Pn-Zv: d-^o-Jv ss^kn˛8.30 ]mSn-tbm-´p-Nm¬ Pp-am -a-kvPnZv: A-–p¬ Jm-Z¿ kJm^n˛7.30 am-X-awK-ew Pp-am- a-kv-PnZv: ap-lΩ-Zv A≥-km-cn d-lvam\n˛8.00 tIm-bn-{] Pp-am- a-kv-PnZv: Imknw ss^kn˛8.00 Im-t¶m¬ Pp-am -a-kv-PnZv: lp-k-bv≥ A-kv-lcn˛9.00 \o-en-cn-ß Pp-am- a-kv-PnZv: kn-±o-Jv A¬-Jm-knan˛8.30 hb-°-c Pp-am- a-kv-PnZv: aplΩ-Zv lm-cn-kv Zm-cnan˛8.00 I-∂n°-fw Pp-am- a-kv-PnZv: Dss_-Zp√ k-Jm^n˛8.00 A-Xnc-Iw Ip-\n-bn¬∏oSnI Jm-Zn-cn Pp-am-a-kv-PnZv: Pwjo¿ Zm-cnan˛7.30 aoØ-se ]p-∂m-Sv _-Zcn-b akv-PnZv: A-–p¬-kemw kplcn˛8.30 Im-dm-Sv X-Jv-hm a-kv-PnZv: aplΩ-Zv d-^o-Jv \n-kman˛8.00 X-fn-∏dºv A¬lpZ kp∂n Ppam akv-PnZv: ap-l-ΩZv _jo¿ k-AZn˛8.00 X-fn-∏-dºv amhn-t®cn Ppam akv-PnZv: ap-l-ΩZv kmPn¿ lk\n˛7.15 X-fn-∏-dºv A¬a-J¿ Zmdp¬ Aam≥ Ppam- a-kvPn-Zv-: A–p¬ aPoZv A-am\n˛8.00 X-fn-∏-dºv Im™n-c-ßmSv A¬lpZ akv-PnZv: C{_mlnw apkven-bm¿ Np-g-en˛8.00 X-fn-∏-dºv F-f-tºcw]md Jmen-Zp-_n\p heoZv Ppam-akv-PnZv: A\o-kp-±o≥ kJm^n˛7.45 a-´-∂q¿ h-cp-h-°p-≠v _-Z¿ a-kv-Pn-Zv˛8.30 ]-ø-∂q¿ A¬-^-em-lv sk‚¿: A-–p¬ ka-Zv kJm^n˛8.00

43ma-Xv kwÿm-\ t]m--en-kv A-Xv-e-‰n-Iv ao-‰n-s‚ temtKm {]-Imi-\w F.Un.Pn.]n. i-¶¿ sd-Uv-Un \n¿-h-ln-°p∂p. Pn√m t]m-en-kv No-^v cm-lp¬ B¿ \m-b¿ k-ao]w

sN-dp]p-g: Nq-c∏ - S-hv h-\Ø - n-se a-cwsIm-≈b - v° - p ]n-∂n¬ h-\w h-Ip-∏n-\v ]pdsa cm-{„o-b∏ - m¿-´n {]-h¿-Ø-I-cpw. ]p-fn-tßmw kztZ-in-bp-sS ]n°-∏v Po-∏n-em-Wv acw I-SØ - n-bs - X-∂v h-\w h-Ip-∏v Po-h\ - ° - m¿ ]-d™p. Cu h-ml - \-Øn-\m-bn Xn-c® - n¬ Du¿-Pn-Xam°n. a-cwsIm-≈ \-S° - p-∂Xmb hm¿Ø-sb Xp-S¿-∂v sN-dp]pg ]-©mb-Øv {]-knU‚ v tdmjn tPmkpw kw-Lhpw ÿ-ew k-μ¿-in-®p. Ip-‰° - m¿-s°-Xntc \-S]-Sn th-Ws - a∂v {]-knU‚ v Un.F-^v.H-tbm-Sv B-hi - y-s∏-´p. Iq-Sp-X¬ a-c-߃ sh-´n-am-‰n-bn-

I-Æq¿: a-e-_m-dn¬ Un-^≥-kv s]≥-j≥ Hm-^n-kp-Iƒ A-\p-hZn-°-W-sa-∂v Hmƒ C-¥y Un^≥-kv A-°u-≠v s]≥-jt- \-gvkv A-tkm-kn-tb-j≥ `m-c-hmln-Iƒ B-hi - y-s∏-´p. 2006\p apºv hn-ca - n-® ssk-\n-I¿-°pw Un^≥-kv kn-hn-en-b≥-am¿-°pw B-{in-X¿-°pw B-\p-Iq-ey-߃ hn-X-c-Ww sN-øp-∂-Xn¬ Xm-akw t\-cn-Sp-Ib - m-Wv. A-el - _ - mZn-se {]n≥-kn-∏¬ I¨-t{Sm-f¿ Hm-^v Un-^≥-kv A-°u-≠v-kns‚ (s]≥-j≥) D-Ø-c-hp-Iƒ A-Xn-\p Io-gn-se Un.-]n.-Un.-HI - fm-Wv \-S∏ - m-°p-∂X - pw B-\p-Iqey-߃ e-`y-am-°p-∂X - pw. H-cp-e-£-tØm-fw hn-ap-‡-`S≥-am-cp-≈ tI-cf - Ø - n¬ a-e_ - mdn-se s]≥-j-t\-gv-kn-\p B-{ibw _m-¶p-Iƒ am-{Xw. Xn-cp-h\ - ¥-]p-cw, sIm-√w, ]-Ø-\w-Xn-´, tIm-´b - w, F-dW - m-Ip-fw, Xr-iq¿ Pn-√-I-fn¬ am-{X-ta tI-c-f-Øn ¬ Un.-]n.-Un.-H-Iƒ D-≈q. kwÿm-\ F-Iv-kv-k¿-ho-kv eo-Kv I-Æq¿ I-Ωn-‰n-bpw Un-^≥-kv A-°u-≠v-kv Un-]m¿-´v-sa‚ v s]≥-j-t\-gv-kv A-tkm-kn-tbj-\pw tI-{μ {]-Xn-tcm-[ a-{¥n°pw {]-Xn-tcm-[ sk-{I-´d - n-°pw \n-th-Z\ - w- \¬-In-bn-´p-≠v. hm¿Øm-kt- Ω-f\ - Ø - n¬ Sn Pn hn-Pb≥, ]n Pn i-¶c - ≥-Ip-´n, kn IrjvW - ≥, sI \m-cm-bW - ≥, ]n Pn ]-t{Xm-kv ]-s¶-Sp-Øp.-

t]m-en-kv hm-l-\w X-IÀ¯p I-Æq¿: Xm-sg-sNm-Δ Im-©nIm-am-£n-b-Ω≥ tIm-hn-en¬ \h-cm{Xn a-tlm¬-k-h-Øn-s‚ ctYm¬-k-h-Øn-\n-sS ss_-°nseØn-b kw-Lw t]m-en-kv hml-\w X-I¿-Øp. I¨-t{Smƒ dqw bq-\n-‰n-s‚ sI.F¬.01._n. sI.5634 hm-l\ - Ø - n-s‚ Nn√mWp X-I¿-ØX - v. tdm-Uc - n-In¬ \n¿-Øn-bn-´X - m-bn-cp-∂p. C-Xn-\nsS ss_-°n-se-Øn-b Nn-e¿ Nn√p X-I¿-Øv c-£-s∏-s´-∂mWp ]-d-bp-∂Xv. C∂-se ]p-e¿s® H-t∂m-sS-bm-Wp kw-`-hw.

"]mew ]p-Xp-¡n¸-Wn-bWw' A-©-c-°≠n: X-´m-cn-∏m-ew ]p-Xp-°n∏-Wn-b-W-sa∂pw A©-c-°≠n˛N-°-c°√v tdm-Uv A-‰-Ip-‰∏Wn \-S-Ø-W-sa ∂pw bq-Øv tIm¨-{K-kv [¿aSw afi-ew I-Ωn-‰n B-h-iys∏´p. {]-knU‚ v a-lv-dq-^v ]nW-dm-bn A-[y-£-X h-ln-®p.

thm-t«-gv-kv Iymw-]v FS°mSv: Fkv.Un.]n.sF. ap-g-∏n-e-ßm-Sv ]©mb-Øv I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ho-SpIƒ tI-{μo-I-cn-®v thm-´¿-]-´n-I-bn¬ t]-cp-tN¿°¬ Iymw-]v \-SØn. ]-©m-b-Øp-X-e D-Zv-LmS\w ]-©mb-Øv I-Ωn-‰n {]-kn-U‚ v X-Pv-ho-Zv D-ZvLmS-\w sN-bvXp. Ip-fw-_-km¿ {_m-©v {]knU‚ v Pw-jo¿ A-[y-£-X h-ln®p. jw-\mkv, Xm-l, dn-bm-kv \n-b-{¥n®p.

^-−v hn-Xc-Ww X-e-t»cn: [¿a-Sw I-\n-hv dn-eo-^v I-Ωn‰n tcm-KnIƒ-°v U-bm-en-kn-kn-\p≈ ^-≠v hn-Xc-Ww sN-bvXp. kv-t\-lXo-cw U-bm-en-kn-kv A-Uv-an\n-kv-t{S-‰ohv Hm-^n-k¿ Sn A-–p-¿d-lo-an-\v F≥ a-lv-aq-Zv XpI ssI-am-dn.

∂m¬, A-[n-Ir-X¿ Xn-cn™p-t\m°m-ØX - m-Wv ]≤-Xn ]m-fm≥ ImcWw. C-Xns‚ I-hdpw a‰pw {Z-hn®p Xp-Sß - n-bn-´p≠v. Pn√-bn¬ e-£°W-°n-\p cq-]-bp-sS ]-≤-Xn-bm-Wv k¿°m¿ B-hn-jvI - c - n-®X - v. C-Xn-s‚ `m-K-am-bn an-°-hmdpw ÿ-e-ßfn¬ •m-kp-Iƒ hn-Xc-Ww sN-bvXn-cp-∂p. H-cp Ip-Spw-_Ø - n-\v \mep •m-kp-Iƒ ho-Xw samØw 1000 •m-kp-Iƒ hn-Xc-Ww sN-øp∂ ]-≤-Xn-bm-Wn-Xv. a-cØSn tam-jW - h - p-am-bn _-‘s - ∏´ At\z-j-W-Øn-em-Wv ]≤-Xn ]m fn-b hn-hc - w ]p-dØ - m-b-Xv.

´pt≠m F-∂d - n-bp-∂X - n-s‚ `m-Kambn h-\wh-Ip-∏n-s‚ ^vf - b - n-Mv kv-Izm-Uv h-\-Øn¬ ]-cn-tim-[\ \-SØ - n. h\w \-in-∏n-°p-∂h - ¿-s°-Xntc I¿-i\ - th-Ws - a∂v ]p-g˛]-cnÿn-Xn k-an-Xn B-hi - y-s∏-´p. AXn-\n-sS, h-\w kw-c£ - W - Ø - n-s‚ `m-Ka- m-bn \m-´p-Im¿-°v hn-Xc-Ww sN-øm-s\-Øn-® •m-kp-Iƒ aq-∂p h¿-ja - m-bn Nq-c∏ - S-hv h-\w kwc£-W k-an-Xn-bpsS Hm-^n-kn¬ \in-°p-Ib - m-W.v Im-´p-Xo X-Sb - p-Isb-∂ {]-Nm-cW - Ø - n-s‚ `m-Ka - mbn- I-Æq¿ Un-hn-j≥ h-\yPo-hn hIp-∏m-Wv C-Xp sIm-≠p-h∂ - X - .v F-

s{S-bn-\n bp-hXn-tbm-Sv A-]-a-cym-Z; ssk-\n-I³ A-d-ÌnÂ

-

"a-e-_m-dn Un-^³-kv s]³-j³ Hm-^n-kp-IÄ A-\p-h-Zn-¡-Ww'

ap-Iƒ-\n-e-bn¬ sIm-≠p-t]m-bn kp-ss_¿ Xs∂ ]o-Un-∏n-s®-∂m-Wp s]¨-Ip-´n-bp-sS sam-gn.

Nqc-¸S-hv h-\-¯n-se acw -sIm-Å; ]©mb¯v ]-cn-tim-[-\ \-S-¯n

I-Æq¿: s{S-bn-\n¬ bp-hXn-tbm Sv A-]a - c - ym-Zb - m-bn s]-cp-amdn-b ssk-\nI-s\ sd-bn¬-th t]m-enkv A-dk - ‰ v- v sN-bX v- p. Xn-cp-h\ - ¥ - B-bn°c hm-g-°-sØ-cp ap- ]p-cw kz-tZ-in k-t¥m-jv Ipam¿(36)B-Wv ]n-Sn-bn-em-bX - v. \nlvb-±o≥ ]-≈n {Ku≠v˛7.15 km-ap-±o-\n¬\n-∂v Xn-cp-h-\-¥Nme ssl-kv-Iqƒ {Ku-≠v: - m-bn-cp-∂ A-–p¬ Jm-Z¿ k-Jm^n˛7.45 ]p-ct- Ø-°v t]m-hp-Ib - m-\n F-Ik v- {v- ]-kn-se _n˛ Xet»cn kvt‰Unbw ]-≈n cm-P[ {Ku-≠v: C{_mlnw \Pv-an˛8.00 8 tIm-®n¬ I-gn-™ Znh-kw cm- w. tIm-gn-t°m]ø∂q¿ kn-‰n sk‚¿ tIm- {Xn-bm-Wp kw-`h ºu≠v: A-–p¬ A-ko-kv au- Sv kz-tZ-in-\n-bmb 28Imcn cm{Xn tSm-bv-se-‰n¬ t]m-b-t∏mƒ Aehn˛8.00 «o-eI - c - am-b Bw-Ky-߃ Im-´n A-k`yw ]-d-s™-∂m-Wp ]-cm

Cu- Z v K mlv

B-et- °m-Sv: s\-√n-∏m-db - n-¬ {]m-b] - q¿-Øn-bm-hmØ s]¨-Ip-´n-sb am-Xm-]n-Xm-°f - p-sS H-Øm-itbm-sS \n-ch - [ - n-t]¿ ]o-Un-∏n-® kw-`h - Ø - n¬ H-cmƒ-Iq-Sn A-dà - n¬. N-∏m-c∏ - S- h - v s]-cp-hW - b - n-se ]md-∏p-dØ - v lu-kn¬ kp-ss_-dn(35)s\-bm-Wv B-et°m-Sv kn.-sF. Fw F am-Xyp, F-kv.s - F. F≥ sI B‚-Wn F-∂n-hc - p-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ ]n-Sn-Iq-Sn-bXv. C-tXm-sS tI-kp-am-bn _-‘s - ∏-´v A-dk - ‰ v- n-em-bh-cp-sS F-Æw 21 B-bn. a-c° - ® - h - S- ° - m-c\ - pw Hm-t´m ss{U-hd - p-am-Wv kp-ss_¿. B-gN v- I - ƒ \o-≠ At\z-jW - Ø - n-s\m-Sp-hn-em-Wv C-bm-sf X-{¥-]c - a - mbn t]m-en-kv Ip-Sp-°n-bX - v. C-S\ - n-e° - m-cn s]-cp-\new tIm-f\ - n-bn-se kn-‘p ap-tJ-\b - m-Wv kpss_¿ s]¨-Ip-´n-sb h-eb - n¬ ho-gØ v- n-bX - v. H-º-Xp-am-kw ap-ºv kn-‘p s]¨-Ip-´n-sb HSp-h-≈n-bn-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. A-hn-sS kpss_¿ Hm-t´m-dn-£-bp-am-bn F-Øn. Xp-S¿-∂v Ccp-h-sc-bpw Iq-´n ]-cn-N-b-°m-c-\m-b sN-tº-cn kztZ-in-bp-sS ho-´n-te-°v sIm-≠p-t]m-bn. ho-Sn-s‚

Xn. am-Xm-]n-Xm-°ƒ°pw ktlm-Z-c\p-sam-∏w U¬-ln-bn¬ hn-t\m-Zbm-{X I-gn-™p a-Sß - p-Ibm-bn-cp-∂p bp-hX - n. s{S-bn≥ I-Æq-cn-se-Øn-bt- ∏m ƒ sd-bn¬-th t]m-en-kn-t\m-Sv bphXn ]-cm-Xn-s∏-Sp-Ibpw k-t¥m-jv Ip-am-dn-s\ Fkv.sF. t{]-ac- m-P≥ I-ÃU - n-bn-se-Sp-°p-Ib - p-w sN-bX v p. P-Ωp-hn-¬ ssk-\y-Øn¬ tPm-en sN-øp-∂ k-t¥m-jI v p-am¿ A-h[ - n°v \m-´n-te°p h-cn-Ib - m-bn-cp∂p. Pn√m B-ip-]{- Xn-bn¬ sa-Un-°¬ ]cn-tim-[\ - \-SØ - n. C-bmƒ a-Zy- AUz. lw-k-°p-´n-bp-sS Dƒ-°-S¬ Zzo-]n-se \n-´m-¥-c-߃ F-∂ ]p-kvX-Iw F-gp-Øp-Im-c≥ ]n-®n-cp-∂X - m-bn sX-fn™p. ]p-\-Øn¬ Ip-™-_v-Zp√ thWp-tKm-]m-en-\p \¬-In {]-Imi-\w sN-øp-∂p

am-´q¬: P-\-hn-cp-≤ `-c-W Iq-S߃-s°-Xn-tc F-kv.-Un.-]n.sF. am-´q¬ ]-©m-b-Øv I-Ωn‰n ]-Z-bm-{X kw-L-Sn-∏n-®p. Imhn-se ]-d-ºn¬-\n-∂v {]-bm-Ww Xp-S-ßn am-´q¬ ku-Øn¬ kam-]n-®p. hn-hn-[ ÿ-e-ß-fn-se kzo-I-c-W-Øn¬ a-fi-ew skF-kv.Un.]n.sF. am´q¬ ]©mbØv IΩn-‰n kw-L-Sn-∏n® {I-´-dn Xu-^o-Jv am-´q¬, a-jq-Zv, bm-ko≥ kw-km-cn-®p.]Zbm-{X

Fkv.Un.]n.sF. {]-hÀ-¯I-s\ t]m-en-kv aÀ-±n¨p e-dn-bm-hp-∂ 8 t]m-en-kp-Im-cp-w a¿-±n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ap-Xp-In-\pw ap-J-Øpw h-b-dn\pw a¿-±-\-ta-‰ ap-kv-X-^-bv-°v F-gp-t∂-‰p-\n¬-°m-\pw aq-{Xsam-gn-°m-\pw {]-bm-kw t\-cn-Sp∂p-≠v. C-∂-se ]-tØm-sS tIm-S-Xn-bn¬ lm-P-cm-°m≥ sIm-≠p-t]m-bn. X-e-t»-cn tImS-Xn-bn¬ F-^v.-sF.-B¿. k-a¿∏n-®v a-´-∂q¿ Pp-Uo-jy¬ H∂mw-¢m-kv tIm-S-Xn-bn-em-Wv lm-P-cm-°n-b-Xv. A-Uz. sI kn ap-l-Ω-Zv j-_o¿ ap-tJ-\ Pmaym-t]-£ \¬-In. ap-kv-X-^-sb Pn-√m B-ip-]{Xn-bn-se-Øn-®v ]-cn-tim-[-\ \S-Øm≥ t]m-en-kn-t\m-Sv tIm-SXn \n¿-tZ-in-®p. Pm-aym-t]-£

17\p hm-Zw tIƒ-°m≥ am-‰n-h®p. a-\p-jym-hI - m-i I-Ωo-j\ - pw ap-Jy-a{- ¥n-°pw ]-cm-Xn \¬-Im\pw Xo-cp-am-\n-®p.

hn-tZ-i-a-Zyw ]n-Sn-Iq-Sn a-øn¬: {io-I-WvT-]p-c-Øp-\n∂v a-øn-te-°v I-SØ - n-b F-´p-Ip∏n hn-tZ-ia - Z- yw k-ln-Xw Hm-t´m ss{U-h¿ A-d-Ãn¬. -sI.-F¬.13.-F^ - v.5- 966 Hm-t´m-dn-£m ss{Uh¿ Ip-‰ym-´q¿ jm-∏n¬ ]o-Sn-Ib - nse B-e-°m-´v ]-fl-\m-`≥(57) B-Wv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. I-gn-™ Zn-h-kw ssh-Io-´v a-e-∏-´w ap-\hp-I-S-hn-\v k-ao-]-am-Wv kw-`hw. F-kv.s - F. kp-tc-{μ≥ I-eymS-\m-Wv A-dà - v sN-bX v- X - v.

"\-K-c-hn-I-k-\-¯n-\v cq-]tc-J X-¿m-dm¡Ww' Xet»-cn: \-Kc - Ø - n- s‚ k-a{- Khn-Ik-\w e-£y-an-´p≈ cq-]tc-J Xøm-dm-°n Im-cy-£a - am-b {]-h¿-Ø\ - ß - ƒ \-SØ - m≥ X-et- »-cn apkve v nw A-tkm-kn-tb-j≥ P-\d- ¬ t_m-Un tbm-Kw A-`y¿-Yn®p. C-Xn\m-bn hn-ZK - [ -v sc ]-s¶-Sp-∏n-®p≈ sk-an-\m¿ kw-LS- n-∏n-°m-\pw \-Kc-k`- t- bm-Sv B-hi - y-s∏-´p. AUz. Sn ]n km-Pn-Zv A-[y-£X - - h-ln®p. F sI C-{_m-lnw, kn Sn sI l-k≥Ip´n, ]n-em°-≠n ap-lΩ - Zen, Sn ]n lm-jnw, F ]n A-lΩ - Zv, kn Sn ap-lΩ - Z- v A-ao¿, AUz. ]n hn ssk-\p-±o≥, AUz. sI F e-Øo^v, F sI k-°c - n-b, kn F A_q-_° - ¿, H kp-ss_¿, \u-^¬ kw-km-cn-®p. `m-ch - m-ln-If - m-bn AUz. Sn ]n km-PnZv ({]-knU‚ v), kn ]n B-ep-∏n-t°bn, sI ]n aplΩ-Zv d-^o-Jv (ssh-kv {]-kn-U‚p-am¿), kn F A-_q-_°¿ (P-\d¬ sk-{I´-dn), kn Sn sI l-k≥Ip-´n, F ]n kp-ssl^v (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn-am¿), Sn ]n aq-k-°p´n (J-Pm-©n) Xn-c-s™-Sp-Øp.

hm-dâv tI-kn-se {]-Xn-IÄ A-d-Ìn {io-I-WvT-]p-cw: _mw-•q¿ kztZ-in-bm-b tUm-Iv-S¿ Dƒ-s∏-sS hm-d-‚ v {]-Xn-I-fm-b c-≠p-t]sc ]-øm-hq¿ t]m-en-kv A-d-kv-‰v sN-bv-Xp. in-h-tk-\m t\-Xm-hpw _mw•q¿ kz-tZ-in-bp-am-b Np-≠-∏-dºv K-tW-jv ¢n-\n-°n-se C.F≥.-Sn. kvs - ]-jy-en-Ãv tUm. {]im-¥v Pn \m-bn-Iv (34), Np-≠∏ - d - ºn-se ssI-®n-d a-‰-Øn¬ sFk-Iv(65) F-∂n-hs - c-bm-Wv F-kv.sF. sI _n A-–p-∂m-kn-dpw kw-Lh - pw A-dk - ‰ v- v sN-bX v- X - v.

\Kca-[y-¯n-se Im-SpI-bdn-b ho-«n B-tLm-j-§-fnÃm-sX H-cmÄ  kz-¥w {]-Xn-\n-[n

]-ø-∂q¿: \mSpw \-K-chpw _en s]-cp-∂mƒ B-tLm-j-ßfn¬ ap-gp-In-bn-cn-°p-tºmƒ \K-c-a-[y-Øn¬ B-tLmj-ßsfm-∂p-an√m-sX ]-c-k-lm-bw Im-Øv H-cp a-[y-bh - k - I v- ≥. D-‰hcpw D-Sb - h - c - pw D - ≠ - m-bn´pw XI¿-∂pho-gmdm-b X-dh - m-Sv ho-Sv D-t]-£n-®v t]m-hm≥ a-\k - n√mØ-Xn-\m¬ im-cocn-I A-hi - X - Iƒ ad-∂v C-cp-´v ap-dn-bn¬ H-Xpßn-°-gn-bp-I-bmWv ]-ø-∂q¿ \-K-c-k` 15mw hm¿-Un¬-s∏-´ s]-cp-º-bn-se hm-gh-f-∏n¬ lw-k F∂ 48Imc≥. Np‰pw Im-Sp aq-Sn-b 25 sk‚ v ÿ-e-Øm-Wv lw-k-bp-sS ho Sv. C-g P-¥p-°ƒ b-tY-„w h-nl-cn-°p-∂ {]-tZi-sØ C-Sn™p s]m-fn-™v ho-gmdm-b ho´n-emh-s´ ssh-Zyp-Xn \n-e® - n-´v Im-eß - f - mbn. tPm-en sN-øm≥ I-gn-bm-Ø hn-[w im-cocn-I A-

X-I¿-∂v ho-gmdm-b ho-´n-\p ap-∂n¬ hm-gh-f-∏n¬ lwk h-i-X-Iƒ D-≈-Xn-\m¬ A-∂∂sØ B-lm-cw B-sc-¶nepw \¬-In-bm-embn. \√ \n-eb - n¬ Po-hn-°p-∂ k-tlm-Z-c-߃ A-Sp-Ø {]-tZ-i-ß-fn-ep-s≠¶nepw B-cp-sSbpw ap-∂n¬ klm-bw tX-Snt∏m-hm-≥ lw-k

3

sk-e-Ivj³ sS-kv-äv I-Æq¿: sF.F-kv.F-Ωn-\p Iogn-ep≈ sXm-gn¬ hn-Zym-`ymk ssK-U≥-kv hn-`m-Kam-b ]o-kv kwÿm-\ k-an-Xn-bp-sSbpw Fw.F-kv.F-Ωn-s‚bpw kw-bp‡m-`n-ap-Jy-Øn¬ kn-hn¬ k¿-hokv Hm-dn-b-t‚-j≥ tIm-gv-kv sk-e-£≥ sS-kv-‰v \-SØn. Xe-t»cn, I-Æq¿ tI-{μ-ß-fn-embn \-SØn-b sS-kv-‰n¬ Pn-√-bnse \n-ch-[n hn-Zym¿-Yn-Iƒ ]s¶-SpØp. Xn-c-s™-Sp-°-s∏-Sp∂-h¿-°v aq-∂p h-¿jsØ Hm-dnb-t‚-j≥ tIm-gv-kn¬ {]-thi\w \¬-Ipw. ^-ew 31\v {]-kn≤o-I-cn-°pw. j-^o-Jv a-ºdw, d-ao-kv ]mdm¬, Icow k-e^n, X≥-ho-dp±o≥, Pu-l¿, A-–p¬ Akokv, kp-^m-kp-±o≥, ]n ]n apkv-X-^ t\-XrXzw \¬-In.

Npcp¡¯nÂ

t]m-]p-e¿-{^≠v h-f-]´-Ww Un-hn-j≥ I-Ωn-‰n-bp-sS s]-cp-∂mƒ In-‰v hnX-c-tWm-Zv-LmS\w sk-{I´-dn ]n ]n ip-ssl-_v G-cn-bm {]-knU‚ v Pm-_n-dn-\p ssI-am-dn \n¿-h-ln-°p∂p

`-£-Wkm-[-\-§Ä hn-Xc-Ww sN-bv-Xp hf]´-Ww: t]m-]p-e¿-{^≠v Hm-^v C-¥y h-f-]´-Ww Un-hnj≥ I-Ωn-‰n-bp-sS B-`n-ap-Jy-Øn-¬ _-en s]-cp-∂mƒ BtLm-j-Øn-s‚ `m-K-am-bn Xn-c-s™-Sp-°-s∏-´ 350 ho-Sp-Ifn¬ `-£-W km-[-\-߃ hn-Xc-Ww sN-bvXp. h-f-]´-Ww Un-hn-j≥ sk-{I´-dn ip-ssl-_v ]m-∏n-\nt»n G-cn-bm {]knU‚ v Pm-_n-dn-\v In-‰v ssI-am-dn D-Zv-LmS-\w sN-bvXp. im^n, Pw-jo¿, Pw-joZv, \bow kw-km-cn-®p.

kw-Lm-S-I k-anXn

F-kv.-Un.-]n.-sF. ]-Z-bm-{X

]m-\q¿: F-kv.U - n.-]n.-sF. {]-h¿Ø-Is - \ F-kv.s - F. k-t¥m-jpw kw-Lh - pw {Iq-ca - m-bn a¿-±n-®p. sN-dp-∏d - º - v kz-tZ-in sam-t´-Ω¬ ap-kvX - ^ - (27)bv° - m-Wv a¿-±\ - t- a‰-Xv. X-߃-∏o-Sn-I F-kv.U - n.-]n-.sF. Hm-^n-kn-te-°p-≈ k¿-hokv h-bd - n≥-ta¬ B¿.-Fk - v.F - kp-Im¿ Xq-°n-b sIm-Sn am-‰n-bXn-\m-Wp tI-sk-Sp-ØX - v. ]-eX - h-W t]m-en-kn-s‚ {i-≤-bn¬s∏-Sp-Øn-bn-´pw \-S] - S- n-bp-≠m-bn√. C-tX-Øp-S¿-∂m-Wv sIm-Sn-am‰n-bt- ∏mƒ tI-sk-Sp-ØX - v. Xn-¶fm-gvN - aq-t∂m-sS A-dk - v‰ - v sN-bvX ap-kvX - ^ - s - b F-kv.s - F kt¥m-jv, tIm-¨k - v‰ - _ - nƒ-am-cmb ]p-cp-tjm-Øa - ≥, {]-im-¥v {io\n-hm-k≥ Xp-Sß - n-bh - c - pw I-≠m-

kannur/knr

X-ømd√. cm-{Xn-bn-se Iq-cn-cp-´ns\ A-I‰ - m≥ sa-gp-Ip-Xn-cn shfn-®-am-Wv B-{ibw. In-S-∂p-dß-p-∂-XmI-s´ a-c-∏-e-I-Iƒ sIm-≠v X-´n°q-´n-bXpw Im-epIƒ Cf-In Øp-Sß - n- b - X - pam-b sNdn-sbm-cp ta-i∏ - p-dØ - m-Wv.

hn-hm-lw I-gn-®n-cp-s∂-¶n epw h¿-jß - ƒ-°v ap-ºv X-s∂ `m-cy D-t]-£n-®p t]mbn. H-‰s∏-Se - ns‚ Np-‰p-]m-Sn¬ I-gn-bp∂-sX-¥n-s\-∂ tNm-Zy-Ø-n-\v lw-kb - ° v pw D-Øc - a - n√. H∂pw am{Xw A-bmƒ-°d - n-bmw. a-gbn¬ tNm¿-s∂m-en-®v G-Xp\n-anjhpw X-I¿-∂v ho-gm-hp-∂ hoSphn´v A-bmƒ-°v F-hn-sSbpw t]m-hm≥ I-gn-bn-s√-∂.v \-Kc - - a[y-Øn¬ B-tcm-cp-ad- n-bm-sX Cß-s\ H-cmƒ Po-hn-°p-∂p-s≠∂v k-∂≤ - {]-h¿Ø-Itcm kwL-S\-It- fm A-dn-™n-´n√. k-aq-lØ - n¬ \n-∂v H-‰s - ∏-´v Po-hn-°p-∂h - s - c I-s≠-Øm\pw A-hc - p- s - S {]-i\ -v ß - ƒ ]Tn-®v ]p\-c[ - n-hk - n-∏n-°m≥ k¿-°m-cns‚ \n-ch-[n ]-≤X - n-Ifpw km-aql-nI - \o-Xn h-Ip-∏n-s‚ Io-gn¬ Po- h - \ - ° m- c p- a p- s ≠- ¶ nepw lwk-sb t]m-sem-cmƒ Po-hn-®ncn-∏p-s≠-∂v t]mepw Bcpw Adn-bp-∂n√.

sNm-¢n: cm-a-hn-em-kw l-b¿-sk-°≥U-dn kv-Iq-fn¬ \-S°p∂ sNm-¢n D-]-Pn√m im-kv-{X-ta-f-bp-sS kw-Lm-S-I kan-Xn-bp-sS hnhn-[ I-Ωn-‰n-I-fp-sS tbm-Kw tN¿∂p. sI hnt\m-Z≥ A-[y-£-X h-ln®p. Fw A-\n-X, sI l-co-{μ\mYv, sI Fw kp-tc-jv _m_p, C sI {]-Zo]≥, sI Fw {io-PnØv, {]-Im-i≥, tla-e-X kw-km-cn®p.

A-cn-bn-en k-am-[m-\-tbm-K Xo-cp-am-\w \-S-¸m-bn-à X-fn-∏d - º - :v A-cn-bn-en¬ k-am-[m\w ]p-\ÿ - m-]n-°m≥ X-lk - n¬Zm¿ hn-fn-®p-tN¿-Ø Xm-eq-°X -v e tbm-KX - o-cp-am-\w \-S∏ - m-bn-√. sPbnw-kv am-Xyp Fw.-F¬.--F.-bpw apkve - nw-eo-Kv \n-tbm-PI - a-fie - w t\-Xm-°f - pw ]-s¶-Sp-Ø tbm-K Xo-cp-am-\{- ]-Im-cw 13\v ]-´p-hØ - v k-am-[m-\t- bm-Kw tN-cm≥ Xo-cpam-\n-®n-cp-∂p. eo-Kv H-gn-sI a-s‰√m cm-{„o-b∏ - m¿-´n {]-Xn-\n-[n-Ifpw d-h\ - yq-˛t- ]m-en-kv˛- P - \ - {- ]-Xn\n-[n-If - pw F-Øp-Ib - p-≠m-bn. CtX-Øp-S¿-∂v tbm-Kw am-‰n- h - b - v°p-Ib - m-bn-cp-∂p. A-cn-bn¬ kn.-

]n.-Fw. Hm-^n-kn-se ]-®® - m-bw am-‰m-\pw I-gn-™n-´n-√. A-Xn-\n-sS t- bm-Kw sIm-s≠m∂pw \m-´n¬ k-am-[m-\w ]p-ec - ns√-∂pw A-Sn-ÿm-\{- ]-i\ v- ß - ƒ ]-cn-lc - n-°m≥ X-øm-dp-t≠m-sb∂pw Nq-≠n-°m-´n ap-kve - nw e - o-Kv e-Lp-te-JI - ƒ hn-Xc - W - w sN-bvXn-cp-∂p. kn.--]n.--FΩ - n-s‚ {]-Nm-cW-Øn-\p ]-Ic - a - m-bn-cp-∂p e-Lpte-JI - ƒ hn-Xc - W - w sN-bvX - X - v. A-Xn-\n-sS ap-ke -v nw-eo-Kv {]-Xn-\n[n-Is - f Dƒ-s∏-Sp-Øn 20\-Iw kam-[m-\ I-Ωn-‰n tN-cm-\p-≈ {i-aØn-em-Wp A-[n-Ir-X¿.-

tUm-Î-dp-sS ho-Sm-{I-an¨p IÆq¿: ta-sesNm-Δ-bn¬ kvs]-jy-en-Ãv tUm-Œd - p-sS ho-´n-¬ A-Xn-{I-an-®p I-bd - n P-\¬®n√pI-ƒ X-I¿Øp. C-cn-´n kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bn-se C.F≥.Sn. k¿-P≥ ta-sesNm-Δ A-tim-I I-º-\n-°p k-ao-]w ssN-X-\ybn¬ h-S-°n-\n-bn¬ tUm. am[h-s‚ ho-Sn-\p t\-sc-bm-Wv A{Iaw. Ip-Spw-_mw-Kß - ƒ Sn.hn I-

≠psIm-≠n-cn-s° I-gn-™ Znhkw cm-{Xn-bm-Wp kw-`h - w. A-{Ian-Iƒ HmSnc-£s - ∏-´p. t\c-sØ tUm-ISv- d - p-sS Im¿ Hm-Sn-®n-cp-∂ c-ho-{μ≥ F-∂b - msf kw-ib - n-°p-∂X - m-bn ]-cm-Xnbn¬ ]-db - p-∂p. ]-eX-hW tUmIvS-v ¿°pw `m-cy-b° v pw Du-a° - Ø - v e-`n-®n-cp∂p. C-Xn-\p ]n-∂nepw Cbm-fm-sW-∂m-Wp ]-cmXn.

B-bn-¡-c {]-iv\w: Fw.FÂ.F. \n-Êw-K-X ]p-eÀ-¯n-sb-¶p ]-cmXn I-Æq¿: B-bn-°c - b - n¬ a¬-kyam¿-°‰ - v _-ea - m-bn H-gn-∏n-®X - p-ambn _-‘s - ∏-´ {]-i\ v- Ø - n¬ ÿew Fw.-F¬.-F. F ]n A-–p-√°p-´n \n-kw-KX - ]p-e¿-Øn-bX - mbn ^n-jv a¿-®‚ k v- v B‚ v I-Ωoj≥- G-P‚ vk - v A-tkm-kn-tbj≥ `m-ch - m-ln-Iƒ B-tcm-]n-®p. \n-c-h-[n t]¿ D-]-Po-h-\w \-SØp-∂ am¿-°‰ - n-se {]-i\ v- ß - ƒ \o-dn-∏p-I™ n-´pw P-\{- ]-Xn-\n-[n ÿ-ew k-μ¿-in-°m≥ t]m-epw

am-e s]m-«n-¡m³ {i-aw X-fn-∏d - º - v: tdm-Un-eq-sS \-S∂ - pt]m-hp-I-bm-bn-cp-∂ Iq-thm-s´ ]n- F -Km-Y-bp-sS kz¿-W-am-e s]m-´n-°m≥ {i-aw. C-∂-se cmhn-se Iq-thm-Sv F.sI.Pn. tÃUn-b-Øn-\p k-ao-]-sØ tdmUn-em-Wv kw-`-hw. {]-[m-\ tdmUn-te-°v I-b-d-sh ]n-∂n-eq-sS ss_-°n-se-Øn-b sl¬-a-‰v [cn-®-bmƒ am-e s]m-´n-°p-I-bmbn-cp-∂p. F-∂m ¬ am-e Np-cn-Zmdn-s‚ jm-fn¬ Ip-Sp-ßn-b-Xn\m¬ sIm-fp-Øv am-{X-ta \-„s∏-´p-≈q.

hml-\m-]-ISw; 2 t]À-¡p ]-cn¡v ]-ø-∂q¿: ss_-°p-Iƒ Iq-´nbn-Sn-®v A-Ω-bv°pw a-I\pw ]cn°v. Ip-∂c - p-hn-se ]n hn k-tcmPn-\n(53), a-I≥ _n-Pp(33) F-∂nh¿-°m-Wp ]-cn-t°-‰Xv. Ch-sc k-lI-cW - B-ip-]{- Xn-bn¬ {]th-in-∏n®p. C-°g - n-™ Znh-kw ]-S∂ - ∏ - p-dØ - m-Wv kw-`h - w.

X-øm-dm-bn-√. B-[p-\n-I ssl-sSIv Nn-√d - hn¬-∏\ - tI-{μ-am-bn am‰m-\p-≈ \o-°Ø - n-s\-Xn-tc Zn-hk-ßf - m-bn sXm-gn¬ _-ln-jvI - cn-®p \-SØ - n-b {]-t£m-`w sI kp-[m-Ic - ≥ Fw.-]n-bp-sS C-Ss - ]S-tem-sS hn-Pb - t- Øm-Sv A-Sp-Øncn-°p-Ib - m-Wv. X-øn¬ ku-lr-Zvth-Zn- {]-h¿-ØI - t- cm-Sv Fw.-F¬.F. cq-£`- m-jb - n¬ s]-cp-am-dn-bXm-bpw B-t£-]a - p-≠v. am-kß - ƒ-°p-ap-ºv ]-cº - c - m-

K-X a¬-ky-sØm-gn-em-fn-If - pw tIm-cp-sXm-gn-em-fn-If - pw X-Ωn¬ X¿-°a - p-≠m-bt- ∏m-gpw Fw.-F¬.F-. Xn-cn-™p-t\m-°n-bn-s√-∂pw A-tkm-kn-tb-j≥ Ip-‰s - ∏-Sp-Øn. kn.-]n.-Fw-, F-k.v U - n.-]n.-sF, sh ¬-s^-b¿ ]m¿-´n, F-k.v U - n.-Sn.-bp, sF.-F≥.-Sn.-bp.-kn, F.-sF.-Sn.bp.-kn, F≥.-kn.-]n, _n.-Fw.-Fkv. I-£n-Iƒ k-ac - t- Øm-Sv k-lI-cn-®X - m-bn t\-Xm-°ƒ {]-kX v- mh-\b - n¬ A-dn-bn-®p.-

Thejas Epaper kannur Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-10-17

Thejas Epaper kannur Edition 2013-10-17  

Thejas Epaper kannur edition. 2013-10-17